Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta"

Transkriptio

1 Kirjoittajaohjeet Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 2014

2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Kirjoituksen rakenne ja asettelut... 1 Tekstin asettelu... 1 Kansilehti... 2 Sivunumerointi... 2 Sisällysluettelo Lähdeluettelo...3 Kirjallisuus... 4 Internet-lähteet ja elektroniset lähteet... 4 Edilexissä julkaistut aikakausijulkaisut...5 Muut internet-lähteet... 5 Virallisaineisto Säädökset Alaviitteet...6 Kirjallisuusviitteet...6 Säädökset...8 Oikeustapaukset... 8 Esimerkkejä lähde- ja lyhenneluetteloista...8 Kirjallisuus.. 8 Virallislähteet.9 Internet-lähteet..9 Oikeustapaukset...11 KKO, KHO 11 EU-tuomioistuin. 12 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 12 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset...12 Lyhenneluettelo 12 ii

3 1 Johdanto Tämän ohjeen tavoitteena on antaa perusohjeet seminaaritöiden kirjoittamista varten. Se on laadittu ensisijaisesti silmälläpitäen erikoistumisjaksoja ja opiskelijan ensimmäistä kirjoitusta. Ohjetta voidaan käyttää myös ON-työn ja OTM-tutkielman laadinnan apuna. Tästä syystä ohjeissa keskitytään olennaisimpiin kysymyksiin. Kyse on suosituksesta. Ohjeissa esitetyt mallit ovat yksi mahdollinen tapa ja jokainen voi omaksua esimerkiksi muita viittaus- ja dokumentointitapoja. Ainoa selkeä vaatimus on, että valittu tapa on yksittäisen työn sisällä johdonmukainen. Laajemmin kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään esimerkiksi teoksissa Timonen, Pekka: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Helsinki 1998; Husa, Jaakko Mutanen, Anu Pohjolainen, Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa. Ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille. 2. uudistettu painos. Saarijärvi 2008 ja Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan vonen_mitka_metodit.pdf. Ks. myös esimerkiksi Oikeustiede Jurisprudentia -vuosikirjan kirjoittajaohjeet. > julkaisut> ohjeet kirjoittajalle> ohjeita kirjoittajalle Elektronisten lähteiden käyttöä koskevia ohjeita sekä aineiston hankintaan ja hyödyntämiseen liittyvää tukea saat esimerkiksi Turun yliopiston kirjaston ylläpitämästä tiedonhaun oppaasta: Tutustu myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamiin ohjeisiin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Ohjeet löytyvät osoitteesta Tekstinkäsittelyyn liittyviä teknisiä ohjeita, kuten sivunumerointia, sisällysluettelon tekemistä ja alaviitteiden tekemistä koskevia ohjeita löydät esimerkiksi Helsingin yliopiston sivuilta 2 Kirjoituksen rakenne ja asettelut Tekstin asettelu Sivulla on noin 2000 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit ja alaviitteet), kun teksti kirjoitetaan seuraavilla asetteluilla:

4 riittävät marginaalit (vasen 3 cm, muut 2 cm) jos kyse on sidottavasta kirjoituksesta, kuten ON-kirjoitus tai OTM-tutkielma, vasemman reunan marginaalin tulee olla 4 cm fontti 12 pt (Times New Roman tai sitä vastaava) alaviitteissä fonttikoko 10 pt sisennetyissä jaksoissa, joissa esimerkiksi esitellään oikeustapauksen sisältöä fonttikoko voi olla 11 pt otsikoissa voi käyttää suurempaa fonttikokoa, lihavointia, kursivointia jne. riviväli 1,5 riviväli 1 alaviitteissä, luettelosivuilla sekä sisennetyissä jaksoissa reunojen tasaus on suositeltavaa, myös alaviitteissä kappalejaon selkeyttämiseksi kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi Kansilehti on kirjallisen työn ensimmäinen sivu, jossa ilmaistaan kirjoituksen otsikko kirjoittajan nimi ja opiskelijanumero opintojakson nimi (esimerkiksi erikoistumisjakson nimi) paikka (Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta) työn esittämispäivämäärä Sivunumeroinnissa käytetään työn luettelosivuilla roomalaisia numeroita (I, II, III tai i, ii, iii) ja tekstiosuudessa arabialaisia numeroita (1, 2, 3) tekstiosuus alkaa sivunumerosta 1. kansilehteen ei laiteta sivunumeroa näkyviin. Sisällysluettelo on kansilehteä seuraavalla sivulla (sivu II), ja se otsikoidaan: Sisällys. Sisällysluettelossa esitetään luettelosivujen otsikot ja niiden numerointi kirjoituksen otsikot numeroineen lukujen ja alalukujen alkamissivut Esimerkiksi: SISÄLLYS Sisällysluettelo II Lähteet IV Lyhenteet X 1 JOHDANTO 1 2 PÄÄLUKU Ensimmäinen alaluku Toinen alaluku Ensimmäinen alajakso Toinen alajakso Kolmas alaluku 17 Sisällysluettelossa on suositeltavaa sisennyksin erottaa eritasoiset otsikot esimerkin tapaan: 2

5 2.2 Toinen alaluku Ensimmäinen alajakso Toinen alajakso Kolmas alaluku 17 Erikoistumisjaksojen kirjoitukset ovat pääsääntöisesti sen laajuisia, että niissä on suositeltavaa käyttää enintään kolmitasoista otsikointia. Mikäli alaotsikointia käytetään, alaotsakkeita on oltava kunkin yläotsakkeen alla vähintään kaksi (esim. 2.1 ja 2.2 jne. / ja jne.). Tekstissä ei suositella käytettäväksi ilman otsikkoa jääviä johdanto-kappaleita pääluvun ja alaluvun välissä. Sisällysluettelon jälkeen kirjoitukseen sisällytetään lähteet, luettelo kirjoituksessa käytetyistä tuomioistuinratkaisuista sekä tarvittaessa lyhenneluettelo. Ohjeiden lopussa on esitetty yksi mahdollinen esittämistapa. On huomattava, että lähdeluetteloa lukuun ottamatta muiden luetteloiden tarpeellisuus tulee arvioida tapauksittain. 3 Lähdeluettelo Lähdeluettelon laatiminen kannattaa aloittaa samanaikaisesti itse tekstin kirjoittamisen kanssa. Eri oppiaineissa käytetään hieman erityyppistä lähdeaineistoa, mutta pääsääntöisesti lähdeaineisto koostuu säädöksistä ja virallislähteistä, oikeustapauksista, teoksista ja artikkeleista, internet-lähteistä sekä toisinaan myös haastatteluista ja luentomuistiinpanoista. Lähdeluettelon tulee sisältää kaikki ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Samalla on syytä muistaa, että lähdeluetteloon ei saa sisällyttää sellaisia lähteitä, joihin on tutustuttu, mutta joita ei käytetä lopullisessa työssä. Lähdeluettelossa voidaan erottaa eri lähteet omiksi luetteloikseen (kuten Kirjallisuus, Virallislähteet, Internetlähteet ja Oikeustapaukset). Erottelu ei välttämättä ole aina tarpeen ja melko yleisesti kirjallisuus ja virallislähteet (hallituksen esitykset, komiteamietinnöt, komission valmisteluasiakirjat, valiokuntien lausunnot ja mietinnöt) esitetään samassa luettelossa. Oikeustapaukset (KKO, KHO, EYTI, EIT jne.) esitetään kuitenkin omissa luetteloissaan. Oikeudenaloilla käytettävät lähteet vaihtelevat eikä kattavaa esitystä niiden esittämistavoista ole mahdollista antaa. Merkitsemistavoista saa selkoa alan kirjallisuudesta ja ohjaavalta opettajalta. Kirjallisuus Lähdeluettelon laadinnassa on syytä kiinnittää huomiota muutamaan perussääntöön. Lähdeluettelo laaditaan aina aakkostettuna tekijöiden sukunimen mukaan. Lähdeluettelossa on mainittava Kirjoittajan sukunimi, etunimi: Teoksen nimi. Painopaikka ja -aika. Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja. Vammala

6 Kaikissa teoksissa ei ole mainittu teoksen painopaikkaa. Tällöin lähdeluetteloon merkitään kustantajan kotipaikka. Ulkomaisista teoksista mainitaan usein painopaikan sijaan kustantaja. Cassese, Antonio: International Law. 2nd edition. Oxford University Press Myös suomalaisten teosten kohdalla voidaan mainita teoksen kustantaja. Tämä käytäntö on yleistymässä, koska tieto pelkästään teoksen painopaikasta ei helpota teoksen saatavuuden selvittämistä. Esimerkiksi Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 284, Vammala Pirjatanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat. Edita, Helsinki Saman kirjoittajan julkaisut järjestetään lähdeluetteloon julkaisuajankohdan mukaisesti vanhimmasta nuorimpaan. Jos kirjoituksessa käytetään saman kirjoittajan samalta vuodelta olevia useampia lähteitä, lähteet erotetaan tosistaan lisäämällä vuosiluvun perään a, b, c jne., jos lähteet eivät niihin viitattaessa ole muuten erotettavissa. Esimerkiksi Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I: Yleiset opit. Porvoo 2006 (Mähönen Villa 2006a). Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus. Porvoo (Mähönen Villa 2006b). Alaviitteessä mainittuihin teoksiin viitataan lähdeluettelossa osoitetulla tavalla. Esimerkiksi: Mähönen Villa 2006a, s. 99. Jos samalta kirjoittajalta on sekä yksin että toisten kanssa kirjoitettuja teoksia, merkitään yksin kirjoitetut teokset ennen toisten kanssa kirjoitettuja. Eri kirjoittajien käyttämät lähdeluettelot poikkeavat toisistaan merkittävästikin. Yhtä oikeaa tapaa ei ole. Erilaisia malleja löytää esimerkiksi oikeustieteellisistä väitöskirjoista. Tämän ohjeen lopussa on yksi mahdollinen malli. Internet-lähteisiin ja elektroniin lähteisiin tai aineistoihin viittaamisessa pätevät pääasiallisesti samat säännöt kuin muihinkin lähteisiin. Jos lähteellä on henkilötekijä, viitataan normaalisti nimellä ja vuosiluvulla. Jos tekijää ei tiedetä, käytetään julkaisun tai sivuston nimeä ja vuosilukua, mikäli se on tiedossa. On tärkeää ilmoittaa, mistä lähteeseen pääsee eli tarkka internetosoite (URL, Uniform Resource Location), josta lähde on löytynyt, sekä päivämäärä, jona lähteeseen on viitattu tai jona lähde on tulostettu. Päivämäärä merkitään myös lähdeluetteloon. Tällaiset lähteet kannattaa myös tulostaa itselleen: niiden säilyminen verkossa on epävarmaa, joten on hyvä säilyttää itsellään dokumentti mahdollista myöhempää tarkistusta varten. 4

7 Hakala, Juha: Elektronisten julkaisujen tunnistaminen luettu Aina ei ole mahdollista saada kaikkia edellä olevia kohtia selville, esimerkiksi dokumentin tekijästä ei ole tietoa. Tällöin ilmoitetaan esimerkiksi lähteestä vastaavaksi tekijäksi vastaava organisaatio. Internetissä julkaistut artikkelit merkitään muiden kirjallisuus- ja virallislähteiden kanssa samaan ryhmään. Artikkelin yksilöinnin yhteydessä lähdeluettelossa mainitaan internetsivu, jolta artikkeli on saatavissa sekä päivä, jolloin sivulla on vierailtu. Esimerkiksi: Voutilainen, Tomi: Automatisoitu hallintoasian käsittelyprosessi. Edilex (www.edilex.fi, ) Edilexissä julkaistavien suomalaisten aikakausijulkaisujen (Defensor Legis, JFT, Lakimies, Oikeus, Oikeustieto ja Ympäristöjuridiikka), artikkelit merkitään lähdeluetteloon, kuten ne olisi luettu paperiversiosta. Tämä merkitsee, että viittausta Edilexiin ei kirjoiteta. Jos aikakausijulkaisu julkaistaan yksinomaan sähköisenä, internetosoite mainitaan. Esimerkiksi Ghouri, Ahmad Ali: The Law and Regulation of OTC Derivatives: An Anglo-American Comparison and Lessons for Developing Countries. Nordic Journal of Commercial Law 1/2010, s ( ) Ervasti, Kaijus: Pienryhmäopetuksen mahdollisuudet kokemuksia prosessioikeuden opetuksesta. Oikeus 2010, s Nordic Journal of Commercial Law julkaistaan vain elektronisena, mutta Oikeus -lehti julkaistaan myös paperisena. Muut internet-lähteet merkitään erillisen otsakkeen alle omaksi ryhmäkseen. Elektroniset lähteet, kuten internetistä saatavat sivustot merkitään lähdeluetteloon mainitsemalla sivun otsikko, täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin tieto on haettu kyseiseltä sivulta. Esim. Oikeustiede Jurisprudentia -vuosikirjan kirjoittajaohjeet. > julkaisut> ohjeet kirjoittajalle> ohjeita kirjoittajalle ( ). Useilla oikeudenaloilla on käytettävissä WSOY:n julkaisema oikeudenalan perusteos myös internet-versiona wsoypro-palvelussa. Osaa versioista päivitetään jatkuvasti, ja suositeltavaa luonnollisesti on käyttää tätä päivitettyä sähköistä versiota. Lähdeluettelossa annetaan painetun kirjan tietojen lisäksi myös wsoypro-palvelimen osoite ja viittauspäivämäärä, kuten internetartikkeleihin viitattaessa. Virallisaineisto, kuten hallituksen esitykset, eduskunnan valiokuntamietinnöt, oikeustapaukset ja EU-aineisto yksilöidään lähdeluetteloon asianmukaisilla tunnistetiedoilla. Vaikka virallisaineisto olisi haettu internetistä (esimerkiksi Finlex, Edilex, EurLex), virallisaineiston yhteydessä lähdeluettelossa ei mainita internet-sivua. 5

8 Säädökset Lakeja, asetuksia, kansainvälisiä sopimuksia tai EU:n säädöksiä ei pääsääntöisesti merkitä lähdeluetteloon eikä niistä tehdä erillistä luetteloa. Selvä poikkeus tästä pääsäännöstä on kansainvälinen oikeus, jossa käytäntönä on, että tutkimuksessa viitatuista kansainvälisistä sopimuksista ja muista kansainvälisen oikeuden instrumenteista tehdään erillinen luettelo. Asiakirjat merkitään luetteloon aikajärjestyksessä. Ks. mallia esimerkiksi Kuokkanen, Tuomas: International Law and the Environment. Variations on a Theme. Kluwer Law International, Koska useimmista säädöksistä käytetään tekstissä lyhennettä, lyhenteet merkitään lyhenneluetteloon. Jos lyhennettä ei käytetä, säädös mainitaan ainoastaan tekstissä. 4 Alaviitteet Kirjallisuusviitteet Kirjoituksissa käytetyt lähteet on dokumentoitava eli on ilmoitettava, mistä lähteestä ja miltä kohtaa tieto on saatu. Oikeustieteellisessä kirjoittamisessa dokumentointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja siinä tulee olla huolellinen. Dokumentointi tapahtuu alaviittein sivun alareunassa. Alaviitteessä käytetty lähde merkitään esimerkiksi seuraavasti: tekijän/tekijöiden sukunimi, julkaisuvuosi ja sivu(t). Hoffren 2008, s Mähönen Villa 2006b, s. 47. Virallislähteisiin (esimerkiksi hallituksen esityksiin) viitataan samoin kuin kirjallisuuteen: HE 162/2001 vp, s. 3. Huomaa kursivointi, vuosiluvun jälkeen pilkku, s. -lyhenteen jälkeen piste ja välilyönti ja sivunumeron jälkeen aina piste. Aikakausilehdistä voidaan alaviitteessä mainita myös lehden nimi tai lehden vakiintunut lyhenne. Esimerkiksi Koivisto Oikeus 2008, s Sandvik JFT 2007, s Kokoomateokseen, jossa on eri kirjoittajia ja jossa kunkin kirjoittajan osuus on ilmoitettu, viitataan samalla tavoin kuin aikakausijulkaisuissa ilmestyneisiin artikkeleihin. Viljanen 1998, s Kuusiniemi 2001, s Saarnilehto 2008, s Viljasen artikkeli on kokoomateoksesta Perusoikeuspuheenvuoroja ja Kuusiniemen teksti WSOY:n Ympäristöoikeus-teoksesta. Saarnilehdon artikkeli on juhlakirja-artikkeli. Useilla oikeudenaloilla on ilmestynyt WSOY:n Oikeuden perusteokset -kirja, joka on usean kirjoittajan yhteistyön tulossa. Samanlainen esimerkki on rikosoikeuden alalta Keskeiset rikokset -teokset. Tällöin saattaa olla taloudellista hyödyntää seuraavanlaista merkintätapaa. 6

9 Keskeiset rikokset / Frände Wahlberg 2014, s Merkintä viittaa Fränden ja Wahlbergin kirjoittamaan osuuteen kyseisessä teoksessa. Tällöin lähdeluetteloon voidaan kyseinen teos merkitä seuraavalla tavalla. Frände, Dan Matikkala, Jussi Tapani, Jussi Tolvanen, Matti Viljanen, Pekka Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset. 3., uudistettu ja laajennettu laitos. Helsinki (Keskeiset rikokset / kirjoittaja 2014) Alaviitteessä viitataan usein moniin lähteisiin. Jos kyse on samanarvoisista lähteistä, ne mainitaan ilmestymisjärjestyksessä, ja erotetaan toisistaan pilkulla tai puolipisteellä. Jos julkaisut ovat ilmestyneet samana vuonna, ne mainitaan aakkosjärjestyksessä. Jos kirjoittaja haluaa korostaa jonkin lähteen merkitystä, se/ne lähteet mainitaan ensin ja toissijainen lähde erotetaan muista lähteistä pisteellä ja sen eteen laitetaan usein myös merkintä Ks. myös. Lyhennettä vrt. käytetään, jos halutaan ilmaista, että lähteessä esitetty kanta on esimerkiksi kirjoittajan kannasta poikkeava. Kuusiniemi 1998, s , Vihervuori 2001, s Ks. myös Kumpula 2003, s Vrt. Kumpula 2005, s Edellä on käsitelty dokumentoivia alaviitteitä eli alaviitteitä, joissa mainitaan ainoastaan lähde. Oikeustieteelliselle tutkimukselle on leimallista keskustelevat alaviitteet, joissa kirjoittaja esittää kommentteja tai lisähuomioita. Suositeltavaa on, että alaviitekeskustelua ei tarpeettomasti laajenneta. Alaviitteen paikkaa koskeva keskustelu on seminaareissa usein melko vilkasta. Pääsääntö on, että alaviitenumero tulee tekstissä pisteen jälkeen. Tästä pääsäännöstä on pari poikkeusta. Jos viittaus koskee selvästi vain virkkeen sisällä olevaa käsitettä tai ilmaisua, alaviitenumero laitetaan tuon käsitteen tai ilmauksen jälkeen, virkkeen sisälle. Myös kappaleen lopussa alaviitenumero voidaan sijoittaa ennen pistettä, jos viittaus kohdistuu selvästi vain kappaleen viimeiseen virkkeeseen ja tämä olisi muutoin epäselvää. Säädökset Säädöksiin, kuten lakeihin, asetuksiin, direktiiveihin ja valtiosopimuksiin viitataan yleensä tekstissä ei alaviitteessä. Kun säädökseen viitataan ensimmäisen kerran, ilmoitetaan myös säädöksestä käytettävä lyhenne, säädöskokoelman numero ja säädöksen antamisvuosi: osakeyhtiölaki (OYL, 624/2006) Säädöksillä on vakiintuneet lyhenteet, jotka tulee hallita. Ne selitetään lyhenneluettelossa. Pykälämerkintöjen osalta on syytä huomata, että suurimmassa osassa säädöksiä -numerointi on juokseva lain alusta loppuun, mutta osassa -numerointi juoksee luvuittain (kuten maakaari, osakeyhtiölaki, vesilaki, rikoslaki, ulosottokaari jne.). Tästä johtuen -merkinnät vaihtelevat. Esimerkiksi: velkakirjalain (VKL, 622/1947) 15.1 tai 7

10 velkakirjalain (VKL, 622/1947) 15 :n 1 momentti vesilain (VL, 587/2011) 2:5 tai vesilain (VL, 587/2011) 2 luvun 5 Jos säännöstä (pykälää tai sen momenttia) on muutettu tai lakiin on sisällytetty uusi säännös ( tai momentti), tekstissä tulee antaa muutetun säännöksen osalta säädöskokoelman numero ja antamisvuosi, kun säännökseen ensimmäisen kerran viitataan. Esimerkiksi: Luonnonsuojelulain (LSL, 1096/1996) 36 (506/2005) koskee jokamiehen oikeuden käyttämistä rajoittavaa kieltotaulua. Säännöksiä voidaan muuttaa useaan otteeseen ja viimeistellyssä tekstissä nämä muutokset tulisi ilmoittaa. Esimerkki: Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) 44 :n (1129/2008) 4 momentti (134/2011). Lakien ja asetusten nimet kirjoitetaan tekstissä pienellä alkukirjaimella. Sama koskee myös esimerkiksi tuomioistuimien ja viranomaisten nimiä: korkein hallinto-oikeus (KHO), korkein oikeus (KKO), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jne. EU-direktiiveistä ja -asetuksista käytetään tekstissä niiden pitkien nimien vuoksi vakiintunutta lyhennettä, kuten IE-direktiivi. Direktiivin tai asetuksen virallinen nimi sekä tiedot, milloin direktiivi on julkaistu Euroopan yhteisön lehdessä tai Euroopan unionin virallisessa lehdessä kirjoitetaan kokonaisuudessaan alaviitteeseen silloin, kun säädös mainitaan tekstissä ensimmäistä kertaa. 1 Oikeustapaukset Oikeustapauksiin viitataan tekstissä samalla tavoin kuin säädöksiin. Oikeustapauksista merkitään tekstiin näkyviin tuomioistuimen nimilyhenne ja tapauksen tunnistetiedot. KKO 1999:124 KHO t. 163 (LRS) KHO 2008:10 Korkeimpien oikeuksien tunnistetietojen esittämistapa on vuosien saatossa vaihdellut. Tekstissä ne esitetään aina alkuperäisessä muodossaan. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen osalta on syytä huomata, että osa ratkaisuista on vuosikirjaratkaisuja ja niistä käytetään vuosikirjanumeroa (KHO 2008:10). KHO:n antamista muista julkaistuista ratkaisuista annetaan tunnistetietoina ratkaisun antopäivämäärä sekä taltionumero (KHO t. 163). Niiden perään on tapana kirjoittaa joko lyhenne ATK tai LSR, jotka osoittavat että kyse on muusta kuin vuosikirjaratkaisusta. Julkaisemattomien ratkaisujen osalta merkitään ainoastaan päivämäärä ja taltionumero. Jos kirjoituksessa käytetään muiden maiden tuomioistuinten antamia ratkaisuja, niiden osalta käytetään alkuperämaan tunnistetietoja. Niiden merkitsemistavoista saa selvää oikeuskirjallisuudesta ja ohjaavalta opettajalta. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, teollisuuden päästöistä. EUVL L 334, , s

11 Euroopan unionin tuomioistuimen (EUTI) ratkaisujen tunnistetiedot annetaan tekstissä samaan tapaan kuin kansallisten tuomioistuimen ratkaisuista. Esimerkiksi: Asia T-177/01 Jégo-Quéré & Cie SA v. komissio on herättänyt laajaa keskustelua. Kun tekstissä käsitellään EUTI:n ratkaisun yksityiskohtia, alaviitteessä tulee mainita ne ratkaisun kohdat, joihin kulloinkin viitataan. 2 Esitetty soveltuu myös muihin tuomioistuinratkaisuihin. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin viitattaessa ratkaisun nimi tulee mainita ja ratkaisun analyysissa tulee viitata tuomioistuimen ratkaisun kohtiin asianmukaisesti. Esimerkiksi: Tässä yhteydessä voi viitata ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun Jokela v. Suomi ( ), jossa Suomen katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen omaisuudensuoja-artiklan suojaamaa oikeutta. 3 Esimerkkejä lähde- ja lyhenneluetteloista Kirjallisuus... I Virallislähteet...II Internet-lähteet...III Oikeustapaukset III Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset... IV Lyhenneluettelo... IV Kirjallisuus Cassese, Antonio: International Law. 2 nd edition. Oxford University Press Frände, Dan Matikkala, Jussi Tapani, Jussi Tolvanen, Matti Viljanen, Pekka Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset. 3., uudistettu ja laajennettu laitos. Helsinki (Keskeiset rikokset / kirjoittaja 2014) Gottberg, Eva: Lapsen subjektiudesta ja osallisuudesta huoltokysymyksissä ja lastensuojelussa. DL 3/2008, s Hart, H.L.A.: The Concept of Law. 2 nd edition. Clarendon Press Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja. Vammala Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Kolmas, uudistettu painos. Jyväskylä Kelsen, Hans: Allgemeine Staatslehre. Springer Koivisto, Ida: Laki ja normi normatiivisuuden kaksi muotoa. Oikeus 1/2008, s Kuusiniemi, Kari Ekroos, Ari Kumpula, Anne Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. Toinen, uudistettu painos. Helsinki 2013 (Ympäristöoikeus/kirjoittaja 2013). Länsineva, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä ja kaivoslainsäädännön uudistaminen. Oikeustiede- Jurisprudentia XXXIX 2006, s MacQueen, Hector L.: My tongue is mine ain`; Copyright, the Spoken World and Privacy. MLR 3/2005, s Ks. esimerkiksi asia T-177/01 Jégo-Quéré & Cie SA v. komissio, tuomio , Kok. 2000, s. II-2365, 45 kohta. 3 Jokela v. Suomi , 84 kohta. 9

12 Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I: Yleiset opit. Porvoo 2006 (Mähönen Villa 2006a). Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus. Porvoo (Mähönen Villa 2006b). Ritter, Cyril: The winner takes it all. Recovering lawyers fees and other costs before Community courts. CMLRev 6/2006, s Saarnilehto, Ari: Uudet ilmiöt uudet säännökset? Teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio / Jyväskylä 2008, s Sandvik, Björn: Ekonomisk eller icke ekonomisk skada? Allmänna läror i kritisk granskning. JFT 5 6/2007, s Tammi-Salminen, Eva: Kolmannen mahdollisuus vedota oikeustoimilain pätemättömyysperusteisiin näkökohtia ratkaisun KHO 2007:18 pohjalta. LM 3/2007, s Tridimas, Takis: Enforcing Community Rights in National Courts: Some Recent Developments. Teoksessa Claire Kilpatrick Tonia Novitz Paul Skidmore (edited): The Future of Remedies in Europe. Hart Publishing 2000, s Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet ja rikoslainsäädäntö. Teoksessa Pekka Länsineva Veli- Pekka Viljanen (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku 1998, s Voutilainen, Tomi: Automatisoitu hallintoasian käsittelyprosessi. Edilex (www.edilex.fi, ) Virallislähteet HE 162/2001 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin. HE 94/2008 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista. HE 109/2005vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. KM 1989:53: Maakaaritoimikunnan mietintö. KOM(2000) 66 lopull.: Valkoinen kirja ympäristövahinkovastuusta. KOM(2003) 644 lopull.: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (Reach), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) muuttamisesta. PeVL 14/2007 vp: Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä (HE 97/2007 vp) laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. PeVM 4/2008 vp: Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä (HE 81/2008 vp) laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta. UaVM 6/2008 vp: Ulkoasiainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä (HE 23/2008 vp) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. YmVM 2/2008 vp: Ympäristövaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä (HE 176/2007 vp) jätelain muuttamiseksi. Internet-lähteet WSOYpro Juridiikkaonline-palvelu sopimussuhteet>varallisuusoikeus ( ). Oikeustiede Jurisprudentia -vuosikirjan kirjoittajaohjeet. > julkaisut> ohjeet kirjoittajalle> ohjeita kirjoittajalle ( ). 10

13 Lakimies kirjoittajaohjeet ( ) Tutkielman arvosteluperusteet arvosteluperusteet ( ) HUOMAA, 1. että kyse on esimerkistä 2. että teoksen kirjoittajan/kirjoittajien nimet ja artikkelin/teoksen nimi kirjoitetaan sellaisena kuin se artikkelissa/teoksessa on esitetty. 3. jos teoksesta on ilmestynyt useita painoksia, lähteenä käytetään viimeisintä painosta, ellei aikaisemman painoksen käyttämiseen ole erityistä syytä. Painoksen numero on aina mainittava lähdeluettelossa. Esimerkiksi: Hart, H.L.A.: The Concept of Law. 2 nd edition. Clarendon Press Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Kolmas uudistettu painos. Jyväskylä että tässä luettelossa sekä kotimaisista että ulkomaisista aikakausijulkaisuista käytetty lyhennettä ja lyhenteet on merkitty lyhenneluetteloon (ks. jäljempänä). Nimet voidaan kirjoittaa kokonaisinakin. Tällöin nimeä ei tarvitse merkitä lyhenneluetteloon. 5. että kotimaisista teoksista on mainittu vain painopaikka, mutta ei kustantajaa. Kuten edellä on todettu, ulkomaisten teosten kohdalla mainitaan kustantaja ja tämä käytäntö on yleistymässä myös kotimaisten teosten osalta. 6. että kokoomateosten osalta mainitaan artikkelin tai jakson ohella aina myös teoksen toimittaja(t) sekä kokoomateoksen nimi. Näin esimerkiksi: Tridimas, Takis: Enforcing Community Rights in National Courts: Some Recent Developments. Teoksessa Claire Kilpatrick Tonia Novitz Paul Skidmore (edited): The Future of Remedies in Europe. Hart Publishing 2000, s Ks. myös Saarnilehto, Ari: Uudet ilmiöt uudet säännökset? Teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio / Jyväskylä 2008, s teoksella ei ole toimittajaa 7. että aikakausijulkaisuissa tai kokoomateoksissa julkaistujen artikkeleiden tai teoksen jaksojen kohdalla mainitaan aina sivunumerot. 8. että internetistä otetut artikkelit merkitään muiden kirjallisuuslähteiden kanssa samaan ryhmään. Yksinomaan elektronisena julkaistun artikkelin yksilöinnin yhteydessä lähdeluettelossa mainitaan internet-sivu, jolta artikkeli on saatavissa sekä päivä, jolloin sivulla on vierailtu. Esimerkiksi: Voutilainen, Tomi: Automatisoitu hallintoasian käsittelyprosessi. Edilex (www.edilex.fi, ) 9. että virallislähteitä ei tarvitse esittää erillisenä luettelona, vaan ne voidaan yhdistää kirjallisuusluetteloon, kuten melko usein tehdäänkin ja tällöin otsikkona voi olla yksinkertaisesti Lähteet. 11

14 Oikeustapaukset Korkein oikeus KKO 1999:124 KKO 2008:61 Korkein hallinto-oikeus KHO 1988-B-611 KHO 1990-A-83 KHO t KHO t. 163 (LRS) KHO 2008:10 EU-tuomioistuin Asia C-26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Nederlandse administratie der belastningen, tuomio , ECR 1963 s. 1. Asia C-341/95 Gianni Bettati v. Safety Hi-Tech Srl, tuomio , Kok s. I Asia C-435/97 World Wildlife Fund (WWF) ym. v Autonome Sektion für die Provinz Bozen ym., tuomio , Kok s. I Asia T-177/01 Jégo-Quéré & Cie SA v. Euroopan yhteisöjen komissio, tuomio , Kok s. II Asia C-12/10 Lecson Elektromobile GmbH v. Hauptzollamt Dortmund, tuomio (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Allan Jacobsson v. Ruotsi, , A 163. López Ostra v. Espanja, , A 303-C. Jokela v. Suomi, , Reports 2002-IV. Kyrtatos v. Kreikka, , Reports 2003-VI. Hatton ym. v. Yhdistynyt Kuningaskunta , Reports 2003-VIII. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset AOA 3130/4/02 ( ): Apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluun Forssan Konikallion alueen metsähakkuita ja liito-oravien suojelua koskevassa asiassa. Lyhenneluettelo A asetus AOA Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ATK KHO:n ennen julkaisema muu kuin vuosikirjapäätös alav. alaviite Cartagenan pöytäkirja Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja (SopS 130/2004) CMLRev Common Market Law Review DL Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja ECR European Court Reports EIT Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EN Euroopan neuvosto EU Euroopan unioni 12

15 EUTI Euroopan unionin tuomioistuin EUVL Euroopan unionin virallinen lehti ( jälkeen) EV Eduskunnan vastaus EY Euroopan yhteisöt EYTI Euroopan yhteisöjen tuomioistuin EYVL Euroopan yhteisöjen virallinen lehti (ennen ) HE hallituksen esitys HLL hallintolainkäyttölaki 586/1996 HO hovioikeus ibid. viittauksen kohde sama kuin edellisessä IPPC Neuvoston direktiivi 96/61/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi. EYVL L 257, , s. 26 JFT Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland KHO korkein hallinto-oikeus KKO korkein oikeus KM komiteamietintö KP-sopimus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen sopimus (SopS 7-8/1976) L laki LA lakialoite LM Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja LRS lyhyt ratkaisuseloste (KHO:n jälkeen julkaisema muu kuin vuosikirjapäätös.) MK maakaari 540/1995 MLR The Modern Law Review OYL osakeyhtiölaki 624/2006 PL perustuslaki 731/1999 passim. sieltä täältä PeVL perustuslakivaliokunnan lausunto PeVM perustuslakivaliokunnan mietintö SEU Sopimus Euroopan unionista SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta SopS Suomen säädöskokoelman sopimussarja t. taltio TSS-sopimus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6-7/1976) UaVM ulkoasiainvaliokunnan mietintö VL vesilaki 264/1961 VN valtioneuvosto VNA valtioneuvoston asetus VNp valtioneuvoston päätös vp valtiopäivät YJ Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seuran aikakauslehti YSL ympäristönsuojelulaki 86/

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Ohjeita ympäristöoikeuden kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita ympäristöoikeuden kirjallisten töiden laadintaan Ohjeita ympäristöoikeuden kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Seminaarin tai opintosuorituksen nimi 19.8.2009 (esityspäivämäärä) Tekijä: (nimi ja opiskelijanumero)

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2012 2013

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2012 2013 Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2012 2013 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Seminaarin tai opintosuorituksen nimi 5.9.2012 (esityspäivämäärä) Tekijä: (nimi ja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Seminaarin tai opintosuorituksen nimi 5.9.2011 (esityspäivämäärä) Tekijä: (nimi ja

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 Osio 1 Säädösvalmistelu 1. Valtioneuvoston hankerekisteri www.hare.vn.fi : Hae työsopimuslain valmistelua koskevia tietoja 2. Hae kaikki sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Vastaustekniikka. Tekninen osio

Vastaustekniikka. Tekninen osio Vastaustekniikka Tekninen osio 4 Lakien nimet kirjoitetaan pienellä. Säädöksen ja säännöksen ero: Säädös = yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville normeille (lait, asetukset, valtioneuvoston

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Finlex ja muut säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex -palvelu Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Suomenlaki.com

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi. Aki Hietanen, oikeusministeriö

Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi. Aki Hietanen, oikeusministeriö Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi Aki Hietanen, oikeusministeriö Lainsäädäntö ja oikeustapaukset netissä Valtion säädöstietopankki Finlex http://www.finlex.fi avattiin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 1 (8) 5.6.2013 Liite 2/ ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

-hakupalvelun käyttöohje

-hakupalvelun käyttöohje -hakupalvelun käyttöohje 1 7 8 3 4 9 6 2 5 NÄKYMÄN OSAT 1 1. Hakukenttä 2 Yhdellä haulla saat hakutulokset koko palvelusta. Aloita haku kirjoittamalla yksi tai useampi sana tai sanan osa tähän kenttään.

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Kaijus Ervasti

Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Kaijus Ervasti Konfliktinratkaisu ja sovittelu Kaijus Ervasti Luennoitsija: Kaijus Ervasti 1. Luentosarjan eteneminen ja lähtökohdat Oikeustieteen opetuksen fokus? For law students to focus exclusively on the litigation

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Seminaarityön ulkoasu

Seminaarityön ulkoasu 1 Seminaarityön ulkoasu Tee työllesi kansilehti, josta löytyvät seuraavat tiedot: Työn otsikko Seminaarityö Kevät 2008 Oma nimesi Opiskelijanumero Opponentti Seminaarityön fonttina voi käyttää esim. Times

Lisätiedot

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE Tekijä toimittaa käsikirjoituksensa (2 kpl) paperiversiona seuran sihteerille osoitteeseen Suomen kirkkohistoriallinen seura PL 4 00014 Helsingin yliopisto Lisäksi tekijä lähettää

Lisätiedot

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä 19.1.2017 Lisätietoja: Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, riitta.ronn@ym.fi, p. 0295250255 HE laiksi rakennuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008 N:o 310 317 SISÄLLYS N:o Sivu 310 Laki merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta... 817 311 Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 19-V-2006 K(2006)2115 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 19-V-2006, ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Zostavax - zoster-rokote (elävä)" myyntiluvan myöntämisestä

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 N:o 843 848 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Laki perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta... 3975 844 Tasavallan presidentin asetus Singaporen

Lisätiedot

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2016 2017 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Seminaarin tai opintosuorituksen nimi 3.9.2016 (esityspäivämäärä) Tekijä: (nimi ja

Lisätiedot