Tämä työ saatiin päätökseen talvella 2010.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä työ saatiin päätökseen talvella 2010."

Transkriptio

1 VAKUUTUSOKEUS VUOSKERTOMUS 21

2 2 SSÄLLYSLUETTELO YLTUOMAR KATSAUS (Kehittämistyön välitilinpäätös) 3 VAKUUTUSOKEUS SOSAALVAKUUTUKSE ERTYSTUOMOSTUMEA. 5 Vakuutusikeud timinta-ajatus. 5 Vakuutusneuvststa erityistumiistuimeksi... 5 Vakuutusikeudessa käsiteltävät asiat... 6 Vakuutusikeud asema timetulturva-asiain muutkshakujärjestelmässä 7 VAKUUTUSOKEUDE ORGASAATO 8 Vakuutusikeud jäset... 8 Vakuutusikeud sastt... 8 Asiid jakautumin sastille... 8 Vakuutusikeud istunnt... 9 Asiid käsittely vakuutusikeudessa. 9 Vakuutusikeud hallint ja hkilökunta... 9 VAKUUTUSOKEUDE LAKÄYTTÖTOMTA VUOA 21 1 Saapuneet asiat... 1 Ratkaistut asiat... 1 Käsittelyaika 1 Ratkaistuj asiid lpputulksesta 1 Suulliset käsittelyt... 1 Täysistunntja vahvnetut istunnt. 1 Timinnan tuttavuus ja taludellisuus... 1 AETUT LAUSUOT VESTTÄ 11 KOULUTUS 11 TYÖHYVVOT 12 VERALUT VAKUUTUSOKEUDESSA 12 HALLTOTUOMOSTUTE YHTESTYÖ 12 VAKUUTUSOKEUDE TOMA KEHTTÄME VAKUUTUSOKEUDE LÄÄKÄRJÄSEET VAKUUTUSOKEUDE ASATUTJAJÄSEET VAKUUTUSOKEUDE HEKLÖKUTA TLASTOT 17

3 3 KEHTTÄMSTYÖ VÄLTLPÄÄTÖS Vakuutusikeud lainkäyttötiminnan viime vusi kehittämistyö sai alkunsa vud 26 tulsneuvtteluj alla, kun vakuutusikeus timitti ikeusministeriöle muistin, jssa katsttiin, että vakuutusikeud tullin ruuhkautunutta tilannetta ei llut järkevää yrittää krjata lisäämällä resursseja lputtmiin, vaan tuli pyrkiä puuttumaan myös ruuhkautumista aiheuttaviin prsessuaalisiin rakteisiin. Muistin phjalta ikeusministeriö asetti keväällä 28 vakuutusikeud kehittämistä vart työryhmän, jka sai työnsä valmiiksi kesäkuussa 29. Kehittämistyön rinnalla vakuutusikeudessa käynnistettiin kesällä 28 yhteistyössä Lapperannan teknillis ylipistn kanssa lgistiikkaprjekti, jnka tarkituksa li tutanttaludellista ja ikeustieteellistä saamista yhdistämällä tehstaa asiid käsittelyn etemistä vakuutusikeudessa. Tämä työ saatiin päätökse talvella 21. Vakuutusikeud hkilökunta li mtivituneesti mukana lgistiikkaprjektissa, jka saavutti myös kansainvälistä tunnustusta, kun se sai kunniamaininnan Crystal Scales f Justice -kilpailussa, jssa palkittiin eurppalaist tumiistuint ja muid ikeudellisista asiista vastaavi yhteisöj piirissä tteutettuja kehittämishankkeita. Lgistiikkaprjektin työn tulkset sittautuivat myös käytännössä timiviksi, sillä pitkään vireillä lleid juttuj määrä kääntyi laskuun. Vakuutusikeud kehittämistyöryhmän mietinnön phjalta eduskunnalle annettiin hallituks esitys julukuun 21 alussa. Hallituks esityksessä esitettiin muun muassa vakuutusikeud lainkäyttömettelyyn muutksia, jtka yhtäältä tekisivät asiid käsittelyn sujuvammaksi, tisaalta parantaisivat muutkshakijid ikeusturvaa. Kaikki näytti tässä vaiheessa hyvältä. Vusi tulsneuvtteluissa vakuutusikeud hkilökuntaan khdistui supistuksia. äin n tapahtunut mn muunkin tumiistuim khdalla. Supistuksiin suhtauduttiin varsin rauhallisesti, sillä vakuutusikeud ruuhkautumin li pysähtynyt muun muassa s vuksi, että päätöst pistamista kskevat asiat li siirretty muutkshakulautakunti käsiteltäviksi. Myös kehittämistyöryhmän työn tulst dtettiin tuvan lainkäyttöön mettelytapja, jtka kmpsisivat lainkäyttöhkilökuntaan khdistuneita vähnyksiä. Tilanne kuitkin muuttui, kun vakuutusikeud kehittämistyötä kskeva hallituks esitys yllättä raukesi eduskunnassa.

4 4 Esityks raukeamis vuksi vakuutusikeudella n vunna 211 edessään paluu lähtötilanteese. Lainkäyttöhkilökuntaa n vähnetty eikä prsessuaalisiin rakteisiin le saatu muutksia. Tämä tarkittaa sitä, että lgistiikkaprjektin työn tulksia lukuun ttamatta llaan käytännössä samassa tilanteessa kuin vunna 26. Vaikka ruuhkautumista ei lekaan tällä hetkellä dtettavissa, asiid vaativuusaste n kasvanut, kun nykyisin lähes kaikki käsiteltävät asiat vat valitusasiita, jihin tulee laatia asiaperustelut, tisin kuin li pistasiid khdalla. Tämä n jhtanut lainkäyttöhkilökunnan kurmittumise, mikä n llut nähtävissä syksyllä 21 tteutetussa riski kartituksessa. Myös etkin tarkastaviin jäsiin khdistuneet supistustimet vat jhtaneet lainkäyttöhkilökunnan rakte vinutumise, kun tumareita ja esittelijöitä n jksekin saman verran. Tämä aiheuttaa ngelmia töid järjestelyssä ja työn tasaamisessa tumareid kesk. Kaikki nämä tekijät vaarantavat käsittelyaikj yhemis jatkumis. Kun pelättävissä n, että tumiistuint resurssit eivät tulevaisuudessakaan tule nykyisestä kasvamaan, tulisi tilannetta pyrkiä krjaamaan muilla keinin. Raunut vakuutusikeud kehittämistyö tulisi mahdllisimman npeasti saattaa uudelle vireille, jtta asiid käsittely saataisiin nykyistä justavammaksi. Myös lainkäyttöhkilökunnan raknetta tulisi muuttaa nykyistä tarkituksmukaisemmaksi, mikä n mahdllista hkilökunnan määrää lisäämättäkin. Jka tapauksessa vakuutusikeud tavittea n edelle nykyisissäkin timintalsuhteissa antaa timinta-ajatukssa mukaisesti muutkshakijille tehkasta ja laadukasta ikeusturvaa timetulturvan muutkshakuasiissa. Vakuutusikeudessa vudesta 22 ylitumarina timinut Tim Havu ilmitti marraskuussa 21 jäävänsä eläkkeelle vud 211 alusta luki. Havun alittaessa ylitumarina hänellä li edessään uud rganisaatin sisäänaj, jsta hän suriutui mallikkaasti. Havun pans vakuutusikeud kehittäjänä n kk hän timikautsa ajan llut merkittävä. Havun jälkesä jättämä vakuutusikeus n vertailun kestävä tumiistuin muid hallinttumiistuint jukssa. S edelle kehittämise hän li vankan perustan. Juha Pystyn ma. ylitumari

5 VAKUUTUSOKEUS TOMEETULOTURVA ERTYSTUOMOSTUMEA 5 Vakuutusikeud timinta-ajatus Vakuutusikeus timii timetulturva-asiid erityistumiistuima. Vakuutusikeud tehtävänä n antaa laadukasta ja tehkasta ikeusturvaa timetulturvan muutkshakijille. Vakuutusneuvststa erityistumiistuimeksi Vunna 1917 perustettiin nykyistä tapaturmavakuutuslakia edeltäne työvä tapaturmavakuutusasetuks mukaist asiid käsittelemistä vart vakuutusneuvst, jka timi muutkshakuelimä näissä asiissa, mutta jlla li myös mm. krvaust määräämise liittyviä tehtäviä. Vakuutusneuvst muutettiin vunna 1943 vakuutusikeudeksi. Aluksi vakuutusikeud tehtävänä li timia muutkshakutumiistuima työtapaturma- ja stilasvammaasiissa. Sittemmin vakuutusikeud tehtävät vat timetulturvajärjestelmän kehittämis yhteydessä humattavasti laajtuneet. Vakuutusikeute n myös siirrettyasiaryhmiä muilta valitusviranmaisilta, kut julkis sektrin eläkeasiat ja palkkaturva-asiat krkeimmasta hallint-ikeudesta. Eurpan ihmisikeusspimukse liittymin n myös edellyttänyt muutkshakumahdllisuud avaamista tumiistuime useissa asiaryhmissä. Vakuutusikeud keskeis timialue mudstaa eri eläkejärjestelmi mukaisista päätöksistä tehtyj muutkshakuasiid käsittelemin. Myös työttömyysturva-asiat, pinttukiasiat, työtapaturma-asiat, stilasvamma-asiat, sairausvakuutusasiat ja asumistukiasiat mudstavat merkittävän suud vakuutusikeudessa käsiteltävistä asiista. Vakuutusikeud timintaa säätelee vakuutusikeuslaki (132/23), jka tuli vimaan tukkuussa 23. Samanaikaisesti tulivat vimaan valtineuvstn asetus vakuutusikeudesta (237/23) sekä vakuutusikeud työjärjestys, jta n päivitetty viimeksi Vakuutusikeudesta n mudstettu timetulturva-asiid ylin muutkshakuaste, jnka timialaan kuuluvat laaja-alaisesti kansalaist timetulturvaa kskevat asiat. Useimmissa tapauksissa vakuutusikeus timii tisa ja samalla ylimpänä muutkshakuastea, jnka päätökse ei ää vi hakea muutsta valittamalia. Tapaturmavakuutusasiissa n eräissä tapauksissa muutkshakuikeus krkeimpaan ikeute, mikäli krkein ikeus myöntää valitusluvan.

6 6 Vakuutusikeudessa käsiteltävät asiat Vakuutusikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä ja keskeisimpiä niitä kskevia lakeja livat vunna 21 seuraavat: työeläkeasiat (työntekijän eläkelaki 395/26) maatalusyrittäji eläkeasiat (maatalusyrittäjän eläkelaki 128/26) maatalusyrittäji sukuplvvaihdseläkeasiat ja lupumiseläkeasiat (laki maatalusyrittäji sukuplvvaihdseläkkeestä 1317/ 199, lupumiseläkelaki 16/1974) maatalusyrittäji lupumiskrvaus- ja lupumistukiasiat (laki maatalusyrittäji lupumiskrvauksesta 133/1992, laki maatalusyrittäji lupumistuesta 1293/1994, laki kasvihunetutannn ja manviljelyn lpettamistuesta 1297/ 1994, laki maatalustutannn lpettamistuesta 134/1996) yrittäji eläkeasiat (yrittäjän eläkelaki 1272/ 26) merimieseläkeasiat (merimieseläkelaki 129/ 26) valtin eläkeasiat (valtin eläkelaki 1295/26) kunnalliset eläkeasiat (kunnallin eläkelaki 549/23) evankelis-uterilais kirkn eläkeasiat (evankelis-uterilais kirkn eläkelaki 261/28) työtapaturma- ja ammattitautiasiat (tapaturmavakuutuslaki 68/1948, ammattitautilaki 1343/ 1988) maatalusyrittäji tapaturma-asiat (maatalusyrittäji tapaturmavakuutuslaki 126/1981) stilastapaturma-asiat (stilastapaturmalaki 1211/199) urheilijid tapaturma-asiat (laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 276/29) riksvahinkasiat (riksvahinklaki 124/25) stilasvamma-asiat (stilasvammalaki 44/ 1948) stiin liittyneissä tehtävissä palvelleid kuntutusasiat (laki eräissä Sum stiin liittyneissä tehtävissä palvelleid kuntutuksesta 139/1997, muutettuna lailla 984/24) muut kuntutusasiat (työntekijän eläke laki 25-34, yrittäjän eläkelaki 22-31, maatalusyrittäjän elkelaki 42-46, merimieseläkelaki 25-34, valtin eläkelaki 24-33, kunnallin eläke laki 17-22, laki Kansaneläkelaitks kuntutusetuuksista ja kuntutusrahaetuuksista 566/25, laki tapaturmavakuutuslain perusteella krvattavasta kuntutuksesta 625/ 1991, laki liiknevakuutuslain perusteella krvattavasta kuntutuksesta 626/1991) kansaneläkeasiat (kansaneläkelaki 568/27 rintamastilaseläkelaki 119/1977, laki ulkmaille mak: settavasta rintamalisästä 988/1988) pitkäaikaistyöttömi eläketukiasiat (laki eräid pitkäaikaisesti työttömänä lleid hkilöid eläketuesta 39/25) työttömyysturva-asiat (työttömyysturvalaki 129/22), kulutustukiasiat (laki julkisesta työvimapalvelusta 1295/22), kuntuttavaa työtimintaa kskevat asiat (laki kuntuttavasta työtiminnasta 189/21), vurttelukrvausasiat (vurtteluvapaalaki 135/22), ktutumistukiasiat (maahanmuuttaji ktuttamisesta ja turvapaikanhakijid vastaantsta annettu laki 493/ 1999, siltä sin kuin siinä n kysymys ktutumistuka myönnettävästä työmarkkinatuesta) ammattitutkintstipdi- ja aikuiskulutustukiasiat (laki kulutusrahaststa 136/22 laki aikuiskulutustuesta 1276/2), palkkatu rva-asiat (palkkaturvalaki 866/1998, merimiest palkkaturvalaki 118/2) pinttukiasiat (pinttukilaki 65/1994) kulumatkatukiasiat (laki lukikulutuks ja ammatillis kulutuks piskelijid kulumatkatuesta 48/1997) asumistukiasiat (asumistukilaki 48/1975, laki eläkkesaajan asumistuesta 571/27) alle 16-vutiaan ja 16 vutta täyttäne vammaistukiasiat (laki vammaisetuuksista 57/27, aikaisemmin laps hittuki- ja vammaistukiasiat) eläkettä saavan hittukiasiat (laki vammaisetuuksista 57/27) maahanmuuttajan erityistukiasiat (laki maahanmuuttajan erityistuesta 1192/22) ssiaaliturvan sveltamisasiat (laki asumise perustuvan ssiaaliturvalainsäädännön sveltamisesta 1573/1993) sairausvakuutusasiat (sairausvakuutuslaki 1224/24) lapsilisäasiat (lapsilisälaki 796/1992) last ktihidn tukiasiat (laki last ktihidn ja yksityis hidn tuesta 1128/1996) äitiysavustusasiat (äitiysavustuslaki 477/1993) stilasavustusasiat (stilasavustuslaki 781/ 1993) elatustukiasiat (elatustukilaki 58/28) apurahansaaji ssiaaliturva-asiat (Maatalusyrittäji eläkelaki 99/28) vammaist tulkkauspalveluasiat (laki vammaist hkilöid tulkkauspalvelusta 133/21) julkisuusasiat (laki viranmais timinnan julkisuudesta 621/1999 ja laki ikeudkäynnin julkisuudesta hallinttumiistuimissa 381/27) ratkaisupyynnöt ikeusapupäätökse (ikeusapulaki 257/22)

7 7 Vakuutusikeud asema timetulturva-asiain muutkshakujärjestelmässä Timetulturva-asiissa muutkshakujärjestelmä n pääsin kaksiprtain. Etuuksia myöntävi laitst ja yhtiöid päätöksiin haetaan muutsta simmäisä muutkshakuastea timiviita lautakunnilta. Lautakunti päätöksiin haetaan muutsta vakuutusikeudelta. Vakuutusikeus timii käsittelemissään asiissa ylimpänä muutkshakuastea lukuunttamatta eräitä tapaturmavakuutuslain, maatalusyrittäji tapaturmavakuutuslain ja stilastapaturmalain mukaisia asiita, jissa n mahdllisuus hakea valituslupaa krkeimmalta ikeudelta. Vakuutusikeudessa käsiteltäviä timetulturva-asiita ratkaisevat si astea muun muassa Kansaneläkelaits, Valtiknttri, Kunti eläkevakuutus ja muut vakuutuslaitkset sekä lakisääteistä vakuutusta hitavat vakuutusyhtiöt. Ensimmäisä muutkshakuastea timivat viisi lautakuntaa, jtka vat työeläkeasiid muutkshakulautakunta, tapaturma-asiid muutkshakulautakunta, ssiaaliturvan muutkshakulautakunta, työttömyysturvan muutkshakulautakunta ja pinttu muutkshakulautakunta. Työeläkeasiissa, maatalusyrittäji ja yrittäji eläkeasiissa sekä merimieseläkeasiissa eläkelaitks tai Eläketurvakeskuks päätökse haetaan muutsta työeläkeasiid muutkshakulautakunnaita. Lautakunnan päätöksestä n ikeus valittaa vakuutusikeute. Sama muutkshakujärjestelmä n sukuplvvaihdseläkeasiissa sekä lupumiskrvaus- ja lupumistukiasiissa. Valtin eläkeasiat käsittelee Valtiknttri. Kunnalliset eläkeasiat ja evankelis-uterilais kirkn eläkeasiat käsittelee Kunti eläkevakuutus. äissä asiissa annettuihin päätöksiin haetaan muutsta työeläkeasiid muutkshakulautakunnaita. Lautakunnan päätöksestä n ikeus valittaa vakuutusikeute. Työtapaturma- ja ammattitautiasiissa saa vakuutusyhtiön tai Valtiknttrin päätökse tyytymätön hakea siih valittamalla muutsta tapaturma-asiid muutkshakulautakunnalta. Lautakunnan päätökse haetaan muutsta vakuutusikeudelta. Mikäli vakuutusikeud päätöksellä n ratkaistu kysymys ikeudesta krvaukse tai siitä, k n krvaus suritettava, sekä perustevalitusta kskevassa asiassa saa vakuutusikeud päätökse hakea muutsta krkeimmalta ikeudelta valittamalla, mikäli krkein ikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa vidaan myöntää ainastaan, js lain sveltamis kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai ikeuskäytännön yhtäisyyd vuksi n tärkeätä saattaa asia krkeimman ikeud ratkaistavaksi taikka js siih n erityistä aihetta sellais ikeudkäynti- tai muun virhe takia, jnka perusteella ratkaisu lisi purettava tai pistettava, tai js valitusluvan myöntämise n muu painava syy. Krvauks suuruutta kskevissa asiissa ei le valitusmahdllisuutta krkeimpaan ikeute. Maatalusyrittäji tapaturmia kskevissa asiissa muutkshakujärjestelmä n sama kuin työtapaturma-asiissa. Maatalusyrittäji tapaturmavakuutuslaitks tehtävät hitaa Maatalusyrittäji eläkelaits. Muutkshakueliminä timivat tapaturma-asiid muutkshakulautakunta ja vakuutusikeus sekä sassa tapauksista vielä krkein ikeus. Myös stilastapaturmalain mukaisissa asiissa ja urheilijid tapaturmaturva-asiissa muutkshakujärjestelmä n sama kuin työtapaturmaasiissa. Tapaturmavakuutuslain perusteella krvattavaa kuntutusta kskevissa asiissa nudatetaan muid tapaturmavakuutusasiid muutkshakujärjestelmää. Liiknevakuutuslain perusteella krvattavaa kuntutusta kskevissa asiissa haetaan vakuutuslaitks päätökse muutsta suraan vakuutussikeudelta, jnka päätökse ei vi hakea muutsta. Stilasvammalain mukaiset asiat käsittelee Valtiknttri, jnka päätökse haetaan suraan muutsta vakuutusikeudelta. Vakuutusikeud päätökse ei saa hakea muutsta valittamalla. Sama muutkshaku järjestelmä n stiin liittyneissä tehtävissä palvelleid kuntutusasiissa. Riksvahinkasiat käsittelee Valtiknttri, jnka päätökse haetaan suraan muutsta vakuutusikeudelta. Työttömyysturva-asiissa ratkaisee työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa kskevan asian simmäisä astea Kansaneläkelaits ja ansipäivärahaa kskevan asian asianmain työttömyyskassa. Aikuiskulutustukea kskevissa asiissa antaa simmäisä astea päätöks Kulutusrahast sekä palkkaturva-asiissa työvima- ja elinkeinkeskus. äihin päätöksiin haetaan muutsta työttömyysturvan muutkshakulautakunnalta. Työttömyysturvan muutkshakulautakunnan päätökse tyytymätön saa hakea siih muutsta vakuutusikeudelta.

8 Opinttukiasiissa antavat si astea päätöksiä Kansaneläkelaitks pinttukikeskus ja paikallistimistt sekä ylipistj ja krkeakuluj pinttukilautakunnat. Kulumatkatukiasiissa antaa si astea päätöks Kansaneläkelaits. Päätöksistä vi valittaa pinttu muutkshakulautakuntaan. Vakuutusikeudelta haetaan muutsta pinttu muutkshakulautakunnan päätökse. Kansaneläkeasiissa, vammaistukiasiissa, eläkettä saavan hittukiasiissa, eläkkesaajan asumistukiasiissa, asumistukiasiissa, pitkä- 8 aikaistyöttömi eläketukiasiissa, maahanmuuttajan erityistukiasiissa sekä Kansaneläkelaitks kuntutusetuuksista ja kuntutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa asiissa haetaan Kansaneläkelaitks päätökse sin muutsta valittamalla ssiaaliturvan muutkshakulautakuntaan. Lautakunnan päätöksestä n muutkshakuikeus vakuutusikeute. Samin metellään sairausvakuutuslain mukaisissa asrissa, lapsilisäasiissa, last ktihidn tukiasiissa, äitiysavustusasiissa ja stilasavustusasiissa. VAKUUTUSOKEUDE ORGASAATO Vakuutusikeud jäset Vakuutusikeud sastt Vakuutusikeutta jhtaa ja s tulksellisuudesta vastaa vakuutusikeud ylitumari. Vakuutusikeud jäsiä vat ylitumari, laamannit ja vakuutusikeustumarit sekä lääkärijäset ja muut sivutimiset asiantuntijajäset varajäsine. Ylitumarin, laamannit ja vakuutusikeustumarit nimittää Tasavallan Presidtti tumareid nimittämisestä annetun lain (25/2) mukaisesti. Lääkäri- ja muut asiantuntijajäset sekä heidän varajässä määrää valtineuvst ikeusministeriön esityksestä viideksi vudeksi kerrallaan. Lääkärijäst ja lääkärivarajäst määräämistä vart ssiaali- ja terveysministeriö tekee ehdtuks ikeusministeriöle. Vakuutusikeus timii klme sastn jakautunea. Osasta jhtaa ja s tulksellisuudesta vastaa laamanni. Laamanni valv saltaan ikeusperiaatteid sveltamis ja laintulkinnan yhdmukaisuutta vakuutusikeud ratkaisuissa. Osastn hkilökuntaan kuuluvat laamannin lisäksi vakuutusikeustumarit, asessrit, vakuutusikeussihteerit ja ntaarit. Asessri avustaa laamannia sastn töid järjestelyssä sekä hjaa sastn esittelijöitä. Osastn valmisteluyksikköön kuuluvat ntaarit hulehtivat asiid esivalmistelusta. Vastaava ntaari timii valmisteluyksikön esimiehä. Asiid jakautumin sastille Osast 1 Julkisuusasiat Ssiaaliturvan sveltamisasiat Stilasvamma-asiat Stiin liittyneissä tehtävissä palvelleid kuntutusasiat Partisaanikrvausasiat Kertakrvausasiat Liiknevakuutuskuntutusasia Tapaturmavakuutuskuntutusasiat Ulsmittausasiat Tapaturma-asiat Maatalusyrittäji tapaturma-asiat Kansaneläkeasiat Eläkkesaajan asumistukiasiat Riksvahinkasiat Alle 16-vutiaan vammaistukiasit 16 vutta täyttäne vammaistukiasiat Eläkettä saavan hittukiasiat Opinttukiasiat Kulumatkatukiasiat Maatalusyritt. sv-mavastuuajan krv.asiat Elatustukiasiat Vammaist tulkkauspalvelut Osast 2 Merimieseläkeasiat Mel-kuntutusasiat Työeläkeasiat Tel-kuntutusasiat Kansaneläkeasiat Eläkkesaajan asumistukiasiat Maahanmuuttajan erityistukiasiat Yrittäji eläkeasiat Yel-kuntutuasiat Asumistukiasiat Maatalusyrittäji eläkeasiat Myel-kuntutusasiat Julkiset eläkeasiat Vel-kuntutusasiat Ahvanmaan maak.hall. eläkeasiat Osast 3 Työttömyysturva-asiat Ammattitutkintstipdi- ja aikuiskulutustukiasiat Työnantajan mavastuumaksuasiat Eläkettä saavan hittukiasiat Kunti eläkeasiat Kuel-kuntutusasiat Ratkaisupyyntö ikeusapupäätöksestä Palkkaturva-asiat Pitkäaikaistyöttömi eläketukiasiat Sairausvakuutusasiat Lapsilisäasiat Last ktihidn tukiasiat Äitiysavustusasiat Stilasavustusasiat

9 ta.s 'iij ' 1/) 'iij ::::1 '".. '1- E :;::l '" - E f=::l '" Q.:: '"...J«'" > "'::l :««J: - s E'" >z 1- :=E -« '" z '" z.!!!, > '" 'iij zz :«"'. ::::1::::1 ta.>:: '" '" 'iij.>:: x:.<: '".. E 1/)«,'" ; '" ::::1«.>::...J E C i= C '" '" C:l!l "'C '...J W W :c :,:- '" z 1ii...:«' '" > 1- ö lii::«" :l!l C.>::.<:'" '" Zz :z: ii: W ::;; ««-, D.. c::: z Zw w> :«:l!lj: -, «::::1 1/) :)1/) w O «J: W z Z w 1- Z «>c::: 1-...J 1- Z W W 1- «w «z w C W 1-.: 'iij «.>:: ' '" 1- > 1ii -1/) ; ;l;j 1-:::: "" C.<: :Q " (J) C.Q. f=1/) 2 '" J:W C SE '" C > 1/)1/) C Ö.>:: '" -E ::::1::::1.- '" 1- -", "'... ' 's 1-1- >- ::::1::::1.s D.. ; ; ::::1::::1 :;c C <f( C lii::.>::.>:: '" '" (J) >- C ««>- '" '" C» > > E ww W '" zz c= x: 'n; '".>:: C '" '" zz :; WW i:: := Ö a....j.>:: ::::i::::i :::, '... ':)Wct5W w:'::..j... U)

10 t- c( -1-- <C <C eṉ z <C e :: : c( t- e:: :E._ :n... > ::... e : Z c( :n._ n._ :p - ::> 'i: :n e:: <C :::l...j t-... :n - e::...j :n...j.!!! Z > <1: W C W <C> t- <C cn

11 r <C <C eṉz<c r (!) :::: Z 1- <C

12 Vakuutusikeud istunnt Vakuutusikeud hallint ja hkilökunta 9 Lainkäyttöasiat ratkaistaan istunnssa, jssa n puhejhtajana vakuutusikeud ylitumari, laamanni tai vakuutusikeustumari ja muina jäsinä kaksi lakimiesjästä tai, js lääketieteellin selvitys vi vaikuttaa asian ratkaisuun, lakimiesjäs ja lääkärijäs. Lisäksi ikeud jäsinä n useimmissa asiissa kaksi asiantuntijajästä. Esittelijöinä timivat asessrit ja vakuutusikeussihteerit. Esittelijät timivat myös ikeud jäsinä niissä asiissa, jid ratkaisemise lääkärijäset eivät sallistu. Myös vakuutusikeustumari vi timia asiassa esittelijänä. Periaatteellisesti merkittävimmät asiat vidaan ratkaista vahvnetussa istunnssa tai täysistunnssa. Asiid käsittely vakuutusikeudessa Asiid käsittelyssä vakuutusikeudessa svelletaan hallintlainkäyttölakia (586/1996). Käsittely n pääasiallisesti kirjallista. Vakuutusikeudessa timitetaan suullin käsittely tarvittaessa asian selvittämiseksi sit kuin hallintlainkäyttölain 37 :ssä säädetään tai asiansais pyynnöstä sit kuin hallintlainkäyttölain 38 :ssä säädetään. Vakuutusikeudessa n sit mahdllista järjestää suullin käsittely kahdella eri perusteella. Suullisessa käsittelyssä vidaan kuulla asiansaisia, tdistajia tai asiantuntijita tai vastaanttaa muuta selvitystä. Suullin käsittely vidaan jättää timittamatta, js vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai js suullin käsittely n asian laadun vuksi tai muusta syystä ilmeis tarpeetn. Ylitumari hulehtii vakuutusikeud timintakyvystä ja s kehittämisestä sekä tulstavitteid tteutumisesta. Jhtryhmä timii ylitumarin apuna vakuutusikeud timinnan jhtamisessa ja kehittämisessä. Jhtryhmään kuuluvat puhejhtajana timivan ylitumarin lisäksi laamannit ja kansliapäällikkö. Hallintistunt käsittelee lähinnä nimitysasiita sekä tarvittaessa ulkpulisille tahille annettavia vakuutusikeud lausuntja. Kansliapäällikkö valmistelee ja esittelee hallintistunnn ja ylitumarin ratkaistavaksi kuuluvat asiat sekä jhtaa hallint- ja timistpalveluyksikköä. Tiedttajalakimiehä/timimiehä timiva vakuutusikeussihteeri hulehtii vakuutusikeud ikeuskäytäntöön ja yleisesti ratkaisutimintaan liittyvästä tiedttamisesta sekä julkisuuslain edellyttämästä tiedttamisesta. Lisäksi hän hulehtii myös asiakkaid käytännön neuvnnasta ja pastamisesta asiissa, jtka eivät le vireillä vakuutusikeudessa. Vud 21 aikana vakuutusikeudesta lähetettiin tiedttajalakimieh/timimieh timesta asiakkaille n. 7 kirjettä. nfrmaatikk hulehtii vakuutusikeud sisäisestä tiedttamisesta sekä hitaa kirjasta ja muita tietpalvelutehtäviä. nfrmaatikk vastaa myös saamissuunnittelijan tehtävistä. Tältä sin hän vastuualueesesa kuuluu yhteistyössä ylitumarin, kansliapäällikön ja kulutustyöryhmän kanssa suunnitella, kehittää ja tteuttaa vakuutusikeud hkilöstösuunnittelua ja saamis hallintaa. Vakuutusikeus ei peri käsittelymaksuja. Asiansaiselle vi kuitkin aiheutua muita kuluja esim. asiamieh käytöstä, tdistelusta sekä mahdllise suullise käsittelyyn saapumisesta. Hallintlainkäyttölain mukaan asiansain n velvllin krvaamaan tis asiansais ikeudkäyntikulut kknaan tai saksi, js erityisesti asiassa annettu ratkaisu humin tta n khtuutnta, että tämä jutuu pitämään ikeudkäyntikulunsa vahinknaan. Yksityin asiansain vi kuitkin jutua krvaamaan julkis asiansais ikeudkäyntikulut vain pikkeuksellisesti. Oikeusapulain (257/22) njalla muutkshakijalla saattaa lla ikeus taludellis asemansa perusteella saada ikeusapua krvauksetta tai mavastuusuutta vastaan. Vakuutusikeud n hallintlainkäyttölain mukaisesti hulehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi asiansaist timesta ja tarvittaessa hankittava selvitystä myös viran pulesta. {jj} Kulutussihteerin tehtävää hitava virkamies hulehtii hkilöstökulutuks suunnittelusta ja tteuttamisesta. Tiethallinnn asiantuntija hulehtii tietjärjestelmi kehittämisestä ja ylläpidsta. Kansliatehtävissä timivat kirjaaja, talussihteeri, hkilöstösihteeri, timistsihteerit ja virastmestarit. Vakuutusikeud hkilökunnan määrä li virkavapaudet humin tta yhtesä 1 hkilöä (11,9 htv). Lääkärijäsiä vakuutusikeudessa li 9 sekä lisäksi 5 lääkärivarajästä, jtka timivat lausunnnantajalääkäreinä lääketiete eri alilta. Asiantuntijajäsiä vakuutusikeudessa li yhtesä 27 ja heidän varajäsiään 56.

13 1 VAKUUTUSOKEUDE LAKÄYTTÖTOMTA VUOA 21 Saapuneet ja ratkaistut asiat Vunna 21 vakuutusikeute saapui asiaa. Tämä n 179 asiaa vähemmän kuin vunna 29. Vud 21 alkaessa li vakuutusikeudessa 6.14 ratkaisematnta lainkäyttöasiaa. Asiita ratkaistiin vud kuluessa Tämä n 113 asiaa emmän kuin vunna 29. Vud 21 päättyessä li ratkaisematta levia asiita Täysistunnt ja vahvnetut istunnt Vunna 21 vakuutusikeudessa ei llut täysistuntja. Osastn vahvnettuja istuntja järjestettiin neljä, jtka kaikki pidettiin sastlla 1. Timinnan tuttavuus ja taludellisuus Vakuutusikeud tuttavuud tunnusluku li 68 asiaa/hkilötyövusi. Taludellisuud tunnusluku li 1.6 eura/ratkaistu asia. Käsittelyaika Keskimääräin käsittelyaika li vunna 21 1,8 kuukautta. Käsittelyaikaan n laskettu muutks hakemuks vakuutusikeute saapurnispäivän ja päätöks lähettämispäivän välin aika. Ratkaistuista asiista 69,3 prstissa päätös lähetettiin asiansaisilie vud sisällä vireilletulsta ja 3,7 prstissa yli vud kuluttua. Vunna 29 keskimääräin käsittelyaika li lähes 1,9 kuukautta. Käsittelyaika n edelle lyhtynyt edellisestä vudesta. Vud 21 päättyessä li vireillä 573 yli vud vireillä llutta asiaa. Tämä n nin 9,3 % kaikista vudvaihteessa käsittelemättä lleista asiista. Vunna 29 vastaavat luvut livat 469 asiaa ja 7,7 %. Ratkaistuj asiid lpputulksesta Ratkaistuista valitusasiasta muutettiin aiemman aste päätöstä 1.17 asiassa. Keskimääräin muutsprstti li 14,. Päätöks pistamista tarkittavia hakemuksia ratkaistiin 114. äistä hyväksyttiin 19 eli 16,7 %. Suulliset käsittelyt Vakuutusikeud ratkaisemissa asrissa timitettiin kertmusvud aikana kaksi suullista käsittelyä.

14 11 AETUT LAUSUOT Vakuutusikeus n vud 21 aikana antanut muun muassa seuraavat timialaansa liittyvät lausunnt: - Lunnksesta hallituks esitykseksi, jka kskee ssiaaliturvan muutkshakulautakunnasta annetun lain ja vakuutusikeuslain muuttamista - Lunnksesta hallituks esitykseksi laiksi riksvahinklain muuttamisesta - Lunnksesta hallituks esitykseksi laeiksi kansaneläkelain ja työeläkeasiid muutkshakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta sekä ssiaaliturvan muutkshakulautakunnasta annetun lain 9 :n 1 mmtin 1 khdan kumamisesta - Vakuutusikeud tarpeista saada tietja ja asiakirjja suraan Kansaneläkelaitks tietjärjestelmistä - Määräaikaist tumareid nimittämisestä ja eräid tumiistuint jhtamisjärjestelmän kehittämisestä; ikeusministeriön mietintöjä ja lausuntja 5/21 - Hallinttumiistuint valmistelevan mittaristtyöryhmän lppuraprtista; ikeusministeriön mietintöjä ja lausuntja 13/21 -Työryhmämietinnöstä 29:19, Hallintlainkäytön kehittämin, Prsessityöryhmän välimietintö. VESTTÄ Vakuutusikeud viestinnän tteuttamis perusteet n vahvistettu vakuutusikeud viestintäsuunnitelmassa. Vakuutusikeud viestinnän tarkituksa n antaa ikeaa ja lnaista tieta vakuutusikeud timinnasta, mettelytavista ja ratkaisuista. Viestintä lisää tietämystä ja luttamusta vakuutusikeud timintaan ja tukee sit vakuutusikeud nnistumista perustehtävässään. Vakuutusikeus julkaisee vusittain vusikertmuks. Vakuutusikeud verkksivut vat sitteessa Verkksivulla n tietja vakuutusikeud timinnasta, kut käsiteltävistä asiista ja hkilöstöstä. Muutkshakijalle n tieta muun muassa asian käittelyvaiheista ikeudkäyntikuluista ja suullisesta käsittelytä sekä sähköisestä asiinnista. Lisäksi verkksivuilta n yhteys vakuutusikeud ikeustapauksiin, jista uusimmat vat siksi nkyvillä. Verkksivut sisältävät myös vakuutusikeud yhteystied t. Vakuutusikeud ikeustapaukset vat maksuttmana nternet palveluna Finlexin säädöstietpankissa sitteessa Vakuutusikeud tietkanta sisältää ratkaisuja 196- luvulta alka. Uusimmat ratkaisut vat vudelta 21. Vunna 21 vakuutusikeus julkaisi Finlexissä 24 päätöstä eli,3 % ratkaistuista asiista. Vunna 29 julkaistiin 44 päätöstä. Vakuutusikeudessa n käytössä tumiistuint diaaritietj kyselykäyttöjärjestelmä (KYÖST). Kyselykäyttöön n siirretty vakuutusikeut vud 22 alusta luki saapuneet asiat. ASiansaiset ja yleisö vivat selata vakuutusikeud käsittelemi asiid julkisia diaaritietja vakuutusikeud kirjaamn asiakastilassa levalla asiakaspäätteellä. KOULUTUS Vunna 21 vakuutusikeud hkilökunnan kulutuspäivi kknaislukumäärä li nin 5. Vakuutusikeus järjesti hkilökunnalle vakuutusikeud kehittämispäivän, ntaari kulutuspäivät ja lääketieteellis seminaarin sekä kulutusta muun muassa asianhallinnan uusista käyttöminaisuuksista ja turvallisuusasiista. Lisäksi vakuutusikeudessa järjestettiin rutsin kiel kulutusta ntaareille ja kirjaamn hkilökunnalle. Vakuutusikeud puhejhtaji esimiesvalmnusta jatkettiin vunna 21 tteuttamalla puhejhtajina timivi tumareid salta jhtajuusarviinti. Vakuutusikeud hkilöku.ntaa sallistui myös ikeusministeriön ja ulkpulist tahj järjestämiin kulutustilaisuuksiin.

15 12 TYÖHYVVOT Vakuutusikeud timinnan lnaisa sana n pa.n.taa hkilökunnan jaksamise ja työhyvin- VOntn. Vakuutusikeus järjesti hkilökunnalle virkistystapahtumia ja työhyvinvintitapahtumia. ak.uutusikeudessa suritettiin vunna 21 myös riski kartitus, jnka tarkituksa n tunnistaa työpaikalla mahdllisesti levat vaarat ja terveyshaitat niin työn fyysis kuin hkiskin pul salta. VERALUT VAKUUTUSOKEUDESSA Vunna 21 vakuutusikeus järjesti vakuutusikeud sivutimisille jäsille, Vakuutuslaki- iehille sekä Vakuutuskuntutus VKK ry:n edustajille tutustumistilaisuudet vakuutusikeud timinta.n. Lisäksi vakuutusikeus järjesti esittelytlalsuudt. vakuutusikeud lgistiikkaprjektista ikeusministeriön sisäis tarkastuks yksikölle sk.ieusministeriön ja ssiaali- ja terveysministeriön edustajille. HALLTOTUOMOSTUTE YHTESTYÖ Vakuutusikeus n sallistunut hallinttumiistuint yhteise laatujärjestelmään vud 26 alusta luki. Seurattavia laadun satekijöitä vakuutusikeudessa vat lähinnä ikeudkäynnin suullisuud ja välittömyyd tteutumin, ikeudkäynnin jutuisuus sekä kantelu- ja purkuhakemust mestymin krkeimmassa hallintikeudessa. Hallinttumiistuint päällikkötumarit vat vudesta 25 lähti käyneet vusittain ikeusministeriön kanssa sektrineuvttelut. äissä tumiistuinlinjittain käytävissä neuvtteluissa keskustellaan seuraavaa vutta kskevista tavitteista ja resursseista. Hallinttumiistuinsektrin kuudes yhtein timintakertmus laadittiin alkuvudesta 21. Oikeusministeriö asetti keväällä 29 hallintikeuksi tumareid täydnyskulutuks hjausryhmän, jssa vakuutusikeutta edusti Tim Havu. Myös hallinttumiistuint kulutustyöryhmä, jnka jäsä vakuutusikeustumari Kaius Vurist timii, jatki timintaansa vunna 21. Tuula Kivari n timinut vakuutusikeud edustajana hallint- ja erityistumiistuint yhteistyöryhmässä. VAKUUTUSOKEUDE KEHTTÄME TOMA Oikeusministeriö asetti työryhmän, jnka tehtävänä n vakuutusikeud timinnan kehittämin. Työryhmä luvutti mietintönsä (ikeusministeriön työryhmämietintö 29: 1) ikeusministeri Tuija Braxille Työryhmä ehdtti muun muassa ratkaisukknpanj kevtämistä, täysistunnn ja hallintistunnn kknpanj supistamista sekä säännöksiä lisäselvityks rajittamisesta ratkaisupäivään. Työryhmän ehdtukset laitettiin vud 29 lppupulella lausuntkierrkselle ja lausunnista n annettu tiivistelmä Lähes kaikki lausunnnantajat vat yhtyneet työryhmän mietintöön vakuutusikeud kehittämistarpe salta. Suurin erimielisyys lausunnnantaji kesk n llut vakuutusikeud lääkärijäsjärjestelmän kehittämistä sekä työlja, yritystimintaa ja stilasvamma-asiita tuntevi asiantuntijajäst käytön vähtämistä kskevista ehdtuksista. Myös vakuutusikeud kknpanja ja esittelijän asemaa kskeviin ehdtuksiin n esitetty erilaisia näkemyksiä. Useimmat lausunnnantajat vat pitäneet mahdllisa vakuutusikeud mudllisista istunnista lupumista ja lisäselvityks vastaanttamis rajittamista ratkaisupäivään. Asiaa kskeva hallituks esitys (HE 281/21 vp) annettiin lppuvudesta 21. Asia ei kuitkaan ednyt Eduskunnassa ja lainsäädäntöhanketta ei käsitelty. Vakuutusikeus dttaa, että eduskuntavaali jälke vakuutusikeuslain muuttamista kskevaa hanketta jatketaan. Työryhmän rinnalla n työsknellyt Lapperannan teknillis ylipistn tutanttalud sastn ja ikeusministeriön kanssa yhteistyössä timiva lgistiikkaprjekti, jnka tehtävänä n llut suunnitella tarvittavia kehittämistimpiteitä, -prjekteja ja seuranta-analyysejä. Lgistiikkaprjektiin liitty vakuutusikeud asianhallintajärjestelmään suunniteltiin hälytysjärjestelmä, jnka avulla vakuutusikeud hkilökunta vi seurata asiid vaiheittaisia käsittelyaikja ja kknaiskäsittelyaikaa. Hälytysjärjestelmä tettiin käyttöön alkuvudesta 21. Järjestelmä n tarkitettu hkilökunnan apuvälineeksi man työn suunnittelussa sekä myös jhdn apuvälineeksi töid rganisinnissa.

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOPALVELUT... 2 2. PPKY SELÄNNE... 7 3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT... 7 4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET... 13 5. TEKNISEN PALVELUT...

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot