Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi"

Transkriptio

1 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi Tietosiirtotoimikunnan seurantaraportti 2/2000 Helsinki 2001

2 PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SEURANTARAPORTTI JULKINEN SUUNNITTELUKUNTA Tietojärjestelmäjaosto Tiedonsiirtotoimikunta Helsinki (7) Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi 2/2000 ( ) 1. Raportin rakenne Seurantaraportti 2/2000 on jatkoa tietojärjestelmäjaoston tiedonsiirtotoimikunnan laatimalle edelliselle raportille, joka julkaistiin marraskuussa Seurantaraportti 2/2000 sisältää pääosin edellisestä raportista muuttuneita asioita tai painotuksia. Marraskuussa julkaistu raportti lähetettiin paperiversiona yhteensä noin 200:lle Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan työssä mukana olevalle tärkeysluokitellun yrityksen edustajalle. Raportti julkaistiin myös Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla osoitteessa Tätä seurantaraporttia 2/2000 ei postiteta enää paperiversiona, vaan se lähetetään suoraan tiedonsiirtotoimikunnan sihteerille ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Raportti julkaistaan edellisen tapaan myös Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla. Seurantaraportti 2/2000:n jäsentely poikkeaa edellisestä siten, että nyt kunkin seurantaryhmän osuus on sijoitettu omaan alalukuun. Kussakin luvussa on ensin käsitelty seuranta-alueella tapahtuneet muutokset ja kehityssuunnat, sitten muutoksista ja kehityksestä johtuvat uudet uhkat sekä lopuksi toimenpide-esitykset havaittujen uhkien minimoimiseksi. Tarkoituksena on jälkeen jakaa seurannan tulokset mahdollisimman nopeasti sekä alan yritysten että hallinnon käyttöön ja siten tukea näiden tahojen varautumistoimintaa. Raportin nopeasta laatimisesta johtuen tekstissä saattaa esiintyä saman aiheen käsittelyä useammassa eri kohdassa, kuitenkin yleensä eri näkökulmasta. Palautetta raportin sisällöstä ja käytettävyydestä pyydetään lähettämään tiedonsiirtotoimikunnan sihteerille osoitteella tai faksi (09)

3 2 2. Henkilöstön yrityksille aiheuttama uhka 2.1 Henkilöstöturvallisuuteen liittyvät muutokset Työntekijöiden vaihtuvuus informaatioteknologian yrityksissä on viime aikoina kiihtynyt, ja kiihtynee edelleen. Tähän ovat syynä muun muassa lisääntyvät osa-aikaiset työsuhteet yritysten kilpailu pätevästä työvoimasta uran perässä juokseminen sekä etenkin monikansallisissa yrityksissä ulkomaisen työvoiman käyttö. Lisääntyvä ostopalveluiden käyttö ja toimintojen ulkoistaminen ovat tuoneet yritysten tiloihin sen ulkopuolista henkilöstöä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa siivouspalvelu, perustietotekniikka, toimistopalvelut, kulunvalvonta ja vartiointi. Tällaisissa tapauksissa on aina harkittava, riittääkö palveluntarjoajan kanssa tehty turvallisuussopimus takaamaan riittävän henkilöstöturvallisuuden. Toinen uusi piirre työvoimassa on lisääntyvä huumeiden ja piristeiden käyttö. Tämä voi johtaa työntekijän tilanteeseen, jossa hänen taloudelliset ja sosiaaliset vaikeutensa lisääntyvät. Valitettavan usein huumeiden käyttö, ilman testauksia, pysyy piilokäyttönä, mistä edes lähipiiri ei välttämättä tiedä. 2.2 Henkilöstöturvallisuuden uusia uhkia Henkilöstön vaihtuessa nykyisellä nopeudella muodostuu uhkaksi se, ehditäänkö ja pystytäänkö uusien työntekijöiden taustat tutkimaan riittävän hyvin. Uuden työntekijän aloitettua työsuhteensa vain harvoin kukaan ehtii, omilta työkiireiltään, seuraamaan tulokkaan toimintatapoja. Näistä syistä johtuen edellytykset väärinkäytöksille voivat lisääntyä. Ostopalveluiden myötä yrityksen tiloissa työskentelevät voivat lähiverkkoon liitettyjen päätteiden avulla päästä käsiksi yrityksen tietokantoihin tai paperimuodossa olevaan asiakirja-aineistoon. Myös varkaudet ovat mahdollisia, mikäli yrityksen tiloista löytyy helposti mukaan otettavaa ja rahaksi vaihdettavaa tavaraa. Tällaisia ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet. Työntekijän henkisen hyvinvoinnin romahtaminen huumeiden tai jonkin muun henkilökohtaisen syyn vuoksi voi altistaa hänet kiristykselle tai muulle hyväksi käytölle. Tällöin työntekijä voi esimerkiksi rahasummaa vastaa välittää tietoja yrityksen toiminnan kannalta kriittisistä asioista tai kohdistaa vahingollisia toimenpiteitä tietoverkkoon. 2.3 Henkilöstöturvallisuuden parantamiseksi esitettäviä toimenpiteitä Henkilöstöturvallisuutta voidaan parantaa muun muassa seuraavilla, yritysten valmiussuunnittelussa huomioitavilla, toimenpiteillä: selvitetään työnhakijan taustat ennen työhön ottoa taustojen selvittelyyn liittyen tukeudutaan poliisin luotettavuuslausuntomenettelyyn; menettelyn käytettävyyttä parantaisi huomattavasti, mikäli sitä voi-

4 taisiin käyttää nykyistä joustavammin kaikkiin henkilöstöryhmiin kuuluvien työhön ottamisen yhteydessä otetaan työntekijöiltä ja yhteistoimintaosapuolilta vaitiolositoumukset seurataan uuden työntekijän toimintaa työsuhteen alussa palveluita ostettaessa laaditaan aina myös turvallisuussopimus, johon sisällytetään sopimuksen toteutuksen seuranta järjestetään ulkopuolisten henkilöiden valvonta pyritään ottamaan käyttöön huumetestaus, myös vanhoille työntekijöille koulutetaan henkilöstö minimoimaan työtilojen sisäisiä henkilöstöriskejä o ovien lukitseminen o avainten säilytys o asiakirjojen säilytys lukituissa paikoissa o tietokoneen salasanojen käyttö o virustorjunta jne ylläpidetään yrityksessä itsellään riittävä oma atk-tuki ostopalveluista huolimatta sekä puututaan pieniinkin rikkeisiin tai uhkatilanteisiin, mikä osaltaan välittää ulospäin turvallisuusriskejä ennalta ehkäisevän signaalin Tiedonsiirron tekniikka, verkot ja palvelut 3.1 Tapahtuneet muutokset Tiedonsiirron tekniikassa voidaan havaita seuraavat muutokset: kaikki siirrettävä ja kytkettävä informaatio muuttuu pakettimuotoiseksi, pääasiallisesti IP-pohjaiseksi ohjelmistotekniikan suhteellinen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa päätelaitteet tulevat yhä älykkäämmiksi IP-teknologian myötä sekä päätelaitteet vaikuttavat entistä voimakkaammin verkkoihin yhteydenmuodostuksen eri vaiheissa. Tiedonsiirtoverkkojen kehityksessä on seuraavia muutoksia: verkko-operaattorit rakentavat palveluntarjoajasta riippumattomia verkkoratkaisuja kytkennät ja ohjaukset erotetaan fyysisesti toisistaan Media Gateway- ja Signalling Gateway/Media Gateway Controller -ratkaisuihin perustuvissa seuraavan sukupolven puheverkoissa luvanvaraisuudesta vapautettujen taajuusalueiden käyttö kasvaa xdsl-tekniikoihin perustuvat laajakaistaliittymät yleistyvät puheensiirto toteutetaan xdsl-liittymän ylätaajuudella IP- tai ATM- muotoisena tilaajan verkkopäätteeltä lähtien (VoDSL) sekä xdsl-verkoissa tilaajayksiköt (DSLAM) viedään lähemmäksi tilaajia kuin perinteisissä verkoissa. Tiedonsiirron palveluissa ollaan siirtymässä yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomiin sovelluksiin.

5 4 3.2 Uudet uhkat ja riskitekijät Edellä mainituilla muutoksilla on vaikutuksia tiedonsiirron tekniikan ja verkkojen palveluiden tietoturvallisuuteen. Nämä vaikutukset on esitetty liitteessä siten, että tietoturvallisuuden eri osatekijät, käytettävyys, luottamuksellisuus ja eheys, on huomioitu erikseen. 3.3 Esityksiä toimenpiteiksi Toimenpiteinä havaittujen uhkien minimoimiseksi esitetään seuraavia: tietoturvaan liittyvän ohjeistuksen ja varsinaisten varautumisohjeiden on huomioitava päästä-päähän-salauksen lisääntyminen (pääosa loogisista verkoista ja yhteyksistä rakennetaan julkisen IP-pohjaisen verkon päälle) ainakin keskeiset viranomaisyhteydet on varmennettava fyysisesti erillisellä verkolla, joka pystyy tarjoamaan ainakin sähköposti ja puhepalvelut (samat, joita normaalioloissakin käytetään) poikkeusoloissakin käytössä olevien päätelaitteiden (tietokone) sähkönsyöttö on varmistettava; jatkossa pelkkä siirtojärjestelmän sähkönsyötön varmistaminen enää ei riitä on luotava menetelmä normaalioloissa käytössä olevien järjestelmien turvallisuuden testaamiseksi sekä teletilojen ja laitteiden fyysinen suojaaminen ilkivallalta ja muulta tuholaistoiminnalta on jo normaaliaikana järjestettävä vähintään Telehallintokeskuksen antamien määräysten mukaisesti. 4. Yritysrakenteet ja kilpailutilanne 4.1 Uudet muutokset toimintaympäristössä Aiemmissa raporteissa olleiden havaintojen lisäksi yritysrakenteiden ja kilpailutilanteen näkökulmasta toimintaympäristössä on tapahtunut seuraavia muutoksia: kansainvälistyminen painottuu voimakkaasti EU-alueelle uuden talouden yritykset ovat huomanneet vanhan talouden lainalaisuuksien pitävän edelleen paikkansa; tuloja pitää olla enemmän kuin menoja termi sähköinen kaupankäynti on hämärtymässä, koska jo aikaisemminkin business to business - kauppa on ollut tätä; tarkoittaa lähinnä kuluttaja-bisnestä e-kaupassa on kysymys palveluiden lisäämisestä asiakkaille, ei edullisimmasta kustannuksista; tätä ei ole osattu markkinoida oikein, josta on ollut seurauksena virheellisiä odotuksia teleyrityksiä on mennyt mukaan kansainvälisiin konsortioihin (itse aktiivisesti) pienilläkin omistusosuuksilla; tämä on usein liittynyt erilaisten toimilupien hankkimiseen suomalaiset markkinat ovat muuttuneet EU-markkinoiksi ja yritykset ovat muuttumassa EU-yrityksiksi työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt, mutta silti maahan pitäisi saada runsaasti alan työvoimaa; toinen vaihtoehto on siirtää toimintoja sinne, missä on työvoimaa ja missä markkinat ovat lähellä

6 5 y2k-vaiheen jälkeen alan työvoimaa on jonkin verran vapautunut; normaalista poikkeavia alan voimavaroja tarvitaan kuitenkin euroon siirtymisen tietoteknisissä järjestelyissä verkko-operaattoreiden telerakentaminen vaikeutuu jatkossa, koska ympäristö- ja muut tekijät tulevat rajoittamaan esimerkiksi kaapeleiden ja mastojen rakentamista; tämä pakottanee yrityksen aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön. 4.2 Kehityksestä aiheutuvat uudet uhkat teletoiminnalle Havaituista muutoksista voi teletoiminnalle aiheutua seuraavia uhkia: suuremman kansainvälisen konsernin osaksi siirtyvä kotimainen yritys voi muotoutua uuden isäntänsä myyntikonttoriksi ja esimerkiksi tuotekehitys (vast) saattaa siirtyä pois Suomesta (aivovientiä) kriiseissä tarvitaan henkilöstöä, joka tuntee käytössä olevat järjestelmät; siinä mielessä Suomessa työskentelevä t&k-henkilöstö on huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeää sekä verkkojen yli tarjottavien palveluiden määrä lisääntyy yritysten globalisoituessa ja yhä useammin näitä tarjotaan Suomen rajojen ulkopuolelta; tämä lisää tietoliikenneyhteyksien toimivuuden merkitystä. 4.3 Esitettävät toimenpiteet Edellä mainittujen uhkien minimoimiseksi esitetään ryhdyttävän seuraaviin toimenpiteisiin: on selvitettävä, miten EU:n valmistelu- ja päätöksentekoprosessi toimii niissä asioissa, jotka vaikuttavat teletoiminnan varautumiseen sekä miten tähän prosessiin voidaan kansallisesti vaikuttaa on laadittava perusselvitys tietojärjestelmäalan huoltovarmuuden riippuvuudesta rajojemme ulkopuolella tuotettavista palveluista (pankki, pörssi, verkkojen ohjaus jne). Selvitystyön toimeksiannon on oltava riittävän selkeästi rajoitettu; sekä on pohdittava, miten konvergenssikehitys ja perinteisten teleyritysten muotoutuminen laajempipohjaisiksi yrityksiksi pitäisi näkyä alan varautumisorganisaatioiden rakenteissa ja kokoonpanoissa (oikeat henkilöt oikeilta tahoilta). 5. Telehallinto, -säädöstyö ja ohjaus 5.1 Seuranta-alueella tapahtuneet muutokset TIHA-raportissa esitettyjä toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi on perustettu virkamiestyöryhmä seuraavalla toimeksiannolla (osia): mitkä ovat hallinnolliset vastuusuhteet? mitkä ovat kustannusvaikutukset? lisäselvitykset on tehtävä siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä kevään 2001 aikana tarvittavat määrärahat pyritään ottamaan huomioon vuoden 2002 budjetissa. Euroopan Unionin asetus tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta tulee voimaan viimeistään Yhteisön asetuksella on etusija kansalliseen lakiin nähden, jo-

7 ten sen kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö on joko muutettava tai kumottava. Asetukseen liittyy muun muassa seuraavia velvoitteita: operaattoreiden on julkaistava viitetarjous tilaajayhteyksien ja niihin liittyvien toimintojen tarjonnasta ja pidettävä viitetarjous ajan tasalla operaattoreiden on toteutettava käyttöoikeuden saaneiden kohtuulliset pyynnöt saada eriytetty oikeus käyttää tilaajayhteyksiä ja liitännäispalveluja avoimin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin em. pyynnöstä voidaan kieltäytyä vain tekniseen toteutettavuuteen tai verkon toimintakyvyn ylläpitotarpeeseen liittyvien objektiivisten kriteerien perusteella kansallinen sääntelyviranomainen valvoo hintojen kustannussuuntautuneisuutta, vaatii tarvittaessa muutoksia viitetarjouksiin ja käsittelee valitukset Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen telemarkkinalain muuttamisesta. Esitys sisältää kaksi merkittävää kohtaa: kolmannen sukupolven matkaviestinverkko saa laissa annetuin edellytyksin oikeuden verkkovierailuun sellaiseen GSM-verkkoon, joka on määritelty huomattavaksi markkinavoimaksi sekä jokaisella on oikeus vuokrata televerkkoyritykseltä tilaajayhteys rinnakkaiskäyttöä varten sekä kiinteän televerkon laitetiloja. Telehallintokeskus on perustanut telemarkkinalain muuttamista silmällä pitäen yhteiskäyttötyöryhmän tarkistamaan tekniset ohjeet ja määräykset tilaajayhteyksien ja DSL-laitteiden teknisistä vaatimuksista sekä laitetilojen vuokrauksen teknisten järjestelyiden toteuttamisesta. Euroopan unionin direktiivi radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta tuli voimaan Direktiivi poisti tyyppihyväksynnät ja ennakkotarkastukset ja siirsi vastuun valmistajalle tai EUalueelle tuojalle. Jatkossa vaatimustenmukaisuutta valvotaan jälkikäteen markkinavalvonnalla. EU:n sisällä kehitetään tietojenvaihtomenettelyä, jolla kaikkien jäsenmaiden markkinavalvontaviranomaisille saadaan tieto sellaisista laitteista, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Lisäksi Euroopan unionin viiden direktiivin teletoimintaa koskeva paketti on parhaillaan hyväksyntäkäsittelyssä. Paketti on seuraava: yhteinen lainsäädännöllinen kehys sähköisen viestinnän verkoille ja palveluille sähköisen viestinnän verkkojen ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeudet ja yhteen liittäminen yleispalvelut ja käyttäjien oikeudet sähköisen viestinnän verkoissa ja palveluissa sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluita koskevat valtuudet henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä sekä lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös lainsäädännöllinen kehys radiotaajuuspolitiikassa Euroopan Yhteisössä Telehallinnossa ja säädöstyössä ilmenevät uhkat Monikansallisen säädöstyön lisääntyessä Euroopan unionin alueella myös telealalla on vaarana, että suomalaisia kansallisia erityistarpeita ei riittävästi oteta huomioon.

8 7 Telealan lainsäädäntöä valmistellaan nykyisin yhä useammin kilpailutilanteen näkökulmasta. Tällöin tavoitteena on pelkästään tasapuolisten kilpailuedellytysten luominen. Uhkana on, että varautumiseen liittyvät näkökohdat saattavat jäädä liian vähälle varsinkin, jos niistä on vaarana muodostua kustannuksia teleyrityksille. Monikansallisissa ja useista alihankkijoista muodostuvissa palveluketjuissa on yhä vaikeampi säädösteknisesti erotella niitä yrityksiä, jotka tulisi ottaa elinkeinoelämän tärkeysluokitukseen mukaan. Muita nähtävissä olevia uhkia on esitetty edellisessä seurantaraportissa. 5.3 Esitettävät toimenpiteet Euroopan yhdentymiskehityksestä johtuen monikansalliseen säädöstyöhön on voitava vaikuttaa jo sen valmisteluvaiheessa. Tällöin siihen voidaan helpoiten sisällyttää myös Suomen huoltovarmuuden ylläpidon kannalta merkittäviä asioita. Tilaajayhteyksien ja tilojen yhteiskäytön alettua on laadittava sen käyttöön ottoa koskevat tarkemmat ohjeet, joissa huomioidaan myös uuden järjestelyn varautumiseen vaikuttavat seikat. Muita toimenpide-esityksiä on esitetty edellisessä seurantaraportissa. Puheenjohtaja Eversti Olavi Tonteri Sihteeri Everstiluutnantti Pertti Hyvärinen LIITE JAKELU tekniikan ja verkkojen muutoksista johtuvia riskitekijöitä Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivut Erikseen ilmoitetut sähköpostiosoitteet

9 Tekniikan ja verkkojen muutoksista johtuvia uhka- ja riskitekijöitä Liite Käytettävyys Luottamuksellisuus Eheys Hallittavuus Ylikuomasietoisuus Riippuvuus sähköverkon toiminnasta Fyysinen sabotointialttius Tietotekninen sabotointialttius, virusalttius Häirintämahdollisuus Siirrettävän tiedon joutuminen ulkopuoliselle Mahdollisuus ulkopuoliselle vääristää siirrettävää tietoa Mahdollisuus lähettää tietoa väärällä alkuperätunni s- teella Muutokset tekniikassa Optinen siirtotekniikka; yhä enemmän tietoa yhdellä kuidulla TV-lähetysten siirtyminen digitaalisiksi Välitysjärjestelmät kehittyvät hajautetuiksi ja avoimemmiksi Tietoliikennelaitteissa käytettävät prosessorit ovat yhä tehokkaampia Puhekommunikoinnin siirtyminen enenemässä määrin matkaviestimiin Kaikki siirrettävä ja kytkettävä informaatio muuttuu pakettimuotoiseksi, pääasiallisesti IP-pohjaiseksi Ohjelmistotekniikan suhteellinen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa Päälaitteet tulevat yhä älykkäämmiksi IP-teknologian myötä ja vaikuttavat entistä voimakkaammin verkkoihin yhteydenmuodostuksen eri vaiheissa Muutokset verkoissa Älyverkko ohjaa yhä suurempaa osaa puhelinliikenteestä Puhelinkeskuksien lukumäärä pienenee ja ne kattavat yhä suurempia maantieteellisiä alueita Langattomia yritysverkkoja sekä puheen että datan siirtoon rakennetaan pohjatuen yleisiin 2. ja 3. sukupolven matkapuhelinverkkoihin Verkko-operaattorit rakentavat palvelutarjoajasta riippumattomia verkkoratkaisuja Kytkennän ja ohjauksen erottaminen fyysisesti toisistaan Media Gateway ja Signalling Gateway/Media Gateway Controller ratkaisuihin perustuvissa seuraavan sukupolven puheverkoissa Luvanvaraisuudesta vapautettujen taajuusalueiden kasvava käyttö Puheensiirto xdsl-liittymän ylätaajuudella IP tai ATM muotoisena tilaajan verkkopäätteitä lähtien (VoDSL) xdsl-verkoissa tilaajayksiköt (DSLAM) viedään lähemmäksi tilaajia kuin perinteisissä verkoissa Muutokset palveluissa Puheen siirto internetissä Sähköinen kaupankäynti Sähköinen tunnistaminen Sähköposti Kuvansiirto matkaviestimillä Ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita Muutokset kilpailuympäristössä Uusia verkko- ja palveluoperaattoreita tulee markkinoille Standardointiorganisaatioiden ja viranomaisohjauksen vaikutuksen heikkeneminen = potentiaalinen uhka- tai riskitekijä

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA. 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta. Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut

Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta. Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Verkkojen toiminta tulee varmistaa puheen, datan tai kuvansiirtoon

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja -käsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 1/2001

Tiedonsiirron ja -käsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 1/2001 Puolustustaloudellinen Seurantaraportti Julkinen suunnittelukunta Tietojärjestelmäjaosto Tiedonsiirtotoimikunta Helsinki 26.9.2001 1(8) Tiedonsiirron ja -käsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 1/2001 1. Raportin

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäset riippuvuudet Raportti laadittu projektiryhmässä, jonka jäsenet olivat sähköyhtiöistä

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

LAITEPAIKKA- HINNASTO

LAITEPAIKKA- HINNASTO 1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 1. Analoginen 2-johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 3 1.1 Tuotekuvaus... 3 1.2 Hinnat...

Lisätiedot

Avain palveluiden toimintavarmuuteen

Avain palveluiden toimintavarmuuteen Avain palveluiden toimintavarmuuteen - loogisten verkkotietojen hallinta Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Verkkotiedot? Tiedot Verkon Teletiloista Laitteista Kaapeleista

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Määräyksen 11 uudistaminen

Määräyksen 11 uudistaminen Määräyksen 11 uudistaminen Sami Kilkkilä Yksikön päällikkö, IP-verkot Nykyinen määräys Valmisteltiin 2003 2004 2003 sähköpostipalveluissa oli merkittäviä toimivuusongelmia roskapostiviestien määrän äkillisen

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajajaliiton tietoturvaohjeet Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy SISÄLTÖ Yleiskatsaus tietoturvaohjeisiin Sähköpostin käyttö Pilvipalveluiden

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto Esimiesinfo 3.11.2015/ Tietosuoja 1 Tietosuojan määritelmä Tietosuoja on osa tietoturvaa Sen avulla pyritään turvaamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojan toteutuminen Koskee sekä sähköistä tietojen käsittelyä

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Liityntäverkon hinnasto

Liityntäverkon hinnasto Liityntäverkon hinnasto (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö TIETO2007-OPIT Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Pääesikunta, Johtamisjärjestelmäosasto TIETO 2007 TIETO 2007 Valtakunnallinen tietojärjestelmäalan valmiusharjoitus Turvallisuustilanteiden yhteistoimintaa

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA... 1 5 TIETOTURVA JA LAATU... 2 6 TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN Erkki Sivonen Senior Account Manager Nordic LAN&WAN Communication erkki.sivonen@lanwan.fi 5/13/2015 5/13/2015 5/13/2015 1.10.2013 UUSI SÄHKÖMARKKINALAKI JATKUVUUDENHALLINNAN

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO YLEISTÄ Tilaajayhteys (Cu) Kiinteä yhteys (Cu) Yhdysjohto (Cu) Kaikki tässä hinnastossa (alv 0%) esitetyt tuotteet ovat analogisilla kuparipareilla tai

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010 Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Kauto Huopio Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Uhkakuva-analyysi 2005

Uhkakuva-analyysi 2005 Liite 2 Uhkakuva-analyysi 2005 Sisällysluettelo 1 Liiketoimintaympäristö; hallinto, säädökset ja kilpailu 1.1 Muutosilmiöistä 1.2 Vaikutusmahdollisuuksista 2 Teknologia 2.1 Muutosilmiöistä 2.2 Vaikutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Tilaajayhteys -hinnasto

Tilaajayhteys -hinnasto 1(8) Vaasan Läänin Puhelin Oy Tilaajayhteys -hinnasto Voimassa 1.11.2007 alkaen toistaiseksi Seinäjoki Vaasa Vasa Postiosoite Postadress Puskantie 18 Silmukkatie 6 Cirkelvägen 6 Vaasan Läänin Puhelin Oy

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille. Annika Tuomala ja Ismo Malinen

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille. Annika Tuomala ja Ismo Malinen Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille Annika Tuomala ja Ismo Malinen 21.11.2017 Taustaksi: Valokuva henkilötietona Henkilötieto: kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA Turvallinen ohjelmistokehitys seminaari 30.9.2008 1 Turvallisuusvaatimukset ohjelmiston hankinnassa Tehtävä/toiminta liittyvä toiminnot/prosessit

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 Yleistä Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE ILOSTU OY REKISTERISELOSTE 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 010 524 9940 S. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä,.

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot