Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi"

Transkriptio

1 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi Tietosiirtotoimikunnan seurantaraportti 2/2000 Helsinki 2001

2 PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SEURANTARAPORTTI JULKINEN SUUNNITTELUKUNTA Tietojärjestelmäjaosto Tiedonsiirtotoimikunta Helsinki (7) Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi 2/2000 ( ) 1. Raportin rakenne Seurantaraportti 2/2000 on jatkoa tietojärjestelmäjaoston tiedonsiirtotoimikunnan laatimalle edelliselle raportille, joka julkaistiin marraskuussa Seurantaraportti 2/2000 sisältää pääosin edellisestä raportista muuttuneita asioita tai painotuksia. Marraskuussa julkaistu raportti lähetettiin paperiversiona yhteensä noin 200:lle Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan työssä mukana olevalle tärkeysluokitellun yrityksen edustajalle. Raportti julkaistiin myös Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla osoitteessa Tätä seurantaraporttia 2/2000 ei postiteta enää paperiversiona, vaan se lähetetään suoraan tiedonsiirtotoimikunnan sihteerille ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Raportti julkaistaan edellisen tapaan myös Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla. Seurantaraportti 2/2000:n jäsentely poikkeaa edellisestä siten, että nyt kunkin seurantaryhmän osuus on sijoitettu omaan alalukuun. Kussakin luvussa on ensin käsitelty seuranta-alueella tapahtuneet muutokset ja kehityssuunnat, sitten muutoksista ja kehityksestä johtuvat uudet uhkat sekä lopuksi toimenpide-esitykset havaittujen uhkien minimoimiseksi. Tarkoituksena on jälkeen jakaa seurannan tulokset mahdollisimman nopeasti sekä alan yritysten että hallinnon käyttöön ja siten tukea näiden tahojen varautumistoimintaa. Raportin nopeasta laatimisesta johtuen tekstissä saattaa esiintyä saman aiheen käsittelyä useammassa eri kohdassa, kuitenkin yleensä eri näkökulmasta. Palautetta raportin sisällöstä ja käytettävyydestä pyydetään lähettämään tiedonsiirtotoimikunnan sihteerille osoitteella tai faksi (09)

3 2 2. Henkilöstön yrityksille aiheuttama uhka 2.1 Henkilöstöturvallisuuteen liittyvät muutokset Työntekijöiden vaihtuvuus informaatioteknologian yrityksissä on viime aikoina kiihtynyt, ja kiihtynee edelleen. Tähän ovat syynä muun muassa lisääntyvät osa-aikaiset työsuhteet yritysten kilpailu pätevästä työvoimasta uran perässä juokseminen sekä etenkin monikansallisissa yrityksissä ulkomaisen työvoiman käyttö. Lisääntyvä ostopalveluiden käyttö ja toimintojen ulkoistaminen ovat tuoneet yritysten tiloihin sen ulkopuolista henkilöstöä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa siivouspalvelu, perustietotekniikka, toimistopalvelut, kulunvalvonta ja vartiointi. Tällaisissa tapauksissa on aina harkittava, riittääkö palveluntarjoajan kanssa tehty turvallisuussopimus takaamaan riittävän henkilöstöturvallisuuden. Toinen uusi piirre työvoimassa on lisääntyvä huumeiden ja piristeiden käyttö. Tämä voi johtaa työntekijän tilanteeseen, jossa hänen taloudelliset ja sosiaaliset vaikeutensa lisääntyvät. Valitettavan usein huumeiden käyttö, ilman testauksia, pysyy piilokäyttönä, mistä edes lähipiiri ei välttämättä tiedä. 2.2 Henkilöstöturvallisuuden uusia uhkia Henkilöstön vaihtuessa nykyisellä nopeudella muodostuu uhkaksi se, ehditäänkö ja pystytäänkö uusien työntekijöiden taustat tutkimaan riittävän hyvin. Uuden työntekijän aloitettua työsuhteensa vain harvoin kukaan ehtii, omilta työkiireiltään, seuraamaan tulokkaan toimintatapoja. Näistä syistä johtuen edellytykset väärinkäytöksille voivat lisääntyä. Ostopalveluiden myötä yrityksen tiloissa työskentelevät voivat lähiverkkoon liitettyjen päätteiden avulla päästä käsiksi yrityksen tietokantoihin tai paperimuodossa olevaan asiakirja-aineistoon. Myös varkaudet ovat mahdollisia, mikäli yrityksen tiloista löytyy helposti mukaan otettavaa ja rahaksi vaihdettavaa tavaraa. Tällaisia ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet. Työntekijän henkisen hyvinvoinnin romahtaminen huumeiden tai jonkin muun henkilökohtaisen syyn vuoksi voi altistaa hänet kiristykselle tai muulle hyväksi käytölle. Tällöin työntekijä voi esimerkiksi rahasummaa vastaa välittää tietoja yrityksen toiminnan kannalta kriittisistä asioista tai kohdistaa vahingollisia toimenpiteitä tietoverkkoon. 2.3 Henkilöstöturvallisuuden parantamiseksi esitettäviä toimenpiteitä Henkilöstöturvallisuutta voidaan parantaa muun muassa seuraavilla, yritysten valmiussuunnittelussa huomioitavilla, toimenpiteillä: selvitetään työnhakijan taustat ennen työhön ottoa taustojen selvittelyyn liittyen tukeudutaan poliisin luotettavuuslausuntomenettelyyn; menettelyn käytettävyyttä parantaisi huomattavasti, mikäli sitä voi-

4 taisiin käyttää nykyistä joustavammin kaikkiin henkilöstöryhmiin kuuluvien työhön ottamisen yhteydessä otetaan työntekijöiltä ja yhteistoimintaosapuolilta vaitiolositoumukset seurataan uuden työntekijän toimintaa työsuhteen alussa palveluita ostettaessa laaditaan aina myös turvallisuussopimus, johon sisällytetään sopimuksen toteutuksen seuranta järjestetään ulkopuolisten henkilöiden valvonta pyritään ottamaan käyttöön huumetestaus, myös vanhoille työntekijöille koulutetaan henkilöstö minimoimaan työtilojen sisäisiä henkilöstöriskejä o ovien lukitseminen o avainten säilytys o asiakirjojen säilytys lukituissa paikoissa o tietokoneen salasanojen käyttö o virustorjunta jne ylläpidetään yrityksessä itsellään riittävä oma atk-tuki ostopalveluista huolimatta sekä puututaan pieniinkin rikkeisiin tai uhkatilanteisiin, mikä osaltaan välittää ulospäin turvallisuusriskejä ennalta ehkäisevän signaalin Tiedonsiirron tekniikka, verkot ja palvelut 3.1 Tapahtuneet muutokset Tiedonsiirron tekniikassa voidaan havaita seuraavat muutokset: kaikki siirrettävä ja kytkettävä informaatio muuttuu pakettimuotoiseksi, pääasiallisesti IP-pohjaiseksi ohjelmistotekniikan suhteellinen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa päätelaitteet tulevat yhä älykkäämmiksi IP-teknologian myötä sekä päätelaitteet vaikuttavat entistä voimakkaammin verkkoihin yhteydenmuodostuksen eri vaiheissa. Tiedonsiirtoverkkojen kehityksessä on seuraavia muutoksia: verkko-operaattorit rakentavat palveluntarjoajasta riippumattomia verkkoratkaisuja kytkennät ja ohjaukset erotetaan fyysisesti toisistaan Media Gateway- ja Signalling Gateway/Media Gateway Controller -ratkaisuihin perustuvissa seuraavan sukupolven puheverkoissa luvanvaraisuudesta vapautettujen taajuusalueiden käyttö kasvaa xdsl-tekniikoihin perustuvat laajakaistaliittymät yleistyvät puheensiirto toteutetaan xdsl-liittymän ylätaajuudella IP- tai ATM- muotoisena tilaajan verkkopäätteeltä lähtien (VoDSL) sekä xdsl-verkoissa tilaajayksiköt (DSLAM) viedään lähemmäksi tilaajia kuin perinteisissä verkoissa. Tiedonsiirron palveluissa ollaan siirtymässä yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomiin sovelluksiin.

5 4 3.2 Uudet uhkat ja riskitekijät Edellä mainituilla muutoksilla on vaikutuksia tiedonsiirron tekniikan ja verkkojen palveluiden tietoturvallisuuteen. Nämä vaikutukset on esitetty liitteessä siten, että tietoturvallisuuden eri osatekijät, käytettävyys, luottamuksellisuus ja eheys, on huomioitu erikseen. 3.3 Esityksiä toimenpiteiksi Toimenpiteinä havaittujen uhkien minimoimiseksi esitetään seuraavia: tietoturvaan liittyvän ohjeistuksen ja varsinaisten varautumisohjeiden on huomioitava päästä-päähän-salauksen lisääntyminen (pääosa loogisista verkoista ja yhteyksistä rakennetaan julkisen IP-pohjaisen verkon päälle) ainakin keskeiset viranomaisyhteydet on varmennettava fyysisesti erillisellä verkolla, joka pystyy tarjoamaan ainakin sähköposti ja puhepalvelut (samat, joita normaalioloissakin käytetään) poikkeusoloissakin käytössä olevien päätelaitteiden (tietokone) sähkönsyöttö on varmistettava; jatkossa pelkkä siirtojärjestelmän sähkönsyötön varmistaminen enää ei riitä on luotava menetelmä normaalioloissa käytössä olevien järjestelmien turvallisuuden testaamiseksi sekä teletilojen ja laitteiden fyysinen suojaaminen ilkivallalta ja muulta tuholaistoiminnalta on jo normaaliaikana järjestettävä vähintään Telehallintokeskuksen antamien määräysten mukaisesti. 4. Yritysrakenteet ja kilpailutilanne 4.1 Uudet muutokset toimintaympäristössä Aiemmissa raporteissa olleiden havaintojen lisäksi yritysrakenteiden ja kilpailutilanteen näkökulmasta toimintaympäristössä on tapahtunut seuraavia muutoksia: kansainvälistyminen painottuu voimakkaasti EU-alueelle uuden talouden yritykset ovat huomanneet vanhan talouden lainalaisuuksien pitävän edelleen paikkansa; tuloja pitää olla enemmän kuin menoja termi sähköinen kaupankäynti on hämärtymässä, koska jo aikaisemminkin business to business - kauppa on ollut tätä; tarkoittaa lähinnä kuluttaja-bisnestä e-kaupassa on kysymys palveluiden lisäämisestä asiakkaille, ei edullisimmasta kustannuksista; tätä ei ole osattu markkinoida oikein, josta on ollut seurauksena virheellisiä odotuksia teleyrityksiä on mennyt mukaan kansainvälisiin konsortioihin (itse aktiivisesti) pienilläkin omistusosuuksilla; tämä on usein liittynyt erilaisten toimilupien hankkimiseen suomalaiset markkinat ovat muuttuneet EU-markkinoiksi ja yritykset ovat muuttumassa EU-yrityksiksi työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt, mutta silti maahan pitäisi saada runsaasti alan työvoimaa; toinen vaihtoehto on siirtää toimintoja sinne, missä on työvoimaa ja missä markkinat ovat lähellä

6 5 y2k-vaiheen jälkeen alan työvoimaa on jonkin verran vapautunut; normaalista poikkeavia alan voimavaroja tarvitaan kuitenkin euroon siirtymisen tietoteknisissä järjestelyissä verkko-operaattoreiden telerakentaminen vaikeutuu jatkossa, koska ympäristö- ja muut tekijät tulevat rajoittamaan esimerkiksi kaapeleiden ja mastojen rakentamista; tämä pakottanee yrityksen aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön. 4.2 Kehityksestä aiheutuvat uudet uhkat teletoiminnalle Havaituista muutoksista voi teletoiminnalle aiheutua seuraavia uhkia: suuremman kansainvälisen konsernin osaksi siirtyvä kotimainen yritys voi muotoutua uuden isäntänsä myyntikonttoriksi ja esimerkiksi tuotekehitys (vast) saattaa siirtyä pois Suomesta (aivovientiä) kriiseissä tarvitaan henkilöstöä, joka tuntee käytössä olevat järjestelmät; siinä mielessä Suomessa työskentelevä t&k-henkilöstö on huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeää sekä verkkojen yli tarjottavien palveluiden määrä lisääntyy yritysten globalisoituessa ja yhä useammin näitä tarjotaan Suomen rajojen ulkopuolelta; tämä lisää tietoliikenneyhteyksien toimivuuden merkitystä. 4.3 Esitettävät toimenpiteet Edellä mainittujen uhkien minimoimiseksi esitetään ryhdyttävän seuraaviin toimenpiteisiin: on selvitettävä, miten EU:n valmistelu- ja päätöksentekoprosessi toimii niissä asioissa, jotka vaikuttavat teletoiminnan varautumiseen sekä miten tähän prosessiin voidaan kansallisesti vaikuttaa on laadittava perusselvitys tietojärjestelmäalan huoltovarmuuden riippuvuudesta rajojemme ulkopuolella tuotettavista palveluista (pankki, pörssi, verkkojen ohjaus jne). Selvitystyön toimeksiannon on oltava riittävän selkeästi rajoitettu; sekä on pohdittava, miten konvergenssikehitys ja perinteisten teleyritysten muotoutuminen laajempipohjaisiksi yrityksiksi pitäisi näkyä alan varautumisorganisaatioiden rakenteissa ja kokoonpanoissa (oikeat henkilöt oikeilta tahoilta). 5. Telehallinto, -säädöstyö ja ohjaus 5.1 Seuranta-alueella tapahtuneet muutokset TIHA-raportissa esitettyjä toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi on perustettu virkamiestyöryhmä seuraavalla toimeksiannolla (osia): mitkä ovat hallinnolliset vastuusuhteet? mitkä ovat kustannusvaikutukset? lisäselvitykset on tehtävä siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä kevään 2001 aikana tarvittavat määrärahat pyritään ottamaan huomioon vuoden 2002 budjetissa. Euroopan Unionin asetus tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta tulee voimaan viimeistään Yhteisön asetuksella on etusija kansalliseen lakiin nähden, jo-

7 ten sen kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö on joko muutettava tai kumottava. Asetukseen liittyy muun muassa seuraavia velvoitteita: operaattoreiden on julkaistava viitetarjous tilaajayhteyksien ja niihin liittyvien toimintojen tarjonnasta ja pidettävä viitetarjous ajan tasalla operaattoreiden on toteutettava käyttöoikeuden saaneiden kohtuulliset pyynnöt saada eriytetty oikeus käyttää tilaajayhteyksiä ja liitännäispalveluja avoimin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin em. pyynnöstä voidaan kieltäytyä vain tekniseen toteutettavuuteen tai verkon toimintakyvyn ylläpitotarpeeseen liittyvien objektiivisten kriteerien perusteella kansallinen sääntelyviranomainen valvoo hintojen kustannussuuntautuneisuutta, vaatii tarvittaessa muutoksia viitetarjouksiin ja käsittelee valitukset Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen telemarkkinalain muuttamisesta. Esitys sisältää kaksi merkittävää kohtaa: kolmannen sukupolven matkaviestinverkko saa laissa annetuin edellytyksin oikeuden verkkovierailuun sellaiseen GSM-verkkoon, joka on määritelty huomattavaksi markkinavoimaksi sekä jokaisella on oikeus vuokrata televerkkoyritykseltä tilaajayhteys rinnakkaiskäyttöä varten sekä kiinteän televerkon laitetiloja. Telehallintokeskus on perustanut telemarkkinalain muuttamista silmällä pitäen yhteiskäyttötyöryhmän tarkistamaan tekniset ohjeet ja määräykset tilaajayhteyksien ja DSL-laitteiden teknisistä vaatimuksista sekä laitetilojen vuokrauksen teknisten järjestelyiden toteuttamisesta. Euroopan unionin direktiivi radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta tuli voimaan Direktiivi poisti tyyppihyväksynnät ja ennakkotarkastukset ja siirsi vastuun valmistajalle tai EUalueelle tuojalle. Jatkossa vaatimustenmukaisuutta valvotaan jälkikäteen markkinavalvonnalla. EU:n sisällä kehitetään tietojenvaihtomenettelyä, jolla kaikkien jäsenmaiden markkinavalvontaviranomaisille saadaan tieto sellaisista laitteista, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Lisäksi Euroopan unionin viiden direktiivin teletoimintaa koskeva paketti on parhaillaan hyväksyntäkäsittelyssä. Paketti on seuraava: yhteinen lainsäädännöllinen kehys sähköisen viestinnän verkoille ja palveluille sähköisen viestinnän verkkojen ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeudet ja yhteen liittäminen yleispalvelut ja käyttäjien oikeudet sähköisen viestinnän verkoissa ja palveluissa sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluita koskevat valtuudet henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä sekä lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös lainsäädännöllinen kehys radiotaajuuspolitiikassa Euroopan Yhteisössä Telehallinnossa ja säädöstyössä ilmenevät uhkat Monikansallisen säädöstyön lisääntyessä Euroopan unionin alueella myös telealalla on vaarana, että suomalaisia kansallisia erityistarpeita ei riittävästi oteta huomioon.

8 7 Telealan lainsäädäntöä valmistellaan nykyisin yhä useammin kilpailutilanteen näkökulmasta. Tällöin tavoitteena on pelkästään tasapuolisten kilpailuedellytysten luominen. Uhkana on, että varautumiseen liittyvät näkökohdat saattavat jäädä liian vähälle varsinkin, jos niistä on vaarana muodostua kustannuksia teleyrityksille. Monikansallisissa ja useista alihankkijoista muodostuvissa palveluketjuissa on yhä vaikeampi säädösteknisesti erotella niitä yrityksiä, jotka tulisi ottaa elinkeinoelämän tärkeysluokitukseen mukaan. Muita nähtävissä olevia uhkia on esitetty edellisessä seurantaraportissa. 5.3 Esitettävät toimenpiteet Euroopan yhdentymiskehityksestä johtuen monikansalliseen säädöstyöhön on voitava vaikuttaa jo sen valmisteluvaiheessa. Tällöin siihen voidaan helpoiten sisällyttää myös Suomen huoltovarmuuden ylläpidon kannalta merkittäviä asioita. Tilaajayhteyksien ja tilojen yhteiskäytön alettua on laadittava sen käyttöön ottoa koskevat tarkemmat ohjeet, joissa huomioidaan myös uuden järjestelyn varautumiseen vaikuttavat seikat. Muita toimenpide-esityksiä on esitetty edellisessä seurantaraportissa. Puheenjohtaja Eversti Olavi Tonteri Sihteeri Everstiluutnantti Pertti Hyvärinen LIITE JAKELU tekniikan ja verkkojen muutoksista johtuvia riskitekijöitä Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivut Erikseen ilmoitetut sähköpostiosoitteet

9 Tekniikan ja verkkojen muutoksista johtuvia uhka- ja riskitekijöitä Liite Käytettävyys Luottamuksellisuus Eheys Hallittavuus Ylikuomasietoisuus Riippuvuus sähköverkon toiminnasta Fyysinen sabotointialttius Tietotekninen sabotointialttius, virusalttius Häirintämahdollisuus Siirrettävän tiedon joutuminen ulkopuoliselle Mahdollisuus ulkopuoliselle vääristää siirrettävää tietoa Mahdollisuus lähettää tietoa väärällä alkuperätunni s- teella Muutokset tekniikassa Optinen siirtotekniikka; yhä enemmän tietoa yhdellä kuidulla TV-lähetysten siirtyminen digitaalisiksi Välitysjärjestelmät kehittyvät hajautetuiksi ja avoimemmiksi Tietoliikennelaitteissa käytettävät prosessorit ovat yhä tehokkaampia Puhekommunikoinnin siirtyminen enenemässä määrin matkaviestimiin Kaikki siirrettävä ja kytkettävä informaatio muuttuu pakettimuotoiseksi, pääasiallisesti IP-pohjaiseksi Ohjelmistotekniikan suhteellinen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa Päälaitteet tulevat yhä älykkäämmiksi IP-teknologian myötä ja vaikuttavat entistä voimakkaammin verkkoihin yhteydenmuodostuksen eri vaiheissa Muutokset verkoissa Älyverkko ohjaa yhä suurempaa osaa puhelinliikenteestä Puhelinkeskuksien lukumäärä pienenee ja ne kattavat yhä suurempia maantieteellisiä alueita Langattomia yritysverkkoja sekä puheen että datan siirtoon rakennetaan pohjatuen yleisiin 2. ja 3. sukupolven matkapuhelinverkkoihin Verkko-operaattorit rakentavat palvelutarjoajasta riippumattomia verkkoratkaisuja Kytkennän ja ohjauksen erottaminen fyysisesti toisistaan Media Gateway ja Signalling Gateway/Media Gateway Controller ratkaisuihin perustuvissa seuraavan sukupolven puheverkoissa Luvanvaraisuudesta vapautettujen taajuusalueiden kasvava käyttö Puheensiirto xdsl-liittymän ylätaajuudella IP tai ATM muotoisena tilaajan verkkopäätteitä lähtien (VoDSL) xdsl-verkoissa tilaajayksiköt (DSLAM) viedään lähemmäksi tilaajia kuin perinteisissä verkoissa Muutokset palveluissa Puheen siirto internetissä Sähköinen kaupankäynti Sähköinen tunnistaminen Sähköposti Kuvansiirto matkaviestimillä Ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita Muutokset kilpailuympäristössä Uusia verkko- ja palveluoperaattoreita tulee markkinoille Standardointiorganisaatioiden ja viranomaisohjauksen vaikutuksen heikkeneminen = potentiaalinen uhka- tai riskitekijä

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta. Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut

Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta. Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Verkkojen toiminta tulee varmistaa puheen, datan tai kuvansiirtoon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja -käsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 1/2001

Tiedonsiirron ja -käsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 1/2001 Puolustustaloudellinen Seurantaraportti Julkinen suunnittelukunta Tietojärjestelmäjaosto Tiedonsiirtotoimikunta Helsinki 26.9.2001 1(8) Tiedonsiirron ja -käsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 1/2001 1. Raportin

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

LAITEPAIKKA- HINNASTO

LAITEPAIKKA- HINNASTO 1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 1. Analoginen 2-johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 3 1.1 Tuotekuvaus... 3 1.2 Hinnat...

Lisätiedot

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajajaliiton tietoturvaohjeet Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy SISÄLTÖ Yleiskatsaus tietoturvaohjeisiin Sähköpostin käyttö Pilvipalveluiden

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäset riippuvuudet Raportti laadittu projektiryhmässä, jonka jäsenet olivat sähköyhtiöistä

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto

Esimiesinfo / Tietosuoja Tietosuojavastaava Marita Meriluoto Esimiesinfo 3.11.2015/ Tietosuoja 1 Tietosuojan määritelmä Tietosuoja on osa tietoturvaa Sen avulla pyritään turvaamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojan toteutuminen Koskee sekä sähköistä tietojen käsittelyä

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Avain palveluiden toimintavarmuuteen

Avain palveluiden toimintavarmuuteen Avain palveluiden toimintavarmuuteen - loogisten verkkotietojen hallinta Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Verkkotiedot? Tiedot Verkon Teletiloista Laitteista Kaapeleista

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö TIETO2007-OPIT Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Pääesikunta, Johtamisjärjestelmäosasto TIETO 2007 TIETO 2007 Valtakunnallinen tietojärjestelmäalan valmiusharjoitus Turvallisuustilanteiden yhteistoimintaa

Lisätiedot

Liityntäverkon hinnasto

Liityntäverkon hinnasto Liityntäverkon hinnasto (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010 Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Kauto Huopio Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA... 1 5 TIETOTURVA JA LAATU... 2 6 TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN Erkki Sivonen Senior Account Manager Nordic LAN&WAN Communication erkki.sivonen@lanwan.fi 5/13/2015 5/13/2015 5/13/2015 1.10.2013 UUSI SÄHKÖMARKKINALAKI JATKUVUUDENHALLINNAN

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO YLEISTÄ Tilaajayhteys (Cu) Kiinteä yhteys (Cu) Yhdysjohto (Cu) Kaikki tässä hinnastossa (alv 0%) esitetyt tuotteet ovat analogisilla kuparipareilla tai

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN...

1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... 5 6 VUOKRAUKSEN EHDOT... 6

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Uhkakuva-analyysi 2005

Uhkakuva-analyysi 2005 Liite 2 Uhkakuva-analyysi 2005 Sisällysluettelo 1 Liiketoimintaympäristö; hallinto, säädökset ja kilpailu 1.1 Muutosilmiöistä 1.2 Vaikutusmahdollisuuksista 2 Teknologia 2.1 Muutosilmiöistä 2.2 Vaikutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 3/4/2014 Ind. Internet_energy 1 3/4/2014 Ind. Internet_energy 2 Laitteiden ja teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Kankaan alueen ICT-esiselvitys Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Sisältö Tausta Kangas vetovoimainen edelläkävijä ICT-ratkaisut tukemassa tavoitteita Pääsy Internetiin Sovellukset

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA Turvallinen ohjelmistokehitys seminaari 30.9.2008 1 Turvallisuusvaatimukset ohjelmiston hankinnassa Tehtävä/toiminta liittyvä toiminnot/prosessit

Lisätiedot

Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana. Sami Laaksonen, Propentus Oy

Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana. Sami Laaksonen, Propentus Oy Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana Sami Laaksonen, Propentus Oy 3.12.2015 Propentus Oy Perustettu vuonna 2003 Toimipisteet Kouvolassa, Lahdessa ja Kotkassa

Lisätiedot

TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE

TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE Miksi TIEDOLLA on tässä yhtälössä niin suuri merkitys? Mitä tarkoittaa KYBERTURVALLISUUS? Piileekö KYBERUHKIA kaikkialla? Kaunis KYBERYMPÄRISTÖ? Miten TIETOJÄRJESTELMÄ liittyy

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot