Toimintakertomus 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2009"

Transkriptio

1 A-klinikkasäätiö

2 puh (28) Toiminta-ajatus tuottaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen hoitopalveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Monitieteellisellä tutkimus- ja kehittämistyöllä parannetaan päihdehoidon tuloksellisuutta ja koulutuksella päihdealalla tarvittavia hoidollisia taitoja.

3 puh Ylilääkärin katsaus (28) on päihdealan hoito-, kuntoutus- ja tutkimuslaitos, jonka ylilääkärinä on Antti Holopainen. Vuosi 2009 oli vaikein sosiaalisairaalan A-klinikkasäätiön aikaisessa historiassa. Taantuma, joka alkoi loppuvuodesta 2008, alkoi näkyä sosiaalisairaalassa maksusitoumusten saannin vaikeutumisena huhtikuun alusta Voimakkaimmin hiljentyi perhekuntoutuksen kysyntä. Myös muiden kuntoutusohjelmien kysyntä laski huomattavasti. Vuonna 2008 käynnistetyt uudet toiminnot, kuten alkoholikatkaisuhoito ja asumisvalmennus, eivät vielä kompensoineet riittävästi perinteisten päihdekuntoutuspalvelujen oston vähenemistä. Syyskaudella käynnistettiin sosiaalisairaalassa markkinointiprojekti, jota avusti ulkopuolinen konsultti Kari Bäckman. Sosiaalisairaalan palveluvalikko ja hinnoittelu arvioitiin uudelleen. Tavoitteena oli yksinkertaistaa palveluvalikko ja tehdä se läpinäkyvämmäksi ostajaasiakkaille. Käytännön toimet markkinoinnin tehostamiseksi siirtyivät vuodelle 200. ssa hoidettiin yhteensä 46 eri henkilöä ja hoitojaksoja kertyi 670. Hoitopäiviä oli 0 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna, yhteensä Sairaalan hoitopäivien voimakasta vähentymistä lievensivät osaltaan asumisvalmennusyksikön lisääntyneet asumisvuorokaudet (09 asumisvrk v asumisvrk v. 2008). Asukkaita oli yhteensä 5. Syyskuun alusta alkaen sosiaalisairaalassa jatkoi toimintaansa Helsingistä muuttanut lääkkeettömän terapeuttisen yhteisöhoidon toimintamalliin pohjautuva Hietalinna-yhteisö. Syyskauden aikana oli yhteensä asiakasta hoidossa. Hietalinna-yhteisössä toteutui 405 hoitopäivää. Sosiaalisairaalan hoito- ja asumispäivien yhteismäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna 7 % huolimatta uusien palvelumuotojen tuottamista hoitopäivälisäyksistä. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus oli 26 vuorokautta, joka pysyi ennallaan. Naisten osuus (4 %) potilaista pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Perhekuntoutuksessa mukana olevien lasten osuus oli 7 %. Vuonna 2009 yleisin päädiagnoosi oli alkoholiriippuvuus (6 %). Tähän on vaikuttanut alkoholikatkaisuosaston avaaminen lokakuussa Opiaattiriippuvaisten osuus laski 4 %:iin. Vuonna 2008 opiaattiriippuvuus oli vielä yleisin päädiagnoosi (4 %). Kaksoisdiagnoosipotilaille kehitetty vaativan päihdekuntoutuksen ohjelma säilyi edelleen käytetyimpänä hoitomuotona. Katkaisu- ja vieroitushoitojen osuus hoitopäivistä nousi. Kasvu johtui alkoholikatkaisuhoidon lisääntymisestä erityisesti loppuvuodesta. Suljetun huumevieroituksen osuus hoitojaksoista pieneni hieman. Myös perhekuntoutuksen osuus väheni.

4 puh (28) Kunnista Helsinki käytti eniten sosiaalisairaalan palveluja, sen osuus hoitopäivistä oli 7 %. Turku nousi toiselle sijalle sosiaalisairaalan käyttäjäkunnista. Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa solmittu puitesopimus sosiaalisairaalan palvelujen ostamisesta astui voimaan vuoden 2009 alusta. Puitesopimuksesta huolimatta ko. kuntien hoitovuorokausien määrä kuitenkin pieneni selvästi vuonna Keski-Uudenmaan osuus sosiaalisairaalan palvelujen käytöstä nousi. Muun Suomen osuudeksi jäi 4 %. Kuntoutuspoliklinikan toiminta jäi myös jälkeen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tosin työkyvyn arviointitutkimukset lisääntyivät hieman. Kuntoutuspoliklinikan yhteyteen perustettu pienimuotoinen asumisvalmennusyksikkö Kotiranta pääsi runsaaseen 00 asumispäivään jääden kuitenkin 500 asumispäivän tavoitteestaan selvästi. Verkko-asunnot (korvaushoidossa olevat pääkaupunkilaiset) -tukiasumispalvelu jatkoi toimintaansa entisessä laajuudessa 29 asunnon kapasiteetilla. Tukiasumisen asumispäiviä kertyi Verkko-asunnot ei kyennyt vastaamaan täysin tukiasuntojen kysyntään, tukiasuntoa jonotti 5 korvaushoidossa olevaa asunnotonta. Tukiasunnoista suunnitellusti itsenäiseen vuokra-asumiseen Y-säätiölle muutti 8 tukiasukasta. Verkkoprojektin aikana kehitetty pienimuotoinen päiväkeskus käynnisti uuden RAY-rahoitteisen kehittämishankkeen (0/ /202). Hankkeen tavoitteena on kehittää päiväkeskustoimintaa sekä kehittää kuntoutusmalli korvaushoidossa oleville asiakkaille yhteistyössä klinikoiden kanssa. Päiväkeskuksessa kävijämäärät olivat n asiakasta päivässä. Asiakkaat ohjautuivat pääkaupunkiseudulla olevista klinikoista. Asiakkaille tehtiin asiakashaastattelut, joissa kartoitettiin asiakkaiden tarpeita päiväkeskuksen kehittämiselle ja toimintaa alettiin syksyllä -09 kehittää pienin askelin kuntouttavampaan suuntaan. Helsingissä pitkään toimineen Hietalinna-yhteisön toiminta itsenäisenä A-klinikkasäätiön alueyksikkönä loppui elokuussa, ja yhteisö siirtyi n yksiköksi Ensimmäiset tulokset kahden vuoden seurannan sisältävästä evaluaatiotutkimuksesta yhteisöhoidollisen päihdekuntoutuksen vaikutuksista saatiin syksyllä. Hietalinna-yhteisön kuntoutuksen tulokset ovat hyviä. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin mm. huhtikuussa 200 Helsingissä järjestetyillä Huumetyöläisten neuvottelupäivillä. Tutkimusyksikön tärkeimmät tutkimushankkeet olivat korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus sekä päihdepotilaiden elämänkulkua hoitoja rekisteritietojen perusteella seuraava tutkimus. Lisäksi tutkimusyksikkö sitoutui osallistumaan kansainväliseen EUrahoitteiseen Paradise-hankkeeseen (Psychosocial Aspects Relevant to

5 puh (28) Brain Disorders) sekä prof. Marja-Leena Perälän (THL) Akatemiatutkimukseen lapsiperheiden palveluista. Diakoniaammattikorkeakoulun Diak-Etelän Järvenpään yksikön ja Seurakuntaopiston kanssa jatkettiin jo vakiintunutta koulutusyhteistyötä. Myös lähialueyhteistyöprojekti Kymen A-klinikkatoimen, Diakoniaammattikorkeakoulun ja Petroskoin päihdesairaalan sekä Pietarin kaupungin kanssa jatkui. Hiljentynyt palvelukysyntä heikensi sosiaalisairaalan taloudellista tulosta. Sairaalan palvelutuotannon tappio oli n euroa ja lisäksi tulosta rasittivat n euron korkokulut. A-klinikkasäätiö käynnisti valtiovallan kanssa neuvottelut sairaalan peruskorjauksen aiheuttaman velkarasituksen jakamisesta ja valtion osuuden selkeyttämisestä sosiaalisairaalalle kuuluvien valtakunnallisten erityisvastuiden turvaamiseksi. n päärakennus

6 puh (28) Hallinto n johtajana toimii aluejohtaja/ylilääkäri Antti Holopainen. Ylilääkärin apuna sisäisessä hallinnossa toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat ylilääkärin lisäksi apulaisjohtaja Erik Henriksson, ylihoitaja Päivi Jokinen, tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen sekä kehittämispäällikkö. Kehittämispäällikön toimensijaisena oli Minna Lindqvist ajalla , tehtävässä aloitti Ritva Toivio alkaen. Strategiatyö Aluejohtaja johtaa sosiaalisairaalan strategiatyötä apunaan muut johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmän tukena oli työnohjaus. Hoito-osastot ja kuntoutuspoliklinikka laativat toimintasuunnitelmansa ja tulostavoitteensa BSC-tuloskortille, jossa toimintoja tarkastellaan vaikuttavuuden, potilaiden, kunta-asiakkaiden, prosessien, henkilökunnan ja talouden näkökulmista. Strategiatyössä keskityttiin sairaalan johtamiseen sekä hoito- ja kuntoutustyön tukemiseen sekä sisäisen että ulkoisen toimintaympäristön muutoksissa. Toiminnalliset painopisteet suunnattiin akuuttihoitopalveluiden, kuntoutuspoliklinikan, kuntoutussairaalatoiminnan, kuntoutuksen hoitojatkumoiden ja avohoidon tukemisen ja arvioinnin kehittämiseen. Henkilöstöresursseja ohjattiin mm. akuuttipalveluihin ja kuntoutuspoliklinikalle. Hoitotutkimusta kehitettiin yhteistyössä Aklinikkasäätiön hoitotutkimusohjelman kanssa. Markkinointiin ja palvelurakenteeseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Palvelukuvausten uudistaminen käynnistettiin ja laadittiin markkinointistrategia. Syksyn aikana johtoryhmä tiivisti yhteistyötä Aklinikkasäätiön keskushallinnon kanssa vaikeutuneen taloustilanteen vuoksi. Yhteistoimintaneuvosto Johdon edustajina olivat ylilääkäri Antti Holopainen, apulaisjohtaja Erik Henriksson ja ylihoitaja Päivi Jokinen. Henkilökunnan edustajina puolestaan olivat siivoustyönohjaaja Taina Aitalaakso, tutkimusapulainen Tarja Kujanen, sairaanhoitajat Margit LönnbladVahvelainen ja Tiina Sipilä sekä sosiaaliterapeutti Markku Mäki ja fysioterapeutti Riitta Latvakangas. Kutsuttuna sihteerinä oli johdon sihteeri Maija Elomaa. Kutsuttuina yhteistoimintaneuvoston kokouksiin osallistuivat myös luottamusmiehet Ritva-Leena Souranto (JHL), Pia Ruohola (Talentia) sekä Anitta Häkkinen (Tehy). Myös työsuojeluvaltuutettu Ilkka Waris oli kutsuttuna paikalla. Yhteistoimintaneuvosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Puheenjohtajana toimi henkilöstön edustaja Riitta Latvakangas.

7 puh Työsuojelutoimikunta 7 (28) Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat työnantajan edustajina ylilääkäri Antti Holopainen (työsuojelupäällikkö) ja apulaisjohtaja Erik Henriksson (varatyösuojelupäällikkö) sekä kolme yleisillä vaaleilla kahdeksi vuodeksi valittua työntekijöiden edustajaa: sh Ilkka Waris (työsuojeluvaltuutettu), vaatehuoltaja Ritva-Leena Souranto (. varavaltuutettu) ja sosiaaliterapeutti Markku Mäki (2. työsuojeluvaltuutettu). Työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuivat myös SVYNKin edustajana siivoustyönohjaaja Taina Aitalaakso sekä työterveyshuollon yhdyshenkilö Aini Storm. Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa.

8 puh Henkilökunta 8 (28) Sosiaalisairaalan henkilökunta on lueteltu ammattiryhmittäin ja nimikkeittäin oheisessa taulukossa. Lisäksi sairaalassa työskenteli Uudenmaan seurakuntaliiton palkkaama sairaalapappi kolmena päivänä viikossa. Eri alojen opiskelijoita oli työharjoittelussa 20 opiskelijaa ja siviilipalvelusmiehiä oli vuoden aikana kolme. Kokoaikainen Osa-aikainen Lääkärit Osastonhoitajat Apulaisosastonhoitajat Sairaanhoitajat Lähihoitajat Erityislastentarhaopettaja Farmaseutti x 8 h/vko Vastaava laboratoriohoitaja Laboratoriohoitaja Fysioterapeutti Musiikkiterapeutti Toimintaterapeutti Perhetyöntekijät Kuntoutuspäällikkö Kuntoutusohjaajat Valvojat Osastosihteerit Psykologi Neuropsykologi Asumispalvelukordinaattori Sos.tt ja sos.terapeutit Ohjaajat yhteensä 9 Hoitohenkilöstö x 22,5 h/vko x 0 h/vko Tutkimus ja kehittäminen Tutkimuspäällikkö Tutkimusapulainen Vanhempi tutkija Kehittämispäällikkö Projektityöntekijä Nuorempi tutkija Tutkija Tutkimussairaanhoitaja Koulutussuunnittelija x 0 h/vko x 7,25 h/vko yhteensä 9

9 puh (28) Kiinteistö ja kuljetus Vastaava ohjaaja Huoltomestari Ohjaaja (huolto) Autonkuljettaja yhteensä 4 Siivoustyönohjaaja Sairaala-apulainen Vaatehuoltaja 5 2 yhteensä 9 Emäntä Apulaisemäntä Keittäjä yhteensä 5 Siivous x 20 h/vko Keittiö Johto + toimisto Ylilääkäri Ylihoitaja Apulaisjohtaja Toimistosihteeri ATK-tuki Johdon sihteeri Henkilöstösihteeri Palkanlaskija x 5 h/vko yhteensä 0 yhteensä koko henkilöstö 0

10 puh Virkistystoiminta 0 (28) Virkistystoimikunnan (VIRKUT) tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa virkistystoimintaa henkilökunnalle. Tavoitteena on lisätä yhdessäoloa eri henkilöstöryhmien välillä, ehkäistä työuupumusta ja tuoda iloa työarkeen. Virkkuihin kuuluivat Maija Elomaa (puheenjohtaja), Tarja Kujanen, Riitta Latvakangas, Hannu Maaranen, Susanna Pirttijärvi ja Tiina Sipilä. Toukokuussa samoiltiin Järvenpään kaupungin luonnonsuojelualueella Lemmenlaaksossa kevään vihreyttä ihastellen. Syyskuu aloitettiin kuntoilemalla Kuusitien Kymppiä kävellen ja juosten, lokakuussa iskettiin hikeä pintaan SporttiSpurtti teemalla kuntonyrkkeillen. Pikkujouluna siirryttiin ajassa taaksepäin ja vietettiin pikkujouluja keskiaikaisten pitojen merkeissä Mustion linnassa. Tervetuloa keskiaikaisiin pitoihin! Pikkujoulut Mustion linnassa perjantaina

11 puh (28) Hoitotoiminta Sairaala on 90-paikkainen. Sairaalassa on yhteensä neljä eri osastoa ja yksi lääkkeetön terapeuttinen hoitoyhteisö. Päihdehoito ja -kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä yhdessä potilaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Kuntoutuksen peruselementit muodostuvat omahoitajan tapaamisista, ryhmäkeskusteluista, yhteisöllisyydestä sekä arkipäivän taitojen opettelusta niin kirjallisten tehtävien kuin vuorovaikutuksen keinoin. Olemme sitoutuneet kehittämään esimiesten valmennusta sekä näyttöön perustuvaa toimintakulttuuria. Toimintatapojen ja tulosten yhteyksien tunnistaminen on tärkeä, mutta myös erityisen haastava tehtävä. Osasto 2 Osasto 2 tarkoittaa kahta yhteisöä ( 22 ja 222), joilla molemmilla on eri perustehtävät. Osastolla on yhteinen lääkäri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja ja osastosihteeri. Korvaushoitoyhteisössä 22 on kahdeksan potilaspaikkaa opioidiriippuvaisille. Opioidiriippuvaisille potilaille tarjottavat palvelut ovat: korvaushoidon arviointi ja aloitus STM:n asetuksen mukaisesti, korvaushoito, lääkkeenvaihto, korvaushoidon kriisijaksot ja jatkojaksot. Yhteisössä 222 hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat suljettua huumehoitoa. Suljetussa huumehoidossa on 8 potilaspaikkaa. Tarjottavat palvelut ovat: vieroitushoito huumausaineiden ja päihteiden sekakäyttäjille, vieroitushoito vaativille lääkevieroituspotilaille, vaativa huumevieroitus ja/tai muu päihdekatkaisu ns. kaksoisdiagnoosipotilaille, oheiskäytön katkaisuhoito, vaativat korvaushoidon arviot sekä lisäksi talon sisäiset kriisihoidot. Hoidot toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoasetuksen (/2008) tai huumehoidon Käypähoito-suositusten mukaisesti. Korvaushoidossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita. Tavoitteena on potilaan kuntoutuminen ja päihteettömyys ja/tai haittojen vähentäminen sekä potilaan elämänlaadun parantaminen. Vieroituksessa tarkoituksena on tukea potilasta päihteettömyyteen sekä motivoida häntä jatkokuntoutumiseen. Korvaushoitoyhteisössä hoitopäiviä kertyi 70. Suljetussa huumehoidossa 9 hoitopäivää. Yhteisössä 22 oli hoidossa 60 potilasta korvaushoidossa ja yhteisössä 222 oli potilasta suljetussa huumehoidossa. Lääkehoidon lisäksi osastolla 2 tarjottiin lääkkeettöminä hoitovaihtoehtoina fysioakustista tuolihoitoa ja korvaakupunktiohoitoja. Hoitomenetelminä käytettiin motivoivaa haastattelua, Mindfullness- ja kognitiivis-behavioraalisia ryhmiä. Korvaushoitoyhteisön palveluista ostettiin eniten opioidiriippuvaisten lääkehoitoa/lääkkeenvaihtoa. Toiseksi eniten ostettiin opioidiriippuvaisen potilaan lääkkeellisen hoidon arviointia ja aloitusta ja kolmanneksi eniten opioidiriippuvaisten kriisihoitoa. Kolme eniten

12 puh (28) palveluja ostaneet kunnat olivat Lahti, Raisio ja Turku. Suljetun huumehoidon palveluista ostettiin eniten huumevieroitusta, toiseksi eniten opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja kriisihoitoa. Kolmanneksi eniten ostettiin vaativan päihdekuntoutuksen aloitusta suljetulla osastolla. Kolme eniten palveluja ostaneet kunnat olivat Lahti, Helsinki ja Raisio. Osastojen työryhmien kokoonpano vakiintui. Hoitohenkilökunta kävi seuraavissa koulutuksissa: näytön vastaanotto, akupunktio, seksologia, kognitiivinen peruskoulutus, motivoiva haastattelu, Avekki, MDTitania ohjelma ja johtamiskoulutus. Sosionomit suorittivat ylempää amk -tutkintoa. Osaston lääkäri osallistui päihdelääketieteen koulutukseen. Työryhmät kävivät opintomatkalla Tampereen päiväsairaalassa. Työryhmien jäsenet osallistuivat työpaikkakoulutuksiin. Ylilääkäri Antti Holopainen koulutti 8 kertaa työryhmiä. Korvaushoitoyhteisö piti yhden kehittämispäivän ja huumevieroitusyhteisö kaksi kehittämispäivää. Yötyöntekijöillä oli puolenpäivän kehittämispäivä. Moniammatilliset työryhmät ovat saaneet ryhmätyönohjausta ja osa henkilökunnasta on käyttänyt yksilötyönohjausta ja mentorointia. Yötyössä säännöllisesti työskentelevät saivat ryhmätyönohjausta ja he kävivät yösairaanhoitajien koulutuksessa. Osasto Osaston kuntouttavat, yhteisöllisin periaattein toimivat yhteisöt, tarjosivat hoitoa riippuvuusongelmaisille naisille. Osastolla opeteltiin tunnistamaan elämän ongelmiin liittyviä käyttäytymis-, tunne- ja ajattelumalleja, jotka aiheuttavat päihteiden käyttöä ja muuta itsetuhoista käyttäytymistä. Osaston 7 hoitopaikkaa oli jaettuna kahteen yhteisöön riippuvuutta aiheuttavan päihteen mukaan. Lokakuusta vuoden loppuun osasto toimi yhtenä hoitoyhteisönä naispotilaiden määrän vähenemisen vuoksi. Erityisesti vähentymistä tapahtui korvaushoitopotilaiden ja huumeiden käyttäjien kohdalla. Osa henkilökunnasta oli sijoitettu muille osastoille. Osaston hoidollinen lähestymistapa on kognitiivis-behavioraalinen. Pääpaino on rinnakkaisella yksilö- ja ryhmähoidolla. Hoidon suunnittelu ja seuranta ovat tapahtuneet hoitoneuvotteluissa ja säännöllisillä lääkärinkierroilla. Potilaan kokonaishoitosuunnitelmaan ovat kuuluneet erilaiset ryhmähoidot, yksilötapaamiset ja toiminnallisen kuntoutuksen muodot. Jokaiselle potilaalle nimettiin omahoitaja. Verkostotyö on ollut tärkeä osa kokonaishoitoa ja jatkohoidon suunnittelua. Tarvittaessa tehtiin tutustumiskäyntejä jatkohoitopaikkoihin ja suunniteltiin intervallihoito. Huumehoitoyhteisössä sovelletaan dialektisen käyttäytymisterapian hoitomallia. Työryhmän konsultoivana työnohjaajana toimi psykologi Teemu Ryhänen. Lääkkeettömiä hoitomuotoja ovat olleet akupunktio, valohoito ja fysioakustinen tuolihoito. Käytössä oli myös erilaisia luovan toiminnan ja rentoutuksen muotoja.

13 puh (28) Työryhmässä tapahtui useita henkilökuntavaihdoksia johtuen äitiyslomista ja yhdestä eläkkeelle jäämisestä. Työnohjaukset jatkuivat alkuvuoden pientiimeissä psykologi Marjo Auran johdolla. Loppuvuodesta aloiteltiin koko osaston yhteistä työnohjausta tavoitteena vahvistaa moniammatillista työryhmätyöskentelyä uudistuneessa kokoonpanossa. Työnohjaajana aloitti psykologi Jyri Tamminen. Osastonhoitajalla oli oma ryhmätyönohjaus. Uudet työntekijät osallistuivat lisäksi mentor-ryhmään. Henkilökunnan koulutukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Keväällä työryhmä retkeili Ruovedellä ja tutustui Kaivannon sairaalan päihdetyöhön. Syksyllä käytiin teatterissa Lahdessa. Osastonlääkäri vaihtui vuoden aikana kolme kertaa. Lääkäreinä toimivat Sanna-Maija Perälä, Henri Virtanen ja Katja Stålt. Osastonhoitajana toimi Kaarina Salminen ja osaston psykologina jatkoi Nils Holmberg. Osasto :n yhteistila Osaston :n alaisuuteen kuului myös hallinnollisesti katkaisuhoitoosasto. Katkaisuhoito-osasto on tarkoitettu välittömän katkaisu- ja vieroitushoidon tarpeessa oleville alkoholi- ja monipäihderiippuvaisille (lääkkeet, huumeet, sekakäyttö). Katkaisuhoito on tarkoitettu päihdeongelmaisille, jotka eivät tarvitse suljettua osastoa. Potilaspaikkoja osastolla on 6. Hoitoon on hakeuduttu enimmäkseen puhelinlähetteellä. Tällöin hoitoon tulo on tapahtunut hyvin akuutisti ja hoito on voitu aloittaa jopa samana päivänä. Hoidon tavoitteena on ollut päihdekierteen katkaiseminen, vieroitusoireiden hoitaminen, jatkohoidon suunnittelu ja potilaan

14 puh (28) motivointi jatkohoitoon ja kuntoutukseen erityisesti kotipaikkakuntansa A-klinikalle, työterveyshuoltoon, terveyskeskukseen tai laitoskuntoutukseen. Osastonlääkärinä toimi Zbigniew Kowalczuk ja ensimmäisen puoli vuotta osastonhoitajana Eija Ruokonen ja loppuvuoden Saija Kavén. Osaston henkilökuntaan on kuulunut sairaanhoitaja ja lähihoitajia sekä osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja sairaala-apulainen. Osasto 4 Osastolla on ollut käytössä yhtensä 24 vuodepaikkaa kolmessa hoitoyhteisössä. Yksi yhteisö oli suljettuna heinä-elokuussa henkilöstön vuosilomien aikana. Osastolla on hoidettu yksilö-, ryhmä- ja yhteisöhoidon menetelmin pääasiassa monipäihderiippuvaisia miehiä. Toiminnallinen kuntoutus on nivelletty yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan kokonaishoitoon. Integroidun hoidon suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi on paneuduttu kokonaistilanteen arvioimiseen. Potilaita on ollut lähes sama määrä kuin edellisvuonna. Henkilöstö on ollut suhteellisen pysyvä. Yksi sairaanhoitajan äitiyslomitus on ollut osan toimintavuodesta täyttämättä. Sijaisuus täytettiin joulukuussa. Sijaisuuksia on hoidettu teettäen päivystysvuoroja keikkatyövoimalla. Näin on kohdennettu päiväajan toimintaan vakituista henkilökuntaa. Ajoittaisesta resurssivajeesta huolimatta on voitu toteuttaa yksilöllistä hoitoa ja hyvää laatua pitää yllä. Osaston toimintarakennetta on edelleen yhtenäistetty ja selkeytetty tavoitellen henkilöstön parempaa työssä jaksamista ja tarkoituksenmukaista osaamisvarannon käyttöä. Neuropsykologin tutkimuksia on edelleen käytetty potilaan hoidon suunnittelussa vaativan päihdekuntoutuksen hoitotyypissä. Joka toinen viikko tapahtuva konsultointi psykiatrin kanssa on vakiintunut. Potilaan kuntouttavaan hoitoon tulo on tapahtunut katkaisuhoidon kautta. Se on toteutettu joko kotikunnassa tai sairaalan katkaisuosastoilla. Käytäntö on edesauttanut potilaan hoitoon motivoitumista, vakauttanut ja nopeuttanut asettumista. Lisäksi on pyritty ylläpitämään tiedottamista sairaalan ja osaston toimintaperiaatteista potilaalle etukäteen. Osastolla potilaan hoitoa koordinoi nimetty omahoitaja. Hoidon suunnittelu ja seuranta on tapahtunut yhteisön hoitoneuvotteluissa, lääkärinkierrolla sekä verkostokokouksissa avohoidon ja läheisten kanssa. Ei-lääkkeellisistä työmuodoista on säännöllisesti käytetty korvaakupunktiota, musiikkiterapiaa (alkuvuosi) sekä erilaisia luovan toiminnan ja rentoutuksen muotoja. Fysioakustinen tuolihoito on toteutunut osana hoitosuunnitelmaa. Miesten Kesken -keskusteluryhmä on jatkanut toimintaansa musiikkiterapeutin (alkuvuoden ajan mukana) ja osaston miessairaanhoitajien ohjaamana. Uutena toimintana on aloitettu viikoittainen psykoedukatiivinen ryhmä; siinä on käsitelty erilaisia teemoja elämän eri alueilta asiantuntijoiden alustamana.

15 puh (28) Osaston kehittämis- ja työnohjausprosessi käynnistyi kevään aikana Jouni Heleniuksen (kognitiivinen psykoterapeutti (VET), työyhteisövalmentaja) johdolla. Syksyllä on aloitettu ohjausprosessi LL Miikka Häkkisen kanssa. Prosessin keskiössä on dialektisen käyttäytymisterapian menetelmien opiskelu ja soveltaminen miesten päihdehoitoon. Osaston yksi työntekijä on jatkanut kognitiivisen psykoterapian opintoja. Opiskelijan niin kuin muidenkin koulutuksissa käyneiden kokemuksia on hyödynnetty osaston opintopiirissä. Osastonhoitaja on jatkanut kollegojensa kanssa ohjausryhmässä, jonka ohjaajana on Seija Mauro. Apulaisosastonhoitaja on käyttänyt sairaalan sisäistä työnohjausta, ohjaajana oh Eija Ruokonen. Viikoittaisten tiedotus- ja kehittämiskokousten sekä kehittämissiltapäivien lisäksi osaston työryhmä on aloittanut tiimikonsultaatiot. Työryhmä kokoontuu viikoittain keskinäiseen konsultaatioon ajankohtaisia hoitosuhde- ja hoito-ongelmia käsitellen. Sisäistä työnohjausta ja mentorointia on käytetty jossakin määrin. Miesten Kesken-ryhmän ohjaajat ovat käyttäneet erillistä työnohjausta pienryhmässä samoin kuin osaston uudemmat sairaanhoitajat. Osasto 5 Perheosastolla on kymmenelle päihdeongelmaiselle perheelle paikka yhteensä kahdessa yhteisössä. Viime vuosien suuntaus alkoholiongelmaisten perheiden kuntoutustarpeen vähentymisenä jatkui edelleen; ongelmat olivat enenevästi huume- ja sekakäytössä. Alkuvuosi oli perhehoidossa hiljaista. Helmikuussa miestenosaston jonoa purettiin niin, että viisi miespotilasta oli parin kuukauden verran kuntoutuksessa perheosastolla. Potilasvajausta oli koko kesän ja alkusyksyn vaihtelevasti. Vasta loppuvuodesta perheosasto täyttyi. Vuoden 2009 haasteina ja kehittämiskohteina jatkuivat edellisen vuoden aikana aloitetut perhekuntoutuksen rakenteiden selkiyttäminen ja ylläpitäminen sekä arjen tietoisen läsnäolon näkyminen kuntoutuksen sisällössä. Myös perhehoidon perustehtävän päivittämiseen ja työntekijöiden tehtäväjakoon kiinnitettiin huomiota. Haasteena oli edelleen perhetyötä ohjaavan yhteisen ajattelun löytäminen ja vahvistaminen. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena oli lähettävän tahon, perheen, perheen verkoston sekä perheosaston yhteistyö eli verkostotyön kehittäminen. Osaston henkilökunta ja perheet yhdessä järjestivät taas kesäjuhlat mukavan yhdessäolon ja trubaduuri Mikko Perkoilan esityksen säestyksellä. Samoin muutamat retket yhdessä perheiden kanssa mm. Puistobluesiin ja Korkeasaaren eläintarhaan virkistivät niin potilaita kuin työntekijöitäkin. Jokaisen perheen lähtökahvit, lasten syntymäpäiväjuhlat ja vauvakahvit saatiin vakiinnutettua perheosaston käytännöksi. Työryhmällä oli huhtikuussa kehittämisiltapäivä ja syyskuussa kokonainen kehittämispäivä. Tähän jälkimmäiseen osallistuivat

16 puh (28) työryhmän lisäksi ylihoitaja Päivi Jokinen ja sosiaalityöntekijä Minna Lindqvist. Perheosaston työryhmän työnohjaajina jatkoivat työterveyspsykologi Tiina Niemelä ja joinakin kertoina mukana oli lisäksi työterveyspsykologi, psykoterapeutti Katri Ala-Tuuhonen. Osastonlääkärinä toimi Svetlana Tuomola ja osastonhoitajana Seija Koskinen. Hietalinna-yhteisö Helsingissä pitkään toimineen Hietalinna-yhteisön toiminta itsenäisenä A-klinikkasäätiön alueyksikkönä loppui elokuussa, ja yhteisö siirtyi n yksiköksi Järvenpäässä vastaanotto oli hyvä. Yhteisön väki koki hyvää tahtoa, työrauhaa ja synergiaetuja muun sairaalan taholta. Henkilökunta sopeutui nopeasti ja oli sitoutunutta ja innostunutta. Yhteisö sai vapaat kädet hoidon sisältöjen suhteen, mikä mahdollisti sen, että myös asiakkaat tottuivat pian uuteen ja kokivat toiminnan omakseen. He myös pysyivät lääkkeettömässä yhteisöhoidossa erittäin hyvin: Yhtään hoidon keskeytystä ei tapahtunut vuoden viimeisten kuukausien aikana. Kuntoutuspoliklinikka Kuntoutuspoliklinikka jatkoi toimintaansa entisellä rakenteella. Kuntoutuspoliklinikan palveluita ovat ammatillinen kuntoutus, toiminnallinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus ja asumispalvelut sekä päihdelääketieteelliset poliklinikkapalvelut. Toimintavuonna kuntoutuspoliklinikan henkilöstössä tapahtui muutoksia siten, että kuntoutuspäällikkö jäi kesäkuussa toimivapaalle ja hänen sijaisekseen siirtyi poliklinikan osastonhoitaja. Musiikkiterapeutti jäi elokuusta alkaen toimivapaalle. Muu työryhmä säilyi ennallaan eli kolme kuntoutusohjaajaa, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti. Ammatillisen kuntoutuksen palveluissa lääkärinä toimi ylilääkäri Antti Holopainen ja asumisvalmennuksen lääkärinä Zbigniew Kowalczuk. Syksyllä kuntoutuspoliklinikka siirtyi ylilääkärin alaisuudesta työnsä aloittaneen kehittämispäällikkö Ritva Toivion alaisuuteen. Samassa yhteydessä Helsingissä toimivat tukiasunnot siirtyivät kehittämispäällikön alaisuuteen. Ammatillisen kuntoutuksen palveluina tarjottiin pääasiassa terveydentilan ja työkunnon selvitystä ja eläkemahdollisuuksien selvittämistä. Näitä arviointipalveluja tehtiin sekä polikliinisesti että osana sairaalan hoitojaksoa. Toimintavuonna saavutettiin asetettu tulostavoite 20 tutkimusta /vuosi. Toiminnallinen kuntoutus tarjosi sekä ryhmiä että yksilöohjausta. Viikoittain toimivien pajaryhmien ohella tarjottiin erilaisia teemaryhmiä: sosiodraama, paniikki-, luovan kirjoittamisen sekä arjen taidot - ryhmä.

17 puh (28) Toimintaterapian tarve näyttäytyi vakiintuneena kysyntänä asiakkaiden moniammatillisessa hoito- ja kuntoutusketjussa. Myös fysioterapian tarve vahvistui moniongelmaisten asiakkaiden hoidossa, mm. liikuntarajoitteisten asiakkaiden sekä erilaisten apuvälineitä tarvitsevien kohdalla. Musiikkiterapeutin jäätyä toimivapaalle, musiikkiterapiapalveluja tarjottiin tuntityönä suljetulle huumevieroitusosastolle. Kotirannan asumisvalmennus- ja kuntoutumisyksikössä on neljä asumispaikkaa yhteisössä ja yksi erillinen yksiö. Asumisvalmennusyksikössä työskenteli toimintavuoden alusta yksi kuntoutusohjaajaa ja toinen kuntoutusohjaaja jakaen työaikansa pajatoimintojen kanssa. Sosiaalityöntekijän palvelut toimivat osaaikaisesti. Toiminnassa keskityttiin huomioimaan yhä enemmän asukkaiden tuen ja kuntoutuksen tarpeita. Viikko-ohjelman sisältöä muokattiin tukemaan arjen asioita. Asumis- ja kuntoutumisyksikkö sai positiivista palautetta räätälöidyistä ja joustavista kuntoutusjaksoista, mikä on ollut tietoinen kehittämissuunta. Asumisvalmennuksen asumispäiviä kertyi 0, tavoite oli 500. Poliklinikkatoiminnan kehittämistä siirtyi jatkamaan katkaisuosaston osastonhoitaja osa-aikaisesti (20 % :sti). Poliklinikalla toteutettiin korvaushoitoja ja tehtiin yksi korvaushoidon tarpeen arviointi. Kesäkuussa alkoi Nalmefene- lääketutkimus, joka jatkui toimintavuoden ajan. Asumisvalmennuksen sekä majoituksessa olleiden arviointi- ja tutkimuspotilaiden lääkehoidot toteutettiin poliklinikalta. Laboratorio Laboratorion analyysivalikoima säilyi muuttumattomana niin huumeseulojen kuin verianalytiikan osalta. Hietalinna-yhteisö aloitti uutena laboratoriopalvelujen käyttäjänä. Laboratoriotutkimuksia tehtiin yhteensä , joista noin 0 % oli sairaalan ulkopuolisten tilaajien tutkimuksia. Uloslähteviä tutkimuksia oli noin 800 (Medix ja Yhtyneet Laboratoriot). Vastaavana laboratorionhoitajana oli Riitta Päivärinta ja laboratorionhoitajana Arja Virtala. Kalevi Alopaeus ja Ritva Heikkilä olivat laboratorion konsultoivina kemisteinä.

18 puh Koulutustoiminta 8 (28) Sosiaalisairaala toteuttaa päihdealan koulutusta yhteistyössä Seurakuntaopiston ja Diak Etelän Järvenpään yksikön kanssa. Koulutustoimintaa koordinoi yhteistyöryhmä, johon kuuluivat sosiaalisairaalan edustajina tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen (pj) ja ylihoitaja Päivi Jokinen. Puolipäiväisen koulutussuunnittelijan palvelut ostettiin Seurakuntaopistolta. Koulutusten suunnittelusta ja organisoinnista vastasivat koulutussuunnittelijat Tomi-Pekka Liias ja Ari Tiensuu. Koulutustoiminnassa painopiste on siirtynyt toimipaikkakoulutuksista pidempiin koulutusprosesseihin ja työyhteisökoulutuksiin. Vuoden aikana pidettiin neljä henkilökunnan toimipaikkakoulutusta, joista vastasi psykologi Jyri Tamminen. Uusille työntekijöille järjestettiin mentor-ryhmiä ja harjoittelijoille opiskelijaryhmiä, joista vastasi sosiaalityöntekijä Pirjo Kuisma. Sosiaalisairaalan henkilökunta pystyi osallistumaan videoyhteyksien välityksellä sekä päihdelääketieteen yhdistyksen että HUS:n psykiatrian alan kuukausittaisiin koulutusluentoihin. Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdehoidossa -koulutus toteutettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa. Kognitiivinen koulutus Helsingin kaupungin päihdetyöntekijöille toteutettiin yhteistyössä Aklinikkasäätiön koulutusyksikön kanssa. Kognitiivisen terapian syventävänä koulutuksena järjestettiin kaksi kaksipäiväistä teemaseminaaria dialektisestä käyttäytymisterapiasta keväällä 2009 yhteistyössä seurakuntaopiston ja Diak Etelän Järvenpään yksikön kanssa. Syksyllä 2009 sosiaalisairaalassa toteutettiin Valmenna motivoitumaan -koulutus ( pv), johon osallistui myös Järvenpään kaupungin nuorisopajojen henkilökuntaa. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa ja koulutuksesta vastasi Jukka Oksanen Tampereen A-klinikan koulutusyksiköstä. Tomi-Pekka Liias toteutti Avekki-turvallisuuskoulutuksen (2 pv) osasto 2:n henkilökunnalle. Perheosasto järjesti perhetyön ja lastensuojelun koulutuspäivän yhteistyökumppaneille. Myös vuosittainen korvaakupunktion koulutus toteutui ( pv). Psykologi, VTT Nils Holmberg ja sosiaalityöntekijä Pirjo Kuisma vastasivat vankeinhoidon henkilökunnan Kalterit taakse -ohjelman ohjaajien työnohjauksesta ja konsultaatiosta ja osallistuivat ohjelman toteuttamisen laatukriteereiden laatimiseen Rikosseuraamusviraston työryhmässä. A-klinikkasäätiön ja Diak Etelän Järvenpään yksikön yhteinen lähialueyhteistyö-projekti Petroskoin ja Pietarin alueen päihdealan toimijoiden kanssa jatkui. Sosiaalisairaalan henkilökunta koulutti mm. Diakin Järvenpään yksikön perusopetuksen Päihteet ja mielenterveys -

19 puh (28) opintokokonaisuudessa. Ylilääkäri Antti Holopainen luennoi lukuisissa päihdealan koulutuksissa ja seminaareissa. Tutkimustoiminta Tutkimusyksikön esimiehenä toimii tutkimuspäällikkö, YTT Jouni Tourunen. FT Tuuli Pitkänen on toiminut vanhempana tutkijana A-klinikkasäätiön hoitotutkimusohjelman rahoituksella, Tarja Kujanen tutkimusapulaisena ja Esa Lotvonen tutkimussairaanhoitajana. Määräja osa-aikaisina tutkijoina ovat työskennelleet LL Jonna Levola, yht.yo Teemu Kaskela ja VTM Katri Kemppinen. Tutkimusyksikön tavoitteena on toteuttaa sairaalan kliinistä hoitotyötä ja kuntoutuksessa käytettäviä hoitomenetelmiä tukevia tutkimushankkeita rakentaa yhteistyöverkostoja yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden tutkimus- ja oppilaitosten kanssa tarjota tutkijoille sairaalan toimintaan liittyviä tutkimusaiheita, tukea käytännön tutkimusjärjestelyissä sekä tutkimusten ohjausta. Tutkimusyksikkö osallistui päihdealan järjestöjen kehittämis- ja tutkimusyksiköiden yhteistyöverkoston (PAKE) toimintaan. PAKE järjesti tutkimus- ja kehittämisseminaarin Helsingissä teemalla Järjestöt muuttuvassa toimintaympäristössä. Millaista tutkimusta ja kehittämistä tarvitsemme?. Tutkimusyksikkö osallistui kansainvälisen Paradise hankkeen (Psychosocial Aspects Relevant to Brain Disorders in Europe) valmisteluun. Hanke sai EU-rahoitusta vuosiksi Tutkimusyksikölle myönnettiin Oikeusministeriön Kriminaalipoliittisen osaston tutkimus- ja kehittämisrahaa päihdeongelmaisten elämäkulkua hoito-, vankeus- ja muiden rekisteritietojen perusteella koskevaan tutkimukseen. Tutkimusyksikkö on osallistunut professori Marja-Leena Perälän (THL) johtamaan Lapsiperhepalveluiden yhteistyökäytäntöjen johtaminen -tutkimushankkeeseen (LapsYTY) kuuluvan osatutkimuksen "Päihdepalveluja käyttävien perheiden näkökulma" suunnitteluun ja toteuttamiseen. Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimuksen aineistonkeruu päättyi Sosiaalisairaala on osallistunut myös kahden lääketutkimuksen toteuttamiseen. Tuuli Pitkänen ja Teemu Kaskela osallistuivat ja pitivät esitelmän pohjoismaisten kriminologien seminaarissa Tanskassa Tuuli Pitkänen osallistui ja piti esitelmän Society for Study of Addictionjärjestön kansainvälisessä vuosiseminaarissa Yorkissa, Englannissa Tuuli Pitkänen kirjoitti artikkelin rekisteritutkimuksesta Alkoholi- ja huumetutkijoiden seuran julkaisuun Irti päihdeongelmista.

20 puh Tutkimushankkeet 20 (28) Vuonna 2009 valmistuneet tutkimukset: Jouni Tourunen, Tuuli Pitkänen, Outi Harju-Koskelin, Anitta Häkkinen & Antti Holopainen (2009): Korvaushoitopotilaiden kuntoutuminen on pitkä ja haasteellinen prosessi. K- ja Vieroitushoitopoliklinikoilla vuosina hoitonsa aloittaneiden opioidiriippuvaisten potilaiden korvaushoidon seuranta. Yhteiskuntapolitiikka 74, (4): Ulla Hiljanen: Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, DIAK Etelä Järvenpää, syksy Anne Uravuori & Tarja Vuorinen: Juttelutuokioita saisi olla enemmän. Akuuttikatkaisuhoitopotilaiden mielipiteitä päihdehoitotyön auttamismenetelmien toteutumisesta. Hoitotyön ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Hämeen Ammattikorkeakoulu, syksy Suvi Solonen & Linda Sihvo: Kaksoisdiagnoosikuntoutujan työkyvyn arviointi ssa: toimintaterapian osuus ja kuntoutujien kokemukset. Toimintaterapian ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Metropoliaammattikorkeakoulu, syksy Vuonna 2009 käynnistyneet tutkimukset: Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen & Teemu Kaskela: Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta. Järvenpään sosiaalisairaala, tutkimusyksikkö. Anna Toivonen: Huumeiden sekakäyttö ja persoonallisuus: Onko käyttöprofiililla ja persoonallisuusfaktoreilla yhteyttä? Åbo Akademi, psykologian laitos. Aino-Kaisa Suikkanen & Maria Virtala: Lapsen asema vanhempien päihdekuntoutuksessa hoitokertomustietojen perusteella. Sosiaalialan amkopinnäytetyö, Metropoliaammattikorkeakoulu.

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiö Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus 2011 2 (26) Toiminta-ajatus Järvenpään sosiaalisairaala on riippuvuusongelmiin erikoistunut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus 200 2 (27) puh. 09 295 Toimintakertomus 200 Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiö Toiminta-ajatus Järvenpään sosiaalisairaala tuottaa päihdeongelmaisille

Lisätiedot

Opiaattikorvaushoito

Opiaattikorvaushoito Opiaattikorvaushoito Lainsäädäntö Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008) Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011 Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011 Kehittämispäällikkö Airi Partanen 27.11.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 STM:n selvitys 30.11.2011 Valmistelu syksyllä 2011: STM, THL,

Lisätiedot

Palveluratkaisu-toimintamalli

Palveluratkaisu-toimintamalli Palveluratkaisu-toimintamalli Carina Lusikka, johtava sosiaalityöntekijä Marketta Salminen, kehittämispäällikkö Johtamisen opintopiiri 22.11.2017 VamO-hanke 1 Eteva 2016 pähkinänkuoressa Suurin vammaisalan

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni Oulun kaupungin päihdepalvelut Liisa Ikni Ehkäisevä päihdetyö Neuvontaa, tukea, tietoa, teemaviikkoja, kampanjoita, kursseja ja ryhmiä Taitolaji ryhmä alkoholinkäytöstään huolestuneille Tupakasta luopumisryhmä

Lisätiedot

Liite 1: HENKILÖKUNTA

Liite 1: HENKILÖKUNTA PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO Liite 1: HENKILÖKUNTA Yksikön nimi: Päihdekuntoutusyksikkö Täyttöpäivämäärä: 6.7.2010 toiminimike nimi ammatillinen peruskoulutus ja siihen sisältyvä erikoistumiskoulutus/

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Taulukko 2. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2008: kaikki, uudet asiakkaat, miehet ja naiset, avo- ja laitoshoito

Taulukko 2. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2008: kaikki, uudet asiakkaat, miehet ja naiset, avo- ja laitoshoito Taulukko 2. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2008: kaikki, uudet asiakkaat, miehet ja naiset, avo- ja laitoshoito Kaikki Ensimmäistä kertaa Miehet Naiset Avohoito Laitoshoito (lkm=4109) hoitoon hakeutuneet

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Korvaushoitoasiakkaiden osallisuuden lisääminen

Korvaushoitoasiakkaiden osallisuuden lisääminen Korvaushoitoasiakkaiden osallisuuden lisääminen Irina Köntti 15.6.2017 Korvaushoito Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Liite 1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulossopimuksen tavoite Toteutunut

Liite 1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulossopimuksen tavoite Toteutunut Liite 1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Tulossopimuksen tavoite 30.6.2017 Toteutunut 30.6.2017 Aikuisosastot Käyttöaste 93,13 95,06 Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Anna Hiltunen ja Auri Lyly. Huukopäivät 2010

Anna Hiltunen ja Auri Lyly. Huukopäivät 2010 Anna Hiltunen ja Auri Lyly Huukopäivät 2010 Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.1.2010 31.12.2012 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä 1 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT 2015 Henkilökunta esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Puhelin: 09-6220 290 Telefax:

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Puhelin: 09-6220 290 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 2.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Tampereen A-klinikka Katuosoite: Sumeliuksenkatu 13 A 8 Postinumero:

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl * Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl *Riippuvuudet; ilmiö, diagnosointi, toleranssi *Alkoholiriippuvuus *Huumeriippuvuus *Lääkeriippuvuus ja sekakäyttö *Toiminnallinen riippuvuus

Lisätiedot

6. Päihteet. 6.1Johdanto

6. Päihteet. 6.1Johdanto 6. Päihteet 6.1Johdanto Päihdehuollon avopalveluissa. Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Historia Toiminta aloitettiin vuonna 2010 TAYS ketjulähetti koulutus Arviot TAYS:n Päihdepsykiatrian

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN YKSIKKÖ ESPOOSSA 2015

ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN YKSIKKÖ ESPOOSSA 2015 ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN YKSIKKÖ ESPOOSSA 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijä Eetu Salunen 1 Osana Espoon kaupungin terveyspalveluja mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestää

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, maaliskuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, maaliskuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. sh/yrittäjä/tj Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Sairaanhoitaja

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. sh/yrittäjä/tj Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Sairaanhoitaja PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.3.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Olivia-Hovi Oy/ Karvoshovin päihdekuntoutuskeskus Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa

Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa Päivi Viitanen-Marchegiano osastonhoitaja/ palveluohjaus 050 520 6248 Niina Ali-Rantala terveydenhoitaja 040 801 6559 Päivi Viitanen- MarchegianoPäivi Viitanen- Marchegiano

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut

Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma 10.11.2017 Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut Esityksen sisältö Tuettua asumista hakevien asiakkaiden toimintakyky (käytäntötutkimus)

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella Riitta Aalto psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislää ääkäri, psykoterapeutti 5.10.2012 Nuorisopsykiatrian yksikkö nyt Sihti 13-23v max 5 käyntik

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu 2014 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista. YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi

Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista. YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi Esityksen kulku Minkälaisia tutkimuksia Suomessa on tehty? Minkälaisia ovat korvaushoitopotilaat?

Lisätiedot

Valtakunnalliset Päihde- ja. mielenterveyspäivät 11-12.10.2011

Valtakunnalliset Päihde- ja. mielenterveyspäivät 11-12.10.2011 Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 11-12.10.2011 Päihdepalvelut kotiin Kokemuksia kotona tapahtuvasta alkoholikatkaisuhoidosta ja jälkikuntoutuksesta Råman Päivi, laitoshoidon koordinaattori,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, lokakuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, lokakuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu 2014 Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä

Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Päihdetyön ammattitutkinto, painotuksena Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Koulutuksen tavoite: Osallistujat ymmärtävät kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteitä ja kokonaisuutta sekä

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Liite 1. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2008 aineisto hoitopaikoittain

Liite 1. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2008 aineisto hoitopaikoittain 1 Liite 1. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2008 aineisto hoitopaikoittain tietoja alle 10 tietoja 10 29 Ensikoti Helmiina 124 Ensikoti Pihla / Avopalveluyksikkö Amalia 114 Ensikoti Pinja 124 Itäinen

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ Tytti Hartikainen 2013 1 2 Porin Psykososiaaliset laitospalvelut Perustehtävänä on antaa mahdollisimman hyvää ja yksilöllistä päihdehoitoa ja kuntoutumista asiakkaille ja heidän

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot