Asumiskonseptien ulottuvuuksia Lähtökohtia URBA-tutkimushankkeelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumiskonseptien ulottuvuuksia Lähtökohtia URBA-tutkimushankkeelle"

Transkriptio

1 Asumiskonseptien ulottuvuuksia Lähtökohtia URBA-tutkimushankkeelle Markku Norvasuo Tiivistelmä Artikkelissa ei määritellä asumiskonseptin käsitettä täsmällisesti, koska sen merkitys ilmenee yleensä käyttöyhteydestä. Usein asumiskonseptilla kuitenkin viitataan johonkin uuteen ja innovatiiviseen keskimääräisen tai tavanomaisen vastakohtana. On mahdollista ajatella kolmea erilaista käyttötarkoitusta: asumiskonseptia 1) ongelmanratkaisun metaforana ja tavoitteena, 2) ratkaisujen kuvauksena ja 3) uusina toimintatapoina. URBAn kaltaisessa monialaisessa hankkeessa asumista on tarkasteltava monesta näkökulmasta: jokapäiväisen elämän mahdollistajana, suunnittelun kohteena ja vielä rakentamisen ja palvelujen liiketoimintana. Lisäksi asumisella on oma historiansa (suurin osa asuntokaupasta koskee vanhoja asuntoja), ja se on utopioiden ja nostalgian kohde. Kaupunkirakenteen ja asuntojen suhde eri mittakaavatasoilla on tärkeä, eikä asumisen ongelmaa voi erottaa kaupungin ongelmasta. Lisäksi tarkastellaan joitakin vallitsevia ideoita, jotka olivat nähtävissä jo luvun modernismissa; paikallisen ja kansainvälisen suhdetta sekä kysymystä asumisen vaihtoehtojen lisäämisestä. Samoin luetellaan usein toistuvia asumista koskevia kaupunkisuunnittelun projekteja, esimerkiksi entisten satama-alueiden rakentamista. Lopuksi esitetään avoin monen mittakaavatason konseptirakenne käytännön tarkoituksia varten. Abstract The term housing concept is usually understood intuitively. Therefore an exact definition of housing concept is not given in this paper. However, often the term is used when something new and innovative is looked for, as an opposite to conventional or mediocre. In this way it is possible to consider I Kaupunkia ja sen asukkaita tavoittamassa 49

2 three purposes: concepts as 1) metaphors and goals of problem solving, 2) descriptions of final solutions and 3) new practices. In a cross disciplinary project such as URBA, dwelling must also seen from different perspectives: as an enabler of everyday living, as an object of design, but also as building and service businesses. Besides, dwelling and housing have their own history (most apartments in the market are second-hand), and they are objects of our utopian and nostalgic desires. The relation of city structure and housing on different scales is important, and the problem of housing cannot be separated from the problem of the city. The paper further discusses some current ideas already present in early 1920s modernism, the relation between local and international, and the diversification of housing options. Some frequent housing-related urban projects described, such as the use of previous harbour waterfronts. Finally, an open and gradually scalable housing concept structure is suggested for practical purposes. 50 Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa

3 Johdanto Ymmärrämme sanan asumiskonsepti yleensä käyttöyhteydestä, ja siksi sen piiriin voi kuulua vaihteleva määrä erilaisia asioita. Puhe konsepteista voi viitata esimerkiksi asunnon erityislaatuun, sijaintiin, rakennustyyppiin tai varusteluun. Se voi tarkoittaa myös rakennusliikkeen tuotetta tai teknologista innovaatiota. Kyse voi olla tarpeesta jäsentää asumista asukasryhmien, toteutusmuotojen tai rahoitustavan mukaan, ja niin edelleen. Tällaisen käytön kannalta asumiskonseptin käsite ei kaipaa varsinaista määritelmää. Koska URBA-hankkeessa asumiskonseptin käsite on kuitenkin hyvin keskeinen, yritän jäsentää sen hieman täsmällisemmällä tavalla, pyrkimättä kuitenkaan liittämään sitä mihinkään erityiseen teoriaan. Esitän myös kysymyksiä, jotka koskevat asumiskonseptien luonnetta ja liittyvät URBA-projektin tavoitteisiin. Koska tavoitteet ovat varsin käytännöllisiä ja konkreettisia, katson, etteivät ne edellytä varsinaista asumiskonseptien teoriaa, Toisin sanoen teoreettinen jäsentely on voitava pitää kevyenä. Esimerkkinä asumiskonseptin välittömästi avautuvista merkityksistä on Espoota koskeva lehtiotsikko: VVO kehittää Suurpellossa asuntojen lisäksi uusia palveluja ja asumiskonsepteja. Uutisen mukaan konsepti tarkoittaa muun muassa omaksikonseptia, joka sisältää mahdollisuuden tutustua alueeseen ensin vuokra-asunnossa ja lunastaa se myöhemmin omaksi. Konsepteihin kuuluu myös rakennusten toiminnan valvominen digitaalisin palveluin ja muita teknologisia ratkaisuja, palvelueteinen päivittäistavaroiden tilaamista varten, mahdollisuus räätälöidä asuntoa ja palveluita sekä tilankäytön tehostaminen. 1 Tässä tapauksessa asumiskonsepti viittaa ainakin tuotteistukseen, asuntojen pohjaratkaisuihin, teknologiaan, asumispalveluihin ja innovatiivisuuteen. Se että lukijat tulkitsevat näitä merkityksiä melko subjektiivisesti ei liene kehittäjän kannalta ongelma. Konsepti kuulostaa siis joltakin millä on sosiaalinen tilaus. Konseptien avulla haetaan uutta, erilaista ja innovatiivista vastakohtana vallitsevalle, keskimääräiselle ja tavanomaiselle. Lisäksi URBA-hankkeen erityinen tehtävä on suunnata tulevaisuuden toimintaa: sen olisi otettava kantaa, tarjottava avauksia ja esitettävä kohdennettuja malleja. Konseptit ovat , VVO kehittää Suurpellossa I Kaupunkia ja sen asukkaita tavoittamassa 51

4 tällaisten mallien kiteytyksiä: ne pyrkivät luonnehtimaan olennaisen tai leimallisen. Silloin kun on kyse kehitystyöstä jonka lopputulos ei ole tiedossa, konseptit luonnehtivat tavoiteltua tai kuvaavat ratkaistavan ongelman. Konseptit voivat siis toimia myös ongelmanratkaisun välineinä. Pyrkimättä yksikäsitteiseen jaotteluun konseptit voidaan URBA-hankkeen kannalta eritellä ainakin seuraaviin kolmeen tyyppiin: 1) ongelmanratkaisun metaforat ja tavoitekuvaukset; 2) lopputuloksen kuvaavat ratkaisuperiaatteet sekä 3) uudenlaiset toimintamallit. URBA-hankkeessa keskeiseksi haasteeksi on otettu pääkaupunkiseudun kasvu ja siihen liittyvät ongelmat. Tätä tosiasiallista rakenteellista muutosta ei tarvitse välittömästi samastaa metropolikehitykseen. Alueen kutsuminen metropoliksi viittaa muuhunkin kuin vain kaupunkirakenteen muutokseen esimerkiksi ideoihin kaupungin kansainvälisestä houkuttelevuudesta ja luovien alojen edustajista asumisen avainryhminä. Toisenlaisille avainryhmille, kuten peruspalvelualojen työntekijöille, tämä seikka lienee toissijainen verrattuna asumisen kalleuteen tai ylipitkiin työmatkoihin. Toisaalta pääkaupunkiseudun metropoli voidaan ymmärtää projektiksi, joka koskee kuntien välistä yhteistyötä, maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä ja jolla pyritään tavoitteellisesti tuottamaan tulevaisuuden uudenlainen, aikaisemmista suomalaisista kaupunkiympäristöistä poikkeava kaupunkikeskittymä. Sellaisena metropolilla on hyvinkin paljon tekemistä URBA-hankkeen tavoitteiden kanssa. Kysymys metropolista on tärkeä asumiskonseptien kannalta myös siksi, että URBA-hankkeessa pyritään omaksumaan ulkomaisista esikuvista uudenlaisia ratkaisuja pääkaupunkiseudun tarpeisiin. Kasvavanakin suomalainen kaupunkimiljöö on varsin erilaista kuin Keski-Euroopan tai Iso-Britannian metropolialueet. On siis jollakin tarkkuudella kuvattava ne pääkaupunkiseudun erityiset kysymykset, jotka tekevät uusista asumismalleista tarpeellisia, jotta ulkomaisia esikuvia voitaisiin soveltaa tarkoituksenmukaisesti sortumatta pelkkään jäljittelyyn. Konsepteista puhuminen edellyttää siis tavoitteiden tarkastelun ja myös kriittisen keskustelun mahdollisuutta. Pasi Mäenpään ehdottama avaran urbanismin käsite voi edistää juuri tällaista keskustelua. Mäenpää ehdottaa, että tavallaan hyväksyisimme tähän asti toteutetun väljän rakentamistavan suomalaiseen käytäntöön juurtuneena, ja että juuri se kuvastaisi tapaamme katsoa kaupunkia. 52 Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa

5 Kokonaisuutena tämä uudelleentulkinta on hyvin mielenkiintoinen. Asettaessaan tällaisen tavan katsoa kaupunkia tiiviin kaupungin vastakohdaksi Mäenpää ei toisaalta pohdi tällaisen kaupunkirakenteen yleisyyttä myös Keski-Euroopan uudemmassa rakennekerrostumassa eikä toisaalta suomalaista tiiviin kaupunkirakentamisen traditiota, jota on myös viime aikoina paikoin sovellettu. Useiden tutkija- ja kehittäjätahojen yhteistyö edellyttää myös konseptien vuorovaikutteista ymmärtämistä. Asumiskonseptin käsitteen ei tarvitse itsessään yhdistää erilaisia tutkimuksen traditioita ja käsitteistöjä, sillä tämä ongelma ei ratkeaisi vain yhden käsitteen varassa. Pikemminkin määrittelyn olisi oltava niin väljä, että eri intressejä ja toiminnan piirejä edustavat ja eri välineitä käyttävät toimijat voisivat hyötyä siitä. Sari Puustinen ja Raine Mäntysalo ovat kuitenkin ehdottaneet nk. rajaobjektin (boundary object) käsitettä käytettäväksi kehittämisen lähtökohtana. 2 Kun asumiskonsepti tulkitaan rajaobjektiksi, se pyritään samalla valjastamaan välineelliseen tarkoitukseen. Tutkimusohjelmassa on esitetty myös asumiskonseptien tietoteknistä soveltamista, jonka tuloksena olisi eräänlainen tietokanta. Tässä yhteydessä tarkastelen kuitenkin käsitettä erillään näistä pyrkimyksistä ja pohdin sen merkityksiä. Pyrin myös määrittelemään asumiskonseptin tavalla, joka jättää sen viime kädessä melko avoimeksi ja siinä mielessä jopa epätäsmälliseksi, mutta tarjoaa kuitenkin konkreettisia tarttumakohtia. Sitä varten haluan kiinnittää huomiota muutamiin asumisen olennaisiin ulottuvuuksiin: 3 Ensimmäisenä on asunnon merkitys jokapäiväisen elämän näyttämönä ja tietynlaisen elämäntavan mahdollistajana, asumisen projektina, josta käsin voidaan myös arvioida asumisen laatua. Siihen liittyvät myös URBA-hankkeen sosiologinen tutkimus ja kuluttajanäkökulma. Toiseksi asuntoa ja asumista voi katsoa suunnittelun näkökulmasta. Siihen sisältyvät esimerkiksi asunnon arkkitehtuuri pohjaratkaisuineen, rakennustyypit ja asunnon liittyminen urbaaniin rakenteeseen. 2 Käsitettä ovat käyttäneet mm. Star & Griesemer He kuvaavat sekä rajaobjektien syntyä että samanaikaista tieteellisten käytäntöjen muotoutumista, tosin historiallisessa merkityksessä ja asumiseen nähden melko toisenlaisessa kontekstissa. 3 Olennaisesti samat näkökulmat olen esittänyt myös lähteessä Norvasuo I Kaupunkia ja sen asukkaita tavoittamassa 53

6 Kolmanneksi asuminen on rakentamisen ja palveluiden liiketoimintaa, jossa asuminen tuotteistetaan erilaisiksi tuote- ja palvelukonsepteiksi. Myös URBAssa tavoitteena on liittää asumiskonseptien kehittäminen osaksi yritysten kehitystyötä koekohteineen. Nämä kolme näkökulmaa vastaavat jossakin määrin viime aikoina suosittua jaottelua asukkaisiin, julkiseen sektoriin ja yrityksiin (people, public, private) ja edustavat samalla kehityshankkeiden kolmikantaista osapuolijakoa. Avoin mutta väljä konseptimäärittely tekee mahdolliseksi vertailla tällaisia ratkaisuja keskenään. Lisäksi katson merkityksellisiksi myös kaksi muuta näkökulmaa: asumisen utopioiden ja nostalgian kohteena, ja historiallisen perspektiivin. 4 Suunnittelu ja erilaiset ideakilpailut ovat lähtökohdiltaan tulevaisuuden pohdintaa, eikä utopistisuuden ilmeneminen niissä ole aina kovin selvää. Kyse ei pelkästään suunnitelmien realisoituvuudesta, vaan enemmänkin niiden tavasta totaalisesti irtautua tavanomaisista toteutuksen reunaehdoista. Buckminster Fuller esitteli ensimmäisen version Dymaxion-konseptistaan jo vuonna Ajatus kahdeksankulmaisesta, osin läpinäkyvällä muovikuorella varustetusta ja köysillä keskimastoon ripustetusta asuntotilasta oli hyvin radikaali sekä teknologisesti että tilajärjestelyiltään, mutta ainakin Reyner Banhamin mukaan se olisi ollut periaatteessa toteuttamiskelpoinen. 5 Esimerkiksi vuoden 2007 Greater Helsinki Vision kilpailun ehdotuksia ja voittaneen työn radikaaliutta voi katsoa tältä kannalta. Utopioista tulee usein myös sävyltään korostetun positiivisia, vaikka niiden lähtökohtina olisivat hyvin vaikeat globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos. Tämän perusasenteen voi tunnistaa myös monista skenaarioiksi kutsutuista tulevaisuusvisioista. 6 4 Hilde Heynenin teos Architecture and Modernity osoittaa, miten perustavalla tavalla modernin arkkitehtuurin historia sekä kysymykset asumisesta ja urbaanisuudesta liittyvät toisiinsa. Heynen käyttää juuri asumista välineenä modernismin kriittiseen tarkasteluun. Heynen 1999, passim. 5 Banham 1960, Dymaxionin rinnalla Banham tarkasteli Le Corbusierin Villa Savoyen vanhakantaisuutta. 6 Esimerkiksi VTT:n tekemässä erilaistuvan asumisen ryhmätyöskentelyssä lähtökohdaksi annettujen skenaarioiden nimiä olivat mm. Kiotomaailma ja Vihreät pilvenpiirtäjät. Nämä rinnastuvat enemmän varhaisiin positiivisiin kaupunkiutopioihin, kuten Ebenezer Howardin Garden Cities of Tomorrow (1902) tai Le Corbusierin La Ville Radieuse (1933), kuin 1960-luvun ambivalentteihin, modernin ahdistusta ja muutoksen vääjäämättömyyttä viestiviin kriittisiin visioihin. Jälkimmäisestä esimerkkejä ovat Archigramin Walking City ja Plug In City. 54 Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa

7 Utopioiden rinnalla ja eräänlaisena kääntöpuolena on nostalginen kaipuu eilispäivän ratkaisuihin. Rintamamiestalojen suosio tai pyrkimykset uustraditionalismiin haastavat käsityksemme urbaanisuudesta, pastoraaleista tulevaisuusvisioista ja asuntojen toimivuuden ensisijaisuudesta. Historiallisen näkökulman tärkeyttä voidaan perustella myös sillä, että suurin osa asuntomarkkinoista on käytettyjen asuntojen kauppaa. Asuntokanta ei uusiudu samalla periaatteella kuin autokanta, eikä asuntojen kehittämistä tarvitse mitata samoin kriteerein kuin autojen tuotekehitystä. Uudistuotannon volyymi on vain vain murto-osa käytössä olevasta asuntokapasiteetista: suurin osa asuntokannasta on historiallista siinä mielessä, että se on ollut jo pitkään olemassa. Sen lisäksi ymmärryksemme asumisen ongelmista on sidoksissa asuinrakentamisen historialliseen perinteeseen, jopa suoraan niihin kysymyksiin, jotka jo 1920-luvun modernismi nosti esiin. Näistä lähtökohdista voikin ehdottaa, että URBA-hankkeen visioissa tulisi säilyttää tietynlainen antiutopismi: ajatus selviytymisstrategioista, toteutuskelpoisuus, vastaaminen tunnistettuihin tarpeisiin ja huomion kiinnittäminen jo arkipäiväksi muodostuneen kaupungin täydentämiseen. Asumisen ratkaisut ja toimintamallit Varhainen modernismi oli merkittävä ilmiö myös siksi, että se esitti radikaalin vaihtoehdon keskustojen tiiviille kaupunkikudokselle. Yksi tällainen ratkaisumalli olivat saksalaiset siedlungit, mutta varsinkin Sigfried Giedion korosti myös perinteisen katutilan, rue corridorin, turmiollisuutta. Hän katsoi ratkaisuksi nelikaistaisen eritasoliittymillä varustetun liikenneväylän, parkwayn, jonka saattoi tuoda aivan kaupunkien keskustoihin. Hänen haltioituneessa kuvauksessaan, joka nyt näyttäytyy lähinnä ironisesta näkökulmasta, voi tunnistaa nykypäivän moottoritien piirteet. Parkway oli Giedionille tulevaisuuden kaupungin elementti, koska se erotti ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen ja oli itsessään kappale luontoa. Vanhan kaupunkirakenteen syrjäyttivät korkeat talot avoimen viheralueen keskellä. Esimerkiksi Le Corbusierin kaavaileman Ville Radieusen tornitalot olivat pilareilla, jolloin jopa talojen alle jäävät I Kaupunkia ja sen asukkaita tavoittamassa 55

8 12 prosenttia maa-alasta sopivat virkistäytymiseen. Tulevaisuuden kaupunki voitiin ratkaista vain mittakaavaa kasvattamalla. 7 Urbaanisuuden nykyinen korostaminen puolestaan voidaan osin tulkita lähiöiden vastaisuudeksi ja pyrkimykseksi kohti perinteistä tiivistä kaupunkirakennetta. Toisaalta viimeaikaiselle kaupunkirakennetta koskevalle keskustelulle on ominaista perinteisten kaupunkikeskustojen ja periferian sekä kaupungin ja maaseudun välisten vastakohtien kyseenalaistaminen sekä kaupungin käsittäminen verkostomaiseksi ja projektiluonteiseksi. Puhe verkostokaupungista ja Zwischenstadtista korostaa sitä, että modernismin alkuvaiheille ominainen tiiviin kaupungin tai metropolin ja harvaan asutun maaseudun vastakohtaisuus on liukenemassa saarekemaiseksi urbaanin ja maaseudun piirteitä yhdistäväksi maisemaksi. Entisistä lähiöistä on tulossa kaupunginosia, samoin kuin teollisuuden rakennemuutos on jo kauan sitten alkanut tyhjentää kasvavien kaupunkien sisään jääneitä teollisuus- ja satama-alueita. Vanhojen keskustojen reunamille on kuitenkin jäänyt hajanainen liepeiden verkosto, jonka hajautunut käyttö on ekologisesti kuormittavaa ja liikennettä lisäävää. Erityisesti niin kutsuttu tiivis ja matala rakentaminen pyrkii täyttämään tehokkaan maankäytön periaatteen korkealle kerrostalorakentamiselle vaihtoehtoisella pienimittakaavaisella tavalla. Tulos on mielenkiintoinen, sillä jotkut Alankomaiden matala ja tiivis tyyppiset ratkaisut muistuttavat yllättävän paljon 1920-luvun siedlung-alueita tiiviine taloriveineen. Itse asiassa tiiviin rakentamisen tavoite ei ollut vieras 1920-luvun saksalaiselle modernismille. Yksittäistä asuntoa ja laajempaa kaupunkirakennetta koskevat pohdinnat ovat siis ikään kuin saman ongelman kaksi eri päätä. Niiden risteytyessä syntyy kiinnostava ongelmakenttä, johon myös asumiskonseptit sisältyvät ja joka voi toimia uusien innovaatioiden kasvualustana. Yllättävän paljon kerrataan samalla sitä tematiikkaa, joka on liittynyt asumisen ja kaupungin suhteeseen modernismin alkuajoista lähtien. Millainen on pienin yksikkö, asunto, ja miten se voi tarjota käyttäjilleen maksimaalisen määrän vaihtoehtoja ja vaihtelevuutta mutta kuitenkin olla suuremman rakennuskokonaisuuden osa? Toteutetaanko sama rakentamistehokkuus matalalla ja tiiviisti sijoitetulla vai väljemmällä mutta korkealla rakentamisella? Kenties yksilöllisyyden korostaminen 7 Giedion 1949, , Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa

9 on merkittävin nykyisistä toiveista, kun taas varhainen modernismi korosti standardointia. Mutta jos yksilöllisyys viittaa vain siihen mikä on yksittäisten kuluttajien vaikutuspiirissä, itse asuntoon, sen rajat tulevat vastaan, kun yksittäisiä asuntoja aletaan ryhmittää rakennuksiksi, asuntokaduiksi, kortteleiksi ja alueiksi. Modernismia edeltäneen klassismin (jos näin väljä ilmaus sallitaan) periaatteet hyväksyivät asuintalojen pitkälti yhtenäisen ilmeen. Sen sijaan ne kohdistivat päähuomionsa kaupunkiin, sen eriytyneisiin ilmeisiin, julkisten tilojen vaihteluun, julkiseen rakentamiseen. Urbaanin olohuoneen käsite ei olisi ollut tältä kannalta mielekäs klassismin valtakaudella. Osa yksilöllisyydestä onkin luonteeltaan julkista, kaikkien yhteistä tilaa koskevaa ympäristön vaihtelevuutta ja paikkojen ominaislaatua. Kun asumiskonsepteilla tarkoitetaan ratkaisuperiaatteita, niissä voidaan havaita rakenteellista hierarkkisuutta, joka lähtee asunnon sisäisistä tilajärjestelyistä ja ulottuu edelleen ulkotiloihin, korttelirakenteeseen ja kaupunginosien välisiin suhteisiin. Näin muodostuu eräänlainen tausta, johon muunlaiset, esimerkiksi sosiaaliset tai historialliset merkitykset kiinnittyvät. Mittakaavallinen kahtiajako pelkästään asuntoon ja asuinalueeseen on liian karkea: se sivuuttaa asunnon lähiympäristön ja painottaa liiaksi aluerakentamista. 8 Toimintamallit eivät vastaavalla tavalla määrittele ratkaisuja, mutta nekin kohdistuvat mainitun hierarkian erilaisiin tasoihin. Rakentaminen voi esimerkiksi koskea laajempia aluekokonaisuuksia, suurkortteleita tai yksittäisiä asuintaloja; palvelut ja liikenneyhteydet esiintyvät myös vaihtelevissa mittakaavoissa. Toimintamalleihin voidaan lukea esimerkiksi kaavoitus, tontinluovutusmenettelyt, toteutustavat, rahoitusmallit, omistusmuodot, suunnittelukäytännöt ja osa palveluista. Ulkomailta tunnetaan niin kutsutut rakennuttajayhteisöt (Baugemeinschaft), Suomesta taas perinteinen asunto-osakeyhtiömalli. Voitaisiinko nämä jotenkin yhdistää? Myös yksilölliset asumisurat voidaan mainita tässä yhteydessä, sillä ne liittyvät asuntokannan monipuolistamisen pyrkimyksiin ja asunnon muuntelumahdollisuuksiin. Erityis- ja avainryhmille (ikääntyville, 8 Tällainen kahtiajako voi kuitenkin kuvata sen, miten rakennusyritykset jäsentävät asuntorakentamisen. Ks. Väliniemi et al I Kaupunkia ja sen asukkaita tavoittamassa 57

10 luovan luokan edustajille, maahanmuuttajille jne.) voi olla yksilöllisiä asumisratkaisuja. 9 Esimerkiksi Rikhard Manninen on katsonut loftasuntojen toteuttamisen liittyvän pyrkimykseen vastata luovien alojen ammattilaisten makumieltymyksiin. 10 Innovaatioiden kannalta asumisen tarpeiden (ongelmanasettelun) ja ratkaisumallien voi katsoa olevan käsitteellisesti erillään. Esimerkiksi perheasunto voidaan toteuttaa monella tavalla. On kuitenkin hyvin vaikea kuvitella käsitteistöä, jolla asumisen tarpeet voisi kuvata viittaamatta lainkaan konkreettisiin ratkaisuihin. Yhtenä syynä on juuri asumisen konkreettinen sidos paikkaan ja kaupunkirakenteeseen, jotka asettavat jo hyvin suuren osan ratkaisun reunaehdoista. Toiseksi katson asumiskonseptien kehittämisen olevan useimmiten aikaisempaan pohjautuvaa kehittämistä, yhdistelyä ja muuntelua. Toki aivan uudetkin ratkaisut ovat mahdollisia, jolloin innovaatio sisältää myös sen jalostamisen toteutuskelpoiseksi. Tältä kannalta asumisen utopioiden tutkiminen voisi tarjota kiinnostavan vertailukohdan. Asumiskonseptien on tarjottava aitoja vaihtoehtoja. Rakenteellisten konseptien on jollakin tavalla sisällyttävä asunto kaupunki hierarkiaan. Esimerkiksi pelkän varustelun lisäämisen tai laatutason kohottamisen ei voi katsoa muodostavan konseptia varsinaisessa merkityksessä, sillä asunnon varusteita (kiintokalusteita, teknologiaa) joudutaan joka tapauksessa uusimaan sen elinkaaren aikana. Prosessikonseptien on tarjottava todellinen vaihtoehto vallitseville toimintatavoille, rahoitusmalleille jne. Jos kiinteistöjalostuksen nimissä halutaan suurempia vapauksia suunnitteluun, myös lopputulosten pitäisi olla aidosti asumisen laatua parantavia. 11 Brändättyjä tuotekonsepteja on tarkasteltava kriittisesti, koska markkinointi suosii itseisarvoisesti uusien tuotemielikuvien luontia ja tuotteiden segmentointia. 9 Ratkaisuksi ongelmaan tarjoutuvat kuitenkin myös asunnon muuntelumahdollisuudet ja tilojen joustava käyttö, jotka voidaan sisällyttää konseptimäärittelyyn. Ilonen, Lukander & Niska 2006, Manninen 2008, Mannisen mukaan kiinteistöjalostuksen asettamat vaatimukset ovat: 1. asumisesta saatavan tuoton tulee ylittää toimitiloista saatava tuotto, 2. asunnoille on löydyttävä kysyntä, 3. lupamenettelyn tulee olla joustava. Manninen 2008, Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa

11 Paikallisuus ja kansainvälisyys Arkkitehtuurin perinteinen riippuvuus medioista ja siitä seuraava kansainvälisyys merkitsevät sitä, että vaikutteiden siirtyminen maasta toiseen on tavanomaista; hyvin suuri osa rakennetusta ympäristöstä on muualta omaksuttujen vaikutteiden jalostamista. Siinä missä muut maat näyttävät tarjoavan meille uusia ratkaisuja, esimerkiksi Hollannissa seurataan meidän hankkeitamme. Puurakentaminen on yksi alue, jossa suomalaisilla paljonkin annettavaa muille. Tältä osin konseptien kehittelyä on jo tehty runsaasti kotimaassa. Uuteen tanskalaiseen asuntosuunnitteluun tutustuminen vahvisti omaa mielikuvaani siitä, että monet suomalaiset ratkaisut ovat edistyksellisiä ja omaperäisiä, kuten Lehtovuoren alue Helsingin Konalassa. Toisaalta konsepteilla on myös ajallista pysyvyyttä. Uudet ideat eivät aina ole kovin uusia eivätkä edusta niin lajaa kirjoa kuin asumisen muuttuvista tarpeista voisi päätellä, sillä tyypit ovat joustavia ja voidaan kohtuullisin muutoksin mukauttaa uusiin tarpeisiin. Samoin muista maista omaksutut mallit voidaan hyvinkin sopeuttaa paikallisiin olosuhteisiin. Vaikutteet voidaan käsittää myös diskursiiviseksi oppimiseksi. Samoja ongelmia ratkaistaan eri paikoissa erilaisin keinoin, ja toisaalta toisiaan muistuttavien ratkaisujen perustelut voivat vaihdella. Ajalliset ja paikan siirtymät estävät konseptien soveltaminen täsmälleen alkuperäisessä merkityksessä. Ulkomaiset konseptit tunnistetaan niiden tarjoamien vaihtoehtojen ja erojen vuoksi, mutta niihin tartutaan vasta kun ne ovat alkuperäisessä ympäristössään jo elinkaarensa lopussa. Kun pelisäännöt eivät ole samat, kyse on soveltamisesta: otetaan jotakin uutta ja jotakin vanhaa ja asetetaan ne uudella tavalla keskinäiseen suhteeseen. Kansainvälisyys voi myös olla liioiteltua, jolloin päällimmäiseksi jää ratkaisun uutuusarvo. Esimerkiksi kelluvat asunnot eivät ole niin yleinen uustuotannon ratkaisu Hollannissa, kuin voisi kuvitella. Hyvän esimerkin maiden välisistä eroista tarjoaa tiivis ja matala rakentaminen, jossa Hollanti on eräänlainen edelläkävijä. Siellä uudet asuinalueet sijoitetaan hyvin usein kanavien äärelle. Kun kanavilla on merkitystä myös vesien sääntelyn infrastruktuurina, ne ovat maisemassa hyvin tyypillisiä. Tämä herättää kriittisen kysymyksen siitä, onko kanavarakentamisen yhdistäminen asumiseen suomalaisissa kohteissa samalla I Kaupunkia ja sen asukkaita tavoittamassa 59

12 tavalla perusteltua. Vaikka tällainenkin perinne on meillä vanhastaan olemassa, määrällisesti kanavien ja rakennettujen joenrantojen varrella asuminen on vähäistä. Uudemmista tällä tavalla ratkaistuista kohteista tunnetuin lienee Helsingin Ruoholahden kaupunginosa, joka toisaalta edustaa perinteistä keskusta-alueiden kerrostalorakentamista. Perinteinen rantarakentaminen ja uudetkin asuinalueet sijoittuvat valtaosin järvien rannoille, joita Hollannissa on niukasti. Suomessa on voitu rakentaa myös lähelle merenrantaa vuorovesien puuttuessa ja saariston tarjotessa suojaa. Näin voisi päätellä, että järvi- ja rantamaisemat tarjoaisivat edelleen luontevimman kotimaisen vaihtoehdon hollantilaiselle kanavarakentamiselle. Mutta väljemmin voi ajatella, että kyse on tyypillisten maiseman elementtien hyödyntämisestä. Kanavat ovat esimerkki siitä, kuinka konsepteja on oikeastaan mahdotonta siirtää sellaisenaan merkitysten muuttumatta. Hollannin mereltä vallatulla tasaisella ja melko puuttomalla maaperällä kanavat ovat yksi harvoista keinoista käsitellä maisemaa. Suomalainen maisema kallioineen, mäkineen ja metsineen on vaihtelevampaa. Ajatus sopeuttaa rakentaminen maastoon ei tietenkään ole uusi mutta unohtuu helposti. Hollannissa voikin kiinnittää huomiota myös matalan ja tiiviin asutuksen sommittelun pienipiirteisyyteen. Kanavat ovat usein luonnonrantaisia ja matalatörmäisiä. Rannat rakennetaan loiviksi, jotta vesi näkyisi asunnoista mahdollisimman hyvin. Lähestymistapa on hyvin toisenlainen kuin Rotterdamille ominaisten laajojen satama-alueiden suurimittakaavaisessa kehittämisessä, mutta jälkimmäinen suurimittakaavainen kehittäminen tuntuu nyt olevan suosiossa. Vaihtoehto sille olisi palata kohti 1950-luvun hienovaraista ympäristön käsittelyä ja rakennusten maastoon sovitusta. Jollakin tavalla jokainen URBAssa esitettävä konsepti pitäisi perustella pääkaupunkiseudun tarpeilla. Otan esimerkiksi pääkaupungin asuntorakentamisen saarekemaisuuden. Yhtenäiset alueet ovat pinta-alaltaan pieniä, ja niiden väliin tai liikenneväylien kupeeseen jää erilaisia katvealueita. Nämä muodostavat erityisen haasteen. Voisiko tämä tilanne toimia lähtökohtana, jossa alueiden välisiä rajakohtia hyödynnettäisiin käyttämällä välitilat harkitusti rakentamiseen, urbaaniin viherympäristöön ja muihin tarkoituksiin, tuloksena eräänlaista mosaiikkimaista kaupunkirakennetta? Se tarjoaisi myös erityisiä typologisia kehittämis- 60 Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa

13 mahdollisuuksia. Hollannissa townhouse-konseptia on usein käytetty laajojen alueiden ratkaisuna, mutta rivitalon tavoin se sopii myös lievealueiden pienimuotoiseen täydennysrakentamiseen. Tarjonnan monipuolistaminen Monimuotoisuus voidaan ymmärtää yleisesti asuntotyyppien moninaisuudeksi, kaupunkirakenteen sekoittuneisuudeksi ja asumisen vaihtoehtojen monipuolisuudeksi jotka siis tarjoavat lähtökohtia yksilöllisille valinnoille. Kaupungin mittakaavassa monimuotoisuus voi toteutua alueiden (kaupunginosien) välisenä tai sisäisenä, tai jopa korttelin tai asuntoyhtiön sisällä. Yksittäisten asuntojen kannalta kyse on talotyyppien, asuntojen koon, tilaohjelman, huoneluvun, varustelun ja muunneltavuuden eroista. Sosiaalisen ohjelman kannalta kyse on esimerkiksi sosiaalisten ja etnisten ryhmien sekä omistusmuotojen limittymisestä alueellisesti tai samassa taloyhtiössä. Monimuotoisuutta edustavat myös asumisen ja työpaikkojen sekoittaminen sekä vaihteleva suhde julkiseen kaupunkiympäristöön ja viheralueisiin. Monimuotoistuminen ei ole pelkästään välillinen tavoite erilisten asumisratkaisujen lisäämiseksi. Osin se näyttää varsin itsetarkoitukselliselta ja on ehkä sellaisena vastaus markkinoiden erilaisuuden kaipuuseen (jota Pasi Mäenpää tarkastelee lähemmin). Olennaista onkin juuri erilaisuus ja media-arvo, ei niinkään erilaisten ratkaisujen vertailu tai se millä laatukriteereillä erilaisuutta perustellaan (vrt. mainintaan kelluvista asunnoista edellä). Toiseksi monimuotoisuus on sellaisenaan eräänlainen alueellinen konsepti. Hyvin selvästi tämä piirre ilmenee Hollannin asuntorakentamisessa. Aikaisemman kerrostalovaltaisen tuotannon tasapainottamiseksi pientaloalueitakin tuotetaan laajoina uudisrakentamisen projekteina. Kun lähtökohtana on samaa moduulia toistavien talotyyppien ja samankaltaisuden välttäminen, yksilöllisyys yhdistettynä matalan ja tiiviin rakentamisen periaatteeseen merkitsee keskenään erilaisten pientalojen muodostamia alueita. Näin ohjelmallisesti toteutettuna myös monimuotoisuus voi muuttua monotonisuudeksi. Tällöin se ei ole samassa mielessä aitoa kuin historiallisesti kerrostunut ja sillä tavalla monimuotoiseksi vähitellen muokkautunut kaupunki, vaan eräänlainen yhden ajankohdan tyyli. I Kaupunkia ja sen asukkaita tavoittamassa 61

14 Kaupunkirakenne kerrostuu usein siksi, että aikaisemmat toiminnot osittain kuolevat ja korvautuvat uusilla, mikä edellyttää luovaa sopeutumista. Hyvässä monimuotoisuudessa on mausteena ripaus epätarkoituksen mukaisuutta. Tässä mielessä monimuotoisuuden toteuttaminen pelkästään kuluttajakeskeisen yksilöllisyyden periaatteella on varsin suppea tulkinta, jonka taustalla voi olla osaksi pettyminen teollisen rakentamisen aikaansaannoksiin ja näin syntynyt pientalojen kysyntä. 12 (Kuva 1.) Monimuotoisuudesta ja monipuolisuudesta voi siis puhua monessa merkityksessä. On ehkä mielekkäintä ajatella se kaupunkirakenteen pitkän aikavälin tavoitteeksi, jonka mahdollisuuksia voi erityisen hyvin hyödyntää täydennysrakentamisessa ja rakennusten uusiokäytössä. Esimerkiksi Mannisen mukaan sekoittunut kaupunkirakenne on edullista sekä kulttuurisesti intensiivisille palveluille että yritystoiminnalle yleensä. 13 Avaran urbanismin hengessä voi ajatella, että monimuotoisuus on osa historiallista vaihtelua, eivätkä hetkelliset muoti-ilmiötkään ole sen kannalta vahingollisia, elleivät muutokset radikaalisti hävitä aiempia kerroksia. Kun tarkastellaan viime vuosina kehitettyjä hankkeita, niistä ilmenee varsin selkeää temaattista yhtenäisyyttä. Monissa länsimaissa on tunnistettu varsin samantapaisia urbaaneja ongelmia, kuten kaupunkirakenteen hajautuminen (urban sprawl), teollisen tuotannon ja satamatoimintojen siirtyminen muualle (brownfield), pyrkimys lisätä julkisen liikenteen tehokkuutta ja ilmastonmuutos kokonaisuudessaan sekä halu hillitä segregaatiota ja ottaa maahanmuuttajaväestö huomioon. Tilanne muistuttaa hieman 1900-luvun alkupuolen modernismia, jolloin tunnistettiin urbaanien ongelmien laajuus ja niitä pyrittiin ymmärtämään johdonmukaisesti. Ohjelmallisuus ei kuitenkaan ilmene yhtä voimakkaana, eikä ole selkeää käsitystä yhdestä teoriasta, jolla muutos voitaisiin selittää, joten ratkaisukeinotkin vaikuttavat projektiluontoisemmilta ja heterogeenisemmilta. 12 François Ascheri katsoo jopa, että yritykset vähentää pientalojen kysyntää urbaanien asuntotyyppien kuten rivitalojen, puoli- tai pienyhteisöllisten ratkaisujen ja erilaisten kerrostalojen välimuotojen avulla ovat kyseenalaisia: nämä tyypit ovat pikemminkin korvikeratkaisuja niille, jotka eivät todella pidä kaupungista. Ascher 2008, Manninen 2008, Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa

Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista

Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Markku Norvasuo Tiivistelmä URBA-hankkeen taustalla olevat tavoitteet merkitsevät käytännössä entistä tiiviimpää ja tässä mielessä kaupunkimaisempaa

Lisätiedot

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Esitetyt kaksitoista konseptia ovat URBA-hankkeen tutkijoiden esittämiä. Joidenkin lähtökohtana ovat hyvinkin suoraan vastaavat ulkomaiset esimerkit, joita on pidetty

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti

Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Hilkka Lehtonen Tiivistelmä James-konsepti tarkoittaa tässä sekä asukkaiden henkilökohtaista ja

Lisätiedot

Kaupunkiasuminen ja gentrifikaatio Pasilan konepaja-alueen muutoksen tarkastelua

Kaupunkiasuminen ja gentrifikaatio Pasilan konepaja-alueen muutoksen tarkastelua Kaupunkiasuminen ja gentrifikaatio Pasilan konepaja-alueen muutoksen tarkastelua Tu o m a s Il m av i r ta Tiivistelmä Artikkeli kartoittaa urbaania asumista Pasilan konepaja-alueen rakentamisen tapauksessa.

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla Ympäristöministeriön raportteja 8 2014 Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla Antti Rehunen, Ville Helminen, Petteri Kosonen, Arto Viinikka, Ossi Ahonen ja Hanna Käyhkö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

Hyvät kaupat. Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa. Mervi Ilmonen (toim.) Aalto - yliopisto

Hyvät kaupat. Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa. Mervi Ilmonen (toim.) Aalto - yliopisto Hyvät kaupat Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa Mervi Ilmonen (toim.) A? Aalto - yliopisto Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/2013 Hyvät kaupat Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa

Lisätiedot

K A R I N K R O K F O R S. Typologinen joustavuus pientalosuunnittelun uudistamisen välineenä. Karin Krokfors

K A R I N K R O K F O R S. Typologinen joustavuus pientalosuunnittelun uudistamisen välineenä. Karin Krokfors Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2006/26 Arkkitehtuuri II AIK A ASUNTOARKKITEHTUURISSA Typologinen joustavuus pientalosuunnittelun uudistamisen välineenä Karin Krokfors K A R I N

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE

TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE Eija Arpiainen, 88824 Tiina Nurminen, 88828 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu HALYAS14: Loppuraportti SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEHAASTATTELUT

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN 3.4.2008 sivu 1/34 UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus...2 1.2 Osallistumisoikeus...3 1.3 Palkintolautakunta ja asiantuntijat...3

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä HELSINGIN YLEISKAAVA Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

Low2No kestävän rakentamisen kilpailu. Harry Edelman & Johanna Kirkinen

Low2No kestävän rakentamisen kilpailu. Harry Edelman & Johanna Kirkinen Low2No kestävän rakentamisen kilpailu Harry Edelman & Johanna Kirkinen raportin kirjoittajat: harry edelman, TkT arkkitehti Edelman Group Oy www.edelmangroup.fi johanna kirkinen, DI projektipäällikkö

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ

KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ VATT-TUTKIMUKSIA 120 VATT RESEARCH REPORTS Adriaan Perrels Kirsti Ahlqvist* Eva Heiskanen** Pekka Lahti*** KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

Kumppanuuskaavoitus aluerakentamisessa

Kumppanuuskaavoitus aluerakentamisessa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2393 Veijo Nykänen, Pekka Huovila, Pertti Lahdenperä, Pekka Lahti, Markku Riihimäki & Jarmo Karlund Kumppanuuskaavoitus aluerakentamisessa Beyond Vuores -tutkimus VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot