LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 96 Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10-14) Poikkeamishakemus, , Kavallintie 18a Ullanmäentien ja Kauniaistentien katualuevarauksien muuttaminen viheralueeksi 99 Ändring av speciallärartjänsten (418175) vid Hagelstamska skolan gemensam med Gymnasiet Grankulla samskola 100 Täyttölupa-anomus perheneuvolan psykologin osa-aikaisen (vakanssi ) tehtävän täyttämiseksi 101 Edustajan nimeäminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 102 Edustajan nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 103 Edustajan nimeäminen EVTEK -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 104 Edustajan nimeäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen 105 Stadens representant till samkommunsstämman vid Västra Nylands folkhögskola

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Läsnä: Berg Finn puh.joht. Rintamäki-Ovaska Tiina varapuh.joht. Ant-Wuorinen Lauri j Limnell Patrik j Rehn-Kivi Veronica j Stenberg Stefan j Alapappila Annukka vj Ala-Reinikka Tapani KV:n pj Pesonen Juha KV:n II vpj Widén Torsten Kj Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Harju Marianna yhdyskuntatoimenjoht. Poissa: Kivelä Marianne j Sederholm Camilla KV:n I vpj Allekirjoitukset Finn Berg Gun Söderlund puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen järjestäytyminen KH 94 KH - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. KH - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) KH 95 Kaupunginhallitukselle on lähetetty edellisen kokouksen jäl keen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden päätöspöytäkirjoja pää töksistä, jotka voi daan kuntalain 51 :n mukaan ottaa kaupunginhallituk sen käsiteltävik si. Ot sik ko luet te lo on esi tyslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. KJ: KH merkitsee tiedokseen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden pää tök set ja päättää olla käyt tämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10-14) 30/ /2014 YLK VVO-yhtymä Oyj (Asunto Oy Kauniaisten Asematie 10 ja Asunto Oy Kauniaisten Asematie 12 14) hakee asemakaavan muutosta omistamilleen tonteille osoitteessa Asematie siten, että tonttien rakennusoikeutta ja kerroslukua lisättäisiin esisuunnitelman mukaisesti. Hakijan tavoitteena on purkaa tonteilta olemassa olevat huonokuntoiset kerrostalot ja rakentaa niiden tilalle kysyntää vastaavia ja nykymääräysten mukaisia kerrostaloja vuokrakäyttöön. Hakemuksen mukainen muutos mahdollistaa asuntojen määrän kaksinkertaistamisen ko. tonteilla. Hakemus ja esisuunnitelma alueen toteuttamisesta on liitteenä 1. Kaavatilanne ja alueen nykytilanne Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä maankäytön yleissuunnitelmassa 2004 (Masu 2) alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Alueella on tontin 22 osalta voimassa vahvistettu asemakaava (Ak 33) ja tontin 23 osalta vahvistettu asemakaava (Ak 48), joiden määräykset ovat yhtenäiset. Tontit on osoitettu asuinkerrostalokorttelialueiksi (AK). Rakennusoikeutta tontille 22 on osoitettu 2156 k-m², joka vastaa rakennustehokkuutta e=0.58 ja tontille 23 on osoitettu 3025 k-m², joka vastaa rakennustehokkuutta e=0.46. Kahdelle itäisimmälle rakennusalalle on osoitettu kerrosluvuksi kolme (III) ja läntisimmälle kaksi (II), joiden lisäksi alimmaiseksi saa rakentaa enintään 2,1 metriä korkeita huonetiloja talon omaan käyttöön, kuten taloustiloja ja autotalleja. Kaavat edellyttävät rakennusten runkosyvyyden maksimileveydeksi 12,5 metriä ja asuntojen keskipinta-alaksi 70 m². Asematien vastaiselle rajalle on osoitettu istutettava tontin osa, joka on pidettävä puistomaisessa kunnossa. Ote Kauniaisten asemakaavojen yhdistelmäkartasta on oheismateriaalina. Hakemuksen mukaisen suunnittelualueen pinta-ala on m² (tontti 22: A=3701 m², tontti 23: A=6595 m²). Tonteilla on yhteensä kolme vuosina 1969 ja 1970 valmistunutta asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 54 asuntoa. Asuinkerrosten lisäksi rakennuksissa on ns. maanpäällinen kellari. Kaavan mukainen rakennusoikeus on ylitetty yhteensä n. 300 k-m²:llä. Autopaikat sijaitsevat osin kellarikerroksen autotalleissa ja osin pihalla maan tasossa. Tontille 22 on ajoneuvoliittymä sekä Asema- että Bredantieltä. Tontille 23 on Asematieltä kaksi liittymää. Suunnittelualueen ympäristössä Bredantien eteläpuolelle on toteutunut kerrostaloja. Lännessä suunnittelualue rajautuu Välitie -katualueeseen sekä pientaloihin. Asematien pohjoispuolella sijaitsee pientaloja, liikerakennus, nuorisotalo ja Uusi Paviljonki. Asematie ja Bredantie ovat pääkatuja ja Välitie asuntokatu.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Perustelut Hakemuksen mukaan tonteilla sijaitsevat asuinrakennukset on rakennettu vuosina 1969 ja Rakennukset ovat huonossa kunnossa eikä niiden peruskorjaaminen vastaamaan nykyisiä energia- ja esteettömyysvaatimuksia ole taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi voimassa olevan asemakaavan edellyttämä ja toteutunut huoneistojen suuri keskikoko ei vastaa nykyistä vuokra-asuntokysyntää eikä rakennuksissa käytetyt rakenteelliset ratkaisut mahdollista rakennusten saneeraamista kysynnän ja määräysten mukaisiin hissillisiin ratkaisuihin. Maantasokerroksen autotallit eivät myöskään vastaa nykyautojen mitoitusta. Esisuunnitelma alueen käytöstä on laadittu lähiympäristö ja olemassa oleva rakennuskanta huomioiden hyödyntämällä tontin korkeuseroja ja porrastamalla rakennusmassoja. Ratkaisulla muodostuu keskeiselle paikalle pääkadun varteen Kauniaisiin sopivaa pienimittakaavaista kaupunkiympäristöä. Olemassa olevien rakennusten maanpäällisiä kellareita ei ole kaavan laatimis- ja rakennusajankohdan lainsäädännön mukaan huomioitu kerrosluvussa tai rakennusoikeuslaskelmassa. Siten rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisääminen asemakaavaan ei vaikuta merkittävästi alueen volyymiin ja korkeusasemiin nykytilanteeseen verrattuna Bredantien risteyksen viisikerroksista massaa lukuun ottamatta. Alueen keskeinen sijainti ja rajautuminen pääkatuun antavat mahdollisuuden alueen maankäytön kehittämiselle esitetetyllä tavalla, mutta edellyttävät samalla laadukasta toteutusta. Autopaikat on esitetty niin ikään maastonmuotoja hyödyntäen kahteen tasoon ja jakamalla liikennettä eri ajoneuvoliittymille. Esitetyt liittymä- ja paikoitusratkaisut säästävät tontin piha-aluetta ja mahdollistavat viherkaistan säilymisen Asematien varrella. Rakentamisen etäisyys etelä- ja länsipuolen naapureihin säilyy ennallaan. Kauniaisten kaupunki on sitoutunut MAL-aiesopimuksessa vuosittain keskimäärin 60 asunnon toteuttamisen edellytysten luomiseen, joista 20 % tulee olla ARA-tuotantoa. Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä Asunto-ohjelmassa ( ) on asetettu tavoitteeksi, että kaupunki luo edellytykset monipuoliselle asuntotarjonnalle. Myös nykyinen valtuusto on pitänyt tavoiteltavana asuntotarjonnan ja omistusmuotojen monipuolistamista valtuustokauden painopistealueita ja tavoitteita laatiessaan. Haettu hanke vastaa edellä mainittujen tavoitteiden täyttämiseen. Asemakaavan muutokseen laatiminen edellyttänee maanomistajien kanssa tehtävää maankäyttösopimusta. YTJ: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa muutetaan alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitelman sovittamisessa ympäristöön sekä alu-

7 PÖYTÄKIRJA 6/ een keskeisen sijainnin edellyttämiin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Maanomistajalta peritään asemakaavan muutostyön kustannukset voimassa olevan taksan mukaan. Lisäksi hakija vastaa kaavoituksen edellyttämien selvitysten teettämisestä ja muista suunnittelukuluista Varajäsen Savander jätti jäsen Sederholmin kannattamana esityksen asian palauttamisesta. Esitys sai lautakunnan yksimielisen kannatuksen. Asia palautettiin lisäselvityksiä varten. YLK palautti asian lisäselvityksiä varten uudelleen valmisteltavaksi. Asemakaavan muutoksen hakija on toimittanut lisäselvityksen hankkeestaan, joka on liitteenä 2. Selvityksessä on korostettu rakennusten huonosta kunnosta johtuvaa laajaa ja akuuttia saneeraustarvetta sekä asuntojen epätarkoituksenmukaisuutta ja huonoa vastaavuutta vuokra-asuntokysyntään. Lisäksi on tuotu esiin rakenteiden huono soveltuvuus vaadittaville muutoksille. Hakija on korostanut perusteluissaan mahdollisuutta kaksinkertaistaa uusien vuokra-asuntojen määrän ko. alueella. Lisäksi hakija tuo esiin kohteen vaiheittaisen toteutusmahdollisuuden, jolloin asukkaille voitaisiin tarjota sijaisasuntoja lähietäisyydeltä ja mahdollisuutta siirtyä uusiin asuntoihin. Hakija on jakanut asukkaille vireille olevasta asemakaavan muutoshakemuksesta tiedotteen, joka on asian oheismateriaalina. YTJ: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa muutetaan alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitelman sovittamisessa ympäristöön sekä alueen keskeisen sijainnin edellyttämiin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Maanomistajalta peritään asemakaavan muutostyön kustannukset voimassa olevan taksan mukaan. Lisäksi hakija vastaa kaavoituksen edellyttämien selvitysten teettämisestä ja muista suunnittelukuluista Jäsen Enckell jätti kannatetun uuden päätösehdotuksen: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa ei muuteta alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi, ellei perusteellisessa kuntoselvityksessä osoittaudu erittäin painavia syitä rakennusten purkamiselle.

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa ei muuteta alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi, ellei perusteellisessa kuntoselvityksessä osoittaudu erittäin painavia syitä rakennusten purkamiselle. KH päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutokseen ryhdytään ainoastaan siinä tapauksessa, että alueella sijaitsevien rakennusten purkamiselle löytyy perusteellisessa kuntoselvityksessä erittäin painavia syitä. Yhdyskuntalautakunnassa käydyssä keskustelussa pidettiin mm. tärkeänä eri aikoina rakentuneen ympäristön historiallista kerroksisuutta ja sitä, että ensisijainen vaihtoehto tulisi olla peruskorjaus, jolloin rakennusten tuttu hahmo kaupunkikuvassa voitaisiin säilyttää voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Samalla keskustelussa kuitenkin todettiin, että mikäli rakennusten peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto ja omistaja hakisi rakennuksille purkulupaa, on asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi ja sen uudelleen tarkastelu tarpeellista. Rakennusten purkamisesta Omistajalla on päätösvalta omaisuuteensa ja se voi halutessaan hakea rakennuksilleen myös purkamislupaa. Purkamisluvasta päättää rakennuslautakunta, jonka tulee myöntää purkamislupa, ellei purkamiselle ole olemassa juridisesti perusteltavia esteitä. Rakennukset sijaitsevat kaupunkirakenteellisesti keskeisellä paikalla, mutta niihin ei liity purkamisen estäviä syitä: voimassa olevassa asemakaavassa ko. rakennukset eivät ole suojeltuja eikä niitä ole huomioitu Kauniaisten rakennusinventoinnissa. Siten erillisen kuntoselvityksen vaatiminen asemakaavan muutoshakemuksen yhteydessä on vaikeasti perusteltavissa. Hakija on tuonut aiemmissa perusteluissaan esiin rakennusten huonon kunnon ja saneerauksen huonot tekniset ja taloudelliset edellytykset. Kaupungilla ei ole kaavoittajana syytä kyseenalaistaa rakennusten omistajan arviota niiden kunnosta ja käytettävyydestä. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 60 :n mukaan sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta 1964 ja Voimassa olevissa asemakaavoissa osoitetut autopaikka- ja asuntomitoituk-

9 PÖYTÄKIRJA 6/ set eivät vastaa nykyvaatimuksia. Lisäksi kaavassa osoitetut rakennusalarajaukset pakottavat nykyistä toteutusta vastaavaan korttelirakenteeseen, mikä aiheuttaisi yhdessä nykyisten autopaikkamitoitusten kanssa piha-alueiden merkittävän vähentymisen. Tällä olisi merkittävä vaikutus myös naapurikiinteistöjen viihtyisyyteen ja ympäristökuvan muotoutumiseen. Lisäksi alueen keskeisen sijainnin vuoksi hankkeella on myös ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä. Tällöin ko. rakennusten korvaava toteuttaminen käynnistäisi joka tapauksessa MRL 60 :n mukaisen asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin, mikäli ko. rakennukset purettaisiin ja alueelle haettaisiin rakennuslupaa uusille rakennuksille. Pelkässä purkamisluvassa ei sovelleta ajanmukaisuuden arviointia. Em. perusteluin asemakaavat ovat myös vanhentuneita, jolloin asemakaavan muuttaminen tulisi ajankohtaiseksi asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin seurauksena. Hakemuksen suhde kaupungin strategiaan Kaupunki on sitoutunut kaupunginvaltuuston hyväksymässä kehittämisstrategiassaan tuottamaan monipuolista asuntotuotantoa, joka käsittää erilaiset asumis- ja omistusmuodot. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan (2020). Kauniainen on sitoutunut myös MAL-aiesopimuksessa vuokra-asuntotuotannon toteuttamiseen. MRL 51 edellyttää, että kunnan on laadittava asemakaava ja pidettävä sitä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Voimassa olevat kaavat ohjaavat suuriin asuntoihin, jotka eivät sovellu nykyistä kysyntää vastaavaan (kohtuuhintaiseen) vuokra-asuntokäyttöön. Näin ollen asemakaavan muuttaminen olisi kaupungin kehittämisstrategian ja MAL-aiesopimuksen linjausten mukaista sekä MRL 51 :n mukaisesti ajankohtaista. Yhteenveto Edellä mainituin perustein alueen rakennusten säilyttämiselle ei ole kaavallisia perusteluita. Voimassa olevat asemakaavat ovat edellä esitetyn mukaan vanhentuneita MRL 51 ja 60 :n mukaisesti, jolloin niiden uudistaminen on rakennusten mahdollisen purkamisen seurauksena väistämätöntä. Sen sijaan esitetylle asemakaavan muutokselle on olemassa perusteet. Esitetty asemakaavan muutoshakemus toteuttaa kaupungin kehittämisstrategiaa sekä MAL-aiesopimusta. Kauniaisten vuokra-asuntojen määrä lisääntyisi hakemuksen mukaisella toteutuksella merkittävästi (50 asuntoa). Asemakaavan muutoksella mahdollistettaisiin kehittämisstrategiassa mainittuja kohderyhmiä merkittävästi paremmin palvelevia ja (mahdollisesti myös) kohtuuhintaisia asuntoja. Lisäksi alueen keskeinen sijainti vastaa MAL-tavoitteiden mukaisesti asuntojen toteuttamiseen raideliikenteen läheisyyteen.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Muuttamalla asemakaava ennen rakennusten purkamista on mahdollista nopeuttaa uusien asuntojen valmistumista, minkä lisäksi vaiheittainen toteuttaminen olisi mahdollista. Mikäli rakennukset purettaisiin ja kaava muutettaisiin vasta tämän jälkeen, tulisi Kauniaisten vuokra-asuntotarjontaan useaksi vuodeksi merkittävä vajaus. Se heikentäisi huomattavasti nykyisten asukkaiden asemaa sekä vaikeuttaisi heidän ja muiden Kauniaisissa vuokra-asuntoa tarvitsevien henkilöiden asunnon saamista. KJ: päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa muutetaan alueen rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämiseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitelman sovittamisessa ympäristöön sekä alueen keskeisen sijainnin edellyttämiin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Asemakaavan muutoksen laatiminen edellyttää maanomistajan kanssa tehtävää maankäyttösopimusta. Maanomistajalta peritään myös asemakaavan muutostyön kustannukset voimassa olevan taksan mukaan. Lisäksi hakija vastaa kaavoituksen edellyttämien selvitysten teettämisestä ja muista suunnittelukuluista.... Puheenjohtajan muiden kannattama ehdotus asian palauttamisesta lisäselvityksiä varten, hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäselvityksinä KH pyytää mm. lisää perusteluja kaavamuutokselle sekä selvitystä uudisrakentamisen vaikutuksista alueen kaupunki- ja katukuvaan sekä katukuvanäkymään (havainnekuva), selvitystä rakennusoikeuden lisäämisestä suhteessa muiden keskustan kerrostalojen rakennusoikeuteen ja autopaikkojen lukumäärästä. Asia palautettiin lisäselvityksiä varten. KH 96 palautti asian uudelleen valmisteltavaksi ja lisä sel vi tys ten laatimiseksi. Käymässään keskustelussa kaupunginhallitus esit ti vaihtoehtoisen suunnitelman laatimista, jossa havainnollistetaan uudis ra ken ta mi sen vaikutuksia kaupunkikuvaan ja katutilaan. Lisäksi kaupun gin hal li tus pyysi ympäröivän alueen ja ko. hankkeen ra ken nus oi keuksien vertailua. Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti asemakaavan muu tos ha kemuk sen liitteeksi on laadittu toinen massoitteluvaihtoehto. Laadittu suun nitel ma on asuntojen ja autopaikkojen määrän, rakennusoikeuden ja ker roksi suu den sekä asuinrakennusten, autopaikoituksen ja ajoneuvoliittymien si joit ta mi sen osalta likimain yhtäläinen aiemmin esitetyn suunnitelman kans sa. Suunnitelmassa on esitetty alueen toteuttamista siten, että alu eelle osoitettaisiin rakennusoikeutta 7050 k-m² (aiempi suunnitelma: 7165

11 PÖYTÄKIRJA 6/ k-m², nykytilanne: 5181 k-m², ei huomioitu maanpäällistä kellaria) neljästä vii teen kerrokseen (IV-V). Tällöin alueelle olisi mahdollista toteuttaa n. 101 asun toa (aiempi suunnitelma: 102 asuntoa, nykytilanne: 52 asuntoa), joiden keskipinta-ala olisi n. 60 k-m². Autopaikkoja alueelle on esitetty 86, jois ta 53 (aiempi suunnitelma 38) on esitetty pysäköintikannen alle. Nyt esi te tys sä suunnitelmassa on pyritty rajaamaan katutilaa edellistä suun nitel maa selkeämmin välttäen kuitenkin pitkiä yhtäjaksoisia julkisivuja. Siten suun ni tel ma mukailee nykytilan muurimaista toteutusta hieman kevyemmin säi lyt täen katutilan nykyisen luonteen. Uusi viitesuunnitelma on liitteenä 3. Maankäyttöyksikkö on tutkinut ympäröivän alueen asemakaavoissa esiinty viä asuinkerrostalotonttien rakennustehokkuuksia, jotka ovat esitetty liittees sä 4. Kartassa on eroteltu ennen ja jälkeen maankäyttö- ja ra ken nuslain (MRL) voimaantuloa ( ) olevat tontit, koska ennen MRL:a sal littiin maanpäällisen kellarin toteuttaminen eikä niitä ole huomioitu las kettaes sa rakennusoikeutta. Tämä tulee kuitenkin huomioida todellisia ra kennus vo lyy me ja ja tehokkuuslukuja vertailtaessa (esitetty sulkeissa). Ympäröivällä alueella on ko. hankkeen tonttien lisäksi viisi ker ros ta lo tonttia, joissa on voimassa ns. vanha asemakaava. Näiden tehokkuusluvut ovat keskimäärin e=0.49. Vastaavasti kellarit huomioiden tehokkuusluku on e=0.63. Ympäröivällä alueella on seitsemän kerrostalotonttia, joihin on teh ty asemakaavan muutokset. Näissä tehokkuusluku on keskimäärin e=1.06. Nyt käsittelyssä olevassa hakemuksessa tehokkuusluku on e=0.69, jolloin se noudattaa suunnittelualueen olemassa olevaa ra ken tami sen määrää eikä siten ole epätasapainossa ympäröivien alueiden maankäy tön tai maanomistajien tasapuolisen kohtelun kanssa. Edellä ja aiemmissa käsittelyissä esitetyin perustein asemakaavan muut tami nen on perusteltua. Rakennukset ovat varsin laajan peruskorjauksen tar pees sa, eivätkä nykyiset rakenteelliset ratkaisut mahdollista ra ken nusten saneeraamista määräysten mukaisiin hissillisiin ratkaisuihin. Vuokra-asun to jen kysyntä kohdistuu erityisesti pieniin asuntoihin, jolloin vuokra jää suuruudeltaan kohtuuhintaiseksi. Nykyisten, pinta-alaltaan suurehkojen asun to jen kokonaisvuokra saneerauksen jälkeen olisi varsin korkea, ja niiden kysyntä on epävarmaa. Rakennusten saneeraaminen ei omistajan mu kaan ole taloudellisesti kannattavaa. Nykyratkaisu ei mahdollista myöskään todellisen tarpeen mukaisten autopaikkojen toteuttamista. Ase makaa van muuttaminen mahdollistaa Kauniaisten kehittämisstrategian mukais ta kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäystä, on kaupungin Asun to-ohjel man (2020) mukainen ja toteuttaa MAL-tavoitteita asuntojen tuot ta mi ses ta sekä niiden sijoittamisesta hyvien joukkoliikenneyhteyksien var rel le. Asemakaavan muuttaminen ennen huonokuntoisten rakennusten pur ka mis ta mahdollistaa vaiheittaisen toteuttamisen ja säilyttää siten Kauniais ten vuokra-asuntotarjonnan ja nykyisten asukkaiden asun non saan timah dol li suu det katkeamattomana. Asemakaavan muutoshakemusta käsiteltäessä otetaan kantaa ainoastaan ase ma kaa van muutoksen laatimiseen ryhtymisestä. Samalla kaupunki voi aset taa linjauksia ja tavoitteita jatkosuunnittelulle, joka tapahtuu kaupungin

12 PÖYTÄKIRJA 6/ oh jauk ses sa. Asemakaavan muutoksen lopullinen sisältö muokkautuu kaa va pro ses sin edetessä. Mikäli asemakaavan muutokseen ryhdytään, laaditaan hakijan ja kau pungin välillä asemakaavoituksen käynnistämissopimus, jonka hyväksyy kaupun gin hal li tus. Siinä voidaan sopia kaupungin ja hakijan yhteisistä ta voitteis ta, kustannusten jaosta sekä asemakaavan muutoksen hy väk sy mis vaihees sa laadittavasta maankäyttösopimuksesta. Asemakaavan muutoksen si säl tö määräytyy kaavaprosessissa, jolloin siitä ei voida sopia ennalta. Asematie asukkaat ovat osoittaneet kaupungille ja luot ta mus hen kilöil le saapuneen kirjelmän koskien asemakaavan muu tos ha kemus ta. Oheismateriaalina oleva kirjelmä jaetaan vain KH:n jäsenille. (Ai kai sem mis sa käsittelyissä jaettua aineistoa ei jaeta uudelleen.) KJ: päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10 14) asemakaavaa muutetaan. Suunnittelussa tulee kiinnit tää erityistä huo mio ta suunnitelman sovittamisessa ympäristöön sekä alu een keskeisen si jain nin edellyttämiin kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Asemakaavan muutoksen laatiminen edellyttää maanomistajan kanssa teh tä vää maankäyttösopimusta, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. Maanomis ta jal ta peritään myös asemakaavan muutostyön kustannukset voimas sa olevan taksan mukaan. Lisäksi hakija vastaa kaavoituksen edel lyttä mien selvitysten teettämisestä ja muista suunnittelukuluista.... Jäsen Rehn-Kivi ehdotti jäsen Stenbergin kannattamana, ettei kaa va muutok seen ryhdytä koska asemakaavan muuttamiseen ei ole kaupungin kannal ta tarvetta ja perusteli ehdotustaan seuraavasti Asunto- ja maankäytön ke hi tys ku va on hyväksytty, eikä siinä ole mainintaa Asematien kohteista. Kau pun gin maankäytön suunnittelun tulee olla hallittu. Lisäksi Asematie korttelin toteutus on Kauniaisten kaupunkikuvassa merkittävä. Keskustelun aikana varapuheenjohtaja pyysi 5 minuutin keskustelutaukoa, jon ka puheenjohtaja hyväksyi. Varapj. Rintamäki-Ovaska ilmoitti kokoomuksen ryhmän kannattavan esitte li jän pohjaehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä jäsen Rehn-Kiven ehdotus että kaa va muu tokseen ei ryhdytä, voitti äänin 4-3 (Rintamäki-Ovaska, Ant-Wuorinen, Alapap pi la), jolloin puheenjohtaja totesi tämän tulleen kaupunginhallituksen pää tök sek si ja että asia näin ollen tulee saattaa valtuuston päätettäväksi. Varapj. Rintamäki-Ovaska ilmoitti kokoomuksen ryhmän jättävän pää tökseen eriävän mielipiteensä.

13 PÖYTÄKIRJA 6/ KH esittää, että KV päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10-14) asemakaavan muutokseen ei ryhdytä koska asunto- ja maankäytön kehityskuva on hy väk syt ty, eikä siinä ole mainintaa Asema tien kohteista. Kaupungin maan käy tön suunnittelun tulee olla hallittu. Lisäk si Asematie korttelin to teu tus on Kauniaisten kaupunkikuvassa mer kit tä vä. Kokoomuksen hallitusryhmä jätti päätökseen liitteenä olevan kirjallisen eriä vän mielipiteensä. Liite 1 96

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Poikkeamishakemus, , Kavallintie 18a 456/ /2014 YLK Hakemuksen sisältö Kiinteistön omistajat hakevat 3. kaupunginosan korttelissa 43 sijaitsevalle ton til le 28 (Kavallintie 18a) poikkeamispäätöstä 40 m² autokatoksen ra kenta mi sek si asemakaavassa merkityn rakennusalan ulkopuolelle. Ha ke mukseen liitetty asemapiirustus ja havainnekuva ovat liitteenä 1. Kaavallinen tilanne ja tietoa kohteesta Hakemuksen mukaista tonttia koskeva asemakaava on vahvistettu ja sen kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1305 m². Asema kaa vas sa tontti on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi, jolle on osoi tet tu yhdelle asunnolle (1) kahteen (II) kerrokseen 260 k-m² ra ken nusoi keut ta. Kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevaa kel lari ker ros ta ei saa rakentaa. Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leik ki alu eek si tai liikenteeseen on hoidettava niin, että sen luonne ei muutu. Autopaikkoja on varattava vähintään kaksi kutakin asuntoa kohti. Ote Kau niais ten asemakaavojen yhdistelmäkartasta määräyksineen on oheisma te ri aa li na. Tontilla on vuonna 1995 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 257 k-m² ja peittoala 148 m². Lisäksi tontilla on kerrosalaan sisältyvä au total li, joka on rakennettu kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Tontti on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult tuu ri ym pä ristöä (RKY 2009), Kauniaisten huvilakaupunki-aluetta. Alueelle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavan muutosta, jossa tavoit tee na on osoittaa alueelle huvilakaupunkiin soveltuvaa asuin ra ken tamis ta (puurakentamista) alueen luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset ar vot huomioiden. Asemakaavan muutoksella varmistetaan mm. kult tuu rihis to rial lis ten rakennusten suojelu ja tutkitaan Kavallintien katualuevaraus ja siihen liittyvät suojelutarpeet. Hakemuksen mukainen tontti on osoitettu eril lis pien ta lo jen korttelialueeksi. Rakennusoikeus ja autopaikkavaatimus on säilytetty ennallaan ja rakennusalaa on laajennettu nykytilannetta vastaa vak si. Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä Hakemuksen perustelut Hakijat ovat perustelleet poikkeamishakemusta autokatoksen tarpeella. Ha ki joi den mukaan tontilla sijaitseva autotalli on soveltumaton ny ky ai kaiseen autopaikoitukseen. Lisäksi hakijat ovat vedonneet liikenneturvallisuuteen. Auton kääntäminen ton til la ei ole mahdollista, jolloin tontilta poistuttaessa on peruutettava kadul le, mikä vaarantaa tielläliikkujien turvallisuutta. Hakemuksen mukaan

15 PÖYTÄKIRJA 6/ au to pai koi tuk sen järjestäminen Kavallintien varteen haittaamatta muuta liiken net tä ei ole mahdollista tiellä pääosin voimassa olevan py sä köin ti kiellon, kadun kapeuden ja vilkkaan liikenteen vuoksi. Autopaikoituksen järjestämistä tontilla perustellaan sen maisemallisella sopi vuu del la alueen luonteeseen. Erityiset syyt ja poikkeamisen edellytykset MRL:n 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa: 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa vut ta mis ta. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai mui ta vaikutuksia. Hakijat ovat kuulleet tontin naapureita eikä hankkeesta ole ollut huo mautet ta vaa. Hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joita voidaan pitää maankäyt tö- ja rakennuslain (MRL) 171 :n edellyttämänä erityisenä syynä poike ta asemakaavasta. Hakijan henkilöön, taloudelliseen asemaan tai raken ta mis ha luun liittyvät tekijät eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoit ta mia erityisiä syitä. Liikenneturvallisuuden kannalta tilanne ei muutu oleellisesti autokatoksen ra ken ta mi sel la. Autopaikoituksen järjestäminen tontilla on toteutettavissa maan ta so pai koi tuk sel la, jolloin rakennusmassasta ei muodostu muu rimais ta ja alueelle luonteenomainen vehreys säilyy. Olemassa oleva autotalli on rakennettu voimassa ole van rakennusalan ulko puo lel le ja siten kyseessä olevan tontin osalta on jo poikettu ase ma kaavan mukaisista määräyksistä. Alueella vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa on pyritty säi lyt tämään Kavallintien kulttuurihistoriallisesti arvokas katuympäristö ja kau punki ku val le ominainen vehreys sijoittamalla uudisrakentaminen riittävän etääl le kadusta siten, ettei Kavallintien varteen muodostu muurimaista raken ta mis ta. Poikkeamisen myöntäminen vaikeuttaisi kaavoitusta ja kaavan to teut tamis ta ja aiheuttaisi siten haittaa alueiden käytön muulle järjestämiselle, joten MRL 172 mukaiset poikkeamisluvan erityiset edellytykset eivät täyty. YTJ: Lautakunta ehdottaa KH:lle, ettei KH myönnä poikkeamista ase ma kaa vasta saada rakentaa autokatos rakennusalan ulkopuolelle, koska hakija ei ole esittänyt hank keel le sellaisia perusteluja, joita voitaisiin pitää maankäyt tö- ja ra ken nus lain (MRL) 171 :n mukaisina erityisinä syinä.

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella, että esitystekstistä otsikon e ri tyiset syyt ja poikkeamisen edellytykset, 5. kappale, alta poistettiin kaksi ensimmäistä lausetta. Edellä mainitut muutokset on tehty esitystekstiin. KH 97 KJ: KH päättää, että poikkeamista asemakaavasta autokatoksen ra ken ta misek si rakennusalan ulkopuolelle ei myönnetä, koska hakija ei ole esittänyt hank keel le sellaisia perusteluja, joita voitaisiin pitää maankäyttö- ja ra kennus lain 171 :n mukaisina erityisinä syinä. Lisäksi KH katsoo, että poikkea mi sen myöntäminen aiheuttaisi edellä mainitun lain 172 :ssä mainittua hait taa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Ullanmäentien ja Kauniaistentien katualuevarauksien muuttaminen viheralueeksi 535/ /2014 YLK Yhdyskuntatoimi on tutkinut Thurmaninpuiston alueella asemakaavassa va rat tu jen Ullanmäentien ja Kauniaistentien toteutumattomien ka tu alueiden muuttamista viheralueeksi. Toimenpide edellyttää asemakaavan muutok sen laatimista. Jo yli 20 vuotta asemakaavoissa olleiden katualueiden to teut ta mi sel le ei ole esiintynyt tarvetta. Ersintien yhdistäminen Espoon puo lel la jatkuvaan Ristihaantiehen on täyttänyt rantaradan eteläpuolisen yh teys tar peen ja tehnyt kyseessä olevat katualuevaraukset tarpeettomiksi. Myös Espoon kaupunki on muuttamassa Ullanmäentien katualuevarausta suo ja vi her alu eek si vireillä olevassa Koivuhovinlaakson asemakaavan muu tok ses sa. Kaavaehdotus on menossa hyväksymiskäsittelyyn kuluvan ke vään aikana. Suunnittelualueella sijaitsee Thurmaninpuiston rakennettu ja aktiivisessa käy tös sä oleva toimintapuisto sekä alueen läpi kulkeva kevyenliikenteen reit ti. Espoon kaupunkiradan suunnittelun yhteydessä Ullanmäentien ka tualue va rauk sel le on suunniteltu jalankulun ja polkupyöräilyn laatukäytävää. Ase ma kaa van käyttötarkoituksen muuttamisella ei ole vaikutusta Thurmaninpuiston nykyiseen käyttöön tai kau pun ki ra dan ja laatukäytävän suunnitelmien hyväksymiseen tai toteuttamiseen. Lii ken ne vi ras tol la ei ole huomautettavaa hankkeeseen mikäli rau ta tie alu een rajaan ei kajota. Alue on Kauniaisten kaupungin omistuksessa lukuun ot ta mat ta pientä valtion omistamaa kaistaletta. Muutosalue on esitetty asemakaavojen yhdistelmäkartalla liitteessä 1. YTJ: Lautakunta ehdottaa KH:lle, että asemakaavaa muutetaan siten, että Ullan mä en tien ja Kauniaistentien toteutumattomat katualuevaraukset muu tetaan viheralueiksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. KH 98 KJ: KH päättää muuttaa asemakaavaa siten, että Ullanmäentien ja Kau niaisten tien toteutumattomat katualuevaraukset muutetaan viheralueiksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Ändring av speciallärartjänsten (418175) vid Hagelstamska skolan gemensam med Gymnasiet Grankulla samskola 76/ /2014 SUS Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola har sedan delat en speciallärartjänst. Tjänsten har sedan varit ordinarie besatt av en behörig speciallärare. Förutom denna speciallärare har Hagelstamska skolan två heltidsanställda speciallärare och en specialklasslärare på deltid.. Gymnasiet Grankulla samskola har en starkt utvecklad handledningsverksamhet. I den deltar också specialläraren genom undervisning i studieteknik i klass. Inför läsåret erbjuds skolans nya studerande en ny kurs i studiehandledning med namnet Lär. Alla nya studerande uppmanas läsa kurser om minnet, inlärningsstilar, studieteknik, vetenskaplig essäskrivning, analys av material och texter samt framställning av egna synteser. Denna kurs dras av specialläraren Gymnasiet Grankulla samskola har som nytt tyngdpunktsområde valt utvecklandet av sin högskoleförberedande verksamhet och skolan inleder läsåret ett tvåårigt projekt med Helsingfors universitet. I projektet ingår utarbetandet av en manual för de studerande som hjälp vid självständiga studier och utvecklandet av en handledningsmodell för lärarna att tillämpas vid de studerandes avläggande av självständiga studier. Därtill erbjuds de studerande en kurs i vetenskapligt skrivande. Projektet genomförs som ett parallellprojekt tillsammans med Tibble gymnasium i Sverige som genomför ett liknande projekt i samarbete med Stockholms universitet. Målet är att de studerande vid Gymnasiet Grankulla samskola skall ha de färdigheter som studier vid ett universitet kräver. Dessa färdigheter fungerar också som stöd för avläggandet av studentskrivningarna vid skolan. Med denna satsning på högskoleförberedande verksamhet vill gymnasiet tydligaregöra sin uppgift som förberedare för akademiska studier och förstärka sin profil. Detta nya tyngdpunktsområde med namnet På väg till uni kräver en stor arbetsinsats av såväl studiehandledaren som specialläraren. Den ökade valfriheten och den växande marknaden av postgymnasiala studiemöjligheter har ökat behovet av handledning i gymnasiet. Enligt en rekommendation från Utbildningsstyrelsen samt Studiehandledarna i Finland rf bör antalet studerande i gymnasiet begränsas till 200 per studiehandledare. Denna rekommendation följs redan i många av de svenskspråkiga gymnasierna i huvudstadsregionen. Antalet studerande vid Gymnasiet Grankulla samskola ligger vid 280 och skolan har en studiehandledare. Skolans satsning på handledningsverksamhet i form av fördjupade kurser i studiehandledning

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran och på den högskoleförberedande verksamheten kräver utökade resurser för handledningsverksamheten för att lyckas. Skolan önskar därför för en provperiod på två år få tillgång till en hel speciallärare. Denna deltar i handledningsverksamheten förutom genom klassundervisning och arbete med studerande med specialbehov också genom allmän handledning i studieteknik och inlärningsstilar, en uppgift som nu fallit på skolans studiehandledare. En sådan arbetsfördelning skulle göra båda tjänsteinnehavarnas arbetsbild klarare och frigöra tid för studiehandledaren för det högskoleförberedandet projektet. Rektor vid Hagelstamska skolan har givit sitt samtycke till att hon kan avstå från en halv speciallärartjänst för en försöksperiod på två år till Gymnasiet Grankulla samskola. Med en sådan överflyttning av halva tjänsten följer också en överflyttning av den resurs som reserverats för avlönandet av specialläraren. Överflyttningen och utökandet av handledningstjänster betyder inte en kostnadsökning för staden. Beredning: Bjarne Mollgren Bildningsdirektören: Nämnden föreslår för stadsstyrelsen att för tiden godkänna en överföring av en halv speciallärartjänst från Hagelstamska skolan till Gymnasiet Grankulla samskola.överföringen medför inga extra kostnader för staden. Beslut: KH 99 SD: Beslut: Enligt föredragning Överflyttningen av en halv speciallärartjänst kan täckas genom en över föring av euro från Hagelstamska skolans budget till Gymnasiet Gran kul la samskolas budget. Stadsstyrelsen godkänner överföringen av en halv speciallärartjänst från Ha gel stams ka skolan till Gymnasiet Grankulla samskola för tiden och föreslår att fullmäktige godkänner bud ge tän drin gen så att euro överförs från utgiftsposten Hagelstamska skolan till ut giftspos ten Gymnasiet Grankulla samskola. Beslutsförslaget godkändes.

20 PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Täyttölupa-anomus perheneuvolan psykologin osa-aikaisen (vakanssi ) tehtävän täyttämiseksi 214/ /2014, 247/ /2014 SOTE Perheneuvolan psykologi siirtyy eläkkeelle Hän on hoitanut psy ko lo gin vakanssia 60 % osa-aikaisesti alkaen. Vakanssin toista puolikasta (40 %) on hoitanut toinen psykologi alkaen. Hänen työ ai kaan sa on lisätty 10 % määräaikaisesti ajalle ja alkaen toistaiseksi. Työajan lisäys on syytä pysyttää ennallaan per he neu vo lan lisääntyvien asiakaskäyntimäärien vuoksi. Asia kas käyn timää rät psykologeilla (yksi käynti á 45 min) olivat 568 vuonna 2012 ja 694 vuon na Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Perheneuvolan psykologin keskeisiin tehtäviin kuuluvat: - yksilötutkimukset lapsille ja nuorille, joilla on pitkittyneitä ongelmia tunne-elä mäs sä, sosiaalisissa taidoissa ja/tai oppimisessa - lasten kuntoutuksen ja jatkotutkimuksen tarpeen arviointi, esimerkiksi las ten psy kiat ri seen erikoissairaanhoitoon ei voi tehdä lähetettä ilman, et tä kunnan perustasolla (perheneuvolassa) on ensin tehty psy ko lo ginen arviointi - lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukeminen - yksilöterapeuttisen tuen antaminen lapsille ja nuorille - terapeuttinen työskentely raskaana olevien ja synnyttäneiden per heiden kanssa - asiantuntijana toimiminen ja konsultaation antaminen neuvolan ja varhais kas va tuk sen ennaltaehkäisevien palveluiden sekä lastensuojelun tuek si Perheneuvolan hoitohenkilökunta koostuu perheneuvojan ja psykologin ko ko päi väi sis tä vakansseista sekä konsultoivasta lääkäristä (7 tuntia viikos sa). Työryhmän pienen koon takia osa-aikaisen psykologin vakanssin täyt tä mät tä jättäminen heikentäisi tuntuvasti perheneuvolan toi min ta mahdol li suuk sia. ( ) edellyttää täyttölupaa kaikkiin avoimiin vir koi hin ja toimiin ja yli 6 kk:n sijaisuuksiin lukuun ottamatta sosiaali- ja ter veys toi men ja koulutoimen hoito-, kasvatus- ja opetustehtäviä, työl lis tämis tu ki va roin palkattua henkilökuntaa sekä kaupunginjohtajan täyttölupaa al le 6 kk:n sijaisuuksiin ja määräaikaisiin palvelusuhteisiin. Lautakunta päättää - esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan per he neuvo lan psykologin vakanssin täyttämiseksi 60 %:n työajalla alkaen toistaiseksi. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 06.05.2014 klo 18:15-20:05 Paikka: Kaupungintalo, Kokoushuoneet 1-2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen järjestäytyminen 3 46 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10 14)

Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10 14) Kaupunginvaltuusto 36 15.09.2014 Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10 14) 30/10.02.03/2014, 544/00.02.00/2014 KV 36 VVO-yhtymä Oyj (Asunto Oy

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 17:30-18:15 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen järjestäytyminen 3 18 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Aika: 22.01.2014 klo 16:30-19:30 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 23.04.2015 klo 17:30-18:25 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot