2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman."

Transkriptio

1 2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman.

2 Pauline von Bonsdorff Julkinen tila voidaan niihda vastapainona ja vaihtoehtona yksityiseile, mikii voi arkipuheessk olla toimiva jaottelu. Mutta lahemmin tarkastellessa huomaa, etta useat tilanteet ja kokemukset paiityviit siina tapauksessa naiden kahden vaihtoehdon vaiiin tai ei kumpaankaa~. Tyohiin mennessaan - jalan tai julkisiiia kulkuneuvoiiia - ihminen ei jatii yksityisyyttii taak- seen sulkiessaan asuntonsa oven, eikii silloinkaan, kun han astuu ulos kadulle. Intimiteetti saattaa seurata mukana ja koteloida kulkijan uneiiaisuuteen tai vasymykseen liikenteen keskella tai metron tuudittavassa, valaistussa mutta pohjimmiltaan maanalaisen pimeassa tilassa. a

3 Luen jatkossa julkisiin tiloihin sellaiset ulko- tai sisatilat, joissa vierailemme asjaakaail kuntalaisen tai kansalaisen ominaisuudessa muista kuin yksityisistii syistii, s.o. syi.s~ perustuvat ystiivyyteen tai sukulaisuuteen. Julkiset tilat ovat toiminnallisesti tal tilallis maaraytyneitii, rajattuja. Ne kuuluvat instituutioon, vastakohtana esimerkiksi kadun a.oio:telle mutta maarittelemattomalle tilalle. Kuten aina, kun on kyse i1mioistii, jotka Iiittyvat inhimilliseen olemassaoloon, jokainen jasennys on riittiimatiin, mutta jotkut ovat valaisevampia kuin toiset. Lisaksi dispositioiden erot auttavat meitii nakemaan tilanteiden moninaisuuden. Kun on kyse julkisten tilojen kalusta 14 I YHTEISET OLOHUONEET 3. Privatbanken (Yksityispankki, nykyinen Jugendsali), Pohjoisesplanadi 19, Helsinki, 1904; arkkitehti Lars Sonck, sisustus arkkitehti Valter Jung. 4. Pohjoismaiden Yhdyspankki, Aleksanterinkatu , Helsinki, 1936; arkkitehti Ole Gripenberg, sisustusarkkitehti Werner West. 5. Vaasan Osake Pankki vuonna 1987, Etelaesplanadi 12, Helsinki, 1899; arkkitehdit Grahn, Hedman & Wasastjerna, John Settergren. misesta, saattaa olla syytii ottaa kayttoon kolmas termi, joka tiiydentaa julkisen ja yksityisen valistii vastakohtaisuutta. Lainaan sen Hannah Arendtilta, joka erottaa toisistaan politiikan ja talouden alueet; polis ja oikos, julkisen keskustelun ja kotitalouden alueet.' Arendt tuo esiin kriittisia nakokantoja siitii, kuinka modernissa yhteiskunnassa poliittiseen arvokeskusteluun tungetaan kysymys siitii, "kuinka asioita tulisi hoitaa", joka kuuluu oikeammin talouden piiriin. En kasittele tarkemmin tiitii osuvaa arvostelua, vaan pidan taloutta ja kotitaloutta lahtiikohtinani analysoidessani sitii, kuinka asioiden hoito - toimiminen, toimivuus ja paamaaraan pyrkiminen - soimiutuu jokapaivaisissa tilanteissa yhteen ymparistb- ja tilakokemusten intiimien aspektien kanssa, esimerkiksi tyomatkalla tai raha-asioita hoidettaessa. 2 Seuraavassa esitiin aluksi joitakin yleisia nakokohtia eiaman taioudellisesta ja sosiaalisesta uiottuvuudesta. Siirryn sen jaikeen tarkastelemaan esteettisia kysymyksia tiioissa, jotka tavalia tai toisella liittyvat tahan. Esimerkkeina toimii kaksi erityyppistii tilaa: odotustiia ja that, joissa toimitamme raha-asioita. HUOLENPITO JA JAKAMINEN Dikos, taioudeilisen aiueen kantasana, viittaa asumiseen ja jakamiseen, eiamaile vaittamattomien perustoimintojen yllapitiimiseen. Laajemmin ymmarrettyna se kasittiia myos hallinnon. Arendt huomauttaa, ettii tiirn aluetta, joka antiikin aikana kuului yhteen eritoten

4 kodin kanssa, pidettiin myos kahlitsevana sen vuoksi, ettii siinii ihmisten viilisissii suhteissa palvellaan ja tullaan palvelluiksi, joten osapuolet ovat epiitasa-arvoisia ja yhtii viihiin vapaita. 3 Mutta vastakohtana tuolle kielteiselle kuvaukselle taloudenhoidosta - jossa tasa-arvoisuuden ja vapauden puuttumista korostetaan - taloudenhoidon voi niihdii myos myonteisesti, huoledpidon alueena.' Tiimii ei merkitse sitii, ettii viilttiimiittomien tehtiivien hoitamista pidettiiisiin yhtii mukavana ja nautinnollisena kuin esimerkiksi intensiivistii iilyllistii keskustelua. Se tarkoittaa, vaatimattomammin, ettii ihminen tunnustaa ja hyviiksyy eliimiin viilttiimiittomyyksien ja tehtiiviin sidottuna olemisen erityisen eksistentiaalisen merkityksen ja arvod. Lisiiksi taloudenhoidon piiri tulisi vapauttaa siitii sidoksesta yksityiseen, jonka Arendt esittiia historiallisena tosiseikkana ja antaa puolittain ymmiirtiiii olevan sen oikea yhteys.5 Keittion mikrotalouden ja maailmankaupan makroekonomian viilillii kulkevat, niihin sisiiiin kudottuina tai jopa loimena, ne sosiaaliset suhteet, joiden kautta me emme ainoastaan toimita tiettyjii asioita ja tehtiiviii, vaan jotka ovat perustavia meidiin olemassaolollemme ja identiteetillemme. Saattaa olla, ettii kotitalouden alue kokonaisuutena edustaa viilttiimiittomyyksiii jonka voimme kiiyttiiii, miten tahdomme. Tiimii alue ei kuitenkaan ole pelkiistiiiin rajoittava. Se kanavoi myos toimintoja, jotka ovat paitsi viilttiimiittomiii myos merkityksellisiii eliimiinlaatumme kannalta. 16 I YHTEISET OLOHUONEET 6. Postipankin dealing-sali, Helsinki, 1987, Sisustusarkkitehtitoimisto SIS-ARK Oy/Hannele Helkama Ragflrd, Sebastian Paetau ja Pirkko Punkari. 7. KOP-Kaivotalon pohjapiirros, Helsinki, 1967, sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari. Postiin tai pankkiin, ruokakauppaan tai baarin menemisen yksi ulottuvuus on vahvistaa ja tulia vahvistetuksi sosiaalisessa yhteydessii. Eliimiin viilttiimiittomyydet, kuten syominen, juominen tai toisten ihmisten kanssa puhuminen, sitovat meitii toisiin. Tiissii minii olen pohjimmaltani kuten he, ja vaikka tiimii ajatus voi olla kiihkeiistii individualistista luotaantyontiivii, se on myos lohdullinen, erityisesti siitii, joka on tai joka tuntee itsensii heikoksi, tai kenelle tahansa heikkouden tai viisymyksen hetkinii..iuuri silloin saattaa olla hyviiksi siivota tai kiiydii saunassa, ottaa etiiisyyttii tilanteeseensa, asettautua 'ulkopuolelle' ja pitiiii huolta itsestiiiin tai kodistaan ja niistii, joiden kanssa sen jakaa..iulkiset tilat joissa hoidamme taloudelliseen alueeseen liittyviii asioita - tuossa yllii luonnehditussa laajemmassa merkityksessii - eiviit luonnollisestikaan kuulu yksinomaan taloudenhoidon piiriin. Kahvila ja baari ovat kaikenlaisten keskustelujen - poliittisten, henkilokohtaisten - tiloja. Bussin, pankin ja kaupan tavoin ne ovat tiloja, joissa tarkkailemme toisia ja itseiimme, opimme toimintatapoja, ylliipidiimme ja harjoitamme sosiaalisia taitojamme. 6 Tiissii sosiaalisten suhteiden verkossa tapaamme muita ihmisiii heidiin rooliensa viilityksellii ja ansiosta, ei henkilokohtaisten suhteiden perusteella. Tunnistamme myymiiliin kassanhoitajan, ravintolan vahtimestarin tai kampaajan ja nyokkiiiimme ystiiviillisesti, ehkii puhumme hiukan, mutta suhde pysyy yleensii ammattimaisena emmekii ole tekemisissii tuon suhteen ulkopuoiella. Kaupunkiympiiristossii sosiaalinen ulottuvuus sisiiltiiii mahdoilisuuden tavata ihmisiii, joita ei tunne. 7 Suhteellinen tuntemattomuus on arvo, joka liittyy liiheisesti vapauteen mutta myiis inhimillisen olemassaolon perustavan arvokkuuden ja integriteetin tunnustamiseen. Vapaus koostuu siitii, ettii kukin on riippumaton perinniiisistii tai hankituista sidoksista: kaupungissa voi olla kuka vain. Arvokkuus perustuu siihen, ettii tiettyjii inhimillisen kanssakiiymisen perussiiiintiijii kunnioitetaan. Minun henkiliikohtainen arvoni ei kohoa, jos myyja tai virkamies kiiyttiiytyy kunnioittavasti minua kohtaan - sillii me emme tunne toisiamme - mutta se

5 tarkoittaa, ettii jokainen ihminen on arvokas, ettii meillii on oikeus vaalia ystiiviillistii kohtelua ja ettii sellainen on mahdoliinen. Thntemattomien viilisissii suhteissa kohteliaisuus on sitii, ettei ole tunkeileva, vaan antaa lilaa toisen koskemattomuudelle. LUONNE, KOMMUNIKAATIO, HUOMAAVAISUUS Luonnehdiltuani niitii paikkoja, joihin menemme huolehtimaan erilaisista asioista, vien keskustelun tasolle, joka on liihempiinii muotoilua. Puhun siis valosta, materiaalista ja muotokielestii, jotka lilakokemuksessa yhdistetiiiin kokonaisvaikutelmaksi. Sitii voidaan nimittiiii my os paikan tunnelmaksi. B Voisiko tiistii tehdii joitakin johtopiiiitoksiii tai muotoilla suosituksia sen perusteella, mitii aikaisemmin esilin? Mekaaniset siiiinnot julkisten lilojen muotoilemiseksi tuskin ovat toivottavia. Sitii vastoin uskon, ettii niiiden niikiikohtien soveltaminen voi auttaa muotoilijoita ja tilaajia yhdessii muotoilemaan, kuinka halutaan suhtautua kiivijoihin tai asiakkaisiin: milen heidiit ja itsensii halutaan sijoittaa, millaisia lilanteita luoda. Yksi niikiikohta on, ettii siinii miiiirin kuin julkiset lilat palvelevat huolenpidon tehtiivia, niiden koristelun ja muotokielen tulisi jossakin miiiirin voimistaa sosiaalista eli yhteistii aluetta. Tiimii ei tarkoita sitii, ettii pyrittiiisiin neutraaleihin ratkaisuihin, jottei vain astuisi vierailijoiden varpaille. Tilan neutraalius samoin kuin keskivertovierailijankin on utukuva: kumpikin kuuluu sellaisten abstraklioiden joukkoon, jotka eiviit selkiytii va an pikemmin himmentiiviit ymmiirtiimystiimme inhimillisestii olemassaolosta. Edellii tarkoitettu neutraali lila ei ole tila joka ei ilmaise mitiiiin, vaan lila joka ilmaisee 'ei mitiiiin'. Tilan luonne on erityisen tiirkeii erilaistenodotustilojen sisustuksessa: pankeissa, vakuutusyhliiiissii, liiiikiirin vastaanottotiloissa. Mutta ruokakaupan kassajono voi sekin muodostua asiakkaan niikokulmasta odotustilaksi. THat eiviit kommunikoi vierailijoiden kanssa samaan tapaan kuin eliiviit olennot kommunikoivat toistensa kanssa, mutta lietyssii yleisessii merkityksessii voidaan puhua kommunikaatiosta, jopa vuorovaikutuksesta tilan ja ihmisen vii IilIii. Tilan tuntu vaikuttaa siihen, millaiseksi tunnen itseni ja piiinvastoin. Tietyt lilat puhuttelevat meitii, toiset ovat luotaantyiintiiviii. Mutta nama ilmaisut ovat puutteeliisia sikali kuin ne vihjaavat, ettii pidiimme valttiimattii sellaisista liloista, jotka kommunikoival Niin ei asian tarvitse olla: tietyt ymparistot viestittiivat aivan liiallisessa miiarin, niin ettii ne koetaan tunkeilevina. Nain kay usein nykyaikaisissa ostosparaliiseissa. Eroa on myiis sellaisten huoneiden viililla, joita pidiimme rumina tai mauttomina i1maisun varsinaisessa merkityksessii - joilla me katsomme olevan 'rumuuden' tai 'mauttomuuden' ominaisuuksia - ja sellaisten, jotka ovat luotaantyiintiiviii, koska niiltii puuttuu luonne. 17 LuonteenpiirteetOn lila ei anna tilaa vierailijalle ja tamiin omalle persoonallisuudelle. Sellaiseen tilaan patee ilmaisu 'puhua seinille' tai 'kuuroille korville'. Jotta vieslinkulku olisi mahdollista, tulee olla toinen, jolle puhua ja joka tavalla tai toisella vastaa. Vastapuoleen voi olla suhteessa vain, jos hiin on oma yksiliinsii. Jos vastapuoli tyytyy mumisemaan "kyllahiin niinkin voi ajatella", ei keskustelusta ole suurta hyiitya. Sellaisessa keskustelussa tun tee itsensii avuttomaksi, eksyneeksi. Mutatis mutandis tiimii patee myiis lilaa ja ympiiristiijii koskeviin eliimyksiin. Tila, joka anteliaimmin antaa minulle tilaa, ei ole luonteeton, vaan pikemmin lila, jonka kokonaisuudessa voi olla moninaisuutta, jopa vastakohtaisuuksia mutta joka kuitenkin itse muodostaa paikan. Sellaiseen tilaan voi olla suhteessa.

6 Julkisten tilojen odotushuoneet ovat usein luonteettomia. Odottavan epiimukavuuden ja turvattomuuden tunteet eiviit lienny, jos valaistus on hiiikiiisevii, kaiut kovia, lattia likainen ja jos huoneessa vetiiii. Jo yksin tilan fyysiset ja aistittavat ominaisuudet antavat sellaisissa tapauksissa tilanteelle epiimiellyttiiviin perusluonteen ja antaval julkisesta laitoksesta luotaantyontiiviin vaikutelman. Sellaiseksi tilanne muodostuu usein erityisesti pimeiinii vuodenaikana, kun ihmisten mukana tilaan kulkeutuu Suomessa lokaa - eikii silie voi tehda juuri mitiiiin. Valaistus, materiaalit, huoneen jiisentely esimerkiksi huonekaluja sijoittelemalla ovat sen sijaan asioita, jotka ovat jiirjestettiivissii. Toisinaan vaikuttaa siltii kuin viranomaiseteiviitpiittaisi asiakkaan tai kuluttajan hyvinvoinnista, kuin luottaen siihen, ettii kansalaisten on joka tapauksessa tultava paikalle. Valitettavasti tiimii piitee myos sairaanhoitopalveluihin. Kun keskusteliaan hoidon laadusta ja tiihdennetiiiin, ettii potilas on otettava vastaan yksilonii, on kysymys tiirkeiistii asiasta. Meillii on edessamme valtava tyokenttii, kun ryhdymme inhimillistiimiiiin hoidon fyysistii ympiiristtiii. 18 1YHTEISET OlOHUONEET 8. Postipankin paakonttorin saneeraus, Unioninkatu, Helsinki, 1993; sisustusarkkitehti Maisa Laaksonen. Rakennus valmistunut vuonna 1954, arkkitehti Antero Pernaja. 9. Kotkan Saast6pankin saneeraus, 1994, sisustusarkkitehti Heikki Lindroos. Vuoden 1995 SID palkintoehdokas. Alun perin Kotkan Suomalainen Siiiist6pankki valmistui vuonna 1934, arkkitehti P. E. Blomstedt. Tilan luonne tai yksilollisyys on luotavissa muuntamalla olemassa olevia elementtejii, vaibtamalla niitii toisiin tai tuomalla mukaan uusia. On kuitenkin eriis yksilollisyyden laji, jonka haluan erityisesti nostaa esiin. Sen sijaan, ettii se olisi suunnittelun tulos se on olemassa siksi, ettii suunnittelematon on tunnustettu ja sallittu. Vanhemmassa talossa tiimii suunnittelematon saattaa olia liisnii kuluneissa kynnyksissii tai portaissa, kauhtuneissa viireissii, linnunpesiissii riiystiiiin alla, mutta myos niin yksinkertaisissa ja aineettomissa tekijoissii. kuin oksien seiniin luomissa varjoissa. Toisinaan painotetaan, ettii paras arkkitehtuuri mukautuu luontoon, valoon, topografiaan ja kasvillisuuteen, niin ettii luonto ja kulttuuri korottavat toistensa arvoa. Mutta ei ainoastaan luonto tu~ suunnittelematonta rakennettuun ympiiristoon, myos ihmisten toiminta vaikuttaa silen. Kuluminen on ehkapii pysyvin asumisen jiiljistii, mutta kiiytossii olevissa huoneissa senhetkisten toimienjiiljet ovat yhtii tiirkeitii. Silioin kun siihen on mahdoliisuuksia, julkisten tilojen muotoilussa kannattaisi siiilyttiiii patina, joka tiloihin on keriiytynyl Muotoilija voi antaa tilalle ja toiminnoille uuden identiteetin, mutta huoneiden yksilollisyys syntyy ajan mukana, suunniteltujen ja suunnittelemattomien tapahtumien viilisessii vuorovaikutuksessa. Niin tiloissa ja paikoissa kuin eliivissii olennoissakin ajallinen syvyys nakyy huoneen, julkisi VUll, kasvojen tai hahmon yksilollisyydessii, aivan kuten puu- tai grantittikappaleessa. Tiimii. yksilollisyys ei ole itseniiisen, itseriittoisen yksilon yksilollisyyttii, vaan erilaisten vaiheiden merkitsemien kohteiden yksilollisyyttii. Se on tapoihin, asioihin ja ihmisiin keraiintynyttii syvyyttii. Hoitolaitosten tiloissa, missii vierailija on erityisen tietoinen omasta ruumiillisesta ja eksistentiaalisesta haavoittuvuudestaan, sellainen yksilollisyys voi erityisen arvokkaalla tavalla tuntua liiheiseltii ja tarjota voimaa ja lohtua. Yhteinen tuollaisissa tiloissa ja tilanteissa on eksistentiaalinen til anne, jossa me kuulumme luontoon yhtii lailla kuin kulttuuriin tai yhteiskuntaan. Luonne, yksilollisyys ja syvyys voivat tehdii odotushuoneen tai toimiston paikaksi, jossa kiiymme mielewimme, vaikka se ei vastaisikaan omaa makuamme siinii miiiirin, ettii tahtoisimme asua samalla tavoin. Viilttiimiittomyyden alueeseen lukeutuva tila saattaa muodostua paikaksi jossa asioi mielelliiiin. Setiini Gabben, joka arvosti kauneutta, piti tiliiinsii Vaasan Osake Pan kin konttorissa silloinkin kun hiin muutti Tooloon ja sittemmin Katajanokalle. 1O Tiimii tuo meidiit toiseen esimerkkien ryhmiiiin, nimittiiin pankkitiloihin.

7

8 ELATTAMISEN JA HUOlEHTIMISEN TllAT Asiakas voi tuntea itsensa epavarmaksi taloudenkin alueen tiloissa samoin kuin hoitoon varatuissa tiloissa. SielIa oliaan ehka arvioitavana, esimerkiksi pyytamassa lainaa, eikii. tieda, tayttyvatko vaatimukset. TaloudelIiset asiat ovat usein arkaluontoisia, ja riippumatta siita, millainen suhde rahalaitoksen ja asiakkaan valilia on, neuvottelut eivat tunnu ybtaan helpommalta, jos asiakas saadaan ensin tuntemaan olonsa epavarmaksi. Valkeat seinat., kova valo, kliiniset ja luotaantyontavat materiaalit voivat saada vierailijan tuntemaan eron omassa orgaanisessa ruumiissaan. Sellainen muotoilu saattaa luonnollisesti myos valittiia vaikutelman siita, etta tuo ymparisto on olemassa ainoastaan elinvoimaisia ja kauniita ihmisia varten. Julkinen tila ilmaisee toiminnan ja samanaikaisesti kasilyksemme siita. Pankkirakennukset edustavat pankkia instituutiona, supermarketit ruoan ja paivittaistavaroiden hankkimista. Huomattakoon, etta rakennus on enemman kuin visuaalinen symboli, koska se myos maarittaa tapamme asioida itse instituution kanssa. Lisaksi rakennus kehystaa meidiitasiakkaalkin, niin etta i1menemme tietynlaisina itsellemme ja muille. Niin yksinkertaiselia asialia kuin pankissa asioimiselia on erilaisia perustunnelmia ja sita saestavat erilaiset odotukset riip puen siita, missa pankkihuoneistossa aikoo kayda. Nama erilaisuudet eiviit Iiity ainoastaan tilaan, vaan yhta lailia siihen, mita me itse olemme naissa tilanteissa. Meidan 'roollimme' tietyssa tilanteessa vaikuttavat lilan 'lavasteet' ja vaatetuksemme suhde niihin. Mutta on muistettava etta huone ei ole teatlerinayttamo ja etta jokapaivaisten asioiden hoitaminen on mita suurimmassa maarin olennainen osa sita, mita me olemme. 20 I YHTEISET OlOHUONEET Jos tahtoo mietiskella sita, kuinka instituutio ja yhtio valittyvat rakennuksen kautta, voi ottaa esimerkiksi Lars Sonckin ja Valter Jungin Privatbankenin ll Pohjois-Esplanadi 19:ssa'. Koska interioori on peraisin verrattain kaukaiselta ajalta, instituutin ja rakennuksen valiset suhteet selkeammin. Taman paivan nakokulmasta Yksityispankin interioori nayttaa ilmeisen kodikkaalta. Valo siiviloityi ikkunoiden lavitse ja loi laheisyyden tunteen. KeskelIa oli pulieita nahkanojatuoleja, joissa saattoi mukavasti kuluttaa aikaa odottaessaan vuoroaan. Hauska reliefi pienen graniittisen istuimen ylapuolella poikkesi realismissaan tilan muusta koristuksesta: sen saattoi tulkita esittiivan huolestunutta pankkiasiakasta keskustelemassa pankinjohtajan kanssa. Muun muassa tassa asetelmassa rakennus tuli vierailijaansa vastaan empaattisesti ja kujeillen aseistariisuvalia tavalia. Esteettiset elementit seka toivat esille etta tekivat vieraiksi ne toiminnot, joita rakennus edusti. Verrattuna Yksityispankkiin - pankki-interiooriin joka tuki vieraansa hyvinvointia - monet nykyaikaiset pankkikiinteistot ovat melko epamukavia ja vailla rakennetta. Os in tama johtuu tilan uudelieenjasentelysta, kun poydat on usein siirretty eteenpain, siten etta asiakkaan tila on vahentynyt Pankkitoiminnot tunkevat paalle samalia kun raha-asioiden huomaamaton hoitaminen vaikeutuu. Entisessa Helsingin Osakepankissa tai Pohjoismaiden Yhdyspankin paakontlorissa - molemmat AleksanterinkadulIa - huoneen keskiossa oli alun perin suuri avoin tila, ja palvelupoydat olivatlahella seinia.'2 Molempia hallitsi 1930-luvun muotokieli, joka nyt saattaa vaikuttaa juhlaliiselta, mutta on huomallava etta tilan fyysiset kehykset ja henkilokunnan kaytos ovat vuorovaikutuksessa ja voivat taydentaa toisiaan. Pankin paakonttorissa auttavainen palvelu voi tasoittaa tilan loistokkuutta tai uhkaavaa ylevyytta ja saada

9 asiakkaan tuntemaan itsensa valituksi henkiloksi. Suuri, atriumin kaltainen lattia sijoittaa asiakkaan kirjaimeilisesti keskelle, ja viela sellaiseen keskioon, jossa han voi liikkua vapaasti. Pankkitilat saattavat vaikuttaa vanhentuneilta esimerkeiltii taman paiviin maailmassa. Monetkaan eiviit eniiii hoida jokapiiiviiisiii tilisiirtoja pankissa: sen sijaan kiiytetiiiin tietokonetta, maksupalvelua tai maksuautomaattia. Piiivittiiiset raha-asiat irrotetaan siten sosiaalisesta yhteydestii, mikii saattaa oua vapauttavaa, mutta minkii kokevat hiivionii ne ihmiset, jotka eiviit halua menettiiii henkilokohtaista palvelua - inhimillistii yhteyttii. Pankkiautomaatti on, kuten nimi ilmaisee, mekaaninen kone. Se ei kysy, miltii kukin niiyttiiii, vaan toimii signaalien ja siiiintojen mukaan. Se, ettii sosiaalinen ulottuvuus - vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, jolloin ilmiasulla on merkitystii - on pyyhitty pois, ei toki tarkoita sitii, ettii tilanne oiisi tiiysin puolueeton. Ei pitiiisi olla itsestiiiin selviiii, ettii sisiitiloissa olevien automaattien tiiytyy sijaita huoneessa, jonka muoto ja lemu tuovat mieleen valaistun miesten kiiymiiliin. Pankkiasiat ovat edelleen tiirkeitii ihmisten eliimiissii, vaikka niihin ei eniiii liity sitii juhlallisuutta ja rituaalin tai teatterin ilmapiiriii, joka on vanhemmissa pankkihuoneistoissa. Taloudenhoitoon sisiiltyy aina oleskelu paikassa, talossa. Tiimii aineellinen ja paikkasidonnainen aspekti ei ole kadonnut elektronisen kommunikaation myotii: toiminnot hoidetaan edelleen tietystii paikasta, siitii paikasta, johon ihminen asettuu. Asioimista kehystiiii yhii konkreettinen ympiirisw. Tapa, jolla liikumme tai kosketamme ympiiriswiimme - oli kysymys sillen tav~roiden ja ihmisten tai informaation siirtiimisestii - vaikuttaa suhteeseemme tilaan ja kiisitykseemme omasta maantieteellisestii ja kulttuurisesta sijainnistamme. Tilankiiytiin kiiytiinnolliset ja esteettiset puolet, mitii me teemme ja kuinka se tapahtuu, kulkevat yhdessii niin aineettomissa kuin aineellisissakin tiioissa. 21

10 viitteet 1 Hannah Arendt: Miinniskans vil/kor. Vita activa, overs. Joachim Retzlaff. Roda Bokforlaget, Esl6v 1988, s (Ruotsinkielinen painos perustuu saksankieliseen kasikirjoitukseen, joka on laajempi kuin vuonna 1958julkaistu englanninkielinen versio.) 2Julkisten tilojen estetiikkaan kuuluu myos yhteiskunnalliseen paat6ksentekoon tai yhteiskunnan korkeimpien arvojen muotoilemiseen liittyvia kysymyksia, mutta niita ei kasitella tassa artikkelissa. Olen kasitellyt niita teoksessa The Human Habitat. Aesthetic and Axiological Perspectives, International Institute of Applied Aesthetics 1998, Lahti, luvut 6 ja 7. Kirja kasittelee my6s toisia teemoja, joita sivutaan seuraavassa. 3 Arendt 1988, s Martin Heidegger on moderneista filosofeista se, joka ensimmaisena nosti esille huolenpidon filosofisena teemana: Sein und Zeit. Neomarius, Tubingen 1949, 6. luku (1. painos 1927). 5 Privation merkitsee englannin ja ranskan kielissa muun muassa riistamista - my6s Emmanuel Levinas kuvaa kotia ja mika siihen kuuluu ensisijaisesti intimiteetin alueena, ks. TotaliUi et infini. Essaie sur I'ext/eriorite. Kluwer Academic / Le Livre de Poche 1994, s (Toinen, uusittu laitos vuodelta 1971.) Asettamatta taman merkityksellisyytta kyseenalaiseksi voidaan kysya, eik6 kuvaus yksipuolisesti vahvista kasitysta siita, etta tunteet ja persoonallisuus ovat "sisaisia" merkityksia, eivat sosiaalisia. 6 Sosiaaliseen elamaan ja kayttatymiseen liittyvista odotuksista, ks. Heidegger 1949,27. 7 Richard Sennett on eri yhteyksissa huomauttanut tietynlaisen anonyymisyyden merkityksesta urbaanissa kanssakaymisessa. Siihen kuuluu suvaitsevaisuuttaja ihmisten valisten eroavaisuuksien aitoa hyvaksymista. Ks. esimerkiksi The Fal/ ofpublic Man. Faber and Faber, Lontoo ja Boston 1993 (ensiksi julk. 1977), s , tai The Conscience of the Eye. The Design and Socia/ Life ofcities. Alfred A. Knopf, New York 1990, s Tatii nak6kulmaa kasittelee valaisevasti Gernot Bohme esim. teoksessa Atmosphiire. Essays zur neuen Asthetik. Suhrkamp, Frankfurt am Main Tiillaisissa tapauksissa voidaan puhua taydellisesta tai yliestetisoinnista, vrt. Wolfgang Welsch, Grenzg{mge der Asthetik. Reclam, Stuttgart 1996, s Isani Goranin mukaan, hiinen vanhempi veljensa, p5ykiatri Gabriel von Bonsdorff, piti Vaasan Osake Pankkia (Wasa Aktie Bank)Helsingin kauneimpana pankkihuoneistona. Tilan kaytto on toki muuttunut kolmenkymmenen vuoden aikana, joten ei ole varmaa, etta arv05telu olisi pitava tana paivana. 11 Tilaa kutsutaan nykyiiiin Jugendsaliksi ja 5e toimii nayttelytilana. :l2 Tarkat osoitteet ovat Aleksanterinkatu 17 ja ja talot on suunnitellut P. E. Blomstedt vuonna 1929 (silloinen Liittopankki) ja Ole Gripenberg vuonna 1936.

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee?

SISÄLTÖ. Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee? Teot SISÄLTÖ Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee? Lapsen taidot Tärkeitä kysymyksiä Yhteinen aika Tutkittua tietoa Teot ovat valintoja

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan. Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen

Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan. Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen Paikka Paikan kaksi merkitystä: 1) Paikka fyysisenä kokonaisuutena, jossa ihminen toimii ja liikkuu. Erilaiset

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Yhdistyspäivä

Yhdistyspäivä Yhdistyspäivä 7.4.2017 Esiintyminen Joissa ihmiset puhuvat toistensa kanssa ovat esiintymistilanteita (Pelias1992). Suppeammin vain teatteri-ilmaisu tai esteettisen tekstin esittäminen Tavallisimpia esiintymisiä

Lisätiedot

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Luento Vieraasta Veljeksi Projektin ja Miessakit ry:n luentosarjassa Mies Suomessa, Suomi miehessä Juha Sihvola Professori, johtaja Tuktijakollegium, Helsingin

Lisätiedot

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta muuttunut Aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi suomalainen

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi?

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Riikka Perälä Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Center for Researchon Addiction, Control and Governance Terveysneuvontatyötä

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi FM, UUSPERHENEUVOJA KIRSI BROSTRÖM, SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY Uusperheen määrittelyä uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

11. 1. Olemassaoloverbit ja Jonkun esineen (ei eläin tai ihminen) olemassaolosta tai sijainnista puhuttaessa käytetään

11. 1. Olemassaoloverbit ja Jonkun esineen (ei eläin tai ihminen) olemassaolosta tai sijainnista puhuttaessa käytetään 13 Luku 11 Kielioppia 11. 1. Olemassaoloverbit ja Jonkun esineen (ei eläin tai ihminen) olemassaolosta tai sijainnista puhuttaessa käytetään verbiä sanakirjamuoto ;. 1. (Jossain tilassa) on kukkia. 2.

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Kohti humaaneja organisaatioita

Kohti humaaneja organisaatioita Kohti humaaneja organisaatioita Hoivan etiikka ja perheiden ylisukupolvisiin psykososiaalisiin ongelmiin liittyvät käytännöt Brid Featherstone 6.11.2015 Miksi kirjoitimme kirjan? Uusliberalismi, taloudellisen

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Heikki Salomaa 10.12.2013. Minustako auttajaksi?

Heikki Salomaa 10.12.2013. Minustako auttajaksi? Heikki Salomaa 10.12.2013 Minustako auttajaksi? Älä pakene. Täältä ei voi paeta. Tämä on maailma. Me olemme maailmassa. Heaven, that s so simple! Merkitysten etsintä Tieteen filosofian peruskysymykset

Lisätiedot

MIKSI ASUKKAAT VALITSISIVAT PUUN?

MIKSI ASUKKAAT VALITSISIVAT PUUN? MIKSI ASUKKAAT VALITSISIVAT PUUN? Sari Tuuva-Hongisto FT, Kehittämisasiantuntija Metsäalan ennakointiyksikkö Onnen hetkien tavoittelu pyörittää taloutta Talouden kasvu lisää hyvinvointia luomalla kulutuskulttuurin,

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS

JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS KALLE PUOLAKKA KSEI/PALMENIA LAHTI LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 11.11.2014 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu RI:n jäsenkehitys 1905-2010 Miksi uusilla jäsenillä on väliä? Klubin

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Politiikka ja pedagogiikka: tehtäviä ja toimintahäiriöitä

Politiikka ja pedagogiikka: tehtäviä ja toimintahäiriöitä Sosiaalipedagogiikka epäoikeudenmukaisuuden ja haavoittuvuuden kohtaajana Xavier Úcar, Barcelonan autonominen yliopisto En ajattele itseäni sosiaalisena olentona vaan olentona, joka kykenee tekemään valintoja,

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Ammattiin soveltuvuus testataan Opiskelukuntoisuus selvitetään (vankila) Oppimisvaikeudet selvitetään (esim. lukiseula) Sitoutuminen arvioidaan (esim. Kerava)

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa 3. Etkot & Jatkot 4. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 5.

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä Uuden Oulun identiteettiä etsimässä Prof. Helka-Liisa Hentilä 28.9.2011 Runko Paikan identiteetti Paikkaidentiteetti Kaupunkitilan fyysiset ominaispiirteet Kaupunkitila, toiminnot ja tilakäyttäytyminen

Lisätiedot

Sisällys. Ratkaisumallien historia. Ratkaisumalli. Ratkaisumalli [2] Esimerkki: Composite [2] Esimerkki: Composite. Jaakko Vuolasto 25.1.

Sisällys. Ratkaisumallien historia. Ratkaisumalli. Ratkaisumalli [2] Esimerkki: Composite [2] Esimerkki: Composite. Jaakko Vuolasto 25.1. Sisällys Ratkaisumallien historia Jaakko Vuolasto 25.1.2001! Ratkaisumalli! Christopher Alexander! Ohjelmistotuotannosta arkkitehtuuriin! Henkilöhistoriaa! Ensimmäisiä käyttökokemuksia! Yhteenveto 25.1.2001

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus: erityistoimenpiteistä osallisuuden tiloihin. Lehtori, VTT Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Sosiaalinen kuntoutus: erityistoimenpiteistä osallisuuden tiloihin. Lehtori, VTT Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) 1 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 Sosiaalinen kuntoutus: erityistoimenpiteistä osallisuuden tiloihin Lehtori, VTT Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ari.nieminen@diak.fi

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma Vanhemmuussuunnitelma Yhteinen lapsemme on / Yhteisiä lapsiamme ovat: Kunnioitamme toisiamme vanhempina, hyväksymme toistemme merkityksen lastemme elämässä ja toimimme yhteistyökumppaneina lastemme kasvattamisessa.

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA. Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi

IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA. Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi . IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi AURAJOEN MONET KASVOT AURAJOEN NYKYISYYDESTÄ JA TULEVAISUUDESTA Kerrottu koettu

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

taiteellinen työskentely

taiteellinen työskentely taiteellinen työskentely lasten suojelun resurssina Pauline von Bonsdorff Lastensuojelun tieto ja tutkimus Seminaari 27.10.2011 Kysymys ja vastaus + ulottuvuuksia Onko taide tärkeä osa lasten elämää? Musiikki,

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap. MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 OHJELMA 16.6.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Keskeisten johtavien

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot