Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut"

Transkriptio

1

2 Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt / 81 Asemakaavan laatija: Tapio Sillfors, asemakaavainsinööri Mäntsälä, Maankäyttöpalvelut Työnumero PERUSTIEDOT 1.1 Kaavan sijainti ja tarkoitus Asemakaavan muutos koskee Mäntsälän kirkonkylän kortteleita Asemakaavan muutoksella muodostuvat Mäntsälän kirkonkylän asemakaavan korttelit Asemakaavaehdotus on päivätty ja tarkistettu Suunnittelualueen koko on n. 9 ha. Alue sijoittuu Kirkonkylän asemakaava-alueen pohjoisreunaan Lahden moottoritien ja Oikoradan viereen, n.1km etäisyydelle rautatieasemasta. Mäntsälän keskustaan matkaa on n. 2 km. Alue täydentää yhdyskuntarakennetta Kaunismäen sekä Anttilan asuntoalueiden vieressä. Asemakaavan muutoksella pyritään vastaamaan markkinatilanteen pientalotonttien kysyntään. Laadullisia ja sisällöllisiä tavoitteita ovat: - Tonttien tulee olla hyvin rakennettavissa, ilmansuunnat asumisessa huomioitava. - Puistoa ja luonnonelementtejä tulee yhdistää katutiloihin ja pääpuistojen tulee olla kokoojatieyhteyden välittömässä yhteydessä turvallisesti keskellä aluetta. - Puistojen tulee mahdollistaa virkistysyhteyden jatkuminen Kaunismäen ja Anttilanmäen suunnista alueen läpi ja sijoittua silhuettipuustovyöhykkeille. - Leikki- ja tapaamisalueiksi sopivia kohtia tulee varata eri osiin aluetta. - Katunäkymien tulee olla pienimuotoisia ja ajonopeuksia luontaisesti rajoittavia. - Kunnallistekniikan tulee olla rakennettavissa ilman pumppaamoja. - Kuivatuksen tulee imeyttää vedet siten ettei niitä huuhtoudu kaduille. - Rakentamistavan tulee mahdollistaa erityyppiset miljöökokonaisuudet ja eripintamateriaalien ja kerroslukujen talotyyppien ryhmät. - Talotyyppijakauman kysynnän mukaisesti sisältää myös I-kerroksisia pieniä taloja. - Alueen tulee olla rakennettavissa kahdessa tai kolmessa vaiheessa. - Huoltokustannusten tulee olla edulliset, sallien huoltoajo kiertoperiaatteella. - Alustavalla mitoituksella em. tavoitteet huomioiden erillispientalojen määrä n. 50.

3 3 MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT Kaavan sijainti ja tarkoitus... 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistäminen ja kaavaprosessin vaiheet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Tarkistukset asemakaavaehdotukseen Kaavan vaikutukset Toteutus JA OHJEET YLEISOHJEET Korttelikohtaiset ohjeet LIITTEET Ote maakuntakaavasta 2 Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta 3a 3b Asemakaava Asemakaavamerkinnät- ja määräykset 4a Meluselvitys / melu 2030 Ramboll Oy b Meluselvitys / melusuojaus Ramboll Oy Ote Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2003

4 4 2 TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutoksen pinta-ala on 8.8 ha, n k-m2 / 53 erillispientalotonttia, joiden koko vaihtelee m2 välillä. Kaksi katulenkkiä mahdollistavat vaiheittaisen rakentamisen ja monipuolisen kävely-ympäristön. Kevyenliikenteen väylä 3m on eniten liikennöityjen katujen varressa, erotettuna 2,5m puuistutuksella ajoradasta. Pääteiden risteyksessä, keskellä kaava-aluetta on Mondrepos leikkikenttä / pelialue (VK). Kadun varren oleskelupaikka Soppi on merkitty puistona (VP) ja metsäalueet Kolikkoinmäki ja Patterimäki lähivirkistysalueiksi (VL). Keskelle sijoittuvan viheralueen läpi on osoitettu virkistysreitti, jota pitkin on yhteys Kaunismäen koululle ja päiväkodille. Asemakaavan itäpuolella on suojaviheralueet (EV) moottoritien (Vt 4) ja oikoradan melun vähentämiseksi. Asumiselle varattujen korttelien julkisivumateriaalia ohjataan puu (AO-3), tiili AO-4, rappaus (AO-5) ja hirsi (AO-6) osa-alueittain. Tonteille voidaan rakentaa kaksiasuntoiset erillispientalot, sekä useita talousrakennuksia. Asuntoalueelle sijoittuvien erillispientalojen tonttien rakennusoikeus on merkitty lukusarjana (190+50), jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuinrakennuksen ja jälkimmäinen luku talousrakennuksien sallitun enimmäiskerrosalan. Suurimmat tontit ( m2) sijoittuvat itäreunaan, joka on lähempänä melulähteitä, pienimmät ( m2) länsireunaan lähelle peltoa rauhallisimpaan osaan. Maastomuodot sallivat rakennustapojen erilaisuuden, jolla täytetään erilaisia asumistoiveita säilyttäen osa-alueittain miljöön yhtenäisyyden. Asemakaavassa on määrätty tontille tulevan rakennuksen sijoitus ja kerrosluku. Asemakaavaa täydentämään laaditaan erillinen rakentamistapaohje, jossa määritellään osa-alueittain mm. -värit, kattomuoto, -kulma ja rakennusten korkeusasemat. 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin ympäristökeskuksessa Ympäristölautakunta (kaavoituksen käynnistäminen) Kunnanhallitus (kaavoituksen käynnistäminen) Maankäyttölautakunta (kaavaluonnos nähtäville) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma alk. (OAS nähtävillä) Kaavaluonnos nähtävillä välisen ajan. Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus (kaavaehdotus nähtäville) Kaavaehdotus nähtävillä välisen ajan. Maankäyttölautakunta (kaavaehdotuksen hyväksyminen) Kunnanhallitus (ehdotuksen hyväksyminen) Kunnanvaltuusto (ehdotuksen hyväksyminen) 2.2 Asemakaava Kaava-alueen pinta-alatiedot ja rakennusoikeudet Aluevarausmerkintä pinta-ala m2 tehokkuus rakennusoikeus k-m2 AO-3 (puu) e=0, AO-4 (tiili) e=0, AO-5 (rappaus) 8104 e=0, AO-6 (hirsi) 8506 e=0, VK 3429 VL VP 363 EV katualueita 9630 yht e a =0, k-m2

5 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on rakentamatonta ja suurelta osin metsää. Maasto kohoaa loivasti pohjoiseen mentäessä, korkeusvaihteluiden ollessa välillä. Korkeimmat mäkialueet sijoittuvat pohjoisreunaan. Lännessä on pelto, idässä oikorata ja Lahden moottoritie, pohjoisessa metsä ja etelässä rakennettu Männikön omakotitaloalue. Yhdyskuntarakenne Kaavoitettava alue on n.2,5 km etäisyydellä Mäntsälän ydinkeskustasta. Männikön alue täydentää yhdyskuntarakennetta Anttilan ja Kaunismäen asuntoalueiden vieressä. Alueelta on oikoradan ansioista hyvät joukkoliikenneyhteydet Helsingin ja Lahden suuntaan. Männikkö kuuluu asemanseudulle kaavoitettavaan kolmen osa-alueen kokonaisuuteen, joka on mitoitettu yhteensä n.2000 asukkaalle. Palvelut Mäntsälän kaupallinen keskusta palveluineen sijaitsee n.2,5 km etäisyydellä. Anttilan sekä Kaunismäen asuntoalueilla, vajaan 1km etäisyydellä ovat päiväkodit. Lahdentien eteläpuolella, vajaan 1.5 km etäisyydellä on Hepolan alakoulu ja reilun 1 km etäisyydellä Riihenmäen yläkoulu. Rautatieasemalle, vajaan 1 km kävelymatkan etäisyydelle, on varattu rakennusalat päivittäistavarakauppaa ja palveluita varten. Liikenne Eteläreunan pääkokooja Ansaintie on rakennettu, sitä pitkin on yhteys on Anttilan asuntoalueelle ja rautatieasemalle. Kunnallistekniikka Alueen eteläreunassa on vesi-, viemäri- ja maakaasulinja, sekä sähkö- ja telekaapeleita. Kaava-alueen luoteisreunan suuntaisesti, n.50 m etäisyydellä suunnittelualueesta kulkee 110 kv voimajohto Maanomistus Mäntsälän kunta omistaa alueen. 3.2 Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaava Alue on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa määritelty taajamatoimintojen alueeksi. Alueen eteläpuolelle on maakuntakaavassa osoitettu viheryhteystarve. (ks. liite 1) Yleiskaava Alue on oikeusvaikutteisessa Kirkonkylän osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaista asuntorakentamista varten (AP). Osayleiskaavaan on merkitty ohjeellinen uusi tieyhteys Sälinkääntieltä Vanhalle Lahdentielle sekä viheryhteystarve Hietastenojaa seuraten. (ks. liite 2)

6 Asemakaava Alueella on voimassa Kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava (ks.liite 3a ja 3b). Pohjakartta Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Mäntsälän kunta. Luontoselvitys Mäntsälän Kirkonkylän osayleiskaavatyön yhteydessä v.2002 laadittiin luontoselvitys (Enviro Oy), joka koski myös Männikön aluetta. Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole erityiskohteita. Meluselvitys Alueelle on laadittu aiemmin meluselvitys, jossa on tutkittu oikoradan ja moottoritien aiheuttama liikennemelu v Meluselvitys tarkennettiin 2010 todellisilla liikennemäärillä ja tarkennetuilla peilatuilla korkeustiedoilla toteutetun aluemallin perusteella. Uuden meluselvityksen ohjevuosi on 2030, jonka mukaisesti määritettiin suojaus. Toteuttamiskelpoisena päädyttiin vallin rakentamiseen radan ja asuntoalueen väliin, jolla saadaan kaava-alueen melutilanne ohjearvojen mukaiseksi. (ks. liite 4). Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelma Kirkonkylän osayleiskaavatyön yhteydessä laadittiin v.2003 liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka tavoiteverkossa on osoitettu poikittaisyhteys asemanseudulta oikoradan ja moottoritien ylitse Vanhalle Lahdentielle (ks. liite 5). Kyläraitin jatkeen aluevaraussuunnitelma Kyläraitin linjauksesta Vanhalle Lahdentie laadittiin Männikön asemakaavoituksen yhteydessä erillinen aluevaraussuunnitelma (A-insinöörit Oy), jossa on selvitetty Kyläraitin jatkeen toteuttamisratkaisut, siltapaikka sekä katualueen rajat asemakaavoitusta varten. Työn lähtökohtana oli vuonna 2003 valmistunut liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen tavoiteverkko. Maaperäselvitys Alueen maaperäolosuhteista on teetetty maaperäselvitys, jossa on tutkittu alueelle tulevien rakennusten, kunnallistekniikan, katujen ja putkijohtojen perustamistavat. Suurin osa alueesta kuuluu perustettavuudeltaan parhaimpaan luokkaan (1). Asuinrakennusten ja kunnallistekniikan perustamisen kannalta heikoin maaperä sijoittuu kaava-alueen eteläreunaan (luokka 2 ja 3) ja asemakaava muutoksen alueen eteläpuolelle. 6

7 7 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja kaavaprosessin vaiheet Ympäristölautakunta on tehnyt aloitteen alueen kaavoittamiseksi. Vireille tulosta on ilmoitettu v.2009 kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutosta koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Paikalla olivat Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan tiepiirin edustajat. Alueelle laaditaan erillinen rakentamistapaohje ja kaavamääräyksissä annetaan yleiset ohjeet rakentamistavasta. Kun kaavoitettuja tontteja aikanaan aletaan luovuttaa, voitaisiin rakentamisen esisuunnitelma ottaa huomioon yhtenä luovutusperusteena. Osallistuminen ja yhteistyö Osallisia ovat kaavamuutosalueen ja siihen rajautuvien alueiden asukkaat ja maanomistajat, sekä ne henkilöt joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on ollut mahdollisuus lausua suullisesti ja kirjallisesti mielipiteensä kaavasta kaavamuutostyön eri vaiheissa. Asemakaavasta ja sen etenemisestä on tiedotettu lehdistötiedottein sekä virallisin ilmoituksin Osallisia ovat mm.: Kuntalaiset ja alueen maanomistajat Mäntsälän Vesi Mäntsälän Sähkö Kunnan asiantuntijaviranomaiset: Tekninen palvelukeskus Valtion viranomaiset: Uudenmaan liitto ELY-keskus Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta on kuulutettu paikallislehdessä. OAS:sta on mahdollista antaa palautetta koko kaavoitusprosessin ajan ottamalla yhteyttä asemakaavan valmistelijaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä alkaen Mäntsälän kunnan maankäyttöpalvelujen tiloissa. Kaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä maankäyttöja rakennuslain 62 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti välisen ajan Mäntsälän kunnantalolla maankäyttöpalvelujen tiloissa. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä välisen ajan Mäntsälän kunnantalolla maankäyttöpalvelujen tiloissa.

8 8 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Aluevaraukset Asemakaavalla muodostuu korttelit , yleisen tien aluetta, rautatiealuetta, katualueita, suojaviheralueita sekä lähivirkistysalueita. Kaava-alueen pinta-alatiedot ja rakennusoikeudet Aluevarausmerkintä pinta-ala m2 tehokkuus rakennusoikeus k-m2 AO-3 (puu) e=0, AO-4 (tiili) e=0, AO-5 (rappaus) 8104 e=0, AO-6 (hirsi) 8506 e=0, VK 3429 VL VP 363 EV katualueita 9630 yht e a =0, k-m2 Männikkö on erillispientalojen aluetta jossa pyritään viheraiheen tuomiseen pienimittaiseen katumiljööseen. Rakennusten sijoitusta tonteilla ohjataan rakennusalojen rajoilla. Rakennusalan rajat on määritelty siten, että asuinrakennuksen / talousrakennuksen etäisyys naapuritontilla sijaitsevasta rakennuksesta on vähintään 6m. Jokaiselle tontille on merkitty myös talousrakennuksen / autosuojan paikka. Asemakaavamerkinnöillä ja määräyksillä alueelle pyritään luomaan yksityisyyttä ja pääikkunoista viihtyisiä näkymiä. Julkisivumateriaalien määrittelyllä ohjataan rakentaminen kokonaisuuksiksi, jolloin alueesta tulee monimuotoinen. Miljöön kokonaisuuksia ohjataan tarkemmin rakennustapaohjeilla jotka hyväksytään erikseen. Rakennusoikeus Rakennusoikeus on merkitty korttelikohtaisesti lukusarjalla (esim ), jossa ensimmäinen luku ilmoittaa päärakennuksen rakennusoikeuden ja toinen luku erillisen talousrakennuksien ja autosuojan rakennusoikeuden. Kerrosluku Kerrosluku vaihtelee 2/3 k I u ¾ välillä. Kerrosluvun ollessa I ¾ saa pääkerros (alempi) olla vain 2/3 kerrosalasta. Rakentamistapaohje Rakentamista ohjataan myös erillisellä rakentamistapaohjeella, jossa annetaan ohjeita mm. rakennusten sijoittelusta, talojen tyyleistä, väreistä, harjansuunasta, kattokaltevuudesta ja piha-alueiden käsittelystä. Rakentamistapaohjeen hyväksyy maankäyttölautakunta ja se sitoo tontin haltijaa sekä omistajaa ja sen noudattaminen on ehtona Mäntsälän kunnan tontinluovutusasiakirjoissa. VK, VP ja VL Lähes kaikki tontit rajautuvat virkistysalueeseen tai suojaviheralueeseen (EV). Korttelialueen keskellä sijaitseville virkistysalueille on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen väylä, jonka toteutus ja linjaus ratkaistaan tarkemmin puistosuunnitelmassa. EV Radan reunassa sijaitsevat metsäalueet on merkitty asemakaavassa suojaviheralueiksi (EV), jolle on osoitettu Alueen osa, johon on rakennettava melusuojaksi maavalli (mev-1). Meluvallin maisemointi ja istutukset on tehtävä ympäristöön soveltuvalla tavalla. Meluvalli tu-

9 lee rakentaa kaavaan merkittyyn korkeustasoon, jolloin liikennealueilta aiheutuva päivämelutaso ei ylitä asumiseen varatulla korttelialueella 55 dba eikä yömelutaso 45 dba. Kadut Humaljoentie ja Rautasentie on asemakaavassa mitoitettu kokoojakaduiksi lev 14m, jotka voidaan toteuttaa viherkaistalla erotetulla kevyen liikenteen väylällä. Viherkaistalle tulee istuttaa vaihtelevia puuryhmiä esim. lajisto ja ryhmittely lumitilat huomioiden. Katujen solmukohtaan alueen keskelle on merkitty Mondrepos pääpuisto / pelialue. Itä ja länsiosa yhdistyvät keskellä joukkoliikennekadulla mahdollistaen taksi- ja huoltoajolenkin, sekä alueen vaiheittaisen rakentamisen. Katualueiden yksityiskohtaiset pintamateriaalit, istutukset, valaisimet ym. määritellään erillisessä katusuunnitelmassa Tarkistukset asemakaavaehdotukseen Melulaskentaan sisältyi tarkistuskierros korjattujen rakennuspaikkojen ja melusuojauksen sisältävänä, asemakaavaehdotukseen tehtiin seuraavat tarkistukset: Vaihdetaan korttelien 1223 ja 1217 pääasiallinen julkisivumateriaali. Korttelissa 1223 tiili AO-4 => rappaus AO-5 ja 1217 rappaus AO-5 => tiili AO-4. Seurauksena ovat yhtenäisemmät kortteliryhmät. Humaljoentien korttelin 1222 pohjoisosa ja korttelit 1223 ja 1224 muodostavat rapattujen talojen kokonaisuuden. Vastaavasti Kannaksentien korttelit 1217 pohjoisosa ja 1218 eteläosa muodostavat tiilitalojen kokonaisuuden. Meluvallimääräys tarkennettiin muotoon: "ALUEEN OSA, JOLLE ON RAKENNETTAVA MELUSUOJAKSI MAAVALLI JA SEN VÄHIMMÄISKORKEUS PITKIN MELUVALLIN HARJAA. MELUVALLIN MAISEMOINTI JA ISTUTUKSET ON TEHTÄVÄ YMPÄRISTÖÖN SOVELTU- VALLA TAVALLA. KORKEUSMERKINNÄT OVAT VAIHTUMISKORKEUKSIEN KOHDALLA. MELUVALLI ON RAKENNETTAVA ENNEN KORTTELEIDEN RAKENTAMISTA." Kolmelle tontille määrättiin erikseen suoja-aita jonka rakentamiseksi niitä varten varattiin suojaviheraluekaistat (EV): "RAKENNETTAVA MELUAVALLI/-AITA JA SEN KORKEUS MAANPINNASTA. MATERIAALINA KAKSINKERTAINEN LAUTA-AITA, TIILI TAI MAAVALLI. MELUVALLI/-AITA TULEE RAKENTAA ENNEN KORTTELEIDEN RAKENTAMISTA." Rakennukset korttelissa 1225 ja tonteilla 1224/2-5, 1218/2-4 ja 1219/4-5 sijoitettiin uudelleen melun torjunnan kannalta paremmin. Kunnallistekniikan suunnitelma valmistui, sen mukaisesti Penttiläntien suurin jyrkkyys on 11%. Selostukseen puistoalueita koskien tekstilisäys: Puistoalueita suunniteltaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää rinnealueilla sulamis- ja sadevesien virtaukseen. Hulevedet eivät saa ohjautua katualueille. Kuivatus tulee suunnitella siten, että pintavedet imeytetään mahdollisimman paikallisesti. Selostukseen kadut koskien tekstilisäys: "Katualueiden kuivatukseen rinnealueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Katualueille ei saa päästä muodostumaan sadevedestä tai muualta ohjautuvista pintavesistä jäätyviä kohtia. Kevyen liikenteen reittien ympärivuotiseen käyttökelpoisuuteen tulee kiinnittää huomiota." Selostukseen energiaratkaisua koskeva tekstilisäys: "Asemakaavassa määrätään liittymisvelvollisuus kaukolämpöön, määräystä ei sovelleta kiinteistöihin joiden energiahuolto perustuu laissa mainittuihin muihin energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Kaavamääräys: Pientalot tulee liittää alueelliseen kaukolämpöverkkoon. Määräys koskee uudisrakennuksia. Määräystä sovelletaan rakennukseen, jonka rakennuslupaa haettaessa kaukolämpöverkko on toteutettu siten, että siihen liittyminen on mahdollista rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Liittymisvelvollisuus ei koske rakennuksia, joiden pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on uusiutuviin energialähteisiin (aurinkoenergia, maalämpö, biopolttoaineet) perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä. Liittymisvelvollisuudesta voidaan poiketa myös, mikäli rakennuksen laskennallinen lämpöhäviö on enintään 60 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä."

10 Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Männikkö pohjoinen täydentää yhdyskuntarakennetta asemanseudulla. Tiivis kaupunkirakenne aseman läheisyydessä mahdollistaa joukkoliikenteen tehokkaan käytön. Vaikutukset liikenteeseen Männikkö pohjoinen tuomalla liikennemäärien kasvulla ei ole vaikutuksia liikenneverkon toimivuuteen. 150 asukkaan tuottamat ajoneuvoliikenteen matkat ovat noin 300 ha-matkaa/vrk ja ne tulevat suuntautumaan pääosin Kyläraitin ja Sälinkääntien kautta Vanhan Lahdentien suuntaan. Vaikutukset maisemakuvaan Männikön alueen maisemakuva muuttuu olennaisesti kun rakentamaton metsäalue kehittyy tiiviiksi asuinalueeksi. Alueen asemakaava mahdollistaa yhtenäisen viheralueen säilyttämisen kaavoitettavan alueen keskellä, jossa ympäristö on pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Rakentamistapaohjeilla tullaan ohjaamaan tontin omistajia olemassa olevan puuston säilyttämiseen sekä piha-alueiden käsittelyssä, jotta rakennettu ympäristö liittyy luontevasti ympäröiviin viheralueisiin. Oikoradan ja moottoritien liikennemelua vastaan toteutettavat melunsuojarakenteet muodostavat selkeän vyöhykkeen asuinkortteleiden ja liikennealueiden väliin. Melunsuojarakenteiden tuominen lähelle asuinkortteleita edellyttää vallien muotoilua ja maisemointia. Vaikutukset väestöön Männikkö pohjoiseen tulee asukkaita n Tontit tullaan luovuttamaan vaiheittain 2-4 vuoden aikana, minkä vuoksi alueen väestömäärän lisäys jakaantuu useammalle vuodelle. Männikkö pohjoinen toteutuminen lisää osaltaan alueen lapsien määrää ja kasvattaa siten sekä päiväkoti- että koulupalveluiden kysyntää. Sosiaaliset vaikutukset Alueen ominaispiirteisiin kuuluvat laajat viheralueet, jotka tarjoavat hyvät virkistysyhteydet ja liikuntamahdollisuudet eri-ikäisille asukkaille. Asuinkortteleiden keskelle on osoitettu ohjeellinen leikkialue ja pelikenttä, joka mahdollistaa yhteisiä toimintoja. Elävästi maaston mukaisesti kaartuilevat kadut, katualueita rajaavat rakennukset ja pienet aukiot edistävät asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä mahdollistaen turvalliset tapaamis- ja toimintapaikat. Alueelta on turvalliset kevyen liikenteen yhteydet Anttilan, Kaunismäen ja aseman suuntaan.

11 11 6 TOTEUTUS JA OHJEET Alueen katujen, kunnallistekniikan ja melunsuojauksen rakentamiseen ryhdytään asemakaavan saatua lainvoiman. Ensimmäisen vaiheen tontit tulevat tavoiteaikataulun mukaisesti luovutukseen vuoden 2011 alkupuolella. Nämä toteuttamista koskevat yleisohjeet täydentävät varsinaisia rakentamistapaohjeita ja asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä. Ohjeiden yleistavoitteena on varmistaa, että rakentaminen muodostaa korkealaatuisen asuinrakennusten kokonaisuuden. Nämä ohjeet ovat harkinnanvaraisia ja niiden soveltaminen ei ole ehdotonta, rakennustarkastaja voi yhdessä toteuttajan kanssa poiketa näistä ohjeista huomioiden lähimmät rakennukset ja ympäristö. Seuraavassa esitettävien toteutusohjeiden lisäksi alueelle laaditaan ja ylläpidetään erilliset rakentamista ohjaavat rakentamistapaohjeet. 6.1 YLEISOHJEET Rakennusten sijoitus: Rakennukset on rakennettava määrätyn runkosuunnan ja ohjeellisen sijainnin mukaisesti. Rakennukset tulee sijoittaa nuolimerkinnällä osoitetun rakennusalan rajaan kiinni. Rakennusten korkeusasema ja maanpinnan tasot tulee sovittaa naapuritontin korkoihin. Korkeusasemat tulee esittää asemapiirroksessa. Rakennusten julkisivujen käsittely: Julkisivusta 70 % tulee olla korttelikohtaista pääjulkisivumateriaalia. Tiiliseinissä sauman värin tulee olla sama kuin tiilen. Rakennuksen julkisivua täydentävissä osissa (kuten vuorilaudoissa, katoksissa, ikkunoissa, syöksytorvissa jne.) tulee käyttää julkisivun pääväriin liittyviä sävyjä. Yhtenäistä julkisivupintaa ei saa jakaa listoilla erivärisiin osiin. Suuria yhtenäisiä yli 15 m2 julkisivupintoja tulee välttää. Rakennusten katot: Rakennuksissa voidaan käyttää harja tai lapekattoa, kortteleissa, joissa ylimmän II -kerroksen rakennusoikeudeksi on merkitty 3/4 voidaan käyttää mansardikattomuotoa. Katemateriaalin tulee olla tummaa ja kiiltämätöntä. Rakennusten kattomuodot, kattoerkkerit ja korkeus tulee sovittaa naapuritonttien rakentamistapaan. Katokset, varastot ja muut rakennelmat: Talousrakennuksen julkisivu- ja katemateriaali sekä väri tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Autosuojan korkeus saa olla enintään 4 m. Ulkovarastoinnin näkösuojaksi on rakennettava katos ja/tai umpinainen aita. Katokset, aidat, mainos- ym. rakennelmat on sovitettava materiaaleiltaan ja väreiltään päärakennukseen sekä viereisten tonttien rakennuksiin. Jätekatosten, postilaatikkojen ja katualueelle näkyvien rakenteiden tulee olla luonteva osa ympäristöä ja sovittaa pihatiloihin huomioiden erityisesti jalankulkureitit ja tonttiliittymien liikenneturvallisuus. Ympäristö ja ylläpito: Pihasuunnitelmassa tulee esittää ympäristöhäiriöiden vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet (meluesteet, rakennusten ja rakenteiden keskinäinen sijoittelu, istutukset). Rakenteiden ja istutusten ylläpito (lumitilat, kuivatus, valaistus, huolto- ja pelastustiet, tilapäiskäyttö ja rakenteiden uusinta). Tonttien aitaus: Tontti tulee aidata 0,8-1,5 m korkealla puu- tai pensasaidalla (myös vapaasti kasvava sireeni- tai vastaava käy), joka voidaan sijoittaa tontin rajalle tai pihan/rakennuksen puolelle katuun rajautuvaan istutukseen nähden. Väri päärakennuksen mukaan tai sen lähisävy.

12 Korttelikohtaiset ohjeet: 1216 Ansaritien puolelle tulee istuttaa näkösuojaksi korkeita pensaita Autokatos ja talousrakennus suojaavat pihaa rajasta 0,5m. Rakennukset voi sijoittaa 3m:n etäisyydelle katualueen puoleisesta rajasta. Autokatoksiin ajon tulee tapahtua tontilta Katualueen reuna pengerretään ja suojataan korkeilla pensailla. Pengerrys ja jäsentävät reilut istutukset sopivat pihojen jäsentelyyn. Rakennusten koillisjulkisivuille ei tule sijoittaa ikkunoita / katselusuuntaa. Korttelissa tulee suosia näyttäviä korkeita monimuotoisia rakennuksia. Humaljoentielle, Kannaksenpuiston kohdalle rinteen alle rakennetaan kevyen liikenteen näkyvä ylityspaikka "turvasaareke" nopeuksien hidastamiseksi. Kannaksenpuiston vieritse Kannaksentien kautta sallitaan Rautasentien Vatnuorintien ja Humaljoentien välillä rakennusaikainen liikenne sekä aina alueen huolto- ja taksiliikenne. Kolikkoinmäelle toteutetaan pulkkamäki tasoittaen rinnettä ja avaten puuston väliin turvallinen reitti.. Rautasentien ja Vatnuorintien yhtymäkohtaan rinteeseen rakennetaan pieni puisto "Soppi", jossa on istuskelualue. Mäntsälässä ja Lauri Pouru kaavoitusjohtaja Tapio Sillfors asemakaavainsinööri LIITTEET 1 Ote maakuntakaavasta 2 Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta 3a 3b Asemakaava Asemakaavamerkinnät- ja määräykset 4a Meluselvitys / melu 2030 Ramboll Oy b Meluselvitys / melusuojaus Ramboll Oy Ote Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2003

13 Liite 1 Ote maakuntakaavasta 13

14 Liite 2 Ote yleiskaavasta 14

15 15 POISTUVA ASEMAKAAVA Liite 2 Ote kirkonkylän osayleiskaavasta Liite 3 Ote voimassa olevasta asemakaavasta

16 16 Liite 3 Kaavakartta Liite 3b Ote voimassa olevat asemakaavamerkinnät ja -määräykset

17 Liite 4a Meluselvitys ote Rambol Oy

18 Liite 5 Ote Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE TSOALMEVARRI 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE selostus 19.1.2009 Sepänkatu 9A7 90100 OULU puh. 0102414600 riitta.yrjanheikki@airix.fi

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot