2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman."

Transkriptio

1 2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman.

2 Pauline von Bonsdorff Julkinen tila voidaan niihda vastapainona ja vaihtoehtona yksityiseile, mikii voi arkipuheessk olla toimiva jaottelu. Mutta lahemmin tarkastellessa huomaa, etta useat tilanteet ja kokemukset paiityviit siina tapauksessa naiden kahden vaihtoehdon vaiiin tai ei kumpaankaa~. Tyohiin mennessaan - jalan tai julkisiiia kulkuneuvoiiia - ihminen ei jatii yksityisyyttii taak- seen sulkiessaan asuntonsa oven, eikii silloinkaan, kun han astuu ulos kadulle. Intimiteetti saattaa seurata mukana ja koteloida kulkijan uneiiaisuuteen tai vasymykseen liikenteen keskella tai metron tuudittavassa, valaistussa mutta pohjimmiltaan maanalaisen pimeassa tilassa. a

3 Luen jatkossa julkisiin tiloihin sellaiset ulko- tai sisatilat, joissa vierailemme asjaakaail kuntalaisen tai kansalaisen ominaisuudessa muista kuin yksityisistii syistii, s.o. syi.s~ perustuvat ystiivyyteen tai sukulaisuuteen. Julkiset tilat ovat toiminnallisesti tal tilallis maaraytyneitii, rajattuja. Ne kuuluvat instituutioon, vastakohtana esimerkiksi kadun a.oio:telle mutta maarittelemattomalle tilalle. Kuten aina, kun on kyse i1mioistii, jotka Iiittyvat inhimilliseen olemassaoloon, jokainen jasennys on riittiimatiin, mutta jotkut ovat valaisevampia kuin toiset. Lisaksi dispositioiden erot auttavat meitii nakemaan tilanteiden moninaisuuden. Kun on kyse julkisten tilojen kalusta 14 I YHTEISET OLOHUONEET 3. Privatbanken (Yksityispankki, nykyinen Jugendsali), Pohjoisesplanadi 19, Helsinki, 1904; arkkitehti Lars Sonck, sisustus arkkitehti Valter Jung. 4. Pohjoismaiden Yhdyspankki, Aleksanterinkatu , Helsinki, 1936; arkkitehti Ole Gripenberg, sisustusarkkitehti Werner West. 5. Vaasan Osake Pankki vuonna 1987, Etelaesplanadi 12, Helsinki, 1899; arkkitehdit Grahn, Hedman & Wasastjerna, John Settergren. misesta, saattaa olla syytii ottaa kayttoon kolmas termi, joka tiiydentaa julkisen ja yksityisen valistii vastakohtaisuutta. Lainaan sen Hannah Arendtilta, joka erottaa toisistaan politiikan ja talouden alueet; polis ja oikos, julkisen keskustelun ja kotitalouden alueet.' Arendt tuo esiin kriittisia nakokantoja siitii, kuinka modernissa yhteiskunnassa poliittiseen arvokeskusteluun tungetaan kysymys siitii, "kuinka asioita tulisi hoitaa", joka kuuluu oikeammin talouden piiriin. En kasittele tarkemmin tiitii osuvaa arvostelua, vaan pidan taloutta ja kotitaloutta lahtiikohtinani analysoidessani sitii, kuinka asioiden hoito - toimiminen, toimivuus ja paamaaraan pyrkiminen - soimiutuu jokapaivaisissa tilanteissa yhteen ymparistb- ja tilakokemusten intiimien aspektien kanssa, esimerkiksi tyomatkalla tai raha-asioita hoidettaessa. 2 Seuraavassa esitiin aluksi joitakin yleisia nakokohtia eiaman taioudellisesta ja sosiaalisesta uiottuvuudesta. Siirryn sen jaikeen tarkastelemaan esteettisia kysymyksia tiioissa, jotka tavalia tai toisella liittyvat tahan. Esimerkkeina toimii kaksi erityyppistii tilaa: odotustiia ja that, joissa toimitamme raha-asioita. HUOLENPITO JA JAKAMINEN Dikos, taioudeilisen aiueen kantasana, viittaa asumiseen ja jakamiseen, eiamaile vaittamattomien perustoimintojen yllapitiimiseen. Laajemmin ymmarrettyna se kasittiia myos hallinnon. Arendt huomauttaa, ettii tiirn aluetta, joka antiikin aikana kuului yhteen eritoten

4 kodin kanssa, pidettiin myos kahlitsevana sen vuoksi, ettii siinii ihmisten viilisissii suhteissa palvellaan ja tullaan palvelluiksi, joten osapuolet ovat epiitasa-arvoisia ja yhtii viihiin vapaita. 3 Mutta vastakohtana tuolle kielteiselle kuvaukselle taloudenhoidosta - jossa tasa-arvoisuuden ja vapauden puuttumista korostetaan - taloudenhoidon voi niihdii myos myonteisesti, huoledpidon alueena.' Tiimii ei merkitse sitii, ettii viilttiimiittomien tehtiivien hoitamista pidettiiisiin yhtii mukavana ja nautinnollisena kuin esimerkiksi intensiivistii iilyllistii keskustelua. Se tarkoittaa, vaatimattomammin, ettii ihminen tunnustaa ja hyviiksyy eliimiin viilttiimiittomyyksien ja tehtiiviin sidottuna olemisen erityisen eksistentiaalisen merkityksen ja arvod. Lisiiksi taloudenhoidon piiri tulisi vapauttaa siitii sidoksesta yksityiseen, jonka Arendt esittiia historiallisena tosiseikkana ja antaa puolittain ymmiirtiiii olevan sen oikea yhteys.5 Keittion mikrotalouden ja maailmankaupan makroekonomian viilillii kulkevat, niihin sisiiiin kudottuina tai jopa loimena, ne sosiaaliset suhteet, joiden kautta me emme ainoastaan toimita tiettyjii asioita ja tehtiiviii, vaan jotka ovat perustavia meidiin olemassaolollemme ja identiteetillemme. Saattaa olla, ettii kotitalouden alue kokonaisuutena edustaa viilttiimiittomyyksiii jonka voimme kiiyttiiii, miten tahdomme. Tiimii alue ei kuitenkaan ole pelkiistiiiin rajoittava. Se kanavoi myos toimintoja, jotka ovat paitsi viilttiimiittomiii myos merkityksellisiii eliimiinlaatumme kannalta. 16 I YHTEISET OLOHUONEET 6. Postipankin dealing-sali, Helsinki, 1987, Sisustusarkkitehtitoimisto SIS-ARK Oy/Hannele Helkama Ragflrd, Sebastian Paetau ja Pirkko Punkari. 7. KOP-Kaivotalon pohjapiirros, Helsinki, 1967, sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari. Postiin tai pankkiin, ruokakauppaan tai baarin menemisen yksi ulottuvuus on vahvistaa ja tulia vahvistetuksi sosiaalisessa yhteydessii. Eliimiin viilttiimiittomyydet, kuten syominen, juominen tai toisten ihmisten kanssa puhuminen, sitovat meitii toisiin. Tiissii minii olen pohjimmaltani kuten he, ja vaikka tiimii ajatus voi olla kiihkeiistii individualistista luotaantyontiivii, se on myos lohdullinen, erityisesti siitii, joka on tai joka tuntee itsensii heikoksi, tai kenelle tahansa heikkouden tai viisymyksen hetkinii..iuuri silloin saattaa olla hyviiksi siivota tai kiiydii saunassa, ottaa etiiisyyttii tilanteeseensa, asettautua 'ulkopuolelle' ja pitiiii huolta itsestiiiin tai kodistaan ja niistii, joiden kanssa sen jakaa..iulkiset tilat joissa hoidamme taloudelliseen alueeseen liittyviii asioita - tuossa yllii luonnehditussa laajemmassa merkityksessii - eiviit luonnollisestikaan kuulu yksinomaan taloudenhoidon piiriin. Kahvila ja baari ovat kaikenlaisten keskustelujen - poliittisten, henkilokohtaisten - tiloja. Bussin, pankin ja kaupan tavoin ne ovat tiloja, joissa tarkkailemme toisia ja itseiimme, opimme toimintatapoja, ylliipidiimme ja harjoitamme sosiaalisia taitojamme. 6 Tiissii sosiaalisten suhteiden verkossa tapaamme muita ihmisiii heidiin rooliensa viilityksellii ja ansiosta, ei henkilokohtaisten suhteiden perusteella. Tunnistamme myymiiliin kassanhoitajan, ravintolan vahtimestarin tai kampaajan ja nyokkiiiimme ystiiviillisesti, ehkii puhumme hiukan, mutta suhde pysyy yleensii ammattimaisena emmekii ole tekemisissii tuon suhteen ulkopuoiella. Kaupunkiympiiristossii sosiaalinen ulottuvuus sisiiltiiii mahdoilisuuden tavata ihmisiii, joita ei tunne. 7 Suhteellinen tuntemattomuus on arvo, joka liittyy liiheisesti vapauteen mutta myiis inhimillisen olemassaolon perustavan arvokkuuden ja integriteetin tunnustamiseen. Vapaus koostuu siitii, ettii kukin on riippumaton perinniiisistii tai hankituista sidoksista: kaupungissa voi olla kuka vain. Arvokkuus perustuu siihen, ettii tiettyjii inhimillisen kanssakiiymisen perussiiiintiijii kunnioitetaan. Minun henkiliikohtainen arvoni ei kohoa, jos myyja tai virkamies kiiyttiiytyy kunnioittavasti minua kohtaan - sillii me emme tunne toisiamme - mutta se

5 tarkoittaa, ettii jokainen ihminen on arvokas, ettii meillii on oikeus vaalia ystiiviillistii kohtelua ja ettii sellainen on mahdoliinen. Thntemattomien viilisissii suhteissa kohteliaisuus on sitii, ettei ole tunkeileva, vaan antaa lilaa toisen koskemattomuudelle. LUONNE, KOMMUNIKAATIO, HUOMAAVAISUUS Luonnehdiltuani niitii paikkoja, joihin menemme huolehtimaan erilaisista asioista, vien keskustelun tasolle, joka on liihempiinii muotoilua. Puhun siis valosta, materiaalista ja muotokielestii, jotka lilakokemuksessa yhdistetiiiin kokonaisvaikutelmaksi. Sitii voidaan nimittiiii my os paikan tunnelmaksi. B Voisiko tiistii tehdii joitakin johtopiiiitoksiii tai muotoilla suosituksia sen perusteella, mitii aikaisemmin esilin? Mekaaniset siiiinnot julkisten lilojen muotoilemiseksi tuskin ovat toivottavia. Sitii vastoin uskon, ettii niiiden niikiikohtien soveltaminen voi auttaa muotoilijoita ja tilaajia yhdessii muotoilemaan, kuinka halutaan suhtautua kiivijoihin tai asiakkaisiin: milen heidiit ja itsensii halutaan sijoittaa, millaisia lilanteita luoda. Yksi niikiikohta on, ettii siinii miiiirin kuin julkiset lilat palvelevat huolenpidon tehtiivia, niiden koristelun ja muotokielen tulisi jossakin miiiirin voimistaa sosiaalista eli yhteistii aluetta. Tiimii ei tarkoita sitii, ettii pyrittiiisiin neutraaleihin ratkaisuihin, jottei vain astuisi vierailijoiden varpaille. Tilan neutraalius samoin kuin keskivertovierailijankin on utukuva: kumpikin kuuluu sellaisten abstraklioiden joukkoon, jotka eiviit selkiytii va an pikemmin himmentiiviit ymmiirtiimystiimme inhimillisestii olemassaolosta. Edellii tarkoitettu neutraali lila ei ole tila joka ei ilmaise mitiiiin, vaan lila joka ilmaisee 'ei mitiiiin'. Tilan luonne on erityisen tiirkeii erilaistenodotustilojen sisustuksessa: pankeissa, vakuutusyhliiiissii, liiiikiirin vastaanottotiloissa. Mutta ruokakaupan kassajono voi sekin muodostua asiakkaan niikokulmasta odotustilaksi. THat eiviit kommunikoi vierailijoiden kanssa samaan tapaan kuin eliiviit olennot kommunikoivat toistensa kanssa, mutta lietyssii yleisessii merkityksessii voidaan puhua kommunikaatiosta, jopa vuorovaikutuksesta tilan ja ihmisen vii IilIii. Tilan tuntu vaikuttaa siihen, millaiseksi tunnen itseni ja piiinvastoin. Tietyt lilat puhuttelevat meitii, toiset ovat luotaantyiintiiviii. Mutta nama ilmaisut ovat puutteeliisia sikali kuin ne vihjaavat, ettii pidiimme valttiimattii sellaisista liloista, jotka kommunikoival Niin ei asian tarvitse olla: tietyt ymparistot viestittiivat aivan liiallisessa miiarin, niin ettii ne koetaan tunkeilevina. Nain kay usein nykyaikaisissa ostosparaliiseissa. Eroa on myiis sellaisten huoneiden viililla, joita pidiimme rumina tai mauttomina i1maisun varsinaisessa merkityksessii - joilla me katsomme olevan 'rumuuden' tai 'mauttomuuden' ominaisuuksia - ja sellaisten, jotka ovat luotaantyiintiiviii, koska niiltii puuttuu luonne. 17 LuonteenpiirteetOn lila ei anna tilaa vierailijalle ja tamiin omalle persoonallisuudelle. Sellaiseen tilaan patee ilmaisu 'puhua seinille' tai 'kuuroille korville'. Jotta vieslinkulku olisi mahdollista, tulee olla toinen, jolle puhua ja joka tavalla tai toisella vastaa. Vastapuoleen voi olla suhteessa vain, jos hiin on oma yksiliinsii. Jos vastapuoli tyytyy mumisemaan "kyllahiin niinkin voi ajatella", ei keskustelusta ole suurta hyiitya. Sellaisessa keskustelussa tun tee itsensii avuttomaksi, eksyneeksi. Mutatis mutandis tiimii patee myiis lilaa ja ympiiristiijii koskeviin eliimyksiin. Tila, joka anteliaimmin antaa minulle tilaa, ei ole luonteeton, vaan pikemmin lila, jonka kokonaisuudessa voi olla moninaisuutta, jopa vastakohtaisuuksia mutta joka kuitenkin itse muodostaa paikan. Sellaiseen tilaan voi olla suhteessa.

6 Julkisten tilojen odotushuoneet ovat usein luonteettomia. Odottavan epiimukavuuden ja turvattomuuden tunteet eiviit lienny, jos valaistus on hiiikiiisevii, kaiut kovia, lattia likainen ja jos huoneessa vetiiii. Jo yksin tilan fyysiset ja aistittavat ominaisuudet antavat sellaisissa tapauksissa tilanteelle epiimiellyttiiviin perusluonteen ja antaval julkisesta laitoksesta luotaantyontiiviin vaikutelman. Sellaiseksi tilanne muodostuu usein erityisesti pimeiinii vuodenaikana, kun ihmisten mukana tilaan kulkeutuu Suomessa lokaa - eikii silie voi tehda juuri mitiiiin. Valaistus, materiaalit, huoneen jiisentely esimerkiksi huonekaluja sijoittelemalla ovat sen sijaan asioita, jotka ovat jiirjestettiivissii. Toisinaan vaikuttaa siltii kuin viranomaiseteiviitpiittaisi asiakkaan tai kuluttajan hyvinvoinnista, kuin luottaen siihen, ettii kansalaisten on joka tapauksessa tultava paikalle. Valitettavasti tiimii piitee myos sairaanhoitopalveluihin. Kun keskusteliaan hoidon laadusta ja tiihdennetiiiin, ettii potilas on otettava vastaan yksilonii, on kysymys tiirkeiistii asiasta. Meillii on edessamme valtava tyokenttii, kun ryhdymme inhimillistiimiiiin hoidon fyysistii ympiiristtiii. 18 1YHTEISET OlOHUONEET 8. Postipankin paakonttorin saneeraus, Unioninkatu, Helsinki, 1993; sisustusarkkitehti Maisa Laaksonen. Rakennus valmistunut vuonna 1954, arkkitehti Antero Pernaja. 9. Kotkan Saast6pankin saneeraus, 1994, sisustusarkkitehti Heikki Lindroos. Vuoden 1995 SID palkintoehdokas. Alun perin Kotkan Suomalainen Siiiist6pankki valmistui vuonna 1934, arkkitehti P. E. Blomstedt. Tilan luonne tai yksilollisyys on luotavissa muuntamalla olemassa olevia elementtejii, vaibtamalla niitii toisiin tai tuomalla mukaan uusia. On kuitenkin eriis yksilollisyyden laji, jonka haluan erityisesti nostaa esiin. Sen sijaan, ettii se olisi suunnittelun tulos se on olemassa siksi, ettii suunnittelematon on tunnustettu ja sallittu. Vanhemmassa talossa tiimii suunnittelematon saattaa olia liisnii kuluneissa kynnyksissii tai portaissa, kauhtuneissa viireissii, linnunpesiissii riiystiiiin alla, mutta myos niin yksinkertaisissa ja aineettomissa tekijoissii. kuin oksien seiniin luomissa varjoissa. Toisinaan painotetaan, ettii paras arkkitehtuuri mukautuu luontoon, valoon, topografiaan ja kasvillisuuteen, niin ettii luonto ja kulttuuri korottavat toistensa arvoa. Mutta ei ainoastaan luonto tu~ suunnittelematonta rakennettuun ympiiristoon, myos ihmisten toiminta vaikuttaa silen. Kuluminen on ehkapii pysyvin asumisen jiiljistii, mutta kiiytossii olevissa huoneissa senhetkisten toimienjiiljet ovat yhtii tiirkeitii. Silioin kun siihen on mahdoliisuuksia, julkisten tilojen muotoilussa kannattaisi siiilyttiiii patina, joka tiloihin on keriiytynyl Muotoilija voi antaa tilalle ja toiminnoille uuden identiteetin, mutta huoneiden yksilollisyys syntyy ajan mukana, suunniteltujen ja suunnittelemattomien tapahtumien viilisessii vuorovaikutuksessa. Niin tiloissa ja paikoissa kuin eliivissii olennoissakin ajallinen syvyys nakyy huoneen, julkisi VUll, kasvojen tai hahmon yksilollisyydessii, aivan kuten puu- tai grantittikappaleessa. Tiimii. yksilollisyys ei ole itseniiisen, itseriittoisen yksilon yksilollisyyttii, vaan erilaisten vaiheiden merkitsemien kohteiden yksilollisyyttii. Se on tapoihin, asioihin ja ihmisiin keraiintynyttii syvyyttii. Hoitolaitosten tiloissa, missii vierailija on erityisen tietoinen omasta ruumiillisesta ja eksistentiaalisesta haavoittuvuudestaan, sellainen yksilollisyys voi erityisen arvokkaalla tavalla tuntua liiheiseltii ja tarjota voimaa ja lohtua. Yhteinen tuollaisissa tiloissa ja tilanteissa on eksistentiaalinen til anne, jossa me kuulumme luontoon yhtii lailla kuin kulttuuriin tai yhteiskuntaan. Luonne, yksilollisyys ja syvyys voivat tehdii odotushuoneen tai toimiston paikaksi, jossa kiiymme mielewimme, vaikka se ei vastaisikaan omaa makuamme siinii miiiirin, ettii tahtoisimme asua samalla tavoin. Viilttiimiittomyyden alueeseen lukeutuva tila saattaa muodostua paikaksi jossa asioi mielelliiiin. Setiini Gabben, joka arvosti kauneutta, piti tiliiinsii Vaasan Osake Pan kin konttorissa silloinkin kun hiin muutti Tooloon ja sittemmin Katajanokalle. 1O Tiimii tuo meidiit toiseen esimerkkien ryhmiiiin, nimittiiin pankkitiloihin.

7

8 ELATTAMISEN JA HUOlEHTIMISEN TllAT Asiakas voi tuntea itsensa epavarmaksi taloudenkin alueen tiloissa samoin kuin hoitoon varatuissa tiloissa. SielIa oliaan ehka arvioitavana, esimerkiksi pyytamassa lainaa, eikii. tieda, tayttyvatko vaatimukset. TaloudelIiset asiat ovat usein arkaluontoisia, ja riippumatta siita, millainen suhde rahalaitoksen ja asiakkaan valilia on, neuvottelut eivat tunnu ybtaan helpommalta, jos asiakas saadaan ensin tuntemaan olonsa epavarmaksi. Valkeat seinat., kova valo, kliiniset ja luotaantyontavat materiaalit voivat saada vierailijan tuntemaan eron omassa orgaanisessa ruumiissaan. Sellainen muotoilu saattaa luonnollisesti myos valittiia vaikutelman siita, etta tuo ymparisto on olemassa ainoastaan elinvoimaisia ja kauniita ihmisia varten. Julkinen tila ilmaisee toiminnan ja samanaikaisesti kasilyksemme siita. Pankkirakennukset edustavat pankkia instituutiona, supermarketit ruoan ja paivittaistavaroiden hankkimista. Huomattakoon, etta rakennus on enemman kuin visuaalinen symboli, koska se myos maarittaa tapamme asioida itse instituution kanssa. Lisaksi rakennus kehystaa meidiitasiakkaalkin, niin etta i1menemme tietynlaisina itsellemme ja muille. Niin yksinkertaiselia asialia kuin pankissa asioimiselia on erilaisia perustunnelmia ja sita saestavat erilaiset odotukset riip puen siita, missa pankkihuoneistossa aikoo kayda. Nama erilaisuudet eiviit Iiity ainoastaan tilaan, vaan yhta lailia siihen, mita me itse olemme naissa tilanteissa. Meidan 'roollimme' tietyssa tilanteessa vaikuttavat lilan 'lavasteet' ja vaatetuksemme suhde niihin. Mutta on muistettava etta huone ei ole teatlerinayttamo ja etta jokapaivaisten asioiden hoitaminen on mita suurimmassa maarin olennainen osa sita, mita me olemme. 20 I YHTEISET OlOHUONEET Jos tahtoo mietiskella sita, kuinka instituutio ja yhtio valittyvat rakennuksen kautta, voi ottaa esimerkiksi Lars Sonckin ja Valter Jungin Privatbankenin ll Pohjois-Esplanadi 19:ssa'. Koska interioori on peraisin verrattain kaukaiselta ajalta, instituutin ja rakennuksen valiset suhteet selkeammin. Taman paivan nakokulmasta Yksityispankin interioori nayttaa ilmeisen kodikkaalta. Valo siiviloityi ikkunoiden lavitse ja loi laheisyyden tunteen. KeskelIa oli pulieita nahkanojatuoleja, joissa saattoi mukavasti kuluttaa aikaa odottaessaan vuoroaan. Hauska reliefi pienen graniittisen istuimen ylapuolella poikkesi realismissaan tilan muusta koristuksesta: sen saattoi tulkita esittiivan huolestunutta pankkiasiakasta keskustelemassa pankinjohtajan kanssa. Muun muassa tassa asetelmassa rakennus tuli vierailijaansa vastaan empaattisesti ja kujeillen aseistariisuvalia tavalia. Esteettiset elementit seka toivat esille etta tekivat vieraiksi ne toiminnot, joita rakennus edusti. Verrattuna Yksityispankkiin - pankki-interiooriin joka tuki vieraansa hyvinvointia - monet nykyaikaiset pankkikiinteistot ovat melko epamukavia ja vailla rakennetta. Os in tama johtuu tilan uudelieenjasentelysta, kun poydat on usein siirretty eteenpain, siten etta asiakkaan tila on vahentynyt Pankkitoiminnot tunkevat paalle samalia kun raha-asioiden huomaamaton hoitaminen vaikeutuu. Entisessa Helsingin Osakepankissa tai Pohjoismaiden Yhdyspankin paakontlorissa - molemmat AleksanterinkadulIa - huoneen keskiossa oli alun perin suuri avoin tila, ja palvelupoydat olivatlahella seinia.'2 Molempia hallitsi 1930-luvun muotokieli, joka nyt saattaa vaikuttaa juhlaliiselta, mutta on huomallava etta tilan fyysiset kehykset ja henkilokunnan kaytos ovat vuorovaikutuksessa ja voivat taydentaa toisiaan. Pankin paakonttorissa auttavainen palvelu voi tasoittaa tilan loistokkuutta tai uhkaavaa ylevyytta ja saada

9 asiakkaan tuntemaan itsensa valituksi henkiloksi. Suuri, atriumin kaltainen lattia sijoittaa asiakkaan kirjaimeilisesti keskelle, ja viela sellaiseen keskioon, jossa han voi liikkua vapaasti. Pankkitilat saattavat vaikuttaa vanhentuneilta esimerkeiltii taman paiviin maailmassa. Monetkaan eiviit eniiii hoida jokapiiiviiisiii tilisiirtoja pankissa: sen sijaan kiiytetiiiin tietokonetta, maksupalvelua tai maksuautomaattia. Piiivittiiiset raha-asiat irrotetaan siten sosiaalisesta yhteydestii, mikii saattaa oua vapauttavaa, mutta minkii kokevat hiivionii ne ihmiset, jotka eiviit halua menettiiii henkilokohtaista palvelua - inhimillistii yhteyttii. Pankkiautomaatti on, kuten nimi ilmaisee, mekaaninen kone. Se ei kysy, miltii kukin niiyttiiii, vaan toimii signaalien ja siiiintojen mukaan. Se, ettii sosiaalinen ulottuvuus - vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, jolloin ilmiasulla on merkitystii - on pyyhitty pois, ei toki tarkoita sitii, ettii tilanne oiisi tiiysin puolueeton. Ei pitiiisi olla itsestiiiin selviiii, ettii sisiitiloissa olevien automaattien tiiytyy sijaita huoneessa, jonka muoto ja lemu tuovat mieleen valaistun miesten kiiymiiliin. Pankkiasiat ovat edelleen tiirkeitii ihmisten eliimiissii, vaikka niihin ei eniiii liity sitii juhlallisuutta ja rituaalin tai teatterin ilmapiiriii, joka on vanhemmissa pankkihuoneistoissa. Taloudenhoitoon sisiiltyy aina oleskelu paikassa, talossa. Tiimii aineellinen ja paikkasidonnainen aspekti ei ole kadonnut elektronisen kommunikaation myotii: toiminnot hoidetaan edelleen tietystii paikasta, siitii paikasta, johon ihminen asettuu. Asioimista kehystiiii yhii konkreettinen ympiirisw. Tapa, jolla liikumme tai kosketamme ympiiriswiimme - oli kysymys sillen tav~roiden ja ihmisten tai informaation siirtiimisestii - vaikuttaa suhteeseemme tilaan ja kiisitykseemme omasta maantieteellisestii ja kulttuurisesta sijainnistamme. Tilankiiytiin kiiytiinnolliset ja esteettiset puolet, mitii me teemme ja kuinka se tapahtuu, kulkevat yhdessii niin aineettomissa kuin aineellisissakin tiioissa. 21

10 viitteet 1 Hannah Arendt: Miinniskans vil/kor. Vita activa, overs. Joachim Retzlaff. Roda Bokforlaget, Esl6v 1988, s (Ruotsinkielinen painos perustuu saksankieliseen kasikirjoitukseen, joka on laajempi kuin vuonna 1958julkaistu englanninkielinen versio.) 2Julkisten tilojen estetiikkaan kuuluu myos yhteiskunnalliseen paat6ksentekoon tai yhteiskunnan korkeimpien arvojen muotoilemiseen liittyvia kysymyksia, mutta niita ei kasitella tassa artikkelissa. Olen kasitellyt niita teoksessa The Human Habitat. Aesthetic and Axiological Perspectives, International Institute of Applied Aesthetics 1998, Lahti, luvut 6 ja 7. Kirja kasittelee my6s toisia teemoja, joita sivutaan seuraavassa. 3 Arendt 1988, s Martin Heidegger on moderneista filosofeista se, joka ensimmaisena nosti esille huolenpidon filosofisena teemana: Sein und Zeit. Neomarius, Tubingen 1949, 6. luku (1. painos 1927). 5 Privation merkitsee englannin ja ranskan kielissa muun muassa riistamista - my6s Emmanuel Levinas kuvaa kotia ja mika siihen kuuluu ensisijaisesti intimiteetin alueena, ks. TotaliUi et infini. Essaie sur I'ext/eriorite. Kluwer Academic / Le Livre de Poche 1994, s (Toinen, uusittu laitos vuodelta 1971.) Asettamatta taman merkityksellisyytta kyseenalaiseksi voidaan kysya, eik6 kuvaus yksipuolisesti vahvista kasitysta siita, etta tunteet ja persoonallisuus ovat "sisaisia" merkityksia, eivat sosiaalisia. 6 Sosiaaliseen elamaan ja kayttatymiseen liittyvista odotuksista, ks. Heidegger 1949,27. 7 Richard Sennett on eri yhteyksissa huomauttanut tietynlaisen anonyymisyyden merkityksesta urbaanissa kanssakaymisessa. Siihen kuuluu suvaitsevaisuuttaja ihmisten valisten eroavaisuuksien aitoa hyvaksymista. Ks. esimerkiksi The Fal/ ofpublic Man. Faber and Faber, Lontoo ja Boston 1993 (ensiksi julk. 1977), s , tai The Conscience of the Eye. The Design and Socia/ Life ofcities. Alfred A. Knopf, New York 1990, s Tatii nak6kulmaa kasittelee valaisevasti Gernot Bohme esim. teoksessa Atmosphiire. Essays zur neuen Asthetik. Suhrkamp, Frankfurt am Main Tiillaisissa tapauksissa voidaan puhua taydellisesta tai yliestetisoinnista, vrt. Wolfgang Welsch, Grenzg{mge der Asthetik. Reclam, Stuttgart 1996, s Isani Goranin mukaan, hiinen vanhempi veljensa, p5ykiatri Gabriel von Bonsdorff, piti Vaasan Osake Pankkia (Wasa Aktie Bank)Helsingin kauneimpana pankkihuoneistona. Tilan kaytto on toki muuttunut kolmenkymmenen vuoden aikana, joten ei ole varmaa, etta arv05telu olisi pitava tana paivana. 11 Tilaa kutsutaan nykyiiiin Jugendsaliksi ja 5e toimii nayttelytilana. :l2 Tarkat osoitteet ovat Aleksanterinkatu 17 ja ja talot on suunnitellut P. E. Blomstedt vuonna 1929 (silloinen Liittopankki) ja Ole Gripenberg vuonna 1936.

Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ

Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden- ja kulttuurin tutkimuksen laitos Taidekasvatus Kevät 2008 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa

MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa Hanna Katariina Bergman Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia

Lisätiedot

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista Jussi Semi 138570 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Maantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu 2002 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä Paula Mäki Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto syksy 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Precarias a la deriva Hoivaajien kapina Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen

Precarias a la deriva Hoivaajien kapina Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen Hoivaajien kapina Precarias a la deriva Hoivaajien kapina Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen Alkuteos: A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina Kääntäjät Laura Böök Riie Heikkilä Eeva Itkonen

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua. 1 RAKKAUS TAITONA (Tiivistelmä Erich Frommin kirjasta Rakkauden vaikea taito koonnut Ulla Andersson) Onko rakastaminen taito? Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Aluksi Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Esko Harni Ei ainoastaan vegetatiivinen elämä, vaan kaikki mikä elää, kumpuaa pimeydestä. Ja vaikka

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 3 Antti Salminen 7 Antti Salminen, Jean-Luc Nancy ja ei-minkään ruumis 11 Harry G. Frankfurt,

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Kaupungin aineksia. Turo-Kimmo Lehtonen

Kaupungin aineksia. Turo-Kimmo Lehtonen Kaupungin aineksia Turo-Kimmo Lehtonen Ihmisten keskinäisyyden muodot vaihtelevat sen mukaan, minkälaiset materiaalit sitä välittävät. Hämmästyttävää kyllä, tämä perusoivallus on näkynyt vain poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Esteettinen osaaminen

Esteettinen osaaminen Esteettinen osaaminen Esteettinen osaaminen Aistimaan pitää oppia Ville-Matti Vilkka Patsaan silmät katsoivat, olin siitä varma. Olin huomaamattani pysähtynyt Mannerheiminratsastajapatsaan eteen. Jatkoin

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kaupunkisuunnittelijan esteettinen asiantuntemus

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kaupunkisuunnittelijan esteettinen asiantuntemus K I R J A L L I S U U S Abbott, Andrew (1988). The System of Professions. An Essay on the Division on Expert Labour. The University of Chicago Press, Chicago. Demokraattinen suunnittelu (1973). Suomen

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS Ahti Saarenpää: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus 299 Ahti Saarenpää HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS 1. Oikeusjärjestyksen tavoitteet Oikeusjärjestys säädösten ja säännösten ja niiden soveltamiskäytäntöjen

Lisätiedot