KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI KONTTORIPAALLIKOSTA TALOUSJOHTAJAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI KONTTORIPAALLIKOSTA TALOUSJOHTAJAKSI"

Transkriptio

1 KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI KONTTORIPAALLIKOSTA TALOUSJOHTAJAKSI SUSANNA FELLMAN Kansainvalisissd tutkimuksissa on erityisesti ja 60-luvulta laiden kiinnitetty paljon huomiota valkokaulustyontekijoiden osuuden kasvuun seka heiddn asemansa muuttumiseen.' On esimerkiksi haluttu selvittdd, milka erottaa henkisen tyon tekijat ruumillisen tyon tekijoista. Samoin on kasitelty konttoreissa tehdyn tyon "taylorisoitumista", naisistumista ja "proletarisoitumista". Sen sijaan kasvaneen keskijohdon ja ylempien toimihenkiläiden tyotehtavat ja asema ovat erditd asiantuntijaprofessioita lukuunottamatta jaarieet tutkimuksessa vdhemmalle huomiolle. Erityisesti tams koskee taloushallinnon ylempid toimihenkiliiita. Ylempien toimihenkikiiden asema "tyon ja paaoman" valissa on mielenkiintoinen. Vaikka toimihenldkiiden tehtavat ovat tulleet vaativammiksi ja monipuolisemmiksi, on vaitetty, etta heidän toimenkuvansa on samalla muuttunut rajoittuneemmaksi ja todelliset vaikutusmandollisuudet ovat monessa tapauksessa jopa heikentyneet. On mytis pohdittu, ovatko yritysten keskijohto ja ylemmat toimihenkilot 91 proletarisoituneet". 2 Aikaisemmin he tyiiskentelivat hyvinkin 15hella toimivaa johtoa, olivat toimitusjohtajan "oikea kdsi" jolloin suhde johtoon oli henkilokohtainen ja epavirallinen. 3 Hierarkkisoituvissa SUSANNA FELLMAN 127

2 yrityksissä etaisyys johtoon on kuitenkin jatkuvasti kasvanut. Erityisesti tama koskee hallinnon toimihenkiloitd, joilta puuttuu mandollisuus toimia insin8orien tavoin yrityksen voimakkaana sisaisena professionaalisena ryhmánd. Heidan asemansa yrityksen harmaana eminenssind nakyy myos siina, end empiirista aineistoa ja henki1okuvauksia on vaikea läytaa. Yrityshistorioissa hallinnon toimihenkilot tosin monasti mainitaan ja kiitelldan hyvia ominaisuuksia, mutta heidan varsinaiset tyotehtavansa ja merkityksensa yrityksen toiminnalle jaavat usein kasittelematta. Artikkelissani tarkastelen taloushallinnon ylempien toimihenkiloiden asemaa ja tehtdvid suomalaisissa teollisuusyrityksissa vuosisadan alusta 1960-luvulle. Tarkastelun kohteena ovat my8s markkinointi-, myynti-, osto- ja henidlostotehtavien toimihenkilot. Kasittelyn ulkopuolelle jdavat ylemmat tekniset toimihenkilot. Tutkimus perustuu padasiallisesti empiiriseen aineistoon muutamasta suomalaisesta teollisuusyrityksesta seka aikalaiskirjoituksiin ammattilehdissa.4 Teollisuuden toimihenkikistyminen yleiskehitys Yrityskoon kasvun seka taloudellisen ja teknologisen kehityksen my& yritykset ovat toimihenkiloistyneet. On syntynyt uusia rutiiniluontoisia, asiantuntija- ja keskijohtotehtdvid, jolloin kuukausipalkkalaisten mdard koko teollisuudessa on kasvanut seka absoluuttisesti ettd suhteellisesti (taulukko 1). Esimerkiksi Vaasan Puuvilla Oy:ssa oli vuonna (3,6 % kaikista tyontekijoista) kuukausipalkkalaista, vuonna 1935 heita oli 61 (4,3 %) ja vuonna 1964 jo 106 (12,6 %). TyOntekijOiden lukumadra oli vastaavasti 845, 1429 seka Suomen Sokeri Oy:ssa oli vuonna (12,6 %) toimihenkilad ja 516 tyontekijad. Vuonna 1968 toimihenkiloiden lukumadrd oli jo 272 (29,9 %) ja tyontekijoiden Suurin osa teollisuuden toimihenkiloista on perinteisesti koostunut insintioreista ja muista teknisistd toimihenkiläista. Hallinnollista tylitd tekevien osuus toimihenkileiden kokonaismadrdstd on kuitenkin jatkuvasti kasvanut. Jos tarkastellaan lahemmin taloushallinnon toimihenkiloità, tarkasteluperiodi voidaan jakaa kolmeen jaksoon. Ensimmainen kesti viime vuosisadan loppupuolelta ensimmdiseen maailmansotaan. Seuravaa jakso voidaan ajoittaa 1920-luvulta noin luvulle. Kolmannen vaiheen alku sijoittuu ja 1960-luvulle. 128 KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI

3 Taulukko 1. TyOntekijOiden ja toimihenkiloiden (ml. omistajat ja omistajien perheenjasenet) maardt teollisuudessa vuosina TyOntekijiiitd ToirnihenkllOita Ldhde: Tilastollinen vuosikirja. Vuosisadan alussa useimmissa yrityksissd oli keskushallinnossa toimitusjohtajan lisaksi ainoastaan muutama konttoritoimihenkilii. Yrityksessa oli daka kirjanpitaja seka pari konttoristia ja juoksupoika. Rajamaen tehtaan konttoristien lukumdard vaihteli vuosisadan alussa kandesta neljddn. Ensimmdinen, "puukhollari" Oskar Lindqvist, oli tullut yritykseen jo vuonna TyOnjako oli v5haistä ja konttoristit suorittivat seka yksitoikkoisia ja rutiiniluontoisia Vika end vaativampia ja itsendisempia tehtavid. Usein toimitusjohtaja/omistaja hoiti itse my8s suuren osan hallinnollisista rutiineista. Porin Puuvillan isainnäitsijd C.G. Sundman oli samalla seka teknillinen johtaja etta konttoripadllildco ja hoiti itse koko kirjeenvaihdon. Konttoristi hoiti kassaa ja kirjanpitoa. V5hitellen isannoitsijd joutui luovuttamaan osan kirjeenvaihdosta kirjeenvaihtajalle ja kassa- ja kirjanpitotehtavat jaettiin kanden konttoristin kesken. Yrityksen ensimmdinen tehtdvd5nsd erikoistunut konttoripaglikko, herra Hjalmar Hausen, palkattiin vuonna Suuressa yrityksessa tilanne oli toisenlainen. W. Rosenlew & Co. Ab:ssa oli vuonna 1908 yhteensa. jo 14 konttoristia, joista neljd prokuristi, kirjanpitaja-kassa seka kaksi konttoristia ty8skentelivat pdakonttorissa. Porin konepajalla tyoskenteli seitserndn konttoristia ja kaikilla suurilla toimipaikoilla oli oma tehdaskonttoristi. Nokia Aktiebolagetissa oli vuonna 1899 viisi konttoristia ja kaksi konttoripdallikkod. Toinen konttoripddllikoista tytiskenteli Nokian konttorissa SUSANNA FELLMAN 129

4 ja toinen Helsingissa. 9 Kymi Oy:ssa oli vuonna 1915 perdti 116 virkailijaa, joiden voidaan laskea kuuluneen konttorihenkilokuntaan.1 konttorissa oli jo tuolloin toimitusjohtajan apuna konttoripdallikko, myynti- ja ostopaallikko. Heidan lisakseen oli yield lakiosaston osastopaglildci5 ja kaksi kirjanpitopaallikkoa. Pdakonttorissa oli perdti 50 konttoristia ja kaikissa paikalliskonttoreissa toimi useampi konttoristi. Kymi Oy muodostaa kuitenkin selvan poikkeuksen, koska yritys kuului Suomen suurimpiin ja koostui useasta toimipaikasta. Toisaalta, Kymi Oy:n konttorihenkilokunnan suuri lukumadra ennakoi ja 30-luvun kehitysta muissa teollisuusyrityksissd. Sotienvalisend aikana konttorihenkilokunnan madra nimittain kasvoi ripedsti. Esimerkiksi W. Rosenlew & Co. Ab:ssa tyoskenteli vuonna 1927 konttoripuolella yhteensa 68 henkiliia. 11 Pddkonttorissa oli yksitoista konttoristia, mm. kaksi prokuristia, (sisainen) tilintarkastaja sekd kassa. Konepajalla oli puolestaan oma konttoripaglikkii, kaksi kirjanpitajaa, kassa seka 14 konttoristia. Paperitehtaassa ty8skenteli kamreeri, kirjanpitaja, kassa ja 13 konttoristia. Muillakin yrityksen toimipaikoilla oli jo useita konttoristeja. KonttoritoimihenldlOiden mdardn nopea kasvu oli luonnollinen seuraus yrityskoon kasvusta. Sotien valisend aikana syntyi kuitenkin myiis uusia tyotehtdvia ja tyonimikkeitd, kuten konenkirjoittaja ja puhelunvalittaja. Yrityksiin ilmestyi yhd enemman ammattitaitoa vaativia ja tytinjaollista eriytymistd osoittavia vakansseja, kuten henkiliistii-, osto- ja myyntipaallikaitd. Toisinaan loytyy niinkin erikoisia nimikkeitd kuin "kalkylaattoreita" (kalkylator) ja "organisaattoreita" (organisateir). 12 Kalkylaattorin tyohtin kuului erilaisten laskelmien ja tilastojen laatiminen ja organisattorien toimenkuvaan tyon organisointiin ja konttorirationalisointiin liittyvid tehtdvid. Muutosten yhtena syynd voidaan pitad konttorityon teknistymistd; kirjoituskoneet, laskukoneet ja puhelimet yleistyivdt ensimmaisen maailmansodan jakeen. Toinen syy loytyy taylorismista ja rationalisoinnista. Samaan aikaan naisten osuus konttorihenkilokunnassa kasvoi ja he valtasivat ensisijaisesti rutiiniluontoisemmat konttoritehtdvdt, kun taas miehet hoitivat vaativampia tai sellaisiksi madriteltyjd tehtdvia. Vaikka kokonaan uusiakin ammattiryhmia kuten puhelinvgitt5jdt ilmestyi, heijastavat uudet tehtavdnimikkeet kuitenkin ensisijaisesti lisaantynyttd tyonjakoa ja erikoistumista. Aikaisemmin konttoripaglik011e kuuluneita tehtdvid, kuten ostotehtavat tai tilastojen laadinta, siirretdin nyt alaisten hoidettavaksi.'3 Toisen maailmansodan jalkeen ja erityisesti 1960-luvulta lahtien 130 KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI

5 konttoristien ja hallinnollista tyota tekevien mddrd on kasvanyt rajandysmdisesti. On myas syntynyt kokonaan uusia tyiitehtdvid ja tehtavanimikkeita. Kaynnistyneen kehityksen myota yritykset ovat nykyddn taynna talouspdallikoitd, suunnittelijoita, controllereita ja markkinointipaallikoita. Tarkein syy on yrityskoon riped kasvu ja monitoimialaistuminen, mutta myiis julkisen sektorin kasvu on tuonut yrityksille uusia velvoitteita. Erityisesti ja verotusjdrjestehniin liittyvat velvoitteet ovat liskineet hallintohenldliikunnan tarvetta.'4 Uusien tehtavdnimikkeiden ilmestyminen heijastaa my8s uudenlaisten organisaatiomallien sekd taloushallinnon ja markkinoinnin korostunutta merkitysta yrityksissd ja -70-lukujen kehitys oli oikeastaan mullistavampi kuin mita edella kerrotuista luvuista voisi pddtella. Puhtaasti rutiiniluontoista tyota tekevien mddra nimittain supistui teknistymisen, erityisesti atkpalvelujen kehityksen myiitd, vaikka samanaikaisesti syntyi my8s kokonaan uusia atk-palvelutehtdvia. Erityisesti palkanlaskennan ja kirjanpidon rutiinitehtdvdt on pystytty hyvin pitkalle automatisoimaan. Esimerkiksi Oy W. Rosenlew Ab:ssa palkanlaskennan ja kirjanpidon henkikikuntamddrd supistui rajusti 1960-luvulla." On kuitenkin todettava eta uusien tehtavien ja ammattinimikkeiden ilmestyminen ei ()Hut seurausta ainoastaan tyotehavien laadullisista muutoksista. Vdestiin nopeasti kohoava koulutustaso on my8s ollut omiaan synnyttamdan uusia tehtavanimikkeita, joita muuttamalla on luotu koulutetulle tytivoimalle "koulutusta vastaavaa tyota" ja samalla nostettu tiettyjen toimihenkikiiden ja toimihenkiloryhmien ansiotasoa, motivaatiota ja sitd kautta my8s tuottavuutta. "Kontorister och kontorister "16 Tehthvanimikkeiden merkitys on muuttunut ajan kuluessa, mika vaikeuttaa johtopaatoksien tekemistd konttoristien tai konttoripdaikoiden asemasta ja tehavista. yrityksessd. Nimikkeiden muutos heijastaa osittain mytis tyatehtavien sisallällisia muutoksia ja joidenkin nimikkeiden merkitys on voinut vaihdella myos samanaikaisesti yrityksesta toiseen. Tehtdvanimike ei mytiskdan aina kerro todellisesta toimenkuvasta ja asemasta, vaan nimekkeita on usein muutettu puhtaasti status- tai palkkaussyistd. Tana paivand yrityksissd voi toimia "paallikoita", joilla ei ole yhtdan alaista. Usein esitetdan, etta konttoristi (lahes aina mies) vuosisadan vaih- SUSANNA FELLMAN 131

6 Karhulan konepajan miehiset konttoristit talvella Kuvasta voi aistia tyoteliadn hiljaisuuden. Vasemmalta Alarik Falck, Janne Ostman, Bertel Broman, Kaarlo Raisanen ja Adolf Andersson. - Kuva: A.AhlstrOm Oy:n keskusarkisto, Noormarkku. teessa oh johtajan oikea kdsi, jolla oli hyva status, vaihteleva ty8 ja kohtuullisia uramandollisuuksia. Sen sijaan toisen maailmansodan jgkeen konttoristi on muuttunut pienipalkkaiseksi naiseksi, jonka toimenkuva on rajattu, ty6 rutiininomaista ja uramandollisuudet heikot. Samalla miehet ovat vallanneet uudet keskijohdon ja asiantuntijatehtdvdt. On kuitenkin huomattava, etta tdman paivdn "konttoristi" ja vuosisadan vaihteen "konttoristi" eivat tarkoita samaa. Nimike yleistyi vasta viime vuosisadan lopussa." Ennen toista maailmansotaa silla tarkoitettiin kaikkia konttorissa tytiskentelevia ylinta johtoa lukuunottamatta. MyOs hallinnon keskijohto ja konttorin vaativampia ty6- tehtdvia suorittaneet ammattilaiset kuuluivat konttoristi -ryhmdan, vaikka heille oh usein varattu myos omia nimikkeita kuten prokuristi, kamreeri, konttoripdallikko tai kirjanpitaja. SeIkea tyonjako kuitenkin 132 KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI

7 puuttui useimmista yrityksista, ja vain suurissa yrityksissa erot ylemman ja alemman konttorivaen valilla saattoivat olla huomattavia jo 1900-luvun alkupuolella. Vuosisadan vaihteen konttoristilla oh monessa tapauksessa nun vaihtelevia tytitehtdvid ja itsendinen asema, etta heidan tytinsa luonne vastasi pikemminkin taman paivan ylempien toimihenkikiiden tehtdvia. Heidan roolinsa oh samaistua tyonantajaan, ja monesti he kuuluivat yrityksen "sisdpiiriin". Nykydan "konttoristi" tarkoittaa alempaa toimihenkiliid, joka suorittaa rutiiniluonteisia tytitehtdvia ja job on vain vahan mandollisuuksia vaikuttaa tytinsa sisaltoon. Ongelmat johtuvat siten paljolti itse "konttoristi" nimikkee std. Toisaalta on syyta kuitenkin muistaa, etta konttoristien hyvad asemaa vuosisadan alussa on usein jonkin verran liioiteltu. Vaikka status ja palkkataso oh hyva ja monet tyotehtavdt olivat itsendisid ja monipuolisia, joutuivat he tekemdan mytis yksitoikkoisia rutiinitehtavia; samoin heidan uramandollisuuksiaan on yliarvioitu. Ura "juoksupojasta toimitusjohtajaksi" oh harvinaista. Mytis niilla herrasmieskonttoristeilla, joiden asema oh hyva, tyotehtavat vaativia ja koulutuspohja kunnossa, oh usein vaikeuksia kilpailla tasavertaisesti teknisten asiantuntijoiden kanssa teollisuusyritysten johtotehavista. Konttoristi-nimike koettiin mytis aikalaisten silmissa osittain ongelmalliseksi. Kun Finlands Svenska Kontorsfi5rbund (FSK) perustettiin vuonna 1918, keskusteltiin yhdistyksen sisalla ja omassa lehdessa, "Kontoristen", vilkkaasti sad, keita voidaan pitad konttoristeina. Koska yhdistys oh tarkoitetu mytis etujarjestoksi, piti tietysti selvittad, kenen etuja yhdistyksen tulisi ajaa. Selva enemmisto keskustelun osallistujista katsoi, etta konttoristi-nimike oh rajattava ylemmille konttoritoimihenkiloille, kuitenkaan ei johtavassa asemassa oleville.'s Eraan kirjoittajan mielestd konttoristi-nimike pitaisi suoda vain niille, joilla oh jonkinlainen kaupallinen tietamys ja itsenaisia tehtavia.19 Toinenkin kirjoittaja on periaatteessa samalla linjalla. 2 Han ehdotti, etta otetaan kayttotin nimike konttorivirkailija (kontorstjansteman) niille konttoristeille, jotka hoitivat itsenaisempia ja vaativampia teh- -avid ja joilla oh kaupallista perussivistysta. Muille piti varata nimike konttoriapulainen (kontorsbitrade). 21 Kontoristen-lehden artikkelien aihepiirit osoittavat, etta jarjesto suuntautui alussa ensisijaisesti ylempiin konttoristeihin. Vaikka kaikki konttorissa tyoskentelevat olivatkin "konttoristeja", nun ero ylempien ja alempien konttoristien valilla oh selkea jo ennen toista maailmansotaa. Sotien valisend aikana sana "konttoristi" alkoi yha enemman tarkoittaa rutiiniluon- SUSANNA FELLMAN 133

8 toisempaa tyiita tekevid ja 1940-luvulla myos FSK edusti jo selvasti alempia konttoritoimihenkiloita, mita osaltaan voi pitad merkkind konttorissa tyoskennelleiden sisdisen jaon edelleen syvenemisesta.22 Konttoripggllikkó vai "konttoripaallikke KonttoripaglikOn voidaan katsoa edustavan ainakin ennen toista maailmansotaa taloushallinnon ylempia toimihenkiloita. Teollisuusyrityksissa taloushallinto oli padsdanthisesti keskitetty padkonttoriin konttoripdallikiin alaisuuteen. TalouspdallikOita (ekonomichei) esiintyy yksittaisissa yrityksissa jo 1940-luvulla, mutta varsinaisesti nimike yleistyy vasta 1960-luvulla. Joissakin yrityksissa, esimerkiksi Kymi Oy:ssa, loytyy told jo ennen ensimmaisti maailmansotaa kaupallinen johtaja (merkantil direktór, kommersiell direktdr). 24 Kaupallinen johtaja oli kuitenkin usein joko toimitusjohtaja tai varatoimitusjohtaja yrityksissa, jossa tyonjako teknillisen ja kaupallinen johdon valilla oli tarkoin madritelty. Taysin uusia nimikkeita kuten "controller" tai "treasurer" ei esiinny ennen 1960-lukua. Teollisuusyrityksissa ei tavallisesti ollut konttoripaallikifoita ennen tata vuosisataa. Tosin Nokia Oy:ssa oli Fredrik Idestamin aikana kaksi konttoripaallikk8a25 ja W. Gutzeit & Co:ssa konttoripdallikoita on ollut yrityksen perustamisesta laden; ensimmaisina. Christian Hoist ja E.J. Moum luvun puolella konttoripdallikot yleistyivat suuremmissa yrityksissa. Esimerkiksi Suomen Gummitehtaaseen palkatdin vuonna 1900 kaksi vuotta yrityksen perustamisen jalkeen ensimmaineksi konttoripaglikoksi William Holmberg. Porin Puuvilla Oy:n ensimmainen konttoripdallikko, Hjalmar Hausen, aloitti tehtdvansd Ennen hanta konttoripaallikiin tehtdvat olivat kuuluneet isannoitsijalle. Kyro Oy:ssa prokuristi August Lukanderin nimike muutettiin 1910-luvulla konttoripdallikoksi.27 Aluksi konttoripdallikon tarkein tehtava oli kirjanpito, vaikka yrityksessa olisikin ollut my8s erillinen kirjanpitajan toimi. Lisaksi konttoripdallikko oli yleensa vastuussa kassasta ja hoiti yrityksen laina- ja pankkiasioita. Nokia Oy:n konttoripdallikiin tehaviin saksalainen Carl Ernitz kuului hoitaa paakirjaa, tarkastaa tehtaat iltaisin seka merkita ylas paivittaiset tuotantoluvut, jotka hanen piti joka aamu ennen varsinaisten toiden alkua ilmoittaa puhelimitse Idestamille.28 Konttoripaglikki5 hoiti toisinaan myos myyntiin liittyvia asioita ja tarkeimman kirjeenvaihdon, mikdli isannoitsija tai toimitusjohtaja eivdt 134 KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI

9 niita itse hoitaneet. Han oli usein prokuristi, eli hanella oli oikeus kirjoittaa yrityksen nimi ja saattoipa han joskus olla mykis johtajan varamies. Tama oli tosin harvinaista teollisuusyrityksessa, missa varamies yleensa oli teknillinen johtaja tai johtava insin8ori. Tehtdvat vaihtelivat kuitenkin paljon yrityksesta toiseen, ja koska tyonjako oli vahaista, konttoripdallikot saivat valilla hoitaa hyvinkin erikoislaatuisia teh- Cava. Harvemmin han kuitenkin joutui hoitamaan muun kuin konttorihenkilokunnan asioita. Muun henkilokunnan palkkaaminen ja erottaminen kuului useimmiten isannoitsijalle ja tytinjohdolle. Erillisia henkikikuntapaallikoita ilmestyi yrityksiin vasta sotien valisend aikana; konttoripdallikon alaisuuteen tai erillisiksi osastopaallikkoiksi. Vuosisadan alussa konttoripdallikko-nimike viittaa ensisijaisesti siihen, etta henkilo oli konttorin esimies ja hoiti erityisen vastuullisia ja vaativia tehtavid. Hanen kuului myiis jakaa ja valvoa kaikkea konttorissa tehtyd tyota. 29 KonttoripdallikkO saattoi kuitenkin suorittaa edelleen monia rutiiniluontoisia tehtavia, eika tyo tallaisissa tapauksissa eronnut laadultaan kovinkaan paljon esimerkiksi "puukhollariin" tai rivikonttoristin tehtavistd. Toisaalta hoitamalla yrityksen keskeisimmat raha- ja laina-asiat ja valvomalla kassaa ja kirjanpitoa hanen tuntemuksensa yrityksen taloudellisista sitoumuksista oli usein huomattava. Konttoripdallikiin asema vaihteli yrityksesta toiseen. Hanella saattoi olla suuret valtuudet, erityisesti mikali isdnnoitsijaltoimitusjohta, ja keskittyi teknisiin ja tuotannollisiin kysymyksiin tai johtajalla oh paljon yhteiskunnallisia tehtavid yrityksen ulkopuolella. Silloin konttoripaallikke oli todella toimitusjohtajan oikea kasi. Joskus hanella oli jopa liikkeenjohdollisia tehtdvid. Esimerkiksi W. Gutzeit & Co.:n konttoripaallikldind vuosina olleen Alexander Gullichsen tehtaviin kuului suunnitella yrityksen Ita-Suomen toimintaa ja yhtion strategista kehitysta." Hanet nimitettiinkin myohemmin koko yhtiiin toimitusjohtaj aksi. " Ordning gdr fore arbete" TyOnjaon ja konttorityon rationalisoinnin seurauksena konttoripaallikiin tehtavat muuttivat osittain luonnettaan, ja tama kehitys kiihtyi sotienvalisena aikana. Tarkkoja ty6ohjelmia ei valitettavasti kovin usein loydy arkistoista. Syyna voi olla, ettei niitd ole sailytetty, mutta tarkedmpi syy lienee se, ettei tybohjelmia ole edes laadittu. Ylempi- SUSANNA FELLMAN 135

10 en toimihenkiliiiden tyiinjaosta ja tehtavista sovittiin yleensa johdon ja kyseisen henkilon valilla suullisesti ja henkiliikohtaisesti. 31 Joitakin konttorin organisaatiokaavioita, ty6ohjelmia ja tyokuvauksia kuitenkin loytyy. Yritysten kasvun, byrokratisoitumisen ja konttorityiin rationalisoimispyrkimysten seurauksena kirjallisia ty6ohjelmia ja ty6- sopimuksia tehtiin sotien valisena aikana yha enemman myeis konttoripuolella. W. Rosenlew & Co Ab:ssa tehtiin vuonna 1924 kirjallinen tyoohjelma paakonttorin konttorihenkilokunnan tehtavista. 32 TyOhjelma koski konttoristi Folmer Rosenlewia, konttoristi / prokuristi Nils Gramia, joka vuonna 1928 nimitettiin konttoripdallikoksi seka konttoristeja, joilla oli kirjanpitotehtavia. Konttoristi Folmer Rosenlew hoiti suurimman osan laatikkotehtaan ja puutavarosaston hallinnosta. Lisaksi hanen kuului laatia kuukausiraportit ja tuotantotilastot seka tarkastaa eri osastojen kassaraportit. Hanen piti myos tarkistaa rakennus- ja korjausty6t, hoitaa kaikki avustusanomukset. 33 Prokuristin tehtaviin kuuluivat kaikki juoksevat pankki-, valuutta- seka merivakuutusasiat, rahaliikennetta koskeva kirjeenvaihto, puutavaraosaston kuukausiraportit ja talousarvioiden laatiminen. Han avasi ja jakoi postin, vahvisti kaikki kassatositteet (vidimering av kassaverifikat) ja hoiti myos lehti-ilmoitukset. Lisaksi han oli vastuussa paakonttorin autoista. Yksi kirjanpitaja-konttoristeista hoiti vaativimmat kirjanpitotehtavat. Han oli mytis vastuussa puutavaraosaston ja UlasOre-tehtaan kirjanpidosta, talousarvioiden seurannasta seka ulkomaisten shekkien ja maksujen kirjaamisesta (memorialise-ring). lanelle kuuluivat Lisaksi tapaturmavakuutukset. Hanelle myels maksettiin huomattavasti korkeampaa palkkaa kuin kandelle muulle konttoristi-kirjanpitajalle. 34 Loput kirjanpito- ja kontrollitehtdvdt oli jaettu kanden muun kirjanpitajan kesken. Lisaksi he laativat erilaisia kortistoja ja vuosikertomuksia. Taman alaluvun otsikko on lainaus Kellokosken ruukin isannelitsijd Torsten Carlander-Reuterfeldtin organisaatio- ja tyoohjelmasta. Lause oli hanen ensimmainen ohjenuoransa yritystoiminnalle. Erityisen tarkeda sen noudattaminen oli konttoripuolella. "Kontoret bór vara ett meinsterkontor vad ordning, betjaning och god arbetsprestation betraffai'. 35 KonttoripdallikOn ensisijainen tehtava oli seurata sdannon toteutumista kdytanniissa. Toinen ohjesadnto oli "Tid är penninga?', joten konttorityon rationalisoiminen ja tehostaminen oli konttoripdallikiin keskeisimpia tehtavia. Lisaksi konttoripdallikiin piti johtaa konttorityota ja kun isannoitsija oli poissa olla vastuussa 136 KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI

11 A. AhlstrOm Oy:n Varkauden tehtaiden paikallisjohtaja Leif Gliiersen (hattu paassa ja keppi kadessa) ja paperitehtaan tekninen johtaja Lars Mikander seuraavat paperikone 3:n koekaytttia vuonna "Keppiherran nimella joskus mainittu GlOersen kierteli usein tehtaita ja teollisuus seka asuntoalueita. Niiden siisteys ja kaynnissa olevat rakennusprojektit tulivat nain tarkkaan valvotuiksi." - Kuva: Varkauden museo Janis 1961 konttoripuolen henkilokunnasta. Torsten Carlander-Reuterfeldt laati hyvin tarkat ja yksityiskohtaiset tytiohjeet konttorihenkikikunnalle. Kayn seuraavassa tarkemmin lapi tata tytiohjelmaa, koska se antaa hyvan kuvan konttorin henkilokunnan jokapaivaisesta tyosta. Kellokosken konttoripdalliktilla oh hyvin monipuoliset tehtavat. Han oli ensinnakin vastuussa koko kirjeenvaihdosta. Hanen alaisenaan toiminut kirjeenvaihtaja avasi ja mapitti saapuvan postin ja antoi sen isannoitsijalle tarkastettavaksi. IsannOitsija antoi postin tarkastuksen jalkeen takaisin konttoripaglikiille, joka jakoi sen vastuuhenkikiille. Ulkomaisen kirjeenvaihdon konttoripaallikko laati kokonaisuudessaan itse. Konttoripadllikki5 haki myos henkikkohtaisesti kateisvaroja pankis- SUSANNA FELLMAN 137

12 to tai, mikali han valtuutti jonkun muun hoitamaan tats tehtavaa, oli kuitenkin itse vastuussa tehtavan suorittamisesta. Paallikon kuului valvoa kirjanpitoa ja kassahallintoa, ja kaytannossa han hoiti niinikdan suuren osan kirjanpidosta ja kassaty6sta, esimerkiksi palkkojen, elakkeiden ja pienten laskujen maksamisen seka kassan tasmaykset. Edelleen han laati kuukausiraportit ja valvoi maatalousosaston kirjanpitoa tarkistamalla kerran kuussa pehtorin kirjat. Han tilasi myeis konttoritarvikkeet ja valvoi henkikirekisterin laadintaa. Konttoripaallikko hoiti raaka-aineiden, tarvikkeiden ja polttoaineiden tilaamisen yhteistyiissa eri osastoiden kanssa ja isanniiitsijan hyvaksynnalla. Han oli vastuussa siita ettd raaka-ainevarasto oli erinomaisessa jarjestyksessa. Hoitipa han yield lisenssihakemuksetkin. KonttoripaallikOn alaisuudessa toimivat seka henkilost8- etta toimituspdallikko (expeditionschat). HenkikistiipaglikkO valvoi ja tarkisti palkanlaskun, hoiti sairaus-, onnettomuus- ja asuntoasioita seka toimitti kaikki tarvittavat tilastot tilastolaatijoille. Hanen vastuullaan olivat myos henkilotietorekisteri, lomalistat, kansanelakemaksut seka manttaalikirjoitukset. Sen lisaksi hanella oh erilaisia tehtavia, joita ei voida katsoa suoranaisesti kuuluvan henkikikuntapaallik011e. Han valvoi esimerkiksi eraita kelloja padkonttorissa, tarkisti sahkomittarin seka hoiti piirustus- ja leikearkistoa ja raportoi Kellokosken kirkollisista menoista. ToimituspaallikOn tehtaviin kuuluivat tavarantoimitusten ja tavaranmyynnin hoitaminen. Hanen kuului valvoa yrityksen autojen kaytja pitdd kirjaa niiden reiteista. Vuoden lopussa han laati tilastoja ajetuista kilometreista, tavarantoimituksista seka korjauksista ja kustannuksista. Toimituspdallikkii hoiti tilausten kirjoittamisen tekniselle johdolle seka numeroidut tilaukset ja varastotilaukset. Hanen kuului myos valvoa toimitusaikoja ja neuvotella niista teknisen henkiltikunnan kanssa, mikali niista oli neuvotteluvaraa. Jos mytihastymisia tapahtui, hanen piti ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja yrittaa nopeuttaa toita tehtaalla. Toimituspaallikkii kirjoitti toimitus- ja tuotantoraporttien luonnokset, jotka tarkistettiin ja taydennettiin eri osastoil- Ia. Sen lisaksi hanella oli erilaisia muita tehtavia kuten juhlahuoneiston kaytosta vastaaminen, liputtaminen seka tytivaatteiden tilaaminen ja yovalvonnan jarjestaminen Konttoripaallikän suoranaisessa alaisuudessa toimi kirjeenvaihtaja. Hanen tehtaviinsa kuului postin avaaminen ja mapittaminen, osa kirjeenvaihdosta, kaannostyot seka sisdisten tiedotteiden kirjoittaminen. Han hoiti postikassaa ja lahetti ulosmenevan postin. HaneIle 138 KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI

13 kuuluivat myiis tyo- ja henkilokorttien kirjoittaminen, erilaiset puhtaaksikirjoitustyot seta ruukin kirjaston hoitaminen. Kellokosken ruukin konttorityon jaottelusta huomataan etta ylemmilla konttoritoimihenkiloilla ja erityisesti konttoripaallikolla oli melko vastuullisia ja monipuolisia tyotehtavia; hanen piti johtaa ja valvoa koko konttoria. Kaikki tyotehtdvat ja -rutiinit olivat kuitenkin tarkoin mddriteltyja. MyOs isannoitsija osallistui henkikikohtaisesti ja aktiivisesti paivittaisiin rutiineihin kaymalla esimerkiksi lapi saapuvan postin kokonaisuudessaan. Koska Kellokoski oli suhteellisen pieni yritys n. 300 tyontekijad tamd oli kaytannossd mandollista, mutta se johtui todennalaisesti mytis isdnnaitsijan henkiläkohtaisista ominaisuuksista. AmmattilehdistOssa julkaistuissa aikalaiskirjoituksissa pohdittiin konttoristinimikkeen lisaksi mytis yleisemmin konttoriorganisaatiota ja eh henkiloiden tehtavia. Tasta keskustelusta saadaan lisavalaistusta konttoripaallikon asemaan ja tehtdviin. Sotien valisena aikana lehdistossa painotettiin ensisijaisesti konttoripagliktin rationalisointitehtdvia. Tilintarkastaja Edvard Sederholm, innokas tayloristi, totesi vuonna 1936 eta konttoripadiliiddi on vastuussa sad, etta tehtavat hoidetaan oikein ja etta ne on suoritettu tyydyttavasti, virheettomasti ja taloudellisesti. 36 Liiketaito-lehdessa kaytiin 1950-luvun alussa vilkasta keskustelua konttoripdallikiin tehtavista teollisuusyrityksissa. 37 Syyna tahan nayttaisi olleen se, etta nakemykset taloushallinnon merkityksesta olivat muuttumassa. Yhteista kirjoituksille oli, etta niissa katsottiin konttoripaallikon tehtavien ja aseman vaihtelevan yrityksesta toiseen huomattavasti ja etta melkein aina konttoripdallikon taidot jaivat yrityksissa taysimadraisesti hyodyntamatta. O.O. Markkula totesi, etta konttoripdallikoita oli paaasiallisesti neljad tyyppid: joissakin tapauksessa konttoripaallildco oli henkilokunnan esimies, joskus han hoiti maahantuonnin tai markkinointitehtdvid, toisinaan pelkastaan konttoriteknisia kysymyksid ja joskus han oli ainoastaan henkiki, jolle oli salytetty kaikenlaisia "yleisid" tehtdvid, kuten finanssi- verotus- tai mainostehtdvid tai jopa kiinteistojen hoito. Kirjoituksista ilmenee kuitenkin etta konttoripaallikko oli aina konttorihenkilokunnan esimies, joka valvoi ja johti kaikkea hallinnollista tytita. Hanelle kuuluivat paivan posti, kirjanpito ja kassan tositteet. Tdrkeimmat raportit ja tilastot joutuivat mytis hanen henkiläkohtaiseen tarkasteluunsa. Lisaksi han oli melkein aina kirjanpidon esimies ja/tai paakirjanpitaja, vaikka suurissa teollisuuslaitoksissa, joissa kirjanpito ja kustannuslaskenta vaativat erityisia tietoja ja tai- SUSANNA FELLMAN 139

14 toja, oli monesti oma kirjanpitopaglikon toimi. Toisinaan kustannuslaskenta oli kokonaan siirretty teknisen johdon alaisuuteen. Sederholm esitti edella mainitussa artikkelissaan kuitenkin jonkin verran valoisamman kuvan konttoripa glikon tehtdvistd. Eidnen mukaansa konttoripdallikon pitaisi olla yrityksen rahoituspdallikkii (finanscheij, joka valvoisi kirjanpitoa ja kassatointa seka hoitaisi luottoja ja pankkiasioita. KonttoripddllikOn tulisi palvella kaikkia muita osastoja olemalla yrityksen "tietosanakirja" ja tuottamalla erilaisia raportteja ja tilastoja johdon kayttoon. Lisaksi hdnen kuuluisi olla perilla yrityksen asioista "noin yleensa". Sederholm huomautti mytis, etta konttoripdallikon tehtäviin kuului, yllamainittujen lisdksi, monesti huolehtia yrityksen ulkopuolisista kontakteista, olla yrityksen "sisdasiainministeri" ja hallituksen sihteeri. Sederholmin nakemystd voidaankin pitad ihannekuvana konttoripdallikon tehtdvistd. Toimitusjohtaja / omistaja oli nimittdin melkein aina itse vastuussa ulkopuolisista kontakteista, vaikka konttoripaallikko olisikin hoitanut suuremman osan kirjeenvaihdosta kaytannossd. Toimiva johto ja hallitus huolehtivat yleensd myeis rahoitukseen liittyvista kysymyksista. Konttoripdallik011e jai kaytannossa pelkastdan juoksevien laina- ja pankkiasioiden hoito. Lisaksi konttoripdglikko toimi harvoin hallituksen sihteerina. Jos hallituksen sihteerid yleensa oli olemassa, tointa hoiti pdasdanthisesti yrityksen lakimies, vaikka konttoripdallikkii toki palveli hallitusta ja johtoa erilaisilla raporteilla ja tiedoilla. Sotien vgisend aikana konttoripadllikon tehtavissa ja asemassa tapahtui selvd muutos. Asema ei enad perustunut ainoastaan siihen, etta han oli esimies ja hoiti konttorin vastuullisimmat ja vaativimmat tehtavat. Konttoripaalliktilla oli usein jo laadultaan erilaisia tehtdvia kuin muilla konttoristeilla. Hanen piti koordinoida, kehittdd ja suunnitella konttorityotd. Konttorirationalisoinnista tuli konttoripaglikon keskeinen tehtdvd. 38 MyOs esimerkiksi kirjanpitojarjestelmien suunnittelu ja kehittaminen kuuluivat hdrien tehtdviinsa ja vaikuttaa siltd, etta kasvavissa yrityksissd oli suuri tarve uudistaa Oita osin taloushallintoa. Kasvavalla ekonomikunnalla alkoi siten olla kysyntdd. Esimerkiksi Nokia Oy:ssa uudistettiin kirjanpitoa 1920-luvulla, jolloin tarvittiin uusi konttoripdallikkii suorittamaan tehtavda. Kyro Oy:On palkattin vuonna 1938 ekonomi Jarl F Asti.Om uudistamaan kirjanpitojarjestelmid. 39 Vaikka seka Kyrossa etta Nokiassa kirjanpitojarjestelmien uudistukset pantiin kayntiin johdon aloitteesta, ammattilaisia tarvittiin suunnittelemiseen ja mytis kaytannori toteuttamiseen. Joissakin tapauksissa yrityksen johto teki myos uudistustyon omin 140 KIRJANPITAJASTA CONTROLLERIKSI

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla TUOTANTOTALOUDEN LAITOS Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla 1manager-tutkimushankkeen loppuraportti Liiri, Tuomas Virtaharju, Jouni Kostamo, Tuukka

Lisätiedot

Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905

Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905 Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905 Pro gradu- tutkielma Lauri Strengell 14.9.2005 Joensuu Joensuun yliopisto Tutkimustiedote Tutkimuksen kohteena on ns. Voikkaan lakko 1904 1905,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97)

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) 1 (22) Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston pyynnöstä 7

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU GRID -SEMINAARIN VAIKUTUKSET ERÄÄSSÄ METALLIALAN YRITYKSESSÄ Liiketaloustiede: hallinnon projektitutkielma Veikko Kärnä joulukuu 1979 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Seppo Tamminen Veijo Åberg Historiikista lyhentänyt Päivi Hirki Esipuhe Kolmenkymmenen vuoden ikä on tänä päivänä kunnioitettava saavutus IT-palveluyritykselle,

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2015 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia ja avoimuutta.

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin

Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin Darja Heikkilä Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin Artikkelissa käsitellään ammatillista käsityönopetusta, joka sisältää kotiteollisuuden eli nykyisen käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Käännöslaatu av-käännösalan kuohunnan jaloissa

Käännöslaatu av-käännösalan kuohunnan jaloissa HELSINGIN YLIOPISTO Käännöslaatu av-käännösalan kuohunnan jaloissa Kyselytutkimus av-kääntäjien työoloista Tiina Kurvi Pro gradu -tutkielma Englannin kääntäminen Nykykielten laitos Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 9: Granlundin

Lisätiedot

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2015 EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2014 ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta KAHDESTA KULMASTA Eri-ikäiset työkaverit HR vainuaa hyvän ilmapiirin

Lisätiedot

TILIt TARKASTUKSEEN VAI TARKASTAJAT TILILLE. Tilintarkastuksella on pitkät perinteet

TILIt TARKASTUKSEEN VAI TARKASTAJAT TILILLE. Tilintarkastuksella on pitkät perinteet TILIt TARKASTUKSEEN VAI TARKASTAJAT TILILLE Tilintarkastuksella on pitkät perinteet Sanomalehtiyliopisto 2004 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL 700 (Wolffintie 34), 65101

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot