SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä"

Transkriptio

1 XI SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE Yleistä Puoluetoimikunta on käsitellyt puoluekokoukselle tehdyt sääntöaloitteet ja toteaa, että SDP:n XXX puoluekokous v teki laajan kokonaisuudistuksen puolueen ja sen alaorgaanien sääntöihin. Toisaalta vuoden 1919 yhdistyslaki ei vastaa tämän päivän puoiueorganisaatiotarpeita. Laista puuttuvat mm. suurten demokraattisten kokonaisuuksien toimintaa sääntelevät säännökset. Valtioneuvosto on kuitenkin asettanut yhdistyslakikomitean Sen tehtävänä on mm. valmistella yhdistyslain kokonaisuudistus nykyaikaisen yhdistys- ja järjestötoiminnan vaatimuksia vastaavalla tavalla. Komitean tulee selvittää, voitaisiinko yhdenvertaisuusperiaatteeseen olennaisesti puuttumatta sekä Iiittomuotoisten järjestöjen tarpeet huomioon ottaen lisätä 311

2 yhdistysten mahdollisuuksia päättää kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta perustellumpien päätöstentekosääntöjen käyttämisestä. Puoluetoimikunta ei ole pitänyt tarpeellisena tässä vaiheessa uudistaa puolueen eri järjestötasojen sääntöjä. Se on rajoittunut tekemään esityksiä puolueen sääntöjen ja kunnallispoliittisen ohjesäännön muuttamiseksi. Toisaalta on todettava, että järjestötoiminnan kehittäminen ja uudistaminen on puolueessa jatkuva tehtävä, joka muodostaa pohjan pitkän tähtäimen toiminnalle. Puoluetoimikunta katsoo, että perusteellisempi puolueen ja sen järjestötasojen sääntöjen muutos on aiheellista toteuttaa vasta sen jälkeen, kun yhdistys- ja puoluelainsäädäntö on nykyisestään kehittynyt. Puoluetoimikunta Puoluetoimikuntaan kuuluvat puolueen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja, puoluesihteeri ja lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä. Puoluekokous voi lisäksi valita enintään kuusi varajäsentä. Puoluetoimikunta pitää puolueen hallituksen kokoonpanoa riittävänä, mutta katsoo aiheelliseksi tehostaa varajäsenten toimintaa. Sääntöesityksen mukaan puoluetoimikunnan puheenjohtaja kutsuu puoluekokouksen valitsemassa järjestyksessä varajäsenen puoluetoimikunnan varsinaisen jäsenen tilalle, joka on estynyt osallistumasta puoluetoimikunnan kokoukseen. Nuorisojäsenyys Puoluetoimikunta toteaa, että mm. XXXI puoluekokous v velvoitti, että puolueen tulee suhtautua myönteisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen, ja esitti toivomuksena, että SNK:n osastot saataisiin SDP:n mallisäännöillä rekisteröidyksi. Puoluetoimikunta esittää, että puoluekokous vahvistaisi erityisen nuorisojäsenmaksun. Sääntötekstinä uudistus merkitsee sitä, että puolueen säännöissä tulee mainita, että puolueen täysi jäsenmaksu vahvistetaan noudattamalla enintään viittä maksuluokkajärjestelmää. Helsingin Sos.-dem. piirin asema SDP:n XXXI puoluekokous v on mm. käsitellyt Helsingin Sos.-dem. piirin asemaa puolueen järjestötason rakenteessa. Tuolloin on todettu, että puolueen organisaatio edellyttää mallisääntörakennelmaa. Puolueen säännöissä mainitaan, että Helsingissä on yhdistetty kunnallis- ja piirijärjestö. Helsingin organisatorisen aseman selkeyttämiseksi esitetään, että kunnallispoliittisessa ohjesäännössä mainitaan erikseen, että Helsingin kaupungissa kunnallistoimikunnan tehtäviä hoitaa piiritoimikunta ja kunnallisjärjestön edustajiston tehtäviä piirikokous. 312

3 Ylikunnalliset organisaatiot Puoluetoimikunta toteaa, että kuntainliitot ja muut ylikunnalliset organisaatiot muodostavat toisinaan tiettyjä poliittisia ongelmia. Toisaalta puolueen ja sen järjestötasojen säännöt eivät sääntele SDP:n eli kiinteän liiton ulkopuolisia organisaatioita. Kunnallispoliittiseen ohjesääntöön esitetään kuitenkin otettavaksi määräys siitä, että kunnallisjärjestön on yhteistyössä piirijärjestön kanssa järjestettävä ja yhtenäistettävä kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden toimielimiin kuuluvien sosialidemokraattisten edustajien toiminta. Niinikään esitetään, että valtuustoryhmän jäsenet ja muut luottamustehtävään valitut edustajat ovat velvollisia maksamaan kokouspalkkioistaan kunnallisjärjestön vuosittain määräämän luottamushenkilöveron. Tätä määräystä noudatetaan soveltuvin osin myös kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden luottamustehtävissä toimivien sosialidemokraattien keskuudessa siten, että luottamushenkilöveron määrää se järjestötaso, joka on heidät tehtävään valinnut. PUOLUEEN SÄÄNNÖT 9 1 7) mom. ennallaan 8) mom. Puolueen ylimääräisistä jäsenmaksuista päättää puolueneuvosto. Puolueen täysi jäsenmaksu vahvistetaan noudattamalla enintään viiden maksuluokan järjestelmää. 17 Puoluevaali ja puolueäänestys Muilta osin pykälä ennallaan. 37 1) mom. Puolueen täytäntöönpanevana elimenä ja lain mukaisena hallituksena on puoluetoimikunta, johon kuuluu varsinaisen puoluekokouksen erikseen valitseman puoluetoimikunnan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ja puoluesihteerin lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan ruotsinkielisten puoluejärjestöjen piiristä. Puoluekokous voi lisäksi valita puoluetoimikunnan jäsenille enintään kuusi varajäsentä, jotka puoluetoimikunnan puheenjohtaja kutsuu puoluekokouksen valitsemassa järjestyksessä niiden puoluetoimikunnan jäsenten tilalle, jotka ovat estyneitä osallistumaan puoluetoimi- 313

4 kunnan työhön. Valtioneuvoston jäsen ei kuitenkaan voi tänä aikana toimia puoluetoimikunnan jäsenenä, mikä määräys ei koske puoluetoimikunnan puheenjohtajaa. Kaikki puoluetoimikunnan jäsenet valitaan tarvittaessa suljetulla lippuäänestyksellä 2) mom. poistetaan 3 5) mom. ennallaan 214. KUNNALLISPOLIITTINEN OHJESÄÄNTÖ Puoluetoimikunnan esitys 2 Ensimmäisessä pykälässä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi on kunnallisjärjestön: Järjestettävä ja yhtenäistettävä kunnallisvaltuustoon ja muihin kunnan toimielimiin kuuluvien sosialidemokraattisten edustajien toiminta sekä huolehdittava säännöllisen yhteydenpidon aikaansaamisesta sosialidemokraattisten järjestöjen, luottamushenkilöiden ja valitsijoiden kesken. 2) mom. Kunnallisjärjestön on järjestettävä ja yhtenäistettävä yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden toimielimiin kuuluvien sosialidemokraattisten edustajien toiminta. 8 1) mom. Kun kunnallisvaalit on toimitettu ja keskusvaalilautakunta tiedottanut vaalien tuloksen, tulee valittujen sosialidemokraattisten edustajien ennen sitä kokousta, jossa he ryhtyvät toimiinsa, kokoontua ja muodostaa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä sekä valita keskuudestaan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri sekä muut toimihenkilöt. Valtuustoryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnallistoimikunta. 2 4) mom. ennallaan ) mom. ennallaan 3) mom. 314

5 Kunnallistoimikunnan puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja sosialidemokraattisilla kunnanhallituksen jäsenillä ja kunnanjohtajalla sekä puoluetoimikunnan tai piiritoimikunnan valtuuttamilla henkilöillä on ryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, elleivät he ole ryhmän jäseniä. 12 1) mom. ennallaan 2) mom. Ryhmän jäsenet ja kunnallisiin luottamustoimiin valitut ovat velvollisia maksamaan kokouspalkkioistaan kunnallisjärjestön vuosittain määräämän luottamushenkilöveron. Tätä määräystä noudatetaan soveltuvin osin myös kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden luottamustehtävissä toimivien sosialidemokraattisten jäsenten keskuudessa. Kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden luottamustehtävissä toimivien sosialidemokraattisten edustajien luottamushenkilöverosta määrää se järjestötaso, joka heidät on valinnut. 20 1) mom. ennallaan 2) mom. Helsingin kaupungissa kunnallistoimikunnan tehtäviä hoitaa piiritoimikunta ja kunnallisjärjestön edustajiston tehtäviä piirikokous. 22 Tämän ohjesäännön noudattamista valvovat piiritoimikunnat ja lähinnä niiden kunnallisjaostot PUOLUEEN PUHEENJOHTAJAN JA PUOLUESIHTEERIN MUKANAOLO VALTIONEUVOSTOSSA Suur-Helsingin Sosialistiseura r.y:n aloite Puolueemme tärkeimpien toimi- ja luottamushenkilöiden, ennenkaikkea puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin mukanaolo valtioneuvostossa samaistaa vahingollisella tavalla puolueen ja kapitalistisen maan valtioneuvoston kuvan toisiinsa. Puolue leimautuu tällöin osasyylliseksi, usein jopa pääsyylliseksi, kaikkiin valtiokoneiston toimenpiteisiin, myös niihin, jotka ovat jyrkästikin pieneläjien etujen vastaisia. Vaikka näin tapahtuu melkoisessa määrässä muutoinkin puolueemme osallistues- 315

6 sa hallitukseen, on tämä leimautuminen tuntuvasti voimakkaampaa puolueen puheenjohtajan tai puoluesihteerin mukanaolon johdosta. Samalla myös valtioneuvostossa mukanaoleva puolueen puheenjohtaja tai puoluesihteeri alkaa itsekin samaistaa valtio- ja puoluekoneiston, sitä enemmän mitä kauemmin on valtioneuvoston jäsenenä, ja asettaa valtiokoneiston ja kapitalistisen valtion edut kohtuuttomasti etusijalle puolueen ja sen kannattajakunnan etuihin verrattuna. Kaikki tämä tapahtuu raskaimmin silloin, kun puolueen puheenjohtaja tai puoluesihteeri on pääministerin paikalla. On myös huomattava, että puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin tehtävän hoitaminen on niin tärkeä, että se suuresti kärsii sellaisesta voimien ja ajan hajoittamisesta, mitä valtioneuvoston jäsenyys merkitsee. Jo kansanedustajan tehtävän hoitaminen haittaa sitä melkoisesti. Näin ollen Suur-Helsingin Sosialistiseura esittää, että puoluekokous päättäisi kieltää puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin mukanaolon valtioneuvostossa nykyisen valtiosäännön voimassaollessa. Voimassa olevat puolueen säännöt ja aikaisemmat puoluekokouspäätökset määrittelevät tarkoituksenmukaisella tavalla puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin osallistumisesta valtioneuvoston jäsenyyteen. Puoluetoimikunta toteaa, ettei esitys anna aihetta sääntömuutoksiin tai uusiin puoluekokouspäätöksiin PUOLUETOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA PUOLUENEU VOSTON PUHEENJOHTAJIEN OSALLISTUMINEN PUOLUETOIMIKUNNAN KOKOUKSIIN Satakunnan Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Puolueen sääntöjen 37 :n mukaan puoluetoimikuntaan kuuluu puoluetoimikunnan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä puoluesihteerin lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan ruotsinkielisten puoluejärjestöjen piiristä. Puoluekokous voi lisäksi valita puoluetoimikunnan jäsenille enintään viisi varajäsentä. Samoin puolueen sääntöjen 37 :n viidennen momentin mukaan puolueneuvoston puheenjohtajalla on puoluetoimikunnan kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Kun on ilmaantunut tarvetta puoluetoimikunnan jäsenten lisäämiseksi piirien, naisten ja nuorten taholta, Satakunnan Sosialidemokraattinen Piiri ry:n Piiritoimikunta esittää, 316

7 että puolueen sääntöjen 37 :ää muutettaisiin siten, että puoluetoimikuntaan kuuluu puoluetoimikunnan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä puoluesihteerin lisäksi 12 varsinaista jäsentä. Samoin sääntöjen 37 :n viidennen momentin muuttamista siten, että puolueneuvoston puheenjohtajilla on puoluetoimikunnan kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. SDP:n sääntöjen mukaan puolueen päätäntävaltaa käyttää puoluekokous paitsi niissä asioissa joissa sääntöjen mukaan päätösvalta kuuluu puolueneuvostolle tai joista toimitetaan puolueäänestys. Päättävänä toimielimenä puoluekokousten välillä toimii puoluekokouksen valitsema puolueneuvosto, joka mm. nimeää puolueen ehdokkaan tasavallan presidentiksi ja päättää puolueen osallistumisesta hallitukseen. Puolueen täytäntöönpanevana elimenä ja lain mukaisena hallituksena toimii puoluekokouksen valitsema puoluetoimikunta, joka käytännössä kokoontuu kerran viikossa. SDP:n puoluekokous valitsee siten suoraan nämä molemmat elimet, jotka puoluekokouksen lisäksi käyttävät päätös- ja täytäntöönpanovaltaa. Muiden suomalaisten puolueiden päätösjärjestelmä poikkeaa SDP:n järjestelmästä. Puolueilla on yleensä puolueneuvostoamme vastaava päätöksentekoelin. Sen sijaan puoluehallitukset ovat SDP:n puoluetoimikuntaa laajempia, mutta samalla ne kokoontuvat oleellisesti harvemmin, yleensä vain kerran kuukaudessa. Tämä merkitsee sitä, että niillä ei voi olla aktiivista yhteyttä päivän politiikkaan. Tästä syystä mm. Keskustapuolueella ja Kokoomuksella onkin erillinen puoluehallituksen valitsema työvaliokunta, joka on luonteeltaan poliittinen päätöksentekoelin ja kokoontuu viikottain. SDP:ssä on periaatteena ollut, että puoluekokous valitsee suoraan päätäntä- ja täytäntöönpanovaltaa käyttävät elimet, eivätkä nämä enää valitse uusia suppeita puolueelimiä. Siksi puoluetoimikunnalla ei ole työvaliokuntaa. Puoluetoimistolla on juoksevia asioita ja kokousten valmistelua varten työvaliokunta, mutta se ei tee poliittisia päätöksiä. Tämän päätäntäjärjestelmän toimisen edellytyksenä kuitenkin on, että puoluetoimikunnan jäsenten, varajäsenten eikä kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeutettujen määrä oleellisesti paisu nykyisestä. 317

8 Edellä mainittuihin perusteisiini ja puoluetoimikunnan jäsenmäärä lisäämisestä tehtyihin aloitteisiin viitaten puoluetoimikunta kuitenkin esittää, että varajäsenten osallistumista päätöksentekoon nykyisestään lavennetaan ja samalla varajäsenten lukumäärää lisättäisiin yhdellä SDP:N PUOLUETOIMIKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN KOROT TAMINEN Uudenmaan Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite SDP:n merkitys on kasvanut huomattavasti 70-luvun myötä ja puolueemme merkitys nousee entisestäänkin 80-luvun aikana. SDP:n on kyettävä kehittymään ja vahvistamaan omaa päätöksenteko-organisaatiotaan. Puolueemme päätöksentekoelimien toimintaa on kyettävä kehittämään. Yhteiskunnallisen uudistustyömme jatkuessa työskentely vaatii entistä enemmän ihmisiä miettimään ja päättämään kuinka SDP vastaa esiintyöntyviin ongelmiin. Vaikka on tiedossa, ettei SDP:n puoluetoimikunta yksin vastaa puolueemme linjasta, niin kuitenkin puoluetoimikunnan vastuu paivänpoliittisten kysymysten ratkomisessa on suuri ja merkitys tuntuu vain kasvavan. Lisätäksemme puoluetoimikunnan mahdollisuuksia vastata ajan haasteisiin ja leventääksemme sekä vahvistaaksemme entisestäänkin puoluetoimikunnan asiantuntemusta, näkee Uudenmaan Sos.-dem. Piiri ry:n piiritoimikunta eräänä ja varsin merkittävänä parannuskeinona sen, että SDP:n puoluetoimikunnan jäsenmäärää nostetaan. Uskomme myös, että puoluetoimikunnan jäsenmäärän lisääminen edistää kannattajakuntamme ja jäsenistön mielipiteiden ja tavoitteiden kuulemista päätöksenteossa. Uudenmaan Sos.-dem. Piiri ry:n Piiritoimikunta esittää, 318 että SDP:n sääntöjen 37 pykälä muutettaisiin seuraavasti: ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ja puoluesihteerin lisäksi kolmeatoista varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan ruotsinkielisten puoluejärjestöjen piiristä. Puoluekokous valitsee puoluetoimikunnan jäsenille viisi varajäsentä, jotka puoluetoimikunnan puheenjohtaja... jne. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta no 216 antamaansa lausuntoon.

9 218. PUOLUETOIMIKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN LISÄÄMINEN Etelä-Hämeen Sosialidemokraattinen Piiri r.y.n aloite Etelä-Hämeen Sos.dem. Piiri ry.n piiritoimikunta on käsitellyt kokouksessaan puolueen sääntöjen 37 jossa määritellään puoluetoimikunnan jäsenmäärä. Aiheen tämän sääntökohdan käsittelyyn on antanut mm. se, että puoluetoimikunnan kokoaminen on toistuvasti vienyt mielestämme tarpeettoman paljon puoluekokouksen aikaa sekä aiheuttanut myös tarpeettomia riitatilanteita piirien kesken. Puoluetoimikunnan jäsenmäärää suurentamalla niin, että kullekin piirille taattaisiin varsinaisen jäsenen paikka puoluetoimikunnassa, poistaisi ainakin tältä osin ongelman puoluekokouksessa. Edellä todettuun viitaten piiritoimikunta esittää: että puoluetoimikunta harkitsisi puolueen sääntöjen 37 :n muuttamista tältä osin siten, että edellä todettu puoluetoimikunnan valinta jäsenmäärän osalta olisi mahdollista. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta no 216 antamaansa lausuntoon KAIKISTA PIIRIJÄRJESTÖISTÄ EDUSTUS PUOLUETOIMI KUNTAAN Pohjois-Hämeen Sosialidemokraattinen Piiri r.y.n aloite Pohjois-Hämeen Sosialidemokraattinen Piiri ry:n piiritoimikunta on kokouksessaan käsitellyt mm. SDP:n sääntöjen uudistustarvetta. Puoluekokouksessa valittavan puoluetoimikunnan toimesta ja kautta tehdään päätökset puoluetta koskevista asioista. Piiritoimikunnan mielestä puoluetoimikunnan työssä ja päätöksenteossa olisi syytä olla kaikkien sd-piirien edustajansa välityksellä mukana. Edellä mainittuun viitaten Pohjois-Hämeen Sos.dem. piiritoimikunta esittää, että puoluetoimikunnassa tulisi olla edustus jokaisesta sos.dem. puolueen piirijärjestöstä joko siten, että puoluetoimikunnan jäseniä valitessa otettaisiin em. alueellinen edustavuus huomioon tai siten, että puolueneuvoston varapuheenjohtajilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus kuten nyt on puolueneuvoston puheenjohtajalla. 319

10 Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta no 216 antamaansa lausuntoon PUOLUETOIMIKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN LISÄÄMINEN Lapin Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Sosialidemokraattisen puoluetyön johtavana periaatteena on kansanvaltaisuus. Tätä taustaa vasten vaikuttaa oudolta, että Itäja Pohjois-Suomen järjestöväen edustus jatkuvasti puuttuu SDP:n puoluetoimikunnasta, jonka kuitenkin pitäisi heijastella koko valtakunnan sosialidemokraattien näkemyksiä. Edelliseen viitaten Lapin Sosialidemokraattinen Piiri r.y. esittääkin puoluekokoukselle, että puoluetoimikunnan jäsenmäärää lisättäisiin kolmella ja näin varmistettaisiin kaikkien piirijärjestöjen osallisuus puolueen keskeisessä päätöksentekoelimessä. Puolueen sisäinen demokraattisuus olisi puoluekokouksen ja puolueneuvoston lisäksi syytä ulottaa myös puoluetoimikunnan työskentelyyn. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta no 216 antamaansa lausuntoon JOKAISESTA PIIRISTÄ EDUSTAJA PUOLUETOIMIKUN TAAN Huutoniemen Sosialidemokraatit r.y:n aloite Demokraattisessa järjestössä valitsevat jäsenet tai heidän edustajansa järjestön johtoelimet. Näin on myös Sosialidemokraattisessa Puolueessa. Jotta järjestön johtoelimillä olisi jäsenistön täysi luottamus tukenaan, tulee sitä valittaessa huomioida erilaiset ryhmät, joista jäsenistö koostuu. Tämä pätee niin ikä, sukupuoli, ammatti, kieli, kuin alueellisessakin suhteessa. Viime puoluekokouksen valitseman puoluetoimikunnan kokoonpano ei ainakaan alueellisessa suhteessa täytä tätä kriteeriä. Seitsemällä pohjoisimmalla piirillä on 21 jäsenisessä puoluejohdossa kahden varsinaisen ja yhden varajäsenen paikat. Eteläisimmällä seitsemällä piirillä on 18 paikan edustus, mukaanlukien kaikki puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja sihteerin paikat. Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Lapin piireillä ei ole lainkaan edustusta puoluetoimikunnassa. Mielestämme ei tällainen asiantila sovi demokratiaa, solidaarisuutta ja tasa-arvoa korostavan järjestön ilmeeseen. 320

11 Näin ollen Huutoniemen Sosialidemokraatit esittävät puoluekokoukselle, että se puoluetoimikuntaa valitessaan huolehtisi siitä, että jokainen piiri saa ainakin yhden edustajan puoluetoimikuntaan. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta n:o 216 antamaansa lausuntoon LISÄEDUSTAJIA PUOLUETOIMIKUNTAAN, PUOLUE NEUVOSTOON JA PUOLUEKOKOUSEDUSTAJIKSI Idänpään Työväenyhdistys r.y:n jäsenen Suune Kuitusen aloite. Seuraavien vuosien ja vuosikymmenien kuluessa eivät puheet auta, täytyy olla tositekoja eikä vain porvarillisia vaihtoehtoja. On korkea aika poistaa harvojen valta Sos.-dem. Puolueesta. Tärkeintä ja tehokkainta on, että sääntöjä muutetaan yläpäässä ensin. Esitän puolueen sääntöjä muutettavaksi siten, että puoluetoimikuntaan valittaisiin nykyistä yhtä jäsentä kohti kolme, puolueneuvostoon nykyistä yhtä jäsentä kohti kolme jäsentä ja puoluekokousedustajiksi nykyistä yhtä edustajaa kohti kolme edustajaa. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta n:o 216 antamaansa lausuntoon SDP.N TYÖVALIOKUNNAN ASEMAN VAHVISTAMINEN JA SÄÄNTÖIHIN KIRJAAMINEN Uudenmaan Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Uudenmaan Sos.-dem. Piiri r.y.n Piiritoimikunta katsoo, että SDP:ssä on jo selvästi vakiintunut käytäntö, että puoluetoimikunnalla on olemassa työvaliokunta. Työvaliokunta on valmistellut puoluetoimikunnalle tulevat asiat ja tehnyt pohjaehdotukset esiintulevista asioista. Työvaliokunta on koostunut ainakin viimeaikoina SDP:n puheenjohtajasta, puoluesihteeristä sekä puoluetoimiston osastopäälliköistä. Uudenmaan Sos.-dem. Piiri r.y:n Piiritoimikunnan mielestä SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunnan asema voitaisiin virallistaa ja lisätä asianomainen kohta puolueen sääntöihin. 321

12 Piiritoimikunta esittääkin seuraavaa: että SDP:n sääntöjen 37 lisättäisiin yksi momentti joka kuuluisi seuraavasti: "Puoluetoimikunnan kokousten valmistelevana ja juoksevia asioita hoitavana elimenä toimii työvaliokunta, johonka kuuluvat Puolueen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja, puoluesihteeri sekä tarpeellinen määrä puoluetoimiston osastopäälliköitä. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta n:o 216 antamaansa lausuntoon MUUTOS PUOLUEKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTAAN Myrskylän Sos.-dem. Työväenyhdistys r.y:n jäsenen Ismo Mäenpään aloite Nykyisillä säännöillä sorretaan suurta osaa Suomen kunnissa toimivia puolueen jäseniä ja äänestäjiä. Sosialidemokraattisen Puolueen pitäisi olla demokraattinen puolue, mutta tässä asiassa on demokratia unohtunut vallan himoon ja tavoitteluun. Esimerkiksi Myrskylän kunnassa on hyvin toimiva työväenyhdistys ja hyvä työväentalo, mutta maksavia jäseniä vain 24, valtuustopaikkoja on 4 ja sosialidemokraatteja 230. Sama tilanne on monessa muussa kunnassa ja nämä ihmiset ihmettelevät tätä asiaa, miksi Suomen suurin puolue ei halua tunnustaa kaikkia kuntia tasa-arvoisiksi niin kuin eräät muut suuret puolueet. Puoluekokousaloitteena esitän, että Suomen jokaisesta kunnasta valitaan vähintään 1 puoluekokousedustaja puoluekokoukseen. SDP:n puoluekokousedustajat valitaan piireittäin jäsenmäärien perusteella. Jäsenmäärältään pienien puolueosastojen edustus määräytyy vaaliyhtymien välityksellä. Muutoksia tähän hyvin toimineeseen järjestelmään ei ole syytä tehdä, sillä kuntakohtainen edustus puoluekokouksessa muuttaisi kokouksen luonteen. Puoluetoimikunta toteaa, että puoluekokousedustajien vaalitapaa ei ole aiheellista muuttaa JÄRJESTÖDEMOKRATIAN KEHITTÄMINEN Tampereen Kristillisten Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y:n aloite Yhdistyksemme esittää puoluekokouksen päätettäväksi, 322

13 että puolueen perusosastojen vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi SDP:ssa tulee puoluekokousedustajat valita yhdistyksittäin eli siten, että kukin puolueosasto valitsee puoluekokoukseen yhden edustajan. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta n:o 224 antamaansa lausuntoon PUOLUE- JA YHDISTYS VAALEISSA ANNETTAVIEN ÄÄNIEN RAJOITTAMINEN Tampereen Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y:n aloite Tampereen Sos.-dem. Yhdistys on todennut, että nykyinen äänestysjärjestelmä johtaa näennäisdemokratiaan ja junttalistojen käyttöön. Nykyisinhän piiri-, kunnallis- ja perusyhdistyksen johtokuntaa valittaessa jokainen jäsen saa äänestää koko johtokuntaa. Tämä aiheuttaa sen, että enemmistö päättää kaikista paikoista, eikä minkäänlainen suhteellisuus välttämättä toteudu. Nykyinen järjestelmä suosii vanhojen jäsenten uudelleen valintaa. Uusien, vähemmän tunnettujen, hyvienkin tovereiden on erittäin vaikea päästä johtopaikoille, kuitenkin koko puolueväki valittelee nuorten ja naisten heikkoa panosta. Samoin puolueäänestyksessä äänestetään niin monella äänellä, että tämäkin suosii tunnettuja tovereita, koska loppuäänet tulee annettua ehkä pienemmän harkinnan jälkeen, samoin junttaus tulee mahdolliseksi. Tampereen Sosialidemokraattinen Yhdistys esittää, että puoluekokous päättäisi, ettei puolueäänestyksessä kukaan saa käyttää kolmea ääntä enempää, eikä piiri-, kunnallis- ja perusyhdistyksissä kukaan saa vaaleissa äänestää useampaa toveria kuin korkeintaan puolta valittavan elimen jäsenmäärästä. Puoluetoimikunta ei tässä vaiheessa katso tarpeelliseksi muuttaa puolue- ja yhdistysvaaleissa noudatettavaa käytäntöä eikä puolla aloitteen hyväksymistä PUOLUEORGANISAATION ERI TASOJEN TOIMIN TOJEN YHTEENSOVITTAMINEN Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Puolueosastojen toiminnan suunnittelusta on viime vuosina ollut erittäin paljon puhetta ja toimintaa on myös pyritty kehittä- 323

14 mään monissa puolueosastoissa. Yhdeksi ongelmaksi järkevälle suunnittelulle on muodostunut puolueorganisaation eri toimintatasojen yhteensovittaminen päällekkäisyyksien poistamiseksi. Nykyisten sääntöjen mukaan puolueosastot päättävät tulevan vuoden toimintasuunnitelmista lokakuussa, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestö marraskuussa. Ajatus sinänsä on kansanvaltainen, että organisaation alataso suunnittelee tulevan vuoden toiminnoista ensin ja sitten yletään ylemmille organisaatiotasoille, mutta käytännössä se ei pelaa kitkattomasti, sillä alempien organisaatiotasojen toiminnat eivät ole heijastuneet ylemmille organisaatiotasoille. Tästä johtuen yhdistys esittää, että sääntöihin tehtäisiin seuraavan sisältöinen periaatemuutos: Toiminnan suunnittelu tulevaa vuotta varten aloitettaisiin puoluetoimistossa ja puoluetoimikunnassa jo keväällä ja se vahvistettaisiin puolueneuvostossa viimeistään elokuun loppuun mennessä. Syyskuussa toimitettaisiin piirijärjestöille puolueen toimintasuunnitelma sekä siihen pohjautuva tapahtumakalenteri tulevan vuoden keskeisimmistä tapahtumista. Piirijärjestöt vahvistaisivat taas omat toimintasuunnitelmansa tapahtumakalentereineen lokakuun loppuun mennessä ja toimittaisivat ne kunnallisjärjestöille ja puolueosastoille marraskuun alussa. Kunnallisjärjestöt huomioisivat ylempien organisaatioiden tapahtumat ja laatisivat omat toimintasuunnitelmansa marraskuun aikana, jolloin niistä voidaan sääntömääräisessä edustajiston kokouksessa päättää. Puolueosastot pitäisivät sääntömääräisen syyskokouksensa vasta joulukuussa, jossa vahvistaisivat oman toimintasuunnitelmansa tapahtumakalentereineen. Näin ollen puolueosastot voisivat huomioida omassa toimintasuunnitelmassaan myös puolueen, piirin ja kunnallisjärjestön toimintasuunnitelmat ja tapahtumakalenterit. Tämä järjestys estäisi päällekkäisyydet järjestötapahtumissa ja parantaisi tiedonkulkua organisaation eri tasoilla. Toiminnan suunnittelu em. järjestyksessä pitäisi kytkeä myös sisarjärjestöjen toimintojen suunnitteluun, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla auttaisi koko puolueorganisaation eri tasojen toimintaa. Puolueen suunnittelutoiminnassa on pyritty noudattamaan aloitteessa esitettyä menettelytapaa siten, että puolueen toimintasuunnitelman runko tulevalle toimintavuodelle on valmistettu jo kevätkauden aikana. Tavoitteena on 324

15 ollut, että puolueen suunnittelemat tärkeimmät tapahtumat tulisivat näin myös perus- ja kunnallisjärjestöjen tietoon. Puoluetoimikunta toteaa, että aloitteessa esitetyt näkemykset voidaan ottaa huomioon suunnittelutoimintaa edelleen kehitettäessä KIINTEÄN RYHMÄTOIMINNAN SÄÄNTELY Muuralan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Järjestöjen sisäinen ryhmätoiminta on taipuvainen kerta toisensa jälkeen muodostumaan järjestödemokratian, jopa yhtenäisyyden kannalta haitalliseksi. Menneet ilmiöt eivät välttämättä ole tulevaisuudestakaan poissuljettuja. Senpä vuoksi on puolueessamme syytä paneutua näiden ristiriitaoireiden sääntelymahdollisuuksiin uudella tavalla, koska vanhat keinot eivät aina ole parhaita. "Kukin huutaa, mitä tahtoo, mutta kukaan ei vastaa mistään", sanoi kokenut ja mukana ollut kunnallisneuvos aikanaan. Ongelma onkin todella siinä, kuka vastaa toiminnasta, jonka tavoitteita ei edes "sisärenkaalle" kerrota. "Johtajat menivät piiloon, jäsenistö oli ymmällään ja kukaan ei voinut tehdä mitään, kun asiat oli sekaisin". Tämä on kokeneen ammattiyhdistysmiehen kommentti hajaannuksen vuosilta. Miten teettäjät voisivat vastata rekisteröimättömissä vaikkapa kiinteissäkin ryhmissä harrastamastaan johtamisesta? Tämä on vaikeasti ratkaistava kysymys. Yhdistyslakimme tuntee periaatteen, että jokaisella järjestöllä on oltava vastuullinen johto ja määritelty tarkoitus, jokaisella jäsenellä yksi ääni, erottamiselle on oltava täsmälliset perusteet, jäsenillä oikeudet ja heitä on kohdeltava tasavertaisesti. Vain lain säätämissä rajoissa voidaan säännöillä antaa tarkempia määräyksiä toiminnasta ja sen periaatteista. Soveltuvin osin tämä laki koskee myös rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Jotta ryhmätoiminta (kiinteät juntat) eivät mielivaltaisesti voisi loukata puolueen jäsenten ja jäsenjärjestöjen edustajien oikeuksia, olisi puolueemme toimintasääntöihin sisällytettävä uusia määräyksiä ryhmätoiminnan periaatteista, ryhmien oikeuksista ja velvollisuuksista mukaan luettuna myös luetteloitumisvelvollisuus puolueen sisäiseksi perustettavaan fraktiorekisteriin. Viittellisenä ennakkotapauksena ulkomailta niitä on puolueissakin voitaneen pitää suomalaisissa yhteistoimintajärjestöissä jo vanhastaan noudatettuja ryhmätoiminnan määräyksiä, joita ei kuitenkaan sellaisenaan voida soveltaa puolueen sisäisiin ryhmiin. Vain luetteloitujen ryhmien ja niiden edustajien voitaisiin sallia rekisteröityjen järjestöjen kokouksissa esittää "pitkiä listoja" tai muutoin päätösehdotuksia kiinteiden ryhmien nimissä. Niiden ei tietenkään pitäisi voida rajoittaa perusjärjestöjen edustajien demokraattisia oikeuksia, kuten nyt usein on tapahtunut ja tapahtunee. 325

16 Edellä esitettyjen tosiasioiden ja lähtökohtien pohjalta esitämme, että SDP:n puoluekokous velvoittaisi puoluetoimikunnan käsittelemään ns. kiinteän ryhmätoiminnan sääntelymahdollisuuksia ja asettamaan tätä kysymystä edelleen valmistelevan työryhmän ynnä tuomaan asian seuraavan puoluekokouksen käsittelyyn. Mikäli tarpeellisten sääntelytoimenpiteiden katsotaan vaativan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä (puoluelaki, yhdistyslaki),olisi tämänmukaiset toimenpiteet samassa yhteydessä valmisteltava. Erilaisten mielipiteiden esiintyminen ja niiden puolesta toimiminen on kiinteä osa sosialidemokratiaa. Sen sijaan ryhmittyminen puolueen sisäisiksi ryhmäkunniksi on sosialidemokratialle vierasta. Puoluetoimikunta esittää aloitteen hylättäväksi PUOLUEKOKOUKSEN VAPAA PÄÄTÄNTÄVALTA Ruoholahden Sos.-dem. Yhdistys r.y:n aloite. Korkein päätösvalta Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa kuuluu joka kolmas vuosi kokoontuvalle puoluekokoukselle. Puoluekokousten välillä korkeinta päätösvaltaa käyttää puolueneuvosto, jonka kokoonpanossa otetaan huomioon alueellinen tasapuolisuus. Puolueen toimeenpanovaltaa käyttävän puoluetoimikunnan jäseniä valittaessa eivät puolueen säännöt sen sijaan edellytä alueellisen jaon noudattamista. Siitä huolimatta on päädytty käytäntöön, jonka mukaan puoluetoimikunnan paikat jaetaan jo ennen puoluekokousta eri piirien kesken salaisilla sopimuksilla ja henkilöt piirien edustajiksi nimetään kokouksissa, joihin piirien puoluekokousedustajat kutsutaan ja joissa tarvittaessa tehdään äänestämällä enemmistöpäätöksiä. Tällä tavoin viedään puoluekokoukselta todellinen päätösvalta puoluetoimikuntaa valittaessa ja tehdään puoluekokouksesta etukäteen juntattujen sopimusten allekirjoittaja. Puoluetoimikunnan kokoonpanon lisäksi puoluekokousedustajien vapaata harkinta- ja päätösvaltaa on rajoitettu monissa muissa asioissa piirikohtaisilia sopimuksilla. Siten puoluekokouksessa käydyllä keskustelulla on useimmiten vain näennäisdemokraattista ja puoluekokousedustajien kannalta sielunhoidollista merkitystä. Puoluedemokratian ja demokraattisen sosialismin kannalta kysymyksessä on paha rappiotila. Ruoholahden Sosialidemokraattinen Yhdistys esittääkin puoluekokouksen päätökseksi, että puoluekokous kehottaa puolueen piirijärjestöjä kieltämään alueeltaan valittuja piirikokousedustajia sitovat en- 326

17 nen puoluekokousta tehdyt piirikohtaiset päätökset, jotka rajoittavat puoluekokouksen päätösvaltaa, ja tästä periaatteesta poikkeaminen sallitaan vain silloin, kun puolueen sääntöjen edellyttämät päätökset ja puoluekokouksen joustava kulku sitä välttämättä edellyttävät. Sääntöjen mukaan puoluekokousedustajat valitaan piirijärjestöittäin ja vaaliyhtymittäin. Jokaisen edustajan takana on tällöin tietty määrä puolueen jäseniä. Käytännössä piirikohtaiset edustajaryhmät kokouksissaan valitsevat edustajansa puoluekokousvaliokuntiin ja keskustelevat muista puoluekokouksessa esille tulevista asioista. Näiden kokouksien pitämistä ei ole syytä kieltää, koska ne ovat osa puoluekokousvalmisteluja. Piiriryhmien päätöksillä ei kuitenkaan voi määrätä puoluekokousedustajien henkilökohtaisista mielipiteistä. Puoluetoimikunta toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin MUUTOKSIA PIIRITOIMIKUNNAN VALINTAAN Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri r.y.n aloite Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri r.y. esittää puoluekokoukselle, että sosialidemokraattisen piirin sääntöjen pykälän ensimmäinen kappale muutettaisiin seuraavaksi: Piirijärjestön täytääntöönpanevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on piiritoimikunta, johon kuuluu piirijärjestön syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Piiritoimikunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta, piiritoimikunnasta on vuosittain erovuorossa kolmasosa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arpomalla. Puoluetoimikunta painottaa jatkuvuuden merkitystä järjestöjen luottamustoimia täytettäessä, mutta ei kuitenkaan tässä vaiheessa puolla aloitteen hyväksymistä SDP:N PIIRIJÄRJESTÖJEN MALLISÄÄNNÖN 14 1 MOM. MUUTTAMINEN Uudenmaan Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Uudenmaan Sos.-dem. Piirin piirikokouksessa on vuonna 1979 päätetty, että piiritoimikunnan jäsenmäärä tulisi nostaa. 327

18 Varsinkin Uudenmaan kokoisessa piirijärjestössä tulisi piiritoimikunnan jäsenmäärän olla suurempi, jolloin voitaisiin paremmin olla kiinni niissä asioissa, mitä eri puolilla laajaa ja väkirikasta maakuntaa ajatellaan. Piiritoimikunnan jäsenmäärän nostamisen voi piirijärjestö sääntöjen mukaan tehdä itsekin. Mielestämme asia on sellainen, että sitä voidaan pohtia myös puoluekokouksessa. Uudenmaan Sos.-dem. Piiri ry:n piiritoimikunta esittää, että SDP:n piirijärjestöjen sääntöjen 14 1 mom. kuuluisi seuraavasti: "... lisäksi vähintään viisi ja enintään neljätoista jäsen- Puoluetoimikunta toteaa, että piiritoimikunnat voidaan myös nykyisen jäsenmäärän puitteissa valita alueellisesti riittävän edustaviksi ja ehdottaa aloitteen hylättäväksi LISÄYS LUOTTAMUSMIESVERON PERIMISESTÄ PIIRI JÄRJESTÖJEN JA KUNNALLISJÄRJESTÖJEN SÄÄNTÖIHIN Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri r.y. esittää, että sosialidemokraattisen piirin sääntöjen pykälään 12 kohtaan syyskokouksen tehtävät, sekä sos.dem. kunnallisjärjestön sääntöjen pykälään 12 kohtaan syyskokouksen tehtävät lisätään kohta: Päättää luottamustoimiveron perinnästä. Puoluetoimikunta toteaa, että esitetty sääntömuutos ei sovellu puoluejärjestöjen sääntöihin ja viittaa esitykseensä kunnallispoliittisen ohjesäännön 12 :n muuttamisesta KUNNALLISTOIMIKUNNAN TOIMIKAUDEN PIDENTÄMI NEN Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y:n aloite Näkemyksemme mukaan kunnallistoimikunta voisi samassa kokoonpanossa pitempään toimiessaan työskennellä nykyistä suunnitelmallisemmin ja pitkäjänteisemmin sekä käyttää hyväksi jäsentensä toimikunnan työssä saamaa kokemusta. Toisaalta 328

19 vapaus usein toistuvien henkilövalintojen paineelta antaisi myös kunnallisjärjestön edustajistolle tietyn työrauhan ja mahdollisuuden keskittyä muiden vaativien ja laaja-alaisten tehtäviensä hoitamiseen. Luontevaa olisi, että kunnallistoimikuntien toimikausi noudattaisi samaa kaksivuotisrytmiä kuin kunnanhallitusten toimikausi. Esitämme, että puoluekokous sääntömuutoksella mahdollistaisi kunnallistoimikunnan toimikauden pidentämisen kahteen vuoteen. Toimikausi SDP:n järjestöorganisaatiossa on perinteisesti ollut yksi vuosi. Samaa käytäntöä on noudatettu piiri-, kunnallisjärjestö- ja perusjärjestötasolla. Puoluetoimikunta toteaa, että mahdolliset toimikauden muutokset on syytä tehdä samanaikaisesti kaikilla organisaatiotasoilla ja esittää aloitteen hylättäväksi VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNALLIS TOIMIKUNTAAN Vihdin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y:n aloite Järjestötoiminnassamme olemme kokeneet puutteena sen, ettei Kunnallistoimikuntaan ja piiritoimikuntaan sääntöjen mukaan ole mahdollista valita varajäseniä. Po. toimikuntiin pääsemiseksi käydään usein tiukkaakin kamppailua. Kuitenkin nämä tärkeät elimet kokoontuvat usein vajaalukuisina, osan tovereista ollessa estyneinä saapumasta kokouksiin. Jotta po. toimikunnat voisivat kokoontua täysilukuisina mahdollisimman usein, varataksemme useammalle toverille mahdollisuuden osallistua tärkeään päätöksentekoon ja helpottaaksemme po. toimikuntiin kohdistuvia valintapaineita, Vihdin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö esittää, että puoluekokous hyväksyisi sääntöihin ao. kohtiin lisäyksen varajäsenten valinnasta. Varajäsenten valintaa koskevat säännökset voisivat soveltuvin osin olla sisällöltään samansuuntaisia kuin puoluetoimikunnan varajäsenten valintaa koskevat säännökset. Täten asianmukainen syyskokous voisi valita toimikunnan varsinaisten jäsenten lisäksi esim. enintään viisi varajä- 329

20 sentä, jotka kutsutaan kokouksen valitsemassa järjestyksessä niiden toimikunnan varsinaisten jäsenten tilalle, jotka ovat estyneet osallistumasta toimikunnan kokoukseen. Puoluetoimikunta viittaa sääntöjen muutosesityksen perusteluihin ja ehdottaa aloitteen hylättäväksi KUNNALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON VALINTA PERUSTEEN MUUTOS Oulun Seudun Ay-Sosialidemokraatit r.y:n aloite Puolueen tarkoituksena ja tavoitteena on mielestämme perustaa alue- ja kaupunginosakohtaisia vireästi toimivia puolueosastoja. Tämän johdosta Oulun Seudun Ay-sosialidemokraatit r.y. päätti esittää Sosialidemokraattisen Puolueen 32. puoluekokoukselle, että se käsittelisi kunnallisjärjestöjen edustajistojen jäsenperustetta koskevaa sääntökohtaa ja muuttaisi em. kohtaa siten, että valintaperusteissa korostuisi ns. alueyhdistysten ja puolueosastojen asema kunnallisjärjestöjen edustajistoja muodostettaessa. Oulun Seudun Ay-sosialidemokraatit r.y. esittää että sääntökohtaa muutettaisiin seuraavasti: Yksi (1) edustaja jokaista alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohti sataan (100) jäseneen asti, Yksi (1) edustaja jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti kahteensataan viiteenkymmeneen (250) jäseneen asti sekä tästä eteenpäin Yksi (1) edustaja jokaista alkavaa sataa (100) jäsentä kohti. Puoluetoimikunta toteaa, että esitetty muutos vaatii kaikkien jäsenten yksimielisen hyväksymisen ja on tästä syystä vaikea toteuttaa ja ehdottaa aloitteen hylättäväksi KUNNALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON EDUSTAJAPERUSTEEN MUUTOS Toppilan Sos.-dem. Työväenyhdistys r.y:n aloite. Toppilan Sos.dem. Työväenyhdistys esittää puoluekokoukselle seuraavaa. 330

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SDP:n Kunnallispoliittinen malliohjesääntö

SDP:n Kunnallispoliittinen malliohjesääntö Hyväksytty DP:n 39. puoluekokouksessa 6.6.2002 Tampereella DP:n Kunnallispoliittinen malliohjesääntö 1. osialidemokraattisen kunnallisen toiminnan tarkoitus 1 osialidemokraattisen kunnallisen toiminnan

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SDP:n kunnallisjärjestön mallisäännöt (versio kunnallisjärjestön hallituksen kausi 2v)

SDP:n kunnallisjärjestön mallisäännöt (versio kunnallisjärjestön hallituksen kausi 2v) Hyväksytty SDP:n 44. puoluekokouksessa 8.5.2014 Seinäjoella SDP:n kunnallisjärjestön mallisäännöt (versio kunnallisjärjestön hallituksen kausi 2v) 1 Yhdistyksen nimi on... Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SDP:n Kunnallispoliittinen ohjesääntö Riihimäki

SDP:n Kunnallispoliittinen ohjesääntö Riihimäki SDP:n Kunnallispoliittinen ohjesääntö Riihimäki Hyväksytty SDP:n 39. puoluekokouksessa 6.6.2002 Tampereella ja edelleen 8 :n ja 23 :n osalta Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n jäsenkokouksessa xx.xx.2017

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT 1 Piirin säännöt SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY

HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY 1 HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY PÄÄTÖS 14.3.2015 HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätpiirikokouksessa 14.3.2015. Merkitty yhdistysrekisteriin 14.1.2016. 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt Ahlaisten Kyläyhdistys ry 1 Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf. Säännöt

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf. Säännöt Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry Nylands Retrieverförbund rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Iin Vihreät ry. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Iin Vihreät ry. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot Iin Vihreät ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Iin Vihreät ry ja sen kotipaikka on Iin kunta. Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT RY SÄÄNNÖT

TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT RY SÄÄNNÖT TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Turun työväenopiston opiskelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toimintaalueena

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Ÿ1 Yhdistyksen nimi on Meridiaani ry, ruotsiksi Meridian rf ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä

Lisätiedot

UUDEN JÄSENEN KIRJANEN. Opas uusille jäsenille. Suomen. Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN JÄSENEN KIRJANEN. Opas uusille jäsenille. Suomen. Sosialidemokraattinen Puolue Suomen UUDEN JÄSENEN KIRJANEN Sosialidemokraattinen Puolue Opas uusille jäsenille 1 UUDEN JÄSENEN KIRJANEN Opas uusille jäsenille Julkaisija Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. Saariniemenkatu 6 00530

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi.

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi. Sininen = Tekstiä ehdotetaan muutettavaksi tai siirrettäväksi toiseen paikkaan. Punainen = Tekstiä ehdotetaan poistettavaksi. Vihreä = Tekstiä ehdotetaan lisättäväksi. Nykyinen 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt

NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, nimi on Nuorten Kotkien Keskusliitto Unga Örnars Centralförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Vammaisala Talentia ry. Säännöt

Vammaisala Talentia ry. Säännöt Vammaisala Talentia ry Säännöt 1 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vammaisala Talentia ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys on Sosiaalialan korkeakoulutettujen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot