LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 96 Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10-14) Poikkeamishakemus, , Kavallintie 18a Ullanmäentien ja Kauniaistentien katualuevarauksien muuttaminen viheralueeksi 99 Ändring av speciallärartjänsten (418175) vid Hagelstamska skolan gemensam med Gymnasiet Grankulla samskola 100 Täyttölupa-anomus perheneuvolan psykologin osa-aikaisen (vakanssi ) tehtävän täyttämiseksi 101 Edustajan nimeäminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 102 Edustajan nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 103 Edustajan nimeäminen EVTEK -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 104 Edustajan nimeäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen 105 Stadens representant till samkommunsstämman vid Västra Nylands folkhögskola

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Läsnä: Berg Finn puh.joht. Rintamäki-Ovaska Tiina varapuh.joht. Ant-Wuorinen Lauri j Limnell Patrik j Rehn-Kivi Veronica j Stenberg Stefan j Alapappila Annukka vj Ala-Reinikka Tapani KV:n pj Pesonen Juha KV:n II vpj Widén Torsten Kj Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Harju Marianna yhdyskuntatoimenjoht. Poissa: Kivelä Marianne j Sederholm Camilla KV:n I vpj Allekirjoitukset Finn Berg Gun Söderlund puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen järjestäytyminen KH 94 KH - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. KH - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) KH 95 Kaupunginhallitukselle on lähetetty edellisen kokouksen jäl keen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden päätöspöytäkirjoja pää töksistä, jotka voi daan kuntalain 51 :n mukaan ottaa kaupunginhallituk sen käsiteltävik si. Ot sik ko luet te lo on esi tyslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. KJ: KH merkitsee tiedokseen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden pää tök set ja päättää olla käyt tämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10-14) 30/ /2014 YLK VVO-yhtymä Oyj (Asunto Oy Kauniaisten Asematie 10 ja Asunto Oy Kauniaisten Asematie 12 14) hakee asemakaavan muutosta omistamilleen tonteille osoitteessa Asematie siten, että tonttien rakennusoikeutta ja kerroslukua lisättäisiin esisuunnitelman mukaisesti. Hakijan tavoitteena on purkaa tonteilta olemassa olevat huonokuntoiset kerrostalot ja rakentaa niiden tilalle kysyntää vastaavia ja nykymääräysten mukaisia kerrostaloja vuokrakäyttöön. Hakemuksen mukainen muutos mahdollistaa asuntojen määrän kaksinkertaistamisen ko. tonteilla. Hakemus ja esisuunnitelma alueen toteuttamisesta on liitteenä 1. Kaavatilanne ja alueen nykytilanne Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä maankäytön yleissuunnitelmassa 2004 (Masu 2) alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Alueella on tontin 22 osalta voimassa vahvistettu asemakaava (Ak 33) ja tontin 23 osalta vahvistettu asemakaava (Ak 48), joiden määräykset ovat yhtenäiset. Tontit on osoitettu asuinkerrostalokorttelialueiksi (AK). Rakennusoikeutta tontille 22 on osoitettu 2156 k-m², joka vastaa rakennustehokkuutta e=0.58 ja tontille 23 on osoitettu 3025 k-m², joka vastaa rakennustehokkuutta e=0.46. Kahdelle itäisimmälle rakennusalalle on osoitettu kerrosluvuksi kolme (III) ja läntisimmälle kaksi (II), joiden lisäksi alimmaiseksi saa rakentaa enintään 2,1 metriä korkeita huonetiloja talon omaan käyttöön, kuten taloustiloja ja autotalleja. Kaavat edellyttävät rakennusten runkosyvyyden maksimileveydeksi 12,5 metriä ja asuntojen keskipinta-alaksi 70 m². Asematien vastaiselle rajalle on osoitettu istutettava tontin osa, joka on pidettävä puistomaisessa kunnossa. Ote Kauniaisten asemakaavojen yhdistelmäkartasta on oheismateriaalina. Hakemuksen mukaisen suunnittelualueen pinta-ala on m² (tontti 22: A=3701 m², tontti 23: A=6595 m²). Tonteilla on yhteensä kolme vuosina 1969 ja 1970 valmistunutta asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 54 asuntoa. Asuinkerrosten lisäksi rakennuksissa on ns. maanpäällinen kellari. Kaavan mukainen rakennusoikeus on ylitetty yhteensä n. 300 k-m²:llä. Autopaikat sijaitsevat osin kellarikerroksen autotalleissa ja osin pihalla maan tasossa. Tontille 22 on ajoneuvoliittymä sekä Asema- että Bredantieltä. Tontille 23 on Asematieltä kaksi liittymää. Suunnittelualueen ympäristössä Bredantien eteläpuolelle on toteutunut kerrostaloja. Lännessä suunnittelualue rajautuu Välitie -katualueeseen sekä pientaloihin. Asematien pohjoispuolella sijaitsee pientaloja, liikerakennus, nuorisotalo ja Uusi Paviljonki. Asematie ja Bredantie ovat pääkatuja ja Välitie asuntokatu.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Perustelut Hakemuksen mukaan tonteilla sijaitsevat asuinrakennukset on rakennettu vuosina 1969 ja Rakennukset ovat huonossa kunnossa eikä niiden peruskorjaaminen vastaamaan nykyisiä energia- ja esteettömyysvaatimuksia ole taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi voimassa olevan asemakaavan edellyttämä ja toteutunut huoneistojen suuri keskikoko ei vastaa nykyistä vuokra-asuntokysyntää eikä rakennuksissa käytetyt rakenteelliset ratkaisut mahdollista rakennusten saneeraamista kysynnän ja määräysten mukaisiin hissillisiin ratkaisuihin. Maantasokerroksen autotallit eivät myöskään vastaa nykyautojen mitoitusta. Esisuunnitelma alueen käytöstä on laadittu lähiympäristö ja olemassa oleva rakennuskanta huomioiden hyödyntämällä tontin korkeuseroja ja porrastamalla rakennusmassoja. Ratkaisulla muodostuu keskeiselle paikalle pääkadun varteen Kauniaisiin sopivaa pienimittakaavaista kaupunkiympäristöä. Olemassa olevien rakennusten maanpäällisiä kellareita ei ole kaavan laatimis- ja rakennusajankohdan lainsäädännön mukaan huomioitu kerrosluvussa tai rakennusoikeuslaskelmassa. Siten rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisääminen asemakaavaan ei vaikuta merkittävästi alueen volyymiin ja korkeusasemiin nykytilanteeseen verrattuna Bredantien risteyksen viisikerroksista massaa lukuun ottamatta. Alueen keskeinen sijainti ja rajautuminen pääkatuun antavat mahdollisuuden alueen maankäytön kehittämiselle esitetetyllä tavalla, mutta edellyttävät samalla laadukasta toteutusta. Autopaikat on esitetty niin ikään maastonmuotoja hyödyntäen kahteen tasoon ja jakamalla liikennettä eri ajoneuvoliittymille. Esitetyt liittymä- ja paikoitusratkaisut säästävät tontin piha-aluetta ja mahdollistavat viherkaistan säilymisen Asematien varrella. Rakentamisen etäisyys etelä- ja länsipuolen naapureihin säilyy ennallaan. Kauniaisten kaupunki on sitoutunut MAL-aiesopimuksessa vuosittain keskimäärin 60 asunnon toteuttamisen edellytysten luomiseen, joista 20 % tulee olla ARA-tuotantoa. Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä Asunto-ohjelmassa ( ) on asetettu tavoitteeksi, että kaupunki luo edellytykset monipuoliselle asuntotarjonnalle. Myös nykyinen valtuusto on pitänyt tavoiteltavana asuntotarjonnan ja omistusmuotojen monipuolistamista valtuustokauden painopistealueita ja tavoitteita laatiessaan. Haettu hanke vastaa edellä mainittujen tavoitteiden täyttämiseen. Asemakaavan muutokseen laatiminen edellyttänee maanomistajien kanssa tehtävää maankäyttösopimusta. YTJ: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa muutetaan alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitelman sovittamisessa ympäristöön sekä alu-

7 PÖYTÄKIRJA 6/ een keskeisen sijainnin edellyttämiin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Maanomistajalta peritään asemakaavan muutostyön kustannukset voimassa olevan taksan mukaan. Lisäksi hakija vastaa kaavoituksen edellyttämien selvitysten teettämisestä ja muista suunnittelukuluista Varajäsen Savander jätti jäsen Sederholmin kannattamana esityksen asian palauttamisesta. Esitys sai lautakunnan yksimielisen kannatuksen. Asia palautettiin lisäselvityksiä varten. YLK palautti asian lisäselvityksiä varten uudelleen valmisteltavaksi. Asemakaavan muutoksen hakija on toimittanut lisäselvityksen hankkeestaan, joka on liitteenä 2. Selvityksessä on korostettu rakennusten huonosta kunnosta johtuvaa laajaa ja akuuttia saneeraustarvetta sekä asuntojen epätarkoituksenmukaisuutta ja huonoa vastaavuutta vuokra-asuntokysyntään. Lisäksi on tuotu esiin rakenteiden huono soveltuvuus vaadittaville muutoksille. Hakija on korostanut perusteluissaan mahdollisuutta kaksinkertaistaa uusien vuokra-asuntojen määrän ko. alueella. Lisäksi hakija tuo esiin kohteen vaiheittaisen toteutusmahdollisuuden, jolloin asukkaille voitaisiin tarjota sijaisasuntoja lähietäisyydeltä ja mahdollisuutta siirtyä uusiin asuntoihin. Hakija on jakanut asukkaille vireille olevasta asemakaavan muutoshakemuksesta tiedotteen, joka on asian oheismateriaalina. YTJ: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa muutetaan alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitelman sovittamisessa ympäristöön sekä alueen keskeisen sijainnin edellyttämiin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Maanomistajalta peritään asemakaavan muutostyön kustannukset voimassa olevan taksan mukaan. Lisäksi hakija vastaa kaavoituksen edellyttämien selvitysten teettämisestä ja muista suunnittelukuluista Jäsen Enckell jätti kannatetun uuden päätösehdotuksen: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa ei muuteta alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi, ellei perusteellisessa kuntoselvityksessä osoittaudu erittäin painavia syitä rakennusten purkamiselle.

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa ei muuteta alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi, ellei perusteellisessa kuntoselvityksessä osoittaudu erittäin painavia syitä rakennusten purkamiselle. KH päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutokseen ryhdytään ainoastaan siinä tapauksessa, että alueella sijaitsevien rakennusten purkamiselle löytyy perusteellisessa kuntoselvityksessä erittäin painavia syitä. Yhdyskuntalautakunnassa käydyssä keskustelussa pidettiin mm. tärkeänä eri aikoina rakentuneen ympäristön historiallista kerroksisuutta ja sitä, että ensisijainen vaihtoehto tulisi olla peruskorjaus, jolloin rakennusten tuttu hahmo kaupunkikuvassa voitaisiin säilyttää voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Samalla keskustelussa kuitenkin todettiin, että mikäli rakennusten peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto ja omistaja hakisi rakennuksille purkulupaa, on asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi ja sen uudelleen tarkastelu tarpeellista. Rakennusten purkamisesta Omistajalla on päätösvalta omaisuuteensa ja se voi halutessaan hakea rakennuksilleen myös purkamislupaa. Purkamisluvasta päättää rakennuslautakunta, jonka tulee myöntää purkamislupa, ellei purkamiselle ole olemassa juridisesti perusteltavia esteitä. Rakennukset sijaitsevat kaupunkirakenteellisesti keskeisellä paikalla, mutta niihin ei liity purkamisen estäviä syitä: voimassa olevassa asemakaavassa ko. rakennukset eivät ole suojeltuja eikä niitä ole huomioitu Kauniaisten rakennusinventoinnissa. Siten erillisen kuntoselvityksen vaatiminen asemakaavan muutoshakemuksen yhteydessä on vaikeasti perusteltavissa. Hakija on tuonut aiemmissa perusteluissaan esiin rakennusten huonon kunnon ja saneerauksen huonot tekniset ja taloudelliset edellytykset. Kaupungilla ei ole kaavoittajana syytä kyseenalaistaa rakennusten omistajan arviota niiden kunnosta ja käytettävyydestä. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 60 :n mukaan sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta 1964 ja Voimassa olevissa asemakaavoissa osoitetut autopaikka- ja asuntomitoituk-

9 PÖYTÄKIRJA 6/ set eivät vastaa nykyvaatimuksia. Lisäksi kaavassa osoitetut rakennusalarajaukset pakottavat nykyistä toteutusta vastaavaan korttelirakenteeseen, mikä aiheuttaisi yhdessä nykyisten autopaikkamitoitusten kanssa piha-alueiden merkittävän vähentymisen. Tällä olisi merkittävä vaikutus myös naapurikiinteistöjen viihtyisyyteen ja ympäristökuvan muotoutumiseen. Lisäksi alueen keskeisen sijainnin vuoksi hankkeella on myös ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä. Tällöin ko. rakennusten korvaava toteuttaminen käynnistäisi joka tapauksessa MRL 60 :n mukaisen asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin, mikäli ko. rakennukset purettaisiin ja alueelle haettaisiin rakennuslupaa uusille rakennuksille. Pelkässä purkamisluvassa ei sovelleta ajanmukaisuuden arviointia. Em. perusteluin asemakaavat ovat myös vanhentuneita, jolloin asemakaavan muuttaminen tulisi ajankohtaiseksi asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin seurauksena. Hakemuksen suhde kaupungin strategiaan Kaupunki on sitoutunut kaupunginvaltuuston hyväksymässä kehittämisstrategiassaan tuottamaan monipuolista asuntotuotantoa, joka käsittää erilaiset asumis- ja omistusmuodot. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan (2020). Kauniainen on sitoutunut myös MAL-aiesopimuksessa vuokra-asuntotuotannon toteuttamiseen. MRL 51 edellyttää, että kunnan on laadittava asemakaava ja pidettävä sitä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Voimassa olevat kaavat ohjaavat suuriin asuntoihin, jotka eivät sovellu nykyistä kysyntää vastaavaan (kohtuuhintaiseen) vuokra-asuntokäyttöön. Näin ollen asemakaavan muuttaminen olisi kaupungin kehittämisstrategian ja MAL-aiesopimuksen linjausten mukaista sekä MRL 51 :n mukaisesti ajankohtaista. Yhteenveto Edellä mainituin perustein alueen rakennusten säilyttämiselle ei ole kaavallisia perusteluita. Voimassa olevat asemakaavat ovat edellä esitetyn mukaan vanhentuneita MRL 51 ja 60 :n mukaisesti, jolloin niiden uudistaminen on rakennusten mahdollisen purkamisen seurauksena väistämätöntä. Sen sijaan esitetylle asemakaavan muutokselle on olemassa perusteet. Esitetty asemakaavan muutoshakemus toteuttaa kaupungin kehittämisstrategiaa sekä MAL-aiesopimusta. Kauniaisten vuokra-asuntojen määrä lisääntyisi hakemuksen mukaisella toteutuksella merkittävästi (50 asuntoa). Asemakaavan muutoksella mahdollistettaisiin kehittämisstrategiassa mainittuja kohderyhmiä merkittävästi paremmin palvelevia ja (mahdollisesti myös) kohtuuhintaisia asuntoja. Lisäksi alueen keskeinen sijainti vastaa MAL-tavoitteiden mukaisesti asuntojen toteuttamiseen raideliikenteen läheisyyteen.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Muuttamalla asemakaava ennen rakennusten purkamista on mahdollista nopeuttaa uusien asuntojen valmistumista, minkä lisäksi vaiheittainen toteuttaminen olisi mahdollista. Mikäli rakennukset purettaisiin ja kaava muutettaisiin vasta tämän jälkeen, tulisi Kauniaisten vuokra-asuntotarjontaan useaksi vuodeksi merkittävä vajaus. Se heikentäisi huomattavasti nykyisten asukkaiden asemaa sekä vaikeuttaisi heidän ja muiden Kauniaisissa vuokra-asuntoa tarvitsevien henkilöiden asunnon saamista. KJ: päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa muutetaan alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitelman sovittamisessa ympäristöön sekä alueen keskeisen sijainnin edellyttämiin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Asemakaavan muutoksen laatiminen edellyttää maanomistajan kanssa tehtävää maankäyttösopimusta. Maanomistajalta peritään myös asemakaavan muutostyön kustannukset voimassa olevan taksan mukaan. Lisäksi hakija vastaa kaavoituksen edellyttämien selvitysten teettämisestä ja muista suunnittelukuluista.... Puheenjohtajan muiden kannattama ehdotus asian palauttamisesta lisäselvityksiä varten, hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäselvityksinä KH pyytää mm. lisää perusteluja kaavamuutokselle sekä selvitystä uudisrakentamisen vaikutuksista alueen kaupunki- ja katukuvaan sekä katukuvanäkymään (havainnekuva), selvitystä rakennusoikeuden lisäämisestä suhteessa muiden keskustan kerrostalojen rakennusoikeuteen ja autopaikkojen lukumäärästä. Asia palautettiin lisäselvityksiä varten. KH 96 palautti asian uudelleen valmisteltavaksi ja lisä sel vi tys ten laatimiseksi. Käymässään keskustelussa kaupunginhallitus esit ti vaihtoehtoisen suunnitelman laatimista, jossa havainnollistetaan uudis ra ken ta mi sen vaikutuksia kaupunkikuvaan ja katutilaan. Lisäksi kaupun gin hal li tus pyysi ympäröivän alueen ja ko. hankkeen ra ken nus oi keuksien vertailua. Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti asemakaavan muu tos ha kemuk sen liitteeksi on laadittu toinen massoitteluvaihtoehto. Laadittu suun nitel ma on asuntojen ja autopaikkojen määrän, rakennusoikeuden ja ker roksi suu den sekä asuinrakennusten, autopaikoituksen ja ajoneuvoliittymien si joit ta mi sen osalta likimain yhtäläinen aiemmin esitetyn suunnitelman kans sa. Suunnitelmassa on esitetty alueen toteuttamista siten, että alu eelle osoitettaisiin rakennusoikeutta 7050 k-m² (aiempi suunnitelma: 7165

11 PÖYTÄKIRJA 6/ k-m², nykytilanne: 5181 k-m², ei huomioitu maanpäällistä kellaria) neljästä vii teen kerrokseen (IV-V). Tällöin alueelle olisi mahdollista toteuttaa n. 101 asun toa (aiempi suunnitelma: 102 asuntoa, nykytilanne: 52 asuntoa), joiden keskipinta-ala olisi n. 60 k-m². Autopaikkoja alueelle on esitetty 86, jois ta 53 (aiempi suunnitelma 38) on esitetty pysäköintikannen alle. Nyt esi te tys sä suunnitelmassa on pyritty rajaamaan katutilaa edellistä suun nitel maa selkeämmin välttäen kuitenkin pitkiä yhtäjaksoisia julkisivuja. Siten suun ni tel ma mukailee nykytilan muurimaista toteutusta hieman kevyemmin säi lyt täen katutilan nykyisen luonteen. Uusi viitesuunnitelma on liitteenä 3. Maankäyttöyksikkö on tutkinut ympäröivän alueen asemakaavoissa esiinty viä asuinkerrostalotonttien rakennustehokkuuksia, jotka ovat esitetty liittees sä 4. Kartassa on eroteltu ennen ja jälkeen maankäyttö- ja ra ken nuslain (MRL) voimaantuloa ( ) olevat tontit, koska ennen MRL:a sal littiin maanpäällisen kellarin toteuttaminen eikä niitä ole huomioitu las kettaes sa rakennusoikeutta. Tämä tulee kuitenkin huomioida todellisia ra kennus vo lyy me ja ja tehokkuuslukuja vertailtaessa (esitetty sulkeissa). Ympäröivällä alueella on ko. hankkeen tonttien lisäksi viisi ker ros ta lo tonttia, joissa on voimassa ns. vanha asemakaava. Näiden tehokkuusluvut ovat keskimäärin e=0.49. Vastaavasti kellarit huomioiden tehokkuusluku on e=0.63. Ympäröivällä alueella on seitsemän kerrostalotonttia, joihin on teh ty asemakaavan muutokset. Näissä tehokkuusluku on keskimäärin e=1.06. Nyt käsittelyssä olevassa hakemuksessa tehokkuusluku on e=0.69, jolloin se noudattaa suunnittelualueen olemassa olevaa ra ken tami sen määrää eikä siten ole epätasapainossa ympäröivien alueiden maankäy tön tai maanomistajien tasapuolisen kohtelun kanssa. Edellä ja aiemmissa käsittelyissä esitetyin perustein asemakaavan muut tami nen on perusteltua. Rakennukset ovat varsin laajan peruskorjauksen tar pees sa, eivätkä nykyiset rakenteelliset ratkaisut mahdollista ra ken nusten saneeraamista määräysten mukaisiin hissillisiin ratkaisuihin. Vuokra-asun to jen kysyntä kohdistuu erityisesti pieniin asuntoihin, jolloin vuokra jää suuruudeltaan kohtuuhintaiseksi. Nykyisten, pinta-alaltaan suurehkojen asun to jen kokonaisvuokra saneerauksen jälkeen olisi varsin korkea, ja niiden kysyntä on epävarmaa. Rakennusten saneeraaminen ei omistajan mu kaan ole taloudellisesti kannattavaa. Nykyratkaisu ei mahdollista myöskään todellisen tarpeen mukaisten autopaikkojen toteuttamista. Ase makaa van muuttaminen mahdollistaa Kauniaisten kehittämisstrategian mukais ta kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäystä, on kaupungin Asun to-ohjel man (2020) mukainen ja toteuttaa MAL-tavoitteita asuntojen tuot ta mi ses ta sekä niiden sijoittamisesta hyvien joukkoliikenneyhteyksien var rel le. Asemakaavan muuttaminen ennen huonokuntoisten rakennusten pur ka mis ta mahdollistaa vaiheittaisen toteuttamisen ja säilyttää siten Kauniais ten vuokra-asuntotarjonnan ja nykyisten asukkaiden asun non saan timah dol li suu det katkeamattomana. Asemakaavan muutoshakemusta käsiteltäessä otetaan kantaa ainoastaan ase ma kaa van muutoksen laatimiseen ryhtymisestä. Samalla kaupunki voi aset taa linjauksia ja tavoitteita jatkosuunnittelulle, joka tapahtuu kaupungin

12 PÖYTÄKIRJA 6/ oh jauk ses sa. Asemakaavan muutoksen lopullinen sisältö muokkautuu kaa va pro ses sin edetessä. Mikäli asemakaavan muutokseen ryhdytään, laaditaan hakijan ja kau pungin välillä asemakaavoituksen käynnistämissopimus, jonka hyväksyy kaupun gin hal li tus. Siinä voidaan sopia kaupungin ja hakijan yhteisistä ta voitteis ta, kustannusten jaosta sekä asemakaavan muutoksen hy väk sy mis vaihees sa laadittavasta maankäyttösopimuksesta. Asemakaavan muutoksen si säl tö määräytyy kaavaprosessissa, jolloin siitä ei voida sopia ennalta. Asematie asukkaat ovat osoittaneet kaupungille ja luot ta mus hen kilöil le saapuneen kirjelmän koskien asemakaavan muu tos ha kemus ta. Oheismateriaalina oleva kirjelmä jaetaan vain KH:n jäsenille. (Ai kai sem mis sa käsittelyissä jaettua aineistoa ei jaeta uudelleen.) KJ: päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa muutetaan. Suunnittelussa tulee kiinnit tää erityistä huo mio ta suunnitelman sovittamisessa ympäristöön sekä alu een keskeisen si jain nin edellyttämiin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Asemakaavan muutoksen laatiminen edellyttää maanomistajan kanssa teh tä vää maankäyttösopimusta, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. Maanomis ta jal ta peritään myös asemakaavan muutostyön kustannukset voimas sa olevan taksan mukaan. Lisäksi hakija vastaa kaavoituksen edel lyttä mien selvitysten teettämisestä ja muista suunnittelukuluista.... Jäsen Rehn-Kivi ehdotti jäsen Stenbergin kannattamana, ettei kaa va muutok seen ryhdytä koska asemakaavan muuttamiseen ei ole kaupungin kannal ta tarvetta ja perusteli ehdotustaan seuraavasti Asunto- ja maankäytön ke hi tys ku va on hyväksytty, eikä siinä ole mainintaa Asematien kohteista. Kau pun gin maankäytön suunnittelun tulee olla hallittu. Lisäksi Asematie korttelin toteutus on Kauniaisten kaupunkikuvassa merkittävä. Keskustelun aikana varapuheenjohtaja pyysi 5 minuutin keskustelutaukoa, jon ka puheenjohtaja hyväksyi. Varapj. Rintamäki-Ovaska ilmoitti kokoomuksen ryhmän kannattavan esitte li jän pohjaehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä jäsen Rehn-Kiven ehdotus että kaa va muu tokseen ei ryhdytä, voitti äänin 4-3 (Rintamäki-Ovaska, Ant-Wuorinen, Alapap pi la), jolloin puheenjohtaja totesi tämän tulleen kaupunginhallituksen pää tök sek si ja että asia näin ollen tulee saattaa valtuuston päätettäväksi. Varapj. Rintamäki-Ovaska ilmoitti kokoomuksen ryhmän jättävän pää tökseen eriävän mielipiteensä.

13 PÖYTÄKIRJA 6/ KH esittää, että KV päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10-14) asemakaavan muutokseen ei ryhdytä koska asunto- ja maankäytön kehityskuva on hy väk syt ty, eikä siinä ole mainintaa Asema tien kohteista. Kaupungin maan käy tön suunnittelun tulee olla hallittu. Lisäk si Asematie korttelin to teu tus on Kauniaisten kaupunkikuvassa mer kit tä vä. Kokoomuksen hallitusryhmä jätti päätökseen liitteenä olevan kirjallisen eriä vän mielipiteensä. Liite 1 96

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Poikkeamishakemus, , Kavallintie 18a 456/ /2014 YLK Hakemuksen sisältö Kiinteistön omistajat hakevat 3. kaupunginosan korttelissa 43 sijaitsevalle ton til le 28 (Kavallintie 18a) poikkeamispäätöstä 40 m² autokatoksen ra kenta mi sek si asemakaavassa merkityn rakennusalan ulkopuolelle. Ha ke mukseen liitetty asemapiirustus ja havainnekuva ovat liitteenä 1. Kaavallinen tilanne ja tietoa kohteesta Hakemuksen mukaista tonttia koskeva asemakaava on vahvistettu ja sen kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1305 m². Asema kaa vas sa tontti on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi, jolle on osoi tet tu yhdelle asunnolle (1) kahteen (II) kerrokseen 260 k-m² ra ken nusoi keut ta. Kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevaa kel lari ker ros ta ei saa rakentaa. Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leik ki alu eek si tai liikenteeseen on hoidettava niin, että sen luonne ei muutu. Autopaikkoja on varattava vähintään kaksi kutakin asuntoa kohti. Ote Kau niais ten asemakaavojen yhdistelmäkartasta määräyksineen on oheisma te ri aa li na. Tontilla on vuonna 1995 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 257 k-m² ja peittoala 148 m². Lisäksi tontilla on kerrosalaan sisältyvä au total li, joka on rakennettu kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Tontti on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult tuu ri ym pä ristöä (RKY 2009), Kauniaisten huvilakaupunki-aluetta. Alueelle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavan muutosta, jossa tavoit tee na on osoittaa alueelle huvilakaupunkiin soveltuvaa asuin ra ken tamis ta (puurakentamista) alueen luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset ar vot huomioiden. Asemakaavan muutoksella varmistetaan mm. kult tuu rihis to rial lis ten rakennusten suojelu ja tutkitaan Kavallintien katualuevaraus ja siihen liittyvät suojelutarpeet. Hakemuksen mukainen tontti on osoitettu eril lis pien ta lo jen korttelialueeksi. Rakennusoikeus ja autopaikkavaatimus on säilytetty ennallaan ja rakennusalaa on laajennettu nykytilannetta vastaa vak si. Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä Hakemuksen perustelut Hakijat ovat perustelleet poikkeamishakemusta autokatoksen tarpeella. Ha ki joi den mukaan tontilla sijaitseva autotalli on soveltumaton ny ky ai kaiseen autopaikoitukseen. Lisäksi hakijat ovat vedonneet liikenneturvallisuuteen. Auton kääntäminen ton til la ei ole mahdollista, jolloin tontilta poistuttaessa on peruutettava kadul le, mikä vaarantaa tielläliikkujien turvallisuutta. Hakemuksen mukaan

15 PÖYTÄKIRJA 6/ au to pai koi tuk sen järjestäminen Kavallintien varteen haittaamatta muuta liiken net tä ei ole mahdollista tiellä pääosin voimassa olevan py sä köin ti kiellon, kadun kapeuden ja vilkkaan liikenteen vuoksi. Autopaikoituksen järjestämistä tontilla perustellaan sen maisemallisella sopi vuu del la alueen luonteeseen. Erityiset syyt ja poikkeamisen edellytykset MRL:n 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa: 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa vut ta mis ta. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai mui ta vaikutuksia. Hakijat ovat kuulleet tontin naapureita eikä hankkeesta ole ollut huo mautet ta vaa. Hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joita voidaan pitää maankäyt tö- ja rakennuslain (MRL) 171 :n edellyttämänä erityisenä syynä poike ta asemakaavasta. Hakijan henkilöön, taloudelliseen asemaan tai raken ta mis ha luun liittyvät tekijät eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoit ta mia erityisiä syitä. Liikenneturvallisuuden kannalta tilanne ei muutu oleellisesti autokatoksen ra ken ta mi sel la. Autopaikoituksen järjestäminen tontilla on toteutettavissa maan ta so pai koi tuk sel la, jolloin rakennusmassasta ei muodostu muu rimais ta ja alueelle luonteenomainen vehreys säilyy. Olemassa oleva autotalli on rakennettu voimassa ole van rakennusalan ulko puo lel le ja siten kyseessä olevan tontin osalta on jo poikettu ase ma kaavan mukaisista määräyksistä. Alueella vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa on pyritty säi lyt tämään Kavallintien kulttuurihistoriallisesti arvokas katuympäristö ja kau punki ku val le ominainen vehreys sijoittamalla uudisrakentaminen riittävän etääl le kadusta siten, ettei Kavallintien varteen muodostu muurimaista raken ta mis ta. Poikkeamisen myöntäminen vaikeuttaisi kaavoitusta ja kaavan to teut tamis ta ja aiheuttaisi siten haittaa alueiden käytön muulle järjestämiselle, joten MRL 172 mukaiset poikkeamisluvan erityiset edellytykset eivät täyty. YTJ: Lautakunta ehdottaa KH:lle, ettei KH myönnä poikkeamista ase ma kaa vasta saada rakentaa autokatos rakennusalan ulkopuolelle, koska hakija ei ole esittänyt hank keel le sellaisia perusteluja, joita voitaisiin pitää maankäyt tö- ja ra ken nus lain (MRL) 171 :n mukaisina erityisinä syinä.

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella, että esitystekstistä otsikon e ri tyiset syyt ja poikkeamisen edellytykset, 5. kappale, alta poistettiin kaksi ensimmäistä lausetta. Edellä mainitut muutokset on tehty esitystekstiin. KH 97 KJ: KH päättää, että poikkeamista asemakaavasta autokatoksen ra ken ta misek si rakennusalan ulkopuolelle ei myönnetä, koska hakija ei ole esittänyt hank keel le sellaisia perusteluja, joita voitaisiin pitää maankäyttö- ja ra kennus lain 171 :n mukaisina erityisinä syinä. Lisäksi KH katsoo, että poikkea mi sen myöntäminen aiheuttaisi edellä mainitun lain 172 :ssä mainittua hait taa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Ullanmäentien ja Kauniaistentien katualuevarauksien muuttaminen viheralueeksi 535/ /2014 YLK Yhdyskuntatoimi on tutkinut Thurmaninpuiston alueella asemakaavassa va rat tu jen Ullanmäentien ja Kauniaistentien toteutumattomien ka tu alueiden muuttamista viheralueeksi. Toimenpide edellyttää asemakaavan muutok sen laatimista. Jo yli 20 vuotta asemakaavoissa olleiden katualueiden to teut ta mi sel le ei ole esiintynyt tarvetta. Ersintien yhdistäminen Espoon puo lel la jatkuvaan Ristihaantiehen on täyttänyt rantaradan eteläpuolisen yh teys tar peen ja tehnyt kyseessä olevat katualuevaraukset tarpeettomiksi. Myös Espoon kaupunki on muuttamassa Ullanmäentien katualuevarausta suo ja vi her alu eek si vireillä olevassa Koivuhovinlaakson asemakaavan muu tok ses sa. Kaavaehdotus on menossa hyväksymiskäsittelyyn kuluvan ke vään aikana. Suunnittelualueella sijaitsee Thurmaninpuiston rakennettu ja aktiivisessa käy tös sä oleva toimintapuisto sekä alueen läpi kulkeva kevyenliikenteen reit ti. Espoon kaupunkiradan suunnittelun yhteydessä Ullanmäentien ka tualue va rauk sel le on suunniteltu jalankulun ja polkupyöräilyn laatukäytävää. Ase ma kaa van käyttötarkoituksen muuttamisella ei ole vaikutusta Thurmaninpuiston nykyiseen käyttöön tai kau pun ki ra dan ja laatukäytävän suunnitelmien hyväksymiseen tai toteuttamiseen. Lii ken ne vi ras tol la ei ole huomautettavaa hankkeeseen mikäli rau ta tie alu een rajaan ei kajota. Alue on Kauniaisten kaupungin omistuksessa lukuun ot ta mat ta pientä valtion omistamaa kaistaletta. Muutosalue on esitetty asemakaavojen yhdistelmäkartalla liitteessä 1. YTJ: Lautakunta ehdottaa KH:lle, että asemakaavaa muutetaan siten, että Ullan mä en tien ja Kauniaistentien toteutumattomat katualuevaraukset muu tetaan viheralueiksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. KH 98 KJ: KH päättää muuttaa asemakaavaa siten, että Ullanmäentien ja Kau niaisten tien toteutumattomat katualuevaraukset muutetaan viheralueiksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Ändring av speciallärartjänsten (418175) vid Hagelstamska skolan gemensam med Gymnasiet Grankulla samskola 76/ /2014 SUS Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola har sedan delat en speciallärartjänst. Tjänsten har sedan varit ordinarie besatt av en behörig speciallärare. Förutom denna speciallärare har Hagelstamska skolan två heltidsanställda speciallärare och en specialklasslärare på deltid.. Gymnasiet Grankulla samskola har en starkt utvecklad handledningsverksamhet. I den deltar också specialläraren genom undervisning i studieteknik i klass. Inför läsåret erbjuds skolans nya studerande en ny kurs i studiehandledning med namnet Lär. Alla nya studerande uppmanas läsa kurser om minnet, inlärningsstilar, studieteknik, vetenskaplig essäskrivning, analys av material och texter samt framställning av egna synteser. Denna kurs dras av specialläraren Gymnasiet Grankulla samskola har som nytt tyngdpunktsområde valt utvecklandet av sin högskoleförberedande verksamhet och skolan inleder läsåret ett tvåårigt projekt med Helsingfors universitet. I projektet ingår utarbetandet av en manual för de studerande som hjälp vid självständiga studier och utvecklandet av en handledningsmodell för lärarna att tillämpas vid de studerandes avläggande av självständiga studier. Därtill erbjuds de studerande en kurs i vetenskapligt skrivande. Projektet genomförs som ett parallellprojekt tillsammans med Tibble gymnasium i Sverige som genomför ett liknande projekt i samarbete med Stockholms universitet. Målet är att de studerande vid Gymnasiet Grankulla samskola skall ha de färdigheter som studier vid ett universitet kräver. Dessa färdigheter fungerar också som stöd för avläggandet av studentskrivningarna vid skolan. Med denna satsning på högskoleförberedande verksamhet vill gymnasiet tydligaregöra sin uppgift som förberedare för akademiska studier och förstärka sin profil. Detta nya tyngdpunktsområde med namnet På väg till uni kräver en stor arbetsinsats av såväl studiehandledaren som specialläraren. Den ökade valfriheten och den växande marknaden av postgymnasiala studiemöjligheter har ökat behovet av handledning i gymnasiet. Enligt en rekommendation från Utbildningsstyrelsen samt Studiehandledarna i Finland rf bör antalet studerande i gymnasiet begränsas till 200 per studiehandledare. Denna rekommendation följs redan i många av de svenskspråkiga gymnasierna i huvudstadsregionen. Antalet studerande vid Gymnasiet Grankulla samskola ligger vid 280 och skolan har en studiehandledare. Skolans satsning på handledningsverksamhet i form av fördjupade kurser i studiehandledning

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran och på den högskoleförberedande verksamheten kräver utökade resurser för handledningsverksamheten för att lyckas. Skolan önskar därför för en provperiod på två år få tillgång till en hel speciallärare. Denna deltar i handledningsverksamheten förutom genom klassundervisning och arbete med studerande med specialbehov också genom allmän handledning i studieteknik och inlärningsstilar, en uppgift som nu fallit på skolans studiehandledare. En sådan arbetsfördelning skulle göra båda tjänsteinnehavarnas arbetsbild klarare och frigöra tid för studiehandledaren för det högskoleförberedandet projektet. Rektor vid Hagelstamska skolan har givit sitt samtycke till att hon kan avstå från en halv speciallärartjänst för en försöksperiod på två år till Gymnasiet Grankulla samskola. Med en sådan överflyttning av halva tjänsten följer också en överflyttning av den resurs som reserverats för avlönandet av specialläraren. Överflyttningen och utökandet av handledningstjänster betyder inte en kostnadsökning för staden. Beredning: Bjarne Mollgren Bildningsdirektören: Nämnden föreslår för stadsstyrelsen att för tiden godkänna en överföring av en halv speciallärartjänst från Hagelstamska skolan till Gymnasiet Grankulla samskola.överföringen medför inga extra kostnader för staden. Beslut: KH 99 SD: Beslut: Enligt föredragning Överflyttningen av en halv speciallärartjänst kan täckas genom en över föring av euro från Hagelstamska skolans budget till Gymnasiet Gran kul la samskolas budget. Stadsstyrelsen godkänner överföringen av en halv speciallärartjänst från Ha gel stams ka skolan till Gymnasiet Grankulla samskola för tiden och föreslår att fullmäktige godkänner bud ge tän drin gen så att euro överförs från utgiftsposten Hagelstamska skolan till ut giftspos ten Gymnasiet Grankulla samskola. Beslutsförslaget godkändes.

20 PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Täyttölupa-anomus perheneuvolan psykologin osa-aikaisen (vakanssi ) tehtävän täyttämiseksi 214/ /2014, 247/ /2014 SOTE Perheneuvolan psykologi siirtyy eläkkeelle Hän on hoitanut psy ko lo gin vakanssia 60 % osa-aikaisesti alkaen. Vakanssin toista puolikasta (40 %) on hoitanut toinen psykologi alkaen. Hänen työ ai kaan sa on lisätty 10 % määräaikaisesti ajalle ja alkaen toistaiseksi. Työajan lisäys on syytä pysyttää ennallaan per he neu vo lan lisääntyvien asiakaskäyntimäärien vuoksi. Asia kas käyn timää rät psykologeilla (yksi käynti á 45 min) olivat 568 vuonna 2012 ja 694 vuon na Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Perheneuvolan psykologin keskeisiin tehtäviin kuuluvat: - yksilötutkimukset lapsille ja nuorille, joilla on pitkittyneitä ongelmia tunne-elä mäs sä, sosiaalisissa taidoissa ja/tai oppimisessa - lasten kuntoutuksen ja jatkotutkimuksen tarpeen arviointi, esimerkiksi las ten psy kiat ri seen erikoissairaanhoitoon ei voi tehdä lähetettä ilman, et tä kunnan perustasolla (perheneuvolassa) on ensin tehty psy ko lo ginen arviointi - lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukeminen - yksilöterapeuttisen tuen antaminen lapsille ja nuorille - terapeuttinen työskentely raskaana olevien ja synnyttäneiden per heiden kanssa - asiantuntijana toimiminen ja konsultaation antaminen neuvolan ja varhais kas va tuk sen ennaltaehkäisevien palveluiden sekä lastensuojelun tuek si Perheneuvolan hoitohenkilökunta koostuu perheneuvojan ja psykologin ko ko päi väi sis tä vakansseista sekä konsultoivasta lääkäristä (7 tuntia viikos sa). Työryhmän pienen koon takia osa-aikaisen psykologin vakanssin täyt tä mät tä jättäminen heikentäisi tuntuvasti perheneuvolan toi min ta mahdol li suuk sia. ( ) edellyttää täyttölupaa kaikkiin avoimiin vir koi hin ja toimiin ja yli 6 kk:n sijaisuuksiin lukuun ottamatta sosiaali- ja ter veys toi men ja koulutoimen hoito-, kasvatus- ja opetustehtäviä, työl lis tämis tu ki va roin palkattua henkilökuntaa sekä kaupunginjohtajan täyttölupaa al le 6 kk:n sijaisuuksiin ja määräaikaisiin palvelusuhteisiin. Lautakunta päättää - esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan per he neuvo lan psykologin vakanssin täyttämiseksi 60 %:n työajalla alkaen toistaiseksi. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10 14)

Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10 14) Kaupunginvaltuusto 36 15.09.2014 Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10 14) 30/10.02.03/2014, 544/00.02.00/2014 KV 36 VVO-yhtymä Oyj (Asunto Oy

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 18:00-19:00 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 25 Kokouksen järjestäytyminen 3 26 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot