Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi"

Transkriptio

1 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi Tietosiirtotoimikunnan seurantaraportti 2/2000 Helsinki 2001

2 PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SEURANTARAPORTTI JULKINEN SUUNNITTELUKUNTA Tietojärjestelmäjaosto Tiedonsiirtotoimikunta Helsinki (7) Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi 2/2000 ( ) 1. Raportin rakenne Seurantaraportti 2/2000 on jatkoa tietojärjestelmäjaoston tiedonsiirtotoimikunnan laatimalle edelliselle raportille, joka julkaistiin marraskuussa Seurantaraportti 2/2000 sisältää pääosin edellisestä raportista muuttuneita asioita tai painotuksia. Marraskuussa julkaistu raportti lähetettiin paperiversiona yhteensä noin 200:lle Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan työssä mukana olevalle tärkeysluokitellun yrityksen edustajalle. Raportti julkaistiin myös Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla osoitteessa Tätä seurantaraporttia 2/2000 ei postiteta enää paperiversiona, vaan se lähetetään suoraan tiedonsiirtotoimikunnan sihteerille ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Raportti julkaistaan edellisen tapaan myös Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla. Seurantaraportti 2/2000:n jäsentely poikkeaa edellisestä siten, että nyt kunkin seurantaryhmän osuus on sijoitettu omaan alalukuun. Kussakin luvussa on ensin käsitelty seuranta-alueella tapahtuneet muutokset ja kehityssuunnat, sitten muutoksista ja kehityksestä johtuvat uudet uhkat sekä lopuksi toimenpide-esitykset havaittujen uhkien minimoimiseksi. Tarkoituksena on jälkeen jakaa seurannan tulokset mahdollisimman nopeasti sekä alan yritysten että hallinnon käyttöön ja siten tukea näiden tahojen varautumistoimintaa. Raportin nopeasta laatimisesta johtuen tekstissä saattaa esiintyä saman aiheen käsittelyä useammassa eri kohdassa, kuitenkin yleensä eri näkökulmasta. Palautetta raportin sisällöstä ja käytettävyydestä pyydetään lähettämään tiedonsiirtotoimikunnan sihteerille osoitteella tai faksi (09)

3 2 2. Henkilöstön yrityksille aiheuttama uhka 2.1 Henkilöstöturvallisuuteen liittyvät muutokset Työntekijöiden vaihtuvuus informaatioteknologian yrityksissä on viime aikoina kiihtynyt, ja kiihtynee edelleen. Tähän ovat syynä muun muassa lisääntyvät osa-aikaiset työsuhteet yritysten kilpailu pätevästä työvoimasta uran perässä juokseminen sekä etenkin monikansallisissa yrityksissä ulkomaisen työvoiman käyttö. Lisääntyvä ostopalveluiden käyttö ja toimintojen ulkoistaminen ovat tuoneet yritysten tiloihin sen ulkopuolista henkilöstöä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa siivouspalvelu, perustietotekniikka, toimistopalvelut, kulunvalvonta ja vartiointi. Tällaisissa tapauksissa on aina harkittava, riittääkö palveluntarjoajan kanssa tehty turvallisuussopimus takaamaan riittävän henkilöstöturvallisuuden. Toinen uusi piirre työvoimassa on lisääntyvä huumeiden ja piristeiden käyttö. Tämä voi johtaa työntekijän tilanteeseen, jossa hänen taloudelliset ja sosiaaliset vaikeutensa lisääntyvät. Valitettavan usein huumeiden käyttö, ilman testauksia, pysyy piilokäyttönä, mistä edes lähipiiri ei välttämättä tiedä. 2.2 Henkilöstöturvallisuuden uusia uhkia Henkilöstön vaihtuessa nykyisellä nopeudella muodostuu uhkaksi se, ehditäänkö ja pystytäänkö uusien työntekijöiden taustat tutkimaan riittävän hyvin. Uuden työntekijän aloitettua työsuhteensa vain harvoin kukaan ehtii, omilta työkiireiltään, seuraamaan tulokkaan toimintatapoja. Näistä syistä johtuen edellytykset väärinkäytöksille voivat lisääntyä. Ostopalveluiden myötä yrityksen tiloissa työskentelevät voivat lähiverkkoon liitettyjen päätteiden avulla päästä käsiksi yrityksen tietokantoihin tai paperimuodossa olevaan asiakirja-aineistoon. Myös varkaudet ovat mahdollisia, mikäli yrityksen tiloista löytyy helposti mukaan otettavaa ja rahaksi vaihdettavaa tavaraa. Tällaisia ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet. Työntekijän henkisen hyvinvoinnin romahtaminen huumeiden tai jonkin muun henkilökohtaisen syyn vuoksi voi altistaa hänet kiristykselle tai muulle hyväksi käytölle. Tällöin työntekijä voi esimerkiksi rahasummaa vastaa välittää tietoja yrityksen toiminnan kannalta kriittisistä asioista tai kohdistaa vahingollisia toimenpiteitä tietoverkkoon. 2.3 Henkilöstöturvallisuuden parantamiseksi esitettäviä toimenpiteitä Henkilöstöturvallisuutta voidaan parantaa muun muassa seuraavilla, yritysten valmiussuunnittelussa huomioitavilla, toimenpiteillä: selvitetään työnhakijan taustat ennen työhön ottoa taustojen selvittelyyn liittyen tukeudutaan poliisin luotettavuuslausuntomenettelyyn; menettelyn käytettävyyttä parantaisi huomattavasti, mikäli sitä voi-

4 taisiin käyttää nykyistä joustavammin kaikkiin henkilöstöryhmiin kuuluvien työhön ottamisen yhteydessä otetaan työntekijöiltä ja yhteistoimintaosapuolilta vaitiolositoumukset seurataan uuden työntekijän toimintaa työsuhteen alussa palveluita ostettaessa laaditaan aina myös turvallisuussopimus, johon sisällytetään sopimuksen toteutuksen seuranta järjestetään ulkopuolisten henkilöiden valvonta pyritään ottamaan käyttöön huumetestaus, myös vanhoille työntekijöille koulutetaan henkilöstö minimoimaan työtilojen sisäisiä henkilöstöriskejä o ovien lukitseminen o avainten säilytys o asiakirjojen säilytys lukituissa paikoissa o tietokoneen salasanojen käyttö o virustorjunta jne ylläpidetään yrityksessä itsellään riittävä oma atk-tuki ostopalveluista huolimatta sekä puututaan pieniinkin rikkeisiin tai uhkatilanteisiin, mikä osaltaan välittää ulospäin turvallisuusriskejä ennalta ehkäisevän signaalin Tiedonsiirron tekniikka, verkot ja palvelut 3.1 Tapahtuneet muutokset Tiedonsiirron tekniikassa voidaan havaita seuraavat muutokset: kaikki siirrettävä ja kytkettävä informaatio muuttuu pakettimuotoiseksi, pääasiallisesti IP-pohjaiseksi ohjelmistotekniikan suhteellinen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa päätelaitteet tulevat yhä älykkäämmiksi IP-teknologian myötä sekä päätelaitteet vaikuttavat entistä voimakkaammin verkkoihin yhteydenmuodostuksen eri vaiheissa. Tiedonsiirtoverkkojen kehityksessä on seuraavia muutoksia: verkko-operaattorit rakentavat palveluntarjoajasta riippumattomia verkkoratkaisuja kytkennät ja ohjaukset erotetaan fyysisesti toisistaan Media Gateway- ja Signalling Gateway/Media Gateway Controller -ratkaisuihin perustuvissa seuraavan sukupolven puheverkoissa luvanvaraisuudesta vapautettujen taajuusalueiden käyttö kasvaa xdsl-tekniikoihin perustuvat laajakaistaliittymät yleistyvät puheensiirto toteutetaan xdsl-liittymän ylätaajuudella IP- tai ATM- muotoisena tilaajan verkkopäätteeltä lähtien (VoDSL) sekä xdsl-verkoissa tilaajayksiköt (DSLAM) viedään lähemmäksi tilaajia kuin perinteisissä verkoissa. Tiedonsiirron palveluissa ollaan siirtymässä yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomiin sovelluksiin.

5 4 3.2 Uudet uhkat ja riskitekijät Edellä mainituilla muutoksilla on vaikutuksia tiedonsiirron tekniikan ja verkkojen palveluiden tietoturvallisuuteen. Nämä vaikutukset on esitetty liitteessä siten, että tietoturvallisuuden eri osatekijät, käytettävyys, luottamuksellisuus ja eheys, on huomioitu erikseen. 3.3 Esityksiä toimenpiteiksi Toimenpiteinä havaittujen uhkien minimoimiseksi esitetään seuraavia: tietoturvaan liittyvän ohjeistuksen ja varsinaisten varautumisohjeiden on huomioitava päästä-päähän-salauksen lisääntyminen (pääosa loogisista verkoista ja yhteyksistä rakennetaan julkisen IP-pohjaisen verkon päälle) ainakin keskeiset viranomaisyhteydet on varmennettava fyysisesti erillisellä verkolla, joka pystyy tarjoamaan ainakin sähköposti ja puhepalvelut (samat, joita normaalioloissakin käytetään) poikkeusoloissakin käytössä olevien päätelaitteiden (tietokone) sähkönsyöttö on varmistettava; jatkossa pelkkä siirtojärjestelmän sähkönsyötön varmistaminen enää ei riitä on luotava menetelmä normaalioloissa käytössä olevien järjestelmien turvallisuuden testaamiseksi sekä teletilojen ja laitteiden fyysinen suojaaminen ilkivallalta ja muulta tuholaistoiminnalta on jo normaaliaikana järjestettävä vähintään Telehallintokeskuksen antamien määräysten mukaisesti. 4. Yritysrakenteet ja kilpailutilanne 4.1 Uudet muutokset toimintaympäristössä Aiemmissa raporteissa olleiden havaintojen lisäksi yritysrakenteiden ja kilpailutilanteen näkökulmasta toimintaympäristössä on tapahtunut seuraavia muutoksia: kansainvälistyminen painottuu voimakkaasti EU-alueelle uuden talouden yritykset ovat huomanneet vanhan talouden lainalaisuuksien pitävän edelleen paikkansa; tuloja pitää olla enemmän kuin menoja termi sähköinen kaupankäynti on hämärtymässä, koska jo aikaisemminkin business to business - kauppa on ollut tätä; tarkoittaa lähinnä kuluttaja-bisnestä e-kaupassa on kysymys palveluiden lisäämisestä asiakkaille, ei edullisimmasta kustannuksista; tätä ei ole osattu markkinoida oikein, josta on ollut seurauksena virheellisiä odotuksia teleyrityksiä on mennyt mukaan kansainvälisiin konsortioihin (itse aktiivisesti) pienilläkin omistusosuuksilla; tämä on usein liittynyt erilaisten toimilupien hankkimiseen suomalaiset markkinat ovat muuttuneet EU-markkinoiksi ja yritykset ovat muuttumassa EU-yrityksiksi työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt, mutta silti maahan pitäisi saada runsaasti alan työvoimaa; toinen vaihtoehto on siirtää toimintoja sinne, missä on työvoimaa ja missä markkinat ovat lähellä

6 5 y2k-vaiheen jälkeen alan työvoimaa on jonkin verran vapautunut; normaalista poikkeavia alan voimavaroja tarvitaan kuitenkin euroon siirtymisen tietoteknisissä järjestelyissä verkko-operaattoreiden telerakentaminen vaikeutuu jatkossa, koska ympäristö- ja muut tekijät tulevat rajoittamaan esimerkiksi kaapeleiden ja mastojen rakentamista; tämä pakottanee yrityksen aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön. 4.2 Kehityksestä aiheutuvat uudet uhkat teletoiminnalle Havaituista muutoksista voi teletoiminnalle aiheutua seuraavia uhkia: suuremman kansainvälisen konsernin osaksi siirtyvä kotimainen yritys voi muotoutua uuden isäntänsä myyntikonttoriksi ja esimerkiksi tuotekehitys (vast) saattaa siirtyä pois Suomesta (aivovientiä) kriiseissä tarvitaan henkilöstöä, joka tuntee käytössä olevat järjestelmät; siinä mielessä Suomessa työskentelevä t&k-henkilöstö on huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeää sekä verkkojen yli tarjottavien palveluiden määrä lisääntyy yritysten globalisoituessa ja yhä useammin näitä tarjotaan Suomen rajojen ulkopuolelta; tämä lisää tietoliikenneyhteyksien toimivuuden merkitystä. 4.3 Esitettävät toimenpiteet Edellä mainittujen uhkien minimoimiseksi esitetään ryhdyttävän seuraaviin toimenpiteisiin: on selvitettävä, miten EU:n valmistelu- ja päätöksentekoprosessi toimii niissä asioissa, jotka vaikuttavat teletoiminnan varautumiseen sekä miten tähän prosessiin voidaan kansallisesti vaikuttaa on laadittava perusselvitys tietojärjestelmäalan huoltovarmuuden riippuvuudesta rajojemme ulkopuolella tuotettavista palveluista (pankki, pörssi, verkkojen ohjaus jne). Selvitystyön toimeksiannon on oltava riittävän selkeästi rajoitettu; sekä on pohdittava, miten konvergenssikehitys ja perinteisten teleyritysten muotoutuminen laajempipohjaisiksi yrityksiksi pitäisi näkyä alan varautumisorganisaatioiden rakenteissa ja kokoonpanoissa (oikeat henkilöt oikeilta tahoilta). 5. Telehallinto, -säädöstyö ja ohjaus 5.1 Seuranta-alueella tapahtuneet muutokset TIHA-raportissa esitettyjä toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi on perustettu virkamiestyöryhmä seuraavalla toimeksiannolla (osia): mitkä ovat hallinnolliset vastuusuhteet? mitkä ovat kustannusvaikutukset? lisäselvitykset on tehtävä siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä kevään 2001 aikana tarvittavat määrärahat pyritään ottamaan huomioon vuoden 2002 budjetissa. Euroopan Unionin asetus tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta tulee voimaan viimeistään Yhteisön asetuksella on etusija kansalliseen lakiin nähden, jo-

7 ten sen kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö on joko muutettava tai kumottava. Asetukseen liittyy muun muassa seuraavia velvoitteita: operaattoreiden on julkaistava viitetarjous tilaajayhteyksien ja niihin liittyvien toimintojen tarjonnasta ja pidettävä viitetarjous ajan tasalla operaattoreiden on toteutettava käyttöoikeuden saaneiden kohtuulliset pyynnöt saada eriytetty oikeus käyttää tilaajayhteyksiä ja liitännäispalveluja avoimin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin em. pyynnöstä voidaan kieltäytyä vain tekniseen toteutettavuuteen tai verkon toimintakyvyn ylläpitotarpeeseen liittyvien objektiivisten kriteerien perusteella kansallinen sääntelyviranomainen valvoo hintojen kustannussuuntautuneisuutta, vaatii tarvittaessa muutoksia viitetarjouksiin ja käsittelee valitukset Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen telemarkkinalain muuttamisesta. Esitys sisältää kaksi merkittävää kohtaa: kolmannen sukupolven matkaviestinverkko saa laissa annetuin edellytyksin oikeuden verkkovierailuun sellaiseen GSM-verkkoon, joka on määritelty huomattavaksi markkinavoimaksi sekä jokaisella on oikeus vuokrata televerkkoyritykseltä tilaajayhteys rinnakkaiskäyttöä varten sekä kiinteän televerkon laitetiloja. Telehallintokeskus on perustanut telemarkkinalain muuttamista silmällä pitäen yhteiskäyttötyöryhmän tarkistamaan tekniset ohjeet ja määräykset tilaajayhteyksien ja DSL-laitteiden teknisistä vaatimuksista sekä laitetilojen vuokrauksen teknisten järjestelyiden toteuttamisesta. Euroopan unionin direktiivi radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta tuli voimaan Direktiivi poisti tyyppihyväksynnät ja ennakkotarkastukset ja siirsi vastuun valmistajalle tai EUalueelle tuojalle. Jatkossa vaatimustenmukaisuutta valvotaan jälkikäteen markkinavalvonnalla. EU:n sisällä kehitetään tietojenvaihtomenettelyä, jolla kaikkien jäsenmaiden markkinavalvontaviranomaisille saadaan tieto sellaisista laitteista, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Lisäksi Euroopan unionin viiden direktiivin teletoimintaa koskeva paketti on parhaillaan hyväksyntäkäsittelyssä. Paketti on seuraava: yhteinen lainsäädännöllinen kehys sähköisen viestinnän verkoille ja palveluille sähköisen viestinnän verkkojen ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeudet ja yhteen liittäminen yleispalvelut ja käyttäjien oikeudet sähköisen viestinnän verkoissa ja palveluissa sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluita koskevat valtuudet henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä sekä lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös lainsäädännöllinen kehys radiotaajuuspolitiikassa Euroopan Yhteisössä Telehallinnossa ja säädöstyössä ilmenevät uhkat Monikansallisen säädöstyön lisääntyessä Euroopan unionin alueella myös telealalla on vaarana, että suomalaisia kansallisia erityistarpeita ei riittävästi oteta huomioon.

8 7 Telealan lainsäädäntöä valmistellaan nykyisin yhä useammin kilpailutilanteen näkökulmasta. Tällöin tavoitteena on pelkästään tasapuolisten kilpailuedellytysten luominen. Uhkana on, että varautumiseen liittyvät näkökohdat saattavat jäädä liian vähälle varsinkin, jos niistä on vaarana muodostua kustannuksia teleyrityksille. Monikansallisissa ja useista alihankkijoista muodostuvissa palveluketjuissa on yhä vaikeampi säädösteknisesti erotella niitä yrityksiä, jotka tulisi ottaa elinkeinoelämän tärkeysluokitukseen mukaan. Muita nähtävissä olevia uhkia on esitetty edellisessä seurantaraportissa. 5.3 Esitettävät toimenpiteet Euroopan yhdentymiskehityksestä johtuen monikansalliseen säädöstyöhön on voitava vaikuttaa jo sen valmisteluvaiheessa. Tällöin siihen voidaan helpoiten sisällyttää myös Suomen huoltovarmuuden ylläpidon kannalta merkittäviä asioita. Tilaajayhteyksien ja tilojen yhteiskäytön alettua on laadittava sen käyttöön ottoa koskevat tarkemmat ohjeet, joissa huomioidaan myös uuden järjestelyn varautumiseen vaikuttavat seikat. Muita toimenpide-esityksiä on esitetty edellisessä seurantaraportissa. Puheenjohtaja Eversti Olavi Tonteri Sihteeri Everstiluutnantti Pertti Hyvärinen LIITE JAKELU tekniikan ja verkkojen muutoksista johtuvia riskitekijöitä Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivut Erikseen ilmoitetut sähköpostiosoitteet

9 Tekniikan ja verkkojen muutoksista johtuvia uhka- ja riskitekijöitä Liite Käytettävyys Luottamuksellisuus Eheys Hallittavuus Ylikuomasietoisuus Riippuvuus sähköverkon toiminnasta Fyysinen sabotointialttius Tietotekninen sabotointialttius, virusalttius Häirintämahdollisuus Siirrettävän tiedon joutuminen ulkopuoliselle Mahdollisuus ulkopuoliselle vääristää siirrettävää tietoa Mahdollisuus lähettää tietoa väärällä alkuperätunni s- teella Muutokset tekniikassa Optinen siirtotekniikka; yhä enemmän tietoa yhdellä kuidulla TV-lähetysten siirtyminen digitaalisiksi Välitysjärjestelmät kehittyvät hajautetuiksi ja avoimemmiksi Tietoliikennelaitteissa käytettävät prosessorit ovat yhä tehokkaampia Puhekommunikoinnin siirtyminen enenemässä määrin matkaviestimiin Kaikki siirrettävä ja kytkettävä informaatio muuttuu pakettimuotoiseksi, pääasiallisesti IP-pohjaiseksi Ohjelmistotekniikan suhteellinen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa Päälaitteet tulevat yhä älykkäämmiksi IP-teknologian myötä ja vaikuttavat entistä voimakkaammin verkkoihin yhteydenmuodostuksen eri vaiheissa Muutokset verkoissa Älyverkko ohjaa yhä suurempaa osaa puhelinliikenteestä Puhelinkeskuksien lukumäärä pienenee ja ne kattavat yhä suurempia maantieteellisiä alueita Langattomia yritysverkkoja sekä puheen että datan siirtoon rakennetaan pohjatuen yleisiin 2. ja 3. sukupolven matkapuhelinverkkoihin Verkko-operaattorit rakentavat palvelutarjoajasta riippumattomia verkkoratkaisuja Kytkennän ja ohjauksen erottaminen fyysisesti toisistaan Media Gateway ja Signalling Gateway/Media Gateway Controller ratkaisuihin perustuvissa seuraavan sukupolven puheverkoissa Luvanvaraisuudesta vapautettujen taajuusalueiden kasvava käyttö Puheensiirto xdsl-liittymän ylätaajuudella IP tai ATM muotoisena tilaajan verkkopäätteitä lähtien (VoDSL) xdsl-verkoissa tilaajayksiköt (DSLAM) viedään lähemmäksi tilaajia kuin perinteisissä verkoissa Muutokset palveluissa Puheen siirto internetissä Sähköinen kaupankäynti Sähköinen tunnistaminen Sähköposti Kuvansiirto matkaviestimillä Ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita Muutokset kilpailuympäristössä Uusia verkko- ja palveluoperaattoreita tulee markkinoille Standardointiorganisaatioiden ja viranomaisohjauksen vaikutuksen heikkeneminen = potentiaalinen uhka- tai riskitekijä

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto Esimiesinfo 3.11.2015/ Tietosuoja 1 Tietosuojan määritelmä Tietosuoja on osa tietoturvaa Sen avulla pyritään turvaamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojan toteutuminen Koskee sekä sähköistä tietojen käsittelyä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Uhkakuva-analyysi 2005

Uhkakuva-analyysi 2005 Liite 2 Uhkakuva-analyysi 2005 Sisällysluettelo 1 Liiketoimintaympäristö; hallinto, säädökset ja kilpailu 1.1 Muutosilmiöistä 1.2 Vaikutusmahdollisuuksista 2 Teknologia 2.1 Muutosilmiöistä 2.2 Vaikutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana. Sami Laaksonen, Propentus Oy

Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana. Sami Laaksonen, Propentus Oy Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana Sami Laaksonen, Propentus Oy 3.12.2015 Propentus Oy Perustettu vuonna 2003 Toimipisteet Kouvolassa, Lahdessa ja Kotkassa

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1 Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari 9.10.2013 Tarja Holi 1 Valvonnan perustarkoitus on sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistaminen ehkäistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa VM/JulkICT / Tuomo Pigg

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa VM/JulkICT / Tuomo Pigg Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa 20.11.2014 VM/JulkICT / Tuomo Pigg Taustaa Konesali- ja kapasiteettipalvelut ovat toimialariippumattomia palveluita

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista. Viestintäviraston suosituksia 309/2014 S. Suositus 1 (5) 309/2014 S xy.z.2014

Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista. Viestintäviraston suosituksia 309/2014 S. Suositus 1 (5) 309/2014 S xy.z.2014 Suositus 1 (5) Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista n suosituksia Suositus 2 (5) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Hätäliikenne yritysverkoista... 3 3 Sijainnin määritys yritysverkossa... 4 4 Hätänumeron valinta...

Lisätiedot

FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä

FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä 1 Lausunto 29.11.2011 ML Liikenne- ja viestintäministeriö Asia: Lausuntopyyntö 2006/02/2011 kirjaamo@lvm.fi kaisa.laitinen@lvm.fi FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä Tietoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot