Selostus: ALJ 46 Selostus: Käytettävissä oleva Savonrannan kuntaliitosinvestointimääräraha on ,00 euroa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selostus: ALJ 46 Selostus: Käytettävissä oleva Savonrannan kuntaliitosinvestointimääräraha on 2.040.000,00 euroa."

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Savonrannan kuntaliitosinvestointimäärärahojen käyttö 68/02/021/2015 KV 54 ALJ 46 Käytettävissä oleva Savonrannan kuntaliitosinvestointimääräraha on ,00 euroa. (Valmistelu: tarkastusinsinööri Jorma Mattinen, puh ) Tarkastusinsinöörin esitys: Savonrannan aluejohtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, et tä kun ta lii tos in ves toin ti mää rä ra hat käytetään seuraavasti: 1. Savonrannan kirkonkylän satama-alueen kun nos ta mi nen ympäristöineen enintään ,00 - vanhojen laiturirakenteiden purku, - rantapenkereen uudelleen muotoilu ja rantatien pinnan nosto, - uudet kelluvat laiturit, - ranta-alueen ja ympäristön siistiminen, uudet istutukset, - ranta-alueen valaistus, - vierasvenesataman laiturin uusiminen. 2. Kääpäsaaren kunnallistekniikan ra ken ta mi nen enintään ,00 - Kääpäsaaren pohjois-osaan rakennetaan vesi- ja viemärilinjat se kä kaavatie kaupungin omistamalle maalle. Markkinointiin saadaan 10 uutta rantatonttia. - Kääpäsaaren etelä-osaan rakennetaan vesi- ja viemärilinjoja si ten, että Kääpäsaaren tieltä ja Virrantieltä voidaan liittyä kun nal lis tek niikkaan. Markkinointiin saadaan 9 rakentamatonta kaupungin tont tia. Alueella olevat yksityiset rakennetut rantatonttikiinteistöt voivat liit tyä kunnallistekniikkaan. Savonrannan aluejohtokunta toivoo, että hankkeen suunnittelu käynnis tet täi siin välittömästi. Hanke tulee toteuttaa urakkakilpailua käyttäen. Tavoitteena tulee olla, jotta uudet tontit ovat mark ki noi ta vis sa tulevan kesän aikana mm. Savonranta-päivillä. 3. Sampolaan maalämmön rakentaminen ja kiireelliset kunnostustyöt enintään ,00

2 Rakennuksen öljylämmitys muutetaan maalämmöksi. Räys täs kou rujen ja sadevesien poistojohdatus. 4. Savonrannan koulun latu-urien raivaukset, pintatyöt, lisävalaistus sekä Jäämatti-hoitokoneen hankinta, jääkiekkokaukalon koppien peruskorjaus. enintään ,00 5. Levähdyspaikka, Savonrannan Info-piste ja näköalatorni Kääpäsaareen enintään ,00 Kohde rakennetaan Savonrannan kehittämissäätiön omistamalle maal le sillan viereiselle ranta-alueelle. Yhteensä enintään ,00 /alv 0% 6. Talvimatkailuinvestoinnit Uusien kelkkareittien perustaminen ja entisten kunnostus sekä uusi snow cross-ra ta Uu det kelkkareitit välille: Savonranta Rääkkylä, yhdistyy Pohjois-Karjalan vir kis tys reit ti yh distyk sen kelkkauriin, Savonranta Oravi, yhdistyy Juvan Moottorikelkka ry:n kelkkauriin mm. Rantasalmelle ja Varkauteen. Entisten vaellusreittien ja kulku-urien kunnostustyöt (Sa von ranta-hei nä ve si, Savonranta-Kerimäki). Laavujen rakentamiset. Kelkkareittikartasto. Hankkeiden toteuttamiseen haetaan Piällysmies ry:ltä Lea der-ra hoitus ta. Hankkeen toteuttamisesta päätetään myöhemmin kun hankkeen toteut ta mis ta pa ja kustannukset ovat selvillä. Muilta osin kuntaliitosinvestointimäärärahojen käytöstä Sa von ran nan aluejohtokunta tekee esityksen viimeistään loppuvuodesta 2015, koska selvityksen alla on muutamia yrityshankkeita Sa von ran nal la. Yrittäjä Kalle Laamanen oli kokouksessa selostamassa tal vi mat kai luin ves toin te ja. Esitys hyväksyttiin.

3 Savonrannan kaupunginosan kunnallistekniset kohteet ALJ 65 Työpäällikkö Pasi Anttonen on laatinut esityslistan liitteen A mukaisen esityksen Savonrannan kaupunginosassa vuonna 2015 toteutettavista kunnallisteknisistä kohteista. Rakennuspäällikkö Harri Halko esittää, että Savonrannan aluejohtokunta hyväksyy työpäällikön esityksen vuoden 2015 osalta liitteen mukaisesti ja varaa hankkeeseen ,00 euron (alv. 0 %) määrärahan. Lisäksi asemakaava-alueelle toivotaan muutamaa lisävalaistuspylvästä. (Valmistelu: tarkastusinsinööri Jorma Mattinen, puh ) Tarkastusinsinöörin esitys: Savonrannan aluejohtokunta esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Savonrannan kaupunginosan kunnallisteknisiin kohteisiin varataan kuntaliitosinvestointimäärärahoista ,00 euroa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan käsittely TL 196 Suunnitelma esitetyistä kunnallisteknisistä töistä Savonrannalla on esityslistaliitteenä A. Valmistelu: työpäällikkö Pasi Anttonen, rakennuspäällikkö Harri Halko, Teknisen johtajan esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Savonrannan kunnallisteknisten töiden hankkeen toteuttamista varten euron talousarviomuutoksen Savonrannan kuntaliitosmäärärahoista kustannuspaikalta 8190/8109, osakkeet ja osuudet hankkeelta 8109, johon on varattu Savonrannan kuntaliitosmääräraha. Määräraha siirretään kustannuspaikalle 8500, liikenneväylät hankkeelle 8539, katuvalot Savonranta

4 Esitys hyväksyttiin. Savonrannan päiväkodin laajennuksen suunnitelmien hyväksyminen Teknisen lautakunnan käsittely TL 196 Savonrannan päiväkoti, 12 lapselle, on rakennettu koulun yh tey teen vuon na Päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä Savonrannalla on kasvanut niin, että tällä hetkellä hoitoa tarvitsevien lasten määrä on 19 lasta. Varhaiskasvatuksen mukaan lisätilaa tarvitaan mah dol lisim man pian, viimeistään alkaen. Savonrannan päiväkodin tilojen laajennusta on suunniteltu yh teistyös sä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Ihan teel linen tilalaajennus olisi ollut nykyisten päiväkodin tilojen yläpuolella ole van luo kan käyttöönotto, mikä olisi vaatinut aukon puhkaisua vä lipoh jaan ja portaiden rakentamista kerrosten välille. Oman por ras käytä vän rakentamista perusteltiin mm. päiväkotitilojen tur val li suus vaa timuk sil la. Koska Savonrannan koululla on tilaa oppilasmäärään nähden rei lus ti yli keskimääräisen tilatarpeen, päätettiin löytää yhteinen rat kai su varhaiskasvatuksen tilalaajennukselle nykyisiä rakenteita rik ko mat ta. Suunnittelukokouksessa päätettiin tehdä suun ni tel ma, jossa varhaiskasvatuksen yhteydessä olevan porraskäytävän ylei nen liikenne poistuisi erilaisilla tilajärjestelyillä. Vapaa-aika toi men toimistohenkilölle tehdään kuntosalin yhteyteen toi mis to ti la vä li sei nän rakentamisella sekä siirretään nykyiset päiväkodin keit tiö lait teet koululta vapautuvaan alkujaan esiopetustilaksi ra ken net tuun luok ka tilaan. Karkea kustannusarvio muutoksille li sä ka lus tei neen on noin euroa, alv 0 %. Suunnitelmat, päivitetty , on liitetty asiakirjoiin portaaliin. Toimitilapalvelut ei ole varautunut ta lous ar viossaan Savonrannan päi vä ko din tilalaajennukseen Savonrannan aluejohtokunta on päättänyt hyväksyä Sa von ran nan päi vä ko din tilalaajennuksen päivätyn suun nitel man mukaisesti ja esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupun gin hal li tuk sel le han kkeen toteuttamista varten ,00 eu ron mää rä ra han kun ta lii tos in ves toin ti mää rä ra hois ta. Valmistelu: toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, suunnitteluinsinööri Ritva Kutvonen, Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Savonrannan päiväkodin ti lalaa jen nuk sen päivätyn suunnitelman mukaisesti. Lautakunta esit tää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle hankkeen to-

5 teut ta mis ta varten euron talousarviomuutoksen Sa von ran nan kuntaliitosmäärärahoista kustannuspaikalta 8190/8109, osak keet ja osuudet hankkeelta 8109, johon on varattu Savonrannan kun ta lii tosmää rä ra ha. Määräraha siirretään kustannuspaikalle 8803, si vis tys toimen rakennukset, hankkeelle 8879, Savonrannan kou lu/päi vä ko ti/kirjas to. Edelleen tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se oi keut taa toimitilapalvelut aloittamaan hankkeen toteutuksen vä lit tömäs ti, jotta hanke saadaan valmiiksi ennen Kaupunginhallituksen käsittely KH 283, Savonrannan kuntaliitosinvestointimäärärahojen käyttö Savonlinnan ja Savonrannan kesken tehdyn kuntaliitossopimuksen mukaan yhdistymisavustuksesta ,00 euroa käytetään 2,4 miljoonaa euroa Savonrannan kohteisiin. Talousarvion investointiosaan vuodelle 2014 on osoitettu hankekohtaan 8190 Osakkeet ja osuudet euron määräraha. Samassa kohdassa on linjaus, että "vuoden 2015 alussa tarkistetaan aluejohtokunnan kanssa investoinnin käyttökohde...". (valmistelu talousjohtaja Arja Petriläinen, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Savonrannan aluejohtokunnan lausuntoesitykset kuntaliitosinvestointimäärärahan kohdentamisesta eri hankkeisiin ja valtuuttaa teknisen lautakunnan päättämään hankkeista kuultuaan aluejohtokuntaa niiden hankkeiden osalta, joista asianomainen aluejohtokunta ei ole vielä antanut lausuntoa. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus esittää kaikki Savonrannan investointeja koskevat kaupunginhallituksen asiat, , yhdessä talousarviomuutoksena kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen. KH 284, Savonrannan kaupunginosan kunnallistekniset kohteet

6 Savonlinnan ja Savonrannan kesken tehdyn kuntaliitossopimuksen mukaan yhdistymisavustuksesta ,00 euroa käytetään 2,4 miljoonaa euroa Savonrannan kohteisiin. Talousarvion investointiosaan vuodelle 2014 on osoitettu hankekohtaan 8190 Osakkeet ja osuudet euron määräraha. Samassa kohdassa on linjaus, että "vuoden 2015 alussa tarkistetaan aluejohtokunnan kanssa investoinnin käyttökohde...". Savonrannan aluejohtokunta on antanut hankkeesta myönteisen lausunnon. (Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätösesityksen ja esittää asian kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus esittää kaikki Savonrannan investointeja koskevat kaupunginhallituksen asiat, , yhdessä talousarviomuutoksena kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen. KH 285, Savonrannan päiväkodin laajennuksen suunnitelmien hyväksyntä Savonlinnan ja Savonrannan kesken tehdyn kuntaliitossopimuksen mukaan yhdistymisavustuksesta ,00 euroa käytetään 2,4 miljoonaa euroa Savonrannan kohteisiin. Talousarvion investointiosaan vuodelle 2014 on osoitettu hankekohtaan 8190 Osakkeet ja osuudet euron määräraha. Samassa kohdassa on linjaus, että "vuoden 2015 alussa tarkistetaan aluejohtokunnan kanssa investoinnin käyttökohde...". Savonrannan aluejohtokunta on antanut hankkeesta myönteisen lausunnon (valmistelu talousjohtaja Arja Petriläinen, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätösesityksen ja esittää asian kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla kaupunginhallitus päättää oikeuttaa toimitilapalvelut aloittamaan hankkeen toteutuksen välittömästi, jotta

7 hanke saadaan valmiiksi ennen Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus esittää kaikki Savonrannan investointeja koskevat kaupunginhallituksen asiat, , yhdessä talousarviomuutoksena kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto päättää, että kaikki kaupunginhallituksen Savonrannan investointeja koskevat esitykset käsitellään yhdessä talousarviomuutoksena. Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Savonrannan aluejohtokunnan lausuntoesitykset kuntaliitosinvestointimäärärahan kohdentamisesta eri hankkeisiin ja valtuuttaa teknisen lautakunnan päättämään hankkeista kuultuaan aluejohtokuntaa myös niiden hankkeiden osalta, joista asianomainen aluejohtokunta ei ole vielä antanut lausuntoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Savonrannan kunnallisteknisten töiden hankkeen toteuttamista varten euron talousarviomuutoksen Savonrannan kuntaliitosmäärärahoista kustannuspaikalta 8190/8109, osakkeet ja osuudet hankkeelta 8109, johon on varattu Savonrannan kuntaliitosmääräraha. Määräraha siirretään kustannuspaikalle 8500, liikenneväylät hankkeelle 8539, katuvalot Savonranta Kaupunginvaltuusto hyväksyy Savonrannan päiväkoti hankkeen toteuttamista varten euron talousarviomuutoksen Savonrannan kuntaliitosmäärärahoista kustannuspaikalta 8190/8109, osakkeet ja osuudet hankkeelta 8109, johon on varattu Savonrannan kuntaliitosmääräraha. Määräraha siirretään kustannuspaikalle 8803, sivistystoimen rakennukset, hankkeelle 8879, Savonrannan koulu/päiväkoti/kirjasto. Esitys hyväksyttiin.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013. Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013

Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013. Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013 Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013 Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013 KRAKLK 254 Joensuun kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.2.2009 46 tonttien yleiset luovu tus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot