SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä"

Transkriptio

1 XI SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE Yleistä Puoluetoimikunta on käsitellyt puoluekokoukselle tehdyt sääntöaloitteet ja toteaa, että SDP:n XXX puoluekokous v teki laajan kokonaisuudistuksen puolueen ja sen alaorgaanien sääntöihin. Toisaalta vuoden 1919 yhdistyslaki ei vastaa tämän päivän puoiueorganisaatiotarpeita. Laista puuttuvat mm. suurten demokraattisten kokonaisuuksien toimintaa sääntelevät säännökset. Valtioneuvosto on kuitenkin asettanut yhdistyslakikomitean Sen tehtävänä on mm. valmistella yhdistyslain kokonaisuudistus nykyaikaisen yhdistys- ja järjestötoiminnan vaatimuksia vastaavalla tavalla. Komitean tulee selvittää, voitaisiinko yhdenvertaisuusperiaatteeseen olennaisesti puuttumatta sekä Iiittomuotoisten järjestöjen tarpeet huomioon ottaen lisätä 311

2 yhdistysten mahdollisuuksia päättää kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta perustellumpien päätöstentekosääntöjen käyttämisestä. Puoluetoimikunta ei ole pitänyt tarpeellisena tässä vaiheessa uudistaa puolueen eri järjestötasojen sääntöjä. Se on rajoittunut tekemään esityksiä puolueen sääntöjen ja kunnallispoliittisen ohjesäännön muuttamiseksi. Toisaalta on todettava, että järjestötoiminnan kehittäminen ja uudistaminen on puolueessa jatkuva tehtävä, joka muodostaa pohjan pitkän tähtäimen toiminnalle. Puoluetoimikunta katsoo, että perusteellisempi puolueen ja sen järjestötasojen sääntöjen muutos on aiheellista toteuttaa vasta sen jälkeen, kun yhdistys- ja puoluelainsäädäntö on nykyisestään kehittynyt. Puoluetoimikunta Puoluetoimikuntaan kuuluvat puolueen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja, puoluesihteeri ja lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä. Puoluekokous voi lisäksi valita enintään kuusi varajäsentä. Puoluetoimikunta pitää puolueen hallituksen kokoonpanoa riittävänä, mutta katsoo aiheelliseksi tehostaa varajäsenten toimintaa. Sääntöesityksen mukaan puoluetoimikunnan puheenjohtaja kutsuu puoluekokouksen valitsemassa järjestyksessä varajäsenen puoluetoimikunnan varsinaisen jäsenen tilalle, joka on estynyt osallistumasta puoluetoimikunnan kokoukseen. Nuorisojäsenyys Puoluetoimikunta toteaa, että mm. XXXI puoluekokous v velvoitti, että puolueen tulee suhtautua myönteisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen, ja esitti toivomuksena, että SNK:n osastot saataisiin SDP:n mallisäännöillä rekisteröidyksi. Puoluetoimikunta esittää, että puoluekokous vahvistaisi erityisen nuorisojäsenmaksun. Sääntötekstinä uudistus merkitsee sitä, että puolueen säännöissä tulee mainita, että puolueen täysi jäsenmaksu vahvistetaan noudattamalla enintään viittä maksuluokkajärjestelmää. Helsingin Sos.-dem. piirin asema SDP:n XXXI puoluekokous v on mm. käsitellyt Helsingin Sos.-dem. piirin asemaa puolueen järjestötason rakenteessa. Tuolloin on todettu, että puolueen organisaatio edellyttää mallisääntörakennelmaa. Puolueen säännöissä mainitaan, että Helsingissä on yhdistetty kunnallis- ja piirijärjestö. Helsingin organisatorisen aseman selkeyttämiseksi esitetään, että kunnallispoliittisessa ohjesäännössä mainitaan erikseen, että Helsingin kaupungissa kunnallistoimikunnan tehtäviä hoitaa piiritoimikunta ja kunnallisjärjestön edustajiston tehtäviä piirikokous. 312

3 Ylikunnalliset organisaatiot Puoluetoimikunta toteaa, että kuntainliitot ja muut ylikunnalliset organisaatiot muodostavat toisinaan tiettyjä poliittisia ongelmia. Toisaalta puolueen ja sen järjestötasojen säännöt eivät sääntele SDP:n eli kiinteän liiton ulkopuolisia organisaatioita. Kunnallispoliittiseen ohjesääntöön esitetään kuitenkin otettavaksi määräys siitä, että kunnallisjärjestön on yhteistyössä piirijärjestön kanssa järjestettävä ja yhtenäistettävä kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden toimielimiin kuuluvien sosialidemokraattisten edustajien toiminta. Niinikään esitetään, että valtuustoryhmän jäsenet ja muut luottamustehtävään valitut edustajat ovat velvollisia maksamaan kokouspalkkioistaan kunnallisjärjestön vuosittain määräämän luottamushenkilöveron. Tätä määräystä noudatetaan soveltuvin osin myös kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden luottamustehtävissä toimivien sosialidemokraattien keskuudessa siten, että luottamushenkilöveron määrää se järjestötaso, joka on heidät tehtävään valinnut. PUOLUEEN SÄÄNNÖT 9 1 7) mom. ennallaan 8) mom. Puolueen ylimääräisistä jäsenmaksuista päättää puolueneuvosto. Puolueen täysi jäsenmaksu vahvistetaan noudattamalla enintään viiden maksuluokan järjestelmää. 17 Puoluevaali ja puolueäänestys Muilta osin pykälä ennallaan. 37 1) mom. Puolueen täytäntöönpanevana elimenä ja lain mukaisena hallituksena on puoluetoimikunta, johon kuuluu varsinaisen puoluekokouksen erikseen valitseman puoluetoimikunnan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ja puoluesihteerin lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan ruotsinkielisten puoluejärjestöjen piiristä. Puoluekokous voi lisäksi valita puoluetoimikunnan jäsenille enintään kuusi varajäsentä, jotka puoluetoimikunnan puheenjohtaja kutsuu puoluekokouksen valitsemassa järjestyksessä niiden puoluetoimikunnan jäsenten tilalle, jotka ovat estyneitä osallistumaan puoluetoimi- 313

4 kunnan työhön. Valtioneuvoston jäsen ei kuitenkaan voi tänä aikana toimia puoluetoimikunnan jäsenenä, mikä määräys ei koske puoluetoimikunnan puheenjohtajaa. Kaikki puoluetoimikunnan jäsenet valitaan tarvittaessa suljetulla lippuäänestyksellä 2) mom. poistetaan 3 5) mom. ennallaan 214. KUNNALLISPOLIITTINEN OHJESÄÄNTÖ Puoluetoimikunnan esitys 2 Ensimmäisessä pykälässä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi on kunnallisjärjestön: Järjestettävä ja yhtenäistettävä kunnallisvaltuustoon ja muihin kunnan toimielimiin kuuluvien sosialidemokraattisten edustajien toiminta sekä huolehdittava säännöllisen yhteydenpidon aikaansaamisesta sosialidemokraattisten järjestöjen, luottamushenkilöiden ja valitsijoiden kesken. 2) mom. Kunnallisjärjestön on järjestettävä ja yhtenäistettävä yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden toimielimiin kuuluvien sosialidemokraattisten edustajien toiminta. 8 1) mom. Kun kunnallisvaalit on toimitettu ja keskusvaalilautakunta tiedottanut vaalien tuloksen, tulee valittujen sosialidemokraattisten edustajien ennen sitä kokousta, jossa he ryhtyvät toimiinsa, kokoontua ja muodostaa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä sekä valita keskuudestaan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri sekä muut toimihenkilöt. Valtuustoryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnallistoimikunta. 2 4) mom. ennallaan ) mom. ennallaan 3) mom. 314

5 Kunnallistoimikunnan puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja sosialidemokraattisilla kunnanhallituksen jäsenillä ja kunnanjohtajalla sekä puoluetoimikunnan tai piiritoimikunnan valtuuttamilla henkilöillä on ryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, elleivät he ole ryhmän jäseniä. 12 1) mom. ennallaan 2) mom. Ryhmän jäsenet ja kunnallisiin luottamustoimiin valitut ovat velvollisia maksamaan kokouspalkkioistaan kunnallisjärjestön vuosittain määräämän luottamushenkilöveron. Tätä määräystä noudatetaan soveltuvin osin myös kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden luottamustehtävissä toimivien sosialidemokraattisten jäsenten keskuudessa. Kuntainliittojen ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden luottamustehtävissä toimivien sosialidemokraattisten edustajien luottamushenkilöverosta määrää se järjestötaso, joka heidät on valinnut. 20 1) mom. ennallaan 2) mom. Helsingin kaupungissa kunnallistoimikunnan tehtäviä hoitaa piiritoimikunta ja kunnallisjärjestön edustajiston tehtäviä piirikokous. 22 Tämän ohjesäännön noudattamista valvovat piiritoimikunnat ja lähinnä niiden kunnallisjaostot PUOLUEEN PUHEENJOHTAJAN JA PUOLUESIHTEERIN MUKANAOLO VALTIONEUVOSTOSSA Suur-Helsingin Sosialistiseura r.y:n aloite Puolueemme tärkeimpien toimi- ja luottamushenkilöiden, ennenkaikkea puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin mukanaolo valtioneuvostossa samaistaa vahingollisella tavalla puolueen ja kapitalistisen maan valtioneuvoston kuvan toisiinsa. Puolue leimautuu tällöin osasyylliseksi, usein jopa pääsyylliseksi, kaikkiin valtiokoneiston toimenpiteisiin, myös niihin, jotka ovat jyrkästikin pieneläjien etujen vastaisia. Vaikka näin tapahtuu melkoisessa määrässä muutoinkin puolueemme osallistues- 315

6 sa hallitukseen, on tämä leimautuminen tuntuvasti voimakkaampaa puolueen puheenjohtajan tai puoluesihteerin mukanaolon johdosta. Samalla myös valtioneuvostossa mukanaoleva puolueen puheenjohtaja tai puoluesihteeri alkaa itsekin samaistaa valtio- ja puoluekoneiston, sitä enemmän mitä kauemmin on valtioneuvoston jäsenenä, ja asettaa valtiokoneiston ja kapitalistisen valtion edut kohtuuttomasti etusijalle puolueen ja sen kannattajakunnan etuihin verrattuna. Kaikki tämä tapahtuu raskaimmin silloin, kun puolueen puheenjohtaja tai puoluesihteeri on pääministerin paikalla. On myös huomattava, että puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin tehtävän hoitaminen on niin tärkeä, että se suuresti kärsii sellaisesta voimien ja ajan hajoittamisesta, mitä valtioneuvoston jäsenyys merkitsee. Jo kansanedustajan tehtävän hoitaminen haittaa sitä melkoisesti. Näin ollen Suur-Helsingin Sosialistiseura esittää, että puoluekokous päättäisi kieltää puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin mukanaolon valtioneuvostossa nykyisen valtiosäännön voimassaollessa. Voimassa olevat puolueen säännöt ja aikaisemmat puoluekokouspäätökset määrittelevät tarkoituksenmukaisella tavalla puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin osallistumisesta valtioneuvoston jäsenyyteen. Puoluetoimikunta toteaa, ettei esitys anna aihetta sääntömuutoksiin tai uusiin puoluekokouspäätöksiin PUOLUETOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA PUOLUENEU VOSTON PUHEENJOHTAJIEN OSALLISTUMINEN PUOLUETOIMIKUNNAN KOKOUKSIIN Satakunnan Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Puolueen sääntöjen 37 :n mukaan puoluetoimikuntaan kuuluu puoluetoimikunnan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä puoluesihteerin lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan ruotsinkielisten puoluejärjestöjen piiristä. Puoluekokous voi lisäksi valita puoluetoimikunnan jäsenille enintään viisi varajäsentä. Samoin puolueen sääntöjen 37 :n viidennen momentin mukaan puolueneuvoston puheenjohtajalla on puoluetoimikunnan kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Kun on ilmaantunut tarvetta puoluetoimikunnan jäsenten lisäämiseksi piirien, naisten ja nuorten taholta, Satakunnan Sosialidemokraattinen Piiri ry:n Piiritoimikunta esittää, 316

7 että puolueen sääntöjen 37 :ää muutettaisiin siten, että puoluetoimikuntaan kuuluu puoluetoimikunnan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä puoluesihteerin lisäksi 12 varsinaista jäsentä. Samoin sääntöjen 37 :n viidennen momentin muuttamista siten, että puolueneuvoston puheenjohtajilla on puoluetoimikunnan kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. SDP:n sääntöjen mukaan puolueen päätäntävaltaa käyttää puoluekokous paitsi niissä asioissa joissa sääntöjen mukaan päätösvalta kuuluu puolueneuvostolle tai joista toimitetaan puolueäänestys. Päättävänä toimielimenä puoluekokousten välillä toimii puoluekokouksen valitsema puolueneuvosto, joka mm. nimeää puolueen ehdokkaan tasavallan presidentiksi ja päättää puolueen osallistumisesta hallitukseen. Puolueen täytäntöönpanevana elimenä ja lain mukaisena hallituksena toimii puoluekokouksen valitsema puoluetoimikunta, joka käytännössä kokoontuu kerran viikossa. SDP:n puoluekokous valitsee siten suoraan nämä molemmat elimet, jotka puoluekokouksen lisäksi käyttävät päätös- ja täytäntöönpanovaltaa. Muiden suomalaisten puolueiden päätösjärjestelmä poikkeaa SDP:n järjestelmästä. Puolueilla on yleensä puolueneuvostoamme vastaava päätöksentekoelin. Sen sijaan puoluehallitukset ovat SDP:n puoluetoimikuntaa laajempia, mutta samalla ne kokoontuvat oleellisesti harvemmin, yleensä vain kerran kuukaudessa. Tämä merkitsee sitä, että niillä ei voi olla aktiivista yhteyttä päivän politiikkaan. Tästä syystä mm. Keskustapuolueella ja Kokoomuksella onkin erillinen puoluehallituksen valitsema työvaliokunta, joka on luonteeltaan poliittinen päätöksentekoelin ja kokoontuu viikottain. SDP:ssä on periaatteena ollut, että puoluekokous valitsee suoraan päätäntä- ja täytäntöönpanovaltaa käyttävät elimet, eivätkä nämä enää valitse uusia suppeita puolueelimiä. Siksi puoluetoimikunnalla ei ole työvaliokuntaa. Puoluetoimistolla on juoksevia asioita ja kokousten valmistelua varten työvaliokunta, mutta se ei tee poliittisia päätöksiä. Tämän päätäntäjärjestelmän toimisen edellytyksenä kuitenkin on, että puoluetoimikunnan jäsenten, varajäsenten eikä kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeutettujen määrä oleellisesti paisu nykyisestä. 317

8 Edellä mainittuihin perusteisiini ja puoluetoimikunnan jäsenmäärä lisäämisestä tehtyihin aloitteisiin viitaten puoluetoimikunta kuitenkin esittää, että varajäsenten osallistumista päätöksentekoon nykyisestään lavennetaan ja samalla varajäsenten lukumäärää lisättäisiin yhdellä SDP:N PUOLUETOIMIKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN KOROT TAMINEN Uudenmaan Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite SDP:n merkitys on kasvanut huomattavasti 70-luvun myötä ja puolueemme merkitys nousee entisestäänkin 80-luvun aikana. SDP:n on kyettävä kehittymään ja vahvistamaan omaa päätöksenteko-organisaatiotaan. Puolueemme päätöksentekoelimien toimintaa on kyettävä kehittämään. Yhteiskunnallisen uudistustyömme jatkuessa työskentely vaatii entistä enemmän ihmisiä miettimään ja päättämään kuinka SDP vastaa esiintyöntyviin ongelmiin. Vaikka on tiedossa, ettei SDP:n puoluetoimikunta yksin vastaa puolueemme linjasta, niin kuitenkin puoluetoimikunnan vastuu paivänpoliittisten kysymysten ratkomisessa on suuri ja merkitys tuntuu vain kasvavan. Lisätäksemme puoluetoimikunnan mahdollisuuksia vastata ajan haasteisiin ja leventääksemme sekä vahvistaaksemme entisestäänkin puoluetoimikunnan asiantuntemusta, näkee Uudenmaan Sos.-dem. Piiri ry:n piiritoimikunta eräänä ja varsin merkittävänä parannuskeinona sen, että SDP:n puoluetoimikunnan jäsenmäärää nostetaan. Uskomme myös, että puoluetoimikunnan jäsenmäärän lisääminen edistää kannattajakuntamme ja jäsenistön mielipiteiden ja tavoitteiden kuulemista päätöksenteossa. Uudenmaan Sos.-dem. Piiri ry:n Piiritoimikunta esittää, 318 että SDP:n sääntöjen 37 pykälä muutettaisiin seuraavasti: ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ja puoluesihteerin lisäksi kolmeatoista varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan ruotsinkielisten puoluejärjestöjen piiristä. Puoluekokous valitsee puoluetoimikunnan jäsenille viisi varajäsentä, jotka puoluetoimikunnan puheenjohtaja... jne. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta no 216 antamaansa lausuntoon.

9 218. PUOLUETOIMIKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN LISÄÄMINEN Etelä-Hämeen Sosialidemokraattinen Piiri r.y.n aloite Etelä-Hämeen Sos.dem. Piiri ry.n piiritoimikunta on käsitellyt kokouksessaan puolueen sääntöjen 37 jossa määritellään puoluetoimikunnan jäsenmäärä. Aiheen tämän sääntökohdan käsittelyyn on antanut mm. se, että puoluetoimikunnan kokoaminen on toistuvasti vienyt mielestämme tarpeettoman paljon puoluekokouksen aikaa sekä aiheuttanut myös tarpeettomia riitatilanteita piirien kesken. Puoluetoimikunnan jäsenmäärää suurentamalla niin, että kullekin piirille taattaisiin varsinaisen jäsenen paikka puoluetoimikunnassa, poistaisi ainakin tältä osin ongelman puoluekokouksessa. Edellä todettuun viitaten piiritoimikunta esittää: että puoluetoimikunta harkitsisi puolueen sääntöjen 37 :n muuttamista tältä osin siten, että edellä todettu puoluetoimikunnan valinta jäsenmäärän osalta olisi mahdollista. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta no 216 antamaansa lausuntoon KAIKISTA PIIRIJÄRJESTÖISTÄ EDUSTUS PUOLUETOIMI KUNTAAN Pohjois-Hämeen Sosialidemokraattinen Piiri r.y.n aloite Pohjois-Hämeen Sosialidemokraattinen Piiri ry:n piiritoimikunta on kokouksessaan käsitellyt mm. SDP:n sääntöjen uudistustarvetta. Puoluekokouksessa valittavan puoluetoimikunnan toimesta ja kautta tehdään päätökset puoluetta koskevista asioista. Piiritoimikunnan mielestä puoluetoimikunnan työssä ja päätöksenteossa olisi syytä olla kaikkien sd-piirien edustajansa välityksellä mukana. Edellä mainittuun viitaten Pohjois-Hämeen Sos.dem. piiritoimikunta esittää, että puoluetoimikunnassa tulisi olla edustus jokaisesta sos.dem. puolueen piirijärjestöstä joko siten, että puoluetoimikunnan jäseniä valitessa otettaisiin em. alueellinen edustavuus huomioon tai siten, että puolueneuvoston varapuheenjohtajilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus kuten nyt on puolueneuvoston puheenjohtajalla. 319

10 Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta no 216 antamaansa lausuntoon PUOLUETOIMIKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN LISÄÄMINEN Lapin Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Sosialidemokraattisen puoluetyön johtavana periaatteena on kansanvaltaisuus. Tätä taustaa vasten vaikuttaa oudolta, että Itäja Pohjois-Suomen järjestöväen edustus jatkuvasti puuttuu SDP:n puoluetoimikunnasta, jonka kuitenkin pitäisi heijastella koko valtakunnan sosialidemokraattien näkemyksiä. Edelliseen viitaten Lapin Sosialidemokraattinen Piiri r.y. esittääkin puoluekokoukselle, että puoluetoimikunnan jäsenmäärää lisättäisiin kolmella ja näin varmistettaisiin kaikkien piirijärjestöjen osallisuus puolueen keskeisessä päätöksentekoelimessä. Puolueen sisäinen demokraattisuus olisi puoluekokouksen ja puolueneuvoston lisäksi syytä ulottaa myös puoluetoimikunnan työskentelyyn. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta no 216 antamaansa lausuntoon JOKAISESTA PIIRISTÄ EDUSTAJA PUOLUETOIMIKUN TAAN Huutoniemen Sosialidemokraatit r.y:n aloite Demokraattisessa järjestössä valitsevat jäsenet tai heidän edustajansa järjestön johtoelimet. Näin on myös Sosialidemokraattisessa Puolueessa. Jotta järjestön johtoelimillä olisi jäsenistön täysi luottamus tukenaan, tulee sitä valittaessa huomioida erilaiset ryhmät, joista jäsenistö koostuu. Tämä pätee niin ikä, sukupuoli, ammatti, kieli, kuin alueellisessakin suhteessa. Viime puoluekokouksen valitseman puoluetoimikunnan kokoonpano ei ainakaan alueellisessa suhteessa täytä tätä kriteeriä. Seitsemällä pohjoisimmalla piirillä on 21 jäsenisessä puoluejohdossa kahden varsinaisen ja yhden varajäsenen paikat. Eteläisimmällä seitsemällä piirillä on 18 paikan edustus, mukaanlukien kaikki puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja sihteerin paikat. Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Lapin piireillä ei ole lainkaan edustusta puoluetoimikunnassa. Mielestämme ei tällainen asiantila sovi demokratiaa, solidaarisuutta ja tasa-arvoa korostavan järjestön ilmeeseen. 320

11 Näin ollen Huutoniemen Sosialidemokraatit esittävät puoluekokoukselle, että se puoluetoimikuntaa valitessaan huolehtisi siitä, että jokainen piiri saa ainakin yhden edustajan puoluetoimikuntaan. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta n:o 216 antamaansa lausuntoon LISÄEDUSTAJIA PUOLUETOIMIKUNTAAN, PUOLUE NEUVOSTOON JA PUOLUEKOKOUSEDUSTAJIKSI Idänpään Työväenyhdistys r.y:n jäsenen Suune Kuitusen aloite. Seuraavien vuosien ja vuosikymmenien kuluessa eivät puheet auta, täytyy olla tositekoja eikä vain porvarillisia vaihtoehtoja. On korkea aika poistaa harvojen valta Sos.-dem. Puolueesta. Tärkeintä ja tehokkainta on, että sääntöjä muutetaan yläpäässä ensin. Esitän puolueen sääntöjä muutettavaksi siten, että puoluetoimikuntaan valittaisiin nykyistä yhtä jäsentä kohti kolme, puolueneuvostoon nykyistä yhtä jäsentä kohti kolme jäsentä ja puoluekokousedustajiksi nykyistä yhtä edustajaa kohti kolme edustajaa. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta n:o 216 antamaansa lausuntoon SDP.N TYÖVALIOKUNNAN ASEMAN VAHVISTAMINEN JA SÄÄNTÖIHIN KIRJAAMINEN Uudenmaan Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Uudenmaan Sos.-dem. Piiri r.y.n Piiritoimikunta katsoo, että SDP:ssä on jo selvästi vakiintunut käytäntö, että puoluetoimikunnalla on olemassa työvaliokunta. Työvaliokunta on valmistellut puoluetoimikunnalle tulevat asiat ja tehnyt pohjaehdotukset esiintulevista asioista. Työvaliokunta on koostunut ainakin viimeaikoina SDP:n puheenjohtajasta, puoluesihteeristä sekä puoluetoimiston osastopäälliköistä. Uudenmaan Sos.-dem. Piiri r.y:n Piiritoimikunnan mielestä SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunnan asema voitaisiin virallistaa ja lisätä asianomainen kohta puolueen sääntöihin. 321

12 Piiritoimikunta esittääkin seuraavaa: että SDP:n sääntöjen 37 lisättäisiin yksi momentti joka kuuluisi seuraavasti: "Puoluetoimikunnan kokousten valmistelevana ja juoksevia asioita hoitavana elimenä toimii työvaliokunta, johonka kuuluvat Puolueen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja, puoluesihteeri sekä tarpeellinen määrä puoluetoimiston osastopäälliköitä. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta n:o 216 antamaansa lausuntoon MUUTOS PUOLUEKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTAAN Myrskylän Sos.-dem. Työväenyhdistys r.y:n jäsenen Ismo Mäenpään aloite Nykyisillä säännöillä sorretaan suurta osaa Suomen kunnissa toimivia puolueen jäseniä ja äänestäjiä. Sosialidemokraattisen Puolueen pitäisi olla demokraattinen puolue, mutta tässä asiassa on demokratia unohtunut vallan himoon ja tavoitteluun. Esimerkiksi Myrskylän kunnassa on hyvin toimiva työväenyhdistys ja hyvä työväentalo, mutta maksavia jäseniä vain 24, valtuustopaikkoja on 4 ja sosialidemokraatteja 230. Sama tilanne on monessa muussa kunnassa ja nämä ihmiset ihmettelevät tätä asiaa, miksi Suomen suurin puolue ei halua tunnustaa kaikkia kuntia tasa-arvoisiksi niin kuin eräät muut suuret puolueet. Puoluekokousaloitteena esitän, että Suomen jokaisesta kunnasta valitaan vähintään 1 puoluekokousedustaja puoluekokoukseen. SDP:n puoluekokousedustajat valitaan piireittäin jäsenmäärien perusteella. Jäsenmäärältään pienien puolueosastojen edustus määräytyy vaaliyhtymien välityksellä. Muutoksia tähän hyvin toimineeseen järjestelmään ei ole syytä tehdä, sillä kuntakohtainen edustus puoluekokouksessa muuttaisi kokouksen luonteen. Puoluetoimikunta toteaa, että puoluekokousedustajien vaalitapaa ei ole aiheellista muuttaa JÄRJESTÖDEMOKRATIAN KEHITTÄMINEN Tampereen Kristillisten Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y:n aloite Yhdistyksemme esittää puoluekokouksen päätettäväksi, 322

13 että puolueen perusosastojen vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi SDP:ssa tulee puoluekokousedustajat valita yhdistyksittäin eli siten, että kukin puolueosasto valitsee puoluekokoukseen yhden edustajan. Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta n:o 224 antamaansa lausuntoon PUOLUE- JA YHDISTYS VAALEISSA ANNETTAVIEN ÄÄNIEN RAJOITTAMINEN Tampereen Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y:n aloite Tampereen Sos.-dem. Yhdistys on todennut, että nykyinen äänestysjärjestelmä johtaa näennäisdemokratiaan ja junttalistojen käyttöön. Nykyisinhän piiri-, kunnallis- ja perusyhdistyksen johtokuntaa valittaessa jokainen jäsen saa äänestää koko johtokuntaa. Tämä aiheuttaa sen, että enemmistö päättää kaikista paikoista, eikä minkäänlainen suhteellisuus välttämättä toteudu. Nykyinen järjestelmä suosii vanhojen jäsenten uudelleen valintaa. Uusien, vähemmän tunnettujen, hyvienkin tovereiden on erittäin vaikea päästä johtopaikoille, kuitenkin koko puolueväki valittelee nuorten ja naisten heikkoa panosta. Samoin puolueäänestyksessä äänestetään niin monella äänellä, että tämäkin suosii tunnettuja tovereita, koska loppuäänet tulee annettua ehkä pienemmän harkinnan jälkeen, samoin junttaus tulee mahdolliseksi. Tampereen Sosialidemokraattinen Yhdistys esittää, että puoluekokous päättäisi, ettei puolueäänestyksessä kukaan saa käyttää kolmea ääntä enempää, eikä piiri-, kunnallis- ja perusyhdistyksissä kukaan saa vaaleissa äänestää useampaa toveria kuin korkeintaan puolta valittavan elimen jäsenmäärästä. Puoluetoimikunta ei tässä vaiheessa katso tarpeelliseksi muuttaa puolue- ja yhdistysvaaleissa noudatettavaa käytäntöä eikä puolla aloitteen hyväksymistä PUOLUEORGANISAATION ERI TASOJEN TOIMIN TOJEN YHTEENSOVITTAMINEN Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Puolueosastojen toiminnan suunnittelusta on viime vuosina ollut erittäin paljon puhetta ja toimintaa on myös pyritty kehittä- 323

14 mään monissa puolueosastoissa. Yhdeksi ongelmaksi järkevälle suunnittelulle on muodostunut puolueorganisaation eri toimintatasojen yhteensovittaminen päällekkäisyyksien poistamiseksi. Nykyisten sääntöjen mukaan puolueosastot päättävät tulevan vuoden toimintasuunnitelmista lokakuussa, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestö marraskuussa. Ajatus sinänsä on kansanvaltainen, että organisaation alataso suunnittelee tulevan vuoden toiminnoista ensin ja sitten yletään ylemmille organisaatiotasoille, mutta käytännössä se ei pelaa kitkattomasti, sillä alempien organisaatiotasojen toiminnat eivät ole heijastuneet ylemmille organisaatiotasoille. Tästä johtuen yhdistys esittää, että sääntöihin tehtäisiin seuraavan sisältöinen periaatemuutos: Toiminnan suunnittelu tulevaa vuotta varten aloitettaisiin puoluetoimistossa ja puoluetoimikunnassa jo keväällä ja se vahvistettaisiin puolueneuvostossa viimeistään elokuun loppuun mennessä. Syyskuussa toimitettaisiin piirijärjestöille puolueen toimintasuunnitelma sekä siihen pohjautuva tapahtumakalenteri tulevan vuoden keskeisimmistä tapahtumista. Piirijärjestöt vahvistaisivat taas omat toimintasuunnitelmansa tapahtumakalentereineen lokakuun loppuun mennessä ja toimittaisivat ne kunnallisjärjestöille ja puolueosastoille marraskuun alussa. Kunnallisjärjestöt huomioisivat ylempien organisaatioiden tapahtumat ja laatisivat omat toimintasuunnitelmansa marraskuun aikana, jolloin niistä voidaan sääntömääräisessä edustajiston kokouksessa päättää. Puolueosastot pitäisivät sääntömääräisen syyskokouksensa vasta joulukuussa, jossa vahvistaisivat oman toimintasuunnitelmansa tapahtumakalentereineen. Näin ollen puolueosastot voisivat huomioida omassa toimintasuunnitelmassaan myös puolueen, piirin ja kunnallisjärjestön toimintasuunnitelmat ja tapahtumakalenterit. Tämä järjestys estäisi päällekkäisyydet järjestötapahtumissa ja parantaisi tiedonkulkua organisaation eri tasoilla. Toiminnan suunnittelu em. järjestyksessä pitäisi kytkeä myös sisarjärjestöjen toimintojen suunnitteluun, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla auttaisi koko puolueorganisaation eri tasojen toimintaa. Puolueen suunnittelutoiminnassa on pyritty noudattamaan aloitteessa esitettyä menettelytapaa siten, että puolueen toimintasuunnitelman runko tulevalle toimintavuodelle on valmistettu jo kevätkauden aikana. Tavoitteena on 324

15 ollut, että puolueen suunnittelemat tärkeimmät tapahtumat tulisivat näin myös perus- ja kunnallisjärjestöjen tietoon. Puoluetoimikunta toteaa, että aloitteessa esitetyt näkemykset voidaan ottaa huomioon suunnittelutoimintaa edelleen kehitettäessä KIINTEÄN RYHMÄTOIMINNAN SÄÄNTELY Muuralan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Järjestöjen sisäinen ryhmätoiminta on taipuvainen kerta toisensa jälkeen muodostumaan järjestödemokratian, jopa yhtenäisyyden kannalta haitalliseksi. Menneet ilmiöt eivät välttämättä ole tulevaisuudestakaan poissuljettuja. Senpä vuoksi on puolueessamme syytä paneutua näiden ristiriitaoireiden sääntelymahdollisuuksiin uudella tavalla, koska vanhat keinot eivät aina ole parhaita. "Kukin huutaa, mitä tahtoo, mutta kukaan ei vastaa mistään", sanoi kokenut ja mukana ollut kunnallisneuvos aikanaan. Ongelma onkin todella siinä, kuka vastaa toiminnasta, jonka tavoitteita ei edes "sisärenkaalle" kerrota. "Johtajat menivät piiloon, jäsenistö oli ymmällään ja kukaan ei voinut tehdä mitään, kun asiat oli sekaisin". Tämä on kokeneen ammattiyhdistysmiehen kommentti hajaannuksen vuosilta. Miten teettäjät voisivat vastata rekisteröimättömissä vaikkapa kiinteissäkin ryhmissä harrastamastaan johtamisesta? Tämä on vaikeasti ratkaistava kysymys. Yhdistyslakimme tuntee periaatteen, että jokaisella järjestöllä on oltava vastuullinen johto ja määritelty tarkoitus, jokaisella jäsenellä yksi ääni, erottamiselle on oltava täsmälliset perusteet, jäsenillä oikeudet ja heitä on kohdeltava tasavertaisesti. Vain lain säätämissä rajoissa voidaan säännöillä antaa tarkempia määräyksiä toiminnasta ja sen periaatteista. Soveltuvin osin tämä laki koskee myös rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Jotta ryhmätoiminta (kiinteät juntat) eivät mielivaltaisesti voisi loukata puolueen jäsenten ja jäsenjärjestöjen edustajien oikeuksia, olisi puolueemme toimintasääntöihin sisällytettävä uusia määräyksiä ryhmätoiminnan periaatteista, ryhmien oikeuksista ja velvollisuuksista mukaan luettuna myös luetteloitumisvelvollisuus puolueen sisäiseksi perustettavaan fraktiorekisteriin. Viittellisenä ennakkotapauksena ulkomailta niitä on puolueissakin voitaneen pitää suomalaisissa yhteistoimintajärjestöissä jo vanhastaan noudatettuja ryhmätoiminnan määräyksiä, joita ei kuitenkaan sellaisenaan voida soveltaa puolueen sisäisiin ryhmiin. Vain luetteloitujen ryhmien ja niiden edustajien voitaisiin sallia rekisteröityjen järjestöjen kokouksissa esittää "pitkiä listoja" tai muutoin päätösehdotuksia kiinteiden ryhmien nimissä. Niiden ei tietenkään pitäisi voida rajoittaa perusjärjestöjen edustajien demokraattisia oikeuksia, kuten nyt usein on tapahtunut ja tapahtunee. 325

16 Edellä esitettyjen tosiasioiden ja lähtökohtien pohjalta esitämme, että SDP:n puoluekokous velvoittaisi puoluetoimikunnan käsittelemään ns. kiinteän ryhmätoiminnan sääntelymahdollisuuksia ja asettamaan tätä kysymystä edelleen valmistelevan työryhmän ynnä tuomaan asian seuraavan puoluekokouksen käsittelyyn. Mikäli tarpeellisten sääntelytoimenpiteiden katsotaan vaativan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä (puoluelaki, yhdistyslaki),olisi tämänmukaiset toimenpiteet samassa yhteydessä valmisteltava. Erilaisten mielipiteiden esiintyminen ja niiden puolesta toimiminen on kiinteä osa sosialidemokratiaa. Sen sijaan ryhmittyminen puolueen sisäisiksi ryhmäkunniksi on sosialidemokratialle vierasta. Puoluetoimikunta esittää aloitteen hylättäväksi PUOLUEKOKOUKSEN VAPAA PÄÄTÄNTÄVALTA Ruoholahden Sos.-dem. Yhdistys r.y:n aloite. Korkein päätösvalta Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa kuuluu joka kolmas vuosi kokoontuvalle puoluekokoukselle. Puoluekokousten välillä korkeinta päätösvaltaa käyttää puolueneuvosto, jonka kokoonpanossa otetaan huomioon alueellinen tasapuolisuus. Puolueen toimeenpanovaltaa käyttävän puoluetoimikunnan jäseniä valittaessa eivät puolueen säännöt sen sijaan edellytä alueellisen jaon noudattamista. Siitä huolimatta on päädytty käytäntöön, jonka mukaan puoluetoimikunnan paikat jaetaan jo ennen puoluekokousta eri piirien kesken salaisilla sopimuksilla ja henkilöt piirien edustajiksi nimetään kokouksissa, joihin piirien puoluekokousedustajat kutsutaan ja joissa tarvittaessa tehdään äänestämällä enemmistöpäätöksiä. Tällä tavoin viedään puoluekokoukselta todellinen päätösvalta puoluetoimikuntaa valittaessa ja tehdään puoluekokouksesta etukäteen juntattujen sopimusten allekirjoittaja. Puoluetoimikunnan kokoonpanon lisäksi puoluekokousedustajien vapaata harkinta- ja päätösvaltaa on rajoitettu monissa muissa asioissa piirikohtaisilia sopimuksilla. Siten puoluekokouksessa käydyllä keskustelulla on useimmiten vain näennäisdemokraattista ja puoluekokousedustajien kannalta sielunhoidollista merkitystä. Puoluedemokratian ja demokraattisen sosialismin kannalta kysymyksessä on paha rappiotila. Ruoholahden Sosialidemokraattinen Yhdistys esittääkin puoluekokouksen päätökseksi, että puoluekokous kehottaa puolueen piirijärjestöjä kieltämään alueeltaan valittuja piirikokousedustajia sitovat en- 326

17 nen puoluekokousta tehdyt piirikohtaiset päätökset, jotka rajoittavat puoluekokouksen päätösvaltaa, ja tästä periaatteesta poikkeaminen sallitaan vain silloin, kun puolueen sääntöjen edellyttämät päätökset ja puoluekokouksen joustava kulku sitä välttämättä edellyttävät. Sääntöjen mukaan puoluekokousedustajat valitaan piirijärjestöittäin ja vaaliyhtymittäin. Jokaisen edustajan takana on tällöin tietty määrä puolueen jäseniä. Käytännössä piirikohtaiset edustajaryhmät kokouksissaan valitsevat edustajansa puoluekokousvaliokuntiin ja keskustelevat muista puoluekokouksessa esille tulevista asioista. Näiden kokouksien pitämistä ei ole syytä kieltää, koska ne ovat osa puoluekokousvalmisteluja. Piiriryhmien päätöksillä ei kuitenkaan voi määrätä puoluekokousedustajien henkilökohtaisista mielipiteistä. Puoluetoimikunta toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin MUUTOKSIA PIIRITOIMIKUNNAN VALINTAAN Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri r.y.n aloite Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri r.y. esittää puoluekokoukselle, että sosialidemokraattisen piirin sääntöjen pykälän ensimmäinen kappale muutettaisiin seuraavaksi: Piirijärjestön täytääntöönpanevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on piiritoimikunta, johon kuuluu piirijärjestön syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Piiritoimikunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta, piiritoimikunnasta on vuosittain erovuorossa kolmasosa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arpomalla. Puoluetoimikunta painottaa jatkuvuuden merkitystä järjestöjen luottamustoimia täytettäessä, mutta ei kuitenkaan tässä vaiheessa puolla aloitteen hyväksymistä SDP:N PIIRIJÄRJESTÖJEN MALLISÄÄNNÖN 14 1 MOM. MUUTTAMINEN Uudenmaan Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Uudenmaan Sos.-dem. Piirin piirikokouksessa on vuonna 1979 päätetty, että piiritoimikunnan jäsenmäärä tulisi nostaa. 327

18 Varsinkin Uudenmaan kokoisessa piirijärjestössä tulisi piiritoimikunnan jäsenmäärän olla suurempi, jolloin voitaisiin paremmin olla kiinni niissä asioissa, mitä eri puolilla laajaa ja väkirikasta maakuntaa ajatellaan. Piiritoimikunnan jäsenmäärän nostamisen voi piirijärjestö sääntöjen mukaan tehdä itsekin. Mielestämme asia on sellainen, että sitä voidaan pohtia myös puoluekokouksessa. Uudenmaan Sos.-dem. Piiri ry:n piiritoimikunta esittää, että SDP:n piirijärjestöjen sääntöjen 14 1 mom. kuuluisi seuraavasti: "... lisäksi vähintään viisi ja enintään neljätoista jäsen- Puoluetoimikunta toteaa, että piiritoimikunnat voidaan myös nykyisen jäsenmäärän puitteissa valita alueellisesti riittävän edustaviksi ja ehdottaa aloitteen hylättäväksi LISÄYS LUOTTAMUSMIESVERON PERIMISESTÄ PIIRI JÄRJESTÖJEN JA KUNNALLISJÄRJESTÖJEN SÄÄNTÖIHIN Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri r.y:n aloite Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri r.y. esittää, että sosialidemokraattisen piirin sääntöjen pykälään 12 kohtaan syyskokouksen tehtävät, sekä sos.dem. kunnallisjärjestön sääntöjen pykälään 12 kohtaan syyskokouksen tehtävät lisätään kohta: Päättää luottamustoimiveron perinnästä. Puoluetoimikunta toteaa, että esitetty sääntömuutos ei sovellu puoluejärjestöjen sääntöihin ja viittaa esitykseensä kunnallispoliittisen ohjesäännön 12 :n muuttamisesta KUNNALLISTOIMIKUNNAN TOIMIKAUDEN PIDENTÄMI NEN Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y:n aloite Näkemyksemme mukaan kunnallistoimikunta voisi samassa kokoonpanossa pitempään toimiessaan työskennellä nykyistä suunnitelmallisemmin ja pitkäjänteisemmin sekä käyttää hyväksi jäsentensä toimikunnan työssä saamaa kokemusta. Toisaalta 328

19 vapaus usein toistuvien henkilövalintojen paineelta antaisi myös kunnallisjärjestön edustajistolle tietyn työrauhan ja mahdollisuuden keskittyä muiden vaativien ja laaja-alaisten tehtäviensä hoitamiseen. Luontevaa olisi, että kunnallistoimikuntien toimikausi noudattaisi samaa kaksivuotisrytmiä kuin kunnanhallitusten toimikausi. Esitämme, että puoluekokous sääntömuutoksella mahdollistaisi kunnallistoimikunnan toimikauden pidentämisen kahteen vuoteen. Toimikausi SDP:n järjestöorganisaatiossa on perinteisesti ollut yksi vuosi. Samaa käytäntöä on noudatettu piiri-, kunnallisjärjestö- ja perusjärjestötasolla. Puoluetoimikunta toteaa, että mahdolliset toimikauden muutokset on syytä tehdä samanaikaisesti kaikilla organisaatiotasoilla ja esittää aloitteen hylättäväksi VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNALLIS TOIMIKUNTAAN Vihdin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y:n aloite Järjestötoiminnassamme olemme kokeneet puutteena sen, ettei Kunnallistoimikuntaan ja piiritoimikuntaan sääntöjen mukaan ole mahdollista valita varajäseniä. Po. toimikuntiin pääsemiseksi käydään usein tiukkaakin kamppailua. Kuitenkin nämä tärkeät elimet kokoontuvat usein vajaalukuisina, osan tovereista ollessa estyneinä saapumasta kokouksiin. Jotta po. toimikunnat voisivat kokoontua täysilukuisina mahdollisimman usein, varataksemme useammalle toverille mahdollisuuden osallistua tärkeään päätöksentekoon ja helpottaaksemme po. toimikuntiin kohdistuvia valintapaineita, Vihdin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö esittää, että puoluekokous hyväksyisi sääntöihin ao. kohtiin lisäyksen varajäsenten valinnasta. Varajäsenten valintaa koskevat säännökset voisivat soveltuvin osin olla sisällöltään samansuuntaisia kuin puoluetoimikunnan varajäsenten valintaa koskevat säännökset. Täten asianmukainen syyskokous voisi valita toimikunnan varsinaisten jäsenten lisäksi esim. enintään viisi varajä- 329

20 sentä, jotka kutsutaan kokouksen valitsemassa järjestyksessä niiden toimikunnan varsinaisten jäsenten tilalle, jotka ovat estyneet osallistumasta toimikunnan kokoukseen. Puoluetoimikunta viittaa sääntöjen muutosesityksen perusteluihin ja ehdottaa aloitteen hylättäväksi KUNNALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON VALINTA PERUSTEEN MUUTOS Oulun Seudun Ay-Sosialidemokraatit r.y:n aloite Puolueen tarkoituksena ja tavoitteena on mielestämme perustaa alue- ja kaupunginosakohtaisia vireästi toimivia puolueosastoja. Tämän johdosta Oulun Seudun Ay-sosialidemokraatit r.y. päätti esittää Sosialidemokraattisen Puolueen 32. puoluekokoukselle, että se käsittelisi kunnallisjärjestöjen edustajistojen jäsenperustetta koskevaa sääntökohtaa ja muuttaisi em. kohtaa siten, että valintaperusteissa korostuisi ns. alueyhdistysten ja puolueosastojen asema kunnallisjärjestöjen edustajistoja muodostettaessa. Oulun Seudun Ay-sosialidemokraatit r.y. esittää että sääntökohtaa muutettaisiin seuraavasti: Yksi (1) edustaja jokaista alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohti sataan (100) jäseneen asti, Yksi (1) edustaja jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti kahteensataan viiteenkymmeneen (250) jäseneen asti sekä tästä eteenpäin Yksi (1) edustaja jokaista alkavaa sataa (100) jäsentä kohti. Puoluetoimikunta toteaa, että esitetty muutos vaatii kaikkien jäsenten yksimielisen hyväksymisen ja on tästä syystä vaikea toteuttaa ja ehdottaa aloitteen hylättäväksi KUNNALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON EDUSTAJAPERUSTEEN MUUTOS Toppilan Sos.-dem. Työväenyhdistys r.y:n aloite. Toppilan Sos.dem. Työväenyhdistys esittää puoluekokoukselle seuraavaa. 330

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmannen kokouspäivän avaus Puhetta kello 9.00 alkaneessa kokouksessa johti Kalervo Aattela ja sihteereinä toimivat Risto Savolainen, Juhani Hietanen ja Martti Äberg.

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ 1 PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ KATSAUS SUOMEN AA:N PALVELURAKENTEESEEN JA PALVELUN PERIAATTEISIIN 2 MITÄ AA ON? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA 1957 TOIMITTANUT AATTO VÄYRYNEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUETOIMIKUNTA m Työväen Kirjapaino, Helsinki 1957. 3 HAKEMISTO-

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006

OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006 OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006 Hyvä lausunnonantaja Oikeusministeriön työryhmä antoi kesäkuussa mietinnön yhdistyslain tarkistamisesta (OMT 2008:3, http://www.om.fi/etusivu/vireilla/saadoshankkeet/yhtiooikeus/1172045285650).

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot