ELVIS-HANKKEEN YHTEISTYÖKAAVIO YHTEISTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELVIS-HANKKEEN YHTEISTYÖKAAVIO YHTEISTYÖ"

Transkriptio

1 YHTEISTYÖ Olennainen painotus GFP.ssä on organisaatiomallissa, joka yhdistää julkisen, 3. sektorin ja eri yhteisöiden yhteistyön. Kun jokaisesta suomalaisesta suuremmasta kaupungista löytyy jo paljon palvelua, voimme kehittää yhteistyön, josta kaikki hyötyvät. ELVIS-HANKKEEN YHTEISTYÖKAAVIO Ammattiopistot: GFP- mallin ryhmien sisältöä tulisi suunnitella ja toteuttaa niin, että ne parantavat nuoren mahdollisuutta saada opiskelupaikka ja päästä helposti opinnoissa alkuun. Sisältöjen vastaavuutta voi suunnitella varsinkin ATK ja Multimediateemoissa. Vertaisohjaajakoulutus ELVIS-HANKE NIEMIKOTISÄÄTIÖ Tilat, kalusto Kuntouttava opetus ja ohjaus Yhteistyö Terveyskeskuspalvelut: Psykiatriset palvelut tulisi kohdistaa psykiatristen poliklinikoiden kautta sujuvaan yhteistyöhön, jossa nuorelle tarjotaan ohjatun toiminnallisen vertaistukimallin toimintaa. Tähän liittyy myös julkinen rahoitus yksikön toiminnalle. A-klinikkasäätiö MTKL Suomen Fysioakustiikka Oy Cocoon Design Ammattiopisto Luovi Keskuspuiston ammattiopisto Omaiset mielenterveystyön tukena Lyhty ry Nuorisoasiainkeskus: Jokaisessa suomalaisessa kaupungissa on jo investoitu kalusteisiin, tiloihin ja tiedotukseen paikallisen nuorisotoimen puolesta. Terveyskeskuksen rahoitus siis siirtyisi suureksi osaksi kaupungin sisällä. Tämä mahdollistaa myös yhden oven-mallin: Nuori mielenterveyskuntoutuja käy samoissa tiloissa, samoissa toiminnoissa muiden nuorten kanssa. MLL Resonaari Nuorisoasiainkeskus Seurakuntayhtymä Alvi ry Helsingin kaupungin Terveyskeskus 3. sektorin yritys, yhdistys tai säätiö. GFP-mallin mukainen toiminta, jossa on vertaistyönohjaus ja palkattu henkilöstö toimivat voi olla 3. sektorin toimija, jolla on jo hyvät lähtökohdat ja valmis rakenne ohjatun vertaistukimallin toteuttamiseksi. Vertaisohjauskoulutuksessa ovat 3. sektorin toimijat yhteistyössä. ELVIS-hanke 2009 (HUOM! Tämän painoksen versiossa lukuisia virheitä lähteissä, sivunumeroissa, kieliasussa yms.) 14 15

2 YHTEISÖLLISYYS JA TOIMINNAN KAUTTA KOKEMINEN Freinet-pedagogiikan luoja ja edistäjä on Célestin Freinet, ranskalainen pedagogi ja eräs progressiivisen kasvatustieteen kehittäjistä. Freinetin perusajatuksena on, että ihmiselle on luontaista työ, ei leikki. Freinetin työkasvatuksen perusteena toimii elämänenergia, joka sysää jo pienen lapsen liikkeelle. Hän testaa kykyjään toistamalla ja jäljittelemällä. Tämä elämänvoima toteutuu juuri työnteossa. Työnteon kautta ihminen saavuttaa elämänhallinnan ja oppii myös järjestämään ympäristöään. Ihminen valloittaa maailmaa kokeillen ja tutkien elämänenergian johdattamana. Vallitsevan käsityksen mukaan oppiminen on jatkuvaa opitun uudelleen järjestämistä, ikuinen prosessi. Elämyksellisyydellä on oppimisessa tärkeä rooli. Oppijalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työskentelyynsä. Työkasvatuksen kautta kehitetään käden taitoja ja ratkaistaan ongelmia, omaksutaan vastuutehtäviä ja arkipäivän rutiineja. Sosiaalisuuden käsitettä käytetään usein seurallisuuden synonyymina. Sosiaalisuus on kuitenkin myös muuta. Se on toisista ihmisistä välittämistä ja heitä kohtaan tunnettua myötätuntoa, joka on yhteisöllisyyden sidosaines. Ammattiapu ja vertaistuki eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan toisiaan täydentäviä tukimuotoja. Vertaistoiminta ei ole korvattavissa ammattiavulla eikä ammattiapu vertaistoiminnalla. Vertaistoiminnan erityinen arvo pohjautuu samankaltaisten kokemusten luomaan yhteisöllisyyteen. Toisaalta hoitoalan ammattilaisen asiantuntijuutta, koulutusta ja kokemusta ei pidä koskaan aliarvioida. GFP-mallin kautta ammattimaista kuntoutustyötä voi kuitenkin täydentää. Tärkeintä on, että työ säilyy edelleen asiakaskeskeisenä. Vertaistoiminnan merkityksen korostuminen liittyy useisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Näitä ovat esim. muutos asiantuntijuudessa: ihminen nähdään aikaisempaa enemmän oman elämänsä asiantuntijana, eikä pelkästään ammattilaisten hoidon tai toimenpiteiden kohteena. Yksi syy vertaistoiminnan yleistymiseen voi olla julkisten resurssien niukkuus. Aineellisen ja henkisen avun tarvitsijoiden määrä lisääntyy yhteiskunnassa monesta syystä. Siksi vertaistoiminnalle on yhä enemmän tilausta. GFP-malli eroaa perinteisestä vertaistukitoiminnasta paitsi toiminnallisuuden korostamisessa myös siinä, että vertaisohjaajille maksetaan työosuusrahaa, joka on tällä hetkellä Suomen laissa enimmillään 12 euroa/päivä

3 MIELENTERVEYDEN MÄÄRITTELYÄ Ehkä useimmin toistettu mielenterveyden määritelmä on Sigmund Freudin lausuma Mielenterveys on kyky rakastaa ja kyky tehdä työtä. Mielen hyvinvointi liittyy olennaisesti jokapäiväiseen elämään. Hyvä mielenterveys rakentuu monista osista ja muovautuu kokemusten mukana koko elämän ajan. Mielenterveyden sanotaan olevan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä pitkälti elämäntaidollinen käsite. Nykysuomen sanakirja määrittelee mielenterveyden sanoin psyykkinen hyvinvointi ja riittävä sopeutuminen sosiaaliseen ja muuhun ympäristöön. Ihmisellä on monia keinoja tietoisesti ja tiedostamattaan säädellä psyykkistä tasapainoaan ja kokea elämänsä mielekkääksi. Ilmiötä nimitetään psyykkiseksi itsesäätelyksi. Psyykkisten itsesäätelykeinojen avulla ihminen pitää yllä tarkoituksenmukaista henkistä joustavuutta. Sosiaalihuollollinen kuntoutus, rehabilitaatio-sanan alkuperäinen merkitys on arvon palauttamista. Menetetyn maineen, kunnian ja ihmisarvon puhdistamista. Mielenterveys on prosessi. Se ei ole staattinen tila, vaan sen intensiteetti vaihtelee iän, olosuhteiden ja kypsymisvaiheen mukaan. ITSEARVIOINTI JA DOKUMENTOINTI Reggio Emilia -pedagogiikka on Loris Malaguzzin luoma kasvatusfilosofia, jonka syvimpänä ajatuksena on auttaa näkemään ympäröivä maailma useilla eri tavoilla. Pedagogiikan mukaan tekeminen on mielekästä toimintaa, jonka kautta opitaan asioita, koska oppijat ovat itse kiinnostuneita niistä. Ryhmä haastaa kuntoutujia pohtimaan ja ratkaisemaan itse tai ryhmäläisten kanssa kysymyksiä, tehtäviä ja toiminnan sisältöä. Myös manuaali, ryhmän ohjekirja, syntyy vuorovaikutuksessa, yhteisten oivallusten kautta. Sekä nuori kuntoutuja että vertaisohjaaja arvioivat oppimaansa sekä yhdessä että yksin. Itsearvioinnissaan kuntoutuja oppii näkemään asioita erilaisista näkökulmista, ryhmätyöskentelyssä hän oppii kunnioittamaan omista näkemyksistään poikkeavia näkemyksiä. Prosessoinnista voi tulla itse projektia tärkeämpää. GFP-mallissa dokumentoinnin ytimessä ovat kuntoutujan omat havainnot ja huomiot omasta kehityksestään. Yhtenä toistuvana arvioinnin välineenä toimivat ryhmäohjauksen manuaalit yksityiskohtaisine ohjeistuksineen. Tärkeää vertaisohjaajan tukemisen ohjaamisessa onkin tämän manuaalin jatkuva muokkaus. Vertaisohjaaja on itse aktiivisesti mukana kehittämässä manuaalia. Eräänä dokumentoinnin muotona on näkyvä luovan toiminnan esittely. Nettitaide- ja musiikkigalleriat ovat anonyymien taiteilijoiden, muusikoiden ja mediaosaajien taidonnäytteitä ulospäin. Tämä on tärkeä asia yhteisöllisyyden kannalta. Samalla mielenterveyskuntoutujat nähdään positiivisessa valossa. Asialla on myös syvempi eettinen ja yhteiskunnallinen merkitys; mielenterveyskuntoutujat tulevat enemmän yksilöinä esiin, joka voi puolestaan lisätä suvaitsevaisuutta ja poistaa heihin kohdistuvia ennakkoluuloja

4 VOIMAUTTAMINEN Mielenterveys on sisäinen voimavaramme, joka edistää kykyämme sopeutua elämän muutoksiin. Se kehittyy ympäristön antamien ja syntymässä saatujen ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta. Viime vuosina lanseeratulla voimauttamisen käsitteellä tarkoitetaan vapaaehtoista vallan ja vastuun antamista toiselle. Toisen voimauttaminen voi tapahtua esim. vähentämällä omaa vaikutusvaltaa. Päämääränä on toisen rohkaiseminen, tilan antaminen hänen ajattelulleen ja tarpeilleen. Kuntoutuksen ammattilaisten suorittama vertaistyönohjaus auttaa vertaisohjaajaa ongelmanratkaisutaitojen kehittymisessä, hänen terveyteensä liittyvien asioiden ymmärtämisessä sekä mahdollisten esteiden havaitsemisessa. Parhaimmillaan se lisää kuntoutujan tahtoa viedä toimintaa tiettyyn suuntaan ja vahvistaa hänen elämänhallintaansa myös laajemmin, muilla elämän alueilla. Kuntoutujalle pitää antaa tilaa osallistua. Ympäristön antaman rohkaisun avulla korostetaan kuntoutujan potentiaalisia vahvuuksia, esimerkiksi tapaa ajatella ja toimia omintakeisesti, mutta vahvistetaan myös välillisesti monia käytännön taitoja. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN MERKITYS YHTEISKUNNALLE Työelämän ulkopuolelle jääminen vaikeuttaa mielenterveysongelmista kärsivien elämäntilannetta. Mielenterveyskuntoutujien taloudellinen tilanne on usein heikko, ja pitkä sairaus heikentää entisestään heidän mahdollisuuksiaan. Mielenterveysongelmat tulevat myös kalliiksi yhteiskunnalle. Niistä aiheutuvat kustannukset nousevat vuosittain yli kahteen miljardiin euroon. Mielenterveyshäiriöt ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiselle. Neljä kymmenestä työkyvyttömyyseläkkeellä olevasta on menettänyt työkykynsä mielenterveys- tai käyttäytymishäiriöiden takia. Pelkästään masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle jää vuosittain työikäistä ihmistä. GFP-mallin tavoitteena on olla osa tukea antavaa kuntoutusta, jossa ihminen voi löytää keinot elämänhallintaan sekä työ- ja toimintakykynsä säilyttämiseen ja kehittämiseen. Mallin avulla ja tavoitteiden sekä motivoivien toimintojen kautta voidaan saada suhteellisen nopeita onnistumisen kokemuksia. 8 21

5 TYÖ- JA TOIMINTAKYKY Jokaisella on terveydestä oma subjektiivinen käsityksensä. Määritelmistä yleisin on Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation) esittämä määritys: Terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä kuvaa taudin tai vamman poissaoloa. Terveys voidaan käsittää toimintakyvyn edellytykseksi tai itse toimintakyvyksi. Terveys voidaan ymmärtää myös voimavaraksi, jota voidaan uudistaa ja hoitaa. Ihmisen toimintakyky kuvaa hänen kapasiteettiaan suoriutua eri tehtävistä tietyssä ympäristössä. Toimintakyvyn rajoittuminen voi johtua sairaudesta tai iän mukanaan tuomasta suorituskyvyn heikkenemisestä. Myös ympäristö vaikuttaa toimintakykyyn: jonkun tehtävän suorittaminen voi olla helppoa jossakin ympäristössä, mutta toisissa hankalaa. Nuoren kuntoutujan on vaikea olla toimintakykyinen paikassa, jonka toiminnan sisältö on suunniteltu eri ikäiselle ja kuntoiselle kohderyhmälle. Toimintakykyyn vaikuttavat psyykkiset ja sosiaaliset resurssit, kuten muisti ja oppiminen, elämän mielekkyyden kokeminen sekä sosiaalinen osallistuminen. Ne saattavat merkitä huomattavasti enemmän kuin fyysinen suorituskyky. Monesti toimintakyvyn alenemisen taustalla on motivaation heikkous, ei fyysisen suorituskyvyn aleneminen. Toimintakyky ei ainoastaan auta suoriutumissa, vaan olennaista on myös se, miten merkittäväksi yksilö kokee suoriutumisensa. Jokainen asettaa elämänsä asiat tärkeysjärjestykseen ja toimii saavuttaakseen ne. Ulkopuolinen arvioija tarjoaa helposti kuntoutujalle omia ratkaisujaan eikä näe, että mikä on itselle tarpeellista ei ole sitä välttämättä toiselle. ELVIS-hanke jakaantuu viiteen eri osa-alueeseen: musiikkiin, tietotekniikkaan, luoviin menetelmiin, liikunnallisuuteen sekä yhteisiin toimintoihin. Musiikki Harjoitellaan eri soittimien käyttöä, äänentoistotekniikkaa, lauluryhmiä sekä tarjotaan musiikkiesityksiä eri toimijoiden tilaisuuksiin. Tietotekniikka Harjoitellaan tietotekniikan perusteita ja hyödynnetään taitoja opiskeluun. Luovat menetelmät Harjoitellaan itseilmaisua sekä tuotetaan taidetta mm. erilaisiin tilaisuuksiin ja näyttelyihin. Liikunta Harjoitellaan erilaisia liikkumismuotoja sekä parannetaan fyysistä kuntoa. Yhteiset toiminnat Huolehditaan tilojen siisteydestä ja ruokahuollosta. Harjoitellaan yhteisöllisyyden pelisääntöjä. ELVIS-hankkeessa hyödynnetään Niemikotisäätiön menetelmiä, jotka ovat kokemusten mukaan edistäneet nuorten kuntoutumista. 6 23

6 ELÄMÄNHALLINTA Elämänhallinta voidaan käsittää kykynä pitää elämän ohjat omissa käsissä; ihminen uskaltaa luottaa itseensä ja kykyynsä toimia mielekkäästi. Elämänhallinta on myös kykyä selviytyä vaikeista tilanteista ja välttää niihin liittyviä ahdistavia kokemuksia. Tällöin elämänhallinnassa on kyse yksilön kyvystä selviytyä vastoinkäymisistä. Voimme puhua ulkoisesta ja sisäisestä elämänhallinnasta. Ulkoiseen elämänhallintaan vaikuttavat merkittävästi ne olosuhteet, joissa ihminen elää. Pärjääminen on tyypillinen ilmaus ulkoiselle elämänhallinnalle. Tähän sisältyy arkisten pelisääntöjen osaaminen, suunnittelu, pitkäjänteisyys tai ajan ja rahan käytön hallinta. Sisäistä elämänhallintaa koetellaan vaikeiden asioiden kohtaamisessa. Sillä tarkoitetaan kykyä sisällyttää elämään myös usein odottamattomat haasteet. Se voidaan ymmärtää kyvyksi hahmottaa ja arvioida todellisuutta ja valmistautua vastoinkäymisiin. Sosiologi Aaron Antonovskyn kehittämä koherenssin käsite tulee lähelle elämänhallinnan käsitettä. Koherenssilla Antonovsky tarkoittaa pysyvää luottamuksen tunnetta, joka syntyy siitä, että koetuista tapahtumista tehdään ymmärrettäviä ja jäsentyneitä. Antonovsky korostaa elämänhallinnan yhteyttä terveyteen ja hyvinvointiin. 4 25

7 JOHDANTO Niemikotisäätiö on käynnistänyt maaliskuussa 2009 ELVIS-hankkeen, jossa kokeneemmat vertaisohjaajat antavat nuorille mielenterveyskuntoutujille toiminnallista vertaistukea luovien menetelmien keinoin. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka edesauttaa nuorten omaehtoista kuntoutumista. Toimintamallin avulla on tarkoitus innostaa nuoret tekemään, toimimaan ja oppimaan yhdessä. ELVIS -hankkeen päätavoitteena on GFP-mallin (Guided Functional Peer Support) kehittäminen. Sen keskeisiä elementtejä ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, itsearviointi, voimavarakeskeisyys, työ- ja toimintakyky sekä elämänhallinta. GFP-mallissa aktiiviseen kuntoutukseen ryhdytään yhteistyössä hoitavan tahon kanssa. Varhaisella puuttumisella vaikutetaan myönteisesti asiakkaiden kuntoutumiseen. Mallin avulla edistetään valtakunnallista psykiatrista kuntoutustyötä ja näin mallista saadaan laajemmin lisää hyötyä. GFP-mallissa kuntoutujalla ovat tukenaan vertaisohjaajien (VO) lisäksi sekä palkattu henkilöstö (PH) että muu nuoren kuntoutujan (NK) verkosto, joka on ennestään olemassa. 2 28

8 Lave, Jean 'Teaching, as learning, in practice', Mind, Culture, and Activity (3)3: GFP Ohjattu Toiminnallinen Vertaistukimalli Wenger, Etienne and Richard McDermott, and William Snyder (2002) Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge. Cambridge, Mass.: Harvard Business School Press. Murphy, P. (ed.) (1999) Learners, Learning and Assessment, London: Paul Chapman. See, also, Leach, J. and Moon, B. (eds.) (1999) Learners and Pedagogy, London: Paul Chapman viii pages; and McCormick, R. and Paetcher, C. (eds.) (1999) Learning and Knowledge, London: Paul Chapman xiv pages. Antonovsky, A. Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey- Bass Antonovsky, A. Unraveling The Mystery of Health - How People Manage Stress and Stay Well, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1987 Eriksson, M. & Lindstöm, B. Validity of Antonovsky s sense of coherence scale: a systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health, 2005;59: Elämän kevät - Luovuuden kautta kasvuun Seija Viitaniemi, Markus Raivio, Nelly Jurvélius Vahala, Hanna-Maria; Kustantaja Sininauhaliitto ry.isbn Jouko Lönnqvist MIELENTERVEYS LUOVANA TOIMINTANA Kansanterveyslaitos, Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Helsingin yliopisto, psykiatrian klinikka Niemikotisäätiö/Elvis-hanke Maistraatinkatu Helsinki Reintegration of rehabilitation: Making people happy Tony Ward and Shadd Maruna, Rehabilitation, Oxford, UK: Routledge, 2007 ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus STAKES 2004

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot