Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, KEMIJÄRVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:00-18:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, KEMIJÄRVI KÄSITELLYT ASIAT Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 12 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 13 Päätösvallan delegointi / korjausavustukset 5 14 Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöksen 2014 poikkeamat verrattuna talousarvioon Investointien toteutuma Toimintakertomus Sipovaara-Kallaanvaara alueen viemäröinti/suunnitelman hyväksyminen 19 Sipovaara-Kallaanvaara alueen viemäröinti / Urakasta päättäminen 20 Raportti lisäveden johtamisen vaikutuksista Pöyliöjärven tilaan Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tuulivoima yleiskaavan laatiminen / wpd Finland Oy / Nuolivaaran - Kuninkaankuusikko 23 Lausunto Termusniemen ranta-asemakaavan luonnokseen Viranhaltijoiden päätökset Ilmoitusasiat Teknisen osaston ajankohtaiset asiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:00-18:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, KEMIJÄRVI OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kostamovaara Teemu 16:00-18:50 puheenjohtaja Alaluusua Teuvo 16:00-18:50 jäsen Hannola Jaana 16:00-18:50 jäsen Jaakkola-Räisänen Hannele 16:00-18:50 jäsen Ojala Kirsti 16:00-18:50 jäsen Poropudas Pertti 16:00-18:50 jäsen Tikkanen Jani 16:00-18:50 jäsen POISSA Kaisanlahti Tarja jäsen Kangas Esa varapuheenjohtaja MUU Jaakkola Kauko 16:00-18:50 kh:n edustaja Somppi Marianne 16:00-18:50 nuorisoneuvoston edustaja Kankaanranta Markku 16:00-18:50 esittelijä Ruuskanen Anja 16:00-18:50 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä..201 Puheenjohtaja Teemu Kostamovaara Pöytäkirjanpitäjä Anja Ruuskanen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä..201 Kemijärvellä..201 Hannele Jaakkola-Räisänen Pertti Poropudas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Teknisellä osastolla, Vapaudenkatu 8 B, KEMIJÄRVI tiistaina klo Anja Ruuskanen toimistopäällikkö

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKL 11 Hallintosäännön 5 :n mukaan toimielimen kokouksesta tulee ilmoittaa neljää päivää en nen kokousta sen jäsenille. Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja julkaistu kau pungin ko tisivuilla

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen TEKL 12 Kuntalain mukaan pöytäkirja tulee tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta valitsee kokouksessa läsnä ole vista jäsenistään kaksi tarkastamaan pöytäkirjan ja sopii tarkastamisajasta. Pöytäkirjantarkastajina ovat vuorossa Hannele Jaakkola-Räisänen ja Esa Kangas. Tarkastus on torstaina heti kokouksen jälkeen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Jaakkola-Räisänen ja Pertti Poropudas. Tarkastus on torstaina heti kokouksen jälkeen.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Päätösvallan delegointi / korjausavustukset 111/00/006/2015 TEKL 13 Hallintosäännön 61 :n mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on teknisen toimen palvelujen järjestäminen. Teknisen toimen Hallintopalvelut-tulosalueelle kuuluu asuntoasioiden vi ran omaisteh tä vät, johon kuuluu mm.päätöksenteko korjausavustuksissa. Hallintosäännön 2 :n mukaan hallintosäännössä toimielimelle siirrettyä toimivaltaa voi daan siirtää edelleen viranhaltijalle. Viranhaltijoille siirretystä toimivallasta on pidet tä vä osastokohtaista luetteloa. Toimistopäällikkö on jäämässä eläkkeelle ja tämän vuoksi on osastolla kes kus tel tu valtion avustuksiin liittyvien tehtävien hoitamisesta. Parhaimmaksi ratkaisuksi on nähty valtion korjausavustusten siirtäminen rakennusvalvontaan ra ken nus tar kas tajan alaisuuteen. Useimmissa kunnissa rakennustarkastaja hoitaa valtion kor jaus- ja energia-avustukset ja tekee niistä myös päätökset. Usein toimenpiteet edel lyt tä vät rakennuslupaa ja rakennustarkastaja voi tehdä samanaikaisesti kat sel muk sen myös avustuksen kohteena olevaan toimenpiteeseen. Oikaisuvaatimukset käsiteltäisiin teknisessä lautakunnassa. (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta delegoi valtion korjaus- ja energia-avustusten päätöksenteon rakennustarkastajalle. Varahenkilönä toimii tekni nen johtaja. Tiedoksi: Rakennustarkastaja Pekka Niemelä Kari Kujala

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Talousarvion toteutuminen /04/041/2012 TEKL 14 Teknisen osaston käyttötalouden toteutuma oli seuraava: (1000 ) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikk. Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Tekninen osasto koostuu 7 tulosalueesta Hallintopalvelut, Maankäyttö, Kiinteistöt, Kun nal lis tek niik ka, Vesihuoltolaitos, Pelastustoimi ja Yritystilat. Yksittäisten tu losalueit ten tavoitteiden ja talouden toteutumat on esitelty liitteessä 1. Teknisen osaston toimintakate toteutui 54 % budjetoitua parempana. Tuotot toteutuivat lähes budjetoidusti (99,8 %:sti) ja jäivät budjetoidusta n Edel li seen vuoteen verrattuna tuottojen kasvu oli 3,9 %. Menot alittuivat 5,5 % eli lop pu tu lok sen ollessa n budjetoitua pa rem pi. Edelliseen vuoteen verrattuna menojen kasvu oli 2,6 %. Osaston toi min taka te to teu tui kokonaisuudessaan 12 % eli n parempana kuin vuoden 2013 ta lous ar vion toimintakate. Menojen budjetoitua vähäisempi toteutuma selittyy pääosin seuraavilla te ki jöil lä: * Hen ki lös tö ku lu jen toteutuma oli 94,6 %, jolloin säästöä on syntynyt Jaksotettuina palkkoina on kirjattu (ed. vuonna ). Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömenojen toteutuma oli 4,3 % eli pienempi ilman jaksotettuja palkkoja. * Seminaarin koulun purkumenoista siirrettiin kuluvalle vuodelle n * Rakennusten kunnossapitoon varatuista määrärahoista jäi ja rakennusmateriaalimenoissa käyttämättä. Kun nos sa pi to/ra ken nusma te ri aa li me no jen toteutuma oli edellisen vuoden tasolla. * Sähkömenot toteutuivat budjetoitua pienempänä (edelliseen vuoteen verrattuna korotus 1,7 %) Tulosyksikkökohtainen raportti ProEconomica-ohjelmasta on oheisena. (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan tulosaluekohtaisen raportin ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja ja edelleen -valtuustolle.

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tilinpäätöksen 2014 poikkeamat verrattuna talousarvioon /04/041/2012 TEKL 15 Teknisen lautakunnan tilinpäätöksen toimintakate vuodelle 2014 oli ja se oli suurempi kuin talousarviossa Vuoden 2013 toimintakate oli Toimintakate oli parempi pelastustointa lukuunottamatta kaikilla tulosalueilla. Poikkea mat johtuvat kiinteistöjen osalta mm. kiinteistöjen myynnistä, Seminaarin har joitus kou lun purun siirtymisestä seuraavalle vuodelle, kunnossapitotyöt arvioitua vähäi sem mät; maankäytön osalta tulot olivat ennakoitua suuremmat ja menot pienem mät. Liitteessä 2 on listattu oleellisimmat muutokset. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen tilin pää tök sen poikkeamat verrattuna talousarvioon.

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Investointien toteutuma /04/041/2012 TEKL 16 Investointien toteutuma on toteutunut vuonna 2014 n. 1,1 M euroa budjetoitua vähäi sem pä nä. Budjetissa ei oltu huomioitu kiinteistöjen myyntejä, Seminaarinkatu 11 in ves toin neis ta osa toteutuu vuonna 2015, eikä valtionavustusta oltu huomioitu talous ar vios sa. Liitteenä 3 toteutumaraportti Investointeihin voi tulla vielä kir jauk sia vuodelle Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta toteaa investointibudjetin to teu tu neen liitteen 3 mukaisesti ja antaa asian tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -val tuus tol le.

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Toimintakertomus /00/005/2014 TEKL 17 Teknisellä osastolla on koottu oheisena oleva toimintakertomus vuodelta Aikaisempien vuosien tapaan on kertomuksessa tulosyksiköiden perustoiminnan lisäk si pohdittu talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, hen ki lö ke hi tystä ja taloutta. (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn toi minta ker to muk sen vuodelta Tiedoksi: Kaupungin nettisivu/tekniset palvelut

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Sipovaara-Kallaanvaara alueen viemäröinti/suunnitelman hyväksyminen 654/61/611/2013 TEKL 18 Sipovaara-Kallaanvaara alueelle on laadittu viemäröintisuunnitelma. Suunnitelman mu kaan Sipovaaran länsiosalle asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennetaan viemä ri ver kos to, jolla kootaan alueella olevien kuuden asuinkiinteistön jätevedet yh teiseen jätevesipumppaamoon ja johdetaan Sipovaarankadun päässä olevan ny kyisen viemärin päähän. Lisäksi valtatie 5 eteläpuolella olevalle Kallaanvaaran kaavoittamattomalle alueelle ra ken ne taan viemäriverkosto, jolla kootaan alueella olevien 14 asuinkiinteistön jä teve det yhteiseen jätevesipumppaamoon ja johdetaan valtatie 5 vartta pitkin ny kyiseen viemäriin. Alueen länsipäässä olevat viisi asuinkiinteistöä on viemäröitävä kiin teis tö koh tai sin pumppaamoin, muut voidaan liittää viettoviemärein. Vie mä röinnin yhteydessä täydennetään vesijohtoverkostoa. Rakennettavaa viemäriverkostoa on yhteensä n. 1,9 km ja talojohtoja n. 0,6 km. Liitteessä 4 toimitetaan viemäröintisuunnitelman yleiskartta. (kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Si povaa ra-kal laan vaa ra alueen viemäröintisuunnitelman.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Sipovaara-Kallaanvaara alueen viemäröinti / Urakasta päättäminen 654/61/611/2013 TEKL 19 Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Sipovaara-Kallaanvaara alueen vie mä röinnin rakentamisesta kokonaisurakkana. Tarjouspyyntö on julkaistu julkiset hankinnat (HIL MA) sivustolla. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja on liittee nä 5. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Maarakennus Juha Veikanmaa Oy, ko ko nais hin ta ,00 (alv 0 %). (kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää antaa Si po vaara-kal laan vaa ra alueen viemäröintiurakan Maarakennus Juha Veikanmaa Oy:lle tar jouk sen sa mukaan kokonaishintaan ,00 (alv 0 %). Tiedoksi: Tarjouksen tehneet

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Raportti lisäveden johtamisen vaikutuksista Pöyliöjärven tilaan 97/56/562/2010, 559/51/519/2012 TEKL 20 Lapin ELY-keskuksen, Kemijärven kaupungin ja Kemijoki Oy:n yhteisessä hankkees sa Kemijärven vesistökunnostukset vuosina on pyritty sel vit tämään onko mahdollisilla pumppausjärjestelyillä vaikutusta Pöyliöjärven veden laatuun ja mikä olisi toimenpiteen hyöty suhteutettuna kustannuksiin. Selvitystyö tilattiin Pöyry Finland Oy:ltä. Selvitys perustui käytettävissä oleviin tietoi hin vesistön syvyystiedoista, tuuliolosuhteista, virtaamista ja vesien kes ki mää räisis tä ravinnepitoisuuksista (fosfori ja typpi), joita lähtötietoja käytettiin 3D-ve sis tömal lil la suoritettaviin laskentoihin. Uusia mittauksia tai muita kenttätöitä ei tehty. Täl lai sen matemaattisen mallin käytöllä on omat rajoituksensa mutta sen antamaa tu los ta voidaan pitää suuntaa antavana. Selvitystyössä oli tarkoitus selvittää Kemijärvestä johdettavan lisäveden leviämistä ja vaikutusta Pöyliöjärven vedenlaatuun. Veden laadun mahdollinen parantuminen pe rus tuu ajatukseen, että Kemijärven parempilaatuinen vesi laimentaa Pöy liöjärven ainespitoisuuksia ja lisäveden tuoma happitäydennys vähentäisi sisäistä kuormi tus ta. Työssä mallinnettiin kuusi erilaista laskentavaihtoehtoa: 1. Nykytila Pöyliöjärvestä pumpataan vettä Pöyliösalmen ja Kuumalammen pumppaamojen kaut ta Kemijärveen niin, että Pöyliöjärven vedenpinta pidetään luvan mukaisella ta sol la. 2. Pöyliösalmen pumppaussuunnan kääntö Pöyliösalmen pumppaamon pumppaussuunta käännetään niin, että vettä pum pataan Kemijärvestä Pöyliöjärveen ja vedenpoisto Kuumalammen pumppaamon kaut ta. 3. Kemijärvestä lisävettä 0,45 m 3 /s Kuumalammen kautta Kemijärvestä lisävettä 0,45 m 3 /s painovoimaisesti tou kokuun puolivälistä joulukuun loppuun (yhteensä noin 9 milj. m 3, mikä tarkoittaa pum pat ta van vesimäärän kaksinkertaistumista). 4. Kemijärvestä lisävettä kesäaikana (4 kk) teholla 1 m 3 /s Vaihtoehto muutoin kuin edellä, mutta pumppaus toteutetaan lyhyemmällä jaksolla ke sä ai ka na kaksinkertaisella teholla (kokonaisvesimäärä on 20 % suurempi kuin vaih to eh dos sa 3). 5. Kemijärvestä lisävettä talvella (3 kk) teholla 1 m 3 /s Talvella pumpataan Pöyliösalmen pumppaamon kautta 3 kk lisävettä Kemijärvestä Pöy liöjär veen ja poistetaan painovoimaisesti Kuumalammen kautta. 6. Kemijärvestä lisävettä talvella (3 kk) teholla 1 m 3 /s Kattiperän kautta Vastaa vesimäärien osalta vaihtoehtoa 4, mutta lisävedet johdetaan Pöyliöjärven

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta lä pi Kattiperän kautta ja poistetaan nykyisillä pumppausjärjestelyillä. Vertailtaessa eri laskentavaihtoehtojen eroja, voitiin todeta, että parhaiten vedet näyt täi si vät sekoittuvan vaihtoehdoissa 4 ja 5. Vaihtoehto 5 edellyttäisi selvästi suu rem pia investointeja kuin vaihtoehto 4. Kun vaihtoehdon 4 sekoitusteho on lähes yhtä hyvä, mutta tekninen toteutus paljon yksinkertaisempi, valittiin tämä vaihto eh to jatkotarkasteluun veden laadun osalta. Veden laadun osalta laskennat vaihtoehdossa 4 osoittivat, että lisävesien joh ta minen alentaisi laskennallisesti kesäaikaisia fosforipitoisuuksia Pöyliöjärvessä noin 4-5 µg/l ja typpipitoisuuksia noin µg/l. Pöyliöjärven nykyisen fos fo ri pi toi suuden ollessa luokkaa 24 µg/l ja typpipitoisuuden luokkaa 500 µg/l, ko ko nais ra vin teiden alenema kesäajan keskipitoisuuksissa on %. Ravinnepitoisuuksien alen tu mi sen ja veden viipymän lyhentymisen voidaan arvioida vaikuttavan myös jär ven rehevyystasoon ja parantavan näin myös järven virkistyskäyttöedellytyksiä. Li sä ve den johtamisen jälkeenkin ravinnepitoisuudet Pöyliöjärvessä ovat sen verran korkeita, että järvi säilynee keskirehevänä (mesotrofinen). Vaihtoehdossa 4 pumppauksen vuotuiset energiakustannukset kasvavat nykyiseen verrattuna. Lisäksi veden johtaminen painovoimaisesti Ke mijär ves tä Kuumalampeen edellyttää putkijärjestelyjä Kuumalammen padolla. Alusta van arvion mukaan investointikustannukset olisivat noin Raportti toimitetaan liitteenä 6. Kauko Jaakkola on tehnyt valtuustoaloitteen samasta asiasta (Kemijoen veden joh ta mi nen Kuumalampeen). Aloite on liitteenä 7. (kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee raportin tiedok si ja esittää samalla kaupunginhallitukselle, että Jaakkolan valtuustoaloite voidaan katsoa loppuun käsitellyksi.

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 562/61/612/2014 TEKL 21 Tekninen osasto on teettänyt pohjavesialueiden suojelusuunnitelman Vuostimon, Kos ta mon, Kirppakankaan ja Lautasalmen pohjavesialueille. Tavoitteena oli kar toittaa pohjavesialueille kohdistuvia riskejä sekä mahdollisia toimenpiteitä riskien hallin taan. Suunnitelmaraportti toimitetaan liitteenä 8. Suunnitelmaraportin mukaan Vuostimon ja Lautasalmen pohjavesialueilla keskeisiä ris ki te ki jöi tä on asutus (jätevesijärjestelmät ja öljysäiliöt). Kaupungin nykyisten ympä ris tön suo je lu mää räys ten mukaan niin Vuostimossa kuin Lautasalmessakin uusien kiinteistöjen jätevedet on johdettava umpisäiliöön. Olemassa olevien kiin teis töjen osalta sallitaan maaperäkäsittely etäämpänä vedenottamosta. Raportin mukaan maa pe rä kä sit te lyä ei tulisi sallia lainkaan. Asia tulee ottaa esille, kun ym pä ris tönsuo je lu mää räyk siä ollaan seuraavan kerran päivittämässä. Kostamon pohjavesialueella keskeisiä riskitekijöitä ovat peltoviljely ja maa-ainesten ot to. Nykyiset rajoitukset peltoviljelylle näyttäisivät olevan riittäviä eikä peltojen lannoi tus mää riä, lannoitteita tai viljelytapoja tulisi muuttaa enemmän poh ja ve si vai kutuk sia aiheuttavaan suuntaan. Kirppakankaan pohjavesialueella riskit todettiin hyvin pieniksi ja suojaustaso on hyvä. Selvityksen mukaan pohjavedenottamoiden suojelutaso on varsin hyvällä tasolla kun han suunnitelmassa esitettyjä toimenpidesuosituksia toteutetaan ajan myötä. Suun ni tel man toteutumista seurataan erillisessä seurantaryhmässä. (kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee poh ja ve si alueiden suojelusuunnitelman tiedoksi.

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tuulivoima yleiskaavan laatiminen / wpd Finland Oy / Nuolivaaran - Kuninkaankuusikko 43/51/512/2015 TEKL 22 wpd Finland Oy on esittänyt kirjeellään , liite 9, yleiskaavan laatimista Nuo li vaa ran Kunin kaan kuusik ko alueelle tuulivoimahanketta varten. Tavoitteena on tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 3 MW. Tornin korkeus on metriä ja roottorin halkaisija metriä, sekä roottorin lavan la ki korkeus enimmillään noin 230 metriä. Tuulipuisto liitetään 110 kv ilmajohdolla val takun nan verkkoon Koillis-Lapin Sähkö Oy:n linjan kautta. Liityntävaihtoehtoja on kak si. Niiden pituus vaihtelee km. Hankekoko edellyttää yleiskaavan lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin suo rit tamis ta. Tarkoituksena on, että wpd Finland Oy hankkii konsultin kaavatyöhön. Rakennusluvat voimaloille haettaisiin ja rakentaminen käynnistettäisiin vuoden 2017 kuluessa ja näin tuulipuisto voisi olla tuotantokäytössä vuoden 2018 aikana. Alueet on esitetty Lapin liiton hallituksen esittämässä Rovaniemen ja Itä-La pin maakuntakaavan luonnoksessa tuulivoima-alueena kohdenumerolla tv Tuulipuiston toteuttaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Kemijärven kaupungin puolelle sijoittuisi voimalaa ja Sallan puolelle 2-3. Yhtiö esittää, että wpd Finland Oy vastaa kaavoituksen konsulttityön kuluista ja kun nal le syntyvistä kuulutus- ja muista suorista kuluista, joista on laadittu liitteen 10 mu kai nen sopimus. Yleiskaava voidaan laatia joko kuntien yhteisenä yleiskaavana tai molempien kuntien puolella omana yleiskaavana. Sallan kunnan kanssa (rakennustarkastaja Yrjän heik ki) käytyjen neuvottelun mukaisesti hanke suunnitellaan yhtenä ko ko nai suute na, mutta kumpikin kunta käsittelee ja hyväksyy kaavan omalta puoleltansa. Asiaa selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. (kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää käynnistää yleiskaa van laatimisen Nuolivaaran Kuninkaankuusikko alueelle tuulivoimahanketta var ten ja hyväksyy liitteen 10 mukaisen sopimuksen. Tiedoksi: Sallan kunta / Yrjänheikki wpd Finland Oy

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Lausunto Termusniemen ranta-asemakaavan luonnokseen 341/51/513/2014 TEKL 23 SITO Oy laatii ranta-asemakaavaa valtion maalle Termusniemessä noin 7,7 ha:n suu rui sel le alueelle. Kaava on kuulutettu vireille tulleeksi elo-syyskuussa Hankkeelle on laadittu kaavaluonnos sekä kaavaselostus, jotka ovat nähtävillä mm. internetissä osoitteessa Kaavaluonnos on liitteenä 11. Kulku kaava-alueelle on luonnoksessa osoitettu tulevaksi etelästä Ter mus lah dentien jatkeena. Metsähallituksella on oikeus ko. kulkuyhteyteen, tieyksiköt on määrät ty metsätaloudellisen käytön perusteella. Termuslahdentie kulkee nykyisin osittain erittäin lähellä vakituisesti asuttuja sekä lomakäytössä olevia rakennuksia ja lisään ty vä kulku voi aiheuttaa haittaa ko. kiinteistöjen käytölle. Luonnoksessa kaava-alueelle on osoitettu hyvin suora rantakaavatie kaava-alueen itä osaan, sijoittelu ei ole paras mahdollinen ja linjausta tulisikin muuttaa paremmin maas to-olo suh teet huomioon ottavaksi. Koska kyseessä on ns. maanomistajan laadituttama ranta-asemakaava, tulisi kaava mää räyk siin selvyyden vuoksi lisätä maankäyttö- ja rakennuslain 91 :n mu kainen määräys toteuttamisvastuun siirtämisestä kadun ja muun yleisen alueen osalta ko ko naan maanomistajalle tai -haltijalle. Luonnoksessa rakennusalueet on osoitettu kohtalaisen kauas rannasta ja ko kemuk set yleiskaavojen ja rantakaavojen toteuttamisessa ovat osoittaneet, että tulisi ol la mahdollisuus rantasaunan sijoittamiseen tonteilla lähelle rantaa. Asiaa selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. (kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan seu raa vaa; - tieyhteyttä kaava-alueelle tulisi tutkia myös alueen itäpuolella kulkevan tien kautta, jot ta vältyttäisiin mahdollisilta haitoilta olemassa olevalle asutukselle - kaava-alueen itäosaan rajalinjalle osoitettua suoraa kaavatietä tulisi vielä tutkia ot taen paremmin huomioon alueen maasto- ja korkeusolosuhteet - ranta-asemakaava-alueella ei tarvitse olla sitova tonttijako, vaan ohjeellinen, min kä lisäksi määräys, että rakennuskortteleihin voidaan muodostaa enintään kaa vas sa osoitettu määrä rakennuspaikkoja - kaavassa tulee maankäyttö- ja rakennuslain 91 :n mukaisesti määrätä, että ka dun ja muun yleisen alueen osalta toteuttamisvastuu on maanomistajalla

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta taikka -haltijalla - ennen lopullisen kaavaehdotuksen laatimista tulisi vielä tutkia rantasaunan ra ken ta mis mah dol li suus n. 20 metrin päähän rannasta - kaavassa esitetty rakennusalueen merkintä on ohjeellinen ja se tulisi muuttaa mää rää väk si. Päätös: Poropudas esitti Jaakkola-Räisäsen kannattamana, että RA 1 siirretään korttelin 2 eteläpuolelle. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen Poroputaan tekemällä lisäyksellä. Tiedoksi: SITO Oy

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätökset 44/00/007/2015 TEKL 24 Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai johtosäännössä mää rät ty kunnan viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi lautakunnan alai sen viranomaisen toimivaltaan siirretyn asian, jollei kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kau pun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Kunnallistekniikan päällikön päätös: : Sairaala Lapponian tontilla olevan runkoviemärin uusimiseen tar vitta vat viemäritarvikkeet hankitaan Ahlsell Oy:ltä tarjouksensa mukaan ko ko nais hintaan 8.518,00 (alv 0 %). (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (puheenjohtaja/tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää, ett ei se ota käsiteltäväkseen edellä mainittua viranhaltijapäätöstä. Päätös:Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan/teknisen johtajan päätösesityksen.

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat TEKL 25 Teknisen johtajan päätökset: : Kaupungintalon sisäilman laadun parantamiseen liittyvä kor jaussuun ni tel ma tilataan Vahanen Oy:ltä tuntiveloitusperusteisesti arvioiden työ me nekki ar vion h mukaan n , ,00 (alv 0 %) : Pienehköjen hankkeiden arkkitehtisuunnittelu vuosille tila taan ensisijaisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Sep po Koutaniemi Ky:ltä. (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Teknisen osaston ajankohtaiset asiat TEKL 26 Tekninen johtaja esittelee tekniselle lautakunnalle teknisen osaston ajankohtaisia asioita. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Muut asiat TEKL 27 Seuraava kokous on klo 16:00 alkaen.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot