TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET"

Transkriptio

1 1 VIRTAIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta ja tuoreista juureksista, Virtain kaupungin eri yhteisöjen keittiöille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1 Ilmoitus- ja hintamenettely Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta avoimella menettelyllä, johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoitus Editan sähköisellä Hilma-ilmoituskanavalle on annettu (www.hankintailmoitukset.fi). 2 Sopimuskausi Sopimuskausi on Ostajapuoli varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä vuodella. Päätös option käytöstä tehdään erikseen viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 3 Hankinnan kohteen kuvaus ja asetetut vaatimukset Liitteessä nro 1: sopimukseen liittyvät toimituskohteet sekä toimituspäivät ja ajat Liite nro 2: tarjouslomake Liite nro 3: selvitys tarjoajan lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta Liite nro 4 hinnoitteluliite Hinnoitteluliitteessä mainitut määrät ovat arvioituja vuosikulutusmääriä, jotka perustuvat aikaisempien vuosien kulutusmääriin. Ostaja ei sitoudu ostamaan ilmoitettua määrää tuotteita, vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi. Kulutusmäärät ilmoitetaan tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Perunoiden tulee täyttää voimassaolevan ruokaperuna-asetuksen (690/06) mukaiset laatuvaatimukset. Perunoiden lisäksi muidenkin sopimus-

2 2 tuotteiden tulee täyttää voimassaolevan elintarvikelainsäädännön mukaiset laatuvaatimukset (Elintarvikelaki ). Tarjouksessa on ilmoitettava, miten tarjoaja on toiminnassaan ottanut ympäristöasiat huomioon. Peruna saa sisältää tummumisenestoaineen, mutta ei mitään lisäaineita. Perunoiden tulee olla suurtalouteen sopivia, laadultaan 1 luokan lajikkeita, joista tulee löytyä vaihtoehdot käyttötarkoituksen mukaan: kiinteä lajike ja jauhoinen lajike. Annosperunan koko on mm ja se on tasakokoisesti lajiteltua sekä kestää pitkää lämpösäilytystä, laatikko- ja perunasoseperunan koko on mm. Asiakkaalla tulee olla kuorittujen tuotteiden käyttöaikaa toimituspäivän lisäksi vähintään kolme vuorokautta ja kaikkien tuotteiden on pysyttävä moitteettomana viimeiseen käyttöpäivään saakka. Tuotteita, jotka ovat väriltään muuttuneita tai joissa havaitaan mikrobiologisia riskitekijöitä, ei oteta vastaan, eikä niistä makseta. Mahdolliset laboratoriotutkimukset pilaantuneiksi epäiltyjen tuotteiden tutkimisesta maksaa toimittaja silloin, kun perunoiden tuotelaatu todetaan tutkimuksissa välttäväksi tai huonoksi. Pakkausmerkintöjen tulee olla voimassaolevan ruokaperuna-asetuksen (690/06) ja voimassaolevan Työ- ja Elinkeinoministeriön elintarvikkeiden pakkausmerkintäasetuksen (1084/04) mukaisia. Pidätetään oikeus hankkia valitulta toimittajalta pieniä määriä myös muita kuin hinnoitteluliitteessä mainittuja tuotteita ilman eri kilpailutusta. Näistä sovitaan tapauskohtaisesti valitun toimittajan kanssa erikseen. 4 Tarjoajan soveltuvuus / kelpoisuusvaatimukset Tarjous tulee tehdä liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle ja se tulee olla täytettynä täydellisesti. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste ja voidaan sulkea pois sellaiset tarjoajat, joita koskee 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset hankinnantoteuttamiseen sekä liiketoiminnan harjoittamiseen.

3 3 Tarjoajan tulee antaa selvitys siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta liitteellä kolme. Tarjoukseen on liitettävä liite nro 3, Selvitys sopijapuolen lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta. 5 Hinnan ilmoittaminen Hinnat tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla hinnoitteluliitteellä pyydetyssä muodossa. Muussa muodossa annettuja tarjouksia ei käsitellä. Tarjouksessa on ilmoitettava kiinteä hinta tuotekohtaisesti euroa / kilo nettona ilman arvonlisäveroa. Hintaan on sisällytettävä mahdolliset pakkaus-, kierrätys-, rahti ja vakuutusmaksut. Toimittajalla ei ole oikeutta periä pientoimitus- tai laskutuslisiä. Tuotteiden hinnat ovat kiinteitä yhden vuoden sopimuskauden alusta lukien, jonka jälkeen sekä ostajalla että myyjällä on oikeus esittää hinnantarkistusta vuosittain. Perusteltu hinnanmuutosesitys tulee tehdä kirjallisena kolmea kuukautta ennen esitettyä hinnan voimaanastumista. Mahdollinen korotusperuste tulee olla toimittajasta riippumaton ulkoinen peruste ja tarjouksentekohetkellä ennakoimattomissa oleva tekijä. Perusteettomia hinnanmuutoksia ei hyväksytä. Hinnankorotus ei voi ylittää 2 %:ia vuodessa Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään siihen, että tarjoushinnat liikkuvat markkinatilanteesta riippuen myös alaspäin. 6 Toimitusehto- ja aika, kuljetus Toimitusehto on liitteen 2 mukaisiin toimitusosoitteisiin (toimitettuna perille, TOP). Mikäli toimitus on puutteellinen toimittajan virheestä johtuen, tulee täydentävä tilaus pystyä antamaan kuorman tarkistuksen jälkeen ja täydentävä toimitus tulee olla asiakkaalla seuraavana päivänä annetusta tilauksesta. Mikäli tilattua tuotetta ei ole toimitushetkellä saatavilla, on myynnin aina tarkistettava tilaajalta korvaavan tuotteen sopivuus.

4 4 Elintarvikkeissa määritellään, että helposti pilaantuvien elintarvikkeiden, kuten kuoritun perunan lämpötila ei saa nousta säilytyksen ja kuljetuksen aikana yli +6 asteen. Koska peruna alkaa imeltyä kylmässä, ei perunan lämpötila voi myöskään laskea kovin kylmäksi. Perunan lämpötila ei saa laskea alle +4 asteen. Tämä tulee huomioida perunan kuljetuksessa koko sopimuskauden ajan. 7 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous voidaan antaa tuotekohtaisesti vain yhdestä tuotteesta. 8 Alihankinta Mikäli tarjoaja käyttää tai aikoo käyttää palvelussaan alihankkijoita, on siitä ilmoitettava tarjouksessa ja mainittava käytetyt/ehdotetut alihankkijat. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita. 9 Laskutus ja maksuehdot Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla. Sähköisen laskutuksen välittäjätunnus ja verkkolaskuosoite annetaan valitulle. Maksuehdon on oltava vähintään 21 päivää netto laskettuna laskun saapumisesta lukien. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Erillisiä laskutus- ja toimistokuluja ei hyväksytä. 10 Seuranta ja raportointi Toimittaja antaa pyydettäessä raportit toteutuneesta myynnistä toimituskohteittain ja tuotteittain. 11 Hankintamenettelyn vaiheet, hankinnan valinta- ja vertailuperusteet Tarjousten vertailuun hyväksytään soveltuvuusehdot täyttävät tarjoukset ja tarjoajat. Hankintapäätöksen perusteena on alin hinta. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa (3) vaiheessa:

5 5 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 3. Tarjousten hintavertailu Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan tarjoajan lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste ja voidaan sulkea pois sellaiset tarjoajat, joita koskee 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkastellaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavilta tavaroilta/palveluilta edellytetään. Mikäli tarjoaja ei täytä kaikkia ehdottomia vaatimuksia tai ilmoittaa tiedot virheellisinä tai selvitys puuttuu, johtaa se tarjouksen hylkäämiseen. Tarjouksen on myös vastattava tarjouspyynnön ehtoja ja muotovaatimuksia. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa. Tarjouspyynnön mukana olevia tarjouslomakkeita on käytettävä. Tarjousten hintavertailu Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta. Hintavertailu tehdään hinnoitteluliitteen mukaisten tuotteiden vuosikulutusarvioon perustuvan yhteenlasketun hinnoittelun mukaan. Hankinnan kohteen toimittajaksi valitaan hinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyt tarjoaja.

6 6 12 Hankintapäätöksen tiedoksianto ja sopimusehdot Hankintapäätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää. Tarjouskilpailun ratkeamisen jälkeen tilaajan ja toimittajan välille tehdään tämän tarjouspyynnön, JYSE 2014 Tavarat yleisiin sopimusehtoihin ja tarjouksen ehtoihin perustuva toimitussopimus. Sopimus osapuolten välille syntyy siinä vaiheessa, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu. Asiakirjojen pätevyysjärjestys: 1. Sopimus liitteineen 2. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 TAVARAT 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Tarjous liitteineen (tarjouksessa annetut tiedot tulevat osaksi sopimusta) 13 Muut ehdot Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/07 ja 321/2010), Virtain kaupungin hankintasääntöä ja soveltuvin osin julkisten hankintojen sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat). 14 Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan. Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisältäisi liikesalaisuuksia. Tarjousten vertailussa käytettävät hintatiedot ovat kuitenkin julkisia. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen) on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (asianosaisjulkisuus).

7 7 JulkL 11 kohdan 6 mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin annettava. 16 Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa klo mennessä sähköisesti osoitteeseen Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viite Perunat ja juurekset on näyttävä viestin otsikossa. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymyksistä ja vastauksista laaditaan yhteenveto. Yhteenveto on nähtävissä Virtain kaupungin internet-sivuilta osoitteesta: klo Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on ottanut huomioon myös mahdollisiin kysymyksiin annetut vastaukset tai tarjouspyyntöön tehdyt korjaukset. 17 Tarjouksen sisäänjättö Sitovat suomenkieliset tarjoukset tulee antaa liitteenä olevalle tarjouslomakkeella, hinnoitteluliitteellä sekä soveltuvuusliitteellä. Tarjous liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna kahtena kappaleena suljetussa kuoressa osoitteella Virtain kaupunki, tekninen toimi, PL 85, VIRRAT. Tarjous on jätettävä viimeistään klo mennessä, varustettuna merkillä Perunat ja juurekset. Myöhässä saapuneita tarjouksia ei voida ottaa huomioon. Tilaajalla on myös oikeus olla ottamatta huomioon tarjouksia, jotka eivät täytä tämän tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia tai joissa esitetään varauksia koskien tämän tarjouspyynnön ehtoja. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta, ei makseta erillistä korvausta tarjoajalle. Tarjous tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien.

8 8 VIRTAIN KAUPUNKI Katriina Maunula tekninen johtaja Sirpa Mäkinen ruokapalvelupäällikkö LIITTEET 1. Toimituskohteet, yhteyshenkilö, toimituspäivät ja ajat 2. Tarjouslomake 3. Selvitys tarjoajan lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta 4. Hinnoitteluliite

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot