Päivystysv. Vastuu viikkojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivystysv. Vastuu viikkojen"

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S) ,50 % ,50 % Hirvensalmi ,30 % 920 2,30 % Juva ,60 % ,60 % Kangasniemi ,60 % ,60 % Mäntyharju ,20 % ,20 % Pertunmaa ,80 % 720 1,80 % Pieksämäki ,90 % ,90 % Puumala ,30 % 920 2,30 % Rantasalmi ,80 % ,80 % Yhteensä ,00 % % väestö Kustannusten keskihinta viikolle on 3000 e, johon sisältyy päivystyksestä aiheutuvat kaikki palkkakulut ja matkakulut palkat palkat / 2 ohja Väestö sivukulut sivukulut Mä Atk- ja tietoliikenne (sis. ProConsona) 800 atk- ja tietol 2000 Mi posti- ja telepalv. 300 posti- ja tele 600 Pi Henk. Maj.- ja rav henk. Maj. Ja rav Kan Henk.koulutusm. 500 henk. Koulutusm Ri Henk.muut matkakulu henk muut matkak Pu opetus- ja kultt.pal opetus- ja kult. 600 Hi S. sos. Ja terv.mon. 50 s. sos ja ter. Mon 100 Su S. Tal.hall.palv. Mli 150 s. tal hall palv 300 Ju S. Puh.vaih.tkust Mli 50 s. puh. vaht. Kust 200 Ra S. Henk.hall.menot 50 s. henk. Hall menot 100 Pe Sis.Palkanlask.meno 200 sis. Palkal menot Toimisto-ja opetust. 150 toimisto- ja opetus Kirjallisuus 200 kirjallisuus muut kulut 600 muut kulut s.sop.vra kiint.hal erlliskorvaukset 3000 Yhteensä Yhteensä Yleiskustannukset 4 % Kustannukset yhteensä

4 SOPIMUS SEUDULLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 1. Sopimuksen osapuolet Mikkelin ja Pieksämäen seutujen 9 kuntaa ( asukasluvut sulkeissa) Hirvensalmi (2389), Juva (6902), Kangasniemi (5865), Mikkeli (54530 (Mikkeli 48907, Ristiina 4839, Suomenniemi 784) ), Mäntyharju (6393), Pertunmaa (1910), Pieksämäki (19700), Puumala (2419), Rantasalmi (3949), yhteenlaskettu väestömäärä oli Kunnat ovat sopineet sosiaalipäivystyksen järjestämisestä seutukunnallisesti alkaen. 2. Sopimuksen perusteet ja tarkoitus Sopimuksella jatketaan sosiaalipäivystyskokeilun sekä edelleen toimineen sosiaalipäivystyksen aikana toteutettua päivystystä. Sopimus koskee virka-ajan ulkopuolella tehtävää kiireellistä sosiaalityötä. Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen tulevat poliisin, hätäkeskuksen, Etelä-Savon Ensi-neuvon puhelinpalvelun tai terveydenhuollon päivystyksen kautta. Myös turvakodista, lastenkodeista tai kriisikeskuksesta voidaan ottaa yhteys sosiaalipäivystäjään. Tehtävät toteutetaan useimmiten yhteistyössä poliisin ja terveydenhuollon päivystyksen kanssa konsultaation ja virka-avun keinoin esim. seuraavissa akuutin sosiaalisen hädän tilanteissa: Perheväkivaltatilanteet Lastensuojelun tai muun huollon tarpeen selvittäminen, jos lapset jäävät vaille hoitoa hoitajan tai huoltajan kykenemättömyyden vuoksi, esim. päihteiden käyttö, tapaturma, mielenterveysongelmat, sairauskohtaus, itsemurha tai muu äkillinen kuolema Eri syistä johtuvat perhekriisit, joissa lapset ja nuoret jäävät ilman hoitoa Lapsen tai nuoren erityisvaikeudet, esim. rikoksen uhriksi joutuminen, kuten raiskaus, pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö Vanhusten ja vammaisten turvattomuutta aiheuttavat tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisiä sosiaalityön toimenpiteitä Muut sosiaaliset hätätilanteet, jotka edellyttävät sosiaalityöntekijän toimenpiteitä päivystysaikana Toimeentuloturvan hoitamiseen liittyvät asiat eivät kuulu sosiaalipäivystyksen piiriin. Virka-aikana kukin kunta huolehtii sosiaalipäivystyksen järjestämisestä itse. Etupäivystäjinä toimivat nuorten vastaanottokoti Havurinteellä toimivat ohjaajat hoitaen virka-ajan ulkopuolista seudullista sosiaalipäivystystä. Takapäivystäjänä työskentelee varalla oleva sosiaalityöntekijä. Sekä ohjaajista että takapäivystäjinä toimivista sosiaalityöntekijöistä käytetään nimitystä sosiaalipäivystäjä, Sosiaalipäivystäjät antavat asiakkaille virka-ajan ulkopuolella heidän tarvitsemansa akuuttiavun ja siirtävät jatkotyöskentelyn välittömästi virka-aikana heidän oman kuntansa / alueensa sosiaalityöntekijöille. Kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä sosiaalisissa hätätilanteissaan Etelä-Savon Ensineuvoon, hätä-

5 keskukseen, poliisiin tai terveydenhuollon päivystykseen. Näissä toimipisteissä arvioidaan asiakkaan avun tarve ja otetaan sen perusteella tarvittaessa yhteys sosiaalipäivystäjään. Sosiaalipäivystäjän puhelinnumeroa ei anneta julkisuuteen, se on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön Sosiaalipäivystyksen organisointi ja henkilöstö Seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestää Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö. Sosiaalipäivystyksen etupäivystäjinä toimivat nuorten vastaanottoyksikkö Havurinteen ohjaajat. Takapäivystäjinä toimivat seutukunnan sosiaalipäivystykseen sitoutuneiden kuntien sosiaalityöntekijät. Eri kuntien varallaoloviikkojen lukumäärä sopimusaikana määräytyy kuntien väestömäärän perusteella seuraavasti: Hirvensalmi 1 viikkoa Juva 3 viikkoa Kangasniemi 3 viikkoa Mikkeli 28 viikkoa Mäntyharju 3 viikkoa Pertunmaa 1 viikkoa Pieksämäki 10 viikkoa Puumala 1 viikkoa Rantasalmi 2 viikkoa Yhteensä 52 viikkoa Sosiaalipäivystäjinä voivat toimia kunnan tai kuntayhtymän virassa olevat sosiaalityötä johtavat viranhaltijat, johtavat sosiaalityöntekijät ja sosiaalityöntekijät, (joilla on Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista voimaan astuneen lain 272/2005 mukainen pätevyys). Lisäksi päivystäjänä voi toimia muut kelpoisuusehdot täyttävät sosiaalityöntekijät kunnan palkatessa heidät määräaikaisiin virkasuhteisiin heidän päivystämän viikon ajaksi. Takapäivystäjien varallaolovuoron pituus on pääsääntöisesti yksi viikko kerrallaan, mutta päivystäjät sopivat keskenään sosiaalipäivystyskoordinaattorin johdolla viikkojen jakaantumisen päivystäjien kesken. Varallaolovuoro alkaa perjantaina klo 16 ja jatkuu viikonlopun yli maanantai-aamuun klo 8:aan jatkuen arkisin maanantaista perjantaihin virka-ajan ulkopuolella klo Mikäli perjantai on ylimääräinen vapaapäivä, päivystysvuoro vaihtuu perjantaina klo 14. Päivystyskoordinaattori vastaa päivystysrenkaan käytännön organisoinnista ja sen toimivuudesta. Hän vastaa toiminnasta tekemällä varallaolovuorolistat, järjestämällä sosiaalipäivystäjien työnohjauksen, pitämällä yhteyttä päivystäjiin, kuntiin ja yhteistyökumppaneihin sekä kehittää toimintaa yhdessä esimiehen kanssa. 4. Henkilöstön toimivalta ja sopimusosapuolten vastuut Sopijakunnat valtuuttavat Sosiaalihuoltolain 6 :n mukaista toimivaltaa käyttävän monijäsenisen toimielimensä päätöksellä varallaolojärjestelmässä mukana olevat sosiaalityöntekijät käyttämään viranhaltijalle uskottua toimivaltaa kaikkien sopimuskuntien alueella kiireellisissä sosiaalityön palveluja vaativissa tehtävissä, mm. tekemään kiireelliset sijoitukset. Varallaolo ei aiheuta muutoksia työntekijän vakuutusturvaan.

6 3 5. Salassapito, tietojen anto ja asiakirjahallinto Sosiaalipäivystystä toteutettaessa noudatetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Työntekijöiden oikeus asiakkaita koskevien tietojen saantiin ja luovuttamiseen määräytyy julkisuuslain (621/1999) ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta annetun lain (812/2000) nojalla. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita koskevien tietojen luovuttamisesta päättää asiakkaan kotikunta. 6. Muutoksenhaku viranhaltijan päätöksiin Muutoksenhaku siitä Hallinto-oikeudesta, jonka toimialueella kiireellinen sijoitus on tapahtunut 7. Korvaukset ja kustannukset Sosiaalipäivystyksen kustannusten perusteet muodostuvat seuraavasti: 1. Jokainen kunta vastaa itse sosiaalipäivystäjänä (takapäivystäjä) toimivan työntekijänsä kaikista palkkakuluista ja matkakuluista. Tavoitteena on, että varallaolosta ja työn vaativuudesta maksettavat korvausperusteet ovat yhteneväiset kunnissa. 2. Mikkelin kaupunki koordinoi palvelun myyntiä ja ostamista. Päivystysviikon hinta on 3000 euroa / viikko vuonna Sosiaalipäivystyskoordinaattorin sekä kahden ohjaajan (etupäivystäjät) ja muut toiminnan kulut jakautuvat vuonna 2013 liitteenä olevan laskelman mukaisesti. 8. Toiminnan arviointi ja kehittäminen Toiminnan ja kulujen seurantaa ja arviointia varten, päivystäjät toimittavat sosiaalipäivystyskoordinaattorille kirjallisesti varallaoloviikkonsa palkkalaskelman sekä tiedot matkakuluista (käytössä oleva lomake). Toiminnan sisältö kuvataan ja tilastoidaan ekstranetin kautta täytettävälle lomakkeelle. Mikkelin kaupunki / sosiaalipäivystyskoordinaattori vastaa toiminnan kehittämisestä yhdessä esimiehen ja kuntien toimijoiden kanssa 9. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanominen tulee tehdä kesäkuun loppuun mennessä, jolloin sopimuksen voimassa olo päättyy ko. vuoden lopussa. Tulevien vuosien kustannukset sovitaan vuosittain syksyllä pidettävässä seurantakokouksessa. 10. Sopimuskappaleet Tätä sopimuskappaletta on laadittu kaksitoista samansanaista kappaletta, yksi jokaiselle sopimusosapuolelle.

7 4 Aika ja paikka Sopimuskuntien allekirjoitukset Sosiaali- ja terveyslautakuntien/ Perusturvalautakuntien käsittelypvm Mikkelin kaupunki/sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta (Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala) Kangasniemen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta Juvan kunta Pieksämäen kaupunki Rantasalmen kunta

8 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Terveysneuvonta Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle

9 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Nykytilanteen kuvaus Perhesuunnitteluneuvola Äitiysneuvola Tavoitteet ja tehtävät Asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden seuranta äitiysneuvolassa Raskauden ensimmäinen käynti Muut raskauden seurantakäynnit Synnytyksen jälkeinen kotikäynti Synnytyksen jälkeinen jälkitarkastuskäynti Odottavan perheen laaja terveystarkastus Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Sikiöseulonta ja kantajaseulonta tutkimukset Perhevalmennus Lastenneuvola Tavoitteet ja tehtävät Määräaikaistarkastukset alle vuoden ikäisillä Määräaikaistarkastukset 1-1 1/2 -vuotiailla Määräaikaistarkastukset 2 6 -vuotiailla Laajat terveystarkastukset 4 kk, 18 kk ja 4 v Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Kouluterveydenhuolto Tavoitteet ja tehtävät Terveystarkastukset peruskouluissa Opiskeluterveydenhuolto Tavoitteet ja tehtävät Terveystarkastukset toisella asteella Terveystarkastukset ammattikorkeakoulussa Terveystarkastusten tavoitteet ja sisältö Naisten joukkotarkastukset, seurantaohjelma Toimintaohjelma lasten ja nuorten suun terveydenhuollossa Kehittämistoimenpiteet Terveydenedistämisen painopistealueet Henkilöstö ja toimitilat Henkilöstö Toimitilat Toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Valtakunnalliset toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset Lähteet Liitteet: äitiysneuvolan, lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten ohjelmakaaviot

10 3 1. Johdanto Valtioneuvosto on antanut toukokuussa 2009 asetuksen (380/2009) koskien neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa. Asetuksen tarkoituksena on ollut parantaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien terveyspalvelujen suunnitelmallista, tasoltaan yhtenäistä ja väestön tarpeet huomioon ottavaa toteuttamista maan eri osissa ja vähentää näin alueellista ja terveyskeskusten välistä eriarvoista palvelutarjontaa. Tasoltaan yhtenäisellä ja suunnitelmallisella toteuttamisella tarkoitetaan sitä, että ehkäisevät terveyspalvelut kattavat koko ikäluokan ja palvelujen sisältö on riittävän yhdenmukainen koko maassa. Valtioneuvoston asetuksessa on tarkasti määritelty terveystarkastusten sisältö. Määräaikaiset terveystarkastukset tarjotaan kaikille ennalta määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun ryhmään kuuluville. Määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarve tulee selvittää. Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi tehdään ylimääräisiä terveystarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveystarkastuksia toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärin tarkastuksina tai moniammatillisina laajoina tarkastuksina. Suunterveystarkastuksia tekevät hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat. Terveystarkastuksissa selvitetään lapsen ja nuoren terveydentilaa, kasvua ja kehitystä sekä perheen hyvinvointia haastattelulla, lapsen ja nuoren kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Terveystarkastukset toteutetaan tarpeen mukaan moniammatillisesti ja niiden sisältö määräytyy ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveystarkastuksessa pyritään hoidettavissa olevien poikkeamien varhaiseen toteamiseen, arvioidaan jatkotutkimusten, tuen ja hoidon tarvetta sekä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Terveystarkastusten yhteydessä tehdään yksilöllinen terveydenhoitosuunnitelma tai tarkistetaan aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on tehtävä siten, että alle kouluikäisen lapsen, oppilaan, opiskelijan ja perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskelija terveydenhuollon määräaikaistarkastuksissa. Merkittävästi hyvinvointiin vaikuttava ennaltaehkäisevä työ tehdään juuri erityisen tuen tarpeessa olevien parissa. Erityinen, tarpeenmukainen tuki tulee järjestää viiveettä. Ennalta ehkäisevässä työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota lapsen, nuoren ja perheen mielipiteen ja kokemusten kuulemiseen. Mikkelin, Ristiinan, Hirvensalmen, Suomenniemen ja Puumalan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä siihen liittyvät toimintaohjelman kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta vastaa johtava ylilääkäri, joka toimii kansanterveyslain mukaisena terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä. Käytännön toiminnasta vastaa terveysneuvonnan esimies. Toimintakäytännöt on järjestetty neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukaisesti ja tähän toimintaohjelmaan on kirjattu toimintakäytännöt. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisua (2009:20) Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuol-

11 4 to sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto, on käytetty apuna toimintakäytäntöjen laadinnassa Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta käynnistyi vuonna 2012, mukana Mikkeli, Ristiina, Suomenniemi, Hirvensalmi, Kangasniemi, Pertunmaa ja Mäntyharju Mikkelin seudun yhteistoiminta alueen mallia kehitetään erilaisissa seudullisissa työryhmissä. Toimintoja yhdenmukaistetaan ja tehdään tarvittavia muutoksia.. 2. Nykytilanteen kuvaus 2.1. Perhesuunnitteluneuvola Tavoitteet ja tehtävät Tavoitteena on seksuaaliterveyden ylläpitäminen ja edistäminen Ehkäisyneuvonnan tavoitteena on auttaa ihmisiä raskauden ajoittamisessa heille sopivan ajankohtaan eli välttämään ei-toivottuja raskauksia tehokkaiden ehkäisymenetelmien avulla Tavoitteena on myös ohjata asiakkaita suojautumaan sukupuolitaudeilta ja siten turvata naisen terve hedelmällisyys Tehtävänä on antaa yksilöllistä raskauden ehkäisyneuvontaa sekä sukupuolitauteihin liittyvää neuvontaa ja hoitoa Perhesuunnitteluneuvolassa ohjataan eri elämäntilanteissa olevia naisia raskauden ehkäisyn suunnitteluvaiheessa. Toteutetaan ehkäisyn aloittaminen ja seuranta. Palveluista vastaavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Ehkäisyasiakkaalle varataan aika ensin terveydenhoitajalle. Ennen raskauden ehkäisyn aloittamista kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, ehkäisyn tarve ja gynekologiset taustatiedot sekä seksuaalianamneesi. Muita kartoitettavia esitietoja ovat mm. tupakointi, alkoholin käyttö, käytössä olevat lääkkeet, pitkäaikaissairaudet ja suvussa esiintyvät sairaudet. Ehkäisyn aloittamista ja seurantaa varten tehdään tarpeelliset tutkimukset kuten irtosolunäytteet ja tulehdus- ja sukupuolitautinäytteet. Asiakkaalle annetaan tietoa kaikista hänelle soveltuvista raskauden ehkäisymenetelmistä ja niiden ominaisuuksista. Tämän jälkeen valitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänelle sopiva raskauden ehkäisyvalmiste, huomioiden hänen terveydentilansa sekä elämäntilanteessa. Seurannat tapahtuvat 1-2 vuoden välein terveydenhoitajalla tai lääkärillä ehkäisymenetelmästä riippuen. Lääkärin tarkastukset Ensimmäinen lääkärikontrolli ehkäisyn aloittajalle on noin kolme kuukautta ehkäisyn aloittamisesta ja jatkossa 2-3 vuoden välein. Lääkärin vastaanotolle ohjataan jos ehkäisyssä on ongelmia, ilmenee vasta-aiheita, epäillään tulehduksia tai muuta gynekologista vaivaa.

12 Äitiysneuvola Tavoitteet ja tehtävät Turvata odottavalle äidille turvallinen raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika Toteuttaa äidin raskauden aikainen seuranta valtakunnallisten tarkastusohjeidenmukaisesti Turvata odottaville vanhemmille riittävä tiedonsaanti raskaudesta, synnytyksestä ja lastenhoidosta itseensä luottavan vanhemmuuden kehittymiseksi Tukea odottavia vanhempia tasapainoiseen muutosvaiheeseen parisuhteesta lapsiperheeksi Raskauden aikaisten häiriöiden ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen ja hoito/ hoitoonohjaus raskauden ja lapsivuoteen aikana Tukea tulevan lapsiperheen toiminnan suuntautumista terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi sekä opastaa perhettä itsehoitoisuuteen /itsenäiseen selviytymiseen Turvata palvelu/hoitoketjun katkeamattomuus/sujuvuus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä Turvallisen raskauden ja äidin terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen raskauden ja synnytyksen tuomissa muutoksissa perheiden yksilöllisyys huomioonottaen. Syntyvän lapsen sairauksien, kehitystä ehkäisevien tekijöiden sekä perheen muiden terveyspulmien varhainen tunnistaminen Vanhempien tukeminen terveyttä edistävien valintojen tekemisessä Lapseensa turvallisen, vastavuoroisen ja jo varhain syntyvän kiintymyssuhteenluomisen tukeminen sekä vanhempien auttaminen luomaan myönteinen käsityslapsesta ja itsestään vanhempina Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja lapsen ja perheen hyvinvoinnista vastuunottamisessa Vanhempien auttaminen tunnistamaan omia voimavarojaan ja perhettä kuormittavia tekijöitä sekä varhaisen tuen tarjoaminen perheen pulmatilanteissa Ennaltaehkäistä varhaisen tuen avulla lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta Jokaisen äidin/perheen henkilökohtainen ehkäisyneuvonta ja suunnittelu Tuen ja tiedon antaminen raskautta suunnitteleville tai raskauden keskeytystä suunnitteleville perheille Tukea vanhempia turvallisen aikuisuuden sisältävään ja lapsilähtöiseen kasvatustapaan Välittää vanhemmille ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa odotusaikaan, sikiön hyvinvointiin sekä perheen terveyden edistämiseen liittyvistä tekijöistä kullekin vanhemmalle soveltuvalla tavalla Kertoa vanhemmille vertaistuen käytön mahdollisuuksista Kehittää työtä esim. uusien toimintamallien luomiseksi moniongelmaisten perheiden auttamiseksi Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

13 Asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden seuranta äitiysneuvolassa Äitiysneuvolan työmuotoina ovat terveystarkastukset, raskauteen liittyvät seulonnat, henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, kotikäynnit ja perhevalmennus. Valtakunnallisessa suosituksessa äitiysneuvolatarkastuskäyntien vähimmäismääräksi ehdotetaan ensisynnyttäjillä käyntiä ja uudelleensynnyttäjillä 9-13 käyntiä. Mikkelissä ensisynnyttäjillä on neuvolakäyntejä noin 15 ja uudelleensynnyttäjillä noin 13. Alkuraskaudessa neuvolassa käydään terveydenhoitajan vastaanotolla 4 viikon välein. Keskiraskaudessa odottaja tapaa myös lääkärin yleensä n. 28 raskausviikolla. Äitiysneuvolakäynnit tihenevät loppuraskautta kohti, raskausviikosta 30 lähtien odottaja käy vastaanotolla 2 viikon ja raskausviikolta 36 lähtien 1-2 viikon välein. Laaja terveystarkastus odottavalle perheelle tehdään raskausviikolla 24 (ks. luku ) Synnytyksen jälkeen on sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemä jälkitarkastus. Ensimmäiselle neuvolakäynnille varataan aikaa 90 minuuttia ja seuraaville tarveharkinnan mukaan minuuttia. Terveydenhoitaja tekee lapsen synnyttyä kotikäynnin ensisynnyttäjäperheisiin ja resurssien mukaan myös uudelleensynnyttäjäperheisiin. Äitiysneuvolakäynnit ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia kaikille odottaville perheille. Mikkelin terveyskeskuksessa äitiysneuvolatyötä ohjeistaa asetuksen mukaan laadittu määräaikaistarkastuskaavio C:\Documents and Settings\mlihamalnih\Työpöytä\Äitiysneuvola määräaikaistarkastuskaavio 2012.xls Valtakunnalliset uudet ohjeistukset koskien äitiysneuvolatoimintaa tulevat kevään 2013 aikana Raskauden ensimmäinen käynti Raskauden ensimmäinen käynti on tavallisesti 9-10 raskausviikolla. Ensimmäisellä käynnillä arvioidaan kokonaisvaltaisesti tutkimusten ja terveyshaastattelun avulla äidin yleistä terveydentilaa ja mahdollisia riskitekijöitä, jotka voivat tarvita tehostettua raskaudenseurantaa. Samalla kartoitetaan isän ja lähisuvun sairaudet, jotka ovat syntyvän lapsen kannalta merkityksellisiä. Selvitellään äidin aikaisemmat raskaudet ja synnytykset. Määritellään raskauden kesto ja laskettu aika. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä annetaan ohjausta raskauden aikaisista terveystottumuksista, esim. ravinnosta, lääkkeiden käytöstä, päihteiden vaikutuksesta sikiöön, liikunnasta ja suun terveydenhuollosta. Neuvolakäyntiin liittyy tutkimuksia, kuten verenpaineen, painon, ja hemoglobiinin seurantaa, joilla varmistetaan äidin vointia.

14 7 Ensimmäisellä neuvolakäynnillä äiti ja odottava perhe saa tiedot suoritettavista sikiöseulonnoista. (ks. luku 5.2.8). Äiti ohjataan myös tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin, joissa selvitellään mm. veriryhmä ja tartuntataudit Muut raskauden seurantakäynnit Äitiysneuvolassa seurataan kaikilla käynneillä äidin ja sikiön vointia erilaisilla mittauksilla. Verenpaineen, painon ja virtsan tutkimuksilla voidaan seurata odottajan terveydentilaa. Sikiön kasvaessa sydänäänten kuuntelun lisäksi seurataan vauvan kasvamista ulkotutkimuksen avulla. Samalla tarkistetaan sikiön liikkeitä ja tarjontaa kohdussa. Tarpeen mukaan neuvolasta äiti voidaan lähettää terveyskeskuksen naistentautien erikoislääkärille tai MKS äitiyspoliklinikalle lisätutkimuksiin. Raskauden aikana keskustellaan monista aiheista sekä äidin että isän kanssa. Äitiyteen ja isyyteen valmistautuminen ja lapsen syntyminen perheeseen merkitsee suurta muutosta elämässä. Äidin mielialat voivat vaihdella. Pelkoja ja epävarmuutta voi olla molemmilla vanhemmilla niin synnykseen kuin lapsen tuomiin muutoksiin liittyen. Perheen voimavaroja ja tukiverkostoja kartoitetaan. Parisuhde vaatii panostusta muuttuvassa elämäntilanteessa. Mahdollisesta masennuksesta ja perheongelmista keskustellaan. Perhe saa tarvittaessa psykologin, sosiaali-työntekijän tai muun erityistyöntekijän apua. Äitiysneuvolasta annetaan SV- todistus raskauden kestosta. Äitiysavustus- ja vanhempainraha hakemukset annetaan perheelle toimitettavaksi Kelan tai perhettä ohjeistetaan käyttämään Kelan sähköisistä palveluista. Samalla annetaan tietoa isyysvapaista. Raskauden aikana keskustellaan monipuolisesti imetyksestä ja äidin mahdollisista aikaisemmista imetyskokemuksista. Kannustetaan äitiä imetykseen. Imetysohjauksessa käytetään esshp:n kanssa yhdessä tehtyä imetysohjausmallia. Perhettä tuetaan luomaan mielikuvia syntyvästä vauvasta sekä vauvan hoitoon ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Tulevaa synnytystä selvitellään parhaiten perhevalmennuskäynneillä, mutta synnytykseen liittyvistä asioista keskustellaan myös neuvolakäynneillä. Raskausdiabeteksen seulonta ja hoito kuuluvat äitiysneuvolan tehtäviin. Sokerirasituskoe tehdään tarvittaessa raskausviikolla ja/tai niille äideille, joilla on raskausdiabeteksen riskitekijöitä (katso MKS äitiyspoliklinikan läheteohjeet luku 5.2.7). Ravitsemusneuvontaa annetaan riskiäideille jo ensimmäisestä neuvolakäynnistä alkaen. Vain huonossa tasapainossa olevat äidit ja insuliinihoitoa tarvitsevat äidit lähetetään äitiyspoliklinikalle. Raskausviikoilla synnyttäjillä on mahdollisuus osallistua neuvolasta ohjelmoitavaan B-ryhmän beetahemolyyttinen streptokokki (GBS) seulontaan. Jos B- streptokokki on positiivinen saa synnyttäjä mikrobilääkeprofylaksin synnytyksen yhteydessä Synnytyksen jälkeinen kotikäynti

15 8 Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin ensisynnyttäjä perheen luokse noin viikon kuluttua vastasyntyneen kotiutumisesta. Kotikäynnillä terveydenhoitaja tutustuu perheeseen heidän omassa ympäristössään. Käynnillä on tarkoitus havainnoida koko perheen hyvinvointia ja jaksamista ja kotiympäristöä. Terveydenhoitajan harkinnan ja perheen toiveiden mukaan kotikäynti tehdään myös uudelleen synnyttäjän luokse. Kotikäynnillä käydään läpi synnytyskokemus äidin ja isän kokemana. Keskustellaan mielialasta synnytyksen jälkeen ja kotiuduttua. Vauvan terveydentila tarkastetaan: jäntevyys ja vireys, ihon, silmien, suun, navan ja kynsien kunto. Paino ja päänympärys mitataan, tarkastetaan imemistekniikka ja syöminen. Annetaan ohjausta vauvanhoitoon, imetykseen, ulkoiluihin, kylvetykseen, D-vitamiinin antamiseen ym. Kiinnitetään huomioita varhaiseen vuorovaikutukseen ja vauvan tarpeisiin vastaamiseen. Synnyttäneen äidin vointia seurataan: kohdun supistuminen ja jälkivuodon tilanne, mahdolliset kivut ja leikkaushaavojen kunto, imetys ja rintojen hoito. Perhettä pyritään tukemaan monipuolisesti. Terveydenhoitaja kannustaa vanhempia luottamaan omiin taitoihinsa ja siihen, että vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita hoitajia. Imetystä tuetaan, huomioiden ympäristö, tekniikka, sitoutuminen ja vauvantahtisuus. Sisarukset huomioidaan. Perheenjäsenten rooleista, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta puhutaan. Tarvittaessa selvitetään perheen tuen tarvetta ja mahdollisen ulkopuolisen avun tarvetta Synnytyksen jälkeinen jälkitarkastuskäynti Synnytyksen jälkeen äiti on äitiysneuvolan asiakas vielä 5-12 viikkoa aina lääkärin tekemään jälkitarkastukseen saakka. Ennen lääkärille tuloa terveydenhoitaja tekee äidille tarkastuksen 6-8 viikkoa synnytyksestä. Äidin yleistä terveydentilaa, vointia ja toipumista synnytyksestä kartoitetaan verenpaineen, painon ja virtsan tutkimuksilla sekä kyselemällä jälkivuodon kesto ja mahdolliset kuukautiset sekä imetykseen liittyvät asiat. Keskustellaan äidin jaksamisesta ja annetaan EPDS- mielialalomake täytettäväksi. Keskustellaan ja annetaan ohjausta ehkäisystä, lantionpohjan lihasten harjoittamisesta sekä mahdollisesta virtsan karkailusta. Lääkäri tekee gynekologisen tarkastuksen äidille. Siinä todetaan onko äiti palautunut normaalisti synnytyksestä. Lääkärin kanssa äidillä on mahdollisuus keskustella ehkäisystä, mielialasta ja muista mieltä askarruttavista asioista. Vuonna 2012 kaksi terveydenhoitajaa ovat aloittaneet säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen koulutuksen Kuopion ammattikorkeakoulussa. Äiti saa tarkastuksesta todistuksen Kelaa varten. Lääkärin tarkastukset Neuvolalääkärin tarkastukset toteutuvat Stakesin äitiyshuollon oppaan suositusten mukaisesti keski- ja loppuraskaudessa. Alkuraskauden lääkärintarkastus tehdään vain tarpeen mukaan.

16 Odottavan perheen laaja terveystarkastus Neuvolapalveluissa on tärkeää huomioida molemmat vanhemmat neuvolan asiakkaina ja luoda heihin hyvä suhde raskauden aikana. Odotusaika ja lapsen syntymä ovat vaiheita, jolloin perhe elää muutoksen aikaa ja on usein myös halukas pohtimaan elämäntapojaan. Terveystarkastuksissa huomioidaan aina koko perhe, mutta erityistä huomiota perheeseen kiinnitetään laajassa terveystarkastuksessa. Odottavalle äidille ja hänen perheelleen järjestettävistä terveystarkastuksista vähintään yhden tulee olla laaja koko perheen hyvinvointia kartoittava terveystarkastus. Siinä selvitetään molempien vanhempien kanssa perheen voimavaroja ja erityistarpeita, joilla on vaikutusta vanhemmuuteen ja lapsesta huolehtimiseen. Molemmat vanhemmat kutsutaan laajaan terveystarkastukseen. Molempien vanhempien kanssa on tärkeää keskustella vanhempien keskinäisen suhteen ja toimivan vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille. Laajassa terveystarkastuksessa ennakoidaan vauvan syntymää, keskustellaan muuttuvan perhetilanteen herättämistä odotuksista ja mahdollisista peloista kummankin vanhemman ja lasten näkökulmasta, perheen sosiaalisista suhteista ja voimavaroista. Vanhemmuuteen kasvamisen tukeminen aloitetaan raskauden aikana, ja tukea jatketaan lapsen syntymän jälkeen lastenneuvolassa. Neuvolatyössä tuetaan vanhemmuutta ja vanhempien mielenterveyttä, erityistä huomiota kiinnitetään perheisiin, joissa on psykososiaalisia ongelmia. Lasta odottavan perheen terveystarkastuksessa tai kotikäynnillä on tärkeää tunnistaa perheet, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea, ohjaus ja neuvontaa. Tunnistettuihin pulmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perheen voimavarojen ja erityistarpeiden tunnistamisen apuna suositellaan käytettäväksi testattuja menetelmiä ja lomakkeita, kuten AUDIT lomaketta, lasta odottavan ja kasvattavan perheen voimavaralomaketta ja/tai raskaudenaikaista vuorovaikutusta tukeva (Vavu). Haastattelun tarkoituksena on sekä vanhempien keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen että erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. 20 raskausviikon käynnillä annetaan molemmille vanhemmille voimavaramittari kotona täytettäväksi. Keskiraskauden 24 raskausviikon käynnillä lomakkeet käydään keskustellen lävitse huomioiden edellä mainittuja seikkoja. Keskustelussa tartutaan esille nouseviin asioihin mitä perhe tuo esille. Laajaan lasta odottavan perheen terveystarkastukseen sisältyy myös keskiraskauden lääkärintarkastus H 26-28:lla kaikille lasta odottaville perheille, Lastaan odottavan perheen laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös suun terveydentilan selvitys Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

17 10 Äitiyshuollon tuloksellisuus edellyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivistä ja systemaattista toisiaan arvostavaa yhteistyötä. Äitiyshuollon palveluista vastaavat perusterveydenhuollossa äitiysneuvolat ja erikoissairaanhoidossa äitiyspoliklinikat, synnytysvuode-osastot sekä diabetespoliklinikka. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu hoidon porrastuksesta, työnjaosta, hoitokäytännöistä ja seurannoista. Neuvolat saavat päivitetyt hoito-ohjelmat ja läheteohjeet äitiys-, synnytyspelko- ja diabetespoliklinikoille. C:\Documents and Settings\mlihamalnih\Työpöytä\Läheteindikaatiot-2011 äpkl.pdf Sairaanhoitopiirin ja neuvoloiden yhteistyönä on kehitetty päihdeäitien- ja masentuneiden äitien hoitopolkua. Kehitteillä on yhteistyömalli lapsensa menettäneiden perheiden auttamiseksi ja myös toimintamalli tilanteisiin kun syntyy vammainen lapsi. Hoidon turvallisuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi on tiedonvälitys äitiyspoliklinikan, diabetespoliklinikan, synnytysvuodeosastojen ja äitiysneuvoloiden yhteistyössä olennaista. Äitiyskortti, esitietolomake ja sähköiset lähetteet selvittävät äitiyspoliklinikalle äitiysneuvolan keräämää tietoa synnyttäjästä ja hänen raskaudestaan. Väliepikriisit ja synnytystiedot saadaan neuvolaan. Sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa tehdään yhteistyötä. Sairaanhoitopiiri järjestää kaksi kertaa vuodessa alueellisen täydennyskoulutuspäivän. Synnytyssalin kätilöt järjestävät yhden perhevalmennuskerran sairaalassa. Äitiyshuollon keskeisiä yhteistyötahoja ovat mm. sosiaalityö (sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä), hammashuolto, aikuisten mielenterveyspalvelut. fysioterapian osasto, perhesuunnitteluneuvola, kriisikeskus ja pakolaistoimisto. Perheiden tukemisen onnistumiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan joskus perhetyötä. Sitä tehdään sekä ennaltaehkäisevänä että lastensuojelun perhetyönä. Äitiysneuvolan työntekijöitä sitoo lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus tarvittaessa myös jo ennen lapsen syntymää. Lapsiperheiden kotipalvelu on aloittanut toimintansa lokakuussa 2012 yhden työntekijän työpanoksella. Muita yhteistyötahoja ovat mm. MLL, Viola, seurakunta sekä yksityiset ammattihenkilöt. Monikkoperheille on aloitettu oma perhevalmennus. On perusteltua suunnata terveydenhuollon voimavaroja odottavan perheen terveyttä suosivan elämäntyylin rakentamiseen. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistyön tiivistäminen lisää toiminnan vaikuttavuutta Sikiöseulonta ja kantajaseulonta tutkimukset Sikiöseulontojen tavoitteena on edistää väestön terveyttä vaikuttavalla ja taloudellisesti perustellulla tavalla. Sikiöseulonnoilla tarkoitetaan raskaana ole-

18 11 viin naisiin kohdistettuja seulontoja, joiden tavoitteena on todeta sikiön sairaus tai vamma. Geneettisessä kantajaseulonnassa etsitään peittyvästi periytyvän sairauden tautigeenin kantajia. Sikiö- ja kantajaseulontatutkimuksiin ja niiden jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuminen edellyttää raskaana olevan tietoista päätöstä. Päätöksen tueksi raskaana olevalle puolisoineen annetaan äitiysneuvolassa ensikäynnillä kattava tieto seulontamenetelmien tavoitteista ja ominaisuuksista, mahdollisten jatkotutkimusten sisällöstä ja niihin mahdollisesti liittyvistä haitoista sekä toimintavaihtoehdoista, jos sikiöllä todetaan poikkeavuuksia. Valtioneuvoston asetus seulonnoista (1339/2006) ja siihen voimaan tulleiden muutosten perusteella kunnan tulee järjestää raskaana oleville valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset sikiöseulonnat. en_seulonnat 40 vuotta täyttäneelle raskaana olevalle voidaan tarjota sikiön kromosomitutkimusta istukka- tai lapsivesinäytteestä suoraan ilman edeltävää seulontaa. Verinäytteeseen perustuvia seulontamenetelmiä ei voida käyttää monisikiöraskauksissa. Näissä tilanteissa voidaan kuitenkin mitata sikiöiden niskaturvotus ja arvioida kromosomipoikkeavuuden riskiä tämän tuloksen perusteella. Sikiöseulontanäytteiden lisäksi ohjelmoidaan kaikilta ensisynnyttäjiltä ja niiltä, joilta tutkimusta ei ole aikaisemmin otettu kongenitaalinefroosin eli suomalaistyyppisen vaikean synnynnäisen munuaistaudin (CNF) kantajuus. Tautigeenin kantajien seulonnalla pyritään geeni-testin avulla tunnistamaan riskiparit, joissa molemmat vanhemmat ovat samaa tautia aiheuttavan geenivirheen kantajia. Sikiöseulonta verinäytteet ohjelmoidaan äitiysneuvolassa ensikäynnillä. Ultraäänitutkimukset tehdään MKS äitiyspoliklinikalla. Poikkeat seulontatulokset asiakas kuulee äitiyspoliklinikalta mahdollisimman pian ja mahdolliset jatkotutkimukset suunnitellaan äitiyspoliklinikalla yhdessä raskaana olevan kanssa Perhevalmennus Ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle järjestetään neuvolan terveydenhoitajien toimesta perhevalmennusta kaksi kertaa ennen vauvan syntymää ja kerran vauvan syntymän jälkeen. Synnytyssalin kätilöt järjestävät yhden perhevalmennuskerran sairaalassa. Perhevalmennus on vuorovaikutuksellista, voimavaralähtöistä ja vertaistuen mahdollistavaa ryhmätoimintaa. Sen tarkoitus on tukea parisuhdetta ja vahvistaa vanhemmuutta. Valmennus antaa tietoa raskausajasta, synnytyksestä, lapsen hoidosta, imetyksestä ja odotusaikaan sekä synnytykseen mahdollisesti liittyvistä mielenterveyden muutoksista. Valmennus tukee lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös edistää isien osallisuutta, isyyden vahvistumista ja jaettua vanhemmuutta.

19 Lastenneuvola Tavoitteet ja tehtävät Lastenneuvolan toiminnan tavoitteena on turvata jokaisen lapsen ja hänen perheensä paras mahdollinen terveys Lapsen fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti Lapsen sairauksien, kehitystä ehkäisevien tekijöiden sekä perheen muiden terveyspulmien varhainen tunnistaminen Vanhempien tukeminen terveyttä edistävien valintojen tekemisessä Lapseensa turvallisen, vastavuoroisen ja jo varhain syntyvän kiintymyssuhteen luomisen tukeminen sekä vanhempien auttaminen luomaan myönteinen käsitys lapsesta ja itsestään vanhempina Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja lapsen ja perheen hyvinvoinnista vastuunottamisessa Vanhempien auttaminen tunnistamaan omia voimavarojaan ja perhettä kuormittavia tekijöitä sekä varhaisen tuen tarjoaminen perheen pulmatilanteissa Ennaltaehkäistä lasten mielenterveyden häiriöitä ja lastensuojelutoimenpiteidentarvetta Seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä Antaa valtakunnallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja ylläpitää lasten rokotussuojaa. Tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua varhain terveyttä vaarantaviin tekijöihin yhteistyössä varhaiskasvatuksen, lapsiperheyksiköiden, omalääkäreiden ja erikoisyksiöiden kanssa Ohjata lapsi tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon Tukea vanhempia turvallisen aikuisuuden sisältävään ja lapsilähtöiseen kasvatustapaan Mahdollistaa vanhemmille ajantasaisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon saaminen lapseen, perheeseen ja näiden terveyden edistämiseen liittyvistä tekijöistä kullekin vanhemmalle soveltuvalla tavalla Ohjata vanhempia saamaan vertaistukea Kehittää lastenneuvolatoimintaa ja tehdä aloitteita toimintamallien luomiseksi moniongelmaisten perheiden auttamiseksi Terveydenhoitajien ja lääkäreiden työn käytännön opetuksen suunnittelu ja toteutus niin koti kuin ulkomaisille opiskelijoille yhteistyössä oppilaitosten kanssa niiden tavoitteiden mukaisesti Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden seuranta lastenneuvolassa Lastenneuvolan määräaikaistarkastukset perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin, paikallisesti ja yksilöllisesti sovellettuna. Valtakunnallisten suosituksen mukaan terveydenhoitajan tulee tavata neuvolavaiheen (0-6vuotta) aikana lapsi perheineen 16 kertaa, jos kyseessä on perheen esikoinen tai perheellä

20 13 on erityisen tuen tarvetta, ja muissa tapauksissa 14 kertaa. Lääkärin tulee tutkia lapsi viisi kertaa ja lisäksi tarveharkintaisesti kerran ennen kouluun menoa. Mikkelin terveyskeskuksessa lastenneuvolatyötä ohjeistaa asetuksen mukaan laadittu määräaikaistarkastuskaavio. Lastenneuvolan määräaikaistarkastuskaavio marraskuu 2012.xlsm Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi tehdään terveystarkastuksia yksilöllisten tarpeiden mukaan Määräaikaistarkastukset alle vuoden ikäisillä Terveydenhoitajan ja neuvolan merkitys korostuu lapsen ensiviikkojen aikana. Ensimmäisen ikävuoden aikana terveydenhoitaja tapaa perhettä usein ja pystyy seuraamaan lapsen kehitystä ja perheen tilannetta monipuolisesti. Silloin perhe tarvitsee runsaasti tietoa, tukea ja varmuutta varsinkin ensimmäisen lapsen syntyessä. Tärkeää on ottaa koko perhe huomioon ja luoda luottamuksellinen suhde perheeseen. Ensimmäisillä koti- ja neuvolakäynneillä keskeisintä lapsessa ovat hänen yleisvointinsa ja painon nousu. Myös vanhempien synnytyskokemus, imetyksen sujuminen, vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus, vanhempien keskinäiset välit sekä jaksaminen ja mahdolliset huolet ovat tärkeitä. Työskennellessä perheiden kanssa terveydenhoitaja voi hyödyntää työvälineiksi kehitettyjä mittareita esim. Lapsen syntymää seuraava vuorovaikutusta tukeva haastattelu, vauvaperheen voimavaramittari tai vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartta. Lastenneuvolassa seurataan lapsen fyysistä kasvua ja terveydentilaa, psykososiaalista ja neurologista kehitystä, kommunikointia, puheen ja kielen sekä aistien kehitystä. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä ja puuttua terveyttä vaarantaviin tekijöihin. Neuvolakäynneillä keskustellaan vanhempien omista havainnoista ja annetaan terveysneuvontaa lapsen ensimmäisen ikävuoden ravinnosta ja perheen ruokailutottumuksista, hampaiden hoidosta, päivärytmistä, nukkumisesta, vanhempien omasta ajasta ja harrastuksista, sosiaalisista suhteista kuten ystävät ja isovanhemmat sekä erilaiset vertaisryhmät, päihteistä, tapaturmien ehkäisystä, leikeistä ja yhdessä olosta lapsen kanssa ja mahdollisista hoitojärjestelyjen suunnittelusta. Terveydenhoitaja suunnittelee tarkastukset ja niihin liittyvän terveysneuvonnan perheen tarpeiden perusteella ja huomioi perheen voimavarat, ilon ja huolen aiheet, parisuhteen ja tuen tarpeet. Terveydenhoitaja kertoo neuvolaikäisten lasten vanhemmille yleisestä valtakunnallisesta rokotusohjelmasta. ukot/taulukko_13/ Rokotuksista kieltäytyville perheille informoidaan, minkälaisia riskejä rokottamattomuus voi aiheuttaa. Maksuttomat influenssarokotukset tarjotaan 6-35

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ

ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ Yhall 15.12.2011 80 Liite 5 Sisältö JOHDANTO... 3 1 ÄITIYSNEUVOLAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT... 4 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(6) SOSTERIN NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU - JA LASTENNEUVOLATOIMINTA

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot