Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä"

Transkriptio

1 Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä Viime aikoina on keskusteltu runsaasti siitä, mitä yksittäiset ohjelmistot maksavat. On myös oletettu, että säästö ohjelmiston hankintahinnassa on suoraa säästöä kokonaisuuden kannalta. Näin ei todellisuudessa läheskään aina ole, vaan kokonaiskustannus riippuu erittäin paljon tietoteknisen ympäristön rakenteesta. Yhden osan korvaaminen edullisemmalla voi luoda suuria kustannuksia toisaalla. Lisäksi keskustelussa on pääosin unohtunut kokonaisuuden rakentamistapojen ja toiminnallisuuden merkitys kokonaiskustannuksiin. Kokonaiskustannusten laskentaan Gartner Group on kehittänyt jo useiden vuosien ajan Total Cost of Ownership (TCO) -laskentamallia. Laskentamalli on toteutettu laskentatyökaluohjelmistona (TCO Analyst for distributed computing). Tämän avulla voidaan arvioida tietotekniikan kokonaisedullisuutta, joka on julkishallinnon hankintaohjeistuksessakin keskeisenä kriteerinä. Vastaava analysointi on juuri tehty esimeriksi Tanskan julkishallinnolle. Kaikki tässä tutkimuksessa esitetyt luvut on laskettu ko. työkalun avulla Vaasan kaupungin edustajien tarkistamien / antamien lukujen ja tietojen perusteella. Työkalun laskentamalli on käännetty ohjelmistoon sisään ja on näin sama kaikissa TCOtutkimuksissa. Laskentatapaan ei voi tutkimuksen tekijä vaikuttaa. TCO (sekä ROI Return Of Investment ja REJ Rapid Economic Justification) mallinnukset ovat keskeisiä työvälineitä tutkittaessa, miten tietotekninen ympäristö kannattaa rakentaa. Keskeinen kriteeri on, mahdollistaako infrastruktuuri tietotekniikkaja tietoliikennestrategioissa asetetut tavoitteet siten, että ympäristö on samalla kokonaiskustannuksiltaan edullisin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, voidaanko Microsoftin tuotteilla ja niiden nykyisellä lisensointimallilla toteuttaa Vaasan kaupungin tietotekniikkastrategiassa tavoitteeksi asetettu kokonaisedullinen tietotekniikkaratkaisu. Tarkoituksena on myös vertailla sen kokonaiskustannuksia nykyiseen ympäristöön ja muihin vaihtoehtoihin käyttäen Gartnerin TCO-työkalun laskentamallia sekä Vaasan kaupungin tietohallinnon antamia tietoja. Vertailun tavoiteympäristö on määritelty yleisesti hyväksi koetun suunnittelutavan, kaupungin tietotekniikkastrategian tavoitteiden sekä Gartnerin suositusten mukaisesti vakioiduksi sekä keskitetysti hallituksi ja valvotuksi. Tällaisen ympäristön rakentaminen on Vaasassa jo käynnissä (Windows projekti). Ympäristön rakentamisessa on käytetty kaupungin jo hankkimia ja omistamia ohjelmistoja mahdollisimman tehokkaasti uusien ja päällekkäisien investointien välttämiseksi. Vaasassa Tekijä 2001 Microsoft Services Finland. All rights reserved.

2 Tiivistelmä Vaasan kaupungin tällä hetkellä käytössä oleva tietotekniikkaympäristö edustaa hyvin tyypillistä suomalaisen kunnan tietoteknistä ympäristöä. Nykyinen ympäristö on syntynyt PC-evoluution tuloksena: se on hyvin heterogeeninen ympäristö ja koostuu hallintokuntakohtaisesti erilaisista ratkaisuista. Käytössä on useita eri käyttöjärjestelmäversioita, joiden kokoonpanot ja asetukset eroavat hallintokuntakohtaisesti sekä koneittain. Client/Servertietojärjestelmäsovelluksia on käytössä runsaasti (yli 100 kpl), ja näiden määrä kasvaa edelleen lähitulevaisuudessa (mm. terveydenhuollon järjestelmä). Käytössä ei ole järjestelmänhallintaa työasemille, vaan kaikki ylläpitotyö (ohjelmistojen asennukset, asetukset) tehdään ihmistyönä ja kullekin koneelle erikseen, mikä aiheuttaa korkeat työkustannukset ja vaatii paljon tukiresursseja. Myöskään palvelimet eivät ole automatisoidussa valvonnassa eikä operoinnissa. Käyttäjätuki perustuu kenttäorganisaatioon (lähituki) sekä liikkuvaan tukeen niille yksiköille, joilla ei ole omaa tukihenkilöä. Keskitettyä tukipalvelua (Help Desk) ei ole ja tuen saantiaika kasvaa usein pitkäksi. Kaupungin tietotekniikkastrategiassa on korostettu, että tietotekniikan käyttö on kaupungin työntekijöiden jokapäiväistä työtä ja on siksi keskeisessä roolissa kaupungin tehokkaan toiminnan kannalta. Mikäli toteutetaan ratkaisuja, jotka jättävät tietotekniikan käytön satunnaisuuden asteelle, ei tehokkaan työskentelyn tavoite ole saavutettavissa. Lisäksi näin aiheutetaan usein lisää kustannuksia muualle organisaatioon. Strategiassa todetaan myös, että tehokkaan työskentelyn saavuttamiseksi vaaditaan helppokäyttöiset ja tehokkuutta palvelevat välineet. Strategiassa on ohjattu tietohallintoa myös palvelutuotannon keskittämiseen sekä konsolidoinnin mahdollistavan tietoliikenneprojektin käynnistämiseen. Tietyssä mielessä voidaan sanoa olemassa olevan ympäristön olevan ohjelmistojen osalta vakioitu, koska samaa sovellusta (Win32) voidaan käyttää kaikissa hallintokunnissa. Tämä on elinehto useita eri hallintokuntia yhdistävien tietojärjestelmien käytölle. Näin myös samaa sovellusvalikoimaa voidaan käyttää kaupungin laajuisesti (kuten esim. Office, virustorjunta). Itse perusalusta on vielä yhtenäistämättä ja aiheuttaa tällä hetkellä korkeat kustannukset, jotka eivät pääosin näy tietotekniikan kustannusten alla (Gartner: Indirect Costs unbudgeted ). Tästä syystä olikin keskeistä tutkia TCO Analyst työkalun avulla millaisia ja minkä suuruisia nämä kustannukset ovat. Vaasan kaupungin tietotekniikka- ja tietoliikennestrategioissa on asetettu suuntaviivat ja tavoitteet yllä olevien seikkojen korjaamiseksi. Näin ollen voidaan todeta em. strategioiden olevan erittäin hyvin laadittuja ja onnistuneita. Niiden perusteella laadittiin toimenpidesuunnitelma, jonka kustannusrakenteeseen vaikuttavat pääkohdat ovat: - järjestelmänhallinnan käyttöönotto - työasemien ohjelmistojen päivittäminen hallittaviksi - palveluiden keskittäminen ja palvelinten konsolidointi - terminaali / thin client tekniikoiden käytön lisääminen - keskitetyn tukipalvelun (help desk) käyttöönotto 2001 Microsoft Services Finland. All rights reserved. 2

3 Tässä raportissa on esitetty edellä luetellut tavoitteet täyttävä arkkitehtuuriratkaisu, joka on suunniteltu kaupungin strategian ja kokonaiskustannusten minimointiohjeistusten mukaisesti. Ehdotetussa ratkaisussa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti jo tehtyjä laite- ja ohjelmistoinvestointeja. Tavoitteena on ollut korkea hallittavuus ja panostus keskitettyyn palvelutuotantoon. Suunnittelussa on noudatettu Gartnerin Tanskan julkishallinnolle tekemää ratkaisuperiaatetta. Kustannuslaskenta suoritettiin Gartnerin laskentatyökaluohjelmiston avulla (TCO Analyst for distributed computing). Käytetty ohjelmistoversio oli Työkalun avulla voidaan arvioida tietotekniikan kokonaisedullisuutta, joka on julkishallinnon hankintaohjeistuksessa keskeisenä kriteerinä. Vastaava analysointi on tehty Gartnerin toimesta Tanskan julkishallinnolle. Kaikki tässä tutkimuksessa esitetyt luvut on laskettu ko. työkalun avulla Vaasan kaupungin edustajien tarkistamien / antamien lukujen ja tietojen perusteella. Työkalun laskentamalli on käännetty ohjelmistoon sisään ja on näin sama kaikissa TCOtutkimuksissa, sovelluksen laskentatapaan ei voi tutkimuksen tekijä vaikuttaa. Tulokset: Välittömien kustannusten osalta (Budgeted) voidaan todeta, että vaikka ATK osasto tarjoaa nyt enemmän palveluita kuin ennen, alentaa tavoiteltu arkkitehtuuriratkaisu suoria tietotekniikkakustannuksia. Alentuneiden operointikustannusten ansiosta kokonaiskustannus jää 6% edullisemmaksi kuin ennen. Tämä merkitsee 2,7 mmk säästöä vuotta kohden. (ks. kappale: Suorat kustannukset (Direct costs budgeted) sivu 22) Epäsuorat kustannukset (Indirect Costs unbudgeted) ovat kaikkein keskeisin osa, johon TCO-mallilla pureudutaan. Kuten englanninkielisestä nimestä voidaan päätellä, ne ovat kustannuksia, jotka katoavat budjettirivien väliin, eli menevät muista kirjanpidon kohdista kuin tietotekniikka. Näitä ilman ei TCO-analyysiä voida laskea tai arvioida. Toisaalta epäsuoriin kustannuksiin paneudutaan siksi, että tällä alueella oikeaoppisesti suunniteltu ympäristö tuottaa suurimmat säästöt. Siksi kokonaistaloudellista ympäristöä ei voi suunnitella tai toteuttaa, mikäli se johtaa kustannusten korkeaan tasoon tällä puolella. Vakioidun, hallitun ja keskitetyn ympäristön vaikutus kustannuksiin on erittäin merkittävä, mikä tarkoittaa vuositasolla 28 miljoonan markan kustannussäästöjä. (ks. kappaleet: Epäsuorat kustannukset (Indirect costs unbudgeted)) sivu 23 ja Vakioinnin, hallinnan ja työaseman ohjelmien vaikutus kustannuksiin sivu 26) Työaseman keskitetty ja automatisoitu hakemistopohjainen hallinta on kokonaiskustannusten kannalta keskeinen tekijä. Tältä osin työaseman käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot ovat avainasemassa Microsoft Services Finland. All rights reserved. 3

4 Keskitetyn tuen toteuttamisen vaikutus näkyy kahdella alueella. Toisaalta se lisää tietohallinnon / kenttätuen suoria kustannuksia 1.2 mmk, mutta tästä huolimatta keskitetyn tuen kokonaiskustannuksia alentava vaikutus on 3 mmk vuodessa. Kokonaiskustannusten osalta uusi tavoiteympäristö tehostaa olemassa olevien investointien käyttöä ja välttää rinnakkaisien ratkaisujen ja päällekkäisten investointien tekemistä. Tämä alentaa tietotekniikan kokonaiskustannuksia (TCO) 33%, mikä tarkoittaa 35,8 mmk säästöä vuodessa. Lisäksi tulee huomioida kumulatiiviset säästöt kaupunkitasolla (Cumulative Savings plus Benefits), jotka ovat kolmessa vuodessa 96,2 miljoonaa markkaa, eli vain 2,51% kokonaismenoista, mutta on silti erittäin huomattava rahamäärä. Investointia vakiointiin ja hallittavaan ympäristöön voidaan pitää erittäin kannattavana. Jokainen siihen sijoitettu markka maksaa itsensä takaisin 5,78 kertaisesti (Internal Rate Of Return IRR 578%) Kokonaisuutena voidaan todeta, että olemassa olevien investointien käyttöä tehostamalla voidaan ilman huomattavia lisäinvestointeja rakentaa ympäristö, joka säästää merkittävästi kokonaiskustannuksia. Lisäksi projekti tuottaa kustannuksensa takaisin 5,8 kertaisesti. Tuloksia voidaan siten pitää varsin hyvinä Vaihtoehtoiset ratkaisut Nykyisen ympäristön kehittämisen lisäksi tulee selvittää, onko vieläkin edullisempia ratkaisuja löydettävissä. Tähän on esitetty vaihtoehtona Linux ja OpenOffice -ohjelmistoja, joilla on esitetty korvattavaksi Windows 2000/XP ja Office 2000/XP. Mikä on tämän avoimiin ohjelmistoihin perustuvan vaihtoehdon kokonaistaloudellisuus? Hallinta Kuten aiemmin todettiin, TCO-malli osoittaa, että kokonaistaloudellisuuden kannalta työaseman keskitetty ja automatisoitu hakemistopohjainen hallinta on keskeinen tekijä. Tältä osin työaseman käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot ovat avainasemassa siinä, voidaanko kustannussäästöjä saavuttaa. Koska käytönaikainen kustannus on moninkertainen verrattuna työasemaohjelmistojen hintaan, on erittäin keskeistä että ko. ohjelmistot mahdollistavat kustannusten säästämisen tällä alueella. Edellä mainittu seikka havaittiin tutkimusten kautta 90-luvulla NT4 -ympäristössä. Vuosien aikana on erityisesti panostettu keskitetyn hallinnan kehittämiseen ja tätä kautta käytönaikaisten suorien ja välillisien kustannusten alentamiseen Windows ja XP -ympäristössä. Eniten parannusta on tullut Windowsin hallittavuuteen. Monenlaiset automaattiset varmistukset, valvontaohjelmat, automaattinen päivitys ja etäkäytettävyys (Remote Desktop ja Remote Assistance) tekevät Windowsista entistä helpomman ylläpitää. Isoissa yrityksissä nämä ominaisuudet tietävät merkittäviä kustannussäästöjä (Tietokone-lehti 12/2001, Windows XP vuoden 2001 tuote -valinta / ohjelmistot luokka) Linux on itsessään erittäin konfiguroitava, mutta se on muiden unixien tapaan tällä hetkellä suunniteltu ja toteutettu käyttäjälle, joka osaa hoitaa ylläpidon itse. Suurien työasemamäärien hallintaan tarvittavia ominaisuuksia, kuten hakemistoperustaista hallintaa (esim. Novell NDS tai Windows 2000 AD), ei vakiona ole Microsoft Services Finland. All rights reserved. 4

5 Koska em. ominaisuus puuttuu ja järjestelmänhallinta ei kuulu osana vakioinfrastruktuuriin 1, se vaatii uusia ja päällekkäisiä investointeja (esim. Tivoli) ja aiheuttaa jatkossa useamman erilaisen ympäristön hallintakustannukset. On merkityksetöntä, vaikka työasemaohjelmistot saataisiin ilmaiseksi, jos 1,8 mmk:n säästön vuoksi aiheutetaan kokonaiskustannuksiin 28 mmk arvosta lisäkustannuksia jokaista vuotta kohden, jonka ympäristö on käytössä. Tällainen ratkaisu ei voi olla kokonaistaloudellisesti edullisin, jos pelkästään tuotannonaikaiset kustannukset ovat 26,2 mmk vuodessa kalliimmat. On toki totta, että toisaalla voidaan säästää n 2 mmk, mutta sitä voidaan pitää säästönä* vain, mikäli täysin unohdetaan tutkia kokonaisuuden rakenne, toiminta ja kustannukset eli kaikki se mihin tietotekniikan kustannustutkimus on panostanut viimeiset 12 vuotta. (ks. kappale: Epäsuorat kustannukset (Indirect costs unbudgeted)) sivu 23) IT Viikko s5 Jo Turun kaupungin selvityksen alkumetreillä todettiin, että lisenssien määrän laskeminen tuhansista pariin sataan kappaleeseen on taloudellisessa mielessä hyvä tavoite. Kuten Gartnerin kokonaiskustannusanalyysi kiistatta osoittaa, ei suinkaan automaattisesti voida olettaa asian olevan näin. Säästö yhdessä paikassa voi aiheuttaa suuret kustannukset toisaalla lause toimii edelleen ja ilman kokonaiskustannusten analysointia (TCO) on olettamus säästöistä jo ennen tutkimuksen aloittamista erittäin kyseenalainen lähtökohta tutkimukselle. Sovellukset Kuten kappaleessa Vakioinnin, hallinnan ja työaseman ohjelmien vaikutus kustannuksiin todetaan, on käyttöjärjestelmän tai sovellusten vaihtaminen kertaluokkaa suurempi investointi kuin päivittäminen. Tämä näkyy koulutuskustannuksissa, sekä aivan erityisesti sovelluskustannuksissa. Kaupungilla on käytössään erittäin runsaasti sekä kriittisiä kaupunginlaajuisia tietojärjestelmäohjelmistoja, joissa on työasemaohjelmisto-osa, sekä muita työkaluohjelmistoja. Yhteensä käytössä on lähes 200 sovellusta. Jotta kaupunki voi toimia strategioissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, on näiden ohjelmistojen tai niitä korvaavien ohjelmistojen oltava käytettävissä myös toisessa työasemakäyttöjärjestelmässä. Osa sovelluksista, sekä kaupungin prosessien yhteentoimivuus, perustuvat osaltaan Office sovellusten toiminnallisuuteen. Tutkittaessa ympäristön vaihdon kannattavuutta, tulee huomioida, että sovellukset on siirrettävä kokonaan erilaiselle alustalle. Tämä tarkoittaa usein ohjelman uudelleen kirjoittamista tai vastaavan ohjelman hankkimista. Kustannukset ovat erittäin korkeat ja lopputuloksena investoinnista ei saada loppukäyttäjille lisäarvoa, vaan ainoastaan tekninen muutos. Hanke ei maksa itseään takaisin ja sitoo lisäksi asiakasorganisaatioiden (eli hallintokuntien, hallintokuntien käyttäjien) kehitysvarat lisäarvoa tuottamattomaan siirtämistyöhön. Siirtoprojektin sijaan palveluja kannattaisi kehittää edelleen vastaamaan uusia tarpeita. 1 SMS kuuluu Vaasan EA -sopimukseen 2001 Microsoft Services Finland. All rights reserved. 5

6 Käytännön realiteettina on myös se, että julkishallinnon käyttämiä tietojärjestelmäsovelluksia ei ole tällä hetkellä lainkaan tai hyvin rajallisesti saatavana Linuxille. Tämä on syytä huomioida suunnittelussa. Siirron vaihtoehto on käyttää Windows emulaattoria (WINE), mutta käytännössä emulaattori ei kykene ajamaan useita ohjelmia lainkaan. Erityisesti CS sovellukset, jotka kaupungin toiminnan kannalta ovat kriittisimmät, toimivat heikoiten. Vakaasta kernelistä ei ole apua, jos emulaattori ei toimi (sovellus ei toimi siinä) tai toimii epäluotettavasti. Olemassa olevien sovellusten siirtäminen pääteympäristöön ei Linux-työasemien tapauksessa säästä kustannuksia, koska: - työasemien lisäksi on hankittava erittäin runsaasti palvelimia/palvelintehoa, koska sovellusten suorittamiseen ei voida tässä vaihtoehdossa enää hyödyntää työasemien tehoa - Linuxissa on välttämätöntä käyttää Citrixin ICA-etäclienttiä sovellusten käyttämiseen palvelimelta ja pelkästään tästä aiheutuu suurempi kustannus kuin mitä Windows 2000/XP-käyttöjärjestelmä maksaa Vaasan kaupungille (huolimatta per käyttäjä -hinnasta, koska yhtäaikainen käyttö on taattava) - Tämän lisäksi tarvitaan edelleen palvelinohjelmistot ja jokaiseen clienttiin MS Terminal Server CAL Kokonaisuutena rahaa kuluu palvelimiin sekä uusiin ja päällekkäisiin lisensseihin. Kun ehdotetussa tavoiteympäristössä kustannussäästöjä saavutetaan hyödyntämällä olemassa olevia ohjelmistoja ja vähäisellä palvelinkapasiteetin lisäyksellä, joudutaan Linux-työasemaympäristössä tekemään moninkertaisia investointeja. Nämä investoinnit ylittävät Microsoft-työasemaohjelmistojen kustannukset (ks. kappale: Vakioinnin, hallinnan ja työaseman ohjelmien vaikutus kustannuksiin sivu 26) Laitekustannukset Vaasan kaupungin laiteympäristön tila on varsin hyvä y2k-investointien ja lisähankintojen jälkeen. Päivityshanke ei kasvata laitehankintatarvetta, koska siirtymäkausi on kolme vuotta ja tänä aikana vuosittain 1/5-1/6 laitekannasta uusiutuu. Uudet laitteet ovat nykyisellä hankintahinnalla kykeneviä ajamaan uusimpia käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia. Lisäksi tulee huomioida, että 20% laitteista muutetaan Windows-päätteiksi, joiden laitevaatimukseksi riittää mikä tahansa nyt poistuva laite. Tällöin laitteen elinkaari on esimerkiksi 4 vuotta työasemana ja 3-4 vuotta päätteenä. Koska työasemapuolella on ylituotantoa, on aina tarjolla varalaite, mikäli vanha päätteeksi muutettu kone rikkoutuu. Tämä on välttämätöntä, koska tuon ikäisten laitteiden korjaaminen on pääosin kannattamatonta ja ylituotannolla saadaan kytke ja käytä -varalaite jokaiseen toimipisteeseen. Jotta laskelmassa voidaan olla kohtuullisen varmoja siitä, että laitekanta on riittävä, budjetoitiin W2000/XP tavoitetilan investointisuunnitelmaan jokaiseen kaupungin 1500 koneeseen 128 MB muistikamman hankinta ja asennus (1 tunti sisäistä työtä). Tämä on mukana 3.8 mmk kustannuksissa. Todellisuudessa vain osalle koneista tämä päivitys on tarpeen, mutta spekulointien välttämiseksi tämä on laskettu mukaan raskaimman mukaan. Koska investoinnin IRR on 578% ja TCO -35,8 mmk, voidaan projektikustannuksia käsitellä erittäin suurilla varmuuskertoimilla. Hanke maksaa todellisuudessa itsensä edelleen moninkertaisesti takaisin, vaikka investointikustannus nousisikin Microsoft Services Finland. All rights reserved. 6

7 Mikäli huomioidaan kilpaileva vaihtoehdon laitevaatimukset, voidaan todeta, että käytettäessä vertailukelpoista ikkunamanageria (esim RH:n oletus, Netscape/Mozilla selainta - oletus, sekä OpenOfficea / Star Officea) ovat laitevaatimukset samat kuin Windows XP / Office XP:llä. Käytännössä asian voi todentaa esim Vaasan kirjastossa: käynnistämällä xtermiin top:in ja käynnistämällä SO:n sekä kaksi selainta voidaan todeta, että 128 MB on käytetty (6MB muistia vapaana). Linuxillakin järkevä muistin määrä työasemissa on 256 MB. Työasemien laitevaatimuksissa ei siis ole eroa. Päätteiden osalta voidaan todeta, että minimiresurssivaatimuksilla oleva PC:stä tehty Linux X pääte ja Windows /RDP pääte ovat vaatimuksiltaan identtiset. Myöskään päätteiden laitevaatimukset eivät eroa. Investointi % (t) Nyk. NT4/9x Tav. W2000/XP Lin+OO Lin+OO+Hal Kuten kaaviosta voidaan havaita, on selvää, että myös W2000 / XP -ympäristön käyttöönotto aiheuttaa käyttöönotto- sekä koulutustarpeita. Voimme laskelmassa varmuuden vuoksi olettaa niiden olevan samat kuin Linux OO/SO vaihtoehdossa. Käytännössä NT/O97->W2000/XP päivitys aiheuttaa vähemmän koulutustarvetta kuin Linuxiin ja OpenOfficeen siirtyminen. Sovellusten kustannusten osalta on keskeistä huomioida se, että Windows XP tarjoaa sovellusten yhteensopivuustilat (Compatibility Modes), jossa XP osaa emuloida sovellukselle olevansa Windows 95/98/Me, NT 4.0 (SP5) tai Windows Tällöin lähes kaikki Vaasan kaupungin käytössä olevat sovellukset saadaan toimimaan ilman muutoksia. Toisessa vaihtoehdossa sovellukset tulee siirtää kokonaan erilaiselle alustalle. Tämä tarkoittaa usein ohjelman uudelleen kirjoittamista tai vastaavan ohjelman hankkimista. Kustannukset ovat erittäin korkeat ja lopputuloksena investoinnista ei saada lisäarvoa, ainoastaan tekninen ero eri alustasta Microsoft Services Finland. All rights reserved. 7

8 Em. seikat johtavat siihen, että siirtyminen (keltainen viiva) on koulutuksen ja sovellusten kustannusten vuoksi huomattavasti pidempi ja kalliimpi prosessi. Tällöin ongelmana on se, ettei se vielä vaikuta käytönaikaisiin kustannuksiin, jotka edustavat suurinta kustannuserää (jäädään nykyisen tasolle). Parhaankin käyttöjärjestelmän avulla voidaan saavuttaa Gartnerin mukaan enintään vain 7% kustannussäästö, mikäli hallittavuutta ei voida toteuttaa. Lisäksi pelkkä siirto ei tuota loppukäyttäjille lisäarvoa uusien palvelujen muodossa. Investointi ei maksa itseään takaisin. Hallinnan rakentaminen (turkoosi viiva) taas edellyttää uusia investointeja sekä käytännössä johtaa kahden erilaisen ympäristön hallintaan, mikä aiheuttaa suuremmat käytönaikaiset kustannukset. Suurempi investointitarve ja korkeampi käytönaikainen kustannus aiheuttavat erittäin pitkän takaisinmaksuajan verrattuna päivitysvaihtoehtoon. Windows 2000/XP vaihtoehto (violetti): 3,8 mmk IRR 578%, TCO -33% -35,8 mmk/v Vertailu, referenssitutkimus ja yhteenveto Tässä tutkimuksessa saatujen lukujen oikeellisuuden tarkistamiseksi on syytä analysoida niiden syntyperiaate sekä tutkia, onko olemassa referenssituloksia. Suunnitellun tavoiteympäristön huomattavien säästöjen taustalla on muutos vakioituun ja keskitetysti hallittuun ympäristöön. Mikäli käytettävät työasemat, ohjelmistot ja ratkaisut eivät mahdollista tätä, ei kustannussäästöjäkään voida saavuttaa. Referenssitutkimuksena voidaan käyttää esimeriksi varsin tuoretta Gartner Groupin Tanskan julkishallinnolle tekemää vastaavaa kustannusanalyysiä, jossa vertailtiin Linux työasemien ja Windows työasemien kustannuseroja. Vaasan kaupungin uuden ympäristön suunnittelussa on sovellettu vastaavaa suunnittelutapaa sekä RDP / thin clienttien käyttöä. Lehdistötiedotteen mukaan tehdyn artikkelin tiivistelmä alla (koko artikkeli: Liite B Tanskan julkishallinto (sivu 36)): COMPUTERWORLD A new analysis by Gartner shows that the private and public sector can save eight billion (approximately US$) by dropping Linux and changing to thin Microsoft clients. The much talked about Open Source with free Linux software has now been surpassed by thin Microsoft clients. A Gartner analysis surprisingly shows, that up to (approximately US$ 1.782) can be saved per year on each of the pc s in the public sector, a total of four billion (approximately US$ ). The private sector can save an additional four billion by switching to thin clients. Following several years of political pressure from Chrisiansborg (Parliament), the Ministry of Research and Information Technology is currently investigating how the public sector can save money by utilizing free open source programs like Linux instead of paid-for programs like Windows from Microsoft. But according to the Gartner analysis there are no savings in open source. On the contrary, savings can be achieved by buying Microsoft s Windows 2000 programs and letting the pc workstations run as so called thin clients. An apparent paradox, that a saving of four billion is possible if you buy software rather than use free software Microsoft Services Finland. All rights reserved. 8

9 Voidaan katsoa, että Vaasan kaupungin TCO laskelma on yhtenevä Tanskan julkishallinnon tutkimuksen kanssa, koska lähtökohtina pohjoismaiset julkishallinnot muistuttavat tietoteknisesti toisiaan. Toisaalta Vaasan tavoiteympäristön suunnittelussa on huomioitu ne seikat, jotka Tanskan tutkimuksessa alensivat huomattavasti kokonaiskustannuksia. Vaasan tietotekniikkastrategian tavoitteet täyttävä Microsoft-ympäristö voidaan ottaa käyttöön ilman että sovelluskantaa on tarpeen uusia. Näin ollen myös koulutustarve on alhaisempi. Uusi ympäristö lisäksi alentaa ratkaisevasti käytönaikaisia kustannuksia pienimmällä investoinnilla. Täten voidaan katsoa tässä dokumentissa kuvatun, Tanskan julkishallinnon Microsoft-ratkaisuun perustuvan tietotekniikkaympäristön olevan Vaasan kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Nykytila ja tavoitetila Vaasan kaupungin tällä hetkellä käytössä oleva tietotekniikkaympäristö edustaa hyvin tyypillistä suomalaisen kunnan tietoteknistä ympäristöä. Se vastaa Helsingin kaupungin tietotekniikan tilaa vuonna 1997, jolloin tämän selvityksen tekijä toimi kaupungin tietotekniikan johtotehtävissä ja sai tehtäväkseen toteuttaa ns. Helsinki vakion. Vaasan kaupungin nykyinen ympäristö on syntynyt PC evoluution tuloksena. Se on hyvin heterogeeninen ympäristö, joka koostuu hallintokuntakohtaisesti erilaisista ratkaisuista. - käytössä on useita eri käyttöjärjestelmäversioita (Windows). - kokoonpanot ja asetukset eroavat hallintokuntakohtaisesti sekä koneittain. - käytössä on runsaasti (yli 100 kpl) julkishallinnolle tehtyjä Client/Serversovelluksia, joissa on työasemaosa (fat client) ja näiden määrä kasvaa edelleen lähitulevaisuudessa (mm. terveydenhuollon järjestelmä). - käytössä ei ole järjestelmänhallintaa työasemille, vaan kaikki ylläpitotyö (ohjelmistojen asennukset, asetukset) tehdään ihmistyönä ja kullekin koneelle erikseen, mikä aiheuttaa korkeat työkustannukset ja vaatii paljon tukiresursseja. - em. seikasta johtuen on muutosten toteuttaminen ja järjestelmien käyttöönotto työläs ja kallis operaatio. Kuitenkin tietojärjestelmien työasemaosien, erityisesti tietojärjestelmien asiakasohjelmien asennus- ja päivitystarve (uudet versiot) on jatkuva. - käytössä ei ole keskitettyä tukipalvelua (Help Desk) eikä siihen tarvittavaa teknologiaa ole otettu työasemissa käyttöön. Näin ollen on turvauduttava lähitukeen, joka vaatii runsaasti resursseja ja aiheuttaa työkuluja. - koska em. tukimalliin vaadittavaa korkean tukihenkilöstön määrää ei sen kustannusten vuoksi ole voitu käytännössä toteuttaa, on tästä seurannut tuen saantiajan kasvaminen usein pitkäksi. Lisäksi vakioimaton ja ilman hallintaa oleva työasema aiheuttaa usein tuen tarvetta ja tästä aiheutuva kustannus kasvaa varsin voimakkaasti Gartnerin laskentamallissa (Indirect Costs End user operations, downtime). - tukihenkilöiden fyysinen liikkuminen paikasta toiseen vie aikaa itse työltä Microsoft Services Finland. All rights reserved. 9

10 - - palvelimien määrä on korkea, mikä itsessään lisää kustannuksia. Käytössä ei ole keskitettyä palvelinten valvontaa tai hallintaa tämä johtaa reaktiiviseen ongelmatilanteiden ratkaisemiseen, usein vasta käyttäjän ilmoituksen perusteella. Tällöin ei voida välttää järjestelmän käyttöhäiriöstä johtuvaa kustannusta, joka valvonnan avulla olisi voitu kenties hoitaa proaktiivisesti. - autentikaatio ja auktorisointimaill on tarpeettoman kompleksinen, koska evoluution kautta on syntynyt tarpeettoman suuri määrä toimialueita. Kokonaisuutena voidaan siis todeta, että ympäristö on rakentunut vuosien kuluessa ja tietotekniikkastrategian mukaisesti on tietojärjestelmissä sekä sovellusten käytössä oikeaoppisesti panostettu niiden laaja-alaiseen kattavuuteen ja käyttöön eri hallintokunnissa. Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että ympäristö on ohjelmistojen osalta vakioitu, koska samaa sovellusta (Win32) voidaan käyttää kaikissa hallintokunnissa. Tämä on elinehto useita eri hallintokuntia yhdistävien tietojärjestelmien käytölle sekä samaa sovellusvalikoimaa käytetään kaupungin laajuisesti (esim. Office, virustorjunta). Itse perusalusta on vielä yhtenäistämättä ja aiheuttaa tällä hetkellä erittäin korkeat kustannukset, jotka eivät pääosin näy tietotekniikan kustannusten alla (Gartner: Indirect Costs (unbudgeted)). Tästä syystä onkin keskeistä tutkia TCO Analyst työkalun avulla millaisia ja minkä suuruisia nämä kustannukset ovat. On keskeistä muistaa, että tietotekniikkastrategissa on todettu että Tietotekniikan käyttö on kaupungin työntekijöiden jokapäiväistä työtä ja että sen merkitys on erittäin keskeinen kaupungin tehokkaan toiminnan kannalta. Mikäli toteutetaan ratkaisuja, jotka jättävät tietotekniikan käytön satunnaisuuden asteelle, ei saavuteta tehokasta työskentelyä sekä usein aiheutetaan myös lisää kustannuksia muualle organisaatioon. Lisäksi todetaan, että tehokkaan päivittäisen työskentelyn saavuttamiseksi tulee välineiden olla tämän asettamia vaatimuksia vastaavia ja helppokäyttöisiä. Tässä mielessä voidaan todeta Vaasan kaupungin tietotekniikka- ja tietoliikennestrategioissa asetettujen suuntaviivojen olevan erittäin hyvin laadittuja ja onnistuneita. Asetettujen tavoitteiden perusteella on laadittu toimenpidesuunnitelma, jonka kustannusrakenteeseen vaikuttavat pääkohdat ovat: - järjestelmänhallinnan käyttöönotto - työasemien ohjelmistojen päivittäminen hallittaviksi - palveluiden keskittäminen ja palvelinten konsolidointi - terminaali / thin client tekniikoiden käytön lisääminen - keskitetyn tukipalvelun (help desk) käyttöönotto Lisäksi hankkeeseen liittyy kiinteästi tietoverkon uusiminen tietoliikennestrategian mukaisesti, mikä luo edellytykset palveluiden keskittämiselle. Tästä syystä tietoliikenneprojekti ja tietojärjestelmäprojekti tulisi toteuttaa tiiviissä keskinäisessä koordinaatiossa, jotta uuden hallitun arkkitehtuurin käyttöönotto synkronoituu tietoliikenneverkon muutosten kanssa Microsoft Services Finland. All rights reserved. 10

11 Yllä olevat pääkohdat voidaan eritellä tarkemmin seuraavasti: Työasemat - kaupungin laajuinen vakioitu ja yhteen toimiva tietotekniikkaympäristö o standardi työasema, automatisoitu asennus o o o o o o järjestelmänhallinnan käyttöönotto keskitettyjen hallinta- ja operointiprosessien kehittäminen ohjelmistojen automaattinen jakelu ja asetushallinta yksiköittäin ja käyttäjäryhmittäin manuaalisen asennustyön minimointi laite ja ohjelmistoinventointi keskitetty tietokanta etäkäyttö - rutiinityöhön kuluvan työn määrän alentaminen - tiedon välittämisen, tallentamisen ja kaupungin laajuisen etsinnän tehostaminen (sähköinen viestintä, workflow, arkistointi, sähköinen allekirjoitus, dokumentinhallinta sekä näiden käyttö myös selainpohjaisesti) - tietoturvallisuuden lisääminen kannettavissa (tiedon salaaminen) - tietoliikenteen salaaminen (IPSec) - kannettaviin etäyhteysratkaisu (dial up / VPN) - tuki langattomille lähiverkoille WLAN (automaattinen konfiguraatio, roaming) - Windows Terminal (RDP) käytön lisääminen o etätoimipisteille nollaylläpidettävä ja vakioitu pääteratkaisu o o Palvelimet ja palvelut etätyöntekijöiden ja kotoa käsin työskentelyn mahdollistaminen hankalasti levitettävien tai runsaasti tietoliikennekapasiteettia vaativien sovellusten käyttäminen päätteiltä ja työasemista terminaalipalvelun kautta työasemassa TS / Remote Desktop tuki (Win XP) - palvelutuotannon keskittäminen o palvelinten määrän alentaminen (konsolidointi) o kapasiteettia palveluna vältetään erillisten palvelimien hankintaa - palvelinten valvonnan käyttöönotto ja keskittäminen - palvelinten järjestelmänhallinnan käyttöönotto - keskitettyjen hallinta- ja operointiprosessien kehittäminen 2001 Microsoft Services Finland. All rights reserved. 11

Gartner TCO-tutkimus

Gartner TCO-tutkimus Gartner TCO-tutkimus Tiivistelmä - Tammikuu 2002 Lappeenrannan kaupungin tietotekniikkaympäristö koostuu nykytilassaan noin 1500:sta kaupungin työntekijöiden käytössä olevasta tietokoneesta, joilla hoidetaan

Lisätiedot

10:30 Tauko. 12:00 Lopetus. Yhteistyössä:

10:30 Tauko. 12:00 Lopetus. Yhteistyössä: Pilviteknologiat työasemaympäristössä Microsoft ja Citrix yhdessä Ohjelma 08:30 Aamupala ja ilmoittautuminen 09:00 Virtualisointia työpöydällä vai työpöytien virtualisointia? 10:00 Optimoitu, virtualisoitu

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi

Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Lähtökohta ja tarvittavat tiedot 2 3 Suunnittelutyöt 3 3.1 Kartoitus ja työsuunnittelu 3 3.2

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Diplomityöseminaari 1.6.2010 Tommi Saranpää Valvoja: Professori Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Petri Makkonen IT-palvelukeskus Sisältö Tausta Tutkimus Palvelut

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Forrester: tietohallinnon prioriteetit

Forrester: tietohallinnon prioriteetit Forrester: tietohallinnon prioriteetit Kustannusten hallinta Tuottavuuden kasvattaminen Turvallisuuden parantaminen Forrester: tietohallinnon prioriteetit Liiketoiminnan tärkeimmät tehtävät Kustannusten

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla Mika Suvanto, CSC mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Mitä se tekee? kaksi perustoimintoa: valvoo Haka-palveluiden toimintaa kirjautumalla niihin

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja Agenda OpusCapita yrityksenä ja tarjooma lyhyesti Windows 7 -projekti Evaluointi Evaluoinnin tulokset Käyttöönottoprojekti OpusCapita

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yleisesittely Hyödyt Palvelupyyntöjen käsittelykustannukset Kustannussäästöt Työnohjaus Ominaisuudet Nomis HelpDesk ja ITIL Tukipalvelun liittymä

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen IT

Ympäristöystävällinen IT Ympäristöystävällinen IT TTL 3.4.2008 VMware - Energian säästöä palvelinten virtualisoinnilla Keijo Niemistö Myyntijohtaja VMware Finland Esityksen sisältö Mistä virtualisoinnissa on kysymys? Virtualisoinnin

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Lync Online. Järjestelmänvalvojan perusopas

Lync Online. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Lync Onlinen lataaminen ja asentaminen... 4 2. Määritä ulkoinen tietoliikenne...

Lisätiedot

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä 16.5.2017 Erva-alueet 2017 Tilanne kevät 2017 - Maakunnissa pääosin sekava ICMT-ympäristö (pl. P-K, E-S, E-K, Kainuu) - Valmistelu ollut vaisua rahoituksen puutteen vuoksi

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto. Esityksen sisältö. Avoin lähdekoodi

Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto. Esityksen sisältö. Avoin lähdekoodi Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto IBM:n kollaboraatioseminaari Helsinki 19.5.2009 Martti Karjalainen, oikeusministeriö Esityksen sisältö Avoin lähdekoodi (open source) Oikeusministeriön OpenOffice.org-käyttöönoton

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista AKVA-seminaari 26.-28.9.2012 Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy Agenda Sanastoa Virtualisointi mitä se tarkoittaa? Miksi virtualisointia

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Backup Exec 3600 Appliance

Backup Exec 3600 Appliance Backup Exec 3600 Appliance Markku A Suistola Principal Presales Consultant Parempaa varmistusta kaikille! Ohjelmisto Appliance Pilvi Virtuaalisen ja fyysisen ympäristön suojaus 2 Perinteinen ratkaisu usein

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

TIETOKONEET JA VERKOT. 15.5.2013 v.1.4

TIETOKONEET JA VERKOT. 15.5.2013 v.1.4 Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa erityisesti kotimaassaan ja tällä kertaa Joensuuhun. Paten Bitti tuottaa sovelluksia pääasiallisesti

Lisätiedot

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet. Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo

Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet. Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo Enfo lyhyesti Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätiedot

Hosted.fi Virtuaalikokouspalvelu

Hosted.fi Virtuaalikokouspalvelu Hosted.fi Virtuaalikokouspalvelu PALVELUN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Anvia Hosting Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A 00100 Helsinki Puhelin 0207 7682 00 Fax 0207 7682 01 Y-tunnus 1666661-6 Kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla-

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla- Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset -sla- Kieku-tietojärjestelmä 2 (7) Asiakirjan muutoshistoria Versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutos 1.0 -sla- Viety dokumentti Palkeiden pohjaan ja

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus 2 Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE Verkkoasennus-CD, versio 1.25 Kielioppi & kirjallisuus Oppikirja ja Harjoituskirja englanti, ruotsi, saksa, ranska, suomi Harjoituskirjojen tasot: 1, 2 ja 3 Alfa-aihepiirisanasto

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Pauli Pesonen. Pääroolit. Järjestelmäasiantuntija, Senior. Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008

Pauli Pesonen. Pääroolit. Järjestelmäasiantuntija, Senior. Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008 Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008 Pauli Pesonen Osoite Nummenselkä 16 E 20, 03100 Nummela Puhelin 0400 553 425 E-mail pauli.pesonen@iki.fi Syntymävuosi 1967 Kansallisuus Suomi Kotisivut http://www.iki.fi/pauli.pesonen/

Lisätiedot

SafeMove - Teknologiaratkaisu, joka skannaa verkon ja valitsee nopeimman verkon yhteysvälineeksi

SafeMove - Teknologiaratkaisu, joka skannaa verkon ja valitsee nopeimman verkon yhteysvälineeksi SafeMove - Teknologiaratkaisu, joka skannaa verkon ja valitsee nopeimman verkon yhteysvälineeksi Martti Savolainen Birdstep Technology Oy, 3.11.2011 Rovaniemi Birdstep Technology lyhyesti Birdstep Technology

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Forte Netservices Oy. Forte Client Security Services

Forte Netservices Oy. Forte Client Security Services Forte Netservices Oy Forte Client Security Services Forte palvelee globaalisti 60 60 maata countries 300 300 kaupunkia cities 550 550 kohdetta locations 1000 700 palvelua services Forte Managed Services

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

TK081001 Palvelinympäristö

TK081001 Palvelinympäristö TK081001 Palvelinympäristö 5 opintopistettä!! Petri Nuutinen! 8 opintopistettä!! Petri Nuutinen! SAS (Serial Attached SCSI) Yleinen kiintolevyväylä nykyisissä palvelimissa Ohjataan SCSI-komennoin Siirrytty

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Tarjotaan mahdollisimman paljon palvelua kasvokkain ja ollaan näkyvässä roolissa

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot