Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi"

Transkriptio

1 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi Tietosiirtotoimikunnan seurantaraportti 2/2000 Helsinki 2001

2 PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SEURANTARAPORTTI JULKINEN SUUNNITTELUKUNTA Tietojärjestelmäjaosto Tiedonsiirtotoimikunta Helsinki (7) Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi 2/2000 ( ) 1. Raportin rakenne Seurantaraportti 2/2000 on jatkoa tietojärjestelmäjaoston tiedonsiirtotoimikunnan laatimalle edelliselle raportille, joka julkaistiin marraskuussa Seurantaraportti 2/2000 sisältää pääosin edellisestä raportista muuttuneita asioita tai painotuksia. Marraskuussa julkaistu raportti lähetettiin paperiversiona yhteensä noin 200:lle Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan työssä mukana olevalle tärkeysluokitellun yrityksen edustajalle. Raportti julkaistiin myös Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla osoitteessa Tätä seurantaraporttia 2/2000 ei postiteta enää paperiversiona, vaan se lähetetään suoraan tiedonsiirtotoimikunnan sihteerille ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Raportti julkaistaan edellisen tapaan myös Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla. Seurantaraportti 2/2000:n jäsentely poikkeaa edellisestä siten, että nyt kunkin seurantaryhmän osuus on sijoitettu omaan alalukuun. Kussakin luvussa on ensin käsitelty seuranta-alueella tapahtuneet muutokset ja kehityssuunnat, sitten muutoksista ja kehityksestä johtuvat uudet uhkat sekä lopuksi toimenpide-esitykset havaittujen uhkien minimoimiseksi. Tarkoituksena on jälkeen jakaa seurannan tulokset mahdollisimman nopeasti sekä alan yritysten että hallinnon käyttöön ja siten tukea näiden tahojen varautumistoimintaa. Raportin nopeasta laatimisesta johtuen tekstissä saattaa esiintyä saman aiheen käsittelyä useammassa eri kohdassa, kuitenkin yleensä eri näkökulmasta. Palautetta raportin sisällöstä ja käytettävyydestä pyydetään lähettämään tiedonsiirtotoimikunnan sihteerille osoitteella tai faksi (09)

3 2 2. Henkilöstön yrityksille aiheuttama uhka 2.1 Henkilöstöturvallisuuteen liittyvät muutokset Työntekijöiden vaihtuvuus informaatioteknologian yrityksissä on viime aikoina kiihtynyt, ja kiihtynee edelleen. Tähän ovat syynä muun muassa lisääntyvät osa-aikaiset työsuhteet yritysten kilpailu pätevästä työvoimasta uran perässä juokseminen sekä etenkin monikansallisissa yrityksissä ulkomaisen työvoiman käyttö. Lisääntyvä ostopalveluiden käyttö ja toimintojen ulkoistaminen ovat tuoneet yritysten tiloihin sen ulkopuolista henkilöstöä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa siivouspalvelu, perustietotekniikka, toimistopalvelut, kulunvalvonta ja vartiointi. Tällaisissa tapauksissa on aina harkittava, riittääkö palveluntarjoajan kanssa tehty turvallisuussopimus takaamaan riittävän henkilöstöturvallisuuden. Toinen uusi piirre työvoimassa on lisääntyvä huumeiden ja piristeiden käyttö. Tämä voi johtaa työntekijän tilanteeseen, jossa hänen taloudelliset ja sosiaaliset vaikeutensa lisääntyvät. Valitettavan usein huumeiden käyttö, ilman testauksia, pysyy piilokäyttönä, mistä edes lähipiiri ei välttämättä tiedä. 2.2 Henkilöstöturvallisuuden uusia uhkia Henkilöstön vaihtuessa nykyisellä nopeudella muodostuu uhkaksi se, ehditäänkö ja pystytäänkö uusien työntekijöiden taustat tutkimaan riittävän hyvin. Uuden työntekijän aloitettua työsuhteensa vain harvoin kukaan ehtii, omilta työkiireiltään, seuraamaan tulokkaan toimintatapoja. Näistä syistä johtuen edellytykset väärinkäytöksille voivat lisääntyä. Ostopalveluiden myötä yrityksen tiloissa työskentelevät voivat lähiverkkoon liitettyjen päätteiden avulla päästä käsiksi yrityksen tietokantoihin tai paperimuodossa olevaan asiakirja-aineistoon. Myös varkaudet ovat mahdollisia, mikäli yrityksen tiloista löytyy helposti mukaan otettavaa ja rahaksi vaihdettavaa tavaraa. Tällaisia ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet. Työntekijän henkisen hyvinvoinnin romahtaminen huumeiden tai jonkin muun henkilökohtaisen syyn vuoksi voi altistaa hänet kiristykselle tai muulle hyväksi käytölle. Tällöin työntekijä voi esimerkiksi rahasummaa vastaa välittää tietoja yrityksen toiminnan kannalta kriittisistä asioista tai kohdistaa vahingollisia toimenpiteitä tietoverkkoon. 2.3 Henkilöstöturvallisuuden parantamiseksi esitettäviä toimenpiteitä Henkilöstöturvallisuutta voidaan parantaa muun muassa seuraavilla, yritysten valmiussuunnittelussa huomioitavilla, toimenpiteillä: selvitetään työnhakijan taustat ennen työhön ottoa taustojen selvittelyyn liittyen tukeudutaan poliisin luotettavuuslausuntomenettelyyn; menettelyn käytettävyyttä parantaisi huomattavasti, mikäli sitä voi-

4 taisiin käyttää nykyistä joustavammin kaikkiin henkilöstöryhmiin kuuluvien työhön ottamisen yhteydessä otetaan työntekijöiltä ja yhteistoimintaosapuolilta vaitiolositoumukset seurataan uuden työntekijän toimintaa työsuhteen alussa palveluita ostettaessa laaditaan aina myös turvallisuussopimus, johon sisällytetään sopimuksen toteutuksen seuranta järjestetään ulkopuolisten henkilöiden valvonta pyritään ottamaan käyttöön huumetestaus, myös vanhoille työntekijöille koulutetaan henkilöstö minimoimaan työtilojen sisäisiä henkilöstöriskejä o ovien lukitseminen o avainten säilytys o asiakirjojen säilytys lukituissa paikoissa o tietokoneen salasanojen käyttö o virustorjunta jne ylläpidetään yrityksessä itsellään riittävä oma atk-tuki ostopalveluista huolimatta sekä puututaan pieniinkin rikkeisiin tai uhkatilanteisiin, mikä osaltaan välittää ulospäin turvallisuusriskejä ennalta ehkäisevän signaalin Tiedonsiirron tekniikka, verkot ja palvelut 3.1 Tapahtuneet muutokset Tiedonsiirron tekniikassa voidaan havaita seuraavat muutokset: kaikki siirrettävä ja kytkettävä informaatio muuttuu pakettimuotoiseksi, pääasiallisesti IP-pohjaiseksi ohjelmistotekniikan suhteellinen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa päätelaitteet tulevat yhä älykkäämmiksi IP-teknologian myötä sekä päätelaitteet vaikuttavat entistä voimakkaammin verkkoihin yhteydenmuodostuksen eri vaiheissa. Tiedonsiirtoverkkojen kehityksessä on seuraavia muutoksia: verkko-operaattorit rakentavat palveluntarjoajasta riippumattomia verkkoratkaisuja kytkennät ja ohjaukset erotetaan fyysisesti toisistaan Media Gateway- ja Signalling Gateway/Media Gateway Controller -ratkaisuihin perustuvissa seuraavan sukupolven puheverkoissa luvanvaraisuudesta vapautettujen taajuusalueiden käyttö kasvaa xdsl-tekniikoihin perustuvat laajakaistaliittymät yleistyvät puheensiirto toteutetaan xdsl-liittymän ylätaajuudella IP- tai ATM- muotoisena tilaajan verkkopäätteeltä lähtien (VoDSL) sekä xdsl-verkoissa tilaajayksiköt (DSLAM) viedään lähemmäksi tilaajia kuin perinteisissä verkoissa. Tiedonsiirron palveluissa ollaan siirtymässä yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomiin sovelluksiin.

5 4 3.2 Uudet uhkat ja riskitekijät Edellä mainituilla muutoksilla on vaikutuksia tiedonsiirron tekniikan ja verkkojen palveluiden tietoturvallisuuteen. Nämä vaikutukset on esitetty liitteessä siten, että tietoturvallisuuden eri osatekijät, käytettävyys, luottamuksellisuus ja eheys, on huomioitu erikseen. 3.3 Esityksiä toimenpiteiksi Toimenpiteinä havaittujen uhkien minimoimiseksi esitetään seuraavia: tietoturvaan liittyvän ohjeistuksen ja varsinaisten varautumisohjeiden on huomioitava päästä-päähän-salauksen lisääntyminen (pääosa loogisista verkoista ja yhteyksistä rakennetaan julkisen IP-pohjaisen verkon päälle) ainakin keskeiset viranomaisyhteydet on varmennettava fyysisesti erillisellä verkolla, joka pystyy tarjoamaan ainakin sähköposti ja puhepalvelut (samat, joita normaalioloissakin käytetään) poikkeusoloissakin käytössä olevien päätelaitteiden (tietokone) sähkönsyöttö on varmistettava; jatkossa pelkkä siirtojärjestelmän sähkönsyötön varmistaminen enää ei riitä on luotava menetelmä normaalioloissa käytössä olevien järjestelmien turvallisuuden testaamiseksi sekä teletilojen ja laitteiden fyysinen suojaaminen ilkivallalta ja muulta tuholaistoiminnalta on jo normaaliaikana järjestettävä vähintään Telehallintokeskuksen antamien määräysten mukaisesti. 4. Yritysrakenteet ja kilpailutilanne 4.1 Uudet muutokset toimintaympäristössä Aiemmissa raporteissa olleiden havaintojen lisäksi yritysrakenteiden ja kilpailutilanteen näkökulmasta toimintaympäristössä on tapahtunut seuraavia muutoksia: kansainvälistyminen painottuu voimakkaasti EU-alueelle uuden talouden yritykset ovat huomanneet vanhan talouden lainalaisuuksien pitävän edelleen paikkansa; tuloja pitää olla enemmän kuin menoja termi sähköinen kaupankäynti on hämärtymässä, koska jo aikaisemminkin business to business - kauppa on ollut tätä; tarkoittaa lähinnä kuluttaja-bisnestä e-kaupassa on kysymys palveluiden lisäämisestä asiakkaille, ei edullisimmasta kustannuksista; tätä ei ole osattu markkinoida oikein, josta on ollut seurauksena virheellisiä odotuksia teleyrityksiä on mennyt mukaan kansainvälisiin konsortioihin (itse aktiivisesti) pienilläkin omistusosuuksilla; tämä on usein liittynyt erilaisten toimilupien hankkimiseen suomalaiset markkinat ovat muuttuneet EU-markkinoiksi ja yritykset ovat muuttumassa EU-yrityksiksi työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt, mutta silti maahan pitäisi saada runsaasti alan työvoimaa; toinen vaihtoehto on siirtää toimintoja sinne, missä on työvoimaa ja missä markkinat ovat lähellä

6 5 y2k-vaiheen jälkeen alan työvoimaa on jonkin verran vapautunut; normaalista poikkeavia alan voimavaroja tarvitaan kuitenkin euroon siirtymisen tietoteknisissä järjestelyissä verkko-operaattoreiden telerakentaminen vaikeutuu jatkossa, koska ympäristö- ja muut tekijät tulevat rajoittamaan esimerkiksi kaapeleiden ja mastojen rakentamista; tämä pakottanee yrityksen aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön. 4.2 Kehityksestä aiheutuvat uudet uhkat teletoiminnalle Havaituista muutoksista voi teletoiminnalle aiheutua seuraavia uhkia: suuremman kansainvälisen konsernin osaksi siirtyvä kotimainen yritys voi muotoutua uuden isäntänsä myyntikonttoriksi ja esimerkiksi tuotekehitys (vast) saattaa siirtyä pois Suomesta (aivovientiä) kriiseissä tarvitaan henkilöstöä, joka tuntee käytössä olevat järjestelmät; siinä mielessä Suomessa työskentelevä t&k-henkilöstö on huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeää sekä verkkojen yli tarjottavien palveluiden määrä lisääntyy yritysten globalisoituessa ja yhä useammin näitä tarjotaan Suomen rajojen ulkopuolelta; tämä lisää tietoliikenneyhteyksien toimivuuden merkitystä. 4.3 Esitettävät toimenpiteet Edellä mainittujen uhkien minimoimiseksi esitetään ryhdyttävän seuraaviin toimenpiteisiin: on selvitettävä, miten EU:n valmistelu- ja päätöksentekoprosessi toimii niissä asioissa, jotka vaikuttavat teletoiminnan varautumiseen sekä miten tähän prosessiin voidaan kansallisesti vaikuttaa on laadittava perusselvitys tietojärjestelmäalan huoltovarmuuden riippuvuudesta rajojemme ulkopuolella tuotettavista palveluista (pankki, pörssi, verkkojen ohjaus jne). Selvitystyön toimeksiannon on oltava riittävän selkeästi rajoitettu; sekä on pohdittava, miten konvergenssikehitys ja perinteisten teleyritysten muotoutuminen laajempipohjaisiksi yrityksiksi pitäisi näkyä alan varautumisorganisaatioiden rakenteissa ja kokoonpanoissa (oikeat henkilöt oikeilta tahoilta). 5. Telehallinto, -säädöstyö ja ohjaus 5.1 Seuranta-alueella tapahtuneet muutokset TIHA-raportissa esitettyjä toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi on perustettu virkamiestyöryhmä seuraavalla toimeksiannolla (osia): mitkä ovat hallinnolliset vastuusuhteet? mitkä ovat kustannusvaikutukset? lisäselvitykset on tehtävä siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä kevään 2001 aikana tarvittavat määrärahat pyritään ottamaan huomioon vuoden 2002 budjetissa. Euroopan Unionin asetus tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta tulee voimaan viimeistään Yhteisön asetuksella on etusija kansalliseen lakiin nähden, jo-

7 ten sen kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö on joko muutettava tai kumottava. Asetukseen liittyy muun muassa seuraavia velvoitteita: operaattoreiden on julkaistava viitetarjous tilaajayhteyksien ja niihin liittyvien toimintojen tarjonnasta ja pidettävä viitetarjous ajan tasalla operaattoreiden on toteutettava käyttöoikeuden saaneiden kohtuulliset pyynnöt saada eriytetty oikeus käyttää tilaajayhteyksiä ja liitännäispalveluja avoimin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin em. pyynnöstä voidaan kieltäytyä vain tekniseen toteutettavuuteen tai verkon toimintakyvyn ylläpitotarpeeseen liittyvien objektiivisten kriteerien perusteella kansallinen sääntelyviranomainen valvoo hintojen kustannussuuntautuneisuutta, vaatii tarvittaessa muutoksia viitetarjouksiin ja käsittelee valitukset Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen telemarkkinalain muuttamisesta. Esitys sisältää kaksi merkittävää kohtaa: kolmannen sukupolven matkaviestinverkko saa laissa annetuin edellytyksin oikeuden verkkovierailuun sellaiseen GSM-verkkoon, joka on määritelty huomattavaksi markkinavoimaksi sekä jokaisella on oikeus vuokrata televerkkoyritykseltä tilaajayhteys rinnakkaiskäyttöä varten sekä kiinteän televerkon laitetiloja. Telehallintokeskus on perustanut telemarkkinalain muuttamista silmällä pitäen yhteiskäyttötyöryhmän tarkistamaan tekniset ohjeet ja määräykset tilaajayhteyksien ja DSL-laitteiden teknisistä vaatimuksista sekä laitetilojen vuokrauksen teknisten järjestelyiden toteuttamisesta. Euroopan unionin direktiivi radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta tuli voimaan Direktiivi poisti tyyppihyväksynnät ja ennakkotarkastukset ja siirsi vastuun valmistajalle tai EUalueelle tuojalle. Jatkossa vaatimustenmukaisuutta valvotaan jälkikäteen markkinavalvonnalla. EU:n sisällä kehitetään tietojenvaihtomenettelyä, jolla kaikkien jäsenmaiden markkinavalvontaviranomaisille saadaan tieto sellaisista laitteista, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Lisäksi Euroopan unionin viiden direktiivin teletoimintaa koskeva paketti on parhaillaan hyväksyntäkäsittelyssä. Paketti on seuraava: yhteinen lainsäädännöllinen kehys sähköisen viestinnän verkoille ja palveluille sähköisen viestinnän verkkojen ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeudet ja yhteen liittäminen yleispalvelut ja käyttäjien oikeudet sähköisen viestinnän verkoissa ja palveluissa sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluita koskevat valtuudet henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä sekä lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös lainsäädännöllinen kehys radiotaajuuspolitiikassa Euroopan Yhteisössä Telehallinnossa ja säädöstyössä ilmenevät uhkat Monikansallisen säädöstyön lisääntyessä Euroopan unionin alueella myös telealalla on vaarana, että suomalaisia kansallisia erityistarpeita ei riittävästi oteta huomioon.

8 7 Telealan lainsäädäntöä valmistellaan nykyisin yhä useammin kilpailutilanteen näkökulmasta. Tällöin tavoitteena on pelkästään tasapuolisten kilpailuedellytysten luominen. Uhkana on, että varautumiseen liittyvät näkökohdat saattavat jäädä liian vähälle varsinkin, jos niistä on vaarana muodostua kustannuksia teleyrityksille. Monikansallisissa ja useista alihankkijoista muodostuvissa palveluketjuissa on yhä vaikeampi säädösteknisesti erotella niitä yrityksiä, jotka tulisi ottaa elinkeinoelämän tärkeysluokitukseen mukaan. Muita nähtävissä olevia uhkia on esitetty edellisessä seurantaraportissa. 5.3 Esitettävät toimenpiteet Euroopan yhdentymiskehityksestä johtuen monikansalliseen säädöstyöhön on voitava vaikuttaa jo sen valmisteluvaiheessa. Tällöin siihen voidaan helpoiten sisällyttää myös Suomen huoltovarmuuden ylläpidon kannalta merkittäviä asioita. Tilaajayhteyksien ja tilojen yhteiskäytön alettua on laadittava sen käyttöön ottoa koskevat tarkemmat ohjeet, joissa huomioidaan myös uuden järjestelyn varautumiseen vaikuttavat seikat. Muita toimenpide-esityksiä on esitetty edellisessä seurantaraportissa. Puheenjohtaja Eversti Olavi Tonteri Sihteeri Everstiluutnantti Pertti Hyvärinen LIITE JAKELU tekniikan ja verkkojen muutoksista johtuvia riskitekijöitä Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivut Erikseen ilmoitetut sähköpostiosoitteet

9 Tekniikan ja verkkojen muutoksista johtuvia uhka- ja riskitekijöitä Liite Käytettävyys Luottamuksellisuus Eheys Hallittavuus Ylikuomasietoisuus Riippuvuus sähköverkon toiminnasta Fyysinen sabotointialttius Tietotekninen sabotointialttius, virusalttius Häirintämahdollisuus Siirrettävän tiedon joutuminen ulkopuoliselle Mahdollisuus ulkopuoliselle vääristää siirrettävää tietoa Mahdollisuus lähettää tietoa väärällä alkuperätunni s- teella Muutokset tekniikassa Optinen siirtotekniikka; yhä enemmän tietoa yhdellä kuidulla TV-lähetysten siirtyminen digitaalisiksi Välitysjärjestelmät kehittyvät hajautetuiksi ja avoimemmiksi Tietoliikennelaitteissa käytettävät prosessorit ovat yhä tehokkaampia Puhekommunikoinnin siirtyminen enenemässä määrin matkaviestimiin Kaikki siirrettävä ja kytkettävä informaatio muuttuu pakettimuotoiseksi, pääasiallisesti IP-pohjaiseksi Ohjelmistotekniikan suhteellinen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa Päälaitteet tulevat yhä älykkäämmiksi IP-teknologian myötä ja vaikuttavat entistä voimakkaammin verkkoihin yhteydenmuodostuksen eri vaiheissa Muutokset verkoissa Älyverkko ohjaa yhä suurempaa osaa puhelinliikenteestä Puhelinkeskuksien lukumäärä pienenee ja ne kattavat yhä suurempia maantieteellisiä alueita Langattomia yritysverkkoja sekä puheen että datan siirtoon rakennetaan pohjatuen yleisiin 2. ja 3. sukupolven matkapuhelinverkkoihin Verkko-operaattorit rakentavat palvelutarjoajasta riippumattomia verkkoratkaisuja Kytkennän ja ohjauksen erottaminen fyysisesti toisistaan Media Gateway ja Signalling Gateway/Media Gateway Controller ratkaisuihin perustuvissa seuraavan sukupolven puheverkoissa Luvanvaraisuudesta vapautettujen taajuusalueiden kasvava käyttö Puheensiirto xdsl-liittymän ylätaajuudella IP tai ATM muotoisena tilaajan verkkopäätteitä lähtien (VoDSL) xdsl-verkoissa tilaajayksiköt (DSLAM) viedään lähemmäksi tilaajia kuin perinteisissä verkoissa Muutokset palveluissa Puheen siirto internetissä Sähköinen kaupankäynti Sähköinen tunnistaminen Sähköposti Kuvansiirto matkaviestimillä Ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita Muutokset kilpailuympäristössä Uusia verkko- ja palveluoperaattoreita tulee markkinoille Standardointiorganisaatioiden ja viranomaisohjauksen vaikutuksen heikkeneminen = potentiaalinen uhka- tai riskitekijä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia,

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa?

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Käytännön tietoturvallisuusopas PK-yrityksille Uudistettu laitos Teollisuus ja Työnantajat 3 010 1101001010011 010010111010001 4 Sisällysluettelo SAATTEEKSI 6

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot