PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA"

Transkriptio

1 Merja Miettinen PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile sivulla tai lähetä kirje Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA. Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

2 TIIVISTELMÄ Miettinen, Merja Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma / Merja Miettinen Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006, 24 s. Kandidaatintutkielma Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä päätöksenteon tukijärjestelmän (decision support system, DSS) käsitteellä tarkoitetaan ja miten päätöksenteon tukijärjestelmän käsitettä sovelletaan terveydenhuollon tietojärjestelmäkehityksessä. Päätöksenteon tukijärjestelmän käsitteeseen perehdyttiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Käsitteen jäsentämiseksi luotiin katsaus tietojärjestelmien luokitteluun ja päätöksentekoprosessin rakenteisuuteen. Lisäksi perehdyttiin terveydenhuollon tietojärjestelmäkehityksen historiaan, jotta ymmärrettäisiin alan tietojenkäsittelyn nykytilanne ja tarpeet päätöksenteon tukijärjestelmien kehittämiselle terveydenhuollossa. Tutkimuksen perusteella päätöksenteon tukijärjestelmälle ei voida asettaa yksiselitteistä määritelmää. Kirjallisuudessa päätöksenteon tukijärjestelmää kuvataan vuorovaikutteiseksi järjestelmäksi, joka yhdistää tietoa ja malleja tavoitteenaan tukea puolirakenteellista tai rakenteetonta päätöksentekoa. Päätöksenteon tukijärjestelmien tavoitteena ei ole korvata inhimillistä päätöksentekoa, vaan täydentää ja tukea sitä hyödyntämällä erilaisia teknologisia ratkaisuja. Terveydenhuollossa päätöksenteon tukijärjestelmä toimii erityisesti tilannekohtaisena tiedon koostajana ja käyttäjänsä muistin tukena. Päätöksenteon tukijärjestelmä terveydenhuollossa ei keskity pelkästään johdon päätöksenteon tukemiseen, vaan päätöksentuki perustuu alan yleisen lääketieteellisen tietämyksen hyödyntämiseen. Järjestelmä voi tuoda päätöksentekijän huomioitavaksi sekä potilaskohtaista tietoa että yleistä lääketieteellistä tietämystä tai tukea näiden tilannekohtaista yhdistämistä. AVAINSANAT: päätöksenteon tukijärjestelmä, kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä, terveydenhuolto

3 Ohjaaja: Maritta Pirhonen Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto Tarkastaja: Marikka Heikkilä Maritta Pirhonen Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄN KÄSITE Tietojärjestelmien luokittelu Päätöksentekoprosessin rakenteellinen jaottelu Päätöksenteon tukijärjestelmä TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMIEN ERITYISPIIRTEITÄ Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys Nykytilanne PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄT TERVEYDENHUOLLOSSA Tietojärjestelmien toimintalähtöinen jaottelu terveydenhuollossa Päätöksenteon tukea tarjoavia järjestelmiä terveydenhuollossa Päätöksenteon tukijärjestelmän kehittäminen Suomessa YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 22

5 5 1 JOHDANTO Terveydenhuollon toimintaprosessit ovat monimuotoisia ja toimintojen tukemiseksi kehitettyjen tietojärjestelmien määrä on suuri. Potilaan hoitoprosessi ei etene täsmällisessä, etukäteen ennakoitavassa muodossa, mikä tuo omat haasteensa terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitykseen. Potilaasta talletetaan tietoja hoitoprosessin useissa vaiheissa ja lisäksi alan ammattilaisille on tarjolla runsaasti lääketieteellistä tietämystä. Lääketieteellisen tietämyksen lisääntyminen ja potilastiedon paljous on hankaloittanut terveydenhuollon ammattilaisten tiedonhallintaa. Kulloisessakin päätöksentekotilanteessa olennaisen tiedon löytyminen on vaikeutunut. Terveydenhuollon alalle on syntynyt tarve tukea hoitoprosessissa tapahtuvaa päätöksentekoa varmistamalla hoitotilanteeseen olennaisesti liittyvien tietojen saanti. Terveydenhuollon tietojärjestelmäkontekstissa päätöksentukea tuottavan järjestelmän tavoitteena on koota ja tuoda esille kulloiseenkin hoitotilanteeseen olennaisesti liittyvää tietoa. Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda kirjallisuuteen perustuva yleiskuva päätöksenteon tukijärjestelmän (decision support system, DSS) käsitteen määrittelystä. Tutkielma keskittyy käsitemäärittelyiden tutkimiseen, ja esimerkiksi päätöksentukijärjestelmän toteuttamisteknologiat rajataan tutkielman ulkopuolelle. Lisäksi perehdytään terveydenhuollon tietojärjestelmäkehityksen käytännönläheiseen historiikkiin sekä selvitetään kirjallisuuskatsauksen avulla (kliinisen) päätöksenteon tukijärjestelmän käsitettä terveydenhuollon tietojärjestelmäkontekstissa. Tutkimuskysymyksenä on selvittää miten päätöksentukijärjestelmän käsitettä sovelletaan terveydenhuollon järjestelmäkehityksessä? Kliinisiin päätöksenteon tukijärjestelmiin liittyvä tutkimus Suomessa on uutta ja aiheesta tehtyä tieteellistä tutkimusta on saatavissa niukasti (Kortteisto ym. 2006, 37). Kansainvälisesti terveydenhuollon järjestelmiin liittyvää päätöksentukea on tutkittu muutaman vuosikymmenen ajan. Yleisesti päätöksentukijärjestelmiin liittyvää tutkimusta maailmalla on tehty luvulta lähtien (Shim 2002, 112; Nykänen 2000, 33). Tutkielmassa kootaan yhteen eri aikakausina tehtyjä päätöksenteon tukijärjestelmän käsitemäärittelyitä. Käsitemäärittelyiden pohjalta tunnistetaan yhteneväisyyksiä tietojärjestelmätieteen ja terveydenhuollon päätöksenteon tukijärjestelmän käsitemäärittelyistä. Tutkielmassa tuodaan esille niitä terveydenhuollon tietojärjestelmäkehityksen piirteitä, jotka ovat vaikuttaneet alan nykyiseen tietojenkäsittelyn tilanteeseen, ja jotka vaikuttavat päätöksenteon tukijärjestelmän kehittämiseen terveydenhuollossa.

6 6 Tutkielman toisessa luvussa käsitellään päätöksenteon tukijärjestelmän käsitettä. Käsitemäärittelyiden taustaksi esitellään tietojärjestelmätieteessä käytettävä tietojärjestelmien luokittelu ja päätöksentekoprosessin rakenteellinen jaottelu. Kolmannessa luvussa esitellään lyhyesti terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitystä. Neljännessä luvussa kuvataan päätöksenteon tukijärjestelmän käsitettä terveydenhuollossa ja esitellään Suomessa meneillään olevaa päätöksentuen kehittämistä. Yhteenvetokappaleessa kootaan tutkielmassa käsitellyt asiat ja pohditaan päätöksenteon tukijärjestelmän merkitystä terveydenhuollon alalla.

7 7 2 PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄN KÄSITE 2.1 Tietojärjestelmien luokittelu Tietojärjestelmiä voidaan luokitella organisaatiorakenteen mukaan, järjestelmien päätoiminnallisuuden tai järjestelmien tukemien toimintojen perusteella, tai järjestelmien muodostaman (tieto)arkkitehtuurin pohjalta. Organisaatiorakenteen mukaan järjestelmät voidaan jakaa yksikkökohtaisiin, organisaation laajuisiin ja organisaatioiden välisiin järjestelmiin. Yksikkökohtaiset järjestelmät voidaan luokitella niiden päätoimintojen mukaan, esimerkiksi taloushallinnon, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin. (Turban ym. 2001, 49 56) Tietojärjestelmien tukemien toimintojen perusteella järjestelmät voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti (Laudon & Laudon 2000, 39): tapahtumakäsittelyjärjestelmät (Transaction Processing Systems, TPS) toimistoautomaatiojärjestelmät (Office Automation Systems, OAS) tietotyön tukijärjestelmät (Knowledge Work Systems, KWS) johdon tietojärjestelmät (Management Information Systems, MIS) päätöksenteon tukijärjestelmät (Decision Support Systems, DSS) ylimmän johdon tukijärjestelmät (Executive Support Systems, ESS) Turban ym. (2001, 51) lisäävät edelliseen luokitteluun vielä yrityksen koko johdon käytettävissä olevat järjestelmät (Enterprise Information Systems, EIS), ryhmäpäätöksenteon tukijärjestelmät (Group Support System, GSS) ja älykkäät tukijärjestelmät, joista tyypillinen esimerkki on asiantuntijajärjestelmä (Expert Systems). Tässä tutkielmassa edellä esitellystä tietojärjestelmäluokittelusta keskitytään päätöksenteon tukijärjestelmän käsitteeseen. Päätöksenteon tukijärjestelmän käsitteen käsittelyn taustaksi esitellään lyhyesti ongelmanratkaisun ja päätöksentekoprosessin rakenteellinen jaottelu. 2.2 Päätöksentekoprosessin rakenteellinen jaottelu Päätöksentekoprosessin rakenteen tarkastelu auttaa hahmottamaan tilannetta, johon päätöksenteon tukijärjestelmä soveltuu. Päätöksentekoprosessi ja ongelmanratkaisu jaotellaan kolmeen lajiin (Turban ym. 2001, 443; Ruohonen & Salmela 1999, 104; Soini 1990, 98 99): rakenteelliseen (engl. structured),

8 8 rakenteettomaan (engl. unstructured) ja näiden välimuotoon, puolirakenteelliseen (engl. semistructured). Rakenteelliset eli ts. strukturoidut päätökset ovat selkeitä ja toistuvia rutiinipäätöksiä, joissa noudatetaan ennalta määriteltyjä sääntöjä tai mallia. Tarkasti määritetty, rakenteellinen päätöksentekoprosessi voidaan automatisoida ja prosessia seuraavat toimenpiteet ovat ennakoitavissa. (Turban ym. 2001, 443) Esimerkki automatisoidusta päätöksentekoprosessista on varaston valvonta, jossa tuotteen varasto- tai myyntimäärään perustuva laskuri laukaisee varaston vähentyessä täydennyspäätöksen tekemisen. (Ruohonen & Salmela 1999, 104; Soini 1990, 99) Puolirakenteelliset päätökset edellyttävät osittain päätöksentekijän harkintaa, mutta päätöksentekoprosessissa voidaan hyödyntää rakenteellisessa muodossa olevaa tietoa tai mallia (Turban ym. 2001, 444). Mallin avulla päätöksentekoprosessissa tarvittavat tiedot tunnetaan, mutta malli ei anna optimiratkaisua (Ruohonen & Salmela 1999, 104; Soini 1990, 99). Esimerkkinä tällaisesta päätöksentekoprosessista Soini (1990, 99) käyttää talousarvion laatimista. Rakenteettomat eli ts. strukturoimattomat päätökset ovat yleensä ainutkertaisia päätöksentekijän harkintaan tai intuitioon perustuvia päätöksiä, jolloin päätöksentekoprosessin automatisointi ei ole mahdollista. (Turban ym. 2001, 444; Ruohonen & Salmela 1999, 104; Soini 1990, 99) Rakenteettoman päätöksenteon vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi strategisen suunnittelun vaikutukset (Soini 1990, 99). 2.3 Päätöksenteon tukijärjestelmä Gorryn ja Scott Mortonin (1989, 49) mukaan tietokoneiden käyttö organisaatioissa kasvoi huomattavasti 1950-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun mennessä, mutta tietojärjestelmillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta johdon päätöksentekoon. Tämän huomion pohjalta Gorry ja Scott Morton alkoivat tutkia tietokoneiden ja analyyttisten mallien hyödyntämistä johdon päätöksenteossa. Vuonna 1971 he määrittelivät ensimmäistä kertaa käsitteen Decision Support System (DSS). (Shim ym. 2002, ; Turban ym. 2001, 443; Nykänen 2000, 33) Gorryn ja Scott Mortonin hahmottelemaa päätöksenteon tukijärjestelmän määrittelyn viitekehystä (Kuva 1) on kuvannut mm. Nykänen (2000, 33 34) ja Shim ym. (2002, ). Viitekehyksessä on kaksi ulottuvuutta: tietojärjestelmien hyödyntämistä päätöksenteossa tarkastellaan 1) tehtävän tai päätöksenteon rakenteisuuden ja 2) tehtävän vaatimien hallinnollisten toimien

9 9 pohjalta. Päätöksentekoprosessi jaetaan rakenteiseen, puolirakenteelliseen ja rakenteettomaan. Hallinnolliset toimet tai johdon osallistuminen on jaoteltu operatiivista työtä valvovaan esimiestasoon, hallintoon (keskijohto) ja strategiseen suunnitteluun (ylin johto). Level of managerial activity Structuredness of the task Structured Semistructured Unstructured Operational control Management control Decision making systems Decision support systems Decision support systems Strategic planning Kuva 1. Gorryn ja Scott Mortonin viitekehys (Nykänen 2000, 34) Tarkastelun pohjalta Gorry ja Scott Morton jakoivat päätöksentekotilanteet ihmisten (human decision maker) ja tietokoneiden tekemiin päätöksiin. Päätöksentekotilanteet, jotka voidaan automatisoida, ovat rakenteisia. Tilanteeseen soveltuva järjestelmä voidaan määritellä termillä päätöksentekojärjestelmä (engl. decision making system), jolloin tietokone voi suorittaa tehtävän täysin itsenäisesti. (Nykänen 2000, 33) Analysointia vaativa päätöksentekotilanne ja siihen soveltuva järjestelmä määritellään termillä päätöksenteon tukijärjestelmä (engl. decision support system), jolloin kyseessä on puolirakenteellinen tai rakenteeton päätöksentekotilanne. Tietyt päätöksentekoprosessin osat voivat olla rakenteisia, mutta kuitenkin ihmisen tulee ratkaista päätöksentekoprosessiin kuuluvat rakenteettomat tehtävät. (Nykänen 2000, 33) Tällöin tavoitteena on yhdistää tietokoneen tuottamaa päätöksenteon tukea ja ihmisen harkintakykyä yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi (Shim ym. 2002, 112). Johto käyttää tietojärjestelmää usein päätöksenteon apuna, jolloin puhutaan päätöksenteon tukijärjestelmästä (Ruohonen & Salmela 1999, 101). Atksanakirja (2001, 149) määrittelee englanninkielisen decision support system käsitteen tarkoittavan suomenkielessä päätöstukea, jonka mukaan päätöksentukea tarjoava järjestelmä on päätöksen valmistelua avustava, keskustelevasti käytettävä tietojärjestelmä. Puhekielessä päätöksenteon tukijärjestelmän synonyymina käytetään myös termiä päätöksentukijärjestelmä. Systeemityön standardointi- ja kehittämiskeskus (SYSTA 1997) määrittelee päätöksenteon tukijärjestelmän organisaation tai liiketoiminnan johtamista palvelevaksi tiedon varastointi- ja jalostusjärjestelmäksi. Päätöksenteon tukijärjestelmät tyypillisesti tuottavat informaatiota päätöksenteon tueksi analysoimalla tapahtumakäsittelyjärjestelmien tuottamaa tietoa (Pohjonen 2002, 7; Laudon & Laudon 2000, 44; Ruohonen & Salmela 1999, 105).

10 10 Tyypillisesti päätöksenteon tukijärjestelmä määritellään tietokonesovellukseksi, joka on kehitetty tukemaan monimutkaista päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua (Turban ym. 2001, 445; Laudon & Laudon 2000, 44, Shim ym. 2002, 111). Erityisesti tällainen järjestelmä on suunniteltu helpottamaan organisaation hallinnossa työskentelevän henkilöstön tai johdon päätöksentekoa. Järjestelmä yhdistää dataa ja kehittyneitä analyyttisiä malleja tai analysointityökaluja tarkoituksena tukea puolirakenteellista ja rakenteetonta päätöksentekoa (Turban ym. 2001, 445). Päätöksentukijärjestelmä kokoaa tietoa, joka voi sijaita eri lähteissä ja tiivistää niistä käyttäjällensä tietoa, jota hän voi edelleen analysoida ja muokata päätöksentekotilanteessa (Laudon & Laudon 2000, 44). Johdon työskentelyn avuksi on kehitetty muitakin tietojärjestelmiä, esimerkiksi johdon tietojärjestelmä (management information system, MIS), joka tukee organisaation perustoimintojen, kuten suunnittelun, tuotannon ja tilausten käsittelyn raportointia. Järjestelmä kokoaa tiedot eri toiminnoista ja järjestelmästä voidaan ottaa raportteja tietyin määräajoin, esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain. (Laudon & Laudon 2000, 44) Johdon tietojärjestelmästä käytetään myös nimitystä johdon raportointijärjestelmä (Ruohonen & Salmela 1999, 102). Johdon tietojärjestelmä tarjoaa rutiiniluontoisia yhteenvetotietoja tai poikkeusraportteja. Johdon tietojärjestelmässä raportoitavat tiedot on määritelty järjestelmään etukäteen, jolloin järjestelmä tukee rakenteista päätöksentekoa. Toisin sanoen päätöksentekoprosessi etenee aina tietyn kaavan mukaisesti ja toiminnasta tulostettava raportti sisältää kuukaudesta toiseen samat raportoitavat asiat. (Laudon & Laudon 2000, 44 46) Verrattuna johdon tietojärjestelmään päätöksenteon tukijärjestelmä toimii vuorovaikutteisemmin: käyttäjä voi operoida suoraan päätöksentukijärjestelmän käyttämiä tietoja ja oletuksia, joiden pohjalta tulokset tuotetaan. Järjestelmä korostaa joustavuutta ja muokkautuvuutta, jotta ympäristön muutokset ja päätöksentekijän rooli voidaan huomioida (Ruohonen & Salmela 1999, 105). Päätöksenteon tukijärjestelmän kehittämisen alkutaipaleella sen mainostettiin sovittavan yhteen ihmisen arvostelukykyä ja tietokoneteknologian hyötyjä tavalla, jonka avulla voidaan parantaa päätöksentekijöiden tehokkuutta häiritsemättä heidän autonomiaansa (Keen 1987, 253). Johdon tietojärjestelmä käyttää hyvin vähän analysointimalleja, minkä vuoksi järjestelmä ei ole käyttäjän kannalta kovin joustava (Laudon & Laudon 2000, 44 46). Päätöksenteon tukijärjestelmää voidaan käyttää useissa erilaisissa tilanteissa ja käyttäjä voi tehdä järjestelmän avulla tilannekohtaisia ja useista eri tekijöistä riippuvaisia entä jos tyyppisiä kyselyitä (Turban ym. 2001, 448). Päätöksenteon tukijärjestelmän erityisyys verrattuna johdon tietojärjestelmään

11 11 on nimenomaan sen ominaisuus käsitellä tilanteita, joita ei voida määritellä etukäteen. Se tukee intuitioon, kokemukseen ja aikaisempaan tietämykseen perustuvaa päätöksentekoa (Ruohonen & Salmela 1999, 102) luvun puolivälissä päätöksenteon tukijärjestelmien tutkimukseen tuli mukaan uutena aiheena ryhmäpäätöksenteon tukijärjestelmien tutkimus (engl. group decision support systems, GDSS). Päätöksenteon tuki laajeni yhden käyttäjän näkökulmasta työryhmien tai organisaatiotasoisen päätöksenteon tukemiseen. Ryhmäpäätöksenteon tukijärjestelmien tarkoituksena on helpottaa ryhmän jäsenten tietokoneavusteista työskentelyä. (Shim ym. 2002, 113, 117) Järjestelmä on vuorovaikutteinen tietokonepohjainen yhteistyötä tukeva sovellus, joka tukee puolirakenteellista tai rakenteetonta ryhmäpäätöksentekoa (Turban ym. 2001, 452). Käsitellessään päätöksenteon tukijärjestelmän käsitettä organisaation näkökulmasta, Keen ja Scott Morton (1978, 58) luonnehtivat sen keskustelevaksi, vuorovaikutteiseksi tietokoneperustaiseksi järjestelmäksi. Järjestelmän päätehtävä on tukea tai helpottaa johtajien päätöksentekoa. Järjestelmän kautta käyttäjän tulee pystyä hyödyntämään tietokoneen tarjoamaa tiedon analysointikapasiteettia sekä malleja että tietokantoja. Päätöksenteon tukijärjestelmä tulisi organisaatioissa ymmärtää pikemminkin palveluna kuin tuotteena, sillä tietokone sinänsä on toisarvoinen tässä kontekstissa. (Keen & Scott Morton 1978, 58) Tarkastellessaan päätöksenteon tukijärjestelmien kehitystä noin viidentoista vuoden jälkeen Keen (1987, 255) toteaa, ettei päätöksenteon tukijärjestelmän käsite ole kovin vakiintunut. Päätöksenteon tukijärjestelmän käsitemäärittelyt kattavat laajan joukon määrittelyitä, joista osa keskittyy päätöksenteon tukemiseen ja osa tietojärjestelmien näkökulmaan. Päätöksenteon tukijärjestelmää tulisi käsitellä pikemminkin lähestymistapana tai filosofiana, kuin täsmällisenä metodologiana (Turban ym. 2001, 446). Laveimmillaan päätöksenteon tukijärjestelmän voidaan sanoa oleva yhdistelmä päätöksentekoprosessiin soveltuvista tietokonepohjaisista teknologioista, joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä tekemään työnsä paremmin (Keen 1987, 255, 265) luvun taitteessa päätöksenteon tukijärjestelmälle ei ole olemassa yhtä selvää käsitettä, vaan se määritellään kirjallisuudessa yleisesti vuorovaikutteiseksi tietokonepohjaiseksi järjestelmäksi, joka auttaa päätöksentekijöitä hyväksikäyttämään tietoa ja malleja puolirakenteellisten tai rakenteettomien ongelmien ratkaisussa (Ruohonen & Salmela 1999, 105). Kirjallisuuskatsauksen perusteella päätöksenteon tukijärjestelmälle ei voida asettaa yksiselitteistä määritelmää, mutta tehdyistä määritelmistä voidaan havaita päätöksentukijärjestelmälle tyypillisiä ominaisuuksia. Tutkiessaan

12 12 päätöksentukijärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn näkökulmasta, Nykänen (2000, 1-2) toteaa tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa esitettyjen päätöksentukijärjestelmien käsitemäärittelyiden korostavan usein tiettyjä ominaisuuksia: päätöksenteon tukijärjestelmän käsitetään olevan vuorovaikutteinen järjestelmä, joka yhdistää dataa ja malleja, ja järjestelmä pikemminkin tukee kuin korvaa inhimillistä päätöksentekoa puolirakenteellisissa tai rakenteettomissa tehtävissä.

13 13 3 TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMIEN ERITYISPIIRTEITÄ 3.1 Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit ovat monimuotoisia, jonka vuoksi toimintaprosessien tukemiseksi kehitettyjä tietojärjestelmiä on paljon. Potilaasta tallennetaan tietoa useisiin tietojärjestelmiin. Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitystä ohjaa vahvasti lainsäädäntö, joka määrittelee tietojen käyttöä, luovutusta, tietosuojaa sekä asiakkaan ja henkilökunnan oikeuksia koskevat määräykset. Useimmissa maissa terveydenhuoltojärjestelmä on vahvasti sairaalakeskeinen, minkä vuoksi tietojärjestelmiä kehitettiin ensimmäiseksi sairaaloihin. Terveydenhuoltoon kehitetyt tietojärjestelmät voidaan jaotella toiminnan kannalta kahteen luokkaan: toimialariippumattomiin järjestelmiin (esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät) ja potilastietojärjestelmiin. Potilastietojärjestelmät voidaan jakaa edelleen yleisesti sairaalassa käytettäviin ydinjärjestelmiin (potilashallinnon järjestelmät, joihin merkitään potilaan perustiedot, tiedot ajanvarauksista ja sairaalaan sisäänkirjaamisesta jne.) ja erilaisiin yksikkökohtaisiin erillisjärjestelmiin (laboratorion, radiologian, leikkausosaston jne. järjestelmät), jotka keräävät potilaan hoitoketjun aikaiset tutkimus- ja toimenpidetiedot. (Saranto & Korpela 1999, 25) Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen voidaan katsoa alkaneen 1960-luvulla. Terveydenhuollon tietojenkäsittelyn aikakaudet ovat kulkeneet läpi eräajojärjestelmien käytön, päätekäyttöisten järjestelmien käytön, siirtyen henkilökohtaisten mikrotietokoneiden käyttöön ja lähiverkkojen hyödyntämiseen, ja siitä edelleen Internetin ja web-pohjaisten sovellusten käyttämisen aikakauteen. (Korpela & Saranto 1999, 30 33) Suurin osa sairaaloiden tietojärjestelmistä rakennettiin (yliopistollisten) sairaaloiden oman atk-henkilöstön voimin (Korpela & Saranto 1999, 40). Järjestelmiä kehitettiin palvelemaan tiettyjä erillisiä tarpeita, esimerkiksi laboratorion tai röntgenin tiedontallennusta. Tämäntyyppinen järjestelmien kehitys erillisinä saarekkeina jatkui suhteellisen pitkään ja kehitystyö oli suhteellisen koordinoimatonta. Järjestelmien käyttäjiä ei myöskään ollut mukana kehitystyössä, vaan järjestelmiä rakensivat atk-teknikot, toimintayksiköiden esimiehet ja laitteistojen toimittajat. (Koskimies 1999, 68, 76) ja 1990-lukujen taitteessa tuolloin käytössä olleet järjestelmät alkoivat käydä teknologialtaan vanhentuneiksi ja järjestelmäkehitykseen tuli mukaan päätekäyttöiset järjestelmät (Koskimies 1999, 78). Vielä nykyäänkin sairaaloissa on käytössä hyvin paljon tuolloin ohjelmoituja ohjelmistoja, ns.

14 14 perinnejärjestelmiä. Perinnejärjestelmien yhdistäminen uusilla teknologioilla toteutettuihin ohjelmistoihin tai niiden korvaaminen uusilla ohjelmistoilla on vasta meneillään. Uusien teknologioiden myötä järjestelmät pyritään kehittämään aikaisempaa yhteiskäyttöisemmiksi ja paremmin tiedon liikkuvuutta tukeviksi. (Nykänen 2003, 3) Sairaaloiden atk-osastoilla teknologian mukanaan tuoma muutos todentuu rajoitetumpana järjestelmien ylläpitona: aiemmin sairaalassa käytettävät järjestelmät pääsääntöisesti ohjelmoitiin itse talon sisällä ja siten myös niiden kehittäminen tapahtui joustavasti. Nykyisin järjestelmät hankitaan ohjelmistotaloilta, jolloin hankittuja tuotteita ei pystytä muokkaamaan enää yhtä joustavasti sairaalan omana työnä. Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä on tullut kaupallista toimintaa (Nykänen 2003, 3). Käyttäjiä ja heidän käyttötarpeita on vasta viimeisen vuosikymmenen aikana pyritty huomioimaan terveydenhuollon tietojärjestelmäkehityksessä, vaikka tulokset eivät aina puhu puolestaan. Esimerkiksi muutos siirryttäessä uusiin tietojärjestelmiin on suhteellisen iso: käyttäjille se merkitsee merkkipohjaisista järjestelmistä siirtymistä graafisiin järjestelmiin ja pahimmissa tapauksissa jopa tiedon kulun rajoittumista, kun vanhat ja uudet tietojärjestelmät eivät ole sopivia. 3.2 Nykytilanne Vuonna 2004 tehdyn kyselyn mukaan sähköinen potilaskertomusjärjestelmä oli käytössä erikoissairaanhoidossa 13 sairaanhoitopiirissä (61,9 %), kun sairaanhoitopiirejä Suomessa on yhteensä 21. Kolmessa sairaanhoitopiirissä ko. järjestelmä oli kokeiluvaiheessa. Perusterveydenhuollossa sähköinen kertomusjärjestelmä oli tuotantokäytössä 93,6 % kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista. (Kiviaho ym. 2004, 14, 27). Suomessa meneillään olevan Kansallisen terveyshankkeen tavoitteena on mm., että vuoden 2007 loppuun mennessä käyttöön tulee ottaa valtakunnallinen sähköinen sairauskertomus. Potilasta koskevien ydintietojen tulee olla saatavissa kaikista potilaskertomusjärjestelmistä samassa, yhtenäisessä ja rakenteisessa muodossa. Rakenteiset tiedot perustuvat yhteisesti valtakunnan tasolla sovittuihin sanastoihin ja luokituksiin ja ovat pääsääntöisesti ilmaistavissa määrämuotoisesti. (STM 2003, 29 31)

15 15 4 PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄT TERVEYDENHUOLLOSSA 4.1 Tietojärjestelmien toimintalähtöinen jaottelu terveydenhuollossa Terveydenhuollon tietojärjestelmiä voidaan tarkastella myös toimintalähtöisesti ja esimerkiksi Turunen (2001, 61 62) on jaotellut ne omassa tutkimuksessaan terveydenhuollon tietojärjestelmien arviointia varten seuraavasti: hoidon järjestelmät hoidon tukijärjestelmät kommunikaatio- ja asiakasjärjestelmät taloushallinnon ja hallinnon järjestelmät diagnostiset ja kliiniset päätöksenteon tukijärjestelmät Diagnostisten ja kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmien tehtävä on tuottaa tietoa ja auttaa diagnoosin tekemistä. Tähän luokitteluun kuuluvat erilaiset lääkärien käyttämät varoitus- ja asiantuntijajärjestelmät. (Turunen 2001, 62) Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmiksi voidaan lukea kaikki tieto- ja tietämystekniikkaan perustuvat sovellukset, jotka auttavat tekemään laadukkaita päätöksiä hoitotilanteessa (Kari 1999, 216). Nykäsen (2000, 86) mukaan päätöksenteon tukijärjestelmä terveydenhuollossa on tietojärjestelmä tai tietämyspohjainen järjestelmä, joka on kehitetty tukemaan päätöksentekoa terveydenhuollon organisaatiokontekstissa. Järjestelmien tuottama hyöty voi perustua joko hyvin yksinkertaiseen ratkaisuun, tai ne voivat olla monimutkaiseen, itsenäiseen päättelyyn perustuvia kokonaisuuksia (Kari 1999, 216). Tutkimusten perusteella päätöksenteon tukijärjestelmät vähentävät lääketieteellisiä virheitä ja parantavat siten hoidon laatua (Kawamoto ym. 2005, 771). 4.2 Päätöksenteon tukea tarjoavia järjestelmiä terveydenhuollossa Usein kliinisessä työssä on tarvetta yksinkertaisellekin päätöksentukea tarjoavalle järjestelmälle: lääketieteellisen tiedon määrä on kasvanut huimaavaa vauhtia ja yksittäisen ihmisen ei enää voida olettaa muistavan kaikkea ulkoa. Tietoja voi joutua etsimään useista eri tallenteista, joko paperisista tai nykyisin useista sähköisistä järjestelmistä. Pahimmassa tapauksessa tiedot voivat olla käyttäjän saamattomissa, esimerkiksi toisen kunnan terveyskeskuksessa tai toisessa sairaalassa tai tietojen käyttöön ei ole potilaan suostumusta.

16 16 Karin (1999, ) mukaan terveydenhuollon toimialalla päätöksentukea tarjoavia järjestelmiä voidaan toteuttaa joko tietojen esitystekniikan avulla, älykkäiden hälytysten muodossa, tutkimus- ja hoito-ohjelmien tarjoamana tai asiantuntijajärjestelmien tuottamina arviointeina. Tietotekniikka mahdollistaa tietojen esittämisen kliinisen päätöksenteon kannalta tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Esimerkiksi teho-osastolla tilanteen kokonaiskuva tulee nähdä hyvin nopealla silmäyksellä. Tietojen ryhmittely tietokokonaisuuksiksi ja trendimuotoisen esitystavan käyttö helpottaa hoidon kannalta olennaisen tiedon löytymistä nopeassa työrytmissä. Elintoimintojen valvonnassa käytetään mittalaitteisiin säädettyjä rajaarvohälytyksiä, joiden alittuessa tai ylittyessä laite antaa hälytyksen. (Kari 1999, ) Erilaiset hoitosuositukset, hoito-ohjeet, hoito-ohjelmat ja hoitoalgoritmit ohjaavat kliinistä työtä ja siinä tehtäviä päätöksiä. Suositus on tyypillisesti asiantuntijaryhmän yhteinen kannanotto käyväksi hoidoksi tai menettelytavaksi. Hoitosuositusten tavoitteena on ohjata käytäntöä yhtenäisempään ja yleisesti käytettävään suuntaan. Hoito-ohjelmien merkitys on kasvanut sairaalan toiminnan muuttuessa teollisen palvelutuotannon suuntaan, jolloin huomiota kiinnitetään entistä enemmän palveluiden tehokkaaseen tuottamiseen. Tällöin hoito-ohjelmat voidaan rinnastaa tuotantolinjoihin. (Kari 1999, ) Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä liittyy potilastietojärjestelmiin ja on suunniteltu avustamaan kliinikkoa potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa. Lähinnä asiantuntijajärjestelmää on päätöksenteon tukijärjestelmä, joka yhdistää potilaskohtaista tietoa ja lääketieteellistä tietämystä, eli soveltaa esimerkiksi hoitosuositusta yksilöllisesti. Asiantuntijajärjestelmä arvioi tehtyjä päätöksiä tai antaa suosituksia hoitotilanteessa. Järjestelmä tarjoaa potilaan hoitotilanteeseen liittyviä potilaskohtaisia arviointeja tai kehotteita, jotka on valikoitu potilaan tietojen perusteella. (Varonen 2006, 1174; Delaney ym. 1999, 1). Päätöksentukea tarjoava järjestelmä sisältää toimialan tietämystä, jonkinlaisen päättelymoottorin tai säännöstön ja ohjelmiston. (Varonen 2006, 1174; Kari 1999, 222) Tietämys koostuu hoitosuosituksista, yleisluontoisista ja asiantuntijoiden räätälöimistä tietokannoista. Tietämys muunnetaan edelleen säännöiksi, joita ohjelmisto käyttää. Ohjelmisto yhdistää tietämystä ja sääntöjä sekä tilannekohtaista kliinistä tietoa, ja tuottaa päätöksenteon tukea eli esimerkiksi ohjeita, herätteitä tai varoituksia. (National Electronic Decision Support Taskforce 2002, 21) Tutkimuksia päätöksentuen laajamittaisesta käytöstä eri sairauksien ja oireiden hoidossa on vähän. Päätöksentukea koskevista tutkimuksista useimmat käsittelevät päätöksentuen hyödyntämistä yksittäisen sairauden tai tietyn

17 17 toiminnon avustamisen yhteydessä, kuten esimerkiksi lääkemääräyksen tekemisessä. Hoitotilanteessa neuvoja antavaa päätöksentukijärjestelmää on tutkittu vain hyvin rajatuissa tilanteissa. (Kortteisto ym. 2006, 37; Varonen ym. 2006, 1175, 1179) Kawamoton ym. (2005, 765) tekemä systemaattinen katsaus tuo päätöksentukijärjestelmän kehittäjille arvokasta kokoomatietoa aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Katsauksessa tutkittiin päätöksentukijärjestelmän onnistuneen käytön edellytyksiä 70 aiheesta tehdyn tutkimuksen pohjalta. Katsauksessa olennaisiksi järjestelmän käyttöä edistäviksi ominaisuuksiksi havaittiin neljä asiaa: 1) päätöksenteon tukijärjestelmä tarjoaa päätöksentukea automaattisesti osana kliinikon työnkulkua, 2) järjestelmä tarjoaa päätöksentukea juuri sillä hetkellä kun päätös tehdään, 3) järjestelmä antaa selkeitä toimintaohjeita pelkän tilanne- tai laatuarvion sijaan ja 4) päätöksentukea annetaan tietokoneen avulla. Kaikki nämä ominaisuudet tekevät päätöksenteon tukijärjestelmän käytön kliinikolle helpommaksi. Tehokkaasti toimiva päätöksenteon tukijärjestelmä minimoi käyttäjänsä ponnistukset olennaisen tiedon etsimiseksi ja päätöksentuen käyttämiseksi. (Kawamoto ym. 2005, 765, 771) Siirtyminen sähköisiin potilastietojärjestelmiin ja niiden tietojen rakenteisuus mahdollistavat automaattisen päätöksenteon tuen tuomisen terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi. Päätöksenteon tukijärjestelmä auttaa huolehtimaan, että esimerkiksi poikkeavat koetulokset havaitaan, potilaat saavat näyttöön perustuvaa hoitoa, suunniteltu seuranta toteutuu ja hoitoon liittyvät riskit minimoidaan. (STM 2003, 29 31) 4.3 Päätöksenteon tukijärjestelmän kehittäminen Suomessa Yhtenäinen terveydenhuoltojärjestelmä, laajat hoitosuosituskokoelmat ja sähköiset potilaskertomukset luovat hyvät edellytykset päätöksentuen kehittämiselle Suomessa. Suomessa päätöksentukijärjestelmän kehittämisestä on vastuussa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, joka on laatinut terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön laajan joukon hoitosuosituksia, Käypä hoito suosituksia ja Lääkärin tietokannat palvelun. (Varonen ym. 2006, 1179) Seuran hallinnoimaan laajaan, vuosina toteutettavaan EBMeDS-hankkeeseen (Evidence Based Medicine Decision Support) kuuluu tutkimushanke, tuotteistamishanke sekä kaksi pilottihanketta. (Kortteisto ym. 2006, 35). Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhtenäinen kansallinen päätöksentukijärjestelmä, joka on sähköisten potilaskertomuksien tuottajien

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Eija Karman Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Tietojenkäsittelytiede 30 Heinäkuu 2010 sivut 13 20 Toimittaja: Antti Valmari c kirjoittaja(t) Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Pirkko Nykänen Tampereen

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat

ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat Juhana Ketola ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

SISÄINEN LASKUTUS TUKI VAI TAAKKA

SISÄINEN LASKUTUS TUKI VAI TAAKKA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu SISÄINEN LASKUTUS TUKI VAI TAAKKA case: Tampereen kaupungin tukipalvelut Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja:

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto Tuotantotalouden oppiaineen pro gradu tutkielma VAASA 2010 2 ALKUSANAT Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Tuomainen, Pauliina

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina.

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina. Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina Timo Ingalsuo Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi

Lisätiedot