TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKÖN ERILLISVALINNAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKÖN ERILLISVALINNAT"

Transkriptio

1 HAE

2 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKÖN ERILLISVALINNAT Nämä ohjeet koskevat seuraavia Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erillisvalintoja: Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma Liiketalouden tradenomien erillisvalinta Näiden erillisvalintojen kautta soveltuvan yliopistotutkinnon tai liiketalouden tradenomitutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisterivaiheen opintoihin (KTM, 120 op). Suoritettavaan KTMtutkintoon sisältyy pääaineen opintoja (ml. pro gradu -tutkielma ja pääainekohtaiset menetelmäopinnot), sivuaineen opintoja, kaikille yhteisiä opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja/tutkinnon muita opintoja (ks. lisätietoja tutkintorakenteesta ja opinnoista sähköisestä opinto-oppaasta: nettiopsu.utu.fi/opas/ Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö). Maisterivaiheen opintojen lisäksi erillisvalintojen kautta valituksi tulleet opiskelijat suorittavat täydentäviä opintoja (enintään 60 op), jotka antavat valmiudet KTM-tutkinnon suorittamiseen. Lisätietoja sähköisestä opinto-oppaasta: nettiopsu.utu.fi/opas/ Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Täydentävät opinnot. Nämä hakuohjeet täydentävät vuoden 2015 valintaperusteita, jotka on julkaistu erillisinä pdf-tiedostoina. Valintaperusteet 2015: -maisterivaiheen-opintoihin.aspx Tutustu huolellisesti sekä valintaperusteisiin että hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. ERILLISVALINTOJEN AIKATAULU Hakuaika alkaa klo Hakuaika päättyy. Vko 16 Vko 19 Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman haastattelukutsut lähetetään. Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman haastattelut järjestetään mennessä Valintojen tulokset julkistetaan klo mennessä Ota opiskelupaikka vastaan mennessä Ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Vko 35 Osallistu uusien opiskelijoiden perehdytysviikolle klo mennessä Toimita alkuperäiset todistukset tarkastettavaksi.

3 YHTEYSTIEDOT Erillisvalintoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä: Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Opintotoimisto PL 170 (Pohjoisranta 11 A) Pori HAKULOMAKE Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan ja Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman erillisvalinnoissa käytetään yhdistettyä hakulomaketta: Hakulomake löytyy osoitteesta Valitse Haku maisterivaiheen opintoihin Täytä sähköinen hakulomake (pdf) Tulosta ja allekirjoita täytetty hakulomake Liitä hakemukseen vaaditut liitteet (ks. HAKEMUSLIITTEET-kohta) Postita hakemus hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista (hakemuksen oltava perillä TuKKK:n Porin yksikön opintotoimistossa viimeistään ma klo Opiskelijat valitaan hakulomakkeessa ja sen liitteissä ilmoitettujen tietojen perusteella. Sen vuoksi on tärkeää, että täytät hakemuksen huolellisesti ja toimitat kaikki vaaditut liitteet näiden ohjeiden mukaisesti. Hakemuksen allekirjoituksella vahvistat antamiesi tietojen oikeellisuuden. Väärien tietojen antaminen opiskelijavalinnan yhteydessä saattaa johtaa saavutetun opiskelupaikan menettämiseen. ENSISIJAISUUSJÄRJESTYS Liiketalouden tradenomitutkinnon suorittanut hakija voi hakea TuKKK:n Porin yksikköön samanaikaisesti sekä liiketalouden tradenomien erillisvalinnassa että Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman erillisvalinnassa asettamalla nämä hakukohteet hakulomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen. Molempiin erillisvalintoihin hakevan liiketalouden tradenomin ei siten tarvitse toimittaa kuin yksi hakemus ja yhdet liitteet. Molemmissa erillisvalinnoissa täytyy olla sama pääaine, joka valitaan sitovasti hakulomakkeessa. Mikäli hakija haluaa laskentatoimen ja rahoituksen pääaineeseen, ei voi hakea Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan. Jos hakija sijoittuu molemmissa erillisvalinnoissa valittujen opiskelijoiden joukkoon, hänen hakulomakkeessa ilmoittamansa ensisijaisuusjärjestys määrittää, kumman erillisvalinnan opiskelijaksi hänet voidaan valita. Hakija ei voi tulla valituksi kahdessa TuKKK:n erillisvalinnassa, koska Turun kauppakorkeakoulun tutkintoja ja opintosuorituksia koskevien määräysten 25 :n mukaan tutkintoopiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi opiskeluoikeus samantasoiseen tutkintoon.

4 HAKEMUSLIITTEET Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa seuraavat liitteet: Oikeaksi todistettu jäljennös hakuperusteena olevan tutkinnon tutkintotodistuksesta o Tutkintotodistus siitä tutkinnosta, jonka hakija ilmoittaa hakemuksensa 1. sivulla Aiemmin suoritettu tutkinto kohdassa o Mikäli hakijalla on useampi valintaperusteiden mukainen tutkinto, kannattaa näiden kaikkien osalta liittää hakemukseen jäljennös tutkintotodistuksesta. Hakemuksen käsittelyvaiheessa hakukelpoisuuden antavaksi tutkinnoksi valitaan hakijan kannalta suotuisin vaihtoehto. Oikeaksi todistettu jäljennös hakuperusteena olevan tutkinnon opintosuoritusotteesta Kauppatieteellisten opintojen kurssikuvaukset o katso lisätietoja Kauppatieteelliset opinnot ja Kurssikuvaukset-otsikoiden alta. Hakija voi halutessaan liittää hakemukseensa myös: Oikeaksi todistettu jäljennös muiden kauppatieteellisten opintojen opintosuoritusotteista o esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista Oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta, josta selviää hakijan englanninkielen taito o katso lisätietoja valintaperusteista Englannin kielen hyvä osaaminen kohdasta. Ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa: Oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta, josta selviää hakijan suomenkielen taito (esim. ylioppilastutkintotodistus) Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan hakevien tulee liittää hakemukseensa myös: Hakijan allekirjoittama motivaatiokirje o ks. lisätietoja Motivaatiokirje-otsikon alta. Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan hakevat voivat halutessaan liittää hakemukseensa myös: Oikeaksi todistetut jäljennökset työtodistuksista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta o todistuksesta selvittävä työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä työn luonne eli toimenkuva (pelkkä nimikirjaote ei riitä; työtodistuksesta selvittävä tarkat työtehtävät, pelkkä tehtävänimike ei ole riittävä tieto) o todistukset vain valintaperusteiden mukaisesta työkokemuksesta Huomaathan, että hakemukseen ei tarvita seuraavia liitteitä: peruskoulun tai lukion päättötodistus Diploma Supplement kunniakirjat suositukset todistus varusmiespalveluksen suorittamisesta todistus täydennyskoulutuksesta tai erikoistumisopinnoista, mikäli opinnot eivät ole korkeakoulututkinnon vaatimusten mukaisia.

5 Hakemukseen vaadittavat liitteet on listattu myös hakulomakkeessa. Rastita hakulomakkeeseen ne liitteet, jotka olet liittänyt hakemuksen mukaan. Mahdolliset hakemuksen täydennyspyynnöt tehdään vain pakollisten liitteiden osalta ja niiden valinnaisten liitteiden osalta, jotka hakija on rastittanut hakemukseen. Hakemuksen liitteitä ei palauteta. HAKEMUSLIITTEIDEN OIKEAKSI TODISTAMINEN Kaikki hakemuksen liitteiden jäljennökset (eli kopiot) on todistettava oikeaksi ennen hakemuksen toimittamista. Todistusten jäljennökset eli kopiot todistetaan oikeaksi joko a) kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoituksella ja nimenselvennöksellä (jäävitön = täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, ei lähisukulainen tai samassa taloudessa asuva kumppani), b) maistraatissa, notariaatissa tai nimismiehen kansliassa tai c) koulun/työnantajan leimalla ja allekirjoituksella. Kaikki jäljennöksen sivut on erikseen todistettava oikeiksi eli jokaisella sivulla täytyy olla merkintä oikeellisuudesta. Oikeaksi todistukseen liittyvät allekirjoitukset ja nimenselvennykset tulee tehdä sinisellä kynällä oikeaksi todistettavien sivujen tekstipuolelle. Mikäli hakija ei ole toimittanut vaadittuja hakemuksen liitteitä tai niitä ei ole oikeaksi todistettu, hakemus hylätään. Hakemusasiakirjoja ei palauteta hakijalle. Älä liitä alkuperäisiä asiakirjoja hakemukseesi. MOTIVAATIOKIRJE Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan hakevien tulee liittää hakemukseensa motivaatiokirje. Motivaatiokirjettä ei pisteytetä eli se ei vaikuta hakupisteisiin, mutta sitä hyödynnetään valintaprosessin toisessa vaiheessa. Mikäli motivaatiokirje puuttuu tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään. Motivaatiokirjeen avulla selvitetään hakijan soveltuvuus maisteriohjelman opiskelijaksi. Maisteriohjelmiin toivotaan opiskelijoita, joilla on aito kiinnostus maisteriohjelman sisältöalueisiin ja tosiasiallinen aikomus suorittaa ylempi korkeakoulututkinto tavoiteajassa. Motivaatiokirjeen kirjoitusohjeet 1. Motivaatiokirjeen jokaiselle sivulle kirjoitetaan oma sukunimi, etunimi ja henkilötunnus. 2. Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. 3. Motivaatiokirjeen pituus saa olla enintään 4000 merkkiä (enintään kaksi A4-sivua). 4. Motivaatiokirjeen kieli on suomi. 5. Motivaatiokirje tulee allekirjoittaa. Motivaatiokirjeessä tulee vastata kaikkiin seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tiedät Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta? 2. Miksi haet juuri tähän maisteriohjelmaan ja millaisena näet tulevaisuutesi maisteriohjelmasta valmistumisen jälkeen? 3. Miten aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi soveltuu maisteriohjelman perustaksi? 4. Millä tavalla uskot pystyväsi sovittamaan yhteen opiskelun Porin yliopistokeskuksessa järjestettävässä maisteriohjelmassa ja muun elämäsi? Millaisia haasteita uskot mahdollisella opiskelutaipaleella kohtaavasi ja miten aiot niistä selvitä?

6 KAUPPATIETEELLISET OPINNOT Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erillisvalinnoissa valintapisteitä laskettaessa huomioidaan hakijan aikaisemmat suoritukset kauppatieteellisissä oppiaineissa. Hakupisteisiin lasketaan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulun ja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintovaatimukset täyttävät opinnot. Kauppatieteellisiksi opinnoiksi määritellään 1. liiketaloustieteelliset aineet eli laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta, toimitusketjujen johtaminen/logistiikka, yrittäjyys, sekä 2. muista kauppatieteellisistä aineista (kansan)taloustiede, tietojärjestelmätiede ja yritysjuridiikka. Aineiden nimike-eroista johtuen mukaan voidaan lukea myös muita, sisällöltään em. aineita vastaavia opintoja. Arvioinnissa käytetään perusteena Turun kauppakorkeakoulussa käytettävää oppiainejakoa. KURSSIKUVAUKSET Kurssikuvauksista käy ilmi hakijan suorittamien kurssien laajuudet, sisällöt, suoritustavat ja kirjallisuus. Kurssikuvaukset liitetään vain kauppatieteellisten oppiaineiden opintojaksoista. Kuvausten on oltava hakemuksen liitteenä opintosuoritusotteen mukaisessa kurssijärjestyksessä. Kurssikuvauksiin ei tarvita oikeaksi todistamista. Kurssikuvauksiksi soveltuvat esim. kopiot sen koulutusorganisaation opinto-oppaasta, jossa tutkinto on suoritettu. Mikäli hakija ei ole liittänyt kurssikuvausta, kyseinen kurssi voidaan jättää huomioimatta pisteiden laskemisessa. Kuvaukset tulee toimittaa myös mahdollisista aikaisemmasta tutkinnosta hyväksiluetuista kursseista tai vaihdossa suoritetuista opinnoista. Valintapisteissä ei huomioida moduuleja, ellei kurssikuvauksessa tai opintosuoritusotteella ole selkeästi eritelty, mistä osista moduuli koostuu ja mikä on näiden osien painoarvo (op tai %). Kurssikuvauksen kielenä tulee olla suomi, ruotsi tai englanti. Jos kieli on jokin muu, voi hakija itse kääntää kuvauksen suomeksi. Esimerkki kurssikuvauksesta Myyntityö ja sen johtaminen, 4 op Vastuuhenkilö: Matti Markkinoija Sisältö ja osaamistavoitteet: Opiskelija syventää myyntityöhön ja sen johtamiseen liittyvää tietouttaan sekä perehtyy esimerkkien kautta käytännön ongelmiin erilaisissa yrityksissä. Viimeaikaisen tutkimustiedon avulla opiskelija saa käsityksen myyntityön keskeisistä osa-alueista ja ymmärtää myyntityön roolin sekä kehityksen osana yrityksen markkinointia. Opetus: Luentoja 24 h Suoritustapa: Hyväksytty tentti luennoista ja kirjallisuudesta, 4 op. Kirjallisuus: 1. Essentials of Personal Selling: The New Professionalism. Prentice Hall, Englewood Cliffs. Anderson, Rolph (1995), Churchill/Ford/Walker s Sales Force Management (7th edition). Irwin, Boston. Johnston, Mark W.; Marshall, Greg W. (2003),

7 TULOSTEN JULKISTAMINEN Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään Kaikille hakijoille toimitetaan kirje, jossa ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksesta. Valituksi tulleiden nimet julkaistaan myös Porin yliopistokeskuksen pääovella sekä TuKKK:n Porin yksikön www-sivuilla julkaisuluvan antaneiden osalta. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee toimittaa alkuperäiset, valinnan perustana olevat tutkinto- ja muut todistukset Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön nähtäviksi hyväksymisen jälkeen. OIKAISUPYYNNÖT Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt on toimitettava 14 päivän sisällä valinnan tulosten julkistamisesta. Valintakirjeen mukana hakija saa tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta ja miten valintaan voi pyytää oikaisua. HAKIJAN MUISTILISTA Tutustu huolellisesti valintaoppaaseen ja hakuohjeisiin. Täytä ja allekirjoita hakulomake ja varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana myös kurssikuvaukset! Huolehdi, että kaikki todistukset ja opintosuoritusotteet on oikeaksi todistettu. Lähetä hakemus osoitteella: Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Opintotoimisto, PL 170, Pori. Varmista, että hakemuksesi on toimitettu perille määräaikaan ma klo mennessä. Sähköisesti vireille pantu haku ei ole riittävä, vaan hakemuslomakkeen on fyysisesti oltava perillä TuKKK:n Porin yksikön opintotoimistossa. Odota valinnan tuloksia rauhassa. Pisteytyksistä ei anneta lausuntoja etukäteen. Saat tiedon valinnasta nopeimmin, jos olet antanut hakemuksessa luvan julkaista nimesi hyväksyttyjen listalla internetissä.

8 Mikäli haluat varmistuksen hakemuksesi perille tulosta, kirjoita oheiseen korttiin nimesi ja osoitteesi. Varusta kortti postimerkillä ja lähetä se hakemuksesi mukana. Kortti palautetaan, kun hakemuksesi on vastaanotettu. Vain postimerkillä varustetut kortit palautetaan. 2015

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot