ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014"

Transkriptio

1 1 ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014 Projektipäällikkö Paula Korkalainen, p Hankkeen tavoitteet : 1) Kehittää Keski-Suomeen hyvät vammaisten lasten ja nuorten perheiden tarpeita vastaavat lastensuojelulain avo- ja sijaishuollon sekä vammaispalvelulain mukaiset palvelut lähipalveluina 2) Lisätä vammaisia lapsia hoitavien perhehoitajien määrää ja vahvistaa heidän osaamistaan siten että he kykenevät vastaamaan vammaisten lasten lastensuojelun ja sijaishuollon sekä ennaltaehkäisevän lyhytaikaisen hoidon tarpeisiin. Osatavoitteet 1. Kehittää asiantuntijamalli tukemaan perhehoitoa. 2. Kehittää vammaisten lasten yksilöllisiin kehityksellisiä ja hyvinvointia tukevia menetelmiä 3. Asiantuntijatoimintamallin levittäminen ja juurruttaminen 4. Lisätä sosiaalisen median käyttöä tukemaan vuorovaikutusta yhteisöissä.

2 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 I Arvokas elämä hankkeessa jatketaan kehittämistyötä ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi vahvistamalla perheiden voimavaroja ja vammaisuudesta aiheutuviin erityistarpeisiin vastaamisen edellytyksiä: 1) Erityinen painopiste on vammaisten perhehoidon toimintamallin viimeistely ja juurruttamistoimien käynnistäminen jotta kaikille vammaisten lasten perheille voitaisiin tarjota heidän tarpeitaan vastaavat perhehoidon palvelut myös tulevaisuudessa. Keskeisimmät toimenpiteet tässä ovat uusien perhehoitajien rekrytointi, perhehoidon tunnetuksi tekeminen, perhehoitajalain mukaisten tukitoimien innovointi ja kokeilu sekä perhehoidon kehittämisen ja laadun takaavan organisaatiorakenteen ja prosessien varmistaminen Keski-Suomeen. 2) Toisena tavoitteena on viimeistellä mallinnuksia, joiden avulla voidaan taata vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten toimivat lastensuojelun toimenpiteet moniammatillisessa yhteistyössä. 3) Kolmantena tavoitteena on vammaisten ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevien osaamisen vahvistaminen niin että he voivat vastata vammaisten lasten ja perheiden uudistuvan asiantuntijuuden vaatimuksiin pyrittäessä takaamaan vammaisen lapsen arvokas elämä. 4) Neljäntenä vuoden 2014 tavoitteina on projektin tulosten, kokemusten viestiminen sekä vaikutusten arviointi ja raportointi. Hankkeen kesto ja aikataulu Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena -hanke päättyy

3 3 TAVOITE 1.: Vammaisten lasten lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden kehittäminen ja vammaispalvelulain mukaisten palveluiden kehittäminen lähipalveluina Kevään 2014 aikana jatketaan vammaisen lapsen ja perheen tuen mallinnusta ja kootaan kehittämistyötä. Palveluiden kehittämiseksi järjestetään seminaari Dialoginen kohtaaminen lasta tukevassa verkostossa Loppukeväästä järjestetään tulevaisuuden muistelumenetelmällä vammaisen lapsen ja perheen palveluiden tulevaisuuden visiointia kutsumalla erityisesti palveluiden kehittämisestä vastuussa olevia päätöksentekijöitä tilaisuuteen. Tavoitteena on saada molempiin seminaareihin laaja-alainen edustus kaikilta eri palvelusektoreilta ja jatkaa jo käynnistynyttä keskustelua palveluiden kehittämisestä (mm. asiakaslähtöisyys, kuuleminen, luottamus, kumppanuus, dialogisuus). Vuorovaikutusosaamisen syventämiseksi ja dialogisen työotteen käyttöönoton vahvistamiseksi järjestetään yksi valmennuspäivä ko. prosessikoulutuksiin osallistuneille (Lassi Pruuki ). Viedään päätökseen perusopetusikäisen vammaisen lapsen hyvinvoinnin ja lastensuojelutarpeiden tunnistamiseen tähtäävä mallinnus. Mukana kehittämisessä ovat Jyväskylän perusopetuksen aluerehtoreita ja oppilashuollon henkilöstöä, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuollon johtava sosiaalityöntekijä ja sijoitetun lapsen osalta SISUKAS -hankkeen moniammatillinen tiimi. Mallinnuksen asiantuntijana toimii Asta Suomi (JAMK). Tapaaminen Jyväskylän kaupungin vammaispalveluissa. Osallistutaan maakunnalliseen Kosken lastensuojelun työkokouksiin mm (puheenvuoro). Osallistuminen maakunnalliseen vammaispalveluiden työkokouksiin ja muuhun yhteistyöhön. Osallistuminen THL:n lastensuojelun oppimisverkoston tapaamisiin mm Osallistuminen valtakunnalliseen Kehitysvammaisten asumisen laatuvaliokunnan lastenjaoksen toimintaan (Kehitysvammaliitto). Yhteistyötapaamisia Kosken asiantuntijoiden (kuten erityissosiaalityöntekijä), Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön, järjestöjen (mm. Pesäpuu, Vamlas), Perhehoitoliiton valtakunnallisen perhehoidon verkoston ja kuntaedustajien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimijoiden ja Aarre läheisväkivallan ehkäisyn kansallisen osaamiskeskus hankkeen kanssa ja muiden alueella toimivien hankkeiden kuten Kaste -hankkeen kanssa.

4 4 Oppilaitosyhteistyössä keskeiset kumppanit ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän aikuisopisto. TAVOITE 2.: Perhehoidon määrän ja laadun kehittäminen maakunnallisessa yhteistyössä Perhehoidon osalta jatketaan perhehoidon koordinoinnin kehittämistä ja toimintamallin luomista. Perhehoidon kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa ja valmistelee toimenpiteitä, joita tarvitaan perhehoidon koordinoinnin vakiinnuttamiseksi Arvokas elämä hankkeen päättyessä. Kehittämistyöryhmän tapaamiset teemoitetaan ja tapaamisia on noin 1 x kk. Työryhmän työn tavoitteena on valmistella pohjaesitys sisältöineen, aikatauluineen ja talousarvioineen kunnille talousarvioiden tekemistä varten kesään 2014 mennessä. Välietappina on maakunnallinen sosiaalija terveysjohtajien työkokous Perhehoidon rakenteen ja taloudellisten toimintaedellytysten kehittämisen yhtenä lähtökohtana on maakunnan sosiaali- ja terveysjohdon tekemään päätös perhehoidon maakunnallisen yhteistyön lisäämisestä Arvokas elämä hankkeen tuella. Kuntayhteistyön käynnistämiseksi koordinoinnin kehittämistä varten hankkeen projektipäällikkö jatkaa aloitettuja kuntakäyntejä ja käy esittelemässä yksityiskohtaisesti tehtyä työtä ja nousseita tarpeita yhteistyön tiivistämiseksi. Yhteistyöstä, kehittämisen suunnista ja toimijoiden tarpeista keskusteltu jo keväällä 2013 Saarikassa ja Wiitaunionissa sekä Jyväskylässä. Vuonna 2014 neuvotteluja ollut Jyväskylässä, Laukaassa, Keuruulla, Saarikassa, Laukaassa ja Äänekoskella. Neuvotteluissa on nostettu esiin myös maakunnallisen yhteistyön tarpeet ja yhteistyön mahdollisuudet perhehoidon prosessin alkupäässä (tunnetuksi tekeminen, rekrytointi, ennakkovalmennus, perhehoitajarekisteri ja vapaiden paikkojen välittäminen, perhehoitajan uudet tuen muodot). Perhehoidon kehittämistyöryhmän kokoontumisajat ovat: klo , klo , 9.4. klo ja varapäivä 3.5. klo Perhehoitopaikkojen lisäämiseksi järjestetään KeVa -valmennusta Jyväskylässä Valmennukseen on tulossa kahdeksan pariskuntaa. KeVa-valmennus mallin tulokset kootaan ja hyödynnetään lopullisessa mallinnuksessa. Perhehoitoliiton KeVa -kouluttajakoulutukseen osallistuu kaksi perhehoitajaa, jotka hankkeen jälkeen voivat toimia KeVa -kouluttajina ammattilaisten parina maakunnallisesti järjestetyissä valmennusryhmissä. Vammaisten perhehoitopaikka- ja perhehoitajatilanteesta tiedottamiseksi otetaan kokeiluun/käyttöön kuukausittainen kuntiin jaettava sähköpostitiedote muun yhteistyön

5 5 lisäksi. Yhteistyötä tiivistetään muiden perhehoidon toimijoiden kanssa toimivan mallin kehittämiseksi. Perhehoidon koordinoinnin, seurannan ja valvonnan vahvistamiseksi valmistellaan perhehoitajarekisteriä. Perhehoitajan tuen toimintamalli muodostuu hyvästä ohjauksesta ja perehdyttämisestä, mentoroinnista, ryhmämuotoisesta tuesta ja vertaistoiminnasta sekä säännöllisestä täydennyskoulutuksesta. Kuvataan toimintamalli. Mentori-pilotti käynnistyi Pilotin kautta saadaan kokemuksia mentoroinnin merkityksestä uudelle aloittelevalle perhehoitajalle. Mentori- koulutus jatkuu keväällä Hankkeen tuella uudelle mentorikurssille osallistuu maaliskuussa yksi kokenut perhehoitaja Keski-Suomesta. Vammaisten perhehoitajien työhyvinvointi -pilotti jatkaa kevääseen saakka teemana on unen merkitys jaksamiselle ja ravinto. Lisäksi illan aikana kokeillaan jättipallojumppaa. Osallistujat osallistuvat myös perhehoidon toimeksiantajien ja perhehoitajien työtapaamiseen Laajavuoressa. Arvokas elämä hankkeen työntekijät jalkautuvat myös maakuntaan. Perhehoitajien tapaamisia jatketaan yhtenä päivänä viikossa. Tavoitteena on koota perhehoitajien toiveita ohjauksesta ja tuesta. Perhehoitajan tukipaketti liitetään osaksi laajempaa vammaisen lapsen ja perheen mallinnusta. Perhehoidon valvontaa kehitetään kutsumalla asiantuntijoita perhehoidon kehittämisryhmään kertomaan valvonnan lähtökohdista, lainsäädännöstä ja toimivista hyvistä käytännöistä. Valvonnan pelisäännöt ja periaatteet kootaan perhehoidon toimintaohjeeksi toimijoille. Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö jatkuu JAMKin ja yliopiston kanssa. Hanke on tukemassa mm. Ilona Mäkilän opinnäytetyön tekemistä Vanhempien kokemuksia perhehoidosta ja Sari Minkkisen pro gradu tutkimusta Vammaisten lasten kokemuksia perhehoidosta ja osallisuudesta perhehoidon arjessa. Lisäksi pohditaan JAMKIn kolmen opinnäytetyöntekijän kanssa tutkimuksen tekemistä hankkeessa. Hankkeeseen otetaan asiantuntijuusharjoitteluun opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Muut keskeiset yhteistyökumppanit perhehoidon kehittämiseksi ovat Perhehoitoliitto ja valtakunnallinen perhehoidon kehittäjien verkosto (mm. Kehitysvammaliitto KVANK, Pirkanmaan KePe -hanke, Varsinais-Suomen vammaisten ja ikäihmisten perhehoitokeskus ja Eteva sekä Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö). Hankkeen aikana kehitetty perhehoidon toimintamalli kootaan, dokumentoidaan ja levitetään kehittämistyössä mukana olleille hankkeen päättyessä.

6 6 Osatavoitteita: Sosiaalisen median lisääminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kumppanuusyhteistyö Arvokas elämä hanke osallistuu perhehoidon, lastensuojelun ja muun sosiaalialan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen maakunnallisten ja valtakunnallisten verkostojen kautta. Läheisimmät yhteistyökumppanit ovat Perhehoitoliitto, Pesäpuu ry., Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö, Kehitysvammaliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ja Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Keski-Suomen kuntien lisäksi. Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön ja mm. Pohjoisen Keski-Suomen kuntien kanssa järjestetään perhehoidon infotilaisuus esim. Saarijärvellä perhehoidon tunnetuksi tekemiseksi. Samassa yhteydessä kirjoitetaan paikallislehtiin perhehoidosta saaduista hyvistä kokemuksista ja perhehoidon monimuotoisuudesta. Hankkeen tuloksia esitellään maakunnan ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa. Tiedottamisessa jatketaan avoimen tiedottamisen linjaa ja lisätään edelleen sosiaalisen mediassa näkyvyyttä. Kotisivuja päivitetään kehittämistyön aikana syntyneillä materiaaleilla. Ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen käytetään sähköpostia, Facebookia ja Twitteriä muun tiedottamisen lisäksi. Arvokas elämä tiedote ilmestyy kevään aikana kaksi kertaa. II Arviointi Keskeisenä prosessiarvioinnin kohteena on arvioida: Kuinka hanke on tukenut vammaisten ja erityistä tukeva tarvitsevia lapsia ja heidän perheitään selviytymään arjessa? Kuinka hanke on tukenut vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelevien perhehoitajien ja ammattilaisten arjen toimintakykyisyyttä selviytyä tehtävässään kehittämisteemoihin liittyvillä alueilla? Arviointitiedon keruu. Arviointia varten kerätään arviointitietoa kaikista tilaisuuksista ja tapahtumista sekä kootaan keskusteluissa esiin tullutta tietoa monipuolisesti. Arviointitietoa kerätään koko hankkeen ajan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on tallentaa ajankohtaista ja aitoa autenttista arviointitietoa aidossa tilanteessa. Tällaista arviointitietoa voivat olla mm. kaikki palautteet sekä kirjalliset että suulliset, sitaatit, lausahdukset, suulliset ja kirjalliset palautteet sekä Web sivujen palautelaatikko. Arviointitietoa ovat mm. päivittäiset hankkeen toimintatilastot, joiden kautta saadaan tilastollista tietoa osallistujien määrästä ja taustoista. Viimeisenä toimintavuonna 2014 kerätään tietoa työryhmissä, luonnollisissa tilanteissa, haastattelemalla hankkeen vaikutuksista hankkeessa mukana olleilta ja viime kädessä

7 7 vammaisten lasten ja nuorten perheiltä, kuntien työntekijöiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Kyselyn tavoitteena on kerätä kokemuksia hankkeesta ja saada tietoa hankkeen vaikuttavuudesta. Yhdistetään ja tiivistetään hankkeen aikana kerätty tieto ja tilastot ja tiivistetään loppuarviointi RAY:n ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelijat ja opinnäytetyöt. Hankkeessa asiantuntijuusharjoittelua suorittavat opiskelijat tai muut opiskelijat voivat opinnäytetöissään pureutua myös johonkin spesifiin arvioitavaan alueeseen ja koota arviointitietoa kehittämistyön pohjaksi. Mm. JAMKin opiskelijaryhmä (kolme opiskelijaa kevät 2014 opinnäytetyö). Kuka/ketkä arvioivat? Mahdollisuuksien mukaan kaikki hankkeessa mukana olevat toimijat osallistuvat arviointiin koko kehittämistyön ja -prosessin ajan eri tavoin. Keskeisessä asemassa ovat lapset ja nuoret, perheet, perhehoitajat ja vammaisten lasten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Focus group arviointiryhmät. Yhtenä prosessiarvioinnin muotona käytetään ryhmämuotoista arviointia, jossa toiminnassa mukana olevat avainhenkilöt muodostavat pieniä ryhmiä määräajoin. Näissä ryhmissä keskustellaan hankkeen etenemisestä ja sen hyödyllisyydestä eri toimijoiden näkökulmasta: lapset ja vanhemmat, ammattilaiset, palveluiden suunnittelijat ja päätöksentekijät. Arviointiin osallistuvat myös hankkeen ohjausryhmä ja työrukkanen, kuntien yhteistyökumppanit ja järjestöyhteistyökumppanit. Näissä keskusteluissa voidaan pohtia myös kehittämistyön reunaehtoja, resursseja ja motivaatiota sekä käyttää arviointitietoa mahdollisten uusien jatkohankkeen hakemiseksi. Prosessiarvionnin tuottama arviointitieto otetaan huomioon suunnittelussa ja hankkeen toteutuksessa välittömästi. Arvioinnissa lähtökohtana ovat asetetut tavoitteet ja toimien hyöty ja vaikuttavuus arjen toimintaan. III HANKKEEN TULOSTEN JUURRUTTAMINEN Hankkeen aikainen kehittämistyö kootaan helppokäyttöiseksi oppaaksi, koostetaan DVD versioksi ja nettiversioksi. Opas, DVA ja Arvokas elämä hankkeen loppuraportti jaetaan yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Hankkeen tuotoksista ja tuloksista tiedotetaan sosiaalialan tilaisuuksissa ja alan julkaisuissa ja verkossa. Arvokas elämä hankkeen kehittämistulokset luovutetaan saattaen vaihtaen Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön, kuntien ja koordinoinnista vastuun ottavan tahon käyttöön. Erityisen huolellisesti ja suunnitellusti toteutetaan perhehoidon kehittämiseksi luotu toimintamalli.

8 8 Seuraa hankkeen etenemistä: Olemme myös Facebookissa ja Twitterissä #arvokaselämä. V HANKKEEN HALLINNOINTI JA HENKILÖSTÖRESURSSIT Hallinnointi. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja hallinnoinnissa säätiötä edustaa toimitusjohtaja Marja-Leena Saarinen. Säätiössä hallinnollinen rakenne perustuu asiantuntijuuteen ja organisaatio on asiantuntijaorganisaatio. Marja-Leena Saarinen säätiön toimitusjohtajana toimii hankkeen vetäjien esimiehenä mm. palvelusuhteisiin ja muuhun hallinnointiin liittyvissä asioissa. Hankkeen toimintaa ja taloutta seuraa säätiön hallitus ja valtuuskunta. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön valtuuskunta. Valtuuskunta saa saanut selvitykset Arvokas elämä projektista, sen tavoitteista ja ajankohtaisista kuulumisista. Valtuuskunnalle on jaetaan Arvokas Elämä materiaalia ja esitteitä sekä tapahtumainfoa. Kevätkokous, Talous- ja toimintakertomuksen 2014 yhteydessä selvitetään Arvokas elämä projektin tuloksia sekä annetaan katsaus kuluvan vuoden 2014 toiminnasta ja uusien perheiden lukumäärästä. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallitus. Hallitus käsittelee Arvokas elämä -projektin sisältöjä kokouksessaan vuosittain. Lisäksi jokaisessa hallituksen kokouksessa on käydään läpi talouden toteutuma. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön esimiestiimi ja johtoryhmä. Esimiestiimissä ja johtoryhmässä käsittelee Arvokas elämä projektia ja sen tavoitteita sekä linjaa projektin tavoitteiden suuntaisesti koko säätiön toimintaa ja palveluiden sisältöjä. Konkreettisesti yhteistyötä tehdään mm. seuraavissa yhteyksissä:

9 9 Säätiön henkilöstön osallistuminen projektin koulutuksiin Vanamon perhepalveluiden toiminnan kehittäminen. Kuntayhteistyön yhteensovittaminen Yhteistyö säätiön toimitusjohtajan kanssa. Säätiötä edustava toimitusjohtaja ja Arvokas elämä projektin projektipäällikkö keskustelevat päivittäin ja viikoittain n. 3-4 kertaa kuukaudessa hankkeen talouteen, hallinnointiin ja henkilöstöön, kehittämistyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyvistä asioista sekä vammaisalan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen liittyvistä asioista. Arvokas elämä hankkeen rakenne ja toimijat Hankkeen työntekijät ja projektiryhmä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii KT, EO Paula Korkalainen. Toisena työntekijä toimii ajalla erityisopettaja Airi Ahonen. Projektiryhmän muodostavat hankkeen vetäjät. Projektiryhmä kokoontuu aina tarvittaessa noin kerran viikossa yhteistyöneuvotteluun, jossa käsitellään suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä asioita sekä keskustellaan työnjakoon liittyvistä asioista. Hankkeen vetäjien työnohjaus on järjestetty ja työnohjauskäyntejä sovitaan tarpeiden mukaan. Kehittämistyöhön hankitaan tarvittaessa vahvistusta kokeneilta teema-alueiden asiantuntijoilta. Ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti 2-3 kertaa vuosittain. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata hankkeen edistymistä ja keskustella hankkeen linjauksista sekä ajankohtaisista hankkeen piiriin liittyvistä teemoista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Vammaispalvelusäätiön toimitusjohtaja ja kokouksen asioiden esittelijöinä toimivat hankkeen työntekijät. Ohjausryhmään on kutsuttu edustajat vammaispalvelusäätiöstä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koskesta, edustajat Keski-Suomen kunnista, edustaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Perhehoitoliitosta, Keski-Suomen sijaishuoltoyksiköstä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Kehitysvammaliitosta ja Jyväskylän opetus- ja sivistystoimesta. Ohjausryhmän kokoonpano (aakkosjärjestyksessä): Ahonen Airi, Arvokas elämä -hanke Antila Sari, Jyväskylän kaupungin vanhus- ja vammaispalvelut Alén Reija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, neurologian yksikkö Heikkilä Marja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske Heinämäki Liisa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Janhonen Jouko, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

10 10 Korkalainen Paula, Arvokas elämä -hanke Kuukkanen Maria, Perhehoitoliitto ry Nevala Lea, Jyväskylän terveydenhoidon yhteistoiminta-alue Norvapalo Päivi, Haukkarannan koulu ja Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Nykänen Jouko, perusturvajohtaja, Uuraisten kunta Pietiläinen Erja, Lapsi- ja perhepoliittinen asiantuntija, Kehitysvammaliitto Pollari-Urrio Paula, Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö Saarinen Marja-Leena, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Suomi Alpo, Jyväskylän kaupungin opetustoimi Tarvittaessa: Muikku Tero, talouspäällikkö, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Projektin työrukkanen. Projektin työrukkasen tehtävänä on keskustella hankkeen teemoihin liittyvistä ajankohtaisista alaan liittyvistä asioista ja arvioida kehittämistarpeita kentän työntekijöiden näkökulmasta. Rukkanen toimii yhteydenpitolinkkinä palveluissa toimivien ns. kentän ja hankkeen välillä ja välittäen tietoa molempiin suuntiin. Työrukkanen kokoontuu tarvittaessa 2-4 kertaa vuosittain. Projektin työrukkasessa on kahdeksan asiantuntijaa ja kumppania ja heidän lisäksi ryhmässä voi vierailla muita asiantuntijoita. Projektin vetäjien lisäkseen asiantuntijaryhmään on kutsuttu seuraavat henkilöt: Hanhikoski Emmi, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelu Kauppinen Raija, Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut opetus- ja sivistystoimi Kuukkanen Maria, Perhehoitoliitto ry Lahti Ulla, Jämsän kaupungin vammaispalvelut Lehtovaara Pirjo, Keski-Suomen keskussairaala Siekkinen Riitta, Lapset ja perheet Kaste-hanke Välivaara Christine, Pesäpuu ry, Sisukas hanke Hankkeeseen voidaan perustaa lisäksi muita asiantuntijaryhmiä tai työrukkasia tarpeiden mukaan. Hankkeessa voidaan kutsua myös ajankohtaisten kysymysten äärelle muita asiantuntijaryhmiä esimerkiksi konsultiksi ja suunnittelemaan spesifejä sisällöllisiä kehittämistoimintoja sekä kehittämistä tukevia koulutusprosesseja.

11 11 Perhehoidon kehittämistyöryhmä. Vammaisten perhehoidon kehittämistyöryhmä perustettiin syksyllä 2012 ja ryhmä kokoontuu vuoden 2014 aikana säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Perhehoidon kehittämistyöryhmän tehtävänä on ollut keskustella perhehoidon kehittämis- ja koordinoimistarpeista, ideoida, pohtia perhehoidon käyttöä ja perheiden palvelutarpeita ja päivittää maakunnallinen toimintaohje. Perhehoidon kehittämistyöryhmä seuraa myös hankkeen etenemistä, välittää ja arvioi perhehoidon tilaa. Perhehoidon kehittämistyöryhmään kokoonpano : Antila Sari, palvelupäällikkö, Vanhus- ja vammaispalvelut (aikaisemmin Hanhikoski Emmi, vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä/aulikki Pärnänen), Jyväskylä Kainulainen Saila, sosiaalityöntekijä, Wiitaunioni Koukka Anne-Mari, sosiaalityöntekijä, Laukaa Lahti Ulla, palveluohjaaja, Jämsä Vesimäki Mirva, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä, Äänekoski Kuukkanen Maria, kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry. Välimäki Tuulikki, palveluohjaaja, Keuruu Ahonen Airi, projektityöntekijä, Arvokas elämä hanke Korkalainen Paula, projektipäällikkö, Arvokas elämä hanke Lisäksi kevään 2014 aikana työryhmän työskentelyyn muita asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita kuten Keski-Suomen sijaishuoltoyksiköstä Paula Pollari-Urrio/Riitta Siekkinen ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä.

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 1 I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 Lapsen ja perheen palvelut lähipalveluina (tavoite 1): 1) Vammainen lapsi ja perhe palveluissa Jyväskylä: Jyväskylän prosessiohjaus päättynyt:

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 12.9.2011 klo 13.00 16.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi X Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hänninen, Tanja

Lisätiedot

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tänään mukana Seminaarin tavoitteita ja teema-alueita Nostaa esille erilaisia näkökulmia ja ääniä lasta ja perhettä

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Paula Korkalainen 25.9.2012 KVANK

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Paula Korkalainen 25.9.2012 KVANK Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena Paula Korkalainen 25.9.2012 KVANK Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena hanke 2011-2014

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen kasvatuksen, hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2015 1 (5)

KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2015 1 (5) 1 (5) Aika Ma 7.9.2015 klo 13 16.00 Paikka Kokoustila 100, 1. krs, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, Jyväskylä Kutsutut Ahlström, Marko palvelukodin johtaja, Päivänsäteen Palvelukoti,

Lisätiedot

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Hanke-esittely

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Hanke-esittely Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena Hanke-esittely Sosiaalinen media: Kotisivut, Facebook Palveluiden kehittäminen lähipalveluina Räätälöity tuki perheille kuuleminen,

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ HANKETIEDOTE 3/2013

ARVOKAS ELÄMÄ HANKETIEDOTE 3/2013 ARVOKAS ELÄMÄ HANKETIEDOTE 3/2013 Perhehoidon kehittämistä maakunnallisessa yhteistyössä Perhehoito voi hyvin järjestettynä vastata monipuolisesti eri-ikäisten ihmisten palveluiden ja tuen tarpeisiin.

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA 1 ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA KEHITTÄMISEN ASKELEET KEHITTÄMISEN POLUILLA TOIMINTAKERTOMUS 2013 HANKERAPORTTI 3/2013 RAY PAULA KORKALAINEN 30.4.2014 2

Lisätiedot

KVANK LASTEN JA NUORTEN JAOS ESITYSLISTA 16.5.2013. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

KVANK LASTEN JA NUORTEN JAOS ESITYSLISTA 16.5.2013. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANK ESITYSLISTA 16.5.2013 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta LASTEN JA NUORTEN JAOS Aika 16.5.2013 klo 12.30 15.00 Paikka Kehitysvammaliitto, Helsinki Läsnä Alinen, Terhi Heinonen Hanna Hintsala,

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista

Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista Perusturvalautakunta 46 13.05.2014 Perusturvalautakunta 76 30.09.2014 Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista 1250/00.04.01/2014 Petu 13.05.2014 46 Euran perusturvalautakunnan 11.2.2014 hyväksymän

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012 1 ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012 Hyvä lukija 2 Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2012 toimintaa. Kevään aikana mm.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMISPROJEKTIT Pääosa Pesäpuun kehittämistyöstä tapahtuu RAY:n rahoittamissa kehittämisprojekteissa. Projekteissa tapahtuva kehittämistyö ja Pesäpuun perustyö

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Palveluohjaus vammaistyössä 28.9.07 Armi Mustakallio Projektipäällikkö, Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittäminen 5.10.2007

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus 22.10.2015 K-S sote kehittämisrakenne: kehittämisyksikkö ja verkosto STM, THL, KV-KUMPPANIT

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA 1 ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA ENSIMMÄISET ASKELEET KEHITTÄMISEN POLUILLA TOIMINTAKERTOMUS 2011 HANKERAPORTTI 1/2011 RAY PAULA KORKALAINEN 30.4.2012 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli kehittämisyksiköissä. Ulla Saastamoinen Kaakkois-Suomen kehittämisyksikköpäivä 13.2.2008

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli kehittämisyksiköissä. Ulla Saastamoinen Kaakkois-Suomen kehittämisyksikköpäivä 13.2.2008 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli kehittämisyksiköissä Ulla Saastamoinen Kaakkois-Suomen kehittämisyksikköpäivä 13.2.2008 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli kehittämisyksiköissä Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA KEHITTÄMISEN ASKELEET KEHITTÄMISEN POLUILLA TOIMINTAKERTOMUS 202 HANKERAPORTTI 2/202 RAY PAULA KORKALAINEN 30.4.203 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS 1 (5) KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS NATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 16.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 4 krs, Saunakabinetti Osallistujat Janhonen, Jouko

Lisätiedot

Jaatiset - Niina Weckroth Leijonaemo Mira Kosonen Lastensuojelun keskusliitto - Hanna Heinonen Mannerheimin lastensuojeluliitto

Jaatiset - Niina Weckroth Leijonaemo Mira Kosonen Lastensuojelun keskusliitto - Hanna Heinonen Mannerheimin lastensuojeluliitto KVANK MUISTIO 12.9.2012 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta LASTEN JAOS Aika 12.9.2012 klo 13 16 Paikka Kehitysvammaliitto, Helsinki Läsnä Hintsala, Susanna Koulutus ja vaikuttaminen -yksikön johtaja,

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN KOKOUS

VANHUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) N KOKOUS Aika Ti 13.9.2011 KLO 9-12 Paikka Jamk/Hyvi Puistokatu 35, Jyväskylä, 1 krs, tila B112 Osallistujat Sarja, Pertti Jyväskylän vanhusneuvosto Eskola, Päivi pj X Avoin yliopisto Haaki, Raili

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma SOTE III hankkeen projektisuunnitelma Marjo Lindgren 25.8.2015 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Suunnitelman rakenne I. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus II. Sote III hankkeen keskeiset

Lisätiedot

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11. Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.2013 Alkutilanne 2011 Perhehoitajia hyvin vähän ei tietoa määristä Lyhytaikainen

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11. Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.2013 Alkutilanne 2011 Perhehoitajia hyvin vähän ei tietoa määristä Lyhytaikainen

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTIEDOTE 4/2013 (18.10.2013)

HENKILÖSTÖTIEDOTE 4/2013 (18.10.2013) HENKILÖSTÖTIEDOTE 4/2013 (18.10.2013) Tämä on Nuppu2-hankkeen neljäs ja viimeinen henkilöstötiedote. Tässä on lyhyt katsaus kunkin osatavoitteen toteutumisesta. Tässä tiedotteessa on kuusi asiakohtaa:

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ MONIAMMATILLISEN KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ Keski-Uusimaa Hiiden alue Karkkila Nummi-Pusula Vihti Hyvinkää Mäntsälä Nurmijärvi Järvenpää Pornainen

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki 31.10.2017 Miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS MUISTIO

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS MUISTIO 1 (6) N KOKOUS MUISTIO Aika Ma klo 9-12 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili Koske x Heikkilä, Marja Koske - Hirsiaho, Aimo Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA HANKE

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA HANKE 1 ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA HANKE TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Paula Korkalainen, projektipäällikkö 2 Yhteiskehittämistä Arvokas elämä hanke eteni

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Väliraportti 1/2008 Syksy 2007 Ohjausryhmä 4.2.2008 HANKESUUNNITELMAN TAVOITTEET Lastensuojeluperheiden palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen vahvistamalla

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon valmennus. Riitta Lappi-Khabbal, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu. www.diak.

Ikäihmisten perhehoidon valmennus. Riitta Lappi-Khabbal, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu. www.diak. Ikäihmisten perhehoidon valmennus, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu Valmennuksen tarkoitus ja tavoitteet 1. Taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua.

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua. 20.11.2013 1 Perhehoito: Perhehoito tarkoittaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä sosiaalilautakunnan tehtävään hyväksymässä sopivassa perheessä. Perhehoito

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Hyvää perhehoitoa perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Laukaa, Peurunka 17.9.2013 Paula Korkalainen Kyselyyn 2013 vastasi yht. 25 perhehoitajaa * Vammaisia tai muita erityisen tuen tarpeessa

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Sisältö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma #lapepohjanmaa #lapeösterbotten Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Mitä halutaan?

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi. Jyväskylä, Paviljonki

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi. Jyväskylä, Paviljonki Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi Jyväskylä, Paviljonki 16.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Lisätiedot

Mihin on kadonnut vuorovaikutus väliltämme?

Mihin on kadonnut vuorovaikutus väliltämme? Edellisten ajankohtaisfoorumien palautteista: *Moniammatillinen työryhmä olisi tarpeellinen *Aikaa vaihtaa arjen kuulumisia *Käytännönläheistä problematiikkaa kaivataan, yhteisiä asioita, mitä oikeasti

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla

Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla Heidi Anttila & Anu Autio Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.1.2013 Visio Innokylän oppimisverkostot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS 1 (5) KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDIN KOKOUS Aika 10.3.2011 klo 14.15-16.00 Paikka Keski-Suomen keskussairaala, neuvottelutila 5, 0 krs Osallistujat: K-S sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot