Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Sopimusten tiedoksi merkitseminen ja hyväksyminen Yksityistieavustusten myöntäminen vuodelle Yksityisteiden peruskorjausavustukset vuonna Hulevesiviemäreiden saneerausurakkatarjoukset vuonna Nakkilan kunnan sähköenergian hankinta vuosille Katuvalaistuksen rakentaminen Kujanpääntielle Valtuustoaloite: Kevyenliikenteen väylä tielle 2453 välille Soinila - Huopilan asunto-alue - Kissakuja 47 Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat 86 82

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 17:00-18:05 Kokouspaikka Rakennusosasto Läsnä von Frenckell Asta Jäsen 17:00-18:05 Kankeri Kari-Pekka Jäsen 17:00-18:05 Mäkelä Pasi Varapuheenjohtaja 17:00-18:05 Perkkola Heli Jäsen 17:00-18:05 Pohjonen Markku Puheenjohtaja 17:00-18:05 Vettenranta Marko Kunnanhallituksen 17:00-18:05 edustaja Kukkula Harri Tekninen johtaja 17:00-18:05 Rintamaa Kirsi-Marja Pöytäkirjanpitäjä 17:00-18:05 Virtanen Jarmo Varajäsen 17:00-18:05 Poissa Lind Mikko Jäsen Mikola Virpi Jäsen Saarimaa Seppo Rakennustarkastaja Ylikoski Kari Ympäristösihteeri Lukka Heli Kunnanhallituksen pj Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari-Pekka Kankeri ja Heli Perkkkola. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleises ti nähtävänä Markku Pohjonen Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Kari-Pekka Kankeri Aika ja paikka Nakkila, klo 9-11 Virka-asema Kirsi-Marja Rintamaa Heli Perkkola Allekirjoitus Hallintosihteeri Kirsi-Marja Rintamaa

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Teknltk 39 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ja täy täntöön pantavaksi seuraavat pöytäkirjat: - Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Sopimusten tiedoksi merkitseminen ja hyväksyminen Teknltk 40 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee täytän töönpantavaksi seuraavat sopimukset: - Tällä kertaa sopimusten tiedoksi merkitsemisiä ei ole

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustusten myöntäminen vuodelle /43.435/2015 Teknltk 41 Tekninen lautakunta on kokouksessaan /10 päättänyt, et tä tieavustuksiin varatusta :n suuruisesta määrärahasta jae taan yksityisteille kunnossapitoavustuksina tänä vuonna yh teensä Perusparannuksiin osoitetaan ja tielanojen korjauk seen ja uusimiseen on varattu Tekniselle lautakunnalle on jätetty yhteensä 55 tie avus tus ha ke musta. Esityslistan liitteenä on luettelo tieavustusanomuksista, liite nro 1/ Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt yk si tyis tei den kunnan avustusten jakoperusteet. Vuoden 2015 kunnan tieavustukset jaetaan lautakunnan hyväksymien ja ko pe rus teiden mukaisesti. Lautakunta on kokouksessaan /17 hyväk sy nyt avustettavien yksityisteiden kunnossapitoluokituksen. Luetteloon on merkitty ehdotus vuonna 2015 myönnettävästä avustuk ses ta. Tiet on liikenteellisen merkittävyyden, vaikutusalueen maan käy tön ja sijainnin sekä kunnossapitokustannusten perusteella jaet tu keskenään 8:aan kunnossapitoluokkaan. Avustus on laskettu las ken nal li ses ti kunnossapitoluokalla painotettuna ja ja ko pe rus teiden omakustannusosuus huomioiden. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää vuo den 2015 yksityistieavustukset pöytäkirjan liitteenä olevan luet telon mukaisesti. Asta von Frenckell poistui jäävinä (yhteisöjäävi) Uudentalontien ja Kivialho-Oson tien yk si tyis tie avus tus ten käsittelyn ajaksi. Täytäntöönpano: Ote yksityistiet Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Yksityisteiden peruskorjausavustukset vuonna /43.435/2015 Teknltk 42 Yksityisteille varatusta avustusmäärärahasta on vuodelle 2015 varat tu teiden peruskorjaukseen. Rakennusosastolla on valmisteltu peruskorjausavustusta koskeva eh do tus. Peruskorjausavustukset esitetään lautakunnan ko kouk sessa tarvittavassa laajuudessaan. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä jaet ta vak si peruskorjausavustusta yksityisteille vuoden 2015 pe ruskor jaus mää rä ra has ta seuraavasti: Alhon yksityistie 200, Hamp pulan tie 100, Kankerintie 200, Kissakuja I 200, Ruhadentie 100, Linjatie 200, Pässintie 100, Rekontie 50, Tuohistontie 950 ja Uudentalontie 900. Täytäntöönpano: Ote peruskorjausavustusta saaneet yksityistiet Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Hulevesiviemäreiden saneerausurakkatarjoukset vuonna /51/2015 Teknltk 43 Rakennusosastolta on pyydetty tarjoukset kunnan hu le ve si vie mä reiden saneeraustyöstä Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yri tyksil tä: Putkistosaneeraus Eerola Oy, Hämeen Vesihuolto Oy, Uponor In fra Oy ja Vaakaporauspalvelu VPP Oy:ltä. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät: Put kis to sa nee raus Eerola Oy, Hämeen Vesihuolto Oy, Uponor Infra Oy ja Vaakaporauspalvelu VPP Oy. Tarjoukset avattiin ja avaus pöytä kir ja hintavertailulomakkeineen seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 2/ Alkuperäiset tarjoukset esitetään lautakunnan kokouk ses sa. Putkistosaneeraus Eerola Oy:n tarjous hylättiin, koska ver tai lu hin taa ei voitu muodostaa puuttuvan yksikköhinnan vuoksi. Kunnalle hinnaltaan halvimman tarjouksen vertailuhinnaltaan antoi Uponor Infra Oy kokonaishintaan , alv 0 %. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kunnalle ver tai lu hin nal taan halvimman tarjouksen antaneen Uponor Infra Oy:n suorittamaan hulevesiviemäreiden saneerausurakan ver tai luhin nal la alv 0 %. Vertailussa käytetyt yksikkömäärät eivät si do tilaajaa. Täytäntöönpano: Ote tarjoajat Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Nakkilan kunnan sähköenergian hankinta vuosille /08.084/2015 Teknltk 44 Nakkilan kunta ja Harjavallan kaupunki ovat kilpailuttaneet säh köntoi mi tuk sen ajalle Hankinnassa ovat olleet mu ka na myös Jokilaakson Ympäristö Oy, Keski-Satakunnan ter veyden huol lon kuntayhtymä sekä Nakkilan ja Harjavallan seurakunnat. Po rin kaupungin hankintapalvelut suoritti käytännön kilpailutuksen ja han kin nas ta julkaistiin hankintailmoitus Tar jous pal velu.fi/pori-portaalin kautta Hilmassa Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjousten jättöaika päättyi klo men nes sä ja tarjousten voimassaoloaika on saakka. Tarjous ten avauspöytäkirja seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 3/ Sähkönkäyttöpaikkoja sopimukseen kuuluu noin 200 kpl ja ko konais vo lyy mi sähkönkäytölle on noin 9.8 GWh/vuosi. Nakkilan osuus mää räs tä on noin 3 GWh/vuosi. Hankinnassa pyydettiin marginaalitarjoukset seuraaville tuot teil le: HELS POT, ENOQ + CfD marginaali oli vertailussa rat kai se vin. Mikäli ENO YR + CfD marginaali olisi ollut sama kahdella tai useam mal la tar joa jal la olisi vertailuun otettu mukaan ENOQ + CfD ja HELS POT mar gi naa lit, tässä järjestyksessä. Tar jous ver tai lu tau luk ko, josta selviää myös tarjoajat, seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 4/ Halvimman hinnan ENOYR + CfD marginaalille antoi Lam mais ten Energia Oy 2,95 /MWh. Tarjoukset ko ko nai suu dessaan ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Päätökset asiassa tekevät Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan tekniset lautakunnat. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Nak ki lan kunnan sähkönhankinnan suorittajaksi ajalle Lammaisten Energia Oy:n Tarjouspalvelu.fi -toi mit ta ja por taa liin tekemän tarjouksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Ote Harjavallan kaupunki, Jokilaakson Ympäristö Oy, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Nakkilan ja Har ja val lan seurakunnat ja Nakkilan kunnanhallitus. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Katuvalaistuksen rakentaminen Kujanpääntielle 130/43.432/2015 Teknltk 45 Heikki Nummela on kirjeellään esittänyt tekniselle lau takun nal le katuvalaistuksen rakentamista Lammaisissa sijaitsevalle Ku jan pään tiel le seuraavasti: "Me Kujanpääntien osakkaat olemme viimeksi pidetyssä ko kouk sessa todenneet valaistuksen tarpeelliseksi yksityistiellämme ja pää timme lähteä etsimään vaihtoehtoja asian toteuttamiseksi. Valaistuksen rakentaminen on mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustan nuk sin; ensimmäiset kolme valaisinta saadaan kiinnitettyä olemas sa oleviin pylväisiin ja tällöin päästään jo tien pos ti laa tik ko ryhmäl le asti. Loput 2-3 valaisinta vaativat omat pylväät. Näiden kyt kemi nen Kissakujan valaistusryhmään lienee mahdollista toteuttaa käy te tyil lä valaisimilla. Näin toimien alueen viihtyvyyttä ja arvostusta saadaan kohennettua pie nel lä sijoituksella, sekä helpotettua koululaisten turvallista liik kumis ta". Tekninen lautakunta on aiemmin /98 kokouksessaan kä si tel lyt Kujanpääntien katuvalaistuksen rakentamista Heikki Numme lal ta saapuneen kirjeen johdosta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että kunnan heikentyneen taloudellisen tilanteen aikana on katuvalaistuksen kor jaus vel kaa kertynyt myös asemakaava-alueelle. Näin ollen ka tuva lais tuk sen lisärakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle ja sii tä aiheutuvien käyttömenojen li sään ty mi nen ei edelleenkään ole mah dol lis ta. Päätös: Heikki Nummela lähetti lautakunnalle vielä asiaan liittyvän säh kö pos tin Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että ko. sähköposti ei aiheuta toimenpiteitä. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote Heikki Nummela Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valtuustoaloite: Kevyenliikenteen väylä tielle 2453 välille Soinila - Huopilan asunto-alue - Kissakuja 44/43.431/2015 Valt 9 Jarmo Virtanen esitti viiden valtuutetun (Jarmo Virtanen, Kari Su lonen, Marko Nieminen, Silja-Riitta Suonpää ja Pentti Ranta) al le kirjoit ta man aloitteen: "NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA Selostusosassa vuodelta 2013 joulukuulta on seuraava maininta: Kokemäenjoen pohjoispuolella on Nakkilan ja Harjavallan keskustojen vä lil lä yhtenäinen kevyen liikenteen väylä yhdystien 2440 (Viikkalantie) var rel la. Lisäksi Kokemäenjoen eteläpuolella Harjavallan keskustan kevyen lii ken teen verkko ulottuu yhdystien 2453 (Harjavallantie) varrella kaa va-alu een eteläosaan asti. Mielestämme nyt kun asiat ovat muuttuneet, on tehty päätös Kukonharjan kou lun lopettamisesta kuluvan vuoden aikana, sekä liikenneturvallisuus on ol lut heikkoa ennestäänkin kevyenliikenteen osalta ko tiellä. Olisi aloi tet ta va kevyenliikenteen väylän suunnittelu/rakentaminen, ensiksi vä lillä Soinila - Huopilan asunto-alue, myöhemmin jatkettava Kissakujalle asti. Se ei yksin riitä, että väylä on joen pohjoispuolella, kevyenliikenteen väylät oli si vat myös kovassa käytössä pyöräilyä harrastaville ja työmatkalaisilla. Sik si me Nakkilan Kunnanvaltuuston jäsenet toivomme pikaista ratkaisua asian johdosta." Päätös: Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallituksen val mis tel ta vaksi Kh 57 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausun non. Lausunto tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa. Täytäntöönpano: siirretään tekniselle lautakunnalle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Teknltk 46 Tekninen johtaja on pyytänyt lausuntoa ELY-keskukselta kyseisen val tuus to aloit teen pohjalta ELY-keskus on antanut asiasta seu raa van lausunnon " Maantien 2453 liikennemäärä ko. osuudella on tierekisterin mukaan noin 800 ajon./vrk, josta raskaan liikenteen osuus noin 2 %. No peus ra joi tus on km/h. Tiellä on tapahtunut kaksi poliisin tie toon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vii si vuotis kau del la Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella on runsaasti kevyen liiken teen väylän tarpeita. Tienpidon niukoista rahoitusresursseista joh tuen kevyen liikenteen väylät toteutetaan nykyään usein kunnan aloit tees ta ja ainakin osittain kunnan rahoituksella. Väylien ra ken tamis ta priorisoidaan mm. liikennemäärien, onnettomuuksien ja kou lujen läheisyyden perusteella. ELY-keskuksen tienpidon rahoituksesta noin 90 % käytetään kunnos sa pi toon. Alueellisiin pieniin investointeihin ei jää nykyisin rahaa enää juuri lainkaan. Niukka investointirahoitus mahdollistaakin vain kaik kein välttämättömimpien hankkeiden toteuttamisen. Ne ovat yleen sä pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kevyen lii ken teen väyliä ja yksittäisiä pääteiden liittymien parantamisia. ELY-kes kuk sel la on useita tällaisia hankkeita odottamassa to teu tusta. Alueellisia investointeja toteutuu myös teemahankkeiden myötä, mut ta niiden rahoitukseen ELY-keskukset eivät voi suoraan vai kuttaa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käytäntö on, että mahdollisista ke vyen liikenteen väyläkohteista selvitetään liikennelaskennoin tai ar vioin nein kevyen liikenteen käyttäjämäärä ja sen perusteella määri te tään kohteelle ns. tarveindeksi. Indeksi määritellään tien no peusra joi tuk sen, keskimääräisen vuorokausiliikenteen (= ajo neu vo lii kenne), päällysteen leveyden sekä kevyen liikenteen määrän pe rus teella. Tarveindeksin ja mahdollisten koulureittien perusteella ELY-keskus arvioi ao. kevyen liikenteen väylän toteutuksen kiireellisyyttä. Indek sin perusteella määräytyy myös kustannusjako mo ni kan ta ra hoitus hank keis sa. Maantien 2453 tarveindeksi on laskettu vuonna 2001, jolloin se on ol lut 0,68. Aloitteenne johdosta indeksi tullaan päivittämään. Esit tämän ne kevyen liikenteen väylä kuuluu ELY-keskuksen vuonna 2010 te ke män tarveselvityksen noin 30 tärkeimmän toteutusta odottavan ke vyen liikenteen väylän joukkoon. Väylästä ei ole tehty alustavaa esi sel vi tys tä, jossa määritellään mm. väylän toteutettavuus, kus tannus ar vio sekä kunnan ja ELY-keskuksenvälinen kustannusjako. In-

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta dek sin päivityksen jälkeen ELY-keskus arvioi esittämänne kevyen liiken teen väylän toteutuksen kiireellisyyden uudelleen." Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa edel lä mainitun lausuntonaan kunnanhallitukselle valtuustoaloitteen joh dos ta ja samalla esittää, että ELY-keskus lähitulevaisuudessa päi vit täi si maantie 2453 tarveindeksiin, jonka pohjalta laadituttaisi myös hankkeelle alustavan esiselvityksen. Jarmo Virtanen poistui jäävinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän :n kä sit te lyn ajaksi. Täytäntöönpano: Siirto kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Teknltk 47 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat kir jeet ja asiakirjat: 1. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tes taus selos te verkostovedestä. Näyte otettu Viikkalan kou lulta. Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä. 2. Valtuuston pöytäkirjanote /10, Sami Halisen eroano mus kunnan luottamustehtävistä

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Teknltk 48 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee pöytäkirjaan mahdol lisesti lautakun nan käsiteltäväksi esittämät asiat, jotka otetaan val misteltavaksi ellei esittelijä voi tehdä päätösesitystä. Päätös: Kunnanhallituksen edustaja Marko Vettenranta tiedusteli varajäsen Jarmo Virtaselta, mihin perustui hänen Bestseller lehden artikkeli uimahallin kuntotutkimuksen arvostelusta. Jarmo Virtanen ei osannut antaa täsmällistä vastausta. Kokous päättyi klo 18:

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät: 29, 30, 36, 37, 38. Oikaisuvaati mus Muutoksenha ku hankinta-asioissa Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 31, 32, 35. A. Koska kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintalain mukainen kirjallinen hankinta oikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta kuntalain mukaisesti oikaisu vaa timuksena eikä kunnallis- tai hallintovalituksena: Pykälät: 34. B. Koska seuraavat hankintapäätökset alittavat kansalliset kynnysarvot, niistä voidaan tehdä hankintalain mukainen hankin taoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus: Pykälät: 33. Valituskielto HLainkäyttöL:n 5 :n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: 31, 32, 35. PL 50, NAKKILA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Hankintaoikaisuviranomainen ja - aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin hankintapäätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: 33. PL 50, NAKKILA Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hankintaoikai sun sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Liitetään pöytäkirjaan

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen joh- valitusaika dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 32, Turku Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs Turku Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Pykälät :34. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot