Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus

2 ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2

3 SISÄLTÖ Tiivistelmä Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastus 5 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat 5 3 Vuoden 2007 arviointikertomuksen sisältämien huomautusten käsittely 5 4 Kaupungin strategian mukainen toiminta 6 5 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen Kaupunginhallituksen alainen toiminta Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Investoinnit Käyttötalouden toteutuminen 14 6 Kaupungin määräämisvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Liikelaitokset Merkittävät tytäryhtiöt Sisäisen valvonnan järjestämisen arviointi Talouden tasapainotuksen toteutuma Ohjelmien arviointeja Kaupunginvaltuuston ja hallituksen itsearviointi Kiitokset Yhteenveto 24 Liite 1 Vuoden 2007 arviointikertomuksen perusteella tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tiivistelmä esityksistä 3

4 1. arvioi, että hyväksytyt strategiset linjaukset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Tulevina vuosina kaupungin toimintaa on kehitettävä strategian mukaisesti niin, että toiminta saadaan elinkelpoiselle ja kestävälle perustalle. Kaupungin on tarkoin harkittava kaikki menokohteet, jotta peruspalvelut taataan kuntalaisille. Talouden tasapainoon saattaminen edellyttää käyttömenojen kasvun hallintaa sekä tulorahoituksen ja pääomamenojen tasapainoa. Kehittämällä ja tukemalla sopivin panoksin osaamisperusteisesta elinkeinopolitiikkaa luodaan kasvua ja uudistumista. 2. Taloustaantuman johdosta verotulojen kertymä tulee pienenemään, joten se tulee vaikuttamaan välittömästi kaupungin omaan toimintaan ja vuoden viiveellä maakunnan maksuosuuksiin. Jotta kaupungille jäisi taloudellisia resursseja omaan toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen, on saatava aikaan muutos maakunnan maksuosuuden määräytymisperusteisiin. 3. pitää hyvänä, että asiakastyytyväisyyskyselyjä on tehty eri toimialoilla. Ne on kuitenkin saatava riittävän kattaviksi, jotta niiden tuloksilla on toimintaa ohjaavaa vaikutusta. Kyselyt on syytä tehdä säännöllisesti, jotta saadaan tarvittavaa pitkittäisarviointia ja nähdään tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. 4. Työttömyyden lisääntyessä tulee tehostaa laaja-alaisia aktivointitoimenpiteitä, jotta työttömyyden pitkittymisen seurauksia saadaan vähennettyä ja samalla pienennetään työmarkkinatuen kuntaosuutta. 5. Peruskunnan nettoinvestointien määrää tulee nostaa tulevina vuosina sellaiselle tasolle, jolla rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kunto säilyy edes ennallaan. 6. edellyttää, että teatteri alkaa kehittää toimintaansa liikelaitosmaisesti ja parantaa omaehtoista tulonmuodostustaan. 7. Vimpelin kehittämisliikelaitoksen tulee määrittää pääoma- ja ylläpitovuokratasot sellaisiksi, että niillä taataan rakennuskannan hyvä kunto. 8. esittää, että keskushallinnon kehittämisohjelman yhteydessä mietitään myös kaupungin eri liikelaitosten hallinto- ja talouspalvelujen keskittämistä samaan tukipalvelukeskukseen. 9. kehottaa kaupungin tytäryhtiöiden hallituksia ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka turvaavat omistajalle ja yhtiöille hyvän kokonaistuloksen saavuttamisen. 10. esittää pohdittavaksi, turvaako Intotalon nykyinen sijoittuminen kehitysyhtiöön parhaat edellytykset auttaa nuoria yrittäjiä toiminnan aloittamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. 11. pitää erittäin tärkeänä, että kaupunginhallituksen esittämät sisäisen valvonnan kehittämiseksi esitetyt parannusesitykset työstetään niin pian kuin mahdollista ja viimeistään voimassa olevan taloussuunnittelukauden loppuun mennessä. 12. Ohjelmaperusteista kehittämistä suunniteltaessa on selvitettävä tarkkaan, että se liittyy kiinteästi kaupungin strategisiin linjauksiin ja tukevat kaupungin perustehtävää. Kiinteä yhteys kaupungin strategisiin linjauksiin kiinnittää ohjelman kaupungin perustoimintoihin ja edesauttaa resurssien saantia ja tulosten hyödyntämistä. 13. uudistaa esityksensä, että kaupunginhallituksen roolinsa mukaisesti on huolehdittava siitä, että alijäämien kattamiseksi laadittava yksityiskohtainen toimenpideohjelma hyväksytään kaupunginvaltuuston antamien aikataulujen mukaisesti ja sitoudutaan ohjelmassa hyväksyttyihin toimenpiteisiin. 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 4

5 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Vuosiksi valittuun tarkastuslautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Hannu Juntunen Ritva Mikkonen Tauno Heiskanen Ilkka Juntunen Annamaija Kolli - Kauppinen varajäsen Paavo Enroth Pirjo Laaksonen Arja Laatikainen Juha Toivo Taina Korhonen Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi on nimetty Hannu Juntunen ja varapuheenjohtajaksi Ritva Mikkonen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut sisäinen tarkastaja Seija Huttunen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Kaupunginvaltuuston hyväksymän vision ja kaupungin strategian pohjalta tarkastuslautakunta on arvioinut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista viitekehyksenä tasapainotettu tuloksellisuusmalli. Arviointi, seuranta ja valvonta ovat päätöksentekoprosessin olennaisia osia. Niiden tarkoituksena on tukea päätösten tekemistä ja toimeenpanoa osoittamalla, onko käytettävissä olevia voimavaroja ollut riittävästi ja onko ne kohdentuneet tarkoituksenmukaisesti. Tarkastuslautakunnan keskeisenä painopistealueena vuonna 2008 ovat olleet elinkeino- ja palvelustrategian seuranta sisältäen mm. varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen, työllisyydenhoidon, pelastuslaitoksen ja investoinnit. Edellisten lisäksi kohteina ovat alijäämän kattamissuunnitelma, liikelaitokset, tytäryhtiöt ja tärkeimmät kaupunkiohjelmat. Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta on saanut selvityksiä toimintojen järjestämistavoista, kuullut toiminta- ja talousasioissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajia, kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa, vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehiä sekä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden edustajia. Lisäksi on kuultu maakuntajohtajaa. Kokouksissa on käsitelty tilintarkastukseen liittyviä asioita, tarkastuksen raportointia ja arviointikohteita. Lisäksi tarkastuslautakunnan toimesta on laadittu Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen toteutuksesta arviointiraportti ajalta Arviointikertomusta täydentää palvelustrategian arviointiraportti päättyneeltä valtuustokaudelta Kertomusvuonna tarkastuslautakunta on pitänyt 12 kokousta ja käsitellyt niissä 78 asiaa. Lisäksi lautakunta on kokoontunut kolme kertaa vuonna 2009 arviointikertomuksen laadintaa varten. Tutustumiskäyntejä on tehty Kätönlahden koululle, Vuolijoelle ja kaupunginteatteriin. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin koulutustilaisuuksiin vuoden aikana. 1.3 Tilintarkastus 5

6 Kaupungin ulkoisesta tilintarkastuksesta toimikaudella on huolehtinut Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut saakka JHTT Veli Matti Seppälä ja alkaen tilikauden loppuun saakka JHTT Juha Huotari. Veli Matti Seppälä on muuttunut avustavaksi tarkastajaksi ja hänen lisäkseen palkkatarkistusta on suorittanut Anne Soikkeli kaupunginhallituksen toimialaa lukuun ottamatta ja konsernitarkastusta Erja Niittyvirta. Vuonna 2008 vastuullinen tarkastaja ja avustavat tarkastajat ovat suorittaneet kaupungin hallinnon tarkastuksia sopimuksen mukaisesti yhteensä 58 päivää. Tilintarkastajat ovat esitelleet työohjelmansa tarkastuslautakunnalle ja raportoineet tarkastusvuoden 2008 havainnoistaan. 2 ARVIOINNIN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä on kuntalain 71 :n mukaisesti osa kaupungin ulkoista tarkastusta, jonka toisen osan muodostaa tilintarkastajan suorittama lainmukaisuuden tarkastaminen ja tilintarkastus. Tilintarkastaja keskittyy kuntalain 73 :ssä tilintarkastajan tehtäväksi säädettyihin tarkastustehtäviin. Toiminnan tavoitteellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden arviointi kuuluu tarkastuslautakunnalle. Kaupungin strategisena johtajana valtuusto päättää mm. kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kaupunkiorganisaation hallinnosta vastaa ja sitä johtaa kaupunginhallitus, jonka tehtävänä on panna täytäntöön valtuuston päätökset. valvoo ja arvioi valtuuston puolesta ja apuna kaupunginhallituksen johtamaa täytäntöönpanoprosessia ja tuloksia. Arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltaista arviointia, jossa on mukana myös kuntalaisen näkökulma. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu sekä kaupunginhallituksen tilinpäätöksessä esittämiin tietoihin peruskunnan, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osalta että tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä saamiinsa tietoihin ja havaintoihin. Toimialojen ja tilintarkastajien raportit, selvitykset ja asiakaskyselyjen tulokset ovat myös olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä. Arviointikertomuksessa ei ole toistettu kaupunkistrategian, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteiden sisältöjä, koska ne on jo raportoitu tilinpäätöskirjassa. 3 Vuoden 2007 arviointikertomuksen sisältämien huomautusten käsittely Kaupunginvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2007 kokouksessaan Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Kaikilta osin esitettyihin havaintoihin ja esityksiin annettiin selvitykset ja ne käsiteltiin kaupunginvaltuustossa Ks. erillinen liite 1 6

7 toteaa, että annetut selvitykset olivat hyvin ja huolellisesti laadittuja. Näin ollen tarkastuslautakunta tekee sen johtopäätöksen, että toimintatapa pyytää palautetta tehdyistä esityksistä ja suosituksista on osoittautunut erittäin hyväksi ja sitä on syytä jatkaa. Tällä tavoin saadaan hyvä jatkumo asioiden eteenpäin viemiselle. 4 KAUPUNGIN STRATEGIAN MUKAINEN TOIMINTA Kaupungin strategia muodostuu perustehtävästä, arvoista ja visiosta sekä strategisista valinnoista. Perustehtävä, arvot ja visio sitouttavat sekä luottamushenkilöorganisaation että henkilöstön yhteisesti hyväksyttyjen arvostusten omaksumiseen ja toteuttamiseen sekä edesauttavat luomaan ja tukemaan hyvää toimintatapaa ja onnistumista. Strategiaan kirjatut arvot ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. Visioon on kirjattu kuntalaisille annettu lupaus luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupungista. Kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset valinnat ovat olleet osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka, alueiden käyttö, palvelustrategia ja talouden hallinta sekä kuntayhteistyö. Valittujen linjausten strateginen ohjausvoima konkretisoituu siinä, miten se siirtyy käytännön toiminnaksi ja liittyy saumattomasti asiakaspintaan. Kaupungin strategia on viety toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden strategioihin, joiden avulla ne toteuttavat yhteistä strategiaa. Osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka: Kaupunki on sijoittanut mm. ammattikorkeakoulun ja Teknologiakeskuksen kautta aineettomiin investointeihin, koulutukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan ohjaamalla rahoitusta erilaisiin kehittämistoimintoihin. Tuloksena on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä monitasoista osaamista ja verkottumista. Kaupunkikonsernin saamat Tekesin tutkimus- ja kehittämispanokset ovat olleet tärkeitä. Kehittämistoiminnan vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen ja tulevat näkyviin ajan myötä kansalaisten ja ympäristön hyvinvointina ja kaupungin verotulojen vahvistumisena. Kajaanin alueen innovaatioympäristön rakenteiden luomisessa onnistumisia ovat olleet Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteisen korkeakoulukonsortion aikaansaaminen ja mittaustekniikan osaamiskeskusohjelman myötä käynnistyneet erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Yksi näistä hankkeista on ajoneuvotietojärjestelmien kehittämisohjelma (ATJ), jonka tavoitteena on luoda Kajaaniin uusia koulutusja työpaikkoja sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lisäksi Kajaanin teknologiakeskuksen hallinnoimalla ajoneuvojen ympärivuotisella testauskeskushankkeella luodaan rakenteita ATJ- kehittämisohjelman käytännön toteutukselle. Alueiden käyttö: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt laaditun Koko Kajaani 2020 aluerakenne-selvityksen ja toimenpideohjelman, joiden avulla kehitetään kaupunkirakennetta tulevaisuudessa. Taajamien täydennysrakentamisella on saatu aikaan yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja liikennetarpeen vähentämistä. Asuntotuotannon painopiste on siirtynyt pientalorakentamiseen. Kajaani- Oulu valtatien oikaisu etenee Ouka hankkeen ja yhteistyön avulla, sillä VT 22 on mukana liikenne-poliittisen selonteon väyläinvestoinneissa. 7

8 Palvelustrategia: Asetettuun tavoitteeseen on päästy, kun toimialat ovat pystyneet tuottamaan ja järjestämään peruspalvelut siten, että ne ovat tyydyttäneet käyttäjien ja kuntalaisten tarpeita. Suoritettujen asiakaskyselyjen tulokset osoittavat, että palvelujen laatu, riittävyys ja tavoitettavuus ovat olleet kohdallaan. Perinteisellä panos tuotos -tarkastelulla kustannukset/asukas ovat nousseet varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa. Ympäristötekniset palvelut ovat pystyneet parantamaan tuottavuuttaan. Hyvän ja arvostetun työnantajan tavoitetta kaupunki on toteuttanut panostamalla mm. esimiesten valmennukseen, henkilöstön perehdyttämiseen ja erilaisten ohjeistusten uudistamiseen. Talouden hallinta: Suunnittelemattomia menoja muodostui mm. Kätönlahden koulukiinteistön purkamisen aiheuttamasta alaskirjauksesta ja Kainuun maakunta kuntayhtymän ennakoitua suuremmasta rahoitusosuudesta. Käyttömenojen hoitamiseen on jouduttu ottamaan tilapäistä luottoa koko vuoden ajan ja josta on ollut seurauksena korkokulujen kasvu. Talouden hallinnalle asetetut tavoitteet tuloksen ylijäämäisyydestä ja tuloveroprosentin pitäminen ennallaan ovat toteutuneet, koska pitkäjänteinen maanmyyntitoiminta johti suotuisaan tulokseen vuonna Kuntayhteistyö: Kuntien yhteistyössä on saatu aikaan pieniä päänavauksia kuluneella vuodella: opetustoimen yhteistyöselvitys on valmistunut, pelastustoimi on uudelleen järjestetty sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävien yhteistyöselvitys on valmistunut. Yhteistyötä leimaa hyvin voimakas vastakkainasettelu suurten ja pienten kuntien välillä ja se näkyy koko maakunnallisessa kehittämistyössä. toteaa omana arvionaan, että hyväksytyt strategiset linjaukset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Pitkäjänteisen osaamisperusteisen elinkeinopolitiikan toteuttaminen on osoittautunut oikeaksi tavaksi toimia ja se on myös auttanut osaltaan tapahtuneen rakennemuutoksen hallinnassa. pitää hyvänä, että asiakastyytyväisyyskyselyjä on tehty eri toimialoilla. Ne on kuitenkin saatava riittävän kattaviksi, jotta niiden tuloksilla on toimintaa ohjaavaa vaikutusta. Kyselyt on syytä tehdä säännöllisesti, jotta saadaan tarvittavaa pitkittäisarviointia ja nähdään tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. arvioi, että kaupungin toimintaa on kehitettävä niin, että toiminta saadaan elinkelpoiselle ja kestävälle perustalle. Kaupungin on tarkoin harkittava kaikki menokohteet, jotta peruspalvelut taataan kuntalaisille. Kehittämällä ja tukemalla sopivin panoksin osaamisperusteisesta elinkeinopolitiikkaa luodaan tulevaa kasvua ja uudistumista. 5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOIMIALAKOHTAINEN TOTEUTUMINEN 8

9 5.1 Kaupunginhallituksen alainen toiminta Kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen ohella liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin kaupunginteatteri, Kajaanin Mamselli, Kajaanin Vesi ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos, osaamis- ja aluekehitysohjelmista, elinkeinokeskuksen yritystoiminnasta, matkailun kehittämisestä ja markkinoinnista vastaava Kajaanin Teknologiakeskus Oy ja Kainuun maakunta kuntayhtymä sekä keskushallinto ja työllisyyden hoito. Kaupunginhallitusta, työllisyyden hoitoa ja keskushallintoa lukuun ottamatta muut toiminnat arvioidaan liikelaitosten 6.1. ja tytäryhtiöiden 6.2. osioissa. Kaupunginhallituksen toimenpiteet (Tilinpäätös 2008,48) ovat kohdistuneet strategian mukaisesti osaamisperusteisen elinkeinopolitiikan edellytysten luomiseen koulutusta ja tutkimusta tukemalla sekä vastaamalla tapahtuneisiin rakennemuutoksiin. Pitkäaikaiset panostukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat osoittaneet, että ne luovat vahvaa perustaa selvitä rakennemuutoksista. Uutena avauksena mm. Measurepolis -ohjelmassa valmisteltiin yhteistyössä UPM:n kanssa metsäteollisuuden teknologiaohjelma. Lisäksi UPM:n tehdasalueelle Renforsin Rannan yritysalueelle on sijoittumassa useita uusia yrityksiä. Pitkään valmisteltu ajoneuvojen ympärivuotisen testauskeskuksen rakentamisen käynnistyminen varmistaa selviytymisen mahdollisuuksia. Kaupungin maksuosuudet Kainuun maakunta kuntayhtymälle vuosilta selviävät alla olevasta taulukosta. Taulukko x. Kaupungin maksuosuudet Kainuun maakunta kuntayhtymälle Vuosi Maksuosuus - % TP Maksu Lisäys ed. vuoteen Kasvu- % Kajaani Vuolijoki ,9 Yhteensä ,0 Kajaani Vuolijoki Yhteensä , , , , , ,9 Lähde: Kainuun maakunta yhtymän tilinpäätökset, rahoitusosuudet Vuoden 2008 korotus johtui maksuosuusprosentin muutoksesta sekä verotulojen että valtionosuuksien arvioitua paremmasta kehityksestä. Kokonaisuudessaan vuonna 2008 maakuntahallinnon toimintakulujen kehitys (7,1 %) ja suotuisa tulojen kertymä (ka.12,2 %) saivat aikaan sen, että Kainuun maakunta kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2008 oli 9,2 milj. euroa ylijäämäinen ja pystyi kertyneestä ylijäämästä kattamaan alijäämiä 6,2 milj. euroa. Maakunnan sosiaali- ja terveysmenojen kasvu oli 5,8 %, kun vastaava valtakunnallinen luku oli 7,0 % vuonna Koska maakunnan tilinpäätös oli arvioitua parempi, kuntien kanssa laadittu vanhojen alijäämien kattamisohjelma otetaan maakuntahallinnon toimesta uudelleen arvioitavaksi kevään 2009 aikana. Tarkastuslautakunnan mielestä kaupunki on toteuttanut ja tukenut alueellista kehittämistä ja vastannut nopeasti tapahtuneeseen äkilliseen rakennemuutokseen. 9

10 arvioi, että taloustaantuman johdosta verotulojen kertymä tulee pienenemään, joten se tulee vaikuttamaan välittömästi kaupungin omaan toimintaan ja vuoden viiveellä maakunnan maksuosuuksiin. Jotta kaupungille jäisi taloudellisia resursseja omaan toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen, on saatava aikaan muutos maakunnan maksuosuuden määräytymisperusteisiin. Työllisyyden hoidon (Tilinpäätös 2008,49) osalta toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Työllisyystilanteen paraneminen ja aktivointitoimenpiteiden lisääminen ovat vaikuttaneet merkittävästi Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden pienentymiseen. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli euroa vuonna Vuonna 2006 tuki oli euroa, joten vähennys on ollut kahdessa vuodessa euroa eli 27,6 %. Kaupunki on pystynyt vastaamaan myös muihin työllistämishaasteisiin yhdessä Kumppaniksi ry:n ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupungin työttömyysprosentti oli vuoden lopussa 12,6 %, kun se edellisen vuoden lopussa oli 13,5 %. Tulevaisuus ei näytä enää yhtä valoisalta, koska viime vuosien ajan jatkunut myönteinen työllisyyden kehityssuunta on taittunut. Lomautusten vuoksi työttömyys kääntyi vuoden 2008 lopulla kausivaihteluakin jo selvästi jyrkempään nousuun ja tilanne on jatkunut alkuvuodesta Kainuun työllisyyskatsauksen (joulukuu 2008) mukaan uutta työvoimaa haettiin työ- ja elinkeinotoimistojen kautta poikkeuksellisen vähän. Uutta työvoimaa tarvittiin eniten terveydenhuollon ja sosiaalialan tehtävissä, kaupan alalla ja palvelutyössä. Työttömyyden pitkittyminen lisää riskiä ongelmien kasautumiseen ja syrjäytymiseen, joten on erittäin tärkeää, että tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeet (ammattitaidon parantaminen, terveydentila jne.) selvitetään nopeasti ja ohjataan erilaisiin tukitoimiin ja työmarkkinoille. Työministeriö on raportissaan (2007) todennut, että tukitoimet maksavat itsensä takaisin yhteiskunnalle keskimäärin kolmessa vuodessa. tähdentää, että työttömyyden lisääntyessä tulee tehostaa laaja-alaisia aktivointitoimenpiteitä, jotta työttömyyden pitkittymisen seurauksia saadaan vähennettyä ja samalla pienennetään työmarkkinatuen kuntaosuutta. Keskushallinnon (Tilinpäätös 2008,52) toimenpiteet on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Keskushallinnon toiminta on tukenut koko kaupunkikonsernia uudistamalla organisaatiorakenteita ja ohjeistusta. Prosessien ja rakenteiden (Tilinpäätös 2008,32) osalta tehtäväksi merkityt toimenpiteet on osin tehty ja osassa työ jatkuu vuoden 2009 puolella. arvioi, että keskushallinnon antama hallinnollinen ja juridinen tuki kaupungin toimialoille, liikelaitoksille ja tytäryhtiöille on ollut tärkeää toimintaa, joka on varmistanut hyvän hallinnon toteuttamista koko kaupunkikonsernissa. 5.2 Sivistystoimiala 10

11 Kaupungin strategisten linjausten toteuttaminen sivistystoimialan osalta on onnistunut hyvin. Mamsellin ja Kajaanin teatterin liikelaitostamiset on saatu toteutettua. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden osalta (Tilinpäätös 2008,59) strategisena tavoitteena on ollut palvelujen laadukkuus ja palveluja on saatavissa oikeaan aikaan suhteessa palvelutarpeen muutoksiin. Sivistystoimiala on tuottanut ja järjestänyt varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön palveluja sekä monipuolista kulttuuritarjontaa. Suoritettujen asiakaskyselyjen perusteella voidaan arvioida, että tarjotut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut ovat olleet laadukkaita. Perusopetuksen puolella on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen kodin ja koulun välillä. Asiakaskyselyjen tulokset viittaavat siihen, että kodin ja koulun välisen yhteistoiminnan merkitys on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Kulttuurin alalla Kajaanissa on järjestetty valtakunnallista arvostusta saaneita tapahtumia Runoviikko ja Kajaani Tanssii - tapahtuma. Varhaiskasvatuksen palveluja on tarjottu riittävästi ja palvelut ovat järjestyneet lakisääteisessä ajassa. Jäljempänä olevasta taulukosta käy tarkemmin tuotettujen/järjestettyjen palvelujen määrät vuosina Palvelujen kysyntä jatkaa edelleen kasvamista, sillä tammikuussa 2009 päivähoitoon sijoitettiin 60 uutta lasta. Taulukko 1. Päivähoidon piirissä olevat lapset ja hoitopäivät Lasten määrä / hoitopäivien lukumäärä Lasten lukumäärä Hoitopäivät Lasten lukumäärä Hoitopäivät Lasten lukumäärä Hoitopäivät Lasten lukumäärä Hoitopäivät X) 2008 Kunnallinen päivähoito Osuus -% 68,7 67,0 66,3 64,7 68,3 63,8 68,9 65,2 Yksityinen päivähoito Osuus -% 31,3 33,0 33,7 35,3 31,7 36,2 31,1 34,8 Päivähoito yht x) kuntaliitos Palvelujen käyttäjien määrän lisäys on aiheutunut syntyvyyden kasvusta ja työllisyyden parantumisesta. Syntyvyys oli 452 lasta vuonna 2007 ja vuonna 2008 syntyi 450 lasta. Varhaiskasvatuksessa maahanmuuttajataustaisten lasten määrä oli lasta, mikä tarkoittaa 8,1 % kaikista päivähoidossa olleista lapsista. Peruskoulun oppilasmäärä oli lasta koulu- ja luokkamuotoinen erityisopetus mukaan luettuna. Oppilasmäärä on pienentynyt edellisestä vuodesta 140 oppilaalla. Oppilasmäärän väheneminen taittuu vuoden 2012 jälkeen. Maahanmuuttajaoppilaita on ollut valmistavassa opetuksessa 39 lasta ja yleisopetukseen integroitunut 85 lasta eli yhteensä 124 lasta. Peruskoulun lopettavia oppilaita on yhteensä 511 oppilasta ja heistä haki jatko-opintoihin lukioihin vajaa puolet ja ammatillisiin oppilaitoksiin reilut puolet. 11

12 Koulu- ja luokkamuotoisen erityisoppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppilaista (ei mukana normaalikoulu) oli 6,1 vuonna 2005 ja osuus on hieman laskenut vuoteen 2008 mennessä, jolloin se oli 5,9 %. Päätoimisia opettajia on ollut henkilöä. Muodollisesti pätevien opettajien määrä on parantunut koko ajan ja vailla muodollista kelpoisuutta opettajista oli vain 1,4 % vuonna Uudistumiseen ja henkilöstön työkyvyn tavoitteena (Tilinpäätös 2008, 60) ollut opettajien osaamisen parantaminen on toteutettu täydennyskoulutuksen avulla. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia on tuettu esimiesvalmennuksella. Prosessien ja rakenteiden tavoitteet (Tilinpäätös 2008,60) yhteistyön parantamisesta varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön kanssa ovat toteutuneet tilojen yhteiskäyttönä ja nuorisotyöntekijät ovat olleet mukana koulun oppilashuoltotyössä. Koululaiskuljetukset ovat tärkeä osa oppilashuoltoa, jolla tuetaan koulun antamaa opetusta ja kasvatusta. Kuljetuksia säätelee perusopetuslaki, ostoliikenteen säädökset ja liikenne- ja viestintäministeriön antamat erikoissäädökset. Sivistystoimiala kilpailuttaa tarvittavat koululaiskuljetukset, mutta ongelmana on, ettei alueella ole tarpeeksi kilpailua taksiliikenteen osalla. Lisäksi haja-asutusalueella on lakkautettu linja-autovuoroja. Kuljetuksista hoidetaan linja-autoilla 44 % ja takseilla 56 %. Koululaiskuljetusten piirissä olevien lasten määrä ja kustannustiedot selviävät alla olevassa taulukossa. Oppilasmäärien vähentyminen vaikuttaa myös kuljetusoppilaiden määriin. Kohde Kuljetuskustannukset, Kajaani Vuolijoki Yhteensä Kulj,oppilaat, lkm Kajaani Vuolijoki Yhteensä /Keskim. kulj.oppilas / oppilas Taloudellisten resurssien (Tilinpäätös 2008,60) osalta tavoitteeseen ei päästy, koska toimintakate ylittyi eurolla. Ylitystä syntyi varhaiskasvatuksen kysynnän lisäyksestä, perusopetuksen maahanmuuttajaopetuksen laajentumisesta, ateriapalveluista ja oppilaskuljetuksista. Perusopetuksen toimintakulut oppilasta kohti olivat /oppilas vuonna 2008 ja vuonna 2007 kustannukset olivat /oppilas, joten oppilaskohtainen kustannusnousu on ollut merkittävä. Tarkastuslautakunnan arvioi, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen järjestäminen on ollut ja on jatkossakin hyvin haasteellista, koska varhaiskasvatuksessa palvelujen tarve kasvaa ja perusopetuksen puolella se vähenee. On tärkeää huomata, että päivähoitopalvelujen määrän lisäys ilmentää omalta osaltaan alueen elinvoimaisuutta. 12

13 pitää tärkeänä, että sivistystoimiala yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa haasteista huolimatta on pystynyt tarjoamaan laadukkaita palveluja käyttäjiä tyydyttävällä tavalla. 5.3 Ympäristötekninen toimiala Kaupungin strategisten linjausten toteuttaminen ympäristöteknisen toimialan osalta on onnistunut hyvin. Koko Kajaani 2020 aluerakenneselvitys ja toimenpideohjelma on hyväksytty, monipuolisia asumisvaihtoehtoja tarjoavat yleiskaavamuutokset ovat käynnistyneet ja Rajavartioston alueen kehittäminen on alkanut. Petäisenniskan kehittämisprojektin avulla on tuettu elinkeinopolitiikkaa tarjoamalla hyviä sijoituspaikkoja yrityksille. Yleis- ja asemakaavoituksella on pystytty tarjoamaan tonttimaata tarvitseville kaupungin eri alueilta. Kainuun pelastuslaitosta koskeva yhteistoimintasopimus on hyväksytty. Aluepelastuslaitoksen lakisääteisten tehtävien kustannukset maksetaan asukasluvun suhteessa, joten Kajaanin kaupungin maksettavaksi tuleva osuus tulee edelleen kasvamaan muita kuntia enemmän väkiluvun vähentyessä muissa alueen kunnissa. Kajaanin kaupungin tuki alueen kunnille on n euroa/vuosi. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden osalta (Tilinpäätös 2008,81) kirjatut toimenpiteet on tehty ja käynnistetty suunnitelmien mukaisesti. Efeko Oy:n keväällä 2008 tekemän yhdyskuntateknisiä palveluja koskevan tutkimuksen mukaan yleisesti ottaen kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Vertailukuntiin nähden kaupunki sijoittuu katuvalaistuksen osalta keskiarvon yläpuolelle, mutta katujen, teiden ja puistojen hoidossa keskiarvojen alapuolelle. Uudistumisen ja henkilöstön työkyvyn (Tilinpäätös 2008,81) osalta on pantu täytäntöön oman työn kehittämishankkeen toimenpiteitä. Prosessien ja rakenteiden (Tilinpäätös 2008,81) osalta on jatkettu paikkatietohanketta ja kuntaliitosalueen investointi- ja kehittämissuunnitelmien toteuttamista. Taloudellisten resurssien (Tilinpäätös 2008,83) osalta asetettu tavoite on toteutunut. Vuonna 2008 toteutunut rakennustoiminta on lisännyt toimialan tuloja ja siten auttanut taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi maanmyyntituloja on saatu yhteensä 3,5 milj. euroa. toteaa, että ympäristötekninen toimiala on toteuttanut sille asetetut tavoitteet ja toimenpiteet hyvin. arvioi, että aluerakennesuunnitelma, osayleiskaavat ja keskustan kehittäminen ovat tukeneet ja edesauttaneet Kajaania maakuntakeskuksen kasvualueena. 5.4 Investoinnit Talousarviossa investointeihin (Tilinpäätös 2008,130) oli varattu nettona euroa, joka toteutui eurona eli alitusta syntyi euroa. 13

14 Tuloarvio oli euroa, joka toteutui eurona eli ylitystä syntyi euroa. Talonrakennusinvestoinneissa merkittävimmät hankkeet olivat jäähalli, keskuskoulu, vesiliikuntakeskuksen suunnittelu ja Kajaanin lyseo. Vesiliikuntakeskuksen rakentamiseen oli varauduttu 2.5 milj. eurolla, mutta siitä toteutui euron suunnittelun osuus vuonna Vesiliikuntakeskusta on jo suunniteltu vuosina ,02 eurolla. Nykyinen suunnittelu käynnistyi vuonna Vesiliikuntakeskuksen suunnitteluun on käytetty yhteensä ,91 euroa vuosina Talonrakennusinvestoinnit ovat olleet suunnittelurahoitusta lukuun ottamatta korjausinvestointeja, joilla on korjattu kuluneita rakennusosia tai järjestelmiä. Kuntaliiton raportin (2006) mukaan mm. opetustoimen rakennusten korjaamiseen tulisi Kajaanissa sijoittaa vuosittain yhteensä 2,59 milj. euroa rakennuskannan ennalta pitoon ja korjausvelan lyhentämiseen 6,0 milj. euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että opetustoimen rakennusten tekninen arvo pysyisi jatkossakin 44 % tasolla verrattuna uuteen rakennukseen. Näillä isommilla sijoituksilla rakennuskannan korjausvastuuta kurotaan umpeen ja pienemmillä sijoituksilla heikennetään kannan kuntoa. Sosiaalitoimen vastaava tarve olisi yhteensä n. 1,3 milj. euroa ja terveystoimen osalta euroa eli kaikki yhteensä 10,53 milj. euroa vuositasolla. Vuonna 2008 bruttoinvestointitaso oli 306,46 euroa/asukas, joka on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin se oli 257,92 euroa/asukas. Alla olevaan taulukkoon on koottu nettoinvestointien kehitystä vuosilta Peruskunnan nettoinvestoinnit vuosina Investointikohteet 2004 euro 2005 euro 2006 euro 2007 euro 2008 euro Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Irtain omaisuus Osakkeet ja osuudet Yhteensä toteaa, että peruskunnan investoinnit ovat kehittyneet nousujohteisesti koko valtuustokauden. Vuosien varrella syntynyt rakennusten korjausvelan määrä on kuitenkin sitä luokkaa, että sen korjaamiseen tarvitaan useita vuosia. arvioi, että peruskunnan nettoinvestointien määrää tulee nostaa tulevina vuosina sellaiselle tasolle, jolla rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kunto säilyy edes ennallaan. 5.5 Käyttötalouden toteutuminen Kaupunkistrategian mukaisesti tilikausien tulokset ovat ylijäämäisiä, eikä veroja nosteta. Vuoden 2008 osalta strategia toteutui ja kaupun- 14

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Koko Suomen väkiluku kasvoi vuonna 2003 edellisvuotta nopeammin. Väestö kuitenkin väheni yhdeksässä maakunnassa, joukossa Kainuu. Vaikka väen vähentyminen on hidastunut, on Kainuun

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot