SIIKALAHDEN SUOJELUHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKALAHDEN SUOJELUHANKE"

Transkriptio

1 SIIKALAHDEN SUOJELUHANKE Kun 1700-luvun lopulla siirryttiin kaskeamisesta peltoviljelyyn, tuli puutetta sopivasta viljelymaasta. Sitä ajateltiin saatavan soista, joiden kuivatus edellytti Simpelejärven pinnanlaskua. Tällöin myös vesijätöt voitiin ottaa käyttöön. Tuolloin suoritetuista laskuista ei ole tarkempaa tietoa luvulla piti Viipurin läänin kuvernööri maatalouden tilaa todella surkeana ilmoittaen, että jos Parikkalan ylle voitaisiin rakentaa katto, syntyisi yhtenäinen suuri vaivaistalo. Tämän seurauksena alettiin jälleen pohtia alueen suurten järvien pinnan laskemista luvulla parikkalalaiset sitten laskivat pitäjän kaikkia suurimpia järviä, vaikka kuvernööri piti heitä hitaina, kankeina ja huolimattomina. Suurin lasku, pari metriä, toteutettiin kuvernöörin epäilyistä huolimatta vuosina ja sen ansiosta alue vaurastui. Parikkalan Siikalahti muotoutui nykyiselleen Simpelejärven kolmannessa laskussa vuosina , jolloin pintaa laskettiin vajaa metri. Nyt vedenpinnan korkeutta säädellään Laatokkaan laskevan Hiitolanjoen yläpäässä olevalla padolla. Lahden kasvi- ja eläinlajiston runsautta selittää maaperän viljavuus, pelloilta tulevat ravinteet ja Parikkalan kunnan jätevedet, jotka laskettiin lahden pohjukkaan huonosti toimivan lammikkopuhdistamon kautta vuodesta 1963 vuoteen 1982, jolloin otettiin käyttöön Särkisalmen uusi

2 jätevedenpuhdistamo. Vuonna 1974 lahden pohjukan veden laatu oli vesihallituksen luokituksen mukaan erittäin huono, lahden eteläosan välttävä ja pohjoisosan tyydyttävä. Nyt nämä pohjalietteen ja eliöstön ravinteet nopeuttavat pahasti lahden umpeenkasvua. Niiden huuhtoutumista vaikeuttaa lahden poikki heti sodan jälkeen rakennettu patotie. Siikalahti herätti jo varhain lintuharrastajien huomiota ja järjestelmällinen tutkimus siellä alkoi 1960-luvun lopulla. Alueella on kerätty aineistoa moniin väitöskirjoihin ja pro gradu-tutkielmiin sekä suureen joukkoon muita julkaisuja. Monissa eri oppilaitoksissa on tehty opinnäytetöitä Siikalahdesta. Parhaiten tunnetaan lahden kasvillisuus ja linnusto. Vuosina tutkijoiden tukikohtana toimi käytöstä poistettu Kannaksen osuusmeijeri. Myöhemmin Joensuun yliopisto vuokrasi opiskelijoille ja tutkijoille tiloja Kaukolan vanhasta koulurakennuksesta. Arvokasta tietoa lahden lajistosta saatiin myös alueella ahkerasti retkeilleiltä Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen jäseniltä. Näistä huomattava osa oli Lauritsalan yhteiskoulun Oculus-kerhon kasvatteja. Valtakunnallisessa lintuvesitutkimuksessa 1970-luvulla Siikalahti

3 todettiin Suomen arvokkaimmaksi lintujärveksi. Vuonna 1974 se tuli mukaan lintuvesisopimukseen Convention of Wetlands ja vuonna 1980 Project Marin (lintuvesien ja vesilintujen suojelusopimus) kohdeluetteloon. Vuonna 1982 Suomen valtioneuvosto vahvisti valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman, johon Siikalahti kuuluu. Lahdella on suuri merkitys paitsi lintujen lisääntymisalueena, myös tärkeänä ja rauhallisena muuttomatkojen levähdys- ja ruokalilupaikkana. KUIVATUSSUUNNITELMAT Viipurin vesioikeuden vuonna 1937 antaman päätöksen mukaan Simpelejärven pinnan kolmannen laskun edellytys on Siikalahden lopullinen kuivattaminen kanavoimalla. Tämä sekä paikallisten viljelijöiden Viipurin maanviljelyspiirille 1940 jättämä Siikalahden pengerrys- eli kuivatushanke raukesivat valtion tilan heikkenemisen takia. Samoin jäi toteutumatta Kymen maanviljelysinsinööripiirin vuonna 1954 laatima suunnitelma. Vastoinkäymisistä huolimatta kuivatusajatusta ei hylätty. Vuonna 1966 Maanmittaushallitus esitti asian yhdistämistä rajakuntien tilusjärjestelyihin. Maataloushallitus piti tilusjärjestelyä riittämättömänä ja teki päätöksen Tyrjän uusjaosta, jonka toteuttamista Siikalahdesta valtion kustannuksella saatava pelto olisi helpottanut. Tästä tulikin kuivatuksen tärkein tavoite eikä uusjakoa voitu aloittaa ennen päätöstä Siikalahden kohtalosta. Koko lahden (noin 500 ha) käsittävän pengerryssuunnitelman alkukokous pidettiin vuonna 1967 ja kaksi vuotta myöhemmin Maanmittaushallitus pyysi Maa- ja metsätalousministeriöltä asian ratkaisua. Maatalouden ylituotanto-ongelmien, jatkuvan pumppauksen aiheuttamien kustannusten sekä myös suojelijoiden vastustuksen takia tämä 1960-luvun lopulla esitetty suunnitelma hylättiin. Uusjakoa kannatti vain pieni osa maanomistajista, koska naapurikunnassa Saarella toimitetun jaon kokemukset arveluttivat. Yli puolet maanomistajista kannatti luonnollista kehitystä; kauppaa, vuokrausta ja yhteistoimintaa. Parikkalan kunnanhallitus korosti vuonna 1974, että päätös Siikalahdesta on tehtävä pian, jotta se voidaan ottaa huomioon pitkän tähtäimen kuntasuunnittelussa. Lausunnossa painotettiin myös

4 sitä, että lahden umpeenkasvun takia veden pinta on noussut lahden perukassa ja että sen takia peltoa on jäänyt pois viljelykäytöstä. Lahden perukan umpeenkasvu oli jätevesiravinteiden laskun luonnollinen seuraus. Lausunnossa ei otettu huomioon myöskään maatalouden luonteen muuttumista. Ennen lahden rannoilla oli karjatiloja, jolloin myös kosteikkoa voitiin hyödyntää laidun- ja heinämaana. Kun siirryttiin raskaampien koneiden käyttöön oli kosteista maista luovuttava. Siikalahden alueen sisällä oli 37 ha pakettipeltoa, josta vain osa oli veden vaivaamaa. Kun koko lahden kuivatus ei tullut kysymykseen, niin vuonna 1974 sen tilalle esitettiin uusi: pengerretään vain lahden eteläpuoli, noin 370 ha. Tätäkin hanketta vastustettiin hyvin laajasti katselmuskokouksessa syksyllä 1977, koska eteläpuoli on lahden arvokkain osa. Kannanottonsa Siikalahden puolesta esittivät Siikalahden suojeluyhdistys, Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys, Maailman Luonnon Säätiö, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä lukuisat muut järjestöt ja laitokset, mm: Etelä-Karjalan luonnonsuojeluyhdistys, Etelä-Karjalan biologian ja maantieteen opettajien yhdistys, Särkisalmen metsästysyhdistys, Kymen riistanhoitopiiri, Suomen metsästäjäliiton Kymen piiri, Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Vesihallitus, Kymen lääninhallitus,

5 Parikkalan vesilautakunta, Etelä-Saimaan vesiensuojeluyhdistys ja Joensuun korkeakoulu. Siitä huolimatta toimitusmiehet päätyivät esittämään lahden eteläpuolen kuivatusta. Suojelijat jättivät valituksensa Itä-Suomen vesioikeudelle, joka oli ilmeisen haluton käsittelemään asiaa. Etelä-Karjalan seutukaavaliiton alustavassa vaihekaavaluonnoksessa 1975 Siikalahti esitettiin suojeltavaksi kokonaan kansainvälisesti merkittävänä suojelualueena. Parikkalan muut puoluejärjestöt kannattivat luonnosta, mutta keskustapuolueen enemmistöllä Parikkalan kunta vaati muutosta suunnitelmaan ja niin liitto esitti vain lahden pohjoisosan (145 ha) suojelua! Tammikuussa 1980 vesioikeus sitten hylkäsi hankkeen perustellen päätöstä sillä, ettei yleinen tarve vaadi hankkeen toteuttamista, kuivatusta ei tarvita uusjaon tilusjärjestelyitä varten ja että kuivatus muuttaisi huomattavasti luonnonoloja. Päätöksestä ei valitettu. Suojelijoiden sitkeä työskentely lahden puolesta tuotti tulosta; myös alueen luonnonsuojelullinen arvo otettiin huomioon. Päätöksen jälkeen keskityttiin rantapeltojen tulvasuojeluun. Etelä-Karjalan toisessa seutukaavassa 1985 koko Siikalahti merkittiin suojelualueeksi.

6 SUOJELUTYÖ Kuusikymmentäluvulta alkaen erityisesti lintuharrastajat työskentelivät lahdella ja tekivät sitä monin tavoin tunnetuksi. Tavoitteena oli monikäyttöalue, joka sopisi tutkimukseen, opetukseen ja virkistyskäyttöön. Tässä työssä pyrittiin alusta alkaen saattamaan lahden arvo paitsi päättäjien, myös kaikkien muiden ihmisten tietoon mahdollisimman laajasti. Keinoina käytettiin opastuksia lahdella, aktiivista osallistumista katselmus- ja muihin kokouksiin, lausuntoja, lehtiartikkeleita, esitelmiä, tutkielmia, radio- ja televisio-ohjelmia, keskusteluja, tarramyyntiä, kansalaisadressia ja jopa mielenosoitusta patotiellä. Siikalahden puolesta kerättiin 6104 nimen kansalaisadressi, joka luovutettiin maa- ja metsätalousministerille vuonna Työtä oli valtavasti, sillä aina ei voitu tietää mikä oli asian kannalta tärkeää. Vuonna 1976 paikalliset kuivatuksen vastustajat järjestäytyivät perustamalla Siikalahden suojelijat-yhdistyksen ja alkoivat etsiä yhteistyökumppaneita. Luonnonvarainhoitotoimistosta ilmoitettiin, etteivät he voi tehdä mitään lahden hyväksi. Syksyllä 1976 otettiin yhteyttä Maailman Luonnon Säätiöön ja siitä alkoi hyvin tiivis yhteistyö. WWF:llä oli myös hyvät yhteydet ylimmän tason viranomaisiin. Paikallisten suojelijoiden avulla Maailman Luonnon Säätiö onnistui ostamaan helmikuussa 1977 Siikalahden keskellä olevan Honkasaaren. Tällöin suojelijat tulivat maanomistajina virallisestikin asianosaisiksi, joita päätöksentekijöiden oli kuunneltava. Säätiölle yritettiin hankkia lisämaata lahden alueelta. Olisi haluttu etenkin Etteissaari, Läähättäjä ja Kököttäjät, mutta niiden hinta oli liian kova. Pohjustus oli työlästä eikä kauppoja syntynyt. Säätiö julkaisi syyskuussa 1977 Siikalahden käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka oli melko perusteellinen selvitys koko asiasta. Samaan aikaan kun se oli yleisessä jakelussa paikallisessa säästöpankissa, siellä oli esillä myös Elävä Siikalahti - valokuvanäyttely. Lokakuun alussa oli katselmuskokous, johon edellä mainitulla toiminnalla tähdättiin. Marraskuussa 1977 Säätiö osti Kasinniemestä noin kolmen hehtaarin raiskion. Kasinniemen kohtalo oli varsin surkea. Alueen omistanut iäkäs naishenkilö oli lahjoittanut hienon lehdon toisella paikkakunnalla asuville sukulaismiehilleen, jotka muuttivat sen heti rahaksi suorittamalla

7 paikalla avohakkuun. Lahjoittaja pahoitteli myöhemmin kovasti maiseman pilaamista ja harmitteli, ettei osannut lahjoittaa aluetta suojeltavaksi. Lintutornia varten vuokrattiin Ripekesaaret. Tällöin voitiin ruveta toteuttamaan suunnitelmia kävijöiden opastamiseksi ja keskittämiseksi tietylle alueelle. Kasinniemeen raivattiin pysäköintipaikka ja huhtikuussa 1978 rakennettiin lintutorni Yhtyneitten Paperitehtaiden lahjoittamasta puutavarasta. Muitakin lahjoituksia tuli paljon, esimerkiksi kuljetukset hoiti Parikkalan Valo Oy. Työ maksettiin Siikalahti suojeltava kokonaan - tarran tuotolla. Tarraa myi Etelä-Karjalan biologian ja maantiedon opettajien piiri. Alkukesällä tehtiin WWF:n talkootyönä teltta-alue, keittokatos, kaivo, käymälä ja polkusilta. Lahteen kävivät tutustumassa mm. vesi- ja maanmittaushallitusten pääjohtajat. Vuodesta 1978 lähtien lahdella oli Säätiön opasvalvoja, jonka tehtävänä oli paitsi opastaa kävijöitä, myös huolehtia alueen järjestyksestä. Kunnostustöitä tehtiin moneen otteeseen talkooleireillä. Vuonna 1979 perustettiin Laatokan-Karjalan luonnonystävät jatkamaan Siikalahden suojelijatyhdistyksen toimintaa. Samana vuonna saatiin valmiiksi opastettu luontopolku pysäköintipai-

8 kalta lintutornille ja Säätiö painatti luontopolkuselosteen lisäksi Siikalahti-esitteen, jossa esiteltiin myös Parikkalan palveluita. Maailman Luonnon Säätiö rakennutti syksyllä 1980 Kasinniemeen opastuskeskuksen, johon tuli näyttelytilan lisäksi lämmitettävä tila opasvalvojan ja tutkijoiden käyttöön. Se vihittiin käyttöön seuraavana kesänä. Näyttelyä ja luontopolkua on ajoittain uusittu. Nyt Parikkalan kuntakin saatiin jo mukaan järjestelyihin. Lahden umpeenkasvun hidastamiseksi kokeiltiin vesikasvillisuuden niittoa ja massan kuljetusta pois. Osmankäämi osoittautui varsin vaikeaksi niitettäväksi. Maanomistajat jättivät Kymen läänin maanmittauskonttorille Tyrjän uusjakoa jyrkästi vastustavan lausunnon, jolla oli 115 allekirjoittajaa (jakokunnassa 133 tilaa). Uusjakoa ei sitten toteutettu. Lahti siirtyi Metsähallitukselle vuonna 1993, minkä jälkeen kunnostustöitä on jatkettu ja rakenteita uudistettu. PELTOJEN TULVASUOJELU Kun lahden osittainenkaan kuivatus ei enää tullut kysymykseen niin ja 1980-lukujen vaihteessa Kymen vesipiirissä tehtiin useita vaihtoehtoisia suunnitelmia Siikalahden järjestelystä, jonka tarkoituksena oli suojella rantapeltoja kosteudelta ja itse lahtea kuivumiselta. Suojelijoille annettiin mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja sitä käytettiin hyväksi. Tämä oli pakkotilanne, itse lahden kannalta olisi ollut parempi jättää rannoille luonnolliset tulvavyöhykkeet. Monien vaiheiden jälkeen lopullinen järjestelysuunnitelma valmistui vuonna Sen mukaan koko Siikalahti jää luonnontilaan tai luonnonvaraisena alueena kehitettäväksi. Lahden poikki kulkevan patotien eteläpuolisen osan kesävedenkorkeutta nostettiin, minkä arveltiin hidastavan umpeenkasvua. Alavat rantapellot suojattiin peltojen ja lahden rajaan kaivettavilla ojilla. Ojien lahden puoleinen reuna korotettiin niin, ettei lahden vesi pääse ojiin. Niihin tuleva vesi pum-

9 pattiin lahden puolelle, jolloin pelloille saatiin haluttu kuivatus. Työt ja pumppaus hoidettiin valtion kustannuksella. Toteutus alkoi vuonna 1984 ja pumppuasemat käynnistettiin kolme vuotta myöhemmin. Myöhemmin suuri osa Siikalahden valuma-alueen pelloista on metsitetty tai jätetty viljelemättä, koska peltomaata ei tarvittu. Tämähän oli ilmeistä jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Siikalahden poikki kulkeva patotie kunnostettiin ja päällystettiin luvun lopussa. TIVIÄNLUHDAN KOHTALO Alkutalvesta 1985 Parikkalan kunta sopimusten vastaisesti joidenkin paikallisten viljelijöiden vaatimuksesta perkautti jätevesiä Siikalahteen johtaneen ojan Tiviänluhdassa avoveteen saakka, vaikka järjestelysuunnitelman toteutus oli pitkällä. Perkauksen jatkaminen lahden alueelle oli peltojen kannalta ilmeisen tarpeeton, mutta se kuivatti pahasti Tiviänluhtaa ja muutti sen lajistoa huomattavasti. Kanavaan tehtiin myöhemmin patoja veden virtauksen hidastamiseksi. Kymen vesipiirin vesitoimisto olisi halunnut Parikkalan kunnan syytteeseen vesilakia rikkovista perkaustöistä, mutta viranomaiset olivat haluttomia nostamaan syytettä. Siikalahti asetettiin toimenpidekieltoon ja sen lunastus valtiolle nopeutui. Eteläosan lunastustoimitus tapahtui kevättalvella ja pohjoisosa lunastettiin samana vuonna. Tammikuussa 1986 yksityinen maanviljelijä kaivatti kanavan Siikalahteen Torokanniemen tuntumaan patotien pohjoispuolelle. Se tuskin kuivatti peltoja, koska sarkaojat jäivät perkaamatta ja kaivuumassatkin läjitettiin peltojen puolelle. SORSASTUS JA KALASTUS Siikalahdella kävi aikoinaan satoja sorsastajia eri puolilta maata ja meno oli etenkin aloituspäivänä varsin villiä. Metsästystä järjesteli paikallisten metsästysyhdistysten ja kalastuskuntien yhteiselin ja sen tuotto käytettiin kalanistutuksiin. Metsästäjiltä saatiin myönteisiä lausuntoja, mutta ei juuri tukea käytännön suojelutyössä. Kun Siikalahti lunastettiin valtiolle, vain paikalliset metsästäjät saivat käyttää aluetta ja vuonna 1992 metsästys lopetettiin kokonaan.

10 Laulujoutsenen kotiutumista Siikalahdelle odotettiin pitkään ja vuonna 1990 todettiin ensimmäinen pesintä. Vuonna 1992 naaras löytyi lahdelta kuolleena ja kuolinsyyksi todettiin lyijymyrkytys. Se oli poiminut lahden pohjasta lyijyhauleja. Haulithan muistuttavat pieniä kiviä, joita linnut tarvitsevat ravintonsa hienontamiseen. Myöhemmin näitä lyijyyn kuolleita joutsenia on löytynyt useampia, mutta paikalle on tullut uusia pesijöitä. Nyt tuo valtava haulimäärä on varmaan jo liuennut, mutta lyijyä on ravintoketjuissa. Ennen viimeistä pinnanlaskua Siikalahti oli varsin hyvä kalastuspaikka. Voimakas umpeenkasvu on sitten vähentänyt sen kalataloudelista arvoa. Jokatalvinen happikato tuottaa rikkivetyä ja aiheuttaa jopa kalojen massakuolemia. Myrkyllisen rikkivedyn haju tuntuu keväisin selvänä patoaukolla.

11 JÄLKIMIETTEITÄ Yleinen mielipide oli suojelun kannalla. Siikalahden hyväksi teki töitä hyvin suuri joukko erilaisia ihmisiä. Raskaimpana aikana 1970-luvulla suurimman taakan saimme kantaa me paikalliset Pauli Kantonen ja Veijo Vilska sekä ensimmäisenä Siikalahdella järjestelmällisen tutkimustyön aloittanut Jorma Sorjonen. WWF:n mukaantulo suhteineen ja rahoineen oli ratkaisevaa ja julkisuuden kannalta hyvin tärkeitä olivat YLE:n Veikko Neuvosen radiolähetykset lahdelta. Siikalahden puolustaminen vei hyvin paljon aikaa eikä se ollut kivaa; luonnonsuojelu ei ole harrastus vaan velvollisuus. Kunnan johdon ja isäntien suhtautuminen suojeluun ja luonnonharrastajiin oli hyvin pilkallista. Eräässä katselmuskokouksessa tämän kirjoittaja sai kuulla olevansa Ajatolla Kohmeni, joka hääräilee ja määräilee muiden maalla. Maanomistusta, vaikka sitten yhteisomistusta, korostettiin ikään kuin muut eivät voisi pitää Suomea omana maanaan. Isäntien oli myös ilmeisen vaikea ymmärtää, että suojelijoilla ei ollut asiassa mitään henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita. Kalliiksihan se tuli. Suojelijoiden oli ehdottomasti pysyteltävä tosiasioissa ja sen takia oli puhuttava varovasti lahden lajiston kehityksestä ja sen syistä. Vakava ongelma oli se, että puhuimme eri kieltä, mistä seurasi väärinkäsityksiä. Vastapuolella oli kokeneita poliitikkoja, jotka pyrkivät myös rajoittamaan lehtikirjoittelua. Pahimmillaan esitettiin jopa tappouhkauksia, mikä lienee ollut varsin tavallista Parikkalan kaltaisilla paikkakunnilla. Suojelijoiden tarkoituksena ei missään tapauksessa ollut hyökätä maataloutta vastaan, kaikkihan ymmärtävät oman ravinnontuotannon merkityksen. Halusimme vain puolustaa hienoa kosteikkoa. Jo vuosikymmeniä sitten oli nähtävissä, ettei lisäpeltoa oikeasti tarvittu. Viljelijöiden määrä on vähentynyt ja huomattava osa nyt pumppaamalla kuivana pidettävistä pelloista on metsitetty. Kyseessä oli ehkä pikemminkin paikallisten kunnallismiesten arvovalta, maanmittaustoimiston työllisyys, valtion rahoittamien töiden saaminen kuntaan ja yleinen luonnonsuojelun vastustaminen.

12 Itse Siikalahden kannalta olisi varmaan ollut parasta, jos Parikkalan kunta ei olisi käyttänyt sitä jätevesipuhdistamona eikä siellä olisi tarvinnut tehdä mitään tulvasuojelutöitä. Nyt monille eliöille tärkeät tulvavyöhykkeet puuttuvat lähes kokonaan. Viljelyyn jääneet peltoalueet olisi ehkä voitu suojella kevyemmällä tavalla. Tällaisenakin lahti on kyllä arvokas. * Tämä kirjoitus julkaistiin Parikkalan-Rautjärven Sanomissa kaksiosaisena 12. ja ja se perustuu Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen julkaisuun Ornis Karelicaan kirjoittamaani artikkeliin. Pauli Kantonen Parikkala

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu - Työryhmän mietintö Heikki Pajula ja Lasse Järvenpää (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

pesimälinnustostamme katoava kaunotar

pesimälinnustostamme katoava kaunotar Kultasirkku Siipirikko 1/ pesimälinnustostamme katoava kaunotar Heikki Pönkkä & Mauri Leivo Kultasirkku, sorea lintu idästä, tavattiin ensi kerran nykyisen Suomen kamaralla vuonna 19 ja sen jälkeen sitä

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 2/06. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti

Luonnonsuojelija. Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 2/06. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti Luonnonsuojelija 2/06 Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 Tunturikasvi- kurssille tai vaellukselle kesällä? Luonnonharrastuskurssit ja leirit s. 10 11. Luontomatkailu- professori

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta 1 www.hirvensalonomakotiyhdistys.fi 2 Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Puheenjohtajan esipuhe Omakotiyhdistys täyttää 70 vuotta Yhdistyksemme perustamisen

Lisätiedot

Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen

Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen MAANMITTAUSLAITOS Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen Pekka Vilska Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 114 Maanmittauslaitos PL 84, 00521 Helsinki www.maanmittauslaitos.fi ISBN 978-951-48-0238-6

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA

PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA Kauppatieteiden kandidaatintutkielma PÖRSSIYHTIÖN SISÄINEN VIESTINTÄ KRIISITILANTEESSA CASE: VOIKKAA Lappeenranta 28.2.2008 Jenna Kuusio 0300084 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 1.1. Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Selvityksistä saavutuksiin

Selvityksistä saavutuksiin 40 ISSN 1798-6087 ISBN 978-952-6604-00-8 ISBN 978-952-6604-00-8 9 789526 604008 YTV kansi CS5.indd 1 HSY 2010 4 0 Kuvantekijöitä on kautta aikojen viehättänyt esittää elämää ja siihen liittyviä tapahtumia

Lisätiedot

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Suomen Kulttuurirahasto Kannen valokuva:

Lisätiedot

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen seudun luonto 2/2005 22. vsk Villit, vapaat kaupunkimetsät s. 8-9 Metsänkulkijan taival s. 10-11 Keuruun ekokylä s. 12 Kilpikonnia pelastamassa s. 16-17 1 Tampereen

Lisätiedot

Suon muuttuvat maisemat Linnunsuo muutoksessa. Linnunsuo. Kuva: Tomi Nokelainen

Suon muuttuvat maisemat Linnunsuo muutoksessa. Linnunsuo. Kuva: Tomi Nokelainen Suon muuttuvat maisemat Linnunsuo muutoksessa Linnunsuo. Kuva: Tomi Nokelainen Tomi Nokelainen 175558 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Maantieteen

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Kirjoittajat Mikko Helminen Seppo Häkkilä Jari Hänninen Veijo Jormalainen Tapani Juusti Risto Kalliola Esa Lehikoinen

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

10 Keskiluokkainen espoolainen meni öljylakkoon

10 Keskiluokkainen espoolainen meni öljylakkoon 05 Suojeltavaa riittää joka kunnassa 12 Tuuli, vesi ja aurinko 70 vuotta Metsiensuojelun kriteerit monipuolistuvat Luonnon ruhtinaallinen energiantarjonta rakkaudesta luontoon 4/2008 2,00 www.sll.fi 10

Lisätiedot

06 Sipoonkorpeen. 14 Kohtuutalous saapui Suomeen. 12 Milloin näit viimeksi kirkkaan tähtitaivaan? * * * * * Kaamos voi auttaa hiljentymään

06 Sipoonkorpeen. 14 Kohtuutalous saapui Suomeen. 12 Milloin näit viimeksi kirkkaan tähtitaivaan? * * * * * Kaamos voi auttaa hiljentymään 06 Sipoonkorpeen kansallispuisto Luonnonsuojelijoiden esittämä kansallispuistohanke toteutuu 16 Kaamos voi auttaa hiljentymään Ekoarjen sankarit etsivät vaihtoehtoja talven lentomatkoille etelän aurinkoon

Lisätiedot

Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003. Maarit Pyykkö

Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003. Maarit Pyykkö Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003 Maarit Pyykkö pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/matkailumarkkinointi Lapin yliopisto Kevät 2005 Lapin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5. Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8. 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s.

SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5. Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8. 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s. Sivu: 1 Sivu: 2 Sivu: 3 SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5 Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s.12 2/ Susi on raaka peto- ja laumaeläin s.47 3/ Sudensuojelu

Lisätiedot

Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla

Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla Peltotilusten kehittäminen ja yhteistyö Hankeraportti Itä-Suomen tavoite 1 ohjelma Niilo Puhakka 2007 Etelä-Savon maanmittaustoimisto www.tilustieto.fi Ei tilusjärjestely

Lisätiedot

ITÄMEREN RATKAISUJA HYVÄKSI YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. BSAS 2010 TEKI HISTORIAA. MEREN HÄLYTYSKELLOT SOIVAT sivu 15. sivut 8 9.

ITÄMEREN RATKAISUJA HYVÄKSI YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. BSAS 2010 TEKI HISTORIAA. MEREN HÄLYTYSKELLOT SOIVAT sivu 15. sivut 8 9. RATKAISUJA ITÄMEREN BSAG Baltic Sea Action Group HYVÄKSI juhlajulkaisu HUIPPU- KOKOUS PITÄÄ ITÄMEREN TILAN PÄÄTTÄJIEN MIELISSÄ. SIVU 6 YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. Tarja Halonen, tasavallan

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 Suomen UNICEF 40 vuotta tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 1 Teksti Raija Rautakoura Taitto ja graafi nen suunnittelu Maria Munsterhjelm Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2007 Kiitos avusta Anna-Leena

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

04 Myrskymetsät. 14 15 Ympäristökasvatus: kuka kasvattaa ja ketä? Elämä syntyy kallioperästä. suojeluun

04 Myrskymetsät. 14 15 Ympäristökasvatus: kuka kasvattaa ja ketä? Elämä syntyy kallioperästä. suojeluun 04 Myrskymetsät suojeluun Kesän myrskytuhot toivat metsiin monimuotoisuutta 13 Elämä syntyy kallioperästä Uusi Geologian teemapäivä kertoo geologisesta monimuotoisuudesta rakkaudesta luontoon 4/2010 2,00

Lisätiedot

Eläimet ja ihminen. kesäkiertue alkaa. eläinystävällinen matkailu. eu-vaaleista eläinsuojeluvaalit. testissä kasvisjäätelöt! sivu 4. sivu 15.

Eläimet ja ihminen. kesäkiertue alkaa. eläinystävällinen matkailu. eu-vaaleista eläinsuojeluvaalit. testissä kasvisjäätelöt! sivu 4. sivu 15. nro 20092 Lehti eläinten asialla kesäkiertue alkaa sivu 4 eläinystävällinen matkailu sivu 15 Eläimet ja ihminen eu-vaaleista eläinsuojeluvaalit sivu 9 testissä kasvisjäätelöt! sivu 18 Animalia-lehti, 32.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot