Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?"

Transkriptio

1 Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke

2 Tämä raportti on tuotettu osana YES - Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan yhteisöjen työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS -ohjelmasta ( ). Raportissa ilmaistut mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä Euroopan komissio vastaa raportin sisällön käytöstä. Tämän raportin sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä. YES - Yhdenvertaisuus Etusijalle on hallinnon, viranomaisten sekä syrjintävaarassa olevia ryhmiä edustavien elinten ja järjestöjen välinen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on edistää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Lisätietoa osoitteesta

3 Sisältö 1. Johdanto.4 2. Mitä on monimuotoisuuden johtaminen? Monimuotoisuuden johtaminen globaalikasvatuksen viitekehyksessä Työelämän laatu ja monimuotoisuuden johtaminen Monimuotoisuuden johtamisen koulutus Suomessa Yliopistot Ammattikorkeakoulut sekä aikuis- ja täydennyskoulutusta tarjoavat Oppilaitokset Yksityiset konsulttiyritykset Ammattiliitot ja muut toimijat Monimuotoisuuden johtamisen koulutus Ranskassa, Kanadassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa Huomioita ja suosituksia...26 Lähdeviitteet...28 LIITE: Esimerkkejä monimuotoisuuden johtamisen koulutuksista eri organisaatioissa.29

4 1. Johdanto Tieto, kokemukset ja toimintaympäristö vaikuttavat ihmisten asenteiden, arvojen ja toimintatapojen kehittymiseen. Koulutuksen ulkopuolella karttuneen tietotaidon ja muun elämänkokemuksen lisäksi muodollisten opintojen sisällöt vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ihminen suhtautuu tulevan työyhteisönsä henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Osaako esimies kiinnittää huomiota ihmisten monimuotoisuuden vaikutuksiin organisaation toiminnalle? Pystyykö organisaation johto strategisesti hyödyntämään henkilöstön erilaista osaamista? Onnistuuko organisaatio vastaamaan asiakkaidensa moninaisiin tarpeisiin? Tämän kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin monimuotoisuuden johtamisen teemoja käsitellään erilaisissa koulutusohjelmissa Suomessa, lähinnä johtamisen opintojen osalta, sekä miten niitä tulisi mahdollisesti kehittää. Ensisijaisena tarkastelun kohteena olivat yliopistoopinnot, mutta kartoituksessa tarkastellaan myös joidenkin ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä yksityisyritysten ja muiden organisaatioiden koulutustarjontaa monimuotoisuuden johtamisen alalla. Kartoitus toteutettiin tarkastelemalla yliopistojen verkkosivuilla julkaistuja opinto-oppaita vuosille /2013. Ensisijaisesti keskityttiin johtamisen pääaineopintoihin, jos sellaisia oli tarjolla, mutta myös muiden oppiaineiden kurssitarjonta käytiin läpi vähintään päällisin puolin. Hyvän työpaikan luominen alkaa tasapuolisesta, oikeudenmukaisesta ja reilusta kohtelusta. Hyvässä työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus osallistua mielekkääseen työhön kykyjensä mukaan. Tavoitteena on saada kaikkien työpanos käyttöön. Kartoitus käsitti seuraavien yliopistojen opintooppaat: Aalto-yliopisto, Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot, Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. Käytettyjä hakusanoja olivat: monimuot* / moninai* / divers* / kulttuur* / cultur* / mångfald / kultur. Jos näillä hakusanoilla ei löytynyt osumia, käytettiin lisäksi seuraavia hakusanoja: tasa-arvo / erilais* / yhdenvertai* / yhteiskuntavastuu / equal* / gender. Muiden oppilaitosten, yksityisyritysten ja muiden organisaatioiden tarjoamaa monimuotoisuuden johtamisen koulutusta haettiin internetistä Googlehakupalvelulla hakusanoilla monimuotoisuuden/ erilaisuuden johtaminen koulutus / valmennus. Näin 4

5 saaduista hakutuloksista tähän raporttiin on poimittu muutamia esimerkkejä tarjolla olevasta koulutuksesta. Vertailun vuoksi tätä kartoitusta varten tehtiin pienimuotoinen esiselvitys monimuotoisuuden johtamista käsittelevistä koulutusohjelmista Ranskassa, Kanadassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa 1. Esiselvityksen tiivistelmä on esitetty tämän kartoituksen luvussa 4. Kartoituksen toteutti ja tämän raportin kokosi hankepäällikkö Liisa Männistö työ ja elinkeinoministeriöstä. Kartoitukseen ei sisältynyt haastatteluja tai aihetta käsittelevää kirjallisuuskatsausta, joten tämän raportin lopussa esitetyt huomiot ja suositukset ovat lähinnä kirjoittajan omia. Tämä kartoitus toteutettiin osana YES 4 Yhdenvertaisuus Etusijalle - hanketta, jonka yhtenä tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta ja valmiuksia edistää monimuotoisuuden hyväksymistä ja arvostamista työ- ja elinkeinoelämässä muun muassa lisäämällä tietämystä monimuotoisuuden johtamisesta. 5

6 2. Mitä on monimuotoisuuden johtaminen? Monimuotoisuuskäsitteeseen kytkeytyy monia muita teemoja, kuten yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja tasaarvo, yritys- ja yhteiskuntavastuu sekä perus- ja ihmisoikeudet. Monimuotoisuudella, moninaisuudella tai diversiteetillä viitataan tässä raportissa organisaatioiden henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien erilaisiin taustoihin, osaamiseen ja ominaisuuksiin. Usein monimuotoisuudella tarkoitetaan lähinnä organisaation henkilöstön monikulttuurisuutta tai kansainvälisyyttä. Tässä raportissa monimuotoisuus käsitetään kuitenkin laajemmin. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia voivat olla kulttuuritaustan lisäksi esimerkiksi ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tai kansallinen alkuperä, kieli, uskonto tai vakaumus, terveydentila tai vammaisuus. Monimuotoisuuden johtamisella tarkoitetaan sitä, että henkilöstön ja asiakaskunnan monimuotoisuuden vaikutukset tiedostetaan ja organisaation käytännöt sovitetaan vastaamaan niiden tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin 2. Monimuotoisuus yhdistettynä johtamiseen on melko uusi käsite suomen kielessä. Aikaisemmin on puhuttu ehkä erilaisuuden johtamisesta tai tasavertaisesta kohtelusta. Käsitteistön muutoksella voi olla omat vaaransa. Monimuotoisuus (engl. diversity) tuo etupäässä myönteisiä mielleyhtymiä, jolloin käsitteen taustalla vaikuttavat historialliset ilmiöt, kuten taistelu yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta sekä rasismia vastaan, jäävät helposti varjoon. Monimuotoisuus-käsitettä onkin arvosteltu siitä, että se yksilöllistää erilaisuuden ja kätkee eriarvoisuuden. 3 Monimuotoisuuden johtamiseen liittyvien kysymysten opetuksesta käytetään koulutuspolitiikan alalla myös sellaisia termejä kuten kansainvälisyys-, globaali- ja kehityskasvatus. 6

7 2.1 Monimuotoisuuden johtaminen globaalikasvatuksen viitekehyksessä Monimuotoisuuden johtamiseen liittyvä opetus voidaan asettaa laajempaan viitekehykseen kansainvälisyys- tai globaalikasvatus -käsitteen alle. 4 Kansainvälisyys- tai globaalikasvatuksen osa-alueita ovat ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvokasvatus, rauhankasvatus, mediakasvatus, kulttuurienvälinen ymmärrys, kehitys- ja oikeudenmukaisuuskysymykset sekä kasvatus kestävään kehitykseen. Kaikki monimuotoisuuden johtamisen ulottuvuudet eivät kuitenkaan luontevasti nivelly kansainvälisyys- tai globaalikasvatuksen teemoihin ja näkökohtiin. Erityisesti monimuotoisuus liiketoiminnan näkökulmasta jää globaalikasvatuksen sisältöjen ulkopuolelle. Globaalikasvatus ja yliopistot Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti vuonna 2011 arvion Kansainvälisyyskasvatus ohjelman (myöhemmin KVK ohjelma) toteutumisesta. 5 Raportissa todetaan, että [g]lobaalikasvatus on laaja kokonaisuus, ja globaaliin vastuuseen ohjaavat tavoitteet ulottuvat elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti niin formaalin, informaalin kuin nonformaalinkin koulutuksen kentälle. Arviointiraportissa globaalikasvatusta tarkastellaan niin yleissivistävän, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kuin vapaan sivistystyön näkökulmista. Alan tutkimusyhteistyöstä todetaan, että globaalikasvatukseen keskittyvää [t]utkimusohjelmaa tai alan monitieteistä tutkijakoulutusta ei ole käynnistetty. [ ] tutkimusta tehdään yksittäisissä tutkimusryhmissä ja tutkijakoulujen sisällä. Rahoitusta ei tälle alueelle ole ollut helppo saada. Tutkijaverkostoja on, mutta systemaattinen kansallinen tutkimusyhteistyö puuttuu. Olemassa oleva tutkimustieto pitäisi kerätä yhteen ja alan tutkijoiden yhteistyötä tiivistää. KVK 2010 ohjelman arviointiraportin perusteella näyttää siltä, että nykyisellään korkeakoulujen toiminnot globaalikasvatusta koskien tarkoittavat pääasiassa liikkuvuusohjelmia ja kansainvälisiä tutkimusprojekteja, kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien edistämistä, henkilökunnan ja opiskelijoiden kieli- ja monikulttuurisuustaitojen kehittämistä sekä maahanmuuttajille suunnattuja erityiskursseja ja -koulutusta. Muut monimuotoisuuden ulottuvuudet jäävät vähälle huomiolle. 7

8 Korkeakoulujen kansainvälistyminen Globaalikasvatuksen viitekehystä leimaa vahvasti pyrkimys kansainvälistymiseen. Esimerkiksi Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 6 linjaa korkeakoulujen kansainvälistymisen suunnan vuosille Se määrittelee korkeakoulujen kansainvälistymisen tavoitteiksi muun muassa monikulttuurisen yhteiskunnan tukemisen ja globaalin vastuun edistämisen. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa asetetut tavoitteet heijastuvat tämän käsillä olevan kartoituksen havainnoissa yliopistojen osalta. Kansainvälisyys nähdään yliopistoissa tärkeänä ja kansainvälistymiseen panostetaan niiden opetussisällöissä. Korkeakoulujen tulisi strategian mukaan toimia aktiivisesti monikulttuurisen korkeakouluyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. Maahanmuuttajataustaiset ja Suomeen saapuvat ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat, opettajat, tutkijat sekä muu henkilöstö nähdään voimavarana, joka tukee kotikansainvälistymistä. 7 Globaalin vastuun edistämisen osalta strategia puolestaan linjaa tavoitteeksi, että [k]orkeakoulujen toiminta rakentuu eettisesti kestävälle pohjalle ja tukee opiskelijoiden valmiuksia toimia globaalissa ympäristössä ja ymmärtää oman toiminnan globaaleja vaikutuksia. 2.2 Työelämän laatu ja monimuotoisuuden johtaminen Monimuotoisuuden johtaminen voidaan asettaa myös työelämän laadun ja tuottavuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämisen viitekehykseen. Työelämätutkimuksen alalla monimuotoisuuden johtamisen teemat liittyvät työelämän laatuun lähinnä tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteiden kautta. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain julkaisemassa Työolobarometrissa työelämän laadun yleiskuva koostuu neljästä ulottuvuudesta, joita ovat tasapuolinen kohtelu, työpaikan varmuus, voimavarat suhteessa vaatimustasoon sekä kannustavuus, innovatiivisuus ja keskinäinen luottamus. Tämänhetkisessä hallitusohjelmassa 8 tavoitteeksi on asetettu työelämän kehittäminen parantamalla työllisyysastetta, työelämän laatua, 8

9 työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Hallitusohjelmaan sisältyvän työelämän kehittämisstrategian valmistelussa on keskusteltu muun muassa eri sukupolvien asennoitumisesta työntekoon ja keinoista ikääntyneiden pysymiseksi työelämässä nykyistä pidempään (ikäjohtaminen). Keskeisenä työelämän kehittämisstrategiassa on kuitenkin ennakoida tulevaa työelämää ja toimia, joita tarvitaan, jotta suomalainen työelämä olisi kilpailukykyistä, siinä olisi osaavaa työvoimaa riittävästi ja ihmiset kokisivat työnsä mielekkäänä ja innostavana. Strategian valmistelussa on keskusteltu työskentelytapojen kehittämisestä siten, että erilaiset työntekijät (eri-ikäiset, maahanmuuttajat, pienten lasten vanhemmat ja osatyökykyiset) pystyvät entistä paremmin osallistumaan kykyjensä mukaan työelämään. Monimuotoisuuden johtaminen osana työelämän laadun kehittämistä kuuluu myös vastuulliseen yritystoimintaan. Työelämän tulevaisuuden osalta on nimittäin ennakoitu, että yritykset joutuvat enenevässä määrin kiinnittämään huomiota sosiaalisiin, ekologisiin ja eettisiin näkökohtiin olennaisena osana liiketoimintaansa. 9 Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset, jotka onnistuvat tuottamaan lisäarvoa omistajiensa lisäksi myös muille sidosryhmilleen. Laadukkaat työolot ovat osa sosiaalisesti vastuullisia toimintatapoja. Vastuullisesti toimiva yritys pitää huolta maineestaan ja mahdollisuuksistaan saada hyvää työvoimaa. Syrjintä on resurssien tuhlausta ja laissa kielletty. Yhdenvertainen kohtelu puolestaan takaa sen, että kaikilla on samat mahdollisuudet työhön ja työssä etenemiseen sekä työskentelyyn ilman häirintää. 9

10 3. Monimuotoisuuden johtamisen koulutus Suomessa Monimuotoisuuden johtamisen koulutusta tarjoavat organisaatiot on tässä kartoituksessa jaoteltu neljään kategoriaan: 1) yliopistot, 2) ammattikorkeakoulut sekä aikuis- ja täydennyskoulutusta järjestävät oppilaitokset, 3) yksityiset konsulttiyritykset sekä 4) ammattiliitot ja muut toimijat. Tässä luvussa esitellään näiden eri organisaatioiden tarjoamaa monimuotoisuuden johtamisen koulutusta. Esimerkkejä monimuotoisuusopintojen tarkemmista sisällöistä on koottu tämän raportin lopussa olevaan liitteeseen. 3.1 Yliopistot Tässä luvussa tarkastellaan monimuotoisuuden johtamisen koulutusta yliopisto-opinnoissa. Ensisijaisena tarkastelun kohteena ovat johtamisen opinnot, mutta esimerkkejä nostetaan myös muiden opintojen monimuotoisuusteemoista. Yliopistojen tarjoama monimuotoisuuden johtamisen koulutus on jaoteltu opintojen luonteen mukaan neljään osaan: 1) maisteriohjelmat, 2) johtamisen pääaineopinnot, 3) muut kuin johtamisen opinnot ja 4) avoin yliopisto-opetus. Johtamisen pääaineopintoihin kuuluvia monimuotoisuusteemoja tarkastellaan lisäksi sen perusteella, onko kyseessä erityisesti monimuotoisuutta tai monimuotoisuuden johtamista käsittelevä kurssi vai sisältyykö monimuotoisuusnäkökulma johonkin muuhun koulutusteemaan. Monimuotoisuutta käsittelevät maisteriohjelmat Maisteriohjelmat painottuvat kulttuurienväliseen viestintään, kansainväliseen liiketoimintaan tai kansainväliseen henkilöstöjohtamiseen. Tässä kartoituksessa paikallistetut monimuotoisuutta käsittelevät maisteriohjelmat ovat lähes poikkeuksetta englanninkielisiä ja ne painottuvat kulttuurienväliseen viestintään, kansainväliseen liiketoimintaan tai kansainväliseen henkilöstöjohtamiseen. Maisteriohjelmia on ainakin Jyväskylän ja Vaasan yliopistoissa. Myös Itä- Suomen yliopistossa on aikaisemmin ollut kulttuuridiversiteettiä käsittelevä maisteriohjelma (International Master s Degree Programme in Cultural Diversity), mutta siihen ei vuonna 2011 otettu lainkaan uusia opiskelijoita. Jyväskylän yliopiston kulttuurienvälisen viestinnän (Intercultural Communication) maisteriohjelma (taulukko 1) on suunnattu opiskelijoille, jotka tähtäävät kulttuurienvälistä vuorovaikutusta sisältävälle työuralle. 10

11 Suuntautumisvaihtoehtoina ovat muun muassa kulttuurien- ja kansainväliset suhteet, kulttuurienvälinen koulutus, viestintä sekä organisaatioiden ja yhteiskunnan multikulturalismi. Maisteriohjelman opetuskielenä on englanti. Maisteriohjelman tavoitteena on muun muassa, että opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti kulttuurienvälisen viestinnän teorioita ja tutkimusta sekä ymmärtämään ja kunnioittamaan kulttuurien moninaisuutta. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään kulttuurienvälistä asiantuntijuutta työelämässä. The Master s Degree Programme in Intercultural Communication (ICC) Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Viestintätieteiden laitos 1. Fundamentals of Intercultural Communication 2. Foundations of Communication Research 3. Core Studies Theorizing Intercultural Communication Intercultural Communication: Theories, Models and Applications Intercultural Competence Research Methods in Intercultural Communication Research Seminar in Intercultural Communication Integrated Research Communication 4. Specialization Studies 5. Internship and Career Development Internship and Career Development Orientation Internship 6. Master's Thesis Taulukko 1. Jyväskylän yliopiston ICC-maisteriohjelman pääsisältö Vaasan yliopisto puolestaan tarjoaa viestinnän ja hallinnon kulttuurienvälisten opintojen maisteriohjelmaa (Master s Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration), joka on poikkitieteellinen, tutkimukseen painottuva kokonaisuus. Maisteriohjelma keskittyy identiteettiin ja kulttuurieroihin sekä niiden vaikutuksiin ihmisten 11

12 käyttäytymiseen, ajattelutapoihin ja vuorovaikutukseen kansain- ja kulttuurienvälisissä konteksteissa. Maisteriohjelmassa yhdistellään johtamisen, sosiologian, antropologian, semiotiikan ja kirjallisuuden opintoja. Ohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka tähtäävät monikulttuurisille aloille, esimerkiksi kansainvälisiin organisaatioihin tai opetus-, ohjaus- ja hallintotehtäviin. Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa kauppatieteiden maisterin tutkinnon voi lisäksi suorittaa kansainvälisessä International Business (IB) -maisteriohjelmassa (taulukko 2), jonka järjestävät markkinoinnin ja johtamisen yksiköt yhteistyössä. Ohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka tähtäävät töihin kansainvälistyviin tai monikansallisiin yrityksiin tai kansainvälisiin tehtäviin valtionhallinnossa ja tutkimus- tai opetustehtävien parissa. Opinto-oppaassa maisteriohjelmaa kuvataan seuraavasti: International Business -maisteriohjelman opinnoissa perehdytään kansainväliseen toimintaympäristöön ja sen tuomiin erityishaasteisiin liiketoiminnan suunnittelulle, ohjaukselle ja organisoinnille. [ ] Opetuksessa keskitytään seuraaviin kolmeen avainalueeseen: kansainvälinen strateginen johtaminen, kansainvälisen markkinoinnin johtaminen sekä kansainvälinen henkilöstöjohtaminen. Maisteriohjelman valinnaisiin opintoihin kuuluvalla Monimuotoisuuden johtamisen kurssilla monimuotoisuutta lähestytään sekä organisaation että yksilön näkökulmasta. Monimuotoisuudeksi käsitetään muun muassa sukupuoli, rotu, seksuaalinen suuntautuminen, ikä, perhetilanne, arvot, vakaumus (uskonto), fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, tulot, koulutus, tiedot ja työkokemus. Henkilöstönäkökulman lisäksi kurssin sisältökuvauksessa puhutaan myös stategisesta monimuotoisuuden johtamisesta, jonka tavoitteena on tunnistaa monimuotoisuuden tuomat liiketoimintaedut. 12

13 International Business (IB) -maisteriohjelma Vaasan yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Markkinoinnin ja Johtamisen yksiköt 1. Initial Studies, mm. International Management Cross Cultural Management 2. Compulsory Core Studies, mm. International Human Resource Management Internationalization Strategies of the Firm Global Marketing Management Leadership International Strategic Management Managing International Business Networks International Business Negotiations 3. Optional Studies, mm. 4. Other studies Diversity Management Cross Cultural Marketing Communications Doing Business in Asia Business Operations in Eastern Europe Language Studies General Studies Master s Research Taulukko 2. Vaasan yliopiston IB-maisteriohjelman pääsisältö 13

14 Monimuotoisuuden käsitettä ei välttämättä juurikaan avata. Monimuotoisuuskurssit johtamisen pääaineopinnoissa Tämän kartoituksen yhtenä lähtökohtana oli tarkastella johtamisen yleisiä opintoja monimuotoisuuden johtamisen näkökulmasta. Sisältyykö johtamisen opintoihin erityisten maisteriohjelmien ulkopuolella henkilöstön, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien monimuotoisuutta käsitteleviä teemoja? Entä miten monimuotoisuus määritellään yliopistojen johtamisopinnoissa? Johtamisen opintoihin sisältyvät monimuotoisuutta käsittelevät kurssit voidaan tämän kartoituksen perusteella jakaa karkeasti kahteen ryhmään: 1) monimuotoisuutta laajasti käsittelevät kurssit ja 2) kulttuurien- tai kansainvälistä viestintää käsittelevät kurssit. Kurssien nimet vaihtelevat Erilaisuuden johtamisesta Diversity Managementiin ja Diversiteettijohtamisen perusteisiin (ks. taulukko 3 raportin lopussa). Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen opintoihin sisältyvän kurssin nimessä tuodaan esiin kulttuuri, sukupuoli ja monimuotoisuus (Culture, Gender and Diversity Management). Useimmat näistä opinnoista ovat vapaavalinnaisia. Pakollisiakin kursseja kuitenkin on. Esimerkiksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja organisoinnin pääaineopintoihin sisältyy pakollinen kurssi Culture and International Negotiations ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja Henkilöstöjohtamisen opintoihin sisältyy pakollinen kurssi Diversiteettijohtamisen perusteet. Opinto-oppaiden kurssikuvauksissa monimuotoisuuden käsitettä ei välttämättä juurikaan avata. Esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen syventäviin opintoihin sisältyvän HR in Diverse Organizations -kurssin yhtenä tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä henkilöstöjohtamisesta erilaisissa/monimuotoisissa työpaikoissa ( diverse workplaces ). Kurssin kirjallisuus keskittyy henkilöstöjohtamisen rooliin erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurisissa ja työpaikkaympäristöissä. Kurssilla henkilöstöjohtamista lähestytään erityisesti globaaleissa työkonteksteissa toimivien työntekijöiden näkökulmasta ja yhtenä pääteemana ovat työpaikan monimuotoisuuden lähteet ja käytännöt. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen syventäviin opintoihin sisältyvän valinnaisen kurssin Culture, Gender and Diversity 14

15 Management sisältökuvauksesta (taulukko 4) sen sijaan saa hieman kattavamman käsityksen siitä, mitä monimuotoisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan. Kurssin tavoitteena on muun muassa oppia organisaatioiden monimuotoisuuden ulottuvuuksia käsittelevässä tutkimuksessa ja onnistuneessa monimuotoisuusjohtamisessa tarvittavia taitoja sekä oppia ymmärtämään ja edistämään yhdenvertaisuutta työympäristöissä. Culture, Gender and Diversity Management Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Johtamisen syventävät opinnot, 6 op, valinnaiset cultural approach in organization studies, approach and trends social capital and culture gender in understanding organizational realities sexuality in organizations men and masculinities women in management age, ethnicity and minority issues in management diversity management practices women entrepreneurship Taulukko 4. Jyväskylän yliopiston Culture, Gender and Diversity Management -kurssin sisältökuvaus Sukupuolinäkökulma sisältyy myös Svenska handelshögskolanin Företagsledning och organisation -oppiaineeseen. Gender, Management and Organization -kurssin tavoitteena on analysoida työelämä ja organisaatioita sukupuolinäkökulmasta: The course will focus on gendering processes and practices in organisations and working life, providing also tools for gendered analysis of organisation and management theories. 15

16 Joissain kurssikuvauksissa tuodaan esiin myös sukupuolten tasa-arvo tai monimuotoisuus laajemmasta näkökulmasta. Monimuotoisuusnäkökulma johtamisen pääaineopinnoissa Joidenkin kurssien tai opintokokonaisuuksien nimessä ei suoraan mainita monimuotoisuutta, mutta kurssin sisältökuvauksessa tai tavoitteissa tuodaan esiin monimuotoisuusnäkökulma (ks. taulukko 5 raportin lopussa). Useimmat näistä kursseista liittyvät henkilöstöjohtamiseen. Sisällöltään ja teemoiltaan nämäkin kurssit näyttäisivät painottuvan monikulttuurisuuteen, mutta joissain kurssikuvauksissa tuodaan esiin myös sukupuolten tasa-arvo tai monimuotoisuus laajemmasta näkökulmasta. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja henkilöstöjohtamisen opintoihin kuuluvaan henkilöstöjohtamisen kurssiin sisältyy diversiteettinäkökulma henkilöstöjohtamiseen. Myös Urajohtamisen perusteet - kurssilla on diversiteettinäkökulma urajohtamiseen ja kurssin tavoitteena on tarkastella ja arvioida monimuotoisen henkilöstön uria ja niiden johtamista. Muutamien kurssien ja opintokokonaisuuksien yhteydessä käsitellään sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta tai ihmisoikeuksia. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen opintoihin sisältyvässä Ihmisten johtaminen -kurssilla johtajuutta kuvataan ja arvioidaan sukupuolisensitiivisesti, eettisen vastuullisuuden ja organisaatioiden globalisoitumisen kannoilta. Johtamisen opintojen lisäksi monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- tai ihmisoikeusnäkökulma löytyy joistakin yksittäisistä muiden aineiden opinnoista tai erillisistä opintokokonaisuuksista. Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen kuuluu (valinnaisina) Yhdenvertaisuuskurssi ja Human Rights Perspectives on Labour Law -kurssi. Monimuotoisuuskurssit muissa kuin johtamisen opinnoissa Johtamisen opintojen ja monimuotoisuutta käsittelevien maisteriohjelmien lisäksi tässä kartoituksessa tarkasteltiin muutamien yliopistojen osalta myös muihin oppiaineisiin sisältyviä monimuotoisuus- ja monikulttuurisuusopintoja. Näiden oppiaineiden osalta monimuotoisuuden johtamisen opintoja pyrittiin tarkastelemaan erityisesti asiakas- ja tuotekehittelynäkökulmasta. 16

17 Kartoituksen perusteella voidaan todeta, että myös näissä kursseissa painotus on monikulttuurisuudessa tai kulttuurien välisessä viestinnässä. Samoin kuin maisteriohjelmat ja johtamiseen sisältyvät kurssit, myös nämä opinnot ovat pääosin englanninkielisiä. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan hoitotieteiden opintoihin sisältyy vapaavalinnainen opintokokonaisuus Professional Intercultural Competence, jossa käsitellään kulttuurienvälistä viestintää ja monikulttuurisen työyhteisön edellyttämiä ammatillisia taitoja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun teknologialiiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan opintoihin kuuluu pakollinen Intercultural management -kurssi, jossa tavoitteena on muun muassa oppia ymmärtämään monimuotoisuuden johtamisen vaikutuksia sekä herkistää opiskelijoita monikulttuuristen tiimien tehokkaaseen johtajuuteen (taulukko 6). Monikulttuurisuuden lisäksi kurssin sisältökuvauksessa mainitaan myös kansainvälisiin markkinoihin liittyvät sukupuoli- ja sukupolvikysymykset. Intercultural Management Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Teknologialiiketoiminnan ja Muun muassa: the process of intercultural communication running the multicultural team towards the polycentric manager acquiring cultural sensitivity theoretical models of cultural differentiation managing gender and generational issues in the international marketplace expatriation versus local management coping with culture shock group problem solving in an intercultural setting Taulukko 6. Jyväskylän yliopiston Intercultural Management -kurssin sisältö 17

18 Kulttuurienvälinen viestintä ja monikulttuuristen tiimien johtaminen korostuu myös Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kansainvälisen liiketoiminnan syventäviin opintoihin sisältyvällä Cross-cultural leadership - kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tiimin jäsenenä tai johtajana arvioimaan, suunnittelemaan ja integroimaan monikulttuuristen tiimien toimintaa kansainvälisesti tai maantieteellisesti hajautetuissa organisaatioissa sekä soveltamaan erilaisia johtajuus- ja yhteistyöteorioita dynaamisissa monikulttuurisissa johtajuustilanteissa. Taulukossa 7 tämän raportin lopussa on esimerkkejä muutamista kursseista, jotka niin ikään painottuvat kulttuurienvälisyyteen. Muun muassa Aaltoyliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan ja yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmaan sisältyvällä Sustainable Communication -kurssilla opiskellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä monikulttuurisissa ympäristöissä: In this course we learn and practice enriching interaction and dynamics in different cultures and multicultural working environments. We work to understand the ways of interactions, which are likely to release human and cultural diversity to creative collaboration. Monien oppiaineiden kursseilla kiinnitetään huomiota myös asiakaskunnan monimuotoisuuteen. Esimerkiksi sosiaalityön opintoihin sisältyy usein monikulttuurisuusnäkökulma, kuten Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Sosiaalityö ongelmanratkaisuprosessina -kurssilla. Kurssin yhtenä tavoitteena on, että opiskelija osaa jäsentää monikulttuurisuutta sosiaalityössä sekä analysoida etniseltä taustaltaan erilaisten asiakkaiden elämäntilanteita. Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan hoitotieteiden opintoihin sisältyvällä Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus - harjoittelujaksolla pyritään ottamaan huomioon väestön ja asiakaskunnan monimuotoisuus seuraavasti: Opiskelija osaa käyttää väestöä, asiakkaita ja palvelujärjestelmää koskevia tietoja hoitotyön palvelujen suunnittelun lähtökohtana. 18

19 Asiakkaiden moninaisuus on pyritty huomioimaan myös Svenska handelshögskolanin markkinoinnin opintoihin kuuluvalla Marknadsföring till äldre konsumenter -kurssilla: Kursen ger kunskap om åldrandet och åldersrelaterade förändringar i livsprocessen med fokusering på åldrandets betydelse ur ett konsumentbeteendeperspektiv. De studerande erhåller färdighet att analysera, planera och genomföra marknadsföringsbeslut med målgruppen äldre konsumenter (45+) i focus. Tässä kartoituksessa ei varsinaisesti keskitytty tarkastelemaan monimuotoisuuskysymyksiä tuotesuunnittelun tai -kehityksen näkökulmasta. Oli kuitenkin mielenkiintoista havaita, että joissain yliopistoissa tähänkin on panostettu. Esimerkiksi Tampereen teknillisen yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan Ohjelmistotekniikan laitos tarjoaa Monikulttuurinen suunnittelu -kurssia, jossa perehdytään tuotesuunnitteluun monikulttuurisesta näkökulmasta: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä monikulttuurinen suunnittelu on ja miten tuotteiden sopivuus eri kulttuureihin voidaan varmistaa. Opiskelija osaa määritellä, mitä kulttuuri tarkoittaa, miten kulttuurit eroavat toisistaan ja vaikuttavat tuotteiden käyttöön. [ ] Hän osaa myös kommunikoida eri kulttuurin edustajan kanssa ja tutkia hänen tarpeitaan. Monikulttuurisuuden merkitys on havaittu myös liikuntatieteiden opinnoissa. Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälisyys osana asiantuntijuutta -kurssin tavoitteeksi mainitaan muun muassa seuraavaa: After completion of the course students are expected to [ ] be aware of their obligations set by Finnish law concerning diversity and discrimination; [ ] be more aware and able to meet the challenges of diversity as part of their professional expertise. 19

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa?

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Kuntaliiton seminaari Haastava kuntajohtaminen 12.9.2013 Krista Nuutinen, ylitarkastaja 19.9.2013 Krista Nuutinen SISÄLTÖ Tausta: Kartoitus monimuotoisuusjohtamisesta

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen hyvät käytännöt YES III hankkeen kartoituksen tuloksia

Monimuotoisuuden johtamisen hyvät käytännöt YES III hankkeen kartoituksen tuloksia Monimuotoisuuden johtamisen hyvät käytännöt YES III hankkeen kartoituksen tuloksia Liisa Männistö Helsinki 19.5.2010 YES III Yhdenvertaisuus Etusijalle Kansallinen syrjinnän vastainen tiedotuskampanja

Lisätiedot

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Managing diversity...impossible?

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana

Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana Haaga-Helia 15.11.2010 Eila Minkkinen SISÄLTÖ Lähtökohdat Tavoitteet ja rajaukset Tutkimustiedon hyödyntäminen Aineisto ja menetelmät

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Pohjanmaan liitto Tasa-arvo työryhmä

Pohjanmaan liitto Tasa-arvo työryhmä Pohjanmaan liitto 16.05.2017 Tasa-arvo työryhmä 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma osana kaupungin toimintaa Kaupunginhallitus asetti toimikunnnan 21.3.2016 ( 106) valmistelemaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS HELSINGIN YLIOPISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2013 2016 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

"Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu" Arto Kallioniemi

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu Arto Kallioniemi "Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu" Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta ja sen kasvatusjärjestelmät ovat perinteisesti olleet hyvin yksikulttuurisia ja perustuneet ajatukselle kulttuurisesta homogeenisuudesta

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Pohdintaa kv-osaamisen vaikuttavuudesta. Kaija Matinheikki-Kokko Kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi Korkeakoulujen kevätpäivät 14.5.

Pohdintaa kv-osaamisen vaikuttavuudesta. Kaija Matinheikki-Kokko Kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi Korkeakoulujen kevätpäivät 14.5. Pohdintaa kv-osaamisen vaikuttavuudesta Kaija Matinheikki-Kokko Kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi Korkeakoulujen kevätpäivät 14.5.2014 Tampere Lokaali Globaali toiminta-alue Onnistunut kotikansainvälistyminen

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS

Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto FIBS Edistämme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Mitä tutkittiin ja miksi? - tutkimus on osa

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014. etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin

Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014. etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014 etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin Paula Mattila, OPS-osuus! Opetushallitus Perusopetuksen ops-perusteiden

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Työelämä 2020 - Monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet. Kaija Ray Jukka Lindberg Vates-säätiö 11.6.2014

Työelämä 2020 - Monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet. Kaija Ray Jukka Lindberg Vates-säätiö 11.6.2014 ... Työelämä 2020 - Monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet Kaija Ray Jukka Lindberg Vates-säätiö 11.6.2014 2 Mitä ajankohtaista? Hankkeet (Osatyökykyiset työssä, Työelämä 2020) ESR-projektit Eri tukimuodoista

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

EK STTK TYÖSUHDEPÄIVÄ TYÖYHTEISÖN MONINAISUUS VOIMAVARANA

EK STTK TYÖSUHDEPÄIVÄ TYÖYHTEISÖN MONINAISUUS VOIMAVARANA EK STTK TYÖSUHDEPÄIVÄ TYÖYHTEISÖN MONINAISUUS VOIMAVARANA 11.02.2010 johtaja, palvelusektori Toimihenkilöunioni TU ry 2 Työyhteisön moninaisuus Mitä tarkoitamme? Mitä siedämme? Mihin sitoudumme? 3 Monimuotoinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

27 May Olli Oamkilainen 1

27 May Olli Oamkilainen 1 27 May Olli Oamkilainen 1 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Sessio: Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Session puhujat klo 13.00 13.10

Lisätiedot

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke. Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke. Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön 2008-2011 2008 käynnistynyt pääkaupunkiseudun yhteishanke Mukaan!: keskiössä

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä

Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Wilberforce Essandor, kehityspäällikkö Itella Oyj Tausta Työnantajan sitoutuminen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit

Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit Anne Mäkelä, Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk, Oulun yliopisto Päivi Palosaari-Aubry, Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot