KUNNANHALLITUS 14/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194"

Transkriptio

1 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/ Aika Maanantai klo 09: Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä Lilja jäsen Lehtinen Arja Vuorela Antti Vuorela Sari Ylikoski Kauko Sjöholm Olli varajäsen Tervakangas Matti KV:n puheenjohtaja Heikintalo Hannu KV:n I varapuheenjohtaja Tuulensuu Paavo KV:n II varapuheenjohtaja Rajala Olli kunnansihteeri (vs. kunnanjohtaja), pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Poissa Rantanen Päivi kunnanjohtaja, esittelijä Vuorela Antti jäsen Allekirjoitukset Jukka Vanhatalo Olli Rajala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sari Vuorela Kauko Ylikoski Nähtävänä olo Pöytäkirja on säädetyllä tavalla ollut nähtävänä klo Siikaisten kunnanvirastossa. Todistaa: Olli Rajala pöytäkirjanpitäjä _ Otteen oikeaksi todistaminen Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Siikaisissa Olli Rajala pöytäkirjanpitäjä

2 265 ASIALISTA Asia Otsikko Sivu 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN LUOKANOPETTAJIEN PALKAN MÄÄRITTELY POSAN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIKSI LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOLUONNOKSESTA VUOSILLE ETELÄPÄÄN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRASOPIMUS VUODEN 2015 TALOUSARVION JA V TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA NUORTEN KESÄTYÖPAIKKATUKI SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRKAVAPAUS-/ EROANOMUS SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN JÄTEVESILINJAN RAKENTAMINEN JA VESILIITTYMÄ RAVINTORENGAS OY KUNNANVALTUUSTON TEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT TIEDOKSISAATTOASIAT TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KUNNANSIHTEERILLE EI JULKINEN 289 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA MUUTOKSENHAKUKIELTO 290

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 179 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä. Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Lehtinen ja Antti Vuorela. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Vuorela ja Kauko Ylikoski. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 LUOKANOPETTAJIEN PALKAN MÄÄRITTELY KH Siikaisten yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa lukien. Opettajat ovat esittäneet paikallissopimuksen tekemistä yhtenäiskoulun opettajien palkkauksesta käydyssä neuvottelussa todettiin, että rehtorin ja apulaisrehtorin palkan määrittelystä ei tarvitse tehdä paikallista sopimusta, vaan siihen löytyy perusteet OV- TES:sta. Samoin sekä luokanopettajien että aineenopettajien palkantarkistukset voidaan tehdä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksina, jolloin myöskään siihen ei tarvita paikallissopimusta. Neuvottelussa päädyttiin esittämään kunnanhallitukselle seuraavaa: Luokanopettajien, jotka opettavat myös vuosiluokilla 7-9, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan aineenopettajan palkan mukaista palkkaa vastaavaksi niiden opetusvelvollisuutta täydentävien tuntien osalta, jolloin opettaa luokilla 7-9, oman pätevyytensä mukaisesti. 1-6 luokkien opettajilla, jotka opettavat myös luokilla 7-9, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 7-9 luokkien tuntien osalta sekä 7-9 luokkien opettajilla, jotka opettavat myös luokilla 1-6, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 1-6 luokkien tuntien osalta seuraavasti: 1 h/vko 1 % tehtäväkohtaisesta palkasta, 2 h/vko 2 % tehtäväkohtaisesta palkasta, 3 h/vko 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta jne. 6 %:iin saakka. Kj:n ehdotus Kunnanhallitus päättää 1) ) että luokanopettajien, jotka opettavat myös vuosiluokilla 7-9, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan aineenopettajan palkan mukaista palkkaa vastaavaksi niiden opetusvelvollisuutta täydentävien tuntien osalta, jolloin opettaa luokilla 7-9, oman pätevyytensä mukaisesti ja että 3) 1-6 luokkien opettajilla, jotka opettavat myös luokilla 7-9, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 7-9 luokkien tuntien osalta sekä 7-9 luokkien opettajilla, jotka opettavat myös luokilla 1-6, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 1-6 luokkien tuntien osalta seuraavasti: 1 h/vko 1 % tehtäväkohtaisesta palkasta, 2 h/vko 2 % tehtäväkohtaisesta palkasta, 3 h/vko 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta jne. 6 %:iin saakka. Kunnanhallitus kävi asiasta laajan yleiskeskustelun. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen yksimielisesti seuraava: ) että luokanopettajien, jotka opettavat myös vuosiluokilla 7-9, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan aineenopettajan palkan mukaista palkkaa vastaavaksi niiden opetusvelvollisuutta täydentävien tuntien osalta, jolloin opettaa luokilla 7-9, oman pätevyytensä mukaisesti. KH Luokanopettajan opetusvelvollisuus on 24 t/vko. Kaikilla luokanopettajilla opetusvelvollisuuden tunnit täydentyvät 7-9 luokkien tunneista. Näin on pystytty järjestämään kaikille opettajille opetusvelvollisuutta vastaava määrä tunteja ja pärjätään vähäisemmällä opettajamäärällä. Luokanopettajat ja aineenopettajat ovat yhteisesti esittäneet, että luokanopettajille määriteltäisiin henkilökohtainen peruspalkka sen mukaan, mikä on heidän opetta-

5 268 mansa tuntimäärä 1-6 luokilla sekä 7-9 luokkien osalta ottaen huomioon ko. opetettavan aineen opetusvelvollisuus. Kullekin luokanopettajalle tulisi jatkossakin aina lukuvuoden alussa määritellä oma henkilökohtainen tehtäväkohtainen palkka, koska opetustunnit vaihtelevat vuosittain. KH Täytäntöönpano Liitteenä nro 1/180/ on esitys opetusvelvollisuuttaan yläkoulun tunneilla täydentävien luokanopettajien henkilökohtaisista lisistä ajalle Kunnanhallitus päättää, että opetusvelvollisuuttaan yläkoulun tunneilla täydentävien luokanopettajien henkilökohtaiset lisät määräytyvät ajalla liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Luokanopettajat Palkkasihteeri

6 POSAN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN KH PoSan perussopimuksen muutostarve on tullut esille viime keväänä kuntien käymässä omistajaohjausta koskevassa neuvottelussa. Lähtökohtana on ollut omistajaohjauksen vahvistaminen ja tilaaja-tuottaja - mallista luopuminen. Muutos voidaan parhaiten toteuttaa muuttamalla PoSan perussopimusta siten, että liikelaitoskuntayhtymä muutetaan ns. tavalliseksi kuntayhtymäksi. Tällöin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa. Kuntien väliset valtasuhteet eivät muutu. Päätösvalta määräytyy yhtymävaltuustossa omistusten mukaisessa suhteessa. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta muuttuisi yhtymähallitukseksi ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistolla (3) on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Perusturvalautakunnan asiantuntemus kannattaa hyödyntää ja pohjaesityksenä onkin, että perusturvalautakunnan jäsenet valitaan kuntayhtymän valtuustoon. Kuntajohtajat ja PoSan toimitusjohtaja ovat valmistelleet esityksen uudeksi perussopimukseksi, joka on hyväksytty kuntien välisessä neuvottelussa Liitteenä nro 2/181/ on esitys uudeksi perussopimukseksi. Liitteenä on myös vertailun helpottamiseksi rinnakkain nykyinen ja uusi perussopimus. Täytäntöönpano Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy PoSan uuden perussopimuksen liitteen mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto

7 182 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄR- JESTÄMISLAIKSI 270 KH Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys löytyy Internet-osoitteesta: Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sotealueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vastata kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä päätösasiakirjan toimittaminen ole tarpeen. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausunnot lakiesityksestä mennessä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Liitteenä nro 3/182/ on kunnanjohtajan ehdotus Siikaisten kunnan lausunnoksi kyselylomakkeella. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1) todeta, että Siikaisten kunta kuuluu TYKS-erva-alueeseen sekä 2) antaa liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi.

8 271 Täytäntöönpano Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto

9 183 LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELU- TASOLUONNOKSESTA VUOSILLE KH Satakunnan sairaanhoitopiirillä on Terveydenhuoltolain 39 ja 40 :n perusteella järjestämisvastuu sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun osalta. Ensihoitopalvelulla tarkoitetaan toimintoja, joilla turvataan kiireellinen sairaalan ulkopuolinen potilaan tilanarvio, ensihoito ja tarvittaessa kuljetus sairaalaan. Ensihoitopalvelun tulee tehdä lain mukaan palvelutasopäätös, missä määritellään toiminnan palvelurakenne ja tavoitteet. Tärkeimmät palvelutasopäätöksen osatekijät ovat riskikartoitus ja siihen perustuva tasavertainen potilaiden tavoittaminen eri riskiluokissa. Lisäksi siinä tulee määritellä mm. potilaalle annettava hoito, jälkihoidon järjestäminen sekä yhteistyö eri yhteistyöviranomaisten ja päivystyspisteiden kanssa. Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun nykyinen palvelutasopäätös loppuu Palvelutasopäätöksen perusteella järjestetään mm. vuoden 2015 aikana yksityisen palvelutuotannon kilpailuttaminen. Palvelutason kustannustasoon eniten tulee vaikuttamaan Lounais- Suomen aluehallintoviraston päätös siitä, että yöaikaan useassa ensihoitopalvelun yksikössä käytetty 15 minuutin varallaoloaika on aktiivityötä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikissa yksiköissä toiminta-aikana on jatkossa ns. välitön lähtövalmius. Ensihoitopalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun perusteella. Edellisessä palvelutasopäätöksessä arvioitiin ensihoitopalvelun kustannuksiksi n. 28 euroa asukasta kohti. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä lopullinen hinta oli n. 34 euroa/asukas. Palvelutasopäätösluonnoksessa kustannuksiksi on tuleville vuosille haarukoitu euroa/asukas. Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää kuntien lausuntoa mennessä ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille Liitteenä nro 4/183/ on Ensihoidon palvelutasopäätösluonnos vuosille Kunnanhallitus päättää antaa Satakunnan sairaanhoitopiirille seuraavan lausunnon Ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille : Siikaisten kunta toteaa, että ensihoitouudistus on tullut kunnille erittäin kalliiksi. Kustannukset ovat ylittäneet reilusti kaikki ennusteet ja lisäksi kuntien vastattaviksi jäivät ns. kiireettömät kuljetukset, jota aiemmin hoidettiin osana ensihoitopalvelua. Kuntien talous ei kestä jatkuvaa menojen nousua.

10 273 Siikaisten kunta katsoo, että ensihoitopalvelujen kustannukset eivät saa nousta vuoden 2014 tasosta, ottaen huomioon, että lähes kaikkien Satakunnan kuntien tulot vähenevät valtionosuusuudistuksen myötä. Siikaisten kunta yhtyy Pomarkun kunnan vaatimukseen, että Satakunnan sairaanhoitopiirin tulee selvittää mahdollisuudet yhdistää sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen (päivystys 24/7) ja Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskuksen (24/7) toiminta. Kuntien talouden näkökulmasta on perin outoa, että noin kilometrin päässä toisistaan on kaksi kuntien kustantamaa ympärivuorokautista kansalaisten turvallisuuspalveluja tuottavaa valvomoa. Täytäntöönpano Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan sairaanhoitopiiri/ensihoidon ja päivystyksen toimialue

11 ETELÄPÄÄN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRASOPIMUS KH Eteläpään matkailukeskuksen yrittäjä Heikki Antikainen (Ateriapalvelu Andiken Ay) on ilmoittanut valmistelutoimikunnalle sanovansa vuokrasopimuksen irti vuoden 2015 alusta lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi, mikäli siihen mennessä on uusi yrittäjä alueelle saatu. Vuokrasopimuksella on 6 kk:n irtisanomisaika. Valmistelutoimikunta on käynyt läpi sopimusluonnosta ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Sopimusluonnos on liitteenä nro 3/54/ Kj:n ehdotus Täytäntöönpano KH Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimusluonnoksen neuvottelujen pohjaksi ja valtuuttaa valmistelutoimikunnan käymään vuokrasopimusneuvotteluja mahdollisten yrittäjäehdokkaiden kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelutoimikunta Ateriapalvelu Andiken Ay / Heikki Antikainen on toimittanut kunnanhallitukselle Eteläpään matkailukeskuksen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ateriapalvelu Andiken Ay:n ilmoituksen Eteläpään matkailukeskuksen vuokrasopimuksen irtisanomisesta lukien. Kunnanjohtaja Päivi Rantanen poistui pykälän ajaksi. Vs. kunnanjohtaja, kunnansihteeri Aki Ruotsala toimi esittelijänä pykälän ajan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano KH Ateriapalvelu Andiken Ay Kirjanpito Kunnanhallituksen hyväksymässä sopimusluonnoksessa on maininta, että vuokralainen sitoutuu maksamaan minigolf-alueen sekä frisbeegolf-kiekkojen, soutuveneen, polkuveneiden ja kanoottien vuokrauksen liikevaihdosta 30 % kunnalle. Teksti pitäisi olla kuitenkin niin, että vuokranantaja sitoutuu maksamaan yrittäjälle 30 % provision em. liikevaihdosta, nykyisen sopimuksen mukaisesti. Liitteenä nro 1/140/ on korjattu vuokrasopimusluonnos. Valmistelutoimikunta on käynyt neuvotteluja kolmen yrittäjäehdokkaan kanssa. Kj:n ehdotus Kunnanhallitus 1) oikaisee , 54, tekemäänsä päätöstä ja päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen neuvottelujen pohjaksi, 2) merkitsee tiedoksi neuvottelutilanteen yrittäjäehdokkaiden kanssa. 1) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2) Merkittiin tiedoksi.

12 275 KH Valmistelutoimikunta sekä Ateriapalvelu Andiken Ay ovat käyneet neuvotteluja useiden yrittäjäehdokkaiden kanssa. Tässä vaiheessa on mukana kolme ehdokasta, joilla kaikilla on omat vahvuutensa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää valita Eteläpään matkailukeskukseen uuden yrittäjän lukien. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

13 185 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA V TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTA 276 KH Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Siikaisissa on käytössä neljän vuoden taloussuunnitelmakausi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Kuntaliiton kuntatalousyksikön painopiste kuntien tulopohjan vahvistamiseksi on nyt kuntien veropohjan laajentamisessa, jotta kunnat voivat selviytyä valtionosuusleikkausten ja taloustilanteen todennäköisen heikkenemisen tuomista tulopohjaan kohdistuvista menetyksistä. Pelkästään tuottavuutta parantamalla tilannetta ei voida korjata, vaikka sitäkin tarvitaan. Siikaisten kunnan viime vuoden tilinpäätöksen mukaan menoista katettiin veroilla n. 37 % ja valtionosuuksilla n. 48 % ja loput 15 % mm. myynti- ja maksutuotoilla, avustuksilla ja vuokratuotoilla. Siikaisten kunta on tehnyt viime vuonna ,98 euron ylijäämäisen tilinpäätöksen. Kuluvan vuoden talousarvio on n euroa alijäämäinen. Tämänhetkisen arvion mukaan alijäämää on tulossa arvioitua vähemmän johtuen verokertymän kasvusta ja sosiaali- ja terveysmenojen odotettua hieman pienemmästä käytöstä. Kuluvan vuoden talousarvion toteuma on toukokuun lopun tilanteessa osoittaa käyttötalouden osalta 41,21 % toteumaa. Tasaisen vauhdin jakautuma olisi 41,67 %. Verotuloja on kertynyt toukokuun loppuun mennessä ,75 eli 7,6 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, määrä on 43,6 % kuluvan vuoden talousarvion verotuloarviosta. PoSan osalta kunnanhallitus on antanut perusturvalautakunnalle ohjeen enintään 0,6 % palvelusopimuksen kasvusta. Kj:n ehdotus Täytäntöönpano KH Kunnanhallitus päättää antaa hallintokunnille ohjeet valmistella määrärahaesitykset tulosalueittain mennessä (1.ltk-käsittely). Hallintokuntien tulee edelleen pidättäytyä uusien toimintojen esityksistä. Palkkoihin ja henkilöstömenoihin sekä ostopalveluihin voidaan tehdä enintään 1,5 %:n korotus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että määrärahaesitykset tulosalueittain tulee valmistella mennessä. Hallintokunnat Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta sekä kunnanjohtaja kunnanhallituksen osalta ovat tehneet omat talousarvioesityksensä. Verotuloiksi arvioitiin 4,38 milj. ja valtionosuuksiksi 5,77 milj., sekä puunmyyntituloja

14 277 Kesäkuun arviosta poiketen tämänhetkinen arvio on, että tämän vuoden tilinpäätös tulee toteutumaan vähintään talousarvion mukaisen alijäämän mukaisesti. Tämä johtuu mm. siitä, että verotulojen kasvuvauhti on pienentynyt ja marraskuulle on odotettavissa hyvin pieni kertymä, PoSan palvelusopimus tullee ylittymään n eurolla, samoin kuin erikoissairaanhoidon määräraha. Liitteenä nro 5/185/ on tämänhetkinen esitys vuoden 2015 talousarvioksi käyttötalouden ja investointien osalta sekä tuloslaskelma. Kunnanhallitus merkitsee esityksen tiedoksi ja antaa evästykset mahdollisia muutosesityksiä varten. Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa evästyksenä, että talousarvio vuodelle 2015 on saatava positiiviseksi.

15 NUORTEN KESÄTYÖPAIKKATUKI KH Kesätyöpaikkatukijärjestelmä on ollut Siikaisten kunnassa käytössä v sekä uudelleen v lähtien. Kesätyöpaikkatuen kautta on työllistetty viime vuosina n. 5-8 siikaislaista nuorta eri työnantajien palvelukseen. Tämän lisäksi kunta on työllistänyt nuoria omiin toimipisteisiinsä. Kesätyöpaikkatukikustannukset on rahoitettu työllistämistukimäärärahoilla. Kustannus on ollut viime vuosina n euroa. Vuoden 2013 talousarviokirjassa on Työllistetyt-menokohdassa hyväksytty myös nuorten kesätyöllistäminen (yritysten kesätyöpaikkatuki ja kunnan oman työllistäminen). Kj:n ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää kesätyöpaikkatukea vuonna 2013 seuraavilla ehdoilla: Tukea voi saada siikaislainen yritys, yhteisö, yhdistys, maatalousyrittäjä taikka yksityishenkilö, joka työllistää vuotiaan (vuosina syntyneet) opiskelijan (oppilaitoksessa kirjoilla olevan, koulutukseen hakevan tai oppilaitokseen hyväksytyn) taikka koululaisen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla Työsuhteen keston on oltava vähintään 3 viikkoa, päivittäisen työajan ollessa vähintään 5 tuntia. Työnantajan on haettava kunnalta kesätyöpaikkatukea mennessä Kuntauutisissa olevalla lomakkeella. Kesätyöntekijä voi hakea kesätöitä netistä, taikka suoraan työnantajalta. Siikaisten kunta toimittaa kaikille kesätyöpaikan ilmoittaneille työnantajille elokuussa hakulomakkeen täydennettäväksi tuen saannin edellytysten tarkistamiseksi. Kesätyöntekijälle on maksettava alalla noudatettavan yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkasta on suoritettava asianmukaiset sosiaaliturvamaksut. Tukea ei makseta lähisukulaisensa työllistäneelle (samassa taloudessa asuvalle). Tuki voidaan maksaa vain yhden kerran per työllistetty (ei siis useammalle työnantajalle saman henkilön työllistämisestä kesän aikana). Tuen saa se työnantaja, joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen kesätyöntekijän. Tuen suuruus on 200 euroa/kesätyöntekijä ja tuki on kuitenkin enintään 50 % kesätyöntekijälle työsuhteesta maksetusta bruttopalkasta ilman sivukuluja. Tuki maksetaan työnantajalle lokakuun loppuun mennessä kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnan omat toimipisteet voivat työllistää kesätyöntekijöitä seuraavasti: Kesätyöntekijän tulee olla vuotias (vuosina syntyneet) opiskelija (oppilaitoksessa kirjoilla oleva, koulutukseen hakeva tai oppilaitokseen hyväksytty) taikka koululainen. Kesätyöntekijälle maksetaan palkkaa 850,- /kk (kokotyöajan palkka). Työaika on 30 t/vko. Työsuhteen kesto on 1 vk 1 kk. Kesätyöpaikat julistetaan haettavaksi Kuntauutisissa mennessä. Kesätyöntekijöiden valinnan tekee kunnanjohtaja neuvoteltuaan toimipisteiden esimiesten kanssa asiasta. Kunnanhallitus päättää lisäksi, että kesätyöpaikkatukeen ja kesätyöntekijöiden palkkaamiseen voidaan käyttää enintään euroa palkkamäärärahaa. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

16 279 Tukea voi saada siikaislainen yritys, yhteisö, yhdistys, maatalousyrittäjä taikka yksityishenkilö, joka työllistää vuotiaan opiskelijan (oppilaitoksessa kirjoilla olevan, koulutukseen hakevan tai oppilaitokseen hyväksytyn) taikka koululaisen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla Työsuhteen keston on oltava vähintään 2 viikkoa, päivittäisen työajan ollessa vähintään 5 tuntia. Työnantajan on haettava kunnalta kesätyöpaikkatukea mennessä Kuntauutisissa olevalla lomakkeella. Kesätyöntekijä voi hakea kesätöitä netistä, taikka suoraan työnantajalta. Siikaisten kunta toimittaa kaikille kesätyöpaikan ilmoittaneille työnantajille elokuussa hakulomakkeen täydennettäväksi tuen saannin edellytysten tarkistamiseksi. Kesätyöntekijälle on maksettava alalla noudatettavan yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkasta on suoritettava asianmukaiset sosiaaliturvamaksut. Tukea ei makseta lähisukulaisensa työllistäneelle (samassa taloudessa asuvalle). Tuki voidaan maksaa vain yhden kerran per työllistetty (ei siis useammalle työnantajalle saman henkilön työllistämisestä kesän aikana). Tuen saa se työnantaja, joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen kesätyöntekijän. Tuen suuruus on 200 euroa/kesätyöntekijä ja tuki on kuitenkin enintään 50 % kesätyöntekijälle työsuhteesta maksetusta bruttopalkasta ilman sivukuluja. Tuki maksetaan työnantajalle lokakuun loppuun mennessä kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnan omat toimipisteet voivat työllistää kesätyöntekijöitä seuraavasti: Kesätyöntekijän tulee olla vuotias opiskelija (oppilaitoksessa kirjoilla oleva, koulutukseen hakeva tai oppilaitokseen hyväksytty) taikka koululainen. Kesätyöntekijälle maksetaan palkkaa 850,- /kk (kokotyöajan palkka). Työaika on 30 t/vko. Työsuhteen kesto on 2 vk. Kesätyöpaikat julistetaan haettavaksi Kuntauutisissa mennessä. Kesätyöntekijöiden valinnan tekee kunnanjohtaja neuvoteltuaan toimipisteiden esimiesten kanssa asiasta. Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KH Kesätyöpaikkatukea haki vuonna 2014 yhteensä neljä työnantajaa, jotka ovat työllistäneet yhteensä kahdeksan opiskelijaa tai koululaista. Liitteenä nro 6/186/ on yhdistelmä kesätyöpaikkatukihakemuksista. Täytäntöönpano Kunnanhallitus päättää myöntää kesätyöpaikkatukea vuonna 2014 yhteensä euroa esityslistan liitteen mukaisesti. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Tukea hakeneet yritykset

17 280 Palkkasihteeri

18 SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRKAVAPAUS-/ EROANOMUS KH Sivistystoimenjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm anoo ensisijaisesti virkavapautta sivistystoimenjohtajan virasta ajalle ja toissijaisesti eroa lukien. Kunnanhallitus päättää myöntää Minna Mäkelä-Rönnholmille virkavapauden sivistystoimenjohtajan virasta ajalle Käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kunnanhallitus päättää myöntää Minna Mäkelä- Rönnholmille eron sivistystoimenjohtajan virasta alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Minna Mäkelä-Rönnholm Palkkasihteeri

19 SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KH Sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitamisesta on neuvoteltu Arja Lehtisen kanssa. Hän on lupautunut hoitamaan tehtävää 50 %:n työajalla Kunnanhallitus päättää palkata Arja Lehtisen sivistystoimenjohtajan määräaikaiseen virkaan 50 % työajalla ajalle Tehtäväkohtainen palkka on 4.261,32 / kk/ 50 %. Hänen tehtäviinsä kuuluu koulutoimenjohtajan tehtävien lisäksi sivistysosaston osastopäällikön tehtävät. Merkittiin pöytäkirjaan, että Arja Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kunnanhallitus päättää palkata Arja Lehtisen sivistystoimenjohtajan määräaikaiseen virkaan 50 % työajalla ajalle Tehtäväkohtainen palkka on 4.261,32 / kk / 50 %. Hänen tehtäviinsä kuuluu koulutoimenjohtajan tehtävien lisäksi sivistysosaston osasto-päällikön tehtävät. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Arja Lehtinen Palkkasihteeri Yhtenäiskoulu Päivähoito Kirjasto Vapaa-aikatoimi

20 189 JÄTEVESILINJAN RAKENTAMINEN JA VESILIITTYMÄ RAVINTORENGAS OY 283 KH Ravintorengas Oy on laajentamassa ja saneeraamassa toimitilojaan ja tiedustelee mahdollisuutta liittyä kunnan viemäriverkostoon. Toiminnassa käytetään paljon vettä, joka prosessin jälkeen johdetaan jätevesijärjestelmään. Kunnan viemäriverkosto on 2,3 kilometrin etäisyydellä Hirvijärven rannalla. Tästä on mahdollista rakentaa jätevesilinja nykyisen vesijohtolinjan viereen. Viemärilinjan vieressä on viisi muuta kiinteistöä, joilla olisi mahdollisuus liittyä verkostoon. Rakentaminen maksaa arviolta noin euroa. Teknisen lautakunnan investoinneissa vuodelle 2014 on euron määräraha jätevesiosuuskuntien avustamiseen. Tämä investointimääräraha on mahdollista siirtää viemäriverkoston rakentamiseen. Ravintorengas Oy pyytää avustuksena jätevesiliittymää laajennettavaan toimitilaan kiinteistöllä Terveysrengas Oy Kunnanhallitus hyväksyy 1) investointimäärärahamuutoksen jätevesiosuuskuntien avustuksesta käytettäväksi viemärilinjan rakentamiseen Terveysrengas Oy:n kiinteistön läheisyyteen ja 2) päättää myöntää jätevesiliittymän korvauksetta Ravintorengas Oy:lle Terveysrengas Oy -nimiseen kiinteistöön. Merkittiin pöytäkirjaan, että Arja Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kunnanhallitus päättää siirtää kohdan yksi teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Kohdan kaksi osalta kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ravintorengas Oy Tekninen johtaja Kirjanpito

21 KUNNANVALTUUSTON TEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KH Kunnanhallitus 1) toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksessa tekemät päätökset ovat syntyneet lain mukaisessa järjestyksessä, sisältyvät kunnanvaltuuston toimialaan ja ovat muutoinkin laillisia sekä 2) päättää panna kunnanvaltuuston tekemät päätökset täytäntöön. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset, sekä lautakuntien pöytäkirjat ajalta : Kunnanjohtaja, Kirjastosihteeri, Koulutoimenjohtaja, Rehtori, Päivähoidonjohtaja, Tekninen johtaja, Vapaaaikasihteeri sekä seuraavan lautakunnan pöytäkirjan: Tekninen lautakunta Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset sekä lautakunnan pöytäkirjan tietoon saatetuiksi ja ettei kunnanhallitus käytä hallintosäännön mukaista otto-oikeuttaan ao. päätöksiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 TIEDOKSISAATTOASIAT KH Karvian kunta Kunnanhallitus / ote pöytäkirjasta: Kuntajakoselvitys Kankaanpään kaupungin kanssa. 2. Porin kaupunki Kaupunginhallitus / ote pöytäkirjasta: Vastaus Sairaanhoitopiirille valmistelua koskevaan esitykseen. 3. Lounais-Suomen aluehallintovirasto Perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistaminen: Vuoden 2014 perustoimentulotuen ennakoiden kokonaismääräksi vahvistetaan ,00 euroa. Arvio poikkeaa vähemmän kuin 5 % ennakkojen laskennassa käytetyistä kustannuksista, jonka vuoksi loppuvuoden ennakkoja ei tarkisteta. 4. Rauman kaupunki Kaupunginhallitus / ote pöytäkirjasta: Sote ja Satakunta/ Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen esitys. 5. Kankaanpään kaupunki Kaupungin valtuusto / ote pöytäkirjasta: Esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä/ Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys PoSa Johtokunta / pöytäkirja. 7. Jämijärven kunta Kunnanvaltuusto / ote pöytäkirjasta: Kankaanpään kaupungin esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä. 8. Verotulokertymä mennessä: Siikaisten kunnan verotulokertymä on yhteensä ,70 euroa eli 5,1 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tästä tuloveron osuus ,25 euroa eli 3,4 % enemmän ja yhteisöveron osuus ,79 euroa eli 15,6 % enemmän. Marraskuun arvioitu tuloverooikaisu on kuitenkin euroa ja joulukuun euroa. Tällä perusteella vuoden 2014 tuloverokertymän arvioidaan olevan 3,7 % pienempi kuin vuonna Työnvälitystilasto : Siikaisten työttömyysprosentti oli 13,2 %. 10. Kokemäen kaupunki Kaupunginvaltuusto / ote pöytäkirjasta: Porin seudun kuntajakoselvityksen yhdistymissopimuksen valmisteluvaiheeseen jatkaminen.

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 1/2015 1-11

Sivistyslautakunta 1/2015 1-11 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 1/2015 1-11 Aika Tiistai 3.2.2015 klo 17.30 Paikka Heikintalo Läsnä Kurtti Arja puheenjohtaja Kallioniemi Seija varapuheenjohtaja Heikkilä Reijo jäsen Kuusisto

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013 146 158

KUNNANHALLITUS 9/2013 146 158 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 9/2013 146 158 Aika Maanantai 13.5.2013 klo 9.30 11.15 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä Lilja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67. Yhtymähallitus. Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67. Yhtymähallitus. Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67 Yhtymähallitus Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 Aika Tiistai 7.8.2012 klo 18.00 19.10 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Valli Simo puheenjohtaja Kurtti Arja varapuheenjohtaja Dahl Pasi jäsen Nurminen

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 35

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 35 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 2.9.2014 klo 17.00 17.40 Isonkyrön

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot