KUNNANHALLITUS 2/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 2/2015"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja Poissa Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Vainionpää Joni Kaskimäki Veijo Laitila Sami Honkanen Arja kunnanjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapj kunnanvaltuuston II varapj kunnanvaltuuston III varapj palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 SELVITYS POHJOIS-SATAKUNNAN MAISEMA-ALUEISTA 3 ALUEARKKITEHTITOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUS 6 LAUSUNTO VAPO OY:N POHJOISNEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 9 MUUT ASIAT 10 ILMOITUSASIAT 13 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 19

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 22 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 23 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Järvinen ja Kaija Kangas.

4 SELVITYS POHJOIS-SATAKUNNAN MAISEMA-ALUEISTA Rakltk Ympäristöministeriö on käynnistänyt valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin. Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet on Satakunnassa inventoitu Satakuntaliiton Katson maalaismaisemaa -hankkeessa, jonka yhteydessä on arvioitu maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Katson maalaismaisemaa -hankkeessa Karviaan ehdotettu maakunnallisesti arvokas maisema-alue kattaa laajalti ranta-alueita järvien ja jokien jatkumossa, etenkin Karvian Pohjoisosassa, keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Karviassa on jo maakuntakaavassa osoitettuja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä (kh2 alueita) nykyisin 16 km2, josta valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöalueita (kh1) on 14,5 km2. Uusi maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-aluerajausehdotus on 32 km2, eli 200 % suurempi kuin aikaisemmat suojellut kulttuuriympäristöalueet. Satakuntaliiton tekemä kulttuurimaisemaselvitystä oli Karvian kunnan viranomaisten mielestä osittain virheellisesti tehty ja siksi yhdessä aluearkkitehdin kanssa päätettiin, että Kankaanpään ympäristökeskus, aluearkkitehdin johdolla laatii vastineen maisema-alueselvitykseen. Selvityksen lähtökotina oli: nykyisessä maakuntakaavassa on jo nykyisellään laajat kh1 ja kh2 alueet, jotka juridisesti vastaavat nyt käsillä olevia alueita olennaista näiden uusien osoitettujen maisema-alueiden osalta on, että suurimmalla osalla kyseisillä alueilla ei ole voimassa olevia osayleiskaavoja, joten maakuntakaava tulee ohjaamaan suoraan näiden alueiden rakentamista. alueilla, joilla on jo osayleiskaava, ei rajauksen vaikutus ole merkittävä. vaikutus syntyy, jos kaavaa on tarve muuttaa tai laajentaa. Kankaanpään ympäristökeskuksen raportissa ehdotetun maisema-aluerajauksen pintaala pysyy noin 32 km2, mutta aluetta on muutettu. Se kattaa Kirkkojärven ja Karvianjärven maisema-alueet joilla sijaitsevat myös maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (kh2) sekä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöalueet (kh1). Raportin rajamuutosten perusteet Satakuntaliiton esittämiin maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alue ehdotuksiin ovat seuraavat: Elinkeinotoiminnan ja maisema-arvojen huomioimisen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa kaikkia avoimia peltoalueita arvokkaiksi. Lähes kaikkien avointen peltomaisemien osoittaminen arvokkaiksi on kohtuutonta maanomistajien ja kunnan kannalta. Maisema-alue luokitus tulisi osoittaa keskeisille alueille.

5 Edustavimmat maakuntien mukaiset maisema-alueet on suojeltu valtakunnallisesti arvokkaina maisema-alueina (vma). Kun koko Pohjois-Satakunnan alueella on laajat maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet menettää arvotus merkitystään ja hankaloittaa maankäytön ohjattavuutta. Eri viranomaiset tulevat soveltamaan tulkintaa, mikä luo rajoituksia ja hankaloittaa alueiden kehittämistä uusin toiminnoin. Maaseudun kehittäminen ei voi kaikkialla tapahtua maiseman ehdoilla (esim. tulevaisuudessa mahdollisesti yleistyvät laajat uusiutuvan energian tuotantoalueet). Laajojen maisema-alueiden hoidon ja ylläpidon järjestäminen sekä niiden kustannukset ovat ongelma. Maisema-alueiden rajaaminen tulisi tehdä yhdessä kunnan edustajien ja kuntalaisten kanssa. Tietoisuus lisää maiseman arvostusta ja turvaa niiden säilymistä. Liitteet: Katson maalaismaisemaa hankkeen esitys Karvian uusista maisema-alueista Kankaanpään ympäristökeskuksen laatima vastine/ehdotus Karvian uusista maisema-alueista RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta esittää Lounais-Suomen Ely-keskukselle ja Satakuntaliitolle, että lähtökohtaisesti uusien maisema-alueiden osoittamiselle ei ole Karviassa perusteita vaan edustavimmat maakuntien mukaiset maisema-alueet on jo suojeltu valtakunnallisesti arvokkaina maisema-alueina (vma). Jos kuitenkin uusia maisema-alueita halutaan osoittaa, tulee alueiden osoittamiselle olla selkeät perusteet ettei maisema-alue merkitys menetä merkitystään. Esimerkiksi pelkästään avoin peltomaisema ei ole riittävä peruste vaan asiaa tulee tarkastella myös muista näkökohdista. Uusien maisema-alueiden tarkastelussa tulee ottaa huomioon Kankaanpään ympäristökeskuksen laatima vastine. Mahdollisesti uudet maisema-aluelisäykset eivät saa tulevaisuudessa tulla rajoittamaan alueiden rakentamista ja kehittämistä. Maaseudulle tulee antaa mahdollisuus kehittyä, jotta alueet saataisiin pidettyä elinvoimaisina. Rakennuslautakunta toteaa myös, että Satakuntaliitto ei ole riittävästi tiedottanut selvityshankkeesta ja selvityksen tuloksista alueen asukkaita eikä kuntien viranomaisia. Lopullisen lausunnon asiasta antaa kunnanhallitus PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH

6 16 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus antaa asiassa rakennuslautakunnan mukaisen lausunnon. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti jättää asian vielä pöydälle tarkempaa tarkastelua varten. KH 24 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. PÄÄTÖS: Asian alustajaksi pyydetty Satakuntaliiton edustaja ei ollut päivämäärävirheen vuoksi voinut saapua paikalle, joten henkilölle esitetään kutsu seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen, jossa asian käsittelyä jatketaan.

7 ALUEARKKITEHTITOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUS KH 25 Ympäristöministeriö on antanut päätöksen DnroYM3/512/2014 aluearkkitehtitoimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta, jota Kankaanpään kaupunki on hakenut ja josta päätös on lähetetty tiedoksi myös muille Kankaanpään aluearkkitehtitoiminnassa mukana oleville kunnille. Ympäristöministeriö myöntää Kankaanpään kaupungille valtionavustusta enintään euroa aluearkkitehtitoiminnan harjoittamiseen hakemuksen mukaisesti vuoden 2015 aikana siten, että avustettavan toiminnan osuus on 90 % ja se suuntautuu Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntiin. Kankaanpään kaupungin osuus on 10 % aluearkkitehdin työpanoksesta eikä tämä osuus kuulu valtionavustuksen piiriin, vaan kaupunki osallistuu toimintaan kokonaan omalla kustannuksellaan. Avustus maksetaan selvitysten ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Liitteet: Päätös , Dnro YM3/512/2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen.

8 LAUSUNTO VAPO OY:N POHJOISNEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KH 26 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kunnalle lausuntopyynnön Vapo Oy:n Pohjoisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta. Tiivistelmä: Vapo Oy hakee Pohjoisnevan turvetuotantoalueen lupamääräysten tarkistamista. Turvetuotantoalue sijaitsee Parkanon kaupungissa noin 18 km kuntataajamasta luoteeseen. Pohjoisnevan turvetuotantoalueelle on myönnetty ympäristölupa Turvetuotanto on alkanut alueella vuonna 1999 ja tuotanto päättyy arviolta vuonna Tuotannosta on poistunut 3,9 ha. Tuotantoalue sijaitsee osin Karvianjoen päävesistöalueen (36) Suomijoen valumaalueella (36.08) ja tarkemmin Kattilajoen valuma-alueella ja osittain Kokemäenjoen päävesistöalueen Kuivasjärven valuma-alueella (35.56). Kaikki Pohjoisnevan kuivatusvedet johdetaan Kattilajoen valuma-alueelle (36.084). Pohjoisnevan kuivatusvedet johdetaan laskuojaa pitkin Rihkaanjärvenpuron kautta Suomilammiin, josta vedet virtaavat Kattilajoen kautta Suomijärveen, Suomijokeen ja lopulta Karvianjokeen. Pohjoisnevan jäljellä oleva tuotantopinta-ala on 41,9 ha. Keskimääräinen turpeen vuosituotantomäärä on noin m3 jyrsinpolttoturvetta. Kysynnän mukaan alueella voidaan tuottaa myös palaturvetta. Vesienkäsittelymenetelmänä ovat sarkaojarakenteiden ja virtaamansäätöpatojen lisäksi laskeutusallas ja pintavalutuskenttä. Laskeutusallas toimii myös pumppausaltaana. Hakija esittää ensisijaisesti käsitellyn veden pitoisuudelle raja-arvoja: kokonaisfosforille 70 μg/l, kokonaistypelle μg/l ja kiintoaineelle 8 mg/l. Jos pitoisuus käsitellyssä vedessä on edellä mainittuja arvoja korkeampi, niin tällöin pintavalutuskentän puhdistustehon tulee olla kiintoaineen osalta 40 % ja kokonaistypen ja kokonaisfosforin osalta 20 %. Hakijan arvion mukaan tuotannosta aiheutuva vuosittainen nettopäästö tulee olemaan noin 6,1-7,5 kg fosforia, kg typpeä ja kg kiintoainetta. Kemiallisesti hapettuvien orgaanisten yhdisteiden vuosittaiseksi nettopäästöksi hakija arvioi kg. Tuotantoalueesta noin metrin etäisyydellä sijaitsee kuusi vapaa-ajan asumiskäytössä olevaa asuinkiinteistöä. Turvetuotannon päästöistä kalataloudelle aiheutuva haitta korvataan 300 euron kalatalousmaksulla. Hakijan arvion mukaan päästöistä ei aiheudu muuta korvattavaa haittaa. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä aluehallintovirastoon ensisijaisesti sähköistä asiointilomaketta käyttäen tai sähköpostilla tai kirjallisena postitse osoitteella: Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, Vaasa.

9 Lausunnossa on mainittava asian diaarinumero LSSAVI /17/04.08/2014. Liitteet: Lausuntopyyntö ; LSSAVI/17/04.08/2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Vapo Oy Pohjoisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että vesistön kuormitusta seurataan säännöllisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Vapo Oy Pohjoisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että vesistön kuormitusta seurataan säännöllisesti.

10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 27 Tarkastuslautakunta on kokoontunut ja laatinut siitä pöytäkirjan. Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

11 MUUT ASIAT KH 28 Kunnanhallituksen muut asiat: 1. Kankaanpään sivistyslautakunnan pöytäkirjanote , Erityisopetuksen järjestämistä koskeva sopimus Porin kaupungin kanssa; mukana myös sopimusluonnos. Merkittiin tiedoksi. 2. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta vietetään vuonna 2017; Satakuntaliitto ja Porin kaupunki kutsuvat maakunnan kunnat ja eri toimijat Suomen 100 vuotisjuhlavuoden maakunnallista suunnittelua ja toteuttamista varten neuvottelutilaisuuteen perjantaina 20. maaliskuuta 2015 kello Ravintola Liisanpuiston auditorioon, Liisankatu 20, Pori. Tilaisuuteen toivotaan Karvian kunnasta osallistuttavan parhaaksi katsomallamme määrällä (1 4 henkilöä). Kunnanhallitus päätti, että nuorisosihteeri Maria Laaksoharju osallistuu Karvian kunnan edustajana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan suunnittelutilaisuuteen. Mukaan voi lähteä myös muita edustajia. Ilmoittautuminen mennessä. 3. Kiinteistön omistusoikeuden siirtäminen Antti Aittokallion perikunta pyytää Karvian kunnalta omistusoikeuden siirtoa Kantin kylässä sijaitsevasta maaalueesta, joka on kiinteistörekisteriotteessa merkitty Karvian kunnan omistukseen ja jonka rekisterinumero on Alue sijaitsee Antti Aittokallion perikunnan kiinteistön vieressä. Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja selvittää peltomaan käypää hintatasoa alueella toteutuneiden kauppojen perusteella, minkä jälkeen neuvotellaan mahdollisesta alueen myynnistä. Kunnan omistuksessa olevan maan myynnistä päättää kunnanhallituksen esityksen pohjalta kunnanvaltuusto. 4. Viru-Nigulan kunnan kutsu 10 hengelle Leader tapaamiseen Tilaisuuteen on kunnanhallitus nimennyt jo aiemmin Kantin koulun johtajaopettaja Marjo Yliluoman, joka on luvannut käyttää leader konferenssissa puheenvuoron yrittäjyyskasvatuksesta sekä yrittäjien, yhdistysten ja koulun välisestä yhteistyöstä. Yliluoman ja mahdollisen bussinkuljettajan lisäksi jää kahdeksan (8) vapaata paikkaa. Arto Papunen oli toimittanut kunnanhallitukselle esitettäväksi ystävyyskuntatoiminnan yhteistyötä koskevia ehdotuksia. (Liitteenä) Kunnanhallitus nimeää lähtijät ja päättää muista matkaan liittyvistä valmisteluista. Kunnanhallitus nimesi matkaan lähtijät: Marjo Yliluoman, Jari Kanniston, Rauni Virtasen, Krista Antilan, Voitto Raita-ahon, Sami Laitilan, Arto Papusen, Elvi

12 Vuorelan, Ilpo Vuorelan ja Tomi Ylilammin. Varalle kysytään Seppo Lamminmäkeä. 5. Kannanotto Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä Pirkanmaan maakunnassa sekä raja-alueilla. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on irtisanonut Pirkanmaan maakunnan sekä eräiden raja-alueiden (Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia Siikainen) sopimukset talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä. Sopimuksen päättyvät irtisanomisaikaa noudattaen Kunnilta on pyydetty kannanottoja ja vastauksia esitettyihin kysymyksiin mennessä Alustavasti on keskusteltu asiasta PoSa kuntien kesken ja palvelu halutaan pitää alueella. Lausunto tuodaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. 6. Vuoden 2015 itsenäisyyspäivän kunniamerkkien hakeminen: Ritarikuntien kunniamerkit tulevat lähiaikoina haettaviksi. Mikäli aikataulut ovat samat kuin aikaisempina vuosina niin hakemukset tulee valmistella ja lähettää kunnasta eteenpäin huhtikuun loppuun mennessä. Tarvitaanko uusi toimikunta tälle vuodelle vai mennäänkö entisellä? Kunniamerkkitoimikunnassa oli viime vuonna joka valtuustoryhmästä jäsen eli Esa Pukkila, Jukka Ohrankämmen, Aarre Välimäki sekä Veijo Kaskimäki. Kunnanhallitus päätti, että sama toimikunta jatkaa tehtävässään vielä tänä vuonna. 7. Vapo on tiedustellut Karvian kunnan omistamaa Ärmätinsuntin suoaluetta. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti, että ensisijaisesti kysytään maanvaihdon mahdollisuutta, jossa kysymykseen vaihtomaana tulisi metsämaa. Vaihtomaan hinnoittelussa käytettäisiin ulkopuolista asiantuntijaa. Mikäli kysymykseen tulisi suoalueen myynti, niin se tulisi tapahtumaan tarjousten perusteella. 8. Vuoden 2015 kumppanuusneuvottelut käydään Satakunnan sairaanhoitopiirissä keskiviikkona klo Kunnanhallitus päätti, että neuvotteluihin lähtevät puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja. Ilmoittautuminen Sari Vainiolle mennessä s-postilla 9. Kunnanjohtaja antoi kunnanhallitukselle selityksen kunnan saatavien tilanteesta. 10. Kunnanhallituksen jäsen Antti Otava kysyi Riihiluoman tilan vaiheesta. Kunnanjohtaja ilmoitti, että kevään tullen päästään merkitsemään kunnalle tullut perintöosuus maastoon. Sen jälkeen mietitään jatkotoimista.

13 11. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Veijo Kaskimäki toi kuntalaisten huolen iäkkäistä omaisistaan, joiden hoito tapahtuu kodin ulkopuolella. Omaiset toivovat, että vanhukset pääsisivät hoitoon mahdollisimman lähelle omaisiaan. Kunnanjohtaja kertoi olleensa yhteydessä vanhustyönjohtaja Anne Vanhataloon. Kunnanjohtaja oli muistuttanut, että karvialaisia vanhuksia tulee sijoittaa Karviaan. Syreenissä on tällä hetkellä vapaita paikkoja. Toisena asiana Veijo Kaskimäki muistutti Karvian tiestön huonosta kunnosta teiden 273 ja 274 osalta. Niistä tulee laittaa pikaisesti viestiä valtion suuntaan. Päätettiin ottaa molempien teiden tilanne seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. 12. Kunnanvaltuuston III puheenjohtaja Sami Laitila kantoi huolta liikenteen ja jalankulkijoiden turvallisuudesta Kantin jokisillan alueella sekä Koskitien kautta Hiekkamyllylle virheellisesti ohjautuvasta rekkaliikenteestä. Navigaattori ohjaa lyhimmän reitin Hiekkamyllylle Koskitien kautta. Reitti ei ole raskaalle liikenteelle soveltuva. Todettiin, että on tiekunnan asia laittaa tarvittavat liikennemerkit, jotta raskas Hiekkamyllylle menevä liikenne ei ohjaudu virheellisesti Koskitielle. Siten vältytään vaaratilanteilta. 13. Puheenjohtaja muistutti, että kunnanjohtajan kanssa tulee käydä vuotuinen kehityskeskustelu. Ajankohdasta päätettiin sopia sähköpostitse.

14 ILMOITUSASIAT KH 29 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan ELY-keskus Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2014 (suluissa edellisen kuun arvot) Joulukuun lopussa Satakunnan työttömyysaste oli 14,5 % (12,9 %), ja Karvian 14,7% (12.5 %). Karviassa työttömiä työnhakijoita oli edellisvuoden vastaavan kuukauden lopussa 147 ja nyt 164, joten muutos on 11,6 %. Työttömistä työnhakijoista tilastokuukauden lopussa (suluissa edellisessä kuussa) naisia oli 55(46), alle 25-vuotiaita 21 (14), yli 50- vuotiaita 71 (63) ja pitkäaikaistyöttömiä 32 (29) Avoimia työpaikkoja oli 4 (8) kappaletta. Seuraava työllisyyskatsaus 1/2015 julkaistaan ti Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Kuntaliiton kanssa Kuntainfo 2/2015, Kuntakorvauksen laskeminen eräissä kotikunnan vaihtumistilanteissa Tarkistus kuntainfoon 2/2011 (Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa) Kotikuntalain (201/1994) 3 a :n mukaan pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla on kotikunnan valintaoikeus. Oikeus koskee henkilöä joka on viranomaispäätöksellä sijoitettu laitoshoitoon, perhehoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla muun kuin kotikuntansa alueella. Sosiaalihuoltolain 42 a :ssä todetaan, että henkilön käyttäessä kotikuntalain 3 a :ssä säädettyä kotikunnan valintaoikeuttaan, palveluja koskeva järjestämisvastuu siirtyy muuttopäivästä uudelle kotikunnalle. Lisäksi sosiaalihuoltolain (710/1982) 16 a :n mukaan henkilöllä, joka ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi ei kykene asumaan itsenäisesti, on oikeus hakea palveluja ja hoitopaikkaa myös muusta kuin kotikunnastaan. Kunnan tulee käsitellä hakemus, arvioida hakijan palvelutarve ja tehdä palvelujen myöntämisestä päätös. Saatuaan palveluja koskevan päätöksen hakija voi muuttaa kyseiseen kuntaan. Kuntaliitto Yleiskirje 3/2015, Työllisyyspalveluihin liittyvät lainsäädäntömuutokset Työllistymistä edistävä minialainen yhteispalvelu (TYP)

15 Opetushallitus Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä koskeva laki kumottiin Monialainen työllistymissuunnitelma korvaa osin aktivointisuunnitelman Työttömien pääsy velkajärjestelyyn helpottui Palkkatuen uudistus Irtisanomisen, lomauttamisen ja osa-aikatyöntekijöiden vaikutus palkkatuen myöntämiseen Kuntaliiton työpoliittinen ohjelma Kuntaliiton ylläpitämillä nettisivuilla julkaistaan ajankohtaista tietoa uudistuksen etenemisestä. Sivu avautuvat Yleiskirje on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa Kuntaliitto > Yleiskirjeet ja lausunnot Kuntaliiton tiedote: Onnea kunnat! Kunnallinen itsehallinto 150 v Suomalaisen kunnallisen itsehallinnon 150 vuotisjuhlaa vietetään arvokkaan kuntatyön merkeissä. Helsingissä pidettävään juhlaseminaariin odotetaan kutsuttujen ilmoittautuvan 1.2.mennessä. Seminaaria voi seurata myös Internetin kautta osoitteessa Kuntaliiton hallitus käsittelee 5.2.demoratiapoliittista asiakirjaa, jossa viitoitetaan kunnallisen itsehallinnon ja kansanvallan tulevaisuutta. Tämä materiaali ja ohjeistus tulee kuntien käyttöön juhlapäivänä osoitteeseen Perusopetuksen järjestäjät / Kerhotoiminnanvaltionavustus v Opetushallitus on asettanut haettavaksi 2015 avustuksen kerhotoiminnan kehittämiseen. Tänä vuonna jaettava summa on euroa. Valtionavustuksen haku on avoinna ja hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa: Lomake tallennetaan, tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään Opetushallituksen kirjaamoon os. PL 380, Helsinki. Avustuksen myöntämisen eräänä ehtona on, että hakija on toimittanut vuonna 2013 myönnetystä avustuksesta raportin, mikäli hakijalle on tuolloin avustusta myönnetty eikä avustuksen käytölle ole myönnetty jatkoaikaa. Tieto on välitetty perusopetuksen järjestäjille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ARA:n kirje ; Dnro 20808/021/15

16 Satakuntaliitto Vuoden 2015 hakuohjeet ARA:n kirje ; Dnro 20844/021/15 Ohje korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2015 Satakunta ja Selkämeri mukana Visit Finlandin strategisessa Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi -projektissa Satakunta ja Selkämeri kuuluvat alueeseen, jolla tullaan toteuttamaan Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi projekti. Konkreettisia toimenpiteitä ei ole vielä päätetty. Merellinen saariston kansainvälisesti tunnetuksi projektissa tavoitteena on kehittää saaristomatkailun tuotetarjontaa ja määritellä yhtenäinen saariston brändi, joka parantaa koko pitkän rannikkoalueen mahdollisuuksia houkutella kansainvälisiä matkailijoita. Tavoitteena on myöskin jo alkuun määritellä tärkeimmät matkailukeskittymät, niin kutsutut saariston portit, joita kehittämällä saariston saavutettavuus ja palveluinfrastuktuuri saadaan nopeimmin vastaamaan matkailijoiden edellyttämää laatutasoa. Yksitäisten pienten matkailuyritysten resurssit kansainväliseen liiketoimintaan ovat usein rajalliset, mutta kansainvälinen markkinointi ja myynti helpottuvat huomattavasti, kun rakennetaan toimivien verkostojen muodostamia riittävän suuria palvelukeskittymiä ja yhdistetään resurssit. Merellinen saariston kansainvälisesti tunnetuksi projektiin osallistumaan kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Visit Finlandin kehitysjohtaja Kristiina Hietasaareen (etunimi.sukunimi(at)visitfinland.com tai Maakuntahallituksen pöytäkirjaan pääsee tutustumaan osoitteessa: bid= 586 Satakuntaliitto tiedottaa: Sinulla on mahdollisuus laittaa oman yrityksesi tiedotettavia asioita Satakunnan facebook sivulle osoitteessa: https://www.facebook.com/satakuntafi Esimerkiksi tapahtumia, alemyyntejä, tuoretta tarjolla ym. Tykkää sivustosta, ole hyvä. satakunta.fi sivusto on meidän kaikkien yhteinen sivusto, jota voit hyödyntää esim. kertoaksesi asiakkaallesi alueen palveluista ja nähtävyyksistä.l Arvoisa satakuntalainen matkailupalvelujen tarjoaja!

17 Satakunnan ammattikorkeakoulu on järjestämässä yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen, FresCo Ravintoloiden, Rauman kaupunginteatterin ja Rauman matkailun kanssa Satakunnan matkailuyrittäjien myyntitapahtumaa SATAKUNTA HYVÄÄ KOHDETTA. Tapahtuman ajankohta ja paikka: Keskiviikkona klo , Rauma-Sali, Satamakatu 26, Rauma Kutsumme teidät näytteilleasettajiksi tähän tapahtumaan! Sitovat ilmoittautumiset su mennessä e-lomakkeella: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/4061/lomake.html Lisätietoja Soile Vahela/ SAMK Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusi tilasto on julkaistu: Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sairaaloiden tuottavuudesta voi lukea nettiosoitteessa: Sairaaloiden toiminta- ja tuottavuustiedot tietokannoissa (Benchmarking)< den-toiminta-ja-tuottavuus/raportointi/tietokannat> Lausuntopyynnöt sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimenpanohankkeen (Kansa-hanke) hankesuunnitelmasta sekä sosiaalihuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Lausunnon antaminen ohjattu PoSalle, jonka tehtäväksi on annettu hoitaa sosiaalihuollon palvelut Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallituksen esityslista 1/2015 Kokous N2 neuvotteluhuoneessa. Muutos sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen esityslistaan. Muutos koskee 3 Toiminnan ja talouden raportti 1 11 kk/2014 ja vuoden 2014 tilinpäätösjärjestelyt

18 Sisällön muutos koskee arviota sairaanhoitopiirin vuoden 2014 tilikauden tuloksesta ja samalla arviota ennen tilinpäätöstä tehtävästä hinnanalennuksesta / hyvityksestä jäsenkunnille ja sopimuskunnille. Alkuperäisessä esityslistassa arviona oli n. 5 Me, mutta arvioksi on tarkentunut esityslistan lähettämisen jälkeen noin 7 miljoonaa euroa. Tieto on edelleen alustava, ja saattaa muuttua jonkin verran tilinpäätökseen mennessä, mutta se on kuitenkin parempi arvio kuin alkuperäinen. Yhtymähallituksen pöytäkirjanote Toiminnan ja talouden raportti 1 11 kk/2014 ja vuoden 2014 tilinpäätösjärjestelyt Yhtymähallituksen pöytäkirjanote Sisäisen tarkastuksen raportti; Potilasvakuutuksen kilpailuttaminen Yhtymähallituksen pöytäkirjanote ISO 9001:2008 standardin mukainen laadunhallintasertifikaatti sosiaalipalvelujen toimialueelle Ennakkotietoa Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelumaksuista, kuntalaskutuksesta sairaanhoidosta, päivystyspalveluista, sosiaalipalveluista sekä erityisvelvoitteista Sairaanhoidon osuus: TA Ostot yhteensä Toteuma 96,40 % Päivystyspalvelut: TA TP Toteuma 178,7 % Sosiaalipalvelut: TA TP Toteuma 77,5 % Erityisvelvoitteet Ensihoitopalvelut: TA 2014 ennakot Toteutunut Lisälasku Muut erityisvelvoitteet: TA 2014 ennakot Toteutunut Lisälasku Lisälasku yhteensä e Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SATAEDU Yhtymähallituksen kokouskutsu 1, klo 17 Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

19 Vapo Oy/ Asiakasalue Lounas Loukaskeitaan valuma-alueen rajaus Vapo tiedottaa suunnitelmasta Loukaskeitaan (Karvia) tuotannosta poistuneen aluen (L4) rajaamiseksi pintavalutuskentän ulkopuolelle. Tuotannosta poistunut alue on ollut Vapo Oy:llä vuokralla ja se on palautettu maanomistajalle Vapo Oy:n mukaan valumaalueen rajaus yritetään tehdä olosuhteet huomioiden mahdollisimman pian. Työt yritetään kuitenkin saada valmiiksi viimeistään loppuun mennessä. Tieto on saatettu myös Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tietoon. Mediverkko Terveyspalvelut Oy Työterveyshuollon tiedote: Helmikuun 2015 alusta alkaen tehdään joitakin muutoksia työterveyshuollon toimintakäytäntöihin. Tavoitteena on vähentää jonotusaikaa päivystävälle hoitajalle sekä rauhoittaa vastaanottoja puheluista. Päivystävän työterveyshoitajan vastaanotto Kankaanpään toimipisteessä Linnankatu alkaen klo 8 11 ilman ajanvarausta ja iltapäivällä vastaanotto ajanvarauksella puh Puhelut: Myös puheluja varten on varattu aikaa työterveyshoitaja soittaa takaisin ilmoitettuun puhelinnumeroon päivän aikana. Puhelinaikojen varaus puh Kunnan omat toimielimet Rakennuslautakunnan pöytäkirjanotteet kokouksesta Selvitys Pohjois-Satakunnan maisema-alueista 7 Arto Sarviluoma ja Tomi Alatalon maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Santametsä 17:30 8 Timo Ylimäen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Kivikko 17:34 Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Virallinen lehti 7 / Virallinen lehti 10 / Virallinen lehti 13/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

20 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 30 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot