ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013 ALUSTAVA TULOS VUOKRA-ASUNTOJEN JA VUOKRALLE ANNETTUJEN TOIMITILOJEN VUOKRANKOROTUS ALKAEN 12 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRANKOROTUS ALKAEN 13 VESI- JA JÄTEVESITAKSOJEN TARKISTAMINEN ALKAEN 14 ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN UUDESTA ALUEJAOSTA 15 ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAISTA SEKÄ SEN VOIMAANPANOLAISTA 16 KUNTALAIN 28 :N MUKAISTEN KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY VUONNA LUETTELO VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 5 :N TARKOITTAMISTA VALTUUTETTUJEN ALOITTEISTA VUONNA ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VUODELLE VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN KATUALUEIDEN HALTUUNOTTO JA LUNASTAMINEN MUOVI-HELJANGON ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS II, YRITYSALUEEN LAAJENNUS 23 LAUSUNTO PORVOON KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 45 51

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA JA POIKKEAMISHAKEMUKSESTA / TYYSKÄ-MÄNNISTÖ MINNA, I 25 LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA JA POIKKEAMISHAKEMUKSESTA / TYYSKÄ-MÄNNISTÖ MINNA, II KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI 64

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 17:00-19:54 puheenjohtaja Vettenranta Jari 17:00-19:54 I-varapj Hämäläinen Seija 17:00-19:54 II-varapj Kurki Sanna 17:00-19:54 jäsen Simelius-Nieminen Saga 17:00-19:54 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 17:00-19:54 jäsen Honkasalo Riku 17:00-19:54 Kvalt pj Vihreäluoto Hannu 17:00-19:10 Kvalt II-varapj Pusula Erkki 17:00-19:54 varajäsen (Erik Franzen) POISSA Franzen Erik jäsen Aaltonen Pasi Kvalt I-vpj MUU Rautiainen Esko 17:00-19:54 kunnanjohtaja Saloranta Tuija 17:00-19:54 pöytäkirjanpitäjä Jahnsson Kari 17:15-17:45 controller Anttilainen Maina 17:00-17:15 hallintosihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-30 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kurki ja Seija Hämäläinen. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 17. päivänä helmikuuta 2014 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sanna Kurki Seija Hämäläinen Reija-Riikka Stenbäck 11 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 18. päivänä helmikuuta 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 9 Hallintojohtaja: Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kun nan hal li tuk sen kokouksen työjärjestykseksi

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013 ALUSTAVA TULOS KHALL 10 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Askolan kunnan vuoden 2013 alustavan tuloksen esittely ja tilinpäätöksen val mis te lu ti lan teen saattaminen kunnanhallitukselle tiedoksi. Laskelmat toimi te taan kokoukseen. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden tilinpäätöksen val mis te lu ti lanteen. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli asiantuntijana läsnä kokouksessa klo ja hallintosihteeri Maina Anttilainen poistui kokouksesta klo Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VUOKRA-ASUNTOJEN JA VUOKRALLE ANNETTUJEN TOIMITILOJEN VUOK RAN KO RO- TUS ALKAEN TEKLTK 107 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio sisältää teknisen toimen alaisiin vuokra-asuntoihin (7 kpl) vuokrankorotuksen tuot to vai ku tuksel taan 5 % alkaen. Vuokrankorotuksen kohdentuminen on tar koituk sen mu kais ta jyvittää osin vesi-, auton lämpöpaikka- ja saunamaksuihin se kä pinta-alaperusteisen vuokran osalta kohdentaa eri kohteiden vuok ra tasoa tasaavasti siten, että alle 7,00 /m2 vuokria korotetaan 8,0 %, 7,00-8,00 /m2 vuokria korotetaan 3,5 % ja yli 8,00 /m2 vuokria korotetaan 1,0 %. Vesimaksuksi tulisi korotuksen jälkeen 11,00 /henkilö (aiemmin 8,41 /hen ki lö), auton lämpöpaikkamaksuksi 6,00 /kk (aiemmin 5,05 /kk) ja sau na mak suk si 11 /kk (aiemmin 10,09 /kk). Kaikkien edellämainittujen korotusten volyymipainotettu ko ko nais tuot tovai ku tus on 5,0 %. Vuokralle annettujen toimitilojen osalta vuokran tarkistusten suuruuden mää rit ty mi sen mekanismi on osassa vuokrasopimuksia kirjattu so pi mus raken tee seen, mutta osassa vuokrataso on vuokranantajan tarkistettavissa. Kiin teis tö jen ylläpidon kustannusindeksin viimeisin julkaistu vuosimuutos on 2,8 %, ja toimitilojen vuokratasoa on tarkoituksenmukaista korjata vastaa vas ti. Tämän suuruinen vuokrankorotus on huomioitu myös teknisen lauta kun nan talousarvioperusteisiin vuodelle Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle teknisen toimen alaisiin vuok ra-asun toi hin alle 7,00 /m2 vuokriin 8,0 % korotusta, 7,00-8,00 /m2 vuok riin 3,5 % korotusta ja yli 8,00 /m2 vuokriin 1,0 % korotusta sekä kyseis ten vuokra-asuntojen vesimaksuiksi 11,00 /henkilö/kk (aiemmin 8,41 /hen ki lö/kk), auton lämpöpaikkamaksuiksi 6,00 /kk (aiemmin 5,05 /kk) ja sau na mak suik si 11 /kk (aiemmin 10,09 /kk). Toimitilojen osalta tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle vuokrien ko rot ta mis ta 2,8 %, ellei vuokrasopimukseen ole sovittu muusta me ka nismis ta vuokrien tarkistamisessa. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etu-

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ni KHALL 11 Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää tarkistaa teknisen toimen alaisiin vuokra-asuntoihin al le 7,00 /m2 vuokriin 8,0 % korotusta, 7,00-8,00 /m2 vuokriin 3,5 % ko ro tus ta ja yli 8,00 /m2 vuokriin 1,0 % korotusta sekä kyseisten vuokra-asun to jen vesimaksuiksi 11,00 /henkilö/kk (aiemmin 8,41 /hen kilö/kk), auton lämpöpaikkamaksuiksi 6,00 /kk (aiemmin 5,05 /kk) ja sauna mak suik si 11 /kk (aiemmin 10,09 /kk). Lisäksi kunnanhallitus päättää korottaa toimitilojen osalta vuokria 2,8 %, ell ei vuokrasopimukseen ole sovittu muusta mekanismista vuokrien tar kista mi ses sa. Tarkistetut vuokrat tulevat voimaan Seija Hämäläinen totesi itsensä jääviksi ja poistui kokouksesta tämän py kälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Reija-Riikka Stenbäck valittiin pöytä kir jan tar kas ta jak si tämän pykälän ajaksi. Täytäntöönpano: vuokralaiset Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRANKOROTUS ALKAEN PTLTK 89 Valmistelija: vanhustyönjohtaja Hannu Leino Kunnan vuokra-asunnoissa on perusturvalautakunnan alaisena kir kon ky lässä sijaitseva Mäntyrinteen palvelutalo ja Mäntyrinteellä olevat pal ve lu asunnot, Monninkylässä sijaitseva Lea-koti sekä kirkonkylässä oleva Ukkola. Näiden asuntojen nykyiset vuokrat ovat olleet voimassa lukien. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousseet vuodessa 2,9 %. Kunnan ta lous ar vios sa vuoden 2014 vuokriin on esitetty 3 % korotusta. Hallintosäännön perusteella kunnan vuokra-asuntojen vuokrista päättää kun nan hal li tus. Oheismateriaalina on lista asunnoista ja niiden nykyisistä vuokrista sekä ehdo tus uudeksi vuokraksi alkaen. Päätösehdotus (vanhustyönjohtaja): Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että pe rus tur va lau ta kunnan alaisten vuokra-asuntojen vuokria korotetaan 3% liitteen mukaisesti. LIITE vuokrat Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: vanhustyönjohtaja Hannu Leino, puh , etuni KHALL 12 Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää, että perusturvalautakunnan alaisten vuok ra-asun tojen vuokria korotetaan 3% liitteen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää yhdenmukaistaa muut maksut seuraavasti: - vuokra-asuntojen vesimaksuiksi 11,00 /henkilö/kk (aiemmin 8,41) - auton lämpöpaikkamaksuiksi 6,00 /kk (aiemmin 5,05) - saunamaksuiksi 11 /kk (aiemmin 10,09). Tarkistetut vuokrat tulevat voimaan

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LIITE 1 vuokrantarkistukset Täytäntöönpano: vuokralaiset, laskutus Lisätietoja: vanhustyönjohtaja Hannu Leino, puh , etuni

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VESI- JA JÄTEVESITAKSOJEN TARKISTAMINEN ALKAEN TEKLTK 108 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Askolan kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy vesi- ja jäte ve si tak so jen tarkistuksia alkaen. Syynä taksojen korotuksiin ovat ve si- ja viemärilaitoksen talousvakauden varmistaminen ja kus tan nus vastaa vuu den kehittäminen teknisen lautakunnan talousarvioesityksen mu kaises ti. Taksat esitetään määritettäväksi arvonlisäverottomina. Asiakkailta peri tään vahvistettujen taksojen lisäksi kulloinkin voimassa oleva ar von li sä vero. Esitys taksoiksi lähetetään esityslistan liitteeksi sähköpostitse. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää esittää pöytäkirjan liitteen mukaisia tak sa ko rotuk sia kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. LIITE taksat Täytäntöönpano: kunnanhallitus/ valtuusto Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni KHALL 13 Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunta päätöksen mukaisesti pöytäkirjan liit teen mukaisia taksakorotuksia alkaen kunnanvaltuuston hy väksyt tä vik si. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN UUDESTA ALUEJAOSTA KHALL 14 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Sisäministeriö on lähettänyt kunnille lausuntopyynnön esityksestä pe las tustoi men uudeksi aluejaoksi. Uusien pelastustoimen alueiden on tarkoitus aloit taa toimintansa vuoden 2016 alusta. Pelastustoimen aluejakouudistus on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjel man toimeenpanoa. Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä aluei den määrä nykyisestä 22:sta 11 alueeseen. Lähtökohtaisesti uu dis tukses sa noudatetaan vuoden 2014 alusta voimaan tulevaa poliisilaitosjakoa. Pelastuslain mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pe las tus toimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omas ta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain mukaisella enem mis töllä tekemästä aloitteesta. Pelastuslain mukaan aluejakoa ja sen muuttamista kos ke vaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Kuntia pyydetään toimittamaan lausuntonsa mennessä. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimas sa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse so pi mukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustan nus ten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen pe rusteis ta ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, jois ta kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa Askolan kunnan puolesta asiassa seuraavanlaisen lausun non: Kunnanhallitus kiinnittää huomiota Itä-Uudenmaan pelastustoimen ny kyisiin korkeisiin asukaskohtaisiin kustannuksiin ja pitää tärkeänä aluejaosta riip pu mat ta niiden alentamista Helsingin ja Keski-Uusimaan tasolle ol koonkin, että Itä-Uudenmaan osalta korkeita kustannuksia osin selittää alueen kor kei siin riskeihin varautuminen (ydinvoimala, moottoritie, rannikko, öl jyja los ta mo). Ehdotetun uuden aluejaon täytyy toteuttaa korkeiden asu kas kohtais ten kustannusten merkittävä alentaminen, jotta siihen voidaan edes ryhtyä. Mahdollinen yhdistäminen ei saa aiheuttaa mitään lisäkustannuksia.

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tämän lisäksi Askolan kunta pitää tärkeänä sitä, että uuden pe las tus toi mialu een valmius tulee säilyä hyvänä ja sen tulee taata hyvät ja kattavat pe lastus toi men palvelut alueen kaikissa osissa. Tulevan kustannusjaon sopimuksen tulee perustua siihen, että alueen suu riris ki sim pien kuntien tulee kantaa suurempi vastuu varautumisesta kuin pienem pi ris kis ten kuntien, koska muita korkeampien riskien kääntöpuolena on sel väs ti havaittavissa oleva kunnalle tuleva taloudellinen hyöty. Täytäntöönpano: Sisäasiainministeriö mennessä Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASKOLAN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄR JES TÄ MIS- LAIS TA SEKÄ SEN VOIMAANPANOLAISTA KHALL 15 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjes tä mis lain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudis tuk sen pääperiaatteet. Ne perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen teke miin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä si säl tää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja ra hoitta mi ses ta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta ta hoil ta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät sosi aa li- ja terveysministeriön In ter net-osoit teesta: Valmisteluryhmän laatimaa ehdo tus ta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja ter veys mi nis te riös sä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jak sot 4 6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2 4 (mm. suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on koh den nettu ja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vas tauk sia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaas ti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain voimaanpanosta laaditun la kiesi tyk sen 5 1. momentti pitää sisällään sen, että Uudenmaan sosiaali- ja ter veys alu eel la sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on alueen kun tien muodostamalla kuntayhtymällä, minkä lisäksi Uudenmaan alueelle voi daan muodostaa enintään kuusi perustason aluetta. Perustason alueille, jois ta yksi tulisi olemaan Porvoon alue, ei voi myöntää lupaa eri kois sai raanhoi don järjestämiseksi. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki kytkeytyy tiivisti kun tara ken ne uu dis tuk seen, niin lausunnonantajana toimii valtuusto. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaki- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä anne tun lain voimaanpanoehdotuksesta esityslistan liitteen mukaisen lau sunnon.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNTALAIN 28 :N MUKAISTEN KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY VUONNA 2013 KHALL 16 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntalain 28 :n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa, maaliskuun loppuun mennessä, sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suori te tut toimenpiteet. Aloiteoikeus ei riipu siitä, miten kunta on organisoinut tehtäviensä hoidon ja siten aloite voi koskea myös toimintaa, jonka kunta on antanut pe rus taman sa osakeyhtiön, kuntayhtymän tms. hoidettavaksi. Aloite on käsiteltävä aloitteessa tarkoitetun asian vaatimassa järjestyksessä ja siten se on ohjattava sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle se kunnassa kuuluu. Käsittelijä ei siis aina ole valtuusto, vaan todennäköisesti kun nanhal li tus, lautakunta tai joku muu kunnan viranomainen. Toisaalta alempi viran omai nen ei voi kieltäytyä saattamasta valtuuston käsiteltäväksi sen toimi val taan kuuluvaa asiaa tai todeta, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo vuonna 2013 tehdyistä aloitteista sekä niiden käsittelytilanteesta. Päätösehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi kuntalain 28.1 :ssä tarkoi tet tu jen vuonna 2013 jätettyjen aloitteiden osalta suoritetut toimenpiteet. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LUETTELO VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 5 :N TARKOITTAMISTA VALTUUTETTUJEN ALOITTEISTA VUONNA 2013 KHALL 17 Valmistelija: vt hallintojohtaja Tuija Saloranta Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Tällaista aloitetta ei oteta heti pää tet tä väk si, jollei valtuusto asian kiireellisyyden vuoksi yksimielisesti toisin päätä, vaan se lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lä he tetyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lo pul li ses ti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden joh dos ta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuonna 2013 valtuutetut ja valtuustoryhmät jättivät valtuuston työ jär jes tyksen 5 :n 1 momentissa tarkoitettuja kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hal lin toa koskevista asioista siten kuin erillisessä selostuksessa on kuvattu. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo vuonna 2013 tehdyistä aloitteista ja niiden käsittelytilanteesta. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa valtuustolle tiedoksi vuonna 2013 jätetyt val tuus toryh mien ja valtuutettujen aloitteet sekä ne toimenpiteet, joihin aloitteiden poh jal ta on ryhdytty. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN KHALL 18 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksissaan ja kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista. Perussopimuksessa on - päivitetty 3 :ssä jäsenkuntien luettelo Kuntaliitoksessa Etevan jäsenkunnat Karjalohja ja Nummi-Pusula on liitetty Lohjan kaupunkiin.eteva kuntayhtymän perussopimuksen kohtaa Jä sen kun nat (3 ) tulee muuttaa siten, että jäsenkuntien luettelosta pois tetaan Karjalohja ja Nummi-Pusula. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat: Asikkala, Askola, Espoo, Forssa, Hanko, Hat tu la, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenkoski, Hä meen lin na, Iitti, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Järvenpää, Karkkila, Kauniai nen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Lohja, Loppi, Lo vii sa, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Por nai nen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Sysmä, Tam me la, Tuusula, Vantaa, Vihti, Ypäjä. - 8 :ssä lisätty yhtymäkokouksen tehtäviin uusi kohta päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hal linnan perusteista. -16 :ään lisätty uusi 3 momentti Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toi min tavuo den eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uu denmaan erityispalvelut kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jä sen kun nille nii den ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mai nituis sa kuntayhtymissä. Eläke-menoperusteisena maksuna käytetään kumman kin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa elä ke me no perus teis ta maksua. Maksun perintä muutetaan alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Eteva kun ta yhty män perussopimuksen muutokset esitetyssä muodossa. Täytäntöönpano: valtuusto

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VUODELLE 2014 YTTMK 4 Valmistelija: vt hallintojohtaja Kunnanhallitus on hyväksynyt Askolan kunnan työhyvinvointi- suun ni telman Työhyvinvointisuunnitelman mukaan vuosittain laadi taan erikseen työhyvinvointiohjelma. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu työhyvinvointiin euron määrä ra ha. Liikunta/kulttuuriseteleitä on saanut lunastaa max 10 pl/työntekijä nou dattaen muuten kunnanhallituksen päätöstä , jossa määritellään lii kun tas te li en käytön periaatteet. Yhdistelmäsetelin arvo on 5 /seteli, josta oma vas tuu on 2 /seteli. Hallintosihteeri on yhdessä vt. hallintojohtaja kanssa luonnostellut työ hyvin voin tioh jel maa vuodelle Työhyvinvointiohjelma on luonnosteltu hen ki lös töl tä saadun palautteen pohjalta. Luonnos työhyvinvointiohjelmaksi 2014 on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus (vt hallintojohtaja): Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle vuoden 2014 työ hy vin vointioh jel man hyväksymistä. Lisätietoja: vt hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu ni Täytäntöönpano: kunnanhallitus KHALL 19 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Päätösehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy työhyvinvointiohjelman vuodelle 2014 yh teis työtoi mi kun nan päätöksen mukaisena.

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Täytäntöönpano: henkilöstö Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2014 EU RO PAR LA- MENT TI VAA LE JA VARTEN KHALL 20 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Varsinainen vaa li päi vä on sunnuntai sunnuntaina ja ennakkoäänestys ko timaas sa ja ulkomailla Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998). Vaalilain 8 :n mukaan ää nestys alu ee na on kunta, jollei valtuusto ole jakanut kuntaa useampaan ää nestys alu ee seen. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja ase tet ta va: 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu heen johta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä vara jä se niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaali toi mi kun ta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yk si muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin ol tava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tu lee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edel lisis sä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puo luei ta. Kunnallisvaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaa vas ti edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita aset tanei ta äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan va ra jä se net laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava sii hen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana ole va henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja va ra pu heen joh tajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 :n 2 momentin vaatimus, jon ka mukaan lautakunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hin tään 40 prosenttia. Vaatimuksen tulee toteutua erikseen jäsenten ja vara jä sen ten kohdalla. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaa li lau ta kun tien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja va ra pu heen joh tajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Päätösehdotus (kunnanjohtaja):

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus asettaa itäisen, keskisen ja läntisen äänestysalueen vaa li lauta kun nat ja laitos- ja kotiäänestyksessä toimivan vaalitoimikunnan tou kokuus sa 2014 toimitettavia Europarlamenttivaaleja varten. Kuhunkin vaalilautakuntaan asetetaan viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä vara jä se niä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet asetetaan siihen jär jes tykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalitoimikuntaan asetetaan kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä va ra jä seniä, kuitenkin vähintään kolme. Kuhunkin vaalilautakuntaan ja vaa li toi mikun taan valitaan yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi va ra pu heen joh ta jaksi. Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntiin seuraavat henkilöt: Läntisen äänestysalueen vaalilautakunta: Asko Pitkänen, puheenjohtaja Riku Honkasalo, varapuheenjohtaja Anja Kähönen Mirja Juusti Kati Keskisarja varajäsenet: Jarno Lundberg Mira Yletyinen Veijo Montonen Sanna Kurki Itäisen äänestysalueen vaalilautakunta: Elsa Laine, puheenjohtaja Reija-Riikka Stenbäck, varapuheenjohtaja Joutsi Rumpunen Matti Berg Aune Eskolainen varajäsenet: Raimo Sikkara Sari Keipi Päivi Falin Seija Öhman Tero Aaltonen Keskinäisen äänestysalueen vaalilautakunta: Jouni Vilkki, puheenjohtaja Mika Ollila, varapuheenjohtaja Maaret Räsänen Juho Nirvi

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Marjukka Kalilainen varajäsenet: Kimmo Peltola Heli Kauriinoja Raili Salo Saga Simelius-Nieminen Jorma Jousi Vaalitoimintakunta: - Pertti Halijoki, pj. - Helena Holm, varapj. - Jouni Vilkki Varajäsenet: - Armi Penttilä - Raili Salo - Olavi Merihaara Merkitään pöytäkirjaan, että Hannu Vihreäluoto poistui kokouksesta klo Täytäntöönpano: keskusvaalilautakunta, valitut Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KATUALUEIDEN HALTUUNOTTO JA LUNASTAMINEN KHALL 21 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Porvoonjoen länsipuolisilla osilla Kirkonkylä-Vakkola -alueen ase ma kaavoi te tus ta alueesta katualueeksi määritettyjen alueiden haltuunottoa ja lunas ta mis ta ei ole tehty kiinteistörekisteriin. Käytännössä kunta on ylläpitänyt Linnankoskentietä, Talontietä ja Sil ta tiestä lounaaseen suuntautuvaa nimeämätöntä katualueväylää, joten kyseisten ka tu aluei den kiinteistörekisterin mukaiseen hallintaan liittyvät seikat on syy tä saattaa asianmukaiseksi. Linnankoskentiellä Tiilääntien ja Hii den kirnu jen tien välissä katuun rajautuu mm. parhaillaan rakenteilla olevan pe lastus ase man tontti ja Vakkolan länsiosan alueelle on vireillä jä te ve si ver koston rakentaminen. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää hakea maanmittaustoimistolta haltuunottoa ja lu nasta mis ta Vakkolantien, Linnankoskentien ja Talontien asemakaavaosuuden se kä Siltatiestä lounaaseen suuntauvan nimeämättömän väylän katualueille. Kun nan hal li tus hyväksyy haltuunotoista ja lunastamisista aihetuvat koh tuulli set kustannukset ja mahdolliset korvaukset sen mukaisesti kuin ne maanmit taus toi mi tuk ses sa määrittyvät. Kunnanhallitus kuitenkin säilyttää puhevallan haltuunottojen ja lunastusten maan mit taus toi mi tuk ses sa määräytyvien kustannusten ja korvausten kohtuul li suu den arviointiin ja pidättää oikeuden tarvittaessa va li tus pro ses seihin. Täytäntöönpano: tekninen toimi Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot