Kootuin voimin vaikuttavampaan aluehallintoon. Selvityshenkilö Esko Riepulan ehdotukset aluehallinnon vahvistamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kootuin voimin vaikuttavampaan aluehallintoon. Selvityshenkilö Esko Riepulan ehdotukset aluehallinnon vahvistamiseksi"

Transkriptio

1 Kootuin voimin vaikuttavampaan aluehallintoon Selvityshenkilö Esko Riepulan ehdotukset aluehallinnon vahvistamiseksi Hallinto 2004

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Aluehallinnon vahvistamishanke Selvityshenkilö Esko Riepula Pääsihteeri Teemu Eriksson Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Kootuin voimin vaikuttavampaan aluehallintoon Julkaisun osat Julkaisun laji Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Tiivistelmä Sisäasiainministeriö asetti aluehallinnon vahvistamishankkeen selvityshenkilöksi rehtori, professori Esko Riepulan. Hänen pysyvinä asiantuntijoinaan ovat toimineet professori Jaakko Nousiainen ja rehtori, professori Perttu Vartiainen. Hankkeen tavoitteena on lisätä aluehallinnon tehtäviä ja toimivaltaa kiinnittäen huomiota alueiden kannalta merkittävien julkisten voimavarojen suuntaamiseen ja päätöksentekoon. Selvityshenkilö ehdottaa, että aluekehittämiseen suunnattavat voimavarat kootaan yhteen lukuun valtion talousarviossa. Myös EU-rakennerahastovarat koottaisiin rahastokohtaisiksi kokonaisuuksiksi. Voimavaroista päätettäessä lisätään yhteistyötä kaikilla tasoilla. Alueellisen tahdonmuodostuksen kokoamiseksi perustetaan maakuntaneuvosto, jonka ytimenä on maakunnan liiton hallitus. Lisäksi siihen kuuluu valtion sektorihallinnon edustajia. Keskustason suuntaamista ja päätöksentekoa varten perustetaan keskeisten ministeriöiden tulosallianssi. Valtion viranomaisten organisaatio ja toimeenpanotehtävät eivät muutu. Päätöksenteon painopiste siirtyy kuitenkin maakunnalliselle itsehallinnolle. Järjestelmä olisi täysimääräisesti käyttöön otettavissa vuonna 2007 yhtä aikaa uuden rakennerahastokauden kanssa. Avainsanat (asiasanat) Aluehallinto, aluekehitys, maakunnat, rahoitus Muut tiedot Painetun julkaisun ISBN on Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisusarja 12/2004 Kokonaissivumäärä 79 Jakaja Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja ISBN Luottamuksellisuus

3 TIIVISTELMÄ Sisäasiainministeriö asetti kesäkuussa 2003 hankkeen valmistelemaan hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä aluehallinnon vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä aluehallinnon tehtäviä ja toimivaltaa kiinnittäen tällöin erityisesti huomiota alueiden kehittämisen kannalta merkittävien julkisten voimavarojen suuntaamiseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon; koordinoida ja selkeyttää aluehallinnon toimintoja ja niiden organisointia sekä aluejaotuksia sekä tehostaa aluehallinnon kansanvaltaista ohjausta. Hankkeeseen asetettiin selvityshenkilöksi rehtori, professori Esko Riepula. Hänen pysyvinä asiantuntijoinaan toimivat professori Jaakko Nousiainen ja rehtori, professori Perttu Vartiainen. Selvityshenkilön tukena on toiminut virkamiessihteeristö. Selvityshenkilön ehdotusten määräajaksi asetettiin Selvityshenkilö on kuullut lukuisia hallinnon, politiikan ja tutkimuksen asiantuntijoita ja keskeisiä tahoja työnsä kuluessa. Selvityshenkilö rajasi tehtävänsä ulkopuolelle aluetasolla tapahtuvan palvelutuotannon. Samoin pääkaupunkiseutua koskeva aluehallinto jätettiin selvityksen ulkopuolelle, koska sitä selvitti toinen, selvityshenkilö Jussi-Pekka Alasen hanke. Valtion teknologiarahoituksen alueellista hyödyntämistä on selvittänyt maaherra Eino Siuruainen, joten tältä osin viitataan maaherra Siuruaisen selvitykseen. Lisäksi selvitystehtävässä on tarkoin seurattu hallitusohjelman linjauksia. Käsillä olevan selvityksen tekijä esittää havaintonaan, että suomalainen aluehallinto rakentuu kahden pilarin järjestelmälle eli ministeriökohtaisen valtionhallinnon ja kunnallishallintoon pohjautuvan kuntainliittojärjestelmän samanaikaiselle läsnäololle ja toiminnalle ilman selkeää organisoitua yhteensovitusta. Aluehallinnon yhteen kokoaminen enempää maakuntaitsehallinnon kuin valtionhallinnon keskittämisen avulla ei ole ollut Suomessa mahdollista. Maakunnan liittojen aluekehitysvastuun toteutuminen on jäänyt vajaaksi riittävän resurssiohjauksen puuttuessa. Aluehallinnon tehokkuutta voidaan parantaa vain koordinointia ja aitoa yhteistyötä keskeisten toimijoiden välillä lisäämällä. Myös aluehallinnon eurooppalainen ulottuvuus edellyttää maakuntien liittojen roolin ja vastuun lisäämistä. Selvityshenkilö ei pidä tarkoituksenmukaisena, että hallinnon rakenteita muutettaisiin eikä sitä, että aluehallintoa vahvistettaisiin pelkästään tehtäviä siirtelemällä. Ratkaisuksi ehdotetaan selvityksessä aluekehitykseen vaikuttavien eri viranomaisten keskinäistä hallintorajat ylittävää yhteistyön lisäämistä ja yhteisten toimintamallien kehittämistä. Selvityshenkilön keskeiset ehdotukset voidaan tiivistää kolmeen kohtaan: 1. Aluekehittämiseen suunnattavat voimavarat kootaan yhteen valtion talousarviossa. 2. Lisätään voimavaroista päätettäessä yhteistyötä keskushallinnossa, maakunnissa ja keskushallinnon ja maakuntien välillä. 3. Tehostetaan aluekehittämiseen suunnattavien varojen kansanvaltaista ohjausta. Aluekehittämisen kansallinen rahoitus koottaisiin valtion talousarviossa yhteen lukuun, jonka suuruus voisi selvityshenkilön arvion mukaan olla 1,5 miljardin euron luokkaa. Myös EU-rakennerahastovarat koottaisiin rahastokohtaisiksi kokonaisuuksiksi. Varojen alueellista suuntaamista ja päätöksentekoa varten muodostetaan keskushallintoon aluekehittämisen kannalta keskeisten ministeriöiden tulosallianssi yhteistyöfoorumiksi. Lisäksi muodostetaan alueellisen tahdonmuodostuksen kokoamiseksi ja aluekehittämistehtävän ja resurssihallinnon suuntaamiseksi yhdensuuntaiseksi toiminnaksi maakuntaneuvosto, joka on maakunnan liiton hallitus lisättynä valtion sektorihallinnon

4 edustajilla. Maakuntaneuvostossa enemmistö on poliittisesti valituilla jäsenillä. Kiinteän yhteistyön takaamiseksi otetaan käyttöön tulosohjaus- ja toimintajärjestelmä yhteistyön paremman tuloksellisuuden sekä toiminnan seurannan raportoinnin kehittämiseksi. Päätöksenteko ehdotetussa järjestelmässä muodostuisi seuraavanlaiseksi: (1) Eduskunta päättää alueelliseen kehittämiseen suunnattavien määrärahojen kokonaisuudesta ja saa tiedon sen alueittaisesta jakautumisesta talousarvioesityksessä. (2) Aluekehityksestä vastaava ministeriö tekee talousarvioin hyväksymisen jälkeen päätöksen määrärahojen alueellisesta jakaumasta ministeriöiden yhteisen tulosallianssin neuvottelemien tulossopimusten mukaisesti. (3) Maakuntaneuvosto tekee päätöksen alueelle osoitettujen määrärahojen suuntaamisesta ja irrottaa varat sen mukaisesti myös valtion aluehallintoviranomaisten käyttöön. (4) TE-keskus, ympäristökeskus, maakunnan liitto, lääninhallitus, tiepiiri ja metsäkeskus tekevät päätökset tukien myöntämisestä niiden saajille kuten nykyisinkin Eri viranomaisten roolit alueellisessa kehittämisessä muuttuvat siten, että päätöksenteossa painopiste siirtyy maakunnalliselle itsehallinnolle. Sen sijaan toimeenpanossa valtion viranomaisten tehtävät eivät muutu. Selvityshenkilö on tarkastellut myös aluejaotuksen merkitystä ehdottamassaan järjestelmässä. Aluekehittämisen edellytysten näkökulmasta kunkin maakunnan tulisi olla riittävän suuri kokonaisuus. Selvityksessä nähdään ennen kaikkea toiminnallisia perusteita sille, että maakuntia voisi yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tässä selvityksessä päähuomio on kuitenkin kiinnitetty aluekehittämiseen liittyvien voimavarojen yhteen kokoamiseen, niiden suuntaamiseen luotuun yhteistoimintajärjestelmään sekä menettelyn kansanvaltaisen ohjauksen tehostamiseen. Tämän vuoksi siinä ei ole puututtu laajemmin maakuntajaon perusteisiin. Vain Itä-Uudenmaan osalta selvityshenkilö ehdottaa maakunnan liittämistä Uudenmaan maakuntaan yhdenmukaisesti sen kanssa mitä Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeen selvityshenkilö Jussi-Pekka Alanen omassa raportissaan esittää. Selvityshenkilön ehdotusten mukainen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön siten, että tarpeelliset säädökset voitaisiin antaa vuoden 2005 keväällä. Ne tulisivat voimaan lukien, jolloin voitaisiin ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten tulossopimusten valmisteluun. Järjestelmä olisi täysimääräisesti voimassa vuonna 2007 yhtä aikaa uuden rakennerahastokauden kanssa.

5 SAMMANDRAG Inrikesministeriet tillsatte i juni 2003 ett projekt för att bereda åtgärder i enlighet med regeringsprogrammet i syfte att stärka regionförvaltningen. Projektet syftar till att öka regionförvaltningens uppgifter och befogenheter med särskild hänsyn till inriktningen av offentliga resurser som är viktiga för utvecklingen av regionerna och beslutsfattandet i anslutning till detta, att samordna och klargöra regionförvaltningens funktioner, funktionernas organisation och regionindelningarna samt att effektivisera den demokratiska styrningen av regionförvaltningen. Till utredningsperson för projektet utsågs rektorn, professor Esko Riepula. Professor Jaakko Nousiainen och rektorn, professor Pertti Vartiainen har varit utredningspersonens permanenta sakkunniga. Utredningspersonen har haft ett tjänstemannasekretariat som stöd. Som tidsfrist för utredningspersonens förslag uppställdes den 29 februari Under arbetets gång har utredningspersonen hört ett stort antal sakkunniga och centrala instanser inom förvaltning, politik och forskning. Utredningspersonen ställde serviceproduktionen på regional nivå utanför uppdraget. Likaså uteslöts regionförvaltningen i huvudstadsregionen, eftersom den har utretts inom projektet för en annan utredningsperson, Jussi-Pekka Alanen. Det regionala utnyttjandet av statens teknologifinansiering har utretts av landshövding Eino Siuruainen. Till denna del hänvisas därför till landshövding Siuruainens utredning. Inom utredningsuppdraget har dessutom riktlinjerna i regeringsprogrammet iakttagits noggrant. Upphovsmannen till denna utredning presenterar som sin iakttagelse att den finländska regionförvaltningen bygger på ett system med två pelare, dvs. statsförvaltningen enligt olika ministerier och det på kommunalförvaltningen baserade systemet med kommunalförbund. De två pelarna är samtidigt närvarande och verksamma utan någon tydligt organiserad samordning. I Finland är det inte möjligt att sammanföra regionförvaltningen desto bättre genom att koncentrera landskapssjälvstyrelsen än genom att koncentrera statsförvaltningen. På grund av otillräcklig resursstyrning har landskapsförbunden inte tagit fullt ansvar för den regionala utvecklingen. Det enda sättet att effektivisera regionförvaltningen är att utöka samordningen och det genuina samarbetet mellan de viktigaste aktörerna. Även den europeiska dimensionen av regionförvaltningen förutsätter att landskapsförbundens roll och ansvar utökas. Enligt utredningspersonen är det oändamålsenligt att ändra förvaltningsstrukturerna och stärka regionförvaltningen bara genom att överföra uppgifter. Som en lösning föreslås i utredningen utökat samarbete över förvaltningsgränserna mellan de olika myndigheter som påverkar den regionala utvecklingen och utveckling av gemensamma handlingsmodeller. Utredningspersonens viktigaste förslag kan sammanfattas i tre punkter: 1. Resurserna för regional utveckling sammanförs i statsbudgeten. 2. Vid beslut om resurserna utökas samarbetet inom centralförvaltningen, i landskapen samt mellan centralförvaltningen och landskapen. 3. Den demokratiska styrningen av medel som riktas till regional utveckling effektiviseras. Den nationella finansieringen av regional utveckling bör samlas under ett kapitel i statsbudgeten. Enligt utredningspersonens bedömning kan beloppet röra sig kring 1,5 miljarder euro. Medlen från EU:s strukturfonder kan också sammanföras till fondvisa helheter. För den regionala inriktningen av medlen och för beslutsfattandet inrättas ett samarbetsforum inom centralförvaltningen i form av en resultatallians mellan de ministerier som är viktiga för den regionala utvecklingen. Dessutom inrättas ett landskapsråd för att samla den regionala viljebildningen och styra regionutvecklingsuppgiften och

6 resursförvaltningen i samma riktning. Landskapsrådet består av styrelsen för landskapsförbundet utökad med företrädare för den statliga sektorförvaltningen. Politiskt valda ledamöter har majoritet i landskapsrådet. För att garantera ett nära samarbete införs ett resultatstyrnings- och verksamhetssystem för utvecklande av resultatrikare samarbete och rapporteringen av uppföljningen av verksamheten. Inom det föreslagna systemet utformas beslutsfattandet på följande sätt: (1) Riksdagen beslutar om helheten beträffande anslag som riktas till regional utveckling och informeras om den regionvisa fördelningen av helheten i budgetpropositionen. (2) Efter det att budgeten har godkänts fattar det ministerium som svarar för den regionala utvecklingen beslut om den regionala fördelningen av anslagen i enlighet med de resultatavtal som ministeriernas gemensamma resultatallians förhandlat sig fram till. (3) Landskapsrådet beslutar om inriktningen av de anslag som anvisats regionen och frigör i enlighet med detta medel även för de statliga regionförvaltningsmyndigheterna. (4) TE-centralen, miljöcentralen, landskapsförbundet, länsstyrelsen, vägdistriktet och skogscentralen beslutar liksom nu om beviljandet av stöd till mottagarna. De olika myndigheternas roller inom den regionala utvecklingen förändras så att tonvikten i beslutsfattandet förskjuts till landskapets självstyrelse. De statliga myndigheternas uppgifter förändras däremot inte inom verkställigheten. Utredningspersonen har också granskat regionindelningens betydelse inom det föreslagna systemet. Ur perspektivet för förutsättningarna för regional utveckling bör varje landskap bilda en tillräckligt stor helhet. I utredningen ses framför allt funktionella grunder för att landskapen kunde förenas till större helheter. Den största uppmärksamheten har dock fästs vid sammanföringen av resurserna för regional utveckling, det samarbetssystem som utformats för inriktningen av resurserna samt effektiviseringen av den demokratiska styrningen av förfarandet. Därför behandlas inte grunderna för landskapsindelningen desto mera i utredningen. Endast i fråga om Östra Nyland föreslår utredningspersonen att landskapet skall införlivas med landskapet Nyland. Förslaget stämmer överens med det som utredningsmannen Jussi-Pekka Alanen föreslår i sin rapport om projektet för utveckling av samarbetet inom Helsingforsregionen. Det system som utredningspersonen föreslår kan genomföras på så sätt att behövliga författningar utfärdas på våren Författningarna träder i kraft den 1 juni Då kan de åtgärder som verkställigheten förutsätter vidtas, t.ex. beredning av resultatavtal. Systemet införs i sin helhet år 2007, samtidigt som den nya strukturfondsperioden inleds.

7 KOOTUIN VOIMIN VAIKUTTAVAMPAAN ALUEHALLINTOON Selvityshenkilö Esko Riepulan ehdotukset aluehallinnon vahvistamiseksi

8 SISÄLTÖ I ALUEHALLINTO VAIKEASTI UUDISTETTAVA ALUEHALLINTO UUDISTUU VAI UUDISTUUKO? ALUEHALLINTO ALUEPOLITIIKAN ERÄS INSTRUMENTTI ALUEHALLINNON EUROOPPALAINEN ULOTTUVUUS... 6 II HALLINTO ALUEKEHITYKSEN TOTEUTTAJANA ARVIO 1990 LUVUN UUDISTUKSISTA Aluekehittämistehtävä ja sen toteuttamisedellytykset Aluehallinto 2000 uudistus ja sen vaikutukset Ympäristöhallinto MYÖHEMPI KEHITYS ALUEKEHITTÄMISEN RESURSSIHALLINTO Nykytila Budjetointi- ja toimeenpanojärjestelmä Kansallisen alueiden kehittämisen rahoituksen budjetointi EU:n rakennerahastovarojen budjetointi ALUEHALLINTO HALLITUSOHJELMISSA ALUEHALLINNON UUDET HAASTEET III SELVITYSHENKILÖN TEHTÄVÄ JA SEN SUORITTAMINEN ALUEHALLINNON VAHVIST AMISHANKE SELVITYSHENKILÖN TOIMENPITEET JA TEHTÄVÄN RAJAUKSET IV KOORDINOIDUMPAAN, TEHOKKAAMPAAN, VAIKUTTAVAMPAAN JA DEMOKRAATTISEMPAAN ALUEHALLINTOON JULKISTEN VOIMAVAROJEN KOKOAMISELLA JA SUUNTAAMISELLA LISÄÄ TEHOA ALUEHALLINTOON Voimavarojen kokoaminen ja hallinnon yksinkertaistaminen Ehdotukset voimavarojen kokoamiseksi ja hallinnon yksinkertaistamiseksi Päätöksenteko Uusi ohjaus- ja toimintajärjestelmä SOSIAALIPARTNEREIDEN ASEMA ALUEJAOTUSTEN TUKI JA YHTEENSOPIVUUS Seutuistuminen maakuntien haastajana Elinvoimainen maakunta Aluejakojen yhtenäistäminen KANSANVALTAISEN OHJAUKSEN TEHOSTUMINEN V EHDOTUSTEN SUHDE MENEILLÄÄN OLEVIIN MUIHIN ALUEHALLINTOHANKKEISIIN SEKÄ EHDOTUSTEN JATKOKÄSITTELY HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISHANKE (J-P ALANEN) INNOVAATIORAHOITUKSEN ALUEELLINEN TEHOSTAMINEN (SIURUAINEN) EHDOTUSTEN SUHDE POIKKIHALLINNOLLISIIN POLITIIKKA OHJELMIIN EHDOTUKSIA JATKOELVITYKSISTÄ EHDOTUSTEN TOTEUTTAMISAIKATAULU LIITE 1 MAAKUNNAN KESKUSASEMA KAHDESSA KESKEISES SÄ VALTION ALUEHALLINNON JAOTUKSESSA (TE-KESKUSJAKO JA YMPÄRISTÖKESKUS JAKO) LIITE 2 MAAKUNNAN ITSENÄISYYS KAHDESSA KESKEISESSÄ VALTION ALUEHALLINNON JAOTUKSESSA (TE-KESKUSJAKO JA YMPÄRISTÖKESKUSJAKO LIITE 3 JAAKKO NOUSIAINEN. TAUSTAMUISTIO. OSALLISTUMINEN JA KANSANVALTIANEN OHJAUS ALUEHALLINNOSSA LIITE 4 ASIANTUNTIJAKUULEMIS ET JA ESITTELYT LIITE 5 VIITTAUSTEN LÄHTEET

9 1 I ALUEHALLINTO VAIKEASTI UUDISTETTAVA 1.1. Aluehallinto uudistuu vai uudistuuko? Julkinen hallinto on Suomessa jakautunut valtionhallintoon ja kunnalliseen itsehallintoon. Valtionhallinnossa voidaan erottaa kolme tasoa: keskushallinto, aluetaso ja paikallistaso. Kuntien hallinnosta on säädetty, että Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon (PerL 121 ). Kuntien lakisääteinen ja muu alueellinen yhteistoiminta tapahtuu kuntainliitto järjestelmän puitteissa. Muista Pohjoismaista ja useimmista Euroopan maista poiketen Suomessa kohtaavat aluetasolla virkamieshallintoon perustuva ministeriökohtainen valtionhallinto ja itsehallintoon pohjautuva toisen asteen kunnallishallinto. Työnjako näiden kesken on muotoutunut enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti. Pääperiaatteena on ollut, että palveluiden tuottamisesta vastaavat kuntaorganisaatioon kuuluvat toimielimet, kun taas ohjaus-, lupa- ja valvontatehtävät kuuluvat valtion toimielimille. Alueiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä molemmat ovat aktiivisia toimijoita, eikä selkeää työnjakoa tässä suhteessa ole osoitettavissa. Kehittämisasioissa valtionhallinto edustaa asianomaisen ministeriön tahtoa ja linjaa alueella, kunnallishallintoon pohjautuva aluehallinto taas asukkaiden itsehallintopohjaista tahtoa ja linjaa. Juuri tässä valtion- ja kunnallishallinnon leikkauspisteessä on Suomen aluehallinnon akilleen kantapää. Niin pohjoismaisessa kuin yleisemmässä eurooppalaisessa katsannossa se on erikoislaatuinen sekoitus; hajanainen ja koordinaatioltaan heikko vailla selkeää vastuunjakoa ja kansanvaltaista pohjaa ja niin voitaneen sanoa keskentekoinen siitä huolimatta, että sen uudistamisen kimpussa on oltu koko itsenäisyyden ajan. 1 1 Pohjolainen kirjoittaa (s. 81): Edellä on jo viitattu siihen, että ylhäältä (parlamentaarisen järjestelmän kautta) tuleva kansanvalta ja alhaalta (kuntalaisten itsehallinnosta) nouseva kansanvalta kohtaavat joissakin pisteissä. Yhdeksi tällaiseksi pisteeksi näyttää muodostuvan aluehallinto. Mielenkiintoista asiassa on se, että tämä hallintoporras on kauimpana kansanvallan lähteistä koko hallintokoneistossa.

10 2 Lääninhallinto vakiintui valtion aluehallinnon keskeisimmäksi toimijaksi Ruotsin vallan kaudella. Siitä alkaen lääninhallitukset ovat olleet hallituksen yleisedustajia alueilla, vaikka niille samalla kuului myös oma-aloitteinen toiminta läänin ja sen asukkaiden parhaaksi. Niiden sekä myöhemmin perustettujen valtion piirihallintoviranomaisten toimesta alueellinen kehittäminen oli ylhäältä alas suuntautuvaa ohjausta keskushallinnon viitoittamana. Tässä suomalainen aluehallinto on poikennut yleiseurooppalaisesta linjasta, jossa aluehallinto on yhdistetty nimenomaan alueellisten itsehallintoviranomaisten tehtäväksi. Kuntia laajempien itsehallintoelinten perustamisajatus tuli Suomessa ensi kerran esille kohta nykymuotoisen kunnallishallinnon pohjana olleiden kunnallisasetusten säätämisen jälkeen 1800 luvun lopulla. Esityksiä maakuntaitsehallinnon toteuttamiseksi on siitä lähtien tehty lukuisia ilman että ne olisivat johtaneet tulokseen. Vuoden 1919 Hallitusmuotoa säädettäessä kysymys kuntia laajempien itsehallintoalueiden tarpeesta jätettiin tietoisesti avoimeksi luomalla niiden toteuttamiselle perustuslailliset edellytykset menemättä kuitenkaan pidemmälle. HM 51,2 :n mukaan näet lailla säädetään myöskin, millä tavoin ja kuinka laajalti kansalaisten itsehallintoa on sovitettava kuntia suurempiin hallintoalueisiin.

11 3 Kun yritykset maakuntaitsehallinnon toteuttamiseksi eivät johtaneet tuloksiin, kuntien lakisääteiseksi yhteistoimintamuodoksi kehitettiin 1930 luvulla kuntainliittojärjestelmä. Lähinnä palvelutehtävien hoitamiseen perustettujen kuntainliittojen panos aluekehitykseen jäi vaatimattomaksi, eikä lääninhallitusten ja valtion piirihallintoviranomaistenkaan toiminta perustunut vielä tuolloin kuin vähäiseltä osin alueiden kehittämisen näkökohdille. Tarve aluehallinnon tehostamiseen nousi uusiin mittoihin, kun maassamme alettiin harjoittaa aktiivista (kehitys)aluepolitiikkaa ja 1970 luvuilla. Tämä tapahtui tarkoitusta varten säädettyjen kehitysaluelakien, valtionhallinnon hajasijoitustoiminnan, yritysten sijainninohjauksen sekä keskushallinnosta tapahtuneiden tehtävien ja toimivallan siirron muodossa. Toimenpiteet merkitsivät valtion aluehallintoviranomaisten ennen muuta lääninhallitusten aseman huomattavaa vahvistumista nimenomaan alueiden kehittämistä silmällä pitäen. Samanaikaisesti valtionhallinnossa tapahtuneiden muutosten kanssa rinnalla kulkivat ehdotukset maakuntaitsehallinnon toteuttamiseksi. Voimistuneen valtion aluehallinnon katsottiin jättävän sivuun alueen asukkaiden tahdon ja virkamieshallintoon perustuvana olevan vailla sellaista kansanvaltaista kontrollia, jota julkiselta vallankäytöltä demokratiassa yleisesti edellytetään. Selvää poliittista ratkaisua aluehallinnon linjasta ei kuitenkaan saatu useista 1970 luvulla työskennellyistä komiteoista huolimatta. Ratkaisua haettiin milloin maakuntaitsehallinnon, milloin taas lääninhallinnon demokratisoinnin suunnalta. Kissanhännänveto näiden mallien välillä olisi varmaan jatkunut näihin päiviin ellei viime vuosikymmenen alun taloudellinen lama ja siihen liittynyt valtiontalouden kriisi sekä hakeutuminen EU-jäsenyyteen olisi pakottanut voimakkaisiin hallinnon tehostamis- ja rationalisointitoimiin. Alkuvuodesta 1992 valtioneuvosto asetti maakuntien ja valtion alueellisen hallinnon kehittämishankkeen. Sen tarkoituksena oli toisaalta valtion aluehallinnon keventäminen, yhteen kokoaminen ja taloudellisuuden parantaminen (valtion aluehallintohanke), toisaalta taas edistää kuntayhtymien maakunnittaista yhteen kokoamista (maakuntahallintohanke). Hankkeiden tuloksena syntyi nykymuotoinen aluehallintokokonaisuus. Siinä kuntayhtymäpohjaisilla maakunnan liitoilla on vastuu alueiden kehittämisestä. Valtion eräät sektorihallintoa edustavat piirihallintoviranomaiset koottiin taas yhteen työvoima- ja elinkeinokeskusten sateenvarjon alle, minkä lisäksi läänien määrää vähentämällä lääninhallituksista pyrittiin tekemään toiminta-alueidensa valtionhallinnon valvonta- ja oikeusturvaviranomaisia aiemman yleistoimivallan asemesta.

12 4 Vaikka uudistus lähti liikkeelle kansalliselta pohjalta tavoitteenaan aluehallinnon keventäminen, kansanvaltaistaminen ja koordinoiminen, taustalla oli myös tietoisuus siitä, että Suomen tuleva EU-jäsenyys edellyttää edes välillisesti kansanvaltaiselle pohjalle rakentuvan aluehallinnon toimielimen EU:n alue- ja rakennepolitiikan toteuttamista varten. Maakunnan liitoista saatiin viikunanlehti peittämään kansanvaltaisen aluehallinnon puute Suomessa. Tehdyistä ratkaisuista huolimatta aluehallinto on edelleen kaksinapainen ja sitä vaivaa sama polarisaatio kuin aiemmin. Kuntahallintoon välillisesti pohjautuva maakuntahallinto ja valtion sektorihallinnon käsissään pitämä päätös- ja budjettivalta ja tähän ns. putkihallintoon perustuva aluehallinto eivät kohtaa riittävän koordinoidusti toisiaan, jotta yhtenäinen alueen tahtoon pohjautuva kehittämistyö olisi mahdollista. Yhteisiä kohtaamisareenoja kuten maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma näille on toki luotu, mutta perusongelmaa, yhden kokoavan toimijan puutetta, enempää kuin kansanvaltaisen ohjauksen puutettakaan, nämä järjestelyt eivät ole kyenneet poistamaan. Arvioidessaan sisäasiainministeriön toimeksiannosta viime vuosikymmenellä aluehallintoon tehtyjen uudistusten onnistuneisuutta professoriryhmä Niemi-Iilahti, Stenvall ja Ståhlberg totesi, että reippaasta uudistustahdista huolimatta aluehallinto on sille asettuviin tehtäviin ja haasteisiin nähden edelleen ongelmallinen. Kysymys on siitä, että ke-

13 5 hittämistoiminta pirstoutuu monilla alueilla organisaatioiden ja ohjelmien runsaan lukumäärän takia liiaksi osiin, jotta kokonaisvaltaista ja tehokasta muutosjohtamista saataisiin aikaan Aluehallinto aluepolitiikan eräs instrumentti Lisääntyneen huomion kohteeksi aluehallinto tuli Suomessa 1970 luvulla aluepoliittisen ajattelun voimistumisen myötä. Eri komiteoiden toimesta väliasteen hallintoa pyrittiin virittämään aiempaa paremmin aluepoliittiset kehittämistavoitteet huomioon ottavaksi. Viime vuosikymmenellä aluepoliittisessa ajattelussa tapahtunut muutos, jossa suoran tukitoiminnan ja valtion ohjauksen asemesta on siirrytty yhä enemmän ohjelmapohjaiseen, alueiden omiin kehityspotentiaaleihin perustuvaan ajatteluun, korostaa entisestään aluehallinnon ja aluepolitiikan välistä yhteyttä. Suomessa voidaankin sanoa vallitsevan kansallinen konsensus alueiden kehittämisestä osana kansallista hyvinvointipolitiikkaa ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamista. Eri arvioiden mukaan tähän liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin nykyisellään liian hajanaisia, minkä vuoksi niistä tulisi muodostaa suurempia ja tehokkaampia kokonaisuuksia. Mikäli vaatimukset alueiden omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin perustuvasta uudesta aluepolitiikasta otetaan tosissaan, sen harjoittamisen instrumenteiksi eivät enää riitä keskushallinnon päätöksentekoon ja ohjaukseen perustuvat keinot. Mitä enemmän alueilta odotetaan omaehtoista kehitystä, väestön hyvinvoinnista huolehtimista; mitä enemmän tehtäviä, valtaa ja vastuuta siirretään keskushallinnosta alueille ja mitä enemmän EU:n alue- ja rakennepolitiikan mukaista ohjelmapolitiikkaa ohjataan aluekeskeisesti sitä suuremman merkityksen aluehallinto alueiden kehitykseen vaikuttavana instrumenttina saa. Myös vaatimukset hyvin toimivalle, alueiden omaa tahtoa toteuttavalle hallinnolle tulevat tätä kautta entistä oikeutetuimmiksi. Hallinto kun ei ole itseään, vaan sitä tehtävää ja toimintaympäristöä varten, johon sen on tarkoitus vaikuttaa. Resurssien ja ratkaisuvallan kuuluessa alueille ne saavat aikaan omaehtoista toimintaa alueen omaksi hyväksi. Juuri alue- ja paikallistason hallinnolla vaikutetaan keskeisesti siihen, millaisessa yhteiskunnassa ihmiset elävät; miten kansanvalta toimii ja miten yhteiskunnan voimavarat jakaantuvat tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden kriteerit täyttävällä tavalla. Valtionhallinnossa alueille ulottuva kansanvallan komentoketju on pitkä: eduskunnan tekemillä lainsäädäntö- ja budjettipäätöksillä voidaan ohjailla vain tiettyyn rajaan saakka aluetasolla tehtäviä päätöksiä eikä siihen ole juuri mahdollisuuksia parlamentaarista luottamusta nauttivan ministerinkään toimesta. Kuntayhtymäjärjestelmässä taas kansa- 2 Niemi-Iilahti, Anita & Stenvall, Jari & Ståhlberg, Krister,s.117.

14 6 laisvaikutus ohjautuu kunnanvaltuustojen kautta, usein poliittisten puolueiden piirijärjestöjen, eräänlaisen piirisihteeridemokratian, välityksellä. Uuden aluepoliittisen doktriinin ajamisen rinnalla on sen pohtiminen, mitä sen toteuttaminen vaatii hallinnolta, jäänyt puolitiehen. Kehittämisvastuu on työnnetty alueille, mutta sellaista hallintajärjestelmää, joka antaa myös vallan tehdä siihen liittyviä aitoja resurssiratkaisuja, ei ole luotu. Tässä selvityksessä keskitytään tämän keskeneräisyyden korjaamiseen liittyviin suosituksiin ja toimenpide-ehdotuksiin. Samoin siinä keskitytään osoittamaan mahdollisuuksia parantaa aluehallinnon avulla aluepolitiikan tehokkuutta ja toimivuutta, vaikka itse aluepolitiikan sisältöön siinä ei puututa. Esitetyn hallinnollisen kehyksen puitteissa maassa voidaan harjoittaa sisällöllisesti kunkin hallituksen tahdon mukaista aluepolitiikkaa niin keinojen kuin tavoitteiden osalta Aluehallinnon eurooppalainen ulottuvuus Euroopan Neuvoston Euroopan paikallis- ja alueviranomaisten kongressi antoi vuonna 1999 suosituksensa (66/1999) Alueelliseksi Demokratiaksi Suomessa. Siinä todetaan, että kongressi on tietoinen Suomen ainutlaatuisesta aluehallintojärjestelmästä, joka perustuu kuntien väliseen yhteistyöhön ja jossa otetaan huomioon Suomen maantieteellisten olosuhteiden sekä taloudellisten että väestöllisten tekijöiden asettamat erityisvaatimukset. Samalla kongressi kuitenkin kannustaa Suomea Euroopan Neuvoston jäsenvaltiona hyväksymään kongressin laatiman Euroopan alueellisen itsehallinnon peruskirjaluonnoksen. Sen mukaan kongressi on vakuuttunut siitä, - että keskus- ja paikallishallinnon väliin sijoittuva hallinnon taso, joka koostuu välittömillä vaaleilla valittavista edustajista, antaa mahdollisuuden kansalaisten etujen ajamiseen heidän omien tarpeidensa mukaisesti; - että alue on asianmukainen hallinnon taso läheisyysperiaatteen, joka on yksi Euroopan yhdentymistä ja valtioiden sisäistä järjestelmää koskevista perusperiaatteista, tehokkaaksi toteuttamiseksi, ja - että olisi toivottavaa, että eurooppalaiset valtiot jatkaisivat alueellistamisprosessia Euroopan alueellisen itsehallinnon peruskirjaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Alueviranomaisia koskevan lainsäädännön ja käytännön osalta kongressi kuitenkin toteaa, - ettei Suomessa ole vielä sellaista alueellista itsehallintoa, jota peruskirjaluonnoksen 3. artiklassa tarkoitetaan, ja

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Kestävä kehitys valtionhallinnossa. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Kestävä kehitys valtionhallinnossa. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Kestävä kehitys valtionhallinnossa Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Kestävä kehitys valtionhallinnossa ISSN 1796-9506 (nid.) ISSN

Lisätiedot

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 19/2009 Satu tolonen Aluekehittämisverkostot

Lisätiedot

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA Uusi menettely ja uudet asiakirjat Valtioneuvoston ohjelmajohtamisen simulointihankkeen raportti Helsinki 15.10.2002 Julkaisija:

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma

Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 212/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun tila

Kainuun hallintokokeilun tila Kainuun hallintokokeilun tila Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 201/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 201/2009 Kainuun hallintokokeilun

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Politiikkaohjelmat Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Politiikkaohjelmat ISSN 1796-9492 (nid.) ISSN 1796-9638 (PDF) ISBN 978-952-499-092-9

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen

Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen Hankkeen loppuraportti SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 15/2015 Maahanmuutto Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen

Lisätiedot

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 189/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 189/2009

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta

Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:1 Selvityshenkilö

Lisätiedot

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat:

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat: Kempeleen kunta Lausunto koskien luonnosta kuntarakennelain muuttamisesta Yleislausuma: Lausunnolla olevan lakiluonnoksen mukaista hallituksen esitystä ei tule antaa eduskunnalle. Jos hallituksen esitys

Lisätiedot

Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu

Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu Kirsi Hämäläinen Kari Prättälä Aimo Ryynänen Kuntajohtamisen kehittämishankkeen loppuraportti 20/2009 Kunnat Kunnan johtaminen demokratia, työnjako ja

Lisätiedot