AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta"

Transkriptio

1 AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Pro Form Didactica Tiivistelmä Tekijät Ohjaaja OTSIKKO Tutkimusongelma Tuire Eilittä, Kaisa Koskela, Eeva-Kaisa Timlin, Päivi Syvävirta Dosentti Pirkko Remes AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia muutoksia ammatilliset opettajat ennakoivat toimintaympäristössään ja mitä ovat ne vaatimukset, joihin ammatillinen opettaja ei tunne pystyvänsä riittävästi opettajan työssään vastaamaan. Tutkimuksen toteuttaminen Tämä tutkimus on ammatillisten opettajien pelkoja tutkivan opinnäytesarjan kolmas osa. Edellisen tutkimusosan kirjallisuuskatsausta on käytetty tämän työn teoreettisena viitekehyksenä, mutta analyysin tarkentuessa on etsitty myös siihen sopivaa uutta teoriaa. Koska tässä työssä on teoriataustaan peilaten analysoitu tutkimusaineistoa, tutkimuksen lähestymistapa on deduktiivis-kvalitatiivinen. Tiedonhankintamenetelmänä on ollut teoreettisesta viitekehyksestä operationalisoitu teemahaastattelu, jonka avulla on haastateltu 12 ammatillista opettajaa. Tutkimustulokset Oppilaitosten lisääntyvä yhteistyö työelämän kanssa vaatii opettajaa päivittämään substanssiosaamistaan ja rakentamaan yhteistyötä ammatillisen kentän kanssa. Verkostoitumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu. Teknologian kehittyminen vaatii opettajalta tietoliikenneteknistä osaamista ja verkkopedagogisia taitoja. Opiskelijoiden kasvun ja kehityksen tukeminen, erityistarpeet, syrjäytymiseen liittyvä problematiikka ja oppimisvaikeudet vaativat opettajalta ihmissuhdetaitoja ja erityispedagogista osaamista. Työympäristöresurssit vaikuttavat siihen, kokeeko ammatillinen opettaja nämä osaamisvaatimukset haastavana mahdollisuutena vaiko kuormittavina tekijöinä. Liiallisen kiireen kokeminen, työpaikan ilmapiiri, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin vastaaminen, työnkuvaan vaikutusmahdollisuuksien puute ja johtamiseen liittyvät ongelmat kuormittavat ammatillisen opettajan jaksamista. Ammatilliset opettajat kokevat riittämättömyyttä työn ja perheen tarpeiden yhteensovittamisessa. Vapaa-aikaa ja työn rasituksista palautumisaikaa ei ole riittävästi. Itseohjautuvien tiimien nähtiin helpottavan arkea sujuvammaksi ja suunnitelmallisemmaksi. Avainsanat: opettaja, ammatillinen koulutus, pelko, tulevaisuus, erityispedagogiikka, ilmapiiri, tietoliikennetekniikka, tiimit, vuorovaikutustaidot.

3 3 SISÄLTÖ 1 MIKÄ AMMATILLISIA OPETTAJIA PELOTTAA? Lähestymistapoja Tutkimustehtävät TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen kohderyhmän valinta Tutkimuksen teema-alueet Aineiston analysointi raportin muotoon TUTKIMUSTULOKSET Muutokset ammatillisen opettajan toimintaympäristössä Opettajan laaja-alainen työnkuva ja avoin toimintaympäristö Työyhteisö ja tiimiytyminen Opettajan tulosvastuu Opettaja ihmissuhdeasiantuntijana Elinkeinoelämän vaatimukset Verkostoituminen ja sisäinen yrittäjyys Ammatillisen opettajan työssään tarvitsemia osaamisalueita Kansainvälisyys Tieto- ja viestintätaidot Opetusmenetelmänä yhteisöllinen oppiminen verkossa Yhteistyö työelämän kanssa Työssäoppiminen Työelämän ja ammattikasvatuksen arvot Opetussuunnittelu ja työn kehittyminen Koulutuksen asiantuntija kehittäjänä Työympäristö sekä riittämättömyyden tuntojen että voimavarojen lähtökohtana Ajankäytölliset ja taloudelliset resurssit Työympäristön ilmapiiri Johtaminen Opiskelijoiden tarpeisiin vastaaminen Hyvin toimiva ohjaussuhde Koulun vaatimukset - opiskelijoiden tarpeet Oppimisvaikeudet Itseohjautuvuuden puute Syrjäytymisuhka TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS DISKUSSIO LÄHDELUETTELO LIITTEET...90

4 1 MIKÄ AMMATILLISIA OPETTAJIA PELOTTAA? Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella niitä vaatimuksia, mitä toimintaympäristön muutospaineet ammatilliselle opettajalle aiheuttavat, ja näiden vaatimusten aiheuttamia opettajien riittämättömyyden kokemuksia. Työelämän tulevaisuutta koskevat riittämättömyydentunteet ovat yleisiä. Riittämättömyyden tuntoja, syntyä, esiintymistä ja vaikutuksia koskeva tutkimusperinne on laaja, mutta ammatillisten opettajien riittämättömyydentunteita ei ole juurikaan tutkittu, vaikka työn haastavuudesta ja opettajien jaksamisesta puhutaankin. Opettajat opettavat työssään nuoruusiän kehitysvaiheessa olevia opiskelijoita ja tukevat heidän ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja työelämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien saavuttamista. Tiedotusvälineissä keskustellaan nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä ja syrjäytymiskehitykseen liittyvistä käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ongelmista. Kuinka opettaja pystyy työssään vastaamaan tähän problematiikkaan? Käsillä oleva opettajien riittämättömyyden tunteita tarkasteleva tutkimus on ammatillisten opettajien pelko -tutkimushankkeen kolmas osa. Edellisissä osissa tarkasteltiin kirjallisuuden ja kyselyaineiston perusteella ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien ennakkopelkoja koulutyötä kohtaan. Päähavainto oli, että ammatillisiksi opettajiksi opiskelevat pelkäävät useimmin omaa riittämättömyyttään. Kyselytutkimuksen avulla ei voi saada riittävän kokonaisvaltaista käsitystä niinkin henkilökohtaisesta asiasta, kuin riittämättömyyden tunne. Kokemus omasta ammatillisesta kyvykkyydestä on merkittävä asia ammatillisen identiteetin kannalta, ja se vaikuttaa opettajan suhtautumiseen omaan kehittymiskykyyn ja -haluun. Riittämättömyyden tunne voi olla realistinen kokemus työelämän arjesta nousevien paineiden edessä, tai epärealistinen kuva omista voimavaroista. Tässä tutkimuksessa on kuvattu aiempiin raportteihin nojautuen riittämättömyyden pelon sisältöjä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkimusongelmien mukaisesti, millaisia muutoksia ammatilliset opettajat ennakoivat

5 2 toimintaympäristössään, ja mitkä ovat ne vaatimukset, joihin ammatillinen opettaja ei tunne pystyvänsä riittävästi opettajantyössään vastaamaan. Aihepiirin henkilökohtaisuuden vuoksi tässä tutkimuksessa päädyttiin kvalitatiiviseen työotteeseen ja teemahaastatteluihin, joiden avulla tutkija pääsee lähemmäs haastateltavan kokemusmaailmaa ja haastattelija voi esittää tarkentavia kysymyksiä haastateltavan omien merkityksenantojen esille saamiseksi. Tiedonhankintamenetelmänä on ollut aiempien raporttien teoreettisesta viitekehyksestä operationaalistettu teemahaastattelurunko, jonka avulla haastateltiin 12 opettajan työssä olevaa ammatillista opettajaa. Lähestymistapaa voi luonnehtia lähinnä deduktiivis-kvalitatiiviseksi. Tutkimustyö on kokonaan ohjattu ja toteutettu verkossa WebCT-alustalla pedagogisten opintojen opinnäytteenä. Raportti on laadittu prosessikirjoittamisena. 1.1 Lähestymistapoja Tämän tutkimuksen avulla pyritään selvittämään ammatillisten opettajien riittämättömyyden pelkoja ja niiden aiheuttajia. Hirsjärven ym. (1997, ) mukaan tutkija valitsee tutkimuksen alkuvaiheissa, miten aineistoa käsitellään ja tulkitaan. Tutkimusongelmat ohjaavat menetelmien ja analyysien valintaa. Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasia. Tulkinnan avulla tutkija pohtii analyysin tuloksia ja tekee niistä omia johtopäätöksiään. Tätä kvalitatiivisella menetelmällä toteutettua pelkotutkimuksen vaihetta on edeltänyt kvantitatiivinen kyselylomakkeella tehty tilastollinen kuvaus ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien tulevaisuuspeloista koulutyötä kohtaan. Syrjälän ym. (1996, 86-87) mukaan haastateltavien valinta kvalitatiivisessa lähestymistavassa perustuu tarkoituksenmukaisuuteen: haastateltavat valitaan tarkoituksenmukaisesti ja pieniin otoksiin pyritään perehtymään syvällisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen merkittävyys riippuu haastateltavien informaatiorikkaudesta sekä tutkijan analyyttisistä kyvyistä, ei otoskoosta. Tutkimukseen voidaan valita äärimmäisiä tai poikkeavia tapauksia, jotka ovat jollakin tavalla erityislaatuisia. Homogeenisessa valinnassa valitaan tietty alaryhmä, lumipallovalinnassa valitaan kriittiset tapaukset.

6 3 Laadullinen tutkimus tutkimusmenetelmänä. Koska tässä tutkimuksessa halutaan tarkastella niinkin henkilökohtaista asiaa, kuin riittämättömyyden tunnetta, laadullisen tutkimuksen malli vaikuttaa tarkoituksenmukaisimmalta, kun kuvataan tutkimuksen kohteena olevien opettajien kokemuksia ja käsityksiä tunteistaan ja toimintaympäristöstään. Kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan yleensä ei-tilastollisia tutkimusmenetelmiä. Ero kvalitatiivisten ja tilastollisten menetelmien välillä on lähinnä niiden tieteellisen selitysvoiman osoittamissa tavoissa. (Grönfors 1985, 11.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan pyritään kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 1996, 34). Kvalitatiivisessa menetelmässä, jota tässä tutkimuksessa käytetään, kysymyksen asettelua määräävät usein kentältä saadut vastaukset toisin kuin tilastollisissa menetelmissä. (Grönfors 1985, 13.) Edelleen Grönfors (mt. 14) toteaa, että tutkija ei voi sanoa tutkimuksensa edustavan objektiivisuuslinjaa, vaan objektiivisuus nähdään ongelmallisena ja saavuttamattomana, ja että monet kvalitatiivisia menetelmiä käyttävät tutkijat katsovat subjektiivisuuden lisäävän tutkimuksen tieteellistä selitysvoimaa. Näin tutkijalla itsellään on tärkeä rooli hän on tutkimuksensa tärkein väline. Myös Varton (1996, 26-27) mukaan kaikki laadullinen tutkimus tapahtuu elämismaailmassa, joten tutkija on osa tutkimaansa merkitysyhteyttä. Hänen oma tapansa ymmärtää kysymykset, joita hän muiden kohdalla tutkii, vaikuttaa hänen tutkimisessaan. Kun sekä tutkijana että tutkittavana on ihminen, on kysymys tutkimuksen lähtökohdista erityisen tärkeä. Kaikessa tutkimustyössä tutkimuksen kohdallisuuden ratkaisevat tutkijan tapa ymmärtää kohteensa ennen tutkimusta ja tutkijan kyky saattaa tämä ennakointi tutkimuksen osaksi. Laadullisen tutkimuksen erityispiirre on ymmärtämisen rakenne, tutkijan kokonaiskäsitys elämismaailmasta. Tämän tutkimuksen tekijät ovat kaikki ammatillisiksi opettajiksi opiskelevia ja osa tekee opetustyötä. Näin voidaan ajatella, että tutkijat ovat osa tutkimaansa merkitysyhteyttä, kohderyhmän elämismaailma kiinnostaa ja on osin myös tuttu käytännön tasollakin. Teemahaastattelu tiedonhankintamenetelmänä. Tämän tutkimuksen tiedonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelulla tavoitteellisena

7 4 tutkimusmenetelmänä on monet kasvot. Strukturoidussa lomakehaastattelussa vastaaja vastaa valmiiksi tehtyihin kysymyksiin. Johtopäätösten tekeminen tuntuu helpolta, koska koodaukset sekä syy- ja seuraussuhteet ovat yksinkertaisempia analysoida. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiiri on tiedossa, mutta vastaaja vastaa vapaasti omassa järjestyksessään. Avoin haastattelu avaa vastaajan mielipiteitä ja asenteita asiaan, sen avulla pääsee huomattavasti syvemmälle tutkimuksessa mutta se vaatii myös enemmän aikaa ja taitoa. (Hirsjärvi ym. 2002, ) Hirsjärven ja Hurmeen (1988, 87-89) mukaan teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto, ns. puolistrukturoitu haastattelu. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta menetelmästä puuttuu strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Teemahaastattelua käytetään yleensä silloin, kun tutkimuksen aiheena ovat ilmiöt, joista haastateltavat eivät ole tottuneet keskustelemaan, esim. arvostuksistaan, aikomuksistaan ja perusteluistaan kriittisessä mielessä. Pelkoja voisi pitää samanlaisina "arkoina aiheina". Haastattelussa on mahdollista luoda vapaa ilmapiiri, jossa voidaan yltää syvällisempään keskusteluun kuin strukturoidussa haastattelussa, ja tällöin haastateltavat paljastavat asioita, joita ei saataisi selville muuten. Syrjälän ym. (1996, 87-89) mukaan on kyse syvähaastattelusta, kun tutkija tavoittaa haastateltavan yksityisen kokemusmaailman, sen mikä löytyy hänen roolikäyttäytymisensä ja piilotajuntansa leikkauspisteestä. Laadullisella tutkimusmenetelmällä tavoitteena on tehdä näkyväksi niitä uskomuksia, arvoja, ihanteita, haluja ja käsityksiä, jotka ovat ihmisen tai ryhmän toiminnan taustalla. Cohen (1980, 242) tarkastelee haastattelun ja kyselyn eroja. Haastattelussa vastaukset ja selitykset saadaan laajasti, kun taas kyselykaavakkeella saadaan vastauksia ja selityksiä niukasti. Haastattelu tarjoaa mahdollisuuden perusteelliseen tutkimukseen, kun taas kyselykaavakkeella on vaikeaa kysellä syvällisemmin. Palautteen määrä on laaja haastattelussa, mutta ei kyselykaavakkeessa. Tässä tutkimuksessa haluttiin haastattelemalla saada opettajien merkityksenannoille syvyyttä enemmän kuin kyselyillä olisi saatu. Aineiston analyysi. Laadullisen tutkimuksen teko on analysointia alusta loppuun. On muistettava, että teoriat ja käsitteet ovat syntyneet aina tietyssä ajassa, paikassa ja ideologisessa kontekstissa sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksina, joten käsitteet ja teoriat ovat ymmärrettävissä vakiintuneiksi tieteen puhetavoiksi eli diskursseiksi. Joskus on syytä purkaa teorioita ja käsitteitä, jotta niiden taustaoletukset ja -merkitykset selviäisivät.

8 5 Dekonstruktiolla tarkoitetaan tekstien uudelleen luentaa ja tulkintaa. Se on tutkimusmenetelmä, jonka avulla etsitään tekstien "taakse" kätkeytyviä merkityksiä ja ajatusrakennelmia, kuten tässä tutkimuksessa työssä olevien ammatillisten opettajien riittämättömyyden tunteista. Mihin laadullinen tutkimus tarvitsee teoriaa? Ihmisten toimintaa tarkastellaan ensisijaisesti kielenkäytön ja sen merkitysten kautta. Toimintaa voidaan tarkastella myös näytelmämetaforan tai episodien kautta voidaan tutkia kuinka ihmiset rakentavat todellisuuttaan tai omaa identiteettiään kertomusten eli narratiivien avulla. Voidaan tarkastella ihmisten elämää dialogisena toimintana tai retoriikan ja argumentoinnin kautta. Voidaan analysoida erilaisia vakiintuneita puhetapoja eli diskursseja tai analysoida varsinaisia puhetilanteita, eli tehdä ns. keskustelun analyysiä. Nauhoitetaan esim. videolle keskusteluja luonnollisissa olosuhteissa ja analysoidaan, kuinka ne rakentuvat, esim. valtasuhteet, vuorovaikutus, institutionalisoitunut puhe (esim. lääkäri-potilas -keskustelut), arjen puhetilanteiden analysointi (esim. lapsi-vanhempi -keskustelut). Koodaus- ja analysointimenetelmät ovat hyvin monimutkaisia, menetelmät elävät ja kehittyvät koko ajan yhdessä teorioiden kanssa. (Anttila 2003 _aineiston_analyysin_periaatteet.htm) Tutkijan suhde teoriaan voi olla (1) aineistolähtöinen, (2) teoriasidonnainen tai (3) teorialähtöinen. Oleellista on, ettei laadullisessa tutkimuksessa ei pyydetä vastauksia tutkijan konstruoimiin kysymyksiin tutkijan konstruoimilla käsitteillä, vaan vastaajat voivat vapaasti tuottaa käsityksensä tutkittavasta asiasta. Haastatteluaineistoa analysoimalla tehdään johtopäätöksiä teoreettiseen viitekehykseen peilaten. Johtopäätökset voivat tukea teoriaa tai johtopäätösten valossa voi vaikuttaa siltä, että taustateoria ei riitä selittämään ilmiötä, vaan tarvitaan näkökulman tarkastamista ja lisäteorioiden etsimistä. Haastatteluaineistosta nousseet johtopäätökset voivat myös luoda uutta teoriaa. Tutkimuksen luotettavuuden vuoksi on tärkeää kirjoittaa johtopäätöstentekoprosessi lukijalle auki. Teoria mahdollistaa tietyn näkökulman tutkimuksen kohteeseen ja ongelmaan, tässä tutkimuksessa ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien opettajien tulevaisuuspelkoihin. Metodin avulla hankitaan tietoa tutkimusongelmasta ja saatetaan tämä tietoasuun, joka on luettavissa ja levitettävissä muidenkin kuin vain tutkijan omaan tietoon. Metodologiassa on kysymys tätä kokonaisuutta koskevista perusratkaisuista ja niiden legitiimiyden ongelmista.

9 6 Tieteeltä vaaditaan objektiivisuutta, kriittisyyttä, autonomisuutta ja edistyvyyttä. Tutkimuksen tulisi aina lähteä yhteiskuntafilosofiasta asti, usein kuitenkin lähdetään liikkeelle menetelmistä ja unohdetaan tieteenfilosofinen näkökulma. Tutkijalla tulisi aina olla perusteltu käsitys yhteiskunnasta ja tiedosta. (Koskiaho 1990, 8-10.) Teoreettinen työskentely on käsitteellistä työskentelyä. Laadullinen tutkimus on kiinteässä suhteessa teoriaan, se täsmentää teoriaa. Ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä ei voi tutkia sellaisenaan, sitä voidaan tutkia vain sen ilmentymien kautta käsitteiden avulla. Aineisto edustaa tutkimuksessa empiiristä maailmaa, aineisto on "siivu" yhteiskunnallisesta todellisuudesta. "Autenttista" aineistoa ei ole olemassa; aineisto on representaatio todellisuudesta. Metodologian tehtävänä on ylittää empiirisessä tutkimuksessa teorian ja empirian välinen kuilu. Metodologia voidaan nähdä keinoina rakentaa teoreettisesti perusteltu tutkimusasetelma, jonka avulla voidaan tutkia empiiristä todellisuutta. (Anttila 1998.) Laadullinen tutkimus tarvitsee teoriaa vielä kvantitatiivista tutkimusta enemmän, ja teorioita tarvitaan kahdenlaisia. Tarvitaan jokin taustateoria, jota vasten aineistoa tarkastellaan. Sitten aineistojen tarjoamat lähes rajattomat tulkintamahdollisuudet edellyttävät, että tutkijalla on mielessään kysymyksiä, joihin vastauksia etsitään. Tällaiset kysymykset edellyttävät tulkintateoriaa, joka ohjaa tutkijan valintoja ja sitä, mitä hän aineistosta etsii. Teorian hyöty tulee esiin juuri aineistoa analysoitaessa. (Eskola & Suoranta 1996, 62.) Tutkimuksessa tarvitaan sekä käsitteiden määrittelyä että käsiteanalyysiä. Pelkkä määritelmien peräkkäin luettelointi ei riitä, vaan täytyy määritellä tutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden suhde toisiinsa ja yleensä suhteessa teoriaan. Kun selvitellään kuinka näitä käsitteitä pyritään mittamaan ne määritellään operationaalisesti. Esimerkiksi "leivoksen operationaalinen määritelmä on sen resepti". Teoreettiselle määritelmälle voi olla useita erilaisia operationaalisia määritelmiä; onkin syytä pohtia sitä mikä niistä on pätevin eli validi. (Saastamoinen, 1998). Deduktiolla tarkoitetaan tieteenfilosofista päättelyä, joka tunnettujen tosiasioiden pohjalta johdetaan yksityiskohtiin, yleisestä yksityiseen. Deduktiivisen päättelyn avulla muodostetaan teorioita ja pienimuotoisia hypoteeseja ensin teoreettisella, abstraktilla, tasolla ("teorian 1 suhde teoriaan 2 ). Näin saatu teoreettinen malli ohjaa aineiston keruuta empiirisellä tasolla sekä sen analysointia (Grönfors 1982.)

10 7 Datasta tulkinnoiksi. Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan tulkinnoista, joita tehdään analysoimalla raakamateriaalia. Perinteiset laadullisen aineiston analyysit ovat usein olleet kuvailevia. Pitäytyminen tällä tasolla ei ole vielä tulkintaa sanan varsinaisessa merkityksessä, vaikka se toki on edellytys alustavalle tutkimusalueen jäsentämiselle ja tutkitun alueen hahmottamiselle. Jos perinteisissä laadullisten aineistojen analyysitavoissa etsitään yhtäläisyyksiä ja samanlaisuutta, uudemmissa laadullisten aineistojen analyyseissä keskitytään aineiston eroihin ja moninaisuuteen, mikä merkitsee väistämättä aineiston tarkempaa analyysiä. (Eskola & Suoranta 1996, 106.) Laadullisen tutkimuksen ongelmallisin vaihe lieneekin tulkintojen tekeminen, mihin ei ole olemassa oikeastaan minkäänlaisia muodollisia ohjeita. Tulkintojen hedelmällisyys ja osuvuus on lopulta kiinni tutkijan tieteellisestä mielikuvituksesta. (Emt. 111.) Analyysissa raakamateriaalista erotellaan tutkimusongelman kannalta olennainen aines, ja tästä luokitellusta datasta voidaan tehdä tulkintoja. (Eskola & Suoranta 1996, 115.) Laadulliseen analyysiin ja tulkintojen tekemiseen on mahdollista pitäytyä tiukasti aineistossa, analysoida sitä ja rakentaa tulkintoja tiiviisti aineistosta käsin. Tällaista tapaa käytetään erilaisissa lingvistiikkaan painottuvissa teksti- ja kertomusanalyyseissa, osassa diskurssi- ja keskusteluanalyysia. Toinen tapa on pitää aineistoa tutkijan teoreettisen ajattelun lähtökohtana, apuvälineenä tai lähtökohtana tulkinnoille. (Emt 111.) Toisaalta laadullisen aineiston yksi rikkaus piilee erilaisten analysointitapojen runsaudessa (Emt. 125). Hirsjärvi ym. (1995, 203) esittävät tutkijan yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi kirjoittaa tuottamansa analysointisäännöt selkeästi näkyville, jolloin tutkimuksen uskottavuutta ja luotettavuutta voidaan arvioida. Tutkimuksen empiirisen aineiston analyysivaihe alkaa haastattelutilanteessa, analysoimalla haastateltavien ilmeitä, eleitä ja haastattelun tunnelmaa. Grönfors (1982, 145) toteaa, että kvalitatiivisen aineiston analyysi tapahtuu osittain samanaikaisesti aineiston keräämisen kanssa. Jo ongelman, määritteiden ja käsitteiden valinta sekä muokkaantuminen ovat osa analysointiprosessia. Haastatteluaineistosta analyysiin on ainakin kolme tietä. Ensiksi, aineisto voidaan purkaa ja edetä siitä tutkijan intuitioon enemmän tai vähemmän luottaen suoraan analyysiin. Toinen tapa on aineiston purkamisen jälkeen koodata se ja edetä sitten analyysiin. Kolmannessa tavassa yhdistetään purkamis- ja koodaamisvaiheet, minkä jälkeen siirrytään analyysiin. Laadullisessa analyysissa on aineiston järjestäminen ensimmäinen tehtävä sen jälkeen, kun

11 8 se on kerätty, purettu tekstiksi ja valmisteltu teknisesti käsiteltävään muotoon. (Eskola & Suoranta 1996, 115.) Eskolan ja Suorannan (1996, ) mukaan aineistoa voidaan koodata periaatteessa kahdella eri tapaa. Aineistoa analysoidaan aineistolähtöisesti ilman teoreettisia etukäteisolettamuksia. Tällöinkin tutkijalla on olemassa etukäteistietoa ja -olettamuksia tutkittavasta kohteesta, mutta hän ei anna niiden häiritä aineistosta itsestään nousevia teemoja. Toiseksi hyödynnetään joko jotain teoriaa tai siihen otetaan tietoisesti jokin enemmän tai vähemmän teoreettisesti perusteltu näkökulma. Tällöin aineistoa pidetään jo ennalta esityksenä jostakin, ja sitä tarkastellaan juuri tuosta näkökulmasta tai sen analyysiin sovelletaan jotakin aineiston ulkopuolista teoriaa. Koodaus on merkityksenantoprosessi ja siten osa tulkintaa. Eskolan ja Suorannan mukaan (1996, 37) voidaan muodostaa myös näyte teoreettista edustavuutta silmälläpitäen, jolloin tutkimuksessa on kysymys tapauskohtaisesta analyysista. Tapauskohtaisessa analyysissa ei yleistävyyttä ajatella tilastollisin kriteerein. Kriteerinä käytetään sen sijaan tietyn aineiston ihmisen, organisaation teoreettista kiinnostavuutta valitun tutkimusongelman ratkaisussa. Ammatillisten opettajien (n=12) pelkotutkimuksessa on kyse näytteestä. Teoreettisen edustavuuden perusidea onkin nähdä tutkittu tapaus esimerkkinä yleisestä. On tärkeää, että analysoitava aineisto muodostaa tavalla tai toisella kokonaisuuden, tapauksen. Yleistyksiä ei ole mahdollista tehdä suoraan aineistosta, vaan siitä tehdyistä tulkinnoista. Tällöin yleistettävyyden kriteeriksi nousee järkevä aineiston kokoaminen ja haastateltavien valintakriteerit. Tavallisimpia aineiston analyysimenetelmiä ovat kuvaaminen, tyypittely, luokittelu ja mallintaminen. Muita yleisimpiä menetelmiä ovat sisällönanalyysit, diskurssianalyysi, määrällinen analyysi ja systeemimallit. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää vaihtelevia menetelmiä. Tapaustutkimuksen aineistoa voidaan analysoida luokittelemalla teoriamallien ja hypoteesien pohjalta tai laatimalla tapauskuvauksia. Analyysista synteesiin. Yleiskäsitys laadullisesta tutkimuksesta on, että se on aineistolähtöistä. Tutkimusote etenee empiriasta teoriaan. Tavoitteena on ymmärtäminen, selittäminen ja soveltaminen. (Anttila 1998, 135.) Analyysi ja synteesi ovat kvalitatiivisen tutkimuksen vakiintunutta sanastoa. Analyysisanan vakiintunut käyttö, joka tarkoittaa sekä analyysia että synteesiä, on hieman harhaanjohtava.

12 9 Kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa yhdistyvät analyysi ja synteesi. (Grönfors 1985, 145.) Analyysissa edetään kokonaisuudesta osiin, moninaisesta yksinkertaiseen; synteesissä vastaavasti osat yhdistellään. Nämä toiminnot ilmenevät tieteellisessä työssä tavallisimmin siten, että jotakin monisäikeistä ilmiötä selvittäessään tutkija pyrkii erittelemään tuon ilmiön pienempiin ja hallittavissa oleviin osiin. Erittelevän ja erilaisia vivahteita etsivän vaiheen jälkeen tutkija saattaa hahmottaa asiaa toisin kuin alussa. Uusi hahmottaminen on synteesin luomista kaikista aineksista. Analyysi ja synteesi eivät tarkoita vain tutkijan konkreetteja tai mekaanisia toimintoja vaan kaikkea sitä ajattelutoimintaa, jota tutkittavan ilmiön tarkastelu edellyttää. (Hirsjärvi ym. 1992, ) Analyysi ja synteesi ovat nimenomaan järjellistä toimintaa, tutkimusaineiston tarkastelua käsitteellisellä tasolla. Ehkä osuvampi nimitys tutkimuksen tälle vaiheelle olisi vaikkapa abstrahointi. Sillä tarkoitetaan lähinnä tutkimusdatan järjestämistä siihen muotoon, että sen perusteella tehdyt johtopäätökset voidaan vaiheittain irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista, lausumista yms. ja siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. (Grönfors 1985, 145.) Jo haastattelun suunnitteluvaiheessa teoreettinen tausta on mukana käytännöllisine tavoitteineen. (Anttila 1998, 368). Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi tutkijan on perehdyttävä tutkimuksen kohteeseen syvällisesti hankkimaansa aineistoa ja kirjallisuutta tutkien (Syrjälä ym. 1994, 87-89). Tutkimusongelmat määritellään ennen haastattelua, koska esitettävät kysymykset perustuvat niihin (Anttila 1998, 368). Haastattelurunko ja relevantit teemat voivat parhaimmillaan avata tutkimuksen analyysin ja tulkinnan (Syrjälä ym. 1994, 86). Anttilan mielestä aihe voi lipua kauaskin aiheesta, jos tutkija ei muodosta itselleen etukäteen selvää haastattelurunkoa ja strukturoituja kysymyksiä (Anttila 1998, 369). Haastattelu litteroidaan sanatarkasti vivahteineen. On tärkeää, että tutkija pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan oikein, mitä haastateltava sanoo (Anttila 1998, 372). Analyysi perustuu haastattelurunkoon, mutta ennen kaikkea se on tutkijan ajattelua ja pohdintaa (Syrjälä ym. 1994, 89). Analyysivaiheessa aineistosta poimitaan olennainen ja merkityssisältöjä kirkastetaan. Yhdistävien tekijöiden perusteella ne muodostavat merkityskokonaisuudet. Uudet asiat ja kysymykset tai tarkistamisen tarve saattavat johtaa jatkohaastatteluun. Esiin tulleet aiheet ja merkityskokonaisuudet liitetään tutkimuksen teoreettiseen taustaan ja ilmiön käytännön kontekstiin. (Anttila 1998, 372.)

13 10 Syrjälän ym. (1994) mukaan tutkimusaineistosta tehdään aluksi karkea luokitus, jonka jälkeen teemojen hahmotuttua ne luokitellaan pienempiin luokkiin eli osakategorioihin. Luokituksille tehdään ristiinvalidiointi kritisoimalla ja vertailemalla niitä keskenään. Lopullinen luokitus edellyttää, että tutkijalla on selkeitä teoreettisia käsitteitä ja näkökulmia omalle teoretisoinnille. Näin teorian avulla rikastutetaan aineistoa. (Syrjälä ym. 1994, ) Kvalitatiivista tutkimusta käsittelevät lähdeteokset eroavat toisistaan lähinnä siinä, miten yksityiskohtaisia ohjeita tutkijalle annetaan. Alasuutarin (1999, 252) mielestä kvalitatiivinen tutkimus ei koskaan etene kovin suoraviivaisesti sosiaalitieteellisessä tutkimusprosessissa. Prosessin osat eivät käytännössä esiinny peräkkäisinä selvärajaisina jaksoina, vaan vaiheet lomittuvat monella tavalla toisiinsa. Syrjälä ym. (1994) kertoo hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmistä. Haastattelumenetelmässä edetään haastattelusta analyysiin ja tulkinnasta johtopäätöksiin. Haastattelun tulisi pyrkiä tulokseen, tuloksen pitäisi vastata tutkimusongelmaan. Omat ajatukset ja mielikuvat eivät saisi häiritä synteesien tekoa, synteesit tulisi rakentaa aineiston analyysin perusteella aineisto > kuvaaminen > yhdistäminen = selitys (Hirsjärvi ym. 2002, 209.) Teemahaastattelussa on selvästi toisistaan erottuvia vaiheita, joihin liittyy ohjeita tutkijalle: Analysointi: järjestä aineisto teemoittain, omassa haastattelussa esim. kansainvälisyys, teknologia, luokkahuoneopetus jne. Aineiston koodaaminen eli järjestä uudelleen esim. sisäiset tekijät, ulkoiset tekijät, sosiaaliset tekijät, persoonalliset tekijät. Analyysi eli yhdistä teoreettiset kytkennät ja omat pohdinnat, tematisoi ja yhdistä, jotta analyysiin saadaan vaikuttavuutta.

14 11 Arvota, esim. kansainvälisyys pelottaa +++, ei pelota -, pelottaa hieman ++, jonkin verran ++. Muodosta matriisi, johon esiintymät poimitaan. Aineistoa voidaan sitten analysoida joko haastattelijasta lähtöisin olevilla taustamuuttujilla tai teemojen perusteella. Esimerkki matriisista: t1 t2 t3 t4 (tn = teemat) H , haastateltavasta lähtöisin oleva analyysi H H H = haastateltava T3 = teemasta lähtöisin oleva analyysi Kytke analyysi ja tulkinta teorioihin ja aikaisempiin tutkimuksiin johdanto > < pohdinta te at ot po at ot po te ot at po te ot at po te te = teoria (1) at = aiemmat tutkimukset (2) ot = omat tutkimukset (3) po = pohdinta (4) Järjestä eri ainekset keskustelemaan keskenään Hio lopuksi tekstiä, sillä analysoinnin jälkeen kädessäsi on aukollinen versio koko työstä.

15 12 Tutkimusaineiston analyysivaiheessa esiin tulevat erot ihmisten ja havaintoyksiköiden välillä ovat tärkeitä, koska ne antavat johtolankoja siitä, mistä jokin asia johtuu tai mikä tekee sen ymmärrettäväksi. Tulosten tulkinnasta Alasuutari (1999, 43-47) käyttää ilmaisua arvoituksen ratkaiseminen. Se merkitsee tuotettujen johtolankojen pohjalta tehtyä merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä. Arvoituksen ratkaisun yhteydessä joutuu tutkija usein uudestaan operationalisoimaan jo pelkistettyä aineiston osia ja palaamaan myös "raakahavaintoihin. Tulkintaa olisi tehtävä koko tutkimusprosessin ajan, sen monissa vaiheissa. Monesti tutkimuksen raportoinnissa on jääty analyysivaiheeseen ja itse tulkinta on jäänyt kevyeksi. (Hirsjärvi & Hurme 2000, ) Laadullisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan myös kokonaisuutena; sen ajatellaan valottavan jonkin sisäisesti loogisen kokonaisuuden rakennetta. Kaikki luotettavina pidetyt ja selvitettävään kuvioon tai mysteeriin kuuluviksi katsotut seikat täytyy selvittää siten, että ne eivät ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. Toisin kuin tilastollisessa analyysissä, laadullisessa analyysissä eivät siis johtolangoiksi kelpaa tilastolliset todennäköisyydet. (Alasuutari 1994, 29.) Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja näin tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysin avulla pyritään aineisto tiivistämään kadottamatta silti sen sisältämää informaatiota. Oikeastaan pyritään informaatioarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. (Eskola & Suoranta 1996, 104.) Analyysitapojen valinta ei määräydy mekaanisesti jonkin säännön mukaan. Aina ei ole selvää sekään, milloin kerättyä tietoa aletaan analysoida ja kuka analyysin tekee. Tavallisesti ajatellaan, että analyysi tehdään sen jälkeen kun aineisto on kerätty ja jotenkin järjestetty. Tämäntyyppinen näkemys tutkimustiedon analyysista soveltuu hyvin sellaiseen tutkimukseen, jossa tiedot on kerätty esim. strukturoiduilla lomakkeilla tai asteikkomittareilla. Ns. kenttätutkimuksissa, joissa tietoa kerätään monissa eri vaiheissa ja usein rinnakkaisesti eri menetelmin (esim. haastatteluin ja havainnoiden), analyysia ei tehdä vain yhdessä tutkimusprosessin vaiheessa, vaan pitkin matkaa. Aineistoa analysoidaan ja tutkimustietoa kerätään siis osittain samanaikaisesti. (Hirsjärvi ym. 1992, 55.) Jo ongelman, käsitteiden ja määritteiden valinta ja muokkaaminen kentällä on osa analysointiprosessia. (Grönfors 1985, 145.)

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC 11.10.2011, Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen kaksi vaihtoehtoa: hegeliläinen ja marksilainen Toisaalta, Gilles

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus - työpaja 4.11.2016 Pro lukio -seminaarissa Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelman tehtävä LL 629 / 1998 11 Opetussuunnitelma: Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma.

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Markus Kaakinen Tampereen yliopisto

Markus Kaakinen Tampereen yliopisto Markus Kaakinen Tampereen yliopisto 9.12.2010 1. Ympäristöekspertti-toiminta 2. Organisaatioiden tutkiminen ja kehittäminen 3. Teoreettiset lähtökohdat 4. Tutkimuskysymykset 5. Tapaustutkimus, tutkimusaineisto

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012- konferenssi 26.-27.2.2007, Helsinki Alustajat: Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Hannele Niemi, professori,

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2 Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Lähtökohta esitykselle: Opetusjakson tutkimusperustaisuus on selkeä ja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Leena-Maija Niemi vararehtori, OPS-koordinaattori Kasavuoren koulu, vl7-9 29.11.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen kykenevä ja osallistuva,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot