Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?"

Transkriptio

1 Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke

2 Tämä raportti on tuotettu osana YES - Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan yhteisöjen työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS -ohjelmasta ( ). Raportissa ilmaistut mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä Euroopan komissio vastaa raportin sisällön käytöstä. Tämän raportin sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä. YES - Yhdenvertaisuus Etusijalle on hallinnon, viranomaisten sekä syrjintävaarassa olevia ryhmiä edustavien elinten ja järjestöjen välinen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on edistää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Lisätietoa osoitteesta

3 Sisältö 1. Johdanto.4 2. Mitä on monimuotoisuuden johtaminen? Monimuotoisuuden johtaminen globaalikasvatuksen viitekehyksessä Työelämän laatu ja monimuotoisuuden johtaminen Monimuotoisuuden johtamisen koulutus Suomessa Yliopistot Ammattikorkeakoulut sekä aikuis- ja täydennyskoulutusta tarjoavat Oppilaitokset Yksityiset konsulttiyritykset Ammattiliitot ja muut toimijat Monimuotoisuuden johtamisen koulutus Ranskassa, Kanadassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa Huomioita ja suosituksia...26 Lähdeviitteet...28 LIITE: Esimerkkejä monimuotoisuuden johtamisen koulutuksista eri organisaatioissa.29

4 1. Johdanto Tieto, kokemukset ja toimintaympäristö vaikuttavat ihmisten asenteiden, arvojen ja toimintatapojen kehittymiseen. Koulutuksen ulkopuolella karttuneen tietotaidon ja muun elämänkokemuksen lisäksi muodollisten opintojen sisällöt vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ihminen suhtautuu tulevan työyhteisönsä henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Osaako esimies kiinnittää huomiota ihmisten monimuotoisuuden vaikutuksiin organisaation toiminnalle? Pystyykö organisaation johto strategisesti hyödyntämään henkilöstön erilaista osaamista? Onnistuuko organisaatio vastaamaan asiakkaidensa moninaisiin tarpeisiin? Tämän kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin monimuotoisuuden johtamisen teemoja käsitellään erilaisissa koulutusohjelmissa Suomessa, lähinnä johtamisen opintojen osalta, sekä miten niitä tulisi mahdollisesti kehittää. Ensisijaisena tarkastelun kohteena olivat yliopistoopinnot, mutta kartoituksessa tarkastellaan myös joidenkin ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä yksityisyritysten ja muiden organisaatioiden koulutustarjontaa monimuotoisuuden johtamisen alalla. Kartoitus toteutettiin tarkastelemalla yliopistojen verkkosivuilla julkaistuja opinto-oppaita vuosille /2013. Ensisijaisesti keskityttiin johtamisen pääaineopintoihin, jos sellaisia oli tarjolla, mutta myös muiden oppiaineiden kurssitarjonta käytiin läpi vähintään päällisin puolin. Hyvän työpaikan luominen alkaa tasapuolisesta, oikeudenmukaisesta ja reilusta kohtelusta. Hyvässä työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus osallistua mielekkääseen työhön kykyjensä mukaan. Tavoitteena on saada kaikkien työpanos käyttöön. Kartoitus käsitti seuraavien yliopistojen opintooppaat: Aalto-yliopisto, Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot, Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. Käytettyjä hakusanoja olivat: monimuot* / moninai* / divers* / kulttuur* / cultur* / mångfald / kultur. Jos näillä hakusanoilla ei löytynyt osumia, käytettiin lisäksi seuraavia hakusanoja: tasa-arvo / erilais* / yhdenvertai* / yhteiskuntavastuu / equal* / gender. Muiden oppilaitosten, yksityisyritysten ja muiden organisaatioiden tarjoamaa monimuotoisuuden johtamisen koulutusta haettiin internetistä Googlehakupalvelulla hakusanoilla monimuotoisuuden/ erilaisuuden johtaminen koulutus / valmennus. Näin 4

5 saaduista hakutuloksista tähän raporttiin on poimittu muutamia esimerkkejä tarjolla olevasta koulutuksesta. Vertailun vuoksi tätä kartoitusta varten tehtiin pienimuotoinen esiselvitys monimuotoisuuden johtamista käsittelevistä koulutusohjelmista Ranskassa, Kanadassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa 1. Esiselvityksen tiivistelmä on esitetty tämän kartoituksen luvussa 4. Kartoituksen toteutti ja tämän raportin kokosi hankepäällikkö Liisa Männistö työ ja elinkeinoministeriöstä. Kartoitukseen ei sisältynyt haastatteluja tai aihetta käsittelevää kirjallisuuskatsausta, joten tämän raportin lopussa esitetyt huomiot ja suositukset ovat lähinnä kirjoittajan omia. Tämä kartoitus toteutettiin osana YES 4 Yhdenvertaisuus Etusijalle - hanketta, jonka yhtenä tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta ja valmiuksia edistää monimuotoisuuden hyväksymistä ja arvostamista työ- ja elinkeinoelämässä muun muassa lisäämällä tietämystä monimuotoisuuden johtamisesta. 5

6 2. Mitä on monimuotoisuuden johtaminen? Monimuotoisuuskäsitteeseen kytkeytyy monia muita teemoja, kuten yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja tasaarvo, yritys- ja yhteiskuntavastuu sekä perus- ja ihmisoikeudet. Monimuotoisuudella, moninaisuudella tai diversiteetillä viitataan tässä raportissa organisaatioiden henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien erilaisiin taustoihin, osaamiseen ja ominaisuuksiin. Usein monimuotoisuudella tarkoitetaan lähinnä organisaation henkilöstön monikulttuurisuutta tai kansainvälisyyttä. Tässä raportissa monimuotoisuus käsitetään kuitenkin laajemmin. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia voivat olla kulttuuritaustan lisäksi esimerkiksi ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tai kansallinen alkuperä, kieli, uskonto tai vakaumus, terveydentila tai vammaisuus. Monimuotoisuuden johtamisella tarkoitetaan sitä, että henkilöstön ja asiakaskunnan monimuotoisuuden vaikutukset tiedostetaan ja organisaation käytännöt sovitetaan vastaamaan niiden tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin 2. Monimuotoisuus yhdistettynä johtamiseen on melko uusi käsite suomen kielessä. Aikaisemmin on puhuttu ehkä erilaisuuden johtamisesta tai tasavertaisesta kohtelusta. Käsitteistön muutoksella voi olla omat vaaransa. Monimuotoisuus (engl. diversity) tuo etupäässä myönteisiä mielleyhtymiä, jolloin käsitteen taustalla vaikuttavat historialliset ilmiöt, kuten taistelu yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta sekä rasismia vastaan, jäävät helposti varjoon. Monimuotoisuus-käsitettä onkin arvosteltu siitä, että se yksilöllistää erilaisuuden ja kätkee eriarvoisuuden. 3 Monimuotoisuuden johtamiseen liittyvien kysymysten opetuksesta käytetään koulutuspolitiikan alalla myös sellaisia termejä kuten kansainvälisyys-, globaali- ja kehityskasvatus. 6

7 2.1 Monimuotoisuuden johtaminen globaalikasvatuksen viitekehyksessä Monimuotoisuuden johtamiseen liittyvä opetus voidaan asettaa laajempaan viitekehykseen kansainvälisyys- tai globaalikasvatus -käsitteen alle. 4 Kansainvälisyys- tai globaalikasvatuksen osa-alueita ovat ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvokasvatus, rauhankasvatus, mediakasvatus, kulttuurienvälinen ymmärrys, kehitys- ja oikeudenmukaisuuskysymykset sekä kasvatus kestävään kehitykseen. Kaikki monimuotoisuuden johtamisen ulottuvuudet eivät kuitenkaan luontevasti nivelly kansainvälisyys- tai globaalikasvatuksen teemoihin ja näkökohtiin. Erityisesti monimuotoisuus liiketoiminnan näkökulmasta jää globaalikasvatuksen sisältöjen ulkopuolelle. Globaalikasvatus ja yliopistot Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti vuonna 2011 arvion Kansainvälisyyskasvatus ohjelman (myöhemmin KVK ohjelma) toteutumisesta. 5 Raportissa todetaan, että [g]lobaalikasvatus on laaja kokonaisuus, ja globaaliin vastuuseen ohjaavat tavoitteet ulottuvat elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti niin formaalin, informaalin kuin nonformaalinkin koulutuksen kentälle. Arviointiraportissa globaalikasvatusta tarkastellaan niin yleissivistävän, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kuin vapaan sivistystyön näkökulmista. Alan tutkimusyhteistyöstä todetaan, että globaalikasvatukseen keskittyvää [t]utkimusohjelmaa tai alan monitieteistä tutkijakoulutusta ei ole käynnistetty. [ ] tutkimusta tehdään yksittäisissä tutkimusryhmissä ja tutkijakoulujen sisällä. Rahoitusta ei tälle alueelle ole ollut helppo saada. Tutkijaverkostoja on, mutta systemaattinen kansallinen tutkimusyhteistyö puuttuu. Olemassa oleva tutkimustieto pitäisi kerätä yhteen ja alan tutkijoiden yhteistyötä tiivistää. KVK 2010 ohjelman arviointiraportin perusteella näyttää siltä, että nykyisellään korkeakoulujen toiminnot globaalikasvatusta koskien tarkoittavat pääasiassa liikkuvuusohjelmia ja kansainvälisiä tutkimusprojekteja, kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien edistämistä, henkilökunnan ja opiskelijoiden kieli- ja monikulttuurisuustaitojen kehittämistä sekä maahanmuuttajille suunnattuja erityiskursseja ja -koulutusta. Muut monimuotoisuuden ulottuvuudet jäävät vähälle huomiolle. 7

8 Korkeakoulujen kansainvälistyminen Globaalikasvatuksen viitekehystä leimaa vahvasti pyrkimys kansainvälistymiseen. Esimerkiksi Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 6 linjaa korkeakoulujen kansainvälistymisen suunnan vuosille Se määrittelee korkeakoulujen kansainvälistymisen tavoitteiksi muun muassa monikulttuurisen yhteiskunnan tukemisen ja globaalin vastuun edistämisen. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa asetetut tavoitteet heijastuvat tämän käsillä olevan kartoituksen havainnoissa yliopistojen osalta. Kansainvälisyys nähdään yliopistoissa tärkeänä ja kansainvälistymiseen panostetaan niiden opetussisällöissä. Korkeakoulujen tulisi strategian mukaan toimia aktiivisesti monikulttuurisen korkeakouluyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. Maahanmuuttajataustaiset ja Suomeen saapuvat ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat, opettajat, tutkijat sekä muu henkilöstö nähdään voimavarana, joka tukee kotikansainvälistymistä. 7 Globaalin vastuun edistämisen osalta strategia puolestaan linjaa tavoitteeksi, että [k]orkeakoulujen toiminta rakentuu eettisesti kestävälle pohjalle ja tukee opiskelijoiden valmiuksia toimia globaalissa ympäristössä ja ymmärtää oman toiminnan globaaleja vaikutuksia. 2.2 Työelämän laatu ja monimuotoisuuden johtaminen Monimuotoisuuden johtaminen voidaan asettaa myös työelämän laadun ja tuottavuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämisen viitekehykseen. Työelämätutkimuksen alalla monimuotoisuuden johtamisen teemat liittyvät työelämän laatuun lähinnä tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteiden kautta. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain julkaisemassa Työolobarometrissa työelämän laadun yleiskuva koostuu neljästä ulottuvuudesta, joita ovat tasapuolinen kohtelu, työpaikan varmuus, voimavarat suhteessa vaatimustasoon sekä kannustavuus, innovatiivisuus ja keskinäinen luottamus. Tämänhetkisessä hallitusohjelmassa 8 tavoitteeksi on asetettu työelämän kehittäminen parantamalla työllisyysastetta, työelämän laatua, 8

9 työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Hallitusohjelmaan sisältyvän työelämän kehittämisstrategian valmistelussa on keskusteltu muun muassa eri sukupolvien asennoitumisesta työntekoon ja keinoista ikääntyneiden pysymiseksi työelämässä nykyistä pidempään (ikäjohtaminen). Keskeisenä työelämän kehittämisstrategiassa on kuitenkin ennakoida tulevaa työelämää ja toimia, joita tarvitaan, jotta suomalainen työelämä olisi kilpailukykyistä, siinä olisi osaavaa työvoimaa riittävästi ja ihmiset kokisivat työnsä mielekkäänä ja innostavana. Strategian valmistelussa on keskusteltu työskentelytapojen kehittämisestä siten, että erilaiset työntekijät (eri-ikäiset, maahanmuuttajat, pienten lasten vanhemmat ja osatyökykyiset) pystyvät entistä paremmin osallistumaan kykyjensä mukaan työelämään. Monimuotoisuuden johtaminen osana työelämän laadun kehittämistä kuuluu myös vastuulliseen yritystoimintaan. Työelämän tulevaisuuden osalta on nimittäin ennakoitu, että yritykset joutuvat enenevässä määrin kiinnittämään huomiota sosiaalisiin, ekologisiin ja eettisiin näkökohtiin olennaisena osana liiketoimintaansa. 9 Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset, jotka onnistuvat tuottamaan lisäarvoa omistajiensa lisäksi myös muille sidosryhmilleen. Laadukkaat työolot ovat osa sosiaalisesti vastuullisia toimintatapoja. Vastuullisesti toimiva yritys pitää huolta maineestaan ja mahdollisuuksistaan saada hyvää työvoimaa. Syrjintä on resurssien tuhlausta ja laissa kielletty. Yhdenvertainen kohtelu puolestaan takaa sen, että kaikilla on samat mahdollisuudet työhön ja työssä etenemiseen sekä työskentelyyn ilman häirintää. 9

10 3. Monimuotoisuuden johtamisen koulutus Suomessa Monimuotoisuuden johtamisen koulutusta tarjoavat organisaatiot on tässä kartoituksessa jaoteltu neljään kategoriaan: 1) yliopistot, 2) ammattikorkeakoulut sekä aikuis- ja täydennyskoulutusta järjestävät oppilaitokset, 3) yksityiset konsulttiyritykset sekä 4) ammattiliitot ja muut toimijat. Tässä luvussa esitellään näiden eri organisaatioiden tarjoamaa monimuotoisuuden johtamisen koulutusta. Esimerkkejä monimuotoisuusopintojen tarkemmista sisällöistä on koottu tämän raportin lopussa olevaan liitteeseen. 3.1 Yliopistot Tässä luvussa tarkastellaan monimuotoisuuden johtamisen koulutusta yliopisto-opinnoissa. Ensisijaisena tarkastelun kohteena ovat johtamisen opinnot, mutta esimerkkejä nostetaan myös muiden opintojen monimuotoisuusteemoista. Yliopistojen tarjoama monimuotoisuuden johtamisen koulutus on jaoteltu opintojen luonteen mukaan neljään osaan: 1) maisteriohjelmat, 2) johtamisen pääaineopinnot, 3) muut kuin johtamisen opinnot ja 4) avoin yliopisto-opetus. Johtamisen pääaineopintoihin kuuluvia monimuotoisuusteemoja tarkastellaan lisäksi sen perusteella, onko kyseessä erityisesti monimuotoisuutta tai monimuotoisuuden johtamista käsittelevä kurssi vai sisältyykö monimuotoisuusnäkökulma johonkin muuhun koulutusteemaan. Monimuotoisuutta käsittelevät maisteriohjelmat Maisteriohjelmat painottuvat kulttuurienväliseen viestintään, kansainväliseen liiketoimintaan tai kansainväliseen henkilöstöjohtamiseen. Tässä kartoituksessa paikallistetut monimuotoisuutta käsittelevät maisteriohjelmat ovat lähes poikkeuksetta englanninkielisiä ja ne painottuvat kulttuurienväliseen viestintään, kansainväliseen liiketoimintaan tai kansainväliseen henkilöstöjohtamiseen. Maisteriohjelmia on ainakin Jyväskylän ja Vaasan yliopistoissa. Myös Itä- Suomen yliopistossa on aikaisemmin ollut kulttuuridiversiteettiä käsittelevä maisteriohjelma (International Master s Degree Programme in Cultural Diversity), mutta siihen ei vuonna 2011 otettu lainkaan uusia opiskelijoita. Jyväskylän yliopiston kulttuurienvälisen viestinnän (Intercultural Communication) maisteriohjelma (taulukko 1) on suunnattu opiskelijoille, jotka tähtäävät kulttuurienvälistä vuorovaikutusta sisältävälle työuralle. 10

11 Suuntautumisvaihtoehtoina ovat muun muassa kulttuurien- ja kansainväliset suhteet, kulttuurienvälinen koulutus, viestintä sekä organisaatioiden ja yhteiskunnan multikulturalismi. Maisteriohjelman opetuskielenä on englanti. Maisteriohjelman tavoitteena on muun muassa, että opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti kulttuurienvälisen viestinnän teorioita ja tutkimusta sekä ymmärtämään ja kunnioittamaan kulttuurien moninaisuutta. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään kulttuurienvälistä asiantuntijuutta työelämässä. The Master s Degree Programme in Intercultural Communication (ICC) Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Viestintätieteiden laitos 1. Fundamentals of Intercultural Communication 2. Foundations of Communication Research 3. Core Studies Theorizing Intercultural Communication Intercultural Communication: Theories, Models and Applications Intercultural Competence Research Methods in Intercultural Communication Research Seminar in Intercultural Communication Integrated Research Communication 4. Specialization Studies 5. Internship and Career Development Internship and Career Development Orientation Internship 6. Master's Thesis Taulukko 1. Jyväskylän yliopiston ICC-maisteriohjelman pääsisältö Vaasan yliopisto puolestaan tarjoaa viestinnän ja hallinnon kulttuurienvälisten opintojen maisteriohjelmaa (Master s Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration), joka on poikkitieteellinen, tutkimukseen painottuva kokonaisuus. Maisteriohjelma keskittyy identiteettiin ja kulttuurieroihin sekä niiden vaikutuksiin ihmisten 11

12 käyttäytymiseen, ajattelutapoihin ja vuorovaikutukseen kansain- ja kulttuurienvälisissä konteksteissa. Maisteriohjelmassa yhdistellään johtamisen, sosiologian, antropologian, semiotiikan ja kirjallisuuden opintoja. Ohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka tähtäävät monikulttuurisille aloille, esimerkiksi kansainvälisiin organisaatioihin tai opetus-, ohjaus- ja hallintotehtäviin. Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa kauppatieteiden maisterin tutkinnon voi lisäksi suorittaa kansainvälisessä International Business (IB) -maisteriohjelmassa (taulukko 2), jonka järjestävät markkinoinnin ja johtamisen yksiköt yhteistyössä. Ohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka tähtäävät töihin kansainvälistyviin tai monikansallisiin yrityksiin tai kansainvälisiin tehtäviin valtionhallinnossa ja tutkimus- tai opetustehtävien parissa. Opinto-oppaassa maisteriohjelmaa kuvataan seuraavasti: International Business -maisteriohjelman opinnoissa perehdytään kansainväliseen toimintaympäristöön ja sen tuomiin erityishaasteisiin liiketoiminnan suunnittelulle, ohjaukselle ja organisoinnille. [ ] Opetuksessa keskitytään seuraaviin kolmeen avainalueeseen: kansainvälinen strateginen johtaminen, kansainvälisen markkinoinnin johtaminen sekä kansainvälinen henkilöstöjohtaminen. Maisteriohjelman valinnaisiin opintoihin kuuluvalla Monimuotoisuuden johtamisen kurssilla monimuotoisuutta lähestytään sekä organisaation että yksilön näkökulmasta. Monimuotoisuudeksi käsitetään muun muassa sukupuoli, rotu, seksuaalinen suuntautuminen, ikä, perhetilanne, arvot, vakaumus (uskonto), fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, tulot, koulutus, tiedot ja työkokemus. Henkilöstönäkökulman lisäksi kurssin sisältökuvauksessa puhutaan myös stategisesta monimuotoisuuden johtamisesta, jonka tavoitteena on tunnistaa monimuotoisuuden tuomat liiketoimintaedut. 12

13 International Business (IB) -maisteriohjelma Vaasan yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Markkinoinnin ja Johtamisen yksiköt 1. Initial Studies, mm. International Management Cross Cultural Management 2. Compulsory Core Studies, mm. International Human Resource Management Internationalization Strategies of the Firm Global Marketing Management Leadership International Strategic Management Managing International Business Networks International Business Negotiations 3. Optional Studies, mm. 4. Other studies Diversity Management Cross Cultural Marketing Communications Doing Business in Asia Business Operations in Eastern Europe Language Studies General Studies Master s Research Taulukko 2. Vaasan yliopiston IB-maisteriohjelman pääsisältö 13

14 Monimuotoisuuden käsitettä ei välttämättä juurikaan avata. Monimuotoisuuskurssit johtamisen pääaineopinnoissa Tämän kartoituksen yhtenä lähtökohtana oli tarkastella johtamisen yleisiä opintoja monimuotoisuuden johtamisen näkökulmasta. Sisältyykö johtamisen opintoihin erityisten maisteriohjelmien ulkopuolella henkilöstön, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien monimuotoisuutta käsitteleviä teemoja? Entä miten monimuotoisuus määritellään yliopistojen johtamisopinnoissa? Johtamisen opintoihin sisältyvät monimuotoisuutta käsittelevät kurssit voidaan tämän kartoituksen perusteella jakaa karkeasti kahteen ryhmään: 1) monimuotoisuutta laajasti käsittelevät kurssit ja 2) kulttuurien- tai kansainvälistä viestintää käsittelevät kurssit. Kurssien nimet vaihtelevat Erilaisuuden johtamisesta Diversity Managementiin ja Diversiteettijohtamisen perusteisiin (ks. taulukko 3 raportin lopussa). Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen opintoihin sisältyvän kurssin nimessä tuodaan esiin kulttuuri, sukupuoli ja monimuotoisuus (Culture, Gender and Diversity Management). Useimmat näistä opinnoista ovat vapaavalinnaisia. Pakollisiakin kursseja kuitenkin on. Esimerkiksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja organisoinnin pääaineopintoihin sisältyy pakollinen kurssi Culture and International Negotiations ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja Henkilöstöjohtamisen opintoihin sisältyy pakollinen kurssi Diversiteettijohtamisen perusteet. Opinto-oppaiden kurssikuvauksissa monimuotoisuuden käsitettä ei välttämättä juurikaan avata. Esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen syventäviin opintoihin sisältyvän HR in Diverse Organizations -kurssin yhtenä tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä henkilöstöjohtamisesta erilaisissa/monimuotoisissa työpaikoissa ( diverse workplaces ). Kurssin kirjallisuus keskittyy henkilöstöjohtamisen rooliin erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurisissa ja työpaikkaympäristöissä. Kurssilla henkilöstöjohtamista lähestytään erityisesti globaaleissa työkonteksteissa toimivien työntekijöiden näkökulmasta ja yhtenä pääteemana ovat työpaikan monimuotoisuuden lähteet ja käytännöt. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen syventäviin opintoihin sisältyvän valinnaisen kurssin Culture, Gender and Diversity 14

15 Management sisältökuvauksesta (taulukko 4) sen sijaan saa hieman kattavamman käsityksen siitä, mitä monimuotoisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan. Kurssin tavoitteena on muun muassa oppia organisaatioiden monimuotoisuuden ulottuvuuksia käsittelevässä tutkimuksessa ja onnistuneessa monimuotoisuusjohtamisessa tarvittavia taitoja sekä oppia ymmärtämään ja edistämään yhdenvertaisuutta työympäristöissä. Culture, Gender and Diversity Management Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Johtamisen syventävät opinnot, 6 op, valinnaiset cultural approach in organization studies, approach and trends social capital and culture gender in understanding organizational realities sexuality in organizations men and masculinities women in management age, ethnicity and minority issues in management diversity management practices women entrepreneurship Taulukko 4. Jyväskylän yliopiston Culture, Gender and Diversity Management -kurssin sisältökuvaus Sukupuolinäkökulma sisältyy myös Svenska handelshögskolanin Företagsledning och organisation -oppiaineeseen. Gender, Management and Organization -kurssin tavoitteena on analysoida työelämä ja organisaatioita sukupuolinäkökulmasta: The course will focus on gendering processes and practices in organisations and working life, providing also tools for gendered analysis of organisation and management theories. 15

16 Joissain kurssikuvauksissa tuodaan esiin myös sukupuolten tasa-arvo tai monimuotoisuus laajemmasta näkökulmasta. Monimuotoisuusnäkökulma johtamisen pääaineopinnoissa Joidenkin kurssien tai opintokokonaisuuksien nimessä ei suoraan mainita monimuotoisuutta, mutta kurssin sisältökuvauksessa tai tavoitteissa tuodaan esiin monimuotoisuusnäkökulma (ks. taulukko 5 raportin lopussa). Useimmat näistä kursseista liittyvät henkilöstöjohtamiseen. Sisällöltään ja teemoiltaan nämäkin kurssit näyttäisivät painottuvan monikulttuurisuuteen, mutta joissain kurssikuvauksissa tuodaan esiin myös sukupuolten tasa-arvo tai monimuotoisuus laajemmasta näkökulmasta. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja henkilöstöjohtamisen opintoihin kuuluvaan henkilöstöjohtamisen kurssiin sisältyy diversiteettinäkökulma henkilöstöjohtamiseen. Myös Urajohtamisen perusteet - kurssilla on diversiteettinäkökulma urajohtamiseen ja kurssin tavoitteena on tarkastella ja arvioida monimuotoisen henkilöstön uria ja niiden johtamista. Muutamien kurssien ja opintokokonaisuuksien yhteydessä käsitellään sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta tai ihmisoikeuksia. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen opintoihin sisältyvässä Ihmisten johtaminen -kurssilla johtajuutta kuvataan ja arvioidaan sukupuolisensitiivisesti, eettisen vastuullisuuden ja organisaatioiden globalisoitumisen kannoilta. Johtamisen opintojen lisäksi monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- tai ihmisoikeusnäkökulma löytyy joistakin yksittäisistä muiden aineiden opinnoista tai erillisistä opintokokonaisuuksista. Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen kuuluu (valinnaisina) Yhdenvertaisuuskurssi ja Human Rights Perspectives on Labour Law -kurssi. Monimuotoisuuskurssit muissa kuin johtamisen opinnoissa Johtamisen opintojen ja monimuotoisuutta käsittelevien maisteriohjelmien lisäksi tässä kartoituksessa tarkasteltiin muutamien yliopistojen osalta myös muihin oppiaineisiin sisältyviä monimuotoisuus- ja monikulttuurisuusopintoja. Näiden oppiaineiden osalta monimuotoisuuden johtamisen opintoja pyrittiin tarkastelemaan erityisesti asiakas- ja tuotekehittelynäkökulmasta. 16

17 Kartoituksen perusteella voidaan todeta, että myös näissä kursseissa painotus on monikulttuurisuudessa tai kulttuurien välisessä viestinnässä. Samoin kuin maisteriohjelmat ja johtamiseen sisältyvät kurssit, myös nämä opinnot ovat pääosin englanninkielisiä. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan hoitotieteiden opintoihin sisältyy vapaavalinnainen opintokokonaisuus Professional Intercultural Competence, jossa käsitellään kulttuurienvälistä viestintää ja monikulttuurisen työyhteisön edellyttämiä ammatillisia taitoja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun teknologialiiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan opintoihin kuuluu pakollinen Intercultural management -kurssi, jossa tavoitteena on muun muassa oppia ymmärtämään monimuotoisuuden johtamisen vaikutuksia sekä herkistää opiskelijoita monikulttuuristen tiimien tehokkaaseen johtajuuteen (taulukko 6). Monikulttuurisuuden lisäksi kurssin sisältökuvauksessa mainitaan myös kansainvälisiin markkinoihin liittyvät sukupuoli- ja sukupolvikysymykset. Intercultural Management Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Teknologialiiketoiminnan ja Muun muassa: the process of intercultural communication running the multicultural team towards the polycentric manager acquiring cultural sensitivity theoretical models of cultural differentiation managing gender and generational issues in the international marketplace expatriation versus local management coping with culture shock group problem solving in an intercultural setting Taulukko 6. Jyväskylän yliopiston Intercultural Management -kurssin sisältö 17

18 Kulttuurienvälinen viestintä ja monikulttuuristen tiimien johtaminen korostuu myös Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kansainvälisen liiketoiminnan syventäviin opintoihin sisältyvällä Cross-cultural leadership - kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tiimin jäsenenä tai johtajana arvioimaan, suunnittelemaan ja integroimaan monikulttuuristen tiimien toimintaa kansainvälisesti tai maantieteellisesti hajautetuissa organisaatioissa sekä soveltamaan erilaisia johtajuus- ja yhteistyöteorioita dynaamisissa monikulttuurisissa johtajuustilanteissa. Taulukossa 7 tämän raportin lopussa on esimerkkejä muutamista kursseista, jotka niin ikään painottuvat kulttuurienvälisyyteen. Muun muassa Aaltoyliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan ja yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmaan sisältyvällä Sustainable Communication -kurssilla opiskellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä monikulttuurisissa ympäristöissä: In this course we learn and practice enriching interaction and dynamics in different cultures and multicultural working environments. We work to understand the ways of interactions, which are likely to release human and cultural diversity to creative collaboration. Monien oppiaineiden kursseilla kiinnitetään huomiota myös asiakaskunnan monimuotoisuuteen. Esimerkiksi sosiaalityön opintoihin sisältyy usein monikulttuurisuusnäkökulma, kuten Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Sosiaalityö ongelmanratkaisuprosessina -kurssilla. Kurssin yhtenä tavoitteena on, että opiskelija osaa jäsentää monikulttuurisuutta sosiaalityössä sekä analysoida etniseltä taustaltaan erilaisten asiakkaiden elämäntilanteita. Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan hoitotieteiden opintoihin sisältyvällä Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus - harjoittelujaksolla pyritään ottamaan huomioon väestön ja asiakaskunnan monimuotoisuus seuraavasti: Opiskelija osaa käyttää väestöä, asiakkaita ja palvelujärjestelmää koskevia tietoja hoitotyön palvelujen suunnittelun lähtökohtana. 18

19 Asiakkaiden moninaisuus on pyritty huomioimaan myös Svenska handelshögskolanin markkinoinnin opintoihin kuuluvalla Marknadsföring till äldre konsumenter -kurssilla: Kursen ger kunskap om åldrandet och åldersrelaterade förändringar i livsprocessen med fokusering på åldrandets betydelse ur ett konsumentbeteendeperspektiv. De studerande erhåller färdighet att analysera, planera och genomföra marknadsföringsbeslut med målgruppen äldre konsumenter (45+) i focus. Tässä kartoituksessa ei varsinaisesti keskitytty tarkastelemaan monimuotoisuuskysymyksiä tuotesuunnittelun tai -kehityksen näkökulmasta. Oli kuitenkin mielenkiintoista havaita, että joissain yliopistoissa tähänkin on panostettu. Esimerkiksi Tampereen teknillisen yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan Ohjelmistotekniikan laitos tarjoaa Monikulttuurinen suunnittelu -kurssia, jossa perehdytään tuotesuunnitteluun monikulttuurisesta näkökulmasta: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä monikulttuurinen suunnittelu on ja miten tuotteiden sopivuus eri kulttuureihin voidaan varmistaa. Opiskelija osaa määritellä, mitä kulttuuri tarkoittaa, miten kulttuurit eroavat toisistaan ja vaikuttavat tuotteiden käyttöön. [ ] Hän osaa myös kommunikoida eri kulttuurin edustajan kanssa ja tutkia hänen tarpeitaan. Monikulttuurisuuden merkitys on havaittu myös liikuntatieteiden opinnoissa. Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälisyys osana asiantuntijuutta -kurssin tavoitteeksi mainitaan muun muassa seuraavaa: After completion of the course students are expected to [ ] be aware of their obligations set by Finnish law concerning diversity and discrimination; [ ] be more aware and able to meet the challenges of diversity as part of their professional expertise. 19

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Koulutuksen ja kulttuurin PO Elinikaisen oppimisen toimintaohjelma Koulutusohjelma Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Laadittu yhteistyössä eurooppalaisten

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä. Aini Pehkonen (toim.)

Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä. Aini Pehkonen (toim.) Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä Aini Pehkonen (toim.) Kuopion yliopisto Kuopio 2007 Julkaisija: Taitto: Kansi: Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen -pilottihanke Minna Canth

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS Iida Asikainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ASIKAINEN, IIDA: Finanssialalle

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Tietoa työstä KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA 2015 Tea Rasi Guy Ahonen Rauno Hanhela Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA. CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007

KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA. CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007 KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen yhteenveto... 16 Lähdeluettelo... 33 LIITTEET...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot