Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä"

Transkriptio

1 Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä Viime aikoina on keskusteltu runsaasti siitä, mitä yksittäiset ohjelmistot maksavat. On myös oletettu, että säästö ohjelmiston hankintahinnassa on suoraa säästöä kokonaisuuden kannalta. Näin ei todellisuudessa läheskään aina ole, vaan kokonaiskustannus riippuu erittäin paljon tietoteknisen ympäristön rakenteesta. Yhden osan korvaaminen edullisemmalla voi luoda suuria kustannuksia toisaalla. Lisäksi keskustelussa on pääosin unohtunut kokonaisuuden rakentamistapojen ja toiminnallisuuden merkitys kokonaiskustannuksiin. Kokonaiskustannusten laskentaan Gartner Group on kehittänyt jo useiden vuosien ajan Total Cost of Ownership (TCO) -laskentamallia. Laskentamalli on toteutettu laskentatyökaluohjelmistona (TCO Analyst for distributed computing). Tämän avulla voidaan arvioida tietotekniikan kokonaisedullisuutta, joka on julkishallinnon hankintaohjeistuksessakin keskeisenä kriteerinä. Vastaava analysointi on juuri tehty esimeriksi Tanskan julkishallinnolle. Kaikki tässä tutkimuksessa esitetyt luvut on laskettu ko. työkalun avulla Vaasan kaupungin edustajien tarkistamien / antamien lukujen ja tietojen perusteella. Työkalun laskentamalli on käännetty ohjelmistoon sisään ja on näin sama kaikissa TCOtutkimuksissa. Laskentatapaan ei voi tutkimuksen tekijä vaikuttaa. TCO (sekä ROI Return Of Investment ja REJ Rapid Economic Justification) mallinnukset ovat keskeisiä työvälineitä tutkittaessa, miten tietotekninen ympäristö kannattaa rakentaa. Keskeinen kriteeri on, mahdollistaako infrastruktuuri tietotekniikkaja tietoliikennestrategioissa asetetut tavoitteet siten, että ympäristö on samalla kokonaiskustannuksiltaan edullisin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, voidaanko Microsoftin tuotteilla ja niiden nykyisellä lisensointimallilla toteuttaa Vaasan kaupungin tietotekniikkastrategiassa tavoitteeksi asetettu kokonaisedullinen tietotekniikkaratkaisu. Tarkoituksena on myös vertailla sen kokonaiskustannuksia nykyiseen ympäristöön ja muihin vaihtoehtoihin käyttäen Gartnerin TCO-työkalun laskentamallia sekä Vaasan kaupungin tietohallinnon antamia tietoja. Vertailun tavoiteympäristö on määritelty yleisesti hyväksi koetun suunnittelutavan, kaupungin tietotekniikkastrategian tavoitteiden sekä Gartnerin suositusten mukaisesti vakioiduksi sekä keskitetysti hallituksi ja valvotuksi. Tällaisen ympäristön rakentaminen on Vaasassa jo käynnissä (Windows projekti). Ympäristön rakentamisessa on käytetty kaupungin jo hankkimia ja omistamia ohjelmistoja mahdollisimman tehokkaasti uusien ja päällekkäisien investointien välttämiseksi. Vaasassa Tekijä 2001 Microsoft Services Finland. All rights reserved.

2 Tiivistelmä Vaasan kaupungin tällä hetkellä käytössä oleva tietotekniikkaympäristö edustaa hyvin tyypillistä suomalaisen kunnan tietoteknistä ympäristöä. Nykyinen ympäristö on syntynyt PC-evoluution tuloksena: se on hyvin heterogeeninen ympäristö ja koostuu hallintokuntakohtaisesti erilaisista ratkaisuista. Käytössä on useita eri käyttöjärjestelmäversioita, joiden kokoonpanot ja asetukset eroavat hallintokuntakohtaisesti sekä koneittain. Client/Servertietojärjestelmäsovelluksia on käytössä runsaasti (yli 100 kpl), ja näiden määrä kasvaa edelleen lähitulevaisuudessa (mm. terveydenhuollon järjestelmä). Käytössä ei ole järjestelmänhallintaa työasemille, vaan kaikki ylläpitotyö (ohjelmistojen asennukset, asetukset) tehdään ihmistyönä ja kullekin koneelle erikseen, mikä aiheuttaa korkeat työkustannukset ja vaatii paljon tukiresursseja. Myöskään palvelimet eivät ole automatisoidussa valvonnassa eikä operoinnissa. Käyttäjätuki perustuu kenttäorganisaatioon (lähituki) sekä liikkuvaan tukeen niille yksiköille, joilla ei ole omaa tukihenkilöä. Keskitettyä tukipalvelua (Help Desk) ei ole ja tuen saantiaika kasvaa usein pitkäksi. Kaupungin tietotekniikkastrategiassa on korostettu, että tietotekniikan käyttö on kaupungin työntekijöiden jokapäiväistä työtä ja on siksi keskeisessä roolissa kaupungin tehokkaan toiminnan kannalta. Mikäli toteutetaan ratkaisuja, jotka jättävät tietotekniikan käytön satunnaisuuden asteelle, ei tehokkaan työskentelyn tavoite ole saavutettavissa. Lisäksi näin aiheutetaan usein lisää kustannuksia muualle organisaatioon. Strategiassa todetaan myös, että tehokkaan työskentelyn saavuttamiseksi vaaditaan helppokäyttöiset ja tehokkuutta palvelevat välineet. Strategiassa on ohjattu tietohallintoa myös palvelutuotannon keskittämiseen sekä konsolidoinnin mahdollistavan tietoliikenneprojektin käynnistämiseen. Tietyssä mielessä voidaan sanoa olemassa olevan ympäristön olevan ohjelmistojen osalta vakioitu, koska samaa sovellusta (Win32) voidaan käyttää kaikissa hallintokunnissa. Tämä on elinehto useita eri hallintokuntia yhdistävien tietojärjestelmien käytölle. Näin myös samaa sovellusvalikoimaa voidaan käyttää kaupungin laajuisesti (kuten esim. Office, virustorjunta). Itse perusalusta on vielä yhtenäistämättä ja aiheuttaa tällä hetkellä korkeat kustannukset, jotka eivät pääosin näy tietotekniikan kustannusten alla (Gartner: Indirect Costs unbudgeted ). Tästä syystä olikin keskeistä tutkia TCO Analyst työkalun avulla millaisia ja minkä suuruisia nämä kustannukset ovat. Vaasan kaupungin tietotekniikka- ja tietoliikennestrategioissa on asetettu suuntaviivat ja tavoitteet yllä olevien seikkojen korjaamiseksi. Näin ollen voidaan todeta em. strategioiden olevan erittäin hyvin laadittuja ja onnistuneita. Niiden perusteella laadittiin toimenpidesuunnitelma, jonka kustannusrakenteeseen vaikuttavat pääkohdat ovat: - järjestelmänhallinnan käyttöönotto - työasemien ohjelmistojen päivittäminen hallittaviksi - palveluiden keskittäminen ja palvelinten konsolidointi - terminaali / thin client tekniikoiden käytön lisääminen - keskitetyn tukipalvelun (help desk) käyttöönotto 2001 Microsoft Services Finland. All rights reserved. 2

3 Tässä raportissa on esitetty edellä luetellut tavoitteet täyttävä arkkitehtuuriratkaisu, joka on suunniteltu kaupungin strategian ja kokonaiskustannusten minimointiohjeistusten mukaisesti. Ehdotetussa ratkaisussa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti jo tehtyjä laite- ja ohjelmistoinvestointeja. Tavoitteena on ollut korkea hallittavuus ja panostus keskitettyyn palvelutuotantoon. Suunnittelussa on noudatettu Gartnerin Tanskan julkishallinnolle tekemää ratkaisuperiaatetta. Kustannuslaskenta suoritettiin Gartnerin laskentatyökaluohjelmiston avulla (TCO Analyst for distributed computing). Käytetty ohjelmistoversio oli Työkalun avulla voidaan arvioida tietotekniikan kokonaisedullisuutta, joka on julkishallinnon hankintaohjeistuksessa keskeisenä kriteerinä. Vastaava analysointi on tehty Gartnerin toimesta Tanskan julkishallinnolle. Kaikki tässä tutkimuksessa esitetyt luvut on laskettu ko. työkalun avulla Vaasan kaupungin edustajien tarkistamien / antamien lukujen ja tietojen perusteella. Työkalun laskentamalli on käännetty ohjelmistoon sisään ja on näin sama kaikissa TCOtutkimuksissa, sovelluksen laskentatapaan ei voi tutkimuksen tekijä vaikuttaa. Tulokset: Välittömien kustannusten osalta (Budgeted) voidaan todeta, että vaikka ATK osasto tarjoaa nyt enemmän palveluita kuin ennen, alentaa tavoiteltu arkkitehtuuriratkaisu suoria tietotekniikkakustannuksia. Alentuneiden operointikustannusten ansiosta kokonaiskustannus jää 6% edullisemmaksi kuin ennen. Tämä merkitsee 2,7 mmk säästöä vuotta kohden. (ks. kappale: Suorat kustannukset (Direct costs budgeted) sivu 22) Epäsuorat kustannukset (Indirect Costs unbudgeted) ovat kaikkein keskeisin osa, johon TCO-mallilla pureudutaan. Kuten englanninkielisestä nimestä voidaan päätellä, ne ovat kustannuksia, jotka katoavat budjettirivien väliin, eli menevät muista kirjanpidon kohdista kuin tietotekniikka. Näitä ilman ei TCO-analyysiä voida laskea tai arvioida. Toisaalta epäsuoriin kustannuksiin paneudutaan siksi, että tällä alueella oikeaoppisesti suunniteltu ympäristö tuottaa suurimmat säästöt. Siksi kokonaistaloudellista ympäristöä ei voi suunnitella tai toteuttaa, mikäli se johtaa kustannusten korkeaan tasoon tällä puolella. Vakioidun, hallitun ja keskitetyn ympäristön vaikutus kustannuksiin on erittäin merkittävä, mikä tarkoittaa vuositasolla 28 miljoonan markan kustannussäästöjä. (ks. kappaleet: Epäsuorat kustannukset (Indirect costs unbudgeted)) sivu 23 ja Vakioinnin, hallinnan ja työaseman ohjelmien vaikutus kustannuksiin sivu 26) Työaseman keskitetty ja automatisoitu hakemistopohjainen hallinta on kokonaiskustannusten kannalta keskeinen tekijä. Tältä osin työaseman käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot ovat avainasemassa Microsoft Services Finland. All rights reserved. 3

4 Keskitetyn tuen toteuttamisen vaikutus näkyy kahdella alueella. Toisaalta se lisää tietohallinnon / kenttätuen suoria kustannuksia 1.2 mmk, mutta tästä huolimatta keskitetyn tuen kokonaiskustannuksia alentava vaikutus on 3 mmk vuodessa. Kokonaiskustannusten osalta uusi tavoiteympäristö tehostaa olemassa olevien investointien käyttöä ja välttää rinnakkaisien ratkaisujen ja päällekkäisten investointien tekemistä. Tämä alentaa tietotekniikan kokonaiskustannuksia (TCO) 33%, mikä tarkoittaa 35,8 mmk säästöä vuodessa. Lisäksi tulee huomioida kumulatiiviset säästöt kaupunkitasolla (Cumulative Savings plus Benefits), jotka ovat kolmessa vuodessa 96,2 miljoonaa markkaa, eli vain 2,51% kokonaismenoista, mutta on silti erittäin huomattava rahamäärä. Investointia vakiointiin ja hallittavaan ympäristöön voidaan pitää erittäin kannattavana. Jokainen siihen sijoitettu markka maksaa itsensä takaisin 5,78 kertaisesti (Internal Rate Of Return IRR 578%) Kokonaisuutena voidaan todeta, että olemassa olevien investointien käyttöä tehostamalla voidaan ilman huomattavia lisäinvestointeja rakentaa ympäristö, joka säästää merkittävästi kokonaiskustannuksia. Lisäksi projekti tuottaa kustannuksensa takaisin 5,8 kertaisesti. Tuloksia voidaan siten pitää varsin hyvinä Vaihtoehtoiset ratkaisut Nykyisen ympäristön kehittämisen lisäksi tulee selvittää, onko vieläkin edullisempia ratkaisuja löydettävissä. Tähän on esitetty vaihtoehtona Linux ja OpenOffice -ohjelmistoja, joilla on esitetty korvattavaksi Windows 2000/XP ja Office 2000/XP. Mikä on tämän avoimiin ohjelmistoihin perustuvan vaihtoehdon kokonaistaloudellisuus? Hallinta Kuten aiemmin todettiin, TCO-malli osoittaa, että kokonaistaloudellisuuden kannalta työaseman keskitetty ja automatisoitu hakemistopohjainen hallinta on keskeinen tekijä. Tältä osin työaseman käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot ovat avainasemassa siinä, voidaanko kustannussäästöjä saavuttaa. Koska käytönaikainen kustannus on moninkertainen verrattuna työasemaohjelmistojen hintaan, on erittäin keskeistä että ko. ohjelmistot mahdollistavat kustannusten säästämisen tällä alueella. Edellä mainittu seikka havaittiin tutkimusten kautta 90-luvulla NT4 -ympäristössä. Vuosien aikana on erityisesti panostettu keskitetyn hallinnan kehittämiseen ja tätä kautta käytönaikaisten suorien ja välillisien kustannusten alentamiseen Windows ja XP -ympäristössä. Eniten parannusta on tullut Windowsin hallittavuuteen. Monenlaiset automaattiset varmistukset, valvontaohjelmat, automaattinen päivitys ja etäkäytettävyys (Remote Desktop ja Remote Assistance) tekevät Windowsista entistä helpomman ylläpitää. Isoissa yrityksissä nämä ominaisuudet tietävät merkittäviä kustannussäästöjä (Tietokone-lehti 12/2001, Windows XP vuoden 2001 tuote -valinta / ohjelmistot luokka) Linux on itsessään erittäin konfiguroitava, mutta se on muiden unixien tapaan tällä hetkellä suunniteltu ja toteutettu käyttäjälle, joka osaa hoitaa ylläpidon itse. Suurien työasemamäärien hallintaan tarvittavia ominaisuuksia, kuten hakemistoperustaista hallintaa (esim. Novell NDS tai Windows 2000 AD), ei vakiona ole Microsoft Services Finland. All rights reserved. 4

5 Koska em. ominaisuus puuttuu ja järjestelmänhallinta ei kuulu osana vakioinfrastruktuuriin 1, se vaatii uusia ja päällekkäisiä investointeja (esim. Tivoli) ja aiheuttaa jatkossa useamman erilaisen ympäristön hallintakustannukset. On merkityksetöntä, vaikka työasemaohjelmistot saataisiin ilmaiseksi, jos 1,8 mmk:n säästön vuoksi aiheutetaan kokonaiskustannuksiin 28 mmk arvosta lisäkustannuksia jokaista vuotta kohden, jonka ympäristö on käytössä. Tällainen ratkaisu ei voi olla kokonaistaloudellisesti edullisin, jos pelkästään tuotannonaikaiset kustannukset ovat 26,2 mmk vuodessa kalliimmat. On toki totta, että toisaalla voidaan säästää n 2 mmk, mutta sitä voidaan pitää säästönä* vain, mikäli täysin unohdetaan tutkia kokonaisuuden rakenne, toiminta ja kustannukset eli kaikki se mihin tietotekniikan kustannustutkimus on panostanut viimeiset 12 vuotta. (ks. kappale: Epäsuorat kustannukset (Indirect costs unbudgeted)) sivu 23) IT Viikko s5 Jo Turun kaupungin selvityksen alkumetreillä todettiin, että lisenssien määrän laskeminen tuhansista pariin sataan kappaleeseen on taloudellisessa mielessä hyvä tavoite. Kuten Gartnerin kokonaiskustannusanalyysi kiistatta osoittaa, ei suinkaan automaattisesti voida olettaa asian olevan näin. Säästö yhdessä paikassa voi aiheuttaa suuret kustannukset toisaalla lause toimii edelleen ja ilman kokonaiskustannusten analysointia (TCO) on olettamus säästöistä jo ennen tutkimuksen aloittamista erittäin kyseenalainen lähtökohta tutkimukselle. Sovellukset Kuten kappaleessa Vakioinnin, hallinnan ja työaseman ohjelmien vaikutus kustannuksiin todetaan, on käyttöjärjestelmän tai sovellusten vaihtaminen kertaluokkaa suurempi investointi kuin päivittäminen. Tämä näkyy koulutuskustannuksissa, sekä aivan erityisesti sovelluskustannuksissa. Kaupungilla on käytössään erittäin runsaasti sekä kriittisiä kaupunginlaajuisia tietojärjestelmäohjelmistoja, joissa on työasemaohjelmisto-osa, sekä muita työkaluohjelmistoja. Yhteensä käytössä on lähes 200 sovellusta. Jotta kaupunki voi toimia strategioissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, on näiden ohjelmistojen tai niitä korvaavien ohjelmistojen oltava käytettävissä myös toisessa työasemakäyttöjärjestelmässä. Osa sovelluksista, sekä kaupungin prosessien yhteentoimivuus, perustuvat osaltaan Office sovellusten toiminnallisuuteen. Tutkittaessa ympäristön vaihdon kannattavuutta, tulee huomioida, että sovellukset on siirrettävä kokonaan erilaiselle alustalle. Tämä tarkoittaa usein ohjelman uudelleen kirjoittamista tai vastaavan ohjelman hankkimista. Kustannukset ovat erittäin korkeat ja lopputuloksena investoinnista ei saada loppukäyttäjille lisäarvoa, vaan ainoastaan tekninen muutos. Hanke ei maksa itseään takaisin ja sitoo lisäksi asiakasorganisaatioiden (eli hallintokuntien, hallintokuntien käyttäjien) kehitysvarat lisäarvoa tuottamattomaan siirtämistyöhön. Siirtoprojektin sijaan palveluja kannattaisi kehittää edelleen vastaamaan uusia tarpeita. 1 SMS kuuluu Vaasan EA -sopimukseen 2001 Microsoft Services Finland. All rights reserved. 5

6 Käytännön realiteettina on myös se, että julkishallinnon käyttämiä tietojärjestelmäsovelluksia ei ole tällä hetkellä lainkaan tai hyvin rajallisesti saatavana Linuxille. Tämä on syytä huomioida suunnittelussa. Siirron vaihtoehto on käyttää Windows emulaattoria (WINE), mutta käytännössä emulaattori ei kykene ajamaan useita ohjelmia lainkaan. Erityisesti CS sovellukset, jotka kaupungin toiminnan kannalta ovat kriittisimmät, toimivat heikoiten. Vakaasta kernelistä ei ole apua, jos emulaattori ei toimi (sovellus ei toimi siinä) tai toimii epäluotettavasti. Olemassa olevien sovellusten siirtäminen pääteympäristöön ei Linux-työasemien tapauksessa säästä kustannuksia, koska: - työasemien lisäksi on hankittava erittäin runsaasti palvelimia/palvelintehoa, koska sovellusten suorittamiseen ei voida tässä vaihtoehdossa enää hyödyntää työasemien tehoa - Linuxissa on välttämätöntä käyttää Citrixin ICA-etäclienttiä sovellusten käyttämiseen palvelimelta ja pelkästään tästä aiheutuu suurempi kustannus kuin mitä Windows 2000/XP-käyttöjärjestelmä maksaa Vaasan kaupungille (huolimatta per käyttäjä -hinnasta, koska yhtäaikainen käyttö on taattava) - Tämän lisäksi tarvitaan edelleen palvelinohjelmistot ja jokaiseen clienttiin MS Terminal Server CAL Kokonaisuutena rahaa kuluu palvelimiin sekä uusiin ja päällekkäisiin lisensseihin. Kun ehdotetussa tavoiteympäristössä kustannussäästöjä saavutetaan hyödyntämällä olemassa olevia ohjelmistoja ja vähäisellä palvelinkapasiteetin lisäyksellä, joudutaan Linux-työasemaympäristössä tekemään moninkertaisia investointeja. Nämä investoinnit ylittävät Microsoft-työasemaohjelmistojen kustannukset (ks. kappale: Vakioinnin, hallinnan ja työaseman ohjelmien vaikutus kustannuksiin sivu 26) Laitekustannukset Vaasan kaupungin laiteympäristön tila on varsin hyvä y2k-investointien ja lisähankintojen jälkeen. Päivityshanke ei kasvata laitehankintatarvetta, koska siirtymäkausi on kolme vuotta ja tänä aikana vuosittain 1/5-1/6 laitekannasta uusiutuu. Uudet laitteet ovat nykyisellä hankintahinnalla kykeneviä ajamaan uusimpia käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia. Lisäksi tulee huomioida, että 20% laitteista muutetaan Windows-päätteiksi, joiden laitevaatimukseksi riittää mikä tahansa nyt poistuva laite. Tällöin laitteen elinkaari on esimerkiksi 4 vuotta työasemana ja 3-4 vuotta päätteenä. Koska työasemapuolella on ylituotantoa, on aina tarjolla varalaite, mikäli vanha päätteeksi muutettu kone rikkoutuu. Tämä on välttämätöntä, koska tuon ikäisten laitteiden korjaaminen on pääosin kannattamatonta ja ylituotannolla saadaan kytke ja käytä -varalaite jokaiseen toimipisteeseen. Jotta laskelmassa voidaan olla kohtuullisen varmoja siitä, että laitekanta on riittävä, budjetoitiin W2000/XP tavoitetilan investointisuunnitelmaan jokaiseen kaupungin 1500 koneeseen 128 MB muistikamman hankinta ja asennus (1 tunti sisäistä työtä). Tämä on mukana 3.8 mmk kustannuksissa. Todellisuudessa vain osalle koneista tämä päivitys on tarpeen, mutta spekulointien välttämiseksi tämä on laskettu mukaan raskaimman mukaan. Koska investoinnin IRR on 578% ja TCO -35,8 mmk, voidaan projektikustannuksia käsitellä erittäin suurilla varmuuskertoimilla. Hanke maksaa todellisuudessa itsensä edelleen moninkertaisesti takaisin, vaikka investointikustannus nousisikin Microsoft Services Finland. All rights reserved. 6

7 Mikäli huomioidaan kilpaileva vaihtoehdon laitevaatimukset, voidaan todeta, että käytettäessä vertailukelpoista ikkunamanageria (esim RH:n oletus, Netscape/Mozilla selainta - oletus, sekä OpenOfficea / Star Officea) ovat laitevaatimukset samat kuin Windows XP / Office XP:llä. Käytännössä asian voi todentaa esim Vaasan kirjastossa: käynnistämällä xtermiin top:in ja käynnistämällä SO:n sekä kaksi selainta voidaan todeta, että 128 MB on käytetty (6MB muistia vapaana). Linuxillakin järkevä muistin määrä työasemissa on 256 MB. Työasemien laitevaatimuksissa ei siis ole eroa. Päätteiden osalta voidaan todeta, että minimiresurssivaatimuksilla oleva PC:stä tehty Linux X pääte ja Windows /RDP pääte ovat vaatimuksiltaan identtiset. Myöskään päätteiden laitevaatimukset eivät eroa. Investointi % (t) Nyk. NT4/9x Tav. W2000/XP Lin+OO Lin+OO+Hal Kuten kaaviosta voidaan havaita, on selvää, että myös W2000 / XP -ympäristön käyttöönotto aiheuttaa käyttöönotto- sekä koulutustarpeita. Voimme laskelmassa varmuuden vuoksi olettaa niiden olevan samat kuin Linux OO/SO vaihtoehdossa. Käytännössä NT/O97->W2000/XP päivitys aiheuttaa vähemmän koulutustarvetta kuin Linuxiin ja OpenOfficeen siirtyminen. Sovellusten kustannusten osalta on keskeistä huomioida se, että Windows XP tarjoaa sovellusten yhteensopivuustilat (Compatibility Modes), jossa XP osaa emuloida sovellukselle olevansa Windows 95/98/Me, NT 4.0 (SP5) tai Windows Tällöin lähes kaikki Vaasan kaupungin käytössä olevat sovellukset saadaan toimimaan ilman muutoksia. Toisessa vaihtoehdossa sovellukset tulee siirtää kokonaan erilaiselle alustalle. Tämä tarkoittaa usein ohjelman uudelleen kirjoittamista tai vastaavan ohjelman hankkimista. Kustannukset ovat erittäin korkeat ja lopputuloksena investoinnista ei saada lisäarvoa, ainoastaan tekninen ero eri alustasta Microsoft Services Finland. All rights reserved. 7

8 Em. seikat johtavat siihen, että siirtyminen (keltainen viiva) on koulutuksen ja sovellusten kustannusten vuoksi huomattavasti pidempi ja kalliimpi prosessi. Tällöin ongelmana on se, ettei se vielä vaikuta käytönaikaisiin kustannuksiin, jotka edustavat suurinta kustannuserää (jäädään nykyisen tasolle). Parhaankin käyttöjärjestelmän avulla voidaan saavuttaa Gartnerin mukaan enintään vain 7% kustannussäästö, mikäli hallittavuutta ei voida toteuttaa. Lisäksi pelkkä siirto ei tuota loppukäyttäjille lisäarvoa uusien palvelujen muodossa. Investointi ei maksa itseään takaisin. Hallinnan rakentaminen (turkoosi viiva) taas edellyttää uusia investointeja sekä käytännössä johtaa kahden erilaisen ympäristön hallintaan, mikä aiheuttaa suuremmat käytönaikaiset kustannukset. Suurempi investointitarve ja korkeampi käytönaikainen kustannus aiheuttavat erittäin pitkän takaisinmaksuajan verrattuna päivitysvaihtoehtoon. Windows 2000/XP vaihtoehto (violetti): 3,8 mmk IRR 578%, TCO -33% -35,8 mmk/v Vertailu, referenssitutkimus ja yhteenveto Tässä tutkimuksessa saatujen lukujen oikeellisuuden tarkistamiseksi on syytä analysoida niiden syntyperiaate sekä tutkia, onko olemassa referenssituloksia. Suunnitellun tavoiteympäristön huomattavien säästöjen taustalla on muutos vakioituun ja keskitetysti hallittuun ympäristöön. Mikäli käytettävät työasemat, ohjelmistot ja ratkaisut eivät mahdollista tätä, ei kustannussäästöjäkään voida saavuttaa. Referenssitutkimuksena voidaan käyttää esimeriksi varsin tuoretta Gartner Groupin Tanskan julkishallinnolle tekemää vastaavaa kustannusanalyysiä, jossa vertailtiin Linux työasemien ja Windows työasemien kustannuseroja. Vaasan kaupungin uuden ympäristön suunnittelussa on sovellettu vastaavaa suunnittelutapaa sekä RDP / thin clienttien käyttöä. Lehdistötiedotteen mukaan tehdyn artikkelin tiivistelmä alla (koko artikkeli: Liite B Tanskan julkishallinto (sivu 36)): COMPUTERWORLD A new analysis by Gartner shows that the private and public sector can save eight billion (approximately US$) by dropping Linux and changing to thin Microsoft clients. The much talked about Open Source with free Linux software has now been surpassed by thin Microsoft clients. A Gartner analysis surprisingly shows, that up to (approximately US$ 1.782) can be saved per year on each of the pc s in the public sector, a total of four billion (approximately US$ ). The private sector can save an additional four billion by switching to thin clients. Following several years of political pressure from Chrisiansborg (Parliament), the Ministry of Research and Information Technology is currently investigating how the public sector can save money by utilizing free open source programs like Linux instead of paid-for programs like Windows from Microsoft. But according to the Gartner analysis there are no savings in open source. On the contrary, savings can be achieved by buying Microsoft s Windows 2000 programs and letting the pc workstations run as so called thin clients. An apparent paradox, that a saving of four billion is possible if you buy software rather than use free software Microsoft Services Finland. All rights reserved. 8

9 Voidaan katsoa, että Vaasan kaupungin TCO laskelma on yhtenevä Tanskan julkishallinnon tutkimuksen kanssa, koska lähtökohtina pohjoismaiset julkishallinnot muistuttavat tietoteknisesti toisiaan. Toisaalta Vaasan tavoiteympäristön suunnittelussa on huomioitu ne seikat, jotka Tanskan tutkimuksessa alensivat huomattavasti kokonaiskustannuksia. Vaasan tietotekniikkastrategian tavoitteet täyttävä Microsoft-ympäristö voidaan ottaa käyttöön ilman että sovelluskantaa on tarpeen uusia. Näin ollen myös koulutustarve on alhaisempi. Uusi ympäristö lisäksi alentaa ratkaisevasti käytönaikaisia kustannuksia pienimmällä investoinnilla. Täten voidaan katsoa tässä dokumentissa kuvatun, Tanskan julkishallinnon Microsoft-ratkaisuun perustuvan tietotekniikkaympäristön olevan Vaasan kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Nykytila ja tavoitetila Vaasan kaupungin tällä hetkellä käytössä oleva tietotekniikkaympäristö edustaa hyvin tyypillistä suomalaisen kunnan tietoteknistä ympäristöä. Se vastaa Helsingin kaupungin tietotekniikan tilaa vuonna 1997, jolloin tämän selvityksen tekijä toimi kaupungin tietotekniikan johtotehtävissä ja sai tehtäväkseen toteuttaa ns. Helsinki vakion. Vaasan kaupungin nykyinen ympäristö on syntynyt PC evoluution tuloksena. Se on hyvin heterogeeninen ympäristö, joka koostuu hallintokuntakohtaisesti erilaisista ratkaisuista. - käytössä on useita eri käyttöjärjestelmäversioita (Windows). - kokoonpanot ja asetukset eroavat hallintokuntakohtaisesti sekä koneittain. - käytössä on runsaasti (yli 100 kpl) julkishallinnolle tehtyjä Client/Serversovelluksia, joissa on työasemaosa (fat client) ja näiden määrä kasvaa edelleen lähitulevaisuudessa (mm. terveydenhuollon järjestelmä). - käytössä ei ole järjestelmänhallintaa työasemille, vaan kaikki ylläpitotyö (ohjelmistojen asennukset, asetukset) tehdään ihmistyönä ja kullekin koneelle erikseen, mikä aiheuttaa korkeat työkustannukset ja vaatii paljon tukiresursseja. - em. seikasta johtuen on muutosten toteuttaminen ja järjestelmien käyttöönotto työläs ja kallis operaatio. Kuitenkin tietojärjestelmien työasemaosien, erityisesti tietojärjestelmien asiakasohjelmien asennus- ja päivitystarve (uudet versiot) on jatkuva. - käytössä ei ole keskitettyä tukipalvelua (Help Desk) eikä siihen tarvittavaa teknologiaa ole otettu työasemissa käyttöön. Näin ollen on turvauduttava lähitukeen, joka vaatii runsaasti resursseja ja aiheuttaa työkuluja. - koska em. tukimalliin vaadittavaa korkean tukihenkilöstön määrää ei sen kustannusten vuoksi ole voitu käytännössä toteuttaa, on tästä seurannut tuen saantiajan kasvaminen usein pitkäksi. Lisäksi vakioimaton ja ilman hallintaa oleva työasema aiheuttaa usein tuen tarvetta ja tästä aiheutuva kustannus kasvaa varsin voimakkaasti Gartnerin laskentamallissa (Indirect Costs End user operations, downtime). - tukihenkilöiden fyysinen liikkuminen paikasta toiseen vie aikaa itse työltä Microsoft Services Finland. All rights reserved. 9

10 - - palvelimien määrä on korkea, mikä itsessään lisää kustannuksia. Käytössä ei ole keskitettyä palvelinten valvontaa tai hallintaa tämä johtaa reaktiiviseen ongelmatilanteiden ratkaisemiseen, usein vasta käyttäjän ilmoituksen perusteella. Tällöin ei voida välttää järjestelmän käyttöhäiriöstä johtuvaa kustannusta, joka valvonnan avulla olisi voitu kenties hoitaa proaktiivisesti. - autentikaatio ja auktorisointimaill on tarpeettoman kompleksinen, koska evoluution kautta on syntynyt tarpeettoman suuri määrä toimialueita. Kokonaisuutena voidaan siis todeta, että ympäristö on rakentunut vuosien kuluessa ja tietotekniikkastrategian mukaisesti on tietojärjestelmissä sekä sovellusten käytössä oikeaoppisesti panostettu niiden laaja-alaiseen kattavuuteen ja käyttöön eri hallintokunnissa. Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että ympäristö on ohjelmistojen osalta vakioitu, koska samaa sovellusta (Win32) voidaan käyttää kaikissa hallintokunnissa. Tämä on elinehto useita eri hallintokuntia yhdistävien tietojärjestelmien käytölle sekä samaa sovellusvalikoimaa käytetään kaupungin laajuisesti (esim. Office, virustorjunta). Itse perusalusta on vielä yhtenäistämättä ja aiheuttaa tällä hetkellä erittäin korkeat kustannukset, jotka eivät pääosin näy tietotekniikan kustannusten alla (Gartner: Indirect Costs (unbudgeted)). Tästä syystä onkin keskeistä tutkia TCO Analyst työkalun avulla millaisia ja minkä suuruisia nämä kustannukset ovat. On keskeistä muistaa, että tietotekniikkastrategissa on todettu että Tietotekniikan käyttö on kaupungin työntekijöiden jokapäiväistä työtä ja että sen merkitys on erittäin keskeinen kaupungin tehokkaan toiminnan kannalta. Mikäli toteutetaan ratkaisuja, jotka jättävät tietotekniikan käytön satunnaisuuden asteelle, ei saavuteta tehokasta työskentelyä sekä usein aiheutetaan myös lisää kustannuksia muualle organisaatioon. Lisäksi todetaan, että tehokkaan päivittäisen työskentelyn saavuttamiseksi tulee välineiden olla tämän asettamia vaatimuksia vastaavia ja helppokäyttöisiä. Tässä mielessä voidaan todeta Vaasan kaupungin tietotekniikka- ja tietoliikennestrategioissa asetettujen suuntaviivojen olevan erittäin hyvin laadittuja ja onnistuneita. Asetettujen tavoitteiden perusteella on laadittu toimenpidesuunnitelma, jonka kustannusrakenteeseen vaikuttavat pääkohdat ovat: - järjestelmänhallinnan käyttöönotto - työasemien ohjelmistojen päivittäminen hallittaviksi - palveluiden keskittäminen ja palvelinten konsolidointi - terminaali / thin client tekniikoiden käytön lisääminen - keskitetyn tukipalvelun (help desk) käyttöönotto Lisäksi hankkeeseen liittyy kiinteästi tietoverkon uusiminen tietoliikennestrategian mukaisesti, mikä luo edellytykset palveluiden keskittämiselle. Tästä syystä tietoliikenneprojekti ja tietojärjestelmäprojekti tulisi toteuttaa tiiviissä keskinäisessä koordinaatiossa, jotta uuden hallitun arkkitehtuurin käyttöönotto synkronoituu tietoliikenneverkon muutosten kanssa Microsoft Services Finland. All rights reserved. 10

11 Yllä olevat pääkohdat voidaan eritellä tarkemmin seuraavasti: Työasemat - kaupungin laajuinen vakioitu ja yhteen toimiva tietotekniikkaympäristö o standardi työasema, automatisoitu asennus o o o o o o järjestelmänhallinnan käyttöönotto keskitettyjen hallinta- ja operointiprosessien kehittäminen ohjelmistojen automaattinen jakelu ja asetushallinta yksiköittäin ja käyttäjäryhmittäin manuaalisen asennustyön minimointi laite ja ohjelmistoinventointi keskitetty tietokanta etäkäyttö - rutiinityöhön kuluvan työn määrän alentaminen - tiedon välittämisen, tallentamisen ja kaupungin laajuisen etsinnän tehostaminen (sähköinen viestintä, workflow, arkistointi, sähköinen allekirjoitus, dokumentinhallinta sekä näiden käyttö myös selainpohjaisesti) - tietoturvallisuuden lisääminen kannettavissa (tiedon salaaminen) - tietoliikenteen salaaminen (IPSec) - kannettaviin etäyhteysratkaisu (dial up / VPN) - tuki langattomille lähiverkoille WLAN (automaattinen konfiguraatio, roaming) - Windows Terminal (RDP) käytön lisääminen o etätoimipisteille nollaylläpidettävä ja vakioitu pääteratkaisu o o Palvelimet ja palvelut etätyöntekijöiden ja kotoa käsin työskentelyn mahdollistaminen hankalasti levitettävien tai runsaasti tietoliikennekapasiteettia vaativien sovellusten käyttäminen päätteiltä ja työasemista terminaalipalvelun kautta työasemassa TS / Remote Desktop tuki (Win XP) - palvelutuotannon keskittäminen o palvelinten määrän alentaminen (konsolidointi) o kapasiteettia palveluna vältetään erillisten palvelimien hankintaa - palvelinten valvonnan käyttöönotto ja keskittäminen - palvelinten järjestelmänhallinnan käyttöönotto - keskitettyjen hallinta- ja operointiprosessien kehittäminen 2001 Microsoft Services Finland. All rights reserved. 11

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu Järjestelmän alasajon suunnittelu Kullström Satu 13.3.2016 Sisältö Yleistä alasajon suunnittelusta Case Fennia 2 Elinkaaren loppu Wikipediassa Ohjelma ei kuole koskaan. Ohjelma voi tulla tarpeettomaksi

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio Liite artikkeliin: Hautala, R., Leviäkangas, P., Öörni, R. & Britschgi, V. 2011. Millaista on toimiva ja kustannustehokas opetuksen tietotekniikka? Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Mac-tietokoneiden hallinta

Mac-tietokoneiden hallinta Mac-tietokoneiden hallinta IT2011 2.11.2011 Mika Viikki Järjestelmätukihenkilö, Metropolia AMK mika.viikki@metropolia.fi Mitä Mac-hallintaan sisältyy? Mitä Mac-hallintaan sisältyy? Järjestelmäasetukset

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Ilkka Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen avoimen lähdekoodinkeskus The Finnish Centre for Open Source Solutions www.coss.fi 24.11.2009 ilkka.lehtinen@coss.fi 040 820 4600

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Lausunto koskien valtion yhteinen työasemaratkaisu hankkeen esiselvitysraporttia

Lausunto koskien valtion yhteinen työasemaratkaisu hankkeen esiselvitysraporttia Lausunto koskien valtion yhteinen työasemaratkaisu hankkeen esiselvitysraporttia 24.8.2010 Antti Alila, Microsoft Sisältö Lausunto koskien valtion yhteinen työasemaratkaisu hankkeen esiselvitysraporttia...

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille turvakassaratkaisua seteleiden ja kolikoiden kierrätykseen. Laitekokoonpano on esitelty tässä dokumentissa.

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus 22.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2/8/13!1 Agenda Nykytila Teknisten

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Korkean käytettävyyden tekniikoiden hyödyntäminen tehohoidon ja anestesiologian tietojärjestelmissä. Topi Kolu

Korkean käytettävyyden tekniikoiden hyödyntäminen tehohoidon ja anestesiologian tietojärjestelmissä. Topi Kolu Korkean käytettävyyden tekniikoiden hyödyntäminen tehohoidon ja anestesiologian tietojärjestelmissä Topi Kolu Yleistä Tehty noin 20% Materiaalia on löytynyt runsaasti Aihetta sivuavia tutkimuksia on paljon

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Pakettivälitteisyyden vaikutukset matkapuhelinoperaattorin keskusverkon kustannusrakenteeseen

Pakettivälitteisyyden vaikutukset matkapuhelinoperaattorin keskusverkon kustannusrakenteeseen Pakettivälitteisyyden vaikutukset matkapuhelinoperaattorin keskusverkon kustannusrakenteeseen Jussi Laimio Valvoja: Professori Heikki Hämmäinen May 30, 2006 Internal/Relation/Identifier/Version 1 (?) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy Perustiedot meistä Verticomin toiminta alkoi vuonna 1993 Kasvavaa ja kannattavaa toimintaa

Lisätiedot

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft APPLICATION MANAGEMENT SERVICES ecraft Referre @ecraftreferre referre@ecraft.com ecraft Referre Hallittu tiedolla johtaminen Me ecraft Referrellä koemme että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa 8.-9.2.2017 Tero Hemming Palvelupäällikkö, Turvallisuus ja riskienhallinta CEH,CNDA,CLPU,CPLA,CKM,C5,SO,ST

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Tiera Palvelunhallinta -ratkaisu Jyri Lehtonen Liiketoimintapäällikkö Tiera Käyttäjäpalvelut 044 9072464 jyri.lehtonen@tiera.fi Tiera

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii?

Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii? Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii? Heikki Aatola ja Virpi Pelto 9.10.2014, WICT Forum 2014 CGI Group Inc. 2014 Miksi mentorointi? Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot