KEMI TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMI TORNION AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 KEMI TORNION AMMATTIKORKEAKOULU PALVELUKSEEN HALUTAAN SOSIONOMI (AMK) TAI VASTAAVA SOSIAALIALAN AMMATTILAINEN Sosionomien (AMK) koulutus ja sijoittuminen työmarkkinoille KVALIFIKAATIOT MURROKSESSA? -tutkimushanke Jaana Ilmasti Sosiaalialan koulutusohjelma Yhteisö- ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI 2006 Kemi Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B: Opinnäytteitä 1/2009

2 2 JULKAISIJA PUBLISHER Kemi Tornion ammattikorkeakoulu PL Kemi puh (0) Kemi Tornion ammattikorkeakoulu ja tekijä Toimittaja: Leena Viinamäki ISBN: ISSN:

3 3 SAATTEEKSI Jaana Ilmastin opinnäytetyö liittyy Kvalifikaatiot murroksessa? -tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään työnantajien rekrytointikäytäntöjä ja kvalifikaatiovaatimuksia sekä koulutuksen työvoimalle tuomia kvalifikaatioita. KVALIFIKAATIOT MURROKSESSA? - tutkimushankkeen ja siten myös Jaana Ilmastin opinnäytetyön kontekstina ovat havainnot 1990-luvulla Suomessakin realisoituneista uudentyyppisistä koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Toimin hankkeessa vastuullisena tutkijana tutkien koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden rakenteistumisen reunaehtoja kvalifikaatioiden kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. Sosionomiopiskelija Jaana Ilmasti on perehtynyt opinnäytetyössään erityisesti sosionomien rekrytointia, rekrytoitumista ja kvalifikaatiovaatimuksia koskeviin kysymyksiin. Hankkeen päätutkimusaineiston muodostavat Helsingin Sanomien vuoden 2004 sunnuntainumerojen työ- ja koulutuspaikkailmoitukset ja relevantit tilastot. Lisäksi olen laatinut Jaanan kanssa yhteisen avaininformanteille kohdennetun posti/e-kyselyn, jossa ovat yhdistyneet meidän molempien intressit. Tulevana sosionomina (AMK), Jaanan tavoitteena on ollut saada selkoa sosionomi (AMK) työmarkkinoille sijoittumismahdollisuuksista sekä tutkimusmenetelmäopetuksesta ja opinnäytetyöprosessin kehittämisestä. Vastuullisena opettajana minun intressinä on puolestaan ollut saada selkoa erityisesti avaininformanttien käsityksistä sosionomien työelämässä tarvitsemista tutkimus- ja työmenetelmäosaamisesta. Jaana Ilmasti on opinnäytetyössään esittänyt oivallisella tavalla ja onnistuneesti johtopäätöksiä sosiaalialan korkeakoulutuksesta ja siihen liittyvän keskustelun uusista piirteistä sekä sijoittumisesta työmarkkinoille. Keskustelu siitä, miten sosionomin (AMK) työtehtävät sijoittuvat sosiaalihuollon eri alueilla suhteessa sosiaalityöntekijään (maist.) edelleen jatkuu. Opinnäytetyö on ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan tekemäksi opinnäytetyöksi ajankohtainen ja rohkea puheenvuoro sosionomien (AMK) työllistymisen problematiikkaan. Opinnäytetyö on myös ennakkoluuloton, mutta hyvä esimerkki ammattikorkeakoulussakin tarvittavasta akateemissävytteisestä opinnäytetyötyypistä, jossa opiskelijan intressinä on ollut tehdä kattava tutkimuksenomainen kartoitus sosionomien asemasta, roolista ja kvalifikaatiovaatimuksista osana sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittanutta työvoimaa. Henkilökohtaisesti olen kokenut mielenkiintoisen ja opettavaisen oppimisprosessin ohjatessani Jaanaa hänen ammattikorkeakoulututkintoonsa liittyvän opinnäytetyön teossa sekä taittaessani ja toimittaessani ns. wanhanajan talkoohengessä opinnäytetyötä julkaisukelpoiseksi Kemi Tornion ammattikorkeakoulun Sarja B. Opinnäytteitä -julkaisusarjaan yhteistyössä Jaanan kanssa. Meidän molempien opiskelu- ja työkiireidemme vuoksi opinnäytetyön julkaiseminen valitettavasti realisoituu huomattavasti myöhemmin sen valmistumisen jälkeen mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, koska opinnäytetyö sisältää muun muassa esimerkinomaisen koonnoksen vuonna 2006 käydystä sosiaalialan toimijakeskustelusta eri intressitahojen kirjoittamine lausuntoineen. Toivon Jaanalle menestystä ja mahdollisuutta osoittaa pätevyyttään jatkossakin vastaavissa hankkeissa ja sosionomin (AMK) ammattitaitoa edellyttävissä työtehtävissä sekä rohkeutta kirjoittaa tekemänsä opinnäytetyöntyyppisiä puheenvuoroja myös tulevaisuudessa. Kemissä joululeivonnaisten leipomisen aikaan joulukuun 16. päivänä 2008 Leena Viinamäki (YTT) Sosiaalialan koulutusohjelman yliopettaja

4 4 Tekijä(t): Työn nimi: Sivuja (+ liitteitä): Jaana Ilmasti Palvelukseen halutaan sosionomi (AMK) tai vastaava sosiaalialan ammattilainen liitettä Opinnäytetyön kuvaus: Opinnäytetyössäni tarkastelen ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) ja sosionomi (ylempi AMK) tutkintojen tuottamia pätevyyksiä sekä tutkinnon suorittaneiden työmarkkinarelevanssiutta ja sijoittumista työmarkkinoille sekä koulutus- että työmarkkinoiden näkökulmasta. Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuuslain ja tehtävärakenteiden uudistamisen myötä sosionomi (AMK) tutkinnon työmarkkinarelevanssius punnitaan uudella tavalla. Myös sosiaalialan kouluttajien ja yhteiskunnallisten toimijoiden käymä julkinen keskustelu linjaa sosionomien (AMK ja ylempi AMK) koulutusten sisältöä ja sijoittumista työmarkkinoilla. Teoreettinen ja käsitteellinen esittely: Tutkimuksen teoreettinen osuus käsittelee Kvalifikaatiot murroksessa? -tutkimushanketta, Suomen koulutusjärjestelmää, sosionomi (AMK) ja sosionomi (ylempi AMK) tutkintoja sekä edellä mainittujen tutkintojen suorittaneiden sijoittumista sosiaalihuollon ammattitehtäviin suhteessa sosiaalityöntekijä (maist.) tutkinnon suorittaneisiin. Metodologinen esittely: Käytän opinnäytetyössäni grounded theorya Helsingin Sanomien sunnuntainumerojen työ- ja koulutuspaikkailmoitusten (N=11 179) ja sosiaalialan koulutusjärjestelmän ja toimijoiden lausuntojen osalta. Toinen tutkimusmetodini on delfi-tutkimuksen (N=32) sovellus. Keskeiset tutkimustulokset: Korkeakoulututkintojen viitekehyksessä kuvataan suomalaiset korkeakoulututkinnot eurooppalaisessa yhteistyössä sovituin kriteerein: korkeakoulututkintojen vaatiman työmäärän, tutkintojen tason ja niille määriteltyjen yleisten oppimistulosten, tutkintojen tuottaman jatkoopintokelpoisuuden ja ammatillisen pätevyyden kautta. Työnantajien kvalifikaatiotoiveissa merkittävimpiä ovat ammattispesifiset taidot (N=196) sekä elämänhallinnalliset taidot (N=151). Sosiaalialan ja koulutusjärjestelmän toimijoiden välillä näyttää vallitsevan yksimielisyys sosionomin (AMK) ammatillisesta määrittelystä ja osaamisesta. Keskustelu siitä, miten sosionomin (AMK) työtehtävät sijoittuvat sosiaalihuollon eri alueilla suhteessa sosiaalityöntekijään (maist.) on yhä käynnissä. Johtopäätökset: Kehittämällä sosionomi (AMK) tutkinnon vastaavuutta työnantajien tarpeisiin voidaan osaltaan vaikuttaa sosionomien (AMK, ylempi AMK) työllistymiseen. Mikäli halutaan parantaa opiskelijoiden työelämään sijoittumista, oppilaitosten kannattaa panostaa työelämäsuhteiden ylläpitämiseen. Sosiaalialalla tarvitaan tulevaisuudessa paitsi moniammatillista yhteistyötä työn tekemiseen, myös lisäpanostusta sosiaalialan ammattilaisten työssäjaksamiseen. Sosiaalialan houkuttelevuuden lisäämisen keinoja voisivat olla esimerkiksi työnohjaus, työkierto ja työn arvostus myös palkkauksen osalta. Asiasanat: Sosionomi (AMK), sosionomi (ylempi AMK), ISCD-koulutusluokitus, rekrytointi

5 5 Author(s): Title: Pages (+appendixes): Jaana Ilmasti Hired a Bachelor of Social Services or equalent professional of Social Services appendixes Thesis description: In my Bachelor s thesis I study qualifications of Bachelor of Social Services and Master s Degrees in the University of Applied Sciences and labour market relevance status of the graduates from the view of the education system and the labour market. Because of The Law of Competency of Social welfare personnel and contents of education of Bachelors and Masters of Social Services in the University of Applied Sciences will be reconsidered. Also the public discussion by educational system and actors of the society lines out contents of education of Bachelors and Masters of Social Services in the University of Applied Sciences as well as ranking in the labour market. Theoretical summary: Theoretical part of the work deals with Kvalifikaatiot murroksessa? -research, educational system of Finland, the Bachelor of Social Services and Master s Degrees in the University of Applied Sciences and the professional status compared to social workers. Methodological summary: In my Bachelor s thesis I use the grounded theory to study the work- and the education announcements (N=11 179) in the Sunday editions of the Helsingin Sanomat, educational system of social services and as well as the statements of the society actors. My second research method is a Delphi (N=32) application. Main results: The qualifications framework describes Finnish higher education qualifications as agreed in Bologna process: in terms of the work load, the level, learning outcomes, eligibility for further study and professional qualifications. Employers most important expectations for qualifications are professional specific skills (N=196) and life management skills (N=151). Between educational system and the society actors appears to be consensus Bachelor of Social Services and professional skills. The discussion of the professional status Social Services and social workers professional status in social welfare work compared to each other is still going on. There appears to be consensus of Bachelor of Social Services and the professional skills. The discussion of Bachelor of Social Services and social workers professional status in social welfare work compared to each other is still going on. Conclusions: By the correlation of Bachelor of Social Services Degree the employees needs can have an effect on the labour market relevance status of Bachelor of Social Services and Master s Degrees in the University of Applied Sciences and labour market relevance status. An effort to boost employee co-operation is relevant. The multi-professional co-operation is needed in social welfare work, but also more resource to coping at work. Ways to make social welfare work more attractive could be e.g. supervision of work, work rotation and valuation also by salary. Key words: the Bachelor of Social Services and Master s Degrees in the University of Applied Sciences, ISCD, recruitment

6 6 SISÄLLYS SAATTEEKSI TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Kvalifikaatiot murroksessa? -tutkimushanke Opinnäytetyön metodologinen viitekehys SUOMALAINEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Työryhmät uudistusten taustalla Korkeakoulujärjestelmän uusin tulokas ylempi ammattikorkeakoulututkinto AMMATTITAITO JA KVALIFIKAATIOT HAVAINTOJA SOSIONOMIEN (AMK) TYÖLLISTYMISESTÄ TYÖMARKKINAKEHITYKSEN UUDEKSI UHKAKUVAKSI PREKARIAATTI HENKILÖARVIOINTI JA REKRYTOINTI TYÖELÄMÄSSÄ SOSIONOMIEN (AMK) TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ POHDINTA Johtopäätökset Oma oppimisprosessi LÄHTEET LIITTEET

7 7 KUVIOT Kuvio 1. Tutkimusaineistot. 16 Kuvio 2. Suomen koulutusjärjestelmän ISCED-luokitus. 25 Kuvio 3. Ammatilliseen pätevyyteen liittyviä merkityksiä. 38 TAULUKOT Taulukko 1. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen syklin tutkintojen kuvaukset. 24 Taulukko 2. Sosionomien (AMK) ammatinvalinnan sisäisiä perusteluita. 47 Taulukko 3. Sosionomien (AMK) työttömyyden kesto. 48 Taulukko 4. Sosionomien (AMK) oma arvio työmarkkina-asemastaan. 50 Taulukko 5. Esimerkkejä sosiaalialan toimijakeskustelusta vuonna Taulukko 6. Vastavalmistuneiden ensimmäisen työpaikan saanti vuosina Taulukko 7. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ensimmäiset tehtävät vuosina Taulukko 8. Vastaajat työnantajien mukaan toukokuussa Taulukko 9. Sosiaalialan tehtävänimikkeissä kunnan palveluksessa työskentelevientehtäväkohtaiset bruttopalkat toukokuussa Taulukko 10. Helsingin Sanomien 2004 aineisto (N=11 179). 68 Taulukko 11. Työnantajasektori sosiaalialan tutkintoa edellyttäneissä työpaikkailmoituksissa (N=210). 70 Taulukko 12. Kvalifikaatiovaatimukset sosiaalialan tutkintoa edellyttäneissä työpaikkailmoituksissa (N=210). 71 Taulukko 13. Kvalifikaatiovaatimuksena englannin, ruotsin tai saksan kielen hallintavaade sosiaalialan tutkintoa edellyttäneissä työpaikkailmoituksissa (N=210). 72 Taulukko 14. Työsuhteen pituus sosiaalialan tutkintoa edellyttäneissä työpaikkailmoituksissa (N=210). 73 Taulukko 15. Työpaikan sijaintilääni sosiaalialan tutkintoa edellyttäneissä työpaikkailmoituksissa (N=210). 74 Taulukko 16. Sosiaalialan tutkinnon koulutuspaikan maantieteellinen sijainti koulutuspaikkailmoituksissa (N=35). 75

8 8 LIITTEET Liite 1. KVALIFIKAATIOT MURROKSESSA? -tutkimushankkeen esittely Hankelomakepohja Liite 2. Delfi-avaininformantit. 108 Liite 3. Delfi-kysely avaininformanteille. 109 Liite 4. ECTS -työryhmä Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen. Koulutusohjelmakohtainen kompetenssianalyysi, sosiaalialan koulutusohjelma. 116 Liite 5. Ammattikorkeakoulututkinnot oppimistulosten/tutkintotavoitteiden perusteella luokiteltuna. 118 Liite 6. Sosiaalialan ammatillisen työn eettiset periaatteet. 119 Liite 7. Talentian kannanotoissa käytettävät linjaukset Liite 8. Sosiaalialan henkilöstön tehtävärakennetta ja mitoitusta koskevat suositukset Liite 9. Sosiaalityön koulutus pysyy yliopistoissa Liite 10. Sosiaalityön koulutus kuuluu tiedeyliopistoihin Liite 11. Sosionomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama pätevyys sosiaalityöntekijän tehtäviin Liite 12. Vastine ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston tiedotteeseen ( ) Liite Lausunto oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta Liite 14. Sosionomien ammatti-identiteettiä vahvistettava Liite 15. Parempi palkka poistaisi sosiaalityöntekijäpulan Liite 16. Avoin kirje Talentia ry:n puheenjohtaja Eila Malmströmille. 143 Liite 17. Liite 18. Liite 19. Liite 20. Esimerkki Helsingin Sanomien 2004 työpaikkailmoituksista, kaupallisen koulutuksen tutkintovaateen työtehtävä. 146 Esimerkki Helsingin Sanomien 2004 työpaikkailmoituksista, sosiaalialan koulutuksen tutkintovaateen työtehtävä A. 147 Esimerkki Helsingin Sanomien 2004 työpaikkailmoituksista, sosiaalialan koulutuksen tutkintovaateen työtehtävä B. 148 Avoimien työtehtävien täyttämistä koskevaa hakijoiden kelpoisuutta ja rekrytointia määrittelevää lainsäädäntöä. 149

9 9 1. JOHDANTO Opinnäytetyössäni tarkastelen ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) ja sosionomi (ylempi AMK) tutkintojen tuottamia pätevyyksiä sekä tutkinnon suorittaneiden työmarkkinarelevanssiutta ja sijoittumista työmarkkinoille sekä koulutus- että työmarkkinoiden näkökulmasta. Työmarkkinat ovat nykyihmisen toiminta-areenoista eräs kiinnostavimpia. Työmarkkinoihin kytkeytyvät monet muut tärkeinä pitämämme hyvinvointiyhteiskunnan järjestelyt, kuten työhön perustuva sosiaaliturva ja työn verotus. (Heinonen & Hämäläinen & Räisänen & Sihto & Tuomala 2004, 11.) Myös koulutuksella on tiivis kytkentä työelämään. Työpanoksen kysyntä ja tarjonta liittyy inhimillisiin ihmisyksilöihin ja heidän osaamiseensa, mikä erottaa työmarkkinat hyödyke- ja pääomamarkkinoista. (Heinonen ym. 2004, 11.) Työnantajien kvalifikaatiotoiveet ja lainsäätäjän asettamat muodollisen pätevyyden vaatimukset määrittelevät osaltaan työnhakijoiden ja työnantajien toiveiden kohtaamista. Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuuslain ja tehtävärakenteiden uudistamisen myötä sosionomi (AMK) tutkinnon työmarkkinarelevanssius punnitaan uudella tavalla. Palvelurakenteiden ja palvelutuotannon uudistumisella ja globalisaatiolla on oma vaikutuksensa. Myös sosiaalialan kouluttajien ja yhteiskunnallisten toimijoiden käymä julkinen keskustelu linjaa sosionomien (AMK, ylempi AMK) koulutusten sisältöä ja sijoittumista työmarkkinoilla. Olen poiminut opinnäytetyöhöni esimerkinomaisesti otteita parhaillaan käytävästä eri toimijatahojen välisestä keskustelusta, joka liittyy sosionomi (AMK) sosiaalityöntekijä (maist.) -työnjaon ja muodollisen pätevyyden kysymyksiin. Harveyn (2005, 13) mukaan työllistymisessä ei ole kyse vain työpaikan saamisesta, vaan samanaikaisesta yksilön ominaisuuksien, elämänhallintataitojen ja oppimisen kehittymisestä. Sosionomien (AMK) sijoittuminen työmarkkinoille kiinnostaa, paitsi henkilökohtaisena sijoittumismahdollisuuksieni kartoittamisena, myös laajemmasta työmarkkinanäkökulmasta tarkasteltuna. Harveyn (2005, 13) mukaan työllistymistä voidaan määritellä ESECT 1 työryhmän määritelmän avulla seuraavasti: päämäärien, taitojen, ymmärryksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien summa, minkä avulla valmistuva opiskelija todennäköisesti työllistyy ja onnistuu valitsemassaan ammatissa itseään, työyhteisöään ja kansantaloutta hyödyttävällä tavalla. 1 The Enchancing Student Employability Co-ordination Team, Iso-Britannia.

10 10 Opinnäytetyöni liittyy Kvalifikaatiot murroksessa? -tutkimushankkeeseen, jonka aineistona ovat Helsingin Sanomien 2004 sunnuntainumerojen koulutus- ja työpaikkailmoitukset. Kvalifikaatiot murroksessa? -tutkimushanke on Kemi Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusyksikössä käynnissä oleva työvoiman kysyntää sekä koulutustarjontaa kartoittava tutkimushanke.

11 11 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuskysymykseni jakautuvat kahteen osakokonaisuuteen. Opinnäytetyöni ensimmäisessä osassa tutkimuskysymyksiäni ovat, miten sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työmarkkinoille, ja miten tutkinto vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Toisessa osakokonaisuudessa tutkimuskysymyksiäni ovat Helsingin Sanomien 2004 sunnuntainumeroiden työ- ja koulutuspaikkailmoitusten osalta, kuinka paljon aineistossa on sosiaalialan työ- ja koulutuspaikkoja sekä millaisia kvalifikaatiovaatimuksia työpaikkailmoituksissa on. Tutkimusmetodeina olen käyttänyt delfi-tekniikkaa ja Kvalifikaatiot murroksessa? -tutkimushankkeen aineiston osalta aineistoon perustuvaa grounded theorya. Alasuutarin (2001, 168) mukaan teoreettinen viitekehys on arkiajattelusta poikkeava tapa tematisoida ja hahmottaa ilmiöitä ja metodi on tapa soveltaa sitä tiettyyn teemaan tai aiheeseen. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Tuomen ja Sarajärven (2002, 115) mukaan Hämäläinen (1987) kuvaa abstrahointia prosessiksi, jossa tutkija muodostaa yleiskäsitteiden avulla kuvauksen tutkimuskohteesta. Abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu aineistoa kuvaava teema. Abstrahoinnilla tarkoitetaan aineiston käsitteellistämistä alkuperäisinformaatiosta teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Johtopäätösten tekemisessä tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville merkitsevät. Tutkija pyrkii siis ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan analyysin kaikissa vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, ) Omassa opinnäytetyössäni olen pyrkinyt ottamaan haltuun sekä korkeakoulujärjestelmän tuottaman muodollisen pätevyyden että sen vastaavuuden työmarkkinatoimijoiden tarpeisiin. 2.1 Kvalifikaatiot murroksessa? -tutkimushanke Leena Viinamäki (2006a) esitteli Kvalifikaatiot murroksessa? -tutkimushankkeen taustayhteisölleen ja avaininformanteille seuraavasti: Kemi Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusyksikössä on käynnissä työvoiman kysyntää sekä koulutustarjontaa kartoittava tutkimushanke. Tutkimushankkeessa selvitetään työvoiman rekrytointikäytäntöjä ja kvalifikaatiovaatimuksia sekä koulutuksen tuomia kvalifikaatioita. Tutkimusaineiston muo-

12 12 dostavat Helsingin Sanomien vuoden 2004 sunnuntainumerojen työ- ja koulutuspaikkailmoitukset (alustavan laskennan mukaan N=11 179) ja työ- ja koulutusmarkkinoita koskevat tilastot sekä avaininformanteille (N=32) tehtävä posti/e-kysely. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusyksikön yliopettaja (YTT) Leena Viinamäki toimii hankkeessa vastuullisena tutkijana tutkien koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden rakenteistumisen reunaehtoja kvalifikaatioiden kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta sekä sosionomiopiskelija Jaana Ilmasti perehtyy erityisesti sosionomien rekrytointia, rekrytoitumista ja kvalifikaatiovaatimuksia koskeviin kysymyksiin (Viinamäki 2006a; Liite 1.; Sosiaalipolitiikan päivät 2006, Jyväskylä). Viinamäki (2006b) kirjoittaa, että kvalifikaatiokavalkadin laajentumista määrällisesti ja laadullisesti kuvaa jatkuvasti laajeneva kvalifikaatioterminologia. Puhutaan työelämässä tai elämässä yleensä tarvittavista kvalifikaatioista, ydin- ja reunakvalifikaatioista, moniammatillisuudesta ja sen horisontaalisesta ja vertikaalisesta ulottuvuudesta, monitaitoisuuden ammattivapaista kvalifikaatioista, työmarkkinakelpoisuudesta jne. Kvalifikaatiot voidaan jaotella opiskeluaikana, työelämässä ja työelämän ulkopuolella tarvittaviin kvalifikaatioihin, jotka puolestaan voidaan jakaa edelleen arkielämässä ja vapaa-aikana tarvittaviin kvalifikaatioihin. Työnantajien työntekijöilleen asettamien kvalifikaatiovaatimusten laajentuminen näkyy esimerkiksi sanomalehtien työpaikkailmoituksia lukiessa. Ihmisestä on tullut vähitellen erilaisia koulutuspalveluja kuluttava ja niitä hankkiva asiakas. Oppilaitoksista opettajineen on puolestaan tullut koulutuspalvelujen tuottajia. (Viinamäki 2006b.) Viinamäen (2006b) mukaan Suomen kaltaisissa koulutusyhteiskunnissa sekä koulutus- että työmarkkinakansalaisuudesta näyttää olevan muodostumassa universaalisen kansalaisuuden yksi ulottuvuus. Ihmisen elämää koulutusmarkkinakansalaisena luonnehtivat piirteet ovat yleistyneet myöhemmin kuin hänen elämäänsä työmarkkinakansalaisena luonnehtivat piirteet. Työmarkkinakansalaisuutta voidaan pitää modernin palkkatyössäkäyntiin perustuvan teollistuneen yhteiskunnan yhtenä ilmentymänä, joka perustuu ja jossa korostuu palkkatyössäkäynti oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Työmarkkinakansalaisuutta rakenteistavat yksilötasolla ihmisen sukupuolen, iän ja opiskelu- ja työhistorian lisäksi hänen reaaliaikainen työmarkkinaasemansa, työsuhdetyyppinsä, ammatilliset, yleissivistävät ja sosiaaliset kvalifikaationsa, perhepiirinsä mahdollisuuksineen ja rajoituksineen sekä opiskelu- ja työssäkäyntimahdollisuutensa. Sen yhteiskunnallisena kontekstina toimivat institutionaaliset toimintakäytännöt (ml.

13 13 hyvinvointivaltion palvelujärjestelmä, koulutus- ja työmarkkinat) lainsäädännöllisine mahdollisuuksineen ja rajoituksineen. (Viinamäki 2006b; ks. Viinamäki 1999.) Suomessa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää tutkimustyössä eri rekisterien pohjalta laadittavia tilastoja. Rekisteritietojen yhdistely antaa monipuoliset mahdollisuudet tutkimukselle. Myös haastattelu- ja kyselytutkimusten tietoja voidaan täydentää yhdistämällä niihin rekistereistä saatavia tietoja. On kuitenkin muistettava, että tilastojen ja rekisterien antama kuva perustuu rekisterin ylläpitäjän tekemiin käsitemäärittelyihin ja luokituksiin. (Ek & Saari & Sovio & Viinamäki 2004, 3.) Olen hyödyntänyt opinnäytetyössäni Tilastokeskuksen ylläpitämiä rekistereitä ja tilastoja muun muassa kunta- ja koulutusluokituksen osalta. Sosiaalialan tutkintojen työmarkkinarelevanssius? Leena Viinamäki (2006b) toteaa artikkelissaan Kansalaisuuden uudet ulottuvuudet haasteena hyvinvointipalveluille ja sosiaalialan työlle, että tällä hetkellä Suomessa valmistuu kahdeksalta, eli useammalta eri koulutusasteelta kuin koskaan aikaisemmin, erityyppisiä sosiaalialan hyvinvointipalvelujen ammattihenkilöitä. Jokaiselta koulutusasteelta valmistuu asteensa erikoisosaajia suuntautumis- ja sivuainevalintojensa mukaisesti. Viinamäki jatkaa, että koska suomalainen korkeakoulujärjestelmä perustuu duaalimalliin, pitäisi ammatti-, tiede- ja taidekorkeakoulujen keskittyä relevanttiin ja riittävän informatiiviseen tutkintokohtaiseen profiloitumiseen koulutuksen tuottamien kvalifikaatioiden ja tutkintonimikkeiden osalta (ks. Lohiniva 2003). Enempää työvoimaa rekrytoivat työnantajat kuin eriasteisia koulutusvaihtoehtoja miettivät kansalaisetkaan eivät välttämättä tiedä eriasteisten sosiaalialan tutkintojen tosiasiallista työmarkkinarelevanssiutta ja tutkinnon substanssiin liittyviä painopiste-eroja. Niinpä lienee aiheellista kysyä viimeaikaisiin koulutusjärjestelmäuudistuksiin liittyen, mikä on esimerkiksi sosiaalialan ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon ja tiedekorkeakoulun kandidaatin tutkinnon antama työmarkkinarelevanssius suhteessa tiedekorkeakoulun maisterin tutkintoon nyt ja tulevaisuudessa? Edelliseen kysymykseen vastaamista helpottanee toiminnanohjaaja vs. toiminnan ohjaaja -metaforan hyödyntäminen. Tällöin määritellään se, kuka on suhteessa kehenkin toiminnanohjaaja ja toiminnan ohjaaja ottaen huomioon kulloisetkin työpaikkahierarkkiset olosuhteet. Toiminnanohjaajan ensisijaisena tehtävänä on hankkia tekemiensä erityyppisten reaaliaikaisten ja tulevaisuuteen orientoituvien tarveanalyysien avulla toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia resursseja välittömänä asiakaspalvelutyöntekijänä toimivalle toiminnan ohjaajalle. Toteutettaessa sosiaalialan käytännön asiakastyötä on tärkeää tie-

14 14 dostaa eri sosiaalialan tutkinnon suorittaneiden ammattiryhmien kvalifikaatioiden spesifisyys toiminnanohjaajuuteen vs. toiminnan ohjaajuuteen. (Viinamäki 2006b, 3.) Leena Viinamäki (2006b, 4 5) toteaa painokkaasti, että optimaalisen hyvinvointikansalaisuuden saavuttaminen edellyttää nykyisin varsin vakaata (verraten hyväpalkkaista) asemaa työmarkkinoilla. Siihen kuuluu jonkinasteisen ammatillisen tutkinnon suorittaminen koulutusmarkkinoilla, koska työnantajat painottavat työvoiman rekrytoinnissa muodollisia kvalifikaatioita. Onkin niin, että kansalaisten koulutus- ja kvalifikaatiotaso ohjaavat heidän selviytymistään työmarkkinoilla ja yleensä elämässä. Mitä parempaa palkkaa kansalainen saa työstään, sitä parempaa äitiys- ja työttömyyspäivärahaa hän saa jäädessään äitiyslomalle tai työttömäksi. Osallisuuden potentiaalinen negatiivinen kumuloituva noidankehä asettaa uudentyyppisiä haasteita myös hyvinvointipalvelujärjestelmälle ja sosiaalialan työntekijöiden tekemälle korjaavalle ja ennaltaehkäisevälle työlle. Kvalifikaatiovaatimusten tullessa jatkuvasti vaativimmiksi yksittäistä kansalaista kohtaan kaikilla elämän alueilla on tärkeää arvioida sitä, millaiset ovat korkeakoulututkintoa matalamman tutkintotason omaavien kansalaisten pärjäämisen mahdollisuudet sekä mahdollisuus saavuttaa optimaalinen hyvinvointivaltiokansalaisuus? Sosiaaliturvajärjestelmän toimivuus ja sosiaalialan työntekijöiden asiantuntijuus ovat avainasemassa, kun pyritään sekä ennaltaehkäisemään koulutus-, työmarkkina- ja hyvinvointivaltiokansalaisen syrjäytymistä erilaisissa riskitilanteissa että auttamaan häntä tilanteessa, jossa hän on jo syrjäytynyt. (Viinamäki 2006b, 4 5.) 2.2 Opinnäytetyön metodologinen viitekehys Alasuutarin (2001, 135) mukaan metodi on tutkimusasetelman oleellinen osa, koska se auttaa tutkijaa näkemään ongelman asettelun kannalta olennaiset ilmiöt paljastavassa valossa. Oma selitysmalli tutkittavan ilmiön luonteesta on syytä perustella mahdollisimman hyvin, mutta samalla on hyvä muistaa, ettei se ole koskaan varmaa tietoa: korkeintaan se voi olla paras arvaus. Käytän opinnäytetyössäni grounded theorya Helsingin Sanomien sunnuntainumerojen työja koulutuspaikkailmoitusten (N=11 179) osalta. Aineistolähtöinen teoria pohjautuu valitun aineiston kvalitatiiviseen tarkasteluun. Aineistolähtöisellä tutkimuksella, grounded theorylla, on kohtuullisen pitkän historia. Sosiologit, filosofian tohtorit Barney G. Glaser ja Anselm L. Strauss kirjoittivat vuonna 1967 hämmentävästä kuilusta teoreettisen ja empiirisen tutkimuk-

15 15 sen välillä. Kuilua on yritetty pienentää sosiologien ja muiden käyttäytymistieteilijöiden toimesta 1940-luvun alkuvuosista lähtien kehittämällä teorioiden testattavuutta. Glaser ja Strauss (1974) olivat huolissaan käytettävän teorian relevanttiudesta tutkimukseen. Relevanssiutta, reliabiliteettia ja validiutta voidaan heidän mukaansa parantaa keskittymällä kvantitatiivisen todistustaakan sijaan kvalitatiivisempaan näkökulmaan aineiston keräämisessä ja koodaamisessa. Tuomen ja Sarajärven (2002, 98) mukaan aineistolähtöinen tutkimus on erittäin vaikeaa toteuttaa jo sen vuoksi, että ajatus itse havaintojenkin teoriapitoisuudesta on yleisesti hyväksytty periaate. Ei ole olemassa objektiivisia havaintoja sinällään, vaan muun muassa jo käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja -menetelmä ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat aina tuloksiin. Laadullisessa tutkimuksessa myönnetään tämä ongelma, mutta aineistolähtöisessä tutkimuksessa ongelma on perustavampaa laatua kuin tutkimuksissa yleisesti. On kyse siitä, voiko tutkija kontrolloida, että analyysi tapahtuu aineiston tiedonantajien ehdoilla, eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98.) Alasuutarin (2001, 37 38) mukaan tutkimuksen viitekehys ei ole pelkkä ongelman ratkaisun etsimisessä koeteltavien selitysmallien lista, vaan tapa hahmottaa tutkittavaa todellisuutta. Havaintoja ja päätelmiä tekevä tutkija voi hyvinkin löytää uusia, käytetyn viitekehyksen kanssa sopusoinnussa olevia selitysmalleja. Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Niitä voidaan käyttää joko vaihtoehtoisina, rinnakkain tai eri tavoin yhdistettynä tutkittavan ongelman ja tutkimusresurssien mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73). Edellä mainittuja tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää myös määrällisen tutkimuksen menetelminä. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 73) opastavat valitsemaan ja yhdistelemään tutkimusmenetelmiä tutkimusasetelman formaalisuuden perusteella. Mitä vapaampi tutkimusasetelma on, sitä luontevampaa on käyttää havainnointia ja keskusteluja aineistonhankinnan menetelminä. Ja vastaavasti, mitä formaalimpi ja strukturoidumpi tutkimusasetelma on, sitä enemmän edellytetään kokeellisia menetelmiä ja strukturoituja kyselyjä. Olen käsitellyt opinnäytetyöni aineistoa triangulaatioanalyysin avulla. Triangulaatiolla tarkoitetaan tutkittavan aineiston analysoimista useammasta kuin yhdestä näkökulmasta sekä useamman kuin yhden aineistolähteen samanaikaista tutkimista. Tuomen ja Sarajärven (2002, 140) mukaan tiedetään, että tutkimuksessa käytetyt menetelmät eivät ole neutraaleja välineitä, jotka tuottavat samat tulokset riippumatta metodeita ohjaavasta ajattelusta, tutkijasta tai tiedonlähteistä. Tuomi ja Sarajärvi (2002, ) toteavat, että Denzinin (1978) mukaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset Meeri Paananen Hannele Salonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 15.9.2009

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Johanna Tomperi Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Kemi terveeksi 2015 -kuntalaiskyselyn tuloksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Anne-Mari Alakoski YRITTÄJYYDEN OPINPOLKU MARATA-ALALLA VAMMALAN AMMATTIKOULUSSA

Anne-Mari Alakoski YRITTÄJYYDEN OPINPOLKU MARATA-ALALLA VAMMALAN AMMATTIKOULUSSA Anne-Mari Alakoski YRITTÄJYYDEN OPINPOLKU MARATA-ALALLA VAMMALAN AMMATTIKOULUSSA Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2014 YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Sosionomilta eivät hommat lopu

Sosionomilta eivät hommat lopu A Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät hommat lopu Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnoissa Raportteja ja tutkimuksia 1/2009 1 Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA

MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen Pro gradu -tutkielma Elokuu 2011

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi PISA 2006 -VIITEKEHYS P rogramme for I nternational S tudent A ssessment Programme for International Student Assessment Luonnontieteiden,

Lisätiedot

Nyt tämä on minun ikkuna

Nyt tämä on minun ikkuna Nyt tämä on minun ikkuna Kansainvälinen Naisten Tapaamispaikka Naistari monikulttuurisena olohuoneena Katri Savolainen Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt.

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt. Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt Simo Terho Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 10.12.2008

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot