2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman."

Transkriptio

1 2. Turun Suomalainen Saastopankki, 1966, sisustusarkkitehti Carin Bryggman.

2 Pauline von Bonsdorff Julkinen tila voidaan niihda vastapainona ja vaihtoehtona yksityiseile, mikii voi arkipuheessk olla toimiva jaottelu. Mutta lahemmin tarkastellessa huomaa, etta useat tilanteet ja kokemukset paiityviit siina tapauksessa naiden kahden vaihtoehdon vaiiin tai ei kumpaankaa~. Tyohiin mennessaan - jalan tai julkisiiia kulkuneuvoiiia - ihminen ei jatii yksityisyyttii taak- seen sulkiessaan asuntonsa oven, eikii silloinkaan, kun han astuu ulos kadulle. Intimiteetti saattaa seurata mukana ja koteloida kulkijan uneiiaisuuteen tai vasymykseen liikenteen keskella tai metron tuudittavassa, valaistussa mutta pohjimmiltaan maanalaisen pimeassa tilassa. a

3 Luen jatkossa julkisiin tiloihin sellaiset ulko- tai sisatilat, joissa vierailemme asjaakaail kuntalaisen tai kansalaisen ominaisuudessa muista kuin yksityisistii syistii, s.o. syi.s~ perustuvat ystiivyyteen tai sukulaisuuteen. Julkiset tilat ovat toiminnallisesti tal tilallis maaraytyneitii, rajattuja. Ne kuuluvat instituutioon, vastakohtana esimerkiksi kadun a.oio:telle mutta maarittelemattomalle tilalle. Kuten aina, kun on kyse i1mioistii, jotka Iiittyvat inhimilliseen olemassaoloon, jokainen jasennys on riittiimatiin, mutta jotkut ovat valaisevampia kuin toiset. Lisaksi dispositioiden erot auttavat meitii nakemaan tilanteiden moninaisuuden. Kun on kyse julkisten tilojen kalusta 14 I YHTEISET OLOHUONEET 3. Privatbanken (Yksityispankki, nykyinen Jugendsali), Pohjoisesplanadi 19, Helsinki, 1904; arkkitehti Lars Sonck, sisustus arkkitehti Valter Jung. 4. Pohjoismaiden Yhdyspankki, Aleksanterinkatu , Helsinki, 1936; arkkitehti Ole Gripenberg, sisustusarkkitehti Werner West. 5. Vaasan Osake Pankki vuonna 1987, Etelaesplanadi 12, Helsinki, 1899; arkkitehdit Grahn, Hedman & Wasastjerna, John Settergren. misesta, saattaa olla syytii ottaa kayttoon kolmas termi, joka tiiydentaa julkisen ja yksityisen valistii vastakohtaisuutta. Lainaan sen Hannah Arendtilta, joka erottaa toisistaan politiikan ja talouden alueet; polis ja oikos, julkisen keskustelun ja kotitalouden alueet.' Arendt tuo esiin kriittisia nakokantoja siitii, kuinka modernissa yhteiskunnassa poliittiseen arvokeskusteluun tungetaan kysymys siitii, "kuinka asioita tulisi hoitaa", joka kuuluu oikeammin talouden piiriin. En kasittele tarkemmin tiitii osuvaa arvostelua, vaan pidan taloutta ja kotitaloutta lahtiikohtinani analysoidessani sitii, kuinka asioiden hoito - toimiminen, toimivuus ja paamaaraan pyrkiminen - soimiutuu jokapaivaisissa tilanteissa yhteen ymparistb- ja tilakokemusten intiimien aspektien kanssa, esimerkiksi tyomatkalla tai raha-asioita hoidettaessa. 2 Seuraavassa esitiin aluksi joitakin yleisia nakokohtia eiaman taioudellisesta ja sosiaalisesta uiottuvuudesta. Siirryn sen jaikeen tarkastelemaan esteettisia kysymyksia tiioissa, jotka tavalia tai toisella liittyvat tahan. Esimerkkeina toimii kaksi erityyppistii tilaa: odotustiia ja that, joissa toimitamme raha-asioita. HUOLENPITO JA JAKAMINEN Dikos, taioudeilisen aiueen kantasana, viittaa asumiseen ja jakamiseen, eiamaile vaittamattomien perustoimintojen yllapitiimiseen. Laajemmin ymmarrettyna se kasittiia myos hallinnon. Arendt huomauttaa, ettii tiirn aluetta, joka antiikin aikana kuului yhteen eritoten

4 kodin kanssa, pidettiin myos kahlitsevana sen vuoksi, ettii siinii ihmisten viilisissii suhteissa palvellaan ja tullaan palvelluiksi, joten osapuolet ovat epiitasa-arvoisia ja yhtii viihiin vapaita. 3 Mutta vastakohtana tuolle kielteiselle kuvaukselle taloudenhoidosta - jossa tasa-arvoisuuden ja vapauden puuttumista korostetaan - taloudenhoidon voi niihdii myos myonteisesti, huoledpidon alueena.' Tiimii ei merkitse sitii, ettii viilttiimiittomien tehtiivien hoitamista pidettiiisiin yhtii mukavana ja nautinnollisena kuin esimerkiksi intensiivistii iilyllistii keskustelua. Se tarkoittaa, vaatimattomammin, ettii ihminen tunnustaa ja hyviiksyy eliimiin viilttiimiittomyyksien ja tehtiiviin sidottuna olemisen erityisen eksistentiaalisen merkityksen ja arvod. Lisiiksi taloudenhoidon piiri tulisi vapauttaa siitii sidoksesta yksityiseen, jonka Arendt esittiia historiallisena tosiseikkana ja antaa puolittain ymmiirtiiii olevan sen oikea yhteys.5 Keittion mikrotalouden ja maailmankaupan makroekonomian viilillii kulkevat, niihin sisiiiin kudottuina tai jopa loimena, ne sosiaaliset suhteet, joiden kautta me emme ainoastaan toimita tiettyjii asioita ja tehtiiviii, vaan jotka ovat perustavia meidiin olemassaolollemme ja identiteetillemme. Saattaa olla, ettii kotitalouden alue kokonaisuutena edustaa viilttiimiittomyyksiii jonka voimme kiiyttiiii, miten tahdomme. Tiimii alue ei kuitenkaan ole pelkiistiiiin rajoittava. Se kanavoi myos toimintoja, jotka ovat paitsi viilttiimiittomiii myos merkityksellisiii eliimiinlaatumme kannalta. 16 I YHTEISET OLOHUONEET 6. Postipankin dealing-sali, Helsinki, 1987, Sisustusarkkitehtitoimisto SIS-ARK Oy/Hannele Helkama Ragflrd, Sebastian Paetau ja Pirkko Punkari. 7. KOP-Kaivotalon pohjapiirros, Helsinki, 1967, sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari. Postiin tai pankkiin, ruokakauppaan tai baarin menemisen yksi ulottuvuus on vahvistaa ja tulia vahvistetuksi sosiaalisessa yhteydessii. Eliimiin viilttiimiittomyydet, kuten syominen, juominen tai toisten ihmisten kanssa puhuminen, sitovat meitii toisiin. Tiissii minii olen pohjimmaltani kuten he, ja vaikka tiimii ajatus voi olla kiihkeiistii individualistista luotaantyontiivii, se on myos lohdullinen, erityisesti siitii, joka on tai joka tuntee itsensii heikoksi, tai kenelle tahansa heikkouden tai viisymyksen hetkinii..iuuri silloin saattaa olla hyviiksi siivota tai kiiydii saunassa, ottaa etiiisyyttii tilanteeseensa, asettautua 'ulkopuolelle' ja pitiiii huolta itsestiiiin tai kodistaan ja niistii, joiden kanssa sen jakaa..iulkiset tilat joissa hoidamme taloudelliseen alueeseen liittyviii asioita - tuossa yllii luonnehditussa laajemmassa merkityksessii - eiviit luonnollisestikaan kuulu yksinomaan taloudenhoidon piiriin. Kahvila ja baari ovat kaikenlaisten keskustelujen - poliittisten, henkilokohtaisten - tiloja. Bussin, pankin ja kaupan tavoin ne ovat tiloja, joissa tarkkailemme toisia ja itseiimme, opimme toimintatapoja, ylliipidiimme ja harjoitamme sosiaalisia taitojamme. 6 Tiissii sosiaalisten suhteiden verkossa tapaamme muita ihmisiii heidiin rooliensa viilityksellii ja ansiosta, ei henkilokohtaisten suhteiden perusteella. Tunnistamme myymiiliin kassanhoitajan, ravintolan vahtimestarin tai kampaajan ja nyokkiiiimme ystiiviillisesti, ehkii puhumme hiukan, mutta suhde pysyy yleensii ammattimaisena emmekii ole tekemisissii tuon suhteen ulkopuoiella. Kaupunkiympiiristossii sosiaalinen ulottuvuus sisiiltiiii mahdoilisuuden tavata ihmisiii, joita ei tunne. 7 Suhteellinen tuntemattomuus on arvo, joka liittyy liiheisesti vapauteen mutta myiis inhimillisen olemassaolon perustavan arvokkuuden ja integriteetin tunnustamiseen. Vapaus koostuu siitii, ettii kukin on riippumaton perinniiisistii tai hankituista sidoksista: kaupungissa voi olla kuka vain. Arvokkuus perustuu siihen, ettii tiettyjii inhimillisen kanssakiiymisen perussiiiintiijii kunnioitetaan. Minun henkiliikohtainen arvoni ei kohoa, jos myyja tai virkamies kiiyttiiytyy kunnioittavasti minua kohtaan - sillii me emme tunne toisiamme - mutta se

5 tarkoittaa, ettii jokainen ihminen on arvokas, ettii meillii on oikeus vaalia ystiiviillistii kohtelua ja ettii sellainen on mahdoliinen. Thntemattomien viilisissii suhteissa kohteliaisuus on sitii, ettei ole tunkeileva, vaan antaa lilaa toisen koskemattomuudelle. LUONNE, KOMMUNIKAATIO, HUOMAAVAISUUS Luonnehdiltuani niitii paikkoja, joihin menemme huolehtimaan erilaisista asioista, vien keskustelun tasolle, joka on liihempiinii muotoilua. Puhun siis valosta, materiaalista ja muotokielestii, jotka lilakokemuksessa yhdistetiiiin kokonaisvaikutelmaksi. Sitii voidaan nimittiiii my os paikan tunnelmaksi. B Voisiko tiistii tehdii joitakin johtopiiiitoksiii tai muotoilla suosituksia sen perusteella, mitii aikaisemmin esilin? Mekaaniset siiiinnot julkisten lilojen muotoilemiseksi tuskin ovat toivottavia. Sitii vastoin uskon, ettii niiiden niikiikohtien soveltaminen voi auttaa muotoilijoita ja tilaajia yhdessii muotoilemaan, kuinka halutaan suhtautua kiivijoihin tai asiakkaisiin: milen heidiit ja itsensii halutaan sijoittaa, millaisia lilanteita luoda. Yksi niikiikohta on, ettii siinii miiiirin kuin julkiset lilat palvelevat huolenpidon tehtiivia, niiden koristelun ja muotokielen tulisi jossakin miiiirin voimistaa sosiaalista eli yhteistii aluetta. Tiimii ei tarkoita sitii, ettii pyrittiiisiin neutraaleihin ratkaisuihin, jottei vain astuisi vierailijoiden varpaille. Tilan neutraalius samoin kuin keskivertovierailijankin on utukuva: kumpikin kuuluu sellaisten abstraklioiden joukkoon, jotka eiviit selkiytii va an pikemmin himmentiiviit ymmiirtiimystiimme inhimillisestii olemassaolosta. Edellii tarkoitettu neutraali lila ei ole tila joka ei ilmaise mitiiiin, vaan lila joka ilmaisee 'ei mitiiiin'. Tilan luonne on erityisen tiirkeii erilaistenodotustilojen sisustuksessa: pankeissa, vakuutusyhliiiissii, liiiikiirin vastaanottotiloissa. Mutta ruokakaupan kassajono voi sekin muodostua asiakkaan niikokulmasta odotustilaksi. THat eiviit kommunikoi vierailijoiden kanssa samaan tapaan kuin eliiviit olennot kommunikoivat toistensa kanssa, mutta lietyssii yleisessii merkityksessii voidaan puhua kommunikaatiosta, jopa vuorovaikutuksesta tilan ja ihmisen vii IilIii. Tilan tuntu vaikuttaa siihen, millaiseksi tunnen itseni ja piiinvastoin. Tietyt lilat puhuttelevat meitii, toiset ovat luotaantyiintiiviii. Mutta nama ilmaisut ovat puutteeliisia sikali kuin ne vihjaavat, ettii pidiimme valttiimattii sellaisista liloista, jotka kommunikoival Niin ei asian tarvitse olla: tietyt ymparistot viestittiivat aivan liiallisessa miiarin, niin ettii ne koetaan tunkeilevina. Nain kay usein nykyaikaisissa ostosparaliiseissa. Eroa on myiis sellaisten huoneiden viililla, joita pidiimme rumina tai mauttomina i1maisun varsinaisessa merkityksessii - joilla me katsomme olevan 'rumuuden' tai 'mauttomuuden' ominaisuuksia - ja sellaisten, jotka ovat luotaantyiintiiviii, koska niiltii puuttuu luonne. 17 LuonteenpiirteetOn lila ei anna tilaa vierailijalle ja tamiin omalle persoonallisuudelle. Sellaiseen tilaan patee ilmaisu 'puhua seinille' tai 'kuuroille korville'. Jotta vieslinkulku olisi mahdollista, tulee olla toinen, jolle puhua ja joka tavalla tai toisella vastaa. Vastapuoleen voi olla suhteessa vain, jos hiin on oma yksiliinsii. Jos vastapuoli tyytyy mumisemaan "kyllahiin niinkin voi ajatella", ei keskustelusta ole suurta hyiitya. Sellaisessa keskustelussa tun tee itsensii avuttomaksi, eksyneeksi. Mutatis mutandis tiimii patee myiis lilaa ja ympiiristiijii koskeviin eliimyksiin. Tila, joka anteliaimmin antaa minulle tilaa, ei ole luonteeton, vaan pikemmin lila, jonka kokonaisuudessa voi olla moninaisuutta, jopa vastakohtaisuuksia mutta joka kuitenkin itse muodostaa paikan. Sellaiseen tilaan voi olla suhteessa.

6 Julkisten tilojen odotushuoneet ovat usein luonteettomia. Odottavan epiimukavuuden ja turvattomuuden tunteet eiviit lienny, jos valaistus on hiiikiiisevii, kaiut kovia, lattia likainen ja jos huoneessa vetiiii. Jo yksin tilan fyysiset ja aistittavat ominaisuudet antavat sellaisissa tapauksissa tilanteelle epiimiellyttiiviin perusluonteen ja antaval julkisesta laitoksesta luotaantyontiiviin vaikutelman. Sellaiseksi tilanne muodostuu usein erityisesti pimeiinii vuodenaikana, kun ihmisten mukana tilaan kulkeutuu Suomessa lokaa - eikii silie voi tehda juuri mitiiiin. Valaistus, materiaalit, huoneen jiisentely esimerkiksi huonekaluja sijoittelemalla ovat sen sijaan asioita, jotka ovat jiirjestettiivissii. Toisinaan vaikuttaa siltii kuin viranomaiseteiviitpiittaisi asiakkaan tai kuluttajan hyvinvoinnista, kuin luottaen siihen, ettii kansalaisten on joka tapauksessa tultava paikalle. Valitettavasti tiimii piitee myos sairaanhoitopalveluihin. Kun keskusteliaan hoidon laadusta ja tiihdennetiiiin, ettii potilas on otettava vastaan yksilonii, on kysymys tiirkeiistii asiasta. Meillii on edessamme valtava tyokenttii, kun ryhdymme inhimillistiimiiiin hoidon fyysistii ympiiristtiii. 18 1YHTEISET OlOHUONEET 8. Postipankin paakonttorin saneeraus, Unioninkatu, Helsinki, 1993; sisustusarkkitehti Maisa Laaksonen. Rakennus valmistunut vuonna 1954, arkkitehti Antero Pernaja. 9. Kotkan Saast6pankin saneeraus, 1994, sisustusarkkitehti Heikki Lindroos. Vuoden 1995 SID palkintoehdokas. Alun perin Kotkan Suomalainen Siiiist6pankki valmistui vuonna 1934, arkkitehti P. E. Blomstedt. Tilan luonne tai yksilollisyys on luotavissa muuntamalla olemassa olevia elementtejii, vaibtamalla niitii toisiin tai tuomalla mukaan uusia. On kuitenkin eriis yksilollisyyden laji, jonka haluan erityisesti nostaa esiin. Sen sijaan, ettii se olisi suunnittelun tulos se on olemassa siksi, ettii suunnittelematon on tunnustettu ja sallittu. Vanhemmassa talossa tiimii suunnittelematon saattaa olia liisnii kuluneissa kynnyksissii tai portaissa, kauhtuneissa viireissii, linnunpesiissii riiystiiiin alla, mutta myos niin yksinkertaisissa ja aineettomissa tekijoissii. kuin oksien seiniin luomissa varjoissa. Toisinaan painotetaan, ettii paras arkkitehtuuri mukautuu luontoon, valoon, topografiaan ja kasvillisuuteen, niin ettii luonto ja kulttuuri korottavat toistensa arvoa. Mutta ei ainoastaan luonto tu~ suunnittelematonta rakennettuun ympiiristoon, myos ihmisten toiminta vaikuttaa silen. Kuluminen on ehkapii pysyvin asumisen jiiljistii, mutta kiiytossii olevissa huoneissa senhetkisten toimienjiiljet ovat yhtii tiirkeitii. Silioin kun siihen on mahdoliisuuksia, julkisten tilojen muotoilussa kannattaisi siiilyttiiii patina, joka tiloihin on keriiytynyl Muotoilija voi antaa tilalle ja toiminnoille uuden identiteetin, mutta huoneiden yksilollisyys syntyy ajan mukana, suunniteltujen ja suunnittelemattomien tapahtumien viilisessii vuorovaikutuksessa. Niin tiloissa ja paikoissa kuin eliivissii olennoissakin ajallinen syvyys nakyy huoneen, julkisi VUll, kasvojen tai hahmon yksilollisyydessii, aivan kuten puu- tai grantittikappaleessa. Tiimii. yksilollisyys ei ole itseniiisen, itseriittoisen yksilon yksilollisyyttii, vaan erilaisten vaiheiden merkitsemien kohteiden yksilollisyyttii. Se on tapoihin, asioihin ja ihmisiin keraiintynyttii syvyyttii. Hoitolaitosten tiloissa, missii vierailija on erityisen tietoinen omasta ruumiillisesta ja eksistentiaalisesta haavoittuvuudestaan, sellainen yksilollisyys voi erityisen arvokkaalla tavalla tuntua liiheiseltii ja tarjota voimaa ja lohtua. Yhteinen tuollaisissa tiloissa ja tilanteissa on eksistentiaalinen til anne, jossa me kuulumme luontoon yhtii lailla kuin kulttuuriin tai yhteiskuntaan. Luonne, yksilollisyys ja syvyys voivat tehdii odotushuoneen tai toimiston paikaksi, jossa kiiymme mielewimme, vaikka se ei vastaisikaan omaa makuamme siinii miiiirin, ettii tahtoisimme asua samalla tavoin. Viilttiimiittomyyden alueeseen lukeutuva tila saattaa muodostua paikaksi jossa asioi mielelliiiin. Setiini Gabben, joka arvosti kauneutta, piti tiliiinsii Vaasan Osake Pan kin konttorissa silloinkin kun hiin muutti Tooloon ja sittemmin Katajanokalle. 1O Tiimii tuo meidiit toiseen esimerkkien ryhmiiiin, nimittiiin pankkitiloihin.

7

8 ELATTAMISEN JA HUOlEHTIMISEN TllAT Asiakas voi tuntea itsensa epavarmaksi taloudenkin alueen tiloissa samoin kuin hoitoon varatuissa tiloissa. SielIa oliaan ehka arvioitavana, esimerkiksi pyytamassa lainaa, eikii. tieda, tayttyvatko vaatimukset. TaloudelIiset asiat ovat usein arkaluontoisia, ja riippumatta siita, millainen suhde rahalaitoksen ja asiakkaan valilia on, neuvottelut eivat tunnu ybtaan helpommalta, jos asiakas saadaan ensin tuntemaan olonsa epavarmaksi. Valkeat seinat., kova valo, kliiniset ja luotaantyontavat materiaalit voivat saada vierailijan tuntemaan eron omassa orgaanisessa ruumiissaan. Sellainen muotoilu saattaa luonnollisesti myos valittiia vaikutelman siita, etta tuo ymparisto on olemassa ainoastaan elinvoimaisia ja kauniita ihmisia varten. Julkinen tila ilmaisee toiminnan ja samanaikaisesti kasilyksemme siita. Pankkirakennukset edustavat pankkia instituutiona, supermarketit ruoan ja paivittaistavaroiden hankkimista. Huomattakoon, etta rakennus on enemman kuin visuaalinen symboli, koska se myos maarittaa tapamme asioida itse instituution kanssa. Lisaksi rakennus kehystaa meidiitasiakkaalkin, niin etta i1menemme tietynlaisina itsellemme ja muille. Niin yksinkertaiselia asialia kuin pankissa asioimiselia on erilaisia perustunnelmia ja sita saestavat erilaiset odotukset riip puen siita, missa pankkihuoneistossa aikoo kayda. Nama erilaisuudet eiviit Iiity ainoastaan tilaan, vaan yhta lailia siihen, mita me itse olemme naissa tilanteissa. Meidan 'roollimme' tietyssa tilanteessa vaikuttavat lilan 'lavasteet' ja vaatetuksemme suhde niihin. Mutta on muistettava etta huone ei ole teatlerinayttamo ja etta jokapaivaisten asioiden hoitaminen on mita suurimmassa maarin olennainen osa sita, mita me olemme. 20 I YHTEISET OlOHUONEET Jos tahtoo mietiskella sita, kuinka instituutio ja yhtio valittyvat rakennuksen kautta, voi ottaa esimerkiksi Lars Sonckin ja Valter Jungin Privatbankenin ll Pohjois-Esplanadi 19:ssa'. Koska interioori on peraisin verrattain kaukaiselta ajalta, instituutin ja rakennuksen valiset suhteet selkeammin. Taman paivan nakokulmasta Yksityispankin interioori nayttaa ilmeisen kodikkaalta. Valo siiviloityi ikkunoiden lavitse ja loi laheisyyden tunteen. KeskelIa oli pulieita nahkanojatuoleja, joissa saattoi mukavasti kuluttaa aikaa odottaessaan vuoroaan. Hauska reliefi pienen graniittisen istuimen ylapuolella poikkesi realismissaan tilan muusta koristuksesta: sen saattoi tulkita esittiivan huolestunutta pankkiasiakasta keskustelemassa pankinjohtajan kanssa. Muun muassa tassa asetelmassa rakennus tuli vierailijaansa vastaan empaattisesti ja kujeillen aseistariisuvalia tavalia. Esteettiset elementit seka toivat esille etta tekivat vieraiksi ne toiminnot, joita rakennus edusti. Verrattuna Yksityispankkiin - pankki-interiooriin joka tuki vieraansa hyvinvointia - monet nykyaikaiset pankkikiinteistot ovat melko epamukavia ja vailla rakennetta. Os in tama johtuu tilan uudelieenjasentelysta, kun poydat on usein siirretty eteenpain, siten etta asiakkaan tila on vahentynyt Pankkitoiminnot tunkevat paalle samalia kun raha-asioiden huomaamaton hoitaminen vaikeutuu. Entisessa Helsingin Osakepankissa tai Pohjoismaiden Yhdyspankin paakontlorissa - molemmat AleksanterinkadulIa - huoneen keskiossa oli alun perin suuri avoin tila, ja palvelupoydat olivatlahella seinia.'2 Molempia hallitsi 1930-luvun muotokieli, joka nyt saattaa vaikuttaa juhlaliiselta, mutta on huomallava etta tilan fyysiset kehykset ja henkilokunnan kaytos ovat vuorovaikutuksessa ja voivat taydentaa toisiaan. Pankin paakonttorissa auttavainen palvelu voi tasoittaa tilan loistokkuutta tai uhkaavaa ylevyytta ja saada

9 asiakkaan tuntemaan itsensa valituksi henkiloksi. Suuri, atriumin kaltainen lattia sijoittaa asiakkaan kirjaimeilisesti keskelle, ja viela sellaiseen keskioon, jossa han voi liikkua vapaasti. Pankkitilat saattavat vaikuttaa vanhentuneilta esimerkeiltii taman paiviin maailmassa. Monetkaan eiviit eniiii hoida jokapiiiviiisiii tilisiirtoja pankissa: sen sijaan kiiytetiiiin tietokonetta, maksupalvelua tai maksuautomaattia. Piiivittiiiset raha-asiat irrotetaan siten sosiaalisesta yhteydestii, mikii saattaa oua vapauttavaa, mutta minkii kokevat hiivionii ne ihmiset, jotka eiviit halua menettiiii henkilokohtaista palvelua - inhimillistii yhteyttii. Pankkiautomaatti on, kuten nimi ilmaisee, mekaaninen kone. Se ei kysy, miltii kukin niiyttiiii, vaan toimii signaalien ja siiiintojen mukaan. Se, ettii sosiaalinen ulottuvuus - vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, jolloin ilmiasulla on merkitystii - on pyyhitty pois, ei toki tarkoita sitii, ettii tilanne oiisi tiiysin puolueeton. Ei pitiiisi olla itsestiiiin selviiii, ettii sisiitiloissa olevien automaattien tiiytyy sijaita huoneessa, jonka muoto ja lemu tuovat mieleen valaistun miesten kiiymiiliin. Pankkiasiat ovat edelleen tiirkeitii ihmisten eliimiissii, vaikka niihin ei eniiii liity sitii juhlallisuutta ja rituaalin tai teatterin ilmapiiriii, joka on vanhemmissa pankkihuoneistoissa. Taloudenhoitoon sisiiltyy aina oleskelu paikassa, talossa. Tiimii aineellinen ja paikkasidonnainen aspekti ei ole kadonnut elektronisen kommunikaation myotii: toiminnot hoidetaan edelleen tietystii paikasta, siitii paikasta, johon ihminen asettuu. Asioimista kehystiiii yhii konkreettinen ympiirisw. Tapa, jolla liikumme tai kosketamme ympiiriswiimme - oli kysymys sillen tav~roiden ja ihmisten tai informaation siirtiimisestii - vaikuttaa suhteeseemme tilaan ja kiisitykseemme omasta maantieteellisestii ja kulttuurisesta sijainnistamme. Tilankiiytiin kiiytiinnolliset ja esteettiset puolet, mitii me teemme ja kuinka se tapahtuu, kulkevat yhdessii niin aineettomissa kuin aineellisissakin tiioissa. 21

10 viitteet 1 Hannah Arendt: Miinniskans vil/kor. Vita activa, overs. Joachim Retzlaff. Roda Bokforlaget, Esl6v 1988, s (Ruotsinkielinen painos perustuu saksankieliseen kasikirjoitukseen, joka on laajempi kuin vuonna 1958julkaistu englanninkielinen versio.) 2Julkisten tilojen estetiikkaan kuuluu myos yhteiskunnalliseen paat6ksentekoon tai yhteiskunnan korkeimpien arvojen muotoilemiseen liittyvia kysymyksia, mutta niita ei kasitella tassa artikkelissa. Olen kasitellyt niita teoksessa The Human Habitat. Aesthetic and Axiological Perspectives, International Institute of Applied Aesthetics 1998, Lahti, luvut 6 ja 7. Kirja kasittelee my6s toisia teemoja, joita sivutaan seuraavassa. 3 Arendt 1988, s Martin Heidegger on moderneista filosofeista se, joka ensimmaisena nosti esille huolenpidon filosofisena teemana: Sein und Zeit. Neomarius, Tubingen 1949, 6. luku (1. painos 1927). 5 Privation merkitsee englannin ja ranskan kielissa muun muassa riistamista - my6s Emmanuel Levinas kuvaa kotia ja mika siihen kuuluu ensisijaisesti intimiteetin alueena, ks. TotaliUi et infini. Essaie sur I'ext/eriorite. Kluwer Academic / Le Livre de Poche 1994, s (Toinen, uusittu laitos vuodelta 1971.) Asettamatta taman merkityksellisyytta kyseenalaiseksi voidaan kysya, eik6 kuvaus yksipuolisesti vahvista kasitysta siita, etta tunteet ja persoonallisuus ovat "sisaisia" merkityksia, eivat sosiaalisia. 6 Sosiaaliseen elamaan ja kayttatymiseen liittyvista odotuksista, ks. Heidegger 1949,27. 7 Richard Sennett on eri yhteyksissa huomauttanut tietynlaisen anonyymisyyden merkityksesta urbaanissa kanssakaymisessa. Siihen kuuluu suvaitsevaisuuttaja ihmisten valisten eroavaisuuksien aitoa hyvaksymista. Ks. esimerkiksi The Fal/ ofpublic Man. Faber and Faber, Lontoo ja Boston 1993 (ensiksi julk. 1977), s , tai The Conscience of the Eye. The Design and Socia/ Life ofcities. Alfred A. Knopf, New York 1990, s Tatii nak6kulmaa kasittelee valaisevasti Gernot Bohme esim. teoksessa Atmosphiire. Essays zur neuen Asthetik. Suhrkamp, Frankfurt am Main Tiillaisissa tapauksissa voidaan puhua taydellisesta tai yliestetisoinnista, vrt. Wolfgang Welsch, Grenzg{mge der Asthetik. Reclam, Stuttgart 1996, s Isani Goranin mukaan, hiinen vanhempi veljensa, p5ykiatri Gabriel von Bonsdorff, piti Vaasan Osake Pankkia (Wasa Aktie Bank)Helsingin kauneimpana pankkihuoneistona. Tilan kaytto on toki muuttunut kolmenkymmenen vuoden aikana, joten ei ole varmaa, etta arv05telu olisi pitava tana paivana. 11 Tilaa kutsutaan nykyiiiin Jugendsaliksi ja 5e toimii nayttelytilana. :l2 Tarkat osoitteet ovat Aleksanterinkatu 17 ja ja talot on suunnitellut P. E. Blomstedt vuonna 1929 (silloinen Liittopankki) ja Ole Gripenberg vuonna 1936.

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Luento Vieraasta Veljeksi Projektin ja Miessakit ry:n luentosarjassa Mies Suomessa, Suomi miehessä Juha Sihvola Professori, johtaja Tuktijakollegium, Helsingin

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan. Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen

Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan. Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen Paikka Paikan kaksi merkitystä: 1) Paikka fyysisenä kokonaisuutena, jossa ihminen toimii ja liikkuu. Erilaiset

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi FM, UUSPERHENEUVOJA KIRSI BROSTRÖM, SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY Uusperheen määrittelyä uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä Uuden Oulun identiteettiä etsimässä Prof. Helka-Liisa Hentilä 28.9.2011 Runko Paikan identiteetti Paikkaidentiteetti Kaupunkitilan fyysiset ominaispiirteet Kaupunkitila, toiminnot ja tilakäyttäytyminen

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Suomen suurimmat alkoholiongelmat Humalan ylikorostunut rooli puheessa ja itseymmärryksessä

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS

JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS KALLE PUOLAKKA KSEI/PALMENIA LAHTI LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 11.11.2014 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

HUOMAA UUSI SÄHKÖISTEN DESIGNLÄMMITTIMIEN STANDARDI

HUOMAA UUSI SÄHKÖISTEN DESIGNLÄMMITTIMIEN STANDARDI Asiakirja on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Sitä ei saa toisintaa edes osittain ilman Rettig ICC:n nimenomaista kirjallista lupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa mistään tässä asiakirjassa esitetyn

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 2016 11.11.2016 Elina Nivala YTT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Politiikka ja pedagogiikka: tehtäviä ja toimintahäiriöitä

Politiikka ja pedagogiikka: tehtäviä ja toimintahäiriöitä Sosiaalipedagogiikka epäoikeudenmukaisuuden ja haavoittuvuuden kohtaajana Xavier Úcar, Barcelonan autonominen yliopisto En ajattele itseäni sosiaalisena olentona vaan olentona, joka kykenee tekemään valintoja,

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Heikki Salomaa 10.12.2013. Minustako auttajaksi?

Heikki Salomaa 10.12.2013. Minustako auttajaksi? Heikki Salomaa 10.12.2013 Minustako auttajaksi? Älä pakene. Täältä ei voi paeta. Tämä on maailma. Me olemme maailmassa. Heaven, that s so simple! Merkitysten etsintä Tieteen filosofian peruskysymykset

Lisätiedot

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 tällä

Lisätiedot

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan?

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Johanna Lammintakanen FT Ma. professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Terveydenhuollon priorisointi Käsitteestä: Mistä on kyse? Muutama ajatus ilmiöstä Keskustelun,

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ?

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Pienyhteisö jokaisen tukena ALAN VAUX (1988) Perheemme, ystävämme,

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10. Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.35-11 Kohteena erityisesti asuinympäristön ja asumisen fyysiset puitteet ja

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

"Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu" Arto Kallioniemi

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu Arto Kallioniemi "Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu" Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta ja sen kasvatusjärjestelmät ovat perinteisesti olleet hyvin yksikulttuurisia ja perustuneet ajatukselle kulttuurisesta homogeenisuudesta

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana. Eila Lindfors /KASOPE /Oulun yliopisto

Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana. Eila Lindfors /KASOPE /Oulun yliopisto Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana 1 Esityksen sisältö 1) Mikä on ongelman tehtävä? 2) Tutkivan oppimisen tunnuspiirteitä? 3) Mistä ja millainen ongelma? 4) Miten ratkaisu toimii? 5) Arvioinnista!

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

Vainoaminen. Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia

Vainoaminen. Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia Vainoaminen Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia Vainoaminen Määritelmään kuuluu ajatus tarkoituksenmukaisesta, toiseen kohdistuvasta ei-toivotusta ja toistuvasta käyttäytymisestä, joka koetaan häiritsevänä,

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Lohikäärmeliitto. Sample file. Fantasiaroolipeli Lisäosa. n6 mk

Lohikäärmeliitto. Sample file. Fantasiaroolipeli Lisäosa. n6 mk Lohikäärmeliitto n6 mk Fantasiaroolipeli Lisäosa Nestori Lehtonen Hanna Rautakumpu Joni Heinonen Toinen painos. Kunnia kuuluu Jumalalle Kuinka hyötyä Lohikäärmeliitosta? Tämä kirjanen sisältää joukon sääntöjä,

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004 Heikki Paloheimo Valtio-opin laitos 20014 Turun yliopisto heikki.paloheimo@utu.fi Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Pienen lapsen kiukku KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Sisältö: Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet Temperamentti Mikä lasta kiukuttaa? Konstit ja keinot kiukkutilanteissa Tavoitteet:

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

MUSIIKKI ELÄMÄÄN. Kaija Huhtanen

MUSIIKKI ELÄMÄÄN. Kaija Huhtanen MUSIIKKI ELÄMÄÄN Kaija Huhtanen 26.9.2011 Toimintakentän määrittelyä taidot x, y, z ö Neuvottelu, räätälöinti = Muotoilu Toiveet!! Tarpeet!! - vaje?? Mites mä 3. sektori Tilaaja, ehkä Asiakas Mahdollinen

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot