Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Vuorovaikutuksellinen näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Vuorovaikutuksellinen näkökulma"

Transkriptio

1 SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2003: A r t i k k e l i Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Vuorovaikutuksellinen näkökulma Moniammatillinen yhteistyö nähdään usein yhtenä keskeisenä välineenä, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin voidaan vastata. Tässä artikkelissa eri ammattikuntien yhteistyötä ja moniammatillisuudelle asetettuja tavoitteita lähestytään videoitua kokousvuorovaikutusta ja sen kuluessa tapahtuvaa konkreettista päätöksentekotyötä eritellen. Tarkasteluun nostettava moniammatillinen kokousaineisto koostuu ikääntyneiden asiakkaiden pitkäaikaishoidosta, lähinnä vanhainkotisijoituksista päättävistä SAS (selvitä-arvioi-sijoita) kokouksista (15 kokousta). Analyysin apuna käytetään kielellisten jäsennysten ja kuvaustapojen tasolla liikkuvaa jäsenyyskategoriaanalyysiä (JKA). Sen avulla tarkastellaan miten ammattilaisten kuvaustavat ja kategorisoinnit toimivat osana päätöksentekotyön kriteeristön muotoutumista, sekä sitä, mitkä asiakasta koskevat kategoriat kulloinkin nousevat tai nostetaan päätöksentekotyön kannalta keskeisiksi. Analyysin pääpaino on kokousten vuorovaikutuksen tarkastelussa: siinä, miten ammattilaiset asiakkaita kategorisoimalla ja kielellisesti kuvaamalla samalla rakentavat päätöksenteon kriteerit ja toimintalogiikat, joille ja joissa hoito- ja palveluorganisaatiot käytännössä rakentuvat. PIRJO NIKANDER Yhteistyö ja päätöksenteko moniammatillisissa työryhmissä tai kokouksissa nähdään usein keskeisenä välineenä, jonka avulla terveydenhuollon tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata. Eri ammattikuntiin kuuluvien työntekijöiden yhteistyön uskotaan takaavan tasapuolisemman, läpinäkyvämmän, niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin kannalta paremman hoito- ja päätöksentekotyön. Terveydenhuollossa moniammatillinen päätöksenteko on osa asiakaskeskeisyydestä ja asiakkaan osallisuudesta käytävää keskustelua (ks. esim. Higgs 1995, Lehto ja Natunen 2002, Valokivi painossa). Näin erityisesti tapauksissa, joissa potilas tai asiakas otetaan moniammatillisen päätöksenteon aktiiviseksi osallistujaksi. Tiimityöskentelyn, jaetun päätöksentekotyön sekä eri ammattikuntien välisen yhteistyön painoarvo on jatkuvasti kasvanut niin organisaatioiden arjessa kuin uusien terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessakin (ks. esim. Horder 1995, Øvretveit 1995). Moniammatillisen työskentelytavan keskeisyys näkyy paitsi sitä koskevan tutkimuskirjallisuuden monipuolistumisena, myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaideologiaa kirjaavissa teksteissä. Näissä moniammatillinen yhteistyö asetetaan usein toiminnan ideaalimuodoksi, jonka jo itsessään katsotaan tuovan organisaation toiminnan rationaalisuuteen, päätöksentekoon ja tiedonkulkuun lisäarvoa. Tilanteeseen sisältyy kuitenkin paradoksi. Moniammatillisuudesta, tiimityöstä ja tehokkuudesta pitkään jatkuneesta keskustelusta huolimatta ammattikuntien välisen yhteistyön käytännön toimivuudesta tiedetään yhä suhteellisen vähän. Työväline on siis olemassa, mutta sen tehokkuudesta, mahdollisuuksista ja esteistä on vähän seikkaperäistä tutkimustietoa. Moniammatillisuus ja tiimi ovat myös käsitteinä monimerkityksisiä, ja niitä saatetaan käyttää maagisi SosLaakTaitto , 08:18

2 1 Aineisto koottiin Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelman ( ) rahoittamassa hankkeessa CONSTRUCTING AGE, HEALTH, AND COMPETENCE: Argumentation and Rhetoric in Institutional and Personal Discourse (SA ). 2 Koko aineisto koostui sekä SAS-kokouksissa että vanhustenhuollon omaishoidon tuen kokouksissa kuvatusta materiaalista. Tässä artikkelissa keskitytään kuitenkin vain SAS-kokouksiin. na ratkaisuina, joiden kautta organisaation ongelmat ikään kuin ratkaisevat itse itsensä (Øvretveit 1993:4 9). Tässä artikkelissa moniammatillisuudelle asetettuja tavoitteita ja ideaaleja lähestytään sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekotilanteita tarkastelemalla. Tavoitteenani on siis lähestyä institutionaalisia yhteistyö- ja päätöksentekokäytäntöjä eri ammattiryhmien välistä ruohonjuuritason vuorovaikutusta analysoiden. Artikkelissa käytettävä aineisto on peräisin ainoastaan ammattilaisista koostuvista vanhustenhuollon kokouksista. 1 Analysoitaviin kokouksiin osallistuu sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisia: hieman vaihdellen lääkäri, osastonhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajia sekä kotipalvelun työntekijöitä kuten kotipalveluohjaajia ja johtavia kotipalveluohjaajia. Asiakas tai potilas itse ei tarkasteltavissa tilanteissa ole läsnä muutoin kuin tapauskuvausten, kirjallisten dokumenttien sekä ammattilaisten tekemien suullisten kuvausten ja tarinoiden kautta (Nikander 2003). Nyt tarkasteltava aineisto koostuu ikääntyneiden asiakkaiden pitkäaikaishoidosta, lähinnä vanhainkotisijoituksista päättävistä SAS (selvitäarvioi-sijoita) kokouksista (15 kokousta). 2 Kokouksissa käsitellään tietyssä kaupunginosassa asuvien, vanhainkotipaikkaa hakevien asiakkaiden elämäntilanteita. Väestön ikääntymisen myötä pitkäaikaishoitoa koskevat kysymykset ovat paitsi ajankohtaistuneet myös lisääntyvästi politisoituneet. Tarkasteltavat kokoukset edustavat järjestelyä, jossa aiemmin puhtaasti sosiaalihuollon tuottamia palveluja ja päätöksiä nyttemmin tehdään yhteistyössä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisten kesken. Perinteinen jako yksinomaan terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen piiristä tulevaan tiimi- ja yhteistyöhön on toisin sanoen rikottu, ja päätöksiä hiotaan molempien asiantuntemukseen tukeutuen. On kuitenkin muistettava, että molemmalla ammattisektorilla on tästä tyypillisesti ylhäältä päin tulleesta ratkaisusta huolimatta omat, joskus vastakkainkin asettuvat intressinsä ja toimintakulttuurinsa. Tarkasteltavat päätöksentekotilanteet valottavatkin ammattiryhmien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita osana sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöjä, mutta myös vanhustenhuollon tämänhetkistä problematiikkaa (Nikander painossa). Artikkelissa esittämäni analyysi liittyy laadullisen terveystutkimuksen pidempään suomalaiseen traditioon (ks. esim. Pyörälä ja Honkasalo 1994, Honkasalo ym. 1996). Tavoitteenani on antaa yksi esimerkki vuorovaikutuksellisen ja laadullisen analyysin mahdollisuuksista ja vahvuuksista institutionaalisia tilanteita ja päätöksentekoa tarkasteltaessa. Analyysiotteeltaan artikkeli asettuu dialogiin yhtäältä keskustelunanalyyttisen tutkimusotteen kanssa (esim. Drew ja Heritage 1992, Peräkylä 1994, 1998, Sarangi ja Roberts 1999, Ruusuvuori 1996, 2000, Ruusuvuori ym. 2001) ja toisaalta kielellisen tai diskursiivisen terveydenhuollon käytäntöjä ja institutionaalista vuorovaikutusta koskevan tutkimusperinteen kanssa (esim. Maynard 1989, Gunnarsson ym. 1997, McHoul ja Rapley 2001, Hall ym. 2003, White ja Stancombe 2003). Toivonkin osoittavani, miten eri ammattikuntien edustajien kesken käytyjä keskusteluja ja päätöksentekoprosesseja analysoiden samalla päästään tarkastelemaan palvelu- ja hoito-organisaatiota ylläpitäviä käytäntöjä sekä päätöksenteon dynamiikkaa, kriteereitä ja moraalia. Artikkelin aluksi sijoitan lähestymistapani yhtäältä moniammatillisuutta koskevaan ja toisaalta institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimusperinteeseen, sekä kuvaan tarkemmin videoiduista moniammatillisista kokouksista koostuvan aineistoni. Tässä yhteydessä myös erittelen lyhyesti analyysini välineenä toimivan jäsenyyskategoria-analyysin (JKA). Tämän jälkeen artikkelin pääpaino siirtyy laajasta kokousaineistosta valittujen katkelmien analysointiin. Pääpaino on kokousten vuorovaikutuksen tarkastelussa: siinä, miten ammattilaiset asiakkaita kategorisoimalla ja kielellisesti kuvaamalla samalla rakentavat päätöksenteon kriteerit ja toimintalogiikat joille ja joissa hoito- ja palveluorganisaatiot käytännössä rakentuvat. Analyysissäni keskityn erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Miten kuvaustavat, erityisesti ammattilaisten käyttämät kategorisoinnit toimivat osana päätöksentekotyötä ja sen kriteeristön rakentumista? SosLaakTaitto , 08:18

3 Miten kriteereistä, tasapuolisuudesta ja moraalista neuvotellaan moniammatillisissa tiimeissä? Empiirisen analyysin ohessa samalla pohdin kielenkäytöllisen lähestymistavan vahvuuksia ja heikkouksia, sekä erityisesti diskursiivisen analyysin antia moniammatillisten käytäntöjen ymmärtämiseen ja kehittämiseen. MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ OSANA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTÄNTÖJÄ Tässä artikkelissa tarkasteluun nostettu moniammatillisen yhteistyön päätöksenteon muoto: kokoukset, on vain yksi esimerkki ammattikuntien rajat ylittävästä toiminnasta. Moniammatillisuus tai tiimityöskentely miten sitä kulloinkin halutaan nimittää saa nykyisessä palvelu- ja hoitoorganisaatioissa lukuisia virallistettuja ja epävirallisia muotoja. Moniammatillisissa tilanteissa pohdittavat asiakokonaisuudet vaihtelevat hallinnollisten käytäntöjen ja laajempien linjanvetojen yksityiskohdista päivittäisten, asiakkaiden hoitoa, auttamista, kuntouttamista ja pärjäämistä koskeviin pohdintoihin ja ratkaisuihin. Yhteistyön ja päätöksenteon muodot sekä virallisuuden aste vaihtelevat epävirallisista käytäväkeskusteluista ja puhelinkonsultaatioista käytännön hoito- tai parityöskentelyn kautta virallisiin kokoustilanteisiin. Myös yhteistyön rakenne ja sille annettujen kirjallisten ohjeiden määrä vaihtelee. Esimerkiksi erilaisista hoito-, kotiuttamis-, sijoitus, tai kuntouttamispäätöksistä keskustellaan usein eri ammattilaisten kesken, mutta myös ryhmissä, joissa potilas/asiakas tai hänen omaisensa ovat mukana. Medikaalisen, praktisen, sosiaalisen, psykologisen, taloudellisen, moraalisen ja eettisen alueelle asettuvat kysymykset painottuvat eri tavoin tilanteesta riippuen eri ammattikunnan edustajien, samoin kuin paikalla mahdollisesti olevan asiakkaan käyttäessä erilaisia argumentteja neuvonpidon kuluessa (vrt. Noro ym. 1992, Netten ym. 2001). Moniammatilliset neuvottelut ovatkin tilanteita, joissa ammatilliset äänenpainot (Linell 1998) ja ammattiryhmien erityisosaamista korostavat ammattisanastot ja murteet (Beattie 1995, Nikander 2002b) väistämättä kohtaavat ja sekoittuvat toisiinsa. Moniammatillista yhteistyötä koskeva kirjallisuus on laaja. Se mm. kattaa eri terveydenhuollon alueet pediatriasta perusterveydenhuollon kautta vanhusten- ja erikoissairaanhoitoon (esim. Launis 1994, Evers ym. 1994, White 2002, Ala-Nikkola 2003). Olemassa olevassa kirjallisuudessa moniammatillisuutta lähestytään niin koulutuksen (esim. Soothill ym. 1995) päätöksenteon eettisyyden (esim. Larouche ym. 2001, Nikander 2003), asiakkaiden äänen ja valtaistamisen (esim. Biggs 1997, Valokivi painossa), ammatti-identiteettien muutoksen (esim. Biggs 1999, Davies 1999), kuin ammatillisten intressien ja muuttuvan työnjaonkin perspektiiveistä (esim. Saks 1999). Olemassa olevaa kirjallisuutta voi eritellä myös lähestymistavan painotuksen mukaan. Tällöin teknispainotteiset, ammattien välistä yhteistyötä käsittelevät käsikirjamaiset kuinka-saan-tiimin-toimivaksi -tyyppiset tekstit erottuvat omaksi ryhmäkseen. Tiimien muodostamista, eri tiimityyppejä, niiden johtamista ja hallinnointia, sekä onnistunutta kommunikaatiota koskevaa kirjallisuutta ei olekaan vaikeaa löytää (esim. Øvretveit 1993, Gorman 1998, Payne 2000, Nikander 2002b). KOKOUSAINEISTO: 42 TUNTIA VIDEONAUHAA Ajallisesti ja paikallisesti rajallisena kokousvuorovaikutuksen analysointi on tehokas ja samalla tutkimuksellisesti ekonominen tapa lähestyä instituutioiden arkipäivän toimintaa. Saman pöydän ympärillä tapahtuvaa, eri ammattikuntien keskeistä vuorovaikutusta eritellen päästään lähelle prosesseja, joiden kuluessa yksittäisiä asiakkaita koskevia päätöksiä käytännössä tuotetaan. Kokouksissa tapahtuvaa vuorovaikutusta tarkastelemalla voidaan seurata, miten sosiaali- ja terveydenhuollon instituutiot ja organisaatiot ikään kuin puhuvat itsensä oleviksi. Samalla on mahdollista analysoida organisaation toimintalogiikkaa, ei niinkään abstraktien tavoitteiden tai ylöskirjattujen ideaalien valossa, vaan pikemminkin sitä, miten tuota logiikkaa rakennetaan ja ylläpidetään käytännön työssä ja vuorovaikutuksessa. Kokousvuorovaikutusta voidaan toisin sanoen lähestyä empiirisenä ikkunana organisaatiota ylläpitäviin käsitteisiin, käytäntöihin, arvoihin ja toimintakulttuureihin (vrt. Boden 1994, Nikander 2002b) Tässä artikkelissa esitetyt kokouskatkelmat tulevat laajasta videoidusta aineistokokoelmasta, johon kuuluu 15 vanhainkotisijoituksista päättävää ja 15 omaishoidon tuesta päättävää kokousta. Kokoukset videoitiin vuosina siten, että tutkija itse ei ollut kokouksissa läsnä, ja nauhoitteet purettiin myöhemmin teksteiksi. Tässä artikkelissa keskitytään kuitenkin vain van SosLaakTaitto , 08:18

4 hainkotisijoituksista päättävien kokousten tarkasteluun. Videoitujen kokousaineistojen ohella käytössäni on eri ammattilaisten haastatteluja, osallistuvan havainnoinnin kautta koottua aineistoa sekä paikallisesti tuotettuja vanhustenhuollon dokumentteja ja tilastoja. Näihin, videoaineistoa täydentäviin aineistoihin en kuitenkin tässä artikkelissa tukeudu. Videoidut kokoukset koostuivat hieman vaihtelevasti sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisista. Ikääntynyt asiakas tai potilas itse ei ollut nyt tarkasteltavissa kokouksessa fyysisesti läsnä. Pituudeltaan kokoukset vaihtelivat puolesta tunnista kolmeen tuntiin, ja niissä saatettiin käydä läpi kymmenestä neljäänkymmeneen asiakastapausta. Aineiston kuvallinen muoto paitsi teknisesti helpottaa monipuhujatilanteen litterointia, myös parhaimmillaan mahdollistaa nonverbaalisten viestien, sanottavan suuntaamiseen tai painotukseen liittyvien yksityiskohtien analysoinnin. Videoidun aineiston kuvallisen informaation rooli jää kuitenkin nyt käsillä olevassa artikkelissa vähäiseksi. Kokouksissa käytävä keskustelu ei suinkaan ole ainut tai ammattilaisten muusta työstä irrallinen neuvottelun tai päätöksenteon areena. Kokouksessa tehtävä päätöksenteko edellyttää pohjatyötä sekä alustavaa suunnittelua ja keskustelua paikallisella tiimitasolla. Ennen vanhainkotisijoituksista päättävää SAS-kokousta alueelliset kotihoitotiimit, tai esim. sairaalaosaston edustajat ovatkin useimmiten jo alustavasti asettaneet omat asiakkaansa prioriteettijärjestykseen sen mukaisesti, kuinka kipeästi nämä tarvitsevat pitkäaikaispaikan. Kokouksissa yksittäisen ikääntyneen asiakkaan elämäntilanne sitten tavallaan pysäytetään tai jäädytetään tarkastelun kohteeksi tässä-ja-nyt. Tarkastelun apuna toimivat paitsi asiakastiedostoon koostetut kuvaukset, jotka saattavat yksittäisen asiakkaan osalta edustaa pitkääkin asiakasuraa, myös muut dokumentit kuten lääkärintodistukset, sekä asiakasta koskevat suulliset ensikäden tai toisen käden kertomukset. Koska samoja kokouksia seurattiin ja kuvattiin vuoden ajan, on niissä käsiteltäviä asiakastapauksia ja yksittäisen asiakkaan hoitopolkua mahdollista myös seurata ajallisesti. 282 JÄSENYYSKATEGORIA-ANALYYSI KOKOUS- VUOROVAIKUTUKSEN JA PÄÄTÖKSENTEON ANALYYSIVÄLINEENÄ Kokousvuorovaikutuksen tarkastelu kielenkäytöllisestä näkökulmasta ei ole uusi ilmiö. Etnografisen tai antropologisen (esim. Schwartzman 1989, 1993) perspektiivin ohella kokouksia on tarkasteltu erityisesti erilaisia diskursiivisia, narratiivisia ja keskustelunanalyyttisiä välineistöjä käyttäen (esim. Boden 1994, 1995, Housley 2000, Juhila 1995). Nyt käsillä olevan artikkelin kannalta keskeisiä ovat erityisesti institutionaalisen vuorovaikutuksen ja tilanteisen kielenkäytön analyysiin keskittyvät empiiriset tutkimukset. Diskursiiviset ja keskusteluanalyyttiset lähestymistavat ovatkin yleistyneet paitsi terveystutkimuksessa yleensä (esim. Ruusuvuori ym ja Sorjonen ym. 2001), myös moniammatillisuutta käsittelevän empiirisen tutkimuksen piirissä (Kangasharju 1998, Griffiths 2001, esim. Arminen ja Perälä 2001, White 2002, White ja Stancombe 2003). Kokousten kielellisen arkkitehtuurin sekä monipuhujatilanteen vuoro vuorolta kehittyvän dynamiikan tarkin analyysimuoto on epäilemättä keskustelunanalyysi. Sen piirissä on tutkittu mm. kokousten avaamisen, sulkemisen ja vuorovaikutuksen ylläpitämisen dynamiikkaa sekä puheenaiheen valintaa ja siirtämistä (esim. Atkinson ym. 1978, Cuff ja Sharrock 1985). Tässä artikkelissa kokousvuorovaikutusta tarkastellaan kuitenkin hieman toisella, kokouksissa tehtävien kategorisointien ja kuvausten analyysitasolla. Apuna käytän Harvey Sacksin alun perin esittelemää ja jäsenyyskategoria-analyysiksi sittemmin nimettyä analyyttistä kehikkoa (membership categorisation analysis, MCA suom. JKA). Kategorisointi- ja kuvaustapojen tasolla liikkuva jäsenyyskategoria-analyysi sopii mielestäni kokousaineistojen ja asiakaskuvausten erittelyyn hyvin. Kokousten päätehtävänä on järjestää ja prosessoida käsillä olevat asiakastapaukset prioriteettijärjestykseen avuntarpeen ja käytettävissä olevien niukkojen resurssien mukaisesti (ks. Nikander painossa). Kielelliset kuvaukset, asiakkaiden luokittelut ja kategorisoinnit ovat tällöin käytännön työkaluja, joilla kokouksiin osallistuvat eri ammattikuntien edustajat työtään tekevät. Toinen syy kategorisoinnin tasolla liikkuvan analyysin valintaan on se, että se samalla tarjoaa hyvät välineet asiakaskuvausten kaltaisten pitkien kuvailevien monologien ja kertomusten analyysiin (vrt. White ja Stancombe 2003:57 58). Jäsenyyskategorisointi-analyysin (JKA) avulla voidaan tarkastella ensinnäkin sitä, mitkä asiakastapausta kuvaavat kategoriat kulloinkin nousevat tai nostetaan relevanteiksi päätöksenteon kannalta. Toisaalta sen avulla on mahdollis SosLaakTaitto , 08:18

5 ta eritellä mm. sitä, minkälaisia sekä asiakasta, tämän sukulaisia ja ammattiauttajia koskevia vastuita ja velvollisuuksia kategorisoinnin ja kuvausten kautta herätetään henkiin. Kategorisointi onkin kaiken puheen niin arkisen keskustelun kuin institutionaalisilla areenoilla käydyn neuvonpidon keskeinen osa. Voidaksemme jäsentää ympäröivää maailmaa ja sen eri ilmiöitä jaamme näkemäämme ja kokemaamme luokkiin ja kategorioihin. Derek Edwardsin mukaan kategorisointi onkin yksi keskeinen inhimillisen sosiaalisen toiminnan muoto. Hänen mukaansa (1991:517): Kategorisointi on jotain mitä teemme puheessa suorittaaksemme sosiaalisia tekoja (suostuttelua, syytöksiä, kiistämistä, kumoamista, syytöksiä jne.). Tästä perspektiivistä ajatellen emme voi olettaa kielen resurssien syntyvän ikään kuin valmiiksi muotoutuneina ihmisten välisessä maailmanymmärtämisen prosessissa vaan pikemminkin, tai ainakin tuon lisäksi on oletettava, että ne muotoillaan käyttötilannettaan vastaaviksi, palvelemaan tilanteista sosiaalista toimintaa. Arkipäivän kielellistä vuorovaikutusta analysoitaessa kategorioita ei siis ymmärretä vain nimilapuiksi, joita automaattisesti liitämme asioihin, ilmiöihin tai ihmisiin. Ne ymmärretään aktiiviseksi osaksi tapaamme rakentaa asiantiloja ja faktoja kielellisten kuvausten kautta. Jäsenyyskategoria-analyysi lähtee perusoletuksesta jonka mukaan kaikkia ihmisiä on mahdollista määrittää lukemattomin eri tavoin: aviosäädyn, iän, sukupuolen, luonteenpiirteiden, hiusten värin tai ammatin välityksellä (ks. esim. Silverman 1998, Nikander 2002a). Kielellinen kuvaus ja kategorisointi edellyttävätkin aina valintaa. Relevanttien kuvaustapojen poimiminen monien mahdollisten joukosta puolestaan määrittää sen, minkälaisesta puhetilanteesta kulloinkin on kyse. Samaa henkilöä voidaan tilanteesta riippuen kuvata esimerkiksi 35-vuotiaaksi naislääkäriksi tai riippuliitoa harrastavaksi kolmen lapsen äidiksi. Jokainen kategoria on samalla osa laajempaa elämänkulun, ammattikategorioiden, harrastusten tai perheen kategoriajoukon muodostavaa kokonaisuutta (category device). Sosiaaliset kategoriat myös antavat viitteitä yksittäiseen kategoriaan kuuluvan jäsenen ominaisuuksista, attribuuteista tai tyypillisestä toiminnasta (Category-bound activities, inference richness, Sacks 1992, Vol 1:40). Kuullessamme esimerkiksi jonkun olevan 79-vuotias tai alzheimerpotilas, saatamme kyseistä ihmistä tapaamatta jo tehdä päätelmiä siitä, millainen hän mahdollisesti on, tai miten hänen tyypillisesti tulisi tai ei tulisi toimia. Kategoriat ovat siis osa arkipäiväistä moraalisten merkitysten ja arvostelmien rakentumista. Toisaalta kategorioihin kulttuurisesti liitettävät toiminnat (esim. lääkäri parantaa) ja ominaisuudet kuten vastuut ja velvollisuudet (opettaja opettaa) mahdollistavat sen, että sosiaalinen kategoria voidaan herättää henkiin joko itse kategoriatermiä käyttäen, tai viittaamalla esimerkiksi henkilön toimintaan tietyn kategorian relevantiksi tekevällä tavalla. Esimerkiksi tapauskuvausta tehdessään ammattilainen voi kuvata ikääntyneen asiakkaan kotona pärjäämistä sanomalla: vuorokausirytmit sekaisin, väsynyt, hellalevyt päällä, ruuat ei maistu, jää syömättä, lähtee kotoa, eksyy, ei löydä kotia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset käyttävätkin rutiininomaisesti sekä suoria kategorisaatioita, että tiettyyn asiakasryhmään viittaavia ominaisuus ja toiminta-attribuutteja. Tällöin asiakaskuvauksen yksityiskohdat jo itsessään herättävät henkiin tietyn kategorian, kuten dementikko (vrt. White ja Stancombe 2003). Jäsenyyskategoria-analyysin hedelmällisyys käy kenties parhaiten ilmi aineistokatkelmien kautta (ks. myös Hester ja Eglin 1997, Silverman 1998, Lepper 2000, Nikander 2002a, White ja Stancombe 2003). Seuraavassa siirrynkin vanhainkotisijoituksista päättävästä SAS-kokouksen asiakaskuvausvaiheen empiiriseen analyysiin. Analyysissä huomio kiinnittyy siihen, mitä kategorioita kuvauksesta vastuussa oleva ammattilainen nostaa relevanteiksi kuvausta tehdessään, sekä siihen, miten esiin nostetut kategoriat toimivat osana päätöksentekoa. Lähtökohtana tällöin on, että tehdyt kategorisoinnit ja kuvaukset eivät ole vain passiivisia, asiakaspapereista kokoukselle luettuja faktoja, vaan niiden kautta päästään tarkastelemaan kriteereiden ja päätösten dynaamista käytännön rakentumista. KATEGORIAT, ASIAKASKUVAUKSEN YKSITYISKOHDAT JA PÄÄTÖKSENTEKOTYÖ Kokousten päätöksentekotyö rakentuu pituudeltaan vaihtelevien asiakas- tai tapauskuvausten varaan. Asiakkaan tilanteen parhaiten tunteva ammattilainen esimerkiksi kotipalveluohjaaja, terveydenhoitaja tai jos asiakas on parhaillaan sairaalahoidossa, tai vanhainkodin lyhytaikaispaikalla sairaalan tai vanhainkodin osastonhoi SosLaakTaitto , 08:18

6 taja tai sosiaalityöntekijä esittelee tapauksen. Tämän jälkeen käydään pituudeltaan ja yksimielisyyden suhteen huomattavastikin vaihteleva keskustelu, jonka kuluessa päätös pitkäaikaispaikasta tai siitä, ettei paikkaa tällä kertaa myönnetä, syntyy. Kokouksissa käydään myös laajempaa keskustelua asiakkaan tällä hetkellä vastaanottamien tukimuotojen kokonaisuudesta. Asiakastapausten esittelyn ja niistä käytävän keskustelun lisäksi ammattilaisista koostuva ryhmä usein pysähtyy pohtimaan päätöksenteon kriteerejä, tasapuolisuutta tai toimintamallien rationaalisuutta. Kokouskulun pääasiallinen etenemisrunko rakentuu kuitenkin asiakaskuvauksille ja niitä seuraavan keskustelun varaan. Vilkaistaan aluksi lyhyesti miltä asiakaskuvaus näyttää. Ensimmäisessä katkelmassa keskustellaan paraikaa lyhytaikaishoitojaksolla olevan naisasiakkaan tapauksesta. Alueen osastonhoitaja esittelee tapauksen. Kaikki katkelmissa esiintyvät henkilöiden, paikkojen ja instituutioiden nimet ja tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat on muutettu. Otteissa käytettyjen litteraatiomerkintöjen selitykset löytyvät artikkelin lopusta. Aineisto-ote 1: Esimerkki tapauskuvauksesta SAS-kokouksessa Puhujat: OH = alueen osastonhoitaja, JKPO = johtava kotipalveluohjaaja, S = sihteeri 01 OH: sit päästään Laaksosen Miljaan ja 02 tää on nyt sitten (1.2) toinen 03 samanlainen ykkönen ku toi edellinen mikä 04 on niinku tullu voimakkaasti elikä 05 itseasias nää kaks ihmistä on tullu tosi 06 voimakkaasti tuolta kotihoitotiimistä. 07 (0.4).mthhh(0.4) tää on(0.4)dementti 08 ihminen (2.0) ö karkail- tai lähteny kotoo 09 useita kertoja ja tota(0.8)oliko 10 tää nyt Näkinpuistossakin asti oli ollu 11 Näkinpuistossa asti eikä löydä kotiin 12 sieltä(0.6)ja(3.4) 13 omaiset ei enää haluu kotiin(2.0) 14 öö ne on väs- he o väsyneitä 15 kaheksantoista kertaa viikossa 16 vähintäänkin (0.3) apua ollu(0.4) 17 käytössä (3.6) ja(0.4) 18 kotihoitotiimi on sitä mieltä et tää 19 kaheksantoista ei(0.4) kertaa r-viikossa 20 riitä jos tää tulee kotiin et sitte 21 tarvitaan vielä (0.4) reilusti 22 S: nii[: just. 23 OH: nii[apuja lisää ja just tää (0.4) 24 karkaamisriski on olemassa 25 (2.0) 26 S: syksyllä kylmä tule[e. 27 JKPO: syksyllä kylmä tule[n[ii 28 OH: [itseasiassa se saa 29 muuten kakskyt kertaa näitä apuja et 30 kotipalvelu on kaheksantoista ja 31 kotisairaanhoito kaks kertaa 32 JKPO: nii mää meinasin just sanoo että tota 33 (1.0) mullon kans tää laitettu tää 34 (0.4) 35 OH: mm 36 JKPO: kotipalvelusta niinku ykköseks 37 (0.6) 38 S: ahaa 49 (1.6) 40 JKPO: yhdessä(0.4) sen tiimin kanssa 41 (0.4) 42 JKPO: et kai me tämmönen nys sitte (keskustelu tapauksesta jatkuu) Osastonhoitaja aloittaa tapauskuvauksen mainitsemalla asiakkaan nimen. Välittömästi tämän jälkeen hän viittaa kokousta edeltäneeseen, kotihoitotiimin omaan harkintaan: asiakas on asetettu heidän listassaan ykköseksi (rivi 03). Tämän kuvauksen jälkeen hän siirtyy kuvaamaan asiakasta mainitsemalla jotain tämän terveydentilasta dementti ihminen sekä detaljitietoa siitä, miten dementia tämän asiakkaan kohdalla ilmenee lähteny kotoo useita kertoja (rivit 08 09), eikä löydä kotiin (rivi 11). Tapauskuvausta jatketaan tuomalla kuvaan mukaan omaisten toiveet ja jaksamattomuus (rivit 13 14). Tätä seuraa kotihoidon ja kotiin annettavan tuen määrän erittely sekä kotihoitotiimin arvio siitä, miten asiakas tällä tuen määrällä mahdollisesti pärjäisi lyhytaikaishoitojaksolta kotiin palattuaan (rivit 18 24). Tapauskuvaus on siis moniääninen kahdellakin tapaa. Ensinnäkin osastonhoitaja siteeraa asiakkaan dokumenteista löytyviä kotihoitotiimin ja asiakkaan omaisten toiveita ja arvioita, ja toisaalta kokouksen muut ammattilaiset myös osallistuvat arviointiin. Rivillä 26 kokouksen sihteeri lisää asiakkaan kotoa lähtemistaipumuksella joka nyt on jo uudelleen määritelty karkaamisriskiksi olevan mahdollisia vakaviakin seurauksia. Riveillä johtava kotipalveluohjaaja ottaa puheenvuoron vahvistaakseen osastonhoitajan ilmoittaman aiemman tiedon siitä, että kotihoitotiimi todella on merkinnyt asiakkaan omaksi ykkösekseen ja tarjoamalla epäsuorasti ratkaisua asiakastapaukseen et kai me tämmönen nys sitten (rivi 42). Katkelmasta voisi ensinkin lyhyesti todeta sen olevan tyypillinen sikäli, että itse asiakasta koskeva päätös on vaikeasti erotettavissa itse tapauskuvauksesta. Kokousvuorovaikutusta koskevassa tutkimuskirjallisuudessa onkin toistuvas SosLaakTaitto 284

7 ti todettu päätösten usein olevan tavallaan näkymättömiä sikäli, että ne syntyvät jo osana kuvausta ja kategorisointia (Boden 1994:22, ks. myös Mehan 1984, Nikander 2003). Nähdyssä otteessa päätöksenteon pohjana olevia kategorisointeja aletaan, osin yhteistoiminnassa, rakentaa tapauskuvauksen alusta saakka. SAS-kokouksille tyypilliset kriteerit: kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käyntien määrä, omaisten ja kotipalvelutiimin toiveet tuotetaan osastonhoitajan kuvauksessa keskeisinä päätöksenteon kriteereinä, joihin muut myös yhtyvät. Päätöksenteon tukena turvaudutaan siis yhteisesti jaettuihin kokouksen kulttuuriin kuuluviin argumentteihin, jotka ennalta tiedetään vahvaksi valuutaksi. Myös ratkaisuehdotus on jossain määrin aineistolle tyypillinen sikäli, että päätös esitetään ikään kuin jo esitetyn todistusaineiston pohjalta itsessään nousevaksi. Seuraava aineisto-ote tulee aivan yhden SASkokouksen alusta. Puheenvuoron on juuri saanut sairaalan sosiaalityöntekijä, joka kuvaa parhaillaan sairaalahoidossa olevaa naisasiakasta. Aineisto-ote 2: Asiakaskuvaus ja kategorisointi Puhuja: SSTT = sairaalan sosiaalityöntekijä Paikat: Teukka = sairaala, Mikonmaa = sairaala 01 SSTT: ni siel on ehh muita kun 3D:n ihmisiä ni 02 ensimmäisenä Salme Jenny (0.8)sivulla 03 mikä kolme 04 (3.8) ((monisteiden selailua)) 05 SSTT: tämmönen: (0.8)ehh neiti-ihminen joka on 06 meille tullu Teukkaan (1.2) heinäkuussa ja 07 (0.8)hyvin muistamaton oli neurologin 08 vastaanotolla käyny(1.2)öh tota 09 hetkinen oliks hän ny sitte Mikonmaan 10 erikoispolilla vai missä ja tota sieltä tuli 11 ensimmäinen tää neurologin puhelu 12 (1.2) hän oli hyvin huolissaan tästä 13 (0.8) muistamattomasta ihmisestä 14 ja hän tuli sitten (1.2) jhossakin 15 vaihessah meille tota hoitoon niin 16 kymmenes seittemättä juuri hän tätä 17 a-aiemmin oli ensin käyny tota tällä 18 neurologilla ja (0.8) ihan muistamaton ihminen 19 yksin asunu tossa (0.8) Varvikonkujalla ((tapauskuvaus jatkuu)) Sosiaalityöntekijä aloittaa kuvauksensa asiakkaan nimeen ja kokousosallistujien edessä olevien asiakirjojen kohtaan viitaten. Analyysin kannalta ensimmäinen kiintoisa kategorisointi tehdään rivillä viisi, missä asiakasta pienen epäröinnin jälkeen kuvataan neiti-ihmiseksi. Kuvaustapana neiti-ihminen tuo samanaikaisesti esille sekä asiakkaan sukupuolen että tämän siviilisäädyn. Se saattaa siis olla kiertoilmaus halventavalle vanhapiika -kategorialle. Jäsenyyskategorisointi-analyysin mukaan voimme kuitenkin kysyä: mitä attribuutioita ja merkityksiä tämänkaltainen kategorisointi, erityisesti tapauskuvauksen alussa tuotettuna kantaa mukanaan? Mitä naimattomuuden ja sukupuolen samanaikainen esilletuonti toisin sanoen merkitsee kokouksessa tehtävän päätöksenteon ja kriteereiden kannalta? Ensinnäkin on selvää, että asiakkaan neitiyteen viittaamalla, sosiaalityöntekijä samanaikaisesti tekee selväksi, että nyt kyseessä olevalla asiakkaalla ei välttämättä ole puolisoa, lapsia tai sukulaisverkostoa, joihin tukeutua vanhoilla päivillään. Koska kategorisointi tehdään aivan tapauskuvauksen alussa, se saattaa myös ohjata sitä, miten myöhemmin tehtävät kategorisoinnit ja luonnehdinnat tulisi kuulla. Yksityiskohtaa voidaan toisin sanoen vahvistaa tai minimoida päätöksenteon edetessä. Neiti-ihminen on samalla esimerkki siitä, miten yksittäinen kategoria saattaa viitata suureen määrään attribuutteja. Ikääntyneeseen ihmiseen liitettynä se toisin sanoen herättää henkiin keskimääräistä suurempaan haavoittuvuuteen, eristyneisyyteen ja avuntarpeeseen viittaavia ominaisuuksia. Näin sosiaalityöntekijä erittäin ekonomisesti asiakasta kuvaamalla samanaikaisesti sijoittaa tämän oikeutetun ammatillisen huolen moraaliseen viitekehykseen. Ikääntynyt neiti-ihminen toisin sanoen saatetaan helpommin mieltää julkisen terveydenhuolto-organisaation avun relevantiksi kohteeksi. Katsotaan miten katkelma jatkuu. Rivillä 7 asiakasta kuvataan ensin muistamattomaksi. Pian tämän jälkeen tarinaan liitetään kategoria huolestunut neurologi (rivit 11 12), joka on ottanut sairaalaan yhteyttä kyseisen muistamattoman ihmisen puolesta. Katkelman lopussa asiakkaan muistamattomuus vielä vahvistuu ääri-ilmaisuksi ihan muistamaton ihminen (extreme case formulation, Pomerantz 1986). Tämänkaltainen, toisen ammattilaisen mielipiteeseen tai ensikädentietoon viittaaminen tai usean samansuuntaisen näkemyksen esilletuonti ovat aineistossa toistuvia tapoja, joilla kokoukseen osallistujia pyritään vakuuttamaan tai jonkun jo tekemää kuvausta horjuttamaan. Tässä tapauksessa kuvauksessa mainittu ammattilainen on lisäksi suhteellisen korkealla hoito-organisaation arvohierarkiassa. Emootiotermi huoli liitettynä neurologin kategoriaan jatkaakin nei SosLaakTaitto 285

8 ti-ihminen-kategorian aloittamaa oikeutetun huolen teemaa. Jos neurologi on ollut tästä asiakkaasta huolissaan, niin eikö siis meidänkin tulisi olla? Aineisto-ote 2 tuo siis esiin kuinka yksittäisen kategorisoinnin kautta viitataan asiakkaan oman tukiverkoston puuttumiseen ja samalla herätellään kokoukseen osallistujat institutionaalisina toimijoina omaksumaan oma vastuunsa tuen myöntäjinä. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten kategorisoinnin tasolla liikkuvan analyysin kautta päästään tarkastelemaan paitsi päätöksentekoa, myös siihen liittyviä moraalisia aspekteja. Päätöksenteon yksi keskeinen määriteltävä asia onkin se, missä asiakkaan ja tämän omaisten vastuut ja velvollisuuden loppuvat ja missä institutionaalisten toimijoiden ja virallisen apujärjestelmän vastuut ja velvollisuudet alkavat. IHMINEN, POTILAS VAI ASIAKAS? Jatkakaamme analyyttistä pohdintaa vielä hetken yllä näytetyn aineisto-otteen pohjalta. Yksi kiintoisa piirre kuvauksessa on, että siinä toistuvasti viitataan asiakkaaseen kategorialla ihminen. Kiinnitettyäni tähän huomiota, aloin nähdä samankaltaisia tapauksia myös muualla aineistossani. Neiti-ihmisen lisäksi asiakasta saatetaan kuvata esimerkiksi kohta asunnottomaksi ihmiseksi, sotainvalidi-ihmiseksi, tai dementti-ihmiseksi. Minkälainen kategoria ihminen sitten on osana institutionaalista päätöksentekoa? Kertooko sen käyttäminen jotain olennaista päätöksiä tekevien ammattilaisten ja asiakkaiden välisen suhteen diskursiivisesta rakentumisesta. Jos ihminen-kategoriaa käytetään vain osassa asiakaskuvauksista, niin pyritäänkö sen avulla johonkin erityiseen? Tässä yhteydessä on mahdollista vain hahmotella mahdollisia suuntia, joista vastauksia näihin kysymyksiin voi jatkossa lähteä hakemaan. Ensinnäkin on mahdollista, että kyse on lähinnä yksittäisten kokousten paikalliskulttuurista, johon tämän termin käyttäminen leimallisesti kuuluu. Toinen mahdollinen selitys on, että ihminen-kategorian käyttö on tyypillinen joidenkin yksittäisten ammattilaisten tavalle tehdä asiakasesittely. Kiinnostavampaa kuitenkin on lähteä pohtimaan mitä vuorovaikutuksellisia ja päätöksentekoon liittyviä vaikutuksia ihmiseen viittaamisella mahdollisesti on. On kenties mahdollista ajatella, että termi on lähinnä yksi tekninen apukeino, jolla asiakaskokonaisuutta pilkotaan 286 sellaisiin helposti tunnistettaviin alaryhmiin kuten dementit ja sotainvalidit. Tämä ei kuitenkaan selitä, ettei sitä kaikissa kokouksissa tai kaikkien tapausten kohdalla suinkaan systemaattisesti käytetä. Pidemmän muodon kuten sotainvalidiihminen, dementti-ihminen käyttö, lyhyemmän termin sijaan, saa ainakin minut pohtimaan valinnan kantamia lisämerkityksiä. Kuten otteessa kolme näimme, yksi mahdollinen selityssuunta on, että asiakkaan ihmisyyteen viitattaessa samalla siirretään keskustelua ja kuvausta moraalisen argumentaation puolelle. Me, virallisen apu- ja tukiorganisaation jäsenet, olemme myös ihmisiä ja näin ollen meillä on vastuu ja velvollisuus auttaa kanssaihmisiämme. Ihminen-kategoria saattaa toisin sanoen diskursiivisesti laskea asiakkaiden ja avun myöntäjien välistä välimatkaa. Kolmas mahdollinen ja osin päällekkäinen selitys asiakkaan ihmisyyteen viittaamiseen on se, että näin toimiessaan eri ammattikunnan edustajat samalla tietoisesti tai tiedostamattaan rakentavat omaa hyvää, huolta kantavaa ja poliittisesti korrektia ammattilaisuuttaan moniammatillisen tiimin jäseninä. PÄÄTÖKSENTEON KRITEERIT PUNTARISSA Yllä olevien aineisto-otteiden perusteella on kenties jo alkanut hahmottua kuinka tietyt kategorisoinnit ja kuvaustavat toimivat osina kokousvuorovaikutusta. Asiakkaan ikä ja terveydentila, siviilisääty, asuinolot, hoidon raskaus ja kotihoidon käyntien määrä nousevatkin tarkasteltavissa moniammatillisissa kokouksissa tyypillisesti käytettäviksi päätöksentekokriteereiksi. Toisiaan seuraavat asiakaskuvausten ketjut ja neuvottelu kuitenkin usein myös katkeavat ryhmän pysähtyessä pohtimaan päätöksenteon tasapuolisuutta, rationaalisuutta ja eettisyyttä. Kolmas aineistoote on esimerkki tämänkaltaisesta, analyyttisesti kiinnostavasta tilanteesta. Ote tulee kokouksesta, jossa osastonhoitaja on juuri siirtymässä kotonaan asuvan naisasiakkaan tapaukseen. Kuvauksen edetessä ryhmä haastaa yhden keskeisen pitkäaikaispaikan myöntöä puoltavan kriteerin: kotipalvelukäyntien määrän oikeudenmukaisuuden. Aineisto-ote 3: Kategorisointi osana kriteeristöä Puhujat: OH: osastonhoitaja, S = sihteeri, JKPO = johtava kotipalveluohjaaja Lah (rivi 14) = lyhytaikaishoitojakso 01 OH: sit (0.4) pä-päästiin tähän 02 Mannisen Pirkkoon (1.0) 20056SosLaakTaitto 286

9 03 (0.8) ja tota tässä on pikkusen 04 niinkun (0.6) erilaisia näkemyksiä 05 terveydenhoitajalla ja sitte tällä 06 kotipalvelupuolella tästä pärjäämis 07 terveydenhoitaja on sitä mieltä että 08 (0.6) ois hyvä päästäh 09 vanhainkotiin (0.4) (1.0) mut tässon 10 aika palj- aika vähän näitä apuja tässä 11 vaiheessa käytössä. Ystävätalon ostopalvelu 12 (0.4) kaks kertaa viikossa (1.7) ja tota 13 ateriapalvelua kolme kertaa viikossa (1.4) 14 tällä hetkellä on lahhilla 15 Jokelassa (2.4) levoton seka- 16 sekava vaeltaja joka liikkuu ulkona ei 17 osaa kotiin takaisin 18 tutut ja naapurit ilmoittavat pojalle joka alkaa 19 etsiä hänen perhe-elämänsä kärsii, 20 vastustaa kaikkia hoitotoimenpiteitä 21 ei tunne olevansa sairas 22 (2.1) muisti olematon 23 kotona etsii kotia ja kuolleita 24 perheenjäsi jäseniä ja arvaamaton 25 et tässon tietysti tätä (0.6) 26 hhhh[hh et kun olis vaan mahollista 27 S: hhhh[joo 28 (0.4) 29 JKPO: ku aattelee että tota 30 (0.4) 31 OH: mut nää avut on tosi aika 32 vähäset vielä tietysti sis- ei se 33 pahus soikoon näillä muistamattomilla ja 34 dementeillä noi avut ei välttämättä 35 (0.4) 36 JKPO: e[i ei sitte korjaa että 37 OH: e[tuo sitä turvaa että 38 JKPO: päivvastanen että jos sitte 39 taas hirveen monee-öö monesti 40 joutuu muuttaan sitä (0.4) 41 paikkaa [taikka tota(0.4) 42 OH: paikkaa [niin o 43 JKPO: et sillai tuo- toivos että (0.4) 44 näinki vaikeella olis jo sitte se pysyvä se ((keskustelu tapauksesta jatkuu)) Otteessa käsiteltävä asiakastapaus merkitään ongelmalliseksi heti sen alusta saakka: sosiaali- ja terveydenhuoltoa edustavilla ammattilaisilla tuntuu olevan siitä erilaisia näkemyksiä (rivi 04). Pian tämän jälkeen käy ilmi, että kotipalvelukäyntien vähäinen määrä ei suoraan näyttäisi tukevan vanhainkotipaikan myöntämistä. Tätä seuraa asiakasta, tämän terveydentilaa, käytöstä ja sukulaisia koskeva kuvaus, joka päättyy osastonhoitavan yhteen vetävään vuoroon: et tässä on tietysti tätä (rivi 25). Asiakkaan hankalasta elämäntilanteesta huolimatta päätöksenteon kriteerit näyttävät sulkevan asiakkaan ainakin toistaiseksi positiivisen päätöksen ulkopuolelle kun olis vaan mahollista (rivi 26) mut nää avut on tosi aika vähäset vielä (rivit 31 32). Kiinnostavaa otteessa on se, että asiakasta koskevasta kuvauksesta siirrytään yleisemmälle, periaatteelliselle keskustelutasolle. Samalla käsittelyssä oleva sekavaksi vaeltajaksi kuvattu asiakastapaus siirtyy edustamaan laajempaa muistamattomien ja dementtien kategoriaa (rivit 33 34). Diskursiivinen siirtymä asiakaskuvauksesta yleisempään periaatteelliseen päätöksentekoa koskevaan keskusteluun tapahtuu siis yksittäisen asiakkaan kategorian muuntuessa laajempaa asiakasryhmää koskevaksi. Tämän jälkeen keskustelun ytimessä on kysymys siitä, missä tapauksissa päätöksenteon periaatteista on mahdollista, luvallista tai toivottavaa joustaa. Siirtyminen yksilötason kuvauksesta yleisten kategorioiden tasolle ja takaisin on yksi toistuva asiakaskategorisoinnin ja päätöksenteon piirre. Nähdyssä otteessa asiakastapausta koskeva kategorisointi siirtyy ensin yksilötason seikkaperäisestä kuvauksesta sekava vaeltaja (rivi 16), yleisen tason muistamattomat ja dementit (rivit 33 34) kautta takaisin yksilötasolla liikkuvaan kuvaukseen näinkin vaikea (rivi 44). Tässä lyhyesti analysoitu aineisto-ote osoittaakin, ettei päätöksenteko moniammatillisissa kokouksissa suinkaan perustu valmiille kriteereille ja periaatteille, vaan molempien rajoja jatkuvasti koetellaan ja muokataan vuorovaikutuksen edetessä. VUOROVAIKUTUKSELLISEN NÄKÖKULMAN RAJAT JA MAHDOLLISUUDET Tämän artikkelin tarkoituksena on ollut laajemmasta empiirisestä aineistosta otetuin esimerkein tuoda esille vuorovaikutuksellisen tutkimuksen mahdollisuuksia kokousvuorovaikutusta ja päätöksentekotyötä tarkasteltaessa. Artikkeliin mukaan mahtuneet aineisto-otteet ovat toivottavasti auttaneet lukijaa tekemään omia päätelmiä ja arvioita diskursiivisen kategorisointityön tasolla liikkuvan analyysin käyttökelpoisuudesta. Artikkelissa esitetyn analyysitavan vahvuuksia on mahdollista jaotella esimerkiksi seuraavasti. Ensinnäkin instituutioiden arkipäivää, eri ammattikuntien edustajien yhteistyötä ja päätöksentekotyötä kielenkäytön tasolla analysoimalla saadaan seikkaperäistä tietoa siitä, miten päätöksenteko sosiaali- ja hoivaorganisaatioissa käytännössä toimii. Samalla rakennetaan siltaa organisaatioon toimintaa ohjaavien käsitteiden kuten moniammatillisuuden tai asiakaskeskeisyyden abstraktin ideaalitason ja käytännön toteutumisen välille. Tässä artikkelissa esitelty videoitu aineisto ja sen analyysi toimivatkin yhtenä mah SosLaakTaitto 287

10 dollisena empiirisenä ikkunana organisaatioiden toimintaan. Vuorovaikutuksen tutkimuksen kautta avautuu näkymä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käytäntöihin ja toimintakulttuureihin sekä prosesseihin, joissa näitä rakennetaan ja ylläpidetään arkipäivän vuorovaikutuksessa. Toiseksi eri ammattiryhmien yhteistyödynamiikkaa, prosessin eri vaiheita, erimielisyystilanteita sekä eettistä ja moraalista päättelyä ja tasapainoilua eriteltäessä tuotetaan tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi sekä olemassa olevia käytäntöjä kehitettäessä että tulevia ammattilaisia koulutettaessa. Moniammatillinen yhteistyö on käytännön hoitotoimien ohessa lopulta pääasiassa puhetta. Päätöksentekoa ja siihen erottamattomasti liittyviä kategorisointeja ja argumentaatiotapoja analysoimalla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asettamia vaatimuksia, osaamista ja yhteistyötaitoja voidaan tarkastella osina niitä tilanteita, joissa eri ammattikuntien edustajat vaativaa työtään tekevät. Tällöin voidaan paremmin ymmärtää myös sitä, mikä rooli moniammatillisilla, ammattikuntien rajat ylittävillä ja ymmärtävillä taidoilla on osana tämän päivän ja tulevaisuuden ammattivaatimuksia, asiantuntijuutta ja kompetensseja. Institutionaalisen kokousvuorovaikutuksen vuorovaikutuksellinen näkökulma tuottaa kenties vähemmän terveydenhuolto-organisaation makrotason rakenteellisia kehittämistarpeita tai esimerkiksi laajempia terveyspoliittisia päätöksiä ja linjanvetoja suoraan palvelevaa tietoa. Tässä artikkelissa käytetty jäsenyyskategoria-analyysi tarjoaa kuitenkin tärkeän, muita lähestymistapoja täydentävän näkymän hoito- ja palveluorganisaation arkipäivän toimintalogiikkaan. Ikääntyneitä koskevan päätöksentekotyön analyysi tuo näkyviin mm. sen, miten ammattilaiset käytännössä tasapainoilevat taloudellisen niukkuuden, asiakkaiden erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden, sekä päätöksenteon kriteereiden ristipaineessa. Koko organisaation, samoin kuin yhteistyötilanteisiin osallistuvien eri ammattiryhmienkin tavoitteena tietysti on tuottaa järjestelmän ja asiakkaan kannalta rationaalisia, tasapuolisia, eettisesti oikeaan osuvia päätöksiä. Ammattikuntien rajat ylittävän yhteistyön painoarvo päätöksenteon välineenä tulee varmasti lisääntymään terveydenhuollossa. Samalla moniammatilliselle yhteistyölle annetut tehtävät, haasteet ja tavoitteet tulevat entisestään monimutkaistumaan. Väestön ikääntyessä esimerkiksi tässä artikkelissa tarkasteltujen kokousten asiakaskunta tulee olemaan yhä heterogeenisempaa. Päätöksentekotilanteiden ja asiakaskategorisoinnin analyysi tuottaakin ymmärrystä ja välineitä, joilla moniammatillisen yhteistyön kehitysvaatimuksiin ja mm. tulevaisuuden yhä heterogeenisemman ikääntyneen väestön tarpeisiin voidaan vastata. Kiitän kollegojani Tarja Aaltosta, Pirjo Lindforsia, Vilma Hännistä ja Johanna Ruusuvuorta artikkeliani koskeneista arvokkaista kommenteista. Nikander P. Interprofessional cooperation in the social and health sector. An interactional perspective Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti Journal of Social Medicine 2003:40: Interprofessional co-operation and decision making, in all their various forms, are often characterised as central tools for encouraging and supporting better practice within social and health care organizations. Cooperation across professional boundaries is, in other words, seen as a safeguard for sound organisational rationality. In this article, joint decision making and interprofessional cooperation are approached from an interactional, everyday perspective. The data used consist of video taped meeting interaction collected within elderly care. Using membership categorisation analysis (MCA), the article aims at a explicating the intertwined dynamics of client categorisation, description and decision making. The particular interactional arena focussed upon consists of interprofessional meetings where decisions about elderly clients long-term care placements in nursing homes are being made. Meeting encounters are conceptualised as informative and as central sites where the policies and principles of elderly care are turned into practical action: as empirical windows into the routines, power structures, morality, and to the everyday emergence of organisational practice SosLaakTaitto 288

11 KIRJALLISUUS Ala-Nikkola M. Sairaalassa, kotona vai vanhainkodissa. Etnografinen tutkimus vanhustenhuollon koti- ja laitoshoidon päätöksentekotodellisuudesta. Acta Universitatis Tamperensis 972, Tampere Arminen I, Perälä R. Myllyhoidon moniammatillinen tiimi ja päihdeongelmaisten muokkaaminen alkoholisteiksi. Yhteiskuntapolitiikka 2001:66(1) Atkinson MA, Cuff EC, Lee JRE. The Recommencement of a Meeting as a Members Accomplishment. Teoksessa Schenkein JN, toim. Studies in the Organisation of Conversational Interaction. Academic Press, New York Beattie A. War and Peace among the Health Tribes. Teoksessa Soothill K, Mackay L, Webb C, toim. Interprofessional Relations in Health Care. Edward Arnold, London Biggs S. User Voice, Interprofessionalism and Postmodernity. J of Interprof. Care 1997:11(2) Biggs S. Changing Identities and Relationships in the Human Services. Education and Ageing (2) Boden D. The Business of Talk: Organizations in Action. Polity, Cambridge Boden D. Agendas and Arrangements: Everyday negotiations in meetings. Teoksessa Firth A, toim. The Discourse of Negotiation. Studies of Language in the Workplace. Pergamon, Oxford Cuff EC, Sharrock WW. Meetings. Teoksessa van Dijk TA, toim. Handbook of Discourse Analysis. Vol. 3. Discourse and Dialogue. Academic Press, London1985. Davies C. Rethinking regulation in the health professions in the UK. Teoksessa Hellnerg I, Saks M, Benoit C, toim. Professional identities in transition. Crosscultural dimensions. Almqvist & Wiksell, Södertälje Drew P, Heritage J, toim. Talk at Work: Interaction in institutional settings. Cambridge University Press, Cambridge Edwards D. Categories are for Talking. On the cognitive and discursive basis of categorization. Theory & Psychology 1991:1(4) Evers H, Cameron E, Badger F. Interprofessional Work with Old and Disabled People. Teoksessa Leathard A, toim. Going Interprofessional: Working together for health and welfare. Routledge and Kegan Paul, London Griffiths L. Categorising to Exclude: The discursive construction of cases in community mental health teams. Sociology of Health and Illness 2001:23(5) Gorman P. Managing Multidisciplinary Teams in the NHS. Kogan Page, London Gunnarsson B-L, Linell P, Nordberg B, toim. The Construction of Professional Discourse. Longman, New York Hall, C, Juhila K, Parton N, Pösö T, toim. Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. Jessica Kingsley, London Hester S, Eglin P, toim. Culture in Action: Studies in Membership Categorisation Analysis. Int. Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis and University Press of America, Lanham, MD Higgs P. Citizenship and Old Age: The end of the road? Ageing and Society 1995:15: Honkasalo ML, Henriksson L, Nisula T. Laadullinen terveystutkimus on tullut jäädäkseen. Sosiaalilääk Aikak 1996:2: Horder J. Interprofessional Education for Primary Health and Community Care: Present state and future needs. Teoksessa Soothill K, Mackay L, Webb C. Interprofessional Relations in Health Care. Edward Arnold, London Housley W. Story, Narrative and Team Work. The Sociological Review 2000:48(3) Juhila K. Asiakkuuden edellytykset neuvottelussa. Teoksessa Jokinen A, Juhila K, Pösö T, toim. Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat. Konstruktionistinen näkökulma. Sosiaaliturvan Keskusliitto, Helsinki Kangasharju H. Alignment and Disagreement: Building alliances in multipersonal interaction. (Manuscript Version). Helsingin yliopisto, Helsinki Larouche JM, Melchin K, Doucet H. Ethical Deliberation in Multiprofessional Care Teams. Univ. of Ottawa Press, Ottawa Launis K. Asiantuntijoidenyhteistyö perusterveydenhuollossa. Käsityksiä ja arkikäytäntöjä. Stakes Tutkimuksia 50, Helsinki McHoul A, Rapley M, toim. How to Analyse Talk in Institutional Settings. A casebook of methods. Continuum, London & New York Lehto J, Natunen K. Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sopeuttaminen ikääntyneiden tarpeisiin. Suomen Kuntaliitto, Helsinki Lepper G. Categories in Text and Talk. A practical introduction to categorization analysis. Sage, London Linell P. Discourse Across Boundaries: On recontextualizations and the blending of voices in professional discourse. Text 1998:2: Maynard DW. On the Ethnography and Analysis of Discourse in Institutional Settings. Teoksessa Holstein J, Miller G, toim. Perspectives on Social Problems. A Research Annual. Jai Press, Greenwich Mehan H. Institutional Decision-Making. Teoksessa Rogoff B, Lave J, toim. Everyday Cognition: Its Development and Social Context. Harvard Univ. Press, Cambridge Massachusetts Netten A, Darton R, Bebbington A, Brown P. Residential or Nursing Home Care? The appropriateness of placement decisions. Aging and Society 2001:21: SosLaakTaitto 289

12 Nikander P. Old versus Little Girl : A discursive approach to age categorisation and morality. J of Aging Studies 2000:14(4) Nikander P. Age in Action: Membership Work and Stage of Life Categories in Talk. Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki 2002a. Nikander P. Moniammatillinen viestintä: Yhteistyö ja päätöksenteko sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teoksessa Torkkola S, toim. Terveysviestintä. Tammi, Helsinki 2002b. Nikander P. The Absent Client: Case description and decision-making in interprofessional meetings. Teoksessa Hall C, Juhila K, Parton N, Pösö T, toim. Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Identities, interactions and practices. Jessica Kingsley, London Nikander P. Managing Scarcity: Interprofessional decision making in meetings. Teoksessa Heinonen T, Metteri A, toim. Social Work in Health and Mental Health. Toronto, Canadian Scholar s Press, painossa. Noro A, Aro S, Jylhä M. Vanhusten sairaalasta kotiuttaminen henkilökunnan ja potilaan näkökulmasta. Helsinki, Sosiaali- ja terveyshallituksen raportteja 71, Payne M. Teamwork in Multiprofessional Care. Palgrave, Hamshire & New York Peräkylä A. AIDS-neuvontatyö: Esimerkki keskusteluanalyysin soveltamisesta terveyssosiologiassa. Sosiaalilääk Aikak 1994:1: Peräkylä A. Authority and Accountability: The delivery of diagnosis in primary health care. Social Psychology Quarterly 1998:61: Pomerantz A. Extreme Case Formulations: A way of legitimizing claims. Human Studies 1986:9: Pyörälä E, Honkasalo ML. Kvalitatiivinen tutkimus haaste suomalaiselle terveystutkimukselle. Sosiaalilääk Aikak 1994:1:1 3. Ruusuvuori J. Keskusteluanalyyttinen metodi lääkärin ja potilaan välisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Sosiaalilääk Aikak 1996:2: Ruusuvuori J. Control in Medical Consultation: Practices of giving and receiving the reason for the visit in primary health care. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 16, Tampere Ruusuvuori J, Haakana M, Raevaara L, toim. Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisiä tutkimuksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,Helsinki Saks M. Towards Integrated Health Care. Shifting professional interests and identities in Britain. Teoksessa Hellnerg I, Saks M, Benoit C, toim. Professional identities in transition. Crosscultural dimensions. Almqvist & Wiksell, Södertälje Sarangi S, Roberts C, toim. Talk, Work and Institutional Order. Discourse in medical, mediation and management settings. Mouton de Gruyter, Berlin Schwartzman HB. The Meeting. Gatherings in Organizations and Communities. Plenium Press, New York Schwartzman HB. Ethnography in Organizations. Sage, Newbury Park, CA Silverman D. Harvey Sacks. Social Science and Conversation Analysis. Polity Press, Cambridge, UK Soothill K, Mackay L ja Webb C. Interprofessional Relations in Health Care. Edward Arnold, London Sorjonen ML, Peräkylä A, Eskola K, toim. Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Vastapaino, Tampere Valokivi, H. Participation and Citizenship of Elderly Persons: User Experiences from Finland. Social Work in Health Care, painossa. White S. Accomplishing the case in Paediatrics and Child Health: Medicine and morality in interprofessional talk. Sociology of Health and Illness 2002:24(4) White S, Stancombe J. Clinical Judgement in the Health and Welfare Professions. Extending the evidence base. Open Univ. Press, Maidenhead UK Øvretveit J. Coordinating Community Care: Multidisciplinary Teams and Care Management. Open University Press, Buckingham Øvretveit J. Moniammatillisen yhteistyön opas. Sairaanhoitajien koulutussäätiö. Hakapaino, Helsinki Artikkelissa käytetyt litterointimerkit: (2.2) Suluissa olevat numerot ilmaisevat taukoja ja niiden pituuksia sekunneissa [ ] Hakasulut ilmaisevat päällepuhunnan alkuja loppukohdat tuo- Tavuviiva viittaa puheessa keskenjääneeseen sanaan Tuota Alleviivaten ilmaistaan sanojen painotusta (( )) Tuplasulkujen sisään sijoitetaan otetta koskevat lisähuomautukset Marginaalissa olevalla nuolella merkitään analyyttisesti kiinnostavat kohdat PIRJO NIKANDER Ph.D., yliassistentti Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos SosLaakTaitto 290

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme ALUE JA YMPÄRISTÖ Laura Toivo & Maija Vähämäki Tilallisuus työssä ja sen muutoksessa Kotihoidon työn ja organisaatioyhdistymisen tarkastelu fyysisinä, sosiaalisina ja mentaalisina tiloina Spatiality at

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

Tiedon tuottaminen ja yllattávat kaanteet huumehoitoyksikon nuorten haastatteluissa. Nuorisotutkimus 3/2003, vol. 21, 18-31. I I

Tiedon tuottaminen ja yllattávat kaanteet huumehoitoyksikon nuorten haastatteluissa. Nuorisotutkimus 3/2003, vol. 21, 18-31. I I Tiedon tuottaminen ja yllattávat kaanteet huumehoitoyksikon nuorten haastatteluissa. Nuorisotutkimus 3/2003, vol. 21, 18-31. I I Tiedon tuottaminen la yllattövat kdanteet huumehoitoyksikon nuorten haastaffeluissa

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 1, No. 1, 2012, 22 43 Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Anna- Maija Puroila a & Eila Estola

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Hanna-Mari Ikonen Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Millaisia merkityksiä suomalaisella nykymaaseudulla asuvat naisyrittäjät

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179. Annaleena Aira. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179. Annaleena Aira. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179 Annaleena Aira Toimiva yhteistyö Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179 Annaleena Aira Toimiva yhteistyö Työelämän vuorovaikutussuhteet,

Lisätiedot

VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro. SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely

VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro. SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro 4 SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely Valtakunnansyyttäjänvirasto Julkaisusarja nro 4 Valtakunnansyyttäjänvirasto ISSN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Susanna Pöntinen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot