Hakemus on tullut vireille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakemus on tullut vireille 30.5.2011."

Transkriptio

1 Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus, Pori. HAKIJA Corenso United Oy Ltd PL PORI LAITOS Porin kartonkitehdas Kuninkaanlahdenkatu PORI TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Porin kartonkitehdas käsittää Porin Aittaluodon teollisuusalueella sijaitsevan kartonkitehtaan, puolisellulinjan, haihduttamon ja uusiomassalaitoksen. Lupahakemus ei koske vuonna 2001 suljettua tehtaan kaatopaikkaa, sillä kaatopaikan lopettamistoimet on hyväksytty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirjeellä Laitos sijaitsee Porin kaupungin 7. kaupunginosassa, Aittaluodon teollisuusalueella, kiinteistöllä 7:6:21. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty (melunmittausraportti 2011). ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kartonkitehdas on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 1 a) perusteella. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan nojalla on lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus tullut jättää mennessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 1 a) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Ympäristölupa nro 47/2004/1, , Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Päätös ympäristöluvassa määrätyn hajukaasujen käsittelyä koskevan lupamääräyksen muuttamisesta, nro 1/2007/1, , Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Päästökauppalain 683/2004 mukainen päästölupa numero FI , Energiamarkkinavirasto. Sopimus yhtiön teollisuus- ja saniteettijäteveden johtamisesta Porin Vesi Oy:n viemärilaitokseen, Kaatopaikan sulkemissuunnitelman hyväksymislausunto, Lounais- Suomen ympäristökeskus, Alue, jolla kartonkitehtaaseen kuuluvat toiminnot sijaitsevat, on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty teollisuusalueeksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijaintipaikka ja asutus Laitos sijaitsee Porin kaupungissa Aittaluodon teollisuusalueella. Aittaluodon teollisuusalueella toimivat Corenso United Oy Ltd:n lisäksi Pori Energia Oy:n energiantuotantolaitos, UPM-Kymmene Oyj:n Seikun Saha, ABB Oy Servicen kunnossapitoyksikkö, Segezha Packaging Oy:n paperisäkkien jakelukeskus ja varasto, Veikko Lehti Oy:n jätteiden lajittelu- ja murskauslaitos ja Arktos Group Oy Ltd Porin liimapalkkilinjatehdas. Tehtaan lähiympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Aittaluodon teollisuusalue rajoittuu pohjoisessa Kokemäenjokeen, jonka pohjoispuolella Toejoella on pientalovaltaisia asuntoalueita. Idässä teollisuusalue rajoittuu lähinnä pientalovaltaisiin asunto-

3 alueisiin, joista lähin on Tupalan asuntoalue, ja etelässä, lounaassa ja lännessä lähinnä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueisiin. Lähin kerrostaloalue on tehtaan länsipuolella Kuninkaanlahdenkadun varrella ja sijaitsee noin 300 m:n etäisyydellä lähimmistä tehdasrakennuksista. Urheilukenttä sijaitsee 150 m:n, kirkko 600 m:n ja koulu 650 m:n etäisyydellä. 3 Vesistöt ja veden laatu Kokemäenjoki alkaa Sastamalasta Liekoveden Luusuasta, josta se virtaa Huittisten, Kokemäen ja Harjavallan kautta Poriin, missä se laskee Pihlavanlahden kautta Selkämereen. Kokemäenjoen Harjavallassa vuosina mitattu keskivirtaama (MQ) on ollut 235 m 3 /s ja keskialivirtaama (MNQ) on ollut 47 m 3 /s. Kokemäenjoen ja Porin edustan vedenlaatua seurataan kuormittajien yhteistarkkailuna Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n toimesta. Vuoden 2009 yhteistarkkailuraportin mukaan Kokemäenjoen veden yleislaatu on edelleen parantunut 2000-luvun alun tilanteesta. Vuonna 2009 veden yleislaatu oli keskimäärin tyydyttävä. Happitilanne oli hyvä, eikä jätevesikuormitus aiheuttanut jokialueella merkittävää happipitoisuuden laskua. Fosforipitoisuus oli yläjuoksulla keskimäärin 20 µg/l, keskijuoksulla (Kolsi) 49 µg/l ja alajuoksulla Porin Vesi Oy:n Luotsinmäen puhdistamon jälkeen 49 µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli yläjuoksulla keskimäärin 820 µg/l, Kolsissa 980 µg/l ja Isojuopassa µg/l. Luotsinmäen puhdistamon typpikuormitus näkyi typpipitoisuuden nousuna Isojuopassa. Ylä- ja alajuoksun välinen typpipitoisuuden ero merkitsi noin kg/d typpilisää, josta jätevesien osuus oli noin 24 %. Vesistön virkistyskäytön kannalta oleellinen parannus on ollut se, että metsäteollisuuden jätevesien aiheuttamat haju- ja makuongelmat ovat lähes hävinneet varsinaiselta jokialueelta. Myös raskasmetallikuormitus on pienentynyt eikä elohopeaongelmaa enää ole. Myös Porin edustan merialueen veden laatu on parantunut pitkällä aikavälillä, ollen nykyisin tyydyttävää tai välttävää. Vuonna 2009 Pihlavanlahden happitilanteessa ei esiintynyt ongelmia. Suurempia happiongelmia ei esiintynyt syvännealueillakaan. Pihlavanlahti kuuluu edelleen rehevien vesien luokkaan, vaikka ravinnepitoisuudet ovat laskeneet pidemmällä aikavälillä. Jokiveden rehevöittävä vaikutus ulottui silti aiempaan tapaan myös sisäsaaristoon. Päällysveden (1 m) keskimääräinen laadun paraneminen Pihlavanlahden pohjukasta Ahlaisten saariston läpi ulkomeren tuntumaan on yhä merkittävää. Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen pohjaeläimistöä on tarkkailtu vuodesta 1976 lähtien kolmen vuoden välein. Viimeksi tarkkailu on suoritettu vuonna Pohjien tilan kehitys on ollut suotuisaa matalilla asemilla ja joen yläosassa sekä taantunut selvimmin syvillä asemilla ja joen alaosassa. Vuonna 2009 Kokemäenjoen pohjan tila oli paras joen yläjuoksulla Loimijoen suun yläpuolisilla asemilla ja alajuoksulla Porissa. Pohjan ravinteisuutta ilmentävä River-index vaihteli Kokemäenjoessa välillä 1,0 3,3 il-

4 mentäen hyvin rehevää, rehevää tai lievästi karua pohjaa. Kokemäenjoen edustan merialueen näyteasemilla pohjaeläimistön taksoniluku laskee ja biomassat kasvavat jokisuusta avomerelle mentäessä. Rannikkovesien ekologisessa luokittelussa pohjien tila paranee Pihlavanlahdelta ulommaksi siirryttäessä huonosta hyväksi. 4 Pohjavesi ja maaperä Uusia maaperä- tai pohjavesiselvityksiä ei ole tehty ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Geoinsinöörit Oy:n vuonna 1992 tekemän tutkimuksen mukaan tehdasalueella on erilaisten täyttökerrosten alla vaihtelevan paksuinen hienorakenteinen maakerrostuma, joka koostuu liejuisesta siltistä ja savesta sekä osittain liejusta. Savi- ja liejukerrosten yhteispaksuus vaihtelee voimakkaasti koillinen lounas -suunnassa ja on paksuimmillaan noin 25 m tutkitun alueen lounaisosassa ja ohuimmillaan noin 1 m alueen keskiosassa. Tehtaan ja voimalaitoksen kohdalla on hiekasta ja sorasta koostuva kaakko luode -suuntainen maanalainen harjumuodostuma, jonka päällä on ohut kerros hienorakeisia ja eloperäisiä maa-aineksia. Harju muodostaa tärkeän pohjavesilähteen, jossa eri pohjavesialueet ovat hydraulisesti yhteydessä toisiinsa todennäköisesti hyvin laajalta alueelta. Pohjaveden päävirtaussuunta on mantereelta merelle. Pohjaveden pinta tehdasalueella on maaperätutkimusten mukaan paikoin yhden metrin päässä maanpinnasta. Tehdasalue ei kuitenkaan sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Ilmanlaatu Porissa energiantuotanto ja liikenne ovat suurimmat ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät. Teollisuuden päästömäärät ovat suoraan verrannollisia tuotannon määriin. Verrattaessa suurteollisuuden 2010 vuoden päästöjä viiden edellisen vuoden ( ) keskiarvopäästöihin, olivat ne rikkidioksidin osalta 862 t pienemmät, typpidioksidin osalta 144 t suuremmat, hiukkasten osalta 42 t pienemmät sekä hiilidioksidin osalta t suuremmat. Porin kaupunki mittaa yhteistyössä alueen suurteollisuuden kanssa jatkuvatoimisesti ilman laatua. Mittausasemia järjestelmässä on neljä, joista kaksi mittaa ilman epäpuhtauksia ja kaksi vallitsevaa säätä. Mitattavat kaasumaiset tai kiinteät epäpuhtaudet ovat hiilimonoksidi, hengitettävät hiukkaset, rikkidioksidi sekä typenoksidit. Vuonna 2010 ilmanlaatuindeksi osoitti, että keskustassa ilman laadun ajallinen edustavuus oli hyvä 57 vrk, tyydyttävä 204 vrk, välttävä 74 vrk, huono 23 vrk sekä erittäin huono 4 vrk. Määräävät komponentit mittausjaksolla olivat hengitettävät hiukkaset 68 %, typen oksidit 31 % sekä häkä 1 %. Ilmanlaatuindeksillä ilman laatua luokiteltaessa sekä vertailemalla tuloksia on vuosien 2007 ja 2008 kohdalla havaittavissa ilmanlaadun merkittävä huononeminen. Vuosi 2009 oli kuitenkin koko jakson huonoin.

5 Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Suojelukohteet Vuonna 2010 Valtioneuvoston antaman ilmasuojeluasetuksen 711/2001 raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Porissa mitattavalla komponentilla. Myöskään Valtioneuvoston päätöksen 480/96 ilmanlaatuohjearvot eivät ylittyneet Porissa hengitettävien hiukkasten osalta. Porin-Harjavallan alueen ilman laadun vaikutuksia metsäympäristössä on seurattu bioindikaattorimenetelmillä vuonna 1990 perustetuilla pysyvillä havaintoalueilla. Tutkimuksen toimeksiantajina ovat olleet alueen kunnat ja teollisuuslaitokset, mukaan lukien Corenso United Oy Ltd. Viimeksi tutkimus on toteutettu vuosien aikana km 2 :n laajuisella alueella Turun yliopiston Satakunnan ympäristöntutkimuslaitoksen toimesta. Tutkimusalueelta saatuja tuloksia verrattiin aikaisemmin, vuosina , , ja saatuihin tuloksiin. Tutkimuksen tulosten mukaan metsäympäristön tilassa on näkyvissä sekä myönteisiä, että kielteisiä kehityssuuntia ja osassa seuratuista muuttujista ei ole tapahtunut muutoksia tutkimusjakson aikana. Myös päästöt ja kuormitus ovat vaihdelleet, mikä heijastuu eri muuttujissa eri tavoin. Aittaluodon teollisuusalueen liikennemäärät yhteen suuntaan on laskettu vuonna Laskenta-ajankohtana tehtaan raskaan liikenteen määrä oli 289 kpl viikossa. Raskas liikenne käsittää raaka-aineiden ja tarvikkeiden tuonnin, tuotteiden poiskuljetuksen ja jätteiden kuljetukset. Henkilöautoliikennettä (henkilökunta, vieraat) oli 103 kpl viikon aikana. Yhtiön osuus alueen raskaan liikenteen kokonaismääristä oli 22 % ja henkilöautoliikenteen kokonaismäärästä 6 %. Raskasta ajoneuvoliikennettä (kartonkikuljetukset) on pääsääntöisesti kaikkina viikonpäivinä klo Hake ja keräyspaperi tuodaan alueelle pääsääntöisesti arkisin klo Uusiomassarejektin kuljetus Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaan jätteen rinnakkaispolttolaitokselle ja tehdasalueella tapahtuvat sisäiset kuljetukset (hylyn kuljetus uusiomassalaitokselle) ajetaan arkisin klo Noin 4 km laitoksen jäähdytysvesien purkupaikan alapuolelta alkaa Pihlavanlahdella sijaitseva Kokemäenjoen suiston Natura-alue FI , joka on sisällytetty Natura verkostoon luontodirektiivin mukaisena SCI- ja lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. 5 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Corenso United Oy Ltd:n Porin kartonkitehtaaseen kuuluvat prosessit ovat kartonkikone, massankäsittely, puolisellun valmistusprosessi, uusiomassan valmistus, jäteliemen haihdutus ja hajukaasujen käsittely. Kartonkikoneella valmistetaan jatkuvatoimisesti hylsykartonkia itse tuotetusta keräyspaperi-

6 Tuotteet ja tuotantokapasiteetti massasta ja oman sellutehtaan koivu- ja haapapuusta keitetystä kemimekaanisesta massasta eli puolisellusta. Sellun keitossa, pesussa ja jäteliemen haihdutuksessa syntyvät rikkiyhdistekaasut johdetaan hajukaasukattilalle, jossa kaasut poltetaan kevyellä polttoöljyllä rikkidioksidiksi. Kattilan savukaasuista rikkidioksidi pestään lipeällä savukaasupesurissa. Valmistusprosessissa syntyvä prosessijätevesi pumpataan esiselkeytyksen jälkeen kunnalliseen viemäriverkkoon ja edelleen puhdistettavaksi Porin Vesi Oy:n biologiselle puhdistamolle Luotsinmäelle. Puhdistuksen jälkeen jätevedet johdetaan Porin kaupungin alapuolelle Kokemäenjokeen. Puhtaat jäähdytysvedet lasketaan suoraan Kokemäenjokeen. Porin kartonkitehtaan lopputuote on hylsykartonki, jota valmistetaan yhdellä 4,2 m leveällä kartonkikoneella jatkuvatoimisesti, lukuun ottamatta lyhyitä seisokkeja. Nykyisen luvan mukaiset kapasiteetit ovat t/a hylsykartonkia, t/a uusiokartonkia ja t/a puolisellua. Yhtiön tavoitteena on nostaa uusiomassasta valmistettavan hylsykartongin tuotantomäärää, minkä vuoksi ympäristölupaa halutaan tarkistettavan siten, että maksimituotantomäärät voivat hylsykartongille olla t/a, uusiomassalle t/a ja puolisellulle t/a. Kartonkitehtaan tuotanto on ollut viime vuosina seuraava (taulukossa on esitetty vertailun vuoksi myös vuoden 2004 tuotantomäärät, jolloin edellinen ympäristölupa myönnettiin): 6 Prosessit Tuotanto t/a Maksimituotanto Hylsykartonki Puolisellu Uusiomassa Prosesseissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Merkittävin tekninen muutos on uusiomassalaitoksen pulpperoinnin muuttaminen vuonna 2010 panosprosessista jatkuvatoimiseksi. Uusi prosessi mahdollistaa alempiarvoisen raaka-aineen käytön ja entistä paremman veden kierrätyksen. Puoliselluprosessi Puolisellun raaka-aineena käytettävä koivu- ja haapahake tuodaan päällystetylle varastoalueelle rekka-autoilla, josta hake kuljetetaan hihnakuljettimella puolisellulinjan hakesuppiloon höyrytettäväksi. Höyrytyksen jälkeen hakkeeseen imeytetään keittolipeä ja hake keitetään 8 barin paineessa ja noin 160 asteen lämpötilassa. Keitossa pehmennyt hake kuidutetaan painekuiduttimella ja johdetaan puskusykloonan kautta rumpupesurille ja sieltä edelleen laimennettuna kaksivaiheiseen ruuvipesuun. Pesujen jälkeen massa pumpataan esijauhatuksen kautta puolisellun varastosäiliöön. Pe-

7 semön pesunesteenä käytettävä sekundäärilauhde kierrätetään aina edellisen pesuvaiheen käytettäväksi. Pesuneste väkevöityy aina ohjattaessa edelliseen pesuvaiheeseen ja väkevin suodos, laihalipeä, joka sisältää keitosta peräisin olevia kemikaaleja ja liuennutta pesuainesta noin 6 painoprosenttia, pumpataan laihalipeäsäiliön kautta haihduttamolle. Haihduttamossa muodostuva mustalipeä toimitetaan säiliöautoilla Pietarsaareen UPM Wisaforestin sellutehtaalle poltettavaksi. Siirrettävän mustalipeän määrä on noin 50 tonnia päivässä. Puolisellulinjan keittimiin tarvittava viherlipeä, noin 70 tonnia päivässä, toimitetaan tehtaalle UPM Wisaforestin sellutehtaalta. 7 Jäteliemen haihdutus Laihalipeä väkevöidään 6-vaiheisessa haihdutinsarjassa noin 55 %:n kuiva-ainepitoisuuteen. Haihdutusenergiana käytetään höyryä, joka ostetaan Pori Energia Oy:ltä. Haihdutettu vesihöyry, joka sisältää myös veden mukana haihtuneita epäpuhtauksia, lauhdutetaan sekundäärilauhteeksi. Sekundäärilauhde käytetään pääosin puolisellulinjalla massan pesuun, jota kautta se palautuu haihduttamolle. Ylimäärä sekundäärilauhteesta johdetaan prosessivesikanaaliin ja edelleen Porin Vesi Oy:n Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle. Hajukaasujen käsittely Puolisellun keitosta, pesusta ja jäteliemen haihdutuksesta syntyy väkeviä ja laimeita haisevia rikkiyhdistekaasuja, jotka johdetaan hajukaasukattilalle. Kaasut poltetaan polttimessa noin C:ssa, jolloin pelkistyneet rikkiyhdisteet hapettuvat rikkidioksidiksi. Tukipolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Poltossa syntynyt lämpö kerätään talteen jätelämpökattilalla, joka tuottaa prosessihöyrynä käytettävää kylläistä höyryä (20 bar). Kattilan teho on 1,2 MW ja sillä tuotettiin höyryä GJ vuonna Kattilan savukaasuista pestään rikkidioksidi lipeällä savukaasupesurissa. Pestyt savukaasut johdetaan pesurista piippuun. Väkevien hajukaasujen polton ja savukaasujen pesun varalaitteistona häiriötilanteissa toimii soihtupoltin, jossa tukipolttoaineena käytetään nestekaasua. Uusiomassan valmistus Uusiomassa valmistetaan käyttäen raaka-aineena paaleina ja irtotavarana toimitettua keräyspaperia. Murskattu ja irtonainen keräyspaperi hajotetaan veden kanssa massaksi vuonna 2010 uusitussa jatkuvatoimisessa suursakeuspulpperissa. Massa lajitellaan pulpperin tyhjennyksen yhteydessä ajamalla massa pulpperin pohjassa olevan sihtilevyn läpi. Sihtilevyn päälle jääneet epäpuhtaudet tyhjennetään vaakasuoraan pesurumpuun, jossa pestään vielä jäljellä olevat kuidut takaisin prosessiin. Lähes kuituvapaa pesurummun rejekti ohjataan rummusta puristimelle, jossa siitä puristetaan

8 Kartongin valmistus, pakkaus ja lähetys vettä pois siten, että loppukuiva-ainepitoisuus on noin 45 %. Rejekti viedään murskauksen jälkeen poltettavaksi Porin Prosessivoima Oy:n rinnakkaispolttolaitokselle. Paaleista poistetut rautalangat toimitetaan hyötykäyttöön. Tuotantoprosessiin on kytketty myös toisiopulpperi suursakeuspulpperin ja pesurummun väliin. Toisiopulpperin tehtävänä on lähinnä nostaa uusiomassalaitoksen käyttöastetta vähentäen häiriötilanteista aiheutuvia tarpeita laitoksen alasajoihin. Pulpperista ja pesurummusta tullut massa varastoidaan kahteen 500 m 3 :n massasäiliöön, joista se pumpataan edelleen karkealajitteluun. Karkealajittelussa massasta sihdataan sinne pulpperoinnin jälkeen jääneitä epäpuhtauksia. Osa karkealajittelussa syntyneestä rejektistä (esim. kivet, hiekka, lasi ym.) kerätään konttiin ja viedään kaupungin kaatopaikalle. Rejekti syötetään sihdeiltä rejektilajittimeen, jossa siitä lajitellaan kuituja takaisin prosessiin. Muovi menee rejektinkäsittelylinjalle ja sitä kautta vedenpoiston jälkeen polttoon muun muovirejektin mukaan. Karkealajittelun jälkeen seuraa hienolajittelu, jossa massasta poistetaan pienemmät epäpuhtaudet. Hienolajittelun viimeisen vaiheen rejekti ajetaan jätevesikanaaliin ja pyörrepuristimien poistohiekka otetaan talteen ja viedään kaatopaikalle. Lajittelun jälkeen massa ajetaan kiekkosaostajalle, ja sen sakeus nostetaan 8 prosenttiin, jonka jälkeen sakeus säädetään kartonkikoneen kiertovedellä tasolle 4,5 % ja pumpataan varastosäiliöön. Uusiomassalaitoksen vuoto- ja kanaalivedet kerätään talteen, sihdataan ja käytetään uudelleen uusiomassalaitoksen prosessivetenä. Jätevesistä sihdattu kiintoaine ajetaan muovirejektin joukkoon ja sitä kautta polttoon. Uusiomassalaitoksella ei synny lainkaan uloslähteviä jätevesiä vaan vesi menee massan mukana kartonkikoneelle. Lisävetenä käytetään selkeytysaltaan vettä ja kartonkikoneen kiertovettä. Puolisellu ja uusiomassa pumpataan jälkijauhimen kautta sekoitussäiliöön ja sieltä edelleen konesäiliöön ja konesihdin läpi kartonkikoneen perälaatikkoon. Perälaatikosta seos levitetään kartonkikoneen viiraosalle, jossa rainaan syötetään tärkkelystä lujuuksien lisäämiseksi. Raina johdetaan kartonkikoneen viira-, puristin- ja kuivausosan läpi, jotta saavutetaan haluttu, noin 93 %:n kuiva-ainepitoisuus. Kartonkitehtaalla on oma kiertovesisysteemi, joka on takaisinkiertojen kautta yhteydessä uusiomassalaitoksen ja puolisellulinjan pesemön vesisysteemeihin. Koneelta valmistuvista konerullista leikataan pituusleikkurilla asiakasrullat, jotka pakataan ja kuljetetaan välivarastoon tai suoraan autoihin kuljetettavaksi joko satamaan tai asiakastehtaalle. 8

9 9 Raaka-aineet Käytettävissä raaka-aineissa ei ole tapahtunut muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Puolisellun raaka-aineena käytettävän kuitupuun (koivu ja haapa) toimittaa Stora Enso Metsä. Vastaanotettavan puun käsittelyn hoitaa L&T Biowatti Oy Kankaanpään hakelaitoksella, josta hake tuodaan rekka-autoilla kartonkitehtaalle. Hake varastoidaan 280 m 2 :n suuruisella, betonoidulla ja sadevesikaivoin varustetulla kentällä. Hylsykartonki valmistetaan itse tuotetusta uusiomassasta ja oman sellutehtaan koivupuusta keitetystä kemimekaanisesta massasta. Uusiomassan raaka-aineet ovat aaltopahvi, sekakeräyspaperi (sanoma- ja aikakauslehdet sekä kuluttajapakkaukset), erilaiset muovipäällystetyt ja -laminoidut kääreet, keräyskartonki sekä aaltopahvitehtaiden leikkuujäte (clippings). Myös omaa tuotetta, hylsyjä, käytetään raaka-aineena. Keräyspaperi tuodaan autokuljetuksina pääasiassa kotimaasta. Keräyspaperista suurin osa (noin 85 %) tulee uusiomassalaitoksen varastoon paaleina ja osa (noin 15 %) irtonaisena. Osa paaleista ja kaikki irtonainen keräyspaperi varastoidaan asfaltoituun, sadevesikaivoin varustettuun ja katettuun m 2 :n suuruiseen keräyspaperivarastoon ja osa varastoidaan taivasalle asfaltoidulle alueelle. Kartongin lujuuden lisäämiseksi kartonkirainaan ja massaan annostellaan tärkkelystä, joka tuodaan lietteenä säiliöautoilla tai kuivana. Tärkkelysliete varastoidaan 80 m 3 :n kokoisessa, mustasta teräksestä valmistetussa säiliössä ja massatärkkelys 35 m 3 :n kokoisessa haponkestävästä teräksestä valmistetussa säiliössä. Kemikaalit Teollisessa käytössä olevissa kemikaaleissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Kemikaalien käyttömäärät riippuvat tuotantomääristä. Määrällisesti suurin käytössä oleva kemikaali on puolisellun keitossa käytettävä viherlipeä, joka otetaan keitosta talteen mustalipeänä. Mustalipeä on keiton välituote, joka regeneroidaan uudelleen viherlipeäksi. Regenerointi tapahtuu Pietarsaaressa sijaitsevalla UPM Wisaforestin sellutehtaalla polttamalla. Mustalipeä sisältää likimäärin samat epäorgaaniset yhdisteet (natriumsulfidi, natriumkarbonaatti ja natriumhydroksidi) kuin viherlipeäkin ja lisäksi puusta liuennutta orgaanista ainesta (ligniini ym.). Kartongin valmistuksessa käytetään useita kemikaaleja, joista tärkeimmät ovat alumiinisulfaatti, AKD-liima (alkyyliketeenidimeeri) ja erilaiset retentiopolymeerit, joiden avulla saadaan muun muassa hienoaines jäämään kartonkirainaan. Kemikaalit jäävät pääosin tuotteeseen ja vain pieni osa joutuu jätevesien mukana Porin Vesi Oy:n Luotsinmäen puhdistamolle. Lisäksi prosessissa käytetään erilaisia apukemikaaleja, kuten muun muassa säilöntä-

10 aineita, vaahdonestoaineita ja pesuaineita laitteistojen ja putkistojen pesuun. Käytettävät kemikaalit on esitetty seuraavassa taulukossa: 10 Kemikaali Käyttötarkoitus 2010 t/a Maksimituotannolla, t/a Viherlipeä Puolisellun keitto Mustalipeä (valmistus) Välituote puolisellun keitosta AKD-liima Liimauksen säätö Alumiinisulfaatti Retentioaine Polymeerit Retentioaine Natriumhydroksidi Savukaasujen pesu Vaahdonestoaineet Ilman poisto massasta Pesuaineet Puhdistus Biosidit Säilöntä ja limantorjunta (kartonkilinja) Vetyperoksidi 50 % Selkeytysallas Mikrobientorjunta-aineet Selkeytysallas Fiksatiivi Kationinen polyelektrolyytti (kartonkilinja) Mikropartikkeli (amorfinen Kartonkikone piioksidi) DMH Kartonkikone Tärkkibuusteri Kartonkikone Kevyt polttoöljy Hajukaasujen poltto 337 m m 3 Moottoripolttoöljy Työkoneet 87 m m 3 Voiteluöljyt, hydrauliikkaöljyt Koneet 10 m 3 15 m 3 Kemikaaliriskien hallitsemiseksi kartonkitehtaan alueella olevat kemikaali-, massa- ja vesisäiliöt on varustettu pinnanmittauksin, joihin on määritelty myös ylä- ja alarajat hälytyksin. Öljysäiliöt on varustettu ylitäytönestimellä. Allastettuja (suoja-allas/ylivuotoallas/suojavalli) säiliöitä kartonkitehtaalla ovat kaikki lipeäsäiliöt (viherlipeäsäiliöt, keräilylipeäsäiliö, vahvamustalipeäsäiliö, laihamustalipeäsäiliö, keittoliuossäiliö ja vahvamustalipeän paisuntasäiliö), öljysäiliö, lipeän annostelusäiliö (NaOH 50 %), sekundäärilauhdesäiliöt ja stripperi. Mahdollisten kemikaalivuotojen havaitsemiseksi on kanaaleihin asennettu johtokykymittareita ylärajahälytyksellä prosessitietokonejärjestelmästä. Veden käyttö Kemiallisen veden, hajukaasukattilan syöttöveden ja talousveden määrät perustuvat laskutukseen. Raakavedelle ja prosessivedelle on mittaukset. Jäähdytysveden määrä lasketaan vähentämällä sisään otetusta raakavesimäärästä jätevedenpuhdistamolle johtavaan viemäriin pumpatun pro-

11 sessiveden määrä. Talousvettä lukuun ottamatta vesi ostetaan Porin Energia Oy:ltä, joka ottaa veden Kokemäenjoesta. Veden käyttömäärät: Vesi Maksimituotanto Prosessivesi m 3 /a keskiarvo m 3 /d Jäähdytysvedet m 3 /a keskiarvo m 3 /d Kemiallinen vesi m 3 /a Hajukaasukattilan syöttövesi m 3 /a Talousvesi m 3 /a Vedet yhteensä m 3 /a Ominaiskulutus m 3 /kartonkitonni 20,0 20,0 18,6 18,1 11 Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa ei ole tapahtunut muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Prosessijätevesi koostuu pääosin kartonkikoneen kiertovedestä, joka on ajettu 0-vesisuotimen kautta kirkastesäiliöön ja ylimäärä edelleen prosessivesikanaaliin. Tämän lisäksi prosessijätevesi sisältää muut satunnaiset kuitupitoiset vedet (esim. 0-vesisäiliön ylijuoksu) ja sekundäärilauhdesäiliön ylijuoksun. Prosessivesikanaaleista vedet kerätään yhteen ruuvipumppaamolle, josta edelleen noin m 3 :n mekaaniselle selkeytysaltaalle. Altaalle annostellaan hapettavaa kemikaalia ja paineilmaa veden pitämiseksi hapellisena. Hapetuskemikaalin lisäys vähentää samalla altaasta aiheutuvia hajuhaittoja. Altaan pohjalta, jonne suuri osa kiintoaineksesta kertyy, pumpataan vettä jaksoittain uusiomassalaitokselle prosessivedeksi. Altaan yläosasta kirkaste johdetaan takaisin ruuvipumppaamolle ja pumpataan sieltä edelleen putkea pitkin Porin Vesi Oy:n Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle. Myös saniteettijätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Jäähdytysvedet kerätään omalla kanaaliverkostolla yhteen ja johdetaan ruuvipumppaamon vieressä sijaitsevaan jäähdytysvesialtaaseen. Sieltä vesi johdetaan edelleen jäähdytysveden imualtaan kautta Kokemäenjokeen, lähelle joen vastakkaista rantaa, tehdasalueen alapuolelle.

12 12 Jätevesien kokonaismäärä: Vuosi Maksimituotanto Prosessi- ja jäähdytysvesi, m 3 Ominaiskulutus m 3 /kartonkitonni 17,6 17,3 16,0 16,0 Nykyinen uusiomassan valmistusprosessi mahdollistaa entistä paremman veden kierrätyksen, mikä vähentää jätevesikuormitusta tuotettua kartonkitonnia kohden. Prosessijätevesien määrä ja laatu vaihtelevat riippuen mm. tuotantotasosta, seisokkien määrästä, tärkkelyksen käyttömäärästä, puolisellun pesutuloksesta ja esiselkeyttimien toiminnasta. Jäähdytysveden tarve on kesäaikana huomattavasti suurempi kuin talvella. PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Jäähdytysveden ja Luotsinmäen puhdistamolla puhdistetun prosessijäteveden yhteispäästöt vesistöön ovat olleet seuraavat: Päästö Maksimituotanto Kiintoaine (t/a) COD (t/a) BOD7 (t/a) Fosfori (kg/a) Typpi (t/a) Ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti laitoksesta suoraan Kokemäenjokeen johdettavien jäähdytys- ja muiden laimeiden vesien aiheuttama BOD 7 -päästö neljännesvuosikeskiarvona ei saa ylittää arvoa 100 kg O 2 /d eikä kiintoaine neljännesvuosikeskiarvona määrää 150 kg/d. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen neljännesvuosikeskiarvo (133 kg/d) ylitti raja-arvon BOD 7 :n osalta. Raja-arvon ylityksestä on tehty ilmoitus Vahti-järjestelmään ja syytä kohonneisiin päästöihin on selvitetty tekemällä kattava puhdasvesikanaaliselvitys rakenteellisten vaurioiden poissulkemiseksi ja kuormituslähteen paikallistamiseksi. Selvityksessä havaittiin kuormituksen tulevan kartonkikoneen puolelta eikä puolisellusta. Korjaavana toimenpiteenä kartonkikoneen tyhjiöjärjestelmän vedenerottimet on puhdistettu. Viimeaikaisten analyysitulosten perusteella tilanne näyttää korjaantuneen ja lähtien jäähdytysveden BOD 7 on ollut alle 100 kg/d. Huhtikuun arvo oli 40 kg/d. Vuosina 2009 ja 2010 raja-arvojen ylityksiä ei ollut. Vuosina 2005 ja 2006 kartonkikoneen puristinosan tyhjiöjärjestelmän vedenerottimia suurennettiin kuormituksen vähentämiseksi.

13 Hakijalla ja Porin Vesi Oy:llä on uusittu sopimus prosessijätevesien käsittelystä, määrästä ja laadusta. Sopimuksen mukaisesti viemärilaitokseen johdettavan jäteveden määrä saa olla enintään m 3 /d ja 310 m 3 /h. Jätevesille asetetut maksimikuormitusarvot ovat seuraavat: BOD 7, ATU kg/d (edellyttää jätevesien käsittelemistä hapettavalla kemikaalilla ennen viemärilaitokseen johtamista), fosfori 5 kg/d, kiintoaine 570 kg/d, typpi 30 kg/d, metallien maksimipitoisuudet hakemuksen liitteen 8 mukaiset, ph 6 12, lämpötila yli 40 C. Sopimuksen mukaisissa raja-arvoissa on pysytty, lukuun ottamatta uusiomassalaitoksen projektin eri vaiheissa tapahtuneita häiriöitä, joista aiheutui kiintoaineylityksiä vuonna 2010 ja alkuvuonna Päästöt ilmaan Merkittävimmät ilmapäästöt syntyvät hajukaasukattilalla, jossa poltetaan kartonkitehtaalla sellunkeitossa, pesussa ja jäteliemen haihdutuksessa syntyvät laimeat ja väkevät hajukaasut. Hajukaasut koostuvat lähinnä rikkivedystä (H 2 S) ja metyylimerkaptaanista (CH 3 SH). Hajukaasukattilan savukaasut sisältävät rikkidioksidia (SO 2 ), typenoksideja (NO x ) ja hiilidioksidia (CO 2 ). Kattilan savukaasut puhdistetaan savukaasupesurilla, jossa rikkidioksidi pestään lipeällä (NaOH, 50 %). Pesurissa on kaksi suihkupesuvaihetta, joissa savukaasu pestään vastavirtapesulla. Pesuliuosta kierrätetään pumpulla ja se suihkutetaan kaasuun suuttimien läpi. Pesuliuoksen ph:ta säädetään lisäämällä tarvittaessa lipeää kiertoliuokseen. Pesuliuoksen tiheyttä säädetään tuomalla vettä pisaranerottimen pesuun. Pestyt savukaasut johdetaan pesurista piippuun, jonka korkeus maan pinnasta on 38 m ja koordinaatit X= ja Y= Hajukaasukattilan häiriötilanteessa hajukaasut ohjataan soihtuun, jossa ne poltetaan nestekaasulla. Soihtupolttimen poistokaasut sisältävät rikkidioksidia (SO 2 ) ja pelkistyneitä rikkiyhdisteitä (TRS) eli hajurikkiyhdisteitä. Soihtupolttimen päästökorkeus maan pinnasta on 37 m ja päästökohdan koordinaatit X= ja Y= Hajukaasujen käsittelyä koskevan lupamääräyksen muuttamisesta annetun Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen (nro 1/207/1) mukaisesti hajukaasukattilan häiriöiden osuus käyntiajasta kalenterivuoden aikana saa olla enintään 0,5 % ja kalenterikuukauden aikana enintään 1,0 %. Tavoitteena on, että hajukaasukattilan häiriöiden osuus käyntiajasta kalenterikuukaudessa on enintään 0,5 %.

14 Kattilan toimintahäiriöt vuonna 2010 olivat 0,5 % kalenterivuoden käyntiajasta. Kuukauden raja-arvo 1,0 % ylittyi helmi- ja syyskuussa Tämä johtui kaasujen vedenerotuksen vikaantumisesta ja liekinvahdin huollon puutteesta. Vika on korjattu. Laitoksen hajukaasukattilan toimintavarmuus on parantunut ja sen häiriöistä aiheutuvat hajukaasupäästöt ovat vähentyneet olennaisesti. Tämä on saavutettu järjestelmällisellä ja onnistuneella ennakkohuollolla. Hajuhaittoja koskevia valituksia ei ole viime vuosina ollut. Vuonna 2008 ympäristötoimistoon tehtyjä kuntalaisilmoituksia koskien hajurikkipäästöjä oli viisi kappaletta ja vuonna 2007 muutamia ajoittuen syksyyn, jolloin hajukaasukattilassa ilmeni laitevikoja. Ympäristöluvan lupamääräyksen 5 mukaisesti luvan saajan on lupamääräysten tarkistamiseksi esitettävässä lupahakemuksessa esitettävä suunnitelma toteuttamisaikatauluineen hajukaasujen käsittelyn varapolttojärjestelmänä toimivan soihtupolttimen tai sitä vastaavan hajukaasujen käsittelyjärjestelmän hajukaasujen konversioasteen nostamiseksi siten, että se on vähintään 99,5 %. Hakemuksen liitteenä olevan suunnitelman mukaan soihtu voidaan nykyisillä hajukaasukattilan häiriömäärillä uusia laitteen käyttöiän päättymisen jälkeen, noin vuonna 2020, aiheuttamatta haittaa ympäristölle. Toiminnassa syntyvien hajukaasujen määrä on vähentynyt huomattavasti keräyspaperin lisääntyneen käytön myötä, sillä puolisellun käyntiaste on nykyisin alle 50 % käyntiajasta. Hajukaasukattilan ja soihdun päästöt mitataan kolmen vuoden välein ja saatuja mittaustuloksia käytetään päästöjen laskennassa aina seuraavat kolme vuotta. Viimeksi päästöt on mitattu vuonna Vuosien 2008, 2009 ja 2010 TRS-päästöt on laskettu vuosien 1999 ja 2005 mittaustulosten keskiarvon perusteella (3,95 kgs/h), koska TRS-päästöjä ei mitattu vuonna Päästöt ilmaan vuosina : Rikin oksidit (SOx/SO2) kg/a Hiilidioksidi (foss) t/a Typen oksidit (NOx/NO2) kg/a TRS (S) kg/a Päästöt ilmaan ovat riippuvaisia tuotantomääristä. Puolisellun valmistuksen määrä on viime vuosina laskenut ja keräyskuidun osuus tuotannosta kasvanut, mikä vähentää sellun valmistuksessa syntyvien kaasumaisten ilmapäästöjen määrää tuotettua hylsykartonkitonnia kohti. TRS-yhdisteiden reduktio hajukaasukattilassa on lähes 100 % ja varajärjestelmänä toimivassa soihtupolttimessa noin 70 %. TRS-yhdisteiden kokonaisreduktio 1 %:n häiriöajalle laskettuna on 99,7 % ja 0,5 %:n häiriöajalle laskettuna 99,85 %.

15 Hajurikkiyhdisteitä pääsee ilmaan myös hajapäästöinä. Suurin hajapäästölähde on ollut tehtaan prosessijätevesien esiselkeytin. Etuselkeyttimen hajapäästöt on saatu kuriin ilmastuksen ja kemiallisen hapetuksen avulla. Hajapäästöjä on myös vähennetty venttiilien tiivistämisellä ja ottamalla kattilahuoneen poistoilma kattilan paloilmaksi. 15 Melu Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Aittaluodon teollisuusalueella on tehty meluselvitys vuonna 2005 yhteistyössä alueella toimivien yritysten kesken. Selvityksessä mitattiin tehdasalueen ympäristömelua sekä Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan, Porin Energia Oy:n sekä UPM-Kymmene Wood Oy Seikun sahan merkittävimpien ympäristömelulähteiden melupäästöt eli äänitehotasot. Äänitehotaso mitattiin hakijan osalta yhteensä yhdeksästä kohteesta. Corenso United Oy Ltd:n voimakkaimmat melulähteet olivat imupumppujen ulospuhallukset kartonkitehtaan seinässä ja poistokanavan ulostulo katolla. Meluselvityksen perusteella tehtiin vuonna 2007 kartonkitehdasta koskeva meluntorjuntasuunnitelma. Suunnitelman pohjalta asennettiin merkittävimpiin melulähteisiin (kartonkikoneen tyhjöpumput ja kattotuulettimet) äänenvaimentimet. Melupäästölähteet on mitattu meluntorjuntatoimien jälkeen vuonna Vuoden 2005 meluselvityksen päivitys on toteutettu vuoden 2011 keväällä Aittaluodon teollisuusalueen ympäristölupavelvollisten toimijoiden toimeksiannosta. Melumallinnusta varten mitattiin merkittävimpien melulähteiden äänitehotasot kohteista, joissa oli tehty meluntorjuntatoimia sekä uusissa kohteissa, jotka eivät olleet mukana vuoden 2005 selvityksessä. Mittausraportin perusteella merkittävimpiä hakijan melulähteitä olivat keräyspaperivaraston murskain ja kartonkitehtaan kaksi puhallinta, joiden molempien äänitehotasot olivat mittausten mukaan yli 110 db. Melumallinnuksen perusteella Corenso United Oy Ltd:n aiheuttama yöajan 50 db:n meluvyöhyke ulottuu teollisuusalueen lounaispuolella lähimmän asutuksen kohdalle. Pääportin läheisyydessä sijaitsevien kerrostalojen luona Corenso United Oy Ltd:n aiheuttamat yö- ja päiväajan melutasot ovat 55 db:n tuntumassa tai alle. Merkittävin toiminnassa syntyvä jätelaji on uusiomassan lajittelurejekti, joka toimitetaan poltettavaksi Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaan jätteen rinnakkaispolttolaitokselle. Aiemmin yhtiö läjitti jätteet tehtaan vieressä sijaitsevalle kaatopaikalle, nyt tehtaalla ei ole omaa kaatopaikkaa. Nykyinen uusiomassan valmistusprosessi mahdollistaa alempiarvoisen raaka-aineen käytön, mikä lisää syntyvän rejektin määrää. Noin 5 % valmistettavan uusiomassan määrästä on rejektiä (kuiva-aineena). Rejektin kuivaainepitoisuus on %.

16 Syntyneet jätemäärät vuonna 2010 ja arvio jätemääristä maksimituotannolla on esitetty kahdessa seuraavassa taulukossa. Tavanomainen jäte Jätetunnus Jätemäärä 2010, t/a Jätemäärä max, t/a Uusiomassan lajittelurejekti Metalliromu Puujäte Yhdyskuntajäte Biojäte Tiili- ja betonijäte Suursäkkimuovi ,5 5 Sähkö- ja elektroniikkaromu , Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ongelmajäte Jätetunnus Jätemäärä 2010, t/a Jätemäärä max, t/a Liuottimet ,4 5 Kiinteä öljypitoinen jäte Loisteputket ,1 <1 Öljyiset vedet/emulsiot ,5 <1 Jäteöljy Aerosolit ,01 <1 Laboratorion ongelmajäte ,21 <1 Liimat ,6 <1 Öljynsuodattimet ,1 <1 Akut ja paristot ,6 <1 Öljy- ja pesuaine-erottimen <1 jäte, sis. paperimassaa Kirkas jäteöljy <1 PCB-pitoinen jäte <1 Maalijätteet <1 Taulukoissa mainittujen jätteiden lisäksi laitoksella kerätään erikseen paperi- ja pahvijätteet, lasijäte ja rakennusjätteet, joiden jäteastiat tyhjennetään tarvittaessa (ei vuonna 2010). Esiselkeytysallas tyhjennetään noin parin vuoden välein ja pohjaliete toimitetaan kaatopaikalle. Selkeytysallas on tyhjennetty viimeksi vuonna 2009, jolloin pohjalietteen määrä oli noin 12 tonnia. Hakemukseen on liitetty selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Corenso United Oy Ltd:n Porin tehtaalla. Selvityksen mukaan kartonkitehtaan tekniikka edustaa tavanomaista hylsykartonkitehtaan ja puolisellun valmistuksen tekniikkaa. Tarkkailun osalta järjestelmä on ta-

17 Energian käyttö ja energiatehokkuus vanomainen suurteollisuuden järjestelmä. Päästöt ovat tavanomaiset. Häiriötilanteet huomioidaan päästöjen tarkkailussa ja laskennassa. Yhtiön prosessien päästöt ilmaan alittavat selkeästi sulfaattitehtaiden BATtason. Tämä johtuu hajukaasukattilan korkeasta käyttöasteesta ja tehokkaasta savukaasujen pesusta. Soodakattilan päästöjä ei ole, vaan lipeän käsittely hoidetaan muilla tehtailla. Corenso United Oy Ltd:n Porin kartonkitehtaalla on kemikaalitietokanta. Käytettävien kemikaalien määrä pyritään pitämään minimaalisena. Tuotantoon valitaan kemikaali, joka täyttää tekniset vaatimukset, asiakasvaatimukset sekä aineet, jotka eivät vaaranna tuoteturvallisuutta ja jäteveden puhdistamon toimintaa. Kemikaalien pääsy veteen on estetty varoaltailla. Kemikaalien pääsy maaperään on estetty suojarakenteilla ja valvontajärjestelmillä. Kartonkitehtaalla on sertifioitu ISO ympäristönhallintajärjestelmä, joka on yhdistetty ISO 9001:2008 laatujärjestelmään. Corenso United Oy Ltd:n Suomen toiminnoille on sertifioitu yhteiset ISO ja ISO järjestelmät. Sertifikaatin on myöntänyt DNV Norske Veritas. Viimeisin Porin tehtaan laatu- ja ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi on tehty vuonna BREF-dokumentin mukaan energiataloudelliset keräyspaperia käyttävät paperitehtaat kuluttavat lämpöä ja sähköä seuraavasti: integroitu uusiokuitua käyttävä paperitehdas, jossa prosessiin ei sisälly siistausta: prosessilämpöä 6 6,5 GJ/t ja sähköä 0,7 0,8 MWh/t. Porin kartonkitehtaan lämmön ja sähkön kulutus alittavat BAT-tekniikan mukaiset arvot. Energia BREF Sähkö MWh/t 0,5 0,5 0,7 0,8 Höyry GJ/t 4,8 4,6 6,0 6,5 Stora Enso Oyj on liittynyt energiansäästösopimukseen vuonna 1997, jota kautta myös Corenso United Oy Ltd kuuluu sopimuksen piiriin. Viimeaikaisia toimenpiteitä energian säästämiseksi ovat muun muassa vuosina hankitut pumppujen taajuusmuuttajakäytöt. 17 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset ilmanlaatuun Porissa energiantuotanto ja liikenne ovat suurimmat ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät. Hakijan aiheuttamat ilmapäästöt ovat hetkellisiä hajupäästöjä lukuun ottamatta vähäisiä, eivätkä siten juurikaan vaikuta alueen ilmanlaatuun. Yritys kuitenkin osallistuu alueen ilmanlaadun yhteistarkkailuun yh-

18 dessä Porin kaupungin ja muiden alueen teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kanssa. Tehtaan osuus Porin SO 2 -, NO X - ja CO 2 -päästöistä on luokkaa 0,01 0,03 %. Hajurikkiyhdisteiden pitoisuusmittauksia ei ole viime vuosina tehty yhteistarkkailuna, vaan pitoisuuden arviointi toteutetaan Corenso United Oy Ltd:n päästömittauksin. 18 Vesistövaikutukset Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen Kokemäenjokea ja sen edustan merialuetta kuormittavat pistemäiset päästölähteet, kuten kunnalliset jätevedenpuhdistamot, teollisuus ja Porissa sijaitsevat lämpövoimalaitokset sekä hajakuormitus. Hakijan toiminnalla on suoria vesistövaikutuksia ainoastaan jäähdytysvesien osalta, jotka johdetaan tehdasalueen alapuolelta Kokemäenjokeen. Vuonna 2009 jäähdytysvesien osuus pistemäisestä Kokemäenjoen ja sen edustan kokonaiskuormituksesta oli BOD:n osalta 4,5 %, fosforin osalta 0,8 %, typen osalta 0,3 % ja kiintoaineen osalta 3,5 %. Prosessijätevedet aiheuttavat vesistövaikutuksia välillisesti Luotsinmäen jäteveden puhdistamon kautta. Jätevedet johdetaan puhdistamolta Kokemäenjoen Luotsinmäenhaaraan (Luotsinmäenjuopa). Vuonna 2009 tehtaan prosessijätevesistä aiheutuva kuormitus Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon kokonaiskuormituksesta oli BOD:n osalta 58 %, fosforin osalta 1,2 %, typen osalta 1,8 % ja kiintoaineen osalta 9,5 %. Jätevesien vesistövaikutuksia seurataan Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen yhteistarkkailuna. Hakemukseen on liitetty yhteistarkkailun tulokset vuodelta Toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään tai pohjaveteen. Hajukaasukattilan häiriötilanteiden aikana Corenso United Oy Ltd:n toiminta vaikuttaa alueen hajurikkiyhdisteiden kokonaismäärään (TRS), alentaen hetkellisesti alueen viihtyisyyttä. Hajurikkiyhdisteet voivat aiheuttaa herkillä ihmisillä myös silmien, nenän ja kurkun ärsytysoireita, hengenahdistusta sekä päänsärkyä ja pahoinvointia. Hajukaasukattilan toimintavarmuus on viime vuosina parantunut huomattavasti ja siten vaikutus ilman laatuun on satunnaista ja lyhytaikaista. Hajurikkiyhdisteitä koskevia valituksia ei viime vuosina ole ollut. Hakijan tiedossa ei ole meluun liittyviä valituksia.

19 19 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Prosessitarkkailu Päästötarkkailu Ympäristökuormituksen minimoinnin kannalta keskeisiä seurantakohteita ovat tasaisen toiminnan varmistaminen ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisy. Käyttötarkkailussa keskeisimmät valvontakohteet ympäristön kannalta ovat: raaka-aineiden ja kemikaalien kulutus, energian kulutus, polttoaineiden kulutus, veden kulutus, tuotanto (tuotteet ja määrä) ja hylyn määrä, tuotannon käyntiajat, laitteistojen toiminnan ja kunnon tarkkailu, häiriötilanteiden määrä ja kesto. Prosessijäteveden määrää seurataan automaattisella mittauksella Porin kaupungin viemäriverkostoon lähtevästä putkesta. Jäteveden laadunseurantaa varten jätevedestä otetaan keräilynäyte kaksi kertaa viikossa automaattisella näytteenottimella. Näytteistä analysoidaan tehtaan laboratoriossa tai ulkoisessa akkreditoidussa laboratoriossa COD Cr, kiintoaine ja ph. Lisäksi kerran viikossa lähetetään viikon kokoomanäyte ulkopuoliseen laboratorioon BOD 7 -, COD Cr -, kiintoaine-, ph-, N- ja P-määrityksiä varten. Suoraan Kokemäenjokeen johdettavien jäähdytysvesien määrää seurataan joka arkipäivä laskemalla (vähentämällä) vuorokausittain sisään otetun raakaveden määrästä ulospumpatun prosessiveden määrä. Jäähdytysveden laadun tarkkailua varten kerätään jäähdytysvedestä automaattisella näytteenottimella kokoomanäyte, joka analysoidaan kaksi kertaa viikossa tehtaan laboratoriossa tai ulkoisessa akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan COD Cr, kiintoaine ja ph. Lisäksi kerran viikossa lähetetään viikon kokoomanäyte ulkopuoliseen laboratorioon BOD 7 -, COD Cr -, kiintoaine-, ph-, N- ja P-määrityksiä varten. Analyysitulosten perusteella lasketaan päästöarvot. Jäähdytysvesikanaaleissa on lisäksi kolmessa eri pisteessä jatkuvatoiminen johtokyvyn mittaus, jonka tulokset näkyvät prosessitietokonejärjestelmässä. Hajukaasukattilan ja soihdun päästöt ilmaan mitataan kolmen vuoden välein. Poistokaasuista mitataan typen oksidien, rikkidioksidin, hajurikkiyhdisteiden ja hiilimonoksidin pitoisuudet kahden päivän mittauksen ajan. Mitattujen pitoisuuksien ja tilavuusvirtojen perusteella voidaan laskea tuntipäästö eri yhdisteille. Tämän lisäksi ilmapäästöihin lisätään TRS-hajapäästöt 500 kg/a SO 2. Päästöt ilmaan lasketaan vuositasolla käyttäen hyväksi viimeisimmän päästömittauksen tuloksia ja hajukaasukattilan ja soihdun paloaikoja. Hiili-

20 Ympäristövaikutusten tarkkailu Raportointi dioksidipäästöt lasketaan hajukaasukattilaan syötettävän öljymäärän energiasisällön perusteella. Jätteiden määrää seurataan jätelajeittain jätehuoltoyhtiöiden laskutuksen ja punnitustositteiden perusteella. Hakija seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia osallistumalla seuraaviin yhteistarkkailuihin ja -selvityksiin: Kokemäenjoen ja Porin edustan vedenlaadun yhteistarkkailu. Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen pohjaeläimistön yhteistarkkailu kolmen vuoden välein. Porin kaupunki mittaa yhteistyössä alueen suurteollisuuden kanssa jatkuvatoimisesti ilman laatua. Porin Harjavallan alueen ilman laadun seuranta bioindikaattorien avulla. Aittaluodon teollisuusalueen meluselvitykset (tarvittaessa). Yhteistarkkailua koskevat suunnitelmat toimitetaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Tarkkailun tulokset raportoidaan vuosittain valvontaviranomaiselle ympäristöhallinnon sähköisen TYVI-järjestelmän kautta. Raportti sisältää myös E-PRTR -asetuksen mukaisesti raportoitavat päästö- ja jätetiedot. Lisäksi tarkkailun tuloksista tehdään kirjallinen raportti, joka toimitetaan Varsinais- Suomen ELY-keskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Merkittävistä häiriötilanteista ja päästöraja-arvojen ylityksistä ilmoitetaan erikseen TYVIn kautta. 20 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana Kartonkitehtaan ympäristöriskit kartoitettiin vuoden 2011 keväällä toteutetussa riskianalyysissä. Yhteensä kartonkitehtaalla havaittiin 72 ympäristöriskiä, joista yksikään ei ollut merkittävä. Riskeistä 8 oli kohtalaista ja loput 64 vähäisiä. Eniten ympäristöriskejä liittyy kemikaalien käsittelyyn. Muista tarkastelun osa-alueista riskipitoisuudeltaan esille nousivat uusiomassalaitos ja haihduttamo. Riskikartoituksen loppuraportti on hakemuksen liitteenä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo Porin kartonkitehtaalla noudatettavaa asetusta kemikaalien teollisesta käsittelystä ja valvonnasta (59/1999). Viimeisin TUKES-tarkastus on suoritettu tehtaalla 2005.

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori Päätös Etelä-Suomi Nro 66/2011/1 Dnro ESAVI/551/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Lisätiedot

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUS 1 (5) -)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Selvitys Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan TRS-yhdisteiden keräily - ja käsittelyjärjestelmien tehokkuudesta sekä soodakattilan ja meesauunin

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 58.

Ympäristönsuojelulain 58. Etelä-Suomi Päätös Nro 2/2011/1 Dnro ESAVI/599/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.1.2011 ASIA Luvata Pori Oy:n toimintaa koskevassa ympäristöluvassa asetetun, yhtiön kuparivalimon suodinlaitoksen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2011/1 Dnro ESAVI/179/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Simpeleen tehtaan ympäristölupapäätöksen nro 29/2011/1

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan raja-arvon voimaantulon jatkamiseksi, Kotka.

Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan raja-arvon voimaantulon jatkamiseksi, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 33/2010/1 Dnro ESAVI/426/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 2005 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 2005 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN UPM, Kajaani, Ympäristönsuojelun kehitys 25 KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 25 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN UPM:n Kajaanin paperitehtaan tuotanto oli vuonna 25 pienempi kuin edellisenä vuonna ollen 498 921

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Päivämäärä 3.2.2014 Viite 1510001684 HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA HEINOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3133/11.01.01/2013 76 Espoon ympäristölautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti.

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti. Etelä-Suomi Päätös Nro 100/2014/1 Dnro ESAVI/186/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 238/11.01.00/2012 14 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan voimalaitoksen toiminnan muuttamista ja lupamääräysten

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus 15.3.2006 Eeva Punta Linnunmaa Oy Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto = tyypillisesti syntynyt suomalainen metsäteollisuusintegraatti liitännäisineen

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha UPM-Kymmene Oyj Seikun saha hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Yj:n ehdotus: PL 80

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011 ASIA Viitasaaren kivenjalostuslaitoksen ympäristölupa, Viitasaari HAKIJA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 25 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Lehile Oy:n hakemusta hiekanpesu- ja vedenerotuslaitoksen lupamääräysten tarkistamista

Lisätiedot

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖRAPORTTI 2012

YMPÄRISTÖRAPORTTI 2012 Ympäristöraportti YMPÄRISTÖRAPORTTI Sivu Tuotannon vedenkulutus 3 Apetit Pakaste Oy 3 Apetit Kala Oy 4 Mildola 5 Caternet 5 Energia Apetit Pakaste Oy 6 Apetit Kala Oy 6 Mildola 6 Caternet 6 Jätteet Apetit

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Lohjan Biolämpö Oy:n toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 24/2011/1, 2.5.2011 lupamääräyksessä 10 edellytetty selvitys, Lohja.

Lohjan Biolämpö Oy:n toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 24/2011/1, 2.5.2011 lupamääräyksessä 10 edellytetty selvitys, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2014/1 Dnro ESAVI/216/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Lohjan Biolämpö Oy:n toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 24/2011/1, 2.5.2011 lupamääräyksessä

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot