ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN KESTÄVÄSSÄ PERUSTAJAURAKOINNISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN KESTÄVÄSSÄ PERUSTAJAURAKOINNISSA"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Antti Ruuska ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN KESTÄVÄSSÄ PERUSTAJAURAKOINNISSA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoo Työn valvoja: Työn ohjaaja: Ma professori, TkT Arto Saari TkT Tarja Häkkinen

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Työn taustaa: SUSPROC-tutkimus Kestävä kehitys -kestävä rakentaminen Työn rakenne ja tutkimuskysymykset Tutkimusmenetelmän kuvaus Kirjallisuuskatsaus Asiantuntija-arvio: rakennusliikkeiden tarjoaman kohdemarkkinointimateriaalin arviointi ISO indikaattorilistan avulla Tapaustutkimus: As Oy Painiitynportin perustajaurakointikohde Kestävän rakentamisen arviointi ISO indikaattorilistan avulla Neljän erityistarkastelussa olevan ydinindikaattorin kuvaus Kirjallisuuskatsaus: asuntokohteiden kestävä perustajaurakointi Perustajaurakoinnin prosessi Kestävän perustajaurakoinnin esteet ja ajurit Kestävän rakentamisen markkinointiperiaatteet Asiakkaan tarpeen selvittäminen Kohdemarkkinoinnin rooli kestävän rakentamisen tukemisessa Empiirinen osuus Kohdemarkkinoinnin arviointi Kestävän rakentamisen ydinindikaattorit Palvelujen saavutettavuus Emissiot ilmaan ja uusiutumattomien resurssien käyttö Muuntojousto Yhteenveto kestävän rakentamisen indikaattoreiden esiintymisestä kohdemarkkinointimateriaaleissa Tapaustutkimus: As Oy Painiitynportti Espoo Kohteen arviointi kestävän rakentamisen indikaattoreiden valossa Asiakastarpeen selvittäminen hankkeessa Kohteen markkinointi kestävän rakentamisen indikaattoreiden valossa Tulosten arviointi ja johtopäätökset...74 Lähdeluettelo...78

3 1. Johdanto 1.1 Työn taustaa: SUSPROC-tutkimus Tämä työ on osa VTT:n koordinoimaa SUSPROC-tutkimushanketta, joka pyrkii kehittämään uusia prosesseja kestävän rakentamisen ja kestävän rakennetun ympäristön edistämiseksi. Tutkimushankkeen tavoitteena on 1 : - ymmärtää kestävän rakentamisen esteitä ja vaikutuksia - kehittää uusia työskentelyprosesseja - kehittää uusia liiketoimintamalleja - kehittää tehokkaita ohjausmekanismeja kestävän rakentamisen tukemiseksi. Tutkimuksen perusoletuksena on, ettei kestävää rakentamista estä tiedon, teknologioiden tai arviointimenetelmien puute, vaan se, että uusien teknologioiden käyttöönotto vaatii uusia prosesseja ja työskentelymalleja. Uutta teknologiaa vastustetaan, koska sen oletetaan tuovan mukanaan riskejä ja vaikeasti ennakoitavia kustannuksia. Näitä esteitä voidaan poistaa etsimällä tehokkaita toimintaprosesseja ja lisäämällä ymmärrystä siitä, millaisia päätöksentekopisteitä, tehtäviä, tietoa, uusia toimijoita, rooleja ja verkostoitumista tarvitaan. SUSPROC-tutkimuskonsortiossa on mukana seuraavat toimijat: VTT, HSE/SCIR, HUT/SimLab ja Northumbria University / Sustainable Cities Research Institute / School of the Built Environment. Lisäksi tutkimushankkeessa mukana olevat yritykset osallistuvat hankkeeseen etsimällä keinoja ja ratkaisuja omien prosessiensa kehittämiseksi palvelemaan paremmin kestävän rakentamisen tarpeita. 2 Tämä työ liittyy tutkimushankkeeseen osallistuvan yksittäisen rakennusyrityksen haluun kehittää omaa, perustajaurakoinnilla toteutettavaa asuntotuotantoaan kestävän rakentamisen asettamien vaatimusten mukaiseksi. Työn tavoitteena on lisätä tietoa kestävästä rakentamisesta erityisesti asuntokohteiden perustajaurakoinnin osalta. Asuntokohteiden 1 Tarja Häkkinen, Adopting new processes for sustainable building and built environment, Häkkinen (2008) 1

4 perustajaurakointiin liittyvä asiakastarpeen selvittäminen ja kohdemarkkinointi ovat tässä työssä erityistarkastelussa. Työ pyrkii myös kuvaamaan perustajaurakoinnilla toteutettavien asuntokohteiden kohdemarkkinoinnin nykytilan kestävän rakentamisen näkökulmasta. Lisäksi työssä on tavoitteena arvioida tutkimushankkeessa mukana olevan rakennusliikkeen toiminnan nykytilaa kestävän rakentamisen kannalta. Tämä tehdään tutkimalla yhden asuntokohteen osalta, onko asiakastarpeen selvittämisessä kehitettävää kestävän rakentamisen näkökulmasta. Lisäksi kohteen osalta tarkastellaan kestävään rakentamiseen liittyvien ominaisuuksien toteutumista kohteessa ja näiden ominaisuuksien esiintuontia kohdemarkkinoinnissa. 1.2 Kestävä kehitys -kestävä rakentaminen Rakennukset ovat olennainen osa rakennettua ympäristöä, ja niillä on laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikutus. Ihmiset viettävät jopa % elämästään rakennuksissa ja rakennetussa ympäristössä, joten rakennusten terveellisyydellä ja viihtyisyydellä on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja siten myös yhteiskunnan tuottavuuteen. Rakennuksilla on merkittävä vaikutus myös luonnonvarojen käyttöön. Rakentamisen osuuden on arvioitu vastaavan jopa 50 %:a ihmiskunnan luonnonvarojen käytöstä. Luonnonvarojen käyttö rakennusmateriaalien tuotannossa aiheuttaa huomattavia ympäristövaikutuksia päästöjen, jätteen ja maankäytön muodossa. Rakennukset vastaavat myös huomattavasta osasta maapallon energiankulutusta. Rakennusten käyttämän lämmityksen, jäähdytyksen, valaistuksen, laitesähkön sekä muun energiankäytön on arveltu vastaavan noin 30 %:a kehittyneiden maiden loppuenergiankulutuksesta. Koska uusiutuvien energialähteiden osuus rakennusten energiankäytöstä on suhteellisen pieni, aiheuttaa rakennusten energiankulutus myös huomattavia käytönaikaisia päästöjä ilmakehään energiantuotannon aiheuttamien päästöjen kautta. 3 Rakennusten ja rakennetun ympäristön suuresta yhteiskunnallisesta vaikutuksesta johtuen rakentamisella on merkittävä rooli kestävän kehityksen toteutumisessa. 3 UNEP, Sustainable building and construction: facts and figures,

5 Kestävä kehitys Euroopan unionin neuvoston määritelmän mukaan kestävä kehitys tarkoittaa vallitsevan sukupolven tarpeiden täyttämistä siten, että tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan ei vaaranneta. EU:n kestävän kehityksen strategia tähtää kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämiseen luomalla kestäviä yhdyskuntia, jotka hallinnoivat ja käyttävät luonnonvaroja tehokkaasti ja edistävät innovaatioiden kautta vaurautta, ympäristön suojelua ja sosiaalista yhtenäisyyttä. 4 Kestävän kehityksen periaatteita noudattavasta rakentamisesta käytetään tässä työssä nimitystä kestävä rakentaminen. Kestävä rakentaminen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman alainen, kestävien rakennusten ympäristöohjelma määrittelee kriteerit kestävän kehityksen mukaiselle rakentamiselle. Määritelmän mukaan kestävässä rakentamisessa: 5 - rakennukset suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään silmälläpitäen niiden koko elinkaarta - ympäristönäkökulmia tarkastellaan yleensä kaikissa projekteissa ja ne sisältävät sekä lyhyen- että pitkän tähtäimen tarkasteluja - lainsäädäntö ja rakentamismääräykset sisältävät kestävyyteen liittyviä tarkasteluja ja vaatimuksia - valtio- ja paikallishallinnon politiikka ja kannustimet tukevat kestävää rakentamista ja rakennusten kestävää käyttöä - sijoittajat, vakuutusyhtiöt, kiinteistökehittäjät ja rakennusten ostajat/vuokralaiset ovat tietoisia ympäristönäkökohdista ja heillä on aktiivinen rooli näiden tukemisessa. Kestävä rakentaminen asettaa siis rakennusliikkeen toiminnalle vaatimuksia rakennusten elinkaari- ja ympäristönäkökulmista. Rakennusliikkeet eivät ole kuitenkaan ainoa taho, jolta edellytetään toimenpiteitä, vaan kestävä rakentaminen vaatii myös lainsäädännöllistä ohjausta, sekä valtio- ja kuntatason kannustimia. Myös eri osapuolten tietoi- 4 Council of the European Union, Review of the EU Sustainable Development Strategy, UNEP, Sustainable Buildings & Climate Initiative, 2009 Information note,

6 suus ympäristönäkökohdista ja osapuolten aktiivinen osallistuminen niiden edistämiseen nähdään kriteereinä kestävälle rakentamiselle. Tässä työssä käytetään ISO-standardin mukaista kestävän rakentamisen määritelmää, joka rajaa kestävän rakentamisen käsitteen rakennusliikkeen toimintaan paremmin soveltuvaksi. ISO-standardin 15392, Sustainability in building construction -General principles mukaan kestävä rakentaminen määritellään rakennustasolla seuraavasti: Sustainable development of buildings and other construction works brings about the required performance and functionality with minimum adverse environmental impact, while encouraging improvements in economic and social (and cultural) aspects at local, regional and global levels. Sustainable development of buildings and other construction works may include consideration of buildings and infrastructure individually and collectively, as well as consideration of single products, functional components, services and processes related to their life cycle. 6 Tässä työssä kestävällä rakentamisella käsitetään siis rakennushankkeen läpivienti siten, että rakennuksen tekniseen suorituskykyyn ja toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet pyritään täyttämään ympäristölle aiheutuvat haitalliset vaikutukset minimoiden. Jotta kestävä rakentaminen toteutuisi, on rakennushankkeiden yhteydessä myös samanaikaisesti tavoiteltava taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista kehitystä paikallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Kestävän rakentamisen tarkastelut on lisäksi ulotettava koko tarkasteltavan rakennuksen elinkaaren ajalle. Tässä työssä kestävän rakentamisen tarkastelut rajataan koskemaan kestävän rakentamisen mukaisten asuntokohteiden toteutusta. 6 ISO, ISO 15392: Sustainability in building construction -General principles, 2008, s.7 4

7 Kestävä asuntorakentaminen Kestävän rakentamisen mukaisten asuntojen on oltava suunnittelultaan kestäviä, saatavuudeltaan riittäviä ja niiden kestävän rakentamisen mukaisuudesta on tarjottava tietoa asukkaille. Kestävä asuntorakentaminen tarkoittaa myös asuntojen korkeaa teknistä laatua, sekä asuntojen edullisuutta niin investointi-, kuin käyttökustannustenkin osalta. Kestävien asuntojen on lisäksi oltava ekologisia mm. energiatehokkuuden ja materiaalivalintojen puolesta ja niiden jätehuolto on järjestettävä kestävälle pohjalle. 7 Suunnittelun kannalta kestävien asuntojen on oltava myös esteettisesti miellyttäviä, sekä mukavia ja viihtyisiä, sillä sosiaalis-psykologisesta näkökulmasta asunnot ja asuinrakennukset eivät ole pelkkiä rakennuksia, vaan ne ovat koteja, joissa ihmiset elävät Työn rakenne ja tutkimuskysymykset Työ jakautuu kuuteen kappaleeseen, joista ensimmäinen toimii johdantona työn aihepiiriin, toinen esittelee käytetyt tutkimusmenetelmät, kolmas esittelee tehdyn kirjallisuuskatsauksen tulokset, neljäs esittelee empiirisen osan tulokset, viides tulosten arvioinnin ja johtopäätökset ja kuudes työn yhteenvedon. Edellisten kappaleiden tarkoituksena on taustoittaa lukijalle työn roolia osana SUSPROC-tutkimushanketta (kappale 1.1) ja esitellä kestävän kehityksen ja kestävän rakentamisen käsitteet (kappale 1.2). Tässä kappaleessa esitellään työn rakenne ja työssä lähtökohtana olevat tutkimuskysymykset. Työn toisessa kappaleessa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät, sekä työssä käytetty tutkimusaineisto. Kappale 2.1 käsittelee tehtyä kirjallisuuskatsausta, kappale 2.2 tehtyä asiantuntija-arviota ja kappale 2.3 työn osana tehtyä tapaustutkimusta. Kappale 2.4 esittelee työn asiantuntija-arvioiden pohjana olevan ISO indikaattorilistan ja kappale 2.5 tämän työn kannalta neljä tärkeintä indikaattoria. 7 Vida Maliene ja Naglis Malys, High-quality housing -A key issue in delivering sustainable communities, Maliene ja Malys (2009) 5

8 Kolmannessa kappaleessa tehdään työn aihepiireihin liittyvä kirjallisuuskatsaus. Kappaleessa 3.1 esitellään perustajaurakoinnin prosessi ja kappaleessa 3.2 kirjallisuuteen perustuvat esteet ja ajurit asuntokohteiden kestävälle perustajaurakoinnille. Kappaleessa 3.3 tutkitaan kestävän rakentamisen markkinointiperiaatteita, kappaleessa 3.4 asiakkaan tarpeen selvittämisen keinoja ja kappaleessa 3.5 kohdemarkkinoinnin roolia kestävän rakentamisen tukemisessa. Tehty kirjallisuuskatsaus rakentuu seuraavien tutkimuskysymysten ympärille: - mitkä ovat asuntokohteiden perustajaurakoinnin olennaiset esteet ja ajurit kestävän rakentamisen kannalta? - miten asuntokohteita tulisi markkinoida kestävän rakentamisen kannalta? - miten asuntokohteiden asiakastarve tulisi selvittää kestävän rakentamisen tukemiseksi? - mikä on kohdemarkkinoinnin rooli kestävässä rakentamisessa? Kappale neljä muodostaa työn empiirisen osuuden ja se jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tarkoituksena on havainnoida kappaleessa yleisesti kestävän rakentamisen indikaattoreiden esiintymistä markkinointimateriaaleissa ja tehdä kappaleissa tarkempia havaintoja liittyen tämän työn kannalta tärkeisiin neljään indikaattoriin. Kappaleen neljä ensimmäisen osan tutkimuskysymykset ovat: - tarjoavatko suomalaiset rakennusliikkeet potentiaalisille asunnonostajille tietoa kohteidensa kestävän rakentamisen mukaisuuteen liittyen? - miten neljään valittuun kestävän rakentamisen indikaattoriin liittyvä tieto tuodaan markkinoinnissa esille? Kappaleen neljä toinen osa on tapaustutkimus, jossa tutkitaan kestävää rakentamista erään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan asuntokohteen osalta. Kappaleen neljä toisen osan tavoitteena on kappaleen osalta tutkia kestävän rakentamisen toteutumista todellisessa esimerkkikohteessa. Kappaleessa selvitetään, millä keinoilla tutkittavan kohteen suunnittelussa on selvitetty asiakastarvetta ja kappaleessa tutkitaan, 6

9 tuodaanko kestävän rakentamisen näkökulmiin liittyviä asioita esille kohteen markkinoinnissa. Kappaleen neljä toisen osan tutkimuskysymykset ovat: - miten kestävä rakentaminen toteutuu tarkasteltavassa kohteessa neljän kestävän rakentamisen indikaattorin kannalta? - millä tavoilla tarkasteltavassa kohteessa on tutkittu asiakastarvetta? - tuodaanko tarkasteltavan kohteen markkinointimateriaalissa esille neljään kestävän rakentamisen indikaattoriin liittyvää tietoa? Kappaleessa viisi arvioidaan työssä saadut tulokset ja tehdään tuloksista johtopäätökset. 7

10 2. Tutkimusmenetelmän kuvaus 2.1 Kirjallisuuskatsaus Tämän työn kolmannessa kappaleessa kolme tehdään työn aihepiireihin liittyvä kirjallisuuskatsaus. Kappaleessa 3.1 esitellään asuntokohteiden perustajaurakoinnin prosessi sitä käsittelevän kirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen kappaleessa 3.2 tunnistetaan katsauksella kestävän rakentamisen yleiseen kirjallisuuteen erityisesti asuntokohteiden perustajaurakoinnissa vaikuttavat kestävän rakentamisen esteet ja ajurit. Kappaleessa 3.3 tutkitaan ympäristöystävällisten tuotteiden markkinointia käsittelevää kirjallisuutta ja esitetään siihen perustuen markkinointiperiaatteet kestävän rakentamisen mukaisille asunnoille. Kappale 3.4 käsittelee kirjallisuuskatsauksen avulla keinoja asiakastarpeen selvittämiseen ja kappale 3.5 kirjallisuuteen perustuen kohdemarkkinoinnin roolia asuntokohteiden perustajaurakoinnissa. 2.2 Asiantuntija-arvio: rakennusliikkeiden tarjoaman kohdemarkkinointimateriaalin arviointi ISO indikaattorilistan avulla Kappaleissa analysoidaan asiantuntija-arvion avulla, mitä kestävään rakentamiseen liittyvää tietoa rakennusyritykset tarjoavat asuntokohteista kiinnostuneille potentiaalisille asiakkailleen. Tutkimus tehdään arvioimalla asuntokohteiden Internetissä olevia kohdekohtaisia sivuja kaikkien kestävän rakentamisen ydinindikaattoreiden osalta ja kiinnittämällä erityishuomiota tämän työn tarkastelun kannalta neljään tärkeimpään indikaattoriin. Tässä työssä tarkasteltava markkinointimateriaali on rajattu koskemaan ainoastaan rakennusliikkeiden Internetin kautta tarjoamaa markkinointimateriaalia, sillä Internet on Suomessa asunnonostajien yleisimmin käyttämä tietolähde. Asunnon oston suunnitteluvaiheessa Internetiä käyttää 74 % kaikista asunnon ostajista ja tarkempaa tietoa haetta- 8

11 essa Internetiä käyttää 67 % ostajista. Asunnonostajista yli puolet (58 %) pitää Internetiä tärkeimpänä tietolähteenään etsiessään tietoa ostamastaan asunnosta. 9 Tutkimusaineistona käytettiin rakennusliikkeiden kohdekohtaisia Internet-sivuja. Tutkimusaineisto muodostui suomalaisten rakennusliikkeiden suunnitteilla, ennakkomarkkinoinnissa, tai rakenteilla olevista kohteista. Kaikista tutkituista kohteista on laadittu rakennusliikkeen Internet-sivuille kohdekohtaiset sivut, joilta löytyy tyypillisesti yleisesittely kohteesta ja sen ympäristöstä, sekä tietoja asuntojen suunnitteluratkaisuista ja myyntihinnoista. Joidenkin kohteiden osalta tarjolla on myös esimerkiksi erillinen kohde-esite, rakennustapaseloste tai asuntojen pohjapiirustukset. Internetin kautta saatavilla ollut kohdemarkkinointimateriaali käytiin kokonaisuudessaan läpi viiden urakoitsijan yhteensä 43:en kohteen osalta. Jokaisen tutkitun kohteen kohdemarkkinoinnin osalta arvioitiin, tarjotaanko kestävästä rakentamisesta tietoa potentiaaliselle asunnonostajalle. Tutkimuksen suorittamisessa arviointiperusteena käytettiin ISO-21929:n mukaista kestävän rakentamisen ydinindikaattoreiden listaa, joka esitellään kohdassa 2.4. Markkinointimateriaali käytiin läpi kohde kerrallaan ja kunkin indikaattorin osalta arvioitiin, onko siihen liittyvää tietoa tarjolla. Jos indikaattoriin liittyvää tietoa katsottiin olevan tarjolla, annettiin kohteelle indikaattorin osalta yksi piste, ja jos tietoa ei ollut tarjolla, ei kohteelle annettu pisteitä kyseisen indikaattorin osalta. Saadut tulokset on esitetty kappaleessa Tämän lisäksi neljän indikaattorin osalta tehtiin myös tarkempia havaintoja. Nämä neljä indikaattoria ovat: palvelujen saavutettavuus, emissiot ilmaan, uusiutumattomien resurssien käyttö ja muuntojousto. Näiden indikaattoreiden tarkempi kuvaus esitellään kohdassa 2.5 ja saadut tulokset kappaleissa TNS gallup, Asunnonosto- ja myyntiprosessitutkimus,

12 2.3 Tapaustutkimus: As Oy Painiitynportin perustajaurakointikohde Osana tätä työtä tehdään tapaustutkimus, jonka tarkastelussa käytetään apuna kappaleessa 2.5 neljää tarkemmin esiteltyä kestävän rakentamisen ydinindikaattoria. Tapaustutkimuksen kohteeksi on valittu As Oy Painiitynportti Espoo, koska sillä on katsottu olevan kestävää rakentamista tukevia ominaisuuksia, kuten hyvä sijainti, energiatehokkaat suunnitteluratkaisut, sekä avoin ja muunneltava pohjaratkaisu 10. Kyseinen kohde on perustajaurakoinnilla toteutettava asuntokohde, joka rakennetaan Painiityn uudelle asuinalueelle Espooseen. Painiitty sijaitsee Kehä I:n ja Vihdintien läheisyydessä ja sieltä on matkaa Helsingin keskustaan noin kymmenen kilometriä ja Leppävaaraan noin kaksi kilometriä. Alueena Painiitty on suunniteltu kaikille ikäryhmille ja sinne tullaan rakentamaan pientaloja, paritaloja, rivitaloja, sekä kerrostaloja. Painiittyyn on varattu tontit päiväkodille ja alakoululle. Sinne on myös tulossa urheilukenttä sekä kolme leikkipuistoa. As Oy Painiitynportti Espoo, joka on kahdenkymmenen kytketyn pientalon yhtiö, on ensimmäinen Painiittyyn toteutettava perustajaurakointikohde 11. Kappaleessa tutkitaan asiantuntija-arviona As Oy Painiitynportin palvelujen saavutettavuutta, emissioita ilmaan ja uusiutumattomien resurssien käyttöä. Tutkimusaineistona käytetään kohteen markkinointiaineistosta ja asemakaavaselosteesta löytyvää tietoa. Muuntojouston arvioinnissa tutkimusmenetelmänä on rakennusyrityksen edustajien haastattelu. Kappaleessa kuvataan hankkeen suunnitteluvaiheen yhteydessä tehty asiakastarpeen selvitys. Tutkimusmenetelmänä on rakennusyrityksen edustajien haastattelu. Kappaleessa tutkitaan asiantuntija-arviona As Oy Painiitynportin Internetin kohdesivuilla tarjolla olevaa markkinointimateriaalia neljän tässä työssä tarkasteltavan indikaattorin osalta samalla periaatteella kuin kappaleissa Sakari Pulakka, et al, Raportti Painiityn Elinkaariedullisuudesta, Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy, As Oy Painiitynportti Espoo, myyntiesite,

13 2.4 Kestävän rakentamisen arviointi ISO indikaattorilistan avulla Tässä kohdassa esitellään ISO kestävän rakentamisen ydinindikaattoreiden lista, jota käytetään tässä työssä kestävän rakentamisen arvioimiseen. Indikaattorin määritelmä Indikaattorilla tarkoitetaan kvantitatiivista, kvalitatiivista tai kuvailevaa mittayksikköä, joka edustaa yhtä tai useampaa taloudellista, ympäristöllistä, tai sosiaalista vaikutuskategoriaa. Indikaattoreiden avulla on mahdollista yksinkertaistaa, kuvata ja mitata kompleksisia, muuten ei-mitattavissa olevia ongelmia. 12 Indikaattoreiden käyttö tutkimustyökaluna Tässä työssä kestävän rakentamisen kokonaisuutta kuvataan ISO standardiehdotuksen esittämän, kestävän rakentamisen ydinindikaattorilistan avulla. Kyseinen indikaattorilista kuvaa kestävän rakentamisen kannalta olennaisimmat indikaattorit, joiden huomioiminen voidaan nähdä minimivaatimuksena tarkasteltaessa rakennusten kestävyyttä ja vaikutusta kestävään kehitykseen 13. Tässä työssä ydinindikaattoreiden listaa käytetään arvioitaessa rakennusyritysten kohdemarkkinoinnin kautta antamaa, kestävään rakentamiseen liittyvää tietoa. Ydinindikaattoreiden lista vaikutuksineen on esitetty taulukossa 2. Kaikkien indikaattoreiden sisältöä ei esitellä tässä yhteydessä, vaan ainoastaan työssä erityistarkastelussa olevat neljä indikaattoria kuvataan tarkemmin. 12 ISO, ISO Sustainability in building construction-sustainability indicators, 2010, s ISO (2010) s

14 Taulukko 1: Kestävän rakentamisen ydinindikaattorit vaikutuksineen ISO mukaan 14 POTENTIALISET VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖLLISET TALOUDELLISET SOSIAALISET OMINAISUUS Palvelujen saavutettavuus Esteettinen laatu MUUTOS TAI VAURIO RESURS- SIEN HÄVIÄMI- NEN TALOU- DELLINE N ARVO TUOTTA- VUUS TERVEYS TYYTY- VÄISYYS TASA- ARVO KULT- TUURI- ARVO Maan käyttö Esteettömyys Emissiot ilmaan Uusiutumattomien resurssien käyttö Veden kulutus Jätteiden tuottaminen Sisäympäristö ja sisäilman laatu Turvallisuus Käytettävyys Muuntojousto Kustannukset Kunnossapidettävyys 2.5 Neljän erityistarkastelussa olevan ydinindikaattorin kuvaus Tässä työssä kestävää rakentamista tarkastellaan erityisesti neljän ISOstandardiluonnoksen mukaisen indikaattorin valossa. Tarkasteltavat indikaattorit ovat palvelujen saavutettavuus, emissiot ilmaan, uusiutumattomien resurssien käyttö, sekä muuntojousto. Seuraavassa on kuvattu kunkin indikaattorin sisältö, sekä tässä työssä käytettävät arviointiperusteet kullekin indikaattorille. 14 ISO (2010) s.17 12

15 Palvelujen saavutettavuus Ensimmäinen tarkasteltavista indikaattoreista on palvelujen saavutettavuus. ISO:n standardiluonnoksessa palvelujen saavutettavuus koostuu neljästä tarkasteltavasta osaalueesta, jotka ovat: julkisten liikennemuotojen, kevyen liikenteen väylien, vihertilojen ja julkisten tilojen, sekä käyttäjälle olennaisten peruspalveluiden saavutettavuus 15. Palvelujen saavutettavuus on sijaintiriippuvainen indikaattori, eli esimerkiksi tonttivalinnan vaikutus indikaattorin toteutumiseen on olennainen. Palvelujen saavutettavuuden eri osa-alueet on esitelty seuraavissa kohdissa. Palvelujen saavutettavuus: julkiset liikennemuodot Palvelujen saavutettavuuden ensimmäinen tarkasteltava osa-alue on julkisen liikenteen saavutettavuus. Julkisen liikenteen merkitys kestävän kehityksen kannalta on, että se vähentää yksityisautoilun tarvetta ja autoriippuvuutta. Julkisen liikenteen saavutettavuuden voidaan katsoa tuovan merkittäviä ympäristöllisiä etuja, sillä yksityisautoilun vähentämisen myötä se vähentää myös luonnonvarojen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. 16 Julkisten liikennemuotojen saavutettavuudella on myös sosiaalisesti positiivinen vaikutus, sillä se edistää ihmisten tasa-arvoa ja tyytyväisyyttä mahdollistamalla myös matalatuloisimmalle väestönosalle pääsyn palveluihin, koulutukseen, vapaaaikaan ja työhön ilman tarvetta omistaa omaa autoa. 17 Arviointiperusteena julkisen liikenteen osalta käytetään julkisen liikenteen olemassaoloa, laatua ja läheisyyttä rakennuksen ympäristössä. 18 Käytännössä tämä tarkoittaa kävelymatkaa julkisen liikenteen pysäkille, saatavilla olevia liikennemuotoja, liikennöivien linjojen määrää ja reittejä, sekä julkisen liikenteen liikennöintitaajuutta. 19 Julkisen liikenteen saavutettavuus riippuu vahvasti sijainnista, sillä esimerkiksi kaupunkialueella sijaitsevalla tontilla on usein luontaisesti paremmat julkisen liikenteen yhteydet, kuin maaseudulla sijaitsevalla tontilla. 15 ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s

16 Palvelujen saavutettavuus: kevyen liikenteen muodot Palvelujen saavutettavuuden indikaattori mittaa kevyen liikenteen osalta liikenneväylien olemassaoloa, laatua ja läheisyyttä kattaen kevyen liikenteen eri muodot. 20 Kevyen liikenteeseen luetaan kuuluvaksi perinteisesti käsitettävien kävelyn ja pyöräilyn lisäksi myös mm. rullaluistimilla, potkukelkalla ja pyörätuolilla liikkuminen. 21 Myös kevyen liikenteen vaikutus kestävään kehitykseen kohdistuu ympäristöllisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Kevyen liikenteen käyttö vähentää moottoriliikenteen tarvetta ja sitä kautta myös siitä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Kevyen liikenteen vaikutukset ovat myös sosiaalisia, sillä liikkumismuotona kevyt liikenne edistää ihmisten tasa-arvoa, terveyttä ja yleistä hyvinvointia. 22 Arviointiperusteena kevyen liikenteen saavutettavuudelle käytetään etäisyyttä ja pääsyä kävelyreiteille, jalkakäytäville ja pyöräteille, sekä kyseisten väylien kuntoa ja laajuutta. Kevyen liikenteen kannalta on tärkeää, että myös rakennusten tilat tukevat kevyen liikenteen käyttöä. Esimerkkinä kevyttä liikennettä tukevista tilaratkaisuista voidaan mainita rakennusten helppopääsyiset pyörävarastot ja pyörätelineet. 23 Julkisten liikennemuotojen tapaan myös kevyen liikenteen saavutettavuus riippuu suuresti sijainnista. Palvelujen saavutettavuus: viheralueet ja avoimet tilat Palvelujen saavutettavuuden kolmas osa-alue on viheralueiden ja avointen tilojen saavutettavuus. Viheralueilla ja avoimilla tiloilla tarkoitetaan esimerkiksi luonnonvaraisia alueita, puistoja, ja muita vapaasti käytössä olevia tiloja, joita ihmiset voivat vapaasti hyödyntää virkistyskäyttöön. 24 Viheralueiden ja avointen tilojen saavutettavuuden vaikutukset ovat sosiaalisia, vaikuttaen ihmisten tyytyväisyyteen, terveyteen ja tasaarvoon ISO (2010) s Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn tutkimusohjelma , 2005, s ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s

17 Arviointiperusteena viheralueiden ja avointen tilojen saavutettavuuden osalta käytetään rakennuksen ympäristössä sijaitsevien viheralueiden ja avointen tilojen olemassaoloa, laatua ja läheisyyttä. Palvelujen saavutettavuus: käyttäjille olennaiset peruspalvelut Peruspalveluiden osalta palvelujen saavutettavuuden vaikutukset ovat ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia. Peruspalvelujen hyvä saavutettavuus vähentää olennaisesti oman auton käyttötarvetta ja siten myös kasvihuonekaasupäästöjä ja luonnonvarojen kulutusta. 26 Peruspalvelut ovat tärkeitä rakennuksen kaikille käyttäjille ja niiden saavutettavuus vaikuttaa sosiaalisesta näkökulmasta positiivisesti ihmisten tyytyväisyyteen ja tasa-arvoon. Peruspalvelujen hyvällä saavutettavuudella on myös taloudellisia vaikutuksia, sillä se vaikuttaa positiivisesti kiinteistöjen arvoon. Rakennuksen sijainti kasvavien alueiden ja palveluiden läheisyydessä on tärkein yksittäinen tekijä kiinteistöliiketoiminnan voittojen kannalta. 27 Arviointiperusteena peruspalvelujen osalta käytetään käyttäjälle tärkeiden palvelujen saatavuutta ja läheisyyttä. Tarvittavien peruspalveluiden tarve riippuu tarkasteltavasta rakennustyypistä. 28 Esimerkiksi asuinrakennusten läheisyydessä tarvitaan luonnollisesti erilaisia peruspalveluita kuin toimistorakennusten läheisyydessä. Peruspalveluiden osalta tulisi kuvata tapauskohtaisesti oleelliset palvelut, niiden läheisyys, sekä liikkumismuoto, jolla palvelut voidaan saavuttaa 29. Myös palvelujen saavutettavuus riippuu voimakkaasti sijainnista. Emissiot ilmaan Tässä työssä toisena tarkasteltavana indikaattorina käytetään emissioita ilmaan. ISOn standardiluonnoksessa emissiot ilmaan tarkoittavat sekä kasvihuonekaasupäästöjä, että otsonikerrosta aiheuttavien aineiden päästöjä. Rakennusalalla on suuri potentiaali kasvihuonekaasujen vähentämiseen rakentamisen ja käytön aikana ja niiden tarkastelu voidaankkin nähdä kestävän rakentamisen kannalta 26 ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s

18 tärkeänä. Päästöjä voidaan vähentää pienentämällä rakennusten energiankulutusta ja rakenteisiin sidottua energiaa, vaihtamalla vähähiilisempiin polttoaineisiin ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. 30 Otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistusta, kulutusta, kauppaa ja talteenottoa säädellään voimakkaasti Euroopan parlamentin asetuksella. 31 Suomessa otsonikerrosta heikentäviä aineita saa käyttää rakennuksissa ainoastaan jo olemassa olevien HCFCkylmälaitteiden huollossa. Näidenkin osalta uusien kylmäaineiden käyttö on kielletty vuoden 2010 alusta saakka ja myös kierrätettyjen ja regeneroitujen kylmäaineiden käyttö kielletään vuoden 2014 loppuun mennessä. 32 Koska otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttö on Suomessa kielletty lainsäädännöllä, rajataan niiden tarkastelu tämän työn ulkopuolelle. Kasvihuonekaasupäästöjen osalta emissioiden vaikutukset ovat ympäristöllisiä. Kasvihuonekaasupäästöillä on ilmastonmuutosta edistävä vaikutus ja sitä kautta ne saattavat aiheuttaa myös sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia maailmanlaajuisella tasolla. 33 Otsonikerrosta vahingoittavien aineiden emissioilla tarkoitetaan puolestaan kaasupäästöjä, joilla on yläilmakehän otsonikerrosta vahingoittava vaikutus. Otsonikerrosta vahingoittavien aineiden vaikutukset ovat maailmanlaajuiset ja ne kohdistuvat sosiaalisesta näkökulmasta ihmisten terveyteen ja ympäristöllistä näkökulmasta ekosysteemien turmeltumiseen. 34 Sekä kasvihuonekaasupäästöt, että otsonikerrosta vahingoittavien aineiden päästöt aiheutuvat rakennusmateriaalien tuotannosta, sekä tarkasteltavan rakennuksen rakennus-, käyttö- ja purkuvaiheesta. 35,36 Niiden kokonaismäärän arviointi rakennuksen elinkaaren aikana voidaan tehdä suunnitteluvaiheessa LCA-laskennalla. 30 ISO (2010) s Euroopan unioni, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, Suomen Ympäristökeskus, Otsonikerroksen suojelu, ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s

19 Uusiutumattomien resurssien käyttö Kolmas tässä työssä tarkasteltavista indikaattoreista on uusiutumattomien resurssien käyttö. Rakennusteollisuuden rooli luonnonresurssien käyttäjänä on suuri, sillä se kuluttaa maailmanlaajuisesti huomattavan osan maailman raaka-ainevaroista. Luonnonvarojen käytöllä on myös seurannaisvaikutuksia, kun raaka-aineita kuljetetaan, käsitellään ja jalostetaan edelleen rakennusmateriaaleiksi. Luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää siirtymällä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön, lisäämällä kierrätystä, sekä parantamalla materiaalitehokkuutta ja pienentämällä materiaalihukkaa prosesseissa. 37 Rakennukset vaikuttavat energiankulutuksensa kautta voimakkaasti myös luonnon energiavarojen käyttöön. Rakennusten vaikutusta luonnon energiavarojen käyttöön voidaan vähentää parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, pienentämällä kulutusta, rakennusten sitomaa energiaa ja käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä. Arviointiperusteena uusiutumattomien luonnonvarojen käytölle käytetään rakennuksen vaikutusta uusiutumattomien energia- ja materiaaliresurssien ehtymiseen sen elinkaaren aikana. 38 Luonnonvarojen käyttöä voidaan tarkastella LCA-laskennan avulla. Muuntojoustavuus Neljäs tutkittavista indikaattoreista on muuntojoustavuus Muuntojoustavuus tarkoittaa rakennuksen tilojen, jännevälien, aukotusten, rakennuksen kapasiteetin, sekä rakennuksen palveluiden mukautuvuutta muuttuvaa käyttötarkoitusta tukevaksi. Muuntojoustavuus kuvaa, kuinka hyvin rakennus on muunnettavissa tai muokattavissa vastaamaan tietyn käytön sille asettamia vaatimuksia ja sitä tarvitaan, kun rakennus sovitetaan vastaamaan tietyn käyttäjän tarpeita, käyttäjän tarpeet muuttuvat, tekniikan kehitys aiheuttaa muutostarpeita, tai kun rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. Rakennuksen muuntojoustavuus on edellytys rakennuksen pitkälle käyttöiälle, sillä se auttaa estämään rakennuksen ennenaikaista teknistä tai toiminnallista vanhenemista. Muuntojoustavuuden tuoma pitkäikäisyys vaikuttaa positiivisesti rakennuksen taloudelliseen arvoon ja vähentää rakennuksen aiheuttamaa ympäristökuormaa ISO (2010) s ISO (2010) s ISO (2010) s

20 Muuntojoustolla tarkoitetaan toisaalta myös rakennuksen mukautuvuutta ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien paikallisten sääolosuhteiden huomioimista rakennuksen suunnittelussa. Mukautuvuus ilmastonmuutokseen vaikuttaa positiivisesti käyttäjien terveyteen ja rakennuksen taloudelliseen arvoon. 40 Ilmastonmuutokseen liittyvä muuntojousto rajataan kuitenkin tämän työn käsittelyn ulkopuolelle. 40 ISO (2010) s

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska RE SEARCH 179 O HL I G H T S VI S I Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska G Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa HI NS SC I E N CE T HNOLOG

Lisätiedot

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Essi Paronen Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Iiro Immonen TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2008:2 Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä Ekotehokkuuden arviointi

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Julkiset ja yksityiset palvelut samoissa tiloissa toimitilajärjestely yksityisomistuspohjaisella yhteistyömallilla

Julkiset ja yksityiset palvelut samoissa tiloissa toimitilajärjestely yksityisomistuspohjaisella yhteistyömallilla Julkiset ja yksityiset palvelut samoissa tiloissa toimitilajärjestely yksityisomistuspohjaisella yhteistyömallilla Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja DI Hannele Laine Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot