ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013 ALUSTAVA TULOS VUOKRA-ASUNTOJEN JA VUOKRALLE ANNETTUJEN TOIMITILOJEN VUOKRANKOROTUS ALKAEN 12 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRANKOROTUS ALKAEN 13 VESI- JA JÄTEVESITAKSOJEN TARKISTAMINEN ALKAEN 14 ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN UUDESTA ALUEJAOSTA 15 ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAISTA SEKÄ SEN VOIMAANPANOLAISTA 16 KUNTALAIN 28 :N MUKAISTEN KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY VUONNA LUETTELO VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 5 :N TARKOITTAMISTA VALTUUTETTUJEN ALOITTEISTA VUONNA ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VUODELLE VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN KATUALUEIDEN HALTUUNOTTO JA LUNASTAMINEN MUOVI-HELJANGON ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS II, YRITYSALUEEN LAAJENNUS 23 LAUSUNTO PORVOON KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 45 51

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA JA POIKKEAMISHAKEMUKSESTA / TYYSKÄ-MÄNNISTÖ MINNA, I 25 LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA JA POIKKEAMISHAKEMUKSESTA / TYYSKÄ-MÄNNISTÖ MINNA, II KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI 64

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 17:00-19:54 puheenjohtaja Vettenranta Jari 17:00-19:54 I-varapj Hämäläinen Seija 17:00-19:54 II-varapj Kurki Sanna 17:00-19:54 jäsen Simelius-Nieminen Saga 17:00-19:54 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 17:00-19:54 jäsen Honkasalo Riku 17:00-19:54 Kvalt pj Vihreäluoto Hannu 17:00-19:10 Kvalt II-varapj Pusula Erkki 17:00-19:54 varajäsen (Erik Franzen) POISSA Franzen Erik jäsen Aaltonen Pasi Kvalt I-vpj MUU Rautiainen Esko 17:00-19:54 kunnanjohtaja Saloranta Tuija 17:00-19:54 pöytäkirjanpitäjä Jahnsson Kari 17:15-17:45 controller Anttilainen Maina 17:00-17:15 hallintosihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-30 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kurki ja Seija Hämäläinen. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 17. päivänä helmikuuta 2014 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sanna Kurki Seija Hämäläinen Reija-Riikka Stenbäck 11 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 18. päivänä helmikuuta 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 9 Hallintojohtaja: Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kun nan hal li tuk sen kokouksen työjärjestykseksi

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013 ALUSTAVA TULOS KHALL 10 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Askolan kunnan vuoden 2013 alustavan tuloksen esittely ja tilinpäätöksen val mis te lu ti lan teen saattaminen kunnanhallitukselle tiedoksi. Laskelmat toimi te taan kokoukseen. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden tilinpäätöksen val mis te lu ti lanteen. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli asiantuntijana läsnä kokouksessa klo ja hallintosihteeri Maina Anttilainen poistui kokouksesta klo Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VUOKRA-ASUNTOJEN JA VUOKRALLE ANNETTUJEN TOIMITILOJEN VUOK RAN KO RO- TUS ALKAEN TEKLTK 107 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio sisältää teknisen toimen alaisiin vuokra-asuntoihin (7 kpl) vuokrankorotuksen tuot to vai ku tuksel taan 5 % alkaen. Vuokrankorotuksen kohdentuminen on tar koituk sen mu kais ta jyvittää osin vesi-, auton lämpöpaikka- ja saunamaksuihin se kä pinta-alaperusteisen vuokran osalta kohdentaa eri kohteiden vuok ra tasoa tasaavasti siten, että alle 7,00 /m2 vuokria korotetaan 8,0 %, 7,00-8,00 /m2 vuokria korotetaan 3,5 % ja yli 8,00 /m2 vuokria korotetaan 1,0 %. Vesimaksuksi tulisi korotuksen jälkeen 11,00 /henkilö (aiemmin 8,41 /hen ki lö), auton lämpöpaikkamaksuksi 6,00 /kk (aiemmin 5,05 /kk) ja sau na mak suk si 11 /kk (aiemmin 10,09 /kk). Kaikkien edellämainittujen korotusten volyymipainotettu ko ko nais tuot tovai ku tus on 5,0 %. Vuokralle annettujen toimitilojen osalta vuokran tarkistusten suuruuden mää rit ty mi sen mekanismi on osassa vuokrasopimuksia kirjattu so pi mus raken tee seen, mutta osassa vuokrataso on vuokranantajan tarkistettavissa. Kiin teis tö jen ylläpidon kustannusindeksin viimeisin julkaistu vuosimuutos on 2,8 %, ja toimitilojen vuokratasoa on tarkoituksenmukaista korjata vastaa vas ti. Tämän suuruinen vuokrankorotus on huomioitu myös teknisen lauta kun nan talousarvioperusteisiin vuodelle Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle teknisen toimen alaisiin vuok ra-asun toi hin alle 7,00 /m2 vuokriin 8,0 % korotusta, 7,00-8,00 /m2 vuok riin 3,5 % korotusta ja yli 8,00 /m2 vuokriin 1,0 % korotusta sekä kyseis ten vuokra-asuntojen vesimaksuiksi 11,00 /henkilö/kk (aiemmin 8,41 /hen ki lö/kk), auton lämpöpaikkamaksuiksi 6,00 /kk (aiemmin 5,05 /kk) ja sau na mak suik si 11 /kk (aiemmin 10,09 /kk). Toimitilojen osalta tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle vuokrien ko rot ta mis ta 2,8 %, ellei vuokrasopimukseen ole sovittu muusta me ka nismis ta vuokrien tarkistamisessa. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etu-

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ni KHALL 11 Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää tarkistaa teknisen toimen alaisiin vuokra-asuntoihin al le 7,00 /m2 vuokriin 8,0 % korotusta, 7,00-8,00 /m2 vuokriin 3,5 % ko ro tus ta ja yli 8,00 /m2 vuokriin 1,0 % korotusta sekä kyseisten vuokra-asun to jen vesimaksuiksi 11,00 /henkilö/kk (aiemmin 8,41 /hen kilö/kk), auton lämpöpaikkamaksuiksi 6,00 /kk (aiemmin 5,05 /kk) ja sauna mak suik si 11 /kk (aiemmin 10,09 /kk). Lisäksi kunnanhallitus päättää korottaa toimitilojen osalta vuokria 2,8 %, ell ei vuokrasopimukseen ole sovittu muusta mekanismista vuokrien tar kista mi ses sa. Tarkistetut vuokrat tulevat voimaan Seija Hämäläinen totesi itsensä jääviksi ja poistui kokouksesta tämän py kälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Reija-Riikka Stenbäck valittiin pöytä kir jan tar kas ta jak si tämän pykälän ajaksi. Täytäntöönpano: vuokralaiset Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRANKOROTUS ALKAEN PTLTK 89 Valmistelija: vanhustyönjohtaja Hannu Leino Kunnan vuokra-asunnoissa on perusturvalautakunnan alaisena kir kon ky lässä sijaitseva Mäntyrinteen palvelutalo ja Mäntyrinteellä olevat pal ve lu asunnot, Monninkylässä sijaitseva Lea-koti sekä kirkonkylässä oleva Ukkola. Näiden asuntojen nykyiset vuokrat ovat olleet voimassa lukien. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousseet vuodessa 2,9 %. Kunnan ta lous ar vios sa vuoden 2014 vuokriin on esitetty 3 % korotusta. Hallintosäännön perusteella kunnan vuokra-asuntojen vuokrista päättää kun nan hal li tus. Oheismateriaalina on lista asunnoista ja niiden nykyisistä vuokrista sekä ehdo tus uudeksi vuokraksi alkaen. Päätösehdotus (vanhustyönjohtaja): Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että pe rus tur va lau ta kunnan alaisten vuokra-asuntojen vuokria korotetaan 3% liitteen mukaisesti. LIITE vuokrat Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: vanhustyönjohtaja Hannu Leino, puh , etuni KHALL 12 Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää, että perusturvalautakunnan alaisten vuok ra-asun tojen vuokria korotetaan 3% liitteen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää yhdenmukaistaa muut maksut seuraavasti: - vuokra-asuntojen vesimaksuiksi 11,00 /henkilö/kk (aiemmin 8,41) - auton lämpöpaikkamaksuiksi 6,00 /kk (aiemmin 5,05) - saunamaksuiksi 11 /kk (aiemmin 10,09). Tarkistetut vuokrat tulevat voimaan

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LIITE 1 vuokrantarkistukset Täytäntöönpano: vuokralaiset, laskutus Lisätietoja: vanhustyönjohtaja Hannu Leino, puh , etuni

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VESI- JA JÄTEVESITAKSOJEN TARKISTAMINEN ALKAEN TEKLTK 108 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Askolan kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy vesi- ja jäte ve si tak so jen tarkistuksia alkaen. Syynä taksojen korotuksiin ovat ve si- ja viemärilaitoksen talousvakauden varmistaminen ja kus tan nus vastaa vuu den kehittäminen teknisen lautakunnan talousarvioesityksen mu kaises ti. Taksat esitetään määritettäväksi arvonlisäverottomina. Asiakkailta peri tään vahvistettujen taksojen lisäksi kulloinkin voimassa oleva ar von li sä vero. Esitys taksoiksi lähetetään esityslistan liitteeksi sähköpostitse. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää esittää pöytäkirjan liitteen mukaisia tak sa ko rotuk sia kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. LIITE taksat Täytäntöönpano: kunnanhallitus/ valtuusto Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni KHALL 13 Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunta päätöksen mukaisesti pöytäkirjan liit teen mukaisia taksakorotuksia alkaen kunnanvaltuuston hy väksyt tä vik si. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN UUDESTA ALUEJAOSTA KHALL 14 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Sisäministeriö on lähettänyt kunnille lausuntopyynnön esityksestä pe las tustoi men uudeksi aluejaoksi. Uusien pelastustoimen alueiden on tarkoitus aloit taa toimintansa vuoden 2016 alusta. Pelastustoimen aluejakouudistus on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjel man toimeenpanoa. Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä aluei den määrä nykyisestä 22:sta 11 alueeseen. Lähtökohtaisesti uu dis tukses sa noudatetaan vuoden 2014 alusta voimaan tulevaa poliisilaitosjakoa. Pelastuslain mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pe las tus toimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omas ta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain mukaisella enem mis töllä tekemästä aloitteesta. Pelastuslain mukaan aluejakoa ja sen muuttamista kos ke vaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Kuntia pyydetään toimittamaan lausuntonsa mennessä. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimas sa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse so pi mukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustan nus ten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen pe rusteis ta ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, jois ta kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa Askolan kunnan puolesta asiassa seuraavanlaisen lausun non: Kunnanhallitus kiinnittää huomiota Itä-Uudenmaan pelastustoimen ny kyisiin korkeisiin asukaskohtaisiin kustannuksiin ja pitää tärkeänä aluejaosta riip pu mat ta niiden alentamista Helsingin ja Keski-Uusimaan tasolle ol koonkin, että Itä-Uudenmaan osalta korkeita kustannuksia osin selittää alueen kor kei siin riskeihin varautuminen (ydinvoimala, moottoritie, rannikko, öl jyja los ta mo). Ehdotetun uuden aluejaon täytyy toteuttaa korkeiden asu kas kohtais ten kustannusten merkittävä alentaminen, jotta siihen voidaan edes ryhtyä. Mahdollinen yhdistäminen ei saa aiheuttaa mitään lisäkustannuksia.

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tämän lisäksi Askolan kunta pitää tärkeänä sitä, että uuden pe las tus toi mialu een valmius tulee säilyä hyvänä ja sen tulee taata hyvät ja kattavat pe lastus toi men palvelut alueen kaikissa osissa. Tulevan kustannusjaon sopimuksen tulee perustua siihen, että alueen suu riris ki sim pien kuntien tulee kantaa suurempi vastuu varautumisesta kuin pienem pi ris kis ten kuntien, koska muita korkeampien riskien kääntöpuolena on sel väs ti havaittavissa oleva kunnalle tuleva taloudellinen hyöty. Täytäntöönpano: Sisäasiainministeriö mennessä Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄR JES TÄ MIS- LAIS TA SEKÄ SEN VOIMAANPANOLAISTA KHALL 15 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjes tä mis lain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudis tuk sen pääperiaatteet. Ne perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen teke miin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä si säl tää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja ra hoitta mi ses ta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta ta hoil ta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät sosi aa li- ja terveysministeriön In ter net-osoit teesta: Valmisteluryhmän laatimaa ehdo tus ta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja ter veys mi nis te riös sä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jak sot 4 6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2 4 (mm. suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on koh den nettu ja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vas tauk sia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaas ti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain voimaanpanosta laaditun la kiesi tyk sen 5 1. momentti pitää sisällään sen, että Uudenmaan sosiaali- ja ter veys alu eel la sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on alueen kun tien muodostamalla kuntayhtymällä, minkä lisäksi Uudenmaan alueelle voi daan muodostaa enintään kuusi perustason aluetta. Perustason alueille, jois ta yksi tulisi olemaan Porvoon alue, ei voi myöntää lupaa eri kois sai raanhoi don järjestämiseksi. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki kytkeytyy tiivisti kun tara ken ne uu dis tuk seen, niin lausunnonantajana toimii valtuusto. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaki- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä anne tun lain voimaanpanoehdotuksesta esityslistan liitteen mukaisen lau sunnon.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNTALAIN 28 :N MUKAISTEN KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY VUONNA 2013 KHALL 16 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntalain 28 :n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa, maaliskuun loppuun mennessä, sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suori te tut toimenpiteet. Aloiteoikeus ei riipu siitä, miten kunta on organisoinut tehtäviensä hoidon ja siten aloite voi koskea myös toimintaa, jonka kunta on antanut pe rus taman sa osakeyhtiön, kuntayhtymän tms. hoidettavaksi. Aloite on käsiteltävä aloitteessa tarkoitetun asian vaatimassa järjestyksessä ja siten se on ohjattava sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle se kunnassa kuuluu. Käsittelijä ei siis aina ole valtuusto, vaan todennäköisesti kun nanhal li tus, lautakunta tai joku muu kunnan viranomainen. Toisaalta alempi viran omai nen ei voi kieltäytyä saattamasta valtuuston käsiteltäväksi sen toimi val taan kuuluvaa asiaa tai todeta, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo vuonna 2013 tehdyistä aloitteista sekä niiden käsittelytilanteesta. Päätösehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi kuntalain 28.1 :ssä tarkoi tet tu jen vuonna 2013 jätettyjen aloitteiden osalta suoritetut toimenpiteet. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LUETTELO VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 5 :N TARKOITTAMISTA VALTUUTETTUJEN ALOITTEISTA VUONNA 2013 KHALL 17 Valmistelija: vt hallintojohtaja Tuija Saloranta Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Tällaista aloitetta ei oteta heti pää tet tä väk si, jollei valtuusto asian kiireellisyyden vuoksi yksimielisesti toisin päätä, vaan se lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lä he tetyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lo pul li ses ti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden joh dos ta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuonna 2013 valtuutetut ja valtuustoryhmät jättivät valtuuston työ jär jes tyksen 5 :n 1 momentissa tarkoitettuja kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hal lin toa koskevista asioista siten kuin erillisessä selostuksessa on kuvattu. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo vuonna 2013 tehdyistä aloitteista ja niiden käsittelytilanteesta. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa valtuustolle tiedoksi vuonna 2013 jätetyt val tuus toryh mien ja valtuutettujen aloitteet sekä ne toimenpiteet, joihin aloitteiden poh jal ta on ryhdytty. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN KHALL 18 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksissaan ja kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista. Perussopimuksessa on - päivitetty 3 :ssä jäsenkuntien luettelo Kuntaliitoksessa Etevan jäsenkunnat Karjalohja ja Nummi-Pusula on liitetty Lohjan kaupunkiin.eteva kuntayhtymän perussopimuksen kohtaa Jä sen kun nat (3 ) tulee muuttaa siten, että jäsenkuntien luettelosta pois tetaan Karjalohja ja Nummi-Pusula. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat: Asikkala, Askola, Espoo, Forssa, Hanko, Hat tu la, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenkoski, Hä meen lin na, Iitti, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Järvenpää, Karkkila, Kauniai nen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Lohja, Loppi, Lo vii sa, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Por nai nen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Sysmä, Tam me la, Tuusula, Vantaa, Vihti, Ypäjä. - 8 :ssä lisätty yhtymäkokouksen tehtäviin uusi kohta päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hal linnan perusteista. -16 :ään lisätty uusi 3 momentti Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toi min tavuo den eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uu denmaan erityispalvelut kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jä sen kun nille nii den ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mai nituis sa kuntayhtymissä. Eläke-menoperusteisena maksuna käytetään kumman kin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa elä ke me no perus teis ta maksua. Maksun perintä muutetaan alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Eteva kun ta yhty män perussopimuksen muutokset esitetyssä muodossa. Täytäntöönpano: valtuusto

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VUODELLE 2014 YTTMK 4 Valmistelija: vt hallintojohtaja Kunnanhallitus on hyväksynyt Askolan kunnan työhyvinvointi- suun ni telman Työhyvinvointisuunnitelman mukaan vuosittain laadi taan erikseen työhyvinvointiohjelma. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu työhyvinvointiin euron määrä ra ha. Liikunta/kulttuuriseteleitä on saanut lunastaa max 10 pl/työntekijä nou dattaen muuten kunnanhallituksen päätöstä , jossa määritellään lii kun tas te li en käytön periaatteet. Yhdistelmäsetelin arvo on 5 /seteli, josta oma vas tuu on 2 /seteli. Hallintosihteeri on yhdessä vt. hallintojohtaja kanssa luonnostellut työ hyvin voin tioh jel maa vuodelle Työhyvinvointiohjelma on luonnosteltu hen ki lös töl tä saadun palautteen pohjalta. Luonnos työhyvinvointiohjelmaksi 2014 on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus (vt hallintojohtaja): Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle vuoden 2014 työ hy vin vointioh jel man hyväksymistä. Lisätietoja: vt hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu ni Täytäntöönpano: kunnanhallitus KHALL 19 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Päätösehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy työhyvinvointiohjelman vuodelle 2014 yh teis työtoi mi kun nan päätöksen mukaisena.

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Täytäntöönpano: henkilöstö Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2014 EU RO PAR LA- MENT TI VAA LE JA VARTEN KHALL 20 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Varsinainen vaa li päi vä on sunnuntai sunnuntaina ja ennakkoäänestys ko timaas sa ja ulkomailla Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998). Vaalilain 8 :n mukaan ää nestys alu ee na on kunta, jollei valtuusto ole jakanut kuntaa useampaan ää nestys alu ee seen. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja ase tet ta va: 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu heen johta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä vara jä se niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaali toi mi kun ta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yk si muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin ol tava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tu lee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edel lisis sä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puo luei ta. Kunnallisvaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaa vas ti edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita aset tanei ta äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan va ra jä se net laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava sii hen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana ole va henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja va ra pu heen joh tajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 :n 2 momentin vaatimus, jon ka mukaan lautakunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hin tään 40 prosenttia. Vaatimuksen tulee toteutua erikseen jäsenten ja vara jä sen ten kohdalla. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaa li lau ta kun tien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja va ra pu heen joh tajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Päätösehdotus (kunnanjohtaja):

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus asettaa itäisen, keskisen ja läntisen äänestysalueen vaa li lauta kun nat ja laitos- ja kotiäänestyksessä toimivan vaalitoimikunnan tou kokuus sa 2014 toimitettavia Europarlamenttivaaleja varten. Kuhunkin vaalilautakuntaan asetetaan viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä vara jä se niä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet asetetaan siihen jär jes tykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalitoimikuntaan asetetaan kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä va ra jä seniä, kuitenkin vähintään kolme. Kuhunkin vaalilautakuntaan ja vaa li toi mikun taan valitaan yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi va ra pu heen joh ta jaksi. Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntiin seuraavat henkilöt: Läntisen äänestysalueen vaalilautakunta: Asko Pitkänen, puheenjohtaja Riku Honkasalo, varapuheenjohtaja Anja Kähönen Mirja Juusti Kati Keskisarja varajäsenet: Jarno Lundberg Mira Yletyinen Veijo Montonen Sanna Kurki Itäisen äänestysalueen vaalilautakunta: Elsa Laine, puheenjohtaja Reija-Riikka Stenbäck, varapuheenjohtaja Joutsi Rumpunen Matti Berg Aune Eskolainen varajäsenet: Raimo Sikkara Sari Keipi Päivi Falin Seija Öhman Tero Aaltonen Keskinäisen äänestysalueen vaalilautakunta: Jouni Vilkki, puheenjohtaja Mika Ollila, varapuheenjohtaja Maaret Räsänen Juho Nirvi

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Marjukka Kalilainen varajäsenet: Kimmo Peltola Heli Kauriinoja Raili Salo Saga Simelius-Nieminen Jorma Jousi Vaalitoimintakunta: - Pertti Halijoki, pj. - Helena Holm, varapj. - Jouni Vilkki Varajäsenet: - Armi Penttilä - Raili Salo - Olavi Merihaara Merkitään pöytäkirjaan, että Hannu Vihreäluoto poistui kokouksesta klo Täytäntöönpano: keskusvaalilautakunta, valitut Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KATUALUEIDEN HALTUUNOTTO JA LUNASTAMINEN KHALL 21 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Porvoonjoen länsipuolisilla osilla Kirkonkylä-Vakkola -alueen ase ma kaavoi te tus ta alueesta katualueeksi määritettyjen alueiden haltuunottoa ja lunas ta mis ta ei ole tehty kiinteistörekisteriin. Käytännössä kunta on ylläpitänyt Linnankoskentietä, Talontietä ja Sil ta tiestä lounaaseen suuntautuvaa nimeämätöntä katualueväylää, joten kyseisten ka tu aluei den kiinteistörekisterin mukaiseen hallintaan liittyvät seikat on syy tä saattaa asianmukaiseksi. Linnankoskentiellä Tiilääntien ja Hii den kirnu jen tien välissä katuun rajautuu mm. parhaillaan rakenteilla olevan pe lastus ase man tontti ja Vakkolan länsiosan alueelle on vireillä jä te ve si ver koston rakentaminen. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää hakea maanmittaustoimistolta haltuunottoa ja lu nasta mis ta Vakkolantien, Linnankoskentien ja Talontien asemakaavaosuuden se kä Siltatiestä lounaaseen suuntauvan nimeämättömän väylän katualueille. Kun nan hal li tus hyväksyy haltuunotoista ja lunastamisista aihetuvat koh tuulli set kustannukset ja mahdolliset korvaukset sen mukaisesti kuin ne maanmit taus toi mi tuk ses sa määrittyvät. Kunnanhallitus kuitenkin säilyttää puhevallan haltuunottojen ja lunastusten maan mit taus toi mi tuk ses sa määräytyvien kustannusten ja korvausten kohtuul li suu den arviointiin ja pidättää oikeuden tarvittaessa va li tus pro ses seihin. Täytäntöönpano: tekninen toimi Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 67

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 67 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 67 Kunnanhallitus 26.02.2014 AIKA 17:30-17:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 69 32 MAANKÄYTTÖSOPIMUS / MUOVI-HELJANGON

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanvaltuusto 26.02.2014 AIKA 18:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Päätösehdotus (tekninen johtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus

Päätösehdotus (tekninen johtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Tekninen lautakunta 15 08.03.2016 Tekninen lautakunta 43 21.06.2016 Tekninen lautakunta 61 27.09.2016 Tekninen lautakunta 83 30.11.2016 Kunnanhallitus 280 14.12.2016 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN LAAJENTAMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Täytäntöönpano: työryhmä

Täytäntöönpano: työryhmä Kunnanhallitus 21 01.02.2017 Kunnanhallitus 68 15.03.2017 Kunnanhallitus 115 10.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 22.05.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN KHALL 21 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot