Toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2013

2 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni Prosessienergian myynti 21,8 % Sähkön siirto 14,7 % Vakinainen henkilökunta Liikevaihto, M Liikevaihto/henk. (1000 ) Käyttökate, M Käyttökate/henk. (1000 ) Käyttökate-% Liikevoitto, M Liikevoitto/henk. (1000 ) Liikevoitto-% Taseen loppusumma, M Investoinnit, M Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste (%) Vakituinen henkilöstö Pori Energia Oy, emoyhtiö Pori Energia Sähköverkot Oy Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy

3 Toimintakertomus 2013 sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Pori Energia Oy 6 Hallitus ja johtoryhmä 8 Suunnannäyttäjä 10 Monessa mukana 18 Henkilötötilinpäätös 19 Hallituksen toimintakertomus 22 Tilinpäätös 28 3

4 Hyvä tulosvuosi talouskriisin keskellä Euroopan talouden kriisi jatkui edelleen ja pitkään odotettuja merkkejä talouden käänteestä kasvu-uralle saatiin vasta vuoden 2013 lopulla. Edelleen kasvuodotus on hyvin varovainen, mikä näkyy myös energiamarkkinoilla sekä kysyntä että hintakehityksessä. Useimmat Pori Energian tavoitteet toteutuivat ja taloudellisen onnistumisen lisäksi eri liiketoiminnat onnistuivat kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa. Vuoden 2012 heikosta turvetuotantotilanteesta johtuen vuoden 2013 alkuvuoden aikana turvetta korvattiin kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa kivihiilellä ja biomassalla. Puupolttoaineen hyvä saatavuus mahdollisti jopa uusiutuvan polttoaineen käytön merkittävän lisäyksen, koska sahatavaran tuotanto pysyi koko vuoden ajan korkealla tasolla. Turvepolttoaineen korvautuminen kivihiilellä toteutui myös muilla paikkakunnilla, millä oli haitallinen vaikutus maamme kauppataseeseen. Kotimaisten polttoaineiden käyttö on osa energiaturvallisuuttamme. Onkin hämmästyttävää, että melko kevein perustein, lähinnä poliittisilla päätöksillä on merkittävän kotimaisen energiaraaka-aineen turpeen tuotanto vaarannettu ymmärtämättä seurausvaikutuksia työllisyyteen, energiaturvallisuuteen ja kauppataseeseen. Turvetuotannon suopinta-alaa onkin nopeasti lisättävä kansallisen suostrategian asettamissa rajoissa ja huomioiden turveteollisuuden vahva sitoutuminen vesistökuormitusten vähentämiseen. Vuosien päästökauppakausi alkoi alhaisilla päästöoikeuksien hinnoilla ja huolimatta huutokaupattavien päästöoikeuksien siirroista myöhempään ajankohtaan hinnat nousivat vain vähän vuoden 2014 alkuun mennessä. Päästökauppa ei ole vielä osoittanut tehoaan globaaleja päästöjä vähentävänä ohjauskeinona. Syitä tähän ovat energian alhainen kysyntä, kansainvälisen ilmastosopimuksen puuttuminen ja siitä seuraava hiilivuoto sekä päällekkäiset ilmasto- ja energiapoliittiset ohjauskeinot. Energian tuotantoinvestointien suunnittelun pitkä aika- 4

5 jänne huomioiden on hyvä, että päästökaupan kehittäminen vuoteen 2030 saakka ulottuvalle jaksolle on aloitettu EU-tasolla. Kuluvalle päästökauppakaudelle asetetut päällekkäiset päästöjen vähentämiseen tähtäävät ohjauskeinot ovat osoittautuneet toimivan toisiaan ja jopa päätavoitettaan eli päästöjen vähentämistä vastaan. Tämä on tunnustettu ja näyttää vaikuttavan niin, että päästökaupan roolia ohjauskeinona halutaan lisätä. Hiilidioksidivapaa energiatuotanto ja siihen perustuvat energiaratkaisut asiakkaillemme ovat keskeisiä Pori Energian strategisia tavoitteita. Useita vuosia jatkuneet ponnistelut tuulivoiman rakentamiseksi eivät kuitenkaan ole vielä johtaneet tuloksiin. Merkittävin este tälle on ollut ympäristövaikutusten arviointi, kaavoitus ja lupaprosessien kohtuuton kesto ja erityisesti viranomaismenettelyt niissä. Tuulivoiman alueellinen kokonaisvaikutus jää kokonaan huomioimatta yksittäisten kapea-alaisten viranhaltijoitten tarkastellessa hankkeita pelkästään omasta näkökulmastaan. Erityisesti elinkeino- ja työllisyysnäkökulma sekä kuntatalous eli merkittävä osa paikallisen energiatuotannon näkökulmista jää näissä prosesseissa huomiotta. Tästä huolimatta tavoittelemme edelleen Pori Energian tuulivoiman tuotannon merkittävää kasvua lähivuosien aikana. Biopolttoaineiden ja tuulivoiman lisäksi Pori Energia panostaa myös uusiutuvaan vesivoimaan. Aivan kertomusvuoden lopulla saatoimme yhdessä kumppaneidemme kanssa päätökseen kaupan, jolla Pori Energian vesivoiman vuosituotanto lisääntyy vuositasolla yli 80 gigawattituntia eli yli kaksinkertaistaa nykyisen tuotannon. Viime kuukausien aikana Pori on parantanut asemiaan nesteytetyn maakaasun terminaalipaikkakuntana. Erityisesti alueen teollisuudelle mahdollisuus uuden raaka-aineen käyttöön on tervetullut ja valmistuttuaan terminaali ja sen kautta avautuva portti maakaasumarkkinoille on positiivinen mahdollisuus myös paikalliselle energiatuotannolle. Osa paikallisesta energian tuotantokapasiteetista tulee taloudellisen käyttöikänsä päähän vuosikymmenen loppuun mennessä ja uudet vaihtoehdot kuten kaasu ja syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte ovat hyvä lisä kilpailuasetelmaan nykyisten polttoainevaihtoehtojen rinnalle. Vuosi 2013 oli Pori Energian historiassa poikkeuksellisen suuri investointivuosi. Investointien kokonaismäärä nousi 45 miljoonaan euroon. Tavanomaisten investointikohteitten lisäksi kohteina olivat sähkömittauksen etäluentajärjestelmä, Peittoon tuulipuiston liittäminen alueverkkoomme ja Pato Osakeyhtiön osuuden hankinta. Palvelujen hyvä kysyntä, investoinnit sekä alueellinen toiminnan laajentuminen teollisuuden energiapalvelujen osalta Altia Oyj:n Koskenkorvan tehtaille ja tuulivoimapalvelujen uudet toimipisteet Kempeleessä ja Keminmaalla ovat luoneet myös mahdollisuuden henkilöstömäärän kasvattamiseen. Uusiutuva energia, uudet työpaikat ja hyvä tulostaso ovat vahvoja osoituksia kestävästä kehityksestä ja kestävistä energiaratkaisuista. Parhain kiitokseni kestävien energiaratkaisujen tekijöille Pori Energiassa eli koko henkilöstölle. Matti Rintanen toimitusjohtaja 5

6 Pori Energia Oy Uusi 110 kv:n pylväs odottaa viimeistelyä Isosannan ja Peittoon välillä. 6 Pori Energia toimittaa energiaa ja energia-alan ratkaisuja asumisviihtyvyyden, palvelujen sekä teollisuuden jatkuvaan ylläpitoon ja kehitykseen. Pääasiallinen markkina-alue on Pori lähikuntineen mutta sähkön myynnin, tuulivoimapalveluiden ja energiapalveluiden osalta yhtiö toimii valtakunnallisesti. Porin lisäksi Pori Energialla on toimipaikkoja Keminmaalla, Iissä ja Kempeleessä. Lisäksi tytäryhtiö STEP toimii Harjavallassa, Helsingissä ja Koskenkorvalla. Pori Energian merkittävimmät tuotteet ovat sähkö, kaukolämpö, teollisuuden energiapalvelut sekä käynnissäpito- ja urakointipalvelut. Tytäryhtiö Pori Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Porin alueella ja tytäryhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy teollisuusasiakkaidemme energiapalveluiden tarjonnasta. Lähes kaikki lämpöenergia sekä suuri osa hankitusta sähköstä tulevat Pori Energian omista tuotantolaitoksista ja tuotanto-osuuksista. Oma energiantuotanto perustuu pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa kotimaisilla biopolttoaineilla valmistettu höyry korvaa raskaan polttoöljyn käyttöä. Pori Energia ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon vaikutukset ympäröivään luontoon ja kehittää ympäristöhaittoja vähentäviä toimenpiteitä jatkuvan parantamisen periaatteella. Energiatuotannon ja -jakelun on toteuduttava ympäristön sille asettamien vaatimusten mukaisesti. Pori Energialla on vakaa asema yhteisön merkittävänä vaikuttajana ja haluttuna työllistäjänä.

7 Keskeiset energialuvut Sähkön alkuperä GWh GWh Sähkön myynti Lämmön myynti Sähkön vastapainetuotanto Kaukolämmön tuotanto Prosessienergian tuotanto Sähkön siirto STEP myynti Harjavalta Suurteollisuuspuisto Harjavalta Pelletti 0,9 - Koskenkorva Yhteensä Käytetyt polttoaineet Voimalaitokset GWh GWh Turve Puu Hiili Kierrätyspolttoaineet Peltopolttoaineet 8 8 Muut (RH-tehdas) Öljy Yhteensä Lämpökeskukset GWh GWh Öljy 52,27 69,7 Sähkö 0,3 0,4 Puu 5,28 2,5 Turve 0,75 2,1 Yhteensä 58,6 74,7 Uusiutuvat polttoaineet 35,9 % Ydinvoima 21,1 % Miten tuotetaan? Kaukolämpö GWh GWh Yhteistuotanto Erillistuotanto Sähkö GWh GWh Yhteistuotanto Vesivoima Tuulivoima Muu hankinta Mitä tuotetaan? Fossiiliset polttoaineet ja turve 43 % Voimalaitokset GWh GWh Kaukolämpö Prosessilämpö Prosessihöyry Sähkö Yhteensä

8 Pori Energia Oy hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen kokoonpano oli yhtiökokoukseen saakka: Jouko Kairtamo Esko Ahola Juha Sandberg Mia Fagerlund Tapio Meri Martti Lundén Erkki Mäkinen Marjo Oksanen Taru Anttila Eija Koskenvaara Liisa Vitikkala puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen Yhtiökokouksen jälkeen kokoonpano oli: Petri Lahtinen Esko Ahola Helena Heljakka Jouko Kairtamo Simo Korpela Martti Lundén Juha Sandberg Ulla-Maija Tommila Anna Tuli Helena Isoviita Kati Kiljunen puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen varajäsen hallituksen varajäsen Hallituksen asiantuntijoina ovat olleet tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, kaupungin rahoitusjohtaja Esa Lunnevuori ja kaupunginhallituksen jäsen Tommi Salokangas. Hallituksen kokouksiin osallistuivat myös toimitusjohtaja Matti Rintanen ja sihteerinä toiminut Sirkka Sainio. Vuoden 2013 aikana hallitus kokoontui 15 kertaa. 8

9 9

10 10 Suunnannäyttäjä

11 Pori Energia rakentamassa valtakunnallista Virtapiste-latausverkostoa Pori Energia on mukana Suomeen perustetussa sähköautojen latausoperaattoriyhtiö Liikennevirta Oy:ssä kuuden prosentin omistusosuudella. Uusi yhtiö mahdollistaa sähköautojen latauspalveluiden valtakunnallisen yhteiskäytön ja siinä on mukana 17 suomalaista energiayhtiötä. Latauspisteissä voivat asioida kaikkien autovalmistajien sähköautot. Järjestelmään voidaan liittää minkä tahansa valmistajan lataustolppa, joka täyttää kansainväliset standardit. Operaattoripalvelut ovat tarjolla kaikille tahoille, jotka haluavat ryhtyä latauspalveluiden tarjoajiksi. Latauspisteen omistaja voi olla esimerkiksi kauppakeskus, parkkiyhtiö, kaupunki, kunta tai yksityinen yrittäjä. Liikennevirran asiakkaita ovat latauspisteiden omistajat ja latauspalveluiden myyjät, jotka tarjoavat palveluja edelleen sähköautoilijoille. Kun sähköautot ja latauspalvelun kysyntä lisääntyy, myös Pori Energia tulee tarjoamaan koko latausverkoston kattavaa latauspalvelua asiakkailleen. Hankkimalla Pori Energian latauskortin saa käyttöönsä koko maan Virtapistetunnuksella varustetut latauspisteet, laskutus suoritetaan oman sähkölaskun yhteydessä. Yksi suurimmista esteistä sähköisen liikenteen yleistymiselle on ollut latausverkoston puuttuminen. Liikennevirta Oy:n perustaminen tuo tähän muutoksen, omistajayhtiöt ovat päättäneet nopeasta pikalatauspisteiden rakentamisesta yli kymmeneen Suomen kaupunkiin. Pori Energia rakentaa ensimmäisen julkisen pikalatauspisteen Poriin alkuvuoden 2014 aikana. Alati laajenevan Virtapiste-latausverkoston myötä sähköautoilusta tulee entistä houkuttelevampi vaihtoehto koko Suomessa. Kiinnostusta Virtapisteen kaltaiseen suomalaiseen avoimeen markkinamalliin on ollut niin pohjoismaissa kun muuallakin Euroopassa. Jouko Kataja johtaja Sähkön myynti 11

12 Uusi 110 kv:n pylväs odottaa pystyttämistä Itätuulentielle. Isosannan ja Peittoon välille lähes 20 km uutta voimalinjaa Sähkön siirrosta vastaava Pori Energia Sähköverkot Oy teki merkittävän investoinnin rakentamalla 110 kv voimajohdon Isosannan ja Peittoon välille. Projekti aloitettiin tammikuussa 2013 ja elokuun lopussa uusi siirtojohto oli kaikilta osin valmis. Johdon rakentamisella saadaan liitettyä TuuliWatti Oy:n tuulivoimapuisto alueverkon kautta kantaverkkoon. Myrskyt aiheuttavat toisinaan ongelmia maastossa risteileville sähköjohdoille. 110 kilovoltin linjoilla ei tätä pelkoa ole, koska kaikki riskietäisyydellä olevat puut raivataan pois. Investoinnilla parannettiin myös Pohjois-Porin jakelualueen sähkönsiirron ja -jakelun luotettavuutta. Rakennusteknisesti töiden vaativimpia osuuksia olivat Isosannan sähköaseman ja Hyvelän peltoaukean välillä 14 pylvään matkalta, koska pylväät rakennettiin vapaastiseisovina. Vapaastiseisovat pylväät paalutettiin ja niiden perustukset tehtiin paikalla valuina. Pituutta uudella johto-osuudella on 19,5 kilometriä. 12

13 Höyryputken rakennus aloitettiin jo vuoden 2012 alussa. Ympäristöystävällisempi höyry korvaa raskasta polttoainetta Höyryputki Aittaluodosta Kupariteollisuuspuistoon valmistui vuoden 2013 alussa ja ympäristöystävällisempi höyry alkoi korvata raskasta polttoainetta Kupariteollisuuspuistossa toukokuusta lähtien. Pori Energian oma energian tuotanto on pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, jossa yhtenä lopputuotteena on höyry. Tätä höyryä teollisuusasiakkaat pystyvät hyödyntämään omissa tuotantoprosesseissaan. Yhteistuotannossa polttoaineen energiasisältöä käytetään erillistuotantoa tehokkaammin hyödyksi. Höyryputken käyttöönoton myötä saadaan korvattua raskaan polttoöljyn käyttöä kotimaisilla biopolttoaineilla kuten puulla ja turpeella. Uutta höyryputkea oli rakentamassa yli 100 henkilöä, mikä teki höyryputkiprojektista myös tärkeän työllistäjän alueen urakoitsijoiden näkökulmasta. Höyryputki myös vahvistaa Aittaluodon voimalaitoksen asemaa alueen merkittävänä energiantuottajana. Putken rakentamisen myötä siirretään voimalaitoksella tuotettavaa höyryä Kupariteollisuuspuiston höyryaseman kautta Boliden Harjavallan kuparielektrolyysiin, jonka höyryenergian tarve turvataan pitkäaikaisella sopimuksella. Tämä luo molemmille osapuolille varmuutta pitkälle tulevaisuuteen. 13

14 Vuonna 2013 Pori Energia rakensi kaukolämpöverkkoa yhteensä yli 5 km. Ympäristöystävällisempää kaukolämpöä Harjavaltaan Harjavallan Kaukolämpö ja Pori Energia aloittivat yhteistyön kehittääkseen Harjavallan kaukolämpötoimintaa sekä turvatakseen asiakkailleen edullisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmön saannin tulevaisuudessa. Pori Energia otti alkaen vastuun Harjavallan kaukolämmöntoimituksesta, kaukolämpöasiakkaista ja asiakaspalvelusta. Harjavallan kaukolämpötoiminnassa hyödynnetään tästä lähtien Pori Energian kaukolämmön asiantuntemusta, palveluja sekä tietojärjestelmiä. Näin saavutetaan synergiaetuja, tehostetaan resurssien käyttöä ja vältetään päällekkäiset investoinnit esim. tietojärjestelmiin. Yhteistyö mahdollisti pitkäaikaiset investoinnit bioenergian laajempaan hyödyntämiseen Harjavallassa sekä Merstolan alueen kytkemisen Suurteollisuuspuiston prosessilämpöä hyödyntävään kaukolämpöverkkoon. 14

15 Hannes Palomäki asentamassa etäluettavaa kaukolämpömittaria kerrostaloon. Pori Energia Kaukolämpö menestyi tutkimuksessa Energiayhtiöille teetetyn valtakunnallisen tutkimuksen mukaan tyytyväisimmät kaukolämpöasiakkaat löytyvät Porista. Pori Energian kaukolämmön asiakkaiden antama kokonaisarvosana oli tutkimuksessa yli 4 asteikolla 1-5, toimialan keskiarvotuloksen ollessa 3,69. Tulosten perusteella Pori Energian kaukolämpöasiakkaiden tyytyväisyys on merkittävästi toimialan keskiarvoa parempi lähes kaikissa tutkimuksen osatekijöissä. Vertailussa korkeimmat arvosanat Porin kaukolämpö sai mm. lämmönjakelun häiriöttömyydestä, lämmönjakelun tasaisuudesta ja toimintavarmuudesta. Asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä myös asiakaspalvelun ja henkilöstön toimintaan sekä tiedottamiseen. Kaukolämpöä on rakennettu Porissa vuodesta 1969 alkaen keskimäärin 4 km vuodessa ja tällä hetkellä verkkoa on noin 240 kilometriä. Yli 60 % Porin rakennuskannasta lämmitetään kaukolämmöllä ja yli puolet porilaisista asuu kaukolämmitetyssä talossa. Porin kaukolämpö tuotetaan ympäristöystävällisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantona Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitoksilla. Lämmöntuotannon pääpolttoaine on puu. Pori Energia vastaa myös kokonaisuudessaan Ulvilan kaukolämmöntuotannosta ja Harjavallan kaukolämpötoiminnan hoito siirtyi Pori Energian vastuulle heinäkuusta 2013 alkaen. 15

16 Pori Energia panosti uusiutuvaan energiaan Vesivoima on merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Pori Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö ja Oulun Energia hankkivat marraskuussa tehdyllä kaupalla Pato Osakeyhtiön koko osakekannan. Pato Osakeyhtiön omistuksessa ovat Kymijoessa sijaitsevat kolme vesivoimalaitosta Myllykoskella ja Vuolenkoskella. Voimalaitosten yhteenlaskettu sähköntuotanto vuositasolla on noin 200 GWh, joka on noin 18 prosenttia koko Kymijoen sähköntuotannosta. Myyjinä ovat pääosin samat yksityiset tahot, jotka ovat olleet omistajina Myllykosken puunjalostustoiminnassa. Pori Energia haluaa panostaa uusiutuvaan energiaan ja Pato Osakeyhtiön vesivoima on merkittävä lisä sen nykyiseen vesivoimatuotantoon. Tehty kauppa on mielenkiintoinen energiatoimialalla myös siksi, että Suomessa on harvoin kaupan tällaista määrää vesivoimaa. Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö ja Oulun Energia haluavat olla kehittämässä pitkäkestoisesti Kymijoesta ostamiaan vesivoimalaitoksia. 16

17 Uusi pellettilaitos valmistui Harjavaltaan hyvissä ajoin ennen pakkaskautta. STEP rakensi Harjavaltaan puupellettikattilan Noin 80 prosenttia Harjavallan kaukolämmöstä on peräisin Bolidenin metallien jalostusprosesseista. Hukkalämmön toimituksista kaukolämpöverkkoon vastaa Pori Energian tytäryhtiö Suomen teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy. Suurteollisuuspuiston energiapalveluista huolehtiva STEP sijoitti miljoona euroa kolmen megawatin puupellettikattilan rakentamiseen. Uusi pellettikattilalaitos otettiin joulukuussa 2013 käyttöön hyvissä ajoin ennen talven pakkasia. Lämpöä uusi kattila tuottaa noin MWh vuodessa kaukolämpöverkkoon ja vähentää näin raskaan polttoöljyn käyttöä noin 20 säiliöauton verran vuodessa. Öljyä tarvitaan jatkossa vain huippukulutuksen ja seisokkien aikana. 17

18 Monessa mukana Maaliskuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Marraskuu Joulukuu Pori Energia oli mukana kaksipäiväisillä Rakennus- ja lvi-messuilla Kaukolämmön energiamittareiden muutos kaukoluettaviksi alkaa Pori Energian tuulivoimapalvelut Vaasa Wind Exchange -messuilla Harjavallan kaukolämpö ja Pori Energia tiivistävät yhteistyötään Pori Jazzit soi tuulienergialla Noita Nytenenä taikatalo SuomiAreenan käytössä Pori Energian sähköiset kulkuneuvot Maaseutunäyttely Puhrast tuulivoimatouhuu Porispere Mukana Pori Folkin sykkeessä Ysiluokat tutustuivat energiamaailmaan Pori Energia Sähköverkot alentaa siirtohintoja Porin Päivä viettoa Kirjurinluodossa Eino -myrsky vaurioitti sähköverkkoa Porin alueella Peittoon uusi sähköasema valmistui Oskari, Seija, Raakel ja Raafael -myrskyt vaurioittivat sähköverkkoa Porin alueella Liikennevirta Oy perustetaan Jouluvalot Eetunaukiolle Pori Energia tarjoaa kuorolaulua vanhuksille 18

19 Henkilöstötilinpäätös Syksyllä järjestettiin koko henkilöstölle suunnattu syysjuhla Leineperin Ruukissa. Juhlassa olivat vierailijoina taiteilija Mato Valtonen ja menestynyt uimarimme Matti Mattsson. Henkilöstötilinpäätöksen avulla Pori Energia konserni kertoo henkilöstövoimavaroistaan ja niiden kehityksestä sekä henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskykyyn liittyvistä tekijöistä. Osaamisen kehittäminen Koulutus antaa mahdollisuuden ylläpitää jo opittua tai saada uutta tietoa työhön. Koulutus vuoden 2013 aikana on ollut monipuolista. Vuonna 2013 oli keskimäärin 2,1 koulutuspäivää henkilöä kohti. Koulutuksen painopistealueina ovat olleet erilaiset ammatilliset koulutukset. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu palkkahallinnon uudistuksen myötä Tiima-tulkkauksen käyttöön. Työturvallisuuteen panostetaan ja huolehditaan lakisääteisistä koulutuksista. Tekniikkayksikön urakointi on järjestänyt työturvallisuuteen liittyvää pistekoulutusta. Sähköverkot on järjestänyt sähköverkon rakentamiseen, kunnossapitoon, vikatöihin ja työturvallisuusohjeisiin liittyvää koulutusta 54 henkilölle. Tuulivoima-asentajat ovat olleet Siemens Wind Power A/S:n ja Siemens Osakeyhtiön sekä Maersk Training Esbjergin järjestämillä kursseilla. 19

20 Vuoden aikana muistettiin pitkään palvelleita porienergialaisia. Hannu Huhtala ja Tapio Ahola (kuvassa) ovat palvelleet talossa 40 vuotta. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö myönsi itsenäisyyspäivänä ansiotuneille Suomen kansalaisille kunniamerkkejä. Toimitusjohtaja Matti Rintanen sai Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristin. Liiketoimintayksiköissä ja konsernipalveluja tuottavissa toiminnoissa on tehty osaamiskartoituksen ja kehityskeskustelujen perusteella yksityiskohtaisemmat koulutussuunnitelmat. Koulutusta on järjestetty sellaisille osa-alueille, joilla yrityksessä on ollut osaamisvajetta. Palkitseminen Pori Energiassa on tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmälle on asetettu tavoitteeksi edistää konsernin liiketoimintaa, vahvistaa henkilöstön kokonaisnäkemystä ja tukea sisäistä yhteistyötä sekä kannustaa ja ohjata henkilöstöä parempiin suorituksiin. Tulospalkkiojärjestelmä on perinteisiä palkkaustapoja täydentävä ja perustuu konsernin tavoitteisiin sekä toimii johtamisen apuvälineenä. Vuoden 2013 konsernitason ja liiketoimintatasojen tavoitteet toteutuivat niin, että yrityksessä voidaan maksaa tulospalkkiota tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti. Konsernissa on käytössä erityisansioista palkitseminen. Erityispalkkio voidaan maksaa erittäin ansiokkaasta toiminnasta. Vuoden aikana työntekijöitä on huomioitu onnistuneista työsuorituksista. 20

21 Mukana kansainvälisessä hankkeessa Pori Energia on ainoana yrityksenä Suomesta mukana Ikäjohtaminen-hankkeessa, jota koordinoi Prizztech. Tässä EU-hankkeessa on edustajia Ruotsista, Saksasta, Puolasta, Liettuasta ja Latviasta. Tavoitteena on, että Pori Energia on halutuin työnantaja ja ikäjohtamisen malliyritys. Pori Energiassa arvostetaan kaiken ikäisten osaamista ja ymmärretään eri sukupolvien työntekoon vaikuttavia arvoja. Työhyvinvointi Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää yhteistyötä Pori Energia tekee työterveyshuoltojen kanssa. Työhyvinvointiin liittyy myös vapaa-ajan toiminta. Pori Energiassa toimii henkilöstön edustajien muodostama Energiset -vapaa-ajantoimikunta, jonka tavoitteena on mm. harrastustoiminnan kehittäminen, me-hengen ylläpitäminen sekä yhteisten tilaisuuksien ja retkien järjestäminen. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus ostaa liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai saldokortteja. Henkilöstötuloslaskelma Liikevaihto Henkilöstökulut % % % Varsinaisen työajan kulut 10, % % % Ylityökulut % % % Henkilöstön uudistumiskulut % % % Työajan lyhennys Vuosilomapalkat Muut henkilöstösivukulut Henkilöstön kehittämiskulut % % % Koulutuskustannukset Terveyshuolto Kela-korvaukset Vapaa-ajan toiminta Aloitepalkinnot Henkilöstön rasituskulut % % % Vakuutusmaksut Sairausajan palkat Kela-korvaukset Työasut ja suojavarusteet

22 Pori Energia työllistää nuoria osaajia. Juho Silvast ja Elisa Lehtikangas työskentelevät voimalaitoksella. Hallituksen toimintakertomus Yrityksen toimiala ja rakenne Pori Energia Oy on Porin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka myy energiaa ja energia-alan palveluja asiakkailleen pääasiassa Satakunnan alueella. Yhtiön liiketoiminta-alueita ovat energian tuotanto, sähkön myynti, kaukolämmitys sekä käynnissäpito-, urakointi- ja tuulivoimapalvelut. Pori Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Pori Energia Sähköverkot Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Tuulia Energia Oy ja Uudenniityn Lämpö ja Huolto Oy. Kahdella viimeksi mainitulla yrityksellä ei tilikauden aikana ollut varsinaista toimintaa. Pori Energia Sähköverkot Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakelu- ja alueverkkotoimintaan verkkoalueellaan Porissa ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tuottaa laaja-alaisesti energiapalveluita ensisijaisesti teollisuusasiakkaille koko Suomen alueella. Konsernirakenteessa ei tapahtunut vuoden 2013 aikana muutoksia. 22

23 Markkinatilanteen kehitys Vuonna 2013 sähkön käyttö Suomessa väheni edellisvuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Lämpötilakorjattu kulutuksen vähenemä oli 0,5 prosenttia, vaikka teollisuuden sähkönkäyttö kääntyikin lievään nousuun. Myös teollisuuden sähkönkäyttö on kuitenkin vielä alhaisella tasolla verrattuna aikaisempiin vuosiin. Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkkoalueella edellisvuoteen sähkön käyttö aleni 5,3 prosenttia (edellisvuosi +0,5 %). Merkittävin syy alenemaan oli poikkeuksellisen lämmin syksy. Sähkön siirtohintoja alennettiin keskimäärin kymmenen prosenttia verkkoliiketoiminnan tuoton valvontamalliin perustuen. Erityisesti pitkään jatkunut alhainen korkotaso on laskenut verkkoliiketoiminnan sallitun tuoton määrää ja toisaalta aikaisempina vuosina on siirtohintoja korotettu poikkeuksellisten verkkoinvestointien rahoittamiseksi. Siirtoliiketoiminnan tulos muodostui positiiviseksi ja tuotto verkkoomaisuudelle nousi yli Energiamarkkinaviraston määrittelemän kohtuullisen tuoton tason. Sähkön jakelun luotettavuutta on parannettu verkostoinvestoinneilla ja häiriötilanteiden selvitystä tehostamalla. Joulukuun myrskytuhot jakelualueella olivat mittavat, mutta jäivät vuoden 2011 myrskytuhoja pienemmiksi ja häiriöajat jäivät lyhyemmiksi. Pori Energia Oy:n sähköenergian myynti loppuasiakkaille lisääntyi 6 prosenttia (19 %), mutta asiakasmäärä aleni vuoden aikana noin (+2 100) asiakkaalla. Toistaiseksi voimassaoleviin sähkön myyntihintoihin ei tehty muutoksia kertomusvuoden aikana. Uusien määräaikaisten myyntisopimusten hinta on määräytynyt markkinahinnan mukaan. Tuotetun ja hankitun vastapainesähkön tuotantomäärä laski 3 prosenttia kaukolämmön pienentyneen kulutuksen ja teollisuuden höyrynkulutuksen laskun myötä. Myös vesivoiman tuotanto jäi edellisvuotta pienemmäksi. Voimalaitososuuksien kautta hankittavan lauhdesähkön määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, mutta oli edelleen vain 8,5 % kokonaishankinnasta alhaisen markkinahinnan seurauksena. Tuulivoimatuotannon ja pohjoismaisen pörssisähkön hankinta säilyivät edellisvuoden tasolla. Uusien kaukolämpöliittymien kysyntä on jatkunut kohtuullisen vilkkaana ja uusia liittymiä verkkoihin rakennettiin 45 kappaletta. Kaukolämmön myyntimäärä laski edellisvuoteen verrattuna 3,5 prosenttia lämpimän loppuvuoden pienennettyä kulutusta. Tilikauden alkaessa kaukolämmön hintoja korotettiin keskimäärin viisi prosenttia alkaen polttoainekustannusten nousua vastaavasti. Kaukolämpöverkon rakentaminen Noormarkun kaupunginosassa on jatkunut suunnitellusti. Heinäkuun alussa Pori Energian kaukolämpötoiminta laajeni Harjavaltaan, jossa koko kaukolämpöliiketoiminta vuokrattiin Harjavallan kaupungin omalta lämpöyhtiöltä pitkäaikaisella sopimuksella. Kaukojäähdytykseen liitettiin yksi uusi asiakas Teollisuuden energiapalvelujen liiketoiminta laajeni Ilmajoelle, jossa Altia Oyj:n Koskenkorvan tehtaitten energialiiketoiminta siirtyi tytäryhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:lle. Teknisten palvelujen kysyntä on jatkunut tyydyttävällä tasolla. Tuulivoimapalvelujen uusi toimipiste Keminmaalla aloitti toimintansa vuoden lopulla. Talous Pori Energia Oy:n liikevaihto oli 139,3 (127,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,5 (4,7) miljoonaa euroa. Palautus- ja siirtokelpoisten kaukolämmön liittymismaksujen lisäys 0,4 (0,4) miljoonaa euroa ei sisälly liikevaihtoon, vaan liittymismaksut on käsitelty pitkäaikaisina velkoina taseessa. Koko konsernin liikevaihto oli 190,1 (175,8) miljoonaa euroa. Konsernin sisäinen laskutus tilikauden aikana oli yhteensä 11,0 (10,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiö hoitaa keskitetysti koko konsernin talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Lisäksi emoyhtiö myy Pori Energia Sähköverkot Oy:lle sähköverkkojen rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitopalveluja. 23

24 Talouden tunnusluvut Pori Energia Oy, konserni Toiminnan laajuus Liikevaihto ( ) , , ,83 Kannattavuus Liikevoitto ( ) , , ,74 Liikevoitto / liikevaihto 10,0 % 7,0 % 10,9 % Sijoitetun pääoman tuotto 9,8 % 6,9 % 10,2 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 23,1 % 21,2 % 20,4 % Pori Energia Oy, emoyhtiö Toiminnan laajuus Liikevaihto ( ) , , ,56 Kannattavuus Liikevoitto ( ) , , ,52 Liikevoitto / liikevaihto 6,8 % 3,7 % 7,6 % Sijoitetun pääoman tuotto 8,2 % 5,4 % 8,0 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 15,5 % 15,0 % 14,8 % Pori Energia Sähköverkot Oy Toiminnan laajuus Liikevaihto ( ) , , ,37 Kannattavuus Liikevoitto ( ) , , ,84 Liikevoitto / liikevaihto 31,8 % 27,4 % 33,4 % Sijoitetun pääoman tuotto 8,9 % 7,2 % 8,5 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 18,4 % 13,2 % 11,5 % Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy Toiminnan laajuus Liikevaihto ( ) , , ,09 Kannattavuus Liikevoitto ( ) , , ,91 Liikevoitto / liikevaihto 3,5 % 3,3 % 3,0 % Sijoitetun pääoman tuotto 6,1 % 6,6 % 6,2 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 68,7 % 62,3 % 69,0 % 24

25 Investoinnit Investoinnit kaukolämpötoimintaan olivat yhteensä 2,5 (2,3) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat toimintaan Porissa ja Harjavallassa, sillä Kristiinankaupungin lämmöntuotantoon suunnitellut investoinnit ovat viivästyneet lämpökeskuksen sijoituspaikkakysymyksen ollessa edelleen avoimena. Kaukolämpöinvestointien määrää ohjataan kaukolämmön kilpailukykyyn perustuvan kysynnän mukaan. Konsernin suurimmat investoinnit kohdistuivat sähkön alueverkkoon, jakeluverkostoon ja muuntamoihin eri puolille verkkoaluetta sekä sähkön kulutustietojen etäluentaan. Yhteensä sähköverkkoinvestoinnit olivat 23,1 (12,0) miljoonaa euroa. Investoinnit sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen jatkuvat lähivuosina, mutta investointitason arvioidaan palautuvan vuotta 2013 edeltäneelle tasolle. Konsernin investointien kokonaismäärä oli 45,4 (22,2) miljoonaa euroa. Sähkö- ja kaukolämpöverkkojen lisäksi merkittävä investointikohde oli vesivoiman omistukseen keskittyvän Voimapato Oy:n osakkeiden hankinta. Voimapato Oy omistaa Pato Osakeyhtiön, joka tuottaa sähköä kolmella Kymijoen voimalaitoksellaan. Voimapato Oy on yhdistelty osakkuusyhtiönä Pori Energian konsernitilinpäätökseen. Omistajan myöntämät lainat Omistaja, Porin kaupunki, on antanut Pori Energialle toteutettujen liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi pitkäaikaisia lainoja yhteensä 126,9 miljoonaa euroa, josta 30,0 miljoonaa euroa on OYL 12 luvussa säädetyt edellytykset täyttävää pääomalainaa. Vuoden loppuun mennessä oli lainoja kaupungille lyhennetty 9,5 miljoonaa euroa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Pääomalainan korko on 5,5 %. Vuodelta 2013 erääntynyt korko on maksettu ja kirjattu tuloslaskelman korkokuluihin. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 301 henkilöä (291 henkilöä). Palkkoja ja palkkioita konsernissa maksettiin yhteensä 14,8 (14,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 250 henkilöä (252). Palkkoja ja palkkioita maksettiin 11,9 (12,0) miljoonaa euroa. Ympäristö Pori Energia konsernin toimintajärjestelmä täyttää laatustandardin SFS-EN ISO 9001:2008, ympäristöstandardin SFS- EN ISO 14001:2004 sekä työterveys ja - turvallisuusstandardin OHSAS 18001:2007 vaatimukset. Energiatuotannon aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrä on selvitetty päästökauppalain ja todennetun päästöjen tarkkailusuunnitelman mukaisesti kaikilla konsernin voimalaitoksilla sekä viidellä lämpökeskuksella. Pihlavan voimalaitoksen ympäristölupa on annettu ja on voimassa saakka. Voimalaitoksen käyttö on päättynyt taloudellisista syistä vuoden 2012 lopussa, eikä sille ole enää haettu päästölupaa jäljellä olevalle ympäristölupakaudelle. Aittaluodon voimalaitoksen ympäristölupa on annettu ja on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään mennessä. Todennäköisesti ympäristölupa tulee uusittavaksi jo vuoden 2014 aikana, jolloin mahdollisesti hakeudutaan Aittaluodon laitoksen osalta EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan päästöjen vähentämiseksi. Ympäristölupa on kaksoislupa, jossa on asetettu omat normaaliin energiatuotantoon sovellettavat luparajat ja erikseen kierrätyspolttoaineiden rinnakkaispoltossa sovellettavat luparajat. Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n Harjavallan voimalaitoksen ja höyrykeskuksen toimintaa koskeva ympäristölupa on annettu Ympäristölupaa on täydennetty uuden 20 MW kattilan osalta. Luvat ovat voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Nykyisen öljyyn perustuvan energiatuotannon korvaamiseksi Harjavallan Suurteollisuuspuistossa on suunnitteilla biovoimalaitos, jonka ympäristölupaprosessi on kesken. 25

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Patrick Wackström (3)

Patrick Wackström (3) PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström 1.2.2016 1 (3) TYTÄRYHTIÖIDEN VUOSIRAPORTOINTI Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Patrick Wackström TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015 31.12.2015 1. Yhtiön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot