Elinkeinopoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinopoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Elinkeinopoliittinen ohjelma

2 Elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksytty UIL hallituksen kokouksessa Uudessa Insinööriliitossa on tehty teollisuuspoliittista edunvalvontaa 2000-luvun alusta lähtien. Vuoden 2007 alussa liitto laajensi teollisuuspolitiikan näkökulmaansa elinkeinopolitiikkaan. Elinkeinopolitiikka tukee työmarkkinaedunvalvontaa vaikuttamalla päättäjiin ja toimintaympäristöä sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin. Erityisesti keskitytään insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden työllisyyden ennakointiin ja turvaamiseen. Tekniikan alalla henkilöpätevyyksiä säätelevillä asetuksilla ja määräyksillä on ohjausvaikutuksia työmarkkinoihin. Liitto on aktiivinen henkilöpätevyyksiin liittyvissä kysymyksissä, koska niillä on suora yhteys jäsenten työmarkkinamenestykseen ja ammatinharjoittamisen mahdollisuuksiin. Elinkeinopolitiikan ja toimintaympäristön muutoksen ymmärtäminen on avain muutoksiin varautumiselle ja niiden ennakoinnille. Monitahoisen ja laaja-alaisen elinkeinopolitiikan hallitseminen edellyttää liiton asiantuntijoiden toimimista tehokkaasti eri verkostoissa. Osaamisen jatkuva päivittäminen parantaa valmiuksia uudistaa elinkeinorakennetta ja työelämän laatua. Elinkeinopoliittinen ohjelma antaa katsauksen liiton jäsenkunnan edunvalvontakenttään ja linjaa jäsenten kannalta tärkeitä kysymyksiä. Ohjelman tavoite on jäsentemme elinkeinon harjoittamisen turvaaminen globaalissa toimintaympäristössä sekä insinöörityöpaikkojen säilyminen ja kehittyminen Suomessa. UIL on näin mukana luomassa jäsenilleen hyvää huomista.

3 Insinöörit Suomen elinkeinoelämän ytimessä Insinöörien osuus koko maan tulonmuodostuksesta on merkittävä. Insinöörejä on maamme työllisestä väestöstä jo yli Uuteen Insinööriliittoon kuuluu insinöörejä ja muita tekniikan alan asiantuntijoita lähes He työskentelevät pääasiassa yksityisellä sektorilla, vaativissa suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Suurimmat insinöörejä työllistävät toimialat ovat teknologiateollisuus suunnitteluala ja tietojenkäsittelypalvelut. Teknologiateollisuus sisältää elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-alat. Muu ala sisältää koulutussektorilla, julkishallinnossa, rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja kuljetusalalla työskentelevät insinöörit.

4 Muuttuva toimintaympäristö työmarkkinoiden haasteet Yksityisen sektorin tuottavuuden kasvu on mahdollistanut maallemme viimeisen parinkymmenen vuoden aikana OECD-maita korkeamman teollisuustuotannon ja viennin kasvun, osin insinöörien innovoimilla tuottavammilla työtavoilla. Globaali työnjaon muuttuminen, ympäristöhaasteet, teknologinen kehitys, ikärakenteen muutos ja julkisen talouden kestävyysvaje haastavat Suomen kovempaan kilpailutilanteeseen kuin koskaan. Huonon muutoksenhallinnan tuoma epävarmuus syö työelämän laatua. Haluamme vaikuttaa muutoksiin ennakoivasti ja olla ratkaisemassa haasteita jäsenkunnan parhaaksi. Suurin kysymys jatkuvassa muutoksessa on, kuinka työn tekemisen käytännöt muuttuvat ja miten toimintatavat mukautetaan jäsenistön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Johtaminen muuttuu ja perinteisen esimiestyön lisäksi projektien johtaminen, virtuaalitiimien yleistyminen ja monikulttuuriset organisaatiot tuovat haasteita insinöörityöhön. Työnantajan on tärkeä varata esimiestyöhön riittävästi aikaa. Työnantajan pitää panostaa myös johtamis- ja esimiesosaamisen koulutukseen. Tutkimusten mukaan esimiehinä toimivilla asiantuntijoilla on muita pidemmät työpäivät ja enemmän matkustuspäiviä. Esimiesten vastuiden ja valtuuksien parempi tasapainottaminen mahdollistaisi paitsi paremman kokonaisuuksien hallinnan, myös yrityksen strategian paremman toteutumisen. Johtamista tehdään usein oman substanssiosaamisalueen lisäksi eikä siitä madaltuneissa organisaatioissa välttämättä korvata erikseen. Esimiesten ja asiantuntijoiden pitkät työpäivät ja työssä matkustaminen vaikeuttavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja työssä jaksamista. Työajan ulkopuolella työasioissa matkustaminen on korvattava. Hyvä työelämän laatu tukee työpaikan taloudellista menestystä ja työssä jaksamista. Panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä jopa moninkertaisena takaisin. Työmarkkinoilla talouden merkitys usein ylikorostuu luovuuden ja innovointimahdollisuuksien kustannuksella. Vaikka Pohjoismaissa työelämän laatu on eurooppalaisittain keskimääräistä parempi, on Suomella vielä parannettavaa työoloissa sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa. Uusien asioiden oppiminen, hyvä esimiestyö ja johtaminen, työpaikan hyvät vuorovaikutussuhteet ja toimiva tiedonkulku edistävät työssäjaksamista. Työhyvinvointi vaikuttaa suoraan työurien pituuteen. Työnantajan tulee mahdollistaa erilaisia työn tekemisen malleja, jotka tukevat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä työssä jaksamista. Joustavista työn tekemisen malleista huolimatta työnantajan ja työntekijän on noudatettava työaikalakia. UIL tukee malleja, joissa asiantuntijatehtäviä kehitetään siten, että työuran pidentäminen on mahdollista. Työelämää pitää kehittää entistä yksilölähtöisempään suuntaan, sillä työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen on yritysten kilpailuetu työmarkkinoilla. Johtamis- ja esimiesosaamisen koulutukseen on panostettava. Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisesta on saatava korvaus. Esimiesten vastuita ja valtuuksia on työelämässä tasapainotettava. Tuottavuutta ja työelämän laatua on kehitettävä yhtä aikaa. Työnantajan on mahdollistettava yksilölähtöisiä työn tekemisen malleja.

5 Teollisuus rakennemuutoksessa myös työ muuttuu Yritysten toimintaa ohjaavat globalisaatioon liittyvät paineet siirtyä halvempien kustannusten maihin tai lähemmäksi loppukäyttäjää ja markkinoita. Siksi Suomen on panostettava esimerkiksi korkean jalostusasteen tuotteiden valmistukseen, mikä edellyttää tutkimus- ja tuotekehitystehtävien, työpaikkojen ja osaamisen kehittämistä. Viennin kasvun painopiste on suunnitteluun, kehittämiseen ja tukipalveluihin keskittyneissä yrityksissä. Suomen teollisuuteen ja liike-elämän palveluihin sisältyy merkittävää kasvupotentiaalia insinööriosaamisella tuotteet muuttuvat lisäarvopalveluiksi ja näiden yhdistelmiksi. Myös työtehtävien sisällöt ja ammatit muuttuvat. Työ on yhä enemmän ennakoimatonta ja vaatii paitsi vahvaa ammattitaitoa, myös vapautta ja joustavuutta. Vaatimuksiin voidaan vastata vain, jos työntekijän yksilölliset tarpeet otetaan aidosti huomioon. Osaamistarpeiden muuttuessa, tehokkuusvaatimusten vahvistuessa ja kilpailun lisääntyessä yksityisen sektorin toimijat korvaavat julkisen sektorin toimijoita. Suurten ikäluokkien ikääntyminen kiihdyttää muutoksia. Suomen on panostettava korkean jalostusasteen tuotteiden valmistukseen, mikä edellyttää tutkimus- ja tuotekehitystehtävien, työpaikkojen ja osaamisen kehittämistä. Suomen teollisuuden ja liike-elämän palveluiden kasvupotentiaali on hyödynnettävä palkanmaksuvaran takaamiseksi sekä insinööriosaamisen kehittämiseksi Suomessa. Teollisuusalojen osaamista on hyödynnettävä ennakoivasti ja ennakkoluulottomasti yli toimialarajojen. Perinteisen teollisuuden toimintaa on kehitettävä ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi. Teollisuus rakennemuutoksessa: liike-elämän palveluiden ja teollisuuden osuudet työllisistä (Lähde: Palkansaajien Tutkimuslaitos 2011)

6 Työn, pätevyyksien ja koulutuksen kysynnän ennakointi Koulutus on elinkeinopolitiikan keskeinen toimenpidealue. Koulutuksen ja koulutusjärjestelmämme muuntautumiskyky on tulevaisuuden kilpailukyvyn avain. Koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista sekä yksilön, elinkeinoelämän että yhteiskunnan tarpeisiin. Teollisuus säilyy ja kehittyy Suomessa vain korkealaatuisella insinööriosaamisella, siksi siitä on pidettävä huolta. Korkeatasoisen koulutuksen tuottamalla insinööriosaamisella on kysyntää työelämässä ja se antaa valmiudet toimia työssä menestyksekkäästi. Jatkuva osaamisen päivittäminen työelämässä on tekniikan alalla välttämätöntä. Koulutus on yritykselle tuottava sijoitus tulevaisuuteen ja yksilölle takuu työmarkkinakelpoisuudesta. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen työmarkkinoilla on haasteellista. Tietyillä aloilla on jo nähtävissä, että niiden toimintaedellytykset kärsivät, koska tekniikan alan osaajia ei ole käytettävissä. Siksi korkealaatuista, tekniikan aloille räätälöityä täydennys- ja muuntokoulutusta on oltava joustavasti tarjolla. Elinkeinoelämän muutostilanteissa ammattitaito on voitava päivittää nopeasti ja tehokkaasti työmarkkinoiden kysyntää vastaavaksi. Asiantuntijat ovat motivoituneita oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Koulutusjärjestelmämme on oltava korkealaatuinen, työelämään suuntautunut, joustava ja uusiutumiskykyinen. Koulutuksen laatua on parannettava jatkuvasti. Työnantajan kannattaa panostaa työhön liittyvään koulutukseen, koska asiantuntijat ovat motivoituneita oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Työn ohessa opiskelun tapoja ja muotoja on kehitettävä vastaamaan aidosti työelämän tarpeisiin, jotta elinikäisen oppimisen ja kehittymisen polku on mahdollinen koko työuran ajan. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on oltava mahdollisuudet toimia tutkinnon tuottaman pätevyyden mukaisessa toimessa, virassa tai ammatinharjoittajana. Henkilöpätevyyksiä arvioitaessa on koulutus, osaaminen ja työkokemus huomioitava oikeudenmukaisesti. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla on parannettava tehokkaan muuntokoulutuksen avulla.

7 Suomalainen insinööriosaaminen ilmasto- ja energiakysymysten ratkaisijana Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimissa tarvittava tekniikka luo menestymisen mahdollisuuksia, joiden avulla mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Energiansäästösitoumuksiin vastaaminen on pitkälti insinööriosaamisen varassa. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja luonnonvarojen ehtyessä syntyy uusia ekologisempia työpaikkoja, mutta myös perinteiset insinöörityöt ja tehtävien rajapinnat muuttuvat. Esimerkiksi puupohjaisen biotalouden, älykkäiden sähköverkkojen ja kestävän yhdyskuntarakenteen parissa työskentelevien määrän arvioidaan kasvavan. Ilmastomyönteisten ratkaisujen kysyntä synnyttää uutta liiketoimintaa. Samalla kasvaa myös insinöörityön ja -osaamisen vaikuttavuus yhteiskunnallisesti ilmastokysymyksen ratkaisun mahdollistajana. On perusteltua olettaa, että Suomessa kestävän teknologian kasvu on lähempänä kansainvälisen kasvuarvion prosentin maksimia. Merkittäviä ajureita ovat teknologian kehittyminen, suomalainen insinööriosaaminen, kuluttajien arvojen muuttuminen ja poliittinen ohjaus. Nämä lisäävät muun muassa energiaa säästävien ratkaisujen roolia tulevissa investoinneissa. Suomen on oltava aktiivinen toimija EU:n energiapolitiikassa ja mukana ilmastonmuutoksen hidastamisen energiapoliittisissa ratkaisuissa. Energiapolitiikassamme on painotettava pitkäjänteisyyttä, omavaraisuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutustoimien kautta leviävä tekniikkaa on edistettävä, samoin kuin jatkuvaa alan osaamisen päivittämistä, sekä uusien teknologioiden täsmäkoulutusta. Uusiutuviin energiamuotoihin ja päästöttömiin teknologioihin sekä energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen liittyvää insinööriosaamista on hyödynnettävä, kaupallistettava ja sen tunnettuutta maailmalla on lisättävä.

8 Investointeja Suomeen sekä tuotekehitykseen että tuotantoon On tärkeää saada maahamme lisää investointeja ja luoda edellytykset korkean teknologian yrityksille. Pystyäkseen tarjoamaan yrityksille kansainvälisesti korkeatasoisen innovaatioympäristön sekä varmistamaan taloudellisen kasvun ja yhteiskunnan hyvinvoinnin, Suomen tulee edistää korkeatasoisen insinööriosaamisen hyödyntämistä ja uudistumista. Tutkimus- ja tuotekehitystyötä tehdään eniten teknologiateollisuudessa, jossa jopa kolme neljästä alalla toimivasta on näissä tehtävissä. Vallalla oleva investointikäsitys on varsin välinekeskeinen, mutta entistä tärkeämpää on panostaa myös osaamiseen ja sen kehittämiseen. Innovaatioiden syntymisen edellytys on, että työantaja antaa aikaa ja mahdollisuuksia myös luovuudelle. Julkisen tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoituksen taso on säilytettävä EU:n korkeimpana. Infrastruktuuria ja lainsäädäntöä edelleen kehittämällä voimme markkinoida hyvää toimintaympäristöämme, korkeatasoista koulutustamme ja tutkimustamme jotta maamme houkuttelee kansainvälisiä sijoituksia ja huippuyrityksiä. Uusiin kysyntälähtöisiin innovaatioihin ja niiden kaupallistamiseen globaaleille markkinoille pitää investoida. Investointipanokset on kohdennettava oikea-aikaisesti ja oikeisiin kohteisiin ja niiden tuottavuutta on seurattava. Insinööri yrittäjänä PK-yritykset, yrittäjät ja ammatinharjoittajat ovat yhteiskuntamme työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävässä roolissa. PK-yritysten toimintaedellytykset ja toiminnan jatkuvuus tulee turvata. Insinööreille yrittäjyys on yksi mahdollinen urapolku myös teollisuuden rakennemuutoksessa. Monipuolista yrittäjyyttä tulee tukea elinkeinopoliittisin toimenpitein, jotta yrittäjyys on mahdollisuus myös vastavalmistuneille insinööreille. Joustavuutta siirtyä palkansaajasta yrittäjäksi ja takaisin on parannettava sekä säädöstasolla että konkreettisin toimin. Esteitä yrittäjyydelle pitää vähentää. Mahdollisuuksia joustavaan siirtymiseen palkansaajuuden ja yrittäjyyden välillä parannettava. Yrittäjien ja ammatinharjoittajien asemaa on kehitettävä sosiaalisen ja taloudellisen turvan suhteen tasaveroisemmiksi palkansaajien kanssa. Yrittäjyyskulttuuria on vahvistettava, kasvuyrittäjyyshalukkuutta lisättävä ja yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista on vahvistettava. Pk-yritysten toiminnan jatkuvuus on turvattava, kasvupotentiaali on kartoitettava ja kasvulle on tarjottava systemaattisesti mahdollisuuksia yrityspalveluja kehittämällä.

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä 1.12.2004 Globalisaation taustalla maailmankaupan vapautuminen ja tekninen kehitys Globalisaatio

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot