Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 31/2003 Kuva: Rauni Kaunisto, YTV 2003 Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004

2 ESIPUHE Helsingin seudun liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke (JOPO) toteutettiin osana liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-tutkimusohjelmaa. Tutkimushankkeen ja konsulttityön rahoittajina olivat liikenne- ja viestintäministeriö ja YTV. Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina tutkimusosan rahoittajatahojen lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Ratahallintokeskus ja Uudenmaan tiepiiri. Hyvinkään kaupunki rahoitti oman kohteensa suunnittelua. Varustehankinnoista ja asennuskuluista vastasivat Ratahallintokeskus ja kunnat. Keravan kaupunki kehitti hankkeen aikana omaa pyöräkaappimallia, joka ei päätynyt toteutukseen tämän hankkeen aikana. Samanaikaisesti JOPO-hankkeen kanssa Uudenmaan tiepiiri toteutti oman pyöräpysäköinnin kokeiluhankkeen (UPO), joka raportoidaan tämän työn osana. Molempien hankkeiden tutkimusosan toteutuksesta vastasi LT-Konsultit Oy. Työ aloitettiin joulukuussa Raportissa esitellään hankkeiden keskeiset tulokset sekä linjataan tulevaisuuden liityntäpyöräpysäköinnin kehittämistarpeita. Pyöräpysäköinnin kehittäminen edellyttää laajaa yhteistyötä monien toimijoiden kesken, selkeää työnjakoa ja erityisesti pyöräilijöiden tarpeiden mukaan suunniteltuja palveluja. Liityntäpyöräpysäköinnin ja pyöräpysäköinnin varusteiden kehittämisen kannalta on ollut hyvin tärkeää saada nähtäville ja vertailtavaksi erilaisia teline-, kaappi- ja katosmalleja. Työn ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Antero Naskila (pj), Helsingin kaupunki Kari Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö Mauri Myllylä, Jaloin-tutkimusohjelma Arja Aalto ja Ilkka Saari, Ratahallintokeskus Heli Siimes ja Hanna Strömmer, YTV Jaana Salo, Espoon kaupunki Timo Väistö, Vantaan kaupunki Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki Risto Kostia ja Rauno Hänninen, Keravan kaupunki Sini Puntanen (toukokuu 2003 saakka) ja Jukka Peura (toukokuu 2003 alkaen), Uudenmaan tiepiiri Sari Piela, Janne Rautio, Maija Stenvall ja Lauri Virrankoski, LT-Konsultit Oy Kiitän liikenne- ja viestintäministeriön puolesta yhteistyöhankkeeseen osallistuneita. Helsingissä 31. joulukuuta 2003 Kari Korpela ylitarkastaja

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO Hankkeen tausta Tavoitteet Työn toteutustapa KOKEILUKOHTEET JA NIISSÄ TEHDYT TOIMENPITEET Helsinki Espoo Vantaa Kerava Hyvinkää Sipoo Tuusula TIEDOTUS KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN KUVAUS Haastattelujen ajankohdat ja määrät Vastanneiden taustatiedot KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN TULOKSET Sijoittelu, ilkivalta ja säänsuoja Pyörätelineet Pyöräkaapit Pyöräkatokset PYÖRÄPYSÄKÖINNIN HALLINNOINTI JA TOTEUTTAMINEN Pyöräpysäköinnin suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja Toteuttamiskustannukset Kunnossapito Vastuunjako SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI...55 LÄHDELUETTELO LIITTEET 1. Esimerkki kyselylomakkeesta. 2. Juliste pyöräpysäköinnin kokeiluhankkeesta. 3. Jaloin-hankkeen kuvaus.

4 8 1 JOHDANTO 1.1 Hankkeen tausta Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2001 laatimassa pyöräilypoliittisessa ohjelmassa pyöräpysäköinnin kehittäminen etenkin joukkoliikenneterminaaleissa on määritelty yhdeksi ns. kärkikeinoksi, johon pitää kiinnittää erityishuomiota. Liikennepoliittisista syistä tavoitteena on liityntäpyöräilyn huomattava lisääminen. Raideliikenteen tehostuttua ja uusien lisäraiteiden valmistuttua on tärkeää hyödyntää myös liityntäpyöräilyn mahdollisuudet joukkoliikenteen käytön lisäämisessä. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteiskäytön houkuttelevuuden lisäämiseksi on tärkeää voida pysäköidä pyörä turvallisesti, nopeasti, suojaan sateelta ja riittävän lähelle matkakohdetta. Pyörävarkaudet, ilkivalta ja niiden uhka sekä pysäköinnin hankaluus vähentävät paitsi pyöräilyä myös joukkoliikenteen käyttöä. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintistrategiassa (YTV 2003a) on esitetty tavoitteeksi lisätä pyörätelineitä sekä juna-asemilla että bussipysäkeillä. Pyöräpaikkoja lisätään vaiheittain siten, että niitä on jonkin verran yli normaalin maksimitarpeen. Tavoitteena on, että asemilla ja pysäkeillä olisi vuonna 2010 yhteensä noin pyöräpaikkaa (kuva 1). Lisäys vuoden 2001 mukaiseen pääkaupunkiseudun liityntäpyöräpaikkamäärään on asemilla paikkaa. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on asemilla ja noin pysäkeillä sijaitsevaa paikkaa. Kuva 1. Polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen määrälliset tavoitteet vuonna 2010 (YTV 2003a).

5 9 Pyöräpysäköinnin laadun parantamiseen pyritään lisäämällä katoksia ja pyöräkaappeja sekä uusimalla vanhaa telinekalustoa. Myös pyöräpysäköinnin kysyntää on tarkoitus parantaa markkinoinnin avulla. Liityntäpyöräilyn kehittämisen kustannuksiksi on arvioitu vuoteen 2010 mennessä miljoona euroa ja henkilöautojen liityntäpaikkojen kustannuksiksi 16,3 miljoonaa euroa. (YTV 2003a). Vuonna 1997 tehdyssä liityntäpyöräilyn haastattelututkimuksessa pääkaupunkiseudulla 70 % usein pyöräilevistä lähiliikenteen asiakkaista on kaivannut parannuksia pyöräpysäköintiin. Joka viidenneltä pyöräilijältä oli varastettu pyörä ja turvallisuuden lisäksi erityisesti telineiden ahtaus sai kritiikkiä. (Liikenneministeriö 1997.) Myös Ratahallintokeskuksen teettämä esteettömyyskartoitus (v. 2003) tuotti tietoa pyöräpysäköinnin tarpeista kaikilla Suomen henkilöliikenneasemilla. Ohjeet pyöräpysäköinnin järjestämisestä matkakeskuksissa laadittiin liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta vuonna 2001 ja samalla kehitettiin matkakeskuksia koskevat opasteet pyöräpysäköinnistä (kuva 2). Matkakeskuksia koskevat ohjeet ja opasteet eivät ole olleet laajemmassa käytössä. Kuva 2. Matkakeskusten visuaalisissa ohjeissa olevat opasteet pyöräpysäköinnille (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002). Joukkoliikenneasemilla pyörä jätetään asemalle usean tunnin tai päivän ajaksi. Erityishuomiota onkin kiinnitettävä varkauksien ja ilkivallan ehkäisyyn. Lyhytkestoisen, esimerkiksi matkalipun oston aikaisen pysäköinnin, on oltava ennen kaikkea sujuvaa ja nopeaa. Pyöräkannan muutokset ja etenkin arvokkaiden pyörien määrän kasvu viime vuosina ovat lisänneet tarvetta saada pyörä kiinnitetyksi rungostaan varkauksien estämiseksi. Tästä syystä pyörätelineiden laatuvaatimukset ovat viime vuosina muuttuneet. Mikäli runkolukitusmahdollisuuden tarjoavia telineitä ei ole tarjolla, lukitaan pyöriä valopylväisiin, puiden runkoihin tai muihin runkolukituksen kannalta soveltuviin rakenteisiin (kuva 3).

6 10 Kuva 3. Runkolukituksen tarve on kasvussa. 1.2 Tavoitteet JOPO-hankkeen tavoitteena oli vertailla ja kokeilla erilaisia pyörätelineitä, pyöräkatoksia ja pyöräkaappeja muutamalla Helsingin seudulla sijaitsevalla raideliikenteen asemalla ja linja-autoliikenteen pysäkillä. Tavoitteena oli saada tietoa markkinoilla olevista tuotteista Suomessa ja muualla Euroopassa sekä saada hyvä käsitys tuotteiden hinnoista ja laadullisista ominaisuuksista. Pyrkimyksenä oli määritellä käyttäjätutkimusten avulla asemille ja pysäkeille soveltuvia teline-, kaappi- ja katosmalleja ja tuoda esille niiden valinnassa huomioon otettavia seikkoja. Pyörätelineiden, -katosten ja -kaappien valinnoissa haluttiin ottaa huomioon sekä käyttäjien tarpeet että kunnossapitoon liittyvät seikat, kaupunkikuvalliset vaatimukset, mahdollisuudet järjestelyjen toteuttamiseen valituissa kokeilukohteissa sekä myös hankinta- ja toteuttamiskustannukset. Useissa Keski-Euroopan maissa pyöräkaappeja on käytetty joukkoliikenneasemilla menestyksellä jo pitkään (Tielaitos 1997). Pyöräkaappien toiminnallisen tarkastelun lisäksi JOPO-hankkeen tavoitteena oli selvittää käyttäjien suhtautumista pyöräkaapin käytöstä jatkossa mahdollisesti perittävään maksuun. Periaatteena oli, että hankitut pyöräkaapit ovat kokeiluvaiheessa käyttäjälle ilmaisia. Tärkeänä tavoitteena työssä oli myös pyöräpysäköinnin vastuutahojen määrittely. Asemilla ja pysäkeillä on useita pyöräpysäköinnin järjestämiseen ja ylläpitoon liittyviä osapuolia, joiden välinen työnjako on kaivannut selkiyttämistä. Pyöräpysäköintiä ei ole aina otettu riittävästi huomioon alueiden suunnittelussa, telineitä on paikoin liian vähän tai ne eivät ole riittävän laadukkaita. Myös pyöräpysäköinnin kunnossapidossa on ollut ongelmia. Liityntäpyöräpysäköinnin markkinointi puolestaan edellyttää yhteistyötä monien osapuolten välillä. Tässä hankkeessa esitetyt tulokset soveltuvat etenkin joukkoliikennepysäkkien pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Muissa kohteissa, esim. kaupunkikeskustoissa, pysäköinti on usein lyhyempikestoista ja vaatimukset etenkin telinemallille ovat erilaiset. Keskustoissa tilaa on yleensä vähän ja myös pyöräpysäköinnin järjestämisen vastuutahot ja suunnitteluprosessi ovat erilaiset kuin joukkoliikennepysäkeillä. Yleisarvioita varusteis-

7 11 ta ja niiden hinnoista sekä tilantarpeesta voidaan kuitenkin soveltaa myös muissa kuin joukkoliikennekohteissa. 1.3 Työn toteutustapa Tuotteiden valintaa varten kerättiin hankkeen alussa eri osapuolien käyttöön tuotekansiot pyörätelineistä, -kaapeista ja -katoksista. Kansiot sisälsivät eri valmistajien ja maahantuojien yhteystiedot, tuote-esitteet sekä hintatietoja. Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin kuhunkin kohteeseen valittavat tuotteet ja sovittiin niiden hankinnan ja asennuksen työnjaosta. Valituista kohteista tehtiin nykytila-analyysi, jossa laskettiin pysäköityjen pyörien määriä, kartoitettiin pysäköinti- ja lukitustapoja sekä valokuvattiin kohteet. Pysäköinti- ja lukitustapojen seuraamisella saatiin tarvittavat taustatiedot kohteisiin hankittavan kaluston mallista ja pyöräpaikkojen määrällisistä tarpeista. Pyöräpysäköinnin nykymääristä saatiin laskentatiedot YTV-alueen rautatieasemilta YTV:n keräämistä laskennoista. Hyvinkään ja Keravan osalta sovittiin kuntien suorittavan itse laskennat muutaman kerran hankkeen aikana. Tutkimusaineistoa kerättiin pyörätelineiden käyttäjien henkilöhaastatteluilla sekä pysäköityihin pyöriin, katoksiin sekä pyöräkaappeihin jätetyillä kyselylomakkeilla. Palautetta pyydettiin myös vanhojen telineiden käyttäjiltä ja aiheesta kyseltiin satunnaisesti henkilöiltä, jotka eivät käyttäneet pyörää. Palautetta pyydettiin annettavaksi myös sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Tämän lisäksi konsultti kävi kohteissa muutaman kerran arvioimassa telineiden suosion, käyttötavan ja mahdolliset ilkivaltaan tai alueen siisteyteen liittyvät ongelmat sekä testasi telineitä myös käytännössä. Kunnat vastasivat pyöräpaikkojen suunnittelusta ja viranomaisluvista. Ratahallintokeskus hankki maanomistajan suostumukset Hyvinkäätä lukuun ottamatta, kun laitteita asennettiin VR-Yhtymä Oy:n maalle. Ratahallintokeskus suoritti keskitetysti laitteiden hankinnan ja laskutti kunnilta 50 % hankintakustannuksista ilman yleiskustannuslisää. Espoon kaupunki maksoi kokonaan Westendin bussiterminaalin ja osana kaupunkiratahanketta myös Leppävaaran aseman pyörätelineiden ja katosten hankintakustannukset. Uudenmaan tiepiiri vastasi Tuusulan ja Sipoon kohteiden hankintoihin liittyvistä käytännöistä sekä kustannuksista. Laitteiden asennuksesta vastasivat laitetoimittajat, Ratahallintokeskus ja kunnat sen mukaan, mitä projektissa erikseen sovittiin. Itse laitteiden kunnossapidosta ja hoidosta sovittiin, että siitä vastaa Ratahallintokeskus, joka myös omistaa laitteet. Pyöräpysäköintialueiden puhtaanapidosta ja lumitöistä vastasivat osapuolet kunnossapitovastuittensa mukaisesti.

8 12 2 KOKEILUKOHTEET JA NIISSÄ TEHDYT TOIMENPITEET JOPO-projektin kokeilukohteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hyvinkäällä, Keravalla, Tuusulassa ja Sipoossa (kuva 4). Kohteista 8 oli raideliikenteen asemia ja 3 bussipysäkkejä. Bussipysäkit valittiin kuntien ja tiepiirin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Kuntien edustajilta saatiin myös perustiedot kohteen pyöräpysäköinnin parantamistarpeista. Keskeiset raideliikenteen kohteiden valintakriteerit olivat kohtuullisen suuret nykyiset pyörämäärät, potentiaalisesti hyväksi pyöräpysäköinnin kokeilukohteeksi arvioitu sijainti tai erityinen tarve parantaa pysäköinnin turvallisuutta. Kuva 4. Kokeilukohteiden sijainti. Kokeilukohteiden nykytila-analyysin sekä eri osapuolien edustajien tietojen ja kokemusten pohjalta kohteisiin määriteltiin pyöräpysäköinnin kehittämistarpeet. Työn ohjausryhmässä valittiin kohteisiin hankittavat varusteet niin, että valikoima olisi mahdollisimman monipuolinen. Varusteiden asennuksen jälkeen kohteissa tiedotettiin uusista pyöräpysäköintijärjestelyistä.

9 Helsinki Pasilan asema on Helsingin toinen päärautatieasema ja vilkas lähi- ja kaukoliikenteen vaihtopaikka. Helsingin kaupungin oman arvion mukaan suuri osa liityntäpyöräilijöistä saapuu asemalle aamuisin junalla ja jatkaa pyörällä työpaikalle. Pyörätelinepaikkoja Pasilan asemalla on 114 kpl ja niiden käyttöaste oli vuoden 2003 laskennassa 105 % (YTV 2003b). Pyöräpysäköintikapasiteetin puutteen ohella yksi suurimmista ongelmista on varkauksien ja ilkivallan pelko. Asemalla on pääosin tavallisia kattamattomia ns. kaupungin perustelineitä. Ainoat katoksen alla sijaitsevat runkolukitustelineet Opastinsillalla ovat olleet täynnä. Pyöriä on kiinni myös kaiteissa ja liikennemerkeissä. Myös hylättyjä ja rikottuja pyöriä on useita. Yösäilytyksen yleisyyden takia Pasilassa oli luontevaa kokeilla pyöräkaappeja. Kaapiksi valittiin Ovella Systems Oy:n uusi matkapuhelimella lukittava Velodoor-pyöräkaappi (kuva 35). Kymmenen kaappia asennettiin asemarakennuksen itäpuolelle, Ratapihantien varressa olevan raitiovaunupysäkin tuntumaan ja aseman ohittavan pyöräilyn pääreitin varteen (kuva 5). Kaapit vaativat sähkökytkennän, ja ne on lisäksi kytketty Pasilan aseman valvomoon, josta ne voidaan tarvittaessa avata. Valvomosta voidaan myös nähdä kaappien varaustilanne ja käyttö. Pasilaan sijoitetun pyöräkaapin saa pitää käytössään ohjeen mukaan enintään kolme vuorokautta kerrallaan. Kaapin käyttö maksaa asiakkaalle oven avauksissa tarvittavien kahden tekstiviestin hinnan (yhteensä n. 40 snt). Kuva 5. Pasilan aseman pyöräpaikat (114 pyöräpaikkaa vuonna 2003).

10 14 Pukinmäen asema (kuva 6) on noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin keskustasta Kehä I:n vieressä. Liityntäpyöräily on alueella jopa vähentynyt vuosien kuluessa ilkivallan takia, ja tästä syystä alue valittiin yhdeksi pyöräkaappien kokeilukohteeksi. Asemaa ympäröivä asuinalue tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia liityntäpyöräilyn hyödyntämiseen. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan telineitä on Pukinmäen asemalla 115 kpl, ja niiden käyttöaste oli vuonna % (YTV 2003b). Pukinmäessä kokeiltiin Ovella Systems Oy:n Velodoor-kaappia, joka toimii kolikkopanttilukituksella (1 ). Muilta osin kaappi on sama kuin Pasilassa (kuva 35). Kaappeja asennettiin viisi kappaletta aseman länsipuolelle ostoskeskuksen tuntumaan. Kadonneen avaimen tilalle saa uuden läheiseltä huoltoasemalta 10 euron korvausta vastaan. Kuva 6. Pukinmäen asema (115 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Puistolan asema on Helsingin alueella olevista pääradan asemista vilkkain liityntäpyöräilykohde (kuva 7). Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan telinepaikkoja Puistolassa on 404 kpl, ja niiden käyttöaste vuonna 2003 on ollut 68 % (YTV 2003b). Puistolassa tyypillisintä on pyöräileminen aamulla asemalle, jolta jatketaan junalla keskustaan. Pyörätelineet on ollut helppo sijoittaa aseman alikulkutunneliin ilman, että ne haittaavat kunnossapitoa. Pyöräpaikkoja on sekä tunnelissa että taivasalla aseman etelä- ja pohjoispäissä. Aseman pohjoispäässä on myös yksi pyöräkatos. Kohteessa on ollut puomityyppinen korkea teline, joka soveltuu erityisen hyvin runkolukitukseen.

11 15 Kuva 7. Puistolan asema (404 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Aseman alikulkutunneliin päätettiin asentaa kuuden erilaisen telinemallin kokoelma, jotta käyttäjiltä saataisiin vertailuun perustuvaa kokemustietoa eri telineiden käyttöominaisuuksista. Rinnakkain asennettiin seuraavat mallit: Ovella Systems Oy:n Citypark (kuva 27), Turvatec Oy:n Arcadia (kuva 28), Lehtovuori Oy:n Duo (kuva 26), Falcon Falcoflex (kuva 23) ja Martek Oy:n Turva-Max (kuva 31). Telineet olivat hollantilaista Falcoflexiä lukuun ottamatta kotimaisia. Turva-Maxissa oli paikka viidelle pyörälle, muissa kymmenelle. Arcadia, Citypark ja Duo ovat ns. tolppatelineitä, joihin pyörän saa eri tavoin kiinni rungostaan. Falcoflex on Tikkurilassa kokeiltavan Falcofixin tapaan kaidemalli, johon pyörän saa runkolukituksen lisäksi nojalleen. Turva-Maxissa on mekanismi, johon takapyörä lukkiutuu. Projektin aikana tunneliin tuotiin myös Somat kalusteet -yhtiön pyöräteline, jossa on perinteinen etupyörän tuki ja mahdollisuus runkolukitukseen (kuva 32). Kohteeseen asennettiin myös Ovella Systems Oy:n matala Piccolo-teline, johon pyörä lukitaan renkaasta (kuva 30). Aseman pohjoispäähän taivasalle asennettiin 5 kpl (10 pyöräpaikkaa) saksalaisen Langerin valmistamaa Bike-Boy-telinettä (kuva 29), jossa on erillinen satulan suojaava kupu ja mahdollisuus runkolukitukseen.

12 Espoo Espoon keskuksen aseman tuntumassa on Espoon kaupungin virastokeskus ja paljon työpaikkoja sekä runsaasti asutusta. Liityntäpyöräily ei ole ollut aivan yhtä vilkasta kuin pääradan varren kohteissa. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Espoon keskuksessa on telineitä 130 kpl ja niiden käyttöaste vuonna 2003 on ollut 78 % (YTV 2003b), ajoittain jopa 90 % (kuva 8). Runkolukitustelineille oli odotettavissa kysyntää, sillä aseman seudulla on melko levotonta etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Kuva 8. Espoon keskus (130 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Uudet varusteet päätettiin sijoittaa asemalla valmiiksi olleiden, paljon käytettyjen telineiden tuntumaan, käytöstä poistetun kioskirakennuksen tilalle aseman pohjoispuolelle (kuva 9). Kioskin muuntamista lukittavaksi pyörien pysäköintitilaksi harkittiin, mutta mm. tilanahtauden takia se todettiin huonoksi ratkaisuksi. Kioskin paikalle asennettiin ruotsalaisen Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katos (kuva 10) kattamaan 17 pyöräpaikkaa, joista yhdeksän oli valmistajan omaa, etupyörästä kiinnitettävää mallia ja loput Turvatec Oy:n Arcadiaa (kuva 28).

13 17 Kuva 9. Espoon keskuksen asemalle asennetun pyöräkatoksen tieltä purettiin käytöstä poistettu kioskirakennus. Kuva 10. Espoon keskuksen uusi Omni Trafikmiljö Ab:n pyöräkatos. Kuvasta puuttuvat katoksen oikeanpuoleiseen päähän myöhemmin asennetut Turvatec Oy:n Arcadia-telineet. Leppävaaran asemalla (kuva 11) olivat JOPO-hankkeen aikana käynnissä suuret muutostyöt, jotka vaikeuttivat myös liityntäpyöräilijöiden olosuhteita. Toisaalta muiden muutostöiden yhteydessä oli tarpeellista järjestää myös pyörille hyvät pysäköintitilat. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Leppävaarassa oli vuonna pyöräpaikkaa, joiden käyttöaste oli 34 % (YTV 2003b). Edellisvuonna paikkoja oli 175 kpl ja käyttöaste oli 100 % (YTV 2003b). Leppävaaran kaupunginosa on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, kun asuntoja on rakennettu ja joukkoliikenneyhteyksiä parannettu Leppävaaran kaupunkiradan myötä. Liityntäpyöräilyn odotetaan vilkastuvan aseman muutostöiden päätyttyä.

14 18 Kuva 11. Leppävaaran asema (276 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Leppävaarassa kokeiltiin hollantilaisen Falcon pyöreäkattoista kaappimallia (kuva 36). Malli on muotoiltu tilaa säästäväksi siten, että vierekkäiset pyörät tulevat eri tasoihin. Alunperin tarkoituksena oli kokeilla kahta lukitusjärjestelmää, jossa kolme kaappia toimisi 2 euron kolikkopantilla ja kahteen kaappiin avaimen saisi viikoksi käyttöönsä 10 euron panttia sekä henkilötietoja vastaan. Avainten luovutuksesta ei päästy sopimukseen alueen toimijoiden kesken, joten kaikki kaapit muutettiin kolikkopantillisiksi. Kaappien lisäksi myös Leppävaarassa kokeiltiin Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katosta (2 kpl) samoin telinein kuin Espoon keskuksen asemalla (kuva 38). Westendin bussiterminaali (länsiväylän eteläpuoli) sijaitsee Etelä-Espoosta Helsinkiin johtavan vilkkaan Länsiväylän varressa (kuva 12). Liityntäliikenne suuntautuu lähinnä Helsinkiin. Kohteessa oli alkujaan 8 pyöräpaikkaa, jotka sijaitsivat joukkoliikenteen käyttäjien kannalta liian kaukana. Telineen käyttö oli vähäistä, mutta uusien telinepaikkojen (14 kpl) käyttöaste on ollut noin 40 %. Telineiden käyttöaste Länsiväylän molemmin puolin oli vuonna % (YTV 2003b). Tavoitteena oli tutkia, kuinka paljon turvallinen ja korkealaatuinen pyöräpysäköinti lisää liityntäpyöräilyä.

15 19 Kuva 12. Westendin asema (yhteensä 34 pyöräpaikkaa molemmilla puolilla vuonna 2003). Westendin asemalla Länsiväylän eteläpuolisen pysäköintialueen kaksi autoilijoille tarkoitettua parkkiruutua otettiin pyöräpysäköintikäyttöön. Näin saatiin tilaa Omni Trafikmiljö Ab:n katokselle (kuva 13), jonka alle asennettiin neljä Turvatec Oy:n Arcadiatelinettä (8 pyöräpaikkaa) ja kuusi hollantilaisen Falcon Elbow-telinettä (kuva 25). Jälkimmäiset ovat kaidemallisia telineitä, joiden päässä oleva J-kirjaimen muotoinen mutka on tarkoitettu tukemaan etupyörää. Katoksen tuntumaan asennettiin lisäksi kaksi Falcon Varia-mallista, pyöreäkattoista pyöräkaappia, joiden lukituksessa käytetään riippulukkoa. Avaimen sai kokeiluvaiheessa viereisestä kioskista enintään kuukaudeksi kerrallaan henkilötietoja vastaan. Laina-ajan pituus oli ilmoitettava etukäteen. Kuva 13. Westendissä Omni Trafikmiljön katos, jossa Turvatec Oy:n Arcadia ja Falcon Elbow-telineitä sekä Falcon Varia-pyöräkaapit.

16 Vantaa Tikkurilan asema on vilkas liityntäpyöräilykohde (kuva 14). Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Tikkurilan aseman pyörätelineiden käyttöaste on ollut 86 % vuonna Telinepaikkoja Tikkurilassa on mainittu olevan 426 (YTV 2003b). Lähellä laitureita sijaitsevilla pyöräpysäköintipaikoilla kapasiteettipula on selvästi havaittavissa, mutta myös ilkivalta- ja varkausongelma on merkittävä. Näin ollen oli odotettavissa, että runkolukituksen mahdollistaville telineille ja pyöräkaapeille olisi käyttöä. Vain 30 pyöräpaikkaa sijaitsi katoksen alla ennen kokeilun alkua. Kuva 14. Tikkurilan asema (426 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Maaliskuussa 2002 selvästi suosituin pyöräpysäköintipaikka oli kioski-lippumyymälän pohjoisseinustalla, jossa oli taivasalla 8 kpl VR:n vanhan mallin (kuva 19) mukaista telinettä. Talvisista olosuhteista huolimatta telineiden 48 paikkaa olivat aivan täynnä. Sen sijaan vähäiset katoksen alla olevat paikat olivat ilmeisesti hieman syrjäisemmän sijaintinsa vuoksi selvässä vajaakäytössä. Kokeilun suunnitteluvaiheessa yhtenä vaihtoehtona oli kioski-lippumyymälän pohjoisseinustan vilkkaan pyöräpysäköintipaikan uusiminen ja kattaminen mahdollisesti paikalle erikseen suunniteltavan ratkaisun avulla. Arkkitehtonisista ja maanomistussyistä ajatuksesta jouduttiin kuitenkin tässä vaiheessa luopumaan. Sen sijaan päädyttiin hankkimaan neljä hollantilaisen Falcon Varia-mallista, harjakattoista pyöräkaappia (kuva 37) sekä kahdelletoista pyörälle tarkoitettu saman valmistajan kaidemallinen Falcofixpyöräteline, jota vasten pyörän saa nojalleen ja rungostaan kiinni.

17 21 Kaapit sijoitettiin kioski-lippumyymälän pohjoispuolelle, taksien parkkiruutujen taakse. Kaapit varustettiin sylinterilukoilla, johon avaimen sai kokeiluvaiheessa 10 euron panttia ja henkilötietoja vastaan korkeintaan viikoksi. Avainten lainausta hoiti Vantaan matkakeskus. Falcofix-teline asennettiin kioski-lippumyymälän eteläpuolelle radan vieressä olevan valmiin laiturikatoksen jatkeen alle (kuva 24). Uuden telineen viereen jäi vertailukohteeksi vanhanmallisia kaaritelineitä. 2.4 Kerava Keravan asema on hyvin vilkas liityntäpyöräilykohde. Pula telinepaikoista on ilmeinen ja ongelmana on, että pyöräpaikoille olisi suurin kysyntä lähimpänä sitä kohtaa, josta junat lähtevät aamuisin kohti Helsinkiä. Asemalla olivat hankkeen aikana käynnissä suuret muutostyöt. Esimerkiksi laitureille rakennettiin kokonaan uudet odotuskatokset. Keravalla päädyttiin kehittämään omaa pyöräkaappimallia (kuva 15). Eri kaappivaihtoehdoista tehtäneen päätös syksyllä 2003, minkä jälkeen valittavasta mallista tehdään prototyyppi. Keravan JOPO-toteutukset eivät siten ehtineet valmistua tähän raporttiin. Kuva 15. Havainnekuva Keravalle suunnitellusta pyöräkaapista (muotoilija Mikko Rikala).

18 Hyvinkää Hyvinkäältä tehdään junalla joka arkipäivä pääkaupunkiseudulle noin työ- tai opiskelumatkaa. Matkustajien pyöriä on aseman ympäristössä päivittäin satoja (taulukko 1), ja telinepaikkoja pyöräilijämääriin nähden on selkeästi liian vähän. Esimerkiksi huhtikuussa 2002 (kuva 16) vanhan postitalon ja asemarakennuksen välinen pyöräpysäköintipaikka oli aivan täynnä. Paikkojen sijoittelu ei näyttänyt myöskään vastaavan käyttäjien tarpeita. Radan alikulkutunnelin päässä pyöriä oli kaksi kertaa enemmän kuin telinepaikkoja, mutta etäämmälle sijoitetuissa paikoissa tilaa oli runsaasti. Katospaikkoja on vähän, eivätkä ne sijaitse riittävän lähellä laitureita. Pyöräpysäköintiä päätettiin parantaa asemarakennuksen ja vanhan postitalon välisellä alueella, johon hankittiin 30 kotimaista Turvatec Oy:n Arcadia-telinettä. Telineet katettiin Turvatecin Oy:n Arcadia-katoksilla, joita kytkettiin yhteen kolme kappaletta (kuva 39). Taulukko 1. Pyörälaskenta Hyvinkään rautatieaseman pyöräpaikoilla Hyvinkään kaupungin laskentojen mukaan. Laskennan ajankohta klo Asemanseudun pysäköidyt pyörät Kuva 16. Hyvinkään rautatieasema ennen katoksen asentamista. Pulaa on sekä katetuista paikoista että pyöräpaikoista yleensä.

19 Sipoo Maantie 170 varrella sijaitsevan Sipoon Söderkullan pysäkkiparilla pysähtyy noin 140 linja-autovuoroa arkisin ja pysäkin käyttäjiä on linja-autonkuljettajien mukaan runsaasti. Tarkkoja käyttäjämääriä ei kuitenkaan ole ollut saatavilla. Pyörätelineitä ei ollut pysäkillä lainkaan ennen kokeilua (kuva 17). Kohteen parannustoimet tehtiin Helsingin suuntaan vievällä pysäkillä, johon pyöräpysäköinti sijoitettiin. Pysäkin kohta rakennettiin reunakivelliseksi ja odotustila kivettiin. Pyöräkatoksen asentamisen lisäksi myös odotuskatos uusittiin. Katostyyppi ja väri valittiin kunnan toiveiden mukaisesti yhteneväiseksi muiden Sipooseen tulevien katosten kanssa. Väriksi katoksiin ja telineisiin tuli tummanharmaa. Katokset ovat Team Tejbrantin mallistosta: odotuskatos on Centra 2000 Elegant ja pyöräkatos Centra 2000 Plaza II (kuva 18). Pyörien pysäköintiä varten katoksessa on Team Tejbrantin Plug-telineitä 17 kpl. Niissä on perinteisen etupyörän kiinnityksen lisäksi mahdollisuus lukita pyörä rungosta erillisen telineessä olevan ulosvedettävän ketjun avulla (kuva 33). Kuva 17. Söderkullan taajaman pysäkki Sipoossa on keskeisellä paikalla, mutta liityntäpyöräilijöille ei ollut tarjolla mitään varusteita kesällä Myös itse pysäkkikatos oli uudistamisen tarpeessa.

20 24 Kuva 18. Söderkullan taajaman pysäkki Sipoossa uusine järjestelyineen Telineet ja pyöräkatos Team Tejbrant. 2.7 Tuusula Tuusulassa Tuusulanväylän varressa sijaitsevalla Firan pysäkkiparilla (kuva 19) pysähtyy noin 140 linja-autovuoroa arkivuorokautena, ja pysäkin käyttäjiä on kunnaninsinöörin ja liikennöitsijöiden mukaan paljon. Tarkkaa tietoa pysäkin käyttäjämääristä ei ole ollut saatavilla. Pysäkin yhteydessä Tuusulanväylän länsipuolella on ollut jo tähänkin asti pyörätelineitä ja paikalle on jätetty runsaasti pyöriä (noin 10 kpl/päivä pyöräilykautena). Firan pysäkille asennettiin Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katos vakiomittaa korkeammalla seinäelementillä (kuva 20). Katoksessa on etupyörän tukevia telineitä yhdeksälle pyörälle (katoksen yhteydessä myytävä teline) sekä 6 kpl Falcon Elbow-runkolukitustelineitä. Lisäksi katoksen ulkopuolelle asennettiin 5 kpl Falcon Elbow-runkolukitustelineitä (kuva 25). Telineiden ja katoksen väriksi valittiin musta. Paikalle rakennettiin yhtenäinen perustuslaatta koko alueelle, johon katos ja pyörätelineet asennettiin.

21 25 Kuva 19. Firan pysäkillä Tuusulan keskustan eteläpuolella oli valmiiksi sopiva tila uusille varusteille. Vanhatkin telineet olivat vilkkaassa liityntäpyöräilykäytössä. Kuvassa olevien telineiden oikea asennustapa olisi seinään kiinnittäminen nyt maata vasten olevien tankojen avulla. Kuva 20. Firantien pysäkki toimenpiteiden jälkeen. Katos ja osa telineistä Omni Trafikmiljö Ab ja osa telineistä Falcon Elbow-telineitä. Firan pysäkki ei välttynyt ilkivallalta, vaan katos sotkettiin pian asennuksen jälkeen. Oikeassa etukulmassa vanhoja pysäkillä olleita telineitä.

22 26 3 TIEDOTUS JOPO-projektissa tiedotuksen ensisijaisena tarkoituksena oli kertoa pyöräilijöille kokeilusta. Hankkeesta tiedotettiin yleisesti Jaloin-ohjelman yhteydessä. Lisäksi tehdyistä toimenpiteistä tiedotettiin hankkeen kuluessa monin tavoin tiedotusvälineiden kautta sekä suoraan kohteissa. Projekti oli esillä myös valtakunnallisella pyöräilyviikolla toukokuussa 2002 ja Eniten huomiota tiedotusvälineissä saivat uudet pyöräkaapit. Kohteisiin kiinnitettiin tarroja, joilla haluttiin antaa tietoa siitä, että kyse on pyöräpysäköinnistä ja että palautetta toivottiin. Tarroissa (6 x 4 cm) olivat yhteystiedot palautteen antamista varten (kuva 21). YTV painatti tarrat, ja Ratahallintokeskus ja kaupungit toimittivat ne kohteisiin. Tarroja kiinnitettiin pyörätelineisiin, -katoksiin ja -kaappeihin. Sähköposti- ja puhelinpalautteita saatiin yhteensä vain neljä, vaikka tarroja oli useita kaikissa valmistuneissa kohteissa ja ne olivat hyvin havaittavissa. Kuva 21. Kohteissa käytetty tarra. Pyöräkaappien käyttöä varten tehtiin kaappeihin sijoitettavia tai pantin haun yhteydessä saatavia käyttöohjeita. Myös joidenkin telineiden käytöstä kerrottiin valmistajien toimittamilla tarroilla. Uudenmaan tiepiirin UPO-projektiin kuuluvalle Söderkullan pysäkille tehtiin suomenja ruotsinkieliset tiedotteet ja Firaan suomenkielinen tiedote. Tiedotteet saatiin paikoilleen elokuun 2003 alussa. Ratahallintokeskus tiedotti vastaavasti omalla julisteellaan pyöräpysäköinnin uusista mahdollisuuksista kohdeasemilla. Julisteet kiinnitettiin näiden asemien ilmoitustauluille heinäkuussa 2003 (liite 2). JOPO-lehdistötiedote laadittiin vuoden 2002 lopulla, jolloin järjestettiin myös tiedotustilaisuus hankkeesta Ratahallintokeskuksessa. Ajankohta sijoittui ensimmäisten kohteiden valmistumiseen jolloin parannustoimenpiteet oli saatu valmiiksi Pasilassa, Pukinmäessä, Tikkurilassa sekä Espoon keskuksessa. Muissa kohteissa toimet olivat vielä kesken, mutta koko hanke uutisoitiin ja useat paikalliset ja valtakunnalliset lehdet ottivatkin aiheen esille. Toukokuussa 2003 tehtiin toinen lehdistötiedote, jossa tiedotettiin projektista, kyselyistä ja haastatteluista. Uudenmaan tiepiirin UPO-hankkeen oma lehdistötiedote tehtiin kohteiden valmistuttua kesällä Osaksi uutisointia nousi ilkivalta Firan katoksen tultua rikotuksi ja töhrityksi koulujen päättymisyönä. Tiepiiri teki vielä elokuun lopussa oman tiedotteensa paikallislehdille kyselyiden tehostamiseksi. Tiedotteessa kerrottiin myös mahdollisuudesta vastata kyselyyn UPO-projektin osalta tiepiirin nettisivuilla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla

Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla Reetta Koskela Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liityntäpysäköinnin nykytila Helsingin seudulla on nykyisellään noin: 11 000 liityntäpaikkaa autoille 11 000

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA TARVIKETIETO marraskuu 2011 voimassa 31.5.2013 korvaa RT X70/273.6-37901 1 (4) RT 38160 173.6 Talo 2000 273.6 Talo 90 X70 talovarusteet SfB BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET BikeKeeper

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia.

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 1 Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 2 Onko sinulla vastaukset muutamaan avainkysymykseen? Milloin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Keskustan liikennemäärät

Keskustan liikennemäärät 22.1.28/ Irene Lilleberg: automäärät, pysäköinti Tuija Hellman: pyörämäärät Tutkimus Autottoman päivän vaikutuksista liikennemääriin ja pysäköintiin Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA SUUNNITTELUKESKUS OY ESITYS 1 (4) Jyväskylä/ T Järvinen 09.05.2003 PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA Kestävän liikenteen mallikuntaprojektiin liittyen Suunnittelukeskus Oy:n Jyväskylän toimisto

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Parkkijako K A T J A H E N T T O N E N E L I S A H A R T I K K A

Parkkijako K A T J A H E N T T O N E N E L I S A H A R T I K K A Parkkijako 2/9 Idea Parkkijako on palvelu parkkiruudun jakamiseen polkupyörien säilyttämistä varten. Parkkiruudun haltija vuokraa ruudun palveluntarjoajalle, joka sijoittaa siihen parkkimoduulin ja tarjoaa

Lisätiedot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot 26.5.2016 Kaupungin strategia Edistää kävelyn, pyöräliikenteen ja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 398 Sj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite uimarantojen toiminnallisten mahdollisuuksien parantamisesta Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO -ROLLAATTORIT Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO aktiivisen ihmisen rollaattori Rollaattoreita suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota rollaattorin painoon, laatuun, turvallisuuteen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA

UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA R UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA Lukkoja ja niiden toimivuutta pidetään useasti itsestäänselvyytenä. Kiinteistön lukituksen tilaan ja avaimiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T TUOTE-ESITE 2014 Alumiinikynnykset Matalat alumiiniset kynnykset on helppo ylittää pyörätuolilla tai rollaattorilla, kokonaiskorkeus on 6 mm. Alumiiniset kynnykset ovat

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

UUDISTA LUKITUKSESI ABLOY -TUOTEPAKETEILLA

UUDISTA LUKITUKSESI ABLOY -TUOTEPAKETEILLA UUDISTA LUKITUKSESI ABLOY -TUOTEPAKETEILLA Asukkaiden lukitusturvallisuuden kannalta on tärkeää, että: lukitus antaa riittävän suojan asukkaalle itselleen ja hänen omaisuudelleen täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Espoon yhteispalvelupisteet 2012

Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Yhteispalvelupisteet (7 kpl) Leppävaara (61 400 asukasta) Espoon keskus (43 500 asukasta) Kalajärvi (10 800 asukasta) Espoonlahti (50 900 asukasta) Matinkylä (34 500 asukasta)

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot