Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut"

Transkriptio

1

2 Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt / 81 Asemakaavan laatija: Tapio Sillfors, asemakaavainsinööri Mäntsälä, Maankäyttöpalvelut Työnumero PERUSTIEDOT 1.1 Kaavan sijainti ja tarkoitus Asemakaavan muutos koskee Mäntsälän kirkonkylän kortteleita Asemakaavan muutoksella muodostuvat Mäntsälän kirkonkylän asemakaavan korttelit Asemakaavaehdotus on päivätty ja tarkistettu Suunnittelualueen koko on n. 9 ha. Alue sijoittuu Kirkonkylän asemakaava-alueen pohjoisreunaan Lahden moottoritien ja Oikoradan viereen, n.1km etäisyydelle rautatieasemasta. Mäntsälän keskustaan matkaa on n. 2 km. Alue täydentää yhdyskuntarakennetta Kaunismäen sekä Anttilan asuntoalueiden vieressä. Asemakaavan muutoksella pyritään vastaamaan markkinatilanteen pientalotonttien kysyntään. Laadullisia ja sisällöllisiä tavoitteita ovat: - Tonttien tulee olla hyvin rakennettavissa, ilmansuunnat asumisessa huomioitava. - Puistoa ja luonnonelementtejä tulee yhdistää katutiloihin ja pääpuistojen tulee olla kokoojatieyhteyden välittömässä yhteydessä turvallisesti keskellä aluetta. - Puistojen tulee mahdollistaa virkistysyhteyden jatkuminen Kaunismäen ja Anttilanmäen suunnista alueen läpi ja sijoittua silhuettipuustovyöhykkeille. - Leikki- ja tapaamisalueiksi sopivia kohtia tulee varata eri osiin aluetta. - Katunäkymien tulee olla pienimuotoisia ja ajonopeuksia luontaisesti rajoittavia. - Kunnallistekniikan tulee olla rakennettavissa ilman pumppaamoja. - Kuivatuksen tulee imeyttää vedet siten ettei niitä huuhtoudu kaduille. - Rakentamistavan tulee mahdollistaa erityyppiset miljöökokonaisuudet ja eripintamateriaalien ja kerroslukujen talotyyppien ryhmät. - Talotyyppijakauman kysynnän mukaisesti sisältää myös I-kerroksisia pieniä taloja. - Alueen tulee olla rakennettavissa kahdessa tai kolmessa vaiheessa. - Huoltokustannusten tulee olla edulliset, sallien huoltoajo kiertoperiaatteella. - Alustavalla mitoituksella em. tavoitteet huomioiden erillispientalojen määrä n. 50.

3 3 MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT Kaavan sijainti ja tarkoitus... 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistäminen ja kaavaprosessin vaiheet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Tarkistukset asemakaavaehdotukseen Kaavan vaikutukset Toteutus JA OHJEET YLEISOHJEET Korttelikohtaiset ohjeet LIITTEET Ote maakuntakaavasta 2 Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta 3a 3b Asemakaava Asemakaavamerkinnät- ja määräykset 4a Meluselvitys / melu 2030 Ramboll Oy b Meluselvitys / melusuojaus Ramboll Oy Ote Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2003

4 4 2 TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutoksen pinta-ala on 8.8 ha, n k-m2 / 53 erillispientalotonttia, joiden koko vaihtelee m2 välillä. Kaksi katulenkkiä mahdollistavat vaiheittaisen rakentamisen ja monipuolisen kävely-ympäristön. Kevyenliikenteen väylä 3m on eniten liikennöityjen katujen varressa, erotettuna 2,5m puuistutuksella ajoradasta. Pääteiden risteyksessä, keskellä kaava-aluetta on Mondrepos leikkikenttä / pelialue (VK). Kadun varren oleskelupaikka Soppi on merkitty puistona (VP) ja metsäalueet Kolikkoinmäki ja Patterimäki lähivirkistysalueiksi (VL). Keskelle sijoittuvan viheralueen läpi on osoitettu virkistysreitti, jota pitkin on yhteys Kaunismäen koululle ja päiväkodille. Asemakaavan itäpuolella on suojaviheralueet (EV) moottoritien (Vt 4) ja oikoradan melun vähentämiseksi. Asumiselle varattujen korttelien julkisivumateriaalia ohjataan puu (AO-3), tiili AO-4, rappaus (AO-5) ja hirsi (AO-6) osa-alueittain. Tonteille voidaan rakentaa kaksiasuntoiset erillispientalot, sekä useita talousrakennuksia. Asuntoalueelle sijoittuvien erillispientalojen tonttien rakennusoikeus on merkitty lukusarjana (190+50), jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuinrakennuksen ja jälkimmäinen luku talousrakennuksien sallitun enimmäiskerrosalan. Suurimmat tontit ( m2) sijoittuvat itäreunaan, joka on lähempänä melulähteitä, pienimmät ( m2) länsireunaan lähelle peltoa rauhallisimpaan osaan. Maastomuodot sallivat rakennustapojen erilaisuuden, jolla täytetään erilaisia asumistoiveita säilyttäen osa-alueittain miljöön yhtenäisyyden. Asemakaavassa on määrätty tontille tulevan rakennuksen sijoitus ja kerrosluku. Asemakaavaa täydentämään laaditaan erillinen rakentamistapaohje, jossa määritellään osa-alueittain mm. -värit, kattomuoto, -kulma ja rakennusten korkeusasemat. 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin ympäristökeskuksessa Ympäristölautakunta (kaavoituksen käynnistäminen) Kunnanhallitus (kaavoituksen käynnistäminen) Maankäyttölautakunta (kaavaluonnos nähtäville) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma alk. (OAS nähtävillä) Kaavaluonnos nähtävillä välisen ajan. Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus (kaavaehdotus nähtäville) Kaavaehdotus nähtävillä välisen ajan. Maankäyttölautakunta (kaavaehdotuksen hyväksyminen) Kunnanhallitus (ehdotuksen hyväksyminen) Kunnanvaltuusto (ehdotuksen hyväksyminen) 2.2 Asemakaava Kaava-alueen pinta-alatiedot ja rakennusoikeudet Aluevarausmerkintä pinta-ala m2 tehokkuus rakennusoikeus k-m2 AO-3 (puu) e=0, AO-4 (tiili) e=0, AO-5 (rappaus) 8104 e=0, AO-6 (hirsi) 8506 e=0, VK 3429 VL VP 363 EV katualueita 9630 yht e a =0, k-m2

5 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on rakentamatonta ja suurelta osin metsää. Maasto kohoaa loivasti pohjoiseen mentäessä, korkeusvaihteluiden ollessa välillä. Korkeimmat mäkialueet sijoittuvat pohjoisreunaan. Lännessä on pelto, idässä oikorata ja Lahden moottoritie, pohjoisessa metsä ja etelässä rakennettu Männikön omakotitaloalue. Yhdyskuntarakenne Kaavoitettava alue on n.2,5 km etäisyydellä Mäntsälän ydinkeskustasta. Männikön alue täydentää yhdyskuntarakennetta Anttilan ja Kaunismäen asuntoalueiden vieressä. Alueelta on oikoradan ansioista hyvät joukkoliikenneyhteydet Helsingin ja Lahden suuntaan. Männikkö kuuluu asemanseudulle kaavoitettavaan kolmen osa-alueen kokonaisuuteen, joka on mitoitettu yhteensä n.2000 asukkaalle. Palvelut Mäntsälän kaupallinen keskusta palveluineen sijaitsee n.2,5 km etäisyydellä. Anttilan sekä Kaunismäen asuntoalueilla, vajaan 1km etäisyydellä ovat päiväkodit. Lahdentien eteläpuolella, vajaan 1.5 km etäisyydellä on Hepolan alakoulu ja reilun 1 km etäisyydellä Riihenmäen yläkoulu. Rautatieasemalle, vajaan 1 km kävelymatkan etäisyydelle, on varattu rakennusalat päivittäistavarakauppaa ja palveluita varten. Liikenne Eteläreunan pääkokooja Ansaintie on rakennettu, sitä pitkin on yhteys on Anttilan asuntoalueelle ja rautatieasemalle. Kunnallistekniikka Alueen eteläreunassa on vesi-, viemäri- ja maakaasulinja, sekä sähkö- ja telekaapeleita. Kaava-alueen luoteisreunan suuntaisesti, n.50 m etäisyydellä suunnittelualueesta kulkee 110 kv voimajohto Maanomistus Mäntsälän kunta omistaa alueen. 3.2 Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaava Alue on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa määritelty taajamatoimintojen alueeksi. Alueen eteläpuolelle on maakuntakaavassa osoitettu viheryhteystarve. (ks. liite 1) Yleiskaava Alue on oikeusvaikutteisessa Kirkonkylän osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaista asuntorakentamista varten (AP). Osayleiskaavaan on merkitty ohjeellinen uusi tieyhteys Sälinkääntieltä Vanhalle Lahdentielle sekä viheryhteystarve Hietastenojaa seuraten. (ks. liite 2)

6 Asemakaava Alueella on voimassa Kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava (ks.liite 3a ja 3b). Pohjakartta Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Mäntsälän kunta. Luontoselvitys Mäntsälän Kirkonkylän osayleiskaavatyön yhteydessä v.2002 laadittiin luontoselvitys (Enviro Oy), joka koski myös Männikön aluetta. Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole erityiskohteita. Meluselvitys Alueelle on laadittu aiemmin meluselvitys, jossa on tutkittu oikoradan ja moottoritien aiheuttama liikennemelu v Meluselvitys tarkennettiin 2010 todellisilla liikennemäärillä ja tarkennetuilla peilatuilla korkeustiedoilla toteutetun aluemallin perusteella. Uuden meluselvityksen ohjevuosi on 2030, jonka mukaisesti määritettiin suojaus. Toteuttamiskelpoisena päädyttiin vallin rakentamiseen radan ja asuntoalueen väliin, jolla saadaan kaava-alueen melutilanne ohjearvojen mukaiseksi. (ks. liite 4). Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelma Kirkonkylän osayleiskaavatyön yhteydessä laadittiin v.2003 liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka tavoiteverkossa on osoitettu poikittaisyhteys asemanseudulta oikoradan ja moottoritien ylitse Vanhalle Lahdentielle (ks. liite 5). Kyläraitin jatkeen aluevaraussuunnitelma Kyläraitin linjauksesta Vanhalle Lahdentie laadittiin Männikön asemakaavoituksen yhteydessä erillinen aluevaraussuunnitelma (A-insinöörit Oy), jossa on selvitetty Kyläraitin jatkeen toteuttamisratkaisut, siltapaikka sekä katualueen rajat asemakaavoitusta varten. Työn lähtökohtana oli vuonna 2003 valmistunut liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen tavoiteverkko. Maaperäselvitys Alueen maaperäolosuhteista on teetetty maaperäselvitys, jossa on tutkittu alueelle tulevien rakennusten, kunnallistekniikan, katujen ja putkijohtojen perustamistavat. Suurin osa alueesta kuuluu perustettavuudeltaan parhaimpaan luokkaan (1). Asuinrakennusten ja kunnallistekniikan perustamisen kannalta heikoin maaperä sijoittuu kaava-alueen eteläreunaan (luokka 2 ja 3) ja asemakaava muutoksen alueen eteläpuolelle. 6

7 7 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja kaavaprosessin vaiheet Ympäristölautakunta on tehnyt aloitteen alueen kaavoittamiseksi. Vireille tulosta on ilmoitettu v.2009 kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutosta koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Paikalla olivat Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan tiepiirin edustajat. Alueelle laaditaan erillinen rakentamistapaohje ja kaavamääräyksissä annetaan yleiset ohjeet rakentamistavasta. Kun kaavoitettuja tontteja aikanaan aletaan luovuttaa, voitaisiin rakentamisen esisuunnitelma ottaa huomioon yhtenä luovutusperusteena. Osallistuminen ja yhteistyö Osallisia ovat kaavamuutosalueen ja siihen rajautuvien alueiden asukkaat ja maanomistajat, sekä ne henkilöt joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on ollut mahdollisuus lausua suullisesti ja kirjallisesti mielipiteensä kaavasta kaavamuutostyön eri vaiheissa. Asemakaavasta ja sen etenemisestä on tiedotettu lehdistötiedottein sekä virallisin ilmoituksin Osallisia ovat mm.: Kuntalaiset ja alueen maanomistajat Mäntsälän Vesi Mäntsälän Sähkö Kunnan asiantuntijaviranomaiset: Tekninen palvelukeskus Valtion viranomaiset: Uudenmaan liitto ELY-keskus Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta on kuulutettu paikallislehdessä. OAS:sta on mahdollista antaa palautetta koko kaavoitusprosessin ajan ottamalla yhteyttä asemakaavan valmistelijaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä alkaen Mäntsälän kunnan maankäyttöpalvelujen tiloissa. Kaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä maankäyttöja rakennuslain 62 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti välisen ajan Mäntsälän kunnantalolla maankäyttöpalvelujen tiloissa. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä välisen ajan Mäntsälän kunnantalolla maankäyttöpalvelujen tiloissa.

8 8 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Aluevaraukset Asemakaavalla muodostuu korttelit , yleisen tien aluetta, rautatiealuetta, katualueita, suojaviheralueita sekä lähivirkistysalueita. Kaava-alueen pinta-alatiedot ja rakennusoikeudet Aluevarausmerkintä pinta-ala m2 tehokkuus rakennusoikeus k-m2 AO-3 (puu) e=0, AO-4 (tiili) e=0, AO-5 (rappaus) 8104 e=0, AO-6 (hirsi) 8506 e=0, VK 3429 VL VP 363 EV katualueita 9630 yht e a =0, k-m2 Männikkö on erillispientalojen aluetta jossa pyritään viheraiheen tuomiseen pienimittaiseen katumiljööseen. Rakennusten sijoitusta tonteilla ohjataan rakennusalojen rajoilla. Rakennusalan rajat on määritelty siten, että asuinrakennuksen / talousrakennuksen etäisyys naapuritontilla sijaitsevasta rakennuksesta on vähintään 6m. Jokaiselle tontille on merkitty myös talousrakennuksen / autosuojan paikka. Asemakaavamerkinnöillä ja määräyksillä alueelle pyritään luomaan yksityisyyttä ja pääikkunoista viihtyisiä näkymiä. Julkisivumateriaalien määrittelyllä ohjataan rakentaminen kokonaisuuksiksi, jolloin alueesta tulee monimuotoinen. Miljöön kokonaisuuksia ohjataan tarkemmin rakennustapaohjeilla jotka hyväksytään erikseen. Rakennusoikeus Rakennusoikeus on merkitty korttelikohtaisesti lukusarjalla (esim ), jossa ensimmäinen luku ilmoittaa päärakennuksen rakennusoikeuden ja toinen luku erillisen talousrakennuksien ja autosuojan rakennusoikeuden. Kerrosluku Kerrosluku vaihtelee 2/3 k I u ¾ välillä. Kerrosluvun ollessa I ¾ saa pääkerros (alempi) olla vain 2/3 kerrosalasta. Rakentamistapaohje Rakentamista ohjataan myös erillisellä rakentamistapaohjeella, jossa annetaan ohjeita mm. rakennusten sijoittelusta, talojen tyyleistä, väreistä, harjansuunasta, kattokaltevuudesta ja piha-alueiden käsittelystä. Rakentamistapaohjeen hyväksyy maankäyttölautakunta ja se sitoo tontin haltijaa sekä omistajaa ja sen noudattaminen on ehtona Mäntsälän kunnan tontinluovutusasiakirjoissa. VK, VP ja VL Lähes kaikki tontit rajautuvat virkistysalueeseen tai suojaviheralueeseen (EV). Korttelialueen keskellä sijaitseville virkistysalueille on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen väylä, jonka toteutus ja linjaus ratkaistaan tarkemmin puistosuunnitelmassa. EV Radan reunassa sijaitsevat metsäalueet on merkitty asemakaavassa suojaviheralueiksi (EV), jolle on osoitettu Alueen osa, johon on rakennettava melusuojaksi maavalli (mev-1). Meluvallin maisemointi ja istutukset on tehtävä ympäristöön soveltuvalla tavalla. Meluvalli tu-

9 lee rakentaa kaavaan merkittyyn korkeustasoon, jolloin liikennealueilta aiheutuva päivämelutaso ei ylitä asumiseen varatulla korttelialueella 55 dba eikä yömelutaso 45 dba. Kadut Humaljoentie ja Rautasentie on asemakaavassa mitoitettu kokoojakaduiksi lev 14m, jotka voidaan toteuttaa viherkaistalla erotetulla kevyen liikenteen väylällä. Viherkaistalle tulee istuttaa vaihtelevia puuryhmiä esim. lajisto ja ryhmittely lumitilat huomioiden. Katujen solmukohtaan alueen keskelle on merkitty Mondrepos pääpuisto / pelialue. Itä ja länsiosa yhdistyvät keskellä joukkoliikennekadulla mahdollistaen taksi- ja huoltoajolenkin, sekä alueen vaiheittaisen rakentamisen. Katualueiden yksityiskohtaiset pintamateriaalit, istutukset, valaisimet ym. määritellään erillisessä katusuunnitelmassa Tarkistukset asemakaavaehdotukseen Melulaskentaan sisältyi tarkistuskierros korjattujen rakennuspaikkojen ja melusuojauksen sisältävänä, asemakaavaehdotukseen tehtiin seuraavat tarkistukset: Vaihdetaan korttelien 1223 ja 1217 pääasiallinen julkisivumateriaali. Korttelissa 1223 tiili AO-4 => rappaus AO-5 ja 1217 rappaus AO-5 => tiili AO-4. Seurauksena ovat yhtenäisemmät kortteliryhmät. Humaljoentien korttelin 1222 pohjoisosa ja korttelit 1223 ja 1224 muodostavat rapattujen talojen kokonaisuuden. Vastaavasti Kannaksentien korttelit 1217 pohjoisosa ja 1218 eteläosa muodostavat tiilitalojen kokonaisuuden. Meluvallimääräys tarkennettiin muotoon: "ALUEEN OSA, JOLLE ON RAKENNETTAVA MELUSUOJAKSI MAAVALLI JA SEN VÄHIMMÄISKORKEUS PITKIN MELUVALLIN HARJAA. MELUVALLIN MAISEMOINTI JA ISTUTUKSET ON TEHTÄVÄ YMPÄRISTÖÖN SOVELTU- VALLA TAVALLA. KORKEUSMERKINNÄT OVAT VAIHTUMISKORKEUKSIEN KOHDALLA. MELUVALLI ON RAKENNETTAVA ENNEN KORTTELEIDEN RAKENTAMISTA." Kolmelle tontille määrättiin erikseen suoja-aita jonka rakentamiseksi niitä varten varattiin suojaviheraluekaistat (EV): "RAKENNETTAVA MELUAVALLI/-AITA JA SEN KORKEUS MAANPINNASTA. MATERIAALINA KAKSINKERTAINEN LAUTA-AITA, TIILI TAI MAAVALLI. MELUVALLI/-AITA TULEE RAKENTAA ENNEN KORTTELEIDEN RAKENTAMISTA." Rakennukset korttelissa 1225 ja tonteilla 1224/2-5, 1218/2-4 ja 1219/4-5 sijoitettiin uudelleen melun torjunnan kannalta paremmin. Kunnallistekniikan suunnitelma valmistui, sen mukaisesti Penttiläntien suurin jyrkkyys on 11%. Selostukseen puistoalueita koskien tekstilisäys: Puistoalueita suunniteltaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää rinnealueilla sulamis- ja sadevesien virtaukseen. Hulevedet eivät saa ohjautua katualueille. Kuivatus tulee suunnitella siten, että pintavedet imeytetään mahdollisimman paikallisesti. Selostukseen kadut koskien tekstilisäys: "Katualueiden kuivatukseen rinnealueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Katualueille ei saa päästä muodostumaan sadevedestä tai muualta ohjautuvista pintavesistä jäätyviä kohtia. Kevyen liikenteen reittien ympärivuotiseen käyttökelpoisuuteen tulee kiinnittää huomiota." Selostukseen energiaratkaisua koskeva tekstilisäys: "Asemakaavassa määrätään liittymisvelvollisuus kaukolämpöön, määräystä ei sovelleta kiinteistöihin joiden energiahuolto perustuu laissa mainittuihin muihin energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Kaavamääräys: Pientalot tulee liittää alueelliseen kaukolämpöverkkoon. Määräys koskee uudisrakennuksia. Määräystä sovelletaan rakennukseen, jonka rakennuslupaa haettaessa kaukolämpöverkko on toteutettu siten, että siihen liittyminen on mahdollista rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Liittymisvelvollisuus ei koske rakennuksia, joiden pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on uusiutuviin energialähteisiin (aurinkoenergia, maalämpö, biopolttoaineet) perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä. Liittymisvelvollisuudesta voidaan poiketa myös, mikäli rakennuksen laskennallinen lämpöhäviö on enintään 60 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä."

10 Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Männikkö pohjoinen täydentää yhdyskuntarakennetta asemanseudulla. Tiivis kaupunkirakenne aseman läheisyydessä mahdollistaa joukkoliikenteen tehokkaan käytön. Vaikutukset liikenteeseen Männikkö pohjoinen tuomalla liikennemäärien kasvulla ei ole vaikutuksia liikenneverkon toimivuuteen. 150 asukkaan tuottamat ajoneuvoliikenteen matkat ovat noin 300 ha-matkaa/vrk ja ne tulevat suuntautumaan pääosin Kyläraitin ja Sälinkääntien kautta Vanhan Lahdentien suuntaan. Vaikutukset maisemakuvaan Männikön alueen maisemakuva muuttuu olennaisesti kun rakentamaton metsäalue kehittyy tiiviiksi asuinalueeksi. Alueen asemakaava mahdollistaa yhtenäisen viheralueen säilyttämisen kaavoitettavan alueen keskellä, jossa ympäristö on pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Rakentamistapaohjeilla tullaan ohjaamaan tontin omistajia olemassa olevan puuston säilyttämiseen sekä piha-alueiden käsittelyssä, jotta rakennettu ympäristö liittyy luontevasti ympäröiviin viheralueisiin. Oikoradan ja moottoritien liikennemelua vastaan toteutettavat melunsuojarakenteet muodostavat selkeän vyöhykkeen asuinkortteleiden ja liikennealueiden väliin. Melunsuojarakenteiden tuominen lähelle asuinkortteleita edellyttää vallien muotoilua ja maisemointia. Vaikutukset väestöön Männikkö pohjoiseen tulee asukkaita n Tontit tullaan luovuttamaan vaiheittain 2-4 vuoden aikana, minkä vuoksi alueen väestömäärän lisäys jakaantuu useammalle vuodelle. Männikkö pohjoinen toteutuminen lisää osaltaan alueen lapsien määrää ja kasvattaa siten sekä päiväkoti- että koulupalveluiden kysyntää. Sosiaaliset vaikutukset Alueen ominaispiirteisiin kuuluvat laajat viheralueet, jotka tarjoavat hyvät virkistysyhteydet ja liikuntamahdollisuudet eri-ikäisille asukkaille. Asuinkortteleiden keskelle on osoitettu ohjeellinen leikkialue ja pelikenttä, joka mahdollistaa yhteisiä toimintoja. Elävästi maaston mukaisesti kaartuilevat kadut, katualueita rajaavat rakennukset ja pienet aukiot edistävät asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä mahdollistaen turvalliset tapaamis- ja toimintapaikat. Alueelta on turvalliset kevyen liikenteen yhteydet Anttilan, Kaunismäen ja aseman suuntaan.

11 11 6 TOTEUTUS JA OHJEET Alueen katujen, kunnallistekniikan ja melunsuojauksen rakentamiseen ryhdytään asemakaavan saatua lainvoiman. Ensimmäisen vaiheen tontit tulevat tavoiteaikataulun mukaisesti luovutukseen vuoden 2011 alkupuolella. Nämä toteuttamista koskevat yleisohjeet täydentävät varsinaisia rakentamistapaohjeita ja asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä. Ohjeiden yleistavoitteena on varmistaa, että rakentaminen muodostaa korkealaatuisen asuinrakennusten kokonaisuuden. Nämä ohjeet ovat harkinnanvaraisia ja niiden soveltaminen ei ole ehdotonta, rakennustarkastaja voi yhdessä toteuttajan kanssa poiketa näistä ohjeista huomioiden lähimmät rakennukset ja ympäristö. Seuraavassa esitettävien toteutusohjeiden lisäksi alueelle laaditaan ja ylläpidetään erilliset rakentamista ohjaavat rakentamistapaohjeet. 6.1 YLEISOHJEET Rakennusten sijoitus: Rakennukset on rakennettava määrätyn runkosuunnan ja ohjeellisen sijainnin mukaisesti. Rakennukset tulee sijoittaa nuolimerkinnällä osoitetun rakennusalan rajaan kiinni. Rakennusten korkeusasema ja maanpinnan tasot tulee sovittaa naapuritontin korkoihin. Korkeusasemat tulee esittää asemapiirroksessa. Rakennusten julkisivujen käsittely: Julkisivusta 70 % tulee olla korttelikohtaista pääjulkisivumateriaalia. Tiiliseinissä sauman värin tulee olla sama kuin tiilen. Rakennuksen julkisivua täydentävissä osissa (kuten vuorilaudoissa, katoksissa, ikkunoissa, syöksytorvissa jne.) tulee käyttää julkisivun pääväriin liittyviä sävyjä. Yhtenäistä julkisivupintaa ei saa jakaa listoilla erivärisiin osiin. Suuria yhtenäisiä yli 15 m2 julkisivupintoja tulee välttää. Rakennusten katot: Rakennuksissa voidaan käyttää harja tai lapekattoa, kortteleissa, joissa ylimmän II -kerroksen rakennusoikeudeksi on merkitty 3/4 voidaan käyttää mansardikattomuotoa. Katemateriaalin tulee olla tummaa ja kiiltämätöntä. Rakennusten kattomuodot, kattoerkkerit ja korkeus tulee sovittaa naapuritonttien rakentamistapaan. Katokset, varastot ja muut rakennelmat: Talousrakennuksen julkisivu- ja katemateriaali sekä väri tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Autosuojan korkeus saa olla enintään 4 m. Ulkovarastoinnin näkösuojaksi on rakennettava katos ja/tai umpinainen aita. Katokset, aidat, mainos- ym. rakennelmat on sovitettava materiaaleiltaan ja väreiltään päärakennukseen sekä viereisten tonttien rakennuksiin. Jätekatosten, postilaatikkojen ja katualueelle näkyvien rakenteiden tulee olla luonteva osa ympäristöä ja sovittaa pihatiloihin huomioiden erityisesti jalankulkureitit ja tonttiliittymien liikenneturvallisuus. Ympäristö ja ylläpito: Pihasuunnitelmassa tulee esittää ympäristöhäiriöiden vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet (meluesteet, rakennusten ja rakenteiden keskinäinen sijoittelu, istutukset). Rakenteiden ja istutusten ylläpito (lumitilat, kuivatus, valaistus, huolto- ja pelastustiet, tilapäiskäyttö ja rakenteiden uusinta). Tonttien aitaus: Tontti tulee aidata 0,8-1,5 m korkealla puu- tai pensasaidalla (myös vapaasti kasvava sireeni- tai vastaava käy), joka voidaan sijoittaa tontin rajalle tai pihan/rakennuksen puolelle katuun rajautuvaan istutukseen nähden. Väri päärakennuksen mukaan tai sen lähisävy.

12 Korttelikohtaiset ohjeet: 1216 Ansaritien puolelle tulee istuttaa näkösuojaksi korkeita pensaita Autokatos ja talousrakennus suojaavat pihaa rajasta 0,5m. Rakennukset voi sijoittaa 3m:n etäisyydelle katualueen puoleisesta rajasta. Autokatoksiin ajon tulee tapahtua tontilta Katualueen reuna pengerretään ja suojataan korkeilla pensailla. Pengerrys ja jäsentävät reilut istutukset sopivat pihojen jäsentelyyn. Rakennusten koillisjulkisivuille ei tule sijoittaa ikkunoita / katselusuuntaa. Korttelissa tulee suosia näyttäviä korkeita monimuotoisia rakennuksia. Humaljoentielle, Kannaksenpuiston kohdalle rinteen alle rakennetaan kevyen liikenteen näkyvä ylityspaikka "turvasaareke" nopeuksien hidastamiseksi. Kannaksenpuiston vieritse Kannaksentien kautta sallitaan Rautasentien Vatnuorintien ja Humaljoentien välillä rakennusaikainen liikenne sekä aina alueen huolto- ja taksiliikenne. Kolikkoinmäelle toteutetaan pulkkamäki tasoittaen rinnettä ja avaten puuston väliin turvallinen reitti.. Rautasentien ja Vatnuorintien yhtymäkohtaan rinteeseen rakennetaan pieni puisto "Soppi", jossa on istuskelualue. Mäntsälässä ja Lauri Pouru kaavoitusjohtaja Tapio Sillfors asemakaavainsinööri LIITTEET 1 Ote maakuntakaavasta 2 Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta 3a 3b Asemakaava Asemakaavamerkinnät- ja määräykset 4a Meluselvitys / melu 2030 Ramboll Oy b Meluselvitys / melusuojaus Ramboll Oy Ote Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2003

13 Liite 1 Ote maakuntakaavasta 13

14 Liite 2 Ote yleiskaavasta 14

15 15 POISTUVA ASEMAKAAVA Liite 2 Ote kirkonkylän osayleiskaavasta Liite 3 Ote voimassa olevasta asemakaavasta

16 16 Liite 3 Kaavakartta Liite 3b Ote voimassa olevat asemakaavamerkinnät ja -määräykset

17 Liite 4a Meluselvitys ote Rambol Oy

18 Liite 5 Ote Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, MÄNTSÄLÄ

MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, MÄNTSÄLÄ 019 264 5000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä toukokuuta 2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely: Asemakaava koskee Mäntsälän

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

SIUNTIO KARLSÅKER ASEMAKAAVA

SIUNTIO KARLSÅKER ASEMAKAAVA SIUNTIO KARLSÅKER ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 24.4.2013 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 11.6.2012 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 25.2. -12.3.2013 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) - Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Työ 260 Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Työ 260 Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Työ 260 Maankäyttöpalvelut AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 233 Asemakaavan nimi: Amanda asemakaavan muutos Kunnanhallitus hyv. 00.00.2016 Asemakaavan laatija:

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot