Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 31/2003 Kuva: Rauni Kaunisto, YTV 2003 Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004

2 ESIPUHE Helsingin seudun liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke (JOPO) toteutettiin osana liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-tutkimusohjelmaa. Tutkimushankkeen ja konsulttityön rahoittajina olivat liikenne- ja viestintäministeriö ja YTV. Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina tutkimusosan rahoittajatahojen lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Ratahallintokeskus ja Uudenmaan tiepiiri. Hyvinkään kaupunki rahoitti oman kohteensa suunnittelua. Varustehankinnoista ja asennuskuluista vastasivat Ratahallintokeskus ja kunnat. Keravan kaupunki kehitti hankkeen aikana omaa pyöräkaappimallia, joka ei päätynyt toteutukseen tämän hankkeen aikana. Samanaikaisesti JOPO-hankkeen kanssa Uudenmaan tiepiiri toteutti oman pyöräpysäköinnin kokeiluhankkeen (UPO), joka raportoidaan tämän työn osana. Molempien hankkeiden tutkimusosan toteutuksesta vastasi LT-Konsultit Oy. Työ aloitettiin joulukuussa Raportissa esitellään hankkeiden keskeiset tulokset sekä linjataan tulevaisuuden liityntäpyöräpysäköinnin kehittämistarpeita. Pyöräpysäköinnin kehittäminen edellyttää laajaa yhteistyötä monien toimijoiden kesken, selkeää työnjakoa ja erityisesti pyöräilijöiden tarpeiden mukaan suunniteltuja palveluja. Liityntäpyöräpysäköinnin ja pyöräpysäköinnin varusteiden kehittämisen kannalta on ollut hyvin tärkeää saada nähtäville ja vertailtavaksi erilaisia teline-, kaappi- ja katosmalleja. Työn ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Antero Naskila (pj), Helsingin kaupunki Kari Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö Mauri Myllylä, Jaloin-tutkimusohjelma Arja Aalto ja Ilkka Saari, Ratahallintokeskus Heli Siimes ja Hanna Strömmer, YTV Jaana Salo, Espoon kaupunki Timo Väistö, Vantaan kaupunki Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki Risto Kostia ja Rauno Hänninen, Keravan kaupunki Sini Puntanen (toukokuu 2003 saakka) ja Jukka Peura (toukokuu 2003 alkaen), Uudenmaan tiepiiri Sari Piela, Janne Rautio, Maija Stenvall ja Lauri Virrankoski, LT-Konsultit Oy Kiitän liikenne- ja viestintäministeriön puolesta yhteistyöhankkeeseen osallistuneita. Helsingissä 31. joulukuuta 2003 Kari Korpela ylitarkastaja

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO Hankkeen tausta Tavoitteet Työn toteutustapa KOKEILUKOHTEET JA NIISSÄ TEHDYT TOIMENPITEET Helsinki Espoo Vantaa Kerava Hyvinkää Sipoo Tuusula TIEDOTUS KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN KUVAUS Haastattelujen ajankohdat ja määrät Vastanneiden taustatiedot KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN TULOKSET Sijoittelu, ilkivalta ja säänsuoja Pyörätelineet Pyöräkaapit Pyöräkatokset PYÖRÄPYSÄKÖINNIN HALLINNOINTI JA TOTEUTTAMINEN Pyöräpysäköinnin suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja Toteuttamiskustannukset Kunnossapito Vastuunjako SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI...55 LÄHDELUETTELO LIITTEET 1. Esimerkki kyselylomakkeesta. 2. Juliste pyöräpysäköinnin kokeiluhankkeesta. 3. Jaloin-hankkeen kuvaus.

4 8 1 JOHDANTO 1.1 Hankkeen tausta Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2001 laatimassa pyöräilypoliittisessa ohjelmassa pyöräpysäköinnin kehittäminen etenkin joukkoliikenneterminaaleissa on määritelty yhdeksi ns. kärkikeinoksi, johon pitää kiinnittää erityishuomiota. Liikennepoliittisista syistä tavoitteena on liityntäpyöräilyn huomattava lisääminen. Raideliikenteen tehostuttua ja uusien lisäraiteiden valmistuttua on tärkeää hyödyntää myös liityntäpyöräilyn mahdollisuudet joukkoliikenteen käytön lisäämisessä. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteiskäytön houkuttelevuuden lisäämiseksi on tärkeää voida pysäköidä pyörä turvallisesti, nopeasti, suojaan sateelta ja riittävän lähelle matkakohdetta. Pyörävarkaudet, ilkivalta ja niiden uhka sekä pysäköinnin hankaluus vähentävät paitsi pyöräilyä myös joukkoliikenteen käyttöä. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintistrategiassa (YTV 2003a) on esitetty tavoitteeksi lisätä pyörätelineitä sekä juna-asemilla että bussipysäkeillä. Pyöräpaikkoja lisätään vaiheittain siten, että niitä on jonkin verran yli normaalin maksimitarpeen. Tavoitteena on, että asemilla ja pysäkeillä olisi vuonna 2010 yhteensä noin pyöräpaikkaa (kuva 1). Lisäys vuoden 2001 mukaiseen pääkaupunkiseudun liityntäpyöräpaikkamäärään on asemilla paikkaa. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on asemilla ja noin pysäkeillä sijaitsevaa paikkaa. Kuva 1. Polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen määrälliset tavoitteet vuonna 2010 (YTV 2003a).

5 9 Pyöräpysäköinnin laadun parantamiseen pyritään lisäämällä katoksia ja pyöräkaappeja sekä uusimalla vanhaa telinekalustoa. Myös pyöräpysäköinnin kysyntää on tarkoitus parantaa markkinoinnin avulla. Liityntäpyöräilyn kehittämisen kustannuksiksi on arvioitu vuoteen 2010 mennessä miljoona euroa ja henkilöautojen liityntäpaikkojen kustannuksiksi 16,3 miljoonaa euroa. (YTV 2003a). Vuonna 1997 tehdyssä liityntäpyöräilyn haastattelututkimuksessa pääkaupunkiseudulla 70 % usein pyöräilevistä lähiliikenteen asiakkaista on kaivannut parannuksia pyöräpysäköintiin. Joka viidenneltä pyöräilijältä oli varastettu pyörä ja turvallisuuden lisäksi erityisesti telineiden ahtaus sai kritiikkiä. (Liikenneministeriö 1997.) Myös Ratahallintokeskuksen teettämä esteettömyyskartoitus (v. 2003) tuotti tietoa pyöräpysäköinnin tarpeista kaikilla Suomen henkilöliikenneasemilla. Ohjeet pyöräpysäköinnin järjestämisestä matkakeskuksissa laadittiin liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta vuonna 2001 ja samalla kehitettiin matkakeskuksia koskevat opasteet pyöräpysäköinnistä (kuva 2). Matkakeskuksia koskevat ohjeet ja opasteet eivät ole olleet laajemmassa käytössä. Kuva 2. Matkakeskusten visuaalisissa ohjeissa olevat opasteet pyöräpysäköinnille (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002). Joukkoliikenneasemilla pyörä jätetään asemalle usean tunnin tai päivän ajaksi. Erityishuomiota onkin kiinnitettävä varkauksien ja ilkivallan ehkäisyyn. Lyhytkestoisen, esimerkiksi matkalipun oston aikaisen pysäköinnin, on oltava ennen kaikkea sujuvaa ja nopeaa. Pyöräkannan muutokset ja etenkin arvokkaiden pyörien määrän kasvu viime vuosina ovat lisänneet tarvetta saada pyörä kiinnitetyksi rungostaan varkauksien estämiseksi. Tästä syystä pyörätelineiden laatuvaatimukset ovat viime vuosina muuttuneet. Mikäli runkolukitusmahdollisuuden tarjoavia telineitä ei ole tarjolla, lukitaan pyöriä valopylväisiin, puiden runkoihin tai muihin runkolukituksen kannalta soveltuviin rakenteisiin (kuva 3).

6 10 Kuva 3. Runkolukituksen tarve on kasvussa. 1.2 Tavoitteet JOPO-hankkeen tavoitteena oli vertailla ja kokeilla erilaisia pyörätelineitä, pyöräkatoksia ja pyöräkaappeja muutamalla Helsingin seudulla sijaitsevalla raideliikenteen asemalla ja linja-autoliikenteen pysäkillä. Tavoitteena oli saada tietoa markkinoilla olevista tuotteista Suomessa ja muualla Euroopassa sekä saada hyvä käsitys tuotteiden hinnoista ja laadullisista ominaisuuksista. Pyrkimyksenä oli määritellä käyttäjätutkimusten avulla asemille ja pysäkeille soveltuvia teline-, kaappi- ja katosmalleja ja tuoda esille niiden valinnassa huomioon otettavia seikkoja. Pyörätelineiden, -katosten ja -kaappien valinnoissa haluttiin ottaa huomioon sekä käyttäjien tarpeet että kunnossapitoon liittyvät seikat, kaupunkikuvalliset vaatimukset, mahdollisuudet järjestelyjen toteuttamiseen valituissa kokeilukohteissa sekä myös hankinta- ja toteuttamiskustannukset. Useissa Keski-Euroopan maissa pyöräkaappeja on käytetty joukkoliikenneasemilla menestyksellä jo pitkään (Tielaitos 1997). Pyöräkaappien toiminnallisen tarkastelun lisäksi JOPO-hankkeen tavoitteena oli selvittää käyttäjien suhtautumista pyöräkaapin käytöstä jatkossa mahdollisesti perittävään maksuun. Periaatteena oli, että hankitut pyöräkaapit ovat kokeiluvaiheessa käyttäjälle ilmaisia. Tärkeänä tavoitteena työssä oli myös pyöräpysäköinnin vastuutahojen määrittely. Asemilla ja pysäkeillä on useita pyöräpysäköinnin järjestämiseen ja ylläpitoon liittyviä osapuolia, joiden välinen työnjako on kaivannut selkiyttämistä. Pyöräpysäköintiä ei ole aina otettu riittävästi huomioon alueiden suunnittelussa, telineitä on paikoin liian vähän tai ne eivät ole riittävän laadukkaita. Myös pyöräpysäköinnin kunnossapidossa on ollut ongelmia. Liityntäpyöräpysäköinnin markkinointi puolestaan edellyttää yhteistyötä monien osapuolten välillä. Tässä hankkeessa esitetyt tulokset soveltuvat etenkin joukkoliikennepysäkkien pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Muissa kohteissa, esim. kaupunkikeskustoissa, pysäköinti on usein lyhyempikestoista ja vaatimukset etenkin telinemallille ovat erilaiset. Keskustoissa tilaa on yleensä vähän ja myös pyöräpysäköinnin järjestämisen vastuutahot ja suunnitteluprosessi ovat erilaiset kuin joukkoliikennepysäkeillä. Yleisarvioita varusteis-

7 11 ta ja niiden hinnoista sekä tilantarpeesta voidaan kuitenkin soveltaa myös muissa kuin joukkoliikennekohteissa. 1.3 Työn toteutustapa Tuotteiden valintaa varten kerättiin hankkeen alussa eri osapuolien käyttöön tuotekansiot pyörätelineistä, -kaapeista ja -katoksista. Kansiot sisälsivät eri valmistajien ja maahantuojien yhteystiedot, tuote-esitteet sekä hintatietoja. Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin kuhunkin kohteeseen valittavat tuotteet ja sovittiin niiden hankinnan ja asennuksen työnjaosta. Valituista kohteista tehtiin nykytila-analyysi, jossa laskettiin pysäköityjen pyörien määriä, kartoitettiin pysäköinti- ja lukitustapoja sekä valokuvattiin kohteet. Pysäköinti- ja lukitustapojen seuraamisella saatiin tarvittavat taustatiedot kohteisiin hankittavan kaluston mallista ja pyöräpaikkojen määrällisistä tarpeista. Pyöräpysäköinnin nykymääristä saatiin laskentatiedot YTV-alueen rautatieasemilta YTV:n keräämistä laskennoista. Hyvinkään ja Keravan osalta sovittiin kuntien suorittavan itse laskennat muutaman kerran hankkeen aikana. Tutkimusaineistoa kerättiin pyörätelineiden käyttäjien henkilöhaastatteluilla sekä pysäköityihin pyöriin, katoksiin sekä pyöräkaappeihin jätetyillä kyselylomakkeilla. Palautetta pyydettiin myös vanhojen telineiden käyttäjiltä ja aiheesta kyseltiin satunnaisesti henkilöiltä, jotka eivät käyttäneet pyörää. Palautetta pyydettiin annettavaksi myös sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Tämän lisäksi konsultti kävi kohteissa muutaman kerran arvioimassa telineiden suosion, käyttötavan ja mahdolliset ilkivaltaan tai alueen siisteyteen liittyvät ongelmat sekä testasi telineitä myös käytännössä. Kunnat vastasivat pyöräpaikkojen suunnittelusta ja viranomaisluvista. Ratahallintokeskus hankki maanomistajan suostumukset Hyvinkäätä lukuun ottamatta, kun laitteita asennettiin VR-Yhtymä Oy:n maalle. Ratahallintokeskus suoritti keskitetysti laitteiden hankinnan ja laskutti kunnilta 50 % hankintakustannuksista ilman yleiskustannuslisää. Espoon kaupunki maksoi kokonaan Westendin bussiterminaalin ja osana kaupunkiratahanketta myös Leppävaaran aseman pyörätelineiden ja katosten hankintakustannukset. Uudenmaan tiepiiri vastasi Tuusulan ja Sipoon kohteiden hankintoihin liittyvistä käytännöistä sekä kustannuksista. Laitteiden asennuksesta vastasivat laitetoimittajat, Ratahallintokeskus ja kunnat sen mukaan, mitä projektissa erikseen sovittiin. Itse laitteiden kunnossapidosta ja hoidosta sovittiin, että siitä vastaa Ratahallintokeskus, joka myös omistaa laitteet. Pyöräpysäköintialueiden puhtaanapidosta ja lumitöistä vastasivat osapuolet kunnossapitovastuittensa mukaisesti.

8 12 2 KOKEILUKOHTEET JA NIISSÄ TEHDYT TOIMENPITEET JOPO-projektin kokeilukohteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hyvinkäällä, Keravalla, Tuusulassa ja Sipoossa (kuva 4). Kohteista 8 oli raideliikenteen asemia ja 3 bussipysäkkejä. Bussipysäkit valittiin kuntien ja tiepiirin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Kuntien edustajilta saatiin myös perustiedot kohteen pyöräpysäköinnin parantamistarpeista. Keskeiset raideliikenteen kohteiden valintakriteerit olivat kohtuullisen suuret nykyiset pyörämäärät, potentiaalisesti hyväksi pyöräpysäköinnin kokeilukohteeksi arvioitu sijainti tai erityinen tarve parantaa pysäköinnin turvallisuutta. Kuva 4. Kokeilukohteiden sijainti. Kokeilukohteiden nykytila-analyysin sekä eri osapuolien edustajien tietojen ja kokemusten pohjalta kohteisiin määriteltiin pyöräpysäköinnin kehittämistarpeet. Työn ohjausryhmässä valittiin kohteisiin hankittavat varusteet niin, että valikoima olisi mahdollisimman monipuolinen. Varusteiden asennuksen jälkeen kohteissa tiedotettiin uusista pyöräpysäköintijärjestelyistä.

9 Helsinki Pasilan asema on Helsingin toinen päärautatieasema ja vilkas lähi- ja kaukoliikenteen vaihtopaikka. Helsingin kaupungin oman arvion mukaan suuri osa liityntäpyöräilijöistä saapuu asemalle aamuisin junalla ja jatkaa pyörällä työpaikalle. Pyörätelinepaikkoja Pasilan asemalla on 114 kpl ja niiden käyttöaste oli vuoden 2003 laskennassa 105 % (YTV 2003b). Pyöräpysäköintikapasiteetin puutteen ohella yksi suurimmista ongelmista on varkauksien ja ilkivallan pelko. Asemalla on pääosin tavallisia kattamattomia ns. kaupungin perustelineitä. Ainoat katoksen alla sijaitsevat runkolukitustelineet Opastinsillalla ovat olleet täynnä. Pyöriä on kiinni myös kaiteissa ja liikennemerkeissä. Myös hylättyjä ja rikottuja pyöriä on useita. Yösäilytyksen yleisyyden takia Pasilassa oli luontevaa kokeilla pyöräkaappeja. Kaapiksi valittiin Ovella Systems Oy:n uusi matkapuhelimella lukittava Velodoor-pyöräkaappi (kuva 35). Kymmenen kaappia asennettiin asemarakennuksen itäpuolelle, Ratapihantien varressa olevan raitiovaunupysäkin tuntumaan ja aseman ohittavan pyöräilyn pääreitin varteen (kuva 5). Kaapit vaativat sähkökytkennän, ja ne on lisäksi kytketty Pasilan aseman valvomoon, josta ne voidaan tarvittaessa avata. Valvomosta voidaan myös nähdä kaappien varaustilanne ja käyttö. Pasilaan sijoitetun pyöräkaapin saa pitää käytössään ohjeen mukaan enintään kolme vuorokautta kerrallaan. Kaapin käyttö maksaa asiakkaalle oven avauksissa tarvittavien kahden tekstiviestin hinnan (yhteensä n. 40 snt). Kuva 5. Pasilan aseman pyöräpaikat (114 pyöräpaikkaa vuonna 2003).

10 14 Pukinmäen asema (kuva 6) on noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin keskustasta Kehä I:n vieressä. Liityntäpyöräily on alueella jopa vähentynyt vuosien kuluessa ilkivallan takia, ja tästä syystä alue valittiin yhdeksi pyöräkaappien kokeilukohteeksi. Asemaa ympäröivä asuinalue tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia liityntäpyöräilyn hyödyntämiseen. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan telineitä on Pukinmäen asemalla 115 kpl, ja niiden käyttöaste oli vuonna % (YTV 2003b). Pukinmäessä kokeiltiin Ovella Systems Oy:n Velodoor-kaappia, joka toimii kolikkopanttilukituksella (1 ). Muilta osin kaappi on sama kuin Pasilassa (kuva 35). Kaappeja asennettiin viisi kappaletta aseman länsipuolelle ostoskeskuksen tuntumaan. Kadonneen avaimen tilalle saa uuden läheiseltä huoltoasemalta 10 euron korvausta vastaan. Kuva 6. Pukinmäen asema (115 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Puistolan asema on Helsingin alueella olevista pääradan asemista vilkkain liityntäpyöräilykohde (kuva 7). Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan telinepaikkoja Puistolassa on 404 kpl, ja niiden käyttöaste vuonna 2003 on ollut 68 % (YTV 2003b). Puistolassa tyypillisintä on pyöräileminen aamulla asemalle, jolta jatketaan junalla keskustaan. Pyörätelineet on ollut helppo sijoittaa aseman alikulkutunneliin ilman, että ne haittaavat kunnossapitoa. Pyöräpaikkoja on sekä tunnelissa että taivasalla aseman etelä- ja pohjoispäissä. Aseman pohjoispäässä on myös yksi pyöräkatos. Kohteessa on ollut puomityyppinen korkea teline, joka soveltuu erityisen hyvin runkolukitukseen.

11 15 Kuva 7. Puistolan asema (404 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Aseman alikulkutunneliin päätettiin asentaa kuuden erilaisen telinemallin kokoelma, jotta käyttäjiltä saataisiin vertailuun perustuvaa kokemustietoa eri telineiden käyttöominaisuuksista. Rinnakkain asennettiin seuraavat mallit: Ovella Systems Oy:n Citypark (kuva 27), Turvatec Oy:n Arcadia (kuva 28), Lehtovuori Oy:n Duo (kuva 26), Falcon Falcoflex (kuva 23) ja Martek Oy:n Turva-Max (kuva 31). Telineet olivat hollantilaista Falcoflexiä lukuun ottamatta kotimaisia. Turva-Maxissa oli paikka viidelle pyörälle, muissa kymmenelle. Arcadia, Citypark ja Duo ovat ns. tolppatelineitä, joihin pyörän saa eri tavoin kiinni rungostaan. Falcoflex on Tikkurilassa kokeiltavan Falcofixin tapaan kaidemalli, johon pyörän saa runkolukituksen lisäksi nojalleen. Turva-Maxissa on mekanismi, johon takapyörä lukkiutuu. Projektin aikana tunneliin tuotiin myös Somat kalusteet -yhtiön pyöräteline, jossa on perinteinen etupyörän tuki ja mahdollisuus runkolukitukseen (kuva 32). Kohteeseen asennettiin myös Ovella Systems Oy:n matala Piccolo-teline, johon pyörä lukitaan renkaasta (kuva 30). Aseman pohjoispäähän taivasalle asennettiin 5 kpl (10 pyöräpaikkaa) saksalaisen Langerin valmistamaa Bike-Boy-telinettä (kuva 29), jossa on erillinen satulan suojaava kupu ja mahdollisuus runkolukitukseen.

12 Espoo Espoon keskuksen aseman tuntumassa on Espoon kaupungin virastokeskus ja paljon työpaikkoja sekä runsaasti asutusta. Liityntäpyöräily ei ole ollut aivan yhtä vilkasta kuin pääradan varren kohteissa. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Espoon keskuksessa on telineitä 130 kpl ja niiden käyttöaste vuonna 2003 on ollut 78 % (YTV 2003b), ajoittain jopa 90 % (kuva 8). Runkolukitustelineille oli odotettavissa kysyntää, sillä aseman seudulla on melko levotonta etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Kuva 8. Espoon keskus (130 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Uudet varusteet päätettiin sijoittaa asemalla valmiiksi olleiden, paljon käytettyjen telineiden tuntumaan, käytöstä poistetun kioskirakennuksen tilalle aseman pohjoispuolelle (kuva 9). Kioskin muuntamista lukittavaksi pyörien pysäköintitilaksi harkittiin, mutta mm. tilanahtauden takia se todettiin huonoksi ratkaisuksi. Kioskin paikalle asennettiin ruotsalaisen Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katos (kuva 10) kattamaan 17 pyöräpaikkaa, joista yhdeksän oli valmistajan omaa, etupyörästä kiinnitettävää mallia ja loput Turvatec Oy:n Arcadiaa (kuva 28).

13 17 Kuva 9. Espoon keskuksen asemalle asennetun pyöräkatoksen tieltä purettiin käytöstä poistettu kioskirakennus. Kuva 10. Espoon keskuksen uusi Omni Trafikmiljö Ab:n pyöräkatos. Kuvasta puuttuvat katoksen oikeanpuoleiseen päähän myöhemmin asennetut Turvatec Oy:n Arcadia-telineet. Leppävaaran asemalla (kuva 11) olivat JOPO-hankkeen aikana käynnissä suuret muutostyöt, jotka vaikeuttivat myös liityntäpyöräilijöiden olosuhteita. Toisaalta muiden muutostöiden yhteydessä oli tarpeellista järjestää myös pyörille hyvät pysäköintitilat. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Leppävaarassa oli vuonna pyöräpaikkaa, joiden käyttöaste oli 34 % (YTV 2003b). Edellisvuonna paikkoja oli 175 kpl ja käyttöaste oli 100 % (YTV 2003b). Leppävaaran kaupunginosa on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, kun asuntoja on rakennettu ja joukkoliikenneyhteyksiä parannettu Leppävaaran kaupunkiradan myötä. Liityntäpyöräilyn odotetaan vilkastuvan aseman muutostöiden päätyttyä.

14 18 Kuva 11. Leppävaaran asema (276 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Leppävaarassa kokeiltiin hollantilaisen Falcon pyöreäkattoista kaappimallia (kuva 36). Malli on muotoiltu tilaa säästäväksi siten, että vierekkäiset pyörät tulevat eri tasoihin. Alunperin tarkoituksena oli kokeilla kahta lukitusjärjestelmää, jossa kolme kaappia toimisi 2 euron kolikkopantilla ja kahteen kaappiin avaimen saisi viikoksi käyttöönsä 10 euron panttia sekä henkilötietoja vastaan. Avainten luovutuksesta ei päästy sopimukseen alueen toimijoiden kesken, joten kaikki kaapit muutettiin kolikkopantillisiksi. Kaappien lisäksi myös Leppävaarassa kokeiltiin Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katosta (2 kpl) samoin telinein kuin Espoon keskuksen asemalla (kuva 38). Westendin bussiterminaali (länsiväylän eteläpuoli) sijaitsee Etelä-Espoosta Helsinkiin johtavan vilkkaan Länsiväylän varressa (kuva 12). Liityntäliikenne suuntautuu lähinnä Helsinkiin. Kohteessa oli alkujaan 8 pyöräpaikkaa, jotka sijaitsivat joukkoliikenteen käyttäjien kannalta liian kaukana. Telineen käyttö oli vähäistä, mutta uusien telinepaikkojen (14 kpl) käyttöaste on ollut noin 40 %. Telineiden käyttöaste Länsiväylän molemmin puolin oli vuonna % (YTV 2003b). Tavoitteena oli tutkia, kuinka paljon turvallinen ja korkealaatuinen pyöräpysäköinti lisää liityntäpyöräilyä.

15 19 Kuva 12. Westendin asema (yhteensä 34 pyöräpaikkaa molemmilla puolilla vuonna 2003). Westendin asemalla Länsiväylän eteläpuolisen pysäköintialueen kaksi autoilijoille tarkoitettua parkkiruutua otettiin pyöräpysäköintikäyttöön. Näin saatiin tilaa Omni Trafikmiljö Ab:n katokselle (kuva 13), jonka alle asennettiin neljä Turvatec Oy:n Arcadiatelinettä (8 pyöräpaikkaa) ja kuusi hollantilaisen Falcon Elbow-telinettä (kuva 25). Jälkimmäiset ovat kaidemallisia telineitä, joiden päässä oleva J-kirjaimen muotoinen mutka on tarkoitettu tukemaan etupyörää. Katoksen tuntumaan asennettiin lisäksi kaksi Falcon Varia-mallista, pyöreäkattoista pyöräkaappia, joiden lukituksessa käytetään riippulukkoa. Avaimen sai kokeiluvaiheessa viereisestä kioskista enintään kuukaudeksi kerrallaan henkilötietoja vastaan. Laina-ajan pituus oli ilmoitettava etukäteen. Kuva 13. Westendissä Omni Trafikmiljön katos, jossa Turvatec Oy:n Arcadia ja Falcon Elbow-telineitä sekä Falcon Varia-pyöräkaapit.

16 Vantaa Tikkurilan asema on vilkas liityntäpyöräilykohde (kuva 14). Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintilaskentatietojen mukaan Tikkurilan aseman pyörätelineiden käyttöaste on ollut 86 % vuonna Telinepaikkoja Tikkurilassa on mainittu olevan 426 (YTV 2003b). Lähellä laitureita sijaitsevilla pyöräpysäköintipaikoilla kapasiteettipula on selvästi havaittavissa, mutta myös ilkivalta- ja varkausongelma on merkittävä. Näin ollen oli odotettavissa, että runkolukituksen mahdollistaville telineille ja pyöräkaapeille olisi käyttöä. Vain 30 pyöräpaikkaa sijaitsi katoksen alla ennen kokeilun alkua. Kuva 14. Tikkurilan asema (426 pyöräpaikkaa vuonna 2003). Maaliskuussa 2002 selvästi suosituin pyöräpysäköintipaikka oli kioski-lippumyymälän pohjoisseinustalla, jossa oli taivasalla 8 kpl VR:n vanhan mallin (kuva 19) mukaista telinettä. Talvisista olosuhteista huolimatta telineiden 48 paikkaa olivat aivan täynnä. Sen sijaan vähäiset katoksen alla olevat paikat olivat ilmeisesti hieman syrjäisemmän sijaintinsa vuoksi selvässä vajaakäytössä. Kokeilun suunnitteluvaiheessa yhtenä vaihtoehtona oli kioski-lippumyymälän pohjoisseinustan vilkkaan pyöräpysäköintipaikan uusiminen ja kattaminen mahdollisesti paikalle erikseen suunniteltavan ratkaisun avulla. Arkkitehtonisista ja maanomistussyistä ajatuksesta jouduttiin kuitenkin tässä vaiheessa luopumaan. Sen sijaan päädyttiin hankkimaan neljä hollantilaisen Falcon Varia-mallista, harjakattoista pyöräkaappia (kuva 37) sekä kahdelletoista pyörälle tarkoitettu saman valmistajan kaidemallinen Falcofixpyöräteline, jota vasten pyörän saa nojalleen ja rungostaan kiinni.

17 21 Kaapit sijoitettiin kioski-lippumyymälän pohjoispuolelle, taksien parkkiruutujen taakse. Kaapit varustettiin sylinterilukoilla, johon avaimen sai kokeiluvaiheessa 10 euron panttia ja henkilötietoja vastaan korkeintaan viikoksi. Avainten lainausta hoiti Vantaan matkakeskus. Falcofix-teline asennettiin kioski-lippumyymälän eteläpuolelle radan vieressä olevan valmiin laiturikatoksen jatkeen alle (kuva 24). Uuden telineen viereen jäi vertailukohteeksi vanhanmallisia kaaritelineitä. 2.4 Kerava Keravan asema on hyvin vilkas liityntäpyöräilykohde. Pula telinepaikoista on ilmeinen ja ongelmana on, että pyöräpaikoille olisi suurin kysyntä lähimpänä sitä kohtaa, josta junat lähtevät aamuisin kohti Helsinkiä. Asemalla olivat hankkeen aikana käynnissä suuret muutostyöt. Esimerkiksi laitureille rakennettiin kokonaan uudet odotuskatokset. Keravalla päädyttiin kehittämään omaa pyöräkaappimallia (kuva 15). Eri kaappivaihtoehdoista tehtäneen päätös syksyllä 2003, minkä jälkeen valittavasta mallista tehdään prototyyppi. Keravan JOPO-toteutukset eivät siten ehtineet valmistua tähän raporttiin. Kuva 15. Havainnekuva Keravalle suunnitellusta pyöräkaapista (muotoilija Mikko Rikala).

18 Hyvinkää Hyvinkäältä tehdään junalla joka arkipäivä pääkaupunkiseudulle noin työ- tai opiskelumatkaa. Matkustajien pyöriä on aseman ympäristössä päivittäin satoja (taulukko 1), ja telinepaikkoja pyöräilijämääriin nähden on selkeästi liian vähän. Esimerkiksi huhtikuussa 2002 (kuva 16) vanhan postitalon ja asemarakennuksen välinen pyöräpysäköintipaikka oli aivan täynnä. Paikkojen sijoittelu ei näyttänyt myöskään vastaavan käyttäjien tarpeita. Radan alikulkutunnelin päässä pyöriä oli kaksi kertaa enemmän kuin telinepaikkoja, mutta etäämmälle sijoitetuissa paikoissa tilaa oli runsaasti. Katospaikkoja on vähän, eivätkä ne sijaitse riittävän lähellä laitureita. Pyöräpysäköintiä päätettiin parantaa asemarakennuksen ja vanhan postitalon välisellä alueella, johon hankittiin 30 kotimaista Turvatec Oy:n Arcadia-telinettä. Telineet katettiin Turvatecin Oy:n Arcadia-katoksilla, joita kytkettiin yhteen kolme kappaletta (kuva 39). Taulukko 1. Pyörälaskenta Hyvinkään rautatieaseman pyöräpaikoilla Hyvinkään kaupungin laskentojen mukaan. Laskennan ajankohta klo Asemanseudun pysäköidyt pyörät Kuva 16. Hyvinkään rautatieasema ennen katoksen asentamista. Pulaa on sekä katetuista paikoista että pyöräpaikoista yleensä.

19 Sipoo Maantie 170 varrella sijaitsevan Sipoon Söderkullan pysäkkiparilla pysähtyy noin 140 linja-autovuoroa arkisin ja pysäkin käyttäjiä on linja-autonkuljettajien mukaan runsaasti. Tarkkoja käyttäjämääriä ei kuitenkaan ole ollut saatavilla. Pyörätelineitä ei ollut pysäkillä lainkaan ennen kokeilua (kuva 17). Kohteen parannustoimet tehtiin Helsingin suuntaan vievällä pysäkillä, johon pyöräpysäköinti sijoitettiin. Pysäkin kohta rakennettiin reunakivelliseksi ja odotustila kivettiin. Pyöräkatoksen asentamisen lisäksi myös odotuskatos uusittiin. Katostyyppi ja väri valittiin kunnan toiveiden mukaisesti yhteneväiseksi muiden Sipooseen tulevien katosten kanssa. Väriksi katoksiin ja telineisiin tuli tummanharmaa. Katokset ovat Team Tejbrantin mallistosta: odotuskatos on Centra 2000 Elegant ja pyöräkatos Centra 2000 Plaza II (kuva 18). Pyörien pysäköintiä varten katoksessa on Team Tejbrantin Plug-telineitä 17 kpl. Niissä on perinteisen etupyörän kiinnityksen lisäksi mahdollisuus lukita pyörä rungosta erillisen telineessä olevan ulosvedettävän ketjun avulla (kuva 33). Kuva 17. Söderkullan taajaman pysäkki Sipoossa on keskeisellä paikalla, mutta liityntäpyöräilijöille ei ollut tarjolla mitään varusteita kesällä Myös itse pysäkkikatos oli uudistamisen tarpeessa.

20 24 Kuva 18. Söderkullan taajaman pysäkki Sipoossa uusine järjestelyineen Telineet ja pyöräkatos Team Tejbrant. 2.7 Tuusula Tuusulassa Tuusulanväylän varressa sijaitsevalla Firan pysäkkiparilla (kuva 19) pysähtyy noin 140 linja-autovuoroa arkivuorokautena, ja pysäkin käyttäjiä on kunnaninsinöörin ja liikennöitsijöiden mukaan paljon. Tarkkaa tietoa pysäkin käyttäjämääristä ei ole ollut saatavilla. Pysäkin yhteydessä Tuusulanväylän länsipuolella on ollut jo tähänkin asti pyörätelineitä ja paikalle on jätetty runsaasti pyöriä (noin 10 kpl/päivä pyöräilykautena). Firan pysäkille asennettiin Omni Trafikmiljö Ab:n CPS-katos vakiomittaa korkeammalla seinäelementillä (kuva 20). Katoksessa on etupyörän tukevia telineitä yhdeksälle pyörälle (katoksen yhteydessä myytävä teline) sekä 6 kpl Falcon Elbow-runkolukitustelineitä. Lisäksi katoksen ulkopuolelle asennettiin 5 kpl Falcon Elbow-runkolukitustelineitä (kuva 25). Telineiden ja katoksen väriksi valittiin musta. Paikalle rakennettiin yhtenäinen perustuslaatta koko alueelle, johon katos ja pyörätelineet asennettiin.

21 25 Kuva 19. Firan pysäkillä Tuusulan keskustan eteläpuolella oli valmiiksi sopiva tila uusille varusteille. Vanhatkin telineet olivat vilkkaassa liityntäpyöräilykäytössä. Kuvassa olevien telineiden oikea asennustapa olisi seinään kiinnittäminen nyt maata vasten olevien tankojen avulla. Kuva 20. Firantien pysäkki toimenpiteiden jälkeen. Katos ja osa telineistä Omni Trafikmiljö Ab ja osa telineistä Falcon Elbow-telineitä. Firan pysäkki ei välttynyt ilkivallalta, vaan katos sotkettiin pian asennuksen jälkeen. Oikeassa etukulmassa vanhoja pysäkillä olleita telineitä.

22 26 3 TIEDOTUS JOPO-projektissa tiedotuksen ensisijaisena tarkoituksena oli kertoa pyöräilijöille kokeilusta. Hankkeesta tiedotettiin yleisesti Jaloin-ohjelman yhteydessä. Lisäksi tehdyistä toimenpiteistä tiedotettiin hankkeen kuluessa monin tavoin tiedotusvälineiden kautta sekä suoraan kohteissa. Projekti oli esillä myös valtakunnallisella pyöräilyviikolla toukokuussa 2002 ja Eniten huomiota tiedotusvälineissä saivat uudet pyöräkaapit. Kohteisiin kiinnitettiin tarroja, joilla haluttiin antaa tietoa siitä, että kyse on pyöräpysäköinnistä ja että palautetta toivottiin. Tarroissa (6 x 4 cm) olivat yhteystiedot palautteen antamista varten (kuva 21). YTV painatti tarrat, ja Ratahallintokeskus ja kaupungit toimittivat ne kohteisiin. Tarroja kiinnitettiin pyörätelineisiin, -katoksiin ja -kaappeihin. Sähköposti- ja puhelinpalautteita saatiin yhteensä vain neljä, vaikka tarroja oli useita kaikissa valmistuneissa kohteissa ja ne olivat hyvin havaittavissa. Kuva 21. Kohteissa käytetty tarra. Pyöräkaappien käyttöä varten tehtiin kaappeihin sijoitettavia tai pantin haun yhteydessä saatavia käyttöohjeita. Myös joidenkin telineiden käytöstä kerrottiin valmistajien toimittamilla tarroilla. Uudenmaan tiepiirin UPO-projektiin kuuluvalle Söderkullan pysäkille tehtiin suomenja ruotsinkieliset tiedotteet ja Firaan suomenkielinen tiedote. Tiedotteet saatiin paikoilleen elokuun 2003 alussa. Ratahallintokeskus tiedotti vastaavasti omalla julisteellaan pyöräpysäköinnin uusista mahdollisuuksista kohdeasemilla. Julisteet kiinnitettiin näiden asemien ilmoitustauluille heinäkuussa 2003 (liite 2). JOPO-lehdistötiedote laadittiin vuoden 2002 lopulla, jolloin järjestettiin myös tiedotustilaisuus hankkeesta Ratahallintokeskuksessa. Ajankohta sijoittui ensimmäisten kohteiden valmistumiseen jolloin parannustoimenpiteet oli saatu valmiiksi Pasilassa, Pukinmäessä, Tikkurilassa sekä Espoon keskuksessa. Muissa kohteissa toimet olivat vielä kesken, mutta koko hanke uutisoitiin ja useat paikalliset ja valtakunnalliset lehdet ottivatkin aiheen esille. Toukokuussa 2003 tehtiin toinen lehdistötiedote, jossa tiedotettiin projektista, kyselyistä ja haastatteluista. Uudenmaan tiepiirin UPO-hankkeen oma lehdistötiedote tehtiin kohteiden valmistuttua kesällä Osaksi uutisointia nousi ilkivalta Firan katoksen tultua rikotuksi ja töhrityksi koulujen päättymisyönä. Tiepiiri teki vielä elokuun lopussa oman tiedotteensa paikallislehdille kyselyiden tehostamiseksi. Tiedotteessa kerrottiin myös mahdollisuudesta vastata kyselyyn UPO-projektin osalta tiepiirin nettisivuilla.

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

KAMPIN PYÖRÄKESKUS 1.0 Käyttäjätutkimus 20.9.2012

KAMPIN PYÖRÄKESKUS 1.0 Käyttäjätutkimus 20.9.2012 KAMPIN PYÖRÄKESKUS 1.0 Käyttäjätutkimus 20.9.2012 2 3 TYÖRYHMÄ Raportointi ja tutkimusaineiston kerääminen: Maiju Malk, Sisustusarkkitehtuuri, Metropolia AMK Sari Seppälä, Sisustusarkkitehtuuri, Metropolia

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA /2002. Kiinteistöjen pyöräpysäköinnin järjestelyjen vaikutus pyörien käyttöön

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA /2002. Kiinteistöjen pyöräpysäköinnin järjestelyjen vaikutus pyörien käyttöön LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA /2002 Kiinteistöjen pyöräpysäköinnin järjestelyjen vaikutus pyörien käyttöön Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2002 ISBN ISNN OY EDITA AB 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Jyrki Paavilainen. Talvihoitoystävällinen pysäkkikatos

Jyrki Paavilainen. Talvihoitoystävällinen pysäkkikatos Jyrki Paavilainen Talvihoitoystävällinen pysäkkikatos Jyrki Paavilainen Talvihoitoystävällinen pysäkkikatos Tiehallinnon selvityksiä 58/2001 Tiehallinto Helsinki 2001 ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-807-6

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

Matkustajaterminaalien kalusteet Kehittämismahdollisuuksia

Matkustajaterminaalien kalusteet Kehittämismahdollisuuksia LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2007 Matkustajaterminaalien kalusteet Kehittämismahdollisuuksia Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.10.2007 Tekijät Matkakeskusverkko 2007

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu Ramboll Knowledge taking people further --- Tampereen kaupunki Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu Käyttäjäkokemukset ja toimivuustarkastelu syyskuu 2008 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio ASUKASPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN OMISTAMISEN, HALLINNAN JA KUNNOSSAPIDON ORGANISOINTI Kaupunki Omistaa ja vuokraa maata P-yhtiölle Kaavoittaa Kaupungin pysäköinninvalvonta Alueellinen huoltoyhtiö Huoltaa ja ylläpitää

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asukaskysely

Joukkoliikenteen asukaskysely Joukkoliikenteen asukaskysely Oulun seudun kunnat Pohjois Pohjanmaan ELY keskus 2011 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 3 ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 1.1 TILANNEKATSAUS... 5 1.2 JOUKKOLIIKENTEEN ASUKASKYSELY...

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Kenttäpalvelua. Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen

Kenttäpalvelua. Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen Kenttäpalvelua Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen Opinnäytetyö Aalto-Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Teollinen muotoilu Maria Jaatinen 18.4.2013 Kenttäpalvelua - Saapuvan

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista

Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista SUY X: X/2009 SUY Trafix Oy D: 7/2009 Julkaisija Helsingin kaupunki HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot