OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT"

Transkriptio

1 Tomi Tervonen OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT Ollin Karaoke

2 OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT Ollin Karaoke Tomi Tervonen Opinnäytetyö Syksy 2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

3 TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä(t): Tomi Tervonen Opinnäytetyön nimi: Olavi Oikarisen kotisivut Ollin Karaoke Työn ohjaaja: Ritva Virkkala Työn valmistumislukukausi- ja vuosi: Syksy 2014 Sivumäärä: 31 Ollin Karaoke on oululainen karaoke-, levytanssi- sekä juontopalveluita tarjoava yritys. Yrityksellä ei ole tähän mennessä ollut minkäänlaista toimintaa internetissä ja nyt tavoitteena onkin tehdä toimivat ja informatiiviset www-sivut, jotka palvelevat sekä yrittäjää että asiakkaita. Ollin Karaoken takana on yksityisyrittäjä Olavi Oikarinen. Kotisivujen tietosisältö saatiin haastattelemalla yrittäjää, jotta sivusto kuvaisi häntä parhaiten. Tarkoituksena on, että Olavi Oikarinen hyötyy uusista kotisivuistaan saamalla uusia asiakkaita ja enemmän toimeksiantoja. Aiheen opinnäytetyölleni löysin, kun Ollin Karaoke -toiminimellä toimiva avopuolisoni isä, yrittäjä Olavi Oikarinen etsi tekijää yrityksensä kotisivuille. Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda Wordpress-julkaisualustaa käyttäen Ollin Karaokelle helppokäyttöiset www-sivut, jotka toimivat yrityksen käyntikorttina internetissä ja yrittäjän tarjoamien palveluiden mainoksena. Julkaisualustan WordPress valmiiden teemojen ja graafisen käyttöliittymän eli Dashboardin avulla kotisivun kehittäminen, päivittäminen ja toteutuksen valvominen käy helpommin kuin kotisivua tavallisella tekstieditorilla kehitettäessä. Opinnäytetyössä esitellään ensin asiakaslähtöisten kotisivujen luomiseen tarvittavat osatekijät eli sisältö, käytettävyys ja ulkoasu. Kehittämisen menetelmänä käytettiin benchmarking-arviointia. Tämän menetelmän avulla saatiin selvitettyä minkälaiset ovat hyvät kotisivut sisällön, käytettävyyden ja ulkoasun kannalta. Sisällön ollessa tärkein, asiakaslähtöisten sivujen on katettava myös käytettävyyden ja ulkoasun kriteerit. Kotisivujen tekninen toteutus käydään myös läpi tässä opinnäytteessä omassa kappaleessaan. Opinnäytetyössä myös arvioidaan ja analysoidaan muiden karaokeyrittäjien kotisivujen käytettävyyttä OAMK:n opintojakson Verkkopalveluiden Kehittäminen lomaketta käyttäen. Tällä menetelmällä saatiin tietoa siitä, mitä hyviä kehitystyössä huomioitavia ominaisuuksia kotisivuilla on ja mitä huonoja puolia tulisi kotisivujen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa välttää. Asiasanat: Kotisivut, WordPress 3

4 ABSTRACT Oulu University of Applied Sciences Degree Programme in Business Information Systems Author(s): Tomi Tervonen Title of thesis: Olavi Oikarinen s Homepages Supervisor(s): Ritva Virkkala Term and year when the thesis was submitted: Autumn 2014 Number of pages: 31 Ollin Karaoke is the corporate name to Olavi Oikarinen s business which provides Karaoke, DJ and hosting services for various public happenings. He hasn t had any prior homepages or other connections with the Internet until now. The main goal of this thesis is to make functional and informative homepages to his business and therefore gain new clients due increase in coverage. The aim of the thesis is to develop user-friendly homepages to my father-in-law and entrepreneur Olavi Oikarinen using content management system WordPress as the development tool. Homepages are easier to develop, update and put into practice with WordPress than with traditional text editors. This is because of various themes, plugins and widgets that are accessible from the internet. It was also equally important that the homepages also function as a sort of business card to the entrepreneur business and profession. The Thesis first chapter presents the elements to build customer-oriented homepages. The elements such as content, usability and appearance are fundamental to create the impression of a customer-oriented and user-friendly homepage. Benchmarking was used as the method of development. Due Benchmarking I was able to find out the answer to the question such as what are the factors that well made homepages are made of in case of that content, usability and appearance are the corner stones of customer-orientated homepages. While the content is the most important element in the customer-orientated homepages the pages must fulfil also the criterion of usability and appearance. The technical execution of Olavi Oikarinen s homepages are reviewed in the third chapter of this thesis. The thesis also validates and analyses other entrepreneur Karaoke websites. Different types of homepages were analysed by using the same form used in OUAS s Development of Web services course. With this procedure information was gained what abilities a well made homepage consist and what kind of bad solutions should be avoided in development. Keywords: Homepages, WordPress 4

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO OPINNÄYTTEEN TAUSTA JA TARVE Kotisivujen tarve Opinnäytetyön tavoitteet ASIAKASLÄHTÖISTEN KOTISIVUJEN OSATEKIJÄT Kohderyhmä Sisältö Käytettävyys Ulkoasu Tekninen ratkaisu Muiden kotisivujen analysointi JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA LÄHTEET

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheena on asiakaslähtöisten kotisivujen tekeminen Olavi Oikariselle. Karaoke, levytanssit ja juontotyöt ovat hänen yhden miehen yrityksen työnään. Toimeksiantajan toiveena on saada persoonalliset esittelysivut, jotka erottuvat muiden juontajien ja karaokeisäntien esittelysivujen massasta. Lisäksi sivuista pyritään tekemään asiakaslähtöisesti helppokäyttöiset, sisällöltään selkeät ja mielenkiintoiset. Olavi Oikarisen kotisivujen tietosisältö saatiin haastattelemalla toimeksiantajaa. Sivuista saadaan näin ollen mahdollisimman kattavat ja informatiiviset yrittäjän esittelyn ja teknisten laitteistojen osalta. Tietosisällön, kuten kuvien ja asiatekstin, lisäksi toimeksiantajaa haastattelemalla saatiin sivujen suhteen toteutuskelpoisia ideoita. Sivuston ulkoasun suhteen sain toimeksiantajalta vapaat kädet. Sivuista tehtiin käytettävyydeltään helppokäyttöiset. Tutkimuksessa pohditaan, miksi työn toteutuksessa on päädytty tiettyyn ratkaisuun tai ratkaisuihin. Tutkimustehtävässä pyritään analysoimaan, pohtimaan ja vertailemaan samantyylisten yrittäjien sivujen ulkoasua, sisältöä ja rakennetta Olavi Oikariselle tehtävään sivustoon. Ollin Karaoken kotisivujen toteutuksessa käytettyjen ratkaisujen lisäksi selvitetään, kuinka sivuille saadaan näkyvyyttä hakukoneissa esim. Googlessa. Opinnäytetyössä käsitellään myös kotisivujen toteutuksessa käytettyä ohjelmaa eli WordPressjulkaisualustaa. Sivujen toteutuksen helppous ja nopeus olivat tärkeänä syynä siihen, miksi WordPress-julkaisualusta valittiin sivujen toteutukseen. 6

7 2 OPINNÄYTTEEN TAUSTA JA TARVE 2.1 Kotisivujen tarve Yrittäjältä vaaditaan nykyaikaisen viestinnän eri muotoja asiakaskontakteja luotaessa. Viestintää yrittäjän ja asiakkaan välillä on perinteisesti hoidettu puhelimen, faxin tai postin avulla ennen internetin aikakautta. Internet tarjoaa hyvät mahdollisuudet yrityksen markkinoinnissa. Kotisivujen tarpeellisuus kävi ilmeiseksi keväällä 2013 yrittäjä Olavi Oikarisen kanssa käymässäni keskustelussa. Asiakaskontaktien ja yrityksen kannattavuuden lisäämiseksi päätettiin luoda Olavi Oikarisen yritykselle Ollin Karaoke nimiset kotisivut. 2.2 Opinnäytetyön tavoitteet Tavoitteena on luoda yrittäjä Olavi Oikariselle selkeät, helppokäyttöiset ja asiakasystävälliset kotisivut WordPress-julkaisualustaa käyttäen. Kotisivujen avulla pyritään parantamaan toimeksiantajan kilpailukykyä alansa markkinoilla. Henkilökohtaisena tavoitteenani on oppia käyttämään WordPress-julkaisualustaa kotisivujen tekovälineenä. 7

8 3 ASIAKASLÄHTÖISTEN KOTISIVUJEN OSATEKIJÄT Kotisivu on websivu tai kokoelma websivuja eli dokumentteja, joita selataan internetin välityksellä. Websivu haetaan Internetistä näytölle, kun kirjoitat selaimeen www-osoitteen, klikkaat linkkiä tai etsit sivua hakukoneen tietokannasta. Kotisivu voi sisältää monentyyppistä tietoa sekä sisältää tekstiä, värejä, kuvia, grafiikkaa, animaatioita ja ääntä. Seuraavaksi käsitellään asioita, joita onnistuneen kotisivun luominen edellyttää. Asiakaslähtöiset kotisivut ovat työn olennaisin käsite. Kotisivujen rajaaminen asiakaslähtöisiksi oli tarpeellista, koska kotisivuista löytyy huomattava määrä tietoa. Asiakaslähtöisten kotisivujen pitäisi auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa tukemalla päätöksentekoa ja vuorovaikutusmahdollisuutta. Sivustojen aktiivinen päivitys tukee asiakkaiden tavoitteita, sillä vanhentunut tieto ei ilahduta tai hyödytä ketään. (Juslén 2011, ) Kotisivujen sisältöön, käytettävyyteen ja ulkoasuun pitää investoida, jotta sivuista saadaan asiakaslähtöiset (kuvio 1). Sisältö Käytettävyys Ulkoasu = Asiakaslähtöiset kotisivut Kuvio 1. Asiakaslähtöisten kotisivujen osatekijät 8

9 Asiakaslähtöisiä kotisivuja rakennettaessa tulee korostaa asiakkaiden ja heidän ongelmiensa ratkaisujen näkökulmaa. Se on otettava huomioon sivujen sisällössä, käytettävyydessä ja ulkoasussa. Asiakastyytyväisyyden luomiseen vaikuttaa eniten sivustojen sisältö, tämän jälkeen se, kuinka hyvin sivut toimivat ja niiden helppokäyttöisyys sekä viimeisenä ulkoasu. (Juslén 2011, 71.) Asiakastyytyväisyydellä voidaan peilata sitä, kuinka asiakaslähtöiset kotisivut ovat. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan minkälaista kotisivujen sisällön, käytettävyyden ja ulkoasun tulisi olla, jotta sivut olisivat mahdollisimman asiakaslähtöiset. Olavi Oikarisen kotisivuissa toteutuvat asiakaslähtöisten kotisivujen osatekijät. Sivujen ollessa esittelysivut ei sisällön määrä ole päätähuimaava, mutta sitäkin oleellisempi. Tyhjää, mahdollisen asiakkaan karkottavaa sanahelinää ei sivuilla esiinny, vaan tarpeelliset tiedot yrittäjästä löytyvät helposti yrittäjän sivuilla navigoitaessa. Olavi Oikarisen sivusto on grafiikaltaan verrattain kevyt, joten käytettävyyden kannalta latausaika sivulta toiselle navigoitaessa ei ole nykyaikaisilla verkkoyhteyksillä ongelma. Sivuston kuvat on tallennettu Photoshop-kuvankäsittelyohjelmalla web- ja käyttäjäystävälliseen jpeg-formaattiin, joka mahdollistaa sivuston lyhyet latausajat ja ulkoasultaan koreamman grafiikan kuin perinteinen 256-väripaletin gif-formaatti. 3.1 Kohderyhmä Internet tavoittaa miljoonia ihmisiä ja yleensä sen luullaan riittävän, kun kohderyhmäksi rajataan kaikki sivua käyttävät Ihmiset. Kaikki eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi. Kuinka usein internetsivuja selatessasi olet ostanut lähikauppasi sivulta samalla auton, tulostimen ja sukkia? Tällainen leveä markkinointi ei ole tehokasta ja on vähintäänkin tähtitieteellisen kallista. Lisäksi tällainen yliampuva markkinointi ei auta tuotteita tai palvelua etsiviä mahdolliset asiakkaita, jotka olisivat tavoitettavissa pienemmin vaivoin ja kustannuksin. (Vigil 2014, viitattu ) Ideana on tavoittaa oikeanlaiset ihmiset, jotka etsivät tuotteitasi tai palvelujasi tekemäsi esittelyn perusteella ja saada heidät ostamaan niitä sinulta. Kaksi peruskysymystä, jotka voidaan esittää kohderyhmän määrittämiseksi ovat: 1. Keitä asiakkaat ovat? 2. Millainen on tuotteen tai palvelun oikea esittelytapa kyseisille ihmisille? (Vigil 2014, viitattu ) 9

10 Nämä kaksi peruskysymystä määrittelevät kuka ostaa tuotettasi ja palveluasi sekä millainen lähestymistapa, ulkoasu ja houkuttelevuus vaikuttaa oikein kohderyhmään. Yksistään näiden seikkojen avulla pystytään suunnittelemaan yksityiskohtaisemmin vaikuttavampia websivuja, markkinointia ja mainosmateriaalia kohderyhmää varten. (Vigil 2014, viitattu ) Olavi Oikarisen kotisivujen kohderyhmä saatiin selville haastattelemalla yrittäjää. Karaoke, levytanssit ja juonnot ovat ns. viihdepalveluja. Tämän perusteella ensisijaisena kohderyhmänä ovat yleisötapahtumia järjestävät yrittäjät ja yksityiset henkilöt. Yrittäjän ensisijaisena toimialueena on Oulun seutu, joten kohderyhmä sijoittuu samalle alueelle. Tämän vuoksi sivujen sisältö pyrittiin pitämään asiallisena huumoria kuitenkaan unohtamatta. Onhan kyseessä kuitenkin viihdepalveluja kauppaava yrittäjä. 3.2 Sisältö On tärkeää, että kotisivulle sisältöä luotaessa kiinnitetään huomiota kirjoitusasuun. Sisältöä tuottaessa kannattaa käyttää henkilökohtaista ja yksilöllistä sävyä, koska websivuja yleensä selaillaan yksin. Näin asiakkaalle luodaan illuusio siitä, että sivun sisältö on kirjoitettu juuri hänelle ja hänen tarpeilleen. Tiedon omaksumisen kannalta on tärkeää, että teksti on helposti ymmärrettävässä muodossa asiakkaalle. (Juslén 2011, 112.) Olavi Oikarisen kotisivujen kirjoitusasu pyrkii saamaan sivujen käyttäjään henkilökohtaisen kontaktin. Tieto yrittäjän osaamisesta on helposti omaksuttavissa asiatekstistä. Yrittäjän kokemusta musiikkialalta ja levykirjaston laajuutta korostamalla välitetään kuva ammattitaitoisesta, monipuolisesta yrittäjästä, joka on toiminut alalla pitkään. Nielsenin (2000, ) mukaan sisältö on käytettävyystutkimusten käyttäjien mielestä tärkeintä. Uudelle sisältöalueelle saapuva käyttäjä koittaa tehdä päätelmiä sivun sisällöstä silmäilemällä ensin suurinta sisältöaluetta, otsikoita ja muita viitteitä. Tämän perusteella käyttäjä päättää jääkö sivustolle pitemmäksi aikaa vai siirtyykö hän etsimään sisältöä toisilta sivustoilta. Ulkoasu on houkuttelevuuden kannalta tärkeässä osassa, mutta sisältö on ykkönen. Tekstin pitää olla oikein tuotettua, mutta tämän lisäksi on tärkeää, että sisältö on esitetty käyttäjiä houkuttelevalla tavalla, 10

11 sillä käyttäjä käy ensiksi läpi tekstin ja otsikot. Sisällön tulee olla siis asiakkaalle selkeästi esitettynä ja se on tarjottava helposti löydettävänä. Olavi Oikarisen kotisivuilla sisältö eli teksti pyrittiin esittämään sivustolla vierailevalle henkilölle selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Musta teksti vaalean taustan kanssa antaa riittävän kontrastin tekstin helppolukuisuuden kannalta. Sivustolla oleva grafiikka ei kilpaile liikaa sisällön kanssa, minkä vuoksi sisältö on helpommin omaksuttavissa. Sivuston otsikot vastaavat tekstien sisältöä ja näin ollen käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon otsikoita ja tekstiä silmäilemällä. Nielsenin (2000, ) mukaan tekstiä tuotettaessa kotisivuille ei vaikuteta pelkästään sisältöön, vaan myös koko käyttökokemukseen, käyttäjän käydessä ensin läpi tekstin ja otsikot. Hän luettelee kolme tärkeää sääntöä sisällön kirjoittamiseksi kotisivuille. Tekstin tulisi olla ytimekkäästi kirjoitettu eli noin puolet siitä määrästä, mitä olisi käytetty paperille kirjoitettaessa. Turhia jaaritteluja karsimalla saadaan olennainen sisältö esiin. Toiseksi teksti pitää kirjoittaa silmäiltäväksi jaottelemalla se osiin lyhyiden kappaleiden, luetteloiden ja alaotsikoiden avulla. Kolmanneksi pitkä teksti kannattaa jakaa useille sivuille hyperlinkkejä (linkki, joka on sisällytetty tekstiin) käyttäen. Tekstin pitää olla kieliopillisesti virheetöntä. Kielioppivirheet ovat kiusallisia, koska ne saattavat saada käyttäjän ymmälleen ja hidastaa selailua. Olavi Oikarisen kotisivuilla kielioppi tarkistettiin useaan otteeseen, jotta epäammattimaisia kielioppivirheitä ei sivustolla esiintyisi. Yrittäjän osaamisalueet on jaoteltu sisällön perusteella sivustolla kolmelle eri sivulle. Sisältö on tarkoituksella kirjoitettu mahdollisimman ytimekkäästi, jotta haluttu asia saadaan mahdolliselle asiakkaalle helposti ja nopeasti omaksuttavaksi. Kauhanen-Simanainen (2001, 14, 79) toteavat, että kotisivun tuottaja valitsee, mitä tietoa, viestejä tai informaatiota käyttäjälle lähetetään. Vastaanottajaa kiinnostavat asiat ja niiden tarpeellisuus määrittävät sisällön merkityksen ja arvon. Onnistuneen sisällön tuottamiseksi on tekijällä oltava visio tekeillä olevasta verkkopalvelusta sekä toimintamalli, sisältörakenne ja hyvät tiedot tavoiteltavissa olevasta kohderyhmästä. Sisällön suunnittelussa tulee painottaa sitä, että käyttäjä saa etsimiinsä kysymyksiin vastaukset. Sisällön pitää olla käyttäjälle hyödyllistä ja vastausten pitää löytyä nopeasti, koska webin käyttäjät ovat malttamattomia ja tavoitehakuisia. Käyttäjät siirtyvät helposti etsimään vastaavanlaisia sivuja, jos sivun hyöty ei ole saatavissa sivulta suoraan. (Nielsen 2000, 161.) 11

12 Olavi Oikarisen kotisivujen eli Ollin Karaoke -sivuston tapauksessa tarvittavat tiedot yrittäjän osaamisesta yhteystietoineen löytyvät selkeästi jäsennettynä sisältönä sivustolta. Yhteystiedot, kuten matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoa varten näkyvät jokaisen sivun alatunnisteessa ja ovat näin jatkuvasti sivustolla vierailijan nähtävissä. 3.3 Käytettävyys Merisavo, Vesanen, Raulas & Virtanen (2006, 36) toteavat, että asiakkaat hakevat ongelmiinsa apua ja tukea internetistä. Sivun uskottavuus on tärkeä asia käyttäjille, koska on epävarmaa, kuka on tiedon takana ja voiko sivuun luottaa. Sivun uskottavuutta voidaan parantaa korkealuokkaisella grafiikalla, hyvällä kirjoitustavalla ja ulkoisia hyperlinkkejä käyttämällä. Hyperlinkit osoittavat, että julkaisijat ovat tehneet kotiläksynsä ja eivät pelkää antaa käyttäjille mahdollisuutta vierailla myös toisilla sivuilla. Käyttäjät ovat kiireisiä ja haluavat saada oikeaa tietoa sivulta. Käyttäjät inhoavat internetissä vallitsevia rehvastelevan subjektiivisia mainoskirjoituksia, kuten esimerkiksi kaikkein paras. Käyttäjien mielestä sivun uskottavuus kärsii, jos he kokevat sivun liioittelevan. (Nielsen 1997, viitattu ) Haasteena uusien kotisivujen luomisessa on niiden erottuminen vastaavien websivujen massasta. On erittäin tärkeää, että vierailijat tulevat käymään sivustolla yhä uudelleen ja näin heistä saadaan mahdollisia ostajia. Sivujen tulisi tarjota jotain lisäarvoa vierailijoille, jota muiden sivut eivät välttämättä tarjoa. (Ahola, Koivumäki & Oinas-Kukkonen 2002, 88.) Nielsenin (2000, 18) mukaan tyhjät alueet eivät ole välttämättä tilan haaskausta. Tyhjällä tilalla voidaan usein selkiyttää ulkoasua ja sisältöä sekä ohjata katsetta. Kotisivujen pitää olla käytettävyydeltään navigoitavat, nopeasti latautuvat ja toimivat. Kätevä tapa säilyttää sivut helposti navigoitavina on kolmen klikkauksen sääntö. Jokaisen sivuston sivun tulee siis löytyä kolmen klikkauksen päästä etusivulta. Hakukoneet pystyvät helposti analysoimaan navigoitavia sivukokonaisuuksia hakurobottien avulla. Tämä parantaa sivuston löydettävyyttä hakukoneissa. (Juslén 2011, 71.) Olavi Oikarisen kotisivujen käytettävyys on kohtalaisen hyvä, johtuen sivuston yksinkertaisesta rakenteesta. Sivuston ollessa tyypiltään staattinen esittelysivusto ei monesti latausaikoja hidasta- 12

13 via tietokantoja tarvita. Sivusto esittää vastauksia asiakkaan ongelmiin, esimerkiksi kuinka ottaa yhteyttä kokeneeseen karaokeisäntään. Jokaiselta sivulta löytää helposti takaisin etusivulle joko päänavigoinnin avulla tai jokaisella sivulla olevan ylätunnisteen avulla. Asiakaslähtöinen käytettävyys luodaan järkevällä tietorakenteella, sivustojen käytön sujuvuudella ja sillä, että sivulta tavoiteltavat asiat löytyvät helposti (Juslén 2011, 71). Kotisivujen etusivulta asiakas haluaa löytää selvät vastaukset neljään päämäärään: 1. Mille sivustolle he ovat tulleet. 2. Yrityksen tarjoamat hyödyt asiakkaille. 3. Tiedot yrityksestä, tiedot tuoreimmista tuotteista tai yrityksen uusimmat tapahtumat. 4. Asiakkaiden mahdollisuudet sekä tieto, miten he pääsevät niille sivuston osioille, jotka ovat heille merkityksellisimpiä. (Nielsen & Loranger 2006, 30.) Grafiikkaa käytetään kotisivun sisällön esittämiseen sekä korostamiseen eikä vain koristelemiseen. Valokuvat ja kaaviot kannattaa muokata näytölle sopivaan kokoon. (Nielsen & Tahir 2002, 22.) Käyttömukavuutta voi parantaa laittamalla kaikkiin kuviin ja mahdollisiin videoihin ja ääninauhoituksiin kuvatekstit. Hyperlinkkejä käytettäessä kannattaa käyttää sanoja, jotka liittyvät linkin kontekstiin. Vaihtoehtoista sisältöä on tarjottava, jos sivustossa käytetyt skriptit (komentosarjoja, joilla automatisoidaan tehtäviä), pluginit (liitännäiset, tietokoneohjelmia, jotka tarjoavat tietyn toiminnon) tai muut sellaiset eivät toimi tai ovat tilapäisesti pois käytöstä. Tämä ylläpitää sivun hyvää käytettävyyttä. (Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston 2009, 402, 404.) Sivustolla liikkuminen pitää olla käyttäjälle mahdollisimman vaivatonta ja helppoa. Käyttäjien pitää pystyä liikkumaan sivuilla vapaasti ja löytämään etusivu helposti esimerkiksi logon avulla. Tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja kannattaa toteuttaa myös sen vuoksi, koska käyttäjä ei välttämättä tule ensimmäiseksi aloitussivulle vaan jollekin alisivulle hakukoneiden kautta. (Nielsen 2000, 25.) Sivujen latautumisaika vaikuttaa niiden houkuttelevuuteen. Nielsen (2000, 46) mukaan wwwsivujen nopea latautumisaika on niiden tärkein ominaisuus. Internet-yhteyksien nopeudet ovat kehittyneet paljon nopeammiksi kirjan julkaisuajankohdasta. Pääsääntö on kuitenkin säilynyt samana. Sivujen halutaan latautuvan nopeasti ja niiden hidas aukeaminen saattaa johtaa hylkäämiseen. 13

14 Linkit ovat tärkein osa hypertekstistä. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille annetaan mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkkejä on kolmea eri tyyppiä eli rakenteellisia, sisällöllisiä ja aiheeseen liittyviä linkkejä. Rakenteelliset linkit auttavat hahmottamaan tietoavaruutta ja liikkumaan siinä. Esimerkiksi linkki kotisivulle ja linkit sivuhistoriassa alaspäin ovat tällaisia. Sisältölinkki on yleensä alleviivattu sana, jonka avulla käyttäjä ohjataan sivulle, joka antaa lisätietoa alleviivatusta sanasta. Aiheeseen liittyvät linkit auttavat käyttäjää löytämään takaisin sivulle, jos hän huomaa olevansa väärällä sivulla. (Nielsen 2000, 53.) Sivuston tulee toimia eli olla käytettävissä ympäri vuorokauden, jotta asiakkaat voivat tehdä ostoksia heille sopivana ajankohtana. Tämän vuoksi yritysten tulee huomioida erilaatuiset tekniset asiat, kuten sivustojen päivitykset ja viat. Näihin voidaan varautua sivuston kapasiteettia (kuinka monta asiakasta voi asioida sivuilla yhtaikaa) lisäämällä ja asentamalla sivuston aktiivisuutta valvovan järjestelmän. Lisäksi on tärkeää varmistaa sivuston toimivuus eri laitteilla. Asiakas saattaa vierailla sivuilla millä tahansa Internet-selaimella tai laitteella, kuten kännykällä tai tabletilla. (Chaffey ym. 2009, , 401.) 3.4 Ulkoasu Kotisivuja on Internetissä useita miljoonia. Oman kotisivun saaminen käyttäjiä houkuttelevaksi on haaste jokaiselle kotisivun tekijälle. Monet tekijät vaikuttavat houkuttelevuuteen ja on tärkeää kiinnittää siihen huomiota kotisivun sisältöä suunniteltaessa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään keskeisimpiä kotisivun houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Onnistuneen kotisivun suunnittelun avulla on tarkoituksena antaa kuva yrityksen ammattitaidosta. Ulkoasu on ensimmäinen asia, minkä sivulle saapuva käyttäjä näkee. Ulkoasun huolellinen suunnittelu antaa hyvän tilaisuuden luoda sivustolle uskottavuutta. (Nielsen 2000, 92.) Keskimääräinen vierailuaika kotisivuilla kestää hieman alle minuutin. Kiireisillä käyttäjillä on aikaa lukea vain neljäsosa vierailemansa sivun tekstistä, joten tekstin pitää olla epätavallisen selkeää ja keskitettyä tavoittaakseen sivun käyttäjän. Yksittäisen sivun suhteen vierailuaika vaihtelee eri käyttäjien keskuudessa suuresti. Jotkut käyttäjät poistuvat sivulta heti, kun taas toiset viipyvät sivulla useita minuutteja. (Nielsen 2011, viitattu ) 14

15 Korpelan & Linjaman (2005, 356) mukaan käyttäjäkunta määrittää ensisijaisesti sen, miten sivuston ulkoasun suunnittelussa lähdetään liikkeelle. Käyttäjäkunta vaikuttaa heidän mukaansa muun muassa käytettävään tekstityyppiin, kuvitukseen, tekstin määrään ja väreihin. Näiden valintojen jälkeen huomiota kiinnitetään seuraavaksi sivulle tuleviin kuviin ja teksteihin sekä grafiikkaan ja tyyliin. Ulkoasuun vaikuttaa myös se, mikä on sivun tarkoitus. Käyttäjät arvioivat ulkoasun perusteella, mikä on sivun tarkoitus. Tavallisimpia esimerkkejä ovat: 1. Itseilmaisu: sivun tekijä haluaa kertoa itsestään. 2. Asioiden listaaminen: sivu luettelee tosiasioita, faktoja. 3. Selittäminen: sivu selostaa jonkin asian, ikään kuin esite tai oppimateriaali. 4. Mielipidekirjoitus: sivu yrittää vaikuttaa lukijan näkemyksiin. 5. Uutisointi: kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista samaan tapaan kuin sanomalehdet. 6. Mainonta: sivu yrittää myydä jotain tuotetta tai palvelua. 7. Viihdyttäminen: sivulla on ajanvietettä. 8. Hakemisto: sivun kautta voi suunnistaa muille sivuille. (Korpela & Linjama 2005, 11.) Sivusto voi koostua useista edellä mainituista osista. Sivujen ensivaikutelma on todella tärkeä, sillä käyttäjä luokittelee sivun itse omien päämääriensä kannalta, jos websivustoa ei ole luokiteltu mitenkään. Sivun on hyvä olla tunnistettavissa johonkin tyyppiin kuuluvaksi, mutta sen kannattaa jotenkin samalla erottua muista samantyylisistä sivuista. (Korpela & Linjama 2005, ) Olavi Oikarisen kotisivut voidaan luokitella liittyvän pääsääntöisesti mainontaan, koska sivuston tarkoitus on myydä yrittäjän tarjoamia palveluja. Sivuilla on kuitenkin myös itseilmaisullista sisältöä ja asioiden listaamista eli faktoja. Nielsenin (2000, 178) mukaan yrityksen tai sivuston nimi on tärkein kotisivulla oleva elementti. Tämän vuoksi oikeanlainen sijoittaminen on tärkeää. Nimi suositellaan sijoitettavaksi sivun vasempaan yläkulmaan tai muuhun paikkaan, mistä se huomataan helposti. Sivuston käyttäjä voi saapua hakukoneiden kautta mille tahansa kotisivun alisivulle, joten käyttäjän opastamiseksi sivuston nimen pitää näkyä jokaisella sivulla. Sivustojen tyyli koostuu kokonaisuudessaan kuvista, värien käytöstä, typografiasta (tekstin fontista, asettelusta, väristä) ja layoutista (kotisivujen tausta, pohja) (Chaffey ym. 2009, 415). Hyvin suunnitelluilla kotisivuilla tasapainottuu yhtenäisyys ja monipuolisuus. Yksinkertaisuus luo edun 15

16 sivun ulkoasulle, kunhan sivut ovat huomiota herättävät ja mieleenpainuvat. Ulkoasun ei pidä tehdä sisällöstä vaikeasti luettavaa tai syrjäyttää sitä. (Korper & Ellis 2001, 67.) Ulkoasun tulee sen sijaan ohjata asiakkaita (Tervist 2013, viitattu ). Sivujen kiinteät elementit kannattaa pitää yhtäläisinä jokaisella sivulla, koska ne luovat sivustolle yhtenevän ilmeen. Jos sivulla käytetään taustakuvaa, kannattaa se olla samanlainen jokaisella sivulla. On tärkeää, että sisältö sijoitetaan samalla tavalla jokaiselle sivulle, koska pyrkimyksenä on luoda sivuista yhteneväiset kuvien ja sisällön ollessa erilaista sivuston eri osissa. Sivuja yhtenäistää tehokkaasti myös yhtenäisen tekstityypin käyttö sivustolla. (Korpela & Linjama 2005, 357.) Olavi Oikarisen kotisivujen nimi sijaitsee sivun ylätunnisteessa näkyvällä paikalla. Sivuston nimi eli Ollin Karaoke on nähtävissä etusivun lisäksi kaikilla alisivuilla. Tällöin hakukoneen kautta sivulle saapunut vierailija ei voi olla huomaamatta kotisivujen nimeä. Ollin Karaoke -sivusto on värien ja typografian suhteen hillitty. Vaalea tausta antaa hyvän kontrastin ytimekkäästi kirjoitetulle tekstille. Sivulla oleva tyhjä tila selkeyttää tekstiä ja parantaa sen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Ollin Karaoke -sivuston kiinteitä elementtejä ovat muun muassa päänavigointi, ylä- ja alatunniste sekä sisällölle eli tekstille tarkoitettu alue. Ollin Karaoken yleisilme on yhtenäinen muun muassa siksi, että sivustolla on käytetty samaa tekstityyppiä jokaisella sivulla. Yksittäisen sivun suunnittelussa pääelementtejä ovat: otsikko, navigaatio ja sisältö. Elementtien kokoa ja asettelua sivun sisällä kannattaa miettiä sivun ulkoasua suunniteltaessa. On määriteltävä kuinka paljon halutaan muiden materiaalien (ala- ja yläotsikot, navigaatioelementit) vievän tilaa sivun sisällöltä. Päänavigaation sijoittuessa yläosaan tai vasemmalle saadaan enemmän tilaa sisällölle. Perustiedot, kuten tekijänoikeustiedot, voidaan sijoittaa sivun alaotsikkoon, jolloin ne eivät vie paljoa tilaa, mutta ovat aina näkyvissä. (Chaffey ym. 2009, 421.) Aloitussivu on yleensä sivuston tärkein yksittäinen sivu. Aloitussivu joko houkuttelee käyttäjän jäämään sivustolle tai pelottaa hänet pois. Yleensä aloitussivu on juuri se, mihin suosikeissa, painetussa sanassa ja muualla viitataan. Näin ollen se on käyttöliittymän tärkein osa. Aloitussivu on myös itsessään viesti, sillä se ilmentää sivustoa kokonaisuutena. (Korpela & Linjama 2005, 355.) 16

17 Sivuston ulkoasujen kannalta kehykset voivat näyttää komeilta, mutta niiden käyttöä ei suositella. Hakukoneiden toiminta vaikeutuu, mutta myös kirjamerkkien ja tulosteiden teko vaikeutuu. Ulkoasun suunnitelma on onnistunut, jos se esimerkiksi sallii asiakkaan muuttaa tekstin kokoa ja vaihtaa näytön resoluutiota sivua käytettäessä. Miellyttävän ja johdonmukaisen sivuston ulkoasu syntyy, kun kaikki sivuston sivut ovat samantyylisiä. Ulkoasun myös pitää tukea tulostamista tai tarjota vaihtoehtoinen tulostusformaatti. (Chaffey ym. 2009, 421.) Hillitty värien käyttö sivulla on suositeltavaa. Tekstin sanomaa tuetaan yleisesti värien avulla. Värejä kannattaa käyttää sitä hillitymmin, mitä näyttävämpää sivulla oleva grafiikka on, koska värien ei tahdota vievän huomiota grafiikalta. Sivustolla käytettäväksi värimääräksi suositellaan korkeintaan kolmea, koska näin luodaan omaperäistä ilmettä paremmin kuin useita värejä käyttämällä. Taustakuvan käyttö voi häiritä sivun käyttäjää. Jos taustakuvaa halutaan kuitenkin käyttää, kannattaa suosia vaaleita, yksinkertaisia ja tyyliteltyjä kuvia. (Korpela & Linjama 2005, 394, 43.) Käyttäjät silmäilevät tekstiä, poimivat siitä mielenkiintoisia virkkeitä ja kappaleita. Käyttäjät ovat kärsimättömiä ja tekstin lukeminen näytöltä tuntuu varsin vastenmieliseltä. Kotisivuille sisältöä kirjoittavan on sisäistettävä tämä seikka ja opittava kirjoittamaan siten, että tekstiä on mahdollisimman helppo silmäillä. Artikkelissa pitää olla kaksi tai kolme otsikoinnin tasoa. Tällaisesta otsikoinnista hyötyvät muun muassa näkövammaiset käyttäjät, jotka käyttävät puhuvia selaimia. Otsikon täytyy selittää käyttäjälle sivun tai kappaleen käsittelemä aihe. Yhtenäisinä toistuvat tekstikokonaisuudet pilkotaan osiin luetteloiden tai vastaavin ulkoasukeinoin pienempiin osiin sivustolle. Käyttäjän huomio pyritään kiinnittämään tekstin tärkeisiin kohtiin sanoja korostamalla ja nostamalla niitä tekstistä esiin. (Nielsen 2000, ) Ollin Karaoke -sivuston teksti on jaettu eri sivuille tekstiä kuvaavan otsikon alle. Esimerkiksi Karaoke-palveluista kertova teksti on sijoitettu karaoke-otsikon alapuolelle, josta se on nopeasti silmäiltävissä. Yksittäisiä sanoja, kuten karaoke, on nostettu tekstistä esiin lihavointia ja kursivointia käyttämällä. On tärkeää, että sivun linkeille asetetaan värit. Sivulle tarvitaan värit vierailemattomalle linkille, vieraillulle linkille, osoittimen kohdalla olevalle linkille ja aktiiviselle linkille. Punaista ja vihreää väriä ei kuitenkaan suositella sivustossa käytettäväksi, koska ne haittaavat punavihersokeaa sivun käyttäjää. (Korpela & Linjama 2005, ) 17

18 3.5 Tekninen ratkaisu Internetin alkutaipaleella sivuilla mainostettiin sivujen toimivan parhaiten esimerkiksi selaimilla Internet Explorer tai Netscape Navigator. Tänään tällaiset mainokset ovat yhä harvinaisempia, koska sivujen kehittäjät näkevät vaivaa sivujensa löydettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi hakukoneissa ja muualla internetissä. On epätodennäköistä, että kehittäjät haluaisivat käyttäjien lähtevän sivulta pois sen vuoksi, että he käyttävät eri selainta. Web-sivun suunnittelun periaatteena on yhteensopivuus eri selainten, käyttöjärjestelmien ja koneiden kanssa sekä olla löydettävissä suurimmalle mahdolliselle yleisölle. (Heng 2000, viitattu ) Internet on käytännössä asiakas- ja palvelinpuolen tekniikoiden ympäristö. Asiakaspuolen tekniikoita ovat ne, jotka suoritetaan käyttäjän selaimella. Kirjoitettaessa web-sivun osoite selaimen osoitekenttään selain lähettää pyynnön HTML-sivusta (Hypertext Markup Language) palvelimelle ja HTML-tiedosto lähetetään selaimeen katsottavaksi. HTML-sivu suoritetaan selaimessa eri tekniikoita, kuten CSS (Cascading Style Sheets) ja JavaScriptiä, käyttäen. Asiakaspuolen ohjelmoinnin rajoituksena voidaan pitää sitä, että kaikki selaimet eivät tue sitä aina täydellisesti, jolloin web-sivut eivät näyttäydy selaimessa oikein. (Permessur 2014a, viitattu ) Palvelinpuolen ohjelmointikieliä ymmärtääkseen on tarkasteltava HTML-kielen heikkouksia. Näitä ovat muun muassa HTML-kielen tuottamat staattiset sivut eli websivut, jotka eivät koskaan muutu automaattisesti ellei niitä itse päivitä. Palvelinpuolen asiakirja voidaan kirjoittaa millä tahansa kirjoitusohjelmalla, kuten muistiolla ja se ladataan palvelimelle. Skripti eli ohjelmakoodin sisältävä asiakirja tallennetaan palvelimelle. Kun käyttäjä tekee pyynnön selaimellaan, koodattu tiedosto suoritetaan asianmukaisessa kääntäjässä ja HTML-sivu luodaan automaattisesti suoritetusta ohjelmakoodista. Käyttäjä itse ei koskaan näe HTML-sivun synnyttänyttä ohjelmakoodia. Palvelinpuolen kielien (ASP, PHP ja JSP) avulla voidaan web-sovelluksista tehdä hyvin vuorovaikutteisia ja muuntaa ne asiakkaiden toiveiden mukaisiksi. Web-sovellukset voivat kommunikoida tietokantojen tai toisten tiedostojen kanssa sekä varastoida, hakea ja suorittaa muita tietojenkäsittelytehtäviä. (Permessur 2014b, viitattu ) HTML ja CSS (hierarkkiset tyylisivut) ovat kaksi yleisintä web-sivun kehitykseen käytettävää kieltä. Melkein kaikki internetissä olevat web-sivut on rakennettu niitä käyttäen. HTML on standardoi- 18

19 tu web-sivun sisällön muotoilun ja rakenteen julkaisukieli. Sivun elementit, kuten otsikot, ylätunnisteet, teksti ja linkit löytyvät HTML-dokumentista. HTML-kieli on yksi internetin ydintekniikasta ja se toimii kaikkien we-bsivujen runkona. (Shiotzu 2014, viitattu ) CSS on tyylisivujen kieli, joka käytännössä helpottaa web-sivujen kehittäjän työtä. Yhdessä HTML-kielen kanssa CSS antaa ohjelmoijalle mahdollisuuden määritellä useiden web-sivujen ulkoasun ja muotoilun hetkessä. Elementit, kuten väri, sivun asettelu ja fontti määritellään yhdessä tiedostossa, mikä pidetään erossa web-sivun HTML-rungosta. Nämä kaksi kieltä luovat perusrakenteen ja tyylin staattiselle web-sivulle, joka näyttää samalta kaikille käyttäjille. (Shiotzu 2014, viitattu ) WordPress on moderni henkilökohtainen julkaisualusta. Sen painopisteinä ovat esteettisyys, webstandardit ja käytettävyys. (WordPress 2014, viitattu ) Olavi Oikarisen kotisivut toteutettiin Wordpress-julkaisualustan avulla. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että järjestelmä teki kaiken koodaustyön ja ainoastaan tekstin kirjoittaminen jäi vastuulleni. WordPressiä kutsutaan myös sisällönhallintajärjestelmäksi. Wordpressin valmiiden teemojen avulla voidaan kotisivujen ulkoasua ja toiminnallisuutta vaihtaa, koskematta sivun sisältöön tai rakenteeseen. Teemojen PHP-, HTML- ja CSS-koodia muokkaamalla saadaan sivuille lisätoimintoja. (Wikipedia 2014a, viitattu ) Internetin sisällönhallintajärjestelmä antaa työkalut web-ohjelmointikieliä taitamattomalle käyttäjälle web-sivun julkaisuun, muokkaamiseen ja isännöintiin. Web-sivun luominen ja sen hallinta käy silloin kohtuullisen helposti, koska useimmat sisällönhallintajärjestelmät sisältävät WYSIWYG (what you see is what you get) graafisen käyttöliittymän. (Wikipedia 2014b, viitattu ) WordPressin käyttöliittymä ei eroa olennaisesti muiden sovellusten käyttämistä käyttöliittymämalleista. Sivuja ei voi kuitenkaan muokata ennen kuin hallintosivulle kirjaudutaan asianmukaisin tunnuksin. Hallintosivua kutsutaan Dashboardiksi. Dashboardissa kaikki WordPressin käytössä olevat toiminnot löytyvät hallintosivun vasemmasta reunasta. Dashboardin yläkulmassa olevan visit site -painikkeen avulla voidaan kotisivujen kehitystä valvoa helposti. Tehdyt muutokset, esimerkiksi sisältöön, näkyvät heti. (ithemes Media LLC 2014, viitattu ) Internetissä on monia staattisia web-sivuja, mutta niistä ei heti näe, ovatko ne tyypiltään staattisia. Kyseessä saattaa olla staattinen sivu, jos se on tehty pienelle yritykselle ja on ulkoasultaan yksinkertainen vailla vuorovaikutteisuutta. Staattisia web-sivuja pystyy päivittämään vain henkilö, 19

20 jolla on tietämystä web-sivuston kehittämisestä. Staattiset websivut ovat halvimmat kehittää ja isännöidä. Siksi pienet yritykset käyttävät vieläkin staattisia sivuja internetissä olemiseen. (Fenton 2014, viitattu ) Päädyimme Olavi Oikarisen kanssa staattisiin sivuihin, koska tarvetta tietojen jatkuvalle päivittämiselle ei yrittäjän mielestä ole. Sivujen tekemiseen staattisiksi vaikutti myös sivujen kehittämisen ja ylläpidon hinta. Kalliille tietokannoille ei ole vielä tarvetta. Kotisivun tarkoituksena on toimia esittelysivuna ja käyntikorttina yrittäjän tarjoamille viihdepalveluille. Yhteydenotto tapahtuu perinteisin menetelmin, kuten sähköpostin tai puhelimen välityksellä. 3.6 Muiden kotisivujen analysointi Sivujen analyysissä käytettiin opintojaksolla Verkkopalvelujen kehittäminen käytettyä käytettävyyslomaketta. Sivut analysoitiin käytettävyyslomakkeen kahdenkymmenenviiden kohdan avulla saatavuuden, identiteetin, navigoinnin ja sisällön perusteella. Sivuja analysoitaessa käytettiin TeliaSoneran 10M/1M internet-yhteyttä. Saatavuutta analysoitaessa haluttiin tietää, onko yrittäjien sivuilla kustomoitua sivustoa ei löydy -sivua (virhe 404). Sivun URL:sta eli linkistä poistettiin osa ja yritettiin hakua, minkä seurauksena virheestä ilmoittava sivu saatiin esille. Firebug on internetsivujen kehittäjän työkalu, jonka avulla voidaan muokata, etsiä ja poistaa virheitä sekä valvoa sivujen HTML-koodia, tyylitiedostoja ja JavaScriptiä (Mozilla , viitattu ). Sivujen analysoinnissa käytettiin apuna Firefox selaimen Firebug-liitännäistä. Analysoitavat sivut löydettiin Fonecta Finderin avulla hakusanalla karaoke. Tarkoituksena oli analysoida toimeksiantajan kaltaisten kotimaisten karaoke-yrittäjien kotisivuja. Tästä syystä hakutuloksista saadut ohjelmatoimistojen yrityssivut rajattiin analysoitavista sivuista pois. Ajankäytöllisistä syistä karaoke yrittäjien sivuista valittiin analysoitavaksi viisi kotisivua. Tuloksista saatiin käytännön tietoa Olavi Oikarisen sivujen suunnitteluun ja toteutukseen. Seuraavassa analyysejä sivustoista. Musicminds.org-kotisivut latautuvat nopeasti testissä käytetyllä internetliittymällä. Sivut ovat ulkoasultaan tummansävyiset ja sisällöltään vaikealukuiset. Tekstin ja taustan kontrasti ei ole riittävä normaalilla näytön kirkkaudella, vaan kirkkautta jouduttiin säätämään tekstin luettavuuden paran- 20

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2011 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu

Lisätiedot

Samuli Kaveri INTERNET-SIVUSTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PRO-KAKS OY:LLE

Samuli Kaveri INTERNET-SIVUSTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PRO-KAKS OY:LLE Samuli Kaveri INTERNET-SIVUSTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PRO-KAKS OY:LLE INTERNET-SIVUSTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PRO-KAKS OY:LLE Samuli Kaveri Opinnäytetyö Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA

INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Maarit Junttila INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Kotikampaamo Saalistajantien Salonki INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Kotikampaamo Saalistajantien Salonki Maarit Junttila

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Hakukoneoptimointi Case Toijalan Vauhti ry Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Petteri Paakkonen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus Cafe Plazalle Cafe Plazan toimeksianto Meimi Turunen Kulttuurialan opinnäytetyö Kuvataiteen koulutusohjelma Kuvataiteilija (AMK) TORNIO

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus

Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus Janika Vainio Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus Kaisan Café Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle Eeva Vesanen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten ko. 2014 Tiivistelmä Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI

KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI Jarmo Hyyryläinen Teemu Koivistoinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma JARMO

Lisätiedot

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Paavo Muhonen Jarkko Pöllänen INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2010 1 JOHDANTO... 1 2 MITÄ INTERNET-MARKKINOINTI ON?... 2 2.1 Internet-markkinoinnin

Lisätiedot

WWW-sivuston Google-optimointi

WWW-sivuston Google-optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö 4.5.2009 Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS

Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Liiketalouden koulutusohjelma markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 2011 BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Bergström, Anne Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot