Tämä työ saatiin päätökseen talvella 2010.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä työ saatiin päätökseen talvella 2010."

Transkriptio

1 VAKUUTUSOKEUS VUOSKERTOMUS 21

2 2 SSÄLLYSLUETTELO YLTUOMAR KATSAUS (Kehittämistyön välitilinpäätös) 3 VAKUUTUSOKEUS SOSAALVAKUUTUKSE ERTYSTUOMOSTUMEA. 5 Vakuutusikeud timinta-ajatus. 5 Vakuutusneuvststa erityistumiistuimeksi... 5 Vakuutusikeudessa käsiteltävät asiat... 6 Vakuutusikeud asema timetulturva-asiain muutkshakujärjestelmässä 7 VAKUUTUSOKEUDE ORGASAATO 8 Vakuutusikeud jäset... 8 Vakuutusikeud sastt... 8 Asiid jakautumin sastille... 8 Vakuutusikeud istunnt... 9 Asiid käsittely vakuutusikeudessa. 9 Vakuutusikeud hallint ja hkilökunta... 9 VAKUUTUSOKEUDE LAKÄYTTÖTOMTA VUOA 21 1 Saapuneet asiat... 1 Ratkaistut asiat... 1 Käsittelyaika 1 Ratkaistuj asiid lpputulksesta 1 Suulliset käsittelyt... 1 Täysistunntja vahvnetut istunnt. 1 Timinnan tuttavuus ja taludellisuus... 1 AETUT LAUSUOT VESTTÄ 11 KOULUTUS 11 TYÖHYVVOT 12 VERALUT VAKUUTUSOKEUDESSA 12 HALLTOTUOMOSTUTE YHTESTYÖ 12 VAKUUTUSOKEUDE TOMA KEHTTÄME VAKUUTUSOKEUDE LÄÄKÄRJÄSEET VAKUUTUSOKEUDE ASATUTJAJÄSEET VAKUUTUSOKEUDE HEKLÖKUTA TLASTOT 17

3 3 KEHTTÄMSTYÖ VÄLTLPÄÄTÖS Vakuutusikeud lainkäyttötiminnan viime vusi kehittämistyö sai alkunsa vud 26 tulsneuvtteluj alla, kun vakuutusikeus timitti ikeusministeriöle muistin, jssa katsttiin, että vakuutusikeud tullin ruuhkautunutta tilannetta ei llut järkevää yrittää krjata lisäämällä resursseja lputtmiin, vaan tuli pyrkiä puuttumaan myös ruuhkautumista aiheuttaviin prsessuaalisiin rakteisiin. Muistin phjalta ikeusministeriö asetti keväällä 28 vakuutusikeud kehittämistä vart työryhmän, jka sai työnsä valmiiksi kesäkuussa 29. Kehittämistyön rinnalla vakuutusikeudessa käynnistettiin kesällä 28 yhteistyössä Lapperannan teknillis ylipistn kanssa lgistiikkaprjekti, jnka tarkituksa li tutanttaludellista ja ikeustieteellistä saamista yhdistämällä tehstaa asiid käsittelyn etemistä vakuutusikeudessa. Tämä työ saatiin päätökse talvella 21. Vakuutusikeud hkilökunta li mtivituneesti mukana lgistiikkaprjektissa, jka saavutti myös kansainvälistä tunnustusta, kun se sai kunniamaininnan Crystal Scales f Justice -kilpailussa, jssa palkittiin eurppalaist tumiistuint ja muid ikeudellisista asiista vastaavi yhteisöj piirissä tteutettuja kehittämishankkeita. Lgistiikkaprjektin työn tulkset sittautuivat myös käytännössä timiviksi, sillä pitkään vireillä lleid juttuj määrä kääntyi laskuun. Vakuutusikeud kehittämistyöryhmän mietinnön phjalta eduskunnalle annettiin hallituks esitys julukuun 21 alussa. Hallituks esityksessä esitettiin muun muassa vakuutusikeud lainkäyttömettelyyn muutksia, jtka yhtäältä tekisivät asiid käsittelyn sujuvammaksi, tisaalta parantaisivat muutkshakijid ikeusturvaa. Kaikki näytti tässä vaiheessa hyvältä. Vusi tulsneuvtteluissa vakuutusikeud hkilökuntaan khdistui supistuksia. äin n tapahtunut mn muunkin tumiistuim khdalla. Supistuksiin suhtauduttiin varsin rauhallisesti, sillä vakuutusikeud ruuhkautumin li pysähtynyt muun muassa s vuksi, että päätöst pistamista kskevat asiat li siirretty muutkshakulautakunti käsiteltäviksi. Myös kehittämistyöryhmän työn tulst dtettiin tuvan lainkäyttöön mettelytapja, jtka kmpsisivat lainkäyttöhkilökuntaan khdistuneita vähnyksiä. Tilanne kuitkin muuttui, kun vakuutusikeud kehittämistyötä kskeva hallituks esitys yllättä raukesi eduskunnassa.

4 4 Esityks raukeamis vuksi vakuutusikeudella n vunna 211 edessään paluu lähtötilanteese. Lainkäyttöhkilökuntaa n vähnetty eikä prsessuaalisiin rakteisiin le saatu muutksia. Tämä tarkittaa sitä, että lgistiikkaprjektin työn tulksia lukuun ttamatta llaan käytännössä samassa tilanteessa kuin vunna 26. Vaikka ruuhkautumista ei lekaan tällä hetkellä dtettavissa, asiid vaativuusaste n kasvanut, kun nykyisin lähes kaikki käsiteltävät asiat vat valitusasiita, jihin tulee laatia asiaperustelut, tisin kuin li pistasiid khdalla. Tämä n jhtanut lainkäyttöhkilökunnan kurmittumise, mikä n llut nähtävissä syksyllä 21 tteutetussa riski kartituksessa. Myös etkin tarkastaviin jäsiin khdistuneet supistustimet vat jhtaneet lainkäyttöhkilökunnan rakte vinutumise, kun tumareita ja esittelijöitä n jksekin saman verran. Tämä aiheuttaa ngelmia töid järjestelyssä ja työn tasaamisessa tumareid kesk. Kaikki nämä tekijät vaarantavat käsittelyaikj yhemis jatkumis. Kun pelättävissä n, että tumiistuint resurssit eivät tulevaisuudessakaan tule nykyisestä kasvamaan, tulisi tilannetta pyrkiä krjaamaan muilla keinin. Raunut vakuutusikeud kehittämistyö tulisi mahdllisimman npeasti saattaa uudelle vireille, jtta asiid käsittely saataisiin nykyistä justavammaksi. Myös lainkäyttöhkilökunnan raknetta tulisi muuttaa nykyistä tarkituksmukaisemmaksi, mikä n mahdllista hkilökunnan määrää lisäämättäkin. Jka tapauksessa vakuutusikeud tavittea n edelle nykyisissäkin timintalsuhteissa antaa timinta-ajatukssa mukaisesti muutkshakijille tehkasta ja laadukasta ikeusturvaa timetulturvan muutkshakuasiissa. Vakuutusikeudessa vudesta 22 ylitumarina timinut Tim Havu ilmitti marraskuussa 21 jäävänsä eläkkeelle vud 211 alusta luki. Havun alittaessa ylitumarina hänellä li edessään uud rganisaatin sisäänaj, jsta hän suriutui mallikkaasti. Havun pans vakuutusikeud kehittäjänä n kk hän timikautsa ajan llut merkittävä. Havun jälkesä jättämä vakuutusikeus n vertailun kestävä tumiistuin muid hallinttumiistuint jukssa. S edelle kehittämise hän li vankan perustan. Juha Pystyn ma. ylitumari

5 VAKUUTUSOKEUS TOMEETULOTURVA ERTYSTUOMOSTUMEA 5 Vakuutusikeud timinta-ajatus Vakuutusikeus timii timetulturva-asiid erityistumiistuima. Vakuutusikeud tehtävänä n antaa laadukasta ja tehkasta ikeusturvaa timetulturvan muutkshakijille. Vakuutusneuvststa erityistumiistuimeksi Vunna 1917 perustettiin nykyistä tapaturmavakuutuslakia edeltäne työvä tapaturmavakuutusasetuks mukaist asiid käsittelemistä vart vakuutusneuvst, jka timi muutkshakuelimä näissä asiissa, mutta jlla li myös mm. krvaust määräämise liittyviä tehtäviä. Vakuutusneuvst muutettiin vunna 1943 vakuutusikeudeksi. Aluksi vakuutusikeud tehtävänä li timia muutkshakutumiistuima työtapaturma- ja stilasvammaasiissa. Sittemmin vakuutusikeud tehtävät vat timetulturvajärjestelmän kehittämis yhteydessä humattavasti laajtuneet. Vakuutusikeute n myös siirrettyasiaryhmiä muilta valitusviranmaisilta, kut julkis sektrin eläkeasiat ja palkkaturva-asiat krkeimmasta hallint-ikeudesta. Eurpan ihmisikeusspimukse liittymin n myös edellyttänyt muutkshakumahdllisuud avaamista tumiistuime useissa asiaryhmissä. Vakuutusikeud keskeis timialue mudstaa eri eläkejärjestelmi mukaisista päätöksistä tehtyj muutkshakuasiid käsittelemin. Myös työttömyysturva-asiat, pinttukiasiat, työtapaturma-asiat, stilasvamma-asiat, sairausvakuutusasiat ja asumistukiasiat mudstavat merkittävän suud vakuutusikeudessa käsiteltävistä asiista. Vakuutusikeud timintaa säätelee vakuutusikeuslaki (132/23), jka tuli vimaan tukkuussa 23. Samanaikaisesti tulivat vimaan valtineuvstn asetus vakuutusikeudesta (237/23) sekä vakuutusikeud työjärjestys, jta n päivitetty viimeksi Vakuutusikeudesta n mudstettu timetulturva-asiid ylin muutkshakuaste, jnka timialaan kuuluvat laaja-alaisesti kansalaist timetulturvaa kskevat asiat. Useimmissa tapauksissa vakuutusikeus timii tisa ja samalla ylimpänä muutkshakuastea, jnka päätökse ei ää vi hakea muutsta valittamalia. Tapaturmavakuutusasiissa n eräissä tapauksissa muutkshakuikeus krkeimpaan ikeute, mikäli krkein ikeus myöntää valitusluvan.

6 6 Vakuutusikeudessa käsiteltävät asiat Vakuutusikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä ja keskeisimpiä niitä kskevia lakeja livat vunna 21 seuraavat: työeläkeasiat (työntekijän eläkelaki 395/26) maatalusyrittäji eläkeasiat (maatalusyrittäjän eläkelaki 128/26) maatalusyrittäji sukuplvvaihdseläkeasiat ja lupumiseläkeasiat (laki maatalusyrittäji sukuplvvaihdseläkkeestä 1317/ 199, lupumiseläkelaki 16/1974) maatalusyrittäji lupumiskrvaus- ja lupumistukiasiat (laki maatalusyrittäji lupumiskrvauksesta 133/1992, laki maatalusyrittäji lupumistuesta 1293/1994, laki kasvihunetutannn ja manviljelyn lpettamistuesta 1297/ 1994, laki maatalustutannn lpettamistuesta 134/1996) yrittäji eläkeasiat (yrittäjän eläkelaki 1272/ 26) merimieseläkeasiat (merimieseläkelaki 129/ 26) valtin eläkeasiat (valtin eläkelaki 1295/26) kunnalliset eläkeasiat (kunnallin eläkelaki 549/23) evankelis-uterilais kirkn eläkeasiat (evankelis-uterilais kirkn eläkelaki 261/28) työtapaturma- ja ammattitautiasiat (tapaturmavakuutuslaki 68/1948, ammattitautilaki 1343/ 1988) maatalusyrittäji tapaturma-asiat (maatalusyrittäji tapaturmavakuutuslaki 126/1981) stilastapaturma-asiat (stilastapaturmalaki 1211/199) urheilijid tapaturma-asiat (laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 276/29) riksvahinkasiat (riksvahinklaki 124/25) stilasvamma-asiat (stilasvammalaki 44/ 1948) stiin liittyneissä tehtävissä palvelleid kuntutusasiat (laki eräissä Sum stiin liittyneissä tehtävissä palvelleid kuntutuksesta 139/1997, muutettuna lailla 984/24) muut kuntutusasiat (työntekijän eläke laki 25-34, yrittäjän eläkelaki 22-31, maatalusyrittäjän elkelaki 42-46, merimieseläkelaki 25-34, valtin eläkelaki 24-33, kunnallin eläke laki 17-22, laki Kansaneläkelaitks kuntutusetuuksista ja kuntutusrahaetuuksista 566/25, laki tapaturmavakuutuslain perusteella krvattavasta kuntutuksesta 625/ 1991, laki liiknevakuutuslain perusteella krvattavasta kuntutuksesta 626/1991) kansaneläkeasiat (kansaneläkelaki 568/27 rintamastilaseläkelaki 119/1977, laki ulkmaille mak: settavasta rintamalisästä 988/1988) pitkäaikaistyöttömi eläketukiasiat (laki eräid pitkäaikaisesti työttömänä lleid hkilöid eläketuesta 39/25) työttömyysturva-asiat (työttömyysturvalaki 129/22), kulutustukiasiat (laki julkisesta työvimapalvelusta 1295/22), kuntuttavaa työtimintaa kskevat asiat (laki kuntuttavasta työtiminnasta 189/21), vurttelukrvausasiat (vurtteluvapaalaki 135/22), ktutumistukiasiat (maahanmuuttaji ktuttamisesta ja turvapaikanhakijid vastaantsta annettu laki 493/ 1999, siltä sin kuin siinä n kysymys ktutumistuka myönnettävästä työmarkkinatuesta) ammattitutkintstipdi- ja aikuiskulutustukiasiat (laki kulutusrahaststa 136/22 laki aikuiskulutustuesta 1276/2), palkkatu rva-asiat (palkkaturvalaki 866/1998, merimiest palkkaturvalaki 118/2) pinttukiasiat (pinttukilaki 65/1994) kulumatkatukiasiat (laki lukikulutuks ja ammatillis kulutuks piskelijid kulumatkatuesta 48/1997) asumistukiasiat (asumistukilaki 48/1975, laki eläkkesaajan asumistuesta 571/27) alle 16-vutiaan ja 16 vutta täyttäne vammaistukiasiat (laki vammaisetuuksista 57/27, aikaisemmin laps hittuki- ja vammaistukiasiat) eläkettä saavan hittukiasiat (laki vammaisetuuksista 57/27) maahanmuuttajan erityistukiasiat (laki maahanmuuttajan erityistuesta 1192/22) ssiaaliturvan sveltamisasiat (laki asumise perustuvan ssiaaliturvalainsäädännön sveltamisesta 1573/1993) sairausvakuutusasiat (sairausvakuutuslaki 1224/24) lapsilisäasiat (lapsilisälaki 796/1992) last ktihidn tukiasiat (laki last ktihidn ja yksityis hidn tuesta 1128/1996) äitiysavustusasiat (äitiysavustuslaki 477/1993) stilasavustusasiat (stilasavustuslaki 781/ 1993) elatustukiasiat (elatustukilaki 58/28) apurahansaaji ssiaaliturva-asiat (Maatalusyrittäji eläkelaki 99/28) vammaist tulkkauspalveluasiat (laki vammaist hkilöid tulkkauspalvelusta 133/21) julkisuusasiat (laki viranmais timinnan julkisuudesta 621/1999 ja laki ikeudkäynnin julkisuudesta hallinttumiistuimissa 381/27) ratkaisupyynnöt ikeusapupäätökse (ikeusapulaki 257/22)

7 7 Vakuutusikeud asema timetulturva-asiain muutkshakujärjestelmässä Timetulturva-asiissa muutkshakujärjestelmä n pääsin kaksiprtain. Etuuksia myöntävi laitst ja yhtiöid päätöksiin haetaan muutsta simmäisä muutkshakuastea timiviita lautakunnilta. Lautakunti päätöksiin haetaan muutsta vakuutusikeudelta. Vakuutusikeus timii käsittelemissään asiissa ylimpänä muutkshakuastea lukuunttamatta eräitä tapaturmavakuutuslain, maatalusyrittäji tapaturmavakuutuslain ja stilastapaturmalain mukaisia asiita, jissa n mahdllisuus hakea valituslupaa krkeimmalta ikeudelta. Vakuutusikeudessa käsiteltäviä timetulturva-asiita ratkaisevat si astea muun muassa Kansaneläkelaits, Valtiknttri, Kunti eläkevakuutus ja muut vakuutuslaitkset sekä lakisääteistä vakuutusta hitavat vakuutusyhtiöt. Ensimmäisä muutkshakuastea timivat viisi lautakuntaa, jtka vat työeläkeasiid muutkshakulautakunta, tapaturma-asiid muutkshakulautakunta, ssiaaliturvan muutkshakulautakunta, työttömyysturvan muutkshakulautakunta ja pinttu muutkshakulautakunta. Työeläkeasiissa, maatalusyrittäji ja yrittäji eläkeasiissa sekä merimieseläkeasiissa eläkelaitks tai Eläketurvakeskuks päätökse haetaan muutsta työeläkeasiid muutkshakulautakunnaita. Lautakunnan päätöksestä n ikeus valittaa vakuutusikeute. Sama muutkshakujärjestelmä n sukuplvvaihdseläkeasiissa sekä lupumiskrvaus- ja lupumistukiasiissa. Valtin eläkeasiat käsittelee Valtiknttri. Kunnalliset eläkeasiat ja evankelis-uterilais kirkn eläkeasiat käsittelee Kunti eläkevakuutus. äissä asiissa annettuihin päätöksiin haetaan muutsta työeläkeasiid muutkshakulautakunnaita. Lautakunnan päätöksestä n ikeus valittaa vakuutusikeute. Työtapaturma- ja ammattitautiasiissa saa vakuutusyhtiön tai Valtiknttrin päätökse tyytymätön hakea siih valittamalla muutsta tapaturma-asiid muutkshakulautakunnalta. Lautakunnan päätökse haetaan muutsta vakuutusikeudelta. Mikäli vakuutusikeud päätöksellä n ratkaistu kysymys ikeudesta krvaukse tai siitä, k n krvaus suritettava, sekä perustevalitusta kskevassa asiassa saa vakuutusikeud päätökse hakea muutsta krkeimmalta ikeudelta valittamalla, mikäli krkein ikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa vidaan myöntää ainastaan, js lain sveltamis kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai ikeuskäytännön yhtäisyyd vuksi n tärkeätä saattaa asia krkeimman ikeud ratkaistavaksi taikka js siih n erityistä aihetta sellais ikeudkäynti- tai muun virhe takia, jnka perusteella ratkaisu lisi purettava tai pistettava, tai js valitusluvan myöntämise n muu painava syy. Krvauks suuruutta kskevissa asiissa ei le valitusmahdllisuutta krkeimpaan ikeute. Maatalusyrittäji tapaturmia kskevissa asiissa muutkshakujärjestelmä n sama kuin työtapaturma-asiissa. Maatalusyrittäji tapaturmavakuutuslaitks tehtävät hitaa Maatalusyrittäji eläkelaits. Muutkshakueliminä timivat tapaturma-asiid muutkshakulautakunta ja vakuutusikeus sekä sassa tapauksista vielä krkein ikeus. Myös stilastapaturmalain mukaisissa asiissa ja urheilijid tapaturmaturva-asiissa muutkshakujärjestelmä n sama kuin työtapaturmaasiissa. Tapaturmavakuutuslain perusteella krvattavaa kuntutusta kskevissa asiissa nudatetaan muid tapaturmavakuutusasiid muutkshakujärjestelmää. Liiknevakuutuslain perusteella krvattavaa kuntutusta kskevissa asiissa haetaan vakuutuslaitks päätökse muutsta suraan vakuutussikeudelta, jnka päätökse ei vi hakea muutsta. Stilasvammalain mukaiset asiat käsittelee Valtiknttri, jnka päätökse haetaan suraan muutsta vakuutusikeudelta. Vakuutusikeud päätökse ei saa hakea muutsta valittamalla. Sama muutkshaku järjestelmä n stiin liittyneissä tehtävissä palvelleid kuntutusasiissa. Riksvahinkasiat käsittelee Valtiknttri, jnka päätökse haetaan suraan muutsta vakuutusikeudelta. Työttömyysturva-asiissa ratkaisee työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa kskevan asian simmäisä astea Kansaneläkelaits ja ansipäivärahaa kskevan asian asianmain työttömyyskassa. Aikuiskulutustukea kskevissa asiissa antaa simmäisä astea päätöks Kulutusrahast sekä palkkaturva-asiissa työvima- ja elinkeinkeskus. äihin päätöksiin haetaan muutsta työttömyysturvan muutkshakulautakunnalta. Työttömyysturvan muutkshakulautakunnan päätökse tyytymätön saa hakea siih muutsta vakuutusikeudelta.

8 Opinttukiasiissa antavat si astea päätöksiä Kansaneläkelaitks pinttukikeskus ja paikallistimistt sekä ylipistj ja krkeakuluj pinttukilautakunnat. Kulumatkatukiasiissa antaa si astea päätöks Kansaneläkelaits. Päätöksistä vi valittaa pinttu muutkshakulautakuntaan. Vakuutusikeudelta haetaan muutsta pinttu muutkshakulautakunnan päätökse. Kansaneläkeasiissa, vammaistukiasiissa, eläkettä saavan hittukiasiissa, eläkkesaajan asumistukiasiissa, asumistukiasiissa, pitkä- 8 aikaistyöttömi eläketukiasiissa, maahanmuuttajan erityistukiasiissa sekä Kansaneläkelaitks kuntutusetuuksista ja kuntutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa asiissa haetaan Kansaneläkelaitks päätökse sin muutsta valittamalla ssiaaliturvan muutkshakulautakuntaan. Lautakunnan päätöksestä n muutkshakuikeus vakuutusikeute. Samin metellään sairausvakuutuslain mukaisissa asrissa, lapsilisäasiissa, last ktihidn tukiasiissa, äitiysavustusasiissa ja stilasavustusasiissa. VAKUUTUSOKEUDE ORGASAATO Vakuutusikeud jäset Vakuutusikeud sastt Vakuutusikeutta jhtaa ja s tulksellisuudesta vastaa vakuutusikeud ylitumari. Vakuutusikeud jäsiä vat ylitumari, laamannit ja vakuutusikeustumarit sekä lääkärijäset ja muut sivutimiset asiantuntijajäset varajäsine. Ylitumarin, laamannit ja vakuutusikeustumarit nimittää Tasavallan Presidtti tumareid nimittämisestä annetun lain (25/2) mukaisesti. Lääkäri- ja muut asiantuntijajäset sekä heidän varajässä määrää valtineuvst ikeusministeriön esityksestä viideksi vudeksi kerrallaan. Lääkärijäst ja lääkärivarajäst määräämistä vart ssiaali- ja terveysministeriö tekee ehdtuks ikeusministeriöle. Vakuutusikeus timii klme sastn jakautunea. Osasta jhtaa ja s tulksellisuudesta vastaa laamanni. Laamanni valv saltaan ikeusperiaatteid sveltamis ja laintulkinnan yhdmukaisuutta vakuutusikeud ratkaisuissa. Osastn hkilökuntaan kuuluvat laamannin lisäksi vakuutusikeustumarit, asessrit, vakuutusikeussihteerit ja ntaarit. Asessri avustaa laamannia sastn töid järjestelyssä sekä hjaa sastn esittelijöitä. Osastn valmisteluyksikköön kuuluvat ntaarit hulehtivat asiid esivalmistelusta. Vastaava ntaari timii valmisteluyksikön esimiehä. Asiid jakautumin sastille Osast 1 Julkisuusasiat Ssiaaliturvan sveltamisasiat Stilasvamma-asiat Stiin liittyneissä tehtävissä palvelleid kuntutusasiat Partisaanikrvausasiat Kertakrvausasiat Liiknevakuutuskuntutusasia Tapaturmavakuutuskuntutusasiat Ulsmittausasiat Tapaturma-asiat Maatalusyrittäji tapaturma-asiat Kansaneläkeasiat Eläkkesaajan asumistukiasiat Riksvahinkasiat Alle 16-vutiaan vammaistukiasit 16 vutta täyttäne vammaistukiasiat Eläkettä saavan hittukiasiat Opinttukiasiat Kulumatkatukiasiat Maatalusyritt. sv-mavastuuajan krv.asiat Elatustukiasiat Vammaist tulkkauspalvelut Osast 2 Merimieseläkeasiat Mel-kuntutusasiat Työeläkeasiat Tel-kuntutusasiat Kansaneläkeasiat Eläkkesaajan asumistukiasiat Maahanmuuttajan erityistukiasiat Yrittäji eläkeasiat Yel-kuntutuasiat Asumistukiasiat Maatalusyrittäji eläkeasiat Myel-kuntutusasiat Julkiset eläkeasiat Vel-kuntutusasiat Ahvanmaan maak.hall. eläkeasiat Osast 3 Työttömyysturva-asiat Ammattitutkintstipdi- ja aikuiskulutustukiasiat Työnantajan mavastuumaksuasiat Eläkettä saavan hittukiasiat Kunti eläkeasiat Kuel-kuntutusasiat Ratkaisupyyntö ikeusapupäätöksestä Palkkaturva-asiat Pitkäaikaistyöttömi eläketukiasiat Sairausvakuutusasiat Lapsilisäasiat Last ktihidn tukiasiat Äitiysavustusasiat Stilasavustusasiat

9 ta.s 'iij ' 1/) 'iij ::::1 '".. '1- E :;::l '" - E f=::l '" Q.:: '"...J«'" > "'::l :««J: - s E'" >z 1- :=E -« '" z '" z.!!!, > '" 'iij zz :«"'. ::::1::::1 ta.>:: '" '" 'iij.>:: x:.<: '".. E 1/)«,'" ; '" ::::1«.>::...J E C i= C '" '" C:l!l "'C '...J W W :c :,:- '" z 1ii...:«' '" > 1- ö lii::«" :l!l C.>::.<:'" '" Zz :z: ii: W ::;; ««-, D.. c::: z Zw w> :«:l!lj: -, «::::1 1/) :)1/) w O «J: W z Z w 1- Z «>c::: 1-...J 1- Z W W 1- «w «z w C W 1-.: 'iij «.>:: ' '" 1- > 1ii -1/) ; ;l;j 1-:::: "" C.<: :Q " (J) C.Q. f=1/) 2 '" J:W C SE '" C > 1/)1/) C Ö.>:: '" -E ::::1::::1.- '" 1- -", "'... ' 's 1-1- >- ::::1::::1.s D.. ; ; ::::1::::1 :;c C <f( C lii::.>::.>:: '" '" (J) >- C ««>- '" '" C» > > E ww W '" zz c= x: 'n; '".>:: C '" '" zz :; WW i:: := Ö a....j.>:: ::::i::::i :::, '... ':)Wct5W w:'::..j... U)

10 t- c( -1-- <C <C eṉ z <C e :: : c( t- e:: :E._ :n... > ::... e : Z c( :n._ n._ :p - ::> 'i: :n e:: <C :::l...j t-... :n - e::...j :n...j.!!! Z > <1: W C W <C> t- <C cn

11 r <C <C eṉz<c r (!) :::: Z 1- <C

12 Vakuutusikeud istunnt Vakuutusikeud hallint ja hkilökunta 9 Lainkäyttöasiat ratkaistaan istunnssa, jssa n puhejhtajana vakuutusikeud ylitumari, laamanni tai vakuutusikeustumari ja muina jäsinä kaksi lakimiesjästä tai, js lääketieteellin selvitys vi vaikuttaa asian ratkaisuun, lakimiesjäs ja lääkärijäs. Lisäksi ikeud jäsinä n useimmissa asiissa kaksi asiantuntijajästä. Esittelijöinä timivat asessrit ja vakuutusikeussihteerit. Esittelijät timivat myös ikeud jäsinä niissä asiissa, jid ratkaisemise lääkärijäset eivät sallistu. Myös vakuutusikeustumari vi timia asiassa esittelijänä. Periaatteellisesti merkittävimmät asiat vidaan ratkaista vahvnetussa istunnssa tai täysistunnssa. Asiid käsittely vakuutusikeudessa Asiid käsittelyssä vakuutusikeudessa svelletaan hallintlainkäyttölakia (586/1996). Käsittely n pääasiallisesti kirjallista. Vakuutusikeudessa timitetaan suullin käsittely tarvittaessa asian selvittämiseksi sit kuin hallintlainkäyttölain 37 :ssä säädetään tai asiansais pyynnöstä sit kuin hallintlainkäyttölain 38 :ssä säädetään. Vakuutusikeudessa n sit mahdllista järjestää suullin käsittely kahdella eri perusteella. Suullisessa käsittelyssä vidaan kuulla asiansaisia, tdistajia tai asiantuntijita tai vastaanttaa muuta selvitystä. Suullin käsittely vidaan jättää timittamatta, js vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai js suullin käsittely n asian laadun vuksi tai muusta syystä ilmeis tarpeetn. Ylitumari hulehtii vakuutusikeud timintakyvystä ja s kehittämisestä sekä tulstavitteid tteutumisesta. Jhtryhmä timii ylitumarin apuna vakuutusikeud timinnan jhtamisessa ja kehittämisessä. Jhtryhmään kuuluvat puhejhtajana timivan ylitumarin lisäksi laamannit ja kansliapäällikkö. Hallintistunt käsittelee lähinnä nimitysasiita sekä tarvittaessa ulkpulisille tahille annettavia vakuutusikeud lausuntja. Kansliapäällikkö valmistelee ja esittelee hallintistunnn ja ylitumarin ratkaistavaksi kuuluvat asiat sekä jhtaa hallint- ja timistpalveluyksikköä. Tiedttajalakimiehä/timimiehä timiva vakuutusikeussihteeri hulehtii vakuutusikeud ikeuskäytäntöön ja yleisesti ratkaisutimintaan liittyvästä tiedttamisesta sekä julkisuuslain edellyttämästä tiedttamisesta. Lisäksi hän hulehtii myös asiakkaid käytännön neuvnnasta ja pastamisesta asiissa, jtka eivät le vireillä vakuutusikeudessa. Vud 21 aikana vakuutusikeudesta lähetettiin tiedttajalakimieh/timimieh timesta asiakkaille n. 7 kirjettä. nfrmaatikk hulehtii vakuutusikeud sisäisestä tiedttamisesta sekä hitaa kirjasta ja muita tietpalvelutehtäviä. nfrmaatikk vastaa myös saamissuunnittelijan tehtävistä. Tältä sin hän vastuualueesesa kuuluu yhteistyössä ylitumarin, kansliapäällikön ja kulutustyöryhmän kanssa suunnitella, kehittää ja tteuttaa vakuutusikeud hkilöstösuunnittelua ja saamis hallintaa. Vakuutusikeus ei peri käsittelymaksuja. Asiansaiselle vi kuitkin aiheutua muita kuluja esim. asiamieh käytöstä, tdistelusta sekä mahdllise suullise käsittelyyn saapumisesta. Hallintlainkäyttölain mukaan asiansain n velvllin krvaamaan tis asiansais ikeudkäyntikulut kknaan tai saksi, js erityisesti asiassa annettu ratkaisu humin tta n khtuutnta, että tämä jutuu pitämään ikeudkäyntikulunsa vahinknaan. Yksityin asiansain vi kuitkin jutua krvaamaan julkis asiansais ikeudkäyntikulut vain pikkeuksellisesti. Oikeusapulain (257/22) njalla muutkshakijalla saattaa lla ikeus taludellis asemansa perusteella saada ikeusapua krvauksetta tai mavastuusuutta vastaan. Vakuutusikeud n hallintlainkäyttölain mukaisesti hulehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi asiansaist timesta ja tarvittaessa hankittava selvitystä myös viran pulesta. {jj} Kulutussihteerin tehtävää hitava virkamies hulehtii hkilöstökulutuks suunnittelusta ja tteuttamisesta. Tiethallinnn asiantuntija hulehtii tietjärjestelmi kehittämisestä ja ylläpidsta. Kansliatehtävissä timivat kirjaaja, talussihteeri, hkilöstösihteeri, timistsihteerit ja virastmestarit. Vakuutusikeud hkilökunnan määrä li virkavapaudet humin tta yhtesä 1 hkilöä (11,9 htv). Lääkärijäsiä vakuutusikeudessa li 9 sekä lisäksi 5 lääkärivarajästä, jtka timivat lausunnnantajalääkäreinä lääketiete eri alilta. Asiantuntijajäsiä vakuutusikeudessa li yhtesä 27 ja heidän varajäsiään 56.

13 1 VAKUUTUSOKEUDE LAKÄYTTÖTOMTA VUOA 21 Saapuneet ja ratkaistut asiat Vunna 21 vakuutusikeute saapui asiaa. Tämä n 179 asiaa vähemmän kuin vunna 29. Vud 21 alkaessa li vakuutusikeudessa 6.14 ratkaisematnta lainkäyttöasiaa. Asiita ratkaistiin vud kuluessa Tämä n 113 asiaa emmän kuin vunna 29. Vud 21 päättyessä li ratkaisematta levia asiita Täysistunnt ja vahvnetut istunnt Vunna 21 vakuutusikeudessa ei llut täysistuntja. Osastn vahvnettuja istuntja järjestettiin neljä, jtka kaikki pidettiin sastlla 1. Timinnan tuttavuus ja taludellisuus Vakuutusikeud tuttavuud tunnusluku li 68 asiaa/hkilötyövusi. Taludellisuud tunnusluku li 1.6 eura/ratkaistu asia. Käsittelyaika Keskimääräin käsittelyaika li vunna 21 1,8 kuukautta. Käsittelyaikaan n laskettu muutks hakemuks vakuutusikeute saapurnispäivän ja päätöks lähettämispäivän välin aika. Ratkaistuista asiista 69,3 prstissa päätös lähetettiin asiansaisilie vud sisällä vireilletulsta ja 3,7 prstissa yli vud kuluttua. Vunna 29 keskimääräin käsittelyaika li lähes 1,9 kuukautta. Käsittelyaika n edelle lyhtynyt edellisestä vudesta. Vud 21 päättyessä li vireillä 573 yli vud vireillä llutta asiaa. Tämä n nin 9,3 % kaikista vudvaihteessa käsittelemättä lleista asiista. Vunna 29 vastaavat luvut livat 469 asiaa ja 7,7 %. Ratkaistuj asiid lpputulksesta Ratkaistuista valitusasiasta muutettiin aiemman aste päätöstä 1.17 asiassa. Keskimääräin muutsprstti li 14,. Päätöks pistamista tarkittavia hakemuksia ratkaistiin 114. äistä hyväksyttiin 19 eli 16,7 %. Suulliset käsittelyt Vakuutusikeud ratkaisemissa asrissa timitettiin kertmusvud aikana kaksi suullista käsittelyä.

14 11 AETUT LAUSUOT Vakuutusikeus n vud 21 aikana antanut muun muassa seuraavat timialaansa liittyvät lausunnt: - Lunnksesta hallituks esitykseksi, jka kskee ssiaaliturvan muutkshakulautakunnasta annetun lain ja vakuutusikeuslain muuttamista - Lunnksesta hallituks esitykseksi laiksi riksvahinklain muuttamisesta - Lunnksesta hallituks esitykseksi laeiksi kansaneläkelain ja työeläkeasiid muutkshakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta sekä ssiaaliturvan muutkshakulautakunnasta annetun lain 9 :n 1 mmtin 1 khdan kumamisesta - Vakuutusikeud tarpeista saada tietja ja asiakirjja suraan Kansaneläkelaitks tietjärjestelmistä - Määräaikaist tumareid nimittämisestä ja eräid tumiistuint jhtamisjärjestelmän kehittämisestä; ikeusministeriön mietintöjä ja lausuntja 5/21 - Hallinttumiistuint valmistelevan mittaristtyöryhmän lppuraprtista; ikeusministeriön mietintöjä ja lausuntja 13/21 -Työryhmämietinnöstä 29:19, Hallintlainkäytön kehittämin, Prsessityöryhmän välimietintö. VESTTÄ Vakuutusikeud viestinnän tteuttamis perusteet n vahvistettu vakuutusikeud viestintäsuunnitelmassa. Vakuutusikeud viestinnän tarkituksa n antaa ikeaa ja lnaista tieta vakuutusikeud timinnasta, mettelytavista ja ratkaisuista. Viestintä lisää tietämystä ja luttamusta vakuutusikeud timintaan ja tukee sit vakuutusikeud nnistumista perustehtävässään. Vakuutusikeus julkaisee vusittain vusikertmuks. Vakuutusikeud verkksivut vat sitteessa Verkksivulla n tietja vakuutusikeud timinnasta, kut käsiteltävistä asiista ja hkilöstöstä. Muutkshakijalle n tieta muun muassa asian käittelyvaiheista ikeudkäyntikuluista ja suullisesta käsittelytä sekä sähköisestä asiinnista. Lisäksi verkksivuilta n yhteys vakuutusikeud ikeustapauksiin, jista uusimmat vat siksi nkyvillä. Verkksivut sisältävät myös vakuutusikeud yhteystied t. Vakuutusikeud ikeustapaukset vat maksuttmana nternet palveluna Finlexin säädöstietpankissa sitteessa Vakuutusikeud tietkanta sisältää ratkaisuja 196- luvulta alka. Uusimmat ratkaisut vat vudelta 21. Vunna 21 vakuutusikeus julkaisi Finlexissä 24 päätöstä eli,3 % ratkaistuista asiista. Vunna 29 julkaistiin 44 päätöstä. Vakuutusikeudessa n käytössä tumiistuint diaaritietj kyselykäyttöjärjestelmä (KYÖST). Kyselykäyttöön n siirretty vakuutusikeut vud 22 alusta luki saapuneet asiat. ASiansaiset ja yleisö vivat selata vakuutusikeud käsittelemi asiid julkisia diaaritietja vakuutusikeud kirjaamn asiakastilassa levalla asiakaspäätteellä. KOULUTUS Vunna 21 vakuutusikeud hkilökunnan kulutuspäivi kknaislukumäärä li nin 5. Vakuutusikeus järjesti hkilökunnalle vakuutusikeud kehittämispäivän, ntaari kulutuspäivät ja lääketieteellis seminaarin sekä kulutusta muun muassa asianhallinnan uusista käyttöminaisuuksista ja turvallisuusasiista. Lisäksi vakuutusikeudessa järjestettiin rutsin kiel kulutusta ntaareille ja kirjaamn hkilökunnalle. Vakuutusikeud puhejhtaji esimiesvalmnusta jatkettiin vunna 21 tteuttamalla puhejhtajina timivi tumareid salta jhtajuusarviinti. Vakuutusikeud hkilöku.ntaa sallistui myös ikeusministeriön ja ulkpulist tahj järjestämiin kulutustilaisuuksiin.

15 12 TYÖHYVVOT Vakuutusikeud timinnan lnaisa sana n pa.n.taa hkilökunnan jaksamise ja työhyvin- VOntn. Vakuutusikeus järjesti hkilökunnalle virkistystapahtumia ja työhyvinvintitapahtumia. ak.uutusikeudessa suritettiin vunna 21 myös riski kartitus, jnka tarkituksa n tunnistaa työpaikalla mahdllisesti levat vaarat ja terveyshaitat niin työn fyysis kuin hkiskin pul salta. VERALUT VAKUUTUSOKEUDESSA Vunna 21 vakuutusikeus järjesti vakuutusikeud sivutimisille jäsille, Vakuutuslaki- iehille sekä Vakuutuskuntutus VKK ry:n edustajille tutustumistilaisuudet vakuutusikeud timinta.n. Lisäksi vakuutusikeus järjesti esittelytlalsuudt. vakuutusikeud lgistiikkaprjektista ikeusministeriön sisäis tarkastuks yksikölle sk.ieusministeriön ja ssiaali- ja terveysministeriön edustajille. HALLTOTUOMOSTUTE YHTESTYÖ Vakuutusikeus n sallistunut hallinttumiistuint yhteise laatujärjestelmään vud 26 alusta luki. Seurattavia laadun satekijöitä vakuutusikeudessa vat lähinnä ikeudkäynnin suullisuud ja välittömyyd tteutumin, ikeudkäynnin jutuisuus sekä kantelu- ja purkuhakemust mestymin krkeimmassa hallintikeudessa. Hallinttumiistuint päällikkötumarit vat vudesta 25 lähti käyneet vusittain ikeusministeriön kanssa sektrineuvttelut. äissä tumiistuinlinjittain käytävissä neuvtteluissa keskustellaan seuraavaa vutta kskevista tavitteista ja resursseista. Hallinttumiistuinsektrin kuudes yhtein timintakertmus laadittiin alkuvudesta 21. Oikeusministeriö asetti keväällä 29 hallintikeuksi tumareid täydnyskulutuks hjausryhmän, jssa vakuutusikeutta edusti Tim Havu. Myös hallinttumiistuint kulutustyöryhmä, jnka jäsä vakuutusikeustumari Kaius Vurist timii, jatki timintaansa vunna 21. Tuula Kivari n timinut vakuutusikeud edustajana hallint- ja erityistumiistuint yhteistyöryhmässä. VAKUUTUSOKEUDE KEHTTÄME TOMA Oikeusministeriö asetti työryhmän, jnka tehtävänä n vakuutusikeud timinnan kehittämin. Työryhmä luvutti mietintönsä (ikeusministeriön työryhmämietintö 29: 1) ikeusministeri Tuija Braxille Työryhmä ehdtti muun muassa ratkaisukknpanj kevtämistä, täysistunnn ja hallintistunnn kknpanj supistamista sekä säännöksiä lisäselvityks rajittamisesta ratkaisupäivään. Työryhmän ehdtukset laitettiin vud 29 lppupulella lausuntkierrkselle ja lausunnista n annettu tiivistelmä Lähes kaikki lausunnnantajat vat yhtyneet työryhmän mietintöön vakuutusikeud kehittämistarpe salta. Suurin erimielisyys lausunnnantaji kesk n llut vakuutusikeud lääkärijäsjärjestelmän kehittämistä sekä työlja, yritystimintaa ja stilasvamma-asiita tuntevi asiantuntijajäst käytön vähtämistä kskevista ehdtuksista. Myös vakuutusikeud kknpanja ja esittelijän asemaa kskeviin ehdtuksiin n esitetty erilaisia näkemyksiä. Useimmat lausunnnantajat vat pitäneet mahdllisa vakuutusikeud mudllisista istunnista lupumista ja lisäselvityks vastaanttamis rajittamista ratkaisupäivään. Asiaa kskeva hallituks esitys (HE 281/21 vp) annettiin lppuvudesta 21. Asia ei kuitkaan ednyt Eduskunnassa ja lainsäädäntöhanketta ei käsitelty. Vakuutusikeus dttaa, että eduskuntavaali jälke vakuutusikeuslain muuttamista kskevaa hanketta jatketaan. Työryhmän rinnalla n työsknellyt Lapperannan teknillis ylipistn tutanttalud sastn ja ikeusministeriön kanssa yhteistyössä timiva lgistiikkaprjekti, jnka tehtävänä n llut suunnitella tarvittavia kehittämistimpiteitä, -prjekteja ja seuranta-analyysejä. Lgistiikkaprjektiin liitty vakuutusikeud asianhallintajärjestelmään suunniteltiin hälytysjärjestelmä, jnka avulla vakuutusikeud hkilökunta vi seurata asiid vaiheittaisia käsittelyaikja ja kknaiskäsittelyaikaa. Hälytysjärjestelmä tettiin käyttöön alkuvudesta 21. Järjestelmä n tarkitettu hkilökunnan apuvälineeksi man työn suunnittelussa sekä myös jhdn apuvälineeksi töid rganisinnissa.

16 Vakuutusikeudessa n llut käynnissä kuntutusasiita kskeva tehstettu käsittelymettelykkeilu, jka n vahvistettu vud 21 alkupulella pysyväksi timintatavaksi ja jka samalla n laajnettu kskemaan myös eräitä yksittäisiä asiaryhmiä sekä asiita, jid kknaiskäsittelyaika ylittää määritellyn aikarajan. Vakuutusikeudessa n lisäksi llut käynnissä kkeilu vaativi asiid käsittelyn tehstamisesta, jnka tarkituksa n varmistaa, että vaativikin asiid käsittelyaika pysyy mahdllisimman lähellä kaikki asiid keskimääräistä käsittelyaikaa. Myös tämä kkeilu n vahvistettu vud 21 alkupulella pysyväksi timintatavaksi vakuutusikeudessa. 13 Vakuutusikeudessa tteutettu lgistiikkahanke li mukana yleiseurppalaisessa "Crystal Scales f Justice" kilpailussa, jssa vusittain etsitään parhaita hankkeita, jilla n nnistuttu parantamaan ikeusturvan saatavuutta, tumiistuim rganisintia tai asiid käsittelyä. Kilpailussa mukana lleid 5 hankke juksta sumalain lgistiikkahanke ylsi neljän parhaan jukkn saad kunniamaininnan. Vakuutusikeus n lähettänyt muutkshakijille alka ilmituks asian vireille tulsta ipst-palveluna. Vireilletulkirje yhteydessä muutkshakijille lähetetään myös esite vakuutusikeud timinnasta sekä kerrtaan asian valmistelevan ntaarin nimi ja yhteystiedt. Tällä tavin n pyritty helpttamaan muutkshakijid tiednsaantimahdllisuutta vakuutusikeud timinnasta. Lainkäyttötiminnan ja sisäist työtapj kehittämis hella sähköis asiinnin kehitysnäkymät ja tiedttamis kehittämin tulevat lemaan vakuutusikeud timinnan kehittämiskhteita tulevaisuudessa. Lisäksi lgistiikkaprjektin työn tulksia seurataan ja järjestelmää kehitetään tarvittaessa edellekin.

17 14 VAKUUTUSOKEUDE LÄÄKÄRJÄSEET Lääkärijäset Lääkärivarajäset Ylilääkäri lääketiete ja kirurgian thtri, prfessri Sepp Seitsal, ylilääkäri (kirurgia, rtpedia ja traumatlgia, vakuutuslääketiede) Lääkärit lääketiete ja kirurgian thtri, dstti Arsi Harilain (kirurgia, rtpedia ja traumatlgia, vakuutus lääketiede) lääketiete lissiaatti Eer Hyvärin (kirurgia, rtpedia ja traumatlgia, vaku utuslääketiede) lääketiete lissiaatti Marita Pippingsköld (psykiatria) lääketiete thtri Juha Tapi Halavaara (radilgia) lääketiete thtri Ritva Marketta Kauppin-Mäkelin (sisätaudit) lääketiete ja kirurgian thtri, prfessri Christian Lindqvist (leukakirurgia, hammas- ja suukirurgia) lääketiete thtri Jari Siirn (neurkirurgia) lääketiete thtri Raim Uusital (silmätaudit) lääketiete ja kirurgian thtri, dstti Mervi Annikki Ktila (neurlgia, kuntutus, vakuutuslääketiede) lääketiete thtri Kalevi Juhani Hietaniemi (kirurgia, rtpedia ja traumatlgia, vakuutuslääketiede) lääketiete thtri, dstti ina Christina Lindberg (psykiatria, vakuutuslääketiede) lääketiete lissiaatti Jyrki Salmkivi (kirurgia, rtpedia ja traumatlgia) lääketiete thtri Hannu Väänän (sisätaudit ja gastrterlgia)

18 15 VAKUUTUSOKEUDE ASATUTJAJÄSEET Työlja tuntevat jäset Sivutimiset jäset: varatumari Harri Hietala varatumari Mika Hämäläin varatumari Juk Hämäläin varatumari Else-Mai Kirvesniemi varatumari Simpekka Kivu ikeuspalveluj päällikkö Markku Kuppamäki varatumari Anja Lahermaa lakimies Anu-Tuija Leht työmarkkinalakimies Jussi Lumajärvi lakimies Maria Löfgr varatumari Tarja iemelä lakimies Jyrki Ojan neuvttelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka varatumari Pekka Pietin lakimies Mikk Räsän ikeustiete kandidaatti Tim Sarparanta ikeustiete kandidaatti Juni Vattulain ikeustiete kandidaatti Tuija Vehviläin varatumari Piia Vuti hallitusneuvs Kirsi Äijälä Sivutimist jäst varajäset: lakimies Heli Ahkas varatumari Rist Alank jhtava lakimies Kati Hallikain varatumari Harri Hietala työmarkkinalakimies Erkki Hintsan lakimies Hanne Hugberg varatumari Tumas Hyytin lakimies Rni Jkin varatumari Tapi Kari lakimies Tuija Kellniemi-Häärä varatumari Pirkk Janas varatumari Jari Järvi työmarkkinalakimies Miia Kannist lakimies Mari Keturi työmarkkinalakimies Anne Kiiski varatumari Juha Kivist lakimies Tim Kiiin ikeustiete kandidaatti Jukka Kskipirtti työmarkkina-asiamies Kai Kullaa varatumari Pekka Kärkkäin lakimies Riikka Laaks ssiaalisihteeri Kai Laaksn neuvtteleva virkamies Päivi Lanttla yksikön päällikkö Anna Lavikkala lakimies Anu-Tuija Leht MBA Aulikki Lein puhejhtaja Petteri Lein varatumari Eer Lindström työmarkkinalakimies Ritva Liivala ikeustiete maisteri Petri Linkneva finanssineuvs Ask Lindqvist työsujelusihteeri Marjut Lumijärvi ikeustiete kandidaatti Tim Löppön varatumari Jaana Meklin varatumari Tumas Mänttäri jhtava työmarkkinalakimies Hrika ybndas-kangas lakimies Arja Phjla ikeustiete kandidaatti ina Pärssin varatumari Kaj Schmidt työmarkkinalakimies Kati Virtan varatumari Jnna Vima spimustimitsija Teija Wikman varatumari Pia Zaers Yritystimintaa tuntevat jäset Sivutimiset jäset: varatumari Rist Airikkala maat. ja metsät. kandidaatti Elina Liinaharja lainpillin asiamies Anja Tumla työmarkkina-asiid päällikkö Outi Tähtin Sivutimist jäst varajäset: lakimies Katja Cash työmarkkina-asiid päällikkö Merja Hirvn timinnanjhtaja Jaakk Hlsti asiamies Rikard Krkman varatumari Vesa Malila asianajaja lp Misala timinnanjhtaja Mikael Söderlund tutkimuspäällikkö Jhan Åberq Stilasvamma-asiita Sivutimiset jäset: majuri Petri Laurila varatumari Art Lillberg everstiluutnantti Juni Lippn tuntevat jäset Sivutimist jäst varajäset: eversti Martti Kuivala kaptei Art Kuutsa timinnanjhtaja Lea Mankkin majuri Olli Ohrankämm valtitiete maisteri Raija Ovaska

19 16 VAKUUTUSOKEUDE HEKLÖKUTA Jäset Ylitumari Tim Havu Laamannit Juha Pystyn Rauli Rauankski Martti Hauvn Vakuutusikeustumarit Raija Valli Hilkka Saarela (w) Mirja Väläin (w) Mirja Lappeteläin Larry Grönlund Osm Kurki Olli Olanterä Kari Uusital Erkki Mellais Aija Peltla Jari Makkn Eeva Wahlberg Ulla-Maija Halme (w) Jyrki Tn Aap Leskin Elina Saramies Harri shanni Jaana Hemminki Olli Järvi Asa Mrelius-Ekelund Kaius Vurist Anu Hemminki Tuula Hirst Määräaikaiset vakuutusikeustumarit Anna Raivi Annukka Suvija Jhanna Palvaara Juha Mutka Mira Kivumaa Andreas yberg Esittelijät Ma. kansliapäällikkö Tuula Kivari Asessrit Jyrki Ulvin Aksu Jkin Tuuli Teräväin Vakuutusikeussihteerit Liisa Peltkangas (w) Maria Vuri-Karvia (w) Antti Tapanila Matti Rmakkaniemi Hela Karlssn Minna Markkan Heli Virlain Riitta Aurelius Anna Pitkän Pekka Patrakka Petri Pttilä Kati Piippn Jhanna Ehtam-Kettun Antti Hutari (w) Anne Usmi Eeva Attila Riitta Aurelius Merja Alanne (w) Eeva Tarkkan Martta Plathin (w) ra Paajan (w) Mikk isula Määräaikaiset vakuutusikeussihteerit Erika Lein Anna Kskranta (w) Mirka Kalli (w) Taru Vesterberg Riikka Pirin Marianne Matilain Aija Kurittu Hanna Tssavain Linda Harjutsal Heli-Anna Haukilahti (w) Matti Parkkin (tiedttajalakimies) Valmistelijat Vastaavat ntaarit Tmmi Hartikain Juha Kannelmaa (w) Maarit Hinkkan Määräaikaiset vastaavat ntaarit Emilia evanranta taarit Markku Kerän Mervi Peltla Eeva Salmela Ulla Pasan Ain-Maija Asl-Arpn Kaisu Majuri Pirj Kivimäki Jaana Tasan Sari Andst Antti Kh Hela Virta (vv) Minna Sini Heidi Saarin Marianne hander Sanna Rajala Antti Rönty Annukka iskan (w) Jaana Putiain Määräaikaiset ntaarit Laura Väläin iina Lampela Pekka Rekla Hallint- ja timistpalveluyksikkö nfrmaatikk Lea Lindrs Tiethallinnn asiantuntija Pirkk Savlain Kirjaaja Anne-Mari Vaini Talussihteeri Lea Kkkla Hkilöstösihteeri Arja Kalli Timistsihteerit Tarja Keinn Virva Ryynän Merja Laitala Eija iemin Terhi Laine La Oljemark Lea Pelkn Katri Kkk Sari Hlappa Sirkku Lehtin Sanna Tisuu Määräaikaiset timistsihteerit Janne Hämäläin Laura Valkeapää Ylivirastmestari Mikk Silander Määräaikain virastmestari Teemu Hämäläin

20 -+-' c -+-' -+-' -+-' c c -+-' c c c 'w c c ;:R. c -+-' c c C -+-' C 1. ;:R. ;:R ' C -+-' <D "'"".a...c-.;;;t >, '1. > ) C c a. -+-', 1... E c n:s (f) c C ;:R. C -+-' -+-' -+-' C C c c -.;;;t -+-' c c ::::s <D :::R ;:R. :t: E > :c <D - 1. <D.::!:::! -.;;;t C C <D.-... > "'"" :n:s (f) c.... Ē -+-' -+-'.c -+-' "'"" E.- n:s E E >... ta n:s «(f) n:s.-... ta -+-' -+-' '--', n:s 'w ;:R. :::R (J) E ) -+-' E (J) E <D -.;;;t ' C C > -+-' "'""...c ::::s a. C ' n:s n:s -+-' C;:R. <D 1"- 1i)C :c - >. - - >."'"" <D : E"'"" >. : -+-' ' : >. 1- c

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN. b) tapaturmavakuutusasioista; tai

VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN. b) tapaturmavakuutusasioista; tai MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 22.12.2016 OM 5/1215/2014 VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN Asiantuntijajäsenet

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot