Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA Yhtymähallitus

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Väestö ja elinolot, asuminen ja ympäristö Vanhuspalveluille asetetut arvot ja asenteet Valtakunnallisesti asetetut tavoitteet ja laatusuositukset Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Lainsäädäntö Teknologian hyödyntäminen IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN VISIO Ehkäisevä toiminta Osallistavat toiminnat Ylläpitävät toiminnat Sotainvalidien ja veteraanien palvelut Erityisryhmien palvelut Yksityiset palveluntuottajat Tiedottaminen Asiakasnäkökulman huomioiminen VANHUSPALVELUJEN HENKILÖSTÖRESURSSIT JA PALVELUN LAATU Henkilöstöresurssit Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen Palvelujen laatu SEURANTA JA ARVIOINTI KEHITTÄMISOHJELMA Kuntalaisten osallisuus palvelujen laadun kehittämisessä Seudullinen palvelurakenne Toimenpide-ehdotukset ikäihmisten palvelujen järjestämiselle Toimenpide-ehdotukset ikäihmisten palvelutoiminnan johtamiselle LIITTEET 1 Seutukunnallinen ohjausryhmä ja ohjelmaa laatineet viranhaltijat 2 Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan (Tilastokeskus) 3 Suositukset vanhuspalvelujen hoidonporrastuksesta Raahen seutukunnassa 4 Vanhuspalvelujen tulevaisuuden visio

3 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittisen strategian visio on, että vanhuspalvelut muodostavat palvelukokonaisuuden, jossa painopiste on kotona asumisessa ja lähipalveluissa. Asuinympäristö on itsenäisen asumisen mahdollistava. Lähtökohtana on alueelliset vanhusväestön tarpeiden mukaiset palvelut, jotka turvataan sosiaali- ja terveystoimen (hyvinvointipalvelujen) yhteistyönä järjestämän kotihoidon ja tukipalvelujen sekä riittävien asumis- ja hoivapalveluiden avulla. Palveluja tuotetaan yhteistyössä julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa. Käytännön vanhustyössä noudatetaan arvoihin perustuvia eettisiä periaatteita. Keskeisiä vanhuspalvelujen eettisiä periaatteita ovat ikäihmisten arvostaminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaaminen. Ikääntyvien hyvä hoito ja palvelu perustuvat voimavaralähtöiseen ja oikeudenmukaiseen lähestymistapaan, jossa huomioidaan myös osallisuus ja turvallisuus. Kaikessa hoito- ja palvelutoiminnassa noudatetaan toimintakykyä tukevaa työotetta. Ikääntyneelle ja hänen omaiselleen turvataan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioiden suunnitteluun ja valmisteluun sekä saada tietoa vireillä olevista asioista ja niiden suunnittelusta. Ehkäisevään terveydenhuoltoon ja terveyden edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Itsehoito ja terveelliset elämäntavat ovat merkityksellisiä omalle hyvinvoinnille, joita korostetaan ja niissä tuetaan. Vaikeisiin käytös- ja mielenterveyshäiriöihin sekä toimintakykyä heikentäviin sairauksiin puututaan riittävän ajoissa. Fyysisen toimintakyvyn säilymistä ja omatoimista itsenäistä selviytymistä kotona tuetaan erilaisilla liikunta- ja tukimuodoilla. Ikääntyneiden ravitsemukseen kiinnitetään huomiota ja siihen liittyvää tiedottamista ja valistamista ylläpidetään ja lisätään. Kuntien ateriapalveluilla tuetaan osaltaan ikääntyneiden täysipainoista ruokailua. Sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä tuetaan järjestämällä ikääntyneille päiväkeskustoimintaan sisältyvää viriketoimintaa ja tukemalla ikääntyneen omia sosiaalisia verkostoja. Tavoitteena on, että yli 75 -vuotiasta prosenttia asuu kotona ja heistä prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa. Omaishoidon tuen tavoitteena on, että tuen piirissä on 5-6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista järjestetään 5-6 prosentille yli 75-vuotiasta ja dementiakoteja on riittävästi. Lähtökohtana on, että kenenkään ikäihmisen pysyvä asumisen paikka ei ole laitos, mutta viimevaiheen hoidossa osa ikäihmisistä sitä tarvitsee ja sen vuoksi pitkäaikaisia laitoshoitopaikkoja varataan 3 prosentille yli 75 vuotiaista. Hoivapaikat varataan siis raskasta perushoitoa ja hoivaa vaativille vanhuksille ja osastoilla hoidetaan vain sairaalahoitoa tarvitsevat vanhukset. Valtakunnallisen suosituksenkin mukaan laitoshoidon tulee olla lääketieteellisesti perusteltua. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sosiaali- ja terveystoimen saumatonta yhteistyötä, palvelujen kohdentamista niitä eniten tarvitseville, ympärivuorokautisen kotihoidon turvaamista ja palvelujen käytön taloudellisten rajoitusten minimoimista. Palvelutarvearviointi tehdään kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti, palvelujen järjestämistä ohjaavana työvälineenä käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Palvelut järjestetään ensisijaisesti osana muiden ikä- ja väestöryhmien peruspalveluja. Oikein mitoitettu ja ammattitaitoinen henkilöstö on vanhuspalvelujen kivijalka. Tavoitteena vuoteen 2015 mennessä on hyvä henkilöstömitoitus, jolla turvataan hoidonporrastuksen toimivuus ja riittävät palvelut. Lisääntyvään palvelutarpeeseen pyritään vastaamaan kehit-

4 tämällä ja yhtenäistämällä toimintatapoja ja työskentelymalleja. Henkilöstön jaksamista tuetaan järjestämällä työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kuntoutusta. Palvelujen laadun turvaamiseksi jatketaan määrätietoista ja suunnitelmallista laadun kehittämistä.

5 1 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat vuonna 2001 ensimmäisen ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen, joka uudistettiin vuonna Uudistetussa Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksissa on huomioitu ikääntymispolitiikan ajankohtaiset valtakunnalliset linjaukset, laatusuositusten arviointien tulokset, uusin tutkimustieto sekä toimintaympäristön muutokset. Meneillään olevalla kunta- palvelurakenneuudistuksella on myös merkittäviä vaikutuksia ikääntyneiden palvelujärjestelmään. Ikäihmiset vastaavat omasta hyvinvoinnistaan ensijaisesti itse ja lähiverkostonsa avulla. He käyttävät pääosin samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Palvelujärjestelmän tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Laatusuositus tukee kuntia ja yhteistoiminta-alueita kehittämään ikäihmisten palveluja paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palvelujen tuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Laatusuosituksessa on asetettu tavoite, että jokaisessa kunnassa on valtuuston hyväksymä, ajantasainen ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano on kytketty kunnan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Seudun tai yhteistoiminta-alueen kunnilla voi olla yhteinen strategia. Ikääntymispoliittisessa strategiassa määritellään visio ja strategiset linjaukset ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamiseksi niin, että palvelujen painopiste on lähipalveluissa. Strategisia linjauksia koskevien päätösten perustaksi tehdään ennakkoarviointia parhaiden vaihtoehtojen valitsemiseksi ja päätöksenteon perustelujen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti. Kaikissa Raahen seudun kunnissa on kunnanvaltuustojen hyväksymät vanhuspoliittiset strategiat ja kehittämisohjelmat voimassa vuoden 2010 loppuun. Yhteisinä tavoitteina strategioissa on tukea ikääntyvien ihmisten itsenäistä selviytymistä ja kotona asumista, varmistaa sosiaalisten verkostojen olemassaolo, antaa mahdollisuus aktiiviseen toimintaan, ylläpitää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja huomioida ikääntyminen jo työelämässä. Tässä seudullisessa ikääntymispoliittisessa strategiassa on yhtenäistetty kuntien strategiat sekä luotu yhteinen näkemys ja tahtotila seudullisista vanhuspalveluista. Strategiassa on huomioitu myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet. Seutukunnallinen ohjausryhmä ja valmisteluun osallistuneet keskeiset viranhaltijat liitteessä 1. 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE Raahen seudun kuntien vanhuspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt vuoden 2011 alusta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ja niiden hyväksymällä tavalla alueen väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tavoitteena alueen ihmisten hyvinvointi ja terveys. Vanhuspalveluissa on tehty tiivistä seudullista yhteistyötä strategioissa asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Kotona asumisen tueksi on kotisairaanhoito ja kotipalvelu yhdistetty toiminnallisesti kotihoidoksi sekä aloitettu yöpartiotoiminta vaativan kotisairaanhoidon yhteydessä. Yhtenäiset vanhuspalvelujen ja omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ovat olleet käytössä vuodesta 2005 lähtien ja yhtenäiset asiakasmaksut pienin poikkeuksin vuodesta Ennalta ehkäisevänä toimintana järjestetään aikuisneuvolakäynti 65 vuotta 2

6 täyttäville, tehdään ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä palvelujen ulkopuolella olevien 75- vuotiaiden luo sekä tehdään päiväsairaalassa vuositarkistus säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkaille. Vanhuspalvelujen yhtenäisiä toimintatapoja on kehitetty avaamalla prosesseja sekä luomalla uusia toimintamalleja. Henkilöstölle järjestetään seudullisia koulutuksia, jolloin useammalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen ja henkilöstö tutustuu toisiinsa yli kuntarajojen. Vanhuspalveluissa on käytössä Kotihoito-Effica potilastietojärjestelmä. 3 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3.1 Väestö ja elinolot, asuminen ja ympäristö Väestön ikärakenne vaikuttaa seudullisiin elinoloihin ja palvelujen tarpeeseen. Väestön ikääntyminen merkitsee paitsi kaikkien vanhimpien ikäluokkien osuuden kasvua myös ikärakenteen vanhenemista. Alla olevassa kuviossa on ennuste ikärakenteesta vuoteen 2025 ja liitteessä 2 on yksilöity kuntakohtainen ennuste ikäluokittain v v v >85 Raahe Pyhäjoki Siikajoki Vihanti seutukunta Kuvio 1. Ennuste väestön ikärakenteesta vuonna 2025 (lähde Tilastokeskus 2007) Hyvä infrastruktuuri on parasta ennalta ehkäisevää vanhuspolitiikkaa ja sen avulla voidaan painetta sosiaali- ja terveyspalveluihin vähentää. Palvelutuotannon jatkaminen nykyisillä toimintamalleilla ja rakenteilla edellyttäisi vanhustenhuoltoon palkattavaksi runsaasti lisää hoitotyöntekijöitä vanhusten määrän kasvaessa. Eri-ikäisten tarpeet huomioivat yleiset, julkiset ja kaupalliset palvelut vähentävät erityispalvelujen tarvetta. Esteettömästi toteutettu kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen ovat hyvä ratkaisu kaikille väestöryhmille ja edistää itsenäistä selviytymistä. Useimmat ikääntyneet haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. He voivat asua puutteellisesti, jolloin asunnosta puuttuu peseytymistilat ja keskus- tai sähkölämmitys, erittäin puutteellisesta asunnosta puuttuu joko vesijohto, viemäri, lämmin vesi tai wc. Puutteellisesti asuvien määrä kuitenkin laskee tasaisesti Valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää valtion talousarviossa olevan määrärahan puitteissa asuntojen korjaus- ja energia-avustuksia. Avustuksen myöntää kunta tai ARA avustuslajista riippuen. Avustusta on mahdollista saada asuntojen korjauksiin 40 prosenttia. Rintamaveteraanille 3

7 tai leskelle avustus voidaan myöntää harkinnanvaraisesti enintään 30 prosentilla korotettuna. Valtakunnallinen hakuaika on vuosittain maaliskuussa ja siitä tiedotetaan paikallislehdissä ja kuntien nettisivuilla. Kunnan avustusten hakuaika on jatkuva. Yksin asumisen yleisyys kasvaa ikääntymisen myötä, se voi lisätä yksinäisyyden tunnetta ja aiheuttaa siten palvelujen tarvetta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 asui 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä yksin 55 prosenttia. Taulukossa 1 on kooste seutukunnassa yksin asuvista ikääntyneistä. Taulukko 1. Yksin asuvat ikääntyneet ikäluokittain (lähde Tilastokeskus 2008) v yli 85 v heistä yksin asuvia %-osuus Raahe % Pyhäjoki % Siikajoki % Vihanti % Kaikki yht % Vanhuspolitiikan osa-alueena on työelämän mahdollistaminen ikääntyville, ikään perustuvan syrjinnän ehkäiseminen työelämässä sekä suurten ikäluokkien työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Tavoitteena on työelämän asenteiden ja arvostusten muuttaminen huomioimaan ja hyväksymään työntekijöiden yksilöllisyys ja ikääntyminen. Seutukunnan työllisyysstrategian mukaisesti ikääntyvien työmarkkina-aseman vahvistamiseksi voimavaroja tarvitaan edellisvuosia enemmän. Työllisyysohjelman uskotaan auttavan työllisyyden edistämistä pitkällä aikavälillä. Työllisyysstrategian keskeisenä toiminnallisena tavoitteena on saada alueen kunnat, muut viranomaistahot sekä oppilaitokset, yritykset, työmarkkinajärjestöt ja kansalaisjärjestöt osallistumaan aktiivisesti työllisyyspolitiikan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ennusteen mukaan seudun työvoiman määrä laskee aikana 1628 henkilöllä ja vuoteen henkilöllä. Raahen seutukunnan elinkeinostrategian valmistelun yhteydessä tehdyssä toimintaympäristöanalyysissa todettiin, että vanhus- ja hyvinvointipalvelujen kysyntä tulee kasvamaan selkeästi johtuen ikärakenteen muutoksesta niin alueellisesti kuin kansallisesti. Seudun elinkeinorakenne on koko maahan ja Pohjois-Pohjanmaahan verrattuna voimakkaasti teollisuuspainotteinen. Elinkeinorakenteeseen luo vahvan leiman Ruukin terästehdas, joka on ollut alueen merkittävä työllistäjä. Alueella on myös metalliteollisuutta ja sekä kasvavassa määrin elektroniikkateollisuutta ja tietotekniikkaan liittyvää ohjelmistoalaa. Seudun kuntia voidaan pitää elinkeinorakenteeltaan tyypillisinä maatalousvaltaisina kuntina, vaikka Ruukin terästehtaan työllistävä vaikutus ulottuu myös niihin. Päivitetyn Raahen seutukunnan elinkeinostrategian mukaan yrityselämää kasvatetaan pääosin muutamalla vahvalla toimialalla, joita ovat metalliteollisuus, rakentaminen, ICT-ala, energia sekä maaseudun palvelut. Elinkeinostrategian lähtökohtana on luoda edellytykset toimintaympäristölle ja vetovoimaiselle yritys- ja asuinympäristölle sekä yritysten kansainvälistymiselle. 3.2 Vanhuspalveluille asetetut arvot ja asenteet Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen mukaan lukien oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Ih- 4

8 misarvoinen vanhuus edellyttää tietoisia arvovalintoja, jotka konkretisoidaan toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa palveluiden määrällisiksi tavoitteiksi. Käytännön vanhustyössä noudatetaan arvoihin perustuvia eettisiä periaatteita. Keskeisiä vanhuspalvelujen eettisiä periaatteita ovat ikäihmisten arvostaminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaaminen. Ikääntyvien hyvä hoito ja palvelu perustuvat voimavaralähtöiseen ja oikeudenmukaiseen lähestymistapaan, jossa huomioidaan myös osallisuus ja turvallisuus. Kaikessa hoito- ja palvelutoiminnassa noudatetaan toimintakykyä tukevaa työotetta. Ikääntyneelle tulee turvata mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioiden suunnitteluun ja valmisteluun sekä saada tietoa vireillä olevista asioista ja niiden suunnittelusta. 3.3 Valtakunnallisesti asetetut tavoitteet ja laatusuositukset Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa on tavoitteena mahdollisimman monen ikäihmisen mahdollisuus elää omaehtoista, täysipainoista ja mielekästä elämää omassa kodissa. Palvelurakenteen on oltava hyvinvointia ja terveyttä edistävä. Ikäihmisten tarpeita vastaavien palvelujen on perustuttava kattavaan palvelutarpeiden arviointiin sekä kunta- että yksilötasolla. Valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuoteen 2012 mennessä on asetettu seuraavat: Tavoitteet kotihoidolle: % yli 75-vuotiasta asuu kotona itsenäisesti tai kattavien palvelujen turvin Säännöllistä kotihoitoa saa % yli 75-vuotiaista Tavoitteet omaishoidolle: Omaishoidontuen piirissä on 5-6 % yli 75-vuotiaista Tavoitteet palveluasumiselle: Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus on 5-6 % 75 vuotta täyttäneistä Tavoitteet laitoshoidolle: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 3 % yli 75 vuotta täyttäneistä. Laitoshoidon tulee olla lääketieteellisesti perusteltua. 3.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kansanterveyslaki ja sosiaalihuoltolaki sisältävät velvoitteita ja terveyden edistämisen laatusuositus suosituksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä niihin liittyvän neuvonnan turvaamiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskiössä ovat muun muassa onnistuvan ikääntymisen turvaaminen, terveellisten elämäntapojen edistäminen ja sairauksien ehkäisy sekä itsenäisen suoriutumisen ja turvallisuuden tukeminen. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, varhainen puuttuminen terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemiseen sekä sairauksien tehokas hoito ja kuntoutus edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja kuntoutukseen kannattaa panostaa, koska se vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen sekä tukee itsenäistä suoriutumista niin kotona kuin yhteisössäkin. 5

9 3.5 Lainsäädäntö Vanhustenhuollon täytäntöönpanoa ohjaavista yleisistä laeista ja asetuksista merkittävimpiä ovat sosiaalihuoltolaki, kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki, omaishoitolaki, lait potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, tuleva terveydenhuoltolaki sekä vuoteen 2012 voimassa oleva laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, ns. PARAS-laki. PARAS-lain tarkoituksena on muun muassa vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella tulee olla vähintään noin asukasta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ohella valmistellaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistuksia ja sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on valmistellut kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämistä yhdeksi laiksi. Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus myös arvioida terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisiä rakenteita. Palvelujen sisällöstä säädettäisiin terveydenhuoltolaissa, mutta sen lisäksi olisi tarkoitus valmistella erillinen laki kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä valtakunnallisesta kehittämisestä ja valvonnasta. Valtakunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa johdetaan sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmalla, jonka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Kaste-ohjelman tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä, parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä lisätä väestön osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Toimenpide 32 pitää sisällään tavoitteen perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon yhtenäisestä sisällön kuvauksesta (tuotteistamisesta), jolla tuetaan kuntien kehittämistyötä. Valtioneuvosto on asettanut komitean valmistelemaan sosiaaliturvan uudistamista. Komitea on antanut esityksensä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta joulukuussa Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotus sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen keskeisistä linjauksista on julkaistu Esitys sisältää arvion resurssien riittävyydestä ja arvion näköpiirissä olevista haasteista. 3.6 Teknologian hyödyntäminen Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia myös vanhustenhuoltoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoliikenneyhteydet (tietoverkkoyhteydet, kuvatietojärjestelmä sekä sähköinen arkistointi) mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon siirtymisen palveluketjuissa, jolloin asiakas saa aina oikeaa hoitoa ja palvelua. Käytössä oleva Kotihoito-Effica parantaa tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja tukee toiminnan sujuvuutta erityisesti kotihoidossa. Hyvinvointiteknologian kehittyessä on vanhusten henkilökohtaiseen käyttöön kehitelty monipuolisia apuvälineitä. Myös asumiseen on kehitteillä jatkuvasti monenlaisia ratkaisuja. Erityisellä lisälaitteella täydennetyn perinteisen turvapuhelimen avulla voidaan turvata esimerkiksi muistihäiriöisten kotona selviytymistä. Automaation ja tietoliikenteen avulla voidaan huolehtia esimerkiksi valojen syttymisestä ja sammuttamisesta sekä oven avaamisesta. Tulevaisuudessa ikääntyneet ovat tottuneempia käyttämään tietokoneita, erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä ja -laitteita sekä asioimaan sähköisten viestimien välityksellä. Erityinen huomio kiinnitettään niihin ikäihmisiin, joilla näitä valmiuksia ei ole. Tulevaisuu- 6

10 dessa on hyvä luoda ikääntyneille mahdollisuuksia totutella teknologian ja tietoliikenteen hallintaan perustamalla esimerkiksi tietokoneilla ja nopeilla tietoliikenneyhteyksillä varustettuja nettikahviloita, joissa on henkilöstöä opastamassa niiden käyttöön. 5 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN VISIO Ikäihmisten palvelujen kehittäminen on kaikkien hallintokuntien ja kuntalaisten yhteinen asia. Ikääntymispolitiikkaan sisältyy ikäihmisten huomioiminen paikallisyhteisössä ja sosiaalisissa verkostoissa merkittävänä voimavarana ja heidän tarpeidensa huomioiminen kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Ikäihmisten tarpeet huomioidaan niin kaavoituksessa kuin rakentamisessa, kaupallisten palvelujen sijoittumisessa, paikallisliikenteen järjestämisessä, liikunta- ja kulttuuripalveluissa. Ikäihmisten toimintakyvyn ja vireyden ylläpitämistä tukeva kokonaisvaltainen ikääntymispolitiikka on parasta mahdollista ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla turvataan ikäihmisten hyvä eläminen ja asuminen seutukunnassa. Seudullisen ikääntymispoliittisen strategian tavoitteena on luoda yhteinen näkemys ja tahtotila seudullisista vanhuspalveluista. Ikääntyneiden omia odotuksia ja toiveita on kartoitettu kuntakohtaisilla ja Pippuria-hankkeen aikana myös seudullisilla kyselyillä ja kartoituksilla. Yhteiseksi tavoitteeksi on tunnistettu ikääntyvien mahdollisuus asua itsenäisesti omassa kodissaan niin pitkään kuin se on tarkoituksenmukaista ja turvallista. Kotona asumisen mahdollistaminen edellyttää kattavia lähipalveluja, jotka järjestetään laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Jokaisen hallintokunnan tulisi myös ennakoida omassa toiminnassaan lähivuosien väestökehityksen aiheuttamat vaikutukset ja vaatimukset. On arvioitu, että tulevina vuosina yksityisiltä palvelujentuottajilta suoraan ostetut palvelut vähentävät julkisten palvelujen kysyntää. Tämä ajatus on perustunut siihen käsitykseen, että tulevat ikäluokat arvostavat yksilöllistä palvelua ja heidän taloudelliset resurssit ovat parempia. Viimeaikainen kehitys on kuitenkin osoittanut tämän olevan toisin. Yksityiset palvelut nähdään kalliina ja harvalla on varaa ostaa niitä säännöllisillä eläketuloillaan. Julkiset palvelut tullaan tulevaisuudessakin järjestämään suurimmalle osalle ikääntyneistä, mutta asiakkaiden omavastuuosuudet ovat nykyistä isompia. Lähtökohtana on kohtuuhintaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen kaikille niitä tarvitseville kotona asumisen turvaamiseksi. Vanhuspalvelut muodostavat palvelukokonaisuuden, jossa painopiste on kotona asumisessa ja lähipalveluissa. Asuinympäristö on itsenäisen asumisen mahdollistava. Lähtökohtana ovat alueelliset vanhusväestön tarpeiden mukaiset palvelut, jotka turvataan sosiaali- ja terveystoimen (hyvinvointipalvelujen) yhteistyönä järjestämän kotihoidon 5 VANHUSPALVELUT JA NIIDEN TAVOITTEET sekä riittävien asumis- ja hoivapalveluiden avulla. Palveluja tuotetaan yhteistyössä julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa. 7

11 5.1 Ehkäisevä toiminta Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto ja terveyden edistäminen ovat tulevaisuuden tärkeimpiä haasteita. Omaan hyvinvointiinsa voi itse kukin vaikuttaa jo aktiivi-iässä ja työelämässä ollessaan liikunnalla ja terveellisillä elämäntavoilla. Aikuisneuvola- ja muistipoliklinikkatoiminta, Ikäihmisten poliklinikka, ovat osoittaneet, että ehkäiseviä toimenpiteitä voidaan kohdistaa eri riskiryhmille. Itsehoito ja terveelliset elämäntavat ovat merkityksellisiä omalle hyvinvoinnille, joita korostetaan ja niissä tuetaan. Vaikeisiin käytös- ja mielenterveyshäiriöihin sekä toimintakykyä heikentäviin sairauksiin puututaan riittävän ajoissa. Fyysisen toimintakyvyn säilyminen parantaa elämänlaatua ja mahdollistaa omatoimisen itsenäisen selviytymisen kotona mahdollisimman pitkään. Fyysisen kunnon ylläpitämisessä tärkeässä asemassa on erilaiset liikuntamuodot. Liikuntamuodoissa löytyy jokaiselle oma sopiva liikuntalaji. Raahen seudulla on käytössä seniorpassi, joka mahdollistaa liikuntapalvelujen kohtuuhintaisen käytön. Omasta itsestä ja toimintakyvystä huolehtiminen on jokaisen asia, jolla turvataan laadukas ja täysipainoinen elämä kautta vuosien. Ikääntyneiden ravitsemustila on tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin kokemisessa. Tiedottamista ja valistamista ylläpidetään ja lisätään, ikääntyneille jaetaan tietoa vanhuspalvelujen henkilöstön, ravitsemusterapeuttien ja eläkeläisjärjestöjen välityksellä. Kuntien ateriapalvelut ovat osaltaan tukemassa ikääntyneiden täysipainoista ruokailua. Ikääntyneiden omatoimista selviytymistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä tuetaan monin eri toimenpitein. Vanhuspalveluiden tavoitteena on huomioida ikääntyneen omat voimavarat toteuttamalla kuntouttavaa, toimintakykyä tukevaa työotetta kaikilla hoidonportailla. Sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä tuetaan järjestämällä ikääntyneille päiväkeskustoimintaan sisältyvää viriketoimintaa ja tukemalla ikääntyneen omia sosiaalisia verkostoja. Järjestöjen toiminta on ennalta ehkäisevää toimintaa parhaimmillaan. Ikääntyneillä on mahdollista saada vertaistukea ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä osallistumalla järjestöjen järjestämiin tapahtumiin. Kansaneläkelaitos järjestää kaikille ikääntyneille varsinaista lääkinnällistä kuntoutusta joko avo- tai laitoskuntoutuksena, valtion ja kuntien varoin järjestetään veteraaneille ja sotainvalideille omia kuntoutuspalveluja. Terveempi Pohjois-Suomi hanke on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoima hankekokonaisuus, joka muodostuu koordinoinnista ja viidestä toimenpidekokonaisuudesta. Kehittämisen painopisteinä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja johtaminen, henkilöstön osaaminen ja palveluketjujen ja prosessien toimivuus, kuntalaisten osallistuminen ja osallisuus sekä uudet palvelukonseptit ja toimintamallit. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä hallinnoima osahanke ajoittuu ajalle Osahankkeen toimenpidekokonaisuuksia ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja johtamisen rakenteiden kehittäminen ja vahvistaminen sekä osaamisen kehittäminen, palveluketjut ja prosessit. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakanteiden ja johtamisen sekä toimintakäytäntöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän pysyvää toimintaa. 8

12 Tavoitteet ehkäisevälle toiminnalle: Painopistealueena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Neuvontapalvelut ovat keskitetty ja ovat kaikkien saatavilla Itsehoidon ja terveellisten elämätapojen vaikutus omaan hyvinvointiin on tiedostettu Riittävät kuntoutuspalvelut on turvattu Seutukunnallinen Senioripassi on aktivoimassa liikuntapalvelujen käyttöä Vanhuspalveluissa toteutetaan toimintakykyä tukevaa työotetta ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa Aktivoivaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa järjestetään myös asumispalvelu- ja hoivayksiköihin Sosiaalisten suhteiden ylläpitoa tuetaan vertaisryhmätoiminnoilla, kolmannen sektorin hanke- ja tukitoimin sekä järjestöjen ja läheisten avulla Vaikeisiin käytös- ja mielenterveyshäiriöihin ja toimintakykyä heikentäviin sairauksiin puututaan riittävän ajoissa, riittävän varhainen tunnistaminen Ehkäisevät kotikäynnit tehdään 75-vuotiaiden palvelujen ulkopuolella olevien luo Päiväkeskustoiminta tukee itsenäistä asumista kotona Ikäihmisten poliklinikan toiminnan kattavuus on riittävä Aikuisneuvolatoiminta on vakiintunut Terveempi Pohjois -Suomi hanke on täysipainoisesti hyödynnetty ja toiminta on vakiintunut Yhteistyössä kuntien teknisten toimien kanssa lisätään tietoisuutta asuntojen korjausmahdollisuuksista ja asuntojen korjaukseen haettavista tukimuodoista. 5.2 Osallistavat toiminnat Ikääntyneet ovat täysivaltaisia yhteiskunnalliseen toimintaan oikeutettuja yhteiskunnan jäseniä. Seudun kunnissa tuetaan ikääntyneiden osallistumista järjestämällä erilaista toimintaa, tukemalla omatoimista asiointia ja tiedottamalla palveluista. Järjestötoiminta ja vanhusasiainneuvostot ovat ikääntyneiden omia toimintakenttiä, joissa toiminta on erittäin aktiivista. Osallistumisen mahdollistavat tavoitteet: Vanhusasiainneuvostot toimivat aktiivisesti Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaista eläkeläisyhdistysten toimintaa tuetaan Kulttuuri-, liikunta- ym. tapahtumista ja tilaisuuksista sekä tukipalveluista tiedotetaan Vertaisryhmätoiminta mahdollistetaan ja omaehtoista asiointia tuetaan Sosiaalisen osallistumisen mahdollisuus turvataan Kerhoihin järjestetään ohjaajakoulutusta Kurssitoimintaa järjestetään tarpeen mukaisesti Haja-asutusalueiden ikääntyvien palveluliikenne mahdollistaa toimintaan osallistumisen 9

13 5.3 Ylläpitävät toiminnat Kotihoito Kotihoito koostuu kotisairaanhoidosta, kotipalvelusta ja tukipalveluista. Vaativa kotisairaanhoito tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua kotihoitoa sekä vaativaa kotisairaanhoitoa. Kotihoidon palveluja kohdistetaan kaikkein eniten apua tarvitseville ikääntyneille, jolloin myös henkilöstöltä edellytetään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillista osaamista. Teknologian kehittyessä ja tultua tutuksi myös ikääntyneille itselleen, on sen käyttömahdollisuudet moninaiset ja turvaavat itsenäistä kotona asumista. Kotihoidon palveluja järjestetään kaikille toimintakyvyltään rajoittuneille henkilöille. Toimintakykyyn vaikuttaa myös asunnon ja asuinympäristön esteettömyys, sillä esimerkiksi liikuntaesteet asunnossa aiheuttavat kaksinkertaisen toimintakyvyn ongelmien riskin verrattuna esteettömässä asunnossa ja asuinympäristössä asuvaan. Kotihoidon palveluja voidaan järjestää myös palvelusetelin avulla. Palvelusetelin käyttöönotolla halutaan parantaa erityisesti koti- ja tukipalvelujen saatavuutta ja siten edistää ikäihmisten kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä. Palvelusetelijärjestelmän tavoitteina on tarjota kunnille vaihtoehto palvelujen järjestämiseksi, parantaa palvelujen saatavuutta, lisätä kilpailua ja tehostaa palveluntuotantoa, parantaa asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia sekä luoda ja kehittää pienimuotoista sosiaalialan yritystoimintaa ja parantaa työllisyyttä. Palvelusetelillä hankittavien palveluiden laadun tulee vastata sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Hyvinvointikuntayhtymä päättää palvelusetelin käyttöönotosta ja käytön laajuudesta sekä hyväksyy yksityiset palveluntuottajat kilpailuttamalla tai avoimella hankintamenettelyllä. Palveluseteli otetaan käyttöön seudullisena. Tavoitteet kotihoidolle: % yli 75-vuotiasta asuu kotona. Säännöllinen kotihoito kattaa % yli 75-vuotiaista Ympärivuorokautinen kotihoito on järjestetty Vaihtoehtoisia palvelujen järjestämistapoja on käytössä Vanhuspalveluilla on oma vastuulääkäri Tarvittaessa lääkärin kotikäynti huonokuntoisen vanhuksen luo Palvelujen käytön taloudelliset rajoitukset ja esteet on minimoitu Tavoitteet tukipalveluille: Riittävät tukipalvelut asuinpaikasta riippumatta Palveluketjuosaaminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Oikea-aikainen tukipalvelujen käyttö Omaishoito Omaishoitolaissa omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 10

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot