OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT"

Transkriptio

1 Tomi Tervonen OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT Ollin Karaoke

2 OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT Ollin Karaoke Tomi Tervonen Opinnäytetyö Syksy 2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

3 TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä(t): Tomi Tervonen Opinnäytetyön nimi: Olavi Oikarisen kotisivut Ollin Karaoke Työn ohjaaja: Ritva Virkkala Työn valmistumislukukausi- ja vuosi: Syksy 2014 Sivumäärä: 31 Ollin Karaoke on oululainen karaoke-, levytanssi- sekä juontopalveluita tarjoava yritys. Yrityksellä ei ole tähän mennessä ollut minkäänlaista toimintaa internetissä ja nyt tavoitteena onkin tehdä toimivat ja informatiiviset www-sivut, jotka palvelevat sekä yrittäjää että asiakkaita. Ollin Karaoken takana on yksityisyrittäjä Olavi Oikarinen. Kotisivujen tietosisältö saatiin haastattelemalla yrittäjää, jotta sivusto kuvaisi häntä parhaiten. Tarkoituksena on, että Olavi Oikarinen hyötyy uusista kotisivuistaan saamalla uusia asiakkaita ja enemmän toimeksiantoja. Aiheen opinnäytetyölleni löysin, kun Ollin Karaoke -toiminimellä toimiva avopuolisoni isä, yrittäjä Olavi Oikarinen etsi tekijää yrityksensä kotisivuille. Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda Wordpress-julkaisualustaa käyttäen Ollin Karaokelle helppokäyttöiset www-sivut, jotka toimivat yrityksen käyntikorttina internetissä ja yrittäjän tarjoamien palveluiden mainoksena. Julkaisualustan WordPress valmiiden teemojen ja graafisen käyttöliittymän eli Dashboardin avulla kotisivun kehittäminen, päivittäminen ja toteutuksen valvominen käy helpommin kuin kotisivua tavallisella tekstieditorilla kehitettäessä. Opinnäytetyössä esitellään ensin asiakaslähtöisten kotisivujen luomiseen tarvittavat osatekijät eli sisältö, käytettävyys ja ulkoasu. Kehittämisen menetelmänä käytettiin benchmarking-arviointia. Tämän menetelmän avulla saatiin selvitettyä minkälaiset ovat hyvät kotisivut sisällön, käytettävyyden ja ulkoasun kannalta. Sisällön ollessa tärkein, asiakaslähtöisten sivujen on katettava myös käytettävyyden ja ulkoasun kriteerit. Kotisivujen tekninen toteutus käydään myös läpi tässä opinnäytteessä omassa kappaleessaan. Opinnäytetyössä myös arvioidaan ja analysoidaan muiden karaokeyrittäjien kotisivujen käytettävyyttä OAMK:n opintojakson Verkkopalveluiden Kehittäminen lomaketta käyttäen. Tällä menetelmällä saatiin tietoa siitä, mitä hyviä kehitystyössä huomioitavia ominaisuuksia kotisivuilla on ja mitä huonoja puolia tulisi kotisivujen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa välttää. Asiasanat: Kotisivut, WordPress 3

4 ABSTRACT Oulu University of Applied Sciences Degree Programme in Business Information Systems Author(s): Tomi Tervonen Title of thesis: Olavi Oikarinen s Homepages Supervisor(s): Ritva Virkkala Term and year when the thesis was submitted: Autumn 2014 Number of pages: 31 Ollin Karaoke is the corporate name to Olavi Oikarinen s business which provides Karaoke, DJ and hosting services for various public happenings. He hasn t had any prior homepages or other connections with the Internet until now. The main goal of this thesis is to make functional and informative homepages to his business and therefore gain new clients due increase in coverage. The aim of the thesis is to develop user-friendly homepages to my father-in-law and entrepreneur Olavi Oikarinen using content management system WordPress as the development tool. Homepages are easier to develop, update and put into practice with WordPress than with traditional text editors. This is because of various themes, plugins and widgets that are accessible from the internet. It was also equally important that the homepages also function as a sort of business card to the entrepreneur business and profession. The Thesis first chapter presents the elements to build customer-oriented homepages. The elements such as content, usability and appearance are fundamental to create the impression of a customer-oriented and user-friendly homepage. Benchmarking was used as the method of development. Due Benchmarking I was able to find out the answer to the question such as what are the factors that well made homepages are made of in case of that content, usability and appearance are the corner stones of customer-orientated homepages. While the content is the most important element in the customer-orientated homepages the pages must fulfil also the criterion of usability and appearance. The technical execution of Olavi Oikarinen s homepages are reviewed in the third chapter of this thesis. The thesis also validates and analyses other entrepreneur Karaoke websites. Different types of homepages were analysed by using the same form used in OUAS s Development of Web services course. With this procedure information was gained what abilities a well made homepage consist and what kind of bad solutions should be avoided in development. Keywords: Homepages, WordPress 4

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO OPINNÄYTTEEN TAUSTA JA TARVE Kotisivujen tarve Opinnäytetyön tavoitteet ASIAKASLÄHTÖISTEN KOTISIVUJEN OSATEKIJÄT Kohderyhmä Sisältö Käytettävyys Ulkoasu Tekninen ratkaisu Muiden kotisivujen analysointi JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA LÄHTEET

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheena on asiakaslähtöisten kotisivujen tekeminen Olavi Oikariselle. Karaoke, levytanssit ja juontotyöt ovat hänen yhden miehen yrityksen työnään. Toimeksiantajan toiveena on saada persoonalliset esittelysivut, jotka erottuvat muiden juontajien ja karaokeisäntien esittelysivujen massasta. Lisäksi sivuista pyritään tekemään asiakaslähtöisesti helppokäyttöiset, sisällöltään selkeät ja mielenkiintoiset. Olavi Oikarisen kotisivujen tietosisältö saatiin haastattelemalla toimeksiantajaa. Sivuista saadaan näin ollen mahdollisimman kattavat ja informatiiviset yrittäjän esittelyn ja teknisten laitteistojen osalta. Tietosisällön, kuten kuvien ja asiatekstin, lisäksi toimeksiantajaa haastattelemalla saatiin sivujen suhteen toteutuskelpoisia ideoita. Sivuston ulkoasun suhteen sain toimeksiantajalta vapaat kädet. Sivuista tehtiin käytettävyydeltään helppokäyttöiset. Tutkimuksessa pohditaan, miksi työn toteutuksessa on päädytty tiettyyn ratkaisuun tai ratkaisuihin. Tutkimustehtävässä pyritään analysoimaan, pohtimaan ja vertailemaan samantyylisten yrittäjien sivujen ulkoasua, sisältöä ja rakennetta Olavi Oikariselle tehtävään sivustoon. Ollin Karaoken kotisivujen toteutuksessa käytettyjen ratkaisujen lisäksi selvitetään, kuinka sivuille saadaan näkyvyyttä hakukoneissa esim. Googlessa. Opinnäytetyössä käsitellään myös kotisivujen toteutuksessa käytettyä ohjelmaa eli WordPressjulkaisualustaa. Sivujen toteutuksen helppous ja nopeus olivat tärkeänä syynä siihen, miksi WordPress-julkaisualusta valittiin sivujen toteutukseen. 6

7 2 OPINNÄYTTEEN TAUSTA JA TARVE 2.1 Kotisivujen tarve Yrittäjältä vaaditaan nykyaikaisen viestinnän eri muotoja asiakaskontakteja luotaessa. Viestintää yrittäjän ja asiakkaan välillä on perinteisesti hoidettu puhelimen, faxin tai postin avulla ennen internetin aikakautta. Internet tarjoaa hyvät mahdollisuudet yrityksen markkinoinnissa. Kotisivujen tarpeellisuus kävi ilmeiseksi keväällä 2013 yrittäjä Olavi Oikarisen kanssa käymässäni keskustelussa. Asiakaskontaktien ja yrityksen kannattavuuden lisäämiseksi päätettiin luoda Olavi Oikarisen yritykselle Ollin Karaoke nimiset kotisivut. 2.2 Opinnäytetyön tavoitteet Tavoitteena on luoda yrittäjä Olavi Oikariselle selkeät, helppokäyttöiset ja asiakasystävälliset kotisivut WordPress-julkaisualustaa käyttäen. Kotisivujen avulla pyritään parantamaan toimeksiantajan kilpailukykyä alansa markkinoilla. Henkilökohtaisena tavoitteenani on oppia käyttämään WordPress-julkaisualustaa kotisivujen tekovälineenä. 7

8 3 ASIAKASLÄHTÖISTEN KOTISIVUJEN OSATEKIJÄT Kotisivu on websivu tai kokoelma websivuja eli dokumentteja, joita selataan internetin välityksellä. Websivu haetaan Internetistä näytölle, kun kirjoitat selaimeen www-osoitteen, klikkaat linkkiä tai etsit sivua hakukoneen tietokannasta. Kotisivu voi sisältää monentyyppistä tietoa sekä sisältää tekstiä, värejä, kuvia, grafiikkaa, animaatioita ja ääntä. Seuraavaksi käsitellään asioita, joita onnistuneen kotisivun luominen edellyttää. Asiakaslähtöiset kotisivut ovat työn olennaisin käsite. Kotisivujen rajaaminen asiakaslähtöisiksi oli tarpeellista, koska kotisivuista löytyy huomattava määrä tietoa. Asiakaslähtöisten kotisivujen pitäisi auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa tukemalla päätöksentekoa ja vuorovaikutusmahdollisuutta. Sivustojen aktiivinen päivitys tukee asiakkaiden tavoitteita, sillä vanhentunut tieto ei ilahduta tai hyödytä ketään. (Juslén 2011, ) Kotisivujen sisältöön, käytettävyyteen ja ulkoasuun pitää investoida, jotta sivuista saadaan asiakaslähtöiset (kuvio 1). Sisältö Käytettävyys Ulkoasu = Asiakaslähtöiset kotisivut Kuvio 1. Asiakaslähtöisten kotisivujen osatekijät 8

9 Asiakaslähtöisiä kotisivuja rakennettaessa tulee korostaa asiakkaiden ja heidän ongelmiensa ratkaisujen näkökulmaa. Se on otettava huomioon sivujen sisällössä, käytettävyydessä ja ulkoasussa. Asiakastyytyväisyyden luomiseen vaikuttaa eniten sivustojen sisältö, tämän jälkeen se, kuinka hyvin sivut toimivat ja niiden helppokäyttöisyys sekä viimeisenä ulkoasu. (Juslén 2011, 71.) Asiakastyytyväisyydellä voidaan peilata sitä, kuinka asiakaslähtöiset kotisivut ovat. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan minkälaista kotisivujen sisällön, käytettävyyden ja ulkoasun tulisi olla, jotta sivut olisivat mahdollisimman asiakaslähtöiset. Olavi Oikarisen kotisivuissa toteutuvat asiakaslähtöisten kotisivujen osatekijät. Sivujen ollessa esittelysivut ei sisällön määrä ole päätähuimaava, mutta sitäkin oleellisempi. Tyhjää, mahdollisen asiakkaan karkottavaa sanahelinää ei sivuilla esiinny, vaan tarpeelliset tiedot yrittäjästä löytyvät helposti yrittäjän sivuilla navigoitaessa. Olavi Oikarisen sivusto on grafiikaltaan verrattain kevyt, joten käytettävyyden kannalta latausaika sivulta toiselle navigoitaessa ei ole nykyaikaisilla verkkoyhteyksillä ongelma. Sivuston kuvat on tallennettu Photoshop-kuvankäsittelyohjelmalla web- ja käyttäjäystävälliseen jpeg-formaattiin, joka mahdollistaa sivuston lyhyet latausajat ja ulkoasultaan koreamman grafiikan kuin perinteinen 256-väripaletin gif-formaatti. 3.1 Kohderyhmä Internet tavoittaa miljoonia ihmisiä ja yleensä sen luullaan riittävän, kun kohderyhmäksi rajataan kaikki sivua käyttävät Ihmiset. Kaikki eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi. Kuinka usein internetsivuja selatessasi olet ostanut lähikauppasi sivulta samalla auton, tulostimen ja sukkia? Tällainen leveä markkinointi ei ole tehokasta ja on vähintäänkin tähtitieteellisen kallista. Lisäksi tällainen yliampuva markkinointi ei auta tuotteita tai palvelua etsiviä mahdolliset asiakkaita, jotka olisivat tavoitettavissa pienemmin vaivoin ja kustannuksin. (Vigil 2014, viitattu ) Ideana on tavoittaa oikeanlaiset ihmiset, jotka etsivät tuotteitasi tai palvelujasi tekemäsi esittelyn perusteella ja saada heidät ostamaan niitä sinulta. Kaksi peruskysymystä, jotka voidaan esittää kohderyhmän määrittämiseksi ovat: 1. Keitä asiakkaat ovat? 2. Millainen on tuotteen tai palvelun oikea esittelytapa kyseisille ihmisille? (Vigil 2014, viitattu ) 9

10 Nämä kaksi peruskysymystä määrittelevät kuka ostaa tuotettasi ja palveluasi sekä millainen lähestymistapa, ulkoasu ja houkuttelevuus vaikuttaa oikein kohderyhmään. Yksistään näiden seikkojen avulla pystytään suunnittelemaan yksityiskohtaisemmin vaikuttavampia websivuja, markkinointia ja mainosmateriaalia kohderyhmää varten. (Vigil 2014, viitattu ) Olavi Oikarisen kotisivujen kohderyhmä saatiin selville haastattelemalla yrittäjää. Karaoke, levytanssit ja juonnot ovat ns. viihdepalveluja. Tämän perusteella ensisijaisena kohderyhmänä ovat yleisötapahtumia järjestävät yrittäjät ja yksityiset henkilöt. Yrittäjän ensisijaisena toimialueena on Oulun seutu, joten kohderyhmä sijoittuu samalle alueelle. Tämän vuoksi sivujen sisältö pyrittiin pitämään asiallisena huumoria kuitenkaan unohtamatta. Onhan kyseessä kuitenkin viihdepalveluja kauppaava yrittäjä. 3.2 Sisältö On tärkeää, että kotisivulle sisältöä luotaessa kiinnitetään huomiota kirjoitusasuun. Sisältöä tuottaessa kannattaa käyttää henkilökohtaista ja yksilöllistä sävyä, koska websivuja yleensä selaillaan yksin. Näin asiakkaalle luodaan illuusio siitä, että sivun sisältö on kirjoitettu juuri hänelle ja hänen tarpeilleen. Tiedon omaksumisen kannalta on tärkeää, että teksti on helposti ymmärrettävässä muodossa asiakkaalle. (Juslén 2011, 112.) Olavi Oikarisen kotisivujen kirjoitusasu pyrkii saamaan sivujen käyttäjään henkilökohtaisen kontaktin. Tieto yrittäjän osaamisesta on helposti omaksuttavissa asiatekstistä. Yrittäjän kokemusta musiikkialalta ja levykirjaston laajuutta korostamalla välitetään kuva ammattitaitoisesta, monipuolisesta yrittäjästä, joka on toiminut alalla pitkään. Nielsenin (2000, ) mukaan sisältö on käytettävyystutkimusten käyttäjien mielestä tärkeintä. Uudelle sisältöalueelle saapuva käyttäjä koittaa tehdä päätelmiä sivun sisällöstä silmäilemällä ensin suurinta sisältöaluetta, otsikoita ja muita viitteitä. Tämän perusteella käyttäjä päättää jääkö sivustolle pitemmäksi aikaa vai siirtyykö hän etsimään sisältöä toisilta sivustoilta. Ulkoasu on houkuttelevuuden kannalta tärkeässä osassa, mutta sisältö on ykkönen. Tekstin pitää olla oikein tuotettua, mutta tämän lisäksi on tärkeää, että sisältö on esitetty käyttäjiä houkuttelevalla tavalla, 10

11 sillä käyttäjä käy ensiksi läpi tekstin ja otsikot. Sisällön tulee olla siis asiakkaalle selkeästi esitettynä ja se on tarjottava helposti löydettävänä. Olavi Oikarisen kotisivuilla sisältö eli teksti pyrittiin esittämään sivustolla vierailevalle henkilölle selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Musta teksti vaalean taustan kanssa antaa riittävän kontrastin tekstin helppolukuisuuden kannalta. Sivustolla oleva grafiikka ei kilpaile liikaa sisällön kanssa, minkä vuoksi sisältö on helpommin omaksuttavissa. Sivuston otsikot vastaavat tekstien sisältöä ja näin ollen käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon otsikoita ja tekstiä silmäilemällä. Nielsenin (2000, ) mukaan tekstiä tuotettaessa kotisivuille ei vaikuteta pelkästään sisältöön, vaan myös koko käyttökokemukseen, käyttäjän käydessä ensin läpi tekstin ja otsikot. Hän luettelee kolme tärkeää sääntöä sisällön kirjoittamiseksi kotisivuille. Tekstin tulisi olla ytimekkäästi kirjoitettu eli noin puolet siitä määrästä, mitä olisi käytetty paperille kirjoitettaessa. Turhia jaaritteluja karsimalla saadaan olennainen sisältö esiin. Toiseksi teksti pitää kirjoittaa silmäiltäväksi jaottelemalla se osiin lyhyiden kappaleiden, luetteloiden ja alaotsikoiden avulla. Kolmanneksi pitkä teksti kannattaa jakaa useille sivuille hyperlinkkejä (linkki, joka on sisällytetty tekstiin) käyttäen. Tekstin pitää olla kieliopillisesti virheetöntä. Kielioppivirheet ovat kiusallisia, koska ne saattavat saada käyttäjän ymmälleen ja hidastaa selailua. Olavi Oikarisen kotisivuilla kielioppi tarkistettiin useaan otteeseen, jotta epäammattimaisia kielioppivirheitä ei sivustolla esiintyisi. Yrittäjän osaamisalueet on jaoteltu sisällön perusteella sivustolla kolmelle eri sivulle. Sisältö on tarkoituksella kirjoitettu mahdollisimman ytimekkäästi, jotta haluttu asia saadaan mahdolliselle asiakkaalle helposti ja nopeasti omaksuttavaksi. Kauhanen-Simanainen (2001, 14, 79) toteavat, että kotisivun tuottaja valitsee, mitä tietoa, viestejä tai informaatiota käyttäjälle lähetetään. Vastaanottajaa kiinnostavat asiat ja niiden tarpeellisuus määrittävät sisällön merkityksen ja arvon. Onnistuneen sisällön tuottamiseksi on tekijällä oltava visio tekeillä olevasta verkkopalvelusta sekä toimintamalli, sisältörakenne ja hyvät tiedot tavoiteltavissa olevasta kohderyhmästä. Sisällön suunnittelussa tulee painottaa sitä, että käyttäjä saa etsimiinsä kysymyksiin vastaukset. Sisällön pitää olla käyttäjälle hyödyllistä ja vastausten pitää löytyä nopeasti, koska webin käyttäjät ovat malttamattomia ja tavoitehakuisia. Käyttäjät siirtyvät helposti etsimään vastaavanlaisia sivuja, jos sivun hyöty ei ole saatavissa sivulta suoraan. (Nielsen 2000, 161.) 11

12 Olavi Oikarisen kotisivujen eli Ollin Karaoke -sivuston tapauksessa tarvittavat tiedot yrittäjän osaamisesta yhteystietoineen löytyvät selkeästi jäsennettynä sisältönä sivustolta. Yhteystiedot, kuten matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoa varten näkyvät jokaisen sivun alatunnisteessa ja ovat näin jatkuvasti sivustolla vierailijan nähtävissä. 3.3 Käytettävyys Merisavo, Vesanen, Raulas & Virtanen (2006, 36) toteavat, että asiakkaat hakevat ongelmiinsa apua ja tukea internetistä. Sivun uskottavuus on tärkeä asia käyttäjille, koska on epävarmaa, kuka on tiedon takana ja voiko sivuun luottaa. Sivun uskottavuutta voidaan parantaa korkealuokkaisella grafiikalla, hyvällä kirjoitustavalla ja ulkoisia hyperlinkkejä käyttämällä. Hyperlinkit osoittavat, että julkaisijat ovat tehneet kotiläksynsä ja eivät pelkää antaa käyttäjille mahdollisuutta vierailla myös toisilla sivuilla. Käyttäjät ovat kiireisiä ja haluavat saada oikeaa tietoa sivulta. Käyttäjät inhoavat internetissä vallitsevia rehvastelevan subjektiivisia mainoskirjoituksia, kuten esimerkiksi kaikkein paras. Käyttäjien mielestä sivun uskottavuus kärsii, jos he kokevat sivun liioittelevan. (Nielsen 1997, viitattu ) Haasteena uusien kotisivujen luomisessa on niiden erottuminen vastaavien websivujen massasta. On erittäin tärkeää, että vierailijat tulevat käymään sivustolla yhä uudelleen ja näin heistä saadaan mahdollisia ostajia. Sivujen tulisi tarjota jotain lisäarvoa vierailijoille, jota muiden sivut eivät välttämättä tarjoa. (Ahola, Koivumäki & Oinas-Kukkonen 2002, 88.) Nielsenin (2000, 18) mukaan tyhjät alueet eivät ole välttämättä tilan haaskausta. Tyhjällä tilalla voidaan usein selkiyttää ulkoasua ja sisältöä sekä ohjata katsetta. Kotisivujen pitää olla käytettävyydeltään navigoitavat, nopeasti latautuvat ja toimivat. Kätevä tapa säilyttää sivut helposti navigoitavina on kolmen klikkauksen sääntö. Jokaisen sivuston sivun tulee siis löytyä kolmen klikkauksen päästä etusivulta. Hakukoneet pystyvät helposti analysoimaan navigoitavia sivukokonaisuuksia hakurobottien avulla. Tämä parantaa sivuston löydettävyyttä hakukoneissa. (Juslén 2011, 71.) Olavi Oikarisen kotisivujen käytettävyys on kohtalaisen hyvä, johtuen sivuston yksinkertaisesta rakenteesta. Sivuston ollessa tyypiltään staattinen esittelysivusto ei monesti latausaikoja hidasta- 12

13 via tietokantoja tarvita. Sivusto esittää vastauksia asiakkaan ongelmiin, esimerkiksi kuinka ottaa yhteyttä kokeneeseen karaokeisäntään. Jokaiselta sivulta löytää helposti takaisin etusivulle joko päänavigoinnin avulla tai jokaisella sivulla olevan ylätunnisteen avulla. Asiakaslähtöinen käytettävyys luodaan järkevällä tietorakenteella, sivustojen käytön sujuvuudella ja sillä, että sivulta tavoiteltavat asiat löytyvät helposti (Juslén 2011, 71). Kotisivujen etusivulta asiakas haluaa löytää selvät vastaukset neljään päämäärään: 1. Mille sivustolle he ovat tulleet. 2. Yrityksen tarjoamat hyödyt asiakkaille. 3. Tiedot yrityksestä, tiedot tuoreimmista tuotteista tai yrityksen uusimmat tapahtumat. 4. Asiakkaiden mahdollisuudet sekä tieto, miten he pääsevät niille sivuston osioille, jotka ovat heille merkityksellisimpiä. (Nielsen & Loranger 2006, 30.) Grafiikkaa käytetään kotisivun sisällön esittämiseen sekä korostamiseen eikä vain koristelemiseen. Valokuvat ja kaaviot kannattaa muokata näytölle sopivaan kokoon. (Nielsen & Tahir 2002, 22.) Käyttömukavuutta voi parantaa laittamalla kaikkiin kuviin ja mahdollisiin videoihin ja ääninauhoituksiin kuvatekstit. Hyperlinkkejä käytettäessä kannattaa käyttää sanoja, jotka liittyvät linkin kontekstiin. Vaihtoehtoista sisältöä on tarjottava, jos sivustossa käytetyt skriptit (komentosarjoja, joilla automatisoidaan tehtäviä), pluginit (liitännäiset, tietokoneohjelmia, jotka tarjoavat tietyn toiminnon) tai muut sellaiset eivät toimi tai ovat tilapäisesti pois käytöstä. Tämä ylläpitää sivun hyvää käytettävyyttä. (Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston 2009, 402, 404.) Sivustolla liikkuminen pitää olla käyttäjälle mahdollisimman vaivatonta ja helppoa. Käyttäjien pitää pystyä liikkumaan sivuilla vapaasti ja löytämään etusivu helposti esimerkiksi logon avulla. Tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja kannattaa toteuttaa myös sen vuoksi, koska käyttäjä ei välttämättä tule ensimmäiseksi aloitussivulle vaan jollekin alisivulle hakukoneiden kautta. (Nielsen 2000, 25.) Sivujen latautumisaika vaikuttaa niiden houkuttelevuuteen. Nielsen (2000, 46) mukaan wwwsivujen nopea latautumisaika on niiden tärkein ominaisuus. Internet-yhteyksien nopeudet ovat kehittyneet paljon nopeammiksi kirjan julkaisuajankohdasta. Pääsääntö on kuitenkin säilynyt samana. Sivujen halutaan latautuvan nopeasti ja niiden hidas aukeaminen saattaa johtaa hylkäämiseen. 13

14 Linkit ovat tärkein osa hypertekstistä. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille annetaan mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkkejä on kolmea eri tyyppiä eli rakenteellisia, sisällöllisiä ja aiheeseen liittyviä linkkejä. Rakenteelliset linkit auttavat hahmottamaan tietoavaruutta ja liikkumaan siinä. Esimerkiksi linkki kotisivulle ja linkit sivuhistoriassa alaspäin ovat tällaisia. Sisältölinkki on yleensä alleviivattu sana, jonka avulla käyttäjä ohjataan sivulle, joka antaa lisätietoa alleviivatusta sanasta. Aiheeseen liittyvät linkit auttavat käyttäjää löytämään takaisin sivulle, jos hän huomaa olevansa väärällä sivulla. (Nielsen 2000, 53.) Sivuston tulee toimia eli olla käytettävissä ympäri vuorokauden, jotta asiakkaat voivat tehdä ostoksia heille sopivana ajankohtana. Tämän vuoksi yritysten tulee huomioida erilaatuiset tekniset asiat, kuten sivustojen päivitykset ja viat. Näihin voidaan varautua sivuston kapasiteettia (kuinka monta asiakasta voi asioida sivuilla yhtaikaa) lisäämällä ja asentamalla sivuston aktiivisuutta valvovan järjestelmän. Lisäksi on tärkeää varmistaa sivuston toimivuus eri laitteilla. Asiakas saattaa vierailla sivuilla millä tahansa Internet-selaimella tai laitteella, kuten kännykällä tai tabletilla. (Chaffey ym. 2009, , 401.) 3.4 Ulkoasu Kotisivuja on Internetissä useita miljoonia. Oman kotisivun saaminen käyttäjiä houkuttelevaksi on haaste jokaiselle kotisivun tekijälle. Monet tekijät vaikuttavat houkuttelevuuteen ja on tärkeää kiinnittää siihen huomiota kotisivun sisältöä suunniteltaessa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään keskeisimpiä kotisivun houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Onnistuneen kotisivun suunnittelun avulla on tarkoituksena antaa kuva yrityksen ammattitaidosta. Ulkoasu on ensimmäinen asia, minkä sivulle saapuva käyttäjä näkee. Ulkoasun huolellinen suunnittelu antaa hyvän tilaisuuden luoda sivustolle uskottavuutta. (Nielsen 2000, 92.) Keskimääräinen vierailuaika kotisivuilla kestää hieman alle minuutin. Kiireisillä käyttäjillä on aikaa lukea vain neljäsosa vierailemansa sivun tekstistä, joten tekstin pitää olla epätavallisen selkeää ja keskitettyä tavoittaakseen sivun käyttäjän. Yksittäisen sivun suhteen vierailuaika vaihtelee eri käyttäjien keskuudessa suuresti. Jotkut käyttäjät poistuvat sivulta heti, kun taas toiset viipyvät sivulla useita minuutteja. (Nielsen 2011, viitattu ) 14

15 Korpelan & Linjaman (2005, 356) mukaan käyttäjäkunta määrittää ensisijaisesti sen, miten sivuston ulkoasun suunnittelussa lähdetään liikkeelle. Käyttäjäkunta vaikuttaa heidän mukaansa muun muassa käytettävään tekstityyppiin, kuvitukseen, tekstin määrään ja väreihin. Näiden valintojen jälkeen huomiota kiinnitetään seuraavaksi sivulle tuleviin kuviin ja teksteihin sekä grafiikkaan ja tyyliin. Ulkoasuun vaikuttaa myös se, mikä on sivun tarkoitus. Käyttäjät arvioivat ulkoasun perusteella, mikä on sivun tarkoitus. Tavallisimpia esimerkkejä ovat: 1. Itseilmaisu: sivun tekijä haluaa kertoa itsestään. 2. Asioiden listaaminen: sivu luettelee tosiasioita, faktoja. 3. Selittäminen: sivu selostaa jonkin asian, ikään kuin esite tai oppimateriaali. 4. Mielipidekirjoitus: sivu yrittää vaikuttaa lukijan näkemyksiin. 5. Uutisointi: kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista samaan tapaan kuin sanomalehdet. 6. Mainonta: sivu yrittää myydä jotain tuotetta tai palvelua. 7. Viihdyttäminen: sivulla on ajanvietettä. 8. Hakemisto: sivun kautta voi suunnistaa muille sivuille. (Korpela & Linjama 2005, 11.) Sivusto voi koostua useista edellä mainituista osista. Sivujen ensivaikutelma on todella tärkeä, sillä käyttäjä luokittelee sivun itse omien päämääriensä kannalta, jos websivustoa ei ole luokiteltu mitenkään. Sivun on hyvä olla tunnistettavissa johonkin tyyppiin kuuluvaksi, mutta sen kannattaa jotenkin samalla erottua muista samantyylisistä sivuista. (Korpela & Linjama 2005, ) Olavi Oikarisen kotisivut voidaan luokitella liittyvän pääsääntöisesti mainontaan, koska sivuston tarkoitus on myydä yrittäjän tarjoamia palveluja. Sivuilla on kuitenkin myös itseilmaisullista sisältöä ja asioiden listaamista eli faktoja. Nielsenin (2000, 178) mukaan yrityksen tai sivuston nimi on tärkein kotisivulla oleva elementti. Tämän vuoksi oikeanlainen sijoittaminen on tärkeää. Nimi suositellaan sijoitettavaksi sivun vasempaan yläkulmaan tai muuhun paikkaan, mistä se huomataan helposti. Sivuston käyttäjä voi saapua hakukoneiden kautta mille tahansa kotisivun alisivulle, joten käyttäjän opastamiseksi sivuston nimen pitää näkyä jokaisella sivulla. Sivustojen tyyli koostuu kokonaisuudessaan kuvista, värien käytöstä, typografiasta (tekstin fontista, asettelusta, väristä) ja layoutista (kotisivujen tausta, pohja) (Chaffey ym. 2009, 415). Hyvin suunnitelluilla kotisivuilla tasapainottuu yhtenäisyys ja monipuolisuus. Yksinkertaisuus luo edun 15

16 sivun ulkoasulle, kunhan sivut ovat huomiota herättävät ja mieleenpainuvat. Ulkoasun ei pidä tehdä sisällöstä vaikeasti luettavaa tai syrjäyttää sitä. (Korper & Ellis 2001, 67.) Ulkoasun tulee sen sijaan ohjata asiakkaita (Tervist 2013, viitattu ). Sivujen kiinteät elementit kannattaa pitää yhtäläisinä jokaisella sivulla, koska ne luovat sivustolle yhtenevän ilmeen. Jos sivulla käytetään taustakuvaa, kannattaa se olla samanlainen jokaisella sivulla. On tärkeää, että sisältö sijoitetaan samalla tavalla jokaiselle sivulle, koska pyrkimyksenä on luoda sivuista yhteneväiset kuvien ja sisällön ollessa erilaista sivuston eri osissa. Sivuja yhtenäistää tehokkaasti myös yhtenäisen tekstityypin käyttö sivustolla. (Korpela & Linjama 2005, 357.) Olavi Oikarisen kotisivujen nimi sijaitsee sivun ylätunnisteessa näkyvällä paikalla. Sivuston nimi eli Ollin Karaoke on nähtävissä etusivun lisäksi kaikilla alisivuilla. Tällöin hakukoneen kautta sivulle saapunut vierailija ei voi olla huomaamatta kotisivujen nimeä. Ollin Karaoke -sivusto on värien ja typografian suhteen hillitty. Vaalea tausta antaa hyvän kontrastin ytimekkäästi kirjoitetulle tekstille. Sivulla oleva tyhjä tila selkeyttää tekstiä ja parantaa sen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Ollin Karaoke -sivuston kiinteitä elementtejä ovat muun muassa päänavigointi, ylä- ja alatunniste sekä sisällölle eli tekstille tarkoitettu alue. Ollin Karaoken yleisilme on yhtenäinen muun muassa siksi, että sivustolla on käytetty samaa tekstityyppiä jokaisella sivulla. Yksittäisen sivun suunnittelussa pääelementtejä ovat: otsikko, navigaatio ja sisältö. Elementtien kokoa ja asettelua sivun sisällä kannattaa miettiä sivun ulkoasua suunniteltaessa. On määriteltävä kuinka paljon halutaan muiden materiaalien (ala- ja yläotsikot, navigaatioelementit) vievän tilaa sivun sisällöltä. Päänavigaation sijoittuessa yläosaan tai vasemmalle saadaan enemmän tilaa sisällölle. Perustiedot, kuten tekijänoikeustiedot, voidaan sijoittaa sivun alaotsikkoon, jolloin ne eivät vie paljoa tilaa, mutta ovat aina näkyvissä. (Chaffey ym. 2009, 421.) Aloitussivu on yleensä sivuston tärkein yksittäinen sivu. Aloitussivu joko houkuttelee käyttäjän jäämään sivustolle tai pelottaa hänet pois. Yleensä aloitussivu on juuri se, mihin suosikeissa, painetussa sanassa ja muualla viitataan. Näin ollen se on käyttöliittymän tärkein osa. Aloitussivu on myös itsessään viesti, sillä se ilmentää sivustoa kokonaisuutena. (Korpela & Linjama 2005, 355.) 16

17 Sivuston ulkoasujen kannalta kehykset voivat näyttää komeilta, mutta niiden käyttöä ei suositella. Hakukoneiden toiminta vaikeutuu, mutta myös kirjamerkkien ja tulosteiden teko vaikeutuu. Ulkoasun suunnitelma on onnistunut, jos se esimerkiksi sallii asiakkaan muuttaa tekstin kokoa ja vaihtaa näytön resoluutiota sivua käytettäessä. Miellyttävän ja johdonmukaisen sivuston ulkoasu syntyy, kun kaikki sivuston sivut ovat samantyylisiä. Ulkoasun myös pitää tukea tulostamista tai tarjota vaihtoehtoinen tulostusformaatti. (Chaffey ym. 2009, 421.) Hillitty värien käyttö sivulla on suositeltavaa. Tekstin sanomaa tuetaan yleisesti värien avulla. Värejä kannattaa käyttää sitä hillitymmin, mitä näyttävämpää sivulla oleva grafiikka on, koska värien ei tahdota vievän huomiota grafiikalta. Sivustolla käytettäväksi värimääräksi suositellaan korkeintaan kolmea, koska näin luodaan omaperäistä ilmettä paremmin kuin useita värejä käyttämällä. Taustakuvan käyttö voi häiritä sivun käyttäjää. Jos taustakuvaa halutaan kuitenkin käyttää, kannattaa suosia vaaleita, yksinkertaisia ja tyyliteltyjä kuvia. (Korpela & Linjama 2005, 394, 43.) Käyttäjät silmäilevät tekstiä, poimivat siitä mielenkiintoisia virkkeitä ja kappaleita. Käyttäjät ovat kärsimättömiä ja tekstin lukeminen näytöltä tuntuu varsin vastenmieliseltä. Kotisivuille sisältöä kirjoittavan on sisäistettävä tämä seikka ja opittava kirjoittamaan siten, että tekstiä on mahdollisimman helppo silmäillä. Artikkelissa pitää olla kaksi tai kolme otsikoinnin tasoa. Tällaisesta otsikoinnista hyötyvät muun muassa näkövammaiset käyttäjät, jotka käyttävät puhuvia selaimia. Otsikon täytyy selittää käyttäjälle sivun tai kappaleen käsittelemä aihe. Yhtenäisinä toistuvat tekstikokonaisuudet pilkotaan osiin luetteloiden tai vastaavin ulkoasukeinoin pienempiin osiin sivustolle. Käyttäjän huomio pyritään kiinnittämään tekstin tärkeisiin kohtiin sanoja korostamalla ja nostamalla niitä tekstistä esiin. (Nielsen 2000, ) Ollin Karaoke -sivuston teksti on jaettu eri sivuille tekstiä kuvaavan otsikon alle. Esimerkiksi Karaoke-palveluista kertova teksti on sijoitettu karaoke-otsikon alapuolelle, josta se on nopeasti silmäiltävissä. Yksittäisiä sanoja, kuten karaoke, on nostettu tekstistä esiin lihavointia ja kursivointia käyttämällä. On tärkeää, että sivun linkeille asetetaan värit. Sivulle tarvitaan värit vierailemattomalle linkille, vieraillulle linkille, osoittimen kohdalla olevalle linkille ja aktiiviselle linkille. Punaista ja vihreää väriä ei kuitenkaan suositella sivustossa käytettäväksi, koska ne haittaavat punavihersokeaa sivun käyttäjää. (Korpela & Linjama 2005, ) 17

18 3.5 Tekninen ratkaisu Internetin alkutaipaleella sivuilla mainostettiin sivujen toimivan parhaiten esimerkiksi selaimilla Internet Explorer tai Netscape Navigator. Tänään tällaiset mainokset ovat yhä harvinaisempia, koska sivujen kehittäjät näkevät vaivaa sivujensa löydettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi hakukoneissa ja muualla internetissä. On epätodennäköistä, että kehittäjät haluaisivat käyttäjien lähtevän sivulta pois sen vuoksi, että he käyttävät eri selainta. Web-sivun suunnittelun periaatteena on yhteensopivuus eri selainten, käyttöjärjestelmien ja koneiden kanssa sekä olla löydettävissä suurimmalle mahdolliselle yleisölle. (Heng 2000, viitattu ) Internet on käytännössä asiakas- ja palvelinpuolen tekniikoiden ympäristö. Asiakaspuolen tekniikoita ovat ne, jotka suoritetaan käyttäjän selaimella. Kirjoitettaessa web-sivun osoite selaimen osoitekenttään selain lähettää pyynnön HTML-sivusta (Hypertext Markup Language) palvelimelle ja HTML-tiedosto lähetetään selaimeen katsottavaksi. HTML-sivu suoritetaan selaimessa eri tekniikoita, kuten CSS (Cascading Style Sheets) ja JavaScriptiä, käyttäen. Asiakaspuolen ohjelmoinnin rajoituksena voidaan pitää sitä, että kaikki selaimet eivät tue sitä aina täydellisesti, jolloin web-sivut eivät näyttäydy selaimessa oikein. (Permessur 2014a, viitattu ) Palvelinpuolen ohjelmointikieliä ymmärtääkseen on tarkasteltava HTML-kielen heikkouksia. Näitä ovat muun muassa HTML-kielen tuottamat staattiset sivut eli websivut, jotka eivät koskaan muutu automaattisesti ellei niitä itse päivitä. Palvelinpuolen asiakirja voidaan kirjoittaa millä tahansa kirjoitusohjelmalla, kuten muistiolla ja se ladataan palvelimelle. Skripti eli ohjelmakoodin sisältävä asiakirja tallennetaan palvelimelle. Kun käyttäjä tekee pyynnön selaimellaan, koodattu tiedosto suoritetaan asianmukaisessa kääntäjässä ja HTML-sivu luodaan automaattisesti suoritetusta ohjelmakoodista. Käyttäjä itse ei koskaan näe HTML-sivun synnyttänyttä ohjelmakoodia. Palvelinpuolen kielien (ASP, PHP ja JSP) avulla voidaan web-sovelluksista tehdä hyvin vuorovaikutteisia ja muuntaa ne asiakkaiden toiveiden mukaisiksi. Web-sovellukset voivat kommunikoida tietokantojen tai toisten tiedostojen kanssa sekä varastoida, hakea ja suorittaa muita tietojenkäsittelytehtäviä. (Permessur 2014b, viitattu ) HTML ja CSS (hierarkkiset tyylisivut) ovat kaksi yleisintä web-sivun kehitykseen käytettävää kieltä. Melkein kaikki internetissä olevat web-sivut on rakennettu niitä käyttäen. HTML on standardoi- 18

19 tu web-sivun sisällön muotoilun ja rakenteen julkaisukieli. Sivun elementit, kuten otsikot, ylätunnisteet, teksti ja linkit löytyvät HTML-dokumentista. HTML-kieli on yksi internetin ydintekniikasta ja se toimii kaikkien we-bsivujen runkona. (Shiotzu 2014, viitattu ) CSS on tyylisivujen kieli, joka käytännössä helpottaa web-sivujen kehittäjän työtä. Yhdessä HTML-kielen kanssa CSS antaa ohjelmoijalle mahdollisuuden määritellä useiden web-sivujen ulkoasun ja muotoilun hetkessä. Elementit, kuten väri, sivun asettelu ja fontti määritellään yhdessä tiedostossa, mikä pidetään erossa web-sivun HTML-rungosta. Nämä kaksi kieltä luovat perusrakenteen ja tyylin staattiselle web-sivulle, joka näyttää samalta kaikille käyttäjille. (Shiotzu 2014, viitattu ) WordPress on moderni henkilökohtainen julkaisualusta. Sen painopisteinä ovat esteettisyys, webstandardit ja käytettävyys. (WordPress 2014, viitattu ) Olavi Oikarisen kotisivut toteutettiin Wordpress-julkaisualustan avulla. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että järjestelmä teki kaiken koodaustyön ja ainoastaan tekstin kirjoittaminen jäi vastuulleni. WordPressiä kutsutaan myös sisällönhallintajärjestelmäksi. Wordpressin valmiiden teemojen avulla voidaan kotisivujen ulkoasua ja toiminnallisuutta vaihtaa, koskematta sivun sisältöön tai rakenteeseen. Teemojen PHP-, HTML- ja CSS-koodia muokkaamalla saadaan sivuille lisätoimintoja. (Wikipedia 2014a, viitattu ) Internetin sisällönhallintajärjestelmä antaa työkalut web-ohjelmointikieliä taitamattomalle käyttäjälle web-sivun julkaisuun, muokkaamiseen ja isännöintiin. Web-sivun luominen ja sen hallinta käy silloin kohtuullisen helposti, koska useimmat sisällönhallintajärjestelmät sisältävät WYSIWYG (what you see is what you get) graafisen käyttöliittymän. (Wikipedia 2014b, viitattu ) WordPressin käyttöliittymä ei eroa olennaisesti muiden sovellusten käyttämistä käyttöliittymämalleista. Sivuja ei voi kuitenkaan muokata ennen kuin hallintosivulle kirjaudutaan asianmukaisin tunnuksin. Hallintosivua kutsutaan Dashboardiksi. Dashboardissa kaikki WordPressin käytössä olevat toiminnot löytyvät hallintosivun vasemmasta reunasta. Dashboardin yläkulmassa olevan visit site -painikkeen avulla voidaan kotisivujen kehitystä valvoa helposti. Tehdyt muutokset, esimerkiksi sisältöön, näkyvät heti. (ithemes Media LLC 2014, viitattu ) Internetissä on monia staattisia web-sivuja, mutta niistä ei heti näe, ovatko ne tyypiltään staattisia. Kyseessä saattaa olla staattinen sivu, jos se on tehty pienelle yritykselle ja on ulkoasultaan yksinkertainen vailla vuorovaikutteisuutta. Staattisia web-sivuja pystyy päivittämään vain henkilö, 19

20 jolla on tietämystä web-sivuston kehittämisestä. Staattiset websivut ovat halvimmat kehittää ja isännöidä. Siksi pienet yritykset käyttävät vieläkin staattisia sivuja internetissä olemiseen. (Fenton 2014, viitattu ) Päädyimme Olavi Oikarisen kanssa staattisiin sivuihin, koska tarvetta tietojen jatkuvalle päivittämiselle ei yrittäjän mielestä ole. Sivujen tekemiseen staattisiksi vaikutti myös sivujen kehittämisen ja ylläpidon hinta. Kalliille tietokannoille ei ole vielä tarvetta. Kotisivun tarkoituksena on toimia esittelysivuna ja käyntikorttina yrittäjän tarjoamille viihdepalveluille. Yhteydenotto tapahtuu perinteisin menetelmin, kuten sähköpostin tai puhelimen välityksellä. 3.6 Muiden kotisivujen analysointi Sivujen analyysissä käytettiin opintojaksolla Verkkopalvelujen kehittäminen käytettyä käytettävyyslomaketta. Sivut analysoitiin käytettävyyslomakkeen kahdenkymmenenviiden kohdan avulla saatavuuden, identiteetin, navigoinnin ja sisällön perusteella. Sivuja analysoitaessa käytettiin TeliaSoneran 10M/1M internet-yhteyttä. Saatavuutta analysoitaessa haluttiin tietää, onko yrittäjien sivuilla kustomoitua sivustoa ei löydy -sivua (virhe 404). Sivun URL:sta eli linkistä poistettiin osa ja yritettiin hakua, minkä seurauksena virheestä ilmoittava sivu saatiin esille. Firebug on internetsivujen kehittäjän työkalu, jonka avulla voidaan muokata, etsiä ja poistaa virheitä sekä valvoa sivujen HTML-koodia, tyylitiedostoja ja JavaScriptiä (Mozilla , viitattu ). Sivujen analysoinnissa käytettiin apuna Firefox selaimen Firebug-liitännäistä. Analysoitavat sivut löydettiin Fonecta Finderin avulla hakusanalla karaoke. Tarkoituksena oli analysoida toimeksiantajan kaltaisten kotimaisten karaoke-yrittäjien kotisivuja. Tästä syystä hakutuloksista saadut ohjelmatoimistojen yrityssivut rajattiin analysoitavista sivuista pois. Ajankäytöllisistä syistä karaoke yrittäjien sivuista valittiin analysoitavaksi viisi kotisivua. Tuloksista saatiin käytännön tietoa Olavi Oikarisen sivujen suunnitteluun ja toteutukseen. Seuraavassa analyysejä sivustoista. Musicminds.org-kotisivut latautuvat nopeasti testissä käytetyllä internetliittymällä. Sivut ovat ulkoasultaan tummansävyiset ja sisällöltään vaikealukuiset. Tekstin ja taustan kontrasti ei ole riittävä normaalilla näytön kirkkaudella, vaan kirkkautta jouduttiin säätämään tekstin luettavuuden paran- 20

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin 1 of 5 9.3.2010 14:16 ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: SQL -kyselyt - Juha Kiukas, Arvioija: Jouni Lappalainen, Arviointipäivämäärä: 9.3.2010 Omat vastaukset Arvioinnin yhteenveto

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta

PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta Mene PILY-listan kotisivuille http://groups.yahoo.com/group/pily-lista/ Klikkaa oikeasta yläkulmasta register. Alla oleva sivu aukeaa täyttämättömänä.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta SISÄLLYS Johdanto Viittomakieli Tiedon tuottaminen viittomakielellä Kääntäminen ja materiaalit Video kriteerejä ja ratkaisuja Tilaaminen ja neuvonta Johdanto Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa,

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini - yleistä 1. Mikä on Prospektini sovellus? 2. Mistä löydän Prospektini sovelluksen ja kuinka voin ladata sen? 3. Millä laitteilla Prospektini sovellus

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot