Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti ja tutkimustietoon perustuen hyvinvointipalvelujen kehittämisen erilaisia lähtökohtia, menetelmiä ja teorioita yhteistyössä muiden alan tehtävissä toimivien kanssa. Hän osaa eritellä ja kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista, joihin yhdistyvät asiakaslähtöisyys ja eettisyys. Opiskelija osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti alan kehittämisen haasteista ja ratkaisuista erilaisille yleisöille. Opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan tietoa itsenäisesti sekä osaa ilmaista tätä tietoa sujuvasti ja selkeästi. Opintojen aikana opiskelija syventää aiempaa tutkimusmenetelmällistä osaamistaan. Opiskelija voi myös erikoistua evaluaation ja toimintatutkimuksen kysymyksiin, joita hän voi soveltaa opintoihin kuuluvalla käytännön kehittämistyön (tai harjoittelun) jaksolla. Hyvinvointipalveluja koskevan pro gradu -tutkielman tekemisen myötä opiskelija saa taidot, joita tarvitaan tutkimusprosessin itsenäisessä toteutuksessa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvinvointipalvelujen järjestämisen kysymyksiä monitieteisesti ja laaja-alaisesti ja pystyy osallistumaan hyvinvointipalveluja tarjoavien organisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin täysipainoisesti. Opiskelijalla on valmius toimia erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtoriopintoihin. Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opinnot (120 op) koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijataidoista (20 op) ja valinnaisista opinnoista (40 op). Tutkielmaopinnot (60 op) muodostavat merkittävän osan maisteriohjelman opinnoista. Näissä opinnoissa opiskelija syventää yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ja käyttötaitoa, jota on mahdollista täydentää myös valinnaisten opintojen avulla. Pro gradu tutkielman tekeminen perehdyttää opiskelijan tutkimusprosessin työstämisen eri vaiheisiin. Tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijataidot (20 op) yhdistävät teorian ja käytännön. Opintojen teoreettinen ydin muodostuu hyvinvoinnin taloustieteestä (5 op). Teoreettisissa opinnoissa perehdytään hyvinvointipalvelujen asemaan kansantaloudessa ja perehdytään niiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointiin. Kehittämisen käytännön opinnot (harjoittelu) (10 op) tarjoavat mahdollisuuden tutustua hyvinvointipalvelujen kehittämiseen alan organisaatioissa. Kehittämistyöhön (harjoitteluun) johdatellaan seminaarissa (5 op), jossa orientoidutaan myös tutkielman tekemiseen ja opitaan ymmärtämään tutkimuksen ja kehittämisen erot ja yhtäläisyydet. Valinnaisista opinnoista (40 op) suositellaan suoritettavaksi 20 op hyvinvointipalvelujen järjestämisen teemaopintoina. Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Henkilökohtainen opintosuunnitelma on ennen kaikkea opiskelijan oma opintojen suunnittelun apuväline, jota päivitetään opintojen kuluessa. Opintosuunnitelmasta ilmenevät tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot, opintojen suunniteltu aikataulu, opiskelijan omat kiinnostusalueet sekä aikaisemmat opinnot, jotka voidaan lukea hyväksi opiskelijan opintoihin maisteriohjelmassa. Mahdolliset täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Jokainen opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPS on avoin asiakirja, joka toimii yksilöllisen oppimisprosessin käsikirjoituksena. HOPS on akateemisen asiantuntijuuden ja oman oppimisen kehittämisen työkalu. Sitä tarkistetaan ja täsmennetään opintojen aikana. HOPS toimii perusteluna ja alustavana kysymyksenasetteluna opinnoille kokonaisvaltaisena koulutus- ja oppimisprosessin jäsentäjänä. AHOT-menettelyn (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) mukaisesti HOPS:iin kirjataan aikaisemmat opinnot, jotka voidaan lukea hyväksi opiskelijan maisteriohjelman opintoihin. Opintosuunnitelmasta ilmenevät tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot, opintojen suunniteltu aikataulu, opiskelijan omat kiinnostusalueet sekä aikaisemmat hyväksiluettavat opinnot. Mahdolliset täydentävät opinnot (maksimi 60 op) suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. HVPMOST Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti ja tutkimustietoon perustuen hyvinvointipalvelujen kehittämisen erilaisia lähtökohtia, menetelmiä ja teorioita yhteistyössä muiden alan tehtävissä toimivien kanssa. Hän osaa eritellä ja kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista, joihin yhdistyvät asiakaslähtöisyys ja eettisyys. Opiskelija osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti alan kehittämisen haasteista ja ratkaisuista erilaisille yleisöille. Opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan tietoa itsenäisesti sekä osaa ilmaista tätä tietoa sujuvasti ja selkeästi. Opintojen aikana

2 opiskelija syventää syventää aiempaa tutkimusmenetelmällistä osaamistaan ja voi myös erikoistua evaluaation ja toimintatutkimuksen kysymyksiin, joita hän voi soveltaa opintoihin kuuluvalla käytännön kehittämistyön (tai harjoittelun) jaksolla. Hyvinvointipalveluja koskevan pro gradu -tutkielman tekemisen myötä opiskelija saa taidot, joita tarvitaan tutkimusprosessin itsenäisessä toteutuksessa. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä itsenäisesti ja ymmärtää (opiskelija) hyvinvointipalvelujen järjestämisen kysymyksiä monitieteisesti, laaja-alaisesti ja työelämälähtöisesti. Opiskelijalla on valmius toimia erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman syventävät opinnot (80 op) koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op) ja tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijataidoista (20 op). HVPMO1 Tutkielmaopinnot 60 op HVPMO1A Johdanto tutkimukseen ja kehittämiseen 5 op - Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tutkimuksen ja kehittämisen erot ja yhtäläisyydet ja osaa arvioida tutkimustietoa soveltavan kehittämistyön haasteita. Hän osaa laatia tutkimusideapaperin pohjalta toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman tai aihetta kartoittavan kirjallisuuskatsauksen. Hän osaa jäsentää kehittämistyönsä (tai harjoittelunsa) osana sekä yleistä hyvinvointipalvelujen kehittämistoimintaa että oman kohdeorganisaationsa toimintaa. Tutkimusprosessi, tutkimuksen etiikka ja tiedonhankintataidot/kirjastokäynnit (eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteiset luennot) Kehittämisen käsite ja tarve, ohjelmat ja projektit sekä arviointi osana organisaation oppimista. Tutustuminen tutkimus- ja kehittämisprojekteihin, opinnäytetöihin ja kehittämisraportteihin. Opetuskielet suomi Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 8 t. (SOPM1 Orientoivan tutkielmaseminaarin luento-osuus 6 t) (Osallistuminen tiendonhankintaopetukseen 2 t) (Kehittämistyön / harjoitteluun orientoivaan seminaariin osallistuminen) Osallistuminen opetukseen (SOPM1 Orientoivan tutkielmaseminaarin luento-osuus 6 t) JA Osallistuminen opetukseen (Osallistuminen tiendonhankintaopetukseen 2 t) JA Osallistuminen opetukseen (Kehittämistyön / harjoitteluun orientoivaan seminaariin osallistuminen) (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat) Kehittämistyön / harjoitteluun orientoiva seminaari jatkuu liukuvasti tutkielmaseminaarina. Hyväksytty/hylätty HVPMO1B Tutkielmaseminaari 15 op - Opiskelija saa pro gradu -tutkielmansa tekemiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Hän osaa keskustella omasta tutkimuksestaan, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijalla on taito muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida aineistoja sekä soveltaa teoreettista ja metodologista osaamistaan omassa tutkimustyössään. Tavoitteena on, että tutkielmaseminaarissa työstetty pro gradu -tutkielma valmistuu viimeistään puolen vuoden kuluessa seminaarin päättymisestä. Seminaarimuotoinen opetus ja pro gradu -tutkielmien ohjaus. Seminaarissa harjaannutaan tieteelliseen argumentointiin ja aloitetaan pro gradu tutkielman kirjoittaminen. Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman ja käynnistää tutkimusprosessin, jonka edistymisestä hän raportoi kirjoittamalla työpapereita ja luonnoksia, joita kommentoidaan seminaarissa. Opetuksen toteutustavat

3 Seminaari. Osallistuminen opetukseen (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat) Hyväksytty/hylätty Edeltävien opintojen lisätiedot HVPMO1A Johdanto tutkimukseen ja kehittämiseen 5 op. HVPMO1C Pro gradu -tutkielma 40 op - Opiskelijalla on kokemus tutkimusprosessin itsenäisestä läpiviemisestä ja sen vaatimasta pitkäjänteisestä ongelmanratkaisutyöstä. Opiskelija kykenee soveltamaan tutkimusongelman ratkaisemisessa tarvittavia teoreettisia ja metodologisia välineitä sekä raportoimaan tutkimuksensa tieteellistä esitystapaa ja hyvää kirjallista ilmaisua käyttäen. Itsenäinen tutkielma ja kypsyysnäyte. * Tutkielma / opinnäytetyö Tutkielma / opinnäytetyö (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat) HVPMO2 Tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijataidot 20 op HVPMO2A Kehittämistyö (harjoittelu) 10 op - Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa itsenäisen panoksen valitsemassaan hyvinvointipalveluorganisaatiossa meneillään oleviin kehittämistoimiin (kehittämistyö) tai vaihtoehtoisesti käynnistää oman asiantuntijuutensa kasvun (harjoittelu). Opiskelija osaa soveltaa tutkimuksellista ja oman tieteenalansa näkökulmaa työelämän käytäntöihin ja oppii kuvaamaan, analysoimaan ja raportoimaan kehittämistyötä/harjoittelua myös käytännön kannalta. Opintojakso koostuu valmennusseminaarista, työelämäjaksosta (kehittämistyö/harjoittelu), raportista ja palautekeskustelusta. Opetuskielet suomi * Työharjoittelu ((kehittämistyö / harjoittelu)) * Projekti / käytännön työ Osallistuminen opetukseen JA Työharjoittelu ((kehittämistyö / harjoittelu)) JA Essee (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat) Osallistuminen opetukseen JA Projekti / käytännön työ JA Essee

4 (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat) 1. Valmennusseminaari (4 t) 2. Työelämäjakso (3 kk), joka voi koostua kehittämistyöstä (harjoittelusta), vapaaehtoistyöstä tai projektityöstä oppiaineen painotusten mukaan. Raportti, jossa opiskelija reflektoi työelämäjaksoaan sekä pohtii työelämän kysymyksiä ja osaamistaan oman tieteenalansa käsitteistön kautta. 4. Palautekeskustelu (2 t) Hyväksytty/hylätty HVPMO2B Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op - Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä. Opiskelija valitsee tutkielman menetelmälliseen lähtökohtaan liittyvän opintojakson tai tutkimusmenetelmien yleisesittelyn. Opetus vaihtelee vuosittain. Opintojaksoja voi suorittaa tarjonnan mukaisesti useampia, jolloin ne tulevat kirjatuksi osaksi valinnaisia opintoja. * Harjoitustyö(t) Osallistuminen opetukseen JA Harjoitustyö(t) JA Essee Osallistuminen opetukseen JA Kirjallinen tentti JA Essee Kirjallinen tentti Kirjatentti 1) Aktiivinen osallistuminen datapajan työskentelyyn sen kuluessa täsmennettävien ohjeiden mukaisesti 2) Datapajassa ilmoitetun oheiskirjallisuuden lukeminen 3) Harjoitustyöt tai esseesuoritus 1) Aktiivinen osallistuminen luentoseminaarin työskentelyyn sen kuluessa täsmennettävien ohjeiden mukaisesti 2) Luentoseminaarissa ilmoitetun oheiskirjallisuuden lukeminen 3) Tentti- tai esseesuoritus HVPMO2C Julkinen sektori modernissa markkinataloudessa: hyvinvointitaloustieteen perusteet 5 op Muut opinnot, Pori Opintojakson jälkeen opiskelija osaa keskustella julkisen sektorin roolista modernissa markkinatalousjärjestelmässä käytännön ja perusteorian tasoilla. Opiskelija osaa erotella ja arvioida keskeisten julkisen sektorin keinojen vaikutusta kansantalouden hyvinvointitavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää hyvinvoinnin mittaamista, hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja rahoituksen periaatteita sekä näiden palveluiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointia.

5 Opintojaksolla tutustutaan hyvinvointitaloustieteen (welfare economics) perusteorioihin analyyttisesti, mallien avulla ja käyttäen runsaasti tilastoihin ja tutkimuksiin perustuvia käytännön esimerkkejä. Käsiteltäviä teemoja ovat julkisen sektorin vaikutus talouden toiminnan tehokkuuteen, kasvuun ja oikeudenmukaisuuteen, julkisen sektorin keinot: verotuksen ja julkisten menojen perusteoria ja käytännöt sekä hyvinvoinnin mittaaminen, hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointi. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 14 t. Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodi I Edellytysten ja suositusten lisätiedot Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Seuraava teos luennoitsijan määräämin osin: 1. Julkistalous. Gaudeamus. Tuomala, Matti (2009), Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan. Opintojakson vastuujärjestäjä on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö (TY TuKKK). Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. Opintojakso luennoidaan vuorovuosin. Opintojakso järjestetään lukuvuonna Huom. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna TY TuKKK:n opintojaksokoodi on PYKT2001 PKT3. Opintojakson tiedot tulee tarkastaa vastuujärjestäjän opetussuunnitelmasta. TY TuKKK:n verkkosivut: HVPMOV Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman valinnaiset opinnot 40 op Suoritettava 40 op. Suositellaan suoritettavaksi hyvinvointipalvelujen teemaopintoja vähintään 20 op. Osaamistavoitteet Valinnaiset opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää alan ylisektorisia kysymyksiä ja tuntee alan erityisteemoja sekä osaa hyödyntää osaamistaan tutkimuksessa ja kehittämisessä. Sisältö Opiskelija voi valita vapaasti opintojaksoja maisteriohjelman teemaopintojen, Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien valinnaisten opintojen tarjonnasta, avoimen yliopiston ja Porin yliopistokeskuksen opetustarjonnasta sekä JOO-opinnoista. Hyvinvointipalvelujen teemaopintoja suositellaan kuitenkin suoritettavaksi vähintään 20 op. Valinnaisia opintoja voi suorittaa opintojen kaikissa vaiheissa. Opinnoista sovitaan HOPS-keskustelussa. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op. Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskeluoikeus tarvitaan muiden kuin kotiyliopiston järjestämille opintojaksoille. Ristiinopiskeluoikeus tarkoittaa sitä, että opiskelija saa oikeuden suorittaa tutkintoonsa soveltuvin osin opintojaksoja yliopistokeskuksen eri yksiköiden opetustarjonnasta. Ristiinopiskeluoikeus edellyttää jokaisen haetun opintojakson osalta kotiyliopiston puoltoa, koska opiskeluoikeus myönnetään vain Porissa suoritettavaan tutkintoon hyväksyttäviin opintoihin. Ristiinopiskelijan tulee itse hakea opinnot omaan tutkintoonsa kotiyliopiston ohjeiden mukaisesti. Ristiinopiskeluoikeus edellyttää jokaisen haetun opintojakson osalta kotiyliopiston puoltoa. Ks. lisätietoa Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman teemaopinnot Teemakokonaisuudesta saa opintosuoritusmerkinnän 15 opintopisteen ja tätä laajemmista opinnoista. SOS10.12 Palvelutarve ja muuttuvat palvelujen hallinnan käytännöt hyvinvointivaltion haasteena 5 15 op Suoritettava 5-15 op Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee palvelut ja palvelutarpeen käsitteinä. Opiskelija tunnistaa yhteiskunnassa ilmenevän palvelutarpeen perehtymällä sosiaalipolitiikan hyvinvointiteoreettisiin ja käytännöllisiin lähestymistapoihin. Hän hallitsee myös elämänkulkuajattelun ja osaa hahmottaa sen merkityksen palvelutarpeen toimintakäytäntöjen yhteydessä. Opiskelija omaa valmiudet mieltää muuttuvien hallinnan käytäntöjen merkityksen hyvinvointitoimintojen ja -toimijoiden areenalla ja kansalaisten aseman palvelujen erilaisissa valintatilanteissa.

6 SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op Sosiaalipolitiikka, Pori Yleiskuvaus Opintojaksolla perehdytään sosiaalipolitiikan keskeisiin kysymyksiin ja ajatteluun. Opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan historiaa ja lähtökohtia ja ymmärtää sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja sitä muovaavia ideologioita. Hän tuntee hyvinvointipolitiikan ja työpolitiikan perusteet ja tunnistaa muita sosiaalipolitiikan osa-alueita. Hän tunnistaa sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennystapoja ja sosiaalipolitiikan eroja ja yhtäläisyyksiä muihin yhteiskuntatieteisiin. Lisäksi hän tuntee sosiaalipolitiikan keskeisiä ajankohtaisia kysymyksiä ja tunnistaa sen haasteita muuttuvassa maailmassa. Sosiaalipolitiikan historiallisen kehityksen pääpiirteet, teoreettisten lähestymistapojen moninaisuus, käytäntöorientoituneisuus ja eri osa-alueet. Osallistuminen opetukseen JA Essee Kirjallinen tentti Osallistuminen luennoille (20 h) ja luennon sekä opiskelijan valitseman yhden oppimateriaaliin kuuluvan teoksen perusteella kirjoitettu oppimispäiväkirja luentojen kirjallinen kuulustelu, jonka yhteydessä suoritetaan yksi oppimateriaaliin kuuluva teos kirjallisuuskuulustelu (kaikki oppimateriaaliin kuuluvat teokset). 1. Saari, Juho 2011 (toim.) Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Gaudeamus Helsinki University Press. 2. Helne, Tuula Sosiaalinen politiikka, (sivut 1-239). Helsinki: WSOY 3. Alapuro, Risto ym (toim.). Suomalainen sosiologian historia. Helsinki: WSOY. Osa luentotunneista voidaan toteuttaa paneelikeskusteluina tai työpajatyyppisenä opetuksena tai tutustumisena johonkin sosiaalipoliittiseen käytännön järjestelmään. Huom. opintojakso on suoritettavissa asti. STPA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op Sosiaalityö Opiskelija hallitsee elämänkulkuajattelun keskeiset sosiologiset ja psykologiset jäsennykset sekä hahmottaa sosiaalityön roolin hyvinvoinnin turvaamisessa ja elämänkulkuun liittyvien ongelmatilanteiden hoitamisessa lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja gerontologisen sosiaalityön toimintakäytännöissä. Opiskelija perehtyy sosiaalityössä keskeiseen elämänkulkuajatteluun sekä sosiaalityön rooliin ja toimintakäytäntöihin hyvinvoinnin turvaajana elämänkulun eri vaiheissa. Jaksossa käsitellään a) lapsuutta ja nuoruutta b) aikuisuutta ja c) vanhuutta elämänvaiheajattelun psykologisista ja sosiologisista näkökulmista. Lisäksi jaksossa perehdytään lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja gerontologisen sosiaalityön toimintaympäristöihin sekä ammatillisiin lähtökohtiin ja käytäntöihin. 3 op Arviointi: :

7 Valitaan oppimateriaaleista 3 suomenkielistä tai 1 englanninkielinen + 1 suomenkielinen teos (Luentoseminaari) 2 op Arviointi: 5 op Arviointi: : Suoritetaan oppimateriaalit 1-4 Kirjallinen tentti 3 op JA Osallistuminen opetukseen (Luentoseminaari) 2 op Kirjallinen tentti 5 op Mikäli luentoseminaaria ei järjetetä Kirjallinen tentti 5 op (suoritetaan oppimateriaalit 1-4) 1. Green, Lorraine Understanding the Life Course. Sociological and Psychological Perspectives. Cambridge: Polity Press. 2. Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus. 3. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino. 4. Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.) Vanhuus ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus. Suositellut suoritusajankohdat: 2. vuoden kevät. Ensisijainen suoritusvaihtoehto on osallistuminen luentoseminaariin. Mikäli luentoseeminaaria ei järjestetä, suoritustapa on kirjallinen tentti 5 op (suoritetaan oppimateriaalit 1-4). Opintojakso on suoritettavissa asti. STPS1B2 Sosiaalityö ja muuttuvat hallinnan käytännöt 5 op Sosiaalityö Opiskelija tuntee hallinnan käsitteen ja ymmärtää muuttuvien hallinnan käytäntöjen merkityksen sosiaalityössä niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta. Opiskelijalla on valmiuksia sekä soveltaa hallinnan näkökulmaa tutkimuksellisesti että jäsentää sen kautta kriittisesti sosiaalityön ammattikäytäntöjä ja niille asettuvia uusia vaatimuksia. Muuttuvat valtion, kuntien, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten suhteet, uudenlainen ymmärrys riskeistä, vastuusta ja sen jakautumisesta näissä suhteissa, tilaaja-tuottajamalli ja siihen liittyvät hallinnan muodot, sosiaalityön uusi selontekovelvollisuus ja asiakkaiden omien valintojen ja vastuun merkityksen korostuminen. 5 op Arviointi: : Luentoseminaari oheiskirjallisuuksineen 5 op Arviointi: 5 op Arviointi:

8 Osallistuminen opetukseen 5 op (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, Muut opiskelijat, Tohtoriopiskelijat) Kirjallinen tentti 5 op (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, Muut opiskelijat, Tohtoriopiskelijat) Essee 5 op (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, Muut opiskelijat, Tohtoriopiskelijat) Kirjat: 1. Rajavaara, Marketta 2007.Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen. <http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/net/ ek/$file/rajavaaravaikuttavuusnetti.pdf> Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 84. Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 2. Satka, Mirja ym. (toim.) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino. Helén, Ilpo (toim.) Reformin pirstaleet. Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino. Artikkelit: 1. Clarke, John New labour citizens: activated, empowered, responsibilized, abandoned? Critical Social Policy 25(4), Ferguson, Iain Increasing user choice or privatizing risk? The antinomies of personalization. British Journal of Social Work 37(3), Ilcan, Suzan Privatizing Responsibility. Public Sector Reform under Neoliberal Government. Canadian Review of Sociology 46, Juhila, Kirsi 2009.Sosiaalityön selontekovelvollisuus <http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/janus/0409/4_2009_juhila.pdf>. Janus 17(4), Kemshall, Hazel Risks, rights and justice: understanding and responding to youth risk. Youth Justice 8 (1), Rose, Nikolas 2000.Government and control <http://www.penelopeironstone.com/rosegovernmentandcontrol.pdf>. British Journal of Criminology 40, Saario, Sirpa & Raitakari, Suvi Contractual Audit and Mental Health Rehabilitation. A Study of Formulating Effectiveness in a Finnish Supported Housing Unit. International Journal of Social Welfare 19(3), Opintojakso on suoritettavissa asti. SOS10.13 Julkinen ja yksityinen sektori palvelutuotannossa 5 15 op Suoritettava 5-20 op SOP Kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina 5 op Sosiaalipolitiikka, Pori Opiskelija tuntee syvällisesti hyvinvoinnin, hyvinvointiyhteiskunnan/-kunnan ja hyvinvointitutkimuksen käsitteet, sisällöt sekä nykyisen kuntasektorin järjestämät hyvinvointipalvelujärjestelmät ja niissä tapahtuneet muutokset. Hän tunnistaa julkisen sektorin tuottamien hyvinvointipalvelujen alueelliset erot ja niiden merkityksen ja osaa soveltaa hankkimaansa kuntasektorin hyvinvointipalvelujen asiantuntijatietoa työelämälähtöisesti. Hän osaa hyödyntää jaksoa työelämässä tarpeellisena sosiaalipolitiikan erikoistumisalueena. Jakso soveltuu myös yleensä julkisen sektorin tietotaidoksi. Syvennetty tieto yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan sisällöistä, kuntien hyvinvointipalvelujärjestelmät ja niissä tapahtuneet palvelujen järjestämiseen liittyvät laajentumisen ilmiöt, kuntien hyvinvointipalvelut asiakkaan näkökulmasta, julkisen ja yksityisen sektorin tuottamien hyvinvointipalveluiden suhde. Jakso voi toimia Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman osajaksona. Sitä voidaan hyödyntää myös työelämätaitojen ja asiantuntijuuden opintojakson yhteydessä.

9 Osallistuminen opetukseen JA Essee JA Kirjallinen tentti Kirjallinen tentti Luennot (10 h) Luentopäiväkirjat/esseet (8-10 sivua) Osallistuminen paneelityyppiseen opetustilanteeseen (2 h) ja sen jälkeiseen opetustilanteena järjestettävään seminaarikeskusteluun (2 h) Arviointiperusteet Kirjallisuustentit, luentopäiväkirjat/ esseet numerolla 1-5; paneelit ja seminaarikeskustelu hyväksytty/hylätty 1. Anttiroiko, Ari-Veikko & Haveri, Arto & Karhu, Veli & Ryynänen, Aimo & Siitonen, Pentti (toim.) Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. Kunnallistutkimuksia. 3. uudistettu painos. Tampere: Tampere University Press. 2. Kananoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus. 3. Ryynänen, Aimo Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet. Tampere: Tampere University Press. Opintojakso on suoritettavissa asti. SOP6.1.1 Toimeentuloturva ja hyvinvointipalvelut Suomessa ja Euroopassa 10 op Sosiaalipolitiikka, Pori Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan tavat toteuttaa sosiaali- ja työpolitiikkaa toimeentuloturvana, julkisina ja yksityisinä hyvinvointialan palvelujärjestelminä sekä ohjelma- ja projektiperustaisena toimintana. Hän osaa jäsentää sosiaalipolitiikan kansainvälistä toimintaympäristöä ja tunnistaa Euroopan unionin laajentumisen, yleisen kansainvälistymisen sekä talouden, politiikan ja kulttuurin globalisaation vaikutuksia ja sosiaalipolitiikan uusia haasteita. Lisäksi hän hallitsee sosiaalipolitiikan peruskäsitteet englannin kielellä. Suomalaisen toimeentuloturvan perusteet ja lainsäädäntö, palvelujärjestelmät ja niiden muutokset. Ohjelma- ja projektiyhteiskunnan perusteet. Toimeentuloturvan ja palvelujen tavoitteet ja vaikutukset. Sosiaalipolitiikan kansainvälinen toimintaympäristö, erityisesti EU-järjestelmä sekä näihin liittyvät muutostekijät vaikutuksineen. Sosiaaliset ongelmat kansainvälisessä kehyksessä. Osallistuminen opetukseen JA Essee JA Kirjallinen tentti Luentoseminaari ja yleinen kirjallinen tentti. Luennot 12 h suoritetaan luentopäiväkirjalla. Aktiivinen osallistuminen seminaariin 16 h ja seminaariesitelmän pitäminen. Oppimateriaali tentitään yleisenä tenttipäivänä tai suoritetaan ns. korvaavana opetuksena tentaattorin ohjeiden mukaisesti. Hänninen, Sakari & Palola, Elina 2010.Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Moisio, Pasi [et al.] (toim.) Suomalaisten hyvinvointi. Helsinki: Stakes. Kari, Matti Sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa. 6. uudistettu painos. Helsinki: FINVA, Finanssi -ja vakuutuskustannus Oy. Kvist, Jon & Saari, Juho (eds.) The Europeanisation of Social Protection. Policy Press. Ferrera, Maurizio The Boundaries of Welfare: European Integration and the New Spatial of Social Protection. Oxford: Oxford University Press.

10 Opintojakso on suoritettavissa asti. SOS10.14 Palveluorganisaatioiden kehittäminen 5 20 op Suoritettava 5-20 op Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee erilaisia tapoja johtaa ja kehittää hyvinvointipalveluja tuottavia ja muita asiantuntijaorganisaatioita ja osaa yhdistää kehittämiseen sen tulosten ja vaikutusten arvioinnin. Opiskelija tuntee talouden johtamisen ja projektien hallinnan perusteet. SOP Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen 5 10 op - Opiskelija tuntee työelämän kehittämistä, muutosta ja työelämän suhteita käsittelevän tutkimuskentän ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin sekä käytännön sovelluksiin. Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja, harjoituksia ja teemaseminaareja. Osallistuminen opetukseen (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, Muut opiskelijat, Tohtoriopiskelijat, Vaihto-opiskelijat) Essee (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, Muut opiskelijat, Tohtoriopiskelijat, Vaihto-opiskelijat) Kirjallinen tentti (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, Muut opiskelijat, Tohtoriopiskelijat, Vaihto-opiskelijat) Kirjallisuus: Valitaan 5 op:n suoritukseen valitaan 3 kirjaa, joista 1 englanninkielinen. 10 op:n suoritukseen sisältyvät kaikki kirjat. 1. Järvensivu, Anu Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa? Tampere: TUP. 2. Kuula, Arja Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino. 3. Lehtonen, Jarmo & Kalliola, Satu (eds.) Dialogue in Working Life Research and Development in Finland. Labour, Education & Society 13. Frankfurt am Main: Peter Lang. 4. Ramstad, Elise & Alasoini, Tuomo (toim.) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa. Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita. Helsinki: Työministeriö. Työelämän kehittämisohjelman raportteja Schein, Edgar H Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship. Prentice Hall Organizational Development Series. 6. Senge, Peter M The Fifth Discipline: the Art and Practice of the Learning Organization. Currency Doubleday, New York. (Revised and updated edition; Orig. Publ. In 1990) Opintojakso on suoritettavissa asti. SOP6.1.2 Evaluaatio 5 op Sosiaalipolitiikka, Pori Opiskelija tuntee evaluaation eli arviointitutkimuksen ja projekti- ja ohjelmatutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä erityisesti sosiaalipolitiikan, hyvinvointipalvelujen ja työpolitiikan kysymyksiin. Opiskelija omaksuu evaluaation myötä työelämävalmiuksia ja kehittymistä yhteiskunnalliseksi osallistujaksi. Harjoitusten avulla hän oppii soveltamaan arviointia käytäntöön.

11 Arviointi- ja projektitutkimuksen teoria ja käytäntö. * Harjoitustyö(t) Osallistuminen opetukseen JA Essee JA Harjoitustyö(t) JA Kirjallinen tentti Luennot, harjoitukset ja kirjallisuuus. Osallistuminen luento-opetukseen 20 h ja esseen kirjoittaminen luentojen perusteella. Osallistuminen harjoituksiin 4 h ja harjoitustehtävien tekeminen. Kirjallisuuskuulustelu yleisenä tenttipäivänä. 1. Rossi, Peter H. & Berk, Richard A Thinking about program evaluation 2. Thousand Oaks (Calif.): Sage, cop. 2. Sefton, Tom [et al.] Taloudellinen arviointi sosiaalialalla. FinSoc arviointiraportteja 6/2004. Helsinki: Stakes. 3. Chen, Huey-Tsyh Practial program evaluation. Assessing and improving, implementation and effectiveness (luvut 1, 2, 3, 5 ja 8).Thousand Oaks (Calif.): Sage McDavis & Hawthorn Program evaluation and performance measurement. An introduction to practice (luvut 1, 3, 4, 7 ja 11). Thousand Oaks (Calif.): Sage. Opintojakso on suoritettavissa asti. HVPMOVA Projektiliiketoiminta 5 op Muut opinnot, Pori Yleiskuvaus Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetus tapahtuu luentomuotoisena TTY Porin yksikössä. Luentoihin sisältyy myös harjoitustehtäviä. Etäopetus tapahtuu moodle-verkkotyökalua käyttäen. Omaehtoinen oppiminen tapahtuu tenttimällä kurssikirjat ja suorittamalla harjoitustyöt. Harjoitustyöt suoritetaan Moodlen ohjauksella ja palautetaan moodleen. Harjoitustyöt arvostellaan osana kurssisuoritusta. Oppimisympäristöt on suunniteltu tukemaan konstruktiivista oppimista ja oppijan ote on tutkiva. Opiskelija ymmärtää mitä on projektiliiketoiminta ja analysoi siihen vaikuttavia mekanismeja. Opiskelijalla on projektinhallinnan ammatilliset perusvalmiudet ja näkemys siitä, miten projekti tuottaa hyötyjä yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija osaa luoda ennakoivan tilinpäätöslaskelman projektiliiketoiminnalle. Opiskelija soveltaa johtamisen teorioita ihmisten johtamiseen projektihallinnan tapausharjoituksessa. Projektin hallinnan perusteet, projektiliiketoiminta ja projektikulttuuri, projektin suunnittelu ja ohjaus, projektin ohjauksen työkalut ja standardit, projektin organisointi ja johtaminen, projektin markkinointi, projektipalvelujen tuottaminen, projektiliiketoiminnan johtaminen, kansainvälisen projektin johtaminen. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 28 t, Ryhmätyöskentely verkossa 20 t, Harjoitukset verkossa 12 t. Toteutustapojen lisätiedot Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetus tapahtuu luentomuotoisena, joihin sisältyy harjoitustehtävä. Etäopetus tapahtuu Moodle-verkkotyökalua käyttäen. Omaehtoinen oppiminen tapahtuu tenttimällä kurssikirjat ja suorittamalla harjoitustyöt. Harjoitustyöt suoritetaan Moodlen ohjauksella ja palautetaan Moodleen. Harjoitustyöt arvostellaan osana opintojakson suoritusta. Opintojaksosta suoriutuminen edellyttää opiskelijalta omaehtoista tutkivaa otetta. Luento-opetus 28 t, harjoitukset 12 t ja verkkotyöskentely 20 t. * Harjoitustyö(t)

12 Osallistuminen opetukseen JA Harjoitustyö(t) JA Kirjallinen tentti Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. 1. Artto, Karlos & Martinsuo, Miia & Kujala, Jaakko. Projektiliiketoiminta. Helsinki: WSOY, ISBN-13: Pinto, Jeffery K. Project Management: Archieving Competitive Advantage 2. Edition (tai uudempi). Boston: Prentice Hall, ISBN Muu opettajan valitsema aineisto. Opintojakson vastuujärjestäjä on Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitos (TTY). Opintojaksolle on haettava Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi on PLA Opintojakson tiedot tulee tarkastaa vastuujärjestäjän opetussuunnitelmasta. TTY:n verkkosivut: SOS10.15 Yrittäjyys ja talous 5 15 op Suoritettava 5-15 op Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee korkeasti koulutettujen yrittäjyyttä yleisellä tasolla ja erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Hän tuntee yhteiskunnallisen yrittäjyyden käsitteen sisällön ja osaa jäsentää vastuullisen yrittäjyyden periaatteiden merkityksen yrittäjyyden yhteydessä. Opiskelija ymmärtää talouden johtamisen menetelmät sekä niiden roolin ja merkityksen asiantuntijaorganisaatiossa. SOP Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijuus 5 op Sosiaalipolitiikka, Pori Opiskelija tuntee korkeasti koulutettujen henkilöiden yrittäjyyden ja akateemisen yrittäjyyden perusteet. Lisäksi hän tuntee sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden yleiset perusteet, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydessä vaadittavat hyvinvointi- ja hoivatyöorientoituneiden asiantuntijatietojen perusteet ja hoiva-alan yrittäjyyden asiantuntijuutta vaativat erityisalueet. Hän osaa soveltaa hankkimaansa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijatietoa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työtehtävissä ja hyödyntää jaksoa työelämässä tarvittavana sosiaalipolitiikan erikoistumisalueena. Perustiedot akateemisten/korkeasti koulutettujen yrittäjyydestä ja sen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, projekti- ja asiantuntijatehtävien vaatimat tiedot ja taidot, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys, sen erityispiirteet ja siinä tarvittavat hyvinvointi-/hoivatyöhön liittyvät asiantuntijatiedot, sosiaali- ja terveysalan yritysten käytännön toiminnat, sosiaalipolitiikan suhde hoivayrittäjyyteen ja yrittäjyyden eettiset perusteet. Osallistuminen opetukseen JA Essee JA Kirjallinen tentti Osallistuminen luentoihin (10 h) Luentopäiväkirja/esseet (8-10 sivua) Hoiva-alan yritysvierailut ja niistä tehtävät raportoinnit (4 h) Tutustumiskäynti yrityspalvelupisteeseen ja siitä tehtävä raportti. Kirjallinen tentti Arviointiperusteet Kirjallisuustentit, luentopäiväkirjat/ esseet ja vierailujen raportoinnit numerolla Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka (toim.) Hoivayrittäjyys. Jyväskylä: PS-kustannus.

13 2. Forma, Pauli, Niemelä, Mikko & Saarinen, Arttu (toim.) Hyvinvointivaltion kilpailuttaminen. Kunnat ja kilpailu. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.http://www.polemiikki.filfiles/library/attachments/forma.pdf 3. Aiheeseen liittyviä ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Sovitaan tentaattorin kanssa. Opintojakso on suoritettavissa asti. HVPMOVB Talouden johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa 5 op Muut opinnot, Pori Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää laskentatoimen ja sen eri menetelmien roolin hyvinvointialan organisaatioiden talouden johtamisessa. Opiskelija osaa tulkita laskenta-ammattilaisen tuottamia taloudellisia laskelmia ja lukuja sekä tehdä niiden perusteella päätöksiä. Opiskelija osaa laatia taloushallinnon laskelmia ja soveltaa laskentatoimen tuottamaa informaatiota hyvinvointialan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi hän ymmärtää hyvinvointialan palvelutuotannon erityispiirteet laskentatoimen näkökulmasta. Tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut, johdon laskentatoimen tuottama informaatio, budjetointi, tasapainotettu mittaristo ja strateginen talouden johtaminen, prosessijohtaminen ja laskentatoimi, kustannus- ja toimintolaskenta, investointilaskenta sekä yrityksen elinkaariajattelu. Opintojakson vastuujärjestäjä on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö (TY TuKKK). Opintojaksolle tulee hakea Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskeluoikeus. TY TuKKK:n opintojaksokoodi on PYLT2035 / PLR74. Opintojakson tiedot tulee tarkastaa vastuujärjestäjän opetussuunnitelmasta. TY TuKKK:n verkkosivut: HVPMOVC Yhteiskunnallinen yrittäjyys 5 op Muut opinnot, Pori Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita yrittäjyyttä aikaan ja paikkaan kiinnittyneenä yhteiskunnallisena ilmiönä. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä tarkoitetaan yhteiskunnallisella yrittäjyydellä ja tunnistaa mahdollisuuksia tarttua yhteiskunnallisiin ongelmiin yrittäjyyden kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kriittisesti yrittäjyyden positiivisia ja negatiivisia seuraamuksia, esimerkiksi eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmista. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat yhteiskunnallinen yrittäjyys, vastuullisuus liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen yrittäjyyden kautta ja vastuullisuus kriteerinä yrittäjyyden opetuksessa ja yrittäjyyden edistämisessä. Opetuskielet suomi Opetuksen toteutustavat Luento-opetus verkossa 2 t, Ryhmätyöskentely 4 t, Itsenäinen työskentely 18 t. Toteutustapojen lisätiedot Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena. Verkkoluento ja siihen liittyvät tehtävät 2 t, itsenäinen työskentely 18 t ja paneeli 4 t. Interaktiivisessa paneelissa kukin opiskelija alustaa keskustelun yhden artikkelin perusteella, minkä jälkeen keskustellaan opintojakson teemoista. Paneeliin osallistuminen on pakollista. 3 op 2 op Essee 3 op JA Kirjallinen tentti 2 op (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat) 1. Handbook of research on social entrepreneurship / edited by Alain Fayolle, Harry Matlay. Fayolle, Alain. ; Matlay, Harry. Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, cop (Verkkokirja) 2. Artikkelit opintojakson teemoista. Opintojakson vastuujärjestäjä on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö (TY TuKKK). Opintojaksolle tulee hakea

14 Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskeluoikeus. TY TuKKK:n opintojaksokoodi on PYYR2025 / PYR22. Opintojakson tiedot tulee tarkastaa vastuujärjestäjän opetussuunnitelmasta. TY TuKKK:n verkkosivut:

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN OHJELMA 120 op

HYVINVOINTIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN OHJELMA 120 op HYVINVOINTIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN OHJELMA 120 op Syventävät opinnot 120 op Hyvinvointipalvelujen järjestämisen ohjelma on monitieteinen koulutusohjelma, jossa opiskelija suorittaa maisteriopintonsa kandidaattiopintojen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Historian tutkinto-ohjelma Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa Historian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden ohjaukseen.

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Opetussuunnitelma Luonnos 22.1.2014 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Yliopistotutkinnoista

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Sosiaalityön eettisyys 2014 kommentti hajatelma puheenvuoro

Sosiaalityön eettisyys 2014 kommentti hajatelma puheenvuoro Sosiaalityön eettisyys 2014 kommentti hajatelma puheenvuoro Sari Rissanen, professori (oa), sosiaalityö, erityisesti hyvinvointipalvelut, varadekaani Teemoja: Kosketuspinta eettisyyteen (esim. tulevaisuuden

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 1 LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2013-2014 Sisältää Lääketieteen tutkijalinjan järjestämät opintojaksot. Näiden lisäksi suositellaan mm. seuraavia kursseja/opintojaksoja: - Tutkimuksen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖ, PERUSOPINNOT 25 op (UEF)

SOSIAALITYÖ, PERUSOPINNOT 25 op (UEF) SOSIAALITYÖ, PERUSOPINNOT 25 op (UEF) Opetus järjestetään Joensuussa monimuoto-opintoina perjantai-iltaisin ja lauantaisin syyslukukauden 2016 ja kevätlukukauden 2017 aikana, jolloin opintoihin kuulu lähiopetuksen

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa?

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Mirja Satka Pääkaupunkiseudun sosiaalityön tutkimuksen päivä Helsingin yliopisto 28.9.2015 Mikä osoittaa kansainvälisen kiinnostuksen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere)

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere) 1 19.6.2014 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere) Johdanto Tässä Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelmassa kuvataan opintojen ohjauksen

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot