Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 3/1993

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika paikka: Maastricht, Hollanti lisätietoja: Reija Lilja, Helsingin kauppakorkeakoulu,p Siate and Nation in Modern and Contemporary Europe aika: paikka: Laxenburg, Itävalta teema: kansallisvaltiot tulevaisuuden Euroopassa lisätietoja: Dr. Josip Hendekovic, European Science. Fourtdation, 1 quai. Lezay-Marnesia, Strassbourg CedexFrance. XVI Kansantaloustieteen päivät aika: 14.~ paikka: Tampere lisätietoja: Leena Kerkelä, Helsingin kauppakorkeakoulu, p IX Annual Congress of European Economic Association aika: paikka: Maastricht, Hollanti 433

2 Tiedoksi - KAK 3/1993 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto Haarala, Mikko Antero: Korporatismi ja taloudellinen kehitys, Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi Korhonen, Jari Juhani: Integroitu suorien ~ijoitusten teoria: empiirinen tutkimus suomalaisten yritysten kansainvälisistä yritysostoista, Pro gradu -tutkielma, kevätlllkukausi Pantzar, Minna Eeva Katariina: Moottoripyörämarkkinooiden kilpailuolosuhteet, Pro gradututkielma, kevätlukukausi Sihvonen, Anita Kristiina: Suomen metallisteollisuus skaalahyötyterian pohjalta tarkasteltuna, Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi. Staff, Mikko Harald Ilmari: Talouspoliittinen keskustelu ja devalvaatiospekulaatiot vuonna 1991, Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi Ollikainen, Pekka Antero: Suomalaiset indeksioptiomarkkinat ja niiden tehokkuus, Pro gradu-tutkielma, kevätlukukausi Päätalo, Hannu Tapani: Pääomatulojen verotuksen vaikutuksista kotitalouksien portfoliovalintaan, Pro gradu-tutkielma, kevätlukukausi Rautiainen, Ahti Tapio: Perinteiset ulkomaankaupan teoriat ja Suomen ulkomaankaupan rakenne , Pro gradu-tutkielma, kevätlukukausi Räty, Tarmo: Substitution Measures and the Regulatory of Faetor Demands: Comparisons with Flexible Functional Fo rms, lisensiaattitutkielma kevätlukukausi Jyväskylän yliopisto Kurttila, Mikko: Euroopan yhdentyminen ja suomalaisten työvoiman liikkuvuus, Pro gradu, kevätlukukausi Jäppinen, Matti: Tulosidonnainen sosiaaliturva vs. kansa la ispalkka, Pro gradu, kevätlukukausi Mikkonen, tarja: Kansainvälisen hajauttamisen vaikutus sijoitussalkun Tiskiin, Pro gradu, kevätlukukausi Kaunismaa, Martti: Metsäverotus raakapuun tarjontaan vaikuttavana tekijänä, Pro gradu, kevätlukukausi. Helsingin kauppakorkeakoulu Hämäläinen, Markku: Kanscdnväliset lainat, lainojen uudelleenjärjestelyt, uudelleenjärjestelyjen instrumentit ja niiden vaikutukset esimerkkimaana Puola, tutkielma kevätlukukausi Kiviaho, Timo: Modelling Risk of ä Firms's Equity: A Survey of the Modigliani Miller Theorem, the Capital Asset Pricing Model and the Option Princing Model, tutkielma kevätlukukausi Kivinen, Juha ja Mäkinen Ari: Suomen elintarvike- ja metalliteollisuuden rakenteen, kannattavuuden ja suhdannevaihteluiden yhteys; ekonometrinen analyysi vuosilta , tutkielma kevätlukukausi Moilanen, Marjaana: Knowledge Spillovers and Economic Growth - applied to Growth in cities, tutkielma kevätlukukausi Paija, Laura: The Effects of Privatization on Economic Efficiency with an Application to Cable & Wireless plc, tutkielma kevätlukukausi Ranta, Jyrki 1.: Determinants of Japan's Capital Exports, tutkielma kevätlukukausi Rytilä, Tuula: Trade Protection on Finnish Dairy Products and its Effects on Consumer Welfare, tutkielma kevätlukukausi Suokas, Jarkko-Tapani: Osamaksukaupan rahoitus ja sen organisointi, tutkielma kevätlukkukausi Suviranta, Milla: Uusien toimialojen suojelu ja 434

3 Tiedoksi - KAK,3/1993 pitkän aikavälin kehitys, tutkielma kevätlukukausi Väärä, Tarja: Julkisten reservien optimikysyntä pysyvän ulkoisen epätasapainon vallitessa, tutkielma kevätlukukausi Y rj ölä, Tiina: Ulkomainen luotonotto maariskitekijänä, tutkielma kevätlukukausi Hel~ingin yliopisto Arola, Mika: Stabilisaatiopolitiikka Tanskassa , Pro gradu, kevätlukausi Hietanen, Merj a-liisa: Rekrytointifunktiosta johdettu UV-käyrä, kun rekrytoinnissa pånoksina ovat työttömät työnhakijat ja vapaat työpaikat, Pro gradu, kevätlukausi Kentala, Ville: Omistusoikeusjärjestelmän vaikutus trooppisten metsien tuhoutumiseen - esimerkkinä Thaimaa, Pro gradu, kevätlukausi Kosunen, Heli: Yksityistämisen teoreettisista perusteista, sen erityispiirteistä Itä-Euroopassa ja toteutuksesta Saksan itäisissä maakunnissa, Pro gradu, kevätlukausi Kuismanen, Mika: Progressiivisen tuloverotuksen vaikutus miesten työn tarjontaan, Pro gradu, kevätlukausi Laakkonen, Sirkka: Monikansalliset yritykset, verotusja siirtohinnoittelu, Pro gradu, kevätlukausi Luomaranta, Kaarlo: Pääomaliikkeiden vapauttaminen Kreikassa ja Portugalissa, Pro gradu, kevätlukausi Martikainen, Mikko: Julkisen sektorin tuottavuus: DEA-menetelmä työvoimatoimistojen tehokkuuden arvioinnissa, Pro gradu, kevätlukausi Paananen, Sari: Syitä itäisen Saksan yritysten ~eikkoon kannattavuuteen ja keinoja tilanteen parantamiseksi, Pro gradu, kevätlukausi Parviainen, Silve: Taloudellinen kasvu, kauppa ja endogeeninen tekninen kehitys, Pro gradu, kevätlukausi Romppainen, Jukka: Verotuksen vaikutus koti- talouksien säästämis- ja riskinottokäyttäytymiseen, Pro gradu, kevätlukausi Ruutu, Jyrki: Palkat, työttömyys ja tasapaino. Hystereesismalli palkanmuodostuksen se littäjänä, Pro gradu, kevätlukausi Takkul~, Timo: Monikansallisten yritysten tekemät ulkomaiset suorat sijoitukset: mitkä tekijät johtavat monikansallisen yrityksen tekemään ulkomaisia suoria sijoituksia ja missä muodossa se niitä, tekee, Pro gradu, kevätlukausi Terhemaa, Ahti:' Korkotulojen verotus ja rahoitusintegraatio, Pro gradu, kevätlukausi Tampereen yliopisto Ekdahl, Timo ja Hänninen, Sami: Yrityksen valuuttariskit ja niiltä suojautuminen termiineillä, futuureilla ja optioilla, Pro gradu, kevätlukukausi Sumelahti, Juha: Sähkön optimåalisesta hinno ittelusta, Pro gradu, kevätlukukausi Yliruusi, Timo: Indeksioptioiden ja termiinien käyttö osakesalkun,suojaamisvälineenä, Pro gradu, kevätlukukausi Siven, Harri: Pankkitalletusten vakuusjärjestelmä yhteiskunnallisen edun kannalta, Pro gradu, kevätlukukausi, Knuuttinen, Jorma: Terveydenhuolto-organisaation toiminnan tehostaminen - esimerkkinä Kuopion yliopistollisen keskussairaalan laboratoriopalvelut, Pro gradu, kevätlukukausi Hukkanen, Riikka: Pääoman kasautuminen ja kurjistuvan kasvun teoria, Pro gradu, kevätlukukausi Seppä, Ritva: Yhtiöittäminen ja yrityksen rahoitustoiminto, Pro gradu, kevätlukukausi Korhonen, Seppo: Yrityksen valuuttariski, valuuttastrategiset välineet sekä suojautuminen termiinien ja valuuttaoptioiden avulla, Pro gradu, kevätlukukausi Lehtonen, Kari: Sijoittusrahastotutkimuksen kriittinen arviointi - vertailukriteerinä mark- 435

4 Tiedoksi- KAK 3/1993 kinoiden tehokkuus, Pro gradu" kevätlukukausi Turunen, Timo: Eurooppa matkalla talous- ja rahaunioniin,pro gradu, kevätlukukausi Vesala, Jorma: Suomen Punaisen Ristin varas- I tonpidon kvalitatiivinen 'kustannustekijä. Analysointia stokastisella varastomallilla, Pro gradu, kevätlukukausi Purtsi, Timo:. Yritysten lyhytaikaiset likvidit sijoitukset ja rahoitusomaisuuden kehitys vuosina , Pro gradu, kevätlukukausi Muhonen, Jussi:Portfolioteoria ja valuuttaluottokorin tehokkuuden mittaaminen, Pro gradu, kevätlukukausi Turun kauppakorkeakoulu Kavanti, Mika: Maastrichtin sopimuksen mukainen raha unioni ja sen taloudelliset vaikutukset; Tutkielma, kevätlukausi. Roisko, Ville,: Itsenäinen keskuspankki ja vakaan hintatason tavoite Euroopan rahaliitossa, Tutkielma, kevätlukausi JULKAISTUJA KESKUSTELUALOITTEITA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, keskus telualoitteita Hernesniemi, Hannu: Kansallista kilpailukykyä etsimässä, No. 339, Helsinki Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos: Toimin take r tomus vuodelta 1992, No. 340, Helsinki Aalto, Aki: Talouselämä-lehden suuryritystietokanta ETLAssa, No. 341, Helsinki Malassu, Ali: Advantage Finland - Sawmill lndustry, No~ 342, Helsinki Vuori, Synnöve: Tahattomat teknologiavirrat Suomen teollisuudessa, No. 443, Helsinki Hagfors, Robert: Eräitä näkökohtia ekvivalenssiskaaloista ja niiden käytöstä, No. 444, Helsinki Palo, Katriina: Network lntegration - Development,of Expertise in Finnish Technical ConsultancyFirms, No. 445, Helsinki Matikainen, Esa: Kilpailuetu kansainvälisessä kaupassa - Suomen laivanrakennusteollisuuden ja sen liitännäistoimialojen klusteri, No. 446, Helsinki Hämäläinen, Timo: Resources, Organisatorial Efficiency and International Compe-titiveness, A SystemicFramework, No. 447, Helsinki Kotilainen, Markku: Exchange rate Unions: A Comparison with Currency Basket and FloatingRate Regimes - A Case of Temporary Shocks, No: 448, Helsinki Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos, keskustelualoitteita Haaparanta, Pertti: Credit and Real Exchange rate in Two-sector Open Economy, No. 4, Helsinki Jerkkola, Johanna, Kinnunen, Jouko ja Pohjola, Johanna: A CGE Modelfor Finnish Environmental and Energy Policy Analysis:' Effects of Stabilizing CO 2 Emissions, No. 5, Helsinki Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos, esitelmiä ja kirjoituksia Paunio, Jouko~ Maanpuolustus ja talouspolitiikka, No. 5, Helsinki 436

5 Tiedoksi - KAK 3/1993 Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitos, working papers Manninen, Ari: Tieto ja tietämisen tunne laskentatoimessa. Laskentapäälliköiden kvalitatiivinen haastattelu, No. 129, _ Jyväskylä Takala, Tuomo: Yrityksen taloustieteetkriittisinä tieteinä, No. 130, Jyväskylä Salminen, Pekka: Progressive cooperative group decision making, No. 131, Jyväskylä Tamminen. Rauno: Practical Research as a Solution for the Development of Accounting Knowledge, No. 132, Jyväskylä Niittykangas, Hannu ja Sundell, Pekka: Effects of the effective cooling of vendace catches, No. 133, Jyvaskylä Svenska handelshögsskolan, meddelanden Troberg, Pontus: Global Currency Unit: A Balanced Approach to Performance Evaluation in Multinational Enterprices, No. 256, Helsingfors Rosenbröijer, Carl-Johan: Four Interorganizational Theoretical Approaches U sed to Describe the A4 Copier Paper Market in Finland, No. 257, Helsingfors Knif, Johan, Pynnönen, Seppo & Luoma, Martti: An Analysis of Lead-Lag Structures Using a Frequency Domain Approach. Empirical Evidence from the Finnish and Swedish Stock Markets, No 258, Helsingfors Langenskiöld, Petter, Palmgren, Camilla & Koskinen, Mika: The Dual Role of Banks and Agency Costs of Debt - Evidence on Finnish Data, No. 259, Helsingfors Björk, Peter: På Jakt efter den rätta modellen - är upplevd totalkvalitet skildnaden mellan förväntningar och uppleverser, No. 260, > Helsingfors 1993 ~ Björkman, Ingmar & Schaap, Annette: Outsiders in the Middle Kingdom: Expariate Managers in Sino-Western Joint Ventures, No. 261, Helsingfors Turun yliopisto, research reports Alvarez, Luis, Jr: Investment under price and wage uncertainty: A generalization, No. 22, Turku Alvarez, Luis, Jr: Constant returns to scale, output price uncertainty, and the optimal demandfor inputs, No. 23, Turku Harismaa, Camilla, Koskela, Erkki ja Viren, Matti: Taxation and Household Saving in the Nordic Countries, No. 24, Turku Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto, keskustelualoitteita Vesterinen, Pentti:. Työllisyyden muutokset ja uudet haasteet, No. 40, Helsinki JULKAISTUJA TUTKIMUKSIA Isosaari, Heikki: Policy Choice under Imperfect Competition with an Application to the Finnish Sugar Market, Pellervon taloudelli' sen tutkimuslaitoksen julkaisuja, No. 14, Espoo Lehto, Eero: Posti- ja telealan hinnanmuodostus ja kehittäminen, TTT Tutkimuksia 45, Helsinki Parviainen, Silve: Taloudellinen kasvu, kauppa ja endogeeninen tekninen kehitys, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 66, Helsinki Riihelä, Marja - Sullström, Risto: Kotitalouksien kysyntäkäyttäytymisestä Suomessa. Poikki- ja aikasarja-aineistoon perustuva ekonometrinen analyysi, Helsingin yliopiston 437

6 Tiedoksi - KAK 3/1993 kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 67, Helsinki Rissanen, Kirsti (toim~): ETA, EMU ja rahoitusmarkkinoiden muutos paineet, KA TTI B: 1, Helsinki Terhemaa, Ahti: Korkotulojen verotus ja rahoitusintegraatio, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 65, Helsinki Vartiainen, Juhana: Metalliteollisuuden työnte- kijöiden palkanmuodostus työehtosopimuksen valossa, TTT Tutkimuksia 44, Helsinki Widgren, Mika: Kansallinen vaikutusvalta. Euroopan yhteisön päätöksenteossa, ETLA C 64, Helsinki Åkerberg, Annika: Kompetens, den kritiska resursen i kunskapsbaserad verksamhet, Svenska Handelshögsskolan, Forskningsrapporter 28, Helsingfors 438 4

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Tutkimus ja talouspolitiikka

Tutkimus ja talouspolitiikka VATT-JULKAISUJA 33 VATT PUBLICATIONS Tutkimus ja talouspolitiikka Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta TOIMITTANEET Jouko Kajanoja Jaakko Kiander Iikko B. Voipio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Working Paper Yritysten T&K-Panostusten määräytyminen ja julkisen T&K-Rahoituksen vaikutus toimialatasolla

Working Paper Yritysten T&K-Panostusten määräytyminen ja julkisen T&K-Rahoituksen vaikutus toimialatasolla econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Rantala,

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 886

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 886 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Sulamaa,

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Yrittäjyyden taloustiede: katsaus ja arviointeja*

Yrittäjyyden taloustiede: katsaus ja arviointeja* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 3/2006 Yrittäjyyden taloustiede: katsaus ja arviointeja* Vesa kanniainen Professori Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos E ek voisi jo lo ettaa voiton

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 738

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 738 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Huovinen,

Lisätiedot

Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan haasteet ja muuttuva toimintaympäristö

Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan haasteet ja muuttuva toimintaympäristö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 58 Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan haasteet ja muuttuva toimintaympäristö KNOGG-työpajaseminaarin yhteenveto Innopoli 1.4.2003 Tuomo Heikkilä

Lisätiedot

Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä

Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 54 Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä Teemu Lyytikäinen Helsinki 2002 Saatteeksi Muistio on tehty VATT:ssa EU:n

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita DEPARTMENT OF ECONOMICS WORKING PAPERS 20 EERO KOSOLA Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita VAASA 2013 ISBN 978 952 476 494 0 (painettu) ISBN 978 952 476 495 7 (verkkojulkaisu) ko VIENNIN

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 4.4.2011

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 4.4.2011 1 335 500 euroa Tutkimustyöhön 79 hakijalle yhteensä 771 100 euroa KTT Maria Alaranta Helsinki Organisaatioiden välinen tietämyksen siirtyminen ja kokemusperäisen tiedon häviämisestä selviäminen. Georgia

Lisätiedot

JOHNNY AKERHOLM FinanssiipoH'tii1kasta Suomessa vaikutuslaskelmien valossa. REIJO LUOSTARINEN Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen

JOHNNY AKERHOLM FinanssiipoH'tii1kasta Suomessa vaikutuslaskelmien valossa. REIJO LUOSTARINEN Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen JOHNNY AKERHOLM FinanssiipoH'tii1kasta Suomessa vaikutuslaskelmien valossa REIJO LUOSTARINEN Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen VESA VAINIO Uusista yritysverotusmalleista MATTI TUOMALA-JOUKO YLÄ-LIEDENPOHJA

Lisätiedot