TYÖRYHMÄMUISTIOITA VALTION TYÖAIKATYÖRYHMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12 2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA VALTION TYÖAIKATYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 TYÖRYHMÄMUISTIOITA VALTION TYÖAIKATYÖRYHMÄ

2 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Valtion työaikatyöryhmä Hallitusneuvos Tuija Wilska, puheenjohtaja Julkaisun laji: Työryhmämietintö Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Lisätoimeksiannon antopäivä: Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Eri työaikamuotojen käyttöperiaatteet, lauantaityökorvaus sekä matkustamiseen käytetty aika ja sen korvaaminen Julkaisun osat: Tiivistelmä: Valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 14 :n mukaisesti valtiovarainministeriö antoi työaikatyöryhmälle lisätoimeksiannon selvittää eri työaikamuotojen käyttöperiaatteita, lauantaityökorvausta sekä matkustamiseen käytettyä aikaa ja sen korvaamista. Selvitykset ja tarvittavat kehittämisehdotukset määrättiin tehtäväksi sopimuskauden loppuun eli mennessä. Seuraavaa sopimuskautta koskevat neuvottelut aloitettiin lokakuussa Tällöin myös edellä mainitut selvitettävät asiat tulivat esille valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Kunkin asiakokonaisuuden kohdalla onkin lopuksi todettu, muutettiinko työajoista tehtyä valtion virka- ja työehtosopimusta näiltä osin solmitulla sopimuksella. Eri työaikamuotojen käyttöperiaatteiden osalta työryhmä tarkasteli työaikojen määräytymisperusteita erityisesti virastoja viikkotyön osalta. Työryhmä selvitti työssään myös eri työaikamuotojen valintaan liittyviä näkökohtia. Työaikamuodosta päätettäessä tarvitaan tietoa viraston toiminnan ja kyseisen tehtävän luonteesta, jotta päädyttäisiin tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. Tältä osin paras tieto on virastolla itsellään. Tästäkin syystä työaikasopimusta tai sen soveltamisohjetta ei syksyllä 2000 käydyissä sopimusneuvotteluissa muutettu. Työaikasopimus rajasi lauantaityökorvauksen aikaisemmin vain jaksotyöhön. Työryhmän selvitysten perusteella työaikasopimuksen lauantaityökorvausta koskeva määräys laajennettiin lukien koskemaan myös virasto- ja viikkotyötä silloin, kun virasto- ja viikkotyö on järjestetty siten, että säännöllinen työaika sijoittuu sopimusmääräyksessä sovituille lauantaityökorvauksen maksamisajoille. Matkustamiseen käytettyä aikaa ja sen korvaamista selvitettiin myös edellisellä sopimuskaudella. Nyt työryhmä käsitteli pääasiallisesti työn luonteeseen kiinteästi liittyvää matkustamista. Työryhmä tiedusteli lisäksi joiltain virastoilta niiden näkemyksiä matkustamiseen käytetyn ajan ja työajan suhteesta. Syksyn 2000 sopimusneuvotteluissa ei asiasta kuitenkaan saavutettu yhteisymmärrystä, joten työaikasopimukseen ei toteutettu muutoksia matkustamiseen käytetyn ajan osalta. Avainsanat: Työaika, lauantaityökorvaus, matkustamiseen käytetty aika Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Työryhmämuistio 12/2001 Kokonaissivumäärä: 15 Kieli: Suomi Jakaja: Valtiovarainministeriö, henkilöstöosasto ISSN: Hinta: Kustantaja: Valtiovarainministeriö ISBN: Luottamuksellisuus: Julkinen

3 SISÄLLYS ERI TYÖAIKAMUOTOJEN KÄYTTÖPERIAATTEET, LAUANTAITYÖKORVAUS SEKÄ MATKUSTAMISEEN KÄYTETTY AIKA JA SEN KORVAAMINEN 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO ERI TYÖAIKAMUOTOJEN KÄYTTÖPERIAATTEET Taustaa Nykytilanteen kuvaus...6 Virastotyö...6 Viikkotyö Työaikamuotojen valintaan liittyviä näkökohtia Kuntasektorin työaikamuodoista Työryhmän ehdotukset eri työaikamuotojen käyttöperiaatteiden osalta Työaikasopimus LAUANTAITYÖKORVAUS Nykytilanteen kuvaus Lauantaityökorvaus eri työaikamuodoissa Työryhmän ehdotukset lauantaityökorvauksen osalta Työaikasopimus MATKUSTAMISEEN KÄYTETTY AIKA JA SEN KORVAAMINEN Taustaa Matka-ajan lukeminen työajaksi Työaikalaki ja työneuvoston lausuntoja Valtion työntekijöiden matka-ajan palkka Virastojen näkemyksiä matkustamiseen käytetyn ajan ja työajan suhteesta Kehittämisvaihtoehtoja ja niiden arviointia Työaikasopimus

4 ERI TYÖAIKAMUOTOJEN KÄYTTÖPERIAATTEET, LAUANTAITYÖKORVAUS SE- KÄ MATKUSTAMISEEN KÄYTETTY AIKA JA SEN KORVAAMINEN 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO Valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 14 :n mukaisesti valtiovarainministeriö antoi työaikatyöryhmälle lisätoimeksiannon selvittää eri työaikamuotojen käyttöperiaatteita, lauantaityökorvausta sekä matkustamiseen käytettyä aikaa ja sen korvaamista. Selvitykset ja tarvittavat kehittämisehdotukset määrättiin tehtäväksi sopimuskauden loppuun eli mennessä. Työryhmä on käsitellyt kutakin toimeksiantoon sisältyvää asiaa erikseen. Seuraavaa sopimuskautta koskevat neuvottelut aloitettiin lokakuussa Tällöin myös edellä mainitut selvitettävät asiat tulivat esille valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Kunkin asiakokonaisuuden kohdalla onkin lopuksi todettu, muutettiinko työajoista tehtyä valtion virka- ja työehtosopimusta näiltä osin solmitulla sopimuksella. 2 ERI TYÖAIKAMUOTOJEN KÄYTTÖPERIAATTEET 2.1 Taustaa Vanhaa yleislakia työajoista, työaikalakia (vtal, 604/1946) ei suoraan sovellettu virkamiehiin, vaan soveltamisesta oli säädetty asetuksella (472/1968). Työaikalakia sovellettiin niihin päätoimisiin virkamiehiin, jotka asetuksessa oli mainittu. Asetus sisälsi yksityiskohtaiset hallinnonaloittaiset virkanimikeluettelot (2 ja 3 ). Asetuksen 5 :n mukaan, jos virkamieheen hänen tekemänsä työn perusteella olisi voitu soveltaa eri työaikaa säänteleviä säännöksiä tai määräyksiä, oli häneen sovellettava työaikalakia, jos hän pääasiassa suoritti sen alaista työtä. Lisäksi asetuksen 6 :n 1 momentin mukaan, milloin virkamies, joka ei ollut itsenäisessä tai johtavassa asemassa ja jota ei oltu mainittu asetuksen 2 tai 3 :ssä, työn laadun puolesta oli rinnastettavissa em. pykälissä mainittuun virkamieheen, oli myös häneen sovellettava työaikalakia siten kuin asetuksessa säädettiin. Ennen tähän perustuneen lain soveltamispäätöksen tekemistä viraston tuli pyytää asiasta valtiovarainministeriön lausunto. Asetuksen 6 :n 2 momentin mukaan tämä ei kuitenkaan ollut tarpeen, milloin virkanimike vaihtui toiseksi ao. virkamiehen tehtävien kuitenkaan laadultaan olennaisesti muuttumatta. Tämän vuoksi asetus ei välttämättä ollut siinä mainittujen virkanimikkeiden osalta ajan tasalla silloin, kun se uuden työaikalain tullessa voimaan kumottiin. Asetusta muutettiin sen voimassa ollessa vain muutaman kerran. Vanhan työaikalain soveltamisalan piiriin kuuluminen säänteli mm. lain työaikamuotojen noudattamisen virastoissa (yleistyöaika vtal 5, periodityö vtal 6 ). Lain soveltamisalan ulkopuolelle jääneet virkamiehet noudattivat pääosin virastotyöaikaa. Työaikalain alaisten ja virastotyöaikaa noudattaneiden virkamiesten ja työntekijöiden työajoista (kuten eri työaikamuotojen säännöllinen työaika) oli sopimusmääräyksiä niin osana valtion yleistä virkaehtosopimusta ja työehtosopimusta kuin hallinnonalakohtaisissa sopimuksissa.

5 6 2.2 Nykytilanteen kuvaus Valtion henkilöstön työajat määräytyvät ensisijaisesti työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan (työaikasopimus, ). Työaikasopimuksen määräyksiä ei sovelleta sellaisiin virkamiehiin ja työntekijöihin, joiden työajasta on erilliset virka- tai työehtosopimusmääräykset. Merkittävimpiä tällaisia virkamiesryhmiä ovat nykyisin puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen virkamiehet, merenkulkulaitoksen alusten sekä luotsihenkilöstön ja väylänhoitohenkilöstön palvelussuhteen ehdoista tehtyjen virkaehtosopimusten alaiset ja ulkomaanedustuksen virkamiehet. Asetus työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin kumottiin uuden työaikalain (605/1996) tullessa voimaan. Uutta työaikalakia sovelletaan valtion virkamiehiin, ellei säännöksistä muuta johdu. Työaikalaki sisältää eräitä soveltamisalarajauksia, jotka tulevat noudatettaviksi myös valtion sektorilla, mikäli ko. työtä tehdään valtiolla joko virka- tai työsuhteessa. Samoin valtion virkamiesten työaika-asetuksella (822/1996) on osa virkamiehistä rajattu työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle. Vaikka tietyt tehtävät ja virkamiehet on rajattu työaikalain ulkopuolelle, kuuluvat ne kuitenkin usein joko työaikasopimuksen tai virastokohtaisten työajoista tehtyjen sopimusten soveltamisalan piiriin. Työaikalain soveltamispiiriin kuulumisella on työaikasopimuksen osalta merkitystä ensinnäkin sen vuoksi, että osa sopimusmääräyksistä koskee vain työaikalain alaista henkilöstöä. Toiseksi työaikalain alaisiin sovelletaan sopimusmääräysten lisäksi niitä lain säännöksiä, joista ei erikseen ole sopimuksessa sovittu. Kun työajoista vuoden 1997 sopimusratkaisun yhteydessä tehtiin erillinen virka- ja työehtosopimus, myös sopimuksen rakennetta muutettiin. Työaikasopimuksen alussa mainitaan ne työaikamuodot, joita sopimus koskee, mutta ei kuitenkaan säännellä työaikamuodon valintaa tai niiden käyttöä. Rakennemuutos ei merkinnyt muutoksia virastoissa noudatettuihin työaikoihin. Työryhmä on tarkastellut eri työaikamuotojen määräytymisperusteita lähtökohtanaan työaikasopimuksen työaikamuodot eli virastotyö, viikkotyö ja jaksotyö. Seuraavassa ovat työaikamuotojen lyhyet kuvaukset. Virastotyö on asetuksessa valtion virastojen aukiolosta tarkoitettujen virastojen työaikamuoto sekä vastaava työaikamuoto muissa virastoissa. Virastotyöajassa säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastotyötä tekeviä eivät kuitenkaan ole esimerkiksi tuomioistuinten tuomarit ja esittelijät, ulosottomiehet, haastemiehet, eivätkä muut henkilöstöryhmät, jotka ovat työaikasääntelyn ulkopuolella tai jotka työnantajan määräyksestä noudattavat edellä sanotusta poikkeavaa työaikaa. Viikkotyö eli työaikalain 6 :n mukainen, muu kuin virastotyö. Viikkotyössä säännöllinen työaika on 6 tuntia 15 minuuttia 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.

6 7 Jaksotyö eli työaikalain 7 :n mukainen työ. Jaksotyössä säännöllinen työaika on 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon pituisena ajanjaksona. Työaikalain 7 sisältää luettelon aloista, joilla jaksotyötä voidaan teettää. Näitä ovat mm. poliisi- ja tullilaitokset sekä vankilat. Työaikasopimus ei siis sisällä määräyksiä siitä, missä tehtävissä mitäkin työaikamuotoa sovelletaan, vaan se määräytyy tehtävien luonteen perusteella. Kuten edellä on todettu, jaksotyön käyttö määräytyy TAL 7 :n (vtal 6 ) perusteella. Työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin annetun asetuksen kumoaminen ei sinänsä edellyttänyt muutoksia virkamiesten tai työntekijöiden käytössä olleisiin työaikamuotoihin. Erityisesti viikkotyöajan noudattaminen virastoissa määräytyy edelleen paljolti em. kumotun asetuksen mukaisesti, milloin työn luonne on säilynyt samana. Joissakin työehtosopimuksissa on määräyksiä työajan pituudesta ja sijoittumisesta eri tehtävissä ja työsopimuksissa voidaan sopia noudatettavasta työaikamuodosta. Työaikasopimuksessa mainittujen työaikamuotojen lisäksi virastoissa on käytössä myös joitain erityisiä työaikamuotoja, esimerkiksi kenttätyö. Lisäksi tilanteissa, joissa toimintoja on valtiollistettu, on lainsäädännöllä voitu taata tuolloin käytössä ollut työaikamuoto, jossa työajan pituus ei vastaa mitään työaikasopimuksen työaikamuodoista. Valtion budjettitalouden henkilöstö jakautui vuonna 1999 eri työaikaperusteisiin seuraavasti (lähde: VTML, marraskuu 1999) Työaikaperuste Henkilöitä, % lkm Virastotyö ,8 Viikkotyö ,0 Jaksotyö ,2 Puolustusvoimien työaika ,3 Rajavartiolaitoksen työaika ,5 Ei sovittua työaikaa ,6 Opettajien työaika* ,9 Muut työaikaperusteet ,6 Yhteensä ,0 * Opettajat, jotka noudattavat kokonaistyöaikaa. Valtaosa henkilöstöstä tekee siis virastotyötä. Lisäksi osa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöä noudattaa myös virastotyöajan mukaista työaikaa (työaikamuotona jaksotyö, jota tehdään virastotyöajan mittaisena). 2.3 Työaikamuotojen valintaan liittyviä näkökohtia Koska jaksotyön käyttömahdollisuudet on pääsääntöisesti määritelty työaikalaissa, liittyy työaikamuotojen käyttöperiaatteiden tarkastelu siis lähinnä virasto- ja viikkotyöhön. Valintaa virasto- tai

7 8 viikkotyön välillä ei aina ole ollut mahdollista tehdä perustellusti. Seuraavassa on selostettu joitain virasto- ja viikkotyön valintaan liittyviä, käytännössä esiin tulleita näkökohtia. Tehtävien monipuolistuminen Aikaisemmin etenkin ns. työvirastoissa tehtävät voitiin jakaa eri ammattiryhmittäin ja sovellettava työaikamuoto määräytyi tätä kautta. Sittemmin eri ammattiryhmien tehtävien väliset erot ovat vähentyneet mm. toimenkuvien monipuolistuessa. Selkeää jakoa ammatti- ja muihin tehtäviin ei enää ole aina mahdollista tehdä, vaan esimerkiksi ammattitehtävien toimenkuvat ovat laajentuneet sisältämään myös hallinto- ja toimistotehtäviä. Sama työ, sama työaikamuoto Samaa työtä tehdään virastossa pääsääntöisesti noudattaen samaa työaikamuotoa. Jos samassa työyksikössä on erilaisia tehtäviä, siellä voi siten olla käytössä myös erilaisia työaikamuotoja. Osa henkilöstöstä voi noudattaa viikkotyöaikaa, osa virastotyöaikaa. Työskentely samassa yksikössä on kuitenkin ajan kuluessa saattanut joissain virastoissa johtaa siihen, että käytännössä yksikön eri tehtävissä kuitenkin noudatetaan samaa työajan pituutta, ts. perusteet eri työaikamuotojen käytölle ovat voineet ajan kuluessa hämärtyä. Mikäli työaikamuodosta toiseen siirtyminen tällaisessa tilanteessa on tapahtunut ilman asianmukaisia perusteita (esim. em. työaika-asetuksen muutosta tai muuta vastaavaa päätöstä), alkuperäiset perusteet eri työaikamuotojen käytölle ovat edelleen olemassa ja niitä tulisi noudattaa. Toisaalta joissain tapauksissa voi myös olla mahdollista, ettei alunperin valittu työaikamuoto olekaan ollut tarkoituksenmukainen työn luonne huomioon ottaen. Samoin on mahdollista, että muutokset työtehtävissä ovat voineet edellyttää muutosta työaikamuodossa. Palvelussuhdelajin vaikutus Palvelussuhteen lajilla ei sinänsä pitäisi olla merkitystä työaikamuodon valinnassa. Joissakin virastoissa myös palvelussuhdelaji on kuitenkin vaikuttanut työaikamuodon valintaan. Käytännössä menettely on voinut johtaa siihen, että samaa työtä tekevillä virkamiehillä ja työntekijöillä on saattanut olla eri työaika. Näissä tilanteissa on kuitenkin pyritty siirtymään yhtenäiseen työaikaan. Uudet ammattiryhmät Myös muuttuva toimintaympäristö (mm. EU) on tuonut mukanaan uusia työtehtäviä ja ammattiryhmiä. Varsinkin erilaisiin tarkastustehtäviin liittyen on pohdittu, mikä olisi oikea työaikamuoto. Näissä tehtävissä osa tarkastustyöstä tehdään kentällä (esim. maatiloilla), osa hallinnollisena työnä virastossa. Työaikamuodon valinta virastoissa on vaihdellut, osassa on päädytty viikkotyöhön, osassa virastotyöhön. Viraston toiminnalliset tarpeet Työaikasopimus määrittelee kunkin työaikamuodon säännöllisen työajan pituuden. Työajan sijoittelusta ei pääsääntöisesti 1 ole sopimusmääräyksiä. Virastojen aukioloasetuksen (332/94) 4 :ssä todetaan, että viraston aukiolosta riippumatta töiden järjestelystä ja henkilöstön työajan sijoittelusta päättää asianomainen virasto. Eräissä tapauksissa on toiminnallisista syistä ollut tarvetta sijoittaa virastotyötä tekevän henkilöstön työaika perinteisistä järjestelyistä poikkeavasti noudattelemaan jaksotyön työaikoja. Osa henkilöstöä tekee tällöin siis virastotyötä jaksoissa ( jaksotyönä ). Mikäli 1 Kts. kuitenkin esim. työaikasopimuksen 9 2 momentti: Viikkotyössä päivätyötä tekevän työntekijän säännöllinen työaika sijoitetaan kello väliseen aikaan, jollei toisin sovita.

8 9 työ on luonteeltaan kuulunut TAL 7 :n soveltamisalaan, on joissain tapauksissa myös voitu siirtyä tekemään varsinaista jaksotyötä. 2.4 Kuntasektorin työaikamuodoista Kunnallinen virka- ja työehtosopimus sisältää määräykset kuntasektorin työaikamuodoista. Näitä ovat mm. yleistyöaika, toimistotyöaika ja jaksotyöaika. Joidenkin viranhaltija- ja työntekijäryhmien työajoista on erityismääräyksiä ja -ohjeita (esimerkiksi päivähoidon kasvatushenkilöstö, perhepäivähoitajat, maatalouslomittajat, kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta). Toisin kuin valtiosektorilla, kuntasektorin sopimusmääräykset ja niiden soveltamisohjeet määrittelevät siten tiettyjen ammattiryhmien osalta sovellettavan työaikamuodon. 2.5 Työryhmän ehdotukset eri työaikamuotojen käyttöperiaatteiden osalta Ongelmat eri työaikamuotojen käytössä liittyvät virastoissa etenkin virasto- ja viikkotyöhön. Tilanteet vaihtelevat sektoreittain. Niitä on kuvattu muistion kohdassa 2.3. Yhtenä ratkaisumallina on esitetty eri työaikamuotojen käytön ohjeistamista keskustason sopimus- tai soveltamismääräyksillä. Työaikamuodosta päätettäessä tarvitaan tietoa viraston toiminnan ja kyseisen tehtävän luonteesta, jotta päädyttäisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. Tältä osin paras tieto on virastoilla itsellään. Yleisellä tasolla asiasta voidaan esittää seuraavaa. Samaa työtä tulisi pääsääntöisesti tehdä samassa työaikamuodossa. On tärkeää, ettei kehitys eri työaikamuotojen käytön osalta ole hallitsematonta, vaan työaikamuotojen valinta tehdään lähtökohtaisesti työn luonteen perusteella. Eri työaikamuotojen säännöllisen työajan pituudet vaihtelevat, joten työaikamuodon valinnassa on kysymys myös resursoinnista ja kustannuksista. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa edellyttää, että henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset toteutetaan yhteistoimintamenettelyä noudattaen. Työaikamuotojen käyttöä koskevat ratkaisut tehdään siis edelleen pääosin virastoissa. Uusien tai muuttuneiden tehtävien osalta työaikamuodon valinta tulisi virastoissa tehdä em. perusteilla ottaen siis huomioon työn luonne ja tehtävien pääasiallinen sisältö sekä näissä tai vastaavissa tehtävissä aikaisemmin noudatetut työajat. Mikäli henkilöstöä siirtyy toista työaikamuotoa edellyttäviin tehtäviin esimerkiksi virkanimitystilanteissa, voidaan työaikamuotoa muuttaa vastaavasti. Muut tarvittavat muutokset noudatetuissa työaikamuodoissa tulee toteuttaa em. perusteilla pyrkien yhteisymmärrykseen kyseisen henkilöstön kanssa. Eri työaikamuodot ja erot niiden työaikojen pituuksissa ovat olleet esillä myös palkkausjärjestelmien uudistamisen yhteydessä. Tältä osin työryhmä viittaakin uusien palkkausjärjestelmien edistämiseksi tehtyyn periaatesopimukseen ( ). Sopimuksen mukaan tasapuolisen kohtelun kannalta mahdollinen työajan pituuksien ero virastossa käytössä olevissa eri työaikamuodoissa, jos molemmissa työaikamuodoissa tehdään samaa työtä samanlaisissa olosuhteissa, voi antaa aihetta virastokohtaisesti kiinnittää asiaan huomiota uusia palkkausjärjestelmiä kehitettäessä. 2.6 Työaikasopimus Eri työaikamuotojen käyttöperiaatteiden täsmentäminen työaikasopimuksessa tai virastotasolla oli esillä työaikasopimusta koskevissa neuvotteluissa. Kuten edellä on todettu, työaikamuodon valinta edellyttää aina tietoa viraston toiminnan ja ko. tehtävän luonteesta, jotta päädyttäisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. Tästäkin syystä neuvotteluissa ei muutettu työaikasopimusta tai sen soveltamisohjetta tältä osin.

9 10 3 LAUANTAITYÖKORVAUS 3.1 Nykytilanteen kuvaus Työaikasopimuksen 22 :n mukaan lauantaityökorvauksena maksetaan jaksotyössä muuna arkilauantaina kuin pääsiäislauantaina klo 6-18 välisenä aikana tehdystä työstä lauantaityökorvauksena tunnilta 25 % yksinkertaisesta tuntipalkasta. Lauantaityökorvausta ei makseta ajalta, jolta maksetaan sunnuntai- tai aattopäivän korvausta. Lauantaityökorvausta ei myöskään suoriteta, mikäli muu työvuoro kuin lauantaityövuoro tai osa siitä on sisään teon tai muun siihen rinnastettavan työaikajärjestelyn vuoksi siirretty lauantaiksi. 3.2 Lauantaityökorvaus eri työaikamuodoissa Työaikasopimus siis rajaa lauantaityökorvauksen maksamisen vain jaksotyöaikamuotoon. Muiden työaikamuotojen (virasto- ja viikkotyö) osalta sopimus ei tunne mahdollisuutta lauantaityökorvauksen maksamiseen. Aikaisempien, vuoteen 1993 saakka voimassa olleiden, työaikaa koskeneiden sopimusmääräysten ja soveltamisohjeiden mukaan valtiovarainministeriö saattoi erityisistä syistä oikeuttaa viraston maksamaan lauantaityökorvausta niille virastotyöaikaa noudattaville virkamiehille, jotka tekivät vuorotyötä. Samoin valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä oikeuttaa viraston myös vanhan työaikalain 5 :n mukaisessa työssä (viikkotyö) maksamaan lauantaityökorvausta niille virkamiehille, jotka tekivät vanhan työaikalain 6 :ssä tarkoitettua jaksotyöhön rinnastettavaa työtä. Näillä perusteilla lauantaityökorvausta saatetaan vielä nykyisinkin joissakin virastoissa maksaa myös muille kuin jaksotyötä tekeville virkamiehille. Siitä huolimatta, että em. määräykset sopimusten selkiyttämisen yhteydessä poistettiin, valtiovarainministeriöllä on edelleen valtion virkaehtosopimuslain 5 :n 2 momentin 3 kohdan perusteella toimivalta ja mahdollisuus tehdä niissä tarkoitettuja päätöksiä. Lauantaityökorvauksen maksamisesta muussakin kuin jaksotyössä on saatettu sopia myös virastojen työehtosopimuksissa. Työaikasopimuksen 32 antaa virastoille mahdollisuuden sopia tietyistä työaikakorvauksista (ml. lauantaityökorvaus) toisin. Työaikakorvauksiin liittyvässä sopimustoiminnassa on kuitenkin otettava huomioon sille keskustasolta asetetut reunaehdot (mm. kustannuspuite). Viraston tarve sijoittaa säännöllistä työaikaa lauantaille on korvauksien osalta jo otettu huomioon eräissä virastojen tekemissä tarkentavissa virkaehtosopimuksissa ja työehtosopimuksissa. Lisäksi joillain hallinnonaloilla on tavoitteena jatkossa laajemminkin sopia työaikakorvaukset sellaisiksi, että ne nykyistä paremmin sopivat viraston toiminnallisiin tarpeisiin. 3.3 Työryhmän ehdotukset lauantaityökorvauksen osalta Työaikasopimuksen mukaan jaksotyössä maksetaan lauantaityökorvaus. Tämä perustuu siihen, että jaksotyössä työtä tehdään säännönmukaisesti myös lauantaisin ja tästä tavanomaisesta poikkeavasta työajasta johtuvasta haitasta on haluttu maksaa korvaus. Lähtökohtaisesti jaksotyössä tehty lauantaityö ei siis ole lisä- tai ylityötä. Säännöllinen työaika määritellään työaikasopimuksessa sen pituuden eikä sen mukaan, miten se sijoittuu vuorokaudelle tai viikolle. Esimerkiksi asetus valtion virastojen aukiolosta ei sinänsä aseta estettä sille, etteikö virastoissa voitaisi työskennellä myös lauantaina, mikäli siihen on toiminnallisia tarpeita.

10 11 Mikäli virasto- tai viikkotyö on luonteeltaan sellaista, että sitä tehdään säännöllisesti myös lauantaisin, voitaisiin lauantaityökorvaukselle virasto- ja viikkotyössä katsoa olevan vastaavat perusteet kuin jaksotyössä. 3.4 Työaikasopimus Työaikasopimuksessa lauantaityökorvaus laajennettiin koskemaan jaksotyön ohella myös virastoja viikkotyötä. Siten nyt myös virasto- ja viikkotyössä lauantaityökorvausta maksetaan säännöllisen työajan työtunneilta virkamiehelle tai työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on järjestetty siten, että se sijoittuu sopimusmääräyksessä sovituille lauantaityökorvauksen maksamisajoille. Virasto- ja viikkotyössä lauantaityökorvausta ei siis makseta sovituille maksamisajoille sijoittuvilta lisä- tai ylityön tunneilta. Maksamisajat ja korvauksen suuruus säilyivät uudessa sopimuksessa ennallaan. 4 MATKUSTAMISEEN KÄYTETTY AIKA JA SEN KORVAAMINEN 4.1 Taustaa Matkustamiseen käytettyä aikaa ja sen korvaamista selvitettiin myös edellisellä sopimuskaudella. Työryhmämuistiossa Keskeytynyt työjakso sekä matkustamiseen käytetty aika (Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 15/99) matkustamiseen liittyvät tilanteet jaettiin työn luonteeseen liittyvään säännönmukaiseen matkustamiseen ja satunnaisempaan, lähinnä virkamatkoihin liittyvään matkustamiseen. Nyt työryhmä on pääasiallisesti käsitellyt työn luonteeseen kiinteästi liittyvää matkustamista. Koska em. työryhmämuistiossa on selostettu myös muiden sektoreiden sopimusmääräyksiä matkustamiseen käytetyn ajan korvaamisesta, niitä ei tässä muistiossa ole erikseen selvitetty. 4.2 Matka-ajan lukeminen työajaksi Työaikasopimuksen 3 :n 1 momentin pääsäännön mukaisesti työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka virkamies tai työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Saman pykälän 2 momentissa pääsääntöä täsmennetään toteamalla, että työajaksi ei lueta mm. matkaan käytettyä aikaa, ellei sitä samalla ole pidettävä varsinaisena työsuorituksena. Työaikasopimuksen määräys matkaan käytetyn ajan lukemisesta työajaksi on tarkoitettu vastaamaan sisällöltään työaikalain 4 :n 3 momentin säännöstä. Matkan aikana työntekijä ei tee työtään eikä ole työpaikalla työhön käytettävissä. Matkaan käytettyä aikaa ei siten lähtökohtaisesti lueta työaikaan. Lopputulokseen ei vaikuta matkustustapa tai se onko työntekijä nimenomaan määrätty matkalle tai muut vastaavat seikat eikä se maksetaanko työntekijälle matkaan käytetystä ajasta korvausta. Matka-aika voidaan lukea työajaksi vain, jos se on samalla työsuoritusta tai kiinteä osa sitä. Työaikasopimuksen soveltamisohjeen mukaan työajaksi luetaan myös kulkemiseen tai kuljetukseen työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaamiseen kulunut aika. Lisäksi matka-aika luetaan soveltamisohjeen mukaan työajan täydennykseksi silloin, kun virkamies tai työntekijä virka- tai komennusmatkaan käytettynä vuorokautena ollut työssä, mutta vähemmän kuin säännöllisen työaikansa tai jaksotyössä vähemmän kuin 7 tuntia 39 minuuttia. Matkustamiseen

11 12 käytettyä aikaa ei lasketa työajan lisäykseksi sellaisen komennusmatkan vuorokaudelta, joka suoritetaan siirryttäessä virantoimituspaikalta toiselle. Koska työaikasopimuksen soveltamismääräys on tarkoitettu vastaamaan työaikalain säännöstä, sitä sovellettaessa voidaan ottaa huomioon työaikalain perusteluissa mainitut seikat ja työneuvoston lausunnot. Myös vanhempi oikeuskäytäntö on sovellettavissa, koska kuten työaikalain perusteluissakin todetaan lainkohdan tarkoituksena on toisaalta vahvistaa vakiintunut käytäntö ja toisaalta sisällyttää lakiin työneuvoston asiasta muodostama kanta. 4.3 Työaikalaki ja työneuvoston lausuntoja Mitä olennaisempaa matkustus ja siihen liittyvä työn suorittaminen on matkan jälkeen tehtävään työhön verrattuna, sitä selvempää työneuvoston mukaan on, että matka-aika voidaan lukea työaikaan. Seuraavassa joitain työneuvoston ratkaisuja. Säännöstä kulkemisesta tai kuljetuksesta työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan samoin kuin sieltä lähtöpaikkaan palaamisesta on työneuvoston mukaan tulkittava suppeasti. Kyseessä pitää olla työnantaja pakolliseksi määräämä lähtöpaikka (TN , TN , , ). Kuitenkin tilanteessa, jossa työntekijöiden oli työn luonteen vuoksi tosiasiallisesti pakko käyttää työnantajan yhteiskuljetusta, työneuvosto katsoi heidän olevan siinä määrin sidottuja, että kuljetukseen kulunut aika rinnastettiin työnantajan käytettävissä olemiseen (TN ). Työneuvoston erilaisia saattajia koskevien lausuntojen mukaan saattotehtävän jälkeistä aikaa paluumatkoineen ei lueta työaikaan, ellei kyse ole moottoriajoneuvon kuljettajan työstä (TN , TN , TN , TN ). Työnantajan osoittaman ajoneuvon kuljettamiseen liittyen työneuvosto on todennut, että matkaan käytettyä aikaa ei yleensä lueta työaikaan, vaikka työntekijä (muu kuin moottoriajoneuvon kuljettaja) itse kuljettaisi työnantajan tähän tarkoitukseen osoittamaa ajoneuvoa (TN ). Jos ajoneuvossa on samalla määrätty kuljetettavaksi työn tekemistä varten tarpeellista työvoimaa tai tarvikkeita siinä määrin, että kuljettamisen on katsottava muodostuneen luonteeltaan työsuoritukseksi, on matkaan käytetty aika luettava työajaksi. Siihen, onko kuljetus työsuoritusta vai ei, vaikuttaa osittain työnantajan kuljetettavaksi määräämien tarvikkeiden paino (TN : paino kg; TN : jos paino satoja kiloja tai yli tuhat kiloa muodostuu kuljettaminen työsuoritukseksi). Työsuorituskriteeriä on työneuvoston mukaan kuitenkin tulkittava suppeasti. Työaikalain säännöksen tarkoituksena ei ole, että työaikaan luetaan esim. junamatkaan käytetty aika, jolloin tutustutaan tulevassa kokouksessa käsiteltäviin asioihin tai muita tämän kaltaisia työsuorituksia. Myöskään työasioiden hoitoa puhelimitse matkan aikana ei työneuvoston mukaan voida pitää työsuorituksena (TN ). 4.4 Valtion työntekijöiden matka-ajan palkka Matkakustannusten korvaamista koskevan virka- ja työehtosopimuksen 18 sisältää määräykset valtion työntekijöiden matka-ajan palkasta. Sopimuksen 18 1 momentin mukaan matkapäiviltä maksetaan palkka siltä matkaan käytetyltä ajalta, jolta työntekijä matkan takia muuten on estynyt saamasta palkkaa, kuitenkin enintään niin pitkältä ajalta, että hän saa säännöllistä päivittäistä työaikaansa vastaavan palkan. Matka-aikaa ei lueta työaikaan.

12 13 Lisäksi 18 :n 2 momentin nojalla maksetaan sunnuntaina ja pyhäpäivänä sekä muuna työntekijän työtuntijärjestelmän edellyttämänä vapaapäivänä suoritetusta virkamatkasta matka-ajan palkka asianomaisen säännöllistä työaikaa vastaavasti enintään kahdeksalta tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan. Viimeksi mainitussa tapauksessa lähtökohtana korvausten maksamiselle on se, että työntekijä joutuu työtehtäviensä takia käyttämään osan vapaa-aikaansa matkustamiseen. Em. määräyksen perusteella kuukausipalkkainen työntekijä voi siten saada vapaapäivänään matkustamiseen käytetyltä ajalta matka-ajanpalkan enintään kahdeksalta tunnilta. Korvausta matka-ajalta ei suoriteta työntekijälle, joka tehtäviensä luonteen vuoksi itse päättää matkojensa suorittamisesta ja työaikansa käytöstä. Edellä mainitulla perusteella matka-ajan palkkaa suoritetaan siis vain todella matkustamiseen käytetyltä ajalta. Milloin työntekijä viettää viikkovapaapäivää tai muutoin on levossa, matka-ajan palkkaa ei suoriteta. Matkustamisen tarkoitukseen liittyvät pysähdykset luetaan matka-aikaan. 4.5 Virastojen näkemyksiä matkustamiseen käytetyn ajan ja työajan suhteesta Työryhmä tiedusteli neljältä virastoilta niiden näkemyksiä matkustamiseen käytetyn ajan ja työajan suhteeseen mahdollisesti liittyvistä ongelmista sekä siitä, miten ongelmia on pyritty ratkaisemaan. Lisäksi virastoilta pyydettiin kehittämisehdotuksia. Virastojen valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että niissä tehdään työtä, johon sen luonteen vuoksi liittyy matkustamista. Seuraavassa yhteenveto virastojen vastauksista. Matkustaminen liittyy usein kiinteänä osana viraston toimintaan (esimerkiksi kenttä-, maastotyö), samoin kansainvälinen yhteistyö edellyttää matkustamista. Matkustaminen on osin lisääntynyt viime vuosina mm. työn luonteen muuttuessa entistä kansainvälisemmäksi. Käytännön ongelmat matkustamiseen käytetyn ajan ja työajan suhteen määrittelyssä ovat osin virastokohtaisia, esimerkiksi virastokohtaiset käytännöt eivät aina ole muodostuneet riittävän yhtenäisiksi. Mutta myös säännösten ja määräysten tulkinnanvaraisuus aiheuttaa ongelmia, esimerkiksi tavaran ja henkilöiden kuljettamiseen liittyvät tapaukset sekä työpäivän aikana tapahtuva, työtehtäviin kiinteästi liittyvä matkustaminen työpisteiden välillä. Samoin säännöksissä ja määräyksissä käytetyt käsitteet (esimerkiksi kenttätyö, kokoontumispaikka) voivat joissain tapauksissa olla ongelmallisia. Käytännön ongelmatilanteiden hoitamiseksi virastoissa on joissain tapauksissa annettu lisäohjeita matkustamiseen käytetyn ajan osalta. Ohjeet ovat lähtökohtaisesti työaikasopimuksen ja työaikalain mukaisia. Matkustamiseen käytetyn ajan lukeminen työajaksi on virastojen mukaan kustannuskysymys. Myös mahdollinen matkustamiseen käytetyn ajan korvaaminen vapaa-ajalla olisi ongelmallista, koska se vähentäisi käytettävissä olevia resursseja. Vaikka joitain korvaamisen muotoja voisi virastojen näkemyksen mukaan miettiä, pitäisi perustulkinta matka-ajan ja työajan eroista kuitenkin säilyttää. Toisaalta virastojen mielestä tehtävien jakautumista tulisi kehittää siten, ettei toimenkuvaan kuuluva matkustaminen keskity vain tietyille henkilöille. Tällainen keskittäminen vaikeuttaa myös työaikajärjestelyjen (joustot, muut työaikakäytännöt) toteutumista ja henkilöstön tasapuolista kohtelua.

13 Kehittämisvaihtoehtoja ja niiden arviointia Virastojen kehittämisehdotuksia Työn luonne voi edellyttää työpäivän kuluessa useita siirtymisiä työpisteestä toiseen. 2 Tällaisissa töissä työaikaa ei aina säännellä lainsäädännössä tai sopimusmääräyksissä, jolloin asianomainen voi itse vaikuttaa työpäivänsä pituuteen. Joissain tapauksissa matkustamista edellyttävien työpäivien pituuteen voidaan vaikuttaa myös työtehtävien suunnittelulla sekä työajan sijoittelulla. Ongelmallisena matkustaminen on koettu tilanteissa, joissa em. mahdollisuuksia ei ole käytettävissä. Virastot ovat ehdottaneet matkustamiseen käytettyyn aikaan liittyvien käsitteiden täsmentämistä. Koska työaikasopimuksen soveltamismääräys matkustamiseen käytetyn ajan osalta on tarkoitettu vastaamaan työaikalain säännöstä, olisi käsitteiden sisällön täsmentämiseen tältä osin haettava ensisijaisesti ohjeistusta työaikalain perusteluista ja työneuvoston lausunnoista. Lisäksi virastojen vastauksissa yhtenä kehittämisehdotuksena esitettiin erillisen korvauksen suorittaminen. Toisaalta virastot toteavat, että tämäntyyppinen kehittämisvaihtoehto on niille aina myös kustannuskysymys. Pääsopijajärjestöjen kehittämisehdotuksia Edellisellä sopimuskaudella valmistuneessa työryhmässä pääsopijajärjestöt esittivät kehittämisvaihtoehtoina mm., että kaikki työtehtäviin kiinteästi liittyvä matkustamiseen käytetty aika luettaisiin työajaksi. Muihin tilanteisiin liittyen pääsopijajärjestöt esittivät korvauksen maksamista tietyt tuntirajat ylittäviltä matkustusajoilta. Uutena kehittämisvaihtoehtona tässä työryhmässä pääsopijajärjestöt ovat esittäneet, että työhön kiinteästi liittyvä matka-aika korvattaisiin yksinkertaisella tuntipalkalla lukematta kuitenkaan tätä aikaa työajaksi. 4.7 Työaikasopimus Syksyllä 2000 käydyissä sopimusneuvotteluissa pääsopijajärjestöt esittivät edellä selostettuja kehittämisehdotuksiaan toteutettaviksi sopimusmuutoksina. Neuvotteluissa ei kuitenkaan saavutettu yhteisymmärrystä, joten työaikasopimukseen ei toteutettu muutoksia matkustamiseen käytetyn ajan osalta. 2 Hallituksen esityksessä työaikalaiksi on katsottu matkustamisen olevan kiinteä osa työsuoritusta ja siten työajaksi luettavaa aikaa esimerkiksi asentajan tai kodinhoitajan siirryttäessä useaan kertaan työpäivän aikana lyhyehköjä matkoja työn suorituspaikasta toiseen.

14 Tätä muistiota voi tilata osoitteesta: Valtiovarainministeriö Henkilöstöosasto PL VALTIONEUVOSTO Puhelintiedustelut: Muistio löytyy Internetistä osoitteella: ISBN ISSN

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Työaika Säännökset

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.1.2017 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisessä ratkaisut vaihtelevat

Lisätiedot

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäpäivä Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta, Valtiokonttori Kilpailukykysopimuksen pääkohdat: Työajan pidennys (1/2) Neuvottelutulos 31.5.2016 valtion virka- ja työehtosopimuksista

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99)

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) Työneuvoston lausunto vuosilomalain ja työaikalain tulkinnasta. Lomakorvaus. Annettu Akava ry:n pyynnöstä 15 päivänä kesäkuuta 2000. Lausuntopyyntö Akava

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje,

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje, POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1970 No 158 No 158 Kiertokirje, talonmiesten työaikalaista Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (284/70): Talonmiesten työaikalaki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne kirvestes 160 (160.1 ja 211 ) Yleinen säännöllinen työaika -1 mom. Viranhaltijan/ työntekijän yleinen säännöllinen työaika

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Kunnallisessa kotihoitopalvelussa noudatettavan varallaolojärjestelyn arviointi työaikalain 5 :n kannalta

Kunnallisessa kotihoitopalvelussa noudatettavan varallaolojärjestelyn arviointi työaikalain 5 :n kannalta TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1459-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 13.10.2014 2/2014 Kotihoitopalvelun työntekijä oli sitoutunut olemaan lauantaina, sunnuntaina ja/tai arkipyhänä tavoitettavissa

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Isännöitsijän työaika onnea vai ongelmia

Isännöitsijän työaika onnea vai ongelmia Isännöitsijän työaika onnea vai ongelmia Senior Legal Advisor, varatuomari Keijo Kaivanto Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy 1 15.4.2015 Onnea vai ongelmia? Työneuvoston ratkaisu nosti esiin

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004 Lausunnonpyytäjä: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto Asianosaiset:

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ TALENTUM Helsinki 2014 4., uudistettu painos Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2176-1 ISBN 978-952-14-2177-8 (sähkökirja) Kansi: Lauri

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki Yleistä

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki Yleistä Professoriliitto Lausunto 30.08.2017 Asia: TEM/1225/00.04.01/2016 Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö työaikalaki Yleistä Onko ehdotettu uusi työaikalaki mielestänne hyväksyttävissä? Yleiset

Lisätiedot

TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN

TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN LIITE 1 TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN 1. LENTÄVÄN HENKILÖSTÖN LENTOLISÄ A. Ohjaajan lentolisä a) Asianmukaisen palvelussitoumuksen (tai uuden koulutuskorvaussitoumuksen)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje Kaupunginhallitus 116 22.06.2015 Kaupunginhallitus 76 10.04.2017 Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje Khall 22.06.2015 116 (Valm. vs. hallintojohtaja) Haapaveden kaupungilla on käyty yhteistoimintaneuvottelut

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Lausunto Onko esityksen vaikutusarviossa jäänyt mielestänne joitain keskeisiä vaikutussuhteita huomioimatta? Jos kyllä, niin mitä?

Lausunto Onko esityksen vaikutusarviossa jäänyt mielestänne joitain keskeisiä vaikutussuhteita huomioimatta? Jos kyllä, niin mitä? Suomen lähi ja perushoitajaliitto SuPer ry Lausunto 31.08.2017 Asia: TEM/1225/00.04.01/2016 Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö työaikalaki Yleistä Onko ehdotettu uusi työaikalaki mielestänne

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1356-99 (ään.6-1-1, 14/98)

Työneuvoston lausunto TN 1356-99 (ään.6-1-1, 14/98) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1356-99 (ään.6-1-1, 14/98) Työneuvoston lausunto työaikalain (505/1996) viikoittaista vapaa-aikaa koskevien säännösten tulkinnasta. Annettu AKAVA ry:n pyynnöstä 25 päivänä

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki.

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki. TYÖAIKA 6.10.2011 Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto 7.10.2011 1 Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika Soveltamisala Opetus- ja

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1365-2000

Työneuvoston lausunto TN 1365-2000 1 (6) Työneuvoston lausunto TN 1365-2000 Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) viikoittaisen vapaa-ajan tulkinnasta. Annettu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK ry:n pyynnöstä 3 päivänä

Lisätiedot

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa YTY-ryhmä 26 17.11.2016 Kunnanhallitus 388 29.11.2016 TYÖAIKA, LOMARAHA SEKÄ TYÖAIKAPANKKI YTYryhmä 17.11.2016 26 Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

OHJE 15.6.2012 1(5) TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ

OHJE 15.6.2012 1(5) TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ YLITORNION KUNTA OHJE TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ 1. Työaika 15.6.2012 Työajasta on säädetty työaikalaissa (605/96). Lisäksi työaikaa koskevia määräyksiä ja ohjeita sisältyy yleiseen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1357-99 (17/98)

Työneuvoston lausunto TN 1357-99 (17/98) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1357-99 (17/98) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta myyntityötä tekevään X:ään ja matkaan käytetyn ajan lukemisesta työaikaan. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000) Työneuvoston lausunto työaikalaissa säädetyn päivittäisen lepoajan lukemisesta työaikaan. Annettu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013 1(22) LIITE 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala ja työaikamuodot Tätä sopimusta sovelletaan valtion virastojen virkamiesten ja työntekijöiden työaikoihin,

Lisätiedot

1(5) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593. Nro 1392-04 LAUSUNTO 1.4.2004. Diaarinro 2/2004. Keskusjärjestö.

1(5) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593. Nro 1392-04 LAUSUNTO 1.4.2004. Diaarinro 2/2004. Keskusjärjestö. 1(5) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 Lausunnonpyytäjä: Asianosainen: Asia: LAUSUNTO 1.4.2004 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry X:n yliopisto Varallaolovelvollisuus

Lisätiedot

Asia Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä

Asia Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä Lausunto 1 (5) Asia Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä Lausunto Yleistä Tampereen kaupunki katsoo, että uusi työaikalaki on pääpiirteissään hyväksyttävissä esityksen mukaisena.

Lisätiedot

Työaikalaki käytännönläheisesti

Työaikalaki käytännönläheisesti Jaakko Sainio Työaikalaki käytännönläheisesti Helsingin seudun kauppakamari Ulkoasu ja taitto Heljä Silvennoinen Kansi Heljä Silvennoinen Kannen kuva Shutterstock Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6306/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6306/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 (1) 443 Asianro 6306/01.01.03/2014 Toimistotyöajan lepotaukojärjestelyt Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Kuopion kaupungissa on virasto- ja toimistotyötä

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Työaikalain (605/1996) 7 :n mukaisen jaksotyöajan soveltaminen keilahallissa tehtävään työhön

Työaikalain (605/1996) 7 :n mukaisen jaksotyöajan soveltaminen keilahallissa tehtävään työhön TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1405-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 7-2 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 8.9.2005 12/2005 Lausunnonpyytäjä: Uudenmaan työsuojelupiiri Asia: Työaikalain (605/1996) 7 :n mukaisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 30.9.2013 Voimaantulopäivä: 1.7.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LOHJA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 16.1.2013 10 Voimassa 1.1.2013 lukien Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 84: muutettu 2 2 momentti Voimassa 15.5.2013 lukien 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot