MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto"

Transkriptio

1 MUOTOILUN OSASTO Muotoilun osasto 37

2 Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO School of Design Fakulteten för design Hämeentie 135 C Helsinki Puh. (09) Fax. (09) s-postit: Osastonjohtaja Helena Hyvönen, h., puh Tutkimuspäällikkö Turkka Keinonen, h. 868, puh Koulutusohjelmavastaavat Teollinen muotoilu: professori Raimo Nikkanen Tila- ja kalustesuunnittelu: Heikki Määttänen Tekstiili- ja vaatetus: lehtori Pirjo Hirvonen Keramiikka- ja lasitaide: professori Tapio Yli-Viikari Taideteollinen muotoilu: professori Timo Salli Osaston tavoitteet Muotoilun osasto toteuttaa laaja-alaista ja moniarvoista opetusta ja tutkimustoimintaa arvoinaan humanismi, kestävä kehitys sekä paremman asuin- ja elinympäristön luominen. Toiminta on asiantuntijuuteen perustuvaa, kansallisesta kulttuurista nousevaa ja kansainvälisyyteen tähtäävää. Osasto tarjoaa toimijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen toimintaympäristön, jossa tutkimustoiminta ja opetus on integroitu toisiaan tukevasti. Muotoilun osasto on kansainvälisesti edellä kävijä, sillä se on kiinteästi mukana ajassa, käsitteellistää valtavirtauksia sekä tunnistaa, tulkitsee ja konkretisoi erilaisia tulevaisuussignaaleja. Uusien asioiden syntyminen saa tukea ja täsmentyy kansalliseksi innovaatiojärjestelmäksi sekä muotoilun osastolla että Arabianrannassa tapahtuvan kansallisen ja paikallisen toiminnan suuntaamana. Muotoilun osaston toiminnan tulos näkyy kansallisena hyvinvointina. Muotoiluvarikko hanke tukee muotoilun opetuksen ja tutkimuksen alueellista keskittymistä sekä tuottaa elinkeinoelämää hyödyntävää uutta muotoilutietoa monialaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Hankkeen tavoitteena ovat mm. pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitysyhteistyön luominen muotoilun, teknisten, humanistisen ja yhteiskuntatieteiden välille Helsingin alueelle sekä uuden, innovatiivisen yritys-yliopisto-tutkimuslaitos-yhteistyömallin synnyttäminen. Käsitteellistäminen moniaistisen opetuksen, oppimisen ja tutkimisen kautta on Taideteollisen korkeakoulun erityispiirre. Studiotyöskentely, materiaalien ja välineiden avulla tapahtuva uusien ideoiden havainnointi, arviointi, tutkiminen, luominen ja kehittely sekä ryhmätyöskentely ovat muotoilijan työskentelyssä tärkeitä toimintatapoja. Osaston ydinosaamisen alueet ja ammattikuvat Osaston ydinosaamisalueet ovat muotoilualan tutkimus, taiteellinen toiminta ja opetus. Osaston erityistä osaamista on proaktiivinen visualisointi; tieteidenvälisten inhimillisesti hahmotettavien mallien, kuvien, tuotteiden ja palveluiden tuottaminen. Osaston tutkimustyötä tehdään yhteistyössä muiden osastojen ja yliopistojen sekä korkeakoulujen ja eri tuotantoaloja edustavien yritysten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelu osaston eri koulutusohjelmissa antaa valmiudet toimia muotoilujohtamisen asiantuntijatehtävissä, suunnittelijana, muotoilijana teollisuuden, kaupan, kulttuurilaitosten, median palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai alan tutkijana. Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon (120 ov) johtavat koulutusohjelmat: Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuun nittelun koulutusohjelma Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Teollisen muotoilun koulutusohjelma Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma Taiteen maisterin tutkintoon (60 ov) johtavat koulutusohjelmat: Kalustesuunnittelun koulutusohjelma Taideteollisen muotoilun koulutusohjelma Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Teollisen muotoilun koulutusohjelma Tilasuunnittelun koulutusohjelma Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma Opiskelusta ja opintojen ohjauksesta Opiskelumenetelmät ja opintojen ohjauskäytännöt on kuvattu kunkin koulutusohjelman tutkintovaatimusten yhteydessä. Opiskelijapalautekäytännöt Palautetta opinnoista voi antaa koko lukuvuoden osastonjohtajalle, koulutusohjelmavastaaville, opettajakunnalle sekä amanuensseille. Tarkemmista palautekäytännöistä on tietoa koulutusohjelmien tutkintovaatimuksissa. Yleistä osaston yhteisistä opinnoista Muotoilun osasto järjestää yhteisiä pakollisia opintoja taiteen kandidaatin tutkinnossa 6 ov ja taiteen maisterin tutkinnossa 8 ov. Muita yhteisiä opintoja ovat yhteisesti järjestettävät opinnot, joista tiedotetaan erikseen. OSASTON YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT Taiteen kandidaatin tutkinto - Johdatus muotoilun yleisiin perusteisiin, - 4 E muotoilun perusteet, 1 ov - Kulttuuriympäristö, 1 ov - Muotoilumedian perusteet, 1 ov - Ammatti- ja oikeuskäytännöt, 1 ov Taiteen maisterin tutkinto Introduction to joint master studies, Joint project, Theoretical and Conceptual Seminar I, 1 ov Theoretical and Conceptual Seminar II, 1 ov Thesis Seminar I, 1 ov Thesis Seminar II, 1 ov Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiset pakolliset opinnot (6 ov) Muotoilun osaston yhteisissä opinnoissa perehdytään muotoilun perusteisiin ja tutustutaan osaston laiteympäristöön. Opinnot suoritetaan yhdessä muotoilun osaston kandidaatin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa Johdatus muotoilun yleisiin perusteisiin (I vsk) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat muotoilun maailmaan, muotoilun peruselementteihin ja peruskäsitteistöön sekä muotoilmaisuun. Kurssilla käsitellään esineellisen ympäristön arvoja ja merkitystä. Kurssin tarkoituksena on myös opettaa ja kannustaa opiskelijaa näkemään, käsittelemään, toimimaan. Sisältö: Kurssilla käsitellään esineellistä lähiympäristöä muotojen järjestysperiaatteiden, esinekategorioiden, muodon ja rakenteen, arkkitehtuurin, ekologian, aatteiden ja elämäntapojen kautta. Opiskelijalle annetaan perusvälineitä ympäristön havainnointiin ja sen eri osien jäsentämiseen sekä oman ilmaisun ja tulkinnan kehittämiseen. Arviointi: hyväksytty / hylätty Muotoilumedian perusteet 1 ov (I vsk) Tavoitteet: Koko muotoilun osaston yhteinen perusjakso tutustuttaa opiskelijat Muotoilun osaston IT toimintakulttuuriin. Sisältö: Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat muotoilun osaston IT-laiteympäristöön. Opetellaan laitteiden oikeaoppinen käyttö ja toimiminen verkossa. Opetellaan omien tiedostojen luominen, digikuvaus, skannaus ja tulostus. Tutustutaan laitteiston tarjoamiin mahdollisuuksiin suunnittelijan työvälineenä. Tutustutaan ohjelmistoihin, joita osastolla on käytössä. Arviointi: hyväksytty / hylätty E muotoilun perusteet 1 ov (II vsk) Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija kestävän kehityksen käsitteisiin, elinkaariajatteluun ja tuotesuunnittelun ympäristökysymyksiin. Sisältö: Ekologinen modernisaatio, kestävä kehitys, ekotehokkuus/materiaalitehokkuus, elinkaariajattelu, ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu, yritykset ja ympäristö, ympäristömarkkinointi, kauppa, kulutus, kierrätys ja jätteet. Muotoilun osasto 38 39

3 Muotoilun osasto Kulttuuriympäristö 1 ov (III vsk) Tavoite: Antaa käsitys niistä aineellisen kulttuurin ja siitä rakentuvan ympäristön piirteistä johon muotoilu osana sijoittuu. Sisältö: Historiallisen aineiston sekä nykykulttuurin tarjoamien aineistoesimerkkien ja niiden analysoinnin kautta tapahtuvat havainnollistukset. Arviointi: hyväksytty / hylätty Ammatti- ja oikeuskäytännöt 1 ov (III vsk) Tavoite: antaa opiskelijalle ammattimaiselta muotoilijalta edellytettävät työelämävalmiudet Sisältö, vaatimukset: pakollinen osallistuminen luennoille (13 h), harjoitustehtävät, tentti. Enintään yhden luennon voi korvata erikseen annettavalla kotitehtävällä, jossa opiskelija ottaa itsenäisesti selvää aiheesta ja laatii siitä kirjallisen työn. Arviointi: hyväksytty / hylätty The joint and compulsory MA studies in the School of Design (8 cr) In all the courses except Lopputyöseminaari I, which is going to be organized both in English and in Finnish, teaching language is English! Introduction to joint master studies 2 cr Objectives: To speed up and bring closer the MA studies of different degree programmes and to bring together the new MA students of the School of Design. To develop the students readiness for team work, for conceptual and analytic thinking and for seeing and understanding different ways of thinking. The joint studies aim to help the students to see design in a wider context and to identify the quick changes occuring in studies and professional practices. The course forms a basis for the joint projects which will start immediately after this course. Another goal of the course is to develop students skills in using virtual design and presentation tools. Content: Students will practice different methods of collecting information, methods of observation and presentation, and based on joint assignment they will create a design concept. The concept will be visualized and presented. Assessment: pass / fail Joint project 2 cr Objectives: To support analytic and conceptual thinking, to develop design concept methods as well as process oriented working approach, and teamwork and communication skills Content: Students of the School of Design form independent working groups for a design project. Each group has an own tutor. In the project work FLE (future leaning environment) will be used. Assessment: pass / fail Theoretical and Conceptual Seminar I: 4 E design workshop 1 ov Objectives: to deepen sustainable aspects in design process. Content: life-cycle thinking, eco-efficiency / material efficiency and sustainable product-service concepts, design for all. Sustainability in design workshop with special experts. Integrated with joint projects of the School of Design. Assessment: pass / fail Lopputyöseminaari I 1 ov (suomenkielinen) Tavoite: Seminaarin tavoitteena on saada osallistujat hahmottamaan lopputyön aiheita, tavoitteita ja suoritusta. Opintojakso kehittää lopputyön tekemisessä tarvittavia käytännön taitoja, tietoja ja vaatimuksia. Sisältö: Seminaarissa käsiteltäviä aiheita ovat mm lopputyön aiheen valinta, ongelmanasettelu, rakenne ja suunnittelu, lopputyön tekeminen prosessina, työn aikataulutus, tiedon hankinta ja lähdekritiikki, dokumentointi ja raportin laatiminen. Lopputyön graafinen ulkoasu, suullinen esitystaito sekä tekijänoikeuskysymykset. Korkeakoulun / osastojen lopputyöohjeet. Arviointi: hyväksytty / hylätty Thesis Seminar I 1 cr (in English) Objectives: Thesis seminar I aims to give the students an overview of the possible topics, objectives and process of final thesis work. This seminar will provide the students with practical information and knowledge needed in the thesis process. Content: The topics dealt in seminar include: choosing your topic; setting a hypothesis; the structure and planning of a thesis work; thesis as a process; scheduling your work; information gathering and critics; documentation and report; visual image of the thesis; presentation skills; copyright; thesis guidelines of the University and the study programmes. Assessment: pass / fail Theoretical and Conceptual Seminar II: Theoretical Terms of Reference 1 cr Objectives: To introduce the essential theoretical and conceptual possibilities and sources to support the thesis project. Content: Professors and teachers of the School of Design and visiting experts will lecture on theoretical frame and concepts used in design and on concept formation. The seminar covers the essential tradition of the main disciplines and describes how they have been utilized in design and in design research. In addition to art history, these disciplines include social sciences, ergonomics and technological sciences. Assessment: pass / fail Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma Bachelor of Arts Programme in Ceramics and Glass Studie programmet för keramik och glas Hämeentie 135 C, 7. krs, Helsinki Puh. (09) Fax. (09) Koulutusohjelmavastaava Professori Tapio Yli-Viikari, h. 4115, p Opetushenkilökunta Professori Tapio Yli-Viikari, h. 4115, p Lehtori Airi Hortling, h. 7043, p , Teollisen tuotesuunnittelun lehtori Nathalie Lahdenmäki, h. 4114, p , Thesis Seminar II 1 cr Objectives: The aim of this seminar is to support the students in the process which will result in a Master s Thesis and graduation, by providing students with working tools, tutoring and supporting the development process with critical analysis and discussions of each project. Content: In the seminar students present their thesis plan, and the seminar will discuss and analyze each plan. Academic writing skills practiced in a special workshop. Each student will also follow a report on min. two thesis presentations at the School of Design. Assessment: pass / fail MUOTOILUN OSASTON YHTEISESTI JÄRJESTETTÄVÄT OPINNOT Taiteen kandidaatin tutkinto Tietotekniikka 2D, Tavoite: Graafisten perusohjelmien hallinta ja soveltaminen omaan ammattialaan. Sisältö: Graafiset perusohjelmat; Photoshop, Freehand jne. Arviointi: hyväksytty / hylätty Taiteen maisterin tutkinto Liiketaloustieto Tavoite: Syvennetään tietoa yrittäjyydestä ja tekijänoikeuksista sekä markkinoinnista. Sisältö: Ammatti- ja oikeuskäytännöt, yrittäjyystietous, tekijänoikeusasiat ja markkinointi. Arviointi: hyväksytty / hylätty Muu henkilökunta Amanuenssi Iina Ekholm, h. 7049, p./fax , , Osastosihteeri Marica Lönnqvist, h p./fax / , Atk-tukihenkilö Janne Lummaa, p Harjoitusmestari Mika Sarasjoki h. 7048, p Koulutusohjelman tavoitteet Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelman toiminnan keskeisiä arvoja ovat: kestävä kehitys, innovaatiolähtöinen ja markkinalähtöinen tuotemuotoilu sekä korkealuokkainen pientuotanto. Koulutusohjelman perus- ja jatkokoulutuksessa toteutetaan näiden arvojen pohjalta maan korkeinta opetus- ja tutkimustoimintaa. Yhtenä päätavoitteena on keramiikka- ja lasi- Keramiikka- ja lasitaide, Tak 40 41

4 Keramiikka- ja lasitaide, Tak Keramiikka- ja lasitaiteen kandidaatin tutkinto 120 ov Osaamisalueet Opintokokonaisuudet I II III PERUSOPINNOT Keramiikan ja lasin historia, Taidehistoria II Valinnaiset taideaineet, 30 ov Valinnaiset taideaineet, 3 ov Modernin tadeteollisuuden historia, Taidehistoria I, 3 ov Elävä I, 4 ov Kuvanveisto, 4 ov Värin peruskurssi 2, ov PIMA I, 4 ov Taide- ja taideteoriaopinnot Englanti, 4 ov Äidinkieli, Toinen kotimainen, Kielet AINEOPINNOT Kulttuuriympäristö, 1 ov Ammatti- ja oikeuskäytännöt, 1 ov 4 E Muotoilun perusteet, 1 ov Johdatus muotoilun yleisiin perusteisiin, Muotoilumedian perusteet, 1 ov Muotoilun osaston yhteiset opinnot Pintatekniikat II, 1 ov Pintatekniikat I, Valmistustekniikat, Muottitekniikat II, 1 ov (+1 ov va) Keramiikan perusteet, 5 ov Lasin perusteet, 5 ov Muottitekniikat I, 4 0v. Tuotantoteknologia A. Tuote- ja esineympäristöt Tuotemarkkinointi ja viestintä 1 ov Tuotemuotoilu, 5 ov Tietotekniikka 2D, (va) CAD II, Keramiikan ja lasin tuotemuotoilun perusteet, Luonnos- ja valokuvaustekniikat, 1 ov Muotoiluteknologia Workshop, 4 ov (va) Taiteen ilmaisu ja prosessointi, 3 ov Keramiikka- ja lasitaiteen perusteet, OV D alan kilpailukyvyn nostaminen ja uuden tiedon tuottaminen tutkimuksen kautta. Toiminnan keskeisenä sisältönä nähdään myös materiaaliekologia ja sen esiintuomien innovaatioiden hyödyntäminen piensarjatuotteiden valmistuksessa ja alan teollisuudessa. Keramiikka- ja lasisuunnittelun opiskelu antaa valmiudet toimia alan erilaisissa työtehtävissä tuotesuunnittelun, taiteen ja tutkimuksen parissa. Koulutusohjelman suunnittelussa on otettu huomioon alan ammattien muuttuvat vaatimukset, tietokoneavusteisen suunnittelun, muuttuvien menetelmien ja kehittyvän materiaalien tuntemuksen sekä kansainvälistymisen asettamat haasteet. Perustutkinto-opetus on kiinteästi vuorovaikutuksessa alan tutkimukseen. Taiteen kandidaatin tutkinnon tavoitteet Keramiikka- ja lasitaiteen kandidaatin suunnitteluun painottuvan koulutusohjelman opinnoissa keskitytään muotoiluun, johon liittyy materiaalitutkimusta ja teknologian kehittämistä. Koulutusohjelmassa opiskelija voi suuntautua myös keramiikka- tai lasitaiteeseen. Tutkinnossa muotoilun ja suunnittelun keskeisiä osa-alueita ovat tabletop-muotoilu, korkealuokkainen pientuotanto, keramikka ja lasi sisustuksessa ja arkkitehtuurissa, yritysimagoa palveleva tuotemuotoilu sekä valmistus- ja materiaaliteknologiat. Opiskelijat voivat sivuaineopinnoilla ja valinnaisilla opinnoilla laajentaa tutkintoaan valitsemallaan toisen koulutusohjelman osaalueella. Muotoilufilosofisten kysymysten ohella projekteissa opitaan keramiikan ja lasin valmistus- ja materiaaliteknologian tuntemusta. Keramiikan ja lasin materiaalituntemus tutkinnossa tarkoittaa muotoilua tukevaa materiaaliohjausta, kestävän kehityksen ja materiaaliesteettisen näkökulman huomioimista muotoilussa ja pientuotannossa, materiaaliekologian ja -innovaatioiden hyödyntämistä alan teollisuudessa ja muotoilussa. Taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus syventää opintojaan taideteollisen muotoilun koulutusohjelmassa (TaM). Opiskelu ja opintojen ohjaus Keramiikka- ja lasitaiteen kandidaatin tutkinnossa opiskelu tapahtuu tiiviisti kurssimuotoisena kahtena ensimmäisenä lukuvuonna. Opiskelijoille laaditaan lukujärjestykset vuosikursseittain kullekin vuodelle suunnatuista opinnoista. Kolmantena lukuvuonna opiskelijan itsenäinen opintojen suunnittelu lisääntyy. Opiskelumenetelminä kaikilla vuosikursseilla ovat luennot, harjoitustehtävät, projektityöskentely, tentit ja itsenäinen työskentely. Opintoja seurataan vuosittain opintosuoritusrekisterin avulla ja opiskelija tapaa II vuosikurssin keväällä sekä III vuosikurssin toisen lukuvuoden alussa professorin ja koulutusohjelman amanuenssin yhteisessä tapaamisessa. Tapaamisessa sovitaan opintojen etenemisestä ja laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Ohjausta opintoihin on tarvittaessa saatavilla myös opettajien vastaanottoaikoina (opetusohjelmassa ajat) sekä amanuenssilta sopimuksen mukaan. Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma toteuttaa lukuvuodesta lähtien tehostettua opintojen ohjauksen vuosisuunnitelmaa. Kurssien yhteydessä pidetään useimmiten palaute- ja kritiikkikeskustelu, jossa on mahdollista saada henkilökohtaista palautetta ja esittää kysymyksiä töistään. Portfolio-ohjaus III opintovuonna antaa valmiudet itsenäisen portfolion tekemiseen. Opiskelijapalautekäytännöt Opiskelijoilta kerätään jokaisen kurssin jälkeen palaute erillisellä lomakkeella. Palautetta voi antaa myös ympäri lukuvuoden koulutusohjelmavastaavalle, amanuenssille, opettajakunnalle ja osastonjohtajalle. Keramiikka- ja lasitaiteen ilmaisu Keramiikan mateiaalitutkimus, tai Lasin materiaalitutkimus, Keramiikan materiaalit II, 3 ov tai lasin materiaalit II, 4 ov Keramiikan materiaalit I, Lasin materiaalit I, 1 ov Materiaalilähtöinen muotoilu B. Materiaali ja ekologia Työharjoittelu, 4 ov (va) Harjoittelu Projektit Portfolio Sivuaineopinnot (muut valinnaiset) Opintoviikot yhteensä Keramiikka- ja lasitaide, Tak 42 43

5 Keramiikka- ja lasitaide, Tak PERUSOPINNOT 38 ov Perusopinnot antavat tukea taiteelliseen osaamiseen ja vahvistavat taiteen teoriaymmärrystä. Kieliopinnot kuuluvat pakollisina taiteen kandidaatin tutkintoon ja antavat siten perusvalmiudet kielelliseen ilmaisuun (ks. kieliopinnot). Taide- ja taideteoriaopinnot 30 ov Elävän mallin piirustus 1 4 ov Tavoitteet ja sisältö: Antaa koulutusohjelmien opinnoissa tarvittavat tiedot ja valmiudet ihmisen hahmottamiseen piirtäen kuten suhteet, liike, plastisuus ja kokonaiskuva. Kehittää opiskelijan havainto- ja ilmaisukykyä, suhde- ja muototajua. Tutustuminen eri piirustus-materiaaleihin. Viivapiirustus, massapiirustus, ns. akateeminen mallipiirustus, suhteet, liike, rytmi, perspektiivi, lyhennykset, harmaapohjat, valööripiirtäminen Kuvanveisto 1 4 ov Tavoitteet: Tutustuttaa kuvanveiston perusmateriaaleihin. Kehittää havainnoimaan kolmiulotteista muotoa ja tilaa sekä rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita, myös ihmisen vartalon ja pään sekä kasvojen muotoa ja mittasuhteita. Sisältö: Muovailun avulla tutustutaan pääasiassa figuratiiviseen kolmeulotteiseen hahmottamiseen, materiaalina pääasiassa savi Värin peruskurssi Tavoitteet ja sisältö: Harjaannuttaa näkemisen herkkyyttä, väri-ilmiöiden tarkkaa havaitsemista ja johdattaa havaintojen luovaan soveltamiseen. Harjoitustehtävien avulla tutkitaan mm. värien suhteellisuutta, värien sekoittumista, tilavaikutelmia ja sointuvuutta Piirustus ja maalaus 1 4 ov Tavoitteet ja sisältö: Kehittää havaintokykyä ja mielikuvitusta, sommittelutaitoa, väri- ja muototajua. Perehdytään hiilipiirustukseen, kollaasi-, vesiväri-, guassi- ja sekatekniikkaan paperilla. Maalauksen opetus tehtävänannon mukaan eri tekniikoilla Taidehistoria I 3 ov Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva kuvataiteen ja arkkitehtuurin historiasta sekä valaista niiden suhdetta yhteiskunnalliseen kehitykseen ja yleiseen aate- ja kulttuurihistoriaan. Sisältö: Kurssin pääpaino on länsimaisessa taiteessa. Syyslukukausi: esihistoria, varhaiset jokilaaksokulttuurit Mesopotamia ja Egypti, antiikin Kreikka ja Rooma, kristillisen taiteen esivaiheet ja Bysantti. Lisäksi käsitellään lyhyesti ikonitaidetta, islamin taidetta ja estetiikkaa ja Mesoamerikan alkuperäiskulttuureja. Kevätlukukausi: keskiaika, renessanssi ja barokki, lopuksi käsitellään lyhyesti länsiafrikkalaista kuvanveistoa Taidehistoria II 3 ov Tavoitteet: Antaa yleiskuva taiteen ja taidekäsityksen kehityksestä ja esitellä niiden yhteys ihmisen tuotannolliseen ja aatteelliseen toimintaan. Opetus etenee 1700-luvun teollistumisvaiheesta 1900-luvulle ja käsittelee pääasiassa teollistuneiden maiden kehitystä Sisältö: Syyslukukausi: luvut. Kevätlukukausi: 1900-luku Modernin taideteollisuuden historia Tavoitteet: Tutustuminen modernin taideteollisuuden keskeisiin kysymyksiin. Opintojaksossa käsitellään aiheeseen liittyvät tärkeimmät suuntaukset sekä niitä edustavia suunnittelijoita, ajattelijoita ja tuotteita kuten esineitä, kuvia, sisustuksia ja rakennuksia. Sisältö on kaksitahoinen; toisaalta asioita tarkastellaan tekijöidensä omista pyrkimyksistä käsin, toisaalta modernin taideteollisuuden myöhemmän kehityksen antamaa kriittistä taustaa vasten. Keramiikan ja lasin historia Tavoite: Perehdytään keramiikka- ja lasimuotoilun sekä tekniikoiden historiaan. Sisältö: Suomalaisen ja kansainvälisen keramiikka- ja lasimuotoilun kehitys ja vaikuttajat. Valinnaiset taideaineet 6 ov Valinnaisiin taideaineisiin voi vapaasti valita taide- tai taideteoriaopintoja. Kielet 8 ov (ks. kieliopinnot) Toinen kotimainen kieli, Vieraan kielen suullinen taito Vieraan kielen tekstinymmärtäminen Äidinkieli, Kypsyysnäyte AINEOPINNOT 69 ov Muotoilun osaston yhteiset pakolliset opinnot 6 ov (ks. s) Osaamisalue A. Tuote- ja esineympäristöt Tuotantoteknologia 19 ov Opintokokonaisuudessa perehdytään keramiikan ja lasin teollisuuden ja pientuotannon eri valmistustekniikoihin. Opitaan keramiikassa ja lasissa tarvittavat muottitekniikat, tutustutaan erilaisiin piensarjatuotantomenetelmiin ja teollisuuden keskeisiin valmistus- ja koetuotantomenetelmiin Keramiikan perusteet 5 ov Tavoite: Tavoitteena on saada yleiskuva keramiikan työtavoista ja peruskäsitteistä. Kurssi ohjaa saven tuntemukseen ja käyttöön sekä antaa perustietoa raaka-aineista, valmistusmenetelmistä ja tuoteominaisuuksista valmiudeksi itsenäiselle työskentelylle. Sisältö: Keramiikan perustyötavat ja materiaalien valmistus Glass art and design introduction 5 ov Aim: To be creative with glass is the key word of the course. The course emphasizes on experiencing producing art and design items in glass through leaning expedites of handling the material. Contents: Introduction of art and design in glass. Theories of form compositions Expedites of handling materials. Assignments (writing, submitting finished works) Evaluation: Muottitekniikat I 4 ov Keramiikka Tavoite: Tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia muotteja. Tukee tuotemuotoilun kursseja. Kipsiprototyyppien tekeminen suunnittelun välineenä. Sisältö: Keramiikan muottitekniikat. Kipsin käyttö malli- ja muottimateriaalina. Muottien antamat rajoitukset ja mahdollisuudet tuotesuunnittelun kannalta Glass 2 cr Aim: This course is connected to Imaginative glass forming course (mould technologies in glass). Basic knowledge and technologies of mould forming of glass are introduced. Content:Analysis of four basic mould methods, Practices -group work innovative shapes from a new mould technologies CNC machine operation (combining knowledge of a mould master and hi-tech methods) Visiting glass factories. Assignments (writing, submitting finished works) Evaluation: Muottitekniikat II 1 ov (+1 ov valinnainen) Tavoite: Studiotyöskentelyssä ja pientuotannossa tarvittavien muottien suunnittelu- ja valmistustaidon saavuttaminen. Sisältö: Esimerkkejä käsiteltävistä aiheista; muovausmuotit, muovausterän tekeminen, valettava kannumuotti, kaksipuolinen valumuotti, epäsäännölliset muodot mallineessa. Lasin puhallusmuotit puusta / grafiitista. Valinnaisessa jaksossa formausmuotin tekeminen Keramiikan valmistustekniikat (vaihtoehtoinen lasin valmistustekniikoiden kanssa) Tavoite: Sarjatuotantomenetelmien oppiminen pientuotantoa varten. Sisältö: Käsitellään keramiikkatuotteiden pientuotannon ja teollisuuden keskeiset valmistusja koetuotantomenetelmät. Arviointi: hyväksytty/hylätty Imaginative glass forming, 2 cr (optional with keramiikan valmistustekniikat) Aim: To explore new expressions of esthetics of glass. To be more independent in terms of processing materials. Content: Analyzing esthetics and characters of glass (transparency, softness, fragile ) Practicehot glass forming. Visiting other schools. Assignments (writing, submitting finished works) Evaluation: pass/fail , Pintatekniikat I (keramiikka 1 ov ja lasi 1 ov) Tavoite: Koristelun käytön ymmärtäminen keramiikka- ja lasituotannossa. Eri koristelumenetelmien hallinta. Sisältö: Koristeen funktio, väriin ja pintarakenteeseen vaikuttaminen, yleisesti käytettävät ko- Keramiikka- ja lasitaide, Tak 44 45

6 Keramiikka- ja lasitaide, Tak ristelumenetelmät, väriaineet ja niiden käyttö, koristeen suunnittelu ja koristelumenetelmien soveltaminen. Arviointi: hyväksytty/hylätty Pintatekniikat II 1 ov (keramiikka 1 ov tai lasi 1 ov) Tavoite: Koristesuunnittelun syventäminen ja seripainomenetelmien hyödyntäminen muotoilutyössä. Koriste muotoilun lähtökohtana. Syventää opiskelijan käsitystä koristeesta ja sen merkityksestä tuotteelle. Sisältö: Suorapainomenetelmät sekä siirtokuvan käyttö keramiikassa ja lasissa. Arviointi: hyväksytty/hylätty Muotoiluteknologia 11 ov Opiskelijat perehtyvät suunnittelu- ja valmistusprosesseihin ja piensarjatuotantoon. Materiaalintuntemus on tärkeä osa muotoiluteknologia opintoja. Opintojaksoilla opitaan tärkeimmät valmistustekniikat ja niiden hyödyntäminen tuotekehityksessä, esinesuunnittelussa ja markkinoiden eri käyttökohteissa. Opiskelija oppii käyttämään tietotekniikkaa suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaiheissa sekä viestinnässä. Opintokokonaisuudessa syvennetään asteittain tuotesuunnittelutaitoja sekä saadaan perusteellista tietoa keramiikka- ja lasiteollisuuden tuotesuunnitteluammateista. Opiskelijat oppivat tekemään itsenäisesti tuote- ja konseptisuunnittelua sekä ymmärtämään yritysmangementia ja strategioita Keramiikan ja lasin tuotemuotoilun perusteet Tavoite: Antaa yleistiedot keramiikka- ja lasiteollisuuden tuotesuunnitteluammateista. Perehdyttää suunnitteluprosessiin ja yritystoimintaan. Suunnittelutaitojen ja piensarjatuotannon perusteiden oppiminen. Kolmiulotteisen havainnon esittäminen. Sisältö: Tuotteelle asetettavat vaatimukset keramiikka- ja lasiteollisuudessa sekä pientuotannossa. Ongelman ratkaisu ideasta esineeksi. Keramiikan ja lasin muotoilun filosofia Tuotemuotoilu 5 ov Tavoite: Opiskelijan tuotesuunnitteluvalmiuksien ja -näkemyksen kehittäminen. Sisältö: Esine viestinä. ideoinnin menetelmät. Tuotesuunnittelijan toiminta keramiikka- ja lasiteollisuudessa Tuotemarkkinointi ja -viestintä 1 ov Tavoite: Opitaan perustaidot ja tiedot keramiikka- ja lasituotteiden ja taideteosten markkinoinnista. Sisältö: Markkinoinnin teoria ja käytäntö, markkinointiviestintä, yrittäjyys ja yritystoiminnan perusteet. Arviointi: hyväksytty/hylätty Tietotekniikka 2D, (ks. yhteisesti järjestettävät) Tavoite: Graafisten perusohjelmien hallinta ja soveltaminen omaan ammattialaan. Sisältö: Graafiset perusohjelmat; Photoshop, Freehand jne. Arviointi: hyväksytty / hylätty Valinnainen CAD II Tavoite: Perehdyttää opiskelija tietokoneavusteisen suunnittelun periaatteisiin, 3D-mallinnukseen ja mallinnusohjelmiin kuten MicroStation Modeler. Sisältö: Tietokoneavusteinen suunnittelu ja 3Dmallinnus (3D-verkkopinnat ja solidi-mallit) ja tulostaminen (piirustukset ja renderöinnit). Arviointi: hyväksytty/hylätty Luonnos- ja valokuvaustekniikat 1 ov Tavoite: Kehittää havaintokykyä, antaa valmiudet luonnosteluun suunnitteluprosessin eri vaiheissa ja töiden esittämiseen kuvallisesti eri tekniikoita käyttäen. Opiskelija osaa valokuvauksen perusteet järjestelmäkameralla ja digitaalikameralla. Sisältö: Viivapiirustus, geometriset perusmuodot, perspektiivi, perusteet skissitekniikalle, geometristen perusmuotojen käyttäminen luonnostelussa, pyöreät esineet/perspektiivi, varjostaminen, rastertekniikkaa: Opiskelijoille annetaan käytännöllinen perusta valokuvaamisesta esim. portfolion tekemistä ja oman osaamisen markkinointia varten. Arviointi: hyväksytty/hylätty Taiteellinen työskentely 10 ov Taiteellinen työskentely opintokokonaisuus antaa valmiudet taiteelliseen työskentelyyn sekä taiteen ilmaisun prosessointiin. Keskeistä on välittää opiskelijalle kyky työssään yhdistää luova tulkinta ja tekniset mahdollisuudet sekä yhteiskunnallinen tarve ja vastuu. Muotoilun taiteelliset ja esteettiset ominaisuudet ovat rakenteellinen osa onnistunutta, laadullisesti korkealuokkaista ihmisen elinympäristöä Keramiikka- ja lasitaiteen perusteet Tavoitteet: Antaa perustiedot keramiikka- ja lasialan taiteellisesta ilmaisusta. Opintojaksolla tutustutaan keramiikka- ja lasialan taiteilijoihin, alan traditioon ja kritiikkiin. Sisältö: Taiteellinen ilmaisu ja sen välineet, ongelmat ja suuntaukset. Opintojakso päättyy näyttelyyn Taiteen ilmaisu ja prosessointi 3 ov Tavoite: Kehittää kriittistä ja luovaa ajattelua oman persoonallisen ilmaisun löytämiseksi. Antaa valmiutta taiteelliseen työskentelyyn muotoilijan ammatissa. Sisältö: Lähtökohtana on henkilökohtainen taiteellinen työprosessi, jolla pyritään tukemaan opiskelijan omaa muotoilullista ilmaisua ja näkemystä. Oman taiteellisen produktion avulla syvennetään muotoilijan ammattikuvaa. Opiskelijan taiteellisen kommunikaation syntymistä ja kehittymistä pyritään tukemaan yksilöohjauksen ja toisaalta ryhmädialogin kautta. Opintojakson päätteeksi pidetään näyttely Workshop 4 ov (valinnainen) Tavoite: Muotoilua tukeva taide- workshopissa opiskelijat toteuttavat oman taiteellisen produktion ohjauksen avulla. Workshopissa on tavoitteena syventää muotoiluprosessia taiteen kautta. Sisältö: Dokumentoidaan ja tulkitaan omaa taiteellista ilmaisua. Workshopin päätteeksi pidetään näyttely. Osaamisalue B. Materiaali ja ekologia Materiaalilähtöinen muotoilu 8 ov Keramiikka- ja lasimateriaalien soveltava tieto pysyy ajankohtaisena ja yhteiskunnan kehitystä myötäilevänä jatkuvan uudistumisen kautta. Opetukseen kytketty tutkimusasenne kehittää oppimista ja ohjaa opiskelijaa itsenäiseen ja analyyttiseen tiedon käsittelyyn. Materiaaliopetus edistää suomalasten mineraalien käyttötutkimusta. Lähtökohtana on saada aikaan nopeasti ajankohtaiseen tarpeeseen tietoa, joka tukee mineraalien ja jätemateriaalien kierrätystä Keramiikan materiaalit I Tavoite: Keramiikan raaka-aineiden esittely ja itsenäisen käytön ohjaus. Sisältö: Keramiikan perusmateriaaleihin tutustuminen. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja kirjallinen harjoitustyö.arviointi: hyväksytty/hylätty Lasin materiaalit I 1 ov Tavoite: Lasiin materiaalina ja sen työstöön liittyvien peruskäsitteiden esittely, työturvallisuus lasimateriaaleja käytettäessä. Sisältö: Lasimateriaalin ominaisuudet, sulatus - ja jäähdytysprosessien esittely ja käytettäviin perusraaka-aineisiin tutustuminen. Arviointi: hyväksytty/hylätty Keramiikan materiaalit II 3 ov (vaihtoehtoinen lasin materiaalit II:n kanssa) Tavoite: Annetaan valmius suunnitella ja suorittaa keramiikan materiaalitutkimusta ja laboratoriokokeita. Sisältö: Raaka-aineiden ominaisuudet massoissa ja lasitteissa. Kemian perusteet. Massojen ja lasitteiden suunnittelu ja testaaminen. Materiaalitutkimuksen perusteet Lasin materiaalit II 4 ov (vaihtoehtoinen keramiikan materiaalit II:n kanssa) Tavoite: Antaa valmiudet lasimateriaalien käyttöön itsenäisessä työskentelyssä ja lasiesineiden tuotesuunnittelussa.. Sisältö: Lasimateriaalin ominaisuudet ja niiden yhteydet eri valmistustekniikkoihin ja valmiiden tuotteiden vaatimuksiin, lasin sulatus- ja jäähdytysprosessit erilaisissa lasinvalmistusprosesseissa, lasikappaleiden viimeistely materiaalin näkökulmasta Keramiikan materiaalitutkimus (vaihtoehtoinen lasin materiaalitutkimus II:n kanssa) Tavoite: Keramiikassa käytettävien raaka-aineiden ja kemian tuntemus tuntemuksen syventäminen omassa työskentelyssä. Opiskelija pystyy itsenäisesti soveltamaan materiaalitietoutta tutkimusprojekteissa. Sisältö: Materiaalien ja raaka-aineiden testausta, vertailua, tutkimusta ja soveltamista. Valinnaisena opiskelija voi tehdä lisäksi 6 ov:n tutkimusprojektin. Keramiikka- ja lasitaide, Tak 46 47

7 Keramiikka- ja lasitaide, Tak Keramiikka- ja lasitaide, Tak Lasin materiaalitutkimus (vaihtoehtoinen keramiikan materiaalitutkimus II:n kanssa) Tavoite: Syvennetään materiaalitietämystä ja materiaalin hallintaa. Sisältö: Seminaarityöskentely Harjoittelu 4 ov Työharjoittelu on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa sisällyttää tutkintoon. Harjoittelu alan työpaikassa lisää valmiuksia työelämään siirtymiseen. Rekrytointipalveluista saa lisätietoja avoimista alan työpaikoista sekä opastusta paikkojen hakemisessa. Arviointi: hyväksytty/hylätty 08113, Projektit 5 ov Keramiikka- ja lasimuotoilun koulutus on poikkitieteellistä käsittäen mm. asumiseen, sisustukseen ja käytettävyyteen liittyviä asioita. Opetuksessa paneudutaan tuotemuotoilun problematiikkaan yritysyhteistyönä sekä Taideteollisen korkeakoulun muiden koulutusohjlemien kanssa toteutettavien opintoprojektien muodossa. Opiskelijat suunnittelevat esineitä esimerkiksi ottaen huomioon tietyn yrityksen brandin ja tuotantoteknologian. Yritysimagoa palvelevaa muotoilua edustavat projektit, joissa yrityksille suunnitellaan yrityslahjoja. Tavoite: Ammattialueen ajankohtaisen ongelman ratkaiseminen, projektikokonaisuuden ja prosessin hallinta. Sisältö: Tehdään itsenäinen tai vuorovaikutteinen projektityö ohjattuna. Harjoitustyöt tukevat keramiikan ja lasin perusteita Portfolio 4 ov Tavoite: Näyteportfolion suunnittelu, toteuttaminen ja esittely. Sisältö: Oman taiteellisen ja ammatillisen näkemyksen esittely, ansioluettelon laatiminen ja oman oppimisprosessin kuvaaminen. Esiintymistaitojen kehittäminen. Ks. koulutusohjelman portfolio-ohjeet. ja sanallinen arvolause Sivuaineopinnot (tai valinnaiset) 15 ov Tavoite: Opiskelija laajentaa tutkintonsa sisältöä sivuaineopintojen tai vapaavalintaisten opintojen avulla. Keramiikka- ja lasitaiteen kandidaatin tutkintoa tukevat hyvin esim. sivuainekokonaisuudet teollisen muotoilun, tila- ja kalustesuunnittelun tai muoti- ja tekstiilitaiteen koulutusohjelmista tai visuaalisen kulttuurin osastolta riippuen opiskelijan omasta ammatillisesta suuntautumisesta. Mahdollisuus sivuaineja vapaavalintaisiin opintoihin on myös muissa pääkaupunkiseudun korkeakoulussa JOO-sopimuksen puitteissa. Myös opiskelijavaihto periodit voidaan hyväksilukea valinnaisiin opintoihin. Opiskelija voi keskustella sivuaineopinnoistaan mm. opintojen ohjauksen yhteydessä. Sisältö: Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot tukevat ja laajentavat opiskelijan tutkintoa ja siten myös profiloivat opiskelijan persoonallista osaamista. Keramiikan ja lasin opintoja voi jatkaa taideteollisen muotoilun maisteriohjelmassa (Tam) seuraavilla erikoistavilla opinnoilla (ks. taideteollisen muotoilun koulutusohjelman tutkintovaatimukset s. ) Keramiikkaan ja lasiin erikoistavat opinnot taideteollisen muotoilun maisteriohjelmassa (16 ov) Opintojen keskeisiä tavoitteita: Opiskelija orientoituu keramiikan ja lasin soveltavaan materiaalitutkimukseen ja kestävään kehitykseen. Opiskelija kykenee soveltamaan keramiikan ja lasin tuotesuunnittelun ja taiteellisen työskentelyn menetelmiä itsenäisen, luovan ja ajankohtaisiin kysymyksiin paneutuvan tuote- ja konseptisuunnittelun alueella Keramiikka- ja lasisuunnittelun tutkimusseminaari (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Erilaiset laadulliset tutkimusmenetelmät ja -käytännöt keramiikan ja lasin muotoilututkimuksen alueella. Keramiikkaja lasialan lopputöihin liittyvät käytännölliset, tekniset, taiteelliset ja teoreettiset kysymykset. Keramiikka- ja lasitaiteen historiallinen kehitys. Alan kriittinen teoreettinen tarkastelu, tutkimusintressin herättäminen Keramiikan ja lasin syventävä materiaalilaboratorio (4 ov) Tavoite ja sisältö: Keramiikka- ja lasituotannossa käytettävien raaka-aineiden ja materiaalien tuntemuksen syventäminen. Keramiikka- ja lasimateriaalien suunnittelu, erilaisten tutkimuksellisten näkökulmien esittely ja itsenäisen materiaalitutkimuksen tekeminen. Oma tutkimustyö raportoidaan ja esitellään. Opintojaksolle osallistuvalla tulee olla suoritettuna taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat materiaaliopinnot tai vastaavat tiedot Keramiikan ja lasin materiaali-, muotoilu- tai taideprojekti (8 ov) Tavoite ja sisältö: Itsenäisen projektin toteuttaminen keramiikan- tai lasin alueelta. Teorian ja taidon vahvistaminen käytännön sovellutuksen ja tekemisen avulla. Ammatillisesti ajankohtaisen kysymyksen tarkastelu ja ongelman ratkaiseminen

8 Tilasuunnittelu, Tam TILA- JA KALUSTESUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMAT Utbildningsprogrammen för rum- och mödeldesign Degree programs for Spatial and Furniture Design Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma, tilasuunnittelun koulutusohjelma, kalustesuunnittelun koulutusohjelma Hämeentie 135 C, 7. krs Osaston telefax 358-(0) Koulutusohjelmavastaava lehtori Heikki Määttänen, puh Opetushenkilökunta professori Yrjö Wiherheimo, puh ja Vastaanotto sopimuksen mukaan professori Pentti Kareoja, puh ja Vastaanotto sopimuksen mukaan lehtori Kimmo Friman vv asti lehtori Heikki Määttänen, puh , vastaanotto ke klo päätoiminen tuntiopettaja Toni Kauppila puh ja vastaanotto ma klo päätoiminen tuntiopettaja Timo Sairi, puh ja , vastaanotto ke klo 9-11 assistentti Martin Relander, puh vastaanotto klo Puustudio (4. krs) Puustudion johtaja Simo Heikkilä, puh , vastaanotto sopimuksen mukaan Päätoiminen tuntiopettaja Karola Sahi puh ja vastaanotto sopimuksen mukaan Muu henkilökunta amanuenssi Birgitta Tuomaala spuh ja , 6. krs huone 5-22P1 osastosihteeri Ilkka Kouri, puh harjoitusmestari Heikki Salmijärvi, puh Puutyöpaja (1. krs) Harjoitusmestari Martin Hackenberg, puh vv Harjoitusmestari Arto Sillanpää, puh Koulutuksen tavoitteet ja ydinosaamisalueet Koulutuksessa painotetaan perinteistä ammatillista osaamista ihmisen lähiympäristön: huonekalujen ja tilojen suunnittelijana sekä valmentaudutaan muuttuvan yhteiskunnan tuomiin uusiin vaatimuksiin ammatissa. Koulutuksella pyrimme kasvattamaan itsenäisen muotoiluprosessin hallitsevia suunnittelijoita, joilla on oma persoonallinen muotoilijaidentiteettinsä ja jotka kykenevät toimimaan jäseninä erilaisissa työryhmissä ja työtehtävissä. Tavoitteena on kouluttaa suunnittelijoita, joilla on kyky työssään yhdistää yh-teiskunnallinen tarve ja vastuu, oman ajan kau-neuskä-sit-teen luova tulkinta ja tuo-tanto-menetelmien taidokas hyväksi-käyttö. Koulutusohjelmat Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma 120 ov, (TaK) Kalustesuunnittelun koulutusohjelma 60 ov, (TaM) Tilasuunnittelun koulutusohjelma, 60 ov (TaM) Yleistä opinnoista ja opiskelusta Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma on 3-vuotinen kandidaattitason koulutusohjelma, jonka aineopinnot koostuvat tila- ja kalustesuunnittelun pääaineopinnoista ja historia ja teoria-aineista. Koulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee sellaiset perusammattitiedot ja -taidot, että hän voi halutessaan jatkaa maisterikoulutuksessa tai Toisen vuosikurssin teemana ovat ideat prosessina: kuinka ajatusta tai ideaa työstetään ja kehitetään suunnittelu- ja muotoiluprosessissa. Kalustesuunnittelussa päätavoitteena on oman luovan ajattelun muuttaminen esineeksi. Kalusteen suunnittelusta ja muotoilusta tulee väline, joka tuo yhteen eri elementit ja ilmaisee suunnittelijan henkilökohtaisen konseptin ja muotoilijan laadun. Tilasuunnittelun opetus keskittyy ihmisen mittakaavaan, esim. asuinympäristöön. Yksityisen-, puolijulkisen- ja julkisen tilan käsitteiden muodostumista tarkastellaan useampikerroksisissa tiloissa. Tämä mahdollistaa materiaalisen ulottuvuuden yhdistämisen ja arkkitehtonisten volyymien tarkastelun laajasti. Kolmas opintovuosi valmentaa opiskelijaa itsenäiseen työskentelyyn. Kolmannella vuosikurssilla syvennetään aikaisempien vuosien tuomaa näkemystä tuomalla mukaan laajemmat asiayhteydet, esimerkiksi yritykset ja toimeksiantajat. Kalustesuunnittelussa muotoilun ja suunnittelun päämääräksi tulee teollinen tuote. Prosessin vaiheita ovat konseptin kehittäminen ja tuotantotekniikoihin perehtyminen yhdessä yhteistyöyrityksen kanssa. Tilasuunnittelussa pääteemana on oppia ottamaan huomioon konteksti, toimintaympäristö ja käyttötarkoilähteä ulkomaisiin vaihto-opintoihin tai siirtyä työelämään. Vuosittain aloitetaan myös kaksi taiteen maisterin koulutusohjelmaa: kalustesuunnittelun koulutusohjelma ja tilasuunnittelun koulutusohjelma. Maisteriohjelmat ovat 2-vuotisia, joiden aikana opiskelijat suorittavat vähintään 60 ov:n laajuiset syventävät opinnot. Maisterikoulutuksessa esim. sivuaineen mukanaan tuomat painotukset tukevat opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Koulutusohjelmien tavoitteena on syventää ja laajentaa taiteen kandidaatin koulutusohjelman muoto-, työväline- ja persoonalähtöistä koulutusta korostamalla analyyttisten ja käsitteellisten valmiuksien sekä monimutkaisten toimintaympäristöjen SISUSTUSARKKITEHTUURIN JA HUONEKALU- SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA (BA) TAK Koulutusohjelman tavoitteet Kandidaattitason koulutuksen tavoitteena on antaa alan perusammattitiedot ja -taidot taiteen maisterin koulutuksessa jatkamista sekä työelämässä toimimista varten. Koulutuksessa tilat ja kalusteet nähdään kokonaisuutena, jossa nämä elementit toimivat yhdessä. Molemmat yhdessä muokkaavat ilmapiiriä. Kalusteen ja tilan vuorovaikutus on tärkeä osa skandinaavista design-perinnettä. Ensimmäisenä vuonna opiskelijat perehtyvät tila- ja kalustesuunnittelun peruselementteihin luovaa mielikuvitusta käyttäen. Teemat, kuten rakenteen ja materiaalin tai staattisen ja dynaamisen suhde, avaavat opiskelijoille erilaisia ammatillisia näkökulmia suunnitteluun. Kalustesuunnittelun koulutuksessa tämä merkitsee erilaisten materiaalien tuntemista, käyttöä muotoilussa sekä kalusteiden rakenteellisten ratkaisujen ja yksityiskohtien huomioimista. Ihmisen mittakaavan ja ihmisruumiin ymmärtäminen muodostavat opetuksen keskeisen lähtökohdan. Tilasuunnittelun opintojakso koostuu useista lyhyistä harjoitustöistä, joiden aiheena ovat mm. volyymi-massa, tila-aikaliike, rakenne-muoto tai suljetut tilat -aukot. Harjoitusten tukena ovat vastaaviin teemoihin keskittyvät ammattitiedon luennot. hallinnan merkitystä sisustusarkkitehdin muuttuvassa ammatissa. Puustudio tarjoaa yhden sivuainemahdollisuuden niin osaston omille kuin muiden osastojen tai korkeakoulujen opiskelijoille. Koulutusohjelmien opiskelijapalautekäytännöt Opiskelijapalautteet toteutetaan kyselyin, seminaarein ja yhteisin keskusteluin. Koulutusohjelmien johtajat ja amanuenssi haastattelevat vuosikurssitason ryhmiä ja saatua palautetta käsitellään mahdollisimman nopeasti suunnittelu- tai koordinointityössä. Tilasuunnittelu, Tam 50 51

9 Tilasuunnittelu, Tam tusten vaatimukset rakennetussa ympäristössä toimittaessa. Luonnostyöskentelyn avulla kehitellään tilallisia ideoita, joita jatkotyöstetään eri mittakaavaisiksi suunnitelmiksi. Kolmannen vuosikurssin päätteeksi opiskelija laatii työnäytekansion eli portfolion. Taiteen kandidaatin tutkintoon sisältyvien taideaineiden tavoitteena on auttaa opiskelijaa omien ilmaisutapojen löytämisessä ja määrittelemään itseään suunnittelijapersoonana. Taiteen ja muotoilun historian tuntemuksen avulla opiskelija löytää itselleen roolin suunnittelijana. Tutkintovaatimuksissa mainitut opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot ovat kaikille pakollisia. Mahdollisista aikaisemmilla opinnoilla haettavista korvaavuuksista opiskelijan tulee neuvotella ko. opintojakson opettajan kanssa. Kandidaatin tutkintoon sisältyy myös vapaavalintaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot (4 ov) voidaan suorittaa toisen ja/tai kolmannen vuosikurssin aikana. Mahdollisen sivuaineen suorittamisesta on aina neuvoteltava hyvissä ajoin etukäteen koulutusohjelman johtajan kanssa Työharjoittelua suositellaan, mutta pakollisena jaksona se ei opintoihin kuulu. Kandidaattitason opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää työharjoittelu valinnaisena 4 ov:n jaksona tutkintoonsa. Opiskelijan on laadittava harjoittelusta suunnitelma, jonka koulutusohjelman vastaava hyväksyy ennen harjoittelun alkua. Työharjoittelun ollessa suunnittelutyötä kaksi työviikkoa vastaa yhtä opintoviikkoa. Opetus toteutetaan pääosin periodiopetuksena. Opiskelijat esittelevät kaikki harjoitus- ja opinnäytetyönsä julkisesti kunkin opintojakson päätteeksi pidettävissä kritiikkitilaisuuksissa. Kunkin opintovuoden päätteeksi opiskelijat kokoavat harjoitustyönsä työnäytekansioksi. Muitten koulutusohjelmien opiskelijoille tarjolla olevat sivuaineopinnot: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelmaan otetaan sivuaineopiskelijoita kaksi kertaa vuodessa hakuaika keväällä järjestettäviin opintoihin päättyy ja syksyllä järjestettäviin Sivuaineen suoritusoikeutta haetaan aina portfoliolla ja henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla ja mukaan liitetään erillinen hakukaavake. Hakukaavakkeita saa osastosihteeriltä. Opiskelijoiden oikeudesta sisällyttää suoritukset omiin pääaineopintoihinsa tai sivuaineena tutkintoonsa on pyydettävä lupa omasta koulutusohjelmasta jo hakuvaiheessa. Valittavana on tila- tai kalustesuunnittelun pääainekurssit (tilasuunnittelu I, II tai III ja kalustesuunnittelu I, II tai III) tai vuosikurssitason yhdistelmä (esim. tilasuunnittelu I ja kalustesuunnittelu I sekä näihin kuuluvat tukiainekurssit). Vuosikurssia kohden otetaan enintään 2 sivuaineopiskelijaa. Huom! osallistuakseen kalustesuunnittelun jaksoihin tulee opiskelijalla olla suoritettuna sekä puutyöpaja- että metallityöpajakurssit (kurssit järjestetään vuosittain elokuussa). Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma (BA) Tak 120 ov Koulutusohjelman rakenne Opintojaksot YdinOsaamisalueet Opintokokonaisuudet 1. opintovuosi, 39 ov 2. opintovuosi, 41 ov 3. opintovuosi, 40 ov PERUSOPINNOT 44 ov 21 ov 17 ov 6 ov Taide ja muotoilu III, 4 ov Muovailu (Installaatio) studio, 4 ov Taide ja muotoilu II, 4 ov Värin jatkokurssi, Elävän mallin studio, 4 ov Taide ja muotoilu I, 4 ov Värin peruskurssi, Kuvataide 24 ov Kyky ilmaista itseään taiteellisesti Modernin taideteollisuuden historia, Taidehistoria 2, 3 ov Johd. arkkit. ja sis.arkkit. historiaan, Taidehistoria I, 3 ov Johd. arkkit. ja sis.arkkit. historiaan, Historia ja teoria 1 kontekstin ymmärtäminen Vieras kieli, Äidinkieli, Vieras kieli, 2. kotimainen kieli, Kieliopinnot 8 ov 25 ov 3 AINEOPINNOT 76 ov 19 ov Kulttuuriympäristö, 1 ov Ammatti- ja oikeuskäytäntö 1 ov Muotoilun perusteet 4E Johdatus muotoilun yleisiin perusteisiin, Muotoilumedian perusteet, 1 ov 6 ov Muotoilun osaston yhteiset opinnot Puutyöpaja, 1 ov Metallityöpaja, 1 ov Esitystekniikka, 1 ov CAD A, 1 ov CAD B, Ergonomia, 1 ov Mittausleiri, 1 ov Tekniikat ja taidot 15 ov Graafisen. suunnitt.perusteet 1 ov CAD C, Valinnaiset opinnot, 4 ov Suunnittelutyön työvälineiden hallinta Kalustesuunnittelu III, 8 ov Näyttelyprojekti, 4 ov Kalustesuunnittelu II, 8 ov Muotoilun ja Kalustesuunnittelun seminaari, Kalustesuunnittelu!, 5 ov Kalustesuunnittelu 27 ov Kalustesuunnittelun osatekijöiden ja suunnitteluprosessin ymmärtäminen Tilasuunnittelu III, 8 ov Visualisointiprojekti, Käsitteellisen ajattelun seminaari, Tilasuunnittelu II, 8 ov Tilasuunnittelu I, 5 ov Tilasuunnittelu 27 ov Tilailmaisutaidot ja suunnitteluprosessin ymmärtäminen Muut opinnot 1 ov Portfoliokatselmus Portfoliokatselmus Portfolio/Presentaatio, 1 ov Tilasuunnittelu, Tam 52 53

10 Tilasuunnittelu, Tam PERUSOPINNOT Kuvataide 24 ov Tavoitteet: Kuvataidekoulutuksen tarkoituksena on antaa pääaineopinnoissa tarvittavat taiteelliset valmiudet ja tiedot ihmisen ja ihmisen elinympäristön hahmottamiseen. Opintokokonaisuuden aikana kehitetään opiskelijan havainto- ja ilmaisukykyä ja mielikuvitusta, suhde- ja muototajua ja sommittelukykyä sekä kykyä eritellä ja arvioida havaintojaan ja harjaannuttaa eri tekniikoiden ja materiaalien käyttöön. Opintokokonaisuus on perustana ammattiin johtavalle koulutukselle. Kuvataiteen opintokokonaisuus koostuu seuraavista studio- ja projektiopinnoista: Studiot: Elävän mallin piirustus I (4 ov) Tavoite ja sisältö: Piirustusstudio on kuvallisen työskentelyn perustava opintojakso, jonka tarkoituksena on tutustuttaa figuratiivisen esittämisen sekä illusorisen muotoilun ongelmiin, päivittää ja kehittää havainnon ilmaisua eri piirustusvälineillä. Tavoitteena on kehittää opiskelijan graafisen ilmaisun käsivarataitoja muotoilun esitystekniikan ja kuvallisen ilmaisun tarpeisiin. Pakollinen Kuvanveisto I (4 ov) Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kuvanveiston perusmateriaaleihin sekä kehittää havainnoimaan kolmiulotteista muotoa ja tilaa sekä rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita. Ohjatut harjoitukset. Pakollinen Värin peruskurssi () Tavoitteet ja sisältö: Harjaannuttaa näkemisen herkkyyttä, väri-ilmiöiden tarkkaa havaitsemista ja johdattaa havaintojen luovaan soveltamiseen. Harjoitustehtävien avulla tutkitaan mm. värien suhteellisuutta, värien sekoittumista, tilavaikutelmia ja sointuvuutta. Pakollinen, Arviointi 0-5 Projektit: Piirustus ja maalaus I 4 ov/ Taide ja muotoilu 1 Tavoitteet: Kuvataiteen ja muotoilun työtapoja kokeilemalla kehittää kykyä integroida ilmaisun välineitä, muodon hahmottamista ja henkilökohtaista visuaalista kerrontaa. Sisältö: Materiaali- ja tekniikkakokeilut, portfoliotyöskentely, näyttelyekskursiot Pakollinen, Piirustus ja maalaus II 4 ov/ Taide ja muotoilu 2 Tavoitteet: Kuvataiteen ja muotoilun työtapoja kokeilemalla kehittää kykyä integroida ilmaisun välineitä, muodon hahmottamista ja henkilökohtaista visuaalista kerrontaa sekä kehittää valmiuksia henkilökohtaisten esittämiskäytäntöjen soveltamiseen kuvataiteen esimerkein. Sisältö: Materiaali- ja tekniikkakokeilut, portfoliotyöskentely, näyttelyekskursiot sekä näyttelyprojekti. Pakollinen Kuvanveisto II 4 ov/ Taide ja muotoilu 3 Tavoitteet: Kehittää kykyä integroida ilmaisun välineitä, muodon hahmottamista sekä syventää itsenäisen taiteellisen suunnittelun integroimista ryhmätyöskentelyyn. Sisältö: Materiaali- ja tekniikkakokeilut, portfoliotyöskentely, näyttelyekskursiot sekä näyttelyprojekti sekä ryhmätyöskentely, toisen jakson suuntautumisvaihtoehtoina: Macromedia Director tai kuvanveiston projekti/ näyttelyprojekti/ ympäristötaidetyöpaja. Pakollinen, Väri ja valo () Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija värin, valon ja tilan vuorovaikutussuhteisiin sekä niihin liittyviin teorioihin. Sisältö: Näköaisti ja silmän rakenne; värien tunnistaminen ja ryhmittely; värijärjestelmät suunnittelun apukeinona; valon ja värin mittauksen perusteet; lamput ja niiden väriominaisuudet. Pakollinen, Historia ja teoria (1) Tavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on tehdä taiteen, arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun historia ymmärrettäväksi ja innostaa opiskelijaa peilaamaan omaa tekemistään ja nykyhetkeä näihin. Historia ja teoria opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opinnoista: Taidehistoria I (3 ov) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva kuvataiteen ja arkkitehtuurin historiasta sekä valaista niiden suhdetta yhteiskunnalliseen kehitykseen ja yleiseen aate- ja kulttuurihistoriaan. Sisältö: Kurssin pääpaino on länsimaisessa taiteessa. Syyslukukausi: esihistoria, varhaiset jokilaaksokulttuurit Mesopotamia ja Egypti, antiikin Kreikka ja Rooma, kristillisen taiteen esivaiheet ja Bysantti. Lisäksi käsitellään lyhyesti ikonitaidetta, islamin taidetta ja estetiikkaa ja Mesoamerikan alkuperäiskulttuureja. Kevätlukukausi: keskiaika, renessanssi ja barokki, lopuksi käsitellään lyhyesti länsiafrikkalaista kuvanveistoa. Pakollinen Taidehistoria II (3 ov) Tavoitteet: Antaa yleiskuva taiteen ja taidekäsityksen kehityksestä ja esitellä niiden yhteys ihmisen tuotannolliseen ja aatteelliseen toimintaan. Opetus etenee 1700-luvun teollistumisvaiheesta 1900-luvulle ja käsittelee pääasiassa teollistuneiden maiden kehitystä. Sisältö: Syyslukukausi: luvut. Kevätlukukausi: 1900-luku Pakollinen Modernin taideteollisuuden historia () Tavoitteet ja sisältö: Tutustuminen modernin taideteollisuuden keskeisiin kysymyksiin. Opintojaksossa käsitellään aiheeseen liittyvät tärkeimmät suuntaukset sekä niitä edustavia suunnittelijoita, ajattelijoita ja tuotteita kuten esineitä, kuvia, sisustuksia ja rakennuksia. Sisältö on kaksitahoinen; toisaalta asioita tarkastellaan tekijöidensä omista pyrkimyksistä käsin, toisaalta modernin taideteollisuuden myöhemmän kehityksen antamaa kriittistä taustaa vasten. Pakollinen Johdatus arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin historiaan (4 ov) Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva rakennustaiteen historiasta ja tutustuttaa opiskelija arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin keskeisiin tyylisuuntiin, teemoihin, tekijöihin ja kohteisiin. Sisältö: Pääpaino on niissä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin ilmiöissä ja suunnitteluihanteissa, jotka näkyvät rakennetussa ympäristössä ja vaikuttavat suunnitteluun. Pakollinen. Kieliopinnot 8 ov Tavoitteet: Kieliopinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa sellainen taito, että hän ymmärtää kommunikaatioprosessin ja tuntee siihen vaikuttavat tekijät niin opiskelun kuin ammatissa toimimisen edellyttämän kirjallisen ja suullisen viestinnän kannalta. Kieliopinnot ovat pakollisia Vieraan kielen tekstin ymmärtäminen () Vieraan kielen suullinen taito () Toinen kotimainen kieli () Äidinkieli () AINEOPINNOT Muotoilun osaston yhteiset pakolliset opinnot 6 ov (ks. s?) Tilasuunnittelu 27 ov Tavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on opettaa käsittelemään ja luomaan merkityksellistä ja hyvin toimivaa arkkitehtonista tilaa ja ympäristöä. Keskeisenä pyrkimyksenä on kehittää opiskelijan analyyttista ajattelutapaa tilan luonnetta määriteltäessä ja sen vaikutusta arvioitaessa Tilasuunnittelu I (5 ov) Tavoitteet: Kurssilla tutustutaan tilasuunnittelun perusteisiin; tilan kokemiseen, hahmottamiseen ja muodostumiseen vaikuttaviin periaatteisiin teemoittain. Harjoitustöiden avulla etsitään keinoja persoonallisen tilailmaisun kehittämiselle. Sisältö: Ihmisen ja tilan vuorovaikutus, tilallisen idean synty ja sen kehittely. Tilakokemuksen osatekijät; volyymi, valo, rytmi, materiaalit, rakenteet jne. Tilakokemuksen välittäminen eri esittämistavoin. Pakollinen Tilasuunnittelu II (8 ov) Tavoitteet: Perehdytään ihmisen lähiympäristön tilasuunnitteluun vaikuttaviin tekijöihin. Tilan luonteen muuttumista yksityisestä julkiseksi tarkastellaan asumisen näkökulmasta. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään siihen, mitä ja miten ihmisen toiminta tilassa vaikuttaa tilakokemukseen sekä tilojen ja toimintojen mitoitukseen. Rakenteellisten periaatteiden Tilasuunnittelu, Tam 54 55

11 Tilasuunnittelu, Tam vaikutus suunnitelmiin. Lisäksi perehdytään yksityisen, puolijulkisen ja julkisen muodostumiseen. Opiskelijoille annetaan valmiudet omien tilasuunnitelmien tekemiseen verkossa esitettävään muotoon. Pakollinen Tilasuunnittelu III (8 ov) Tavoitteet: Antaa syventävät tiedot tilasuunnittelusta rakennetussa ympäristössä tutustumalla eri mittakaavoihin ja toiminnallisiin vaatimuksiin liike- ja julkisten rakennusten näkökulmasta. Sisältö: Opintojaksolla syvennytään niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat rakennuspaikan, rakennuksen ja ohjelman vuorovaikutukseen. Opitaan analysoimaan tilaohjelmien käyttökelpoisuutta. Tilallisesta ja toiminnallisesta ideasta kehitetään luonnostyöskentelyn avulla suunnitelma. Perehdytään suunnitteluprosesseihin ja eri suunnitteluvaiheiden asiakirjoihin sekä rakentamisen kulkuun. Pakollinen Visualisointiprojekti (4 ov) Tavoitteet: Antaa keinot omien suunnitelmien visualisointiin ammattimaisella tavalla. Sisältö: Liittyy tilasuunnittelu III:n projektityöhön. Laajennetaan ja monipuolistetaan keinoja, joilla välitetään tila- ja materiaalikokemukset. Pakollinen, Arkkitehtuurin seminaari / Käsitteellisen ajattelun seminaari () Tavoitteet: Perehdytään tiedon hakemiseen, tiedon kriittiseen analysoitiin. Opintojaksolla kasvatetaan valmiuksia käsitteelliseen tarkkuuteen ja hankitun materiaalin hyväksikäyttöön oman sekä kirjallisen esittämisen taitoon persoonallisen ilmaisun kehittämisessä. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään tilasuunnittelun ajankohtaisiin ilmiöihin luentojen ja seminaarityöskentelyn avulla ja laaditaan tutkielma, jossa hiotaan kirjallista esitystä. Kurssi liittyy tilasuunnittelu III:n opintojaksoon. Pakollinen, Kalustesuunnittelu 27 ov Tavoitteet: Keskeisenä pyrkimyksenä on opiskelijan luovan ajattelun ja ilmaisuvoiman sekä toiminnallisen ja rakenteellisen kolmiulotteisen hahmotuksen kehittäminen. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tietoja ja taitoja teollisesti sarjavalmistetun, kaikilta osin kestävän ja näkemyksellisen huonekalun suunnittelusta Kalustesuunnittelu I (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tutustutaan harjoitustöiden avulla kolmiulotteisen sommittelun soveltamiseen kalustesuunnittelussa: toiminnallisen ja rakenteellisen ajattelun vaikutukseen sommittelussa. Kurssilla luodaan edellytyksiä suunnittelijan persoonallisen kehittymiselle. Pakollinen, Kalustesuunnittelu II (8 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija harjoitustöiden avulla kalustesuunnitteluprosessiin. Tarkoituksena on syventää ymmärrystä komposition ja rakenteen vuorovaikutuksesta sekä persoonallisen muotokielen ja oman luovan ajattelun voimistaminen. Pakollinen, Kalustesuunnittelu III (8 ov) Tavoitteet: Kurssilla syvennytään teollisesti valmistettavan kalusteen konseptiajatteluun ja suunnitteluprosessiin. Tavoitteena on edelleen kehittää opiskelijan persoonallista muotokieltä ja luovaa ajattelua sekä kykyä toimia vuorovaikutteisessa työryhmässä. Sisältö: Kurssi toteutetaan yhteistyöprojektina vuosittain vaihtuvan huonekaluyrityksen kanssa. Harjoitustyöt esitellään näyttelyssä (ks. Näyttelyprojekti) Pakollinen, Kirjallisuusseminaari / Muotoilun ja kalustesuunnittelun seminaari () Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan skandinaavisen kalustesuunnittelu- ja muotoiluperinteen muutoksiin ja uusiin haasteisiin valikoidun kirjallisuuden ja artikkelien avulla. Lisäksi kehitetään kykyä lähdekritiikkiin ja kykyä selkeään kirjalliseen esitykseen. Sisältö: Luentojen, annetun kirjallisen materiaalin ja seminaarityöskentelyn avulla opiskelijat perehtyvät oman suunnittelun ja taiteellisen ilmaisunsa kannalta keskeiseen näkökulmaan valikoidusta teemasta. Pakollinen, Näyttelyprojekti (4 ov) Tavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot omien suunnitteluajatusten ja projektien esittelyyn persoonallisesti vaikuttavalla tavalla. Sisältö: Jakson aikana käydään läpi ne osaalueet, jotka vaaditaan hyvän presentaatiotilaisuuden järjestämiseen; näyttelysuunnittelu, graafinen suunnittelu, tuotevalokuvaus, tiedot- taminen. Opintojakso liittyy kalustesuunnittelu III:n yritysyhteistyöprojektiin. Pakollinen, Tekniikat / Taidot 18 ov Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija käyttämään eri työkaluja ja -tekniikoita suunnittelun apuvälineinä CAD A (1 ov) Tavoitteet: tutustuttaa opiskelijat tietokoneen käyttöön opiskelun ja suunnittelun monipuolisena apuvälineenä. Sisältö: Kurssilla tutustutaan CAD-piirtämisen ja mallinnuksen perusteisiin muotoiluosaston toimintaympäristössä. Pakollinen Arviointi: hyväksytty hylätty CAD B () Tavoitteet: Opintojakso on mallinnuksen peruskurssi. Tavoitteena on perehdyttää suunnittelutehtävissä tarvittaviin mallinnusmenetelmiin. Sisältö: Perehdytään mm. solidi- ja pintamallinnukseen. Perehdytään mallien ja suunnitelmien työstämiseen verkossa esiteltäviksi. Pakollinen Arviointi: hyväksytty-hylätty CAD C() Tavoitteet: Opintojakso on mallinnuksen jatkokurssi. Edistynyt Cad:n käyttö mallintamisessa ja suunnitteluasiakirjojen tuottamisessa. Lisäksi perehdytään mallinnetun materiaalin visualisointiin. Sisältö: Suunnittelumateriaalin tehokas työstäminen Cad:llä tulostettavaksi ja digitaaliseksi esitykseksi (mm. animaatiot, virtuaalitodellisuus). Pakollinen Arviointi: hyväksytty-hylätty Ergonomia (1 ov) Tavoitteet: Opintojaksossa opiskelija perehdytetään ergonomisen suunnittelun periaatteisiin Sisältö: Luentojen ja esimerkkien avulla opiskelijat perehtyvät ergonomian perusteisiin ja kalustesuunnittelu I:n harjoitustöiden yhteydessä ergonomisten ongelmien ratkaisutapoihin. Pakollinen, Esitystekniikka (1 ov) Tavoitteet: Antaa perustiedot ja taidot deskriptiivisestä geometriasta ja perspektiivipiirtämisestä sekä tasokuvien ja ympäröivän todellisuuden suhteesta. Sisältö: Kurssilla tutustutaan tavallisimpiin piirustusvälineisiin ja tarvikkeisiin, käydään läpi projektio-opin ja teknisen piirtämisen alkeet ja yleisimmät visualisointitekniikat. Pakollinen, Graafisen suunnittelun perusteet (1 ov) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot graafisesta viestinnästä sekä painotuotteiden valmistamismenetelmistä. Sisältö: Kurssi liittyy kalustesuunnittelu III:n yhteydessä toteutettavaan näyttelyprojektiin. Opetus tukee projektiin liittyvän näyttelymateriaalin suunnittelussa ja tuottamisessa. Pakollinen, Arviointi: hyväksytty-hylätty Puutyöpaja (1 ov) Metallityöpaja (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Työpajakurssit perehdyttävät opiskelijat käyttämään pajoja suunnittelun apuvälineinä. Kursseilla annetaan opetusta työstökoneiden ja käsityökalujen ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista sekä työturvallisuudesta. Kursseilla tutustutaan eri materiaalien työstettävyyteen. Pakollinen, Arviointi: hyväksytty-hylätty Mittausleiri (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija rakennusten mittaus- ja piirtämistekniikkaan sekä harjaannuttaa käyttämään näitä metodina rakennetun ympäristön tulkitsemisessa ja havaintojen analysoimisessa. Kurssi toteutetaan intensiivisenä leirinä vuosittain vaihtuvat mittauskohteet. Pakollinen, Portfolio (1 ov) Työnäytekansio eli portfolio esittelee laajasti opiskelijan taideilmaisuun ja muotoiluun liittyviä projekteja. Pakollinen, Valinnaiset opinnot 4 ov Opiskelijan vapaasti valittavissa olevat opinnot, jotka voidaan suorittaa toisen tai kolmannen vuosikurssin aikana tai kesäopintoina. 4 ov voi koostua yhdestä tai useammasta kurssisuorituksesta tai työharjoittelusta. Tilasuunnittelu, Tam 56 57

12 Kalustesuunnittelun koulutusohjelma 60 ov (TaM) Koulutusohjelman rakenne Tavoitteet Koulutus perustuu modernin arkkitehtuurin ja huonekalun traditiolle sekä korkealaatuiselle opettajakunnalle. Kaikilta ominaisuuksiltaan kestävä, teollisesti valmistettava huonekalu muodostaa kalustesuunnittelun MA-opetuksen peruspyrkimyksen ja asiasisällön. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet suunnittelu- ja tuotantoprosessin ymmärtämiseen ja hallintaan, syventää materiaalien ja tuotantotekniikoiden tuntemusta ja kehittää tuotanto- ja markkinointiprosessin edellyttämää ymmärrystä ja yhteistyötaitoa. Sisältö: Kalustesuunnittelun opinnoissa perehdytään teollisesti valmistettavien, kaikilta osin kestävien ja näkemyksellisten kalustekokonaisuuksien hahmottamiseen ja suunnitteluun nykyaikaisin metodein. Opintoihin orientoivan jakson, n. kuukauden mittaisen työharjoittelun sekä opiskelijan luonnostyöskentelyn sisältävän ensimmäisen lukukauden jälkeen opiskelijat työskentelevät projekteissaan henkilökohtaisen ohjaajansa kanssa siten, että kullekin lukukaudelle asetetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaiset tavoitteet. Lisäksi opiskelijat osallistuvat lukuvuosittain järjestettäviin, vierailevien opettajien johtamiin workshop-kursseihin, joita on 6 kpl/lukuvuosi. Opiskelijat sisällyttävät opintosuoritukseensa 8 workshop-kurssia, jotka täydentävät projektityöskentelyn eli C1 ja C2 osioita A Opintoihin orientoituminen, työharjoittelu, projektin kehittely 8 ov B Workshop-kurssit 8 pakollista 8 ov C1 Projektityöskentely 8 ov C2 Projektityöskentely 8 ov D1 Muotoilun osaston yhteiset opinnot 8 ov D2 Lopputyö 20 ov A Opintoihin orientoituminen, työharjoittelu ja projektin kehittely 8 ov Tavoitteet ja sisältö: Yhteisen opintoihin kuuluvan orientoitumisjakson (comma 2ov) ja noin kuukauden mittaisen työharjoittelun kokemusten pohjalta luonnostellaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelmaa kehitellään ja se hyväksytetään koulutusohjelman professorilla B Workshopit (workshopeja jä rjestetään vuosittain 6 kpl, joista pakollisia on 8 ov) Tavoitteet ja sisältö: Vierailevien opettajien vetämät workshop-kurssit tuovat ajankohtaisia näkökulmia teemoittain ja täydentävät valikoidusti henkilökohtaisen konseptin työstöä. Arviointi: hyväksytty-hylätty C1 Projektityöskentely 8 ov Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija suunnittelukonseptinsa kehittelyyn yhdessä henkilökohtaisen ohjaajan kanssa työsuunnitelman mukaisesti C2 Projektityöskentely 8 ov Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan oman suunnittelukonseptin mukaisten teemojen kehittelyä yhdessä henkilökohtaisen ohjaajan kanssa työsuunnitelman mukaisesti. Arviointi: D1 MUOTOILUN OSASTON YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT 8 ov (ks. s.?) D2 Lopputyö 20 ov Tavoitteet ja sisältö: Lopputyö on itsenäinen taiteellinen suunnittelutyö: opiskelijan henkilökohtainen näkökulma teollisesti valmistettavan huonekalun suunnitteluun. Lopputyö laaditaan korkeakoulun lopputyöohjeen mukaisesti. Tilasuunnittelun koulutusohjelma 60 ov (TaM) Tavoitteet Koulutus perustuu modernin arkkitehtuurin ja huonekalun traditiolle sekä korkealaatuiselle opettajakunnalle. Kaikilta ominaisuuksiltaan kestävä, teollisesti valmistettava huonekalu muodostaa kalustesuunnittelun MA-opetuksen peruspyrkimyksen ja asiasisällön. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet suunnittelu- ja tuotantoprosessin ymmärtämiseen ja hallintaan, syventää materiaalien ja tuotantotekniikoiden tuntemusta ja kehittää tuotanto- ja markkinointiprosessin edellyttämää ymmärrystä ja yhteistyötaitoa. Sisältö: Kalustesuunnittelun opinnoissa perehdytään teollisesti valmistettavien, kaikilta osin kestävien ja näkemyksellisten kalustekokonaisuuksien hahmottamiseen ja suunnitteluun nykyaikaisin metodein. Opintoihin orientoivan jakson, n. kuukauden mittaisen työharjoittelun sekä opiskelijan luonnostyöskentelyn sisältävän ensimmäisen lukukauden jälkeen opiskelijat työskentelevät projekteissaan henkilökohtaisen ohjaajansa kanssa siten, että kullekin lukukaudelle asetetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaiset tavoitteet. Lisäksi opiskelijat osallistuvat lukuvuosittain järjestettäviin, vierailevien opettajien johtamiin workshop-kursseihin, joita on 6 kpl/lukuvuosi. Opiskelijat sisällyttävät opintosuoritukseensa 8 workshop-kurssia, jotka täydentävät projektityöskentelyn eli C1 ja C2 osioita. Koulutusohjelmassa vaadittavat opinnot Syventävät opinnot ov. Sivuaineopinnot 0-16 ov, joista on neuvoteltava koulutusohjelman johtajan kanssa jo henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Lopputyö 20 ov Koulutusohjelman tavoitteet Tilasuunnittelun maisteriohjelmassa tarkastellaan ihmisen elinympäristöä kulttuurisena ja taiteellisena monimuotoisena kokonaisuutena. Tarkastelualue käsittää sisä- ja ulkotilat ja niiden liittymisen toiminnalliseen ja historialliseen kontekstiinsa, arkkitehtuuriin painottuen pienempään mittakaavaan sekä ihmisen lähiympäristöön. Tavoitteena on vahvistaa käsitystä sisustusarkkitehdista moniulotteisena ammattilaisena ihmisten lähiympäristön suunnittelijana ja kulttuurisen kontekstin ymmärtäjänä. Hallittava alue käsittää mittakaavan kalusteista pienimuotoiseen rakennussuunnitteluun. Ohjelman pedagoginen lähestymistapa rohkaisee opiskelijoita taiteelliseen ja kriittiseen työskentelyyn. Projektien tekemisen kautta osoitetaan materiaalien, rakenteiden, värien, valon ja yksityiskohtien ilmapiiriä luova vaikutus. Tavoitteena on lisäksi suunnitteluprosessin hallinta ja rakennustekniikan lainalaisuuksien ymmärtäminen. Sisältö: Ensimmäisen lukukauden/ syksyn aikana opiskelijat tekevät projektin tarkkaan analysoituun ympäristöön vuosittain vaihtuvassa kohteessa. Luennot ja kirjallisuus antavat tarvittavaa taustatietoa. Tehtävänantoon kuuluu suunnitelma valittuun kohteeseen, ohjelman muuntaminen tiloiksi, niiden yleisilmeen ja materiaalien määrittely sekä havainnollistaminen mallein ja piirustuksin. Toisen lukukauden ensimmäisellä puoliskolla, keväällä, painopiste on lähiympäristön detaljoinnissa ja ympäristön fyysisessä kokemisessa. Tällöin sisällytetään projektiharjoituksiin myös valaistussuunnittelu detaljeineen sekä akustiikka. Näiden suorittamiseen on varattu omat periodit luentoineen. Lukukauden jälkimmäisellä puoliskolla tehdään skenaariosuunnitteluharjoitus sekä pienimuotoinen olemassa olevan rakennuksen uudistustehtävä. Kahden ensimmäisen lukukauden aikana järjestetään 58 59

13 myös ekskursioita sekä vierailevien opettajien johtamia workshopeja. Kolmas lukukausi, syksy, kuluu lopputyön aiheeseen liittyvän selvitystyön parissa. Selvitys muodostaa pohjan lopputyön kirjalliselle osalle. Neljäs lukukausi, syksy, käytetään varsinaiseen lopputyön suunnitteluprojektiin, jonka tulee valmistua toukokuussa. Teollisen muotoilun koulutusohjelmat Koulutusohjelman rakenne ja modulit A Opintoihin orientoituminen, projektin kehittely B Projektityöskentely C Projektityöskentely 8 ov D1 Muotoilun osaston yhteiset opinnot 8 ov D2 Lopputyö 20 ov Koulutusohjelmassa vaadittavat opinnot Syventävät opinnot ov Sivuaineopinnot 0-16 ov, joista on neuvoteltava koulutusohjelman johtajan kanssa Lopputyö 20 ov A Opintoihin orientoituminen, projektin kehittely 1 Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan näkemystä arkkitehtuurista sekä sen kulttuurisesta merkityksestä. Projektityöskentelyn kautta vahvistetaan opiskelijan henkilökohtaista arkkitehtonista näkemystä ja tulkintaa B Projektityöskentely 1 Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on annetun tilaohjelman kautta oppia analysoimaan ja tulkitsemaan rakennustyyppien lainalaisuuksia. Sisältö: Projektityöskentelyn kautta opitaan tilaohjelman, rakennustyypin ja toiminnallisuuden vuorovaikutussuhteet pienen julkisen rakennuksen mittakaavassa C Projektityöskentely 8 ov Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on ohjata opiskelijoita suunnitteluprosessin kokonaishallinnassa. Jakson tehtävänasettelu sisältää projektin ohjelmoinnin tilaohjelman luomisesta aina detaljitason suunnitelmiin saakka. Sisältö: Jakson aikana kootaan yhteen rakennussuunnitteluun liittyvä keskeinen ammatillinen tieto D1 MUOTOILUN OSASTON YHTEISET OPINNOT 8 ov (ks. s.?) D2 Lopputyö 20 ov Tavoitteet ja sisältö: Lopputyö on itsenäinen taiteellinen suunnittelutyö: opiskelijan henkilökohtainen näkökulma lähiympäristön, sisätilan tai rakennuksen problematiikkaan. Lopputyö laaditaan korkeakoulun lopputyöohjeen mukaisesti Bachelor of Art programme in Industrial Design Master of Arts programme in Industrial and Strategic Design Utbildningsprogrammet för industridesign Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C, 8 krs., Helsinki p (keskus), TMO , , fax s-postit Koulutusohjelmavastaava Professori Raimo Nikkanen, p Henkilökunta Professori Turkka Keinonen, p Professori Pekka Korvenmaa, p Professori Ilpo Koskinen, p Professori Peter McGrory, p Lehtori Heli Juvonen, p Projektipäällikkö Tuomas Antikainen, p Amanuenssi Aila Laakso, p Amanuenssi Kaisa Viljo, h. 5-22P2, p Osastosihteeri Maria Vihervä, p ATK-tukihenkilö Oliver Manner, p Harjoitusmestari Osse Federley, p , fax Harjoitusmestari Janne Hirvonen, p Harjoitusmestari Matti Kauppinen, p , fax Harjoitusmestari Jukka Merta, p , fax Laboratorioinsinööri Hannu Paajanen, p Tutkijat Saija Alaharju, Katja Battarbee, Annaleena Hakatie, Vesa Jääskö, Ville Kokkonen, Esko Kurvinen, Tuuli Mattelmäki, Salu Ylirisku Hämeentie 153 B, 7. krs. Tutkimusapulaiset Emma Kosonen, Renita Niemi ja Katja Virtanen Hämeentie 153 B, 7. krs. FDMI Finnish Design Management Institute FDMI Johtaja, prof. Peter McGrory, p Sihteeri, amanuenssi Aila Laakso, p PuuOske Puutuotealan osaamiskeskus Koordinaattori Satu Ahonen, h. 5-22O1, p , Teollisen muotoilun koulutusohjelmat Teollisen muotoilun koulutusohjelma TaK (kolme lukuvuotta, 120 ov) Teollisen muotoilun koulutusohjelma TaM (kaksi lukuvuotta, 60 ov) Master of Arts programme, MA (60 cr) Jatko-opinnot taiteen tohtori TaT Osaamisalueet Teollinen muotoilu, käytettävyys ja toiminnallisuus, kulttuuri, design, strateginen suunnittelu, taideteollisuus Opintokokonaisuudet Suunnittelun prosessitaidot, visuaaliset viestintätaidot, tekninen tieto ja taito, ergonomia, käytettävyys, tutkimusmenetelmät, kulttuurin tuntemus, designtoiminnan kommunikaatiotaidot, projektit, Design Management and Leadership, käytettävyys ja vuorovaikutteinen suunnittelu sekä muotoilu ja kulttuuri Tavoitteet Koulutusohjelmien tavoitteena on tuottaa muotoilun ammattilaisia yhteiskunnan, teollisuuden, elinkeinoelämän ja koulutuksen tarpeisiin. Teollisen muotoilijan ammatillisena tehtävänä on tuotteiden, palvelujen ja sisältöjen tuotannon toiminnallisten ja esteettisten ominaisuuksien kehittäminen

14 Osaamisalueet ja ammattikuvat Muotoilun osaston teollisen muotoilun koulutusohjelmien (TaK, TaM, TaT) rakenne perustuu muotoilijan työhön, jonka toimenkuvaan vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset. Koulutuksen neljä ydinosaamisaluetta: design, strateginen suunnittelu, vuorovaikutteinen suunnittelu ja kulttuuri lähinnä muotoilu ja kulttuuri kattavat käsityksen siitä mitä muotoilijan ammattikuvaan kuuluu ja mitkä ovat ammatilliset suuntautumisvaihtoehdot. Perinteisesti muotoiluprosessi on nojautunut paljolti yksittäisen muotoilijan tuotteeseen keskittyvän luovan suunnittelun varaan. Viime vuosien aikana muotoilu on digitalisoitunut. Teolliset muotoilijat työskentelevät mediaintensiivisessä, voimakkaasti kansainvälistyneessä ympäristössä, jossa perinteisen muotoilijan taitojen lisäksi menestyvään ammatin harjoittamiseen tarvitaan myös liiketoiminnan tuntemusta kuin myös tuntemus yhteiskunnasta ja kuluttajasta. Sisältö Muotoilun osaston teollisen muotoilun koulutusohjelma tarjoaa luovan ja tarkoituksenmukaisen oppimisympäristön. Koulutuksena perustana on henkilökohtainen ohjaus ja jatkuva palaute, joka ottaa huomioon opiskelijan yksilölliset taipumukset. Alan jatkotutkinnot tuottavat itsenäiseen tutkimukseen kykeneviä tutkijoita ja osaston tutkimustoiminta ja asiantuntijatehtävät muodostavat olennaisen osan oppimisympäristöä. Tutkinto antaa opiskelijalle kyvyn ajatella, päätellä ja ratkaista ongelmia sekä taitoja ja tietoja, joita hän tarvitsee toimiakseen menestyksekkäästi muotoilijan ammatissa. Kolmivuotisessa taiteen kandidaatin koulutusohjelmassa työskentely rakentuu ohjattujen harjoitustöiden ympärille, mutta antaa myös muotoilijan ammatin kannalta välttämättömiä tietosisältöjä ja osaamista niin teknisistä oppiaineista, ergonomiasta kuin kulttuurista. Taiteen maisterin koulutusohjelmissa opinnot antavat opiskelijalle itsenäisen projektityöskentelyn hallinnan ohella käsitteellisiä valmiuksia teollisen muotoilun keskeisille osaamisen ja ammatillisen suuntautumisen aloille. Taiteen maisterin tutkinto suoritetaan osittain englanninkielellä, jolla sen voi myös suorittaa kokonaisuudessaan. Jatko-opinnot johtavat tohtorin tutkintoon. Sivuaineopinnot Koulutusohjelmissa voi suorittaa sivuaineopintoja ja taiteen maisterin tutkintoon kuuluvia sivuaineohjelmia ovat International Design Business Management IDBM ja käytettävyyskoulu Koulutusohjelman opiskelijapalautekäytännöt Pääaineopinnot ovat pääosin harjoitustöitä (TaK) ja projekteja (TaM), joissa ohjaaja antaa henkilökohtaista palautetta työn edetessä. Jokainen harjoitustyö- tai projektiopintojakso päättyy yhteiseen presentaatioon ja loppukritiikkiin. Niissä kurssin osanottajat osallistuvat prosessiin ja sen tulosten arviointiin ja ohjaaja antaa vielä henkilökohtaisen palautteen ja arvion. Sivuaineeseen haetaan portfoliolla. Hyväksytyt sivuaineopiskelijat: sovitaan HOPS yhteydessä. Osa kursseista on mahdollisia vain 3. v. Sivuaineisiin hyväksytään vain, mikäli ryhmissä on tilaa. Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelmaan (TaK 120 ov) ei oteta uusia sivuaineopiskelijoita lukuvuonna <br> Teollisen muotoilun taiteen kandidaatin tutkinto 120 ov Osaamisalueet Opintokokonaisuudet I II III OV 30 PERUSOPINNOT 22 Modernin taideteollisuuden historia, 2 0v Va taideaine, () Taidehistoria II, 3 ov Kuvanveisto II, 4 ov Taidehistoria I, 3 ov Taideopetus, 8 ov Kuvanveisto I, 4 ov Värin peruskurssi, Taide- ja taideteoreettiset aineet 8 Englanti, 4 ov Äidinkieli, Toinen kotimainen, Kielet 75 AINEOPINNOT 6 Kulttuuriympäristö, 1 ov Ammatti- ja oikeuskäytännöt, 1 ov 4 E Muotoilun perusteet, 1 ov Johdatus muotoilun yleisiin perusteisiin, Muotoilumedian perusteet, 1 ov Muotoilun osaston yhteiset opinnot 41 Teollinen muotoilu II, 6 ov Tuotekehitys, 5 ov Va projekti, (4 ov) Opinnäytetyö ja portfolio, 8 ov Teollinen muotoilu I, 1 Teollisen muotoilun peruskurssi, 10 ov Suunnittelun prosessitaidot A. Teollinen muotoilu 1D Graafinen suunnittelu, Tietotekniikka CAD II, Tietotekniikka CAD I, 4 ov Tietotekniikka 2D, Visuaaliset viestintätaidot 10 Sähkötekniikka, Tietotekniikka CAM, Mekaaninen teknologia, 4 ov Muoviteknologia, TM peruskurssi: metallityöpaja puutyöpaja metallitekniikat Tekninen tieto ja taito 4 Ergonomia, TM I: käytettävyys, Ergonomia ja käytettävyys B. Käytettävyys ja toiminnallisuus C. Kulttuuri Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelmät, 2 2 Estetiikan ja taiteenfilosofian perusteet, () Kulttuurisosiologia, Johdatus filosofiaan, () Kulttuurin tuntemus Va työharjoittelu, (4 ov) Harjoittelu 15 SIVUAINEOPINNOT (muut valinnaiset) 120 OPINTOVIIKOT YHTEENSÄ 62 63

15 Teollisen muotoilun taiteen kandidaatin tutkinto 120 ov (Tak) PERUSOPINNOT 30 ov Taide ja -teoreettiset aineet 2 Taidehistoria I 3 ov Taidehistoria II 3 ov Modernin taideteollisuuden historia Taideopetus 8 ov: Elävän mallin piirustus I 4 ov Tavoite: Kehittää opiskelijan havainnon ilmaisukykyä, suhde- ja muototajua sekä piirustustaitoa. Sisältö: Muotojen hahmottaminen viiva-, volyymi- ja valooripiirtämisen avulla. Käsiteltäviä aiheita ovat ihmisen suhteet, liike, rytmi, perspektiivi ja lyhennykset. Piirustus ja sekatekniikat 4 ov Tavoite: Kehittää opiskelijoiden sommittelutaitoa, väri- ja muototajua sekä tekniikoiden hallintaa. Sisältö: Käytettäviä tekniikoita ovat hiili-, liitu-, vesiväri-, guassi- ja kollasitekniikat. Värin peruskurssi Tavoite: Kurssi harjaannuttaa näkemisen herkkyyttä, väri-ilmiöiden tarkkaa havaitsemista ja johdattaa opsikelijan havaintojen luovaan soveltamiseen. Sisältö: Harjoitustehtävien avulla tutkitaan mm. värien suhteellisuutta, värien sekoittumista, tilavaikutelmia ja sointuvuutta. Kurssilla tehdään väriharjoitelmia Josef Albersin kokeellisen ja elämyksellisen menetelmän pohjalta. Kuvanveisto 1 4 ov Tavoite: Kolmiulotteisen muodon hahmottaminen ja muodontajun kehittäminen sekä opiskelijan persoonallisen ilmaisun löytäminen. Sisältö: Pääpaino on plastisessa sommittelussa, jossa opitaan mittasuhteiden hallintaa kolmiulotteisessa muodossa, massojen ja muotojen rytmiikkaa sekä kuvanveiston perusmateriaalien ja tekniikoiden hallintaa. Kurssilla muovaillaan savesta teoksia luonnonhavainnon pohjalta. Teoksista otetaan kipsimuotti ja ne valetaan kipsiin, betoniin tai keramiikkaan. Va kuvanveisto II (4 ov) Tavoite: Perehdyttää opiskelija tilaan liittyvään taiteelliseen ja teoreettiseen käsitteistöön, sekä antaa käytännön valmiuksia käyttämään tilaa taiteellisena välineenä ja ilmaisumuotona. Sisältö: Installaatio, tilateos - teos, joka itsessään on tila, ja jota tarkastellaan sen sisäpuolelta. Tämä kuvataiteen studiokurssi pitää sisällään teemallisesti rajattuja harjoitustöitä, joissa pohditaan tilan merkitystä, tilan kokemuksellisuutta taideteoksena, ja sitä mitä installaatio taiteellisena ilmaisuna voisi pitää sisällään. Tehtävät keskittyvät sisätiloihin. Harjoitustöiden lisäksi oppilaat perehdytetään joihinkin tilataiteen ja installaatioiden historiallisesti keskeisiin teoksiin, käsitteisiin ja niitä käsitteleviin artikkeleihin. Luentojen tukena opiskelijat lukevat tehtävänantoon tai tilateoreettisiin kysymyksiin liittyviä artikkeleitä, ja kirjoittavat niistä lyhyitä reflektioita tai palautteita. Työskentely tapahtuu pääasiassa Taideteollisen korkeakoulun tiloissa, mutta kurssin edetessä pyritään järjestämään mahdollisuus työskentelemään koulun ulkopuolisiin tiloihin, joilla itsellään on voimakkaasti latautuneita merkityksiä mitkä voisivat olla työskentelyn lähtökohtana. Va taideaine () Va estetiikan ja taiteen filosofian perusteet (2 ov) Va tieteenfilosofian perusteet () (ks. Visuaalisen kulttuurin osaston taideopetus) Kielet 8 ov Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Englanti 4 ov (ks. kieliopinnot) AINEOPINNOT 75 ov MUOTOILUN OSASTON YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT 6 ov (ks. sivu?) Sivuaineopinnot/valinnaiset (sis. va harjoittelun) 15 ov OSAAMISALUE A. TEOLLINEN MUOTOILU Opintokokonaisuus suunnittelun prosessitaidot 41 ov Ymmärtää muotoilun rooli teollisuuden ja liiketoiminnan tuotekehityshankkeissa. Tuntea tuote- ja konseptisuunnitteluprosesseja Teollisen muotoilun peruskurssi 10 ov Tavoite: Peruskurssi antaa yleiskuvan teollisen muotoilun kulttuuritaustasta, ammattiperinteestä, suunnittelutyöstä ja teollisesta tuotannosta. Opiskelija perehtyy muotoilun keskeiseen problematiikkaan päämääränään tunnistaa ja kehittää henkilökohtaista muotoon ja materiaaliin liittyvää luovaa ongelmanratkaisukykyä. Tavoitteena on myös, että opiskelijat saavat peruskäsityksen muotoiluprosessin kulusta, muotoilijan tehtävistä ja esinesuunnitteluun vaikuttavista yleisistä tekijöistä. Sisältö: Kurssikokonaisuus sisältää eri materiaaleja ja tekniikoita käsitteleviä harjoitustehtäviä. Ensimmäisessä harjoitustehtävässä tutustutaan ideointimenetelmiin, toisen tehtävän aikana lähestytään muotoiluongelmaa semantiikan näkökulmasta ja kolmannessa tehtävässä tehdään esineanalyysi valituista tuotteista. Kurssikokonaisuus sisältää myös muotoilun perusteisiin liittyviä osioita. Kurssi on johdantoa teollisen muotoilun asettamien tavoitteiden tunnistamiseen, muotoilun roolin merkitykseen tuotekehityksessä ja -suunnittelussa sekä muotoiluun vaikuttavien kriteerien ymmärtämiseen. Tutustutaan tehtävien ja luentojen välityksellä teollisen muotoilijan ammattikuvaan, muotoilualan organisaatioihin ja tietolähteisiin. Luovan työskentelyn ja asiakaslähtöisen suunnittelun ytimenä on innovatiivinen, ryhmässä tapahtuva, laajaa tietoainesta soveltava prosessi, jonka eri tekijöiden merkitystä opetusjakso pyrkii hahmottamaan. Teollisen muotoilun peruskurssiin kuuluvat lisäksi muotoilun viestintätaidot ja tekniikat osiot: Koneenpiirustus Tavoite: Teollisen muotoilun peruskurssin koneenpiirustuksen osuudessa perehdytään kappaleiden tekniseen piirtämiseen. Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat: teollinen tuotekehitysprosessi, standardit, erilaiset tekniset dokumentit, koneenpiirustuksille annettavat vaatimukset ja perussäännöt, valmistuksessa tarvittavat mitat ja niiden asettaminen piirustuksiin, valmistuksen tarkkuusvaatimukset ja niiden merkinnät ja liittäminen ja kokoonpanot. Esitystekniikka Tavoite: Kurssilla opiskelija saa valmiudet töiden visuaaliselle esittämiselle suunnitteluprosessin eri vaiheissa sekä perustan projektio- ja perspektiivipiirtämiselle ja oppii ymmärtämään tasokuvien ja todellisuuden välisiä suhteita. Sisältö: Kurssilla tehdään harjoitustehtäviä erilaisilla käsin tehtävillä visualisointimenetelmillä, käyttäen piirtämistä muotoilun työkaluna sekä tehdään projektio- ja perspektiiviharjoituksia. Ammattikäytäntö Tavoite: Kurssilla opiskelija perehtyy teollisen muotoilijan ammattiin ja alan toimintatapoihin sekä muotoilutyön tarjoamiseen ja projektien hallintaan, suulliseen esiintymistekniikkaan ja kirjalliseen esitykseen. Sisältö: Kurssi sisältää luentoja muotoilualan projektityöskentelyn käynnistymisvaiheista ja portfoliotyöskentelystä osana opintoja sekä tutustumiskäyntejä. Metallityöpaja Tavoite: Opiskelija saa riittäviä valmiuksia käyttää työstökoneita ja käsityökaluja oikein ja turvallisesti mallien ja prototyyppien rakentamisessa. Sisältö: Kurssilla tutustutaan metalliteollisuuden perusmenetelmiin, joita ovat hitsaus, sorvaus, jyrsintä ja levytyöt. Puutyöpaja Tavoite: Opiskelija saa riittäviä valmiuksia käyttää puutyöstökoneita ja käsityökaluja oikein ja turvallisesti mallien ja prototyyppien rakentamisessa. Sisältö: Kurssilla tutustutaan puutyöstökoneiden ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin luentojen ja mallikappaleiden valmistuksen avulla. Mallitekniikat Tavoite: Opiskelija saa valmiuksia käyttää erilaisia mallitekniikoita hahmomallien ja prototyyp

16 pien rakentamisessa. Sisältö: Kurssilla tutustutaan mallinrakennusmateriaaleihin- ja tekniikoihin nopeiden kokeilutehtävien avulla Teollinen muotoilu I 1 Tavoite: Opintojakson aikana opiskelija perehtyy muotoiluprosessin perusteisiin ja harjaantuu tunnistamaan ongelmia, ratkaisemaan niitä ja perustelemaan toteuttamiaan muotoiluratkaisuja. Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja valmistusmenetelmiin sekä kolmiulotteisten mallien hyväksikäyttöön muotoilun ideointi-, kehittämis- ja esittelyvaiheissa. Sisältö: Opintokokonaisuuden aikana käsitellään muotoilun tärkeimmät ajatussuunnat ja toimialueet sekä tuotteiden vaikutusta ihmiseen ja elinympäristöön. Harjoitustöiden pääpaino on tuotteiden muotoon ja ilmaisuun liittyvissä ongelmissa ja valmistukseen liittyvissä näkökohdissa. Harjoitustyöt toteutetaan käyttämällä mallinrakennusta suunnittelun apuvälineenä sekä erilaisilla visualisointimenetelmillä. Harjoitustehtäviä integroidaan mekaanisen teknologian opintojakson kanssa ja myös osa äidinkielen opinnoista on integroitu harjoitustyöhön. Teollinen muotoilu I kuuluvat lisäksi kommunikaatiotaito- ja materiaalilähtöisen tuotemuotoilun osiot: Tuotekuvaus Tavoite: Kurssilla opiskelija tutustuu valokuvauksen perusteisiin, kameran rakenteeseen ja perustoimintoihin tarkoituksella, että hän osaa itse dokumentoida harjoitustyönsä mm. käytettäväksi portfoliossa. Sisältö: Kurssi sisältää luentoja väri- ja digitaalikuvauksesta, kuvausharjoituksia, kuvausten analysointia ja digitaalikuvien skannausta ja kuvankäsittelyn perusteita. Plastinen muotoilu Tavoite: Kurssin tavoitteena on harjoitustyön avulla oppia systemaattisesti luomaan ja tutkimaan, kehittämään ja määrittämään monimutkaisia kaksoiskaarevia pintoja ja niiden yhdistelmistä syntyviä muotoja. Sisältö: Suunnittelutehtävän aiheena olevan kohteen avulla toteutetaan muotoiluprosessi, jonka tuotoksena on kolmiulotteinen malli. Lasiluennot Tavoite: Tavoitteena on hallita teollisen lasinvalmistuksen menetelmät, ymmärtää tuotantomenetelmien ja muotoilun suhde sekä saada käsitys lasimuotoilun historiasta. Sisältö: Luennot: 1. Puristelasi, 2. Puhallettu lasi ja sen jälkityöstö, 3. Valu, injektiopuristus ja muita erikoismenetelmiä ja 4. Taidelasi sekä kurssitehtävät ja tutustumiskäynnit. Metallistudio Tavoite: Kurssin tavoitteena on esitellä erilaiset työtavat ja -välineet, perustekniikat ja materiaalien ominaisuudet sekä perehdyttää näiden ominaisuuksien kautta syntyviin mahdollisuuksiin rakenteen ja muodon suhteen. Kurssi antaa riittävän valmiuden käyttää koneita ja käsityökaluja oikein ja turvallisesti. Sisältö: Kurssilla tutustutaan taideteollisen ja taidekäsityöobjektin valmistukseen liittyviin teknisiin perusteisiin metallitaiteen alueella sekä harjoitellaan metallistudion perustekniikoita pikatehtävien avulla. Lasipaja Tavoite: Kurssin tavoitteena on esitellä erilaiset työtavat ja -välineet, perustekniikat ja materiaalin ominaisuudet sekä perehdyttää näiden ominaisuuksien kautta syntyviin mahdollisuuksiin muodon suhteen. Kurssilla tutustutaan käsinpuhaltamiseen ja teolliseen tuotantoprosessiin. Sisältö: Kurssi sisältää lasiluentoja ja prosessityöskentelyä, joka sisältää seuraavat työvaiheet: ideat ja luonnoskonseptit, luonnoskonseptien kehittely, esittely ja arviointi, valitun konseptin jatkokehittely, prototyyppiesineen valinta, muottipiirustukset ja muottimenetelmän valinta, prototyyppiesineen valmistus ja koko konseptin esittely Teollinen muotoilu II 6 ov Tavoite: Opintojakson aikana opiskelijan kyky tunnistaa suunnittelukohteeseen ja laajempiin sidoksiin liittyviä olennaisia ongelmia ja mahdollisuuksia sekä kykyä hankkia, analysoida ja soveltaa uusinta tietoa tuotesuunnittelussa syvenee. Lisäksi opiskelijan muotoilusuunnitelmien ja ammattikäytännön keskeisten asioiden hallinta laajenee. Sisältö: Harjoitustyö tai projekti annetusta tai hyväksytystä aiheesta yhteistyössä ulkopuolisen osapuolen kanssa, joka voi olla yritys, kaupunki, festivaali, muu tilaaja tai tapahtuma. Aihe voi liittyä liikenne-, kaupunki-, ympäristö-, tila- tai valosuunnitteluun. Teollinen muotoilu II kuuluvat lisäksi osiot: Luomisen hetki Tavoite: Kurssin tavoitteena on aiheen käsittelyn yhteydessä antaa opiskelijalle konkreettisia eväitä mm. opinnäytetyön tekoon - harjoittaa ajattelua, argumentaatiot, lukemista, luetun analysointia, haastattelu- ja muun empiirisen aineiston analysointia, kirjoitusta ja kirjoitusprosessin hallintaa sekä ilmaisemaan itseä suullisesti ja kirjallisesti itsereflektoiden. Sisältö: Kurssin aiheena on taiteellisesti luova työskentelyprosessi ja sen valottaminen erilaisista näkökannoista käsin. Portfolio Tavoite: Tutkintoportfolioon eli työnäytekansioon kootaan tehdyistä opinnoista kuvalliset ja kirjalliset näytteet, joilla opiskelija esittäytyy muotoilijana ja osoittaa ammatillisen ja taiteellisen osaamisensa laajan kuvan. Opiskelija kirjoittaa myös itsestään ja työstään. Sisältö: Portfolio sisältää seuraavat aiheet: itseilmaisu ja taiteellinen työ, tekninen tieto ja taito, konseptisuunnittelu ja ammattiorientaatio. Opiskelijan tulee kirjallisesti ja visuaalisesti osoittaa henkilökohtainen ammatillinen näkemys ja suuntautuminen Tuotekehitys I 1 ov Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva systemaattisen, integroidun tuotekehitysprosessin kulusta ja perehdyttää tärkeimpiin välineisiin joiden avulla opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kehitysprojektin. Sisältö: Kurssilla luetaan englanninkielinen oppikirja ja tehdään tehtäviä liittyen: development processes and organizations, managing product development projects, identifying customer needs, establishing product specifications, concept generation and selection, protypes and testing. Kurssi suoritetaan Teknillisessä korkeakoulussa Tuotekehitys II 4 ov Tavoite: Tavoitteena on soveltaa koko opiskeluajan oppeja käytäntöön systemaattisen tuotekehityksen periaatteiden mukaisesti ja kokeilla tuotekehityksen apukeinoja tarpeen mukaan. Sisältö: Kurssilla sovelletaan luovan ongelmanratkaisun menetelmiä, QFD:tä, arvoanalyysiä, DFMA:ta, ym. tarpeen mukaan. Opiskelijaryhmät toteuttavat lukukauden aikana teollisuuden toimeksiantoon perustuvan tuotekehityshankkeen. Kurssi suoritetaan Teknillisessä korkeakoulussa Opinnäytetyö ja portfolio 8 ov Tavoite: Taiteen kandidaatin opinnäyte on muotoilutyö, jossa tuotetaan muotoiluratkaisu lähtökohdaksi valitun aiheen pohjalta. Työn tarkoituksena on osoittaa tekijän itsenäistä kykyä ratkaista muotoiluongelmia. Muuntyyppisiä opinnäytetöitä voidaan hyväksyä perustelluista syistä. Opiskelijan tulee osoittaa omaksuneensa koulutukseen sisällytetyt tiedot ja taidot sekä kyetä kriittisesti soveltamaan niitä. Opinnäytetyö voidaan suorittaa itsenäisesti tai pienryhmissä. Taiteen kandidaatintutkintoa varten opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte äidinkielellään, jos se on suomi tai ruotsi, muutoin vain englanniksi. Sisältö: Taiteen kandidaatin opinnäyte koostuu kirjallisesta dokumentista ja työn esittelystä. Tyypillisesti työhön liittyy näiden lisäksi produktio-osa. Opinnäytetyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota aiheen valintaan, muotoiluprosessin hallintaan, työn dokumentointiin ja muotoilutyön tulosten tasoon. Työn dokumentointi sisältää työprosessin ja produktio-osan kuvauksen siten, että näiden arviointi on mahdollista Kypsyysnäyte - ov Tavoite: Tavoitteena on osoittaa kyky kirjoittaa äidinkielellään essee opinnäytetyönsä / koulutusohjelmansa alalta. Sisältö: Kypsyysnäyte ei sisälly äidinkielen jaksoon, vaan se suoritetaan erillisenä suorituksena valvotussa tenttitilaisuudessa. Opintokokonaisuus visuaaliset viestintätaidot 10 ov Visuaalinen ajattelu ja luovuus, kommunikointi ja muotoiluratkaisujen esittäminen 2D/3D muodoissa sekä perinteisillä että tietoteknisillä menetelmillä Tietotekniikka: CAD I 4 ov Tavoite: Opiskelija perehtyy tietokoneen käyttöön ja kolmiulotteiseen tietokoneavusteiseen teolliseen muotoiluun. Sisältö: Käyttöjärjestelmä: WindowsNT. Ohjelma: MicroStation Modeler. WindowsNT -käyttöjärjestelämn käyttö omalla tunnuksella. Kolmiulotteinen parametrinen tilavuusmallinnus, pintamallinnus, visualisointi, mitoitus, pikamallinnus MicroStation Modeler:illa

17 10002 Tietotekniikka: CAD II Tvaoite: Opiskelija laajentaa kolmiulotteisen tietokoneavusteiseen teollisen muotoilun taitojaan. Sisältö: Rhino -käyttöjärjestelmä Tietotekniikka 2D Tavoite: Graafisten perusohjelmien hallinta ja soveltaminen omaan ammattialaan. Sisältö: Graafiset perusohjelmat; Photoshop, Freehand, ym. Kurssi on muotoilun osaston yhteisesti järjestettäviä opintojaksoja Graafinen suunnittelu Tavoite: Opiskelija saa perustiedot viestinnästä ja painotuotteen valmistamisen keskeisistä menetelmistä. Tavoitteena on tutustua viestinnän graafisiin elementteihin, joiden avulla luodaan graafinen yrityskuva. Sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat yleiset painomenetelmät, tekstitypografian perusteet, painotuotteen asemointimallin laatiminen, sen valmistusvaiheet ja ladonta sekä kuvataiton perusteet. Kurssin aikana rakennetaan valitulle yritykselle sen graafinen yrityskuva ja runko graafiselle ohjeistukselle. Opintokokonaisuus tekninen tieto ja taito 10 ov Materiaali- ja tuotantotietous, teolliset tuotantomenetelmät ja henkilökohtaiset kädentaidot Tietotekniikka: CAM Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot numeerisesta työstöstä ja eri tyyppisistä työstötavoista sekä pystyy käyttämään itsenäisesti Surfcam -ohjelmistoa. Sisältö: NC -työstö: erilaiset työtavat, tavallisimmat työkalut. Surfcam: valikot, mallinnus, työstöratojen tekeminen ja tiedonsiirto. Koneistus: harjoitustyö. Henkilökohtainen harjoitustyö tehdään 1-3 hengen ryhmissä. Se voi olla toisen kurssin malli tai proto, joka tehdään NC -koneistuksena. Töistä sovitaan erikseen. Maksimi koneistusaika on n. 3 tuntia Mekaaninen teknologia Tavoite: Opintojaksolla opiskelijalle muodostuu käsitys tärkeimmistä kappaletavarateollisuuden käyttämistä raaka-aineista, niiden ominaisuuksista, valmistuksesta ja työstömenetelmistä sekä saadaan valmiudet itsenäiseen tiedon hankintaan ja alaan liittyvän teknisen kehityksen seuraamiseen. Sisältö: Opintojakson aikana käsiteltäviä aiheita ovat tekniset materiaalit, erityisesti tavallisimmat metallit, niiden valmistus ja käyttö sekä teollisuuden tuotantomenetelmät. Perehdytään muotoiluun, materiaalinvalinnan ja valmistusmenetelmien vuorovaikutukseen. Lisäksi tutustutaan puu- ja keraamisen alan raaka-aineisiin ja kaupallisiin puolivalmisteisiin Muoviteknologia Tavoite: Opintojakson aikana opiskelija saa perustiedon muovien ja muovikomposiittien teollisista työstömenetelmistä, polymeerien ja yleisimpien muovi- ja luonnonkuitukomposiittirakenteiden ominaisuuksista ja valinnasta tuotteen vaatimusprofiilin perusteella. Sisältö: Luennoilla käsiteltäviä aiheita ovat muovien ryhmitys, muovilajit ominaisuuksineen, muovien käytön asettamat vaatimukset suunnittelulle, tärkeimmät muovien jalostusmenetelmät sekä kierrätykseen liittyvät yleisperiaatteet Sähkötekniikka Tavoite: Opintojaksolla opiskelija tutustuu tuotteiden rakennesuunnittelussa tarvittaviin sähkötekniikan ja elektroniikan perustietoihin. Sisältö: Luennoilla käsiteltäviä aiheita ovat sähkötekniikan ja elektroniikan komponentit. digitaalitekniikka, valaistustekniikka, sähkölaitteiden lämpösuunnittelu ja sähköturvallisuusmääräykset. Osaamisalue B. Käytettävyys ja toiminnallisuus Opintokokonaisuus ergonomia ja käytettävyys 4 ov Perehtyä ergonomisen suunnittelun periaatteisiin, käsitteisiin ja toimintatapoihin Ergonomia Tavoite: Perehdyttää opiskelija ergonomisen suunnittelun periaatteisiin, ergonomian käsitteisiin, ihmisen keskeisiin rakenteisiin ja toimintamekanismeihin sekä ergonomian tutkimus- ja suunnittelumetodologiaan. Sisältö: Ergonomian periaatteet, kehitys ja liittymäkohdat. Fyysinen ergonomia: antropometria: ihmisen mitat, ihmismallien käyttö suunnittelussa, fysiologia ja biomekaniikka: asennot, liikkeet ja voimat, tilasuunnittelu: katseluergonomia, työtasot, layout ym., tilan mallintaminen ja säätökokeet, istuminen ja istuimet, käden liikkeet ja otteet. Kognitiivinen ergonomia: näkeminen ja kuuleminen, ihminen tiedon käsittelijänä, näytöt ja symbolit, säätö- ja ohjauslaitteet, käyttöliittymät, käytettävyyssuunnittelu. Toimintatavat, toiminnan analysointi, mallintaminen ja simulointi, ergonominen suunnitteluprosessi TM I: Käytettävyys Tavoite: Opintojakso perehdyttää käyttöliittymien suunnitteluun ja menetelmiin, joilla käyttäjän toiminnalliset tarpeet tunnistetaan. Sisältö: Johdatus käytettävyystutkimuksen ja vuorovaikutteisen suunnittelun perusteisiin. Opintokokonaisuus tutkimusmenetelmät Perehtyä järjestelmälliseen tiedonhankintaan ja aineiston johdonmukaiseen ja lähdekriittiseen käsittelyyn Tutkimusmenetelmät Tavoite: Opintojaksolla opiskelija perehtyy järjestelmälliseen tiedon hankintaan sekä aineiston johdonmukaiseen ja lähdekriittiseen käsittelyyn. Sisältö: Luennoilla käsiteltäviä aiheita ovat tutkimushankkeen suunnittelu, tiedon haku, tiedon hankinta empiriasta, laatujen analysoiminen, määrien analysoiminen, tiedon arvioiminen, ennustaminen, raportoiminen ja kehittäminen. Osaamisalue C. Kulttuuri Opintokokonaisuus kulttuurintuntemus Materiaalinen kulttuuri, filosofian perusteet, taiteen ja muotoilun historia - kulutus, sosiaalinen käyttäytyminen ja teknologian muotoutuminen Kulttuurisosiologia Tavoite: Kurssin tavoite on johdattaa kulttuurisosiologian olennaisimpiin kysymyksiin keskeisten teoreetikoiden ja käsitteiden kautta ja soveltaa teoriaa ajankohtaisiin kysymyksiin kulttuurissa, taiteessa ja yhteiskunnassa. Sisältö: Kurssilla käsitellään teemoja elämäntavasta, tyylistä ja muodista elämysyhteiskuntaan ja brändikritiikkiin. Tavoite on käydä läpi sekä perusteoria että ajankohtaisia keskusteluja. Tehtävissä käsitellään lisäksi sosiologisen argumentaation rakentumista ja rakentamista avuksi opinnäytetöihi Koulutusohjelma ja sen tavoitteet/ opiskelusta ja ohjauksesta Teollisen muotoilun taiteen maisterin koulutusohjelmassa pyritään ennakoimaan yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia ammattikunnan tuleviin mahdollisuuksiin ja toimintaan. Muotoilutoiminta kansainvälistyy, monimuotoistuu ja vaikuttaa yritysten päätöksentekoon yhä pitkäjännitteisemmin. Samalla se nivoutuu tiukemmin tutkimus- ja kehittämistoimintaan, innovointiin sekä tuotteistamiseen. Kandidaattitutkintoa käsitteellisemmissä taiteen maisteriopinnoissa vaaditaan itsenäistä opiskelutapaa ja suuntautumista. Monialainen ryhmätyö, strategisen suunnittelun ja liiketoiminnan näkökulmat sekä vahva kansainvälisyys vaikuttavat kaikkien osaamisalueiden ja suuntautumisvaihtoehtojen opintojaksoilla, seminaareissa ja projekteissa. Merkittävä osa opintojaksoista ja projekteista toteutetaan englanninkielisinä. Maisteriohjelman projektiopinnoissa painotetaan ideoita ja muotoilullisia innovaatioita laadukkaan ja kestävän muotoilutyön perustana. Projekteissa lähestytään muotoilutehtäviä tutkimuksellisesta ja strategisesta näkökulmasta. Tutkimukseen ja mahdollisiin jatko-opintoihin opiskelijoita johdattavat tutkimukselliset opintojaksot, tutkijoiden osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen

18 Teollisen muotoilun maisterikoulutusohjelma 6o ov (Tam) OV 4 ov 4 ov 8 ov 4 ov 4 ov ov 4 ov 4 ov ov 2ov 1 ov 1 ov 20 ov ov Koulutuksen tavoitteet Teollisen muotoilun taiteen maisterin koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa muotoilun ammattilaisia yhteiskunnan, teollisuuden, elinkeinoelämän ja koulutuksen tarpeisiin. Teollisen muotoilijan ammatillisena tehtävänä on tuotteiden ja palvelujen toiminnallisten ja esteettisten ominaisuuksien kehittäminen. Koulutusohjelman osaamisalueet ja ammattikuvat Koulutusohjelman rakenne perustuu muotoilijan työhön. Koulutuksen neljä ydinosaamisaluetta ovat: tuotemuotoilu, strateginen suunnittelu, vuorovaikutteinen suunnittelu ja kulttuuri lähinnä muotoilu ja muotoilun kulttuuriset kytkennät. Perinteisesti muotoilu on nojautunut paljolti yksittäisen muotoilijan luovan suunnittelun ja ongelman ratkaisun varaan. Viime vuosna yhteistyö muiden tuotekhityksen ammattilaisten kanssa on korostunut. Teolliset muotoilijat työskentelevät mediaintensiivisessä, kansainvälistyneessä ympäristössä, jossa perinteisen muotoilijan taitojen lisäksi menestyvään ammattiin harjoittamiseen tarvitaan myös tekniikan, liiketoiminnan, yhteiskunnan ja kuluttajien tuntemusta. Muotoilun työkalujen digitalisoituminen on myös muuttanut ammattikuvaa oleellisesti. Koulutusohjelma ja sen tavoitteet/ opiskelusta ja ohjauksesta Teollisen muotoilun taiteen maisterin koulutusohjelmassa pyritään ennakoimaan yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia ammattikunnan tuleviin mahdollisuuksiin ja toimintaan. Muotoilutoiminta kansainvälistyy, monimuotoistuu ja vaikuttaa yritysten päätöksentekoon yhä pitkäjännitteisemmin. Samalla se nivoutuu tiukemmin tutkimus- ja kehittämistoimintaan, innovointiin sekä tuotteistamiseen. Kandidaattitutkintoa käsitteellisemmissä taiteen maisteriopinnoissa vaaditaan itsenäistä opiskelutapaa ja suuntautumista. Monialainen ryhmätyö, strategisen suunnittelun ja liiketoiminnan näkökulmat sekä vahva kansainvälisyys vaikuttavat kaikkien osaamisalueiden ja suuntautumisvaihtoehtojen opintojaksoilla, seminaareissa ja projekteissa. Merkittävä osa opintojaksoista ja projekteista toteutetaan englanninkielisinä. Maisteriohjelman projektiopinnoissa painotetaan ideoita ja muotoilullisia innovaatioita laadukkaan ja kestävän muotoilutyön perustana. Projekteissa lähestytään muotoilutehtäviä tutkimuksellisesta ja strategisesta näkökulmasta. Tutkimukseen ja mahdollisiin jatko-opintoihin opiskelijoita johdattavat tutkimukselliset opintojaksot, tutkijoiden osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelijapalautekäytännöt Pääaineopinnot ovat suurelta osin projekteja, joissa ohjaaja antaa henkilökohtaista palautetta työ edetessä. Jokainen projektijakso päättyy yhteiseen presentaatioon ja loppukritiikkiin. Niissä kurssin osanottajat osallistuvat prosessiin ja sen tulosten arviointiin ja ohjaaja antaa henkilökohtaisen palautteen ja arvion. Teollisen muotoilun koulutusohjelma 60 ov TaM OSAAMISALUEET Opintokokonaisuudet I II Introduction to joint master studies 2 cr * Design and Creative Teaamwork Muotoilun prosessitaidot 4 ov Tuotedekonstruktio 4 ov CAD SYVENTÄVÄT AINEOPINNOT Design Designtoiminnan kommunikaatiotaidot Toimintatutkimus Tutkimusmenetelmät sl & kl à 4-8 ov sl & kl à 4-8 ov Projektit Strateginen suunnittelu -projekti 4 ov Käytettävyys -projekti 4 ov Joint project 2 cr * Product and Brand Identity workshop Muotoilun organisointi Design Management and Leadership 2-6 ov Strateginen suunnittelu (IDBM sivuaine) User Inspired Design 4 ov Käyttöliittymän muotoilu 4 ov Käytettävyys ja vuorovaikutteinen suunnittelu 2-6 ov Vuorovaikutteinen suunnittelu (Käytettävyys sivuaine) Muotoilun kulttuuri Tuote, tekijä, käyttö Kulttuurisosiologia 20th Century Finnish Design and Architecture 2ov Muotoilu ja kulttuuri 2-6 ov Kulttuuri Theoretical and Conceptual Seminar I, 1 cr * Theoretical and Conceptual Seminar II, 1 cr * Lopputyöseminaari I, 1 ov/thesis seminaari, 1 ov Lopputyö Thesis seminar II 1 cr Lopputyö 20 ov IDBM Käytettävyyskoulu Vapaavalintainen IDBM Käytettävyyskoulu Vapaavalinnainen Sivuaineopinnot 70 71

19 MUOTOILUN OSASTON YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT 8 ov, ks. s Designtoiminnan kommunikaatiotaidot Teollisen muotoilijan osaamista on designosaaminen eli teollinen muotoilutaito. Luonteeltaan avoimessa muotoilutoiminnassa ovat moninaiset ryhmätyö- ja kommunikaatiotaidot erityisen tärkeitä. Monialaisuus ja ryhmätyön menetelmät ja mahdollisuudet sekä haasteet kohdataan heti opintojen alussa Design and Creative Teamwork Objectives: The intensive workshop aims to provide participants with a theoretical and practical overview of creative teams, teamwork and teambuilding processes with particular emphasis on iterative and generative learning in cross-disciplinary design projects. Content: The creative workshop is structured into two parts. The first part addresses questions such as: - what are the critical factors for team success and team failure in creative planning projects? - how does psychological type, team role(s) and disciplinary role(s) relate to and effect team performance? The second part explores through a teambased exercise: - the use and value of scenario-thinking and vision-building in New Product Development and business planning activities - the benefit of integrating different scenariothinking and planning levels i.e. combining macro-level scenarios with use, and use scenarios in design planning Design Process Skills 4 ov Objectives: The course aims to develop students confidence and deepen their skills on how to lead and manage a design project, to gain knowledge of different methods and tools used in the process through a specific assignment. Content: Recognizing the objectives of a design work, organizing the work to a project, creating a work plan and a tender for the client. Recognizing the essential background material needed in design project and collecting information. Evaluation of the usability of the information. Composing ideas and creative problem solving through the most common teamwork methods. Developing the ideas to three-dimensional models and prototypes, as well as creating the written and digital documentation of the design project. Negotiation skills, and presentation skills Product Deconstruction 4 ov Objectives: The objective of the course is to deepen students understanding of evaluating design products. The course aims at developing skills in systematic analysis of design solutions and objectives of designers work, in recognising different evaluation criteria and to utilise different methods to collect information to support evaluation. Content: The students will search and define the relevatn evaluation angles of a topical design product. The analysis will be made for instance in practical, commercial and/or in cultural context. The design solutions will be related to the user segments, target markets, technology base, maturity of the product category, the personal style of the designer e.g. other essential attributes that have influence on the design. The students will plan and complete the analysis by interviews, critical observations, lifecycle analysis, etc.. Discussions with the designers of the chosen product, documentation of the project and final presentation will conclude the course Tietotekniikka: CAD III Tavoite: Opiskelija perehtyy kolmizlotteiseen pintamallinnukseen ja vapaiden pintojen hahmotteluun. Sisältö: Käyttöjärjestelmä: WindowsNT4.0 Ohjelmat: Rhinoceros tai Alias Pintamallinnukseen erikoistuminen, pintojen rakentaminen ja muotoileminen pintamallinnustyökaluilla sekä niiden visualisointi Tietotekniikka: CAD IV Tavoite: Opiskelija perehtyy verkkoselaimella esitettävän multimedian tekemiseen Sisältö: Käyttöjärjestelmä: WindowsNT4.0 Ohjelmat: Macromedia Flash Tutkimusmenetelmät Tavoitteet: Muotoilututkimus etenee ja sen merkitys opetuksessa kasvaa. Opiskelijat perehdytetään keskeisiin muotoilututkimuksessa ja niihin liittyvinä yhteiskunta- ja kauppatieteissä käytettyihin laadullisiin tutkimusmenetelmiin ja tutkimuskäytäntöihin Toimintatutkimus / Action Research Objectives: The class introduces participants to design research methods. The aim is to give an overview of user research methods in design. Research has become increasingly important in design for a variety of reasons, including increasingly complex design processes and the economics of design. Content: This class consists of two interrelated parts. (A) 1 credit: Lectures in fall semester (B) 1 credit: Own work (integrate this part of the Action Research course to your final thesis project). Projektit Tavoitteet: Projekteissa painotetaan ideoita ja muotoilullisia innovaatioita laadukkaan ja kestävän muotoilutyön perustana. Projekteissa lähestytään muotoilutehtäviä tutkimuksellisesta ja strategisesta näkökulmasta. Projektien teemoja ovat tuote kulttuurissa, ekologia ja kestävä kehitys, strateginen suunnittelu, vuorovaikutteinen suunnittelu, avoin suunnittelu, monialainen ja -kulttuurinen tiimityöskentely Projektit - Design / Strateginen suunnittelu / Vuorovaikutteinen suunnittelu à 4-6 ov Tavoite: Muotoilutaitoja syvennetään tuote-, konsepti- ja skenaariosuunnittelun keinoin yhteistyöyritysten tai -yhteisöjen toimeksiannosta. Opiskelijoita ohjataan valitsemaan suuntautumisvaihtoehtonsa mukainen projekti. Sisältö: Avoimen muotoilutoiminnan moninaiset ryhmä- ja kommunikaatiotaidot. Suunnitteluprosessit ja tuotokset. Design management and Leadership Tavoitteet: Maisteriopinnoissa painotetaan erityisesti muotoilun strategista osaamista. Tieto- ja viestintätekniikan ajama muutos kohti jälkiteollista yhteiskuntaa sekä ekologian ja kulttuurin ajama siirtymä kasvun ideologiasta kohti kestävän kehityksen ideologiaa kiristävät tutkimuksen, innovoinnin, tuotteistamisen ja tuotekehityksen aikatauluja ja tuottavuusvaatimuksia. Nämä suuret muutokset edellyttävät muotoilulta strategista osaamista ja vaativat toimintojen kerrostamista. Kuluttajien odotusten ja tulevien valintojen tunnistamisen merkitys liiketoiminnalle on kasvanut niin muotoilun näkemyksellisen johtamisen kuin hallinnon alueilla. Kuluttajien tulevia valintoja tehdään arvioitavaksi visioiden ja konseptien konkretisoinneilla sekä käytetään eritasoisia mallintamismenetelmiä. Näiden menetelmien avulla voidaan todellistaa ja tuotteistaa erilaisia laadullisia tuotevaihtoehtoja. Muotoilun strategisen osaamisen opetusmuotoja ovat opintojaksot ja luennot sekä lukukausittain ja -vuosittain tuotetut tutkimus- ja kehittämisprojektit Design and Product/Brand Identity Workshop Objectives: The workshop aims to introduce to participants the concept of design as a strategy in business, and investigates how (and why) the integration of knowledge, skills, imagination and culture of different disciplines e.g. designers, engineers and marketers are critical for the effective development of product concepts including the vitalization of product and corporate identity. Content: Questions addressed during the workshop include: - What are brands and who are they for? - What enables or inhibits organizations from building strong brands? - What is the role of design in creating and communicating product/brand identity? The majority of the workshop focuses on how to build brands in practice Muotoilun organisointi () Tavoite: Kurssi syventää opiskelijoiden ymmärrystä muotoilun liiketoiminnallisesta toimintaympäristöstä. Kurssilla tarkastellaan liiketoiminta-alueen, markkinoiden ja tuotekategorioiden vaikutusta muotoilutoiminnan organisointiin. Sisältö: Kurssiin sisältyy muotoilun eri toiminta- ja organisaatiomallien tarkastelu mukaanlukien mm. keskitetty yrityksen sisäinen muotoiluosasto, organisaatioon hajautettu muotoilutoiminto, projektipohjainen muotoilukonsultointi ja verkottunut muotoilukäytäntö. Kurssi pyrkii eri mallien toimintaperiaatteiden hahmottamiseen ja etujen ja ongelmien tunnistamiseen. Käytettävyys ja vuorovaikutteinen suunnittelu Tavoitteet: Opintokokonaisuus tarkastelee älykkäiden tuotteiden ja kuvapohjaisten käyt

20 töliittymien suunnittelua ja erityisesti käytettävyyden ottamista huomioon tuotekehityksen varhaisimmasta vaiheesta alkaen. Tuotteiden kehittämisessä edetään kuluttajien odotusten ja tarpeiden tunnistamisesta kohti yksityiskohtaisempaa ihmisen ja tekniikan vuorovaikutuksen suunnittelua. Tietoyhteiskunnassa palveluja tullaan käyttämään vielä määrittelemättömillä tuotteilla, jotka sisältävät usein pienikokoisen, mutta sisällöltään laajan käyttöliittymän. Tuotteiden, palvelujen ja palvelusisältöjen haluttavuus ja hyväksyttävyys nousevat tarkastelun haasteiksi. Niihin pureudutaan käytettävyystutkimuksen ja vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmiä soveltamalla User Inspired Design 4 ov Objectives: The objectives of the course are to learn design- and concept creation processes, to learn to gather and apply versatile user information, and to link it with designer s own creative insight. The course will train students to define the base for design of a new product or service. Content: Models and methods applied in user-centered concept design processes will be addressed. Students will learn the meaning of personal interpretation of a design challenge and commitment to the goals of the project. The approaches to understand users life and world will include probes methods based on the users self-documentation and user observations. User information will be interpreted through systematic analysis and through more subjective and holistic methods User Interface Design () Objectives: The goal of the course is to introduce students with the design process of an interactive interface. The role of industrial and interface design will be approached through theory and practical exercises. Content: The content of the course include the form, interface, functions, size, and style of an interactive product. The structural elements and layers of a user interface will be discussed. The course will also cover the styles of user interfaces of smart products (such as wrist computer, mobile phone, PDA, vehicle user interfaces). Kulttuuri Tavoitteet: Tuotteiden suunnittelua, muotoilua ja käyttöä määrittävät yhä enemmän kulttuuriset tekijät. Nämä koskevat sekä niitä tavoitteita, joita valmistaja ja muotoilija tuotteelle asettavat että niitä valintaan, vastaanottoon ja käyttötapoihin liittyviä seikkoja, jotka kytkeytyvät tuotteen päätymiseen kuluttajalle. Muotoilijoiden osaamisen osaksi on noussut kulttuurisen tietämyksen hallinta, jolla myös tuotteen laatua ja palvelevuutta voidaan kohottaa. Tätä korostaa edelleen lisääntyvä kansainvälistyminen ja siihen liittyvä monikulttuurisuuden sekä kulttuurierojen ymmärrys. Muotoilu ja kulttuuri -osaaamisalueen opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijoissa kykyä nähdä oma työnsä osana laajempaa kulttuurista kokonaisuutta sekä havainnollistaa niitä moninaisia kulttuurisia kytkentöjä joita muotoilulla ja tuotteilla on osana ihmisten tavaramaailmaa, kulutusta sekä kulttuurisia pyrkimyksiä. Opinnot syventävät kandidaattivaiheessa annettua kulttuurista ja historiallista tietämystä sekä tukevat strategisen suunnittelun antamia valmiuksia kuten myös käytettävyysosaamiseen liittyvää ymmärrystä muotoilijan, tuotteen ja käyttäjän välisistä suhteista Muotoilun kulttuuri (2-3 ov) Tavoite: Antaa opiskelijalle käsitys muotoilun kulttuurisista sidonnaisuuksista sekä siitä kentästä, jossa muotoilija ammatissaan toimii. Sisältö: Historiallisen aineksen ja nykykulttuurin erittelyn avulla havainnollistuva kokonaisuus Tuote, tekijä, käyttö () Tavoite: Havainnollistaa niitä vaihtelevia yhteyksiä, joita tuotteella, tekijällä (muotoilija, taideteollinen ammattilainen) ja eri kulttuurisilla käyttötilanteilla on muotoilun ja taideteollisuuden kentässä. Sisältö: Konkreettisten esimerkkien ja käyttöyhteyksien kautta tapahtuva erittely ja todentaminen th Century Finnish Design and Architecture (2-3 ov) Objectives: To contextualize the MA education with examples of landmarks of the 20th century Finnish design environment. Content: Modern Finnish Design. 20th century architecture in Finland. Kulttuurisosiologia Tavoite: Kurssin tavoite on johdattaa kulttuurisosiologian olennaisimpiin kysymyksiin keskeisten teoreetikoiden ja käsitteiden kautta ja soveltaa teoriaa ajankohtaisiin kysymyksiin kulttuurissa, taiteessa ja yhteiskunnassa. Sisältö: Kurssilla käsitellään teemoja elämäntavasta, tyylistä ja muodista elämysyhteiskuntaan ja brändikritiikkiin. Tavoite on käydä läpi sekä perusteoria että ajankohtaisia keskusteluja. Tehtävissä käsitellään lisäksi sosiologisen argumentaation rakentumista ja rakentamista avuksi opinnäytetöihin. Tekstiilitaiteen koulutusohjelmat Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelmat Utbildningsprogrammen för mode- och textilkonst Fashion and Textile Design Degree Programmes Hämeentie 135 C, 6. krs, Helsinki T , F Muotoilun osaston johtaja Professori Helena Hyvönen, tekstiilitaiteen koulutusohjelma vastaanottoaika: tiistai klo H. 6092, p , Muoti- ja tekstiilitaiteen koulutusohjelmista vastaava Lehtori Pirjo Hirvonen, vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma H. 6113, p , Opetushenkilökunta Professori Piippa Lappalainen, vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma vastaanottoaika: torstai klo H. 6093, p , Professori Päikki Priha, tutkimus, tekstiilitaiteen koulutusohjelma vastaanottoaika: maanantai klo H. 6094, p , Lehtori Ritva Erholtz, CAD, kaupalliset aineet,vastaanottoaika: keskiviikko klo H. 6114, p , Lehtori Kaarina Kellomäki (osa-aika), painokangassuunnittelu. Vastaanottoaika: maanantai (sop ). H. 6119, p , Lehtori Helena Lupari, tekstiilitaiteen koulutusohjelma vastaanottoaika: Assistentti Ana Nuutinen vastaanottoaika: keskiviikko H. 6105, p , Lehtori Maija Pellonpää-Forss, painokangassuunnittelu, teknologia-aineet, virtuaaliyliopisto-opinnot, BA kurssivastaava, vastaanottoaika: periodien aikana sopimuksen mukaisesti. Varauslista. H. 6118, p , Lehtori Jaana Pesonen (osa-aika), neulesuunnittelu vastaanottoaika: sopimuksen mukaan. Lista ovessa. H. 6117, p , Lehtori Heljä Tenhiälä, vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelman BA-vastaava vastaanottoaika: tiistai klo H. 6112, p , Tutkimus Päikki Priha, (kts. yllä) Ana Nuutinen (kts. yllä) Tiina Härkäsalmi (projekti), H. 857, p , Raija Hölttä (projekti), H. 6114, p. Leena Lukkarinen, H. 6105, p , Muu henkilökunta Amanuenssi Helena Suonsilta, (resurssihallinto), H. 6096, p , Amanuenssi Kaija Tolvanen, (koulutus- ja opintoasiat), H. 6095, p , Mallimestari Helena Ekström, p , Harjoitusmestari (konseptistudiot/ vaatestudio) Sari Haikarainen, p , Harjoitusmestari Anja Huttunen (vv ) p , Harjoitusmestari (konseptistudiot/ neulestudio) Jousi Osmo, Harjoitusmestari (konseptistudiot/ kutomo) Päivi Kokko-Vuori, p , Harjoitusmestari (konseptistudiot/ painostudio, Hannele Wasenius, p , Suunnittelu ja tekninen tuki (IT-studiot/ opetusteknologia) Petri Aarni, H. 6115, p , 74 75

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

156 Muotoilun laitos

156 Muotoilun laitos 156 Muotoilun laitos 158 Muotoilun laitos 159 Laitoksen johtaja: Pirjo Hirvonen Muotoilun laitoksen koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Keramiikka- ja lasitaiteen

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2003-2005

Tutkintovaatimukset 2003-2005 1 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset 2003-2005 Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C 00560 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 75631 Telefax (09) 7563 0223 http://www.uiah.fi 2 3 Sisältö Taideteollinen

Lisätiedot

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet.

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet. 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 365 3234 email: juhani.katainen@cc.tut.fi Osaston

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

POSITIIVISIA KOKEMUKSIA

POSITIIVISIA KOKEMUKSIA Yliopistojen 22. työturvallisuuspäivät POSITIIVISIA KOKEMUKSIA Maija Pellonpää-Forss Taideteollinen korkeakoulu, muotoilun osasto tekstiilitaiteen koulutusohjelma, lehtori, painokangassuunnittelu TaiK:n

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 28 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 email: juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR)

duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR) duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR) Hankkeen taustaa Hankkeen taustalla on perinteisen saamen käsityökulttuurin ja korkeatasoinen muotoilun osaamisen yhdistäminen sekä uudenlaisten

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Muoti. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelma Muodin pääaine Perehdytys klo 9

Muoti. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelma Muodin pääaine Perehdytys klo 9 Muoti Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelma Muodin pääaine Perehdytys 28.8. klo 9 Tervetuloa opiskelemaan! Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy kolmivuotisen, taiteen kandidaatin

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot