FISKARS VUOSIKERTOMUS 1983

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FISKARS VUOSIKERTOMUS 1983"

Transkriptio

1 FISKARS VUOSIKERTOMUS

2 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS FISKARS KONSERNI TO IM INNAN YHTEENVETO, Mmk , Liikevaihto josta ulkom ailla prosentteina liikevaihdosta Em oyhtiön liikevaihto n vienti Käyttökate prosentteina laskutuksesta Suunnitelm an m ukaiset poistot R ahoituskustannukset, netto O peratiivisen toim innan tulo s* prosentteina liikevaihdosta Em oyhtiön jaettu osinko Sidotun pääom an tuotto , , ,7** 2 O m a pääom a varaukset Soliditeetti Henkilöstö v uoden lopussa Investoinnit Toiminnan tulos kalkissa kolmessa teollisuusryh mässä kulutustavarat, elektroniikka ja investointita varat on parantunut. Tytäryhtiöiden Fiskars Manufacturing Corp:n ja Oy Predlum Ab:n toiminta oli menestyksekästä ja vaikutti kuten aiempinakin vuosina merkittävästi konsernin positiiviseen kehitykseen. Huomattava käännekohta oli, että niin konserni kuin emoyhtiökin pääsivät positiiviselle kannatta vuustasolle. n tulokseksi kirjattiin ennen varauksia ja veroja 27 milj. mk liikevaihdon oltua 47 milj. mk. Mielestäni Fiskarskonsernillaon tulevaisuudessa edellytykset reaalikasvun saavuttamiseen. Konser nin taloudellinen asema on edelleen vakautunut ja tukee siten mainittua kehltyskuvaa. Hallitus on aikaisemmassa toimintakertomukses sa maininnut niistä teknisistä puutteista, jotka rasitta vat vanhoja tehtaita Fiskarsissa ja Billnäsissä. Vuon na päätettiin Investoinnista, jonka tarkoitukse na on vuoden 984 aikana kokonaan uudenaikais taa ja osin siirtää uusiin tiloihin näiden tehdaspaikka kuntien tuotantoyksiköt. Investointipäätökseen liittyy elokuussa solmittu esisopim us eräiden asuntojen ja vapautuneiden tehdastilojen sekä n. 25 ha:n maaalueiden myynnistä Pohjan kunnalle. Investointioh jelmalla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus ky seisten tuotelinjojen tulevaan kannattavuuteen ja kehitykseen. Intressiyhtiössämme Ovakossa saavutettiin ilah duttava tuloksen paraneminen, vaikkakin terästeolli suuden maailmanlaajuiset rakenteelliset ongelmat näyttävät jatkuvan. Myös sahayhtiö MetsäSkogby, jonka Fiskars puoliksi omistaa, paransi tulostaan vuoden aikana. Fiskarskonsemln "Crown quality sanoma käy käsi kädessä henkilöstön keskuudessa tapahtuvan kehityksen kanssa. Johtohenkllöiden koulutus ja ammattitaitoinen ja yritteliäs Fiskarshenkllöstö ovat hyvänä taustavoimana yhtiön laatutietoiselle ja asiakasmyönteiselle profiilille. Toivotan uudelle toimitusjohtajalle Reijo Kaukosel le onnea ja menestystä hänen pyrkimyksissään luotsata Fiskars eteenpäin näissä merkeissä niin kotimaisella kuin kansainväliselläkin areenalla. Lopuksi lausun kiitollisena lämpimän tervehdyk sen edeltäjälleni vuorineuvos Jacob von Julinille, joka toimittuaan yhtiön hallituksessa yli 50 vuotta, joista 36 sen puheenjohtajana, on lupautunut jatka maan yhtiön hallituksessa sen ensimmäisenä kun niapuheenjohtajana. * Ennen realisoitumattomia lainojen kurssitappioita, muita tuottoja ja kuluja, tilinpäätössiirtoja ja veroja *' Ehdotus Yhtiön hallituksen puh ee njo hta ja G öran J. Ehrnrooth ja toim itusjohtaja R eijo Kaukonen SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajan katsaus Yhtiön satavuotlsnäyttely... 2 Fiskars tänään... H a llitu s... Hallituksen to im in ta ke rto m u s n tu lo sla ske lm a... K o n se rn ita se... R a h o itu sla ske lm a t... n tu lo s la s k e lm a n t a s e... 6 Tilinpäätöksen liite tie d o t... Y htiö koko ukse t... Tilintarkastuskertom us... Kulutustavararyhm ä... Elektronilkkaryhm ä... In ve sto ln tita va ra ryh m ä... K iintelstö ryhm ä... Yhtiön jo h t o Fiskarsin toim ipaikat S u o m e s s a Kansainvälinen myynti 32 Vuosi oli Fiskarsille monin tavoin merkkivuosi ja käännekohta. Fiskars, jonka perinteet juontavat juurensa vuo delta 649, täytti 6. lokakuuta vuotta osakeyhtiönä. Merkkipäivää vietettiin eri tavoin yh tiön osakkeenomistajien, liiketuttavien ja henkilöstön voimin Stenhusetissa Fiskarsissa. Yhtiö perusti Juh larahaston, jonka tarkoituksena on edistää suom a laisten yritysten kansainvälistymistä tukemalla ulko mailla tapahtuvia opintoja ja täydennyskoulutusta. Fiskarsin Juhlarahasto sai iloksemme vastaanot taa runsaita lahjoituksia useilta lahjoittajilta, jotka näin muistivat Flskarsosakeyhtiön vuotlspäivää. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 3. lokakuuta osakeannista, jolla yhtiön osakepääomaa ko rotettiin 5 milj. mk:lla 37,2 milj. mk:aan. Osakeannin päättyessä 6. joulukuuta kalkki osakkeet oli merkitty ja yhtiö sai n. 800 uutta osakkeenomistajaa. Tarkoituksena oli saavuttaa laajempi osakkeenomistajapohja ja saattaa osakepääom a paremmin vas taamaan ja tukemaan konsernin tulevaa kehitystä. Samassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa vah vistettiin myös yhtiön nimen muuttaminen muotoon Fiskars Oy Ab, joka paremmin vastaa Fiskarsin yrityskuvaa, kansainvälistä kielenkäyttöä ja tietoyh teiskunnan vaatimuksia. Vuosi merkitsi myös konsernin erään tär keän rakennetavoitteen saavuttamista: kansainväli nen toiminta oli kasvanut niin paljon, että yli 50 % myynnistä tapahtui ulkomaisille asiakkaille. Useita yrityksiä ja tuotelinjoja ostettiin, jolloin konsernin mahdollisuudet jatkuvaan kasvuun paranivat USA:ssa ja Euroopassa ja mm. Oy Rahkola Ab:n ostamisen myötä myös kotimarkkinoilla. Helsingissä helmikuussa 984

3 YHTIÖN SATAVUOTISNÄYTTELY FISKARS TÄNÄÄN Fiskarsin liiketoiminta muodostuu neljästä operatiivisesta ryhmästä, joiden toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuutta valvovat johtokunnan jäsenten keskuudesta valitut valiokunnat. Lokakuun 6. päivänä Fiskars o li toim inut vuotta osakeyhtiönä. M erkkipäivän kunniaksi avattiin Fiskarsissa Stenhusetiin sijoite ttu näyttely, johon on koottu m erkittävä kokoelm a yrityksen historian aikana valm istettuja tuotteita. Tasavallan p re sid e n tti M auno K oivisto tutustui näyttelyyn G öran J. Ehrnroothin opastam ana. K enraaliluutnantti P. J. Väyrynen osallistui näyttelyn ava jaisiin. Fiskarsin henkilöstöä tutustum assa satavuotisnäyttelyyn. 2 KULUTUSTAVARARYHMÄ INVESTO INTITAVARARYH M Ä Nopeasti laajenevan kan sainvälisen markkinointior ganisaationsa kautta Fis kars toimittaa korkealaatui sia käsityökaluja kotitalouk sien, ammattilaisten ja teeseitseharrastajien käyt töön. Näiden merkkitavaroiden kansainvälinen suosio kas vaa jatkuvasti, sillä Fiskars on kehitystyöllään mullistanut monien perinteisten käyttöesineiden rakenteet, materiaalit ja tuotantotek nologian. Fiskars on maailman johtava saksimerkki. Saksien tuotannon uudistuksia sovelletaan nyt temmin myös veitsiin ja työkaluihin. Tämä laajentaa tuotteiden käyttäjäkuntaa ja vahvistaa konsernia kulutustavaroiden kansainvälisenä tuottajana. Fiskars tekee suomalaisesta puusta koristeellisia, eri taide ja makusuuntia tyydyttäviä kehyksiä ja listoja, joita käytetään sisustusratkaisuihin eri puolilla maailmaa. Pitkäaikainen käsityöperinne ja om ape räinen teknologia ovat mahdollistaneet laajan ja monipuolisen tuotannon. Ryhmällä on Suomessa kuusi ja USA:ssa kolme tuotantolaitosta. Fiskars tuottaa maa ja me rikuljetuksiin sekä teolli seen käyttöön erikoistuot teita, joilta asiakkaat vaati vat tarkoituksenmukaisuut ta ja tinkimätöntä luotetta vuutta vaikeimmissakin olo suhteissa. Syvällinen pe rehtyminen käyttäjien olo suhteisiin sekä intensiivi nen tutkimus ja kehitystoi minta ovat antaneet Fiskarsille laadullisen etumatkan. Käyttövarmuudestaan tunnettuja puutavaranostureita käyttävät Euroopan metsäteollisuuden ammat tilaiset idässä ja lännessä. Fiskars toimittaa öljynporauslauttoihin ja suuriin erikoisaluksiin tiukkojen normien mukaisia pelastusja palveluveneitä. Merialueitten puolustukseen ja valvontaan on kehitetty vaativia aluskonstruktioita. Busteralumiiniveneiden merikelpoisuus ja vankka rakenne ovat saavuttaneet vaativien käyttäjien suo sion. Fiskars tuottaa myös pitkälle erikoistuneita raken nustarvikkeita, kuten saranoita. Terästakeita valmis tetaan rautateiden ja konepajojen tarpeisiin. Ryhmällä on Suomessa neljä tuotantolaitosta. ELEKTRONKKARYH M Ä KIINTEISTÖRYHMÄ Alati sähköistyvän ja tietovaltaistuvan yhteiskunnan tarpeisiin Fiskars kehittää ja tuottaa ratkaisuja, joiden avulla ammattikäyttäjät tur vaavat energian jakelun se kä tiedon siirron ja käsitte lyn jatkuvuuden. Osana no peasti kasvavaa elektro niikkateollisuutta Fiskars on erikoistunut käyttöalueisiin, joiden nichemarkkinoilla se on kyennyt saavutta maan teknologisen johtoaseman. Teholaitteet turvaavat tele ja ATKjärjestelmien keskeytymättömän virransyötön verkkohäiriöiden sattuessa. Liikenteen ohjauslaitteet edistävät liikenteen suju vuutta ja turvallisuutta. Korkealuokkaisesta polykarbonaatista puristetut kotelot suojaavat elektroniikan laitteita ympäristön haitoilta. Fiskars on valitsemillaan, tarkoin rajatuilla käyttö aloilla laajentunut nopeasti kansainvälisesti merkittä väksi tuottajaksi. Ryhmällä on Suomessa neljä tuotantolaitosta. Kun raudan teollinen val mistus aloitettiin Suomessa 640luvulla, Fiskarsin met sät ja kosket olivat silloisten yrittäjien kannalta tärkeä tuotannon sijoittumisen te kijä. Myös nykyaikana yhtiön maa ja metsäomaisuus on tärkeä sekä tuotannollinen että taloudellinen resurssi. Fiskarskonsernin maaomaisuus on yli ha. Päämääränä on kokonaispintaalan säilyttäminen. Fiskars harjoittaa nykyaikaista maa, metsä ja voimataloutta ja ylläpitää seudun ainutlaatuisia luon nonarvoja ja kulttuurin perinteitä. Yhtiön metsiä on jo sukupolvien ajan hoidettu pitkäaikaisten, puuvarojen jatkuvaan ja tuottavaan uudistumiseen tähtäävien metsänhoitosuunnitelmien puitteissa. Yhtymän vesivoimalat tuottavat puolet Fiskarsin jakelemasta sähköstä. Tytäryhtiönsä Prediumin kautta Fiskars osallistuu aktiivisesti omistamiensa rantaalueiden yhdyskun tasuunnitteluun ja rakentamiseen. 3

4 HALLITUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS..984 lä h tie n FISKARS KONSERNIN MYYNNIN JAKAUTUMA MARKKINAALUEITTAIN YLEISTA H allituksen kokous vuorineuvos Ja cob von Julin In puheenjohdolla. Vasem m alta: R obert G. Ehrnrooth, J a rl E ngberg, Ja rl G ripenberg, Ja cob von Julin, G öran J. Ehrnrooth, Thomas Tallberg ja Lauri Kalim a. Flskarskonsemin painopistealueen muodostavat kolme teollisuusryhmää kulutustavararyhmä, elektroniikkaryhmä ja investointitavararyhm ä kykenivät kaikki vuoden aikana fokusoimaan toimintansa markkinoinnin vahvistamiseen ja tuloksen paranta miseen. Suuntautuminen kasvuun kansainvälisillä markki noilla priorisoitiin korkealle. n rahoitusrakenteen jatkuva vakavoittaminen ja määrätietoiset pyrkimykset sidotun pää oman tuoton parantamiseen heijastuivat koko orga nisaation toimintaan. Hallitus haluaa tyytyväisyydellä todeta, että kon sernissa ja emoyhtiössä saavutettu tuloksen paran tuminen on sopusoinnussa yllä mainittujen strategis ten päälinjojen kanssa. Hallitus esittää konsernin koko henkilöstölle kiitoksensa hyvästä suorituksesta. Hallitus esittää kiitoksensa myös vanhoille ja uusille osakkeenomistajille, jotka osoittivat luotta musta Fiskarsia kohtaan osallistumalla emoyhtiön osakeantiin. Fiskars kiittää asiakkaitaan, toimittajiaan, rahoittajiaan ja muita liiketuttaviaan ja toivoo hyvän yhteis työn jatkuvan. TILINTARKASTAJAT Jacob von Julin kunniapuheenjohtaja vuorineuvos 986 Göran J. Ehrnrooth puheenjohtaja dipl.ekon. 985 Jarl Gripenberg varapuheenjohtaja professori 986 T. Gunnar Nyström jäsen lääket. ja kir.tri t 8.8. Varsinaiset Varatilintarkastajat Eric Haglund dipl.ekon., KHT Henry Lind kauppat.maist., KHT Brita HisingerJägerskiöld dipl.ekon. Peter Hartwall dipl.ins. Christian Hildén dipl.ekon. Krister Hamberg dipl.ekon., KHT Mmk M uutos Suom i S ka n d in a via L ä n s ie u ro o p p a N L m uut S E V m aat U SA M uut M yynn in o ika isu e rä t Liikevaihto 2 O /o/ E M O Y H T IÖ N V IE N T I S U U N T A U T U I S E U R A A V IL L E M A R K K IN A A L U E IL L E EFTA EEC SEV U SA M uu t LIIKEVAIHTO VALITTU ALLA MAINITUN VUODEN YHTIÖKOKOUKSEEN SAAKKA Mmk n liikevaihto nousi 4 % 47 milj. markkaan (454). n liikevaihto laski 5 % 366 milj. markkaan (383) seurauksena tiettyjen toimintaalojen myymi sestä vuoden lopussa. n nykyisten kolmen teollisuusryhmän se kä kiinteistöryhmän myynti sitä vastoin nousi 8 % ja saavutti selvän reaalisen kasvun. Mmk % % 4 3,2 48,3 33,3 9, 6, ,5 6 F IS K A R S IN L IIK E V A IH T O Mmk FISKARS KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS Mmk IN MEM ORIAM Robert G. Ehrnrooth jäsen kauppat.lis. 984 Thomas Tallberg jäsen lääket. ja kir.tri 985 Lauri Kalima jäsen pankinjohtaja 984 Jarl Engberg jäsen asianajaja 986 Hallituksen jäsen, lääket. ja kir.tri T. Gunnar Nyström kuoli Hänet valittiin hallituk seen vuonna 956. Hänen asiantuntemuksensa ja hu manistinen asennoitumi sensa olivat merkittävänä tukena hallitukselle ja yh tiön toimitusjohtajille. Yhtiö kunnioittaa T. Gun nar Nyströmin muistoa kii tollisuudella. 4 M y yd yt to im ia la t ym. K iin te istö ryhm ä In ve sto in tita va ra ryh m ä E le ktro n iikka ryh m ä K u lu tu sta va ra ryh m ä n liikevaihto Suomessa laski 28 milj. markkaa 226 milj. markkaan (254). Kulutustavaroiden kotimaan myynnin lisäys oli merkittävä, vaikkakin myynti kotimaassa kokonai suutena laski johtuen myydyn Inkoon muovltehtaan vaikutuksesta. k u lu tu s tavararyhm ä Kiinteistöryhm ä 5 Elektroniikkaryhm ä M yydyt toim iala t In ve sto in ti ta va ra ryh m ä

5 Muiden kulujen ja tuottojen jälkeen (0,6 milj. mk) 0 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 26,9 milj. markkaa (5,5). Tilinpäätössiirtona on kirjattu 0,7 milj. mk poistoja, jonka jälkeen poistot vastaavat verolain sallimia enimmäispoistoja. Varauksia on lisätty 6,6 milj. mk. Verojen, 5,0 milj. mk, jälkeen konserni näyttää nettovoittoa 4,7 milj. mk (4,0). Edellisten vuosien käytännöstä poiketen on em o yhtiössä maa ja muun käyttöomaisuuden toteutu neet myyntivoitot 3,3 milj. mk sekä saatu veronpa lautus 0,8 milj. mk viety suoraan käyttörahastoon. osoittaa 4,6 milj. markan nettovoittoa TEOLLISUUSRYHMÄT Kulutustavararyhmä, joka saksituotteiden vahvan aseman ansiosta on ryhmistä kansainvälisin, kehittyi kokonaisuutena hyvin. Fiskars Manufacturing Corp:n erinomaisen menestyksen ja korkean dollarikurssin ansiosta myynti USA:n markkinoilla oli yli puolet konsernin kulutustavararyhmän myynnistä. Saksien volyymi ja tulos kehittyivät voimakkaasti ja huolimatta siitä, että muut kulutustavarat eivät saa vuttaneet suunniteltuja tavoitteitaan, ryhmän kokonaiskannattavuus muodostui tyydyttäväksi. (, 2 ). Elektroniikkaryhmään kuuluvat tuotelinjat saavutti vat hyvän volyymin nousun omilla nopeasti kasvavil la niche markkinoillaan. Ryhmän kannattavuus oli hyvä. INVESTOINTIEN JAKAUTUMA TOIMIALOITTAIN INVESTOINNIT ssa kirjattiin käyttöomaisuusinvestointeja 30,7 milj. mk (9), joista emoyhtiön osuus oli 22 milj mk (5). Investointien painopistealue oli edellisen vuoden tapaan kulutustavararyhmä. Suurin yksittäinen in vestointi, noin 5 milj. mk, kohdistui Fiskarsin veitsitehtaan modernisointiin ja muuttoon uusiin tiloihin. Fiskars osallistui osuudellaan Oy MetsäSkogby Ab:n osakepääoman korotukseen 3 milj. markalla. Aikaisempien vuosien tapaan on kaikki tuotantotyökalujen ja tuotekehityksen kustannukset kirjattu kuluina tuloslaskelmaan. ' n teolliseen toimintaan sidotun pääoman tuotto (ilman metsäomaisuutta ja osakkeita) nousi 2 %:iin (7). Hallituksen asettama pitkän tähtäimen tavoite sidotun pääoman tuotolle on 5 %. Investointitavararyhmän eri tuotelinjojen kehitys oli epäyhtenäistä. Ryhmän kannattavuus kokonaisuute na parani ja saavutti tyydyttävän tason. K u lu tu sta va ra ryh m ä E le ktro n iikka ryh m ä * In ve sto in tita va ra ryh m ä K iin te istö ryhm ä M uut Mmk Mmk 7,0 3,0 4,4 4,2 9, 3,0 2,4 3,,5 30,7 9, 2, * Elektroniikkaryhmässä olivat tuotekehitykseen ja tuotantotyökaluihin liittyvät kustannukset 6,9 milj. mk v. vastaten 9 % ryhmän liikevaihdosta. Summa rasittaa tilikauden tulosta. TASE n ja emoyhtiön taseissa käyttöomaisuus esitetään käyttöomaisuuserittäin kirjanpidolliset poistot vähennettyinä. Kirjanpidon lukujen summaan vastaavissa on lisätty kertyneet poistosuunnitelman ylittävät poistot vastattavissa erä esitetään varauk sissa. Esittämistavalla pyritään informoimaan kirjan pidossa tehtyjen, taloudellisen käyttöiän edellyttä män poistotarpeen ylittävien käyttöomaisuuden poistojen kertyneestä määrästä. Edellisen vuoden taseet on muutettu vastaamaan uutta esittämista paa. Esittämistapa poikkeaa kirjanpitoasetuksen kaavasta. Maa ja vesialueiden kirjanpitoarvoa on emoyh tiössä korotettu 30 milj. mk. Arvonkorotuksen vastaerä on viety arvonkorotusrahastoon. Omaisuuden sijainti ja inventoidut metsävarat huomioon ottaen kirjanpidon arvoa on pidettävä varovaisena. Osakeannin yhteydessä syntynyt emissiovoitto 0,3 milj. mk on kirjattu vararahastoon. in kuuluvien ulkomaisten myyntiyhtiöiden toiminta suunnattiin kulutustavaramarkkinoiden laa jentamiseen. Saavutettu volyymin kasvu oli hyvä, ja Fiskarsmerkkituotteet vakiinnuttivat asemansa Eu roopan markkinoilla. KIINTEISTÖRYHMÄ Ryhmän toiminta on luonteeltaan pitkäjännitteisempää ja tuloksen arviointi erilaista kuin teollisuudessa. Maatalouden toiminnan tulos oli hyvä, sitä vastoin sähköosasto ei saavuttanut edellisen vuoden tulok sia. Flakkuut alittivat vuosikasvun. myi yhteensä 4 ha maata ja osti vuoden aikana 50 ha suuruinen metsätilan. Tytäryhtiö Prediumin toiminta jatkui suunnitelmien mukaisesti ja tulos oli positiivinen. KONSERNIN TASE M mk V astaavaa V asta ttava a I I I I I I RAHOITUS TALOUDELLINEN TULOS n maksuvalmius on vuoden aikana ollut hyvä ja velkoja on vähennetty 29 milj. mk huolimatta siitä, että käyttöomaisuusinvestoinnit olivat huomat tavasti edellisvuotta korkeammat kohoten yhteensä 30 milj. markkaan (9). n vakavaraisuus on vahvistunut 39 %:iin (30). Osakeannin myötä saatiin uutta pääomaa emoyh tiöön 7,8 milj. mk. n maksuvalmius ja valuuttaasema on vuoden aikana ollut hyvä. Kattamaton eläkevastuu oli vuoden vaihteessa 0,6 milj. mk (,4). n vakavaraisuus oli 45 % (36). n käyttökate oli 3,8 % liikevaihdosta. Käyt tökate nousi 35 % 64,9 milj. markkaan (48). Emoyh tiö saavutti vuodelle asetetun huomattavan tuloksenparantamistavoitteen. Käyttökate oli 38 milj. markkaa (25) eli 0,4 % (6,6) liikevaihdosta. n suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,0 milj. mk (5,5) ja vastaavat verolainsäädännön sallimat korkeimmat poistot 6,7 milj. mk. Seurauksena konsernin rahoitusrakenteen paran tumisesta laskivat nettorahoituskustannukset 4,5 %:iin liikevaihdosta mukaan lukien sekä realisoi tuneet että realisoitumattomat lainojen kurssitappiot I I 980 K äyttöo m aisu us R a hoitusom aisuus 0 98 V aihtoo m aisu us I I 979 T i _ O m a p ä äo m a V araukset P itkäaikainen pä äo m a Lyh ytaika ine n vie ras pä ä o m a

6 ORGANISAATIO HENKILÖSTÖ Hallituksen juhlakokouksessa 3. lokakuuta kutsuttiin vuorineuvos Jacob von Julin yhtiön ensim mäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi pu heenjohtajakseen..984 lähtien toimitusjohtaja Göran J. Ehrnroothin. Hallitus nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi..984 lähtien varatoimitusjohtaja Reijo Kaukosen. Vastuunjakoa johtokunnan sisällä on myös täs mennetty ja uusiksi johtokunnan jäseniksi on vuoden aikana nimitetty kauppat.maist. Christian Elf ving ja Fiskars Manufacturing Corp:n toimitusjohtaja Wayne Fethke. Lähempiä tietoja organisaatiosta on esitetty sivulla 32. Henkilöstön määrä oli vuoden aikana yleisesti ottaen tasapainossa tuotantovolyymin kanssa. Hallituksen vuodelle asettama tavoite välttää lyhennettyä työaikaa tehtailla kyettiin käytännössä saavuttamaan. Johdon ja muun henkilöstön koulutus on tulevina vuosina henkilöstöhallinnon keskeinen tehtävä. Uu den tekniikan ja automaation käyttöönotto tulee myös yleistymään. n henkilöstö 3.2. oli 535 (658). n palveluksessa oli 733 henkilöä (838). Vuoden aikana 55 henkilöä palkittiin Kes kuskauppakamarin ansiomerkein. Lisäksi yhtiön vuotisjuhlan yhteydessä 26 palveluksessa olevaa sai Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkit. KONSERNIN RAKENTEEN MUUTOKSET JA YRITYSHÄN Kl N NAT n strateginen suuntautuminen kohdistettiin kansainvälisen iskukyvyn vahvistamiseen. Tytäryhtiö Fiskars Manufacturing Corp. hankki vuoden aikana teeseitse käsityökaluja valmista van tuotelinjan koko toiminnan. Fiskars hankki kesäkuussa Finnovation S.A.R.Ln koko osakekannan. Yhtiö markkinoi me nestyksellä kulutustavaroita Ranskassa. Vuoden aikana perustettiin myös oma myyn tiyhtiö Fiskars Nederland B.V. Hollantiin. Yhtiön tehtävänä on keskittyä kulutustavaroiden markki nointiin; osakkuusyhtiö W ilkinsonfiskars B.V. kes kittyy puolestaan markkinoinnin koordinointitehtä viin. Fiskars AB:n toiminta on uudelleen aktivoitu ja suuntautuu lähinnä kulutustavaroiden markkinointiin. Birminghamissa sijaitsevan Finnsalesnimisen yh tiön koko osakekanta siirtyi Fiskarsille Yhtiö markkinoi konsernin kehyksiä ja listoja. Oy Rahkola Ab, joka valmistaa sam antyyppisiä käsityökaluja kuin Billnäsin tehtaat ja markkinoi niitä pitkälti samalle asiakaskunnalle, siirtyi Fiskarsin omistukseen osakepääoman korottamiseen. MetsäSkogbyn lii kevaihto oli 55 milj. mk (38). Softvvareyhtiö Procons Oy, josta Fiskars omistaa 49 %, jatkoi kasvuaan, ja liikevaihto kohosi 3,5 milj markkaan (2). Tulos oli voitollinen. YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT JAKAANTUIVAT ERI ETURYHMILLE SEURAAVASTI: YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTUS (EMOYHTIÖ) Yhtiöllä on 5 tuotantolaitosta 0 paikkakunnalla. Lisäksi yhtiö harjoittaa maa ja metsätaloutta, tuottaa sähköä ja hoitaa sähkönjakelua. Yhtiön toiminnan yhteiskunnallinen vaikutus näkyy selvimmin niillä seuduilla, joilla Fiskarsin teollisuus laitokset ovat erityisen merkittäviä työllistäjiä, kuten esim. Pohjan kunnassa ja Inhan tehdaspaikkakun nalla. Näillä seuduilla yhtiö käyttää huomattavia summia mm. seudun kulttuuriarvojen vaalimiseen tiiviissä yhteistyössä kunnan ja sekä yhtiön piiriin kuuluvan että muun väestön kanssa. Henkilöstö Palkat Henkilöstösivukustannukset Vapaaehtoiset sosiaali kustannukset 2 Pankit ja luottolaitokset Korot Pankkikustannukset Lainojen kurssitappiot 3 Osakkeenomistajat Osinko 4 Yhtiön toiminnan kehittäminen Poistot Voitto./. osinko Käyttöomaisuuden ym. myyntiylijaamä 5 Yhteiskunta Maksettu suoraan valtiolle ja kunnalle Verot Sosiaaliturvamaksut Sähkövero Käytetyt varat YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT JAKAANTUIVAT ERI ETURYHMILLE SEURAAVASTI: Peritty valtion puolesta Liikevaihtovero Palkkojen ennakonpidätys Osinkojen ennakonpidätys OSAKKUUSYHTIÖT Ovako Oy A bissa suoritettiin voimakas rakenne muutos toiminnan sopeuttamiseksi maailman teräsmarkkinoilla vallitsevaan tilanteeseen. Yhtiön tu loskehityksessä tapahtui tuntuva parannus, ja huoli matta liikevaihdon milj. mk jäämisestä edelli sen vuoden tasolle ( ) saavutettiin yhtiössä positiivinen tulos. Fiskarsin osuus Ovakon osake kannasta on 33,5 %. Sahayhtiö Oy MetsäSkogby Ab onnistui parantu neiden sahatavarasuhdanteiden ansiosta saavutta maan tuntuvan tuloksen parannuksen. Fiskars osal listui 50 %:n osuudellaan suoritettuun 6 milj. markan Vuonna sa iva t K eskuskauppakam arin 50 ja 45 palvelusvuoden ansiom erkin B örje B e rglun d 50, Billnäsin tehtaat (edessä vasem m alta), Urho Lindholm 45, M aata lousosasto, H enry Lindström 50, Työkaiutehdas (takana vasem m alta) ja K urte rik D am en 45, Työkaiutehdas Henkilöstö Pankit ja luottolaitokset Yhtiön toiminnan kehittäminen Yhteiskunta Osakkeenomistajat Mmk 366,0 49,3 Liikevaihto./. Materiaaliostot./. Muut ulkopuoliset kustannukset ja palvelukset Käytettävissä Voitto käyttöomaisuuden myynnistä Käytettävissä olevat varat 68,5 5, 0,0 5,5 0,9 9 44,5 72,2 4, 76,3 82,7 33,4 4,7 20,8 23,3 2,0,2 26,5,5 0,7 3, 2,9 6,4 0,3 29,3 3,2 0,4 4, 7,9 9,6 9,6 76,3 60,9 70,5

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA NÄKYMÄT OSAKKEIDEN PÖRSSIVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJARYHMÄT Tilauskanta oli vuoden 984 alussa hieman suurem pi kuin vuotta aikaisemmin. Teollisuusryhmien strategisena tavoitteena on edelleen voimakas panostaminen ja suuntautumi nen kansainvälisille markkinoille. Kotimaan markki nointia tullaan tehostamaan. Toimenpiteitä tukevat yritysostojen kautta hankitut uudet tuotteet. Konser nin suunnitelmiin kuuluu tänäkin vuonna markkinaaseman edelleen vahvistaminen USA:ssa. n vakavaraisuus mahdollistaa suuren in vestointiohjelman läpiviemisen Fiskarsissa ja Billnäsissä. Myös muutoin tulevat konsernin investoinnit huomattavasti ylittämään edellisten vuosien tason. Sidotulle pääomalle asetettu tuottovaatimus edel lyttää tiukkaa pääoman käytön valvontaa. Panosta malla keskijohdon koulutukseen pyritään myötävai kuttamaan tulosyksiköiden tavoitteiden saavuttami seen. Yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin arvopaperipörs sissä oli markkaa. Osakkeita myytiin (8 474), mikä vastasi 8,7 % yhtiön koko osakekannasta. Kurssi oli vuoden alussa 230 mk ja vuoden lopussa (emission jälkeen) 259 mk. Korkein noteeraus vuoden aikana oli 330 mk ja alhaisin 20 mk. Verotusarvo 3.2. oli 245 mk (206). Yhtiön osakepääom a korotettiin, ja se koostuu nyt kappaleesta osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon vuodelta, sekä kappaleesta osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon vuodelta 984. Osakkeiden nimellisarvo on mk. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 845 ( 024) rekiste röityä osakkeenomistajaa. YHTIÖN OSAKKEET JAKAANTUIVAT OSAKERE KISTERIN MUKAAN 3.2. SEURAAVASTI: Sekä Ovakon että MetsäSkogbyn näkymät ovat parantuneet. Liikevaihto Muuttuvat ja kiinteät kulut Aineet ja tarvikkeet Palkat Henkilösivukulut Vuokrat Muut muuttuvat ja kiinteät kulut Valmistus omaan käyttöön Varaston muutos Yksityishenkilöt Säätiöt ja muut yleis hyödylliset järjestöt Liikeyritykset Pankit ja vakuutuslaitokset 67,5 8,2 79,4 8, 6,6 7,7 9, 3,4,0.0 n liikevaihdon odotetaan vuoden 984 aikana nousevan runsaat 0 % ja käyttökatteen suunnilleen samassa suhteessa. n rahoi tusasema tulee säilymään hyvänä huolimatta siitä, että suunniteltu kasvu sekä investoinnit ja yrityshankinnat tulevat lisäämään sidottua pääomaa Käyttökate Suunnitelman mukaiset poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot Korkotuotot Lainojen kurssitappiot Korkokulut Muut tuotot ja kulut Muut tuotot Muut kulut Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Varausten muutos Toimintavaraus Varastovaraus Luottotappiovaraus Verot Tilikauden voitto Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus KURSSIKEHITYS UNITAKSEN OSAKEINDEKSIN MUKAAN (975= ) Osuus osakepääomasta % Viralliset tuloslaskelmat ja taseet on tässä ryhmitelty uudelleen rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistojen osalta, jotta esitystapa vastaisi paremmin kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä. i..n Fiskars I U nitaksen y le isin d e ksi 0

8 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA Rahoitusomaisuus Kassa ja pankkisaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Ennakkomaksut Siirtosaamiset Osakeantisaamiset Muut rahoitusvarat Vaihtoomaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmisteet ja puolivalmisteet Käyttöomaisuus Keskeneräiset työt Maa ja vesialueet Arvonkorotus Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja laitteet Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Ennakkomaksut Siirtovelat Rahoitusvekselit Pitkäaikaisten lainojen kuoletukset Muut lyhytaikaiset velat Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Obligaatiolainat Muut pitkäaikaiset velat Varaukset ja kertynyt poistoerotus Toimintavaraus Varastovaraus Luottotappiovaraus Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Uusanti Vararahasto Muu sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Käyttämättömät voittovarat Tilikauden voitto

9 RAHOITUSLASKELMAT EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Rahan lähteet Toiminnasta Käyttökate Rahoitusnetto Verot Toiminnasta yhteensä Muut tuotot ja kulut Käyttöomaisuuden myynti Osakeanti Nostetut pitkäaikaiset lainat Vähemmistöosuuksien vähennys 03 Muuntoero Rahan lähteet yhteensä Rahan käyttö Investoinnit Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Osingot Muu oman pääoman muutos Rahan käyttö yhteensä Nettokäyttöpääoman muutos Nettokäyttöpääoman muutoksen erittely Rahoitusomaisuus Vaihtoomaisuus Lyhytaikaiset velat f Liikevaihto Muuttuvat ja kiinteät kulut Aineet ja tarvikkeet Palkat Henkilösivukulut Vuokrat Muut muuttuvat ja kiinteät kulut Valmistus omaan käyttöön Varaston muutos Käyttökate Suunnitelman mukaiset poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot Korkotuotot Lainojen kurssitappiot Korkokulut Muut tuotot ja kulut Muut tuotot Muut kulut Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Varausten muutos Toimintavaraus Varastovaraus Verot Viralliset tuloslaskelmat ja taseet on tässä ryhmitelty uudelleen rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistojen osalta, jotta esitystapa vastaisi paremmin kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä. 4 5

10 EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA Rahoitusomaisuus Kassa ja pankkisaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Ennakkomaksut Siirtosaamiset Osakeantisaamiset Muut rahoitusvarat Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Ennakkomaksut Siirtovelat Rahoitusvekselit Pitkäaikaisten lainojen kuoletukset Muut lyhytaikaiset velat Vaihtoomaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmisteet ja puolivalmisteet Käyttöomaisuus Keskeneräiset työt Maa ja vesialueet Arvonkorotus Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja laitteet Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Obligaatiolainat Muut pitkäaikaiset velat Varaukset ja kertynyt poistoerotus Toimintavaraus Varastovaraus Luottotappiovaraus Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Uusanti Vararahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Vapaa oma pääoma Käyttörahasto Muut rahastot Käyttämättömät voittovarat Tilikauden voitto

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Palkat Valmistuspaikat Muut palkat Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on esitetty välittömiin hankinta tai valmis tuskustannuksiin kirjanpidolliset poistot vähennettyinä. Kuluvasta käyttöomaisuudesta on tehty taloudelliseen käyttöikään perustuvat poistosuunnitelmat. Kirjanpidollis ten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus esitetään tuloslaskelman kohdassa tilinpäätössiirrot. Kirjanpidollis ten ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus esitetään taseen vastaavissa yhtenä eränä ryhmässä käyttöomaisuus. Taseen vastattavissa poistoerojen kerty nyt määrä esitetään varauksissa. n kotimaisten yhtiöiden kiinteän omaisuuden arvonkorotukset esitetään konsernitaseen vastattavissa muussa sidotussa omassa pääomassa. n ta seessa arvonkorotukset merkitään arvonkorotusrahas toon sidotussa omassa pääomassa. Konsolidoidut yhtiöt tilinpäätökseen on sisällytetty kaikki konserniyhtiöt, joissa emoyhtiö suoraan tai välillisesti hallitsee yli puolta kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Poikkeuk sen tekee syksyllä toimintansa aloittanut Fiskars Nederland B.V. Fiskars Nederland B.V:n vaikutus konser nin vapaaseen omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen on vähäinen. Tilikauden aikana hankitun Flnnovatlon S.A.R.Ln luvut sisältyvät konsernitilinpäätökseen hankintahetkestä al kaen. ssa el ole merkittäviä vähemmistöosuuksia. Konsolidointi Sisäiset liiketapahtumat Sisäiset liiketapahtumat, kuten konsernin sisäinen myynti ja ostot, konsernlyhtlölden väliset saatavat ja velat sekä konserniyhtlöstä hankitun vaihtoomaisuuden arvoon si sältyvä kate on eliminoitu. Eläkekustannukset Henkilökunnan eläketurva on pääosin hoidettu vakuu tuksin. Muut kuin työajalta maksetut palkat Palkat työajalta Varaukset Suomen ja eräiden muiden maiden verolainsäädäntö mahdollistaa varauksien tekemisen vuosituloksesta. Sidotun pääoman tuotto n sidotun pääoman tuoton laskennassa otetaan huomioon tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja lisättynä korkokuluilla. Näin saatu tulos oikaistaan vähentämällä metsätulot ja osingot sekä eliminoimalla tuloslaskelman erä "Muut tuotot ja kulut". Pääoman laskennassa vähennetään taseen loppusum masta eiteolliseen toimintaan kuuluva maaomaisuus ja osakkeet. Tuotto lasketaan edellisen vuoden ja tilinpäätösvuoden lopun em. tavalla lasketun pääoman keskiarvolle. Ulkomaanrahan määräisten tytäryhtiötilinpäätösten muuntaminen Suomen rahaksi Ulkomaan tytäryhtiöiden tilinpäätökset on muutettu Suo men rahaksi käyttäen tilinpäätöspäivän virallista ostokurssla. Valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet hankinta hetken oman pääoman muutokset on otettu huomioon siten, että kurssitappiot on kirjattu konsernin vapaan oman pääoman vähennykseksi, kun taas kurssivoitot on kirjattu konsernin sidotun pääoman lisäykseksi Henkilösivukulut Suomessa Muut kuin työajalta maksetut palkat Sosiaaliturvamaksut Eläkekustannukset Kertamaksut ennen aikaisista eläkkeistä Siirto eläkesäätiöön Muut henkilösivukulut Muut tuotot ja kulut Käyttöomaisuuden myyntivoitot yhteensä tmk on edellisestä vuodesta poiketen viety käyttörahastoon Verot Edellisestä vuodesta poiketen veronpalautukset aikaisemmilta kausilta 84 tmk on viety käyttörahastoon Saatavat konserniyhtiöiltä ja velat konserniyhtiöille 3. Varaston ja varauksien muutos Kurssieroista ja uusien tytäryhtiöiden hankinnasta johtuen varaston ja varauksien muutos ei ole täsmäytettävissä taseiden vastaaviin muutoksiin. Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Ostovelat Lainasaamiset Lainasaamiset konsernin johdolta olivat vuonna 386 tmk. 4. Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Kirjanpidolliset poistot Laskennalliset poistot (Mmk) Realisoituneet kurssitappiot 405 Realisoitumattomat kurssitappiot 807 Kurssitappiot Pitkäaikaisten lainojen kurssitappiot jakaantuivat seuraavasti realisoituneisiin ja realisoitumattomiin: 9 37 Hallituksille ja toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna tmk (konserni) ja 526 tmk (emoyhtiö). n keskimääräi nen henkilöstömäärä oli 785 ja emoyhtiön 596. Ulkomailla Osakkeenomistuksen eliminointi Konsernlyhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen elimi noinnissa on käytetty hanklntamenomenetelmää. Tilikau den aikana hankitun Flnnovation S.A.R.L:n osakkeiden hankintahinnan ja hanklntahetken oman pääoman erotus on kokonaisuudessaan kirjattu goodvvillpoistona kuluksi. Muut konserniin kuuluvat yhtiöt ovat emoyhtiön perusta mia, ja niiden hankintahetken oma pääoma vastaa osakkeiden kirjaarvoa emoyhtiön taseessa. Kuten edellisenäkin vuonna kirjanpidolliset poistot vastaavat elinkeinove rolain ja vastaavien ulkomaisten säännösten mukaisia enimmäispoistoja. YLEISET TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET ,5 25,9 6,6 9,7. Varastot n varastoarvoon sisältyy Oy Predium Ab:n myytäväksi tarkoitettu maaomaisuus. 2. Käyttöomaisuus Bruttoinvestoinnit Arvonkorotus Muu muutos Kirjanpidossa tehdyt poistot Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan alkuperäisestä hankintamenos ta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Suunnitelman mukaiset poistot ovat tasapoistoja. Poistoprosentit ovat rakennusten osalta 3 4 % ja koneiden sekä kaluston osalta %. Laskennalliset poistot on laskettu jälleenhankintaarvoista, jotka on saatu korottamalla alkuperäisiä hankintahintoja indeksein. Vaihtoomaisuuden arvostusperiaatteet n ja konsernin kotimaisten konsernlyhtiöiden vaihtoomaisuus on arvostettu välittömiin valmistus ja hankintakustannuksiin FIFOperiaatetta noudattaen. Ulko maisten tytäryhtiöiden osalta on noudatettu kunkin maan käytäntöä, jolloin eräissä tapauksissa myös osuus välilli sistä valmistus ja hankintakustannuksista otetaan huo mioon Kirjanpidollisten poistojen erittely Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja laitteet Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Osakkeet Goodwill Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat ssä on valuuttamääräiset saamiset ja velat kirjattu tilinpäätöspäivän viralliseen kurssiin. Sekä realisoi tuneet että realisoitumattomat kursslerot on kirjattu tulos laskelmaan. Kirjanpidolliset poistot yhteensä Kiinteän omaisuuden ja osakkeiden verotusarvot: Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Osakkeet ja osuudet Lisäys / Vähennys Varaukset Toimintavaraus

12 Varastovaraus.. Lisäys / Vähennys Muu muutos Luottotappiovaraus.. Lisäys / Vähennys Osinko Muu muutos Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma yhteensä Kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus Voittovarat Tilikauden ed. vuosilta voitto Vapaa oma pääoma Oma pääoma yhteensä Sisäisen osakeomistuksen eliminoinnin yhteydessä syntyneitä kurssivoit toja sisältyy muuhun sidottuun omaan pääomaan 3 97 tmk. Vastaavasti kurssitappiot ovat vähentäneet vapaata omaa pääomaa 436 tmk. 4. Obligaatiolaina llä on tmk:n määräinen obligaatiolaina. Lainan korko on 9,75%. Laina on laskettu liikkeelle.2.978, ja lainan viimeinen lyhennyserä lankeaa Lainan lyhytaikainen osa esitetään muissa lyhytaikaisissa veloissa 5. Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset ja muut vastuut Kiinnitykset omasta velasta Vastuusitoumukset konsernlyhtiöiden puolesta muut Vekselivastuut ja diskontatut osa maksusopimukset konserniyhtiöiden puolesta muut Osake pääoma Rahastoanti Uusanti Arvonkorotus Siirto käyttö rahastoon Uusanti Vararahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Sidottu oma pääoma yhteensä Osakepääoma Uusanti (NLG) 800 (FRF) Muut osakkeet ja osuudet Ovako Oy Ab Oy MetsäSkogby Ab Starckjohann Telko Oy Rautaruukki Oy Uusi Suomi Oy Tietotehdas Oy Procons Oy Oy Liikkeenjohdon Koulutuskeskus Ab VVHkinsonFiskars B.V. Suomen Vientiluotto Oy Oy Finnish Design Center Ab Käyttö rahasto Muut rahastot Käyttö mättömät voittovarat Tili kauden voitto Osakkeet kiinteistöyhtiöissä 2,3 49,7 X 50,0 X 0, Osakkeet ja osuudet yhteensä, Fiskars Oy Ab.. Siirto sidotusta omasta pääomasta Käyttöomaisuuden myyntivoitot Verot aikaisemmilta vuosilta Sosiaalisiin tarkoituksiin Osinko Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma yhteensä yhtiöiden omistamat osakkeet muissa yhtiöissä Osakkeet kiinteistöyhtiöissä Osakkeet muissa yhtiöissä Osakkeet ja osuudet yhteensä, konserni Muut osakkeet ja osuudet X X (NLG) / Puhelinosuudet ,5 50,0 8, VaraMuu sidottu rahasto oma pääoma Muutokset konsernin omassa pääomassa (USD) (USD) (DKK) 500 (NOK) (SEK) 49 (DEM) (x=alle %) Oma pääoma yhteensä Kirjan pito arvo Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma 6. Eläkevastuu yhtiön eläkesitoumuksista eläkesäätiön vastuuvajaus.. Rahastoanti Uusanti Arvonkorotus Muu muutos 99,7 99 Nimellis arvo ( 000 mk tai valuut.) Osakkeet konserniin kuuluvissa kiinteistöyhtiöissä Sidottu oma pääoma Osuus % osake pää omasta Osakkeet konserniyhtiöissä Fiskars Manufacturing Corporation, USA Fiskars Sales Corporation, USA Fiskars A/S, Tanska Fiskars A/S, Norja Fiskars AB, Ruotsi Fiskars GmbH, LänsiSaksa Fiskars Ges.m.b H., Itävalta Fiskars Nederland BV, Hollanti Finnovation SARL, Ranska Oy Predium Ab Elesco Oy Oy Filektron Ab Oy Ferraria Ab Oy Metra Ab Ab Äbo Bätvarf Turun Veneveistämö Oy Osakkeita kpl 8. Muutokset emoyhtiön omassa pääomassa Sidottu oma pääoma Käyttöomaisuusosakkeet 2

13 TILINTARKASTUSKERTOMUS YHTIÖKOKOUKSET VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Toukokuun. päivänä pidetyssä yhtiöko kouksessa vahvistettiin vuoden tilinpäätös hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinkona pää tettiin maksaa 7 % eli 7 mk osaketta kohden, yhteensä mk. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Jacob von Julin, Jarl G ripenberg ja Jarl Engberg valittiin yhtiökokouksessa uudelleen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen dipl.ekon. Eric Haglund, KHT, dipl.ekon. Brita HisingerJägerskiöld ja dipl.ekon. Christian Hildén. Varatilintarkastajiksi valittiin uudelleen kauppat. maist. Henry Lind, KHT, dipl.ins. Peter Hartwall ja dipl.ekon. Krister Hamberg, KHT. Lokakuun 3. päivänä pidettiin Fiskarsissa ylimääräinen yhtiökokous. Kokous päätti osakeannista, jolla yhtiön osake pääomaa korotettiin yhteensä markkaa markkaan. Osakeanti suoritettiin markan rahastoantina ja mar kan uusmerkintänä. Yhtiökokous päätti lisäksi vuotismerkkipäivän johdosta luovuttaa yhtiön omasta pääomasta mk käytettäväksi sosiaalisiin tarkoituksiin yhtiön koti paikkakunnalla Pohjassa. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön toiminimen muut tamisesta Fiskars Oy Ab:ksi. Yhtiökokouksen päätyttyä osakkaat tutustuivat vuotismerkkipäivän johdosta järjestettyyn tuotenäyttelyyn Stenhusetissa Fiskarsissa. Olemme tarkastaneet Fiskars Oy Ab.n vuoden tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen ja kirjanpi don sekä hallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyt tämässä laajuudessa. EMOYHTIÖ Tilinpäätös, joka osoittaa voittoa tilikaudelta ,85 markkaa, on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Koska tarkastuksemme ei ole antanut aihetta huo mautuksiin kirjanpidon, tilinpäätöksen tai hallinnon suhteen, puollamme tuloslaskelman ja taseen vahvistamista, vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäse nille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tili kaudelta. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE KONSERNI Edellisten vuosien voittovarat Tilikauden voitto Edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, emoyhtiön oma pääoma voitonjaon jälkeen on 36,5 Mmk. mk ,57 mk ,85 Oma pääoma jakautuu seuraavasti: milj. mk mk ,42 n vapaa pääoma on Hallitus ehdottaa että yhtiöjärjestyksen mukaan maksetaan voitosta 4 % korkoa osinkoon oikeutta valle osakepääomalle lisäksi maksetaan osinkona 5 % eli yhteensä 9 % osak keiden nimellisarvosta käyttämättömien voitto varojen tilille jätetään 25 milj. mk SIDOTTU OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Vararahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot mk ,00 mk ,00 VAPAA OMA PÄÄOMA Käyttörahasto Käyttämättömät voittovarat mk ,42 Yhteensä tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. n vapaa oma pää oma on esitetty konsernitaseessa osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Puollamme konsernituloslaskelman ja konsernita seen vahvistamista ,5 4, 57, ,2 Helsingissä maaliskuun 9 pnä 984 3,9 35,9 3.8 Brita HisingerJägerskiöld 2, ,8 3J3 6,6,4 24, 8,0 36,5 92,8 Eric Haglund KHT Helsingissä 8. pnä maaliskuuta 984 Jacob von Julin Göran J. Ehrnrooth Jarl G ripenberg Robert G. Ehrnrooth Thomas Tallberg Lauri Kalima Jarl Engberg Reijo Kaukonen toimitusjohtaja Christian Hildén

14 KULUTUSTAVARARYHMÄ sekä saksien teroitintupen, joiden alkumenestys markkinoilla oli hyvä. Saksitehtaiden tuottavuuskehitys jatkui suotui sana. Kulutustavararyhmän osuus koko konsernin myynnistä oli 42 % Myynti, Mmk josta ulkomailla Henkilöstö VEITSIEN TEKNOLOGIA UUDISTUU % 700 Veitsien myynti ei kehittynyt odotetulla tavalla. Mark kinoilla vallitsi voimakas hintakilpailu, johon Fiskars ei voinut täysipainoisesti vastata. Veitsitehdas siirtyi vuoden vaihteessa uusiin ajan mukaisiin tuotantotiloihin Fiskarsissa, mikä rajoitti osaksi tuotantomahdollisuuksia, mutta tuotantome netelmien uusiminen parantaa kilpailukykyä oleelli sesti lähivuosina. Tuotekehitysyhteistyön tuloksena syntyi myös uusia veitsituotteita, joita markkinoidaan ryhmän kaikilla myyntialueilla. RIPEÄTÄ KASVUA PÄÄMARKKI NOILLA TYÖKALUJEN VALIKOIM A JA KÄYTTÄJÄKUNTA LAAJENEE Fiskarsin kulutustavaroiden myynnin suotuisa kehi tys jatkui. Tuotelinjojen yhteinen myynti lisään tyi 32 prosenttia edellisvuodesta ja ylitti tavoitteensa. Etenkin saksien myynti kasvoi nopeasti Suomessa, LänsiEuroopassa ja USA:ssa. Ulkomaan myynnin osuus Fiskarsin saksien tuo tannosta on runsaat 90 prosenttia, veitsistä noin kaksi kolmannesta ja kehyksistä ja listoista noin puolet. Ryhmän toiminnan kansainvälistäminen edistyi suunnitelmien mukaan. Fiskarsin omistukseen siirtyi v. aikana maahantuojayhtiö Ranskassa ja v. 984 alussa maahantuojayhtiö Englannissa. Omien myyntiyhtiöiden toiminta käynnistettiin Hollannissa ja Ruotsissa. Perinteisten käsityökalujen, kuten vasaroiden ja kirveiden markkinat muuttuvat hitaasti. Halpatuonti Suomeen oli kasvava uhkatekijä. Eräiden kohdemai den poliittiset ja taloudelliset vaikeudet jarruttivat Fiskars for Forestry and Farming tuotteiden toimi tusaikatauluja. Vuoden 984 alussa Oy Rahkola Ab:n osakekan ta siirtyi Fiskarsin omistukseen. Tämä tuotepohjan laajennus edistää osaltaan kansainvälisestikin kilpailukykyisemmän Fiskarsin käsityökaluohjelman kehittämistä. USA:ssa hankitun työkalutoiminnan ja Billnäsin työkaluvalmistuksen välisen yhteistyön odotetaan antavan Fiskarsille mahdollisuuksia kilpailla myös Euroopan kasvavassa teeseitse sektorissa. Billnä sin tehtaiden uusimiseen tähtäävä suunnittelutyö jatkui tarkoituksena siirtyä toteutusvaiheeseen v. 984 aikana. TOIMINTA LAAJENEE USA:SSA Fiskars Manufacturing Corporation (FMC) USA:ssa jatkoi voimakasta ja suotuisaa kehitystään laajen taen markkinoitaan ja tuotevalikoimaansa. Saksien ja veitsien lisäksi yhtiö siirtyi myös teeseitse työka lujen alueelle ostamalla innovatiivisia käsityökaluja valmistavan S/VTool Inc in toiminnan. Määrätietoisella tuotekehityksellä, aggressiivisella markkinoinnilla ja rohkeilla investoinneilla Fiskars on vuodesta 978 kasvanut yhä voimakkaammaksi merkkitavaran tuottajaksi USA:ssa, maailman suu rimmilla ja samalla vaativimmilla kulutustavaramarkkinoilla. Myynti v. ylitti Mmk:n rajan. KEHYSLISTATEHDAS UUSII TUOTANTOAAN JA VALIKOIM IAAN Vaikka USA:n ja Englannin markkinoilla toteutetut toimenpiteet kasvattivat tilauskantaa vuoden lopulla, kehyslistatehtaan myynti ei kehittynyt odotetusti. Tuotekehitysohjelma, jolla mukaudutaan nopeasti muuttuviin kulutustottumuksiin Pohjoismaissa ja Län sieuroopassa, on käynnistetty. Samalla tuotantotek nologiaa uusitaan kansainvälisen kilpailukyvyn pa rantamiseksi. SAKSET MAAILMANTUOTE Fiskars menestyy Yhdysvaltain kuluttajamarkkinoilla. n tytäryhtiö Fiskars Manufacturing Corpora tion tuottaa omissa tehtaissaan saksia, veitsiä ja työkaluja ja on kasvattanut nopeasti niiden markkinaosuuk sia. Perinteisten kotimaisten työkalujen käyttö laajenee lisääntyvän vapaaajan myötä. Fiskars saavutti Suomessa saksien uuden myyntiennätyksen, ja myynti ylitti aikaisemman tason myös kolmella suurella markkinaalueella: Englannissa, LänsiSaksassa ja Ranskassa. Suomen ja USA:n tehtaiden tuotekehitysyhteistyön tuloksena Fiskars toi markkinoille uusia tuottei ta, kuten keittiösakset, yleisleikkurin, puutarhasakset FISKARSLAATU SAA JULKISTA TUNNUSTUSTA Suomen Laatuyhdistys myönsi vuoden palkin tonsa Fiskarsille tunnustuksena saksitehtaan laa dunvalvonta ja kehittämisohjelmasta. 25

15 ELEKTRONIIKKARYHMÄ suunnitelmien mukaan, jolloin alkuvuonna esiinty neet toimitusviivästymät kyettiin kuromaan kiinni. Elektroniikkaryhmän osuus koko konsernin myynnistä oli 6 % Myynti, Mmk josta ulkomailla Henkilöstö KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN SUUNNITTELU VAUHDITTI VIENTIÄ % 290 Fiskars säilytti vankan asemansa kotimaan liikenteenohjausjärjestelmien toimittajana. Helsinkiin ja Espooseen toimitettiin FTCtietokonekeskukset. Vienti kasvoi kuitenkin kotimaan myyntiä nopeam min. Norjan toimitukset lisääntyivät merkittävästi, ja Fiskars on siellä edelleen markkinajohtaja. Ruotsissa ja Tanskassa myynti saavutti edellisvuoden tason. Irlannin markkinoilla Fiskars menestyi edelleen ankarasta kilpailusta huolimatta. Lähiidän markkinoita varten käynnistettiin yhteis työprojekti, josta odotetaan tuloksia 984. Tuotelinjan tuottavuutta paransivat huomattavasti edellisenä vuonna suoritetun tuotevalikoiman keskit tämisen johdosta lyhentyneet läpimenoajat. Asia kaslähtöinen ja käyttäjäystävällinen tuotekehitys jat kui aikaisemmin omaksuttujen periaatteiden mu kaan. KAIKKI TUOTELINJAT YLITTIVÄT TAVOITTEENSA Käyttöalueiden tiukka rajaaminen, tuotevalikoiman johdonmukainen keskittäminen ja näissä puitteissa toteutettu aktiivinen kehitystyö ja markkinointi ovat luoneet edellytykset Fiskarsin ammattielektroniikan hallitulle kasvulle. Teholaitteiden, liikenteen ohjauslaitteiden, koteloi den ja kehitystuotteiden tuotelinjat kehittyivät ennakoitua paremmin. Elektroniikkaryhmän koko naismyynti lisääntyi 2 prosenttia edellisvuodesta. Panostuksia tuotekehitykseen ja niihin liittyviin markkinatutkimuksiin lisättiin vuoden aikana merkit tävästi. Ryhmän tavoite kilpailla valittujen markkina rakojen kansainvälisen sarjan kärkipaikoista edellyt tää kehityspanoksen ylläpitämistä jatkossakin kor kealla tasolla. MARKKI N AKESKITYKSELLÄ NOPEAAN KASVUUN Viennin osuus sähkölaitteita suojaavien koteloiden myynnistä ylitti 70 prosenttia. Viime vuonna markki noinnin toimenpiteet keskitettiin erityisesti Pohjois maihin ja Eurooppaan, ja näiden ansiosta myynti kasvoi ripeästi. Asetetut tavoitteet ylitettiin huomatta vasti. Tammisaaren tehtaan kapasiteettia laajennettiin uusimalla konekantaa ja soveltamalla uusinta tekno logiaa. Tuottavuutta ja kannattavuutta paransi kor kea toimintaaste ja tiukka kustannusten hallinta. HUIPPUTEKNOLOGIAN LAITETOIMITUKSIA USEAAN M AAHAN Tehoelektroniikkatehdas vahvisti asemiaan alansa tärkeimpänä suomalaisena valmistajana. Keskeyty mättömän virransyötön järjestelmiä (UPS) toimitettiin kotimaahan varmistamaan tietokonejärjestelmien ja voimalaitosten automaatiojärjestelmien sähkönsyöttö. Useat suomalaisilla telakoilla valmistuvat laivat varustettiin Fiskarsin UPSlaitteilla. Kymmeniä uusia puhelinkeskusten virransyöttöjärjestelmiä asennettiin kotimaisiin ja Neuvostoliit toon toimitettaviin keskuksiin. Elektroniikkateollisuu den laitevalmistajille toimitettiin tuhansia tehoyksiköitä. Tuotekehityksessä keskityttiin uudistamaan UPStuotteiden rakenteita ja komponenttiteknologiaa. Tuotannon ja toimituskyvyn tehostaminen edistyi UUSIA KEHITYSTUOTTEITA LASKUTUKSEEN 984 Erityisprojekteihin keskittynyt kehitystuotteiden tuo telinja kehitti elektroniikan ja mekanisoinnin osaamisen järjestelmiä. Linja sai merkittäviä tilauksia, joiden laskutus toteutuu alkaneena tilivuotena. Tietojen käsittelyn ja tietoliikenteen huima kasvu vauhdittaa Fiskarsin elektroniikkaryhmän kehitystä. Innovatiiviset panostukset kapeille erikoisaloille ovat tehneet tuotelinjoista omien alojensa markkinajohtajia. 27

16 INVESTOINTITAVARARYHMÄ macsjärjestelmä. Tuottavuuden myönteinen kehitys jatkui menetelmien määrätietoisen kehittämisen tu loksena. Investoi ntltavarary hmän osuus koko konsernin myynnistä oli 29 % Myynti, Mmk josta ulkomailla Henkilöstö PARTIOVENE TURUN JA INHAN YHTEISTYÖNÄ % 50 Veneveistämö jäi jälkeen vuoden myyntitavoit teista, koska etenkin pelastusveneiden markkinat pysyivät heikkoina kansainvälisen telakkakriisin joh dosta. Fiskars sai rajavartiolaitokselta haasteellisen ti lauksen, jonka prototyyppi ja ensimmäinen vene useamman kappaleen sarjasta toimitettiin tilaajalle. Tältä alumiinirunkoiselta partioveneeltä edelly tettiin monipuolista liikkuvuutta ja luotettavaa raken netta. Inhan tehtaiden Bustertuotannosta saamia kokemuksia sovellettiin rungon valmistukseen, kun taas Turun veneveistämö vastasi veneen suunnitte lusta, kokoonpanosta ja varustelusta. Merivoimille jatkettiin veneveistämön ja kehitystuotteet tuotelinjan yhteistyönä toteuttamien kevei den miinanraivaajien toimituksia. KYSYNTÄ LAIMEAA, INVESTOINNIT VIIVÄSTYIVÄT Useimpien tuotteiden osalta kokonaiskysyntä v. oli heikkoa. Tuotelinjojen myynnin kehitys oli epäyhtenäistä ja koko ryhmän kasvu 0 prosenttia edellisvuodesta. Loppuvuodesta USA:ssa ja Ruotsissa alkanut paraneva suhdanne alkoi vaikuttaa tuotteiden ky syntään, mistä johtuen tilauskanta kehittyi suotuisas ti ja ryhmä ylti myyntitavoitteeseensa. VENEITÄ VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN NOSTUREILLA MENESTYSTÄ NAAPURIMAISSA Fiskars toimitti entiseen tapaan pelastusveneitä öljynporauslautoille ja suuriin risteilyaluksiin. Turun veneveistämö sai kovan kansainvälisen hintakilpailun jälkeen pelastusvenetilaukset VVärtsilän telakoilta Silja Unelle ja SF Unelle toimitettaviin autolauttoihin. Hyötyveneiden tuotekehityksessä ja prototyyp pien kokeilussa on keskitytty uusien merenkulun luokitusnormien vaatimuksien huomioimiseen. Puutavaranostureiden myyntiä Ruotsissa vauhditti kruunun devalvaation jälkeinen metsäteollisuuden nopea nousu. Kysyntä kasvoi ja Fiskars kykeni lisäämään markkinaosuuttaan. Norjassa tehostettiin nostureiden markkinointia, ja tilauskanta kehittyi suotuisasti. Huolimatta Suomen ja Neuvostoliiton välisen kau pan tämänhetkisestä tasapainottom uudesta säilyi nosturien toimitusvolyymi Neuvostoliittoon edellis vuosien tasolla. INHA PANOSTI KEHITYSTYÖHÖN UUTUUKSILLA HYVÄ VASTAANOTTO Busteravomoottoriveneet vahvistivat asemaansa kotimaan markkinajohtajina. Ruotsin markkinointia tehostettiin. Kokoonpanosuunnitelmia etäisimmillä markkinoilla kehitettiin. Rakennustarvikkeiden tuotekehitys eteni suunni telmien mukaan ja Fiskars toi vuoden lopulla markki noille uuden malliston erikoisradiaattoreita. Pohjois maiden ja Englannin vientiin tehtiin merkittäviä panostuksia. Nosturien tuotekehityksessä on korostettu laitteiden kestävyyttä, toimintavarmuutta ja helppoa huoltoa. Vuoden vahvoja näyttöjä olivat uusi F 50nosturi sekä metsäkonekahmarit N 25 ja N 35. Kotimaassa saivat Fiskarsin uudet teollisuusnosturit hyvän vastaanoton. Asiakaspalvelua ja tuotannon ohjausta on tehos tettu ottamalla käyttöön uusi reaaliaikainen Pro Fiskarsin in käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Nämä ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä mm. metsätalouden ja merenkulun vaihtelevissa ja usein vaikeissa olosuhteissa. 29

17 KIINTEISTÖRYHMÄ Jakelualueellaan Fiskars toimitti sekä teollisille että yksityisille kuluttajille MWh, mikä oli MWh enemmän kuin edellisen vuoden määrä. Kiinteistöryhmän osuus koko konsernin myynnistä oli 7 % Myynti, Mmk Henkilöstö KIINTEISTÖPALVELUILLA VILKAS VUOSI Kiinteistöpalvelut keskittyivät Fiskarsin kylän kunnal listeknisiin muutostöihin sekä konepajan kokoonpa nohallin muuttamiseen veitsitehtaan tuotantotiloiksi. PREDIUM TOTEUTTI SUUNNITELMIAAN MAAOMISTUS KASVOI Prediumin kaavoittamilla ja viranomaisten virkistys käyttöön vahvistamilla Tammisaaren ja Tenholan rantakaavaalueilla myytiin yhteensä 78 raken nuspaikkaa. Predium rakensi kyseisille alueille erilai sia palvelupisteitä. Sen jälkeen kun Prediumin suun nittelemat rantakaavat vahvistettiin, rakennuspaikko ja on myyty kaikkiaan 344 kpl. Yhtiö myi maaalueita yhteensä 4 hehtaaria ja metsäalueita ostettiin 50 hehtaaria. Pohjan kunnan kanssa solmittiin alustava sopimus huomattavasta historiallisten rakennusten ja niihin liittyvän n. 25 ha:n maapohjan kaupasta. MAATALOUDESSA HYVÄ VUOSI Fiskarsin tilojen yhteinen viljelyala oli 580 hehtaaria ja tuotanto oli voimakkaasti keskittynyt puimurilla korjattaviin kasveihin eli pääasiassa viljan viljelyyn. Vuoden sääolot suosivat viljelykasvien kasvua ja korjuuta. Viljan laatu oli korkea. Suhteessa satoon jäivät korjuukustannukset alhaisiksi. METSÄSSÄ HAKKUUT ENNALLAAN Fiskars vastasi sekä omien metsiensä että sopimus ten puitteissa eräiden lähialueitten yksityismetsien hoidosta. Yhtiön metsäomaisuus lisääntyi e.m. kau palla, ja kasvavan metsän kokonaispintaala oli noin hehtaaria. Omien metsien hakkuut, yhteensä noin (3 600) kuutiometriä, alittavat metsänhoitosuunni telmassa lasketun kasvun, joka on keskimäärin yli 5 m3 hehtaarilta. SÄHKÖN JAKELU KASVOI Fiskarsin vakavaraisuuden perustana on myös huomattava maaja metsäomaisuus. Näitä resursseja hyödynnetään tuottamalla ulkopuolisille kuluttajille ja omaan käyttöön puuta, maataloustuotteita ja sähköä. Pyrkiessään liiketoiminnallisiin päämääriin Fiskars vaalii samalla alueittensa maisemaja kulttuuriarvoja. Fiskarsin kolme vesivoimalaa (Billnäs, Äminnefors ja Fiskars) tuottivat sähköä yhteensä megawattituntia (MWh), mikä oli MWh vähemmän kuin. Tuotannon väheneminen johtui vesiolosuhteista. Fiskarsin m etsä t o vat B illnä sin m etsätyökalujen tuotekehityskenttää. 3

18 YHTIÖN JOHTO KANSAINVÄLINEN MYYNTI Hallituksen puheenjohtaja Göran J. Ehrnrooth ELEKTRONIIKKARYHMÂ Toimitusjohtaja Finanssi Osto Henkilöstö Lakiasiat, johtok. siht. Kehitys Teknologia FSystems Reijo Kaukonen YHTEISET TOIMINNOT Juha Toivola * Nils Eklund Osmo Huttunen KurtErik Forsstedt Mauno Rautiainen ' Olof Dahlqvist Raimo Laurila KULUTUSTAVARARYHMA Teholaitteet Liikenteenohjauslaitteet Kotelot Kehitystuotteet Kimmo Pökkinen Pekka Kurki Christian Elfving * Pekka Pylkkänen IN VESTOINTITAVARARYH M Ä Nosturit Inhan tuotteet Pelastus ja palveluveneet KIINTEISTORYHMÄ Väinö Korpeinen Pauli Lantonen Aapo Latvalahti Kiinteistöryhmä Olof Bruncrona * USA 45 % SKANDINAVIA 20 % LÄNSIEUROOPPA 20 % NEUVOSTOLIITTO JA MUUT SEVMAAT 3 % Sakset, veitset, työkalut Sakset ja veitset, USA Kehykset ja listat Lars Palmgren * Wayne Fethke * KarlGustav Gummerus * Johtokunnan jäsen MUUT 2 % FISKARSIN TOIMIPAIKAT SUOMESSA Keskuskonttori, Mannerheimintie 4 A, PL 235, 000 Helsinki 0. Puh. (90) Telex fhels sf. KULUTUSTAVARARYHMÄ Elesco, Soukantie 3, Espoo 36. Saksitehdas, 0330 Billnäs. Puh. (9) Telex 357 fbill sf. Sakari Gröhn Puh. (90) Telex fhels sf. Pekka Pylkkänen Veitsitehdas, 0470 Fiskars. Puh. (9) Telex 364 fmek sf. Birger Ahlskog Billnäsin tehtaat, 0330 Billnäs. Puh. (9) Telex 357 fbill sf. Hans von Konovv Työkalutehdas, 0330 Billnäs. Puh. (9) Telex 357 fbill sf. Sakari Gröhn Pohjan konttori, 0330 Billnäs. Puh. (9) Telex 357 fbill sf. NilsErik Wiberg Kehyslistatehdas, PL 26, 060 Porvoo 0. Puh. (95) Telex 7 fporvsf. KarlGustav Gummerus Billnäsin saha, 0330 Billnäs. Puh. (9) Telex 357 fbill sf. KarlGustav Gummerus Oy Rahkola Ab PL 30, 650 Vaasa 0. Puh. (96) Telex 7422 rahko sf. Lars Palmgren ELEKTRONIIKKARYHMÄ INVESTOI NTITAVARARYH M Ä Salon konepaja, Tehdaskatu 7, 24 Salo 0. Puh. (924) 200. Telex 684 fsalo sf. Lauri Vakkilainen Fiskarshuolto, Tehdaskatu 7, 24 Salo 0. Puh. (924) 200. Telex 684 fsalo sf. Olavi Soini Porvoon konepaja, PL 26, 060 Porvoo 0. Puh. (95) Telex 7 fporvsf. Tauno Kääriäinen Inhan tehtaat, Inha. Puh. (965) Telex 7233 finha sf. Pauli Lantonen Veneveistämö, 2080 Turku 8. Puh. (92) 359. Telex 623 tuve sf. Aapo Latvalahti KIINTEISTÖRYHMÄ Kiinteistöpalvelut, 0470 Fiskars. Puh. (9) Telex 364 fmek sf. Seppo Soininen Fiskars Manufacturing Corporation P.O. Box 727, Wausau, Wisconsin 5440, USA. Telex fiskarsmc wasu. Wayne Fethke Fiskars A S Maglebjergvej 4, DK2800 Lyngby, Danmark. Telex 3736 teccodk. Aage Baekke Fiskars A S Postboks 57, Baerumsveien 373, N346 Gjettum, Norge. Telex 9987 foslo n. Ann Smeds Fiskars Ges.m.b.H. Trattnerhof 2, A00 Wien, Österreich. Telex jaske a. Ingrid Jaschke Fiskars GmbH Industriestrasse 2, D6056 Heusenstamm, Bundesrepublik Deutschland. Telex fskad. Gösta von Platen Fiskars AB Äldermansvägen 9 2, S7 48 Solna, Sverige Telex 4580 fiskars. Thomas Lindqvist Finnovation S.A.R.L. 29, Rue de Miromesnil, F75008 Paris, France. Telex finn f. JeanPierre de Lutz Fiskars Nederland B.V. "De Molenwiek, Groningenweg 6, NL2803 P.V. Gouda, Holland. Telex fkars nl. Juhani Mäkinen Tehoelektroniikkatehdas, Ruosilankuja 3 B, Helsinki 39. Puh. (90) Telex fipel sf. Kimmo Pökkinen Muovitehdas, Ajurinpuistotie 2, PL 32, 060 Tammisaari. Puh. (9) Telex 323feken sf. Nils Ewalds Liikenneelektroniikkatehdas, Elimäenkatu 7, Metsätalous, 0470 Fiskars. Puh. (9) Telex 364 fmek sf. Claes Johan Grönvall Maatalous, 0470 Fiskars. Puh. (9) Telex 364 fmek sf. Sven Storsjö Fiskarsin sähkö, 0470 Fiskars. Puh. (9) Telex 364 fmek sf. Ralf Lytz Oy Predium Ab 0050 Helsinki 5. Puh. (90) Telex felek sf. Pekka Kurki Pohj. Rautatienkatu A, 000 Helsinki 0. Puh. (90) Telex fhels sf. Gösta Roos 32 OY ACTIEDOTUS AB/GRAFISTUDIO OY EERO LALU/FRENCKELLIN KIRJAPAINO OY, ESPOO 984

19

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

150 tuhatta CHF Huolintaliikeen veloitus Maahantuonnin alv. 133 Huolintapalkkio (sis.alv) 20 150 tuhatta FIM

150 tuhatta CHF Huolintaliikeen veloitus Maahantuonnin alv. 133 Huolintapalkkio (sis.alv) 20 150 tuhatta FIM ~ L TKKrruT Lehtori Osmo Hauta-aho A 030154000 TaINPliTOSSUUNNrrfELU Tent ti 12.4.2002 klo 16.15-19.15' 1(3) + liitteet 1-4 Tehtiivii 1 Oheisena on annettu HubTecb Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2001 tuloslaskelma

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 17.2.1999 klo 12.00

LEMMINKÄINEN OYJ 17.2.1999 klo 12.00 LEMMINKÄINEN OYJ 17.2.1999 klo 12.00 TILIKAUSI 1998: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 161 MMK:AAN Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 4.255 (3.433), tulos ennen satunnaiseriä oli 161 (115),

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS

2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS 2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS Konsernin liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 665 milj. euroa (562 Me). Sijoitustoiminnasta saatujen

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot