tahtoa tunnetta ajattelua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tahtoa tunnetta ajattelua"

Transkriptio

1 tahtoa tunnetta ajattelua PORIN SEUDUN STEINERKOULU Tammikuu 2013 Kerromme sivulla... 8 Steinerkoulun eskarista kohti koulumaailmaa 9 Koulun keittiöstä peruskotiruokaa puhtaista raakaaineista 4 Sivu Sara La Fountain kasvoi riehakkaasta poikatytöstä tasapainoiseksi aikuiseksi 12 Steinerkoulusta saa hyvät eväät elämään ILMOITUS Rakennustoimisto Kiilholma Oy Tuorsniementie 10, PORI Puhelin

2 2 3 Pääkirjoitus Tahtoa, yhteishenkeä ja tekemisen meininkiä n taloudellisesta tilanteesta on puhuttu paljon. Koulua ylläpitävällä yhdistyksellä on ollut taloudellisia ongelmia, mutta koulun lakkauttaminen ei ole missään vaiheessa ollut edes vaihtoehto. Koulu saa valtionapua toimintansa ylläpitämiseksi, mutta se ei riitä kattamaan kaikkia kuluja. Koska kaupungilla ei ole mahdollisuutta tukea koulun toimintaa taloudellisesti, me oppilaiden vanhemmat ja läheiset järjestämme erilaisia varainhankinnan tempauksia ja tapahtumia toiminnan ylläpitämiseksi. Emme ole valmiita luovuttamaan saati sulkemaan koulumme ovia, päinvastoin. Ovet ovat avoinna uusille oppilaille ja vapaaehtoisille talkoolaisille. Lapsissamme on tulevaisuus ja heidän eteensä jaksamme tehdä työtä, niin kasvatuksellisesti kuin kouluympäristönkin parhaaksi. Me koulun vanhemmat olemme kääntäneet katseemme kohti tulevaa ja käärineet hihamme toden teolla koulun talouden tasapainottamiseksi. Suunnitelmat ovat hienosti alulla ja ensimmäiset suuret varainhankintatalkoot on toteutettu menestyksekkäästi. Tämä lehti on siitä konkreettisena tuloksena. Suunnitelmien toteuttamiseen tarvitaan steinerkoulun lapsilleen valinneiden vanhempien tahtoa, yhteishenkeä ja tekemisen meininkiä. Ja tätä kaikkeahan meillä on! MARJAANA VILPONEN Porin seudun steinerkoulu toimii Karhulinnassa Tasavallankadulla, Eteläpuiston päässä. Opetusta annetaan kaikilla luokka-asteilla esiopetuksesta ylioppilaaksi kirjoittavien 13. luokkaan saakka. Lapsilla on pääsääntöisesti sama luokanopettaja kahdeksan vuotta. Yhdeksänneltä luokalta eteenpäin luokanvalvoja yhdessä aineenopettajien kanssa ohjaa oppilaita koulun loppuun saakka. Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä 229. Uusia oppilaita otetaan kaikille luokka-asteille. Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry ssa toteutetaan opetussuunnitelmaa, joka vastaa perusajatuksiltaan kaikkialla maailmassa toimivien steinerkoulujen opetussuunnitelmia. Koulutuksen tavoitteena on antaa mahdollisimman monipuolista ja yleissivistävää opetusta, joka tukee lapsen ja nuoren kasvua tasapainoiseksi aikuiseksi. Koulun pedagogiset työskentelytavat on nivelletty opetushallituksen antamiin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Yhdeksännen luokan jälkeen annetaan perusopetuksen päättötodistus. Lukion päättötodistus annetaan, kun lukion kurssimäärä on suoritettu, tavallisesti 12. luokan päättyessä. Lisätietoja: Steinerpedagogiikan ydin opetuksen sisältö ja metodit ikäkausiajattelu kunnioitus lapsen yksilöllisyyttä kohtaan Steinerpedagogiikan käsitys ihmisestä, maailmasta ja arvoista on kokonaisvaltainen. Tule siksi mitä olet! Kasvatuksen tehtävä on auttaa ihmistä tulemaan omaksi itsekseen. Lapsi syntyy tähän maailmaan oman yksilöllisyytensä kanssa. Kasvatus auttaa sitä tulemaan esiin. Lasta pyritään kasvattamaan siten, että hän tulisi aikuisena sellaiseksi luovaksi, vapaaksi ja aloitteelliseksi ihmiseksi, jollaiseksi juuri hänen on mahdollista tulla. Steinerpedagogiikan ideana on... kasvattaa ihmistä kokonaisuutena ottaa opetuksessa huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri herkkyyskaudet kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua kasvattaa aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä tehdä oppimisesta kiinnostava ja luova tapahtuma Mitä eroa? Mitä samaa? Miten steinerkoulu eroaa muista kouluista? Pääasiallinen ero on pedagogiikka. Muutamina selkeinä eroina muihin kouluihin voidaan nähdä: Lähestymistapa: Steinerpedagogiikassa lähestytään opetettavia asioita kokonaisuudesta käsin. Alkuopetus: Alkuopetus on päällisin puolin verkkaista koululaisen taitojen tärkeimpinä asioina pidetään sosiaalisten taitojen kehitystä. Työtavat: Jakso-opetus läpi koko kouluajan, omien työvihkojen tekeminen osana oppimisprosessia, kerronnan suuri merkitys opettajan opetuksessa. Oppiaineet: Tavallisten kouluaineiden lisäksi steinerkoulussa on muutama oma oppiaine, kuten eurytmia ja muotopiirustus. Koulussa opetetaan myös muun muassa geologiaa, tähtitiedettä, arkkitehtuurin historiaa ja projektiivista geometriaa. Arviointi: Oppilaat saavat sanallisen arvioinnin läpi koko kouluajan. Numeroarviointi tulee sen rinnalle yläkoulussa. Luokkayhteisö: Steinerkoulussa luokkayhteisö pysyy samana jopa 13 vuotta. Luokanopettaja opettaa suurimman osan aineista ensimmäiset 8 vuotta. Sen jälkeen kaikissa aineissa on aineopettajat. Vanhempain yhteistyö: myös vanhemmat ovat samassa vanhempainpiirissä jopa 13 vuotta. Kouluyhteisössä on mahdollisuus tutustua hyvin opettajiin ja toisiin vanhempiin. Yhteistyö ja vertaistuki on luontevaa. Koulu on valinta. Steinerkoulu on kaikille vanhemmille tietoinen valinta. Sen johdosta koulu on ehkä selkeämmin myös meidän juttumme - asia jota vanhemmat haluavat tukea ja edistää. Steinerkoulun tavoite Steinerkoulun tavoite on auttaa jokaista sen oppilasta löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa ja auttaa häntä tuomaan ne esiin yhteisössä. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omaksi itsekseen siten, että hän saisi kaikki monipuoliset kykynsä käyttöön. Steinerkoulun käynyt nuori on opiskellut laaja-alaisesti - laaja-alaisen sivistyskäsityksen mukaisesti. Steinerkoulun päämääränä on mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen empatian kyky eettisten arvojen kehitys ryhmätyökykyjen kehittyminen kyky kuunnella, olla rauhassa kiinnostuksen herääminen maailman ilmiöitä ja asioita kohtaan kyky tarttua toimeen ja tehdä työ loppuun asti itsenäinen ja luova ajattelu Tunnekasvatusta Steinerkoulussa on inhimillinen opetussuunnitelma, jossa painotetaan tiedon, älyn ja ajattelun lisäksi tunteen ja tahdon kehitystä. Kilpailun ja tehokkuusajattelun sijaan korostetaan yksilöllisyyttä ja mielikuvitusta. Menetelminä muun muassa pysyvät oppilas opettaja -suhteet kannustavat sanalliset oppilasarvioinnit monipuoliset taito- ja taideaineet lapsen kehityksen mukaan etenevä opetus Steinerkoulussa opitaan samat asiat kuin muuallakin Opetushallituksen perusopetuksen perusteet ovat myös steinerkoulujen opetussuunnitelmien takana. Perille pääsee eri reittejä... Suomessa perusopetus on ilmaista, mutta... Steinerkoulut ovat yksityisen opetuksenjärjestäjän ylläpitämiä kouluja, jotka saavat valtiolta oppilaskohtaisen valtionosuuden. Kaupungilla ei ole mahdollisuutta tukea Porin seudun steinerkoulun toimintaa. Tämän vuoksi steinerkoulu kokoaa vapaaehtoisia tukimaksuja oppilaiden vanhemmilta. Vanhempien taloudellinen tuki, kannatusyhdistyksen varainhankinta ja jäsenmaksut ovat välttämättömiä koulun toiminnalle. Mitä maksaa? n tukimaksu on 100 /kk. Maksu on perhekohtainen. Maksu säilyy samana, vaikka kaikki perheen lapset kävisivät steinerkoulua. Steinerpedagogiikan perusarvot ja lähtökohdat Steinerkasvatuksen ytimessä ovat kunnioitus lapsen yksilöllisyyttä ja eheää lapsuutta kohtaan, lapsen luontaisten oikeuksien puolustaminen sekä inhimillisen ja kulttuurisen moniarvoisuuden jatkuva tukeminen. Lähestymistapa kasvatukseen perustuu ajatukseen, että ihmis- ja maailmankokemuksessa on henkinen ulottuvuus. Steinerkoulut ja varhaiskasvatusryhmät pyrkivät noudattamaan eettisiä periaatteita ja arvoja, säilyttäen samalla ammattimaisen rakenteen ja työskennellen toimintaa ohjaavien lakien mukaan. Koulut ja päiväkodit ovat taloudellista voittoa tavoittelemattomia kasvatuksellisia organisaatioita. Kasvatuksellinen toiminta kouluissa ja päiväkodeissa rakentuu kasvattajien ja tutkijoiden kehittyvän ja kasvavan tutkimustyön sekä Rudolf Steinerin ( ) alkuideoiden pohjalta. Koulujen toiminta keskittyy lapsen kasvun ominaispiirteisiin. Lähestymistapa on lapsilähtöinen ja lasta kunnioittava. Kasvatukselliset lähestymistavat pitävät sisällään opetuksen ja oppimisen pedagogiikan, opetussuunnitelman, arvioinnin sekä koulujen oman organisaation, hallinnon ja johtamisen. Lähde: Steinerkasvatuksen liitto ry a ylläpitää kouluyhdistys. Yhdistyksen jäsenistö muodostuu yhdistyksen varsinaisista jäsenistä, joita ovat koulun ja esikoulun lasten huoltajat ja opettajat. Kouluyhdistys tarjoaa vanhemmille luontevan toimintaympäristön olla mukana koulun toiminnassa. Yhdistys valitsee itselleen vuosittain 9+9 -jäsenisen johtokunnan. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös koko yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistyksen käytännön hallinto on jaettu neljään eri toimikuntaan, joilla jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä. Jokaisessa toimikunnassa on vähintään yksi johtokunnan jäsen, mutta toimikuntiin kuuluu myös muita asiantuntijajäseniä. Tällä hetkellä koulussa toimii hallinto-, varainhankinta-, kiinteistö- ja viestintätoimikunta. Hallintotoimikunnan tehtävä on huolehtia yhdistyksen hallinnon ja talouden käytännön pyörittämisestä. Myös koululla toimiva yhdistyksen kaupan toiminta kuuluu hallintoimikunnan vastuulle. Varainhankintatoimikunnan tehtävänä on järjestää ja organisoida yhdistyksen varainkeräyksen eri muotoja. Koska koulu ei saa toimintaansa valtionavun lisäksi muuta tukea, on varainkeräyksellä katettava koulukiinteistön suorat ja välilliset kustannukset. Viestintätoimikunta pyrkii toiminnallaan lisäämään tietoa koulun ja yhdistyksen toiminnasta ja kehittämään yhdistyksen ja koulun tapahtumien viestintää. Kiinteistötoimikunnan tehtävänä on hoitaa niitä käytännön tehtäviä, joita koulun toiminnan ylläpitämiseksi kiinteistössä ja koulun kalustossa on tarpeen suorittaa. Toimikuntiin otetaan mielellään mukaan vapaaehtoisia aktiivisia oman alansa ammattilaisia, osaajia tai muuten aktiivisia vanhempia tai isovanhempia. Toimikuntien sähköpostiosoitteet ja yhdyshenkilöt löydät koulumme nettisivuilta MATTI HYNNINEN Liity steinerkouluyhdistyksen jäseneksi ja tue tärkeää toimintaa! Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2013 Varsinaisen jäsenen maksu 10 / kalenterivuosi Kannatusjäsenen maksu 35 / kalenterivuosi Yhteisöjäsenen maksu 100 / kalenterivuosi Varsinaisia jäseniä voivat olla koulun oppilaiden ja esikoululaisten vanhemmat, opettajat ja 18 vuotta täyttäneet koulun lukiolaiset. Kannatusjäseniä voivat olla oppilaiden isovanhemmat, kummit, sukulaiset ja kaikki, jotka haluavat olla tukemassa Porin seudun steinerkoulun toimintaa. Kouluyhdistyksen kannatus- tai yhteisöjäsenenä saat koulun lehden, mahdollisuuden osallistua kouluyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin jäsenhinnoin sekä vuosittain vaihtuvia jäsenetuja. Jäseneksi liittyessäsi saat lisätietoja eduista. Kannatusjäseneksi tai yhteisöjäseneksi liittyessäsi maksa jäsenmaksu koulun tilille ja lähetä sähköpostilla seuraavat tiedot: Jäsenen nimi tai yhteisön nimi + yhteyshenkilö + postiosoite + puhelinnumero + sähköpostiosoite Tiedot osoitteeseen Maksamalla jäsenmaksun koulun tilille liityt Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry:n jäseneksi. Maksun saaja: Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry Saajan tilinumero: FI Viesti: Jäsenmaksu 2013, oma nimi / yrityksen nimi Monipuolisia materiaaleja kädentöihin, joko puikoilla tai käsin! Tule ihastelemaan lankavalikoimaamme. Kuvan töissä käytetty Austermann Subito lankaa Lanka- ja käsityöliike Antinkatu 16 Teljäntori VIHANNEKSIA, HEDELMIÄ, PÄHKINÖITÄ, VILJAA, KAHVIA, TEETÄ, MAUSTEITA, MEHUJA, JÄÄTELÖÄ YM. testivoittajat meiltä! Ahdistaako huonot ajokelit? Valvotko turhaan? Meillä on ratkaisu! NYT 50 LISÄALE GOODYEAR -TALVIRENKAISTA NETTISIVUJEMME HINNOISTA! kktakala.com Miksi ostaisit huonoa? Meillä voit valita parasta ja palvelu on ilmaista. Maksat vain renkaista! Heikkiläntie 9, Noormarkku p TERVETULOA! Renkaanvaihdot myös aikaa varaamatta.

3 4 5 Steinerkoulu sopi Saralle Nimi: Sara La Fountain Ammatti: Kokki Työskennellyt nuorempana myös mallina. Nykyiset työt: keitto- ja kokkikirjat, catering, reseptiikka ja kokkikoulut. Motto: Tee haaveistasi totta, vaikka niiden eteen pitäisi tehdä kovasti töitä. Lopussa kiitos seisoo. Sara La Fountain kokee kasvaneensa 13-vuotisella koulutaipaleellaan Helsingin Rudolf Steiner -koulussa villistä ja riehakkaasta poikatytöstä tasapainoiseksi aikuiseksi. Steinerkoulu sopi minulle erittäin hyvin, koska olen aina oppinut asiat paremmin tekemällä ja visualisoimalla kuin pulpetissa istuen ja kirjasta pänttäämällä, Sara kertoo. Koska Saran luokkayhteisö pysyi samana aina ensimmäisestä luokasta kolmanteentoista, luokka hitsautui hyvin tiiviiksi ryhmäksi. Sara kuulee mielellään entisten luokkakavereidensa kuulumisia tavatessaan ohimennenkin kaupungilla kulkiessaan. On hienoa kuulla, miten osa lähti lukion jälkeen ulkomaille, joku lähti opiskelemaan tähtitiedettä, ja kuinka jokainen meistä löysi sen ikioman alansa. Steinerkoulussa pääsee kokeilemaan kattavasti kaikenlaista. Se varmasti helpottaa nuoren aikuisen uravalintaa. Rakkain muisto kouluajoilta Saralle on ehdottomasti kahdennellatoista luokalla tehty luokan yhteinen kulttuurimatka Barcelonaan. Oli hyvin opettavaista kerätä yhdessä luokkakavereiden ja vanhempiemme kanssa varoja alaluokilta lähtien, jotta pääsisimme kulttuurimatkalle lukiolaisina. Itse ansaittuna matka tuntui todella arvokkaalta ja hienolta. Barcelonasta jäi paljon kultaisia muistoja. Sara ymmärsi viimeistään kahdennellatoista luokalla tulevan ammattinsa olevan ruoan parissa. Hän kertoo leiponeensa koulussa opettajille ja myyjäisiin usein kakkuja sekä innostuneensa kouluaineista erityisesti kotitaloudesta. Päättötyönään steinerkoulun lukiossa Sara valmisti kaksi kakkukirjaa, jotka hän oli alusta loppuun itse suunnitellut resepteineen, kuvineen ja teksteineen. Steinerkoulun lukion jälkeen Sara lähti opiskelemaan kokiksi Yhdysvaltoihin. Nykyisin hän valmistaa keitto- ja kokkikirjoja, tekee ruokastailausta ja cateringia, järjestää kokkikouluja, kirjoittaa ruokakolumneja ja valmistaa reseptejä eri brändeille. Myös tv:n ruokaohjelmien juonnot ovat tulleet viime vuosina mukaan työnkuvaan. Visuaalisena ihmisenä hän pitää erityisesti ruoan esille laitosta ja annosten kuvaamisesta. laisille Sara haluaa lähettää kannustavat terveisensä: Kuuntele sydämesi ääntä, sillä se tietää, mikä sinusta tulee isona. Sydän ei koskaan ole väärässä. MARJAANA VILPONEN Tunnettuja Suomesta: steinerkoulun käyneitä lastenpsykiatri Raisa Cacciatore näyttelijä Heidi Herala kansanedustaja Oras Tynkkynen kuvataiteilija Heta Kuchka kokki Sara La Fountain näytelmäkirjailija Laura Ruohonen rumpali Antti Lehtinen sarjakuvataiteilija Ville Ranta säveltäjä Kaija Saariaho ohjaaja Lauri Maijala kirjailija Hanna Tuuri performancetaiteilija Mimosa Pale professori Markku Wilenius kirjailija Riikka Pulkkinen runoilija Juhana Vähänen mäkihyppääjä Akseli Kokkonen kumpare- /freestylelaskija Vili-Verneri Vanhala jääkiekkoilija Oskar Osala Maailmalta: Jennifer Aniston Sandra Bullock Michael Endge Rutger Hauer Nasstasja Kinski Tunnettuja steinerkoulun lapsilleen valinneita vanhempia Suomesta: Reijo Wilenius Kai Lehtinen Thomas Wallgren Laura Ruohonen Baba Lybeck Pekka Sauri Jari (Dodo) Siljamäki Heikki Willamo Ferdinard Porsche Justin Theroux Lin Ullmann Vernica Webb Maailmalta: Clint Eastwood Jean Paul Belmondo Harrison Ford Harvey Keitel Lenny Kravitz George Lucas Paul Newman TomWaits???? Steinerkoulusta kysyttyä p Mitä opetussuunnitelmaa noudatatte? Opetussuunnitelmaamme päivitetään jatkuvasti opetushallituksen uusien ohjeiden mukaiseksi. Opetussuunnitelmamme poikkeaa peruskoulujen vastaavasta siinä, milloin ja miten eri asiat opetetaan. Se pohjautuu ns. ikäkausiopetukseen, jossa otetaan huomioon lapsen kehityksen eri vaiheet ja kulloiseenkin vaiheeseen tarjotaan kautta vastaavaa opetusta. p Mitä steinerkoulussa opiskeleminen maksaa? Perusopetus on Suomessa ilmaista. Koulumme vanhemmat maksavat kuitenkin kannatusmaksua, jota ilman pedagogiset erityispiirteet eivät olisi mahdollisia. Vuonna 2013 Porin seudun steinerkoulun kannatusmaksu on 100 euroa kuukaudessa/perhe riippumatta siitä montako sisarusta koulussa on oppilaana. Koulua ylläpitää vanhemmista koostuva kannatusyhdistys, jonka jäsenmaksuksi johtokunta on päättänyt vuonna 2013 olevan 10 /vuosi. Toivottavaa on, että ainakin toinen vanhemmista olisi yhdistyksen jäsen. p Onko steinerkoulu taidekoulu? Ei ole. Oppilaaksi tulevien ei odoteta olevan taiteellisesti erityislahjakkaita eikä oppilaista ole tarkoitus tehdä taiteilijoita. Runsaan taiteellisen ja käytännöllisen työskentelyn tarkoitus on luoda edellytyksiä lasten tasapainoiseen kehitykseen. p Lapseni on matemaattisesti lahjakas. Taideaineet tuntuvat turhanpäiväsiltä oppitunneilta, kun senkin ajan voisi opiskella luonnontieteitä. Sopiikohan steinerkoulu lapselleni? Steinerpedagogiset opetus-menetelmät sopivat kaikille. Yleensä lapsi, joka ei niin välitä taidetai taitoaineista hyötyy niistä eniten kasvaakseen tasapainoiseksi aikuiseksi. Luovaa ongelmanratkaisukykyä harjaannutetaan juuri taito- ja taideaineiden opetuksella. p Oppiiko steinerkoulussa myös lukuaineita, kun tuntuu, että taide- ja taitoaineista puhutaan niin paljon? Tuntikehyksemme noudattaa opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita, joten lukuaineita on määrällisesti yhtä paljon kuin muissakin perusopetusta antavissa kouluissa. Kun lukuaineiden opetusaines käydään läpi tunneilla siten, että oppilaat kuulevat, näkevät, kirjoittavat ja piirtävät aiheesta, on selvää, että he sisäistävät myös teoreettiset opintokokonaisuudet hyvin. Käsin tehty on käsitetty. Kyllä! Steinerkoulussa oppii myös lukuaineita. p Miten siirtyminen peruskoulusta steinerkouluun onnistuu? Meille siirtyy vuosittain peruskoulusta oppilaita eri luokkaasteille, myös yläluokille. Toivottavaa toki olisi, että lapsi aloittaisi steinerkoulussa jo heti ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kokemuksemme on, että jos lapsella on ollut vaikeuksia peruskoulussa, eivät ne kokonaan häviä steinerkoulussakaan - ja päin vastoin. Tosin steinerpedagogiikan eheyttävä vaikutus on usein auttanut lasten ongelmissa. Koulun vaihdoksen onnistumiseen vaikuttaa koko perheen motivaatio. Paljon riippuu myös lapsesta: joku sujahtaa uuteen luokkaan kuukaudessa, toisella siihen menee koko vuosi. p Onko steinerkoulu eliittikoulu tai erityiskoulu? Steinerkoulu ei ole sen paremmin eliitin, erityislahjakkaiden kuin erityislastenkaan koulu. Tämä on tavallisten lasten ja perheiden koulu, eikä tänne ole pääsykokeita. Mottona on, että kaikki tekevät: kaikki maalaavat, soittavat, laulavat... Steinerpedagogiikalla on tietty terapeuttinen luonne ja siinä korostuu toiminnallisuus opetuksessa: lapsi saa myös kädet, ei pelkkää päätä. p Miten opettajan ja vanhempien yhteistyö toimii? Vanhempien ja opettajan välinen yhteistyö on tiivistä. Luokkakohtaisia vanhempainiltoja järjestetään noin kerran kuussa ja tarpeen mukaan, joten vanhemmat ja opettaja tulevat hyvin tutuiksi. Luokanopettajahan säilyy samana ensimmäiset kahdeksan vuotta. Puolin ja toisin on helppo lähestyä oppilasta koskevissa asioissa, periaatteena mahdollisimman aikainen puuttuminen ongelmiin. p Ovatko steinerkoulut uskonnollisia? Steinerkoulut eivät kuulu mihinkään kirkkokuntaan tai lahkoon. Kouluissa opetetaan lapsia kulttuuriin tai uskontokuntaan katsomatta. Suomessa steinerkouluissa tarjotaan lainmukaista uskonnon opetusta: jos johonkin tiettyyn uskontokuntaan kuuluvia lapsia on kolme tai enemmän, tarjotaan heille oman uskontokuntansa opetusta. p Miksi steinerkoulussa opetetaan lukemaan niin myöhään? Kaikki ihmiset kehittyvät ja kypsyvät eri tahtiin. Kehitys ei ole lineaarista vaan tapahtuu vaiheittain. Luontainen lukemaan oppimisen ajankohta on 6-9-vuotiaana. Lasta ei ole tarvetta painostaa lukemaan; siitä syntyy vain turhaa ahdistusta ja paineita. Myöhemmin oppineet saavat muut nopeasti kiinni, sekä tiedollisesti että taidollisesti. p Olen lukenut Steinerin kirjoituksia, enkä voi allekirjoittaa kaikkea mitä hän sanoo. Opetetaanko koulussanne Steinerin ajatuksia? Ei opeteta. Rudolf Steiner oli filosofi, joka kirjoitti ylös ajatuksiaan lähes kaikilta elämän aloilta - myös menetelmistä lasten opettamiseksi. Steinerkoulu perustuu Steinerin ideaan siitä, että koulun pitää kasvattaa yksilöitä ajattelun vapauteen (mm. siksi steinerkouluja ei suvaittu sosialistisissa maissa), eikä vaikkapa ajattelemaan niin kuin Steiner itse ajatteli. p Kuinka paljon vanhemmat joutuvat osallistumaan koulun toimintaan? Kaikki toiminta on vapaaehtoista. Vanhemmat kuuluvat osaltaan kouluyhteisöön ja heidän roolinsa on pitää yllä koulun puitteita, jotta lapsilla olisi mahdollisimman toimiva ja viihtyisä oppimisympäristö. Steinerkouluun ei tule vain lapsi vaan koko perhe. Mitä enemmän vanhemmat osallistuvat koulun toimintaan, sitä tärkeämmäksi lapsi kokee koulunkäynnin. Nykyään talkoot ovat vähissä ja niillä on enemmän sosiaalinen ja yhteisöä vahvistava merkitys; vanhemmat, lapset ja opettajat kohtaavat niissä toisensa. Toisaalta myös, kun itse tai oma vanhempi on maalannut jonkun patterin tai pulpetin, ei sitä niin helposti liata ja turmella. Liikunnanohjaus Vesiliikunta ja uimaopetus Liikuntavälineiden myynti Fysioterapiapalvelut Laatua liikkumiseen Marellosta! Liikuntapalvelut Marjo Elomaa Puh marello.fi Leipomo Pauli Salonen markkinoilla tavataan

4 6 7 VIHREÄn LIPun koulu Älä koskaan myy asuntoasi kysymättä meiltä! Ota rohkeasti yhteyttä meihin. Saat nopeasti arvion asunnostasi ja suunnitelman sen myyntiin. Länsi-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Mikonkatu 4, PORI puh Torikatu 11, KANKAANPÄÄ puh Nortamonkatu 16, RAUMA puh Ota asuntolainasi meiltä! Laitetaan samalla kotivakuutuksesi kuntoon. Keskittämällä asiointisi meille saat parhaat edut. Varaa tapaamisaikasi numerosta (02) tai netistä op.fi ja tule kuulemaan lisää. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Se on samalla kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki ja osa Eco-Schools verkostoa, joka sai alkunsa Tanskassa 1994 ja toimii tällä hetkellä noin 50 maassa. Myös YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Vihreää lippua. Suomessa Vihreä lippu on toiminut vuodesta 1998 ja sen toimintaa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen seura. Vihreä lippu -ohjelmassa yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen ja kestävän kehityksen kasvatus. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa. Tällä hetkellä maassamme on ohjelmassa mukana aktiivisesti reilu 300 osallistujaa, joista suurin osallistujaryhmä on alakoulut. Kun koulu lähtee mukaan Vihreän lipun toimintaan, tehdään ensin lähtötilanteen kartoitus. Katsotaan minkälaisella mallilla nykyinen ympäristönkuormitus on toimintatapojen ja ympäristötietoisuuden suhteen ja asetetaan tavoitteet projektille. Toiminta aloitettiin jätteitä vähentämällä lähti mukaan Vihreä lippu -toimintaan vuonna Ensimmäiseksi teemakseen koulu valitsi jätteiden vähentämisen. Tavoite toteutui muun muassa energia-, bio- ja sekajätteiden lajittelulla, sekä paperinkeräyksellä. Steinerkoulu täytti vaaditut kriteerit ja saavutti ensimmäisen kerran Vihreän lipun joulukuussa Tällöin se sai ensimmäisenä porilaiskouluista nostaa kyseisen lipun liehumaan salkoonsa. Monipuolista energiansäästöä 2011 vuonna Vihreän lipun teemana oli energiansäästö. Tähän liittyen pyrittiin vähentämään kopiointia, sammutettiin valoja välituntien ajaksi, ikkunoita tiivistettiin ja koulumatkoja kannustettiin tekemään kävellen, pyöräillen tai bussilla. Oli myös polkupyörien kunnostuspäivä, kierrätysvaatemuotinäytös ja Eko-polkukilpailu yhdessä Porin seudun ympäristöseuran kanssa. Samaisen vuoden kesäkuussa Porin kaupunki myönsi koululle ympäristöpalkinnon Vihreä lippu -toiminnasta. Palkinto oli rahalahjoitus pihan kunnostamiseen ja elävöittämiseen ja se käytettiin muun muassa viheristutuksiin. Joulukuussa 2011 koululle myönnettiin toisen kerran Vihreä lippu. Toimintaa lähiympäristössä Vuoden 2012 teemaksi valittiin lähiympäristö. Lähiympäristöprojektin aikana tehtiin retkiä lähipuistoihin ja Porin metsään. Järjestettiin mittava luontonäyttely, johon kutsuttiin muun muassa lähipäiväkotien lapsia. Lisäksi aiheeseen liittyi myös ekologian leiri Säpin saaressa 10. luokalla, kasvimaan viljely luokilla 2-4 ja 3. luokan projekti, jossa oppilaat ja vanhemmat rakensivat jäteastioille aitauksen vuoden joulukuussa koulu oli jälleen täyttänyt Vihreän lipun kriteerit. Kohti kestävää tasoa 2013 vuonna jatkaa Vihreän lipun tiellään, kohti kestävää tasoa. Keväällä vakiinnutetaan ja Arne Eriksson Målar allt överallt. Sisä- ja ulkomaalaukset ammattitaidolla. Kotitalousvähennys. Svenska, English ja suomi. Yhteydenotot p Suoritamme myös kaikki ilmastointipuhdistukseen liittyvät työt, omakotitaloista teollisuuteen! Suoritamme myös kaikki ilmastointipuhdistukseen liittyvät työt omakotitaloista -kerrostaloihin! Pyydä tarjous paikalliselta toimijalta 25 v. kokemuksella! Nuohoojamestari Mika Tuovinen p W W W.P O R I N N U O H O U S PA LV E L U.F I Pyydä tarjous paikalliselta toimijalta 25 v. kokemuksella! Nuohoojamestari Mika Tuovinen p kerrataan Vihreän lipun tapoja ja käytäntöjä. Raportointi ja teemat jatkuvat vielä syksyn yli. Päämäärätietoisella ympäristökasvatuksen toiminnalla koulu saavuttanee jossain vaiheessa Vihreän lipun kestävän käyttöoikeuden. Silloin koulu saisi liehuttaa lippua pysyvästi. Ympäristökasvatus on osa arkista aherrusta on toistaiseksi ainoa Vihreän lipun saavuttanut porilaiskoulu, joten se toimii mainiona esimerkkinä alueen muille oppilaitoksille ympäristökasvatuksen saralla. Steinerkoululla muutos kestävämpään ja ympäristöä vähemmän kuormittavaan arkeen saavutetaan tiiviissä ja talkoohenkisessä yhteisössä, jossa kaikki kantavat kortensa kekoon tärkeän yhteisen asian puolesta. Ympäristökasvatus on luonteva osa koulun arkea ja kestävän elämäntavan valintoja ovat muun muassa siirtolapuutarhapalsta, jolla osa oppilaista viljelee viljaa ja vihanneksia, sekä koulun keittiö, jonka tarjonta on luomu- ja lähiruokapainotteista. Vihreän lipun toiminta ulottaa vaikutuksensa myös koulun ulkopuolelle, etenkin oppilaiden perheisiin. Pienillä ympäristöystävällisillä arjen valinnoilla, kuten oppilaan itse tekemän kangaskassin käyttämisellä kauppareissuilla muovipussin sijasta tai oppilaan tarjoamien koulussa opittujen energiansäästövinkkien noudattamisella on merkitystä suuren kokonaisuuden kannalta. Niin kodeissa kuin kouluissa kestävän kehityksen siemen lähtee itämään edellä mainittujen kaltaisista, pienistä ruohonjuuritason valinnoista ja teoista. Meistä jokaisen on hyvä painaa mieleen Vihreän lipun tunnuslause, joka kuuluu: Maailman pelastaminen on lasten leikkiä! SINI SOLALA PALVELEMME AMMATTITAIDOLLA kaikissa kiinteistöjen myymiseen, ostamiseen, vuokraamiseen tai arviointeihin liittyvissä asioissa. Sp-Koti palvelee Sinua seitsemän ammattilaisen voimin. Soita minulle, niin laitamme pyörät pyörimään. Risto Jantunen Nauti kuten haluat!

5 8 9 Steinerin eskarista kohti koulumaailmaa Eskarissa on KIVAA! Ruokaa rakkaudella Itsenäisyydenkatu 47:ssä, toisessa kerroksessa, on voinut kuulla syksystä asti iloisia lasten huutoja ja pikkujalkojen töminää. Jos satut soittamaan esikoulun ovikelloa, pian ovella on tervetulleeksi toivottamassa iloisia ja uteliaita kasvoja. Portaikossakin voi joutua väistelemään heijasteliivein puettua vasikkalaumaa, jolle hiljaa hiipiminen on haasteista hankalimpia. Mukavat leikit alkavat heti aamusta aikuisen puuhaillessa ja tarjotessa haasteita käsillä tekemiseen. Maanantaisin maalaillaan, tiistaisin valmistetaan retkieväät, keskiviikkona kodin työt kutsuvat, torstaina puuhaillaan omien eskaritöiden parissa ennen eurytmistin leikkihetkeä ja perjantaina leipomispuuhat kutsuvat ja uunissa paistuvat päivän tuoksuvat lämpimäiset. Satuhetkellä kaikki kuuntelevat korvat höröllä tarinoita ja ovat innolla säestämässä soittimilla tai osallistumassa nukketeatterin ylöspanoon ja esittämiseen ja laululeikkeihin. Tervetuloa kurkistamaan eskarin maailmaan steinerkoulun avointen ovien päivänä lauantaina 12. tammikuuta Karhulinnaan Tasavallankatu 2. Steinerkoulun eskari toimii osoitteessa Itsenäisyydenkatu 47. Vierailu ihastuttavassa Hansapuistossa on jo odotettu ulkoiluhetki pienen kävelymatkan päässä. Retkipäivänä lähdetään etsimään seikkailuja kauempana olevista puistoista. Vesitorninpuisto on jo valloitettu ja Valtionsillan alla on kokeiltu äänten kirkkautta ja korvien kestävyyttä. Kiertokadun huimat pulkkamäet vielä odottavat. Taskut täynnä syksyn aarteita, kastanjoita ja tammenterhoja ja kauniita syksyn lehtiä vaelletaan puistosta ja lapsilauman kotiinpaluun kruunaa oman koulun keittiön tarjoama herkullinen ateria, jonka kouluisäntä on meille kantanut vahvoissa käsissään kadun toiselta puolelta. Ruoan jälkeen pääsevät apulaiset keittiöpuuhiin ja leikit jatkuvat ravinnosta ja ulkoilusta uutta tulta saaneina eskaripäivän päättymiseen asti. Osa eskarilaisista jää viettämään loppupäivää iltapäiväkerhoon, joka toimii samassa tilassa. Oman leppoisan välipalahetken jälkeen iltapäivän ulkoleikit jatkuvat riemukkaina vähitellen hiljenevällä koulun pihalla, kun iltapäiväkerhon koululaiset siirtyvät sisälle puuhastelemaan. Silloin on koko suuri piha uusine kiipeilytelineineen ja hiekkakasoineen valloitettavana. Lienevät pikku pirpanat tuoneet leikin riemua ja piristystä koulunkin arkeen. Pienet ekaluokkalaisetkaan eivät enää ole aivan pienimpiä. Tämän syksyn kohokohtia olivat eskarilaisten sadonkorjuuretki ja jouluretki Sunniemeen. Pikkubussilla köröteltiin maaseudun suloiseen pihapiiriin ja pelloille juuri päättyneen sateen kuivuessa syksyn kuulaassa auringonpaisteessa. Pääsimme leikkaamaan ja tekemään lyhteitä kaurasta. Isännän ja kunkin eskarilaisen vuorollaan pikkutraktoria ohjatessa ja toisten nauttiessa peräkärryn kyydistä kierrettiin pitkin peltoja päätyen karjalatoon ripustamaan lyhteet kuivumaan. Talven tultua ja joulun lähestyessä saimme hakea kuivu-neet kauralyhteet lintujen iloksi annettaviksi. Pihapiirin laskettelurinnekin tuli testattua pulkilla laskien. Tänä syksynä opittiin myös hienosti luistelukoulussa luistelun alkeita. Nämä kahdeksan esikoululaista ovat koulumme pienimpiä ja leikin aalloilla keinuttelemme heitä hellästi suojaten kohti koulumaailmaa. ANNE HIETALAHTI STEINERKOULUN ESIKOULURYHMÄ TOIMII NYT PORIN KESKUSTASSA! Steinerpedagogista esiopetusta järjestetään kouluvuoden ajan klo Itsenäisyydenkatu 47 steinerkoulun eskaritiloissa. Esiopetus on maksutonta. Esikoulun jälkeen on mahdollisuus jäädä iltapäiväkerhoon klo 17 saakka. Iltapäiväkerho maksaa 80 kuukaudessa. Vuonna 2013 aloittavassa ryhmässä on vielä tilaa! Esiopetusryhmä: Itsenäisyydenkatu 47, Pori Lisätietoja: puh tai Sähköposti: Steinerkoululaiset ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä koulun omassa keittiössä valmistetaan peruskotiruokaa puhtaista, lisäaineettomista raaka-aineista. Muonituksesta on vuodesta 2008 lähtien vastannut Karhufest Oy. Yritys on päässyt toiminnallaan Portaat luomuun ohjelmassa jo tasolle 4. - Käytännössä vaatimuksena on, että käytetään vähintään kahdeksaa merkittävää raakaainetta pysyvästi luomutuotteena, selittää yrittäjä-emäntä Sari Niemi. Tasoja on kaiken kaikkiaan viisi Peruselintarvikkeet yritys hankkii paikallisesta tukusta ja leipomosta. Perunat tulevat luvialaiselta kasvattajalta. Luomukasvikset ja juurekset toimitetan luomutilalta Vanha-Ulvilasta. Suurtalouskeittiöiden valmistamien perinteisten lounaiden sijaan oppilailla on mahdollisuus nauttia terveellinen ja lisäaineeton ateria. Vaikka ruoan valmistuksessa noudatetaan ravitsemusneuvottelukunnan antamia suosituksia, haasteellisinta Niemen mukaan on se, että sama ruoka maistuisi kaikille - aina eskarilaisista lukioikäisiin. Steinerkoulun keittiössä valmistuu päivittäin lähes kolme sataa annosta kolmen henkilön voimin. Koulun lisäksi ruokaa toimitetaan myös kahteen päiväkotiin. Kiirettä ja touhua siis riittää. Samalla huolehditaan myös erityisruokavaliolaisista kunkin rajoitteet huomioiden. Kouluruokailun kaikille tuttuna ongelmana on pieni budjetti, jonka puitteissa ruoka pitää valmistaa. - Se riittää juuri ja juuri. Esimerkiksi liha ei ole luomua, siihen ei ole mitään mahdollisuutta, Niemi harmittelee. Suurempi budjetti antaisi lisää vaihtoehtoja monipuoliseen luomuruokailuun. Karhufest harjoittaa toimintaa myös Leineperin Ruukin 6-luokkalaisten lempiruokia Sari Niemen (etualalla) ja Silja Höijerin käsissä valmistuu päivittäin lähes kolmesataa ateriaa. perinnekahvila Savipakarissa. Kesäisin paikka toimii kesäkahvilana ja talvella erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Niemi kertoo yrityksen tarjoavan lisäksi jossain määrin pitopalvelua. Työn tekemistä steinerkoulussa Niemi pitää mukavana ja antoisana. Ruuan valmistaminen ja lasten seurasta nauttiminen pitää mielen iloisena. Päätarkoituksena on, että lapset söisivät ruokaa hyvillä mielin. - Rakkaudella sitä heille tehdään, kiteyttää Niemi lopuksi. SINIKKA KYNGÄS Jade Saarinen Spagetti jauhelihakastikkeella Lyydia Lindfors Makaronilaatikko Tuukka-Pekka Pietilä Pyttipannu CAFE Teljäntori Teemme tilaa uusille tuotteille! Paljon nauhoja ja pitsejä 25% Annika Lilja Perunamuusi nakkikastikkeella Otto Koivistoinen Kaalilaatikko Lucas Simulainen Makaronilaatikko TELJÄN Nappi ma-pe 9-17 la Antinkatu 16, Pori l (02) l Venla Kurppa Broilerkiusaus Jerry Koivula Pyttipannu Rudolf Merelin Makaronilaatikko Ihonhoitoa luomulaatuisella luonnonkosmetiikalla Länsipuisto 16, Pori Sinua palvelee SKY-kosmetologi Leena Jalonen.

6 10 11 Rentoa fiilistä Olemmesielä lukiossa Lukion neljäsluokkalaisten Mika Väinölän ja Tuomas Ruohon pitkä taival steinerkoulussa on pian päättymässä. missä asiakkaatkin. Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä paremmin osaamme auttaa heitä. Tunnemme paikallisen elämänmenon, tiedämme mihin pitää varautua ja mistä löytyy mahdollisuuksia. Me LähiTapiolassa tarjoamme paikallista ja henkilökohtaista raha-asioiden ja vakuuttamisen asiantuntijapalvelua. Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa. LähiTapiola Satakunta Porissa Gallen-Kallelankadulla ja Itäkeskuksenkaaressa Pienet opetusryhmät, mukava ilmapiiri ja hyvä yhteishenki luovat motivoivan ja rennon oppimisympäristön. Nelivuotinen lukio ei pelottanut viimeisellä luokalla opiskelevia Mika Väinölää ja Tuomas Ruohoa. ssa ala-asteelta lähtien ahkeroineet pojat pitivät lukion suorittamista samaisessa opinahjossa luonnollisena valintana. Väljä opiskeluaikataulu on jättänyt enemmän aikaa myös harrastuksille. Lukion kurssitarjonta on ollut monipuolinen. Valtakunnallisten kurssien lisäksi opintoihin kuuluu myös koulukohtaisia pakollisia kursseja, jotka saivat pojilta pelkkää kiitosta. Esimerkiksi arkkitehtuurin kurssia Mika piti erittäin kiinnostavana ja yleissivistävänä. Lukioaikana on koettu myös erilaisia arjen elämään liittyviä leirejä. Maanmittausleiri Säpissä oli erittäin mielenkiintoinen kokemus, toteaa Tuomas. Kuuden oppilaan luokalla yhteishenki toimii hyvin ja yhteyttä vanhoihin luokkakavereihin pidetään paljon. Monien yhteisten kurssien ansiosta suhde muihin oppilaisiin on myös toiminut kitkattomasti. Pienessä ympäristössä opettajat ovat tulleet tutuiksi ja heidän kanssaan uskaltaa ottaa asioita puheeksi. Luokanvalvojan kotonakin ollaan oltu muutaman kerran vierailulla, Mika mainitsee. Ikimuistoisena kokemuksena lukioajalta pojat korostavat yhteen ääneen kulttuurimatkana tehtyä InterRail-reissua. Luokka reissasi junalla reput selässä Keski-Euroopassa 17 päivän ajan. Siinä ajassa ehti nähdä ja kokea paljon huikeita elämyksiä. Sitä tulee aina ajateltua, oli se sen verran hieno reissu, muistelee Mika haikeana. Vapaa-aika kuluu Tuomaksella euroviisujen parissa. Euroviisuja voi harrastaa osallistumalla foorumeihin, lukemalla uutisia euroviisuista, kuuntelemalla kappaleita, osallistumalla erilaisiin tapahtumiin jne. Tuomas pohtiikin jo, miten tasapainoilee ensi keväänä yo-kirjoitusten ja euroviisujen välillä. Mika puolestaan on ollut pienestä pitäen partiolainen ja johtaa nykyään suuresti niskoittelevaa 15-vuotiaiden ryhmää. Heidän kanssaan tehdään paljon eräpuuhaa sun muuta hauskaa, kertoo Mika iloisesti. Kotona Mikan vapaa-aika kuluu tietokoneiden parissa. Tulevaisuus on molemmilla pojilla mietitty jo valmiiksi. Mika kertoo haluavansa tietotekniikan insinööriksi ja Tuomas pamauttaa kuin pyssyn suusta: Baarimikko! SINIKKA KYNGÄS Puheluhinnat: Palveluntarjoajat: Keskinäiset vakuutusyhtiöt Tapiola ja Lähivakuutus, lähivakuutusyhdistykset, Tapiola Pankki Oy, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Varainhoito Oy Suuntana taidealan opinnot Rauhallinen opiskelutahti, taiteellinen työskentelytapa sekä pieni kouluyhteisö valttina lukion valinnassa. Positiiviset kokemukset ala- ja yläasteesta saivat lukion toisella luokalla opiskelevan Emmi Jalavan valitsemaan Steinerlukion. Intohimoinen taiteenluoja pitää taiteellista työskentelytapaa erinomaisena ja onkin matkan varrella luonut toinen toistaan upeampia tietoaineiden vihkoja. Hyvänä puolena on myös oma keittiö. Ei tule toisesta koulusta mitään kumiperunoita, täsmentää Emmi. Steinerlukion kurssitarjontaa Emmi pitää monipuolisena ja kiinnostavana. Itselleen sopivat kurssit ovat löytyneet ongelmitta. Lukion omat pakolliset kurssit lisäävät mielenkiintoa ja joitakin niistä odotetaan innolla. Valinnaisista kursseista löytyy esimerkiksi biologian soveltava 6. kurssi evoluutiosta, jonka Emmi kertoi valinneensa, vaikka ei suunnittelekaan kirjoittavansa biologiaa. Evoluutio on aina ollut kiinnostava aihe, eikä valinta kaduta yhtään, Emmi mainitsee tyytyväisenä. Odotetuin kurssi lienee kuitenkin lukion kolmannella luokalla suoritettava kulttuurimatka. Luokka suunnittelee parhaillaan retkikassansa kartuttamista ja pohdiskelee sopivaa kohdetta. Emmi Jalava esittelee työtään aiheesta: Ihminen ja varjo. Kohteen valinta lieneekin perinteisesti ainoa erimielisyyttä herättävä aihe koko lukion aikana. Muiden oppilaiden kanssa ollaan tekemisissä muun muassa yhteisten kurssien takia. Välit heidän kanssaan ovat hyvät, eikä ongelmia ole syntynyt. Suurin osa opettajista on tuttuja jo ala- ja yläasteajoilta. Lukiossa ei kuitenkaan enää tule harrastettua samankaltaisia keskusteluja päivän polttavista kysymyksistä, kuten alemmilla luokilla oli välitunneilla tapana. Välitunti taitaa kulua enimmäkseen luokkakavereiden kanssa jutustellessa, tuumii Emmi. Neljä vuotta lukiota ei Emmiä kauhistuttanut. Tahti on mukavampi, eikä mennä kovalla vauhdilla eteenpäin. Vapaa-aikaa on jäänyt kiitettävästi ja se hyödynnetään tehokkaasti. Harrastuksinaan Emmi mainitsee digitaalisen piirtämisen ja vierailemisen taidealan yhteisöjen sivustoilla. Piirtäminen on mukavaa vapaa-ajan vietettä, kertoo Emmi innokkaana. Lukion lopputyönsä Emmi toivoo saavansa tehdä taiteeseen liittyvästä aiheesta. Itsestään selvää lienee myös, että tulevaisuuden ammatti löytyy taiteen alalta. SINIKKA KYNGÄS TILAUSAJOT Ruosniemen Linja-auto Oy

7 12 13 KUVA RAIJA HOFFREN Steinerkoulusta yliopistoon ja ammattikorkeakouluun KUVA PENTTI ANTTILA KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN TÄHTITIIMI Itäpuisto 11, PORI p. (02) Steinerkoulun kasvatin Maija Myllyniemen perheen lapset, Oona ja Elmeri, ovat tulevia steinerkoululaisia. Kotiäitiyttä ja kasvatustiedettä Maija Myllyniemi aloitti koulutaipaleensa vuonna 1990 Porin steinerkoulussa, joka silloin toimi Kokemäenjoen pohjoispuolella, Valajankadulla. Steinerkoulu ei silloin vielä ollut täysimittainen, vaan kasvoi vuosi vuodelta, resurssien ja kiinnostuksen kasvaessa rinnalla. Maijan vanhemmat, Anne ja Matti Sundell, olivat alusta asti aktiivisesti mukana koulun toiminnassa kehittämässä ja viemässä koulua eteenpäin. Maija kävi steinerkoulun yläluokat Porin Puuvillassa ja lukion nykyisissä steinerkoulun tiloissa Karhulinnassa. Ylioppilaaksi hän valmistui vuonna 2003 käytyään täysimittaisen 13-vuotisen steinerkoulun. Hapuilevista ekaluokkalaisista oman alansa tuntijoiksi Maijan luokka muodostui hyvin tiiviiksi yhteisöksi, koska sama luokka pysyi yhdessä koko koulutaipaleen, aina ensimmäisestä luokasta ylioppilaskirjoituksiin saakka. Jokainen oppilas sai kuitenkin olla oma yksilönsä, koska steinerpedagogiikka huomioi erityisesti ihmisen temperamentin ja yksilöllisyyden. Steinerkoulussa kädentyöt, muun muassa puutyöt, käsityöt, kirjansidonta ja maalaus kuuluvat olennaisena osana opetuk- TYKKÄÄ MEISTÄ! PORIN SEUDUN STEINERKOULU seen. Maijan mielestä on positiivista, että kouluaikana sai tehdä paljon itse, oivaltaa ja oppia uusia asioita tekemisen ja harjoittelun kautta. Steinerkoulu on antanut Maijalle paljon eväitä elämään. Hän kertoo jälkeenpäin huomanneensa steinerkoululaisten osaavan hyvin laajasti erilaisia asioita. Kuitenkin jokainen Maijan luokan oppilas on löytänyt oman alansa omien kutsumustensa ja mieltymystensä mukaan. Steinerkoulun käyneillä on täysin samat mahdollisuudet menestyä elämässä kuin muidenkin koulujen oppilailla. Maijan kutsumusammatti on kasvatuksen parissa. Hän kokee olleensa eräänlainen äitihahmo jo kouluaikanaan, ja olleensa aina hyvin kiinnostunut kasvatustieteestä. Hän lähti steinerkoulun jälkeen opiskelemaan steinerpedagogiikkaa. Se miten steinerpedagogiikassa nähdään varhaiskasvatuksen alue, sopii ajatusmaailmaani erittäin hyvin, Maija kiteyttää. Lapsi saa olla lapsi, tietty kiireettömyys ja luonnonläheisyys olivat avainsanoja, jotka veivät hänet opiskelemaan steinerpedagogiksi. Opiskelunsa aikana hän sai tietyn tarkastelupohjan myös omaan koulunkäyntiinsä. Moni asia sai selityksen, miksi tietyt asiat toteutetaan steinerkoulussa tietyllä tavalla. Kotiäitiyttä ja tulevaisuudensuunnitelmia Nykyään Maija pääsee toteuttamaan kasvatusoppejaan myös omilla lapsillaan, sillä hän on kahden pienen lapsen, Oonan ja Elmerin, äiti. Alkuvuodesta on odotettavissa perheenlisäystä, kun Oonasta on tulossa isosisko ja Elmeristä isoveli. Maijan paikka on nyt kotona omien pienten lastensa parissa, mutta hän mainitsee tulevaisuudenhaaveekseen perustaa päiväkoti. Erityispedagogiikankaan opiskeleminen ei ole poissuljettu asia. Tulevaisuus näyttää, mitä sillä on Maijan varalle suunniteltuna. Steinerkoulu sopii kaikille Maija on miehensä kanssa yhteisellä päätöksellä laittamassa kaikki lapsensa steinerkouluun. Hän suosittelee steinerkoulua kaikille, jotka miettivät kouluvaihtoehtoja lapsilleen. Hän kehottaa steinerkoulua vaihtoehtona pitäviä menemään tutustumaan kouluun, koska opetusta seuratessa pääsee itse kokemaan ja näkemään koulun toimintaa ja saa parhaan käsityksen ja tarpeellisen tiedon. RAIJA HOFFREN toteuttaa KiVa Koulu -ohjelmaa. Lue lisää Siskokset Vilma ja Viivi Pääkkö kokevat pienemmät ryhmäkoot ja yksilöllisemmän opetuksen steinerkoulun vahvuutena verrattuna kunnalliseen kouluun. Pelkkää steinerkoulua käyneenä, yliopistossa opiskellessani, en ole huomannut omassa tietämyksessäni olevan eroa verrattuna kunnallisen peruskoulun ja lukion käyneisiin kurssitovereihini, viidettä vuotta lääketiedettä Turun yliopistossa opiskeleva Vilma Pääkkö kertoo. Vilman pikkusisko Viivi opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Ammattikorkeakoulussa käytämme todella paljon internetiä, jota taas steinerkoulussa ei käytetty. Tässä asiassa koen olevani hieman muita jäljessä, mutta muuten tunnen olevani täysin samalla viivalla kunnallisen peruskoulun ja lukion käyneiden kanssa, Viivi vakuuttaa. Miksi aikoinaan menitte steinerkouluun? Äitimme halusi meidät sinne opiskelemaan. Hän oli itse perehtynyt steinerkoulun oppeihin, ja hän vakuuttui koulun olevan hyvä meille. Millaisia muistoja on jäänyt kouluajoilta? Vilma: Luokallamme aloitti oppilasta, mikä oli sopiva ryhmäkoko. Ensimmäisellä luokalla opeteltiin kirjaimet opettajan kertomien satujen pohjalta. Käsitöitä oli paljon ja ruotsin sekä englannin kielten opetus alkoi ensimmäisellä luokalla laulujen ja leikkien muodossa. Yläasteen 8. luokalla esitimme näytelmän Levoton Tuhkimo, jonka käsikirjoitimme itse. Lukiosta erityisenä tapahtumana mieleen jäi 12. luokan kulttuurimatka Maltalle. Yo-kirjoituksiin 13. luokalla valmistauduimme seitsemän hengen ryhmässä, jossa sain monesti opastusta kahden hengen ryhmässä tai jopa kahden kesken opettajan kanssa. Mikä oli parasta steinerkoulussa? Vilma: Varsinkin yläluokilla pieni koulu oli viihtyisä, sillä opettajista tuli ikään kuin kavereita. Myös luokkahenki oli erittäin hyvä. Viivi: Steinerkoulussa on mukavia ja asiantuntevia opettajia. Myös pienet ryhmäkoot ovat koulun vahvuus. Opetus on yksilöllistä ja monet opettajat tuntevat oppilaiden heikkoudet ja vahvuudet. Mitä muuttaisitte opetusohjelmassa? Vilma: Joidenkin opettajien mielestä musiikinopetuksessa tulisi käyttää ainoastaan akustisia soittimia. Mielestäni sähköiset soittimet kuitenkin kuuluvat vahvasti nykyaikaiseen kulttuuriin, joten niiden käytön välttämistä opetuksessa ei voi mielestäni mitenkään järkisyin perustella. Viivi: Vaikka eurytmia vahvasti steinerkouluun kuuluukin, voisi sen merkitystä hieman vähentää. Sen sijaan muunlaista koululiikuntaa voisi lisätä. Oliko steinerkoulun käyneenä helppoa lähteä yo-kirjoituksiin? Vilma: Oli, sillä pienten ryhmäkokojen ansiosta sain varsinkin kirjoituksia edeltäneillä kertauskursseilla hyvin henkilökohtaista opetusta. Viivi: Kyllä oli. Steinerkoulun nelivuotisen lukion aikana pystyi hyvin jakamaan kirjoituksia niin, etten stressaantunut liiaksi. Millainen henki steinerkoulussa vallitsi? Vilma: Oman luokkani keskuudessa vallitsi yleisesti ottaen hyvä henki. Opettajat suhtautuivat oppilaisiin huolehtivaisesti. Viivi: Pääsääntöisesti koulussa oli hyvä henki. Tietenkin myös koulukiusaamista esiintyi, kuten missä tahansa koulussa. Kiusaamiseen pyrittiin aina puuttumaan. Millainen lapsi sopii mielestäsi steinerkouluun? Vilma: Kuka tahansa. Steinerkoulussa toki painotetaan taideaineita, mutta käsillä tekeminen on hyväksi monenlaisille lapsille. Steinerkoulussa numeroarvostelu on käytössä vasta yläasteella, joten kovin kilpailuhenkinen vanhempi voi ihmetellä sitä, miksi oppilaita ei laiteta paremmuusjärjestykseen numeroiden perusteella. Koen alaluokkien kirjallisen arvostelun olevan erittäin hyvä asia. Viivi: Mielestäni luova ja taiteellinen lapsi hyötyy steinerkoulusta eniten. Koululla on taideaineiden suhteen hyvä tarjonta, ja omaa luovuutta on lupa harjoittaa ja myös kehittää. Pienet ryhmäkoot tekevät steinerkoulusta hyvän valinnan lapselle, jota isompi ryhmä jännittää tai tuo keskittymisvaikeuksia. Laittaisitko omat lapsesi steinerkouluun? Vilma: Minulla ei ole vielä lapsia, mutta voisin kuvitella laittavani aikanaan lap- Järkeä talousasioiden hoitoon» Kirjanpito» Palkanlaskenta» Verosuunnittelu» Sähköinen taloushallinto» Koko taloushallinnon järkeistys» Henkilöstövuokraus ja rekrytointi» Monipuoliset talouden tukipalvelut Autamme sinua saamaan kaiken taloudellisen hyödyn irti liiketoiminnastasi. Paneudumme juuri sinun yrityksesi talouden hoitoon ja kannattavuuden parantamiseen. Econia Yrityspalvelut Oy Antinkatu Pori Tel Viivi ja Vilma Pääkkö entisen opinahjonsa portailla. RAVINTOLA MAKU & HERKULLINEN LOUNASBUFFET Tarjolla arkisin klo Porin Kauppahalli Yrjönkatu 12, Pori seni steinerkouluun. Nykyaikainen peruskoulu tuntuu mielestäni jotenkin isolta ja laitosmaiselta itse käymääni steinerkouluun verrattuna. Numeroarvostelu on mielestäni alakoulussa tarpeetonta. Steinerkoulun yksilöllinen ja lapsen temperamentin huomioiva opetus on myös mieleeni. Haluaisin kuitenkin käydä tutustumassa kyseiseen steinerkouluun ja sen opettajiin etukäteen ja varmistua siitä, että kyseisessä koulussa eivät esimerkiksi sähköiset soittimet ole perusteettomasti pannassa. PENTTI ANTTILA 7 90 Muista myös herkkubrunssi lauantaisin klo !

8 14 15 Talkootyön monet kasvot Iloa, ystävyyttä ja kiitollisuudentunteita Tarinoita alkuvuosien varainhankinnasta jazzien superjameista joulunäytelmän harjoituksiin Steinerkoulun tukijan maksama mainostila. Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry perustettiin 1980-luvun alussa edistämään steinerpedagogiikan tuntemusta Satakunnassa hedelmällisen maaperän luomiseksi koulun perustamiselle. Elokuussa 1985 koulu sitten aloittikin toimintansa 16 oppilaan voimin. Ensimmäiset joulumyyjäiset järjestettiin toki jo edeltävänä vuonna pääpainon ollessa pedagogiikan tunnetuksi tekemisessä. Pioneeriluokan vanhemmista myyjäistohinassa mukana oli tuolloin jo Anne Sundell. Buffetissa oli yksi kuivakakku, josta riitti kaikille. Muutama kakku oli sitten erikseen myynnissä, muistelee Anne hymyillen pienimuotoista päänavausta steinerpedagogiikan rantautumisessa Poriin. Oman perheeni paluumuutettua Poriin äitini Inkku Haaslahti hakeutui myyjäisiin ensimmäistä, vaan ei todellakaan viimeistä kertaa nähtyään lehdessä ilmoituksen koulun perustamisaikeista. Eivät aavistaneet naiset, kuinka pitkä ja työntäyteinen, mutta niin monella tapaa antoisa ja opettavainen taival oli aluillaan sekä heille uusina ystävinä että koulutiensä alussa oleville lapsilleen. Vaati melkoista rohkeutta yhdistysaktiiveilta aloittaa yksityiskoulu ilman tietoa rahoituksesta. Vanhempien kuukausimaksu riitti pakollisiin tilavuokraan ja opettajan palkkaan. Muilta osin vanhemmille tiedotettiin hankintatarpeista, ja varat järjestettiin tavalla tai toisella, summaa Anne selviytymisen kaavaa. Talkoomaistiaisia ennen koulun alkua Talkoohommiin päästiin jo kesällä ennen ensimmäistä lukuvuotta. Sympaattinen 1800-luvun puutalokortteli Pohjoisrantakadun ja Valajankadun kulmassa odotti, ja vain yksi puuttui tai no, tarkemmin sanottuna kaikki puuttui. Työkalut kauniisiin käsiin siis ja hommiin. Opettaja Kristiina Jansson (nyk. Mikkonen) oli talkoissa mukana, eikä lapsiakaan kotiin jätetty. Me tosin keskityimme tutustumaan toisiimme. Asennemielessä mukanaolomme lienee ollut silti tärkeintä. Vanhempien tekemä konkreettinen työ luokkahuoneiden eteen kasvatti kunnioitusta ja arvostusta tiloja kohtaan. Remonttisapluuna toistui seuraavasti; uusi lukuvuosi, uusi luokka, uusi remontti. Melkeinpä vanhempien työpaikkojen lomakalenterit täyttyivät lomatoiveista koulun remonttien tai varainhankintatöiden mukaan. Ei siinä paljon kyselty, mitä osaat tai jaoteltu miesten ja naisten hommia. Pienellä perehdytyksellä löysin itseni vanhojen ovien kimpusta maaleja sulattelemasta ja irti rapsuttelemasta, vaikken koskaan ollut sellaista ennen tehnyt, muistelee Inkku talkooporukan tasa-arvoisen kannustavaa henkeä. Kesätöitä jazzeilla ja muita puhteita Musiikinopettajana toimi alussa Juha Nevalainen, joka oli myös yksi luokan isistä. Sivun yläreunan kuvassa ekaluokkalaiset tutustumassa eurytmian saloihin vuonna Kuvat on ottanut Kristiina Jansson (nyk. Mikkonen). Kuvat Kreetta Haaslahden kotialbumista. Yksi monivuotinen ja hyvätuloinen varainhankintakeino oli virvokkeiden tarjoilu jazzkansalle Raatihuoneen takapihan terassilla sekä Cotton Clubin superjameissa. Porukan työmoraali sai kiitosta ravintoloitsijalta. Tavoite lienee ollut riittävän motivoiva; vaakakupissa oli lasten koulu, eikä sen tärkeydestä neuvoteltu. Monenmoista muutakin on oltu tekemässä. Joulu- ja pääsiäismyyjäisten lisäksi on pystytetty syksyisiä Mikaelin markkinoita soppatykkeineen ja lohikeittolounaineen. Helmikuussa laskiaisrieha, toukokuussa Ruusutanssiaiset, oheisohjelmana huutokauppaa ja arpajaisia. Joskus myytiin silakoita torilla, vappuna simaa ja munkkeja. Koululla pidettiin nukkekursseja, tehtiin talkoilla havukransseja ja puulintuja tai omissa pajoissa puuleluja myytäväksi. Painettiin kankaita, ommeltiin ne tyynyliinoiksi, essuiksi ja milloin miksikin. Myyjäisten tarveaineet käytiin kerjäämässä kaupoista tai pyydettiin lahjoituksia vanhemmilta. Kun talouskoululla opettajana työskennellyt Helena Spinkkilä liittyi koulun vanhempien kasvavaan joukkoon, laajeni myyjäistarjonta. Helenan opastuksella tehtiin leipää, limppua, sämpylää, kakkupohjaa, jouluna laatikoita, pääsiäisenä pashaa. Taitaapa moni tänäkin päivänä käytetty resepti olla peruja noilta ajoilta. Ei vain varainhankintaa Talkoohenki ulottui laajalle. Anne ammatissa itse toimivana toi terveydenhuollon koululle. Vuoroviikoin vanhemmat kuljettivat ruuan Cygnaeus-koululta ja tiskasivat astiat koulupäivän jälkeen. Ruuantähteet kulkivat meidän perheen mukana naapurin sikalaan kärsämöiden ruuaksi. Ennen siivoajan palkkaamista myös luokkien siistiminen sujui sutjakkaasti vuoroin kunkin oppilaan vanhemmilta. Veistotaidon alkeisiin tutustuttiin alussa oman isäni ja musiikin saloihin erään toisen luokan isän opastuksella. Nimettöminä lahjoituksina vanhemmilta saatiin jääkaappia ja muuta aparaattia, ja sitten oli heitä, jotka kantoivat kortensa kekoon auttamalla muuten rahallisesti, jos eivät käytännön työhön voineet osallistua. - Laajalla rintamalla mietittiin, mitä itse kukin voisi koulun hyväksi tehdä. Eivät ihan kaikki tietysti osallistuneet, mutta riittävän iso osa porukasta koki asian niin tärkeäksi, että kaikki luvatut hommat hoidettiin, ja vähän päälle, naiset pohtivat. Koulua perustamassa ollut ja pitkän uran opettajana tehnyt Sirkka Ranne (ent. Olkkonen) esitteli vanhemmille saksalaisen kouluperinteen, jonka mukaan opettajat esittivät joulun alla oppilaille Jeesuksen syntyvaiheita kuvaavan Oberuferin joulunäytelmän. No, kahden opettajan voimin näytelmä olisi ollut turhan vaativa toteuttaa, joten vanhemmat ottivat haasteen vastaan. Näin me oppilaat saimme joululahjaksi nauttia vanhempiemme enemmän tai vähemmän piilevistä näyttelijän taidoista jouluevankeliumista tuttujen tapahtumien muodossa. Sofianpuoti tuli kaapista Koulun kauppa tarkoitti alussa Kujansuun Pirkon hoitelemaa vanhaa kaappia. Usean vuoden ajan pariovet kätkivät sisäänsä Ruskovillaa, kirjallisuutta, vahavärejä ja muita pedagogiikkaan sopivia tuotteita. Kauppa laajeni pikkuhiljaa vaatien ensin oman huoneen ja kohta kokonaan oman tilansa koulun läheisyydestä. Siellä Inkku ja Anne pitivät kauppaa talkoovoimin joka päivä auki parin vuoden ajan. Suunnilleen kerran kuussa tehtiin tavaranhakumatka Helsinkiin, ettei tarvinnut rahteja maksaa. Kyllä siinä pääkaupungin luomutavaran tukkuliikkeet tulivat tutuiksi. Ja tarkkaa linjaa noudatettiin myyntiartikkelien sopivuudesta ideologiaan. Oli biodynaamisia tuotteita, jauhoja ja juureksia, naiset muistelevat. Tänä päivänäkin Sofian puoti palvelee talkoovoimin Karhulinnassa, ja edelleen Ruskovillaa, kirjallisuutta, värejä, Sonetin pesuaineita ja monen monta elintarviketta on tarjolla. Yhteisöllisyys elää yhä Julkisen tuen piirissä koulu on ollut vuodesta 1992 alkaen. Koulu ja vanhempainkunta jatkoivat kasvuaan ja myös yhteisöllisyys alkoi muuttaa muotoaan. Olen itse vanhempana steinerkoulussa seitsemättä vuotta ja melko nöyräksihän näiden pioneerien tarinat vetävät. Kovin kiitollinen olen 13 vuodesta oppilaana nauttimastani koulurauhasta ja hyvistä olosuhteista kasvaa, kehittyä ja kartuttaa omaa yleissivistystä vanhempien uurastaessa taustalla niin kovin monella tasolla. Vanhemman roolissa tunnen kiitollisuutta siitä, että alussa luotu yhteisöllisyyden perusta kantaa yhä auttaen meitä jatkamaan saamaamme arvokasta perintöä. Olen myös ylpeä koulun tämän päivän vanhemmista. Aika on erilainen, samoin osallistumisen ja yhteisöllisyyden muodot. Kautta vuosien on kuitenkin aina ollut riittävästi niitä, jotka kokevat asian niin tärkeäksi, että sen eteen tehdään kaikki mitä tehtävissä on, ja vähän päälle. KREETTA HAASLAHTI steinerkoulutiellä vuodesta 1985 if.fi Steinerkoulua tukemassa hammaslääkäri Leena Lindqvist Ratkomme ongelmia. Porissa ja maailmalla. Katso avoimet työpaikat: Korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

9 16 AVOIMET OVET STEINERKOULUSSA LAUANTAINA klo Ilmoittautuminen koulun oppilaaksi Uusia oppilaita otetaan jokaiselle luokka-asteelle. Ilmoittautumislomakkeita saa koulumme nettisivuilta tai koulumme kansliasta Tasavallankatu 2, Pori Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry:n tiedotuslehti Satakunnan Kansan ilmoitusliite Tuottaja Marjaana Vilponen Taitto/sivunvalmistus Vesa Holopainen Ilmoitusmyynti Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry Paino Alma Manu Oy Tampere ssa pidetään ovet avoinna lauantaina 12. tammikuuta 2013 kello Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan koulumme toimintaan ja tiloihin. Oppilailla on koulupäivä, joten pääset tutustumaan myös opetukseen, oppilaisiin ja opettajiin. Esikoululta ovat paikalla varhaiskasvattajat, iloiset eskarilaiset ja heidän vanhempansa kertomassa eskarin toiminnasta. Lapsille on tarjolla mukavaa ja luovaa puuhaa ja pikkunälkään auttaa paikalla oleva buffetti. Karhulinna, Tasavallankatu 2, Pori Tervetuloa tutustumaan! Perinteiset Karhulinnan pääsiäismyyjäiset palmusunnuntaina 24. maaliskuuta Myynnissä luomulaatuisia herkkuja, suolaista ja makeaa, bataattilaatikkoa pääsiäispöytään, kädentöitä yms. Seuraa ilmoittelua: Porin Seudun Steinerkouluyhdistys kiittää kaikkia lehtemme ilmoittajia. RUISLEIPÄKURSSIT KARHULINNASSA ja klo 9-15 Leivän leipomisen jaloa taitoa kannattaa vaalia - tai harjoitella, jollei sitä vielä osaa. Palkintona on unohtumattomia leivonta- ja makuelämyksiä, joita kannattaa jakaa myös perheen ja ystävien kanssa. Lopputuloksena saa nauttia myös vastapaistetun leivän lumoavasta tuoksusta ja mausta! Karhulinnan ruisleipä-kurssilla koet unohtumattoman päivän ja opit ruisleivän leipomisen salat. Ruisleipäkurssi 50 / hlö maksetaan kurssille tultaessa. Hinta sisältää aamukahvin ja sämpylän sekä keittolounaan ja jälkiruoan + kahvin. Taikinajuuren saa kotiin vietäväksi. Ilmoittautumiset: Ilmoittautumistietoihin nimi, osoite ja puhelinnumero sekä tieto kumpana päivänä haluat kurssille osallistua. Kurssille mahtuu max. 20 henkilöä / päivä. Kurssin järjestää Karhufest Oy MÄMMIKURSSI KARHULINNASSA klo 9-14 Mämmi kuuluu suomalaisiin perinneruokiin ja silti vain harva osaa sen valmistamisen taidon. Opi tekemään itse maukasta mämmiä ja ilahduta perheesi omatekoisella aidolla mämmillä! Mämmikurssi 50 / hlö maksetaan kurssille tultaessa. Hinta sisältää aamukahvin ja sämpylän sekä keittolounaan ja jälkiruoan + kahvin. Ilmoittautumiset: Nimi, osoite ja puhelinnumero. Kurssille mahtuu max. 20 henkilöä. Kurssin järjestää Karhufest Oy Steinerpedagogista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta Yleisopinnot (myös työn ohella) Opettajakoulutus - luokanopettaja - varhaiskasvattaja - kuvataiteen aineenopettaja - eurytmiataiteen aineenopettaja Taidekoulutus - kuvataide - puhe-ja draamataide - laulu KUTSU KASVATUS- JA TAIDEAL ALLE hakemukset mennessä Kampuksemme merellinen ympäristö, orgaaninen arkkitehtuuri, vahva yhteisöllinen toiminta ja oman keittiön laadukas luomukasvisruoka tarjoavat ainutlaatuiset puitteet opiskelulle. Avoimien ovien päivä lauantaina Väri ja muoto-kuvataidekurssi Karhulinnaa vuokrataan tapahtuma- ja juhlakäyttöön Karhulinna sijaitsee Itsenäisyydenkadun ja Tasavallankadun kulmassa, Porin keskustassa. Karhulinnan hyvä sijainti ja kaunis juhlasali antavat hienot puitteet esimerkiksi syntymäpäivien tai häiden järjestämiseen. Voit vuokrata linnan ja tuoda omat tarjoamiset tai tilata koko paketin kerralla pitopalveluineen. Pitopalvelusta vastaa Karhufest Oy. Tiedustelut ja varaukset: Tule mukaan iloiseen sirkuskerhoon! Haluatko opetella yksipyöräisellä ajoa? Kiinnostaako jonglööraus? Sirkuskerho vuotiaille lapsille joka keskiviikko klo Porin Karhulinnassa. Ensimmäisellä kerralla 6.2. kokoontuminen Karhulinnan juhlasalissa (3. krs) klo Kerhon maksu 30 / kevät, maksu ensimmäisellä kerralla. (Hiihtolomaviikolla vk 8 ei ole kerhoa) Sitovat ilmoittautumiset: Lapsen nimi, ikä, huoltajan nimi ja huoltajan puhelinnumero. Sirkustelemaan mahtuu max. 20 lasta. Kerhon ohjaajana toimii Marjo Elomaa.

Kyläkoulu keskellä kaupunkia

Kyläkoulu keskellä kaupunkia 1 Rauman freinetkoulun tiedotuslehti 2013 Kyläkoulu keskellä kaupunkia Rauman freinetkoulu sijaitsee Karjalankadulla entisissä postin tiloissa. Koulumme on maksuton, valtakunnallista opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009 Sinapin Siemen 1/2009 Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri Kyläkoulu keskellä kaupunkia Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta pienissä opetusryhmissä

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat. Medinan hyvä elämä

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat. Medinan hyvä elämä Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat Medinan hyvä elämä 1 2010 tässä numerossa 3 4 7 8 11 14 16 19 21 22 25 Pääkirjoitus Medinan hyvä elämä

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot

Joensuun Steinerpäiväkodin kannatusyhdistys ry. Toimituskunta: Matti Immonen Tiina Hoffren-Immonen Tarja Makkonen Varpu Muikku

Joensuun Steinerpäiväkodin kannatusyhdistys ry. Toimituskunta: Matti Immonen Tiina Hoffren-Immonen Tarja Makkonen Varpu Muikku 1 2 Julkaisija: Joensuun Steinerpäiväkodin kannatusyhdistys ry Toimituskunta: Matti Immonen Tiina Hoffren-Immonen Tarja Makkonen Varpu Muikku Taitto: Matti Immonen Leea Wasenius Painosmäärä 1000 kpl Painopaikka

Lisätiedot

rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Perustehtävän äärellä Koulun tietä alkamassa Jooseppi empatiseeraa

rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Perustehtävän äärellä Koulun tietä alkamassa Jooseppi empatiseeraa rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Koulun tietä alkamassa Perustehtävän äärellä Jooseppi empatiseeraa Oi kirkas, kirkas, oi kirkas, kirkas, kirkas, oi kirkas kirkas. Kirkas, oi kirkas, kirkas kirkas

Lisätiedot

Sini Sabotage Nollasopimukset Heikki Kuula. Next Step Muodin merkonomi Chile. Antroposofia Rentoa meininkiä Tanskassa

Sini Sabotage Nollasopimukset Heikki Kuula. Next Step Muodin merkonomi Chile. Antroposofia Rentoa meininkiä Tanskassa MUUTOS Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry Sini Sabotage Nollasopimukset Heikki Kuula Next Step Muodin merkonomi Chile Antroposofia Rentoa meininkiä Tanskassa Sisältö S. 3 / Pääkirjoitus, Puheenjohtajan

Lisätiedot

Sirpa Anita Saarinen: Jumalan ihmeitä Tampereella S 12

Sirpa Anita Saarinen: Jumalan ihmeitä Tampereella S 12 Marja-Riitta Ylikangas-Annola: Laittaisitko lapsesi kristilliseen kouluun Sivu 3 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 4/2008

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Pitkä matka koulutielle Kielikurssi Englannissa on elämys

Pitkä matka koulutielle Kielikurssi Englannissa on elämys 3 2012 Pitkä matka koulutielle Kielikurssi Englannissa on elämys 12 7 14 6 Pääkirjoitus Hyvä tuote tarjolla. 7 Ihana varjo Elämää albiinolapsen perheessä. 10 Yhdistys-sivut Puheenjohtajan palsta, Oo mun

Lisätiedot

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 LUKEMISTA OPETTAJILLE Haavi-Heikki ojentaa auttavan kätensä - eikä päästä irti s. 4 Vuoden 2013 luokanopettaja kannustaa nuoria opettajan työhön s. 10 Esikoulu

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Soolibooli 3/11 13.5.2011 Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Matkalla digiopettajuuteen s.13 Pekka Räihä: Mitä valintakoeuudistus toi tullessaan? s. 8 Sisällys SB on opeopiskelijan lehti. JULKAISIJA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2005 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus Tori viihtyisämmäksi 2 Lukijakysely netissä 3 Uusi tori kaupungin viihtyisäksi olohuoneeksi 4 Ajoharjoittelua jäällä 5 Työ

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta 3 Kulttuuri-instituutti 4 Les Feux Arctiques - Arktiset tulet 6 Tornion artesaanit 8 Les Feux Arctiques 10 Kuva-artesaanit 16 Media-assistentit 22 Meän Väylä 26 Pop&Jazz Konservatorio 32 Loue 38 Tekevä

Lisätiedot

LAPSEMME. Kun lapsi on yksin. Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä. Isä yksinhuoltajana. Rennosti Terhokerhossa. Pois turhat kemikaalit

LAPSEMME. Kun lapsi on yksin. Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä. Isä yksinhuoltajana. Rennosti Terhokerhossa. Pois turhat kemikaalit Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 4/2014 LAPSEMME Rennosti Terhokerhossa Pois turhat kemikaalit Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä Isä yksinhuoltajana Kun lapsi on yksin Disney Toimituskulut

Lisätiedot

Squash. Squashia kellontarkasti. Squash antaa voimia. riikka piekäinen: Marko Värilä: Jane ja Kari Moilanen: Squash tuo ystäviä

Squash. Squashia kellontarkasti. Squash antaa voimia. riikka piekäinen: Marko Värilä: Jane ja Kari Moilanen: Squash tuo ystäviä Squash 4 2013 riikka piekäinen: Squashia kellontarkasti Jane ja Kari Moilanen: Squash tuo ystäviä Marko Värilä: Squash antaa voimia Jari Mether Pääkirjoitus 3 Urheilun moninainen voima Motiivitutkijat

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot