Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização"

Transkriptio

1 ME 340, ME 360 DE Gebrauchsanleitung SR Uputstvo za upotrebu EN Instruction manual HR Priručnik FR Manuel d'utilisation CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing LV Lietošanas instrukcija IT Istruzioni per l uso LT Naudojimo instrukcija ES Manual de instrucciones RO Instrucţiuni de utilizare PT Manual de utilização EL Οδ γί χρήσ NO SV FI DA Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning RU BG UK Инструкция по эксплуатации Упътване за употреба Посібник з експлуатації PL Instrukcja obsługi SK Návod na použitie TR Kullanım Kılavuzu HU Használati útmutató G INT 1

2 G. M5,5. A10. Eco. Printed in Germany VIKING GmbH, A Langkampfen / Kufstein

3 A L B K C J D I E H F G G I

4 I III II max , O J N M Q Q H P II G

5 N L S R Nm 16 w w R v A v U T G III

6

7 Arvoisa asiakas Kiitos, että valitsit VIKINGlaatutuotteen. Tämä tuote on valmistettu nykyaikaisilla valmistus - menetelmillä ja laajaa laadunvarmistusta käyttäen. Tavoitteemme olemme saavuttaneet kuitenkin vasta, kun asiakkaamme on tyyty väinen käyttämäänsä tuotteeseen. Mikäli haluat lisätietoja tuotteesta, käänny jälleen - myyjän tai suoraan myyntio - sas tomme puoleen. Mukavia hetkiä VIKINGin parissa toivottaa Nikolas Stihl Liikkeenjohto VIKING pyrkii jatkuvasti kehittämään valikoimaansa kuuluvia tuotteita; sen vuoksi pidätämme oikeudet toimitus - sisällön muotoa, tekniikkaa ja varustusta koskeviin muutok - siin. Sisällysluettelo Käyttöohjekirjaa koskevia ohjeita 2 Laitekuvaus 2 Turvallisuutesi takaamiseksi 2 Valmistelut 3 Työskentely ruohonleikkurilla 4 Huolto ja korjaukset 5 Sähköiskuvaara 5 Merkkisymbolien selvitys 6 Toimitussisältö 6 Ruohonleikkurin käyttökuntoon valmistelu 6 Työntöaisan asennus 6 Leikkuukorkeuden säätö ja pyörien kiinnitys 7 Ruohonkeräyskorin asennus 7 Ruohonkeräyskorin kiinnitys ja irrotus 7 Ohjeita ruohonleikkuuta varten 7 Ruohonleikkuu rinteissä 7 Moottorin oikea kuormittaminen 8 Leikkuuterän lukkiutuminen 8 Käyttöönotto 8 Laitteen sähköliitäntä 8 Vedonpoistin 8 Ruohonleikkurin käynnistys 8 Ruohonleikkurin pysäyttäminen 9 Täyttömäärän osoitin 9 Ruohonkeräyskorin tyhjennys 9 Kuljetus 9 Huolto 9 Laitteen puhdistus 9 Sähkömoottori ja pyörät 9 Leikkuuterän huolto 10 Leikkuuterän teroitus 10 Työntöaisan yläosa 11 Varastointi (talven yli) 11 Varaosat 11 Ympäristönsuojelu 11 Kytkentäkaavio 11 Tekniset tiedot 12 Kulumisen minimointi ja vaurioitumisen estäminen 12 Valmistajan CEvaatimustenmukaisuusvakuutus 13 Vianetsintä 14 Huolto-ohjelma 15 SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE Siksi tässä käyttöohjekirjassa julkaistujen tietojen ja kuvien pohjalta ei voi esittää mitään vaateita. Ohje: Tämä käyttöopas on EY-direktiivin 2006/42/EC mukainen valmistajan alkuperäiskäyttöopas. HU TR G - FI Painettu ilman klooria valkaistulle paperille. Paperi on kierrätettävää. Suojakansi on halogeeniton. 1

8 Käyttöohjekirjaa koskevia ohjeita Laitekuvaus Turvallisuutesi takaamiseksi Kuvasymbolit 1 Tämä symboli kertoo mihin kuvasivujen kuvaan käyttöohjekirjan teksti liittyy. Kuvat on sijoitettu käyttöohjekirjan alkuun Tekstikappaleiden merkintä Kuvatuissa käsittelyvaiheissa on käytetty erilaisia merkintöjä. Käsittelyvaihe johon ei liity kuvaa. Esimerkki: Teroita terä tasaisesti epätasapainon aiheuttaman tärinän välttämiseksi. Käsittelyvaihe sisältäen viittauksen kuvasivuilla olevaan kuvaan (käyttöoh- jekirjan alussa) ja kuvassa sijaintia osoittavan numeron. Esimerkki: 1= Avaa ruuvi 2= Vipu... Luettelot, joihin ei liity kuvaa. Esimerkki: - Tuotteen käyttö urheilu tai kilpailutapahtumissa Käsittelyvaiheiden kuvausten lisäksi käyttöohjekirja sisältää tekstiosia, joiden sisältöä on laajennettu. Näiden kappa - leiden kohdalla on jokin seuraavista symboleista: Varoittaa tapaturman ja henkilövahinkojen vaarasta sekä vakavista aineellisista vahingoista. Tietoja laitteen oikeasta käyttötavasta ja ehkäisemään virheellinen käyttö, joka voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen tai sen yksittäisiin osiin. A B C D E F G H I J K L Käyttökatkaisin Kaapeliohjain Työntöaisan alaosat Kaapelipidike Moottorin suojus Pyörät Kotelo Ruohonkeräyskori Poistoluukku Kiristyskahva Täyttömäärän osoitin Työntöaisan yläosa 1 Noudata ehdotto - masti näitä turva - määräyksiä ruohonleikkurilla työskennellessäsi. Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan läpi ennen ensim - mäistä käyttökertaa ja säilytä hyvässä ne tallessa myöhempää käyttöä varten. Perehdy koneen säätöosiin ja oikeaan käyttöön. Älä anna ruoholeikkuria lasten tai hen - kilöiden käyttöön, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää ruohonleikkuria. Älä milloinkaan käytä ruohonleik - kuria, kun muita henkilöitä (erityisesti lapset) tai eläimiä oleskelee lähietäisyydellä. Käyttäjän alaikärajalle voi olla rajoituksia paikallisissa määräyksissä G - FI

9 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistimellisesti tai henkisesti rajoitettujen tai puutteellisen kokemuksen ja/tai tiedon omaavien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, mikäli he eivät työskentele heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai saatuaan tältä ohjeet laitteen käytöstä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, että he eivät leiki laitteella. Muista, että laitteen käyttäjä on vastuussa toisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutetuista vahingoista. Ruohonleikkurin käyttö on kiellettyä alkoholin, reaktio - kykyä rajoittavien lääkkeiden tai huumaavien aineiden alaisuudessa. Myyjän tulee antaa opastusta ennen ruohonleikkuriin en - simmäistä käyttökertaa. Ruohonleikkuri on tarkoitettu vain ruohon leikkaamiseen, muunlainen käyttö ei ole sallittu. Muu käyttö voi olla vaarallista tai aiheuttaa laitevaurioita. Onnettomuusvaara! Käyttäjän loukkaantumisriskin vuoksi ei ruohonleikkuria saa käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin (puutteellinen luettelo): pensaikoiden, pensasaitojen ja pensaiden tasoittamiseen, köynnöskasvien leikkaa - miseen, ruohokatteiden ja parveke - laatikoiden kasvien siistimi - seen, käytävien puhdistamiseen (imeminen - puhaltaminen - lumenluonti), puu- ja pensasjätteiden hakettamiseen ja silppua - miseen, maankohoumien, kuten esim. myyränkäytävien, tasoitta - miseen, leikkuujätteiden kuljetta mi - seen, paitsi tähän tarkoi - tetussa ruohonke ruukorissa. Valmistelut - Ruohoa leikattaessa on aina käytettävä tukevia, pitäviä jalkineita ja pitkiä housuja. Älä leikkaa paljain jaloin tai esimerkiksi sandaalit jalassa. - Tarkasta laitteen käyttöalue kokonaisuudessaan ja poista nurmelta kaikki kepit, rautalangat, luut ja muut vieraat esineet. - Huomio! Sähköiskuvaara! Verkkojohto, verkkopistoke, käyttökat - kaisin ja jatkojohto ovat sähköturvallisuuden kannalta erityisen tärkeitä. Vaurioituneita johtoja, kytkimiä ja pistokkeita tai määräysten vastaisia jatkojohtoja ei saa käyttää. Tarkasta liitäntäjohto säännöllisesti vaurioiden tai vanhenemisen (haurastuminen) varalta. - Ennen käyttöä tulee tarkastaa silmämääräisesti, että terä, kiinnitysruuvi ja koko leikkuukoneisto on moitteettomassa kunnossa. - Älä koskaan käytä ruohon - leikkuria, jos suojavarusteet tai suojasäleiköt ovat vau - rioi tuneet, jos moottori-/ teräjarru ei toimi tai jos suojalaitteet puuttuvat, esim. ilman poistoluukkua tai ruohonkeräysosia. - Käytä turvallisuussyistä aina kunnossa olevaa ruohonkeräyskoria. - Laitteeseen asennettuja kytkentälaitteita ei saa poistaa tai ohittaa, esim. älä sido kytkentävipua kiinni työntöaisaan. - Älä koskaan kiinnitä mitään työntöaisaan (esim. työvaatteita). Jatkojohtoja ei saa kääriä työntöaisan ympärille. HU TR PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE SK G - FI 3

10 - Anna vain sellaisten hen - kilöiden käyttää (lainata) laitetta, jotka osaavat varmasti käyttää sitä; muista aina antaa käyttöohjeet mukaan. - Huomaa kunnan järjestyssäännöissä määrätyt ruohonleikkurin käyttöajat. Työskentely ruohonleikkurilla - Älä leikkaa märkää ruohoa eikä sateella. Märkä ruoho lisää onnettomuusriskiä (Liukastumisvaara). - Leikkaa nurmea vain päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. - Ota tukeva asento rinteissä. Vältä leikkaamista erittäin jyrkissä rinteissä, jotta et menetä laitteen hallintaa. - Kuljeta laitetta vain kävelyvauhtia. Kovassa vauhdissa loukkaantu - misvaara kasvaa kompastumisen tai liukastumisen vuoksi. - Leikkaa rinteen poikkisuun - nassa, ei koskaan ylä- tai alamäkeen, jotta et jää käynnissä olevan koneen alle, jos sattuisit menet - tämään sen hallinnan. - Noudata erityistä varovai - suutta, kun muutat suuntaa rinteessä, jotta et menetä koneen hallintaa. - Muista olla riittävän varovainen liikkuessasi taaksepäin ja vetäessäsi ruohonleikkuria. Kompastumisen vaara! - Ole erityisen varovainen, kun käännät ruohon - leikkurin tai vedät sitä itseesi päin. - Sammuta moottori tai kytke leikkuuterä pois päältä, kun kallistat ruohonleikkuria työntäessäsi sitä muiden kuin ruohopintojen yli ja kun työnnät ruohonleikkuria leikkuualueelle tai sieltä pois. - Käynnistä moottori ohjeiden mukaan ja vain silloin, kun jalkasi ovat turvallisella etäisyydellä teristä. - Aseta laite tasaiselle alustalle käynnistystä varten. Moottoria käynnistettäessä laitetta ei saa kallistaa. - Pidä sivulliset pois vaara-alueelta. - Älä koskaan avaa poistoluukkua tai tyhjennä ruohonkeräyskoria, kun moottori on käynnissä. Pyörivä terä voi aiheuttaa vammoja. - Vältä toistuvaa käynnistä - mistä lyhyen ajan sisällä ja erityisesti kytkinvivulla leikkimistä. Moottori voi kuumeta liikaa. - Tämän laitteen käynnin aikana tapahtuvat jännite - vaihtelut voivat epäedul - lisissa verkko-olosuhteissa aiheuttaa häiriöitä toisille samaan virtapiiriin kytke - tyille laitteille. Tässä ta pauksessa on ryhdyttävä asiaan kuuluviin toimen piteisiin (esim. liitettävä muuhun kuin toisen laitteen virtapiiriin, käytettävä laitetta impedanssiltaan matalammassa virtapii rissä). - Loukkaantumis - vaara! Älä koskaan vie käsiä tai jalkateriä pyörivien osien lähelle tai niiden alle. Älä koskaan kosketa pyörivää terää. Pysy etäällä poistoaukosta. Pidä koneeseen aina työntöaisan etäisyyden mukainen turvaväli. - Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin käydessä. - Sammuta moottori ja vedä verkkopistoke irti: - Ennen kuin korjaat jumiutumiseen johtaneet viat tai poistat tukokset poistokanavasta G - FI

11 - Kun terä on osunut vieraaseen esineeseen. Terä täytyy tarkastaa mahdollisten vaurioiden varalta. Ruohonleikkuria ei saa ottaa käyttöön, jos kampiakseli on vaurioitunut tai vääntynyt. Vialliset osat voivat aiheuttaa vammoja! - Ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puh - distamista tai huolta - mista; esim. leikkuu - korkeuden säätöä. - Jos ruohonleikkuri alkaa täristä epätavallisen voimakkaasti. Vaatii välittömän tarkastuksen. - Poistuessasi ruohon - leikkurin luota. - Varo pyörimään jäävää terää, joka pysähtyy muu tamien sekuntien kuluttua. - VIKING ruohonleikkureita ei saa turvallisuussyistä käyttää kaltevuudeltaan yli 25 (46,6 %) rinteessä. Rinteillä on leikattava poikkisuunnassa eikä koskaan ylä- tai alamäkeen, jotta ruohonleikkurin hallintaa ei menetetä. Loukkaantumisvaara! 25 kaltevuus vastaa 46,6 cm:n nousua pystysuunnassa 100 cm:n matkalla vaakasuunnassa max Huolto ja korjaukset 46,6 Sammuta ruohonleikkuri ja vedä verkkopistoke irti aina ennen kuin aloitat huolto- tai korjaustyöt; ennen ruohonleikkurin säätämistä tai puhdistamista tai ennen kuin tarkastat, onko liitäntäjohto kierteillä tai vaurioitunut. Suorita vain sellaisia huolto - töitä, jotka on kuvattu käyt - töoh jeissa. VIKING suosittelee teettämään huoltotyöt ja korjaukset VIKING-liikkeessä. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Tämä koskee etenkin teräosia. Huomaa leikkuuterän vaihdon yhteydessä, että korvaat sen oikean tyyppisellä terällä. - Huolehdi siitä, että mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta laite pysyy aina varmassa käyttö - kunnossa. - Jos terä tai ruohonleikkuri on törmännyt esteeseen tai vieraaseen esineeseen, ruohonleikkuri on sam - mutettava ja se on tarkas - tettava asiantuntevasti. - Tarkasta säännöllisin välein ruohonkeräysvarustuksen kuluneisuus, vauriot ja toimintakyky. - Korvaa kuluneet tai vau - rioituneet osat turvalli - suussyistä uusilla osilla. Laitteen epäselviksi kuluneet varoitustarrat ja turvaohjeet on vaihdettava uusiin. Uusia varoitustarroja on saatavana VIKING-kauppiaalta. Sähkövirran aiheuttamat vaarat - Pidä johto ruohonleikkuun yhteydessä etäällä terästä. - Käytä ainoastaan ulko - käyttöön tarkoitettuja, kosteuseristettyjä jatko - johtoja (ks. kohta: Käyttöönotto). - Vaikka käyttömoot - tori on roiskeve - sisuojattu, ei ruo - hon leikkuria saa siitä huolimatta käyttää sateessa eikä märässä ympäristössä. - Älä jätä laitetta suojaamat - tomana sateeseen. - Irrota sähköjohto pitämällä pistokkeesta ja pistorasiasta kiinni; älä vedä johdosta. - Ulkona käytettävän ruohon - leikkurin yhteydessä pisto - rasian on oltava varustet - tuna vuotovirran suojakat - kaisimella (laukaisuvirta max. 30 ma) tai tällainen on kytkettävä väliin. Lisätietoja saat sähköasentajalta. HU SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE TR G - FI 5

12 Merkkisymbolien selvitys Toimitussisältö Laitteen valmistelu käyttöä varten Huomio! Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Loukkaantumis - vaara! Pidä sivulliset pois vaara-alueelta Loukkaantumis - vaara! Varo terävää leikkuuterää. Leikkuukoneisto pyörii jonkin aikaa edelleen sammut - tamisen jälkeen (moottori-/teräjarru). Sammuta moottori ja vedä verkkopistoke aina irti ennen leikkuuterän kä - sittelyä, ennen huolto- ja puh - distustöitä ja ennen kuin tarkastat, onko liitäntäjohto päässyt kiertymään terän ympärille tai vau - rioitunut sekä ennen kuin poistut laitteen luota. Sähköiskun vaara! Älä vie liitäntäjohtoa leikkuuterän lähelle. 2 Kohta Nimike Kpl 1 Peruslaite 1 2 Työntöaisan alaosa 2 3 Ruuvi 2 4 Tulppa 2 5 Ruuvi 2 6 Kaapeliohjain 1 7 Kiristyskahva 2 8 Kaapelipidike 1 9 Keräyskorin yläosa 1 10 Keräyskorin alaosa 1 11 Pyörä 2 12 Pyörän akseli 2 13 Kiintoavain 1 Käyttöohjeet 1 Työntöaisan asennus 3 4 2= Työntöaisan alaosat painetaan kiinni 1= peruslaitteeseen. 3= Ruuvit kierretään paikalleen 13= yhdistelmäavaimella. 4= Tulpat painetaan työntöaisan alaosiin. 16= Työntöaisan yläosa asetetaan alaosille. 5= Ruuvi työnnetään aukon kautta 6= kaapeliohjaimeen ja 15= johdin kiinnitetään kaapeliohjaimeen. 5= Ruuvit (kaapeliohjaimin ja ilman) työnnetään sisäpuolelta ulos reiän läpi ja 7= kiristyskahva kierretään paikalleen. OHJE Sorvattu kohta kierteissä estää kiristyskahvoja kiertymästä kokonaan irti ruuveista (katoamissuoja). 8= Johto kiinnitetään pidikkeellä työntöaisan alaosaan. Työntöaisan kääntäminen: Työntöaisa voidaan kääntää laitteen puhdistusta, tilaa säästävää kuljetusta ja säilytystä varten. HUOMIO Loukkaantumisvaara! Moottori pitää pysäyttää ja verkkopistoke irrottaa ennen kokoontaittamista. Työntöaisan yläosaa ei saa kuormittaa (esim. verkkokaapelilla tai työntöaisan ympärille käärityllä jatkojohdolla). Puristumisvaara! Kiertokahvoja avattaessa työntöaisan yläosa voi taittua. Pitele työntöaisan yläosaa (16) toisella kädellä yläasennossa, kun avaat kiertokahvoja G - FI

13 Ohjeita ruohonleikkuuta varten Leikkuukorkeus säädetään ja pyörät kiinnitetään HUOMIO Loukkaantumisvaara! Leikkuukorkeuden säätämistä varten ruohonleikkuri täytyy sammuttaa. Valittavissa on kolme leikkuukorkeutta (I, II, III). 12= Pyörän akselit ja 11= pyörät kierretään irti. Valitse haluamasi leikkuukorkeus. 12= Pyörän akselit ja 11= pyörät kierretään paikalleen ja kiristetään. HUOMIO Loukkaantumisvaara! Kaikki pyörät on kiinni - tettävä samalle korkeu - delle. Jos pyörät ovat eri korkeuksilla, käyttö on epävakaata, leikkuutulos on epäsiisti tai keruuteho heikkenee. 5 Ruohonkeräyskorin asennus Aseta 9= keruukorin yläosa 10= keruukorin alaosalle ja lukitse paikalleen kevyesti painamalla. Ruohonkeräyskorin kiinnitys ja irrotus HUOMIO Loukkaantumisvaara! Moottori on sammutettava, kun ruohonkeräyskori kiinnitetään tai irrotetaan. Avaa J= poistoluukku ja pidä auki. Kiinnitys: Kiinnitä ruohonkeruukori M= aukoistaan näille tarkoitettuihin N= lukkohakoihin laitteessa. Ohjaa poistoluukkua käsin alaspäin ruohon - keräyskoriin asti. Irrotus: Nosta ruohonkeräyskori ylöspäin irti N= lukkohaoista ja nosta pois. Sulje J= poistoluukku käsin. 7 8 OHJE Nurmikosta saadaan kaunis ja tuuhea leikkaamalla usein ja pitämällä ruohikko lyhyenä. Älä kuitenkaan leikkaa liian lyhyeksi kuumassa ja kui - vassa ilmastossa, koska silloin ruohikko saattaa kulottua auringon vaikutuk - sesta! Leikkuujälki on sitä kauniimpi, mitä terävämpää terää käytetään. Teroita siksi terä säännöllisesti (huoltokorjaamo). HUOMIO Vedä sähköjohtoa perässäsi ruohoa leikattaessa. Sähköjohto voi vahingossa leikkautua poikki ruohoa leikattaessa ja siksi onnetto - muusvaara on suuri. Leikkaa sen vuoksi aina siten, että johto on koko ajan näkyvissä jo leikatulla nurmikkoalueella. Selvitä sotkeutunut johto - vyyhti välittömästi. Jos käytät johtokelaa, liitäntäjohto on vedettävä kokonaan ulos, muuten sähkövastus voi aiheuttaa tehohäviötä ja ylikuumene - mista. Ruohonleikkuu rinteissä 6 Ruohonleikkuria saa käyttää turvallisuussyistä ainoastaan rinteissä, joiden kallistus on korkeintaan kaltevuus vastaa 46,6 cm:n nousua pystysuun - nassa 100 cm:n matkalla vaakasuunnassa. HU TR SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE G - FI 7

14 Laitteen käyttöönotto Moottorin oikea kuormittaminen Älä käynnistä ruohonleikkuria korkeassa ruohikossa eikä matalimmalla leikkuukor - keudella. Ruohonleikkuria saa kuor - mittaa vain sen verran, että moottorin kierrosluku ei pääse olennaisesti laske - maan. Kierrosluvun laskiessa valitse korkeampi leikkuukorkeu - sasento ja/tai vähennä etenemisnopeutta. Leikkuuterän lukkiutuminen Sammuta moottori välittö - mästi ja vedä verkkopistoke irti. Korjaa sen jälkeen häiriön aiheuttaja. Huomio - Tarkasta laitteen käyt - töalue kokonaisuu - dessaan ja poista nurmelta kaikki kepit, rautalangat, luut ja muut vieraat esineet. - Käynnistä moottori ohjeiden mukaan ja vain silloin, kun jalkasi ovat turvallisella etäisyydellä teristä. - Ole erityisen varovainen, kun käännät ruohon - leikkurin tai vedät sitä itseesi päin. - Loukkaantumisvaara! Älä koskaan vie käsiä tai jalkateriä pyörivien osien lähelle tai niiden alle. - Ruohoa leikattaessa on käytettävä tukevia jalki - neita ja pitkiä housuja. Älä leikkaa ruohon - leikkurilla paljain jaloin eikä kevyillä sandaaleilla. - Älä käytä ruohonleikkuria, kun muita henkilöitä (erityisesti lapset) tai eläimiä oleskelee lähietäisyydellä. Laitteen sähköliitäntä Verkkojännitteen ja käyt - töjännitteen pitää vastata toisiaan (katso tyyppikilpi). Sähköverkon jännitteen tulee vastata laitteen ilmoitettua nimellisjännitettä. Verkkojohdon tulee olla riittävästi suojattu (katso Tekniset tiedot ). Sähköjohtoina saa käyttää vain johtimia, jotka eivät ole kevyempiä kuin kumikaapelit H07 RN-F DIN/VDE 0282 ja joiden vähimmäisläpimitta on 3 x 1,5 mm 2 25 m:iin saakka tai 3 x 2,5 mm 2 25 m:stä alkaen. Liitäntäjohtojen kytkentöjen täytyy olla kumista tai kumipäällysteisiä ja vastata normin DIN/VDE 0620 vaatimuksia. Vedonpoistin Työskentelyn aikana vedonpoistin estää verkkopistokkeen vaurioitumisen sähkö - johdon kytkinvivun kautta. Virtajohto on johdettava aina O= vedonpoistimen kautta: Tee johtoon silmukka ja työnnä se pitkittäisreiän läpi. Käännä sen jälkeen silmukka haan ympäri ja kiristä paikalleen. Ruohonleikkurin käynnistys OHJE Älä käynnistä ruohon - leikkuria pitkässä ruohikossa. Paina P= turvanuppia ja pidä painettuna. Vedä Q= moottorin pysäytysvivusta. Päästä P= turvanuppi irti G - FI

15 Kuljetus Huolto Ruohonleikkurin pysäyttäminen 11 Päästä Q= moottorin pysäytysvipu irti. Laitteessa on moottori-/ teräjarru; moottori ja terä pysähtyvät muutaman se - kunnin kuluttua siitä, kun pysäytysvipu on päästetty irti. Huomio Loukkaantumisvaara! Vedä verkkopistoke irti poistuessasi ruohonleikkurin luota. Täyttömäärän osoitin Ruohonkeräyskori on varustettu korin yläosaan sijoite tulla K= täyttömäärän osoittimella. Leikkuuterän synnyttämä ilmavirta kohottaa täyttömäärän osoitinta: Ruohonkeräyskori täyttyy leikkuujätteestä. 12 Ruohonkeräyskorin täyt tyes - sä tämä ilmavirta alenee ja täyttömäärän osoitin jää paikalleen keräyskorin yläosaan: Ruohonkeräyskori on täynnä ja pitää tyhjentää. Ruohonkeräyskorin tyhjennys HUOMIO Loukkaantumisvaara! Moottori on ehdottomasti pysäytettävä ennen ruo - hon keräyskorin tyhjentä - mistä 13 Irrota H= ruohonkeräyskori laitteesta (katso lukua Ruohonkeräyskorin kiinnitys ja irrotus ). Kahden kahvan avulla (R, S) ruohonkeräyskori voidaan helposti tyhjen - tää suuren aukon kautta. Työskentele aina käsineitä käyttäen, jotta laitteen teräväreunaiset ja kuumat osat eivät aiheuta vammoja. Ennen kuljetusta pysäytä laite, verkkojohto irti ja odota terien pysähtymistä. Kuljeta laitetta vain moottori jäähtyneenä. Käytä sopivia apuvälineitä lastaamiseen (lastausramppeja, nostolaitteita). Varmista laite kuljetusalustalle riittävän vahvoilla kiinnitysvälineillä (hihnoilla, vaijereilla tms.). Noudata alueellisia määräyksiä laitetta kuljetettaessa, ennen kaikkea niitä jotka koskevat kuorman turvallisuutta ja esineiden kuljettamista lavoilla. HUOMIO Vedä verkkojohto irti ennen terän huolto- tai muiden töiden aloittamista. Älä kos - kaan kosketa terää, ennen kuin se pysähtynyt kokonaan. Loukkaantumis - vaara! Työskentele aina käsineet kädessä Jos tarvitset lisätietoja tai apuvälineitä, käänny aina ammattiliikkeen puoleen (VIKING suosittelee VIKING jälleenmyyjää). VIKING suosittelee käyttämään alkuperäisiä VIKING-varaosia. Laitteen puhdistus Huoltoväli: Jokaisen käyttökerran jälkeen Puhdista laite perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Huolellinen käsittely suojaa laitetta vaurioilta ja pidentää sen käyttöikää. Puhdista epäpuhtaudet moottorin suojuksen ja kotelon yläosan välissä olevasta jäähdytysil maoh - jaimesta (imuaukko) moot - torin riittävän jäähdytyksen turvaamiseksi. HU TR SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE G - FI 9

16 Puhdista leikkurin alapuoli harjalla ja vedellä. Irrota kiinnijuuttuneet ruohotukot kotelosta ja poistokanavasta etukäteen puutikun avulla. Älä milloinkaan suuntaa vesisuihkua moottorin osiin, tiivisteisiin, laakerikohtiin tai sähköisiin rakenneosiin, esim. kytkimeen. Tästä voi aiheutua kalliita korjaustoimenpiteitä. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Tällaiset puhdistusaineet voivat vioittaa muoveja ja metalleja, ja heikentää siten VIKINGlaitteesi turvallista toimintaa. Jos lika ei irtoa vedellä, harjalla tai liinalla, VIKING suosittelee erikoispuh - distusaineen (esim. STIHLerikoispuhdistusaineen) käyttöä. Sähkömoottori ja pyörät Sähkömoottori ei kaipaa huoltoa. Pyörät on varustettu liukulaakereilla eivätkä vaadi huoltoa. Leikkuuterän huolto HUOMIO 14 Loukkaantumisvaara! Jos tarvitset lisätietoja tai apuvälineitä, käänny aina ammattiliikkeen puoleen (VIKING suosittelee VIKING jälleenmyyjää). VIKING suosittelee käyttämään alkuperäisiä VIKING varaosia. Huoltoväli: Ennen jokaista käyttökertaa Kallista ruohonleikkuri puhdistusasentoon. Tarkasta leikkuuterän vauriot (urat tai säröt) ja kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa. Kulumisrajat: Terän paksuuden tulee olla joka kohdasta vähintään 1,2 mm. (Tarkastetaan työntömitalla). Teroitettaessa leikkuusärmiä saa hioa enintään 5mm. Aseta tarkistusta varten 20= viivain terän etureunalle ja tarkasta kuluneisuus. HUOMIO Loukkaantumisvaara! Kulunut terä voi katketa ja aiheuttaa vakavia vammoja. Terän huoltoa koskevia ohjeita on siksi aina noudatettava. Terät kuluvat eri lailla niiden käyttöpaikan ja käytön keston mukaan. Jos laitetta käytetään hiekkapohjalla tai usein kuivissa olosuhteissa, terä rasittuu enemmän ja kuluu keskimääräistä nopeammin. Vaihda leikkuuterän vaihdon yhteydessä aina myös teräruuvi (19). Leikkuuterän teroitus Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein Mikäli leikkuujälki huononee ajan mittaan, syynä on todennäköisesti terän tylsyminen. 15 Leikkuuterän irrotus: Käytä irrottamiseen 17= puupalikkaa (n. 60 x 60 mm) pitämään 18= leikkuuterää paikallaan. (ks. kuva). Avaa 19= terän ruuvi. Leikkuuterän teroitus: Leikkuuterän teroituksessa täytyy huomioida seuraavat seikat: Jäähdytä leikkuuterää teroituksen aikana esim. vedellä. Terä ei saa sinistyä, koska muutoin sen leikkuukestävyys vähenee. Teroita terä tasaisesti epätasapainon aiheut - tamien tärinöiden vält - tämiseksi G - FI

17 Ympäristönsuojelu HUOMIO Loukkaantumisvaara! Tarkasta terä ennen asennusta vaurioiden varalta. Terä pitää vaihtaa uuteen, jos havaitaan uria tai säröjä, jos leikkuusärmiä on teroitettu yli 5 mm tai jos terä on jostain kohdasta ohuempi kuin 1,2 mm (kulumisrajat). Leikkuuterän asennus: Asenna leikkuuterä pai - kalleen taivutetut reunat ylöspäin. Käytä kiinnittämiseen 17= puupalikkaa (n. 60 x 60 mm) pitämään 18= leikkuuterää paikallaan (ks. kuva). Kiristä 19= terän ruuvi 12 Nm:n kiristys - momentilla. HUOMIO Loukkaantumisvaara! Noudata tarkasti teräruuvin ohjetiukkuutta, 12 Nm, koska se vaikuttaa leikkuuterän varmaan kiinnitykseen. Teräruuvi (19) lukitaan lisäksi Loctite 243:lla. Työntöaisan yläosa Huoltoväli: Ennen jokaista käyttökertaa Työntöaisan yläosa on pinnoitettu eristekerroksella. Mikäli se pääsee vaurioi - tumaan, työntöaisan yläosa on vaihdettava. Varastointi (talven yli) Säilytystilan täytyy olla kuiva ja vähäpölyinen. Tämän lisäksi ruohonleikkuria tulisi säilyttää poissa lasten ulottuvilta. Mahdolliset toimintahäiriöt tulee korjata aina ennen säilytystä, jotta laite olisi aina käyttövarmassa kunnossa. Varaosat Leikkuuterä ME 340, ME Ruohojäte ei kuulu roskien joukkoon, vaan se tulee kompostoida. Pakkaukset, laite ja lisätar - vikkeet on valmistettu kierrä - tettävistä materiaaleista ja ne tulee hävittää asianmu - kasesti. Ympäristöä säästävä mate - riaalijätteiden lajittelu edistää kierrätettävien aineiden uudel leen käyttöä. Kytkentäkaavio R= Verkkojohto pistokkeineen ja kytkimineen A= Käyttökatkaisin T= Moottori U= Kondensaattori v= sininen w= ruskea 16 HU TR SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE G - FI 11

18 Tekniset tiedot Yksikkö ME 340 ME 360 Moottori Rakenne Sähkömoottori Sähkömoottori Valmistaja ATB ATB Tyyppi BSABF 71/2-B50 BSABF 71/2-B60 Jännite volttia [V~] Ottoteho wattia [W] Sulake ampeeria [A] Taajuus hertsiä [Hz] Suojausluokka II II Suojauslaji IPX 4 IPX 4 Leikkuukoneisto Teräpalkki Teräpalkki Leikkuuleveys cm Leikkuukoneiston kierrosluku 1/min Säännöksen 2000/14/EC mukaan: Taattu äänitehotaso L wa db EN 836 mukaan: Äänenpainetaso työpaikalla L pa db Ilmoitettu tärinäarvo EN mukaan: Mitattu arvo a hw m/s 2 0,94 0,94 Epävarmuus K m/s 2 0,47 0,47 Mittaus EN mukaan Kulumisen minimointi ja vaurioitumisen estäminen Tärkeitä huolto- ja hoitoohjeita koskien sähkökäyttöisiä ruohonleikkureita Huomioi ehdottomasti seu - raavat ohjeet, jotta vältät VIKING-laitteesi vaurioi tu - misen ja liiallisen kulumisen: 1. Kuluvat osat Monet VIKING-laitteen osat altistuvat myös ohjeenmu - kaisessa käytössä normaalille kulumiselle ja ne täytyy vaih - taa ajoissa käyt tötavasta ja käytön kestosta riippuen. Näihin kuuluvat esimerkiksi: - Terät - Ruohonkeräyskori Tarkastuskierrosluku 1/min Teräruuvin kiristystiukkuus Nm Pyörät edessä/takana mm 130/ / 150 Leikkuukorkeus mm Ruohonkeräyssäiliö l P/L/K cm 110/ 38/ / 38/ 94 Paino kg G - FI

19 Valmistajan CE-vaati mus - tenmukaisuusvakuutus 2. Näiden käyttöohjeiden määräysten noudattaminen VIKING-laitteen käytössä, huoltamisessa ja säilytyksessä on noudatettava näissä käyt - töohjeissa esitettyjä mää - räyksiä. Käyttäjä on itse vastuussa kaikista vaurioista, jotka ovat aiheutuneet turval - lisuus-, käyttö- ja huoltoohjeiden laiminlyönnistä. Tämä koskee erityisesti seuraavia kohtia: - riittämättömästi mitoitettu virtajohto (läpimitta) - väärä sähköliitäntä (jännite) - tuotteeseen ilman VIKINGin hyväksyntää tehdyt muutok - set - työkalujen ja tarvikkeiden käyttö, jotka eivät ole laitteelle hyväksyttyjä, sopivia tai jotka ovat laadultaan heikkoja. - tuotteen määräystenvas - tainen käyttö - tuotteen käyttö urheiluti - laisuuksissa tai kilpailuissa - seurausvauriot, jotka johtuvat tuotteen käytöstä viallisista osista huolimatta 3. Huoltotyöt Kappaleessa Huolto selostetut työt tulee tehdä säännöllisesti. Ne huoltotyöt, joita käyttäjä ei voi itse suorittaa, tulee jättää ammattiliikkeen tehtäväksi. VIKING suosittelee teettämään huoltotyöt ja korjaukset VIKING-liikkeessä. VIKING-liikkeissä saat aina ammattitaitoisen ja asiantuntevan palvelun. Jos nämä työt jätetään tekemättä, seurauksena voi ilmetä vau rioita, joista käyttäjä vastaa itse. Näitä ovat esimerkiksi: - käyttömoottorin vauriot, jotka johtuvat jäähdy ty - silmaohjaimen (imuaukot) puutteellisesta puh distuk - sesta - epäasianmukaisesta säilytyksestä johtuvat korroosio- tai muut seurannaisvauriot - heikkolaatuisten varaosien käytöstä aiheutuneet laitevauriot. - Vauriot, jotka johtuvat väärään aikaan tai puutteellisesti suoritetusta huollosta tai vauriot, jotka johtuvat huolto- tai korjaustöistä, joita ei ole suoritettu ammattiliikkeiden korjaamoissa. VIKING GmbH Hans Peter Stihl-Straße 5 A-6336 Langkampfen / Kufstein vakuutaa, että ruohonleikkuri, käsin ohjattava ja sähkökäyttöinen tuotemerkki: VIKING tyyppi: ME 340 ME 360 sarjanumero: 6310 täyttää seuraavat EC-säännökset 2000/14/EC, 2002/96/EC, 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC Tuote on kehitetty seuraavien normien mukaisesti: EN 836, EN , EN Sovellettu vaatimustenmu - kaisuuden arviointime netelmä: liite VIII (2000/14/EC) Tarkastuslaitoksen nimi ja osoite: TÜV Rheinland Product Safety GmbH Am Grauen Stein D Köln Teknisten asiakirjojen laatimisja säilytyspaikka: Johann Weiglhofer VIKING GmbH Mitattu äänen tehotaso: 83 db (A) Taattu äänen tehotaso: 85 db (A) Valmistusvuosi ja sarjanumero on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Langkampfen, VIKING GmbH Weiglhofer Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja HU TR SK PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE G - FI 13

20 Vianetsintä Häiriö Mahdollinen syy Korjaus Sivu Kuva - Moottori ei käynnisty - Ei verkkojännitettä - Liitäntäjohto/pistoke tai pistokekytkentä tai katkaisin viallinen - Tarkasta sulake - Tarkasta, vaihda tarvittaessa 12 - Toistuvasti laukeava verkkosulake - Sopimaton sähköjohto - Verkon ylikuormitus - Liian pitkä tai kostea ruoho ylikuormittaa laitetta - Käytä sopivaa sähköjohtoa (katso luku Laitteen sähköliitäntä ) - Liitä laite toiseen virtapiiriin - Sovita leikkuukorkeus ja leikkuunopeus leikkuuolosuhteita vastaaviksi Voimakas tärinä käytön aikana - Teräruuvi on löystynyt - Moottorin kiinnitys on löystynyt - Terä on epätasapainossa virheellisen teroituksen tai murtuman vuoksi - Kiristä teräruuvi - Kiristä moottorikiinnityksen ruuvit - Teroita (tasapainota) tai vaihda terä 11, 10, Epätasainen leikkuujälki, ruoho kellastuu - Leikkuuterä on tylsä tai kulunut - Etenemisnopeus leikkuukorkeuden suhteen on liian suuri - Teroita tai vaihda leikkuuterä - Vähennä etenemisnopeutta ja/tai valitse oikea leikkuukorkeus 11, Käynnistys vaikeaa tai moottorin teho heikkenee - Liian pitkän tai kostean ruohon leikkaaminen - Ruohonleikkurin kotelo on tukkeutunut - Sovita leikkuukorkeus ja leikkuunopeus leikkuuolosuhteita vastaaviksi - Puhdista ruohonleikkurin kotelo (vedä puhdistusta varten verkkopistoke irti) 7 9, Poistokanava tukossa - Leikkuuterä kulunut - Liian pitkän tai liian kostean ruohon leikkaaminen - Vaihda leikkuuterä - Sovita leikkuukorkeus ja leikkuunopeus leikkuuolosuhteita vastaaviksi 10, käänny tarvittaessa ammattiliikkeen puoleen, VIKING suosittelee VIKING-huoltoliikettä G - FI

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO Junkkari HJ 4 M HJ 4 G HJ4-05SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4835295 e-mail: junkkari@msk.fi KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO: 2 VALMISTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot