KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (EU) 2015/830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (EU) 2015/830"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (EU) 205/830 /7 KOHTA : Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuotetunniste päivämäärä Tuotenimi Tuotekoodi NCM08, 7488, LAB079.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys Osoite Web [SU3] Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa* teollisuustoimipaikoissa; [PROC5] Käyttö laboratorioaineena; Neogen Corporation 620 Lesher Place Lansing MI 4892 USA Puhelin / Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero Lisätietoja Valmistanut: Neogen Corporation 740 East Shiawassee Lansing, MI 4892 U.S.A. Neogen Corporation Quest Park-Moss Hall Road Heywood Lancashire BL97JJ UK. Hotline(s): lääketieteellinen: Yhdysvallat ( ), Kansainvälinen ( ). Läikkyminen/CHEMTREC: Yhdysvallat ( ), Kansainvälinen ( ). KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2. Aineen tai seoksen luokitus Luokitus - EY 272/ Merkinnät Tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. P0 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P02 - Säilytä lasten ulottumattomissa. P50 - Hävitä sisältö/pakkaus sopivat paikat tai laitokset jätteistä huolehtimiseksi (paikallisten/alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti). Copyright 209 ChemSoft. All rights reserved

2 päivämäärä 2/ Merkinnät Vaaralauseke Ei merkittävää vaaraa 2.3 Muut vaarat Muut vaarat This product is not identified as a PBT substance. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset EC 272/2008 Kemiallinen nimi Index-Nro CAS-nro EY-Nro REACH Registration Number Conc. (%w/w) Luokitus Tartaric acid % Skin Irrit. 2: H35; Eye Dam. : H38; Ferric Chloride % Met. Corr. : H290; Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H35; Eye Dam. : H38; KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Joutuminen silmään Ihokosketus Nieleminen Tässä osiossa mainitut riskilausekkeet ovat kokonaisuudessaan kappaleessa 6. Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa. Piilolinssit on poistettava. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 5 minuuttia silmät avoinna. Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä Vesi. Pidä uhri lämpimänä ja levossa. ÄLÄ oksennuta, ellei lääkäri sitä kehota. Huuhdo suu huolellisesti. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys Joutuminen silmään Ihokosketus Nieleminen Saattaa ärsyttää hengityselimiä. Saattaa ärsyttää silmiä. Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Nieleminen saattaa aiheuttaa pahoinvointia ja oksentamista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hengitys Joutuminen silmään Ihokosketus Nieleminen KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5. Sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käänny lääkärin puoleen, jos ärsytys tai oireet jatkuvat. Käänny lääkärin puoleen, jos ärsytys tai oireet jatkuvat. Käänny lääkärin puoleen, jos ärsytys tai oireet jatkuvat. Jos tunnet huonovointisuutta, hakeudu lääkärin hoitoon (ota etiketti mukaan, jos mahdollista). Käytä soveltuvasti: Hiilidioksidia (CO2), Alkoholin kestävää vaahtoa, Jauhe. Palamisen yhteydessä syntyy ärsyttävää, myrkyllistä ja epämiellyttävää savua. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta. Copyright 209 ChemSoft. All rights reserved

3 3/7 KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ei vaadi mainittavia varotoimenpiteitä. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet päivämäärä Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Vältä pölyn nousemista. Lakaise. Hävitä paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti. Lisätietoa kappaleessa 8 & 3. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Älä syö, juo tai polta alueella, jossa tätä tuotetta käytetään tai varastoidaan. Pese kädet tuotteen käsittelyn jälkeen. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3 Erityinen loppukäyttö Varastointilämpötila 2 C ja 30 C välillä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna. Suojaa kosteudelta. Lisätietoa kappaleessa.2. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8. Valvontaa koskevat muuttujat 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen raja-arvojen ylittäminen (OEL) saattaa aiheuttaa terveydelle haitallisia vaikutuksia Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Silmien tai kasvojen suojaus Ihonsuojaus - Käsien suojaus Ihonsuojaus - Muut Hengityksensuojaus Termiset vaarat Ympäristöaltistumisen torjuminen Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. Ei vaadita normaalisti. Käytä soveltuvasti:. sivusuojilla varustetut suojalasit. Kemikaalinkestävät käsineet. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa kappaleessa 7. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Copyright 209 ChemSoft. All rights reserved

4 4/7 9. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 9.2 Muut tiedot Olomuoto Jauhe Väri vaaleansininen Haju Luonteenomainen Hajukynnys Ei sovellettavissa. ph Sulamispiste tietoja ei ole käytettävissä Jäätymispisteen tietoja ei ole käytettävissä Kiehumispiste tietoja ei ole käytettävissä Leimahduspiste Ei sovellettavissa. Haihtumisnopeus tietoja ei ole käytettävissä Syttymisrajat Ei sovellettavissa. Höyrynpaine Ei sovellettavissa. Höyryn tiheys Ei sovellettavissa. Suhteellinen tiheys tietoja ei ole käytettävissä Rasvaliukoisuus tietoja ei ole käytettävissä Jakaantumiskerroin tietoja ei ole käytettävissä Itsesyttymislämpötila Ei sovellettavissa. Viskositeetti tietoja ei ole käytettävissä Räjähtävyys Ei sovellettavissa. Hapettavuus Ei sovellettavissa. Liukoisuus tietoja ei ole käytettävissä Johtavuus tietoja ei ole käytettävissä Pintajännitys tietoja ei ole käytettävissä Kaasuryhmä Ei sovellettavissa. Benzene Content tietoja ei ole käytettävissä Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Lyijypitoisuus tietoja ei ole käytettävissä KOHTA 0: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 0. Reaktiivisuus 0.2 Kemiallinen stabiilisuus 0.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus tietoja ei ole käytettävissä Stabiili alle normaaliolosuhteissa. Lisätietoa kappaleessa 7. Ei hajoa, jos varastoidaan ja käytetään suositusten mukaisesti. päivämäärä Ei vaadi mainittavia varotoimenpiteitä. Stabiili alle normaaliolosuhteissa. 0.4 Vältettävät olosuhteet 0.5 Yhteensopimattomat materiaalit 0.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Ei vaadi mainittavia varotoimenpiteitä. Ei vaadi mainittavia varotoimenpiteitä. Hiilioksidit, Orgaaniset materiaalit voi muodostua palon yhteydessä. Tulipalo aiheuttaa tiheää, mustaa savua. Copyright 209 ChemSoft. All rights reserved

5 5/7 päivämäärä KOHTA : Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Akuutti myrkyllisyys Lisätietoa kappaleessa 3. ihosyövyttävyys/ihoärsytys Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Lisätietoa kappaleessa 3. vakava silmävaurio/silmä-ärsytys hengitysteiden tai ihon herkistyminen sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiskykyyn vaikuttava myrkyllisyys elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Saattaa ärsyttää silmiä. Lisätietoa kappaleessa 3. Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Lisätietoa kappaleessa 3. aspiraatiovaara Lisätietoa kappaleessa 3. Toistuva tai pitkäaikainen altistus..2. Seokset..3. Vaaroja koskevat tiedot..4. Tietoa myrkyllisyydestä..5. Vaaraluokka..6. Luokituskriteerit Lisätietoa kappaleessa 3. Lisätietoa kappaleessa 3. Lisätietoa kappaleessa 3. tietoja ei ole käytettävissä Ei merkittävää vaaraa. Ei sovellettavissa...7. Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Ihokosketus. Hengitys...8. Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet..9. Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset..0. Yhteisvaikutukset... Tiettyjen tietojen puuttuminen..2. Seosta vai ainetta koskevat tiedot tietoja ei ole käytettävissä. Copyright 209 ChemSoft. All rights reserved

6 6/7 päivämäärä Seosta vai ainetta koskevat tiedot Ei sovellettavissa...3. Muut tiedot Ei sovellettavissa. KOHTA 2: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 2. Myrkyllisyys tietoja ei ole käytettävissä 2.2 Pysyvyys ja hajoavuus 2.3 Biokertyvyys 2.4 Liikkuvuus maaperässä 2.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 2.6 Muut haitalliset vaikutukset tietoja ei ole käytettävissä. KOHTA 3: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 3. Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitä paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti. Hävittäminen Pakkauksen hävittäminen Ota yhteys valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen. Älä huuhtele pintaveteen. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjät pakkaukset voidaan viedä hävitettäviksi tai kierrättää. Pakkaus voidaan kierrättää paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti. ÄLÄ käytä uudelleen tyhjiä pakkauksia. KOHTA 4: Kuljetustiedot 4. YK-numero 4.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 4.3 Kuljetuksen vaaraluokka 4.4 Pakkausryhmä 4.5 Ympäristövaarat Copyright 209 ChemSoft. All rights reserved

7 7/7 4.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 4.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 5: Lainsäädäntöä koskevat tiedot päivämäärä Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Asetukset 5.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 6: Muut tiedot Muut tiedot KOMISSION ASETUS (EU) 205/830, annettu 28 päivänä toukokuuta 205, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 907/2006 (REACH) muuttamisesta. Vaaralausekkeista kappaleessa 3 VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tässä esitetyt tiedot ja suositukset ("Tiedot") esitetään vilpittömässä mielessä ja uskotaan olevan oikeita liikkeeseenlaskupäivästä lähtien. Tietoja ei ole esitetty tietojen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Lisäksi, koska monet tekijät vaikuttavat tämän tuotteen käyttöön, tiedot toimitetaan sillä edellytyksellä, että se vastaanottava henkilö tai henkilöt tekevät omat määrityksensä sopivuudestaan omiin tarkoituksiinsa ennen käyttöä. Ellei tässä nimenomaisesti mainita, mitään takuuta, takuuta tai minkäänlaista ilmaisua, joka on ilmeinen tai epäsuora, sisältäen kuitenkin rajoitetun takuun, takuuvarmuuden, tietoturvasta tietyn käyttötarkoituksen, suorituskyvyn, kaupankäynnin tai tulosten osalta. TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖÖN OTTETUT TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET tehdään tämän tuotteen tai tuotteen käytön suhteen Tuote katetaan "sellaisena kuin se on", ja siihen sovelletaan vain tässä annettuja takuita, tämän tuotteen käytöstä ei aiheudu vastuuta. Tämä asiakirja eroaa aiemmista versioista seuraavissa kohdissa: Myrkyllisyys. Skin Irrit. 2: H35 - Ärsyttää ihoa. Eye Dam. : H38 - Vaurioittaa vakavasti silmiä. Met. Corr. : H290 - Voi syövyttää metalleja. Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltynä. Copyright 209 ChemSoft. All rights reserved