SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Paljakan ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettaminen Suunnittelutarveratkaisupäätös Arja Lammenrannalle ja Pirjo 285 Moilaselle 167 Lisäys Morenia Oy:n maa-aineslupaan tilalle Sora-Mäntylä :1 168 Sotkamojärven vene- ja uimarannan taloudellinen loppuselvitys Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Mustinniemen yksityistien perusparannushankkeen ja Ylipuron 295 metsätien valmistuminen 172 Myyntipaikan vuokraaminen joulumyynnille Vuokatissa Kokouksen päättäminen 297

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ AIKA klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle jäsen Karjalainen Heikki jäsen Okkonen Mirja varajäsen Partanen Alpo jäsen Roivainen Arja varajäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Toijonen Timo varajäsen POISSA Korhonen Annikki varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Määttä Ari jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Kalle Herranen Heikki Karjalainen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Sotkamon kunnan teknisessä toimistossa klo

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 162 Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 163 YMPTEKLTK Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ylimääräisenä asiana käsitellään pöydälle jaetut pykälät: - Mustinniemen yksityistien perusparan nushankkeen ja Ylipuron metsätien valmistuminen Myyntipaikan vuokraaminen joulumyynnille Vuokatis sa 172 Pöydälle jaettiin pykät, joihin on tullut uudet lisäykset: - Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 170 Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 164 Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Kalle Herranen ja Heikki Karjalainen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Kalle Herrasen ja Heikki Karjalaisen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Paljakan ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettaminen YMPTEKLT 80 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Paljakan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Nuasjärven rannalla Korvanniemellä. Ranta-asemakaavan muutos koskee Nuasjärven kylässä olevia tiloja Paljakka 3:108 ja Lipetti 3:38. Kaavahankkeen tavoitteena on siirtää Kallioniemessä Hoikanlahden rannalla jyrkässä maastossa oleva rakennuspaikka helpommin rakennettavaan paikkaan Lampolahden puolelle. Lisäksi rakennuspaikkojen kokoa suurennetaan hieman ja mm. jätevesien käsittelymääräyksiä muutetaan siten, että määräykset ovat Sotkamon uusimpien kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaiset. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Päätös Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Paljakan ranta-asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lautakunta toteaa, että muutettava kaava tulee olla omana kaavakarttanaan nähtävillä pidettävissä kaava-asiakirjoissa, ja pohjakartan hyväksymisestä kertova nimiö tulee lisätä kaavakartalle viimeistään ehdotusvaiheessa. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 165

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kaavoittaja Paljakan ranta-asemakaavamuutoksen luonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kainuun ympäristökeskus antoi kaavasta lausunnon, jossa edellytettiin tontin 1 pohjoisrajan palauttamista samanlaiseksi kuin muutettavassa kaavassa. Lausunnon johdosta rajat on palautettu kuitenkin siten, että tonttien 1 ja 2 rajat ovat siirtyneet n. 5 metriä pohjoiseen, jotta maasto-olosuhteet ja uusien rakennusten paikat on voitu paremmin huomioida. Kaavaluonnoksessa kortteli laajeni pohjoiseen n. 20 metriä. Pienennös ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Paljakan ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisupäätös Arja Lammenrannalle ja Pirjo Moilaselle 162/5/531/2009 YMPTEKLT 166 Rakennustarkastaja Hakijat Lammenranta Arja, Albertinkatu 21 C 14, HELSINKI ja Moilanen Pirjo, Urpialantie 2, SOTKAMO Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Alasotkamo Rno 10:16 Tilan nimi Keltalehto Rak.paikan osoite Haapalanlahdentie 12b Postiosoite Sotkamo I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku Asuinrakennus 180 m² I½ Autotalli/varasto 60 m² 1 Selostus rakennushankkeesta Rakennushanke käsittää asuinrakennuksen ja autotalli/varaston ra ken tamisen mää räala Kel ta lehto -ti lalle Rno 10:16, Alasotkamo. Rakennuspaikka on kokonaisuudessaan pohjavesialueella. Rakennukset on tarkoitus liittää alueella toimivaan vesi- ja viemäriverkostoon. Tieliittymä on mahdollista muodostaa rakennuspaikan läpi menevästä Haapalanlahdentiestä. Rakennuspaikka sijoittuu Haapalanlahden, Hirvenniemen, Leivolankylän ja Rauramon osayleiskaava-alueelle. Se on vahvistettu v Kaava toimii suoraan raken nusluvan pohjana vain loma-asuntoalueella. Muut luvat käsitel lään suunnit telutarveharkinnan jälkeen. Rakennuspaikka sijoittuu kaavan mukaiselle asuinrakennus tai loma-asunto alueelle (AP/RA). Kaavan mukaisen rakentamisalueen pinta-ala on n. 1,5 ha. Haki jat omistavat myös ympärillä olevan maa-alueen, joka on varat tu kaa vassa merkinnällä maa- ja metsätalousalue, jossa on maisema-arvoja eli MU. Rakennushanke on yleiskaavan mukainen. Lisätiedot

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Suunnittelutarveratkaisut käsittelee hallintosäännön mukaan ympäristö- ja tekninen lautakunta. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu. Ne eivät ole huomauttaneet hankkeesta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lausunnossaan hän on todennut mm. seuraavaa; "Rakennuspaikka sijoittuu yleiskaavan mukaiselle RA / AP -alueelle (pientalovaltainen pysyvän tai lo ma-asutuksen alue). Ha kemuksen kohteena olevaa aluetta ei ole yleiskaa voitusvaiheessa suunnitel tu sellaiseksi alueeksi, jonka maankäyttö ratkais taisiin asemakaavoituksel la. Alue on maakunnallisesti arvokasta maise ma-aluetta. Kantatilasta ei ole muodostettu muita rakennuspaikkoja. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai maankäytön muulle järjestämiselle, kunhan rakentamisessa huomioidaan alueen maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. Rakentamisen tulee liittyä rakentamista valtaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön." Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisuluvan seuraavin perustein ja ehdoin: - Rakennushanke on voimassa olevan yleiskaavan mukainen. - Rakennushanke täyttää MRL:n 137 :n mukaiset erityiset vaatimukset. - Rakennushanke on liitettävä alueella toimivaan vesi- ja viemäriverkostoon. - Rakennusten suunnittelussa on huomioitava alueen mai se ma- ja kult tuurihistoriallisesti arvokas luonne. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Suunnittelutarveratkaisulupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 Sotkamon kunnan rakennusjärjestys Maksu 252,00 Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otteet Lammenranta Arja, Albertinkatu 21 C 14, Helsinki Moilanen Pirjo, Urpialantie 2, Sotkamo Kainuun ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lisäys Morenia Oy:n maa-aineslupaan tilalle Sora-Mäntylä 119:1 174/5/543/2009 YMPTEKLT 167 Ympäristötarkastaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta myönsi Morenia Oy:lle maa-ai nes ten ot tamisluvan tilalle Sora-Mäntylä RN:o 119:1. Maa-ainesluvasta ovat valit ta neet Ou lun hallinto-oikeuteen Kalervo ja Eila Väisänen. Vali tuksessa vaa ditaan, et tä ym pä ris tö- ja tek ni sen lautakunnan päätöstä tulee muuttaa siten, et tä maa-ai nesten ot ta mi nen ei ole sal littua väli senä aika na vuo ro kau dessa. Väisästen mukaan maa-ainesten mahdollinen yöaikaan ta pahtu va ot totoiminta oheistoimintoineen haittaa heidän 750 met rin päässä sijait se van mökkinsä vuokraustoimintaa. Morenia Oy ja Kaler vo Väi sä nen ovat so pi neet toi min ta-ajoista. Mo re nia Oy on li säksi toi mitta nut Sot ka mon kun taan kir jeen , jos sa Mo renia pyy tää, että lupavi ran omainen li säi si lupa eh toihin seuraavan koh dan 'maa-ai nesten ajo ja murs kaus on sal littua toi min ta-alu eella ma-pe vä lillä klo 06-22'. Perusteluna pyynnölle Morenia Oy esittää, että lisäpyynnöllä vastataan Eila ja Kalervo Väisäsen Oulun hal linto-oikeuteen jättämään valitukseen 01217/09. More nia Oy on sopinut vi reillepanijan kanssa valituksen poisvetämisestä tämän lisäyksen ansiosta. Alkuperäinen maa-aineslupapäätös sekä sijaintikartta ovat esityslistan liitteenä. Asiakirjat kokonaisuudessaan on nähtävänä kokoukses sa ja en nen ko kousta ympäristövalvontatoimistossa. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää lisätä Morenia Oy:lle tilalle Sora-Mäntylä RN:o 119:1 myöntämäänsä maa-aineslupaan seuraavan lupaehdon. Maa-ainesten ajo ja murskaus on sallittua toiminta-alueella ma-pe välillä klo Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Morenia Oy, PL 81, Oulu Suomen valtio, Metsähallitus, PL 1058, Kuopio Kainuun ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Ympäristötarkastaja

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tiedoksi Oulun hallinto-oikeus, PL 189, Oulu Kalervo ja Eila Väisänen, Hietakannantie 9, Sotkamo TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 (PL 189) Oulu (90101 Oulu) sähköposti: fax; päivää Päätöksen antamispäivä Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna antamispäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Sotkamojärven vene- ja uimarannan taloudellinen loppuselvitys YMPTEKLT 168 Sotkamojärven vene- ja uimarannan rakentaminen liit tyy laa jem paan jär vialu een kunnostamisen ja vir kis tys käytön parantamiseen. Sotkamojärvelle laaditun kunnostussuunnitelman lähtökohtana on ollut järvialueen tilan parantaminen ja virkistyskäytön lisääminen. Sotkamojärvi rajoittuu suurelta osin asuttuun Makkosenmäen, Tii li kan kaan ja So palan asemakaava-alueeseen sekä lännessä Juholankylän asunto- ja maanviljelysalueeseen. Roskakalastusta on suoritettu kahtena vuotena ja suunnitelmissa on ensi vuonna vielä jatkaa kalastusta, jonka jälkeen järveen istute taan arvo ka laa. Kunnostussuunnitelmissa on lisäksi metsäojien kunnostaminen saostusaltailla, Juholakylän puoleiseen osaan kosteikon ra kenta mi nen maataloudesta tule via lannoitejäämiä varten ja järven hapettaminen keinotekoisesti. Tänä vuonna rakennettu vene- ja uimaranta sijoittuu Uimatien päähän kunnan vuokrataloyhtiöiden välittömään läheisyyteen. Rannalle ra kennettiin uimakoppi, kompostivessat, pöytä/penkkiyhdistelmä, ros ka-astiat, ve neen lasku paikka, te la ran ta 20 ve neel le, nurmikkoalue ja lisäksi ran ta-aluetta ruopat tiin. Rakentamisen toteutti Kainuun ympäristökeskus. Rakentamiskustannusten jako: (alv 0 %) %-osuus Sotkamon kunta ,21 40,14 Kiinteistöyhtiö Sotkanmaa ,00 9,86 Kainuun ympäristökeskus ,20 50,00 Yhteensä ,41 100,00 Liitteenä on kartta alueesta. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa Sotkamojärven veneja uimarannan taloudelli sen loppuselvityksen. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kiinteistöyhtiö Sotkanmaa Kunnankamreeri

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanpuutarhuri

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset YMPTEKLT 169 Lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset: Lautakunta merkitsee tiedokseen viranhaltijapäätökset eikä käytä otto-oikeutta alaistensa viranhaltijapäätöksiin. Virka- ja toimivapaapäätökset :t 15, 17, 22, 23, 24, 68, Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai kokouksessa n viranhaltijapäätökset ; Valitsen kunnan vi ras ton ra ken nus au to maation kunnostustöi den suorittajaksi Schnei der Elect ric Buil dings Fin land Oy:n Kajaanista. Heidän tekemänsä koko nais tarjous ve rotto mana on euroa, joka on jätetyistä tarjouksista edullisin ,4 kv ja 20 kv maakaapeleiden asennusluvan myöntäminen Kainuun Sähköverkko Oy:lle Pohjavaara-tilalle, Rn:o 765:5:15:8 Maanrakennusmestari ; 0,4 kv maakaapelin asennusluvan myöntäminen E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:lle Sotkamossa Hirvennimen katualueelle Rn:o 765:1:9901:5 Virka- ja toimivapaapäätökset Rakennustarkastajan päätökset vastaavista ja kvv-työnjohtajista vuodelta 2009 Rakennustarkastajan lupapäätökset; päätösten antopäivä Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ilmoitusasiat YMPTEKLT 170 Lautakunnan tietoon saatetuksi merkitään seuraavat ilmoitusasiat: Loma-asunnon ja saunan purkamisilmoitus tilalle ma Hietavaara Rno 140:6, Tipasoja, ilmoittaja: Palovaara Metsästysseura ry Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa valvontailmoitus; - Lukkari Eero, Nuottiniementie 3, Sotkamo Kainuun turvetuotannon tarkkailu, Jäkäläsuo KP, ottopvm , (Pöyry) Jätevesitarkkailun yhteenveto, (Pöyry) Mondo Minerals B.V.Branch Finland - Uutelan kaivos, marraskuu1. ja marraskuu2. kierros - Uutelan kaivos, pohjavedet, marraskuu - rakennusvaiheen vesistötarkkailu, Lahnasjoki, marraskuu1. ja marraskuu2. kierros - prosessi- ja sivukivivedet, sivukivialueen suotovedet, näyte otettu prosessi- ja sivukivivedet, tehtaan prosessivedet, marraskuu - vesiraportti, marraskuu Talvivaara Sotkamo Oy - rakentamisvaiheen tarkkailu 2009, vko 46, 47, 48, 49 - pölytarkkailu, näyte otettu prosessivedet, jälkikäsittely-yksikkö, näyte otettu , Kainuun ympäristökeskus Sotkamo-Vuokatti reittisuunnitelma; projektisuunnitelman muutospäätös Kunnanhallitus ;Ympäristö- ja teknisen lautakunnan yksityis teiden yksikköjakoja ja suunnitelmia koskevista valtuustoaloitteista tehdyn päätöksen ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirai nen, puh , tai kokouksessa Rakennusvalvonnan toimenpideilmoitukset vuodelta 2009 Kainuun ympäristökeskuksen tarkastuspöytäkirja Talvivaaran

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kai vos osa ke yh tiö Tal vi vaa ra Sotkamo Oy: Ilma (mm. rikkivetypäästöt), Vesi Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa valvontailmoitus; - Mty Korhonen Pasi ja Juha, Petäjävaarantie 26, Sotkamo - Korhonen Hannu, Korvanniementie 925, Pohjavaara Talvivaara Sotkamo Oy - jätevesitarkkailun yhteenveto Kainuun Osuusmeijeri ja Sotkamon kunta, Sotkamon voima laitos, Salmelantie 43, Sotkamo, pilaantuneen maaperän kunnostus/loppura portti (Groundia Oy) sekä Kainuun ympäristökeskuksen lausunto loppuraportista Kunnanhallitus Sisko ja Vesa Hakkaraisen poikkeamislupa Taisto ja Virva Levänahon poikkeamislupa Minna Nilosaaren poikkeamislupa Päätöksen peruminen ja lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Kainuun ympäristökeskuksen valitukseen poikkeamislupa-asiassa Dnro 01013/09/4111 Kainuun ympäristökeskus ; Vuokatin ampumarata-alueen pima-kunnostuksen luovutuskokouksen pöytäkirja Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Mustinniemen yksityistien perusparannushankkeen ja Ylipuron metsätien valmistuminen YMPTEKLT 171 Suunnitteluinsinööri Seuraavat yksityisteiden perusparannukset on tehty vuoden 2009 aikana. Mustinniemen yksityistien perusparannus Kustannukset (sis. alv:a 22 %) - kustannusarvio ,00 - toteutuneet kustannukset ,01 - valtion avustus (60 %) ,00 - kunnan avustus (30 %) ,00 - tiekunnan osuus (10 %) ,00 Kustannusarvio ylittyi suunnitelmasta poiketen suodatinkankaan käytöstä heikosti kantavilla kohdilla. Tiehallinto on hyväksynyt ylityksen. Ylipuron metsätie Kustannukset (sis. alv:a 22 %) - kustannusarvio ,00 - toteutuneet kustannukset ,02 - valtion avustus (60 %) ,00 - kunnan avustus (30 %) ,00 - tiekunnan osuus (10 %) 4.404,00 Kustannusarvio ylittyi Ylipuron mäen ja mutkien loiventamisen vuoksi. Tiehallinto on hyväksynyt ylityksen. Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Päätös Lautakunta merkitsee tietoonsa Mustinniemen yksityistien perusparannuksen ja Ylipuron metsätien kustannukset. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosään nön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu ko kouskutsussa. Otteet Kunnankamreeri Yksityistiemestari

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Myyntipaikan vuokraaminen joulumyynnille Vuokatissa YMPTEKLT 172 Vexin Herkku Oy anoo kunnalta lupaa vuokrata joulumyyntiä varten myyntipaikka Vuokatin S-Marketin vastapäätä olevalta puistoalueelta. Puistoalueella oli viime kesänä S-Marketin rakentamisen aikana kaupan asiak kaiden parkkialue. Alueen omistaa kunta. Myyntipaikalle tulee 2-3 torikatosta, jotka liitetään toisiinsa. Katoksien koot ovat 4 x 4 ja 3 x 3 metriä. Vuokra-aika on venäläisten lomavierailuaika eli kaksi viikkoa. Päivittäinen aukioloaika on klo12-21 ja mahdollisesti uudenvuoden aika. Hakijalla on toiminnan harjoittamiseen terveyslautakunnan lupa. Yritys myy paikalla paistettua muikkua ja erilaisia valmis kalatuotteita. Lähimpiä rajanaapureita on kuultu eikä heillä ole mitään huomauttamista. Vuokran määrityksessä sovelletaan toripaikan taksoja. Kahden viikon vuokra myyntipaikasta on 100. Sähkön hankkii vuokralainen itse. Liitteenä vuokra-anomus ja karttaliite. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta vuokraa Vexin Herkku Oy:lle, Kärkeläntie 6, Ristijärvi, myyntipaikan väliseksi ajaksi Vuokatista S-Marketin vastapäätä olevalta puistoalueelta. Vuokra on 100. Vuokrauksen ehdot: Sähkövirta tulee ottaa verkostosta ja säh köjoh dot ei vät saa haitata kunnossapitotöitä katualueella. Alueella ei salli ta autopaikoitusta. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosään nön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu ko kouskutsussa. Otteet Vexin Herkku Oy, Kärkeläntie 6, Ristijärvi Maanrakennusmestari Toimistosihteeri Merja Meriläinen

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen päättäminen YMPTEKLT 173 Koska muita asioita ei ollut, niin puheenjohtaja päätti ko kouk sen klo

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ SOTKAMON KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , , 173 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 172 HvalL 3 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 172 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ympäristö- ja tekninen lautakunta Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: /vaihde Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaati musviranomaiselle ennen oikai suvaatimusajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjaan

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus ja valitusperusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valitusvi ranomainen ja valitusaika Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk sessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lain vastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 189, Oulu Käyntiosoite: Iskokatu 4, 3. kerros, Oulu Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää (yksityiskohtainen va li tus aika ilmenee pöytäkirjan ot teesta) Hallintovalitus, pykälät 166, 167 Valitusaika 30 päivää (yksityiskohtainen va li tus aika ilmenee pöytäkirjan ot teesta) Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau antai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hal linto-oikeudessa 89 eu roa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määri tel lyissä asioissa, kuten sosiaali-

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot