OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ylikylänkoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ylikylänkoulu"

Transkriptio

1 Asemakaavan muutos ja tonttijako 13. kaupunginosan korttelit 28, 30 ja korttelin 20 tontti 4 sekä katu-, virkistys- ja eritysalueet, Ylikylän koulu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ylikylänkoulu Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue on rajattu punaisella katkoviivalla, Pictometry, Blom Oy. Seuraa suunnitteluhanketta:

2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat sekä osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön eri vaiheissa tarvittaessa. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen 13. kaupunginosassa Ylikyläntien varrella. ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT Rovaniemen maakuntakaava Suunnittelualue rajoittuu koilisessa Ylikyläntiehen ja lounaassa Pihkaporintiehen. Luoteessa alue rajautuu energiahuollon piiriin kuuluvaan sähkölinjaan ja kaakossa rivitalo ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeseen. Kuva 3. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta. Suunnittelualue kuuluu vuonna 2001 vahvistettuun Rovaniemen maakuntakaavaan. Alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualue ei kuulu vuonna 2009 hyväksyttyyn Rovaniemen vaihemaakuntakaavaan. Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti, suunnittelualue on rajattu punaisella katkoviivalla. Rovaniemen yleiskaava 2015 Suunnittelualue ei ole osa oikeusvaikutteista Rovaniemen yleiskaava Asemakaava ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITE Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia maankäytön vaihtoehtoja alueella jo toimivien koulun ja päiväkodin laajentumistarpeen tyydyttämiseksi. Samalla tutkitaan urheilukenttäalueen uudelleen järjestelytarvetta sekä mahdollisuutta sijoittaa alueelle uusi asuntokortteli. Tavoitteena on luoda asemakaava, joka huomio mahdollisimman hyvin alueen ominaispiirteet, luo turvallisen sekä viihtyisän päiväkoti- ja kouluympäristön ja joka liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen erityisesti liikenneratkaisun kuin myös vihervyöhykkeiden osalta. SUUNNITTELUN TAUSTAA Alue on nykyisessä asemakaavassa opetustoimintaa (YO) sekä sosiaalitointa ja terveydenhoitoa (YS) palvelevien rakennusten korttelialue. Kaupunki on hankkinut alueen itänurkasta tontin, joka liitetään osaksi koulu- ja päiväkoti korttelia. Tämä lisäalue mahdollistaa alueen maankäytön uudelleen tarkastelun. Kuva 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa: VU eli urheilu- ja virkistyspalvelualueen kaava on vuodelta YO- ja YS-kortteleiden kaava on vuodelta YO-korttelin rakennusoikeusmäärä on Seuraa suunnitteluhanketta:

3 4500 kem 2 ja YS-korttelin 4000 kem 2 ; yhteensä 8500 kem 2 (kerrosneliömetriä). Lisäksi alueeseen kuuluu kaupungin omistukseen siirtynyt tontti, jolla käyttötarkoitusmerkintä on AR (rivi- ja muut kytketyt asuinrakennukset). Tontin rakennusoikeus voimassa olevassa asemakaavassa on 900 kem 2. SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Alue muodostuu kahdesta korttelista, joista toisella sijaitsee Ylikylän koulun kaksi rakennusta ja toisella kaksi päiväkotirakennusta sekä yhdestä kiinteistön määräalasta, jolla sijaitsee vuonna 1946 valmistunut jälleenrakennuskauden omakotitalo ja sen piharakennus. Alueen kokonaispinta-ala on noin m 2, josta päiväkoti-koulu-korttelin sekä puistoalueen yhteinen osuus on m 2, urheilukentän 8300 m 2 ja energiahuollon 550 m2. Urheilukenttä on osa liikunta- ja virkistyspalvelujen aluetta. Alue sijaitsee kaukolämpöverkoston ja muun yhdyskuntainfran piirissä. MAANOMISTUS JA VUOKRAUS Suunnittelualueen omistaa Rovaniemen kaupunki. SUOJELTAVAT KOHTEET, RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Alueella ei ole suojeltuja kohteita. TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Tutkitaan vaihtoehdot, jotka mahdollistavat kouluja päiväkotirakennusten laajentaminen tai vaihtoehtoisesti niiden purkamisen ja uudisrakentamisen. (esim. YO, YS, AR, LPA ja VU). Lisäksi tutkitaan mahdollisuus osoittaa osa alueesta asuntorakentamiselle. Koulu- ja päiväkotitoiminnan sujuvuus, l. vaivattomuus ja turvallisuus, tiivistyy kaupunkilaisten näkökulmasta saattoliikenteen toimivuuteen. Oppilaiden ja opettajien pysäköintijärjestelyjen sekä huoltoliikenteen on toimittava kitkatta. Näistä syistä johtuen valittavan asemakaavallisen ratkaisumallin on ehdottomasti täytettävä kaikki ne laadulliset ja määrälliset kriteerit, jotka syntyvät asemakaavatyön rinnalla tehtävän liikennesuunnittelutyön aikana. 0: Asemakaavaa ei muuteta 1A-Vaihtoehto, liikennemalli A + laajennus 1B-Vaihtoehto, liikennemalli B + laajennus 2A-Vaihtoehto, liikennemalli A + uudiskohde 2B-Vaihtoehto, liikennemalli B + uudiskohde OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Suunnittelun edellyttämä viranomaisyhteistyö järjestetään suunnittelutyön aikana. Tunnistetut osalliset: Viranomaiset - Lapin Pelastuslaitos - Kaupunginhallitus - Lautakunnat (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, vapaa-ajanlautakunta, perusturvalautakunta) Kaava-alue ja sen ympäristö - Kaava-alueen maanomistajat ja -haltijat - Kaava-alueeseen rajoittuvien ja sen näkemäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen maanomistajat ja -haltijat - Kaupunginosayhdistykset Muut - Napapiirin Vesi ja Energia Oy (NeVe) - Alueen teleoperaattorit - muut asukkaat ja kaupunkilaiset SUUNNITTELUN VAIHEET Käynnistysvaihe (MRL 51 ) Asemakaavan muutos on käynnistetty kaupungin kaavoitusosaston aloitteesta Viranomaisyhteistyö (MRL 66 ) Ei tarvetta ympäristöselvitysten tekemiselle. Käynnistysvaihe Tekninen lautakunta käsitteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan ja se päätettiin asettaa nähtäville kahden viikon ajaksi , jona aikana osallisilla on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kaavaalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja haltijoille, Lapin Kansassa ja virallisella ilmoitustaululla Osviitassa. Valmisteluvaihe Asemakaavaluonnokset asetetaan nähtäville kahden viikon ajaksi joulukuussa 2017, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja - haltijoille sekä Lapin Kansassa ja virallisella ilmoitustaululla. Ehdotusvaihe Asetetaan julkisesti nähtäville kuukauden ajaksi kevättalven 2018 aikana sekä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on 3

4 mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kaavaalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -haltijoille sekä Lapin Kansassa ja virallisella ilmoitustaululla. Hyväksymisvaihe Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. TAVOITEAIKATAULU Tavoitteena on saada asemakaavan luonnos nähtäville vuoden 2017 loppupuolella, muutosehdotus keväällä 2018 ja kaava lainvoimaiseksi syksyllä PALAUTTEEN ANTAMINEN Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja kaavaluonnoksesta sekä muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan Rovaniemen kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, Rovaniemi. TEKNISET PALVELUT / KAAVOITUS PL 8216, Rovaniemen kaupunki Käyntiosoite: Hallituskatu 7 kaupunki YHTEYSHENKILÖT Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi , Kaavoitusarkkitehti Sipi Hintsanen , OAS:N PÄIVITYSHISTORIA Kaava-alueen laajennus ja uudelleenrajaus Kaavan nimen tarkennus 4

5 KAAVOITUSPROSESSI ALOITE Rovaniemen kaupunki 10/2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kaavoituspäätös VIREILLETULO VALMISTELUVAIHE TEKNINEN LAUTAKUNTA Vireilletulo nähtävillä (OAS), mahdollisuus jättää mielipide Kaavaluonnokset nähtävillä, mahdollisuus jättää mielipide Esitys kaupunginhallitukselle kaavaehdotukseksi 11/2017 2/2018 3/2018 KAUPUNGINHALLITUS Kaavaehdotuspäätös 4/2018 EHDOTUSVAIHE Kaavaehdotusnähtävillä, mahdollisuus jättää muistutus 6/2018 KAUPUNGINHALLITUS Esitys kaupunginvaltuustolle 8/2018 KAUPUNGINVALTUUSTO Hyväksyy kaavaehdotuksen 9/2018 MUUTOKSENHAKUAIKA Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 30 vrk 5