Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização"

Transkriptio

1 ME 340, ME 360 DE Gebrauchsanleitung SR Uputstvo za upotrebu EN Instruction manual HR Priručnik FR Manuel d'utilisation CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing LV Lietošanas instrukcija IT Istruzioni per l uso LT Naudojimo instrukcija ES Manual de instrucciones RO Instrucţiuni de utilizare PT Manual de utilização EL Οδ γί χρήσ NO SV FI DA Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning RU BG UK Инструкция по эксплуатации Упътване за употреба Посібник з експлуатації PL Instrukcja obsługi SK Návod na použitie TR Kullanım Kılavuzu HU Használati útmutató G INT 1

2 G. M5,5. A10. Eco. Printed in Germany VIKING GmbH, A Langkampfen / Kufstein

3 A L B K C J D I E H F G G I

4 I III II max , O J N M Q Q H P II G

5 N L S R Nm 16 w w R v A v U T G III

6

7 Arvoisa asiakas Kiitos, että valitsit VIKINGlaatutuotteen. Tämä tuote on valmistettu nykyaikaisilla valmistus - menetelmillä ja laajaa laadunvarmistusta käyttäen. Tavoitteemme olemme saavuttaneet kuitenkin vasta, kun asiakkaamme on tyyty väinen käyttämäänsä tuotteeseen. Mikäli haluat lisätietoja tuotteesta, käänny jälleen - myyjän tai suoraan myyntio - sas tomme puoleen. Mukavia hetkiä VIKINGin parissa toivottaa Nikolas Stihl Liikkeenjohto VIKING pyrkii jatkuvasti kehittämään valikoimaansa kuuluvia tuotteita; sen vuoksi pidätämme oikeudet toimitus - sisällön muotoa, tekniikkaa ja varustusta koskeviin muutok - siin. Sisällysluettelo Käyttöohjekirjaa koskevia ohjeita 2 Laitekuvaus 2 Turvallisuutesi takaamiseksi 2 Valmistelut 3 Työskentely ruohonleikkurilla 4 Huolto ja korjaukset 5 Sähköiskuvaara 5 Merkkisymbolien selvitys 6 Toimitussisältö 6 Ruohonleikkurin käyttökuntoon valmistelu 6 Työntöaisan asennus 6 Leikkuukorkeuden säätö ja pyörien kiinnitys 7 Ruohonkeräyskorin asennus 7 Ruohonkeräyskorin kiinnitys ja irrotus 7 Ohjeita ruohonleikkuuta varten 7 Ruohonleikkuu rinteissä 7 Moottorin oikea kuormittaminen 8 Leikkuuterän lukkiutuminen 8 Käyttöönotto 8 Laitteen sähköliitäntä 8 Vedonpoistin 8 Ruohonleikkurin käynnistys 8 Ruohonleikkurin pysäyttäminen 9 Täyttömäärän osoitin 9 Ruohonkeräyskorin tyhjennys 9 Kuljetus 9 Huolto 9 Laitteen puhdistus 9 Sähkömoottori ja pyörät 9 Leikkuuterän huolto 10 Leikkuuterän teroitus 10 Työntöaisan yläosa 11 Varastointi (talven yli) 11 Varaosat 11 Ympäristönsuojelu 11 Kytkentäkaavio 11 Tekniset tiedot 12 Kulumisen minimointi ja vaurioitumisen estäminen 12 Valmistajan CEvaatimustenmukaisuusvakuutus 13 Vianetsintä 14 Huolto-ohjelma 15 SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE Siksi tässä käyttöohjekirjassa julkaistujen tietojen ja kuvien pohjalta ei voi esittää mitään vaateita. Ohje: Tämä käyttöopas on EY-direktiivin 2006/42/EC mukainen valmistajan alkuperäiskäyttöopas. HU TR G - FI Painettu ilman klooria valkaistulle paperille. Paperi on kierrätettävää. Suojakansi on halogeeniton. 1

8 Käyttöohjekirjaa koskevia ohjeita Laitekuvaus Turvallisuutesi takaamiseksi Kuvasymbolit 1 Tämä symboli kertoo mihin kuvasivujen kuvaan käyttöohjekirjan teksti liittyy. Kuvat on sijoitettu käyttöohjekirjan alkuun Tekstikappaleiden merkintä Kuvatuissa käsittelyvaiheissa on käytetty erilaisia merkintöjä. Käsittelyvaihe johon ei liity kuvaa. Esimerkki: Teroita terä tasaisesti epätasapainon aiheuttaman tärinän välttämiseksi. Käsittelyvaihe sisältäen viittauksen kuvasivuilla olevaan kuvaan (käyttöoh- jekirjan alussa) ja kuvassa sijaintia osoittavan numeron. Esimerkki: 1= Avaa ruuvi 2= Vipu... Luettelot, joihin ei liity kuvaa. Esimerkki: - Tuotteen käyttö urheilu tai kilpailutapahtumissa Käsittelyvaiheiden kuvausten lisäksi käyttöohjekirja sisältää tekstiosia, joiden sisältöä on laajennettu. Näiden kappa - leiden kohdalla on jokin seuraavista symboleista: Varoittaa tapaturman ja henkilövahinkojen vaarasta sekä vakavista aineellisista vahingoista. Tietoja laitteen oikeasta käyttötavasta ja ehkäisemään virheellinen käyttö, joka voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen tai sen yksittäisiin osiin. A B C D E F G H I J K L Käyttökatkaisin Kaapeliohjain Työntöaisan alaosat Kaapelipidike Moottorin suojus Pyörät Kotelo Ruohonkeräyskori Poistoluukku Kiristyskahva Täyttömäärän osoitin Työntöaisan yläosa 1 Noudata ehdotto - masti näitä turva - määräyksiä ruohonleikkurilla työskennellessäsi. Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan läpi ennen ensim - mäistä käyttökertaa ja säilytä hyvässä ne tallessa myöhempää käyttöä varten. Perehdy koneen säätöosiin ja oikeaan käyttöön. Älä anna ruoholeikkuria lasten tai hen - kilöiden käyttöön, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää ruohonleikkuria. Älä milloinkaan käytä ruohonleik - kuria, kun muita henkilöitä (erityisesti lapset) tai eläimiä oleskelee lähietäisyydellä. Käyttäjän alaikärajalle voi olla rajoituksia paikallisissa määräyksissä G - FI

9 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistimellisesti tai henkisesti rajoitettujen tai puutteellisen kokemuksen ja/tai tiedon omaavien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, mikäli he eivät työskentele heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai saatuaan tältä ohjeet laitteen käytöstä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, että he eivät leiki laitteella. Muista, että laitteen käyttäjä on vastuussa toisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutetuista vahingoista. Ruohonleikkurin käyttö on kiellettyä alkoholin, reaktio - kykyä rajoittavien lääkkeiden tai huumaavien aineiden alaisuudessa. Myyjän tulee antaa opastusta ennen ruohonleikkuriin en - simmäistä käyttökertaa. Ruohonleikkuri on tarkoitettu vain ruohon leikkaamiseen, muunlainen käyttö ei ole sallittu. Muu käyttö voi olla vaarallista tai aiheuttaa laitevaurioita. Onnettomuusvaara! Käyttäjän loukkaantumisriskin vuoksi ei ruohonleikkuria saa käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin (puutteellinen luettelo): pensaikoiden, pensasaitojen ja pensaiden tasoittamiseen, köynnöskasvien leikkaa - miseen, ruohokatteiden ja parveke - laatikoiden kasvien siistimi - seen, käytävien puhdistamiseen (imeminen - puhaltaminen - lumenluonti), puu- ja pensasjätteiden hakettamiseen ja silppua - miseen, maankohoumien, kuten esim. myyränkäytävien, tasoitta - miseen, leikkuujätteiden kuljetta mi - seen, paitsi tähän tarkoi - tetussa ruohonke ruukorissa. Valmistelut - Ruohoa leikattaessa on aina käytettävä tukevia, pitäviä jalkineita ja pitkiä housuja. Älä leikkaa paljain jaloin tai esimerkiksi sandaalit jalassa. - Tarkasta laitteen käyttöalue kokonaisuudessaan ja poista nurmelta kaikki kepit, rautalangat, luut ja muut vieraat esineet. - Huomio! Sähköiskuvaara! Verkkojohto, verkkopistoke, käyttökat - kaisin ja jatkojohto ovat sähköturvallisuuden kannalta erityisen tärkeitä. Vaurioituneita johtoja, kytkimiä ja pistokkeita tai määräysten vastaisia jatkojohtoja ei saa käyttää. Tarkasta liitäntäjohto säännöllisesti vaurioiden tai vanhenemisen (haurastuminen) varalta. - Ennen käyttöä tulee tarkastaa silmämääräisesti, että terä, kiinnitysruuvi ja koko leikkuukoneisto on moitteettomassa kunnossa. - Älä koskaan käytä ruohon - leikkuria, jos suojavarusteet tai suojasäleiköt ovat vau - rioi tuneet, jos moottori-/ teräjarru ei toimi tai jos suojalaitteet puuttuvat, esim. ilman poistoluukkua tai ruohonkeräysosia. - Käytä turvallisuussyistä aina kunnossa olevaa ruohonkeräyskoria. - Laitteeseen asennettuja kytkentälaitteita ei saa poistaa tai ohittaa, esim. älä sido kytkentävipua kiinni työntöaisaan. - Älä koskaan kiinnitä mitään työntöaisaan (esim. työvaatteita). Jatkojohtoja ei saa kääriä työntöaisan ympärille. HU TR PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE SK G - FI 3

10 - Anna vain sellaisten hen - kilöiden käyttää (lainata) laitetta, jotka osaavat varmasti käyttää sitä; muista aina antaa käyttöohjeet mukaan. - Huomaa kunnan järjestyssäännöissä määrätyt ruohonleikkurin käyttöajat. Työskentely ruohonleikkurilla - Älä leikkaa märkää ruohoa eikä sateella. Märkä ruoho lisää onnettomuusriskiä (Liukastumisvaara). - Leikkaa nurmea vain päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. - Ota tukeva asento rinteissä. Vältä leikkaamista erittäin jyrkissä rinteissä, jotta et menetä laitteen hallintaa. - Kuljeta laitetta vain kävelyvauhtia. Kovassa vauhdissa loukkaantu - misvaara kasvaa kompastumisen tai liukastumisen vuoksi. - Leikkaa rinteen poikkisuun - nassa, ei koskaan ylä- tai alamäkeen, jotta et jää käynnissä olevan koneen alle, jos sattuisit menet - tämään sen hallinnan. - Noudata erityistä varovai - suutta, kun muutat suuntaa rinteessä, jotta et menetä koneen hallintaa. - Muista olla riittävän varovainen liikkuessasi taaksepäin ja vetäessäsi ruohonleikkuria. Kompastumisen vaara! - Ole erityisen varovainen, kun käännät ruohon - leikkurin tai vedät sitä itseesi päin. - Sammuta moottori tai kytke leikkuuterä pois päältä, kun kallistat ruohonleikkuria työntäessäsi sitä muiden kuin ruohopintojen yli ja kun työnnät ruohonleikkuria leikkuualueelle tai sieltä pois. - Käynnistä moottori ohjeiden mukaan ja vain silloin, kun jalkasi ovat turvallisella etäisyydellä teristä. - Aseta laite tasaiselle alustalle käynnistystä varten. Moottoria käynnistettäessä laitetta ei saa kallistaa. - Pidä sivulliset pois vaara-alueelta. - Älä koskaan avaa poistoluukkua tai tyhjennä ruohonkeräyskoria, kun moottori on käynnissä. Pyörivä terä voi aiheuttaa vammoja. - Vältä toistuvaa käynnistä - mistä lyhyen ajan sisällä ja erityisesti kytkinvivulla leikkimistä. Moottori voi kuumeta liikaa. - Tämän laitteen käynnin aikana tapahtuvat jännite - vaihtelut voivat epäedul - lisissa verkko-olosuhteissa aiheuttaa häiriöitä toisille samaan virtapiiriin kytke - tyille laitteille. Tässä ta pauksessa on ryhdyttävä asiaan kuuluviin toimen piteisiin (esim. liitettävä muuhun kuin toisen laitteen virtapiiriin, käytettävä laitetta impedanssiltaan matalammassa virtapii rissä). - Loukkaantumis - vaara! Älä koskaan vie käsiä tai jalkateriä pyörivien osien lähelle tai niiden alle. Älä koskaan kosketa pyörivää terää. Pysy etäällä poistoaukosta. Pidä koneeseen aina työntöaisan etäisyyden mukainen turvaväli. - Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin käydessä. - Sammuta moottori ja vedä verkkopistoke irti: - Ennen kuin korjaat jumiutumiseen johtaneet viat tai poistat tukokset poistokanavasta G - FI

11 - Kun terä on osunut vieraaseen esineeseen. Terä täytyy tarkastaa mahdollisten vaurioiden varalta. Ruohonleikkuria ei saa ottaa käyttöön, jos kampiakseli on vaurioitunut tai vääntynyt. Vialliset osat voivat aiheuttaa vammoja! - Ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puh - distamista tai huolta - mista; esim. leikkuu - korkeuden säätöä. - Jos ruohonleikkuri alkaa täristä epätavallisen voimakkaasti. Vaatii välittömän tarkastuksen. - Poistuessasi ruohon - leikkurin luota. - Varo pyörimään jäävää terää, joka pysähtyy muu tamien sekuntien kuluttua. - VIKING ruohonleikkureita ei saa turvallisuussyistä käyttää kaltevuudeltaan yli 25 (46,6 %) rinteessä. Rinteillä on leikattava poikkisuunnassa eikä koskaan ylä- tai alamäkeen, jotta ruohonleikkurin hallintaa ei menetetä. Loukkaantumisvaara! 25 kaltevuus vastaa 46,6 cm:n nousua pystysuunnassa 100 cm:n matkalla vaakasuunnassa max Huolto ja korjaukset 46,6 Sammuta ruohonleikkuri ja vedä verkkopistoke irti aina ennen kuin aloitat huolto- tai korjaustyöt; ennen ruohonleikkurin säätämistä tai puhdistamista tai ennen kuin tarkastat, onko liitäntäjohto kierteillä tai vaurioitunut. Suorita vain sellaisia huolto - töitä, jotka on kuvattu käyt - töoh jeissa. VIKING suosittelee teettämään huoltotyöt ja korjaukset VIKING-liikkeessä. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Tämä koskee etenkin teräosia. Huomaa leikkuuterän vaihdon yhteydessä, että korvaat sen oikean tyyppisellä terällä. - Huolehdi siitä, että mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta laite pysyy aina varmassa käyttö - kunnossa. - Jos terä tai ruohonleikkuri on törmännyt esteeseen tai vieraaseen esineeseen, ruohonleikkuri on sam - mutettava ja se on tarkas - tettava asiantuntevasti. - Tarkasta säännöllisin välein ruohonkeräysvarustuksen kuluneisuus, vauriot ja toimintakyky. - Korvaa kuluneet tai vau - rioituneet osat turvalli - suussyistä uusilla osilla. Laitteen epäselviksi kuluneet varoitustarrat ja turvaohjeet on vaihdettava uusiin. Uusia varoitustarroja on saatavana VIKING-kauppiaalta. Sähkövirran aiheuttamat vaarat - Pidä johto ruohonleikkuun yhteydessä etäällä terästä. - Käytä ainoastaan ulko - käyttöön tarkoitettuja, kosteuseristettyjä jatko - johtoja (ks. kohta: Käyttöönotto). - Vaikka käyttömoot - tori on roiskeve - sisuojattu, ei ruo - hon leikkuria saa siitä huolimatta käyttää sateessa eikä märässä ympäristössä. - Älä jätä laitetta suojaamat - tomana sateeseen. - Irrota sähköjohto pitämällä pistokkeesta ja pistorasiasta kiinni; älä vedä johdosta. - Ulkona käytettävän ruohon - leikkurin yhteydessä pisto - rasian on oltava varustet - tuna vuotovirran suojakat - kaisimella (laukaisuvirta max. 30 ma) tai tällainen on kytkettävä väliin. Lisätietoja saat sähköasentajalta. HU SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE TR G - FI 5

12 Merkkisymbolien selvitys Toimitussisältö Laitteen valmistelu käyttöä varten Huomio! Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Loukkaantumis - vaara! Pidä sivulliset pois vaara-alueelta Loukkaantumis - vaara! Varo terävää leikkuuterää. Leikkuukoneisto pyörii jonkin aikaa edelleen sammut - tamisen jälkeen (moottori-/teräjarru). Sammuta moottori ja vedä verkkopistoke aina irti ennen leikkuuterän kä - sittelyä, ennen huolto- ja puh - distustöitä ja ennen kuin tarkastat, onko liitäntäjohto päässyt kiertymään terän ympärille tai vau - rioitunut sekä ennen kuin poistut laitteen luota. Sähköiskun vaara! Älä vie liitäntäjohtoa leikkuuterän lähelle. 2 Kohta Nimike Kpl 1 Peruslaite 1 2 Työntöaisan alaosa 2 3 Ruuvi 2 4 Tulppa 2 5 Ruuvi 2 6 Kaapeliohjain 1 7 Kiristyskahva 2 8 Kaapelipidike 1 9 Keräyskorin yläosa 1 10 Keräyskorin alaosa 1 11 Pyörä 2 12 Pyörän akseli 2 13 Kiintoavain 1 Käyttöohjeet 1 Työntöaisan asennus 3 4 2= Työntöaisan alaosat painetaan kiinni 1= peruslaitteeseen. 3= Ruuvit kierretään paikalleen 13= yhdistelmäavaimella. 4= Tulpat painetaan työntöaisan alaosiin. 16= Työntöaisan yläosa asetetaan alaosille. 5= Ruuvi työnnetään aukon kautta 6= kaapeliohjaimeen ja 15= johdin kiinnitetään kaapeliohjaimeen. 5= Ruuvit (kaapeliohjaimin ja ilman) työnnetään sisäpuolelta ulos reiän läpi ja 7= kiristyskahva kierretään paikalleen. OHJE Sorvattu kohta kierteissä estää kiristyskahvoja kiertymästä kokonaan irti ruuveista (katoamissuoja). 8= Johto kiinnitetään pidikkeellä työntöaisan alaosaan. Työntöaisan kääntäminen: Työntöaisa voidaan kääntää laitteen puhdistusta, tilaa säästävää kuljetusta ja säilytystä varten. HUOMIO Loukkaantumisvaara! Moottori pitää pysäyttää ja verkkopistoke irrottaa ennen kokoontaittamista. Työntöaisan yläosaa ei saa kuormittaa (esim. verkkokaapelilla tai työntöaisan ympärille käärityllä jatkojohdolla). Puristumisvaara! Kiertokahvoja avattaessa työntöaisan yläosa voi taittua. Pitele työntöaisan yläosaa (16) toisella kädellä yläasennossa, kun avaat kiertokahvoja G - FI

13 Ohjeita ruohonleikkuuta varten Leikkuukorkeus säädetään ja pyörät kiinnitetään HUOMIO Loukkaantumisvaara! Leikkuukorkeuden säätämistä varten ruohonleikkuri täytyy sammuttaa. Valittavissa on kolme leikkuukorkeutta (I, II, III). 12= Pyörän akselit ja 11= pyörät kierretään irti. Valitse haluamasi leikkuukorkeus. 12= Pyörän akselit ja 11= pyörät kierretään paikalleen ja kiristetään. HUOMIO Loukkaantumisvaara! Kaikki pyörät on kiinni - tettävä samalle korkeu - delle. Jos pyörät ovat eri korkeuksilla, käyttö on epävakaata, leikkuutulos on epäsiisti tai keruuteho heikkenee. 5 Ruohonkeräyskorin asennus Aseta 9= keruukorin yläosa 10= keruukorin alaosalle ja lukitse paikalleen kevyesti painamalla. Ruohonkeräyskorin kiinnitys ja irrotus HUOMIO Loukkaantumisvaara! Moottori on sammutettava, kun ruohonkeräyskori kiinnitetään tai irrotetaan. Avaa J= poistoluukku ja pidä auki. Kiinnitys: Kiinnitä ruohonkeruukori M= aukoistaan näille tarkoitettuihin N= lukkohakoihin laitteessa. Ohjaa poistoluukkua käsin alaspäin ruohon - keräyskoriin asti. Irrotus: Nosta ruohonkeräyskori ylöspäin irti N= lukkohaoista ja nosta pois. Sulje J= poistoluukku käsin. 7 8 OHJE Nurmikosta saadaan kaunis ja tuuhea leikkaamalla usein ja pitämällä ruohikko lyhyenä. Älä kuitenkaan leikkaa liian lyhyeksi kuumassa ja kui - vassa ilmastossa, koska silloin ruohikko saattaa kulottua auringon vaikutuk - sesta! Leikkuujälki on sitä kauniimpi, mitä terävämpää terää käytetään. Teroita siksi terä säännöllisesti (huoltokorjaamo). HUOMIO Vedä sähköjohtoa perässäsi ruohoa leikattaessa. Sähköjohto voi vahingossa leikkautua poikki ruohoa leikattaessa ja siksi onnetto - muusvaara on suuri. Leikkaa sen vuoksi aina siten, että johto on koko ajan näkyvissä jo leikatulla nurmikkoalueella. Selvitä sotkeutunut johto - vyyhti välittömästi. Jos käytät johtokelaa, liitäntäjohto on vedettävä kokonaan ulos, muuten sähkövastus voi aiheuttaa tehohäviötä ja ylikuumene - mista. Ruohonleikkuu rinteissä 6 Ruohonleikkuria saa käyttää turvallisuussyistä ainoastaan rinteissä, joiden kallistus on korkeintaan kaltevuus vastaa 46,6 cm:n nousua pystysuun - nassa 100 cm:n matkalla vaakasuunnassa. HU TR SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE G - FI 7

14 Laitteen käyttöönotto Moottorin oikea kuormittaminen Älä käynnistä ruohonleikkuria korkeassa ruohikossa eikä matalimmalla leikkuukor - keudella. Ruohonleikkuria saa kuor - mittaa vain sen verran, että moottorin kierrosluku ei pääse olennaisesti laske - maan. Kierrosluvun laskiessa valitse korkeampi leikkuukorkeu - sasento ja/tai vähennä etenemisnopeutta. Leikkuuterän lukkiutuminen Sammuta moottori välittö - mästi ja vedä verkkopistoke irti. Korjaa sen jälkeen häiriön aiheuttaja. Huomio - Tarkasta laitteen käyt - töalue kokonaisuu - dessaan ja poista nurmelta kaikki kepit, rautalangat, luut ja muut vieraat esineet. - Käynnistä moottori ohjeiden mukaan ja vain silloin, kun jalkasi ovat turvallisella etäisyydellä teristä. - Ole erityisen varovainen, kun käännät ruohon - leikkurin tai vedät sitä itseesi päin. - Loukkaantumisvaara! Älä koskaan vie käsiä tai jalkateriä pyörivien osien lähelle tai niiden alle. - Ruohoa leikattaessa on käytettävä tukevia jalki - neita ja pitkiä housuja. Älä leikkaa ruohon - leikkurilla paljain jaloin eikä kevyillä sandaaleilla. - Älä käytä ruohonleikkuria, kun muita henkilöitä (erityisesti lapset) tai eläimiä oleskelee lähietäisyydellä. Laitteen sähköliitäntä Verkkojännitteen ja käyt - töjännitteen pitää vastata toisiaan (katso tyyppikilpi). Sähköverkon jännitteen tulee vastata laitteen ilmoitettua nimellisjännitettä. Verkkojohdon tulee olla riittävästi suojattu (katso Tekniset tiedot ). Sähköjohtoina saa käyttää vain johtimia, jotka eivät ole kevyempiä kuin kumikaapelit H07 RN-F DIN/VDE 0282 ja joiden vähimmäisläpimitta on 3 x 1,5 mm 2 25 m:iin saakka tai 3 x 2,5 mm 2 25 m:stä alkaen. Liitäntäjohtojen kytkentöjen täytyy olla kumista tai kumipäällysteisiä ja vastata normin DIN/VDE 0620 vaatimuksia. Vedonpoistin Työskentelyn aikana vedonpoistin estää verkkopistokkeen vaurioitumisen sähkö - johdon kytkinvivun kautta. Virtajohto on johdettava aina O= vedonpoistimen kautta: Tee johtoon silmukka ja työnnä se pitkittäisreiän läpi. Käännä sen jälkeen silmukka haan ympäri ja kiristä paikalleen. Ruohonleikkurin käynnistys OHJE Älä käynnistä ruohon - leikkuria pitkässä ruohikossa. Paina P= turvanuppia ja pidä painettuna. Vedä Q= moottorin pysäytysvivusta. Päästä P= turvanuppi irti G - FI

15 Kuljetus Huolto Ruohonleikkurin pysäyttäminen 11 Päästä Q= moottorin pysäytysvipu irti. Laitteessa on moottori-/ teräjarru; moottori ja terä pysähtyvät muutaman se - kunnin kuluttua siitä, kun pysäytysvipu on päästetty irti. Huomio Loukkaantumisvaara! Vedä verkkopistoke irti poistuessasi ruohonleikkurin luota. Täyttömäärän osoitin Ruohonkeräyskori on varustettu korin yläosaan sijoite tulla K= täyttömäärän osoittimella. Leikkuuterän synnyttämä ilmavirta kohottaa täyttömäärän osoitinta: Ruohonkeräyskori täyttyy leikkuujätteestä. 12 Ruohonkeräyskorin täyt tyes - sä tämä ilmavirta alenee ja täyttömäärän osoitin jää paikalleen keräyskorin yläosaan: Ruohonkeräyskori on täynnä ja pitää tyhjentää. Ruohonkeräyskorin tyhjennys HUOMIO Loukkaantumisvaara! Moottori on ehdottomasti pysäytettävä ennen ruo - hon keräyskorin tyhjentä - mistä 13 Irrota H= ruohonkeräyskori laitteesta (katso lukua Ruohonkeräyskorin kiinnitys ja irrotus ). Kahden kahvan avulla (R, S) ruohonkeräyskori voidaan helposti tyhjen - tää suuren aukon kautta. Työskentele aina käsineitä käyttäen, jotta laitteen teräväreunaiset ja kuumat osat eivät aiheuta vammoja. Ennen kuljetusta pysäytä laite, verkkojohto irti ja odota terien pysähtymistä. Kuljeta laitetta vain moottori jäähtyneenä. Käytä sopivia apuvälineitä lastaamiseen (lastausramppeja, nostolaitteita). Varmista laite kuljetusalustalle riittävän vahvoilla kiinnitysvälineillä (hihnoilla, vaijereilla tms.). Noudata alueellisia määräyksiä laitetta kuljetettaessa, ennen kaikkea niitä jotka koskevat kuorman turvallisuutta ja esineiden kuljettamista lavoilla. HUOMIO Vedä verkkojohto irti ennen terän huolto- tai muiden töiden aloittamista. Älä kos - kaan kosketa terää, ennen kuin se pysähtynyt kokonaan. Loukkaantumis - vaara! Työskentele aina käsineet kädessä Jos tarvitset lisätietoja tai apuvälineitä, käänny aina ammattiliikkeen puoleen (VIKING suosittelee VIKING jälleenmyyjää). VIKING suosittelee käyttämään alkuperäisiä VIKING-varaosia. Laitteen puhdistus Huoltoväli: Jokaisen käyttökerran jälkeen Puhdista laite perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Huolellinen käsittely suojaa laitetta vaurioilta ja pidentää sen käyttöikää. Puhdista epäpuhtaudet moottorin suojuksen ja kotelon yläosan välissä olevasta jäähdytysil maoh - jaimesta (imuaukko) moot - torin riittävän jäähdytyksen turvaamiseksi. HU TR SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE G - FI 9

16 Puhdista leikkurin alapuoli harjalla ja vedellä. Irrota kiinnijuuttuneet ruohotukot kotelosta ja poistokanavasta etukäteen puutikun avulla. Älä milloinkaan suuntaa vesisuihkua moottorin osiin, tiivisteisiin, laakerikohtiin tai sähköisiin rakenneosiin, esim. kytkimeen. Tästä voi aiheutua kalliita korjaustoimenpiteitä. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Tällaiset puhdistusaineet voivat vioittaa muoveja ja metalleja, ja heikentää siten VIKINGlaitteesi turvallista toimintaa. Jos lika ei irtoa vedellä, harjalla tai liinalla, VIKING suosittelee erikoispuh - distusaineen (esim. STIHLerikoispuhdistusaineen) käyttöä. Sähkömoottori ja pyörät Sähkömoottori ei kaipaa huoltoa. Pyörät on varustettu liukulaakereilla eivätkä vaadi huoltoa. Leikkuuterän huolto HUOMIO 14 Loukkaantumisvaara! Jos tarvitset lisätietoja tai apuvälineitä, käänny aina ammattiliikkeen puoleen (VIKING suosittelee VIKING jälleenmyyjää). VIKING suosittelee käyttämään alkuperäisiä VIKING varaosia. Huoltoväli: Ennen jokaista käyttökertaa Kallista ruohonleikkuri puhdistusasentoon. Tarkasta leikkuuterän vauriot (urat tai säröt) ja kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa. Kulumisrajat: Terän paksuuden tulee olla joka kohdasta vähintään 1,2 mm. (Tarkastetaan työntömitalla). Teroitettaessa leikkuusärmiä saa hioa enintään 5mm. Aseta tarkistusta varten 20= viivain terän etureunalle ja tarkasta kuluneisuus. HUOMIO Loukkaantumisvaara! Kulunut terä voi katketa ja aiheuttaa vakavia vammoja. Terän huoltoa koskevia ohjeita on siksi aina noudatettava. Terät kuluvat eri lailla niiden käyttöpaikan ja käytön keston mukaan. Jos laitetta käytetään hiekkapohjalla tai usein kuivissa olosuhteissa, terä rasittuu enemmän ja kuluu keskimääräistä nopeammin. Vaihda leikkuuterän vaihdon yhteydessä aina myös teräruuvi (19). Leikkuuterän teroitus Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein Mikäli leikkuujälki huononee ajan mittaan, syynä on todennäköisesti terän tylsyminen. 15 Leikkuuterän irrotus: Käytä irrottamiseen 17= puupalikkaa (n. 60 x 60 mm) pitämään 18= leikkuuterää paikallaan. (ks. kuva). Avaa 19= terän ruuvi. Leikkuuterän teroitus: Leikkuuterän teroituksessa täytyy huomioida seuraavat seikat: Jäähdytä leikkuuterää teroituksen aikana esim. vedellä. Terä ei saa sinistyä, koska muutoin sen leikkuukestävyys vähenee. Teroita terä tasaisesti epätasapainon aiheut - tamien tärinöiden vält - tämiseksi G - FI

17 Ympäristönsuojelu HUOMIO Loukkaantumisvaara! Tarkasta terä ennen asennusta vaurioiden varalta. Terä pitää vaihtaa uuteen, jos havaitaan uria tai säröjä, jos leikkuusärmiä on teroitettu yli 5 mm tai jos terä on jostain kohdasta ohuempi kuin 1,2 mm (kulumisrajat). Leikkuuterän asennus: Asenna leikkuuterä pai - kalleen taivutetut reunat ylöspäin. Käytä kiinnittämiseen 17= puupalikkaa (n. 60 x 60 mm) pitämään 18= leikkuuterää paikallaan (ks. kuva). Kiristä 19= terän ruuvi 12 Nm:n kiristys - momentilla. HUOMIO Loukkaantumisvaara! Noudata tarkasti teräruuvin ohjetiukkuutta, 12 Nm, koska se vaikuttaa leikkuuterän varmaan kiinnitykseen. Teräruuvi (19) lukitaan lisäksi Loctite 243:lla. Työntöaisan yläosa Huoltoväli: Ennen jokaista käyttökertaa Työntöaisan yläosa on pinnoitettu eristekerroksella. Mikäli se pääsee vaurioi - tumaan, työntöaisan yläosa on vaihdettava. Varastointi (talven yli) Säilytystilan täytyy olla kuiva ja vähäpölyinen. Tämän lisäksi ruohonleikkuria tulisi säilyttää poissa lasten ulottuvilta. Mahdolliset toimintahäiriöt tulee korjata aina ennen säilytystä, jotta laite olisi aina käyttövarmassa kunnossa. Varaosat Leikkuuterä ME 340, ME Ruohojäte ei kuulu roskien joukkoon, vaan se tulee kompostoida. Pakkaukset, laite ja lisätar - vikkeet on valmistettu kierrä - tettävistä materiaaleista ja ne tulee hävittää asianmu - kasesti. Ympäristöä säästävä mate - riaalijätteiden lajittelu edistää kierrätettävien aineiden uudel leen käyttöä. Kytkentäkaavio R= Verkkojohto pistokkeineen ja kytkimineen A= Käyttökatkaisin T= Moottori U= Kondensaattori v= sininen w= ruskea 16 HU TR SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE G - FI 11

18 Tekniset tiedot Yksikkö ME 340 ME 360 Moottori Rakenne Sähkömoottori Sähkömoottori Valmistaja ATB ATB Tyyppi BSABF 71/2-B50 BSABF 71/2-B60 Jännite volttia [V~] Ottoteho wattia [W] Sulake ampeeria [A] Taajuus hertsiä [Hz] Suojausluokka II II Suojauslaji IPX 4 IPX 4 Leikkuukoneisto Teräpalkki Teräpalkki Leikkuuleveys cm Leikkuukoneiston kierrosluku 1/min Säännöksen 2000/14/EC mukaan: Taattu äänitehotaso L wa db EN 836 mukaan: Äänenpainetaso työpaikalla L pa db Ilmoitettu tärinäarvo EN mukaan: Mitattu arvo a hw m/s 2 0,94 0,94 Epävarmuus K m/s 2 0,47 0,47 Mittaus EN mukaan Kulumisen minimointi ja vaurioitumisen estäminen Tärkeitä huolto- ja hoitoohjeita koskien sähkökäyttöisiä ruohonleikkureita Huomioi ehdottomasti seu - raavat ohjeet, jotta vältät VIKING-laitteesi vaurioi tu - misen ja liiallisen kulumisen: 1. Kuluvat osat Monet VIKING-laitteen osat altistuvat myös ohjeenmu - kaisessa käytössä normaalille kulumiselle ja ne täytyy vaih - taa ajoissa käyt tötavasta ja käytön kestosta riippuen. Näihin kuuluvat esimerkiksi: - Terät - Ruohonkeräyskori Tarkastuskierrosluku 1/min Teräruuvin kiristystiukkuus Nm Pyörät edessä/takana mm 130/ / 150 Leikkuukorkeus mm Ruohonkeräyssäiliö l P/L/K cm 110/ 38/ / 38/ 94 Paino kg G - FI

19 Valmistajan CE-vaati mus - tenmukaisuusvakuutus 2. Näiden käyttöohjeiden määräysten noudattaminen VIKING-laitteen käytössä, huoltamisessa ja säilytyksessä on noudatettava näissä käyt - töohjeissa esitettyjä mää - räyksiä. Käyttäjä on itse vastuussa kaikista vaurioista, jotka ovat aiheutuneet turval - lisuus-, käyttö- ja huoltoohjeiden laiminlyönnistä. Tämä koskee erityisesti seuraavia kohtia: - riittämättömästi mitoitettu virtajohto (läpimitta) - väärä sähköliitäntä (jännite) - tuotteeseen ilman VIKINGin hyväksyntää tehdyt muutok - set - työkalujen ja tarvikkeiden käyttö, jotka eivät ole laitteelle hyväksyttyjä, sopivia tai jotka ovat laadultaan heikkoja. - tuotteen määräystenvas - tainen käyttö - tuotteen käyttö urheiluti - laisuuksissa tai kilpailuissa - seurausvauriot, jotka johtuvat tuotteen käytöstä viallisista osista huolimatta 3. Huoltotyöt Kappaleessa Huolto selostetut työt tulee tehdä säännöllisesti. Ne huoltotyöt, joita käyttäjä ei voi itse suorittaa, tulee jättää ammattiliikkeen tehtäväksi. VIKING suosittelee teettämään huoltotyöt ja korjaukset VIKING-liikkeessä. VIKING-liikkeissä saat aina ammattitaitoisen ja asiantuntevan palvelun. Jos nämä työt jätetään tekemättä, seurauksena voi ilmetä vau rioita, joista käyttäjä vastaa itse. Näitä ovat esimerkiksi: - käyttömoottorin vauriot, jotka johtuvat jäähdy ty - silmaohjaimen (imuaukot) puutteellisesta puh distuk - sesta - epäasianmukaisesta säilytyksestä johtuvat korroosio- tai muut seurannaisvauriot - heikkolaatuisten varaosien käytöstä aiheutuneet laitevauriot. - Vauriot, jotka johtuvat väärään aikaan tai puutteellisesti suoritetusta huollosta tai vauriot, jotka johtuvat huolto- tai korjaustöistä, joita ei ole suoritettu ammattiliikkeiden korjaamoissa. VIKING GmbH Hans Peter Stihl-Straße 5 A-6336 Langkampfen / Kufstein vakuutaa, että ruohonleikkuri, käsin ohjattava ja sähkökäyttöinen tuotemerkki: VIKING tyyppi: ME 340 ME 360 sarjanumero: 6310 täyttää seuraavat EC-säännökset 2000/14/EC, 2002/96/EC, 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC Tuote on kehitetty seuraavien normien mukaisesti: EN 836, EN , EN Sovellettu vaatimustenmu - kaisuuden arviointime netelmä: liite VIII (2000/14/EC) Tarkastuslaitoksen nimi ja osoite: TÜV Rheinland Product Safety GmbH Am Grauen Stein D Köln Teknisten asiakirjojen laatimisja säilytyspaikka: Johann Weiglhofer VIKING GmbH Mitattu äänen tehotaso: 83 db (A) Taattu äänen tehotaso: 85 db (A) Valmistusvuosi ja sarjanumero on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Langkampfen, VIKING GmbH Weiglhofer Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja HU TR SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE G - FI 13

20 Vianetsintä Häiriö Mahdollinen syy Korjaus Sivu Kuva - Moottori ei käynnisty - Ei verkkojännitettä - Liitäntäjohto/pistoke tai pistokekytkentä tai katkaisin viallinen - Tarkasta sulake - Tarkasta, vaihda tarvittaessa 12 - Toistuvasti laukeava verkkosulake - Sopimaton sähköjohto - Verkon ylikuormitus - Liian pitkä tai kostea ruoho ylikuormittaa laitetta - Käytä sopivaa sähköjohtoa (katso luku Laitteen sähköliitäntä ) - Liitä laite toiseen virtapiiriin - Sovita leikkuukorkeus ja leikkuunopeus leikkuuolosuhteita vastaaviksi Voimakas tärinä käytön aikana - Teräruuvi on löystynyt - Moottorin kiinnitys on löystynyt - Terä on epätasapainossa virheellisen teroituksen tai murtuman vuoksi - Kiristä teräruuvi - Kiristä moottorikiinnityksen ruuvit - Teroita (tasapainota) tai vaihda terä 11, 10, Epätasainen leikkuujälki, ruoho kellastuu - Leikkuuterä on tylsä tai kulunut - Etenemisnopeus leikkuukorkeuden suhteen on liian suuri - Teroita tai vaihda leikkuuterä - Vähennä etenemisnopeutta ja/tai valitse oikea leikkuukorkeus 11, Käynnistys vaikeaa tai moottorin teho heikkenee - Liian pitkän tai kostean ruohon leikkaaminen - Ruohonleikkurin kotelo on tukkeutunut - Sovita leikkuukorkeus ja leikkuunopeus leikkuuolosuhteita vastaaviksi - Puhdista ruohonleikkurin kotelo (vedä puhdistusta varten verkkopistoke irti) 7 9, Poistokanava tukossa - Leikkuuterä kulunut - Liian pitkän tai liian kostean ruohon leikkaaminen - Vaihda leikkuuterä - Sovita leikkuukorkeus ja leikkuunopeus leikkuuolosuhteita vastaaviksi 10, käänny tarvittaessa ammattiliikkeen puoleen, VIKING suosittelee VIKING-huoltoliikettä G - FI

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DEUTSCH. Multiclip El

DEUTSCH. Multiclip El DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

DEUTSCH. Multiclip 46 El

DEUTSCH. Multiclip 46 El DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

DEUTSCH SILENT 45 S

DEUTSCH SILENT 45 S DEUTSCH D SILENT 8211-342-03 4 4 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 3 4 Typ I 1 6 Typ II 3. 4.. 6. 4 Typ I SVENSKA S 8. Typ II 9. 7. 10. 11. 12. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

STIGA PARK. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 110 Combi Pro 125 Combi Pro BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ENG DEU FRA ITA. Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R)

ENG DEU FRA ITA. Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R) ENG DEU FRA ITA Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R) For your safety fin ENG 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin huolellisesti

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 2WD 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0546-02 1 2 2 1 3 4 5 6 7 8 C A B 2 9 10 1/3 11 12 D 13 14 24 Nm 45 Nm 3 SUOMI FI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS- TA. Ohjeita on noudatettava

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de Instrucciones

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de Instrucciones GE 103, GE 105 DE Gebrauchsanleitung HR Priručnik EN Instruction manual CS Návod k použití FR Manuel d'utilisation LV Lietošanas instrukcija NL Gebruiksaanwijzing LT Naudojimo instrukcija IT Istruzioni

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04 DEUTCH D ilent 0 El 82-27-0 VEN 2 x (Ø 6 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 6 mm) (Ø 90 mm) D x 8x C x. 2. C D x x G E 8x 8x x O x R x N x x O x x N x.. VEN D C 2 6 mm 90 mm. Ø 6 mm Ø 90 mm D C 2 E E G 6. O 2 2 6 7

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot