Kuva Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen 20-vuotisjuhlaesityksestä Tanssipromenaadi Hakaniemen torilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen 20-vuotisjuhlaesityksestä Tanssipromenaadi Hakaniemen torilla."

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2003

2 Kansi: Kuva Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen 20-vuotisjuhlaesityksestä Tanssipromenaadi Hakaniemen torilla. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen Ulkoasu: Jaana Forsström

3 Sisällysluettelo I Toimintakertomus Rehtorin katsaus 1 1 Yliopiston tehtävä ja tavoitteet Tanssi ja teatteri Yliopiston tehtävä ja tavoitteet 3 2 Toiminnan kuvaus Peruskoulutus Jatkokoulutus ja tutkimus Pedagogiikka ja opetuksen kehittäminen Yhteiskunnalliset palvelut Tukipalvelut 16 3 Toimintaympäristön kuvaus Organisaatio Hallituksen kokoonpano Opetus- ja tutkimusneuvoston kokoonpano Laitosjohtajat ja hallintoyksikön esimiehet Tilat Ulkoinen toimintaympäristö 22 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet Henkilöstön rakenne ja sen kehitys Henkilöstöön sitoutunut osaaminen ja tietopääoma sekä niiden kehittyminen Henkilöstön hyvinvointi 26

4 II Toiminnan tuloksellisuus 5 Tavoitteiden toteutumaraportti Peruskoulutus Tutkimus ja jatkokoulutus Aikuiskoulutus ja avoin yliopisto-opetus Yliopistoyhteistyö Rakenteellinen kehittäminen Toimintamenot ja kustannuslaskennat kehittäminen Hankkeet Tuloksellisuus 36 6 Keskeiset arviointitulokset Koulutuksen arviointi Opiskelijavalintojen arviointi Laatujärjestelmän kuvaus 38 7 Koontitaulukko keskeisistä tunnusluvuista 39 8 Vaikuttavuus Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen Alueellinen sijoittuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 41 III Tilinpäätöslaskelmat 9 Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöslaskelmien liitetiedot 11 Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu Maksullisen toiminnan kannattavuus ja vertailu asetettuihin tavoitteisiin Maksullisen toiminnan virkatyön osuuden määrittely Liiketaloudellinen maksullinen palvelutoiminta Julkisoikeudellinen maksullinen toiminta Kustannukset tulosalueittain 55 IV Sisäinen valvonta 14 Johdon lausuma sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä 56 V Allekirjoitukset 15 Allekirjoitukset 57

5 Liitteet, taulukot ja kuviot Tilinpäätöslaskelmat ja niiden tarkastelu Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Liite 15 Liite 16 Liite 17 Liite 18 Liite 19 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Henkilöstökulut ja luontoisedut sekä lomapalkkavelat Käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset Arvonkorotukset (ei sisältöä) Viraston myöntämät lainat (ei sisältöä) Viraston myöntämät valtiontakaukset, valtion takuut ja muut vastuut Tilinpäätöksessä käytetty ulkomaanrahan määräisten velkojen kurssi (ei sisältöä) Viraston hallinnassa olevat eri yhtiöiden erilajiset osakkeet ja osuudet sekä osakkeisiin rinnastettavat arvopaperit (ei sisältöä) Viraston hallinnassa oleva kansallisomaisuus (ei sisältöä) Selvitys kirjanpidon täydentämisestä tilinpäätöksessä (ei sisältöä) Erittely seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyistä määrärahoista Talousarviossa myönnetyt valtuudet sekä niiden käyttö (ei sisältöä) Täsmäytyslaskelma Oman pääoman muutokset Tuotto- ja kululaskelmaan kirjattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus (ei sisältöä) Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat (ei sisältöä) Taseeseen sisältymättömät tiliviraston hallinnoimat rahastoidut varat, säätiöt ja yhdistykset (ei sisältöä) Arvomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut (ei sisältöä) Menomomenttien vakiosisällöstä poikkeavat menot Taulukko 1 Talousarvion toteumalaskelman täydentäminen, brutto- ja nettobudjetoidut talousarviotulot ja -menot ( ) Taulukko 2 Teatterikorkeakoulun tarkempi tilinpäätöserittely (1 000 ) Taulukko 3 Kustannusvastaavuuslaskelma liiketaloudellisesti hinnoitellusta maksullisesta palvelutoiminnasta Taulukko 4 Erillinen liiteosa (koko TeaK) Aikuiskoulutusyksikön kustannusvastaavuuslaskelma liiketaloudellisesti hinnoitellusta maksullisesta palvelutoiminnasta Taulukko 5 Myönnetyn hintatuen käyttö aikuiskoulutuksen maksullisessa toiminnassa vuonna 2003 (liiketaloudelliset suoritteet) Taulukko 6 Julkisoikeudelliset suoritteet Taulukko 7 Tulosaluekohtaiset kustannukset (1 000 ) Toimintakertomus Liite 1 Tilastotiedot Teatterikorkeakoulun esitystoiminnasta Toiminnan tuloksellisuus Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Opetushenkilökunnan opetukseen liittyvä julkinen taiteellinen työ Opetushenkilökunnan taiteellinen toiminta Opetushenkilökunnan apurahat ja palkinnot Opetushenkilökunnan kansainvälinen toiminta Opetushenkilökunnan tieteellinen toiminta Opiskelijoiden kotimaan harjoittelu, taiteelliset työt ja muut opintojaksot TeaKin ulkopuolella Opiskelijoiden apurahat ja palkinnot Opiskelijoiden kansainvälinen toiminta Opiskelijoiden tieteellinen toiminta Koulutusyhteistyö esitystoiminnassa Opetusteatterin koulutusyhteistyö Opetusteatterin henkilökunnan vaikuttavuus

6 I Toimintakertomus

7 Rehtorin katsaus Kuin päättyvän tulossopimuskauden kunniaksi Teatterikorkeakoulu ylitti maisteritutkintotavoitteensa (45) kahdellakymmenellä. Kevään tulosneuvotteluissa korotettiin tohtoritutkintotavoitetta yhdellä mutta jätettiin maisterintutkinto ennalleen. Nähtäväksi jää onko vuoden 2003 luku pienen yliopiston normaalia tilastoheilahtelua, vai pysyvämpi trendi. Professorikunnan keskustelut joka tapauksessa osoittivat, että opiskelijamäärän lisäämiseen ei ole paineita, päinvastoin, korostetaan maltillista sisäänottoa ja koulutuksen laatua. Vuosi 2003 oli ruotsinkielisen näyttelijäntyön laitoksen viimeinen vuosi koulutuksen laatuyksikkönä. Tammikuu toi iloisen uutisen: arvo jäi silti Teatterikorkeakouluun kun arviointineuvosto nimesi koulutuksen laatuyksiköksi vuosille valo- ja äänisuunnittelun laitoksen, yhtenä kahdestakymmenestä yksiköstä. Teatterikorkeakoulu voi laskea voitokseen että koko yliopistolaitosta koskeva, tiukasti kilpailtu nimitys on osunut kahdesti peräkkäin yliopistoista toiseksi pienimmälle. Professorikuntaan liittyivät vuoden aikana Harri Virtanen (dramaturgia ja draaman kirjoittaminen), Kati Outinen (näyttelijäntyö) ja Annette Arlander (esitystaide ja -teoria). Sekä nimet että nimikkeet kertovat yliopiston nykyisestä suunnasta - Teatterikorkeakoululla on nykyään vahva ja monipuolinen professorikunta, jossa nuoruus ja kokemus, taiteellinen paino, pedagoginen kyky ja näkemys tulevaisuudesta ovat hyvin edustettuina. Myös pitkään jatkunutta lehtorivajetta ryhdyttiin vuoden aikana korjaamaan. Yliopiston johdossa päästiin viimein vakinaiselle pohjalle kun hallitus helmikuussa nimitti Maarit Hildénin hallintojohtajan virkaan. Yliopiston johtoa vahvistettiin strategiaan ja johdon tukeen keskittyvällä suunnittelijalla, ja ydintoiminnan tueksi perustettiin opetuksen kehittämispäällikön virka, johon siirtyi alueen kokenein voima, opintopalveluiden pitkäaikainen päällikkö Sirpa Silvennoinen. Strategisesti tärkeä nimitys oli myös opetusteatterin johtaja, jossa virassa aloitti Jyri Pulkkinen. Hallituksen roolia yliopiston johtamisessa parannettiin. Sisäisten tuloskeskustelujen prosessia tarkistettiin ja aikataulua aikaistettiin, jotta hallituksella olisi todellinen mahdollisuus ottaa kantaa budjetin linjauksiin ja määrärahojen jakoperusteisiin. Pitkä keskustelu teatteritaiteen laitoksesta eteni tekoihin - asiaa käsitellyt työryhmä sai työnsä valmiiksi, laitokselle hahmoteltiin hallintomalli ja hallitus päätti joulukuussa perustaa teatteritaiteen laitoksen vuoden 2004 alusta. Laitokseen tulevat kuulumaan suomenkielisen näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian ja esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelmat. Rehtorin näkökulmasta kyseessä oli pitkä askel Teatterikorkeakoulun kehittämisessä, ja sen yhteydessä käyty keskustelu organisaation olemuksesta, professorin työnkuvasta, ja pedagogisesta ja operatiivisesta johtajuudesta on toivon mukaan tuonut pysyvää hyötyä. Hallitus käynnisti vuoden alussa strategiatyön, johon yksiköt osallistuivat kiitettävän aktiivisesti. Teatterikorkeakoulun strategian ensimmäinen osa, Koulutus ja tutkimus, hyväksyttiin hallituksen kokouksessa joulukuussa. Työ jatkuu vuonna 2004 osalla Organisaatio ja palvelut. Toinen mittava työ tapahtui vararehtorin ja perusopetuksen kehittämisryhmän toimesta - toteutettiin opetuksen arviointi, ja aloitettiin kaksiportaisen tutkintorakenteen valmistelu ydinainesanalyysilla. 1

8 Vuosi 2003 oli Teatterikorkeakoululle vakaan, tuloksekkaan kehityksen aikaa. Lähitulevaisuus tuo monia haasteita. Tutkintorakenteen muutos merkitsee toivottavasti syvällisiäkin muutoksia tutkintojen profiileissa, ja opetuksen sisällöissä ja metodeissa. Niitä vaatii ennen kaikkea se tulevaisuus jota Teatterikorkeakoulun strategia pyrkii hahmottamaan, ja jonka Teatterikorkeakoulusta valmistuvat taiteilijat ja pedagogit kohtaavat. Samoin valtionhallinnon uudistusprosessi tuo väistämättä agendalle myös taideyliopistojen tiiviimmän yhteistyön. Mitä se merkitsee, mihin konkreettisiin johtopäätöksiin tullaan, on tulevaisuuden asia. Teatterikorkeakoulun strategia painottaa Teatterikorkeakoulun kokonaisuuden, traditioiden ja identiteetin merkitystä taide-elämälle ja yliopistomaailmalle. Se näkee taideyliopistot lähimpinä yhteistyökumppaneina. Teatterikorkeakoulun omat koulutusalueet, teatteri, tanssi, valo- ja äänisuunnittelu ja pedagogiikka, ovat kunnossa. Vastuunsa hyvin hoitanut yliopisto voi suhtautua rauhallisesti myös tulevaisuuteen. Lauri Sipari Rehtori 2

9 1 Yliopiston tehtävä ja tavoitteet 1.1 Tanssi ja teatteri Tanssi ja teatteri, niiden harjoittaminen ja niistä nauttiminen, kuuluvat kulttuurien ja yhteisöjen elämään. Ne ja niiden sovellukset ovat omalakisia, kehittyviä taiteita. Niillä on oma, välineellisyydestä vapaa arvonsa. Ne heijastavat, vahvistavat ja kritisoivat yhteiskunnan rakenteita, tavoitteita ja arvoja. Ne tarjoavat esteettisiä, emotionaalisia ja älyllisiä elämyksiä. Niiden jokainen elävä esitys jatkaa ja uudistaa vuosituhantisia perinteitä. Jokainen elävä esitys, tavoitteistaan riippumatta, on repliikki keskusteluun joka kehittää yhteiskuntaa avoimeksi, sivistyneeksi ja inhimilliseksi. 1.2 Yliopiston tehtävä ja tavoitteet Teatterikorkeakoulu on autonominen taideyliopisto. Sen toiminnan perusta on käsitys tanssin ja teatterin arvosta yksilölle ja yhteisölle. Se palvelee taidetta, opiskelijoita ja yhteiskuntaa. Se täyttää tehtävänsä olemalla taidealojensa johtava kouluttaja, näyttämötaiteen uudistaja, kansainvälisen taide- ja tiedeyhteisön arvostama tutkimusyksikkö. Yliopisto on yksi Suomen neljästä taideyliopistosta. Yliopistossa on mahdollisuus suorittaa joko teatteritai tanssitaiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Jatkotutkintoina voidaan suorittaa teatteri- tai tanssitaiteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopisto kantaa päävastuun ruotsinkielisten tanssi- ja teatteritaiteilijoiden koulutuksesta. Ruotsinkielisen näyttelijäntyön laitoksella on lisäksi pohjoismainen maisterinkoulutusohjelma, jossa muissa pohjoismaissa kandidaatin tutkinnon suorittaneet näyttelijät voivat hankkia maisterin tutkinnon. 3

10 Teatteritaiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavat seuraavat koulutusohjelmat: näyttelijäntyön koulutusohjelma (suomen- ja ruotsinkielinen) ohjauksen koulutusohjelma dramaturgian koulutusohjelma valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Teatteritaiteen maisterin tutkintoon johtavat kandidaatin tutkinnon pohjalta: esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelma teatteri-ilmaisun opettajan koulutusohjelma pohjoismainen maisterivuosi, NorMa lisäksi näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian ja valo- ja äänisuunnittelun maisteriopintoja suorittamaan voi hakeutua kandidaatin tutkinnon pohjalta Tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon johtaa: tanssin koulutusohjelma Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavat kandidaatin tutkinnon pohjalta: tanssijan koulutusohjelma tanssinopettajan koulutusohjelma koreografin koulutusohjelma Yliopiston ydinosaaminen on elävä tanssi- ja teatteriesitys ja sen muunnelmat. Ratkaisut koulutusalojen muutoksista tehdään ydinosaamisen lähtökohdasta. Yliopiston koulutustoiminta keskittyy Haapaniemenkadun ja Sörnäisten rantatien kortteliin. Yliopiston valoja äänisuunnittelun laitos sijaitsee Tampereella. Yliopisto - sen tilat, toimintakulttuuri, taiteelliset ja pedagogiset perinteet - on orgaaninen kokonaisuus jolla on oma vahva identiteetti. Se edistää yliopiston tehtävien täyttämistä, ja on siten myös taide- ja yliopistomaailman etu. 2 Toiminnan kuvaus 2.1 Peruskoulutus Yliopistoon hyväksyttiin 88 uutta opiskelijaa kaikkiaan 1721 hakijasta. Opiskelijavalintojen sisäänpääsyprosentti oli siten 5,1 % ja kokonaisopiskelijamäärä nousi 362 opiskelijaan. Valmistuneiden keskiikä oli maistereissa 29,4 vuotta, kandidaateissa 25,1 vuotta ja tohtoreissa 39,5 vuotta. Kaikkiaan 64 % opiskelijoista valmistui tavoiteajassa niin, että opintojen keskimääräinen suoritusaika oli 5,2 vuotta ja keskimääräinen laajuus 166,5 opintoviikkoa. Yliopistossa suoritetun maisterin tutkinnon hinta oli ja vastaavasti tohtorin tutkinnon hinta oli

11 Valmistuneiden maistereiden taiteelliset opinnäytteet: Näyttelijäntyön koulutusohjelma 1. Grönlund Mi, Noidan rooli Iiristiina Varilon ohjauksessa Shakespearen näytelmään Macbeth, Teatterikorkeakoulu 2. Hokkanen Sami, rooli Raila Leppäkosken ohjaamassa Dale Wassermanin musikaalissa Mies La Manchasta, Teatterikorkeakoulu 3. Kuivalainen Mirva, rooli Salla Taskisen ohjaamassa Tomek Kryznan näytelmässä Tyttö ei kukaan, Teatteri Jurkka 4. Lindroos Lotta, Katarinan rooli Salla Taskisen ohjaamassa Tomek Kryznan näytelmässä Tyttö ei kukaan, Teatteri Jurkka 5. Mattila Kaisa, rooli Raila Leppäkosken ohjaamassa Dale Wassermanin musikaalissa Mies La Manchasta, Teatterikorkeakoulu 6. Nousiainen Harri, Romeon rooli Esa Leskisen ohjauksessa Shakespearen näytelmään Romeo ja Julia, Suomen Kansallisteatteri 7. Nyman Jarkko, rooli Raila Leppäkosken ohjaamassa Dale Wassermanin musikaalissa Mies La Manchasta, Teatterikorkeakoulu 8. Palosaari Teemu, Macbethin rooli Iiristiina Varilon ohjauksessa Shakespearen näytelmään Macbeth, Teatterikorkeakoulu 9. Pitkänen Heikki, Leon rooli Juha-Pekka Hotisen ohjaamassa ja Otso Huopaniemen kirjoittamassa näytelmässä Perillä, Teatterikorkeakoulu 10. Timonen Antti, Mikaelin rooli Markus Fageruddin ja Ilpo Tiihosen Gaia -lastenoopperassa, Suomen Kansallisooppera 11. Tiusanen Marko, Aleksis Kiven rooli Jari Halosen ohjaamassa elokuvassa Aleksis Kiven elämä 12. Vierula Tuomas, Rooli Otso rooli Juha-Pekka Hotisen ohjaamassa ja Otso Huopaniemen kirjoittamassa näytelmässä Perillä, Teatterikorkeakoulu 13. Vuotila Aaro, Jonin rooli Esa Illin ohjaamassa elokuvassa Broidit Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst 1. Backman Idalotta, rollen som Iocaste i Labdakidernas Hus, regi Dan Henriksson, Teaterhögskolan 2. Martin Bahne, rollerna som Astrov och Vojnitsev i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 3. Hellberg Camilla, olika sceniska uppgifter såsom dansare i produktionen 2 be container - förhållandet mellan det improviserade och det överenskomna elementet i teater och dans, regi och koreografi Sasha Pepelyaev, Teaterhögskolan 4. Korander Jan, rollen som Platonov i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 5. Milde Otto, rollerna som Ivanov och Serebrejakov i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 6. Oskal Sara, rollerna som Anna och Olga i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 5

12 7. Petersdóttir Elin, rollen som Jelena i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 8. Qvickström Tove, rollen som Sonja i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 9. Rodosi Catrin, rollen som Irina i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 10. Rönneholm Johan, olika sceniska uppgifter såsom guldfisk, insekt, dansare i produktionen 2 be container förhållandet mellan det improviserade och det överenskomna elementet i teater och dans, regi och koreografi Sasha Pepelyaev, Teaterhögskolan 11. Salomaa Maria, rollen som Sasja i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 12. Fabian Silén, olika sceniska uppgifter i produktionen 2 be container - förhållandet mellan det improviserade och det överenskomna elementet i teater och dans, regi och koreografi Sasha Pepelyaev, Teaterhögskolan 13. Skumsvoll Ane, olika sceniska uppgifter i produktionen 2 be container - förhållandet mellan det improviserade och det överenskomna elementet i teater och dans, regi och koreografi Sasha Pepelyaev, Teaterhögskolan 14. Söderholm Jan-Christian, rollen som Versjinin och Lebedev i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan 15. Thorngren Cecilia, rollerna som Masja och Sasja i produktionen Eldsjälar, irrbloss och f.d. flammor - scener ur Anton Tjechovs skådespel, regi Erik Söderblom, Teaterhögskolan Ohjauksen koulutusohjelma 1. Klintrup-Elomaa Anna-Maria, ohjaus Maria Jotunin näytelmään Tohvelisankarin rouva 2. Lavaste Saana, ohjaus Alber Camusn näytelmään Caligula, Teatterikorkeakoulu 3. Siitonen Seppo-Ilmari, ohjaus Mati Untin näytelmään Hyvää iltaa, rakkaat vainajat, Lopen teatteri 4. Varilo Iiristiina, ohjaus Shakespearen näytelmään Macbeth, Teatterikorkeakoulu Dramaturgian koulutusohjelma 1. Huopaniemi Otso, näytelmä Perillä, ohjaus Juha-Pekka Hotinen, Teatterikorkeakoulu 2. Salminen Paula, esityksen Hallitsija suunnittelu ja toteutus, Teatterikorkeakoulu Esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelma 1. Porkola Pilvi, käsikirjoitus, ohjaus ja pääosa esitykseen Jano, Teatterikorkeakoulu Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma 1. Granqvist Klas, äänisuunnittelu Perillä -näytelmään, Teatterikorkeakoulu 2. Hokkanen Taina, kuvataidenäyttelyn Hiljaisuus suunnittelu ja toteutus (omat teokset), Vaajakosken vanha voimalaitos 3. Hynninen Mikko, valo- ja äänisuunnittelu [Plumb]-ryhmän ajallinen veistos Ondulation, Avanto-festivaalit 6

13 4. Konttinen Ville, The Rocky Horror Show -näytelmän valosuunnittelu, Åbo Svenska Teater 5. Laakso Heikki, Varo Kallio -kuunnelmaelokuva, ohjaus, teksti äänisuunnittelu, sävellys ja sovitus 6. Laaksonen Jani, Silentium -bändin äänilevy, äänisuunnittelu, äänitys, viulu (Sundi Coop - studio) 7. Miikkulainen Ilari, Oratoriolaboratorio -näytelmän äänisuunnittelu, Eino Salmelaisen näyttämö Tampereen Työväen Teatterissa 8. Nykyri Antti, Unikuva -äänikäyttöliittymä 9. Paasonen Heikki, Riistapolku -näytelmän valosuunnittelu, Kouvolan Teatteri Koreografin koulutusohjelma 1. Kellokumpu Simo, duetto Doggy-bag, tanssi Maija Kiviluoto ja Sofia Karlsson, koreografia Simo Kellokumpu ja sooloteos Sudenkehä, tanssi ja koreografia Simo Kellokumpu osana Varjonyrkkeilyä nimistä tanssi-iltaa, Teatterikorkeakoulu Tanssijan koulutusohjelma 1. Hyvärinen Reetta, tanssijantyö duetossa Digital duende sekä ryhmäteoksessa Englantilainen sarja, koreografia Jyrki Karttunen, Teatterikorkeakoulu 2. Hänninen-Pekurinen Maija, tanssijantyö duetossa Niille, joiden aika on tullut tanssi ja koreografia Maija Hänninen-Pekurinen ja Leena Gustavson, Teatterikorkeakoulu 3. Kallio Kati, tanssijantyö Ina-Christel Johannesenin ryhmäkoreografiassa 12 Juliaa ja sooloteoksessa Riikinakka, tanssi ja koreografia Kati Kallio 4. Koivula Saara, tanssijantyö duetossa Digital duende sekä ryhmäteoksessa Englantilainen sarja, koreografia Jyrki Karttunen, Teatterikorkeakoulu 5. Koutonen Anne, tanssijantyö duetossa Digital duende sekä ryhmäteoksessa Englantilainen sarja, koreografia Jyrki Karttunen, Teatterikorkeakoulu 6. Kuisma Tanja, tanssijantyö ryhmäkoreografiassa Sattuma ja Sarabande, koreografia Ervi Sirén, Teatterikorkeakoulu 7. Lahdenperä Soile, tanssijantyö soolokoreografiassa Nyt näkyy tämä, tanssi ja koreografia Soile Lahdenperä 8. Rekola Satu, tanssijantyö ryhmäteoksessa Lyijynpunaa, koreografia Ari Tenhula, Teatterikorkeakoulu 9. Riekkinen Miika, tanssijantyö ryhmäkoreografiassa Sattuma ja Sarabande, koreografia Ervi Sirén, Teatterikorkeakoulu 10. Vaimala Terhi, tanssijantyö duetossa Digital duende sekä ryhmäteoksessa Englantilainen sarja, koreografia Jyrki Karttunen, Teatterikorkeakoulu 7

14 Teatteri-ilmaisun opettajan koulutusohjelma 1. Heiskanen Marika, taidepedagoginen kirjallinen opinnäyte 2. Honkanen Tiia, näyttelijäntyö produktiossa Savannah Bay, Teatterikorkeakoulu 3. Maasola Miina, monologiesitys Lentoharjoituksia, Teatterikorkeakoulu 4. Määttälä Leena, näyttelijäntyö näytelmässä Pikku Prinsessa, Rauman kaupunginteatteri 5. Nieminen Sami, neljä ohjaustyötä: Tunsitko auringon paistavan, Myrsky, Hölmölän kylässä ja Celebration 6. Saari Petteri, taidepedagoginen kirjallinen opinnäyte 7. Toivonen Susanna, hahmometodin avulla työstetty runoilta L. Onervan runoista I did it my way, Teatterikorkeakoulu 8. Weimer Mirka, näytelmän Kapija käsikirjoitus ja ohjaus, Tampereen Monikulttuurinen teatteriryhmä Gugul Tanssinopettajan koulutusohjelma 1. Kairamo Laura, monologiesitys Tunsitko auringon paistavan, Teatterikorkeakoulu 2. Kauppila Heli, taidepedagoginen kirjallinen opinnäyte Maisterin tutkinnon suorittaneiden kirjalliset opinnäytteet jakautuivat karkeasti ottaen neljään ryhmään: ensiksi omaa identiteettiä hahmotteleviin töihin, joissa viitekehys oli selkeimmin psykologinen, joskus syväpsykologinen. Toiseksi niissä erottuivat taiteilijuutta, oman taidekäsityksen kehittymistä erittelevät työt. Näissä viitekehys rakentui usein ankarastakin itseanalyysista, luovuuden psykologiasta tai omasta suhteesta taidelajin vallitseviin ajattelutapoihin ja menetelmiin. Kolmas ryhmä olivat taiteellisia opinnäytteitä koskevat, analyyttiset ja tulkitsevat esseet. Neljäs, harvalukuisin ryhmä olivat lähestymistavaltaan eniten tutkielmaa lähestyvät esseet, joiden aiheet ja ongelmanasettelut eivät liittyneet sen paremmin omaan kuin taiteenkaan psykologiaan eikä taiteelliseen opinnäytteeseen. Tanssinopettajan ja teatteri-ilmaisun opettajan koulutusohjelmaan liittyvät opinnäytteet kuvasivat opiskelijan taidepedagogista näkemystä ja hänen kasvuaan taiteilija-opettajaksi. Opinnäytteet olivat joko taidepedagogisia tutkielmia tai taiteellis-pedagogisia produktioita. Jälkimmäisiin liittyi aina produktioita kuvaava kirjallinen työ. Valmistuneiden maistereiden kirjalliset opinnäytteet: Näyttelijäntyön koulutusohjelma 1. Grönlund Mi, NÄYTTELIJÄN TIE JA TYÖMAA - Rakentamisesta, raivaamisesta ja sortumisesta 2. Hokkanen Sami, Mielen vika 3. Kuivalainen Mirva, Oivalluksia astangajoogasta elämään ja näyttelijäntyöhön 4. Lindroos Lotta, Koulu taiteilijaksi kasvattajana 5. Mattila Kaisa, Alastomuus, minä ja Britney 6. Nousiainen Harri, SIEDÄ 7. Nyman Jarkko, Jo yksi laulu kertoo tarinaa! 8. Palosaari Teemu, Toistelija 9. Pitkänen Heikki, Etsintää 10. Timonen Antti, Tilassa värisevä liha - minä, musiikki ja näyttämö 8

15 11. Tiusanen Marko, Rolling Stone - läpi harmaan kiven. Taiteilijaksi kasvamisen vaatimus. 12. Vierula Tuomas, Vapauden luonnos 13. Vuotila Aaro, Tähänastisesta ajastani näyttämötaiteen palveluksessa Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst 1. Backman Ida-Lotta, Med teater som fordon: resan från det föreställande mot det som är 2. Bahne Martin, Eget arbete i Teaterhögskolan 3. Hellberg Camilla, Mirar Inte visste jag att jag skulle bli präst - reflektioner kring det abstrakta och det konkreta i teatern, i människan och i världen 4. Korander Jan, Exit 5. Milde Otto, Vägen till rollen 6. Oskal Sara, Språkets vei til følelsene - skuespilleren og det andre språket som scenespråk 7. Petersdóttir Elin, University degree accepted as requirement for professional career 8. Qvickström Tove, En skådespelares verktyg 9. Rodosi Catrin, On Fire to Act - en studie i Michael Chekhovs teknik 10. Rönneholm Johan, Skuld 11. Salomaa Maria, Struktur på eld 12. Silén Fabian, Den universala individualismen - eller att begrava sitt lik 13. Skumsvoll Ane, GRÄL. En pjäs till mig själv på dels norska dels finlandssvenska 14. Söderholm Jan-Christian, Mitt Liv, Mitt Liv! - en föreställning om en föreställning som kanske har någonting att göra med någonting 15. Thorngren Cecilia, Min röst Mitt jag Ohjauksen koulutusohjelma 1. Klintrup-Elomaa Anna-Maria, Kaaoskäytäntö 2. Lavaste Saana, Tietoinen hyppy tyhjyyteen - ohjaajantyö suunnittelun ja sattuman polttopisteessä 3. Siitonen Seppo-Ilmari, Hoivatkaa toinen toisianne. Ohjaaja tarkastelee ihmiskuvaa omissa ohjauksissaan 4. Varilo Iiristiina, Kokemuksia teatteriryhmistä - teatterin produktioryhmät ryhmäpsykoanalyyttisten teorioiden näkökulmasta Dramaturgian koulutusohjelma 1. Huopaniemi Otso, Systemaatikon tunnustukset 2. Salminen Paula, Tutkimuskohteena pelko Esitystaiteen ja teorian koulutusohjelma 1. Porkola Pilvi, Kuka pelkää taidetta? Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma 1. Granqvist Klas, Perillä-näytelmän äänisuunnittelu ja työpäiväkirja 2. Hokkanen Taina, Hiljaisuus -taidenäyttely 9

16 3. Hynninen Mikko, [Plumb]- ryhmän Ondulation-teoksen valo- ja äänisuunnittelu 4. Konttinen Ville, Rocky Horror Show-näytelmän valosuunnittelu 5. Laakso Heikki, Varo kallio-kuunnelmaelokuva 6. Laaksonen Jani, Sufferion - Hamartia of Prudence (metallibändi Silentiumin CD) 7. Miikkulainen Ilari, Oratoriolaboratorio-näytelmän äänisuunnittelu 8. Nykyri Antti, Unikuva-äänikäyttöliittymä 9. Paasonen Heikki, Riistapolku-näytelmän valosuunnittelu Koreografin koulutusohjelma 1. Kellokumpu Simo, Koreografisen työskentelyni sanastoa Tanssijan koulutusohjelma 1. Hyvärinen Reetta, Alku ja juuri - taiteilijuuteni lähtökohtia 2. Hänninen-Pekurinen Maija, Niille, joiden aika on tullut eli erään eläkeläistanssijan koreografinen kokeilu 3. Kallio Kati, Riikinakan hahmoterapia - koreografisen prosessin purku 4. Koivula Saara, Matkalla tanssitaiteilijaksi 5. Koutonen Anne, Digital Duende - sisällön ja liikkeen törmäys 6. Kuisma Tanja, Tanssia mielikuvista 7. Lahdenperä Soile, Alexander-tekniikka tanssijantyössä 8. Rekola Satu, Tanssija Liikkeessä - vaikutteita Merce Cunninghamin tanssitekniikasta 9. Riekkinen Miika, Tanssijantyön lähtökohtia koreografisessa harjoitusprosessissa 10. Vaimala Terhi, Tanssijuus somatiikan ja kehotekniikoiden näkökulmasta Teatteri-ilmaisun opettajan koulutusohjelma 1. Heiskanen Marika, Totista leikkiä - teemoja aikuisten teatterioppimisesta ja teatteriopetuksesta 2. Honkanen Tiia, Ammattina näyttelijä ja opettaja 3. Maasola Miina, Lentoharjoituksia 4. Määttälä Leena, Kohtaamisia Pikku Prinsessa prosessissa. Oman kasvun tarkastelua: näyttelijäntyöstä, oppimisesta ja opettajuudesta. 5. Nieminen Sami, Kapealla rajalla - kohtaamisia ohjaajana ja opettajana 6. Saari Petteri, Perhoshäkki-elokuvaproduktio. Elokuvan ja ryhmän ohjaamisen reflektiivinen tutkimus 7. Toivonen Susanna, Kohtauspaikalla. L. Onervan runojen työstäminen hahmometodin avulla. 8. Weimer Mirka, Kapija-kielen ja kehon kohtaamisia Tanssinopettajan koulutusohjelma 1. Kairamo Laura, Tunsitko auringon paistavan? - monologimuotoinen matka liikkeestä puheeseen ja takaisin 2. Kauppila Heli, Rennosti, mutta aukikierrossa - tavoitteena yksilön kohtaaminen ja ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen balettitunnilla 10

17 Koulutusohjelmien professoreina toimivat Raila Leppäkoski ( ), Kati Outinen (1.8.-) ja Vesa Vierikko ja (näyttelijäntyö), Erik Söderblom (ruotsinkielinen näyttelijäntyö), Juha Malmivaara (ohjaajantyö), Harri Virtanen (dramaturgia ja draaman kirjoittaminen), Annette Arlander (esitystaide ja -teoria), Markku Uimonen (valosuunnittelu), Juhani Liimatainen (äänisuunnittelu), Marjo Kuusela (koreografia) ja Ervi Sirén (nykytanssin tanssijantyö). Tanssinopettajan ja teatteritaiteen opettajan koulutusohjelmilla ei ollut professuuria. 2.2 Jatkokoulutus ja tutkimus Yliopistossa oli kirjoilla kaikkiaan 35 jatko-opiskelijaa. Jatko-opiskelijoista neljä työskenteli yliopistossa assistentin virassa. Jatko-opiskelijoista kahdella oli osan vuotta rahoitettu paikka Teatterikorkeakoulun, Sibelius-Akatemian, Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston yhteisessä VESTtutkijakoulussa 1. Suomen Akatemian myöntämän apurahan turvin tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella jatkettiin tanssitaiteen tohtori Soili Hämäläisen johdolla tutkimusprojektia tanssitaiteen eettisistä kysymyksistä, rakenteista ja vallankäytöstä. Jatkokoulutuksesta ja tutkimuksesta vastasi professori Pentti Paavolainen. Valmistuneiden tohtoreiden ja lisensiaattien opin- ja taidonnäytteet: 1. Tanssitaiteen tohtori Leena Rouhiainen, Living Transformative Lives. - Finnish freelance dance artists brought into dialogue with Merleau-Ponty s phenomenology (tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos), 2. Tanssitaiteen tohtori Eeva Anttila, A Dream Journey to the Unknown. - Searching for dialogue in dance education (tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos), 3. Teatteritaiteen lisensiaatti Ida-Lotta Backman, taiteellinen osio koostui näyttelijäntyöstä esityksissä Et skib kommer ladet, ett samnordiskt mysteriespel (1999). Teaterns rötter, kalendariska riter i ett skapat heligt rum, manus och regi (feb.- juni 2000), tänkom, manus och regi (2001). Lisensiaattityön kirjallinen osio on nimeltään sharing WITH more than performing FOR (ruotsinkielinen näyttelijäntyön laitos). Tohtoreiden opin- ja taidonnäytteet julkaistiin yliopiston Acta Scenica-julkaisusarjassa. Yliopiston opetusta täydentävänä materiaalina julkaistiin myös professori Annette Arlanderin toimittama opiskelijoiden esseitä sisältävä teos Esitystaidetta kohti - Kokemuksia, ajatuksia, näkemyksiä sekä Johanna Enckellin teos Skärvor av Artaud - En essä om fransk teater efter Befrielsen / Antonin Artaudin jäljet ranskalaisessa teatterissa (Like). Helsingin kirjamessuilla Finlands Svenska Television palkitsi Enckellin teoksen kirjallisuuspalkinnollaan. 2.3 Pedagogiikka ja opetuksen kehittäminen Perusopetuksen kehittämisestä vastasi vararehtori yhdessä professorien kanssa. Vararehtorin apuna toimi epävirallinen opetuksen kehittämisryhmä, jonka osallistujat olivat erityisen kiinnostuneita opetuksen kehittämisestä. Opetuksen kehittämisryhmään osallistuivat vararehtori Juha-Pekka Hotinen (puheenjohtaja), lehtori Eeva Anttila, lehtori Kimmo Karjunen, professori Marjo Kuusela, lehtori Eija Orpana-Martin, 1 Valtakunnallinen esittävän taiteen tohtorinkoulutusohjelma 11

18 professori Ervi Sirén, lehtori Jussi Tuurna, lehtori Harriet Sevelius, opiskelija Tuukka Vasama ja opetuksen kehittämispäällikkö Sirpa Silvennoinen sihteerinään suunnittelija Jan-Peter Kaiku. Yliopistossa aloitettiin tutkinnonuudistuksen suunnittelu vararehtorin johtamassa professorien ja suunnittelijoiden kokouksessa. Tätä edesauttamaan opetuksen kehittämisryhmä koordinoi kattavan syvähaastatteluihin perustuva opetuksen arvioinnin (ks. tarkemmin kohta 6.1). Koulutuksen yhteissuunnitteluun panostettiin ja muun muassa leirikouluja eriytettiin kandi- ja maisterikoulutukseen. Myös maisteriorientaatiojakso suunniteltiin ja käynnistettiin ja keskustelu kolmannen lukukauden valmistelusta aloitettiin. Taiteen harjoittaminen ja esittäminen oli yliopiston koulutuksen tärkeä metodi. Käytännön teatterityössä opiskelijat sovelsivat oppimaansa ja saivat julkista palautetta yleisöltä, kriitikoilta ja opettajiltaan. Esitysten päätarkoitus oli koulutus. Muita tarkoituksia - kuten kulttuurinen pääoma, taiteellinen profiili, julkisuus, tekijöiden urakehitys - ei tavoiteltu päätarkoituksen kustannuksella. Yliopiston esitystoiminnasta päätti esitystoiminnan johtokunta esittelijänään vastaava tuottaja Raija Vuorio. Johtokuntaan kuuluivat professori Juha Malmivaara (puheenjohtaja), professori Marjo Kuusela, professori Erik Söderblom, professori Markku Uimonen, professori Vesa Vierikko, professori Harri Virtanen, lehtori Eeva Anttila, opetusteatterin johtaja Jyri Pulkkinen, pukusuunnittelija Terttu Torkkola, tehostemestari Kaj Wager, opiskelija Tuomas Kiiliäinen ja opiskelija Samuli Nordberg. Johtokunta asetti keskuudestaan työvaliokunnan. Esitystoiminnan johtokunta toimi tuotannollista toteutusta koordinoivana elimenä, jonka tehtävänä oli päättää resursseista suhteessa koulutusohjelmittain asetettuihin pedagogisiin tavoitteisiin. Esitystoiminta toteutettiin pääosin yliopiston omissa tiloissa (tilastotieto esitetään liitteenä 1). Yliopiston tuki opiskelijoiden harjoitteluun oli Tuki jakaantui 20 harjoittelukuukaudelle ja tukea sai 18 opiskelijaa. Opiskelijakohtainen harjoittelutuen määrä vaihteli 0,5-2 kuukauden välillä. Harjoittelutukea priorisoitiin hakijoille, joille harjoittelu on pakollinen osa opintoja. Heistä ensisijaisia tuen saajia olivat ne, jotka eivät saaneet mainittavaa korvausta harjoittelustaan ja joiden harjoittelu tapahtui opiskelupaikkakunnan ulkopuolella. Yhteisinä opintoina järjestettiin 20 kurssia. Yhteisiä opintoja sisältyi kaikkien koulutusohjelmien opintoihin. Yhteisinä opintoina järjestetyille kursseille osallistui useamman kuin yhden koulutusohjelman opiskelijoita. Yhteisiä opintoja pidetiin tärkeinä uusien näkökulmien avaajana. Opetuksen kehittämisryhmässä luotiin myös opetushenkilökunnan palkitsemisjärjestelmä, jossa palkitaan vuosittain Vuoden opettaja. Ensimmäisenä Vuoden opettajana palkittiin valosuunnittelun lehtori Kimmo Karjunen. Palkitsemiskriteerinä oli 1) aktiivinen panostus opetuksen kehittämiseen sekä henkilökohtaisella että laitos- ja korkeakoulutasolla, 2) vuorovaikutus ja innostava yhteistyö opiskelijoiden ja muiden opettajien kanssa sekä yliopiston muun yhteisön kanssa ja 4) opiskelijoiden yksilöllisen oppimisen tukeminen. 12

19 Opetuksen kehittämisryhmän aloitteesta jatkettiin myös opettajuusjuhlien perinnettä. Opettajuusjuhlissa pitkään ammatissaan ansioituneesti opetustyötä tehneitä lehtoreita nostetaan esiin taiteilijajuhlatyyppisessä tilaisuudessa. Taikopeda 2 on keskeinen keino, jolla tuetaan taidekorkeakoulujen opetuksen ja oppimisen kehittämistä. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian taide- ja kulttuurialan koulutusohjelma liittyi mukaan yhteissuunnitteluun. Taikopedassa valmisteltiin monivuotista jatkoprojektia, johon valittiin koordinaattori ja asetettiin vararehtoreista koostuva ohjausryhmä sekä suunnittelijoista koostuva suunnitteluryhmä. Taikopedassa järjestettiin kaksi opintokokonaisuutta, jotka olivat Taidepedagogiikan opintokokonaisuus (5 ov) ja Ongelmalähtöinen oppiminen (5 ov). Lisäksi järjestettiin seminaareja opetukseen liittyvistä asioista. Peda-forumia 3 kehitettiin vararehtoritapaamisten avulla ja uusimalla Peda-forumin kotisivut. Yliopiston valo- ja äänisuunnittelun laitos osallistui Peda-forumin kevätpäiviin laatuyksiköiden posterinäyttelyssä. Yliopistossa toimi myös Peda-kahvila, joka kannusti opetus- ja suunnitteluhenkilökuntaa pedagogiseen keskusteluun. Kahdessa opettajaseminaarissa perehdyttiin videoanalyysin avulla kollegoiden opetukseen. Opettajien täydennyskoulutustoiveet selvitettiin laitoksittain ja selvityksen perusteella järjestettiin yhteinen body logic-kurssi. Yliopisto on raportoinut virtuaaliyliopistohankkeistaan erillisraportilla vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. 2.4 Yhteiskunnalliset palvelut Aikuiskoulutus Yliopiston aikuiskoulutusyksikön tarjoamaa aikuiskoulutusta suunnattiin erityisesti näyttelijöille, tanssijoille ja koreografeille, valo- ja äänisuunnittelijoille. Lisäksi liiketaloudellisin perustein toteutettuihin koulutuksiin osallistui sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja sekä eri kouluasteiden opettajia. Alueellisesti aikuiskoulutuksen osallistujista valtaosa tuli pääkaupunkiseudulta (392). Muita tärkeitä paikkakuntia tai seutukuntia olivat Kymenlaakso (22), Lahden seutu (22), Tampereen seutu (22) ja Jyväskylän seutu (10). Koulutukseen osallistujat jakautuivat koulutusalojen kesken niin, että 69 % suuntautui kulttuurialalle, 20 % tekniikan alalla, 7 % sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle sekä 4 % humanistiselle ja kasvatusalalle. Aikuiskoulutuksen liikevaihto oli ja taloudellisen toiminnan tulos oli Yliopisto käytti toimintamenoistaan täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen Hintatukea käytettiin ainoastaan taiteilijoiden ammatilliseen koulutukseen, kuten musiikkiteatterin jatkokurssiin ammattinäyttelijöille, - laulajille ja -tanssijoille, Glory to the Banal/Norman Taylor-kurssiin, vuorovaikutus elokuvassa-kurssiin, ilmaisuverstaaseen, tietokoneavusteisen suunnittelun kurssiin esittävän taiteen valosuunnittelijoille, kesäkurssiin Osmany Tellezin johdolla sekä teatteri- ja tanssialan kurssien suunnitteluun ja valmisteluun. 2 Taidekorkeakoulujen yhteinen korkeakoulupedagogiikka 3 Yliopistopedagiikan yhteinen keskustelufoorumi internetissä 13

20 Maksullisena palvelutoimintana aikuiskoulutuksessa järjestettiin mm. tanssiterapian jatkokurssi, äänenkäytön kurssi, esiintymistaidon ja luovan ilmaisun kurssi, tekniikan kevätpäivät, prosessidraamatyöpaja ja Flex/ Tunne kehosi-kurssi. Erikoistumisopintoina tarjottiin kaksi kurssia: tanssiterapian pitkä koulutusohjelma (80 ov) ja draamamenetelmät pedagogisina ja yhteisöllisinä työkaluina (40 ov). Työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettiin pitkä kurssi Muusikkona teatteribändissä. Tilauskoulutuksena järjestettiin lyhyitä kursseja ja seminaareja, kuten esimerkiksi esiintymisvalmennusta sekä työpajakokonaisuus Diakonissalaitoksen toteuttamaan Diacuro-projektiin 4. Avoin yliopisto Yleissivistävän koulutuksen tärkein väylä oli avoin yliopisto. Se toi yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen tuloksia suuren yleisön ulottuville, ja tuotti opintokokonaisuuksia yliopisto-opiskelijoille. Avoin yliopisto ei tarjonnut taiteilijakoulutusta, eikä muodostanut väylää yliopiston tutkintokoulutusohjelmiin. Avoin yliopisto tarjosi opintokokonaisuuksina teatteritaiteen opintoja (20 ov, Helsinki ja Tampere), tanssitaiteen opintoja (20 ov, Helsinki), teatterin ja draaman opettamisen perusopintoja (15 ov, Helsinki ja Tampere) sekä teatterin ja draaman opettamisen laajentavia opintoja (20 ov, Helsinki). Avoin yliopisto tarjosi myös erillisiä opintojaksoja, jotka järjestettiin Helsingissä ja Tampereella omana opetuksena sekä yhteistyöopistoissa eri puolella maata. Näistä opintoviikoittain laajimpia koulutuskokonaisuuksia olivat näytelmäkoulu verkossa (10 ov), näyttelijäntyön perusteet (5 ov), ohjaus/näyttelijäntyö (4 ov) ja draamaprosessit (3 ov). Avoin yliopisto tarjosi useita kahden opintoviikon kursseja, kuten valaistuksen historiaa/verkkokurssi, näytelmän kirjoittaminen, draamatekstin prosessikirjoittaminen ja roolihenkilön rakentaminen. Kahden opintoviikon kursseista kurssit taidefilosofian perusteet sekä Alexander-tekniikka ja puheilmaisu järjestettiin kahteen otteeseen. Lisäksi avoin yliopisto järjesti yhden opintoviikon kursseja, kuten Feldenkrais-menetelmän perusteet, miimi ja pantomiimi, Alexander-tekniikka ja kulttuurihistorian perusteet. Monista yhden opintoviikon kursseista järjestettiin useita toteutuksia, kuten improvisaatio (6 toteutusta), Pilates-tekniikka (5 toteutusta) sekä naamionäyttelemisen perusteet ja klovnerian perusteet (2 toteutusta). Kurssitarjontaan sisältyi myös luentosarja tehtävä: TAIDE - suomalaista nykytaidetta etsimässä. Kirjasto Kirjastoa käytti kaikkiaan rekisteröityä lainaajaa, joista yliopiston omia opiskelijoita oli 743 ja omaa henkilökuntaa 179. Rekisteröidyistä lainaajista 372 oli muiden yliopistojen opiskelijoita tai henkilökuntaa, ammattikorkeakoulujen opiskelijoita tai henkilökuntaa sekä muiden oppilaitosten opiskelijoita tai henkilökuntaa. Lainaajiin kuului myös kotimaisia kaukopalveluasiakkaita. Muita rekisteröityjä lainaajia oli Kirjasto sai kaikkiaan 353 uutta asiakasta. Kirjastossa käyntien määrä oli kaikkiaan Diacuro-projekti on Diakonissalaitoksen toteuttama kaikkein huonoimmassa asemassa oleville naisille suunnattu hanke. Projekti edistää naisten kouluttautumista ja työllistymistä sekä psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä yhteiskunnassa. 14

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR Vuoden teatteri Suomen Teatterit ry nostaa vuosittain esille suomalaisen teatterivalion valitsemalla Vuoden teatteriksi suomalainen ammattiteatterin, joka on erityisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 Kansi: Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Kaikki vorot eivät tule varkaisiin, ohjaus Erkki Saarela, ensi-ilta 18.5.2004. Kuva: Susanna Kekkonen Ulkoasu: Jaana Forsström Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Tutkinnot ja koulutusohjelmat

Tutkinnot ja koulutusohjelmat Tutkinnot ja koulutusohjelmat Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden yliopisto, joka antaa ylintä tanssi- ja teatteri alan opetusta. Teatterikorkeakoulusta voi valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi,

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa.

Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa. Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa. ( Sovellusalueina mm. työnohjaus, kasvatus, koulutus, terapia, taide, seurakuntayö tai muu yhteisöllinen työ. ) TERVETULOA Tarinainstituuttiin! Tarinainstituutti

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2008

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2008 Ennakkokuva Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitoksen ja Tampere Biennalen yhteistyöstä, Suomen Teatteriorkesteri Tampere Biennalessa 31.3.2004.

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Opiskelijoiden taiteellinen toiminta TeaKin ulkopuolella 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Opiskelijoiden taiteellinen toiminta TeaKin ulkopuolella 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Opiskelijoiden taiteellinen toiminta TeaKin ulkopuolella 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Koulutusohjelma Muut merkittävät taiteelliset työt TeaKin ulkopuolella Alastalo Marko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6.

SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6. SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6. MA 30.5.2011 KLO 07.40-10.15 LINJA-AUTO KULJETUS TRE-HKI (HÄMEENPUISTO 28 D) LUENTO-OSUUS TEATTERIKORKEAKOULU, Helsinki - Haapaniemenk. 6, HKI 53 -AUDITORIO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERIN JOHTOA ERI AIKAKAUSINA 1

HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERIN JOHTOA ERI AIKAKAUSINA 1 HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERIN JOHTOA ERI AIKAKAUSINA 1 HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERIN JOHTOA 1.8.1965-31.7.1966 Teatterinjohtaja Sakari Puurunen Apulaisjohtaja Matti Aro Koulutusohjaaja Wilho Ilmari Ohjaaja

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä

Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä Vapaan kentän uudet toiminta- ja tuotantomallit Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä TEKIJÄ-koulutus 13.2.2012 Seinäjoki / Saara Rautavuoma Valtakunnallisesti toimiva

Lisätiedot

Äänitaiteen omat maailmat

Äänitaiteen omat maailmat Äänitaiteen omat maailmat Jyri Pulkkinen Julkaistu alun perin englanniksi Finnish Dance in Focus -lehdessä 2001. Äänisuunnittelusta on tullut yhä tärkeämpi osa suomalaisia tanssiteoksia. Sen merkitys on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset 2012-2014

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset 2012-2014 TEATTERIKORKEAKOULU / Tanssi ja teatteripedagogiikan laitos Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset 2012-2014 OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Koulutus 2012 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Tarinainstituutin. -koulutus

Tarinainstituutin. -koulutus Tarinainstituutin -koulutus Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa, sovellusalueina työnohjaus, terapia, kasvatus, koulutus, taide, seurakuntatyö tai muu yhteisöllinen työ. TERVETULOA Tarinainstituuttiin!

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU KOULUTUKSEN SUUNNITTELU UUSIEN OPETTAJIEN PEREHDYTTÄMISKOULUTUS 28.8.2002 Jukka Hiltunen Suunnittelutasot ja -intressit EU (arvot, harmonisointi, kilpailukyky) OPM (arvot, kilpailukyky, työllisyys) keskushallinto,

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 18.6.2013 klo 14.00-17.15 Paikka Honkapirtti, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus S e l v i t y s o s a : Yliopistojen, teknillisten korkeakoulujen, kauppakorkeakoulujen ja taidekorkeakoulujen (jäljempänä yliopistot) kehittäminen perustuu korkeakoululaitoksen

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Teatterimäärärahat valtion tulo- ja menoarviossa 2010 Suomen Kansallisteatteri 10 634 000 Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvien teattereiden valtionosuudet

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun strategia 2012 ja sen toteuttamissuunnitelma 2010-2012

Teatterikorkeakoulun strategia 2012 ja sen toteuttamissuunnitelma 2010-2012 Teatterikorkeakoulun strategia 2012 ja sen toteuttamissuunnitelma 2010-2012 1 TOIMINTA-AJATUS (ELI MISSIO) Hyväksytty hallituksessa 2.3.2010. Teatterikorkeakoulun toiminnan perusta on käsitys esittävien

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Vaihto-oppilasvuosi Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön linjalla 2012-2013

Vaihto-oppilasvuosi Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön linjalla 2012-2013 Vilma Putro CV Teatterialalta Yhteystiedot: Gsm: 045-8036855 vilma.putro@hotmail.com www.vilmaputro.com Henkilötiedot: Syntymäaika: 1988 Pituus: 156cm Kielitaito: suomi (äidinkieli), venäjä, englanti Erityistaidot:

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta KKV0 OPISKELIJAKSI YLIOPISTOON (5 op) Kasvatustieteiden laitos Opiskelijaksi yliopistoon-opintojakson aikana tutustutaan yliopistoopiskeluun sekä yliopiston palveluihin, ympäristöön ja organisaatioon.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot