Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta"

Transkriptio

1 Kirjoittajaohjeet Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 2014

2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Kirjoituksen rakenne ja asettelut... 1 Tekstin asettelu... 1 Kansilehti... 2 Sivunumerointi... 2 Sisällysluettelo Lähdeluettelo...3 Kirjallisuus... 4 Internet-lähteet ja elektroniset lähteet... 4 Edilexissä julkaistut aikakausijulkaisut...5 Muut internet-lähteet... 5 Virallisaineisto Säädökset Alaviitteet...6 Kirjallisuusviitteet...6 Säädökset...8 Oikeustapaukset... 8 Esimerkkejä lähde- ja lyhenneluetteloista...8 Kirjallisuus.. 8 Virallislähteet.9 Internet-lähteet..9 Oikeustapaukset...11 KKO, KHO 11 EU-tuomioistuin. 12 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 12 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset...12 Lyhenneluettelo 12 ii

3 1 Johdanto Tämän ohjeen tavoitteena on antaa perusohjeet seminaaritöiden kirjoittamista varten. Se on laadittu ensisijaisesti silmälläpitäen erikoistumisjaksoja ja opiskelijan ensimmäistä kirjoitusta. Ohjetta voidaan käyttää myös ON-työn ja OTM-tutkielman laadinnan apuna. Tästä syystä ohjeissa keskitytään olennaisimpiin kysymyksiin. Kyse on suosituksesta. Ohjeissa esitetyt mallit ovat yksi mahdollinen tapa ja jokainen voi omaksua esimerkiksi muita viittaus- ja dokumentointitapoja. Ainoa selkeä vaatimus on, että valittu tapa on yksittäisen työn sisällä johdonmukainen. Laajemmin kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään esimerkiksi teoksissa Timonen, Pekka: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Helsinki 1998; Husa, Jaakko Mutanen, Anu Pohjolainen, Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa. Ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille. 2. uudistettu painos. Saarijärvi 2008 ja Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan vonen_mitka_metodit.pdf. Ks. myös esimerkiksi Oikeustiede Jurisprudentia -vuosikirjan kirjoittajaohjeet. > julkaisut> ohjeet kirjoittajalle> ohjeita kirjoittajalle Elektronisten lähteiden käyttöä koskevia ohjeita sekä aineiston hankintaan ja hyödyntämiseen liittyvää tukea saat esimerkiksi Turun yliopiston kirjaston ylläpitämästä tiedonhaun oppaasta: Tutustu myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamiin ohjeisiin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Ohjeet löytyvät osoitteesta Tekstinkäsittelyyn liittyviä teknisiä ohjeita, kuten sivunumerointia, sisällysluettelon tekemistä ja alaviitteiden tekemistä koskevia ohjeita löydät esimerkiksi Helsingin yliopiston sivuilta 2 Kirjoituksen rakenne ja asettelut Tekstin asettelu Sivulla on noin 2000 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit ja alaviitteet), kun teksti kirjoitetaan seuraavilla asetteluilla:

4 riittävät marginaalit (vasen 3 cm, muut 2 cm) jos kyse on sidottavasta kirjoituksesta, kuten ON-kirjoitus tai OTM-tutkielma, vasemman reunan marginaalin tulee olla 4 cm fontti 12 pt (Times New Roman tai sitä vastaava) alaviitteissä fonttikoko 10 pt sisennetyissä jaksoissa, joissa esimerkiksi esitellään oikeustapauksen sisältöä fonttikoko voi olla 11 pt otsikoissa voi käyttää suurempaa fonttikokoa, lihavointia, kursivointia jne. riviväli 1,5 riviväli 1 alaviitteissä, luettelosivuilla sekä sisennetyissä jaksoissa reunojen tasaus on suositeltavaa, myös alaviitteissä kappalejaon selkeyttämiseksi kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi Kansilehti on kirjallisen työn ensimmäinen sivu, jossa ilmaistaan kirjoituksen otsikko kirjoittajan nimi ja opiskelijanumero opintojakson nimi (esimerkiksi erikoistumisjakson nimi) paikka (Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta) työn esittämispäivämäärä Sivunumeroinnissa käytetään työn luettelosivuilla roomalaisia numeroita (I, II, III tai i, ii, iii) ja tekstiosuudessa arabialaisia numeroita (1, 2, 3) tekstiosuus alkaa sivunumerosta 1. kansilehteen ei laiteta sivunumeroa näkyviin. Sisällysluettelo on kansilehteä seuraavalla sivulla (sivu II), ja se otsikoidaan: Sisällys. Sisällysluettelossa esitetään luettelosivujen otsikot ja niiden numerointi kirjoituksen otsikot numeroineen lukujen ja alalukujen alkamissivut Esimerkiksi: SISÄLLYS Sisällysluettelo II Lähteet IV Lyhenteet X 1 JOHDANTO 1 2 PÄÄLUKU Ensimmäinen alaluku Toinen alaluku Ensimmäinen alajakso Toinen alajakso Kolmas alaluku 17 Sisällysluettelossa on suositeltavaa sisennyksin erottaa eritasoiset otsikot esimerkin tapaan: 2

5 2.2 Toinen alaluku Ensimmäinen alajakso Toinen alajakso Kolmas alaluku 17 Erikoistumisjaksojen kirjoitukset ovat pääsääntöisesti sen laajuisia, että niissä on suositeltavaa käyttää enintään kolmitasoista otsikointia. Mikäli alaotsikointia käytetään, alaotsakkeita on oltava kunkin yläotsakkeen alla vähintään kaksi (esim. 2.1 ja 2.2 jne. / ja jne.). Tekstissä ei suositella käytettäväksi ilman otsikkoa jääviä johdanto-kappaleita pääluvun ja alaluvun välissä. Sisällysluettelon jälkeen kirjoitukseen sisällytetään lähteet, luettelo kirjoituksessa käytetyistä tuomioistuinratkaisuista sekä tarvittaessa lyhenneluettelo. Ohjeiden lopussa on esitetty yksi mahdollinen esittämistapa. On huomattava, että lähdeluetteloa lukuun ottamatta muiden luetteloiden tarpeellisuus tulee arvioida tapauksittain. 3 Lähdeluettelo Lähdeluettelon laatiminen kannattaa aloittaa samanaikaisesti itse tekstin kirjoittamisen kanssa. Eri oppiaineissa käytetään hieman erityyppistä lähdeaineistoa, mutta pääsääntöisesti lähdeaineisto koostuu säädöksistä ja virallislähteistä, oikeustapauksista, teoksista ja artikkeleista, internet-lähteistä sekä toisinaan myös haastatteluista ja luentomuistiinpanoista. Lähdeluettelon tulee sisältää kaikki ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Samalla on syytä muistaa, että lähdeluetteloon ei saa sisällyttää sellaisia lähteitä, joihin on tutustuttu, mutta joita ei käytetä lopullisessa työssä. Lähdeluettelossa voidaan erottaa eri lähteet omiksi luetteloikseen (kuten Kirjallisuus, Virallislähteet, Internetlähteet ja Oikeustapaukset). Erottelu ei välttämättä ole aina tarpeen ja melko yleisesti kirjallisuus ja virallislähteet (hallituksen esitykset, komiteamietinnöt, komission valmisteluasiakirjat, valiokuntien lausunnot ja mietinnöt) esitetään samassa luettelossa. Oikeustapaukset (KKO, KHO, EYTI, EIT jne.) esitetään kuitenkin omissa luetteloissaan. Oikeudenaloilla käytettävät lähteet vaihtelevat eikä kattavaa esitystä niiden esittämistavoista ole mahdollista antaa. Merkitsemistavoista saa selkoa alan kirjallisuudesta ja ohjaavalta opettajalta. Kirjallisuus Lähdeluettelon laadinnassa on syytä kiinnittää huomiota muutamaan perussääntöön. Lähdeluettelo laaditaan aina aakkostettuna tekijöiden sukunimen mukaan. Lähdeluettelossa on mainittava Kirjoittajan sukunimi, etunimi: Teoksen nimi. Painopaikka ja -aika. Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja. Vammala

6 Kaikissa teoksissa ei ole mainittu teoksen painopaikkaa. Tällöin lähdeluetteloon merkitään kustantajan kotipaikka. Ulkomaisista teoksista mainitaan usein painopaikan sijaan kustantaja. Cassese, Antonio: International Law. 2nd edition. Oxford University Press Myös suomalaisten teosten kohdalla voidaan mainita teoksen kustantaja. Tämä käytäntö on yleistymässä, koska tieto pelkästään teoksen painopaikasta ei helpota teoksen saatavuuden selvittämistä. Esimerkiksi Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 284, Vammala Pirjatanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat. Edita, Helsinki Saman kirjoittajan julkaisut järjestetään lähdeluetteloon julkaisuajankohdan mukaisesti vanhimmasta nuorimpaan. Jos kirjoituksessa käytetään saman kirjoittajan samalta vuodelta olevia useampia lähteitä, lähteet erotetaan tosistaan lisäämällä vuosiluvun perään a, b, c jne., jos lähteet eivät niihin viitattaessa ole muuten erotettavissa. Esimerkiksi Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I: Yleiset opit. Porvoo 2006 (Mähönen Villa 2006a). Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus. Porvoo (Mähönen Villa 2006b). Alaviitteessä mainittuihin teoksiin viitataan lähdeluettelossa osoitetulla tavalla. Esimerkiksi: Mähönen Villa 2006a, s. 99. Jos samalta kirjoittajalta on sekä yksin että toisten kanssa kirjoitettuja teoksia, merkitään yksin kirjoitetut teokset ennen toisten kanssa kirjoitettuja. Eri kirjoittajien käyttämät lähdeluettelot poikkeavat toisistaan merkittävästikin. Yhtä oikeaa tapaa ei ole. Erilaisia malleja löytää esimerkiksi oikeustieteellisistä väitöskirjoista. Tämän ohjeen lopussa on yksi mahdollinen malli. Internet-lähteisiin ja elektroniin lähteisiin tai aineistoihin viittaamisessa pätevät pääasiallisesti samat säännöt kuin muihinkin lähteisiin. Jos lähteellä on henkilötekijä, viitataan normaalisti nimellä ja vuosiluvulla. Jos tekijää ei tiedetä, käytetään julkaisun tai sivuston nimeä ja vuosilukua, mikäli se on tiedossa. On tärkeää ilmoittaa, mistä lähteeseen pääsee eli tarkka internetosoite (URL, Uniform Resource Location), josta lähde on löytynyt, sekä päivämäärä, jona lähteeseen on viitattu tai jona lähde on tulostettu. Päivämäärä merkitään myös lähdeluetteloon. Tällaiset lähteet kannattaa myös tulostaa itselleen: niiden säilyminen verkossa on epävarmaa, joten on hyvä säilyttää itsellään dokumentti mahdollista myöhempää tarkistusta varten. 4

7 Hakala, Juha: Elektronisten julkaisujen tunnistaminen luettu Aina ei ole mahdollista saada kaikkia edellä olevia kohtia selville, esimerkiksi dokumentin tekijästä ei ole tietoa. Tällöin ilmoitetaan esimerkiksi lähteestä vastaavaksi tekijäksi vastaava organisaatio. Internetissä julkaistut artikkelit merkitään muiden kirjallisuus- ja virallislähteiden kanssa samaan ryhmään. Artikkelin yksilöinnin yhteydessä lähdeluettelossa mainitaan internetsivu, jolta artikkeli on saatavissa sekä päivä, jolloin sivulla on vierailtu. Esimerkiksi: Voutilainen, Tomi: Automatisoitu hallintoasian käsittelyprosessi. Edilex (www.edilex.fi, ) Edilexissä julkaistavien suomalaisten aikakausijulkaisujen (Defensor Legis, JFT, Lakimies, Oikeus, Oikeustieto ja Ympäristöjuridiikka), artikkelit merkitään lähdeluetteloon, kuten ne olisi luettu paperiversiosta. Tämä merkitsee, että viittausta Edilexiin ei kirjoiteta. Jos aikakausijulkaisu julkaistaan yksinomaan sähköisenä, internetosoite mainitaan. Esimerkiksi Ghouri, Ahmad Ali: The Law and Regulation of OTC Derivatives: An Anglo-American Comparison and Lessons for Developing Countries. Nordic Journal of Commercial Law 1/2010, s ( ) Ervasti, Kaijus: Pienryhmäopetuksen mahdollisuudet kokemuksia prosessioikeuden opetuksesta. Oikeus 2010, s Nordic Journal of Commercial Law julkaistaan vain elektronisena, mutta Oikeus -lehti julkaistaan myös paperisena. Muut internet-lähteet merkitään erillisen otsakkeen alle omaksi ryhmäkseen. Elektroniset lähteet, kuten internetistä saatavat sivustot merkitään lähdeluetteloon mainitsemalla sivun otsikko, täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin tieto on haettu kyseiseltä sivulta. Esim. Oikeustiede Jurisprudentia -vuosikirjan kirjoittajaohjeet. > julkaisut> ohjeet kirjoittajalle> ohjeita kirjoittajalle ( ). Useilla oikeudenaloilla on käytettävissä WSOY:n julkaisema oikeudenalan perusteos myös internet-versiona wsoypro-palvelussa. Osaa versioista päivitetään jatkuvasti, ja suositeltavaa luonnollisesti on käyttää tätä päivitettyä sähköistä versiota. Lähdeluettelossa annetaan painetun kirjan tietojen lisäksi myös wsoypro-palvelimen osoite ja viittauspäivämäärä, kuten internetartikkeleihin viitattaessa. Virallisaineisto, kuten hallituksen esitykset, eduskunnan valiokuntamietinnöt, oikeustapaukset ja EU-aineisto yksilöidään lähdeluetteloon asianmukaisilla tunnistetiedoilla. Vaikka virallisaineisto olisi haettu internetistä (esimerkiksi Finlex, Edilex, EurLex), virallisaineiston yhteydessä lähdeluettelossa ei mainita internet-sivua. 5

8 Säädökset Lakeja, asetuksia, kansainvälisiä sopimuksia tai EU:n säädöksiä ei pääsääntöisesti merkitä lähdeluetteloon eikä niistä tehdä erillistä luetteloa. Selvä poikkeus tästä pääsäännöstä on kansainvälinen oikeus, jossa käytäntönä on, että tutkimuksessa viitatuista kansainvälisistä sopimuksista ja muista kansainvälisen oikeuden instrumenteista tehdään erillinen luettelo. Asiakirjat merkitään luetteloon aikajärjestyksessä. Ks. mallia esimerkiksi Kuokkanen, Tuomas: International Law and the Environment. Variations on a Theme. Kluwer Law International, Koska useimmista säädöksistä käytetään tekstissä lyhennettä, lyhenteet merkitään lyhenneluetteloon. Jos lyhennettä ei käytetä, säädös mainitaan ainoastaan tekstissä. 4 Alaviitteet Kirjallisuusviitteet Kirjoituksissa käytetyt lähteet on dokumentoitava eli on ilmoitettava, mistä lähteestä ja miltä kohtaa tieto on saatu. Oikeustieteellisessä kirjoittamisessa dokumentointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja siinä tulee olla huolellinen. Dokumentointi tapahtuu alaviittein sivun alareunassa. Alaviitteessä käytetty lähde merkitään esimerkiksi seuraavasti: tekijän/tekijöiden sukunimi, julkaisuvuosi ja sivu(t). Hoffren 2008, s Mähönen Villa 2006b, s. 47. Virallislähteisiin (esimerkiksi hallituksen esityksiin) viitataan samoin kuin kirjallisuuteen: HE 162/2001 vp, s. 3. Huomaa kursivointi, vuosiluvun jälkeen pilkku, s. -lyhenteen jälkeen piste ja välilyönti ja sivunumeron jälkeen aina piste. Aikakausilehdistä voidaan alaviitteessä mainita myös lehden nimi tai lehden vakiintunut lyhenne. Esimerkiksi Koivisto Oikeus 2008, s Sandvik JFT 2007, s Kokoomateokseen, jossa on eri kirjoittajia ja jossa kunkin kirjoittajan osuus on ilmoitettu, viitataan samalla tavoin kuin aikakausijulkaisuissa ilmestyneisiin artikkeleihin. Viljanen 1998, s Kuusiniemi 2001, s Saarnilehto 2008, s Viljasen artikkeli on kokoomateoksesta Perusoikeuspuheenvuoroja ja Kuusiniemen teksti WSOY:n Ympäristöoikeus-teoksesta. Saarnilehdon artikkeli on juhlakirja-artikkeli. Useilla oikeudenaloilla on ilmestynyt WSOY:n Oikeuden perusteokset -kirja, joka on usean kirjoittajan yhteistyön tulossa. Samanlainen esimerkki on rikosoikeuden alalta Keskeiset rikokset -teokset. Tällöin saattaa olla taloudellista hyödyntää seuraavanlaista merkintätapaa. 6

9 Keskeiset rikokset / Frände Wahlberg 2014, s Merkintä viittaa Fränden ja Wahlbergin kirjoittamaan osuuteen kyseisessä teoksessa. Tällöin lähdeluetteloon voidaan kyseinen teos merkitä seuraavalla tavalla. Frände, Dan Matikkala, Jussi Tapani, Jussi Tolvanen, Matti Viljanen, Pekka Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset. 3., uudistettu ja laajennettu laitos. Helsinki (Keskeiset rikokset / kirjoittaja 2014) Alaviitteessä viitataan usein moniin lähteisiin. Jos kyse on samanarvoisista lähteistä, ne mainitaan ilmestymisjärjestyksessä, ja erotetaan toisistaan pilkulla tai puolipisteellä. Jos julkaisut ovat ilmestyneet samana vuonna, ne mainitaan aakkosjärjestyksessä. Jos kirjoittaja haluaa korostaa jonkin lähteen merkitystä, se/ne lähteet mainitaan ensin ja toissijainen lähde erotetaan muista lähteistä pisteellä ja sen eteen laitetaan usein myös merkintä Ks. myös. Lyhennettä vrt. käytetään, jos halutaan ilmaista, että lähteessä esitetty kanta on esimerkiksi kirjoittajan kannasta poikkeava. Kuusiniemi 1998, s , Vihervuori 2001, s Ks. myös Kumpula 2003, s Vrt. Kumpula 2005, s Edellä on käsitelty dokumentoivia alaviitteitä eli alaviitteitä, joissa mainitaan ainoastaan lähde. Oikeustieteelliselle tutkimukselle on leimallista keskustelevat alaviitteet, joissa kirjoittaja esittää kommentteja tai lisähuomioita. Suositeltavaa on, että alaviitekeskustelua ei tarpeettomasti laajenneta. Alaviitteen paikkaa koskeva keskustelu on seminaareissa usein melko vilkasta. Pääsääntö on, että alaviitenumero tulee tekstissä pisteen jälkeen. Tästä pääsäännöstä on pari poikkeusta. Jos viittaus koskee selvästi vain virkkeen sisällä olevaa käsitettä tai ilmaisua, alaviitenumero laitetaan tuon käsitteen tai ilmauksen jälkeen, virkkeen sisälle. Myös kappaleen lopussa alaviitenumero voidaan sijoittaa ennen pistettä, jos viittaus kohdistuu selvästi vain kappaleen viimeiseen virkkeeseen ja tämä olisi muutoin epäselvää. Säädökset Säädöksiin, kuten lakeihin, asetuksiin, direktiiveihin ja valtiosopimuksiin viitataan yleensä tekstissä ei alaviitteessä. Kun säädökseen viitataan ensimmäisen kerran, ilmoitetaan myös säädöksestä käytettävä lyhenne, säädöskokoelman numero ja säädöksen antamisvuosi: osakeyhtiölaki (OYL, 624/2006) Säädöksillä on vakiintuneet lyhenteet, jotka tulee hallita. Ne selitetään lyhenneluettelossa. Pykälämerkintöjen osalta on syytä huomata, että suurimmassa osassa säädöksiä -numerointi on juokseva lain alusta loppuun, mutta osassa -numerointi juoksee luvuittain (kuten maakaari, osakeyhtiölaki, vesilaki, rikoslaki, ulosottokaari jne.). Tästä johtuen -merkinnät vaihtelevat. Esimerkiksi: velkakirjalain (VKL, 622/1947) 15.1 tai 7

10 velkakirjalain (VKL, 622/1947) 15 :n 1 momentti vesilain (VL, 587/2011) 2:5 tai vesilain (VL, 587/2011) 2 luvun 5 Jos säännöstä (pykälää tai sen momenttia) on muutettu tai lakiin on sisällytetty uusi säännös ( tai momentti), tekstissä tulee antaa muutetun säännöksen osalta säädöskokoelman numero ja antamisvuosi, kun säännökseen ensimmäisen kerran viitataan. Esimerkiksi: Luonnonsuojelulain (LSL, 1096/1996) 36 (506/2005) koskee jokamiehen oikeuden käyttämistä rajoittavaa kieltotaulua. Säännöksiä voidaan muuttaa useaan otteeseen ja viimeistellyssä tekstissä nämä muutokset tulisi ilmoittaa. Esimerkki: Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) 44 :n (1129/2008) 4 momentti (134/2011). Lakien ja asetusten nimet kirjoitetaan tekstissä pienellä alkukirjaimella. Sama koskee myös esimerkiksi tuomioistuimien ja viranomaisten nimiä: korkein hallinto-oikeus (KHO), korkein oikeus (KKO), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jne. EU-direktiiveistä ja -asetuksista käytetään tekstissä niiden pitkien nimien vuoksi vakiintunutta lyhennettä, kuten IE-direktiivi. Direktiivin tai asetuksen virallinen nimi sekä tiedot, milloin direktiivi on julkaistu Euroopan yhteisön lehdessä tai Euroopan unionin virallisessa lehdessä kirjoitetaan kokonaisuudessaan alaviitteeseen silloin, kun säädös mainitaan tekstissä ensimmäistä kertaa. 1 Oikeustapaukset Oikeustapauksiin viitataan tekstissä samalla tavoin kuin säädöksiin. Oikeustapauksista merkitään tekstiin näkyviin tuomioistuimen nimilyhenne ja tapauksen tunnistetiedot. KKO 1999:124 KHO t. 163 (LRS) KHO 2008:10 Korkeimpien oikeuksien tunnistetietojen esittämistapa on vuosien saatossa vaihdellut. Tekstissä ne esitetään aina alkuperäisessä muodossaan. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen osalta on syytä huomata, että osa ratkaisuista on vuosikirjaratkaisuja ja niistä käytetään vuosikirjanumeroa (KHO 2008:10). KHO:n antamista muista julkaistuista ratkaisuista annetaan tunnistetietoina ratkaisun antopäivämäärä sekä taltionumero (KHO t. 163). Niiden perään on tapana kirjoittaa joko lyhenne ATK tai LSR, jotka osoittavat että kyse on muusta kuin vuosikirjaratkaisusta. Julkaisemattomien ratkaisujen osalta merkitään ainoastaan päivämäärä ja taltionumero. Jos kirjoituksessa käytetään muiden maiden tuomioistuinten antamia ratkaisuja, niiden osalta käytetään alkuperämaan tunnistetietoja. Niiden merkitsemistavoista saa selvää oikeuskirjallisuudesta ja ohjaavalta opettajalta. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, teollisuuden päästöistä. EUVL L 334, , s

11 Euroopan unionin tuomioistuimen (EUTI) ratkaisujen tunnistetiedot annetaan tekstissä samaan tapaan kuin kansallisten tuomioistuimen ratkaisuista. Esimerkiksi: Asia T-177/01 Jégo-Quéré & Cie SA v. komissio on herättänyt laajaa keskustelua. Kun tekstissä käsitellään EUTI:n ratkaisun yksityiskohtia, alaviitteessä tulee mainita ne ratkaisun kohdat, joihin kulloinkin viitataan. 2 Esitetty soveltuu myös muihin tuomioistuinratkaisuihin. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin viitattaessa ratkaisun nimi tulee mainita ja ratkaisun analyysissa tulee viitata tuomioistuimen ratkaisun kohtiin asianmukaisesti. Esimerkiksi: Tässä yhteydessä voi viitata ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun Jokela v. Suomi ( ), jossa Suomen katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen omaisuudensuoja-artiklan suojaamaa oikeutta. 3 Esimerkkejä lähde- ja lyhenneluetteloista Kirjallisuus... I Virallislähteet...II Internet-lähteet...III Oikeustapaukset III Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset... IV Lyhenneluettelo... IV Kirjallisuus Cassese, Antonio: International Law. 2 nd edition. Oxford University Press Frände, Dan Matikkala, Jussi Tapani, Jussi Tolvanen, Matti Viljanen, Pekka Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset. 3., uudistettu ja laajennettu laitos. Helsinki (Keskeiset rikokset / kirjoittaja 2014) Gottberg, Eva: Lapsen subjektiudesta ja osallisuudesta huoltokysymyksissä ja lastensuojelussa. DL 3/2008, s Hart, H.L.A.: The Concept of Law. 2 nd edition. Clarendon Press Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja. Vammala Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Kolmas, uudistettu painos. Jyväskylä Kelsen, Hans: Allgemeine Staatslehre. Springer Koivisto, Ida: Laki ja normi normatiivisuuden kaksi muotoa. Oikeus 1/2008, s Kuusiniemi, Kari Ekroos, Ari Kumpula, Anne Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. Toinen, uudistettu painos. Helsinki 2013 (Ympäristöoikeus/kirjoittaja 2013). Länsineva, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä ja kaivoslainsäädännön uudistaminen. Oikeustiede- Jurisprudentia XXXIX 2006, s MacQueen, Hector L.: My tongue is mine ain`; Copyright, the Spoken World and Privacy. MLR 3/2005, s Ks. esimerkiksi asia T-177/01 Jégo-Quéré & Cie SA v. komissio, tuomio , Kok. 2000, s. II-2365, 45 kohta. 3 Jokela v. Suomi , 84 kohta. 9

12 Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I: Yleiset opit. Porvoo 2006 (Mähönen Villa 2006a). Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus. Porvoo (Mähönen Villa 2006b). Ritter, Cyril: The winner takes it all. Recovering lawyers fees and other costs before Community courts. CMLRev 6/2006, s Saarnilehto, Ari: Uudet ilmiöt uudet säännökset? Teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio / Jyväskylä 2008, s Sandvik, Björn: Ekonomisk eller icke ekonomisk skada? Allmänna läror i kritisk granskning. JFT 5 6/2007, s Tammi-Salminen, Eva: Kolmannen mahdollisuus vedota oikeustoimilain pätemättömyysperusteisiin näkökohtia ratkaisun KHO 2007:18 pohjalta. LM 3/2007, s Tridimas, Takis: Enforcing Community Rights in National Courts: Some Recent Developments. Teoksessa Claire Kilpatrick Tonia Novitz Paul Skidmore (edited): The Future of Remedies in Europe. Hart Publishing 2000, s Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet ja rikoslainsäädäntö. Teoksessa Pekka Länsineva Veli- Pekka Viljanen (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku 1998, s Voutilainen, Tomi: Automatisoitu hallintoasian käsittelyprosessi. Edilex (www.edilex.fi, ) Virallislähteet HE 162/2001 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin. HE 94/2008 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista. HE 109/2005vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. KM 1989:53: Maakaaritoimikunnan mietintö. KOM(2000) 66 lopull.: Valkoinen kirja ympäristövahinkovastuusta. KOM(2003) 644 lopull.: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (Reach), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) muuttamisesta. PeVL 14/2007 vp: Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä (HE 97/2007 vp) laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. PeVM 4/2008 vp: Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä (HE 81/2008 vp) laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta. UaVM 6/2008 vp: Ulkoasiainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä (HE 23/2008 vp) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. YmVM 2/2008 vp: Ympäristövaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä (HE 176/2007 vp) jätelain muuttamiseksi. Internet-lähteet WSOYpro Juridiikkaonline-palvelu sopimussuhteet>varallisuusoikeus ( ). Oikeustiede Jurisprudentia -vuosikirjan kirjoittajaohjeet. > julkaisut> ohjeet kirjoittajalle> ohjeita kirjoittajalle ( ). 10

13 Lakimies kirjoittajaohjeet ( ) Tutkielman arvosteluperusteet arvosteluperusteet ( ) HUOMAA, 1. että kyse on esimerkistä 2. että teoksen kirjoittajan/kirjoittajien nimet ja artikkelin/teoksen nimi kirjoitetaan sellaisena kuin se artikkelissa/teoksessa on esitetty. 3. jos teoksesta on ilmestynyt useita painoksia, lähteenä käytetään viimeisintä painosta, ellei aikaisemman painoksen käyttämiseen ole erityistä syytä. Painoksen numero on aina mainittava lähdeluettelossa. Esimerkiksi: Hart, H.L.A.: The Concept of Law. 2 nd edition. Clarendon Press Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Kolmas uudistettu painos. Jyväskylä että tässä luettelossa sekä kotimaisista että ulkomaisista aikakausijulkaisuista käytetty lyhennettä ja lyhenteet on merkitty lyhenneluetteloon (ks. jäljempänä). Nimet voidaan kirjoittaa kokonaisinakin. Tällöin nimeä ei tarvitse merkitä lyhenneluetteloon. 5. että kotimaisista teoksista on mainittu vain painopaikka, mutta ei kustantajaa. Kuten edellä on todettu, ulkomaisten teosten kohdalla mainitaan kustantaja ja tämä käytäntö on yleistymässä myös kotimaisten teosten osalta. 6. että kokoomateosten osalta mainitaan artikkelin tai jakson ohella aina myös teoksen toimittaja(t) sekä kokoomateoksen nimi. Näin esimerkiksi: Tridimas, Takis: Enforcing Community Rights in National Courts: Some Recent Developments. Teoksessa Claire Kilpatrick Tonia Novitz Paul Skidmore (edited): The Future of Remedies in Europe. Hart Publishing 2000, s Ks. myös Saarnilehto, Ari: Uudet ilmiöt uudet säännökset? Teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio / Jyväskylä 2008, s teoksella ei ole toimittajaa 7. että aikakausijulkaisuissa tai kokoomateoksissa julkaistujen artikkeleiden tai teoksen jaksojen kohdalla mainitaan aina sivunumerot. 8. että internetistä otetut artikkelit merkitään muiden kirjallisuuslähteiden kanssa samaan ryhmään. Yksinomaan elektronisena julkaistun artikkelin yksilöinnin yhteydessä lähdeluettelossa mainitaan internet-sivu, jolta artikkeli on saatavissa sekä päivä, jolloin sivulla on vierailtu. Esimerkiksi: Voutilainen, Tomi: Automatisoitu hallintoasian käsittelyprosessi. Edilex (www.edilex.fi, ) 9. että virallislähteitä ei tarvitse esittää erillisenä luettelona, vaan ne voidaan yhdistää kirjallisuusluetteloon, kuten melko usein tehdäänkin ja tällöin otsikkona voi olla yksinkertaisesti Lähteet. 11

14 Oikeustapaukset Korkein oikeus KKO 1999:124 KKO 2008:61 Korkein hallinto-oikeus KHO 1988-B-611 KHO 1990-A-83 KHO t KHO t. 163 (LRS) KHO 2008:10 EU-tuomioistuin Asia C-26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Nederlandse administratie der belastningen, tuomio , ECR 1963 s. 1. Asia C-341/95 Gianni Bettati v. Safety Hi-Tech Srl, tuomio , Kok s. I Asia C-435/97 World Wildlife Fund (WWF) ym. v Autonome Sektion für die Provinz Bozen ym., tuomio , Kok s. I Asia T-177/01 Jégo-Quéré & Cie SA v. Euroopan yhteisöjen komissio, tuomio , Kok s. II Asia C-12/10 Lecson Elektromobile GmbH v. Hauptzollamt Dortmund, tuomio (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Allan Jacobsson v. Ruotsi, , A 163. López Ostra v. Espanja, , A 303-C. Jokela v. Suomi, , Reports 2002-IV. Kyrtatos v. Kreikka, , Reports 2003-VI. Hatton ym. v. Yhdistynyt Kuningaskunta , Reports 2003-VIII. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset AOA 3130/4/02 ( ): Apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluun Forssan Konikallion alueen metsähakkuita ja liito-oravien suojelua koskevassa asiassa. Lyhenneluettelo A asetus AOA Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ATK KHO:n ennen julkaisema muu kuin vuosikirjapäätös alav. alaviite Cartagenan pöytäkirja Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja (SopS 130/2004) CMLRev Common Market Law Review DL Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja ECR European Court Reports EIT Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EN Euroopan neuvosto EU Euroopan unioni 12

15 EUTI Euroopan unionin tuomioistuin EUVL Euroopan unionin virallinen lehti ( jälkeen) EV Eduskunnan vastaus EY Euroopan yhteisöt EYTI Euroopan yhteisöjen tuomioistuin EYVL Euroopan yhteisöjen virallinen lehti (ennen ) HE hallituksen esitys HLL hallintolainkäyttölaki 586/1996 HO hovioikeus ibid. viittauksen kohde sama kuin edellisessä IPPC Neuvoston direktiivi 96/61/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi. EYVL L 257, , s. 26 JFT Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland KHO korkein hallinto-oikeus KKO korkein oikeus KM komiteamietintö KP-sopimus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen sopimus (SopS 7-8/1976) L laki LA lakialoite LM Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja LRS lyhyt ratkaisuseloste (KHO:n jälkeen julkaisema muu kuin vuosikirjapäätös.) MK maakaari 540/1995 MLR The Modern Law Review OYL osakeyhtiölaki 624/2006 PL perustuslaki 731/1999 passim. sieltä täältä PeVL perustuslakivaliokunnan lausunto PeVM perustuslakivaliokunnan mietintö SEU Sopimus Euroopan unionista SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta SopS Suomen säädöskokoelman sopimussarja t. taltio TSS-sopimus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6-7/1976) UaVM ulkoasiainvaliokunnan mietintö VL vesilaki 264/1961 VN valtioneuvosto VNA valtioneuvoston asetus VNp valtioneuvoston päätös vp valtiopäivät YJ Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seuran aikakauslehti YSL ympäristönsuojelulaki 86/

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Terveysoikeuden tiedonlähteet

Terveysoikeuden tiedonlähteet Terveysoikeuden tiedonlähteet Lain valmistelu Lainsäädäntö - Oikeustapaukset o Finlex, Edilex, Suomenlaki.com o Eduskunta o Valtioneuvosto, ministeriöt o Oikeuslaitos, Korkein oikeus, kho.fi o Muut virastot

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Mirja Pakarinen 28.11.2017 Koulutuksen sisältö Millaista oikeuskirjallisuutta Miten löydän tarvitsemani aineiston kun Selma-kokoelmatietokanta on osana Finna -

Lisätiedot

OIKEUSTAPAUKSIA VERKOSSA. Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio

OIKEUSTAPAUKSIA VERKOSSA. Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio OIKEUSTAPAUKSIA VERKOSSA Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio 19.4.2016 1 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistuimet Kuinka löydän näiden oikeustapauksia

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Ohjeita ympäristöoikeuden kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita ympäristöoikeuden kirjallisten töiden laadintaan Ohjeita ympäristöoikeuden kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Seminaarin tai opintosuorituksen nimi 19.8.2009 (esityspäivämäärä) Tekijä: (nimi ja opiskelijanumero)

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2012 2013

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2012 2013 Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2012 2013 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Seminaarin tai opintosuorituksen nimi 5.9.2012 (esityspäivämäärä) Tekijä: (nimi ja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Seminaarin tai opintosuorituksen nimi 5.9.2011 (esityspäivämäärä) Tekijä: (nimi ja

Lisätiedot

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 Osio 1 Säädösvalmistelu 1. Valtioneuvoston hankerekisteri www.hare.vn.fi : Hae työsopimuslain valmistelua koskevia tietoja 2. Hae kaikki sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

Valtiosopimukset. Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo tietoasiantuntija Mirja Pakarinen

Valtiosopimukset. Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo tietoasiantuntija Mirja Pakarinen Valtiosopimukset Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo 28.3.2017 tietoasiantuntija Mirja Pakarinen Koulutuksen rakenne perustietoa valtiosopimuksista ja valtiosopimusten hyväksyminen Suomessa valtiosopimukset

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit. Aki Hietanen, oikeusministeriö

Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit. Aki Hietanen, oikeusministeriö Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit Aki Hietanen, oikeusministeriö Eurooppalaisista oikeudellisten aineistojen standardeista - ELI ja ECLI Semanttisen Finlexin säädös- ja oikeustapausaineistojen

Lisätiedot

Vastaustekniikka. Tekninen osio

Vastaustekniikka. Tekninen osio Vastaustekniikka Tekninen osio 4 Lakien nimet kirjoitetaan pienellä. Säädöksen ja säännöksen ero: Säädös = yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville normeille (lait, asetukset, valtioneuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017 Pöytäkirja 5 B/2017 1 (5) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017 Aika tiistaina klo 13 14.05 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Perustuslaki. Ilkka Saraviita

Perustuslaki. Ilkka Saraviita Perustuslaki TALENTUM Helsinki 2011 Toinen, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1614-9

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Finlex ja muut säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex -palvelu Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Suomenlaki.com

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi. Aki Hietanen, oikeusministeriö

Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi. Aki Hietanen, oikeusministeriö Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi Aki Hietanen, oikeusministeriö Lainsäädäntö ja oikeustapaukset netissä Valtion säädöstietopankki Finlex http://www.finlex.fi avattiin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2010 KOM(2010)75 lopullinen 2010/0042 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot