Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä"

Transkriptio

1 Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on tiedottaa biomassan kestävää käyttöä tukevista rahoitusohjelmista, alan tapahtumista sekä lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksista niin alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Ennakointi lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset Kööpenhaminassa järjestetyn Renewable Heating and Cooling- konferenssin satoa Kööpenhaminassa Scandic järjestettiin vuotuinen Yhteistyöllä uusiutuvaan energiaan kaukolämmön- ja kylmän tuotannossa konferenssi. Uusiutuvan kaukolämmön- ja kylmän tuotanto (Renewable Heating and Cooling, RHC platform) on yksi ns. eurooppalaisista teknologiayhteisöistä. Teknologiayhteisöissä määritellään teollisuusvetoisesti alan toimijoiden kesken tutkimus- ja kehitystyön painopistealueita, ja tehdään näiden perusteella aikatauluja ja toimintasuunnitelmia ja roadmappeja EU:n strategisesti tärkeiksi määrittelemille teknologiasektoreille. RHC yhteisöllä teknologian kehittämistyön painopistealueina ovat kaukolämmön- ja kylmän tuotanto uusiutuvista energialähteistä; aurinkoenergia, geoterminen energia (maalämpö) ja biomassat, sekä kaikkia näitä energiamuotoja hyödyntävät hybridi teknologiat. Lähtökohtana RHC- yhteisölle työlle on, että nykyisen EU:n alueella 50 % prosenttia tuotetusta energiasta käytetään lämmitykseen. Ongelmana on, että sähköntuotanto perustuu pääsääntöisesti lauhdutusvoimaan, jolloin lämpöä ei hyödynnetä kuten Suomessa. Hukkalämpönä harakoille häviävän energian arvo on vuosittain n. 500 miljardia euroa. Merkittävin uusiutuva energialähde kaukolämmön- ja kaukokylmän tuotannossa on biomassa. Uusille biomassoille on EU:ssa ilmastostrategian myötä jatkuva tarve ja kaikkia mahdollisia biomassoja on pyrittävä hyödyntämään. Hyödyntämisessä on otettava huomioon myös polttoaineen laatuun ja kestävään kehitykseen liittyvät näkökohdat. Kestävä kehityksen mukaisten biomassojen tuotantoketjujen kehittäminen ja biomassojen hyödyntäminen eri kokoluokissa kiinteistöistä voimalaitoksiin ovat tärkeimpiä kehittämisen kohteita, kun biomassojen käyttöä lisätään. Energiatuotannon hyötysuhteen parantaminen on oleellisessa osassa kehitettäessä ns. trigeneration eli yhdistetyn sähkön, kaukolämmön ja -kylmän tuotantoa. Haasteita on erityisesti agrobiopolttoaineiden ja jätteiden poltossa suurissa voimalaitoksissa. Pasi Vainikka, VTT:ltä esittely viimeaikaisia tuloksia, jossa polton hyötysuhdetta ja tehokkuutta on voitu parantaa. RHC-tutkimusyhteisön tavoitteena on nostaa höyryn lämpötila jopa 600 C, jolloin sähkön tuotannon hyötysuhde paranee. Walter Haslinger Itävallasta esitteli biopolttoaineiden pienen mitan tutkimuksen tavoitteita. Oleellista on keskittyä teknologian kehittämiseen, siten että polton päästöt ovat lähes olemattomia ja myös mikroluokan yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa biopolttoaineille kehitetään, jolloin yksittäisen käyttäjän energiaomavaraisuus kasvaa. Biomassojen lisäksi energiantuotannossa on monipuolisesti pyrittävä hyödyntämään myös aurinko- ja geotermistä energiaa sekä niiden erityispiirteitä. Geoterminen energia on aidosti paikallista energiaa ja sitä on saatavilla ympäri vuorokauden. Aurinkoenergiaa on runsaasti saatavilla, kunhan vain sen hyödyntämisteknologiat

2 saadaan tutkimus- ja kehitystyön ja innovoinnin kautta massakäyttöön. Useita eri menetelmiä yhdistäviä hybridiratkaisuja voidaan integroida osaksi uusia toimisto- ja asuinrakennuksia. Investoinnit tällaisiin ratkaisuihin maksavat itsensä takaisin yleensä alle kymmenessä vuodessa. Kaupunkien energiasuunnitteluun on panostettava ja alan koulutusta lisättävä. Kehitettäessä ns. älykkäitä kaupunkikonsepteja (smart cities) suunnittelun on oltava jatkuvaa, sen on perustuttava pitkän aikavälin näkemyksiin. Käytännön suunnittelutyössä on lisäksi otettava huomioon alueen historia sekä maantieteelliset erityispiirteet. Suunnitellun perusperiaatteina on pidettävä energian tuhlaamisen välttämistä ja hukkalämmön talteenottoa. Geotermisen energian kylmä- ja lämpökaivoille on haettava sopivimmat paikat optimaalisen hyötysuhteen saamiseksi. Ns. aktiivienergiarakentamisen sekä kaukolämmön- ja kylmäntuotannon yhdistäminen on tärkeää, mikäli rakennusten energiatehokkuutta halutaan parantaa ja hukkalämmön määrää vähentää. Luonnollisesti kaiken edellä mainitun huomioiminen ei ole ongelmatonta. Kuvaava esimerkki mahdollista vaikeuksista on etteivät kaukolämpöyhtiöt ole innokkaita liittämään aktiivienergiarakennuksia verkkoonsa niiden pienen energiankulutuksen takia. Nykyistä laajempi yhteiskunnallinen poliittinen ohjaus ja taloudellinen tuki ovat EU:n energiatavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömiä. Kuilu EU- retoriikan ja tekemisen välillä on ylitettävä, jos todella halutaan vähentää energiankulutusta ja vapautuvaa hukkalämpöä. Lämpöenergian varastointimenetelmien tutkimus- ja kehitystyö on yksi tärkeimpiä RHC- yhteisön panostuksen kohteita. Lämpöenergiaa on pystyttävä varastoimaan nykyistä pidempiä aikoja ja varastoinnin aikaiset energiahäviöt on pystyttävä minimoimaan. Perinteisesti lämpöenergia varastoidaan ns. lämpöakkuihin, jotka ovat suuria vesisäiliöitä. Tältä osin alan on kehityttävä ja tarve uusille ratkaisuille on merkittävä. Kehitystyön kohteena ovat erityisesti materiaalit, jotka hyödyntävät kemiallisissa reaktioissa tai olomuodon muutoksissa sitoutuvaa energiaa lämpöenergian säilytyksessä. Optimaalinen energiatehokkuus saavutetaan materiaaliratkaisuilla, joissa lämpöenergian varastointi ja siirto pystytään yhdistämään. Lisäksi tarvitaan uusia säiliömateriaaleja ja joustavia tilavuuttaan muuttavia säiliöratkaisuja. Uudenlaisten materiaalien ja useiden erilaisten menetelmien yhdistäminen vaatii valvontajärjestelmien sekä erilaisten älyverkkoratkaisujen kehittämistä. Lisätietoa: European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling, Esa Alakoski, Miia Jämsén ja Margareta Wihersaari, Jyväskylän yliopisto Eija Alakangas, VTT Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy Metsäbioenergia ja hankkeet esillä Slovakian ja Puolan työpajoissa BIOCLUS-hankkeen Slovakian työpaja pidettiin maaliskuun lopussa ( ) Zvolenissa, minne Suomesta matkustettiin useilla kulkuvälineillä, mutta yllättävän jouhevasti. Järjestävänä tahona oli National Forest Centre (NFC). Zvolenissa keskityttiin erityisesti metsäpuolen bioenergiaan, ja retkeilykohteet olivat samat, mistä VTT:n tutkijat Keränen ja Virkkunen kertoivat edellisessä uutiskirjeessä, joten niitä ei esitellä sen enempää tässä kirjoituksessa. Toisin kuin VTT:n vierailu aikana, maaliskuun lopussa tuuli ei estänyt puiden kaatoa vaijereilla, sky-line työmaalla, jyrkillä vuorenrinteillä, vaan siitä saatiin näytös. Slovakian metsätalous keskittyy vuoristoalueille, jolloin heillä ei ole samanlaisia maankuivatusongelmia joita Suomessa on erityisesti turv la. Esitysalueella metsätaloutta harjoitetaan luontoa säästäen; puita lähinnä poimitaan noin metrin levyiseltä alueelta ja väliin jätetään leveämpi käsittelemätön kaistale. Jyrkillä vuorenrinteillä eroosio on vakava uhka ja tuuli kaataa puita, jos metsää kaadetaan runsaammin. Metsän uusiutuminen toimii pääsääntöisesti luontaisesti; siemenpuuta jätetään siksi paljon hakkuualueelle. Hakkuutähteitä käytetään tällä hetkellä vähäisesti bioenergian tuotantoon, mutta niiden suurempi hyödyntäminen on suunnittelussa. Tukki vaijerikuljetuksessa sky-line työmaalla Slovakian Banská Bystrican vuoristoisessa maastossa.

3 Puolassa, ITP:n tutkimusyksikössä tutkitaan monipuolisesti kanalatoimintaa. Kanojen ravintona käytettyjä kannoja lannoitetaan kanalan tuottamilla kaasuilla, mikä sisältää muun muassa runsaasti ammoniakkia. Slovakian työpajassa puheenaikeeksi nousivat biomassan tehokkuuden ja kestävän kehityksen mittarit: millä mitataan bioenergian käytön tehokkuutta ja kestävyyttä verrattuna muihin polttoaineisiin? Toisena kysymyksenä olivat myös eri maiden kestävän kehityksen erilaiset kysymykset: mm. ympäristöongelmat bioenergian tuotan BIOCLUS-hankkeen Puolan työpaja pidettiin Poznanissa huhtikuun lopussa ( ). Tilaisuus oli aikataulutettu hankkeelle tutulla tehokkaan tiiviillä aikataululla. Järjestävinä tahoina toimivat Institute of Technology and Life Sciences (ITP) ja paikallinen alueviranomainen eli Marshall Office of Wielkopolska. Maanantaina oli hankkeen hallinnollisen kokouksen vaihtoehtoisena ohjelmana Wielkopolskan aluehallinto ja energiayhtiö. Tiistai oli varattu tutustumiseen alueen bioenergian tuotantoon ja käyttöön. Ensimmäisenä vierailukohteena oli biokaasuvoimalaitos (Skrzatusz), missä kaasua tuotettiin kasvi- ja teurasjätteistä, yhteiskuntalietteestä, panimojätteistä ym. Toisena tutustuttiin Dalkian energia- ja lämpövoimalaan. Laitos oli osa kivihiilellä toimivaa laitosta. Monipuolisuutta päivän ohjelmaan toi maatalouden energiatalouden omavaraisuutta lisäävä olkibrikettituotannon esittely. Tuotantoteknologiaan tutustuttiin Asketin tilalla, missä oli esillä erikokoisia olkibrikettien tuotantoon liittyviä koneita. Niillä tehtiin paalatusta ja silputusta korresta lämmön ja puristusvoiman avulla brikettejä www. asket.pl/gb/index.php. Keskiviikkona hanketyöpajassa oli esitelmiä, ehdotuksia ja keskustelua mm. seuraavista aiheista: Bioenergian markkinoinnin haasteet: miten tehdä bioenergiaketjusta toimiva, ennen kuin se esitellään kansalaisille, mitä halutaan markkinoinnissa tavoitteeksi. Biokaasun tuotanto ja siihen liittyvät tekijät. Bioenergiaan liittyvä kestävä kehitys: millä mitattaisiin bioenergian kestävän kehityksen tasoa ja millaisia tunnuslukuja ja indikaattoreita tulisi kehittää ja kuka niitä käyttää. Miten ennustaa tulevaisuuden suunnat energiataloudessa sekä ketkä tekevät päätöksiä ja millä perusteilla ym. Millä lisätään mm. maatilojen energiaomavaraisuutta. Hankeaihiot liikkuivat mm. energiantuotantoon käytettyjen alueiden, kuten hiilikaivosten ja turvatuotantoalueiden entisöinnissä, paikallisten alueiden energiainvestointien suunnittelussa sekä biokaasun elinkaaressa. Slovakian ja Puolan työpajat näyttivät, miten laajasti ja monia kehitysmahdollisuuksia, mutta myös kysymyksiä bioenergia tarjoaa. Lisätietoa: Kirsi Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Hannu Koponen ja Minna Kukkonen, Keski-Suomen liitto

4 SECTOR-projekti tukee torrefioitujen bioenergiatuotteiden markkinoille pääsyä VTT on mukana seitsemännen puiteohjelman projektissa SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from Biomass by Means of Torrefaction), jossa kehitetään torrefioitujen biopolttoaineiden koko tuotantoja käyttöketjua. Projektissa on mukana yhteensä 21 organisaatiota sekä tutkimuslaitoksista että teollisuudesta. Projekti keskittyy erilaisten torrefointimenetelmien jatkokehittämiseen aina kaupallisiin tuotteisiin asti. Torrefiointi-, pelletointi- ja briketointitekniikoiden lisäksi projektissa kehitetään myös logistiikkaa sekä tuotettuja tuotteita myös käytetään todellisissa laitoksissa mm. hiilen seospolttoaineena. Polttokokeita tehdään myös laboratoriossa pölypolttona sekä pellettipolttimilla. Lisäksi projektissa laaditaan ehdotus laatuluokittelustandardista sekä kehitetään tarvittavia analyysimenetelmiä. Valituille ketjuille tehdään myös kestävän kehityksen mukainen tarkastelu koko ketjun osalta. VTT vastaa projektista raaka-aineiden valinnasta ja raaka-ainevarojen kartoituksesta, jota tehdään yhdessä projektipartneiden kanssa. Raaka-ainevaroja kartoitetaan erityisesti agrobiomassojen osalta. Torrefiointikokeita tehdään agrobiomassoille ja puulle. CENER Espanjasta, DTI Tanskasta, ECN ja Topell Alankomaista edustavat torrefiointi- ja pelletointi- sekä briketointiosaamista. Yritykset kuten EON Isosta-Britanniasta, RWE Innogy Saksasta ja Vattenfall Ruotsista keskittyvät logistiikkaan ja polttoon. Tutkimusorganisaatiot kuten ofi Itävallasta, TFZ Saksasta ja VTT Suomesta tuovat projektiin osaamista lopputuotteen analyysimenetelmistä, käsittelyteknisistä ominaisuuksista ja standardisoinnista. VTT on mukana kaikissa projektin osa-alueissa. BIOCLUS-projektin partnereista projektissa ovat mukana VTT ja CENER. Lisätietoja: Johtava tutkija Eija Alakangas, VTT (yleistä projektista, raaka-ainevarat, raaka-aineiden valinta & standardisointi), Johtava tutkija Carl Wilen, VTT (torrefiointi), Erikoistutkija Timo Järvinen, VTT (logistiikka, käsittelyominaisuudet), Erikoistutkija Jussi Ranta, VTT (analytiikka, standardisointi), Raaka-ainevarat - Saatavuus nyt ja 2030 sisältäen hintatason - Soveltuvuus torrefiointiin - Käyttäjien tarpeet Torrefiointiprosessin optimointi pelletoinnin logistiikan ja käytön kannalta Torrefioidun biomassan tiivistämisen optimointi - Pelletointi - briketointi Tuotetun polttoaineen ominaisuuksien analysointi - Varastoinnin - käsittelyn ja - kuljetuksen kannalta Torrefioidun biomassan käytettävyys - Seospoltossa kivihiililaitoksissa - Kaasutuksessa - Pienpoltossa - Materiaalina Demonstraatiokokeet (WP5) Raakaaineet WP2 Torrefiointiprosessi WP3 Tiivistäminen WP 4 Logistiikka WP 6 Käyttö WP7 Tuotteiden spesifiointi ja analyysimenetelmät (WP 8) ja sosio-ekonomiset ja kestävän kehityksen analyysit (WP9) Sector-projektin osa-alueet

5 Keski-Suomen energiatase selvitys Uusiutuvan energian käyttö nousussa Keski-Suomessa Keski-Suomen energiankulutus kääntyi kasvuun vuonna 2010, käy ilmi Keski-Suomen energiatase selvityksestä. Paikallisen ja uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt, ja niiden käytössä Keski-Suomi onkin jo saavuttanut vuoden 2020 tavoitteet. Öljyn käyttö sen sijaan ei ole vähentynyt suunnitelmien mukaisesti. Keski-Suomen maakunnan energiankulutus kasvoi viidellä prosentilla vuonna 2010 vuoteen 2008 verrattuna. Syynä tähän on erityisesti kylmästä säästä johtunut rakennusten lämmitystarpeen kasvu. Myös teollisuuden kulutus kääntyi kasvuun vuoden 2009 voimakkaan matalasuhdanteen jälkeen. Tiedot käyvät ilmi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n Bioenergiasta Elinvoimaa -klusterin tilaamasta Keski-Suomen energiatase selvityksestä. Selvityksen on laatinut Keski-Suomen Energiatoimisto. Lisäksi Energiatoimisto on laatinut kuntakohtaiset energiataseet kuudelle Keski-Suomen Jämsä Jyväskylä Äänekoski -kehityskäytävän kaupungille ja kunnalle. Paikallisten polttoaineiden, kuten puun ja turpeen, käyttö on kasvanut voimakkaasti. Selvityksessä ei vielä täysin näy vuonna 2010 käynnistyneen Keljonlahden voimalaitoksen vaikutus, mikä on entisestään lisännyt turpeen ja puun käyttöä. Uusiutuvan energian käytössä Keski-Suomi on jo saavuttanut tason, johon Suomi on EU:n vuoden 2020 tavoitteissa sitoutunut. Paikallisten energialähteiden osuus maakunnan sähkön ja lämmön tuotannossa on yli 80 prosenttia, mikä on huippuluokkaa koko Euroopan mittakaavassa, kertoo kehittämispäällikkö Juha Järvi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:stä. Öljyn käyttö ei sen sijaan ole Keski-Suomessa vähentynyt suunniteltuun tahtiin. Lämmityksessä öljyn käyttö on vähentynyt, mutta liikenteen kulutus on kasvanut. Öljyn käytön vähentäminen on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä tavoitteista. Keski-Suomen Energiatase 2010

6 Puun ja turpeen osuus on määrällisesti huomattava, mutta rahallisesti vähäinen. Fossiilisten polttoaineiden ja teollisuuden tarvitseman sähkön vuoksi suurin osa rahallisesta arvosta tulee maakunnan ulkopuolelta, Järvi sanoo. Keski-Suomen energiatase -selvityksiä on tehty vuodesta 1998 lähtien. Edellinen selvitys valmistui Selvitys antaa kokonaiskuvan Keski-Suomen energianlähteiden ja -käytön kehityksestä. Sen avulla voidaan arvioida energiankäytön vaikutuksia taloudelle ja ympäristölle. Ensimmäisestä selvityksestä lähtien on paikallisen energian käyttö ollut nousussa. Maakunnan ulkopuolelta tuodun sähkön osuus kääntyi laskuun vuoden 2006 jälkeen ja öljyn käyttö on laskenut koko 2000-luvun. Tätä kehitystä pyritään jatkamaan tulevaisuudessa lisäämällä etenkin metsähakkeen ja muun uusiutuvan energian käyttöä, kertoo selvityksen tehnyt projektipäällikkö Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimistosta. Lisätietoja: Juha Järvi, kehittämispäällikkö, Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, puh Lauri Penttinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen Energiatoimisto, puh Laajempi artikkeli aiheesta Kunnille tehdyt taseet BIOENERGY from FOREST 2012 Benet Oy järjestää elokuun lopussa Suomessa kansainvälinen BIOENERGY from FOREST 2012 konferenssin oheistapahtumineen. Konferenssi järjestetään Jyväskylässä. Konferenssi ja samanaikaisesti Jämsässä järjestettävät FinnMETKO -konemessut ovat oiva näyteikkuna maamme metsä- ja bioenergiaosaamiseen. Samalla saadaan paljon lisätietoa alan kehityksestä eri puolilla maailmaa. Konferenssin yhteydessä BIOCLUS-hanke järjestää T&K painotteisen osion, jossa käsitellään tutkimus ja kehitystoimintaa koko metsäenergiaketjussa metsästä kattilaan ja jalostukseen. Tämä osio on ilmainen ja tarkoitettu alan ammattilaisille. Lisätietoa: Sisä-Suomen Metsäpäivä Sisä-Suomen Metsäpäivä järjestetään Jämsässä FinnMETKO konemessujen yhteydessä. Tule kuulemaan eturivin asiantuntijoiden näkemyksiä metsäalan tulevaisuudesta, puumarkkinatilanteesta ja energiapuukysymyksistä. Vapaa sisäänpääsy FinnMETKOn messulipulla (lounas omakustanteinen). Sisä-Suomen Metsäpäivän järjestävät yhteistyössä Keski-Suomen Metsänhoitajat ry, Metsänhoitajaliitto ry, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry, Koneyrittäjien liitto ry, MTK ry, Suomen metsäkeskus sekä FinnMETKO Oy. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Metsähallitus, Metsä Group, Stora Enso Metsä, UPM Metsä, Suomen Sahat ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Vapo Oy. Tilaa uutiskirjeitä! Euroopan komission Energia-asioiden pääosaston viikoittaiset uutiset: Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston tiedotteet: Tekes:in tiedotteet: Euroopan Älykäs energiahuolto ohjelman tiedotteet:

7 Lähiajan tapahtumia meillä ja maailmalla FP7-puiteohjelman vuoden 2013 hakukierroksen infopäivät EU:n tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemännestä puiteohjelmasta (FP7) avautuu useitaehdotuspyyntöjä heinäkuussa FP7 (vuosille ) on EU:n tärkein väline tutkimuksen rahoittamiseksi Euroopassa ja se on sovitettu EU:n talouskasvu- ja työllisyystarpeisiin. Ohessa on lista tärkeimmistä teemakohtaisista infopäivistä: Energia-alan FP7-infotilaisuus (Bryssel) Julkisen ja yksityisen sektorin väliset FP7-yhteistyöhankkeet (Bryssel) Elintarvike-, maatalous-, kalatalous- ja bioteknologia -aiheisten FP7-hakujen infopäivä (Bryssel) Kuljetus- ja liikennealan FP7-infopäivä (Bryssel) EUTI:n yleisinfotilaisuus FP7-puiteohjelman ehdotuspyynnöstä (Helsinki) Lisätietoa työohjelmaluonnoksista, hakuohjeista yms. löydät osoitteesta c0dvfwh317tnp1qkwxbvrmlhxh1yyvpr! AEBIOM European Bioenergy Conference 2012, , Renaissance Hotel, Bryssel, Belgia. Konferenssin tavoitteena on tarjota tietoa esimerkiksi EU:n tulevasta lainsäädännöstä, bioenergian kestävää käyttöä tukevista rahoitusohjelmista ja energia-alan toimintaympäristön muutoksista. Lisätietoa: CIP: Eco-innovation -haku avautui Yritykset ja yrittäjät ympäri Eurooppaa voivat hakea rahoitusta, jonka avulla tuodaan markkinoille uusia ympäristöratkaisuja. Haun aihealueet ovat materiaalit ja kierrätys, vesi, kestävät rakennustuotteet, vihreä liiketoiminta sekä elintarvike- ja juomateollisuus. Haku päättyy Lisätietoa: Lisää bioenergia-alan tapahtumia ja rahoitusohjelmia löydät mm. seuraavilta verkkosivuilta Keski-Suomen liitto, Euroopan komissio, Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, Bioenergiatieto.fi verkkopalvelu, Projectia Professionals, Uutiskirjettä julkaisee BIOCLUS-hanke BIOCLUS eli Biomassavarojen kestävä käyttö -hanke vahvistaa ja kehittää tutkimusyhteistyötä ja tutkimusvalmiuksia viidellä eurooppalaisella alueella: Keski-Suomessa, Navarrassa (Espanja), Länsi-Makedoniassa (Kreikka), Wielkopolskassa (Puola) ja Slovakiassa. Keski-Suomessa hanketta toteuttavat VTT, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen liitto, Benet Oy, Jyväskylä Innovation Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka koordinoi hankkeen. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 milj., josta 1,5 milj. hyödynnetään Keski-Suomessa. Hankkeen rahoittaa Regions of Knowledge ohjelma, joka on osa Euroopan Unionin seitsemättä puiteohjelmaa.

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 1 BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 Bioenergiasta elinvoimaa Keski-Suomeen!! Uuden rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistyminen toi uusia toimintatapoja elinkeinojen kehittämiseen. EU -rahoituksen vähentyminen

Lisätiedot

BEV -klusterista, päivää

BEV -klusterista, päivää BEV -klusterista, päivää Saksan puna-vihreä hallitus käynnisti 1991 voimakkaan uusiutuvan energian politiikan. Muun muassa aurinko- ja tuulisähkölle asetettiin merkittävät syöttötariffit. Aurinkosähkön

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Energia- ja ilmastoasiat yhä tärkeämpiä... 3 Haluaisitko palasen aurinkovoimalasta?... 8 Mistä energiaa vuonna

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja 31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Tero Hytönen HAKELÄMPÖYRITTÄJYYDEN MAHDOLLISUUDET SKOTLANNIN YLÄMAALLA Opinnäytetyö 9.5.2006 2 OPINNÄYTETYÖ Kevät 2006 Metsätalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA

Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA Satakunnan energiatoimisto Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA Marjo Kekki Jyrki Holttinen 11.1.2008 /energiatoimisto 2 (65) TIIVISTELMÄ Ilmasto-ohjelmalla luodaan Porin seutukunnalle vuoteen 2020 ulottuva

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot