31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan nimeäminen Lappajärven kunnan 150-vuotisjuhlan 30 järjestämiseksi 18 Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus 31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän 33 ylläpidosta ja kehittämisestä vuosina Teollisten sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali Etelä-Pohjanmaalla 34 -hankesuunnitelma 22 Paloilmoitinjärjestelmän asentaminen Joelinkodin kaikkiin asuntoihin Rakennusliike S. Ojala & Pojat Oy:n konkurssivalvonta Vuokrasopimus Aquarius, Lomayhtymä Finland Oy /Lappajärven kunta Ilmoitusasiat Muut asiat 39

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Kujala Sari varapuheenjoht. Ahola Maarit jäsen Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Kuoppala Hannu jäsen Tiainen Juha jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Mäkitarkka Ahti kv:n I vpj Lamminen Alpo kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 24, 26. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Kujala ja Maarit Ahola. Allekirjoitukset Elina Löytömäki Puheenjohtaja Päivi Huhtala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Lappajärvellä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Sari Kujala Paikka ja aika Virka-asema Maarit Ahola Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Juhlatoimikunnan nimeäminen Lappajärven kunnan 150-vuotisjuhlan järjestämiseksi Kh 17 valmistelija: hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappajärven kunta täyttää syksyllä 150 vuotta, varsinaista juhlapäivää vie tetään lauantaina , jolloin tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Lappa jär ven emäseurakunnan silloinen kirkkoherra Jaakko Fellman kutsui kool le alueen pitäjien edustajat päättämään, miten Keisarin asetus kunnan hal li tuk ses ta maalla` pannaan täytäntöön. Samassa viikonvaihteessa on Lap pa jär ven seurakunnalla suunnitelmia järjestää vanhan ajan ju ma lan palve lus. Koko edeltävä viikko on mahdollista nimetä juhlaviikoksi ja erilaisia tee maan liittyviä tapahtumia ja tempauksiaon mahdollista järjestää koko vuo den ajan esim yhteistyössä koulujen kanssa. Juhlavuoden vieton ja siihen liittyvien tapahtumien suunnittelemiseksi ja koor di noi mi sek si on terpeen perustaa juhlatoimikunta, jossa on kattava edus tus eri toimijatahoilta. Juhlavuoden kunniaksion jo päätetty tehdä historiikki yhteistyössä JS-Suomen kanssai. Tämä työ on alkanut, meneillään on lähdeaineiston ke rää minen ja sitä tekee eri alojen asiasntuntijoista koottu valmisteluryhmä. Kunnanhallitus nimeää Lappajärven kunnan 150-vuotisjuhlallisuuksien suun nit te lua ja koordinointia varten juhlatoimikunnan. Kunnanhallitus nimesti juhlatoimikuntaan seuraavat henkilöt: Tiia Van Meter, Tarja Puro, Tuomo Lehtiniemi, Päivi Huhtala, Maarit Ahola, Sari Kujala, Eero Ahvenniemi ja Tiina Kujala.

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus alueasiamiestehtävään Kh 18 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus on kokouksessaan myöntänyt kiertävälle erityisopettaja Tuula Ala-Lantelalle sivutoimiluvan OAJ Pohjanmaan alueyhdistys ry:n alueasiamiehen tehtävään ajalle Tuolloin ajankäytöksi sovittiin yksi viikoittainen työpäivä (1/5). Tuula Ala-Lantela on ilmoittanut, että yksi työpäivä ei ole riittänyt tehtävien hoitamiseen ja on neuvotellut asiasta OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n puheenjohtajan kanssa. OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry on kirjeellään ilmoittanut sitoutuvansa ostamaan Lappajärven kunnalta Tuula Ala-Lantelan viikoittaisen yhden työpäivän ja 3,5 ylitunnin ajankäytön (1/5 pvää + 3,5 ylituntia per vko) ja maksamaan Lappajärven kunnalle siihen liittyvät palkkakustannukset sivukuluineen. Lisäksi sopimuksessa esitetään, että OAJ Pohjanmaa maksaa jakson palkkakulut laskun mukaan Lappajärven kunnalle eräpäivänä Mahdollinen tasauslasku sovitaan suoritettavaksi ko. vuoden joulukuun 30:een päivään mennessä. Tämä sopimus on voimassa Sivistysjohtaja Tarja Purolla ei ole huomauttamista järjestelystä. Kunnanhallitus hyväksyy OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen sitoumuksen ostaa Lappajärven kunnalta Tuula Ala-Lantelan viikoittaisen yhden työpäivän ja 3,5 ylitunnin/vko ajankäytön ajalta Palkkakulut sivukuluineen laskutetaan alueyhdistykseltä. Hyväksyttiin.

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 3/ /2015 Kh 19 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala. Lappajärven lukion jatkavat opiskelijat (15 opiskelijaa) anovat yhdessä ryhmän oh jaa jien sa Iiris Rajaniemen ja Annaleena Rauman kanssa kun nan hal lituk sel ta lupaa lähteä leirikoulumatkalle Barceloonaan Espanjaan Pa luu Suomeen on Tavoitteena matkalla on mm. tutustua paikalliseen kulttuuriin ja näh tä vyyksiin monipuolisesti sekä oppia matkustamaan erilaisilla julkisilla kul ku vä lineil lä sujuvasti. Opiskelijat suunnittelevat ennen matkaa matkaohjelmaa sekä toteuttavat rahankeruuta mm. myyjäisiä järjestämällä. Leirikoulun jälkeen matkalla olleet opiskelijat laativat leirikoulusta lehtijutun sekä op pitun nin lukion alkaville opiskelijoille. Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti suunnitteilla olevaan lukiolaisten lei ri kou lu mat kaan ja myöntää luvan ulkomaanmatkaa varten opettajille Iiris Ra ja nie mi ja Annaleena Rauma. Hyväksyttiin.

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vuosina Kh 20 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten välille: Etelä-Pohjanmaan liitto, kun tien puolesta ja valtuuttamana, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus; L-vastuualue sekä Liikennevirasto. Aiesopimus on sopijaosapuolten yhteinen näkemys Etelä-Pohjanmaan liiken ne jär jes tel män ylläpidolle ja kehittämiselle asetettavista tavoitteista sekä lä hi vuo si na toteutettavista ja edistettävistä toimenpiteistä. Osapuolet si toutu vat edistämään tavoitteiden toteutumista sekä toteuttamaan esitettyjä toimen pi tei tä käytettävissään olevien resurssien puitteissa. Sopimuksella edistetään maakunnallista koordinaatiota asetettujen ta voit teiden saavuttamiseksi sekä aikaisempaa monipuolisempien poik ki hal lin nollis ten toimenpiteiden ja uusien toimintamallien toteuttamiseksi. Lisäksi sopi muk sel la vahvistetaan maakunnallista yksimielisyttä merkittävien ke hit tämis toi men pi tei den edistämisestä ja priorisoinnista. Sopimuksen rungon muodostavat toukokuussa 2014 hyväksytyn Ete lä-pohjan maan liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet. Aiesopimus sisältää selvityksen liikennejärjestelmän rahoituksesta, ta voitteis ta ja toimenpiteistä. Kehittämistoimenpiteet on esitelty aiesopimuksessa. Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vuosina on jaettu esityslistan liitteenä. Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää kunnilta aiesopimuksen allekirjoitusta viimeis tään mennessä. Kunnanhallitus hyväksyy Lappajärven kunnan puolesta Aiesopimuksen Etelä-Poh jan maan maakunnan liikennejärjestelmän ylläpidosta ja ke hit tä mi sestä vuosina Hyväksyttiin.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Teollisten sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali Etelä-Pohjanmaalla -hankesuunnitelma Kh 21 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Thermopolis Oy ja Frami Oy ovat lähestyneet Järvi-Pohjanmaan Yri tys palve lu Oy:tä hanke-esityksellä "Teollisten sivuvirtojen hyö dyn tä mis po ten ti aali Etelä-Pohjanmaalla". Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy on käsitellyt asian ja puoltaa han ke-esitys tä sekä pyytää kuntien kantaa kuntarahoitusosuuteen. Hankkeen toteuttajina olisivat Thermopolis Oy ja Frami Oy, hankeaika Hankkeen tavoitteena on kerätä kattavat tiedot Etelä-Poh jan maan alueen teollisista sivuvirroista ja koota tiedot karttapohjaan. Hank kees sa on tarkoitus myös pilotoida valtakunnallisen rakentuvan Biomas sa-at lak sen teollisten sivuvirtojen osiota alueellisesti Ete lä-poh jan maalla. Hankkeessa tuotetaan tietoa sivuvirtatietojen oikeasta esitystavasta sekä te hok kaim mas ta tietojen keräystavasta, sekä luodaan suosituksia ym pä ris töhal lin nol le ja muille viranomaisille tietojen keräämisestä. Samalla tuetaan ma te ri aa li te hok kuu den lisäämiseen tähtäävän Biomassa-atlas -palvelun synty mis tä teollisuuden sivuvirrat sisältävänä kokonaisuutena. Lisäksi hankkees sa verkostoidutaan alan kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä ke hi tetään kansainvälistä yhteistyötä materiaalitehokkuuden ja teollisten sym bi oosien mahdollisuuksista. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueen yritykset, joille ker tyy tuotannossa orgaanisia sivuvirtoja (mm. elintarvike- ja rehujalostajat, al ku tuo tan to, biojalostajat, biokaasulaitokset, biolämpövoimalaitokset). Hank keen aikana aktivoidaan alueen yrityksiä materiaalitehokkuuden paran ta mi seen ja materiaalivirtojen hyödyntämiseen uudella tavalla. Lisäksi kan nus te taan yrityksiä kiertotalouteen ja luomaan uutta liiketoimintaa teollis ten symbioosien avulla. Projektin arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä ,00 euroa. Ra hoi tus suun ni tel ma: EU/valtio EAKR 70 %, E-P:n kunnat 29 %, oma rahoi tus 1 %. Kuntarahaosuus on laskettu seutukunnittain ja asukasluvun mukaan, jolloin Lap pa jär ven kunnan osuudeksi tulisi 402,00 euroa koko hankeajalta. Esityslistan mukana on jaettu Hankesuunnitelma, projektin esittelylomake, kun ta osuus las kel ma sekä JPYP:n lausunto. Kunnanhallitus päättää osallistua hankkeeseen maksuosuudella 402,00 euroa koko hankeajalta. Hyväksyttiin.

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Paloilmoitinjärjestelmän asentaminen Joelinkodin kaikkiin asuntoihin 17/ /2013 Kh 22 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Joelinkoti on valmistumassa. Yk sik kö käsittää viisitoista asuntoa, joista kymmenen sijoittuu ryhmäkotiin ja viisi sen välittömään läheisyyteen sijoittuvaan rivitaloon. Asu mis pal ve luyk si kös sä on ympärivuorokautiset palvelut ja kaikki viisitoista asuntoa ovat tä män palvelun piirissä. Palveluntuottajana toimii Kuntayhtymä Kak si neu voi nen. Joelinkodin ryhmäkotiin sijoittuvaan kymmeneen asuntoon asennetaan auto maat ti nen paloilmoitinjärjestelmä. Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta so si aali pal ve lu jen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola on kirjeessään esittä nyt, että automaattisen paloilmoitinjärjestelmän ulottaminen myös Joe linko din viiteen rivitaloasuntoon on välttämätöntä, koska rivitaloasuntoihin tule vat asukkaat ovat ympärivuorokautisen ohjauksen ja valvonnan piirissä. Tekniseltä osastolta saadun selvityksen mukaan kysymyksessä on normaali asuin ri vi ta lo, johon määräykset eivät edellytä automaattisen pa lo il moi tin järjes tel män asentamista. Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän asentaminen mak saa noin ,00 euroa. Työmaakokouksessa on aikaisemmin pää tetty, että järjestelmää varten tehdään tässä vaiheessa johdotus, minkä hinta on 3.000,00 euroa. Se mahdollistaa paloilmaisimien asennuksen myöhemmin, jos rivitaloon sijoitetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen asukkaita, jot ka eivät selviydy itsenäisen asumisen edellyttämistä vaatimuksista. Li säkus tan nus olisi siis 7.000,00 euroa. Jos järjestelmä rakennetaan ilmaisimien määrä asuntoa kohden on 8 kpl. Ilmai si met on asennettava sekä sisä- että ulkotiloihin. Jos automaattisen palo il moi tin jär jes tel män rakentamiseen päädytään käyttäjien vaatimuksesta, tu lee sopimuksessa huomioida se, kuka maksaa aiheettomista hälytyksistä ai heu tu vat kustannukset. Järkevämpää olisi, että järjestelmä ohjaisi hä ly tykset ensi vaiheessa viereisessä rakennuksessa olevalle henkilöstölle, joka voi si tarkistaa tilanteen ennen aluehälytyskeskushälytyksen tekemistä. Tämä vaa ti si kuitenkin oman talokohtaisen keskuksen asentamisen ja toisi n eu ron lisäkustannuksen. Asukasturvallisuuden vuoksi hyväksytään hälytysjärjestelmän asentaminen, kus tan nus ar vio n euroa, edellyttäen, että vuokralainen (Ky Kak sineu voi nen) ottaa vastattavakseen käytöstä ja aiheettomista hälytyksistä aiheu tu vat kustannukset. Hyväksyttiin.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Rakennusliike S. Ojala & Pojat Oy:n konkurssivalvonta Kh 23 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Rakennusliike S. Ojala & Pojat Oy:n konkurssissa toimitetaan kon kurs sival von ta, valvontapäivä Saadakseen konkurssiperän varoista suori tuk sen (ja ko-osuus) velkojan on valvottava konkurssisaatavansa toi mit tamal la valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä. Valvon ta päi vän jälkeen velkoja voi ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, jos ta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 :ssä sää de tään. Kunnan käyttämän lakimiehen mukaan konkurssivalvonta tulee suorittaa, vaik ka kunnalla on rakennusaikainen vakuus, sillä takaaja vapautuu vastuus taan siltä osin, kun kunta saa saataviaan konkurssipesältä valvomalla saa ta van sa. Jos valvottava määrä on suurempi kuin takaussitoumus, niin YSE :ien tarkoittamassa tapauksessa 83 1 momentin perusteella ura koit si ja on velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki sopimuksen pur kami ses ta aiheutuneet kustannukset. Lakimiehen laatima valvontakirjelmä on tämän esityslistan liitteenä. Valvon ta kir jel mäs tä ilmenevät teknisen toimiston mahdollisimman tarkkaan las ke ma na ja arvioimana ne ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat sopi muk sen purkamisesta ja josta urakoitsija näin ollen on kunnalle kor vausvel vol li nen. Tällaisten alkuperäisten kustannusten ylittävä yhteismäärä on tek ni sen johtajan tekemän kustannuksiin ja arvioon perustuvan laskelman mu kaan euroa, mikä ylittää rakennusaikaiseksi vakuudeksi annetun pant ti kir jan euroa määrän eurolla. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan valvontakirjelmän. Hyväksyttiin.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Vuokrasopimus Aquarius, Lomayhtymä Finland Oy /Lappajärven kunta Kh 24 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappajärven kunnanvaltuusto teki päätöksen Kivitipun rannassa sijaitsevan Aqu ari us -rantasauna-kokoustila-huoneistorakennuksen hankkimisesta kunnal le. Kauppahinnasta pääosa ohjataan Kivitipun toiminnan ja tarvittavien pe rus kor jaus ten rahoitukseen. Osana kauppaa sovittiin, että Aquarius -koko nai suus jää Kivitipun toiminnan käyttöön nykyisellä tavalla, ja Lomayhtymä Finland Oy vas taa kokonaisuuden käyttökustannuksista. Samalla sovittiin, että kunta voi korvauksetta käyttää tiloja omiin tarkoituksiinsa. Kivitippu on myös jo il moit ta nut käynnistävänsä uudelleen yleisöuinnit neuvotteluissa sovitulla ta val la. Henry Paasikivi on laatinut Aquariuksen vuokraamisesta Lomayhtymä Finland Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen, jota kunta voi tarpeelliseksi kat so mal laan tavalla tarkentaa. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen ja tekee siihen tar peellisek si katsomansa tarkennukset ja täsmennykset. Kunnanhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen, joka on liitteenä.

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Tarkastusilmoitus suoritetusta kunnan kassa- ja ra ha va rojen sekä muun taloudellisen toiminnan tarkastuksesta. 2. ARA tuet hakuohje Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kult tuuri toin ta varten kunnille myönnettävän valtionosuuden sekä yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle E-P:n sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja Millespakka Oy:n hallituksen pöytäkirja Lappajärven kunnan rakennusvalvonta on ilmoittanut kunnan hal li tuk sel le ja ELY-keskukselle Kirkonseudun asemakaavassa sr-1 merkinnällä osoitetun suojeltavan rakennuksen pur ka mis ai komuk ses ta. 7. ELY-keskuksen päivätty lausunto edellä mainittuun suo jelta van rakennuksen purkamisaikomukseen. 8. ARAn ohje korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen, myön tä miseen ja maksamiseen v Vuosittain ilmestyvä Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen julkai su "Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa". 10. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston pöytäkirja Kuntarahoitus Oyj:ltä otetun korkotukilainan velkakirja, luoton numero 17674/15, jonka nostopäivä on ja luoton eräpäivä on Laina koskee Palvelutalo Lintukodin korkotukilainan lisälainaa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Muut asiat Kh 26 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Lappajärven kunnan edustajat ja Vapo Oy:n edustajat ovat neuvotelleet kauko läm pö toi min taan liittyvistä asioista. Vapo Oy on kiinnostunut ostamaan läm mön tuotannon ja kaukolämpöverkon. Yhtiö on antanut syksyllä hintaindikaation kokonaisuudesta, mutta tar jouksen antaminen edellyttäisi tarkempaa perehtymistä laitoksiin ja ver kos toihin. Neuvottelussa Vapo toi esiin lähivuosien investointitarpeet laitoksilla, ku ten PiPo investointitarpeet, savupiippujen jatkaminen, asiakkaiden mit tarei den vaihtaminen ja vanhan laitoksen kunnostaminen. Vapo Oy on pyytänyt kunnalta kannanottoa siihen, miten prosessissa edetään. Kunnanhallitus päättää, ettei neuvotteluja tässä vaiheessa jatketa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla seuraavista päätöksistä Pykälät 25, 26. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI fax Pykälät 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät -- Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA, fax , Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu ( alkaen). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen Liitetään pöytäkirjaan

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot